Nämndens verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 MRN Datum 1 (17) Nämndens verksamhetsplan 2015 Miljö- och räddningstjänstnämnden

2 Sammanfattning 2 (17) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen står inför några större utmaningar under SOS Alarms effektiviseringskrav och omstrukturering har gjort att Södermanlands räddningstjänster nu larmas ut från centralen i Norrköping. Detta är den tredje centralen som hanterar inkomna 112 samtal för Södermanlands räkning på lika många år. Avvikelser och direkta fellarm har ökat markant. Räddningstjänsten har under hösten 2014 försökt påverka SOS Alarm till en förbättring och de har gjort framsteg. Arbetet fortsätter under 2015 då vi också ser över vilka alternativ som finns att tillgå. Räddningstjänsten står också inför en stor generationsväxling i utryckningsorganisationen som kan komma att kräva förtida rekryteringar. Miljökontorets tillsyn och kontroll 2015 följer i stort sett inriktningen under På livsmedelsområdet kommer vi att lägga mer tid på märkning och provtagning. Avloppsaneringen fortsätter men målen revideras. Förorenade områden kommer fortsättningsvis stå i fokus. Egeninitierad tillsyn kan tvingas minska då verksamhet i samband med föreslagen stadsförtätning och bostadsbyggande tar resurser i anspråk. Vi kommer att genomföra ett länsgemensamt dagvattenprojekt och börja arbeta med vattenplanen och vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevad. Skolorna kommer att få tillsyn och vi följer upp radonfrågor i flerbostadshus. Omvärldsanalys Eskilstunas befolkning ökar snabbt och fler är äldre. Fler bor kvar hemma längre vilket innebär utmaningar för räddningstjänsten. Med växande befolkning och svag bostadstillväxt riskerar vi fler ärenden kopplade till trångboddhet. Antalet larm ökar och innebär större ansträngning av utryckningsorganisationen. Räddningstjänsten upplever problem med utalarmeringen kopplat till SOS Alarms flytt till Norrköping. EU:s informationsförordning innebär ytterligare krav på märkning av livsmedel vilket medför att livsmedelskontrollen måste fokusera mer på detta. Vattenplanen och vattenskyddsföreskrifterna för vattentäkten i Hyndevad innebär uppdrag för miljökontoret. Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Att värna demokrati Beskrivning Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

3 Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande 3 (17) Förvaltningen förbättrar de 10 E-tjänster som redan införts. Under 2014 har 10 E-tjänster införts. De är enkla tjänster som än så länge inte kommunicerar med förvaltningens verksamhetssystem. Ambitionen för 2015 är att utreda och, om möjligt, systemintegrera flera av dessa. Kallelser, protkoll, öppna jämförelser och NKIundersökningar publiceras på eskilstuna.se. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta att publicera kallelser, protkoll, öppna jämförelser och NKI-undersökningar på eskilstuna.se. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Beskrivning Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Genomföra verksamheter för kultur och fritid Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN) Mätmetod och data finns under indikator. Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer. För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-em i friidrott

4 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete 4 (17) Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Genomföra planering för markanvändning Förvaltningens roll i markanvändningen gäller framförallt som sakkunniga och som myndigheter. Förvaltningen finns representerade i alla sammanhang som krävs för en smidig process. Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet 11 samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer,föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Förvaltningen deltar med specialkompetens i planprocessen Förvaltningen ingår i alla sammanhang där miljöoch räddningstjänstkompetens behövs.

5 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 5 (17) Beskrivning Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor De två processmål som räddningstjänsten satt upp är att minska antalet skadade och omkomna vid bränder samt att minska antalet och omfattningen av bränder. Detta ska göras genom att förebygga, utbilda och informera kommuninvånarna, insatsplanera, öva vår personal samt utvärdera och lära av våra insatser. Minska antalet döda och skadade vid bränder. Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningana kommer räddningstjänsten arbeta föra att jämna ut flödet under året. Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brandoch olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande.

6 6 (17) Minska antalet och omfattningen av bränder i byggnader. Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningana kommer räddningstjänsten arbeta föra att jämna ut flödet under året. Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brandoch olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande. Bedriva tillsyn och kontroll 2015 är all tillsyn och kontroll på förvaltningen samlad i en gemensam verksamhetsprocess. All tillsyn och kontroll utgår från behovsutredningar som mynnar ut i lokala verksamhetsplaner på enhetsnivå med beslut i miljö- och räddningstjänstnämnden i december. Nämndåtaganden under verksamhetsprocessen styr mot färre avvikelser och mot att utföra de tillsyner och kontroller som fastslås i de lokala verksamhetsplanerna. Genomföra tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlga och explosiva varor. Genomföra sotning och brandskyddskontroll enligt fastställd plan. Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska genom sotning och brandskyddskyddskontroll. Arbetet utförs av två upphandlade entreprenörer.

7 7 (17) Trygga livsmedel. Genomföra livsmedelskontroll efter fastställd kontrollplan och därigenom kontrollera lagefterlevnaden för att säkerställa att konsumenterna har trygga livsmedel. Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Som konsument ska man kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör miljö- och räddningstjänstnämndens inspektörer regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen. I fokus för 2015 kommer tillsyn kopplat till informationsförordningen att ligga. Vi kommer att kontrollera ursprungsmärkning och utöka provtagningen gällande kemiska ämnen i livsmedel. Vi kommer att genomföra ett projekt kring "Food contact material" och kring torghandel. Giftfri miljö. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Åtagandet kompletteras med bland annat lokala åtaganden kring den löpande tillsynen på miljöfarliga verksamheter. Ett fokusområde handlar om förorenade områden och ett annat om bekämpningsmedel. Tillsynen mäts som antalet genomförda tillsyner/antalet planerade. Levande sjöar och vattendrag. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. I den lokala verksamhetsplanen planeras miljöövervakning på temat vatten och tillsyn på vattenverksamheter och industrier. Utfallet mäts i genomförd tillsyn mot planerad. I fokus för 2015 kommer ett dagvattenprojekt att finnas liksom åtaganden i vattenplanen. Vi kommer att påbörja tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevad. Ingen övergödning. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Tillsynen specificeras i förvaltningens lokala verksamhetsplaner. Den mest omfattande aktiviteten är saneringsprojekt "Vatten så klart" med målet att alla enskilda avlopp i kommunen ska vara godkända enligt gällande lagstiftning. Under 2015 kommer projektplanen att revideras. Utöver det planeras tillsyn på lantbruk, reningsverk samt vattenverksamheter. Tillsynen mäts genom antalet godkända avlopp och utförd tillsyn mot planerad tillsyn. God bebyggd miljö. Bedriva hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Tillsynen på bland annat skolor syftar till att säkra god inomhusmiljö för alla som vistas i lokalen. Tillsynen på fastighetsägarnas egenkontroll följs upp framförallt när det gäller radon. Resultatet mäts i utförd tillsyn mot planerad tillsyn och i antalet befogade bostadsklagomål.

8 Upprätthålla krisberedskap 8 (17) Räddningstjänsten ska stödja Kommunledningskontorets arbete med krisledningsarbetet i kommunen. Delta i riskanalysarbete, delta i planerandet och genomförandet av krisledningsövningar Att främja näringsliv och arbete Beskrivning Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen (VON, alla nämnder och bolag) En person med funktionsnedsättning kommer att anställas som medhjälpare på miljökontoret. 19a ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader.(amn, TSN) för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter under (AVN, alla nämnder och bolag) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen fortsätter att erbjuda traineetjänster under 2015

9 Nyckeltal för hållbar utveckling Nämndens nyckeltal har under de senaste åren omarbetats för att få en tydligare koppling mot de övergripande målen i verksamheten och då främst mot processerna bedriva tillsyn & kontroll samt förebygga och minska konsekvenserna av olyckor. Nämndens mål, att minska antalet döda och skadade samt minska antalet bränder och konsekvenserna av dessa i byggnader redovisas här. För att få fram hela bilden krävs fler nyckeltal. De mäts även i fortsättningen men redovisas då i enheternas lokala verksamhetsplaner som också är beslutade av nämnden. Antalet skadade och döda i bränder ligger på samma nivå som tidigare år och förhoppningsvis kommer de att ligga kvar under målnivån. När det gäller bränder i byggnader ligger på en relativt hög nivå redan nu och prognosen är att de kommer hamna högre än föregående år men ändå under 2012 års höga nivå. 9 (17) Målsättningen för insatser gjorda av allmänheten ligger mycket lägre än budgeterat och var nog lite orealistiskt satt när nyckeltalet infördes. Utfallet var lägre än föregående år och orsaken till detta kommer att undersökas närmare. Utbildningarna ligger på en lägre nivå än budgeterat under 2014 på grund av få sökande till utbildningarna under januari till februari och augusti till september. Det finns fortfarande svårigheter med att få ett jämt flöde under året till kurserna för kommunanställda. Det leder till att trycket ökar under övriga månader då vi inte ta emot alla. Tillsyn, kontroll och tillstånd följer i övrigt plan. Omfattningen av miljökontorets tillsyn och kontroll i absoluta tal definieras i de lokala verksamhetsplanerna. Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Antal omkomna vid bränder i byggnader Antal skadade vid bränder i byggnader Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget Antal bränder i byggnader Antal utbildade i brand och säkerhet Antal insatser gjorda av allmänheten / antal bränder Antal byggnadsbränder utan spridning från startbrandcellen / Antalet byggnadsbränder Antal utförda brandtillsyner / antal planerade tillsyner Antal avslutade tillståndsärenden enligt LBE / antal inkomna ansökningar LBE Utförda miljökontroller/planerade miljökontroller Utförda livsmedelskontroller/planerade livsmedelskontroller Avlopp-Antal inkomna ansökningar % 34 % 50 % 88 % 84 % 89 % 95 % 103 % 102 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 256 /264 97% 207 /23289 % 354 /414 86% 100 % 527 / % 579 / % 636 / % 100 %

10 Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Hälsoskydd-antal befogade bostadsklagomål Miljöbalken-Antalet tillsyner med allvarliga avvikelser/antalet tillsyner Livsmedel-Antalet Kontroller med allvarlig avvikelse/antalet kontroller 10 (17) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Nytt nyckeltal 2014 Nytt nyckeltal <60 Nytt nyckeltal 2014 Nytt nyckeltal 2014 <10% <10% <10% <10% Effektiv organisation Processkvalitet Nyckeltalet över andel gröna inköp påverkas negativt av att räddningstjänstens inköp av fordon och räddningsmateriel står för en stor del av inköpsbudgeten. Även om bästa miljöval är ett starkt kriterium vid upphandlingen redovisas de inte som gröna inköp. Resultatdrivande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Andel Gröna inköp % (rullande 12) Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12) 1 % 17 % 28 % Antal e-tjänster Anta idéer/förbättringsförslag Andel enheter som aktivt använder styrkort

11 Processkvalitet 11 (17) 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad) Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Förvaltningen utreder under första halvåret omfattningen av ärenden som kan hanteras i servicecenter. Med brukarundersökningar undersöka kundnöjdheten och med hjälp av resultatet utveckla mötet med våra brukare och att aktivt använda modigt medarbetarskap Medan räddningstjänsten ökat sitt NKI stort har miljökontorets NKI-värde sjunkit något vid två mätningar. Med stöd av en handlingsplanen ska kundnöjdheten öka ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns ska elförbrukning per årsarbetare minska till högst kilowatttimme per årsarbetare i kommunkoncernen. (Ekologisk uthållighet) Visar hur framgångsrik kommunkoncernen är att minska elförbrukningen. Nivån för indikatorn ska sjunka till kwh/årsarbetare år 2012, att jämföras med kwh/årsarbetare för år Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad senaste 2 åren). (Ekologisk uthållighet) Visar på miljömedvetenhet och vilja till ständiga förbättringar. Nivån för indikatorn ska öka till 20 procent år 2012, att jämföras med 17 procent för år Tillgänglighetsmått, de fyra värdena som hämtas från kvalitet i korthet ska öka. (Kvalitet) Visar på en effektiv och serviceinriktad organisation. Nivåer för indikatorn sätts för 2012 till 78 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 77 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 85 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Jämförande siffror för 2010 är 71 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 69 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 82 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Förvaltningen ska utbilda alla medarbetare och granska verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv under 2015 En halvdagsutbildning och två arbetsplatsträffar med utbildningar där vi också granskar verksamheten.när utbildningar och analyser är genomförda kommer jämställdhetsarbetet integreras i de lokala verksamhetsplanerna. Fortlöpande diskutera med och informera medarbetarna om energieffektiviseringar. Under 2012 och 2013 har energiförbrukningen sänkts på brandstationen genom tekniska åtgärder. Frågan om hur man kan spara energi har diskuterats under arbetsplatsträffar på både räddningstjänsten och miljökontoret. Det arbetet fortsätter. Med stöd av målen i Grön arbetsplats fortsatt minska energianvändningen. Förvaltningen genomför Grön arbetsplats. Flera mål för arbetet kommer att påverka energiförbrukningen per medarbetare. Förvaltningen kommer att arbeta med Grön arbetsplats mot uppsatta mål under Förvaltningen inför Grön arbetsplats under hösten 2014 och kommer därmed nå målet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten.

12 12 (17) 23. Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet) Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå. Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med 7000 besökare varav 2600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Modigt medarbetarskap fullföljs nu med komptetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer. Medarbetare Räddningstjänsten står inför en större generationsväxling 2015 då en fjärdedel av utryckningsstyrkan kan gå i pension. Efter att ha genomfört en frivillig enkät under hösten 2014 är det endast två (av totalt nio) som avser utnyttja möjligheten att gå i pension före sommaren Generationsväxlingen kan därför komma senare, och kanske inte så dramatiskt som vi befarat. De som väljer att arbeta vidare kan med tre månaders varsel välja att sluta sin anställning. Räddningstjänsten kommer därför att fortsätta fokusera på arbetet med kompetenshöjning av de senast anställda. Nyckeltal Personalstruktur tillsvidare anställda Totalt antal årsarbetare Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget kvinnor män Antal övertaliga Resultatdrivande nyckeltal Resultatdrivande nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Hållbart medarbetarengagemang (HME) -kvinnor -män Kort sjukfrånvaro, rulllande 12 i procent 2,1 1,8 2,1 2,0 -kvinnor 2,7 2,5 3,6 3,0 -män 1,9 1,5 1,3 1,5 Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent 2,8 2,7 3,5 3,0

13 Resultatdrivande nyckeltal 13 (17) Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget kvinnor 3,0 4,3 6,8 5,0 -män 2,7 1,9 1,8 2,0 Frisknärvaro, rullande 12 i procent 43,0 48, kvinnor 24,3 29, män 51,9 58, Andel medarbetare som utnytjar friskförmån Aktivit användande av metoder från modigt medarbetarskap * * * * 5 av 5 enheter 5 av 5 enheter */ Alla medarbetare i förvaltningen utnyttjar friskvårdsförmån, främst via friskvårdstimmen. Sjukfrånvaron 2014 är högre än tidigare års nivåer. Kvinnornas sjukfrånvaro är betydligt högre än åren innan. Då andelen kvinnor i förvaltningen är låg slår enskilda medarbetares sjukskrivning snabbt på sjuktalen. Förvaltningen ser dock inte att detta är av bestående karaktär. I budget 2015 återfinns förvaltningens tidigare förhållandevis låga sjuktal. I tabellen finns inga uppgifter om hållbart medarbetarindex. Resultatet av höstens medarbetarundersökning presenterats i november Först då kan indexet redovisas. Medarbetare 24. Ledarskapsindex Proaktivt stödja chefer på alla nivåer. Genomföra 4 frukostmöten med chefer på alla nivåer för att analysera chefernas individuella behov av stöd i sitt ledarskap. Fortsätta med ledningsforum för förvaltningsledning och enhetschefer minst 4 gånger. 25. Medarbetarindex. (Attraktiv arbetsgivare) Under första kvartalet fastställa handlingsplaner på enhetsnivå utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Resultatet i medarbetarundersökningen utgör en grund för handlingsplaner som i sig ska leda till ett högre medarbetarindex ska minst 91 procent av medarbetare uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare) Slutföra projektet "Friska Brandmän" och implementera arbetssättet i den vanliga processen Alla medarbetare med tillsvidareanställning på miljö- och räddningstjänstförvaltningen ska ha rätt till heltid. Ambitionen är att alla tillsvidareanställda på huvudbrandstationen och miljökontoret ska ha rätt till heltid. Idag har alla medarbetare på förvaltningen önskad sysselsättningsgrad.

14 14 (17) ska minst 9,5 procent av medarbetare vara födda utanför Norden. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år ska minst 90 procent av medarbetarna vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år Genomföra informationsaktiviteter för olika målgrupper som är intresserade av brandmannayrket. Informationsaktiviteterna fortsätter som Fortsatt förvalta Modigt medarbetarskap Hålla Modigt medarbetarskap levande genom att använda metoderna i alla sammanhang där det är lämpligt Under 2015 ska varje nämnd planera för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) På miljö- och räddningstjänstförvaltningen kommer alla medarbetare under vintern 2014 att börja fylla i sina utbildningar och skatta sig i de medarbetarkompetenser som redan finns inlagda i stödsystemet PS Kompetens. Arbetet med detta kommer att fortsätta även under Målet är att alla medarbetare ska ha lagt in sina utbildningar och skattat sig i medarbetarkompetenser samt rollkompetenser innan sista september Rollkompetenserna kommer att finnas tillgängliga efter sista mars Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Resultat, mnkr 1,0 1,6-0,2 0 Andel inköp innanför avtal, % Andel E- handelsbeställningar Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer 62 % 45 % 25 % 25 % 20 % 25 %

15 Budget 15 (17) Budget per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Värna demokrati 0,68 0,75 0,75 0,75 Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 63,0 68,86 69,04 70,25 Summa 63,68 69,61 69,79 71,00 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har en budget i balans år Förvaltningen erhåller en politisk prioritering om totalt 0,9 mnkr för att stärka bemanningen, främst inom miljökontoret. Befattningen VA-lots flyttas från stadsbyggnadsförvaltningen till miljökontoret och därmed också ersättningen med 0,5 mnkr. I samband med detta byter den namn till VArådgivare. Förvaltningen erhåller full kompensation för 2014 års löneöversyn motsvarande nästan 0,7 mnkr. Det innebär en total kompensation för löneöversynen motsvarande 2,0 mnkr, där resterande del sedan tidigare erhållits i tillägg till nämndersättningen Ersättningshöjningen för obekväm arbetstid ersätts med 0,2 mnkr. Nämndersättningen minskas till följd av effektiviseringskrav motsvarande 0,1 mnkr, deflation 0,1 mnkr, personalomkostnadspåslag 0,3 mnkr samt lägre elkostnader 0,2 mnkr. Nämndersättningen höjs med 0,1 mnkr för kapitaltjänstkostnader på nyinköpta brandfordon. Intäkterna beräknas hamna på samma nivå som i budget år 2014, förutom en minskning av intäkterna för de så kallade kommunskyddsutbildningarna. Tidigare har dessa finansierats via kommunledningskontoret. Förvaltningen kompenseras i nämndersättningen med motsvarande 0,5 mnkr för att täcka den uteblivna intäkten. Därmed kan räddningstjänsten även fortsättningsvis bedriva kommuninterna brandskyddsutbildningar i samma omfattning som tidigare. Budget per organisationsdel Organisation, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Nämnd 0,6 0,6 0,6 0,6 Miljökontor 9,81 10,85 11,03 11,8 Räddningstjänst 53,27 58,16 58,16 58,6 Summa 63,68 69,61 69,79 71,0

16 Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Verksamhetens intäkter kommun- /nämndersättning 16 (17) Utfall 2013 Prognos 2014 Budget ,12 83,98 84,45 65,25 69,61 71,0 taxor och avgifter 9,53 9,29 9,67 övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader bidrag 1,29 0,24 0,24 4,05 4,84 3,54-78,55-84,16-84,45 personalkostnader -53,05-58,71-59,8 lokalkostnader -9,5-9,8-9,6 köp av huvudverksamhet -0,06-0,06-0,06 kapitalkostnader -2,92-3,51-3,8 övriga verksamhetskostnader -13,02-12,08-11,19 Resultat 1,57-0,18 0,00 Nettoinvestering fasta anläggningar Nettoinvesteringar inventarier Nettoinvesteringar totalt 1,6 0,0 6,0 0,97 1,4 1,7 2,57 1,4 7,7 Investeringar Förvaltningens investeringar år 2015 är budgeterade till 7,7 mnkr. I investeringsbudgeten för anläggningar återfinns 4 mnkr för brandfordon och 2 mnkr för utveckling av räddningstjänstens övningsfält vid Lilla Nyby. Total investering i övningsfältet är budgeterat till 2,5 mnkr. 0,5 mnkr av dessa finns med i investeringsbudgeten för Investeringen på övningsfältet förutsätter dock att sluttäckning av deponin är avslutad. Förvaltningen kommer därmed att behöva flytta de 0,5 mnkr till år Fastighetsinvesteringen i Torshälla redovisas av KLK-Ekonomi och Kvalitet/Lokalförsörjning och finns därmed inte i tabellen ovan. Total investeringskostnad beräknas till 9 mnkr. Byggstart beräknas ske kring årsskiftet 2014/2015 med inflyttning till halvårsskiftet Investeringsbudgeten för inventarier är 1,7 mnkr. Miljökontoret budgeterar inköp av möbler och mätutrustning för totalt 0,3 mnkr. Räddningstjänsten budgeterar 0,4 mnkr till projeket Friska brandmän, 0,3 mnkr för inventarier till Torshälla brandstation samt 0,7 mnkr till personlig skyddsutrustning och ny teknik.

17 Ekonomi 17 (17) Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå Nämndersättningen har tidigare fördelats främst på avdelningsnivå. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå och uppgradering av beslutsstödssystemet underlättar budgetering. Etablera beslutsstöd och införa Styrkort, Inköpsrapport på alla organisationsnivåer samt Vård- och Omsorgsrapport i omsorgen. (KS, alla nämnder) Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag)

Nämndens verksamhetsplan 2016

Nämndens verksamhetsplan 2016 MRN Datum 1 (9) 2015-10-05 Nämndens verksamhetsplan 2016 Miljö och räddningstjänstnämnden Sammanfattning 2 (9) Omvärldsanalys Den positiva befolkningsutvecklingen påverkar på olika sätt tillsyn och larm.

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Nämndens VP 2013. Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

Nämndens VP 2013. Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Nämndens VP 2013 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15 Mrf, Nämndens VP 2013 2(18) Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Preliminär Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner Preliminär Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner Sammanfattning Sedan den 1 januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd.

Läs mer

Miljö- och räddningstjänstnämndens verksamhetsberättelse 2012

Miljö- och räddningstjänstnämndens verksamhetsberättelse 2012 Mrf Datum 1 (16) 2013-02-20 Miljö- och räddningstjänstnämndens verksamhetsberättelse 2012 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Inledning Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Karlslund och Åkerbo 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Arbetsgivarperspektivet

Arbetsgivarperspektivet Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2016-05-10 Malin Ronnby, 054-540 10 40 Malin.ronnby@karlstad.se Arbetsgivarperspektivet Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner Sammanfattning 2 (14) Sedan den 1 januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd.

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2016

Socialnämndens verksamhetsplan 2016 Socf Datum 1 (18) 2015-12-04 9a Socialnämndens verksamhetsplan 2016 Socn Innehåll Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden...

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer