Nämndens verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 MRN Datum 1 (17) Nämndens verksamhetsplan 2015 Miljö- och räddningstjänstnämnden

2 Sammanfattning 2 (17) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen står inför några större utmaningar under SOS Alarms effektiviseringskrav och omstrukturering har gjort att Södermanlands räddningstjänster nu larmas ut från centralen i Norrköping. Detta är den tredje centralen som hanterar inkomna 112 samtal för Södermanlands räkning på lika många år. Avvikelser och direkta fellarm har ökat markant. Räddningstjänsten har under hösten 2014 försökt påverka SOS Alarm till en förbättring och de har gjort framsteg. Arbetet fortsätter under 2015 då vi också ser över vilka alternativ som finns att tillgå. Räddningstjänsten står också inför en stor generationsväxling i utryckningsorganisationen som kan komma att kräva förtida rekryteringar. Miljökontorets tillsyn och kontroll 2015 följer i stort sett inriktningen under På livsmedelsområdet kommer vi att lägga mer tid på märkning och provtagning. Avloppsaneringen fortsätter men målen revideras. Förorenade områden kommer fortsättningsvis stå i fokus. Egeninitierad tillsyn kan tvingas minska då verksamhet i samband med föreslagen stadsförtätning och bostadsbyggande tar resurser i anspråk. Vi kommer att genomföra ett länsgemensamt dagvattenprojekt och börja arbeta med vattenplanen och vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevad. Skolorna kommer att få tillsyn och vi följer upp radonfrågor i flerbostadshus. Omvärldsanalys Eskilstunas befolkning ökar snabbt och fler är äldre. Fler bor kvar hemma längre vilket innebär utmaningar för räddningstjänsten. Med växande befolkning och svag bostadstillväxt riskerar vi fler ärenden kopplade till trångboddhet. Antalet larm ökar och innebär större ansträngning av utryckningsorganisationen. Räddningstjänsten upplever problem med utalarmeringen kopplat till SOS Alarms flytt till Norrköping. EU:s informationsförordning innebär ytterligare krav på märkning av livsmedel vilket medför att livsmedelskontrollen måste fokusera mer på detta. Vattenplanen och vattenskyddsföreskrifterna för vattentäkten i Hyndevad innebär uppdrag för miljökontoret. Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Att värna demokrati Beskrivning Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

3 Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande 3 (17) Förvaltningen förbättrar de 10 E-tjänster som redan införts. Under 2014 har 10 E-tjänster införts. De är enkla tjänster som än så länge inte kommunicerar med förvaltningens verksamhetssystem. Ambitionen för 2015 är att utreda och, om möjligt, systemintegrera flera av dessa. Kallelser, protkoll, öppna jämförelser och NKIundersökningar publiceras på eskilstuna.se. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta att publicera kallelser, protkoll, öppna jämförelser och NKI-undersökningar på eskilstuna.se. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Beskrivning Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Genomföra verksamheter för kultur och fritid Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN) Mätmetod och data finns under indikator. Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer. För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-em i friidrott

4 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete 4 (17) Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Genomföra planering för markanvändning Förvaltningens roll i markanvändningen gäller framförallt som sakkunniga och som myndigheter. Förvaltningen finns representerade i alla sammanhang som krävs för en smidig process. Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet 11 samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer,föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Förvaltningen deltar med specialkompetens i planprocessen Förvaltningen ingår i alla sammanhang där miljöoch räddningstjänstkompetens behövs.

5 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 5 (17) Beskrivning Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor De två processmål som räddningstjänsten satt upp är att minska antalet skadade och omkomna vid bränder samt att minska antalet och omfattningen av bränder. Detta ska göras genom att förebygga, utbilda och informera kommuninvånarna, insatsplanera, öva vår personal samt utvärdera och lära av våra insatser. Minska antalet döda och skadade vid bränder. Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningana kommer räddningstjänsten arbeta föra att jämna ut flödet under året. Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brandoch olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande.

6 6 (17) Minska antalet och omfattningen av bränder i byggnader. Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningana kommer räddningstjänsten arbeta föra att jämna ut flödet under året. Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brandoch olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande. Bedriva tillsyn och kontroll 2015 är all tillsyn och kontroll på förvaltningen samlad i en gemensam verksamhetsprocess. All tillsyn och kontroll utgår från behovsutredningar som mynnar ut i lokala verksamhetsplaner på enhetsnivå med beslut i miljö- och räddningstjänstnämnden i december. Nämndåtaganden under verksamhetsprocessen styr mot färre avvikelser och mot att utföra de tillsyner och kontroller som fastslås i de lokala verksamhetsplanerna. Genomföra tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlga och explosiva varor. Genomföra sotning och brandskyddskontroll enligt fastställd plan. Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska genom sotning och brandskyddskyddskontroll. Arbetet utförs av två upphandlade entreprenörer.

7 7 (17) Trygga livsmedel. Genomföra livsmedelskontroll efter fastställd kontrollplan och därigenom kontrollera lagefterlevnaden för att säkerställa att konsumenterna har trygga livsmedel. Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Som konsument ska man kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör miljö- och räddningstjänstnämndens inspektörer regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen. I fokus för 2015 kommer tillsyn kopplat till informationsförordningen att ligga. Vi kommer att kontrollera ursprungsmärkning och utöka provtagningen gällande kemiska ämnen i livsmedel. Vi kommer att genomföra ett projekt kring "Food contact material" och kring torghandel. Giftfri miljö. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Åtagandet kompletteras med bland annat lokala åtaganden kring den löpande tillsynen på miljöfarliga verksamheter. Ett fokusområde handlar om förorenade områden och ett annat om bekämpningsmedel. Tillsynen mäts som antalet genomförda tillsyner/antalet planerade. Levande sjöar och vattendrag. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. I den lokala verksamhetsplanen planeras miljöövervakning på temat vatten och tillsyn på vattenverksamheter och industrier. Utfallet mäts i genomförd tillsyn mot planerad. I fokus för 2015 kommer ett dagvattenprojekt att finnas liksom åtaganden i vattenplanen. Vi kommer att påbörja tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevad. Ingen övergödning. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Tillsynen specificeras i förvaltningens lokala verksamhetsplaner. Den mest omfattande aktiviteten är saneringsprojekt "Vatten så klart" med målet att alla enskilda avlopp i kommunen ska vara godkända enligt gällande lagstiftning. Under 2015 kommer projektplanen att revideras. Utöver det planeras tillsyn på lantbruk, reningsverk samt vattenverksamheter. Tillsynen mäts genom antalet godkända avlopp och utförd tillsyn mot planerad tillsyn. God bebyggd miljö. Bedriva hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Tillsynen på bland annat skolor syftar till att säkra god inomhusmiljö för alla som vistas i lokalen. Tillsynen på fastighetsägarnas egenkontroll följs upp framförallt när det gäller radon. Resultatet mäts i utförd tillsyn mot planerad tillsyn och i antalet befogade bostadsklagomål.

8 Upprätthålla krisberedskap 8 (17) Räddningstjänsten ska stödja Kommunledningskontorets arbete med krisledningsarbetet i kommunen. Delta i riskanalysarbete, delta i planerandet och genomförandet av krisledningsövningar Att främja näringsliv och arbete Beskrivning Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen (VON, alla nämnder och bolag) En person med funktionsnedsättning kommer att anställas som medhjälpare på miljökontoret. 19a ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader.(amn, TSN) för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter under (AVN, alla nämnder och bolag) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen fortsätter att erbjuda traineetjänster under 2015

9 Nyckeltal för hållbar utveckling Nämndens nyckeltal har under de senaste åren omarbetats för att få en tydligare koppling mot de övergripande målen i verksamheten och då främst mot processerna bedriva tillsyn & kontroll samt förebygga och minska konsekvenserna av olyckor. Nämndens mål, att minska antalet döda och skadade samt minska antalet bränder och konsekvenserna av dessa i byggnader redovisas här. För att få fram hela bilden krävs fler nyckeltal. De mäts även i fortsättningen men redovisas då i enheternas lokala verksamhetsplaner som också är beslutade av nämnden. Antalet skadade och döda i bränder ligger på samma nivå som tidigare år och förhoppningsvis kommer de att ligga kvar under målnivån. När det gäller bränder i byggnader ligger på en relativt hög nivå redan nu och prognosen är att de kommer hamna högre än föregående år men ändå under 2012 års höga nivå. 9 (17) Målsättningen för insatser gjorda av allmänheten ligger mycket lägre än budgeterat och var nog lite orealistiskt satt när nyckeltalet infördes. Utfallet var lägre än föregående år och orsaken till detta kommer att undersökas närmare. Utbildningarna ligger på en lägre nivå än budgeterat under 2014 på grund av få sökande till utbildningarna under januari till februari och augusti till september. Det finns fortfarande svårigheter med att få ett jämt flöde under året till kurserna för kommunanställda. Det leder till att trycket ökar under övriga månader då vi inte ta emot alla. Tillsyn, kontroll och tillstånd följer i övrigt plan. Omfattningen av miljökontorets tillsyn och kontroll i absoluta tal definieras i de lokala verksamhetsplanerna. Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Antal omkomna vid bränder i byggnader Antal skadade vid bränder i byggnader Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget Antal bränder i byggnader Antal utbildade i brand och säkerhet Antal insatser gjorda av allmänheten / antal bränder Antal byggnadsbränder utan spridning från startbrandcellen / Antalet byggnadsbränder Antal utförda brandtillsyner / antal planerade tillsyner Antal avslutade tillståndsärenden enligt LBE / antal inkomna ansökningar LBE Utförda miljökontroller/planerade miljökontroller Utförda livsmedelskontroller/planerade livsmedelskontroller Avlopp-Antal inkomna ansökningar % 34 % 50 % 88 % 84 % 89 % 95 % 103 % 102 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 256 /264 97% 207 /23289 % 354 /414 86% 100 % 527 / % 579 / % 636 / % 100 %

10 Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Hälsoskydd-antal befogade bostadsklagomål Miljöbalken-Antalet tillsyner med allvarliga avvikelser/antalet tillsyner Livsmedel-Antalet Kontroller med allvarlig avvikelse/antalet kontroller 10 (17) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Nytt nyckeltal 2014 Nytt nyckeltal <60 Nytt nyckeltal 2014 Nytt nyckeltal 2014 <10% <10% <10% <10% Effektiv organisation Processkvalitet Nyckeltalet över andel gröna inköp påverkas negativt av att räddningstjänstens inköp av fordon och räddningsmateriel står för en stor del av inköpsbudgeten. Även om bästa miljöval är ett starkt kriterium vid upphandlingen redovisas de inte som gröna inköp. Resultatdrivande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Andel Gröna inköp % (rullande 12) Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12) 1 % 17 % 28 % Antal e-tjänster Anta idéer/förbättringsförslag Andel enheter som aktivt använder styrkort

11 Processkvalitet 11 (17) 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad) Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Förvaltningen utreder under första halvåret omfattningen av ärenden som kan hanteras i servicecenter. Med brukarundersökningar undersöka kundnöjdheten och med hjälp av resultatet utveckla mötet med våra brukare och att aktivt använda modigt medarbetarskap Medan räddningstjänsten ökat sitt NKI stort har miljökontorets NKI-värde sjunkit något vid två mätningar. Med stöd av en handlingsplanen ska kundnöjdheten öka ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns ska elförbrukning per årsarbetare minska till högst kilowatttimme per årsarbetare i kommunkoncernen. (Ekologisk uthållighet) Visar hur framgångsrik kommunkoncernen är att minska elförbrukningen. Nivån för indikatorn ska sjunka till kwh/årsarbetare år 2012, att jämföras med kwh/årsarbetare för år Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad senaste 2 åren). (Ekologisk uthållighet) Visar på miljömedvetenhet och vilja till ständiga förbättringar. Nivån för indikatorn ska öka till 20 procent år 2012, att jämföras med 17 procent för år Tillgänglighetsmått, de fyra värdena som hämtas från kvalitet i korthet ska öka. (Kvalitet) Visar på en effektiv och serviceinriktad organisation. Nivåer för indikatorn sätts för 2012 till 78 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 77 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 85 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Jämförande siffror för 2010 är 71 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 69 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 82 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Förvaltningen ska utbilda alla medarbetare och granska verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv under 2015 En halvdagsutbildning och två arbetsplatsträffar med utbildningar där vi också granskar verksamheten.när utbildningar och analyser är genomförda kommer jämställdhetsarbetet integreras i de lokala verksamhetsplanerna. Fortlöpande diskutera med och informera medarbetarna om energieffektiviseringar. Under 2012 och 2013 har energiförbrukningen sänkts på brandstationen genom tekniska åtgärder. Frågan om hur man kan spara energi har diskuterats under arbetsplatsträffar på både räddningstjänsten och miljökontoret. Det arbetet fortsätter. Med stöd av målen i Grön arbetsplats fortsatt minska energianvändningen. Förvaltningen genomför Grön arbetsplats. Flera mål för arbetet kommer att påverka energiförbrukningen per medarbetare. Förvaltningen kommer att arbeta med Grön arbetsplats mot uppsatta mål under Förvaltningen inför Grön arbetsplats under hösten 2014 och kommer därmed nå målet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten.

12 12 (17) 23. Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet) Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå. Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med 7000 besökare varav 2600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Modigt medarbetarskap fullföljs nu med komptetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer. Medarbetare Räddningstjänsten står inför en större generationsväxling 2015 då en fjärdedel av utryckningsstyrkan kan gå i pension. Efter att ha genomfört en frivillig enkät under hösten 2014 är det endast två (av totalt nio) som avser utnyttja möjligheten att gå i pension före sommaren Generationsväxlingen kan därför komma senare, och kanske inte så dramatiskt som vi befarat. De som väljer att arbeta vidare kan med tre månaders varsel välja att sluta sin anställning. Räddningstjänsten kommer därför att fortsätta fokusera på arbetet med kompetenshöjning av de senast anställda. Nyckeltal Personalstruktur tillsvidare anställda Totalt antal årsarbetare Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget kvinnor män Antal övertaliga Resultatdrivande nyckeltal Resultatdrivande nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Hållbart medarbetarengagemang (HME) -kvinnor -män Kort sjukfrånvaro, rulllande 12 i procent 2,1 1,8 2,1 2,0 -kvinnor 2,7 2,5 3,6 3,0 -män 1,9 1,5 1,3 1,5 Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent 2,8 2,7 3,5 3,0

13 Resultatdrivande nyckeltal 13 (17) Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget kvinnor 3,0 4,3 6,8 5,0 -män 2,7 1,9 1,8 2,0 Frisknärvaro, rullande 12 i procent 43,0 48, kvinnor 24,3 29, män 51,9 58, Andel medarbetare som utnytjar friskförmån Aktivit användande av metoder från modigt medarbetarskap * * * * 5 av 5 enheter 5 av 5 enheter */ Alla medarbetare i förvaltningen utnyttjar friskvårdsförmån, främst via friskvårdstimmen. Sjukfrånvaron 2014 är högre än tidigare års nivåer. Kvinnornas sjukfrånvaro är betydligt högre än åren innan. Då andelen kvinnor i förvaltningen är låg slår enskilda medarbetares sjukskrivning snabbt på sjuktalen. Förvaltningen ser dock inte att detta är av bestående karaktär. I budget 2015 återfinns förvaltningens tidigare förhållandevis låga sjuktal. I tabellen finns inga uppgifter om hållbart medarbetarindex. Resultatet av höstens medarbetarundersökning presenterats i november Först då kan indexet redovisas. Medarbetare 24. Ledarskapsindex Proaktivt stödja chefer på alla nivåer. Genomföra 4 frukostmöten med chefer på alla nivåer för att analysera chefernas individuella behov av stöd i sitt ledarskap. Fortsätta med ledningsforum för förvaltningsledning och enhetschefer minst 4 gånger. 25. Medarbetarindex. (Attraktiv arbetsgivare) Under första kvartalet fastställa handlingsplaner på enhetsnivå utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Resultatet i medarbetarundersökningen utgör en grund för handlingsplaner som i sig ska leda till ett högre medarbetarindex ska minst 91 procent av medarbetare uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare) Slutföra projektet "Friska Brandmän" och implementera arbetssättet i den vanliga processen Alla medarbetare med tillsvidareanställning på miljö- och räddningstjänstförvaltningen ska ha rätt till heltid. Ambitionen är att alla tillsvidareanställda på huvudbrandstationen och miljökontoret ska ha rätt till heltid. Idag har alla medarbetare på förvaltningen önskad sysselsättningsgrad.

14 14 (17) ska minst 9,5 procent av medarbetare vara födda utanför Norden. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år ska minst 90 procent av medarbetarna vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år Genomföra informationsaktiviteter för olika målgrupper som är intresserade av brandmannayrket. Informationsaktiviteterna fortsätter som Fortsatt förvalta Modigt medarbetarskap Hålla Modigt medarbetarskap levande genom att använda metoderna i alla sammanhang där det är lämpligt Under 2015 ska varje nämnd planera för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) På miljö- och räddningstjänstförvaltningen kommer alla medarbetare under vintern 2014 att börja fylla i sina utbildningar och skatta sig i de medarbetarkompetenser som redan finns inlagda i stödsystemet PS Kompetens. Arbetet med detta kommer att fortsätta även under Målet är att alla medarbetare ska ha lagt in sina utbildningar och skattat sig i medarbetarkompetenser samt rollkompetenser innan sista september Rollkompetenserna kommer att finnas tillgängliga efter sista mars Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Resultat, mnkr 1,0 1,6-0,2 0 Andel inköp innanför avtal, % Andel E- handelsbeställningar Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer 62 % 45 % 25 % 25 % 20 % 25 %

15 Budget 15 (17) Budget per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Värna demokrati 0,68 0,75 0,75 0,75 Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 63,0 68,86 69,04 70,25 Summa 63,68 69,61 69,79 71,00 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har en budget i balans år Förvaltningen erhåller en politisk prioritering om totalt 0,9 mnkr för att stärka bemanningen, främst inom miljökontoret. Befattningen VA-lots flyttas från stadsbyggnadsförvaltningen till miljökontoret och därmed också ersättningen med 0,5 mnkr. I samband med detta byter den namn till VArådgivare. Förvaltningen erhåller full kompensation för 2014 års löneöversyn motsvarande nästan 0,7 mnkr. Det innebär en total kompensation för löneöversynen motsvarande 2,0 mnkr, där resterande del sedan tidigare erhållits i tillägg till nämndersättningen Ersättningshöjningen för obekväm arbetstid ersätts med 0,2 mnkr. Nämndersättningen minskas till följd av effektiviseringskrav motsvarande 0,1 mnkr, deflation 0,1 mnkr, personalomkostnadspåslag 0,3 mnkr samt lägre elkostnader 0,2 mnkr. Nämndersättningen höjs med 0,1 mnkr för kapitaltjänstkostnader på nyinköpta brandfordon. Intäkterna beräknas hamna på samma nivå som i budget år 2014, förutom en minskning av intäkterna för de så kallade kommunskyddsutbildningarna. Tidigare har dessa finansierats via kommunledningskontoret. Förvaltningen kompenseras i nämndersättningen med motsvarande 0,5 mnkr för att täcka den uteblivna intäkten. Därmed kan räddningstjänsten även fortsättningsvis bedriva kommuninterna brandskyddsutbildningar i samma omfattning som tidigare. Budget per organisationsdel Organisation, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Nämnd 0,6 0,6 0,6 0,6 Miljökontor 9,81 10,85 11,03 11,8 Räddningstjänst 53,27 58,16 58,16 58,6 Summa 63,68 69,61 69,79 71,0

16 Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Verksamhetens intäkter kommun- /nämndersättning 16 (17) Utfall 2013 Prognos 2014 Budget ,12 83,98 84,45 65,25 69,61 71,0 taxor och avgifter 9,53 9,29 9,67 övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader bidrag 1,29 0,24 0,24 4,05 4,84 3,54-78,55-84,16-84,45 personalkostnader -53,05-58,71-59,8 lokalkostnader -9,5-9,8-9,6 köp av huvudverksamhet -0,06-0,06-0,06 kapitalkostnader -2,92-3,51-3,8 övriga verksamhetskostnader -13,02-12,08-11,19 Resultat 1,57-0,18 0,00 Nettoinvestering fasta anläggningar Nettoinvesteringar inventarier Nettoinvesteringar totalt 1,6 0,0 6,0 0,97 1,4 1,7 2,57 1,4 7,7 Investeringar Förvaltningens investeringar år 2015 är budgeterade till 7,7 mnkr. I investeringsbudgeten för anläggningar återfinns 4 mnkr för brandfordon och 2 mnkr för utveckling av räddningstjänstens övningsfält vid Lilla Nyby. Total investering i övningsfältet är budgeterat till 2,5 mnkr. 0,5 mnkr av dessa finns med i investeringsbudgeten för Investeringen på övningsfältet förutsätter dock att sluttäckning av deponin är avslutad. Förvaltningen kommer därmed att behöva flytta de 0,5 mnkr till år Fastighetsinvesteringen i Torshälla redovisas av KLK-Ekonomi och Kvalitet/Lokalförsörjning och finns därmed inte i tabellen ovan. Total investeringskostnad beräknas till 9 mnkr. Byggstart beräknas ske kring årsskiftet 2014/2015 med inflyttning till halvårsskiftet Investeringsbudgeten för inventarier är 1,7 mnkr. Miljökontoret budgeterar inköp av möbler och mätutrustning för totalt 0,3 mnkr. Räddningstjänsten budgeterar 0,4 mnkr till projeket Friska brandmän, 0,3 mnkr för inventarier till Torshälla brandstation samt 0,7 mnkr till personlig skyddsutrustning och ny teknik.

17 Ekonomi 17 (17) Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå Nämndersättningen har tidigare fördelats främst på avdelningsnivå. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå och uppgradering av beslutsstödssystemet underlättar budgetering. Etablera beslutsstöd och införa Styrkort, Inköpsrapport på alla organisationsnivåer samt Vård- och Omsorgsrapport i omsorgen. (KS, alla nämnder) Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag)

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Datum 1 (27) 2014-01-02 Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Innehållsförteckning 2 (27) Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15

Läs mer

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Innehåll Årsplanen en vägledning.............................................. 3 En stad i utveckling

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 1(26) Måluppfyllelse delår 2, januari-augusti 2013 Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014

Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsförvaltningen 2012-11-27 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden BUN/2012:604 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013 Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Arbetsmaterial

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013-03-11

Årsredovisning 2012 2013-03-11 Årsredovisning 2012 2013-03-11 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer