Nämndens verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndens verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 MRN Datum 1 (17) Nämndens verksamhetsplan 2015 Miljö- och räddningstjänstnämnden

2 Sammanfattning 2 (17) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen står inför några större utmaningar under SOS Alarms effektiviseringskrav och omstrukturering har gjort att Södermanlands räddningstjänster nu larmas ut från centralen i Norrköping. Detta är den tredje centralen som hanterar inkomna 112 samtal för Södermanlands räkning på lika många år. Avvikelser och direkta fellarm har ökat markant. Räddningstjänsten har under hösten 2014 försökt påverka SOS Alarm till en förbättring och de har gjort framsteg. Arbetet fortsätter under 2015 då vi också ser över vilka alternativ som finns att tillgå. Räddningstjänsten står också inför en stor generationsväxling i utryckningsorganisationen som kan komma att kräva förtida rekryteringar. Miljökontorets tillsyn och kontroll 2015 följer i stort sett inriktningen under På livsmedelsområdet kommer vi att lägga mer tid på märkning och provtagning. Avloppsaneringen fortsätter men målen revideras. Förorenade områden kommer fortsättningsvis stå i fokus. Egeninitierad tillsyn kan tvingas minska då verksamhet i samband med föreslagen stadsförtätning och bostadsbyggande tar resurser i anspråk. Vi kommer att genomföra ett länsgemensamt dagvattenprojekt och börja arbeta med vattenplanen och vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevad. Skolorna kommer att få tillsyn och vi följer upp radonfrågor i flerbostadshus. Omvärldsanalys Eskilstunas befolkning ökar snabbt och fler är äldre. Fler bor kvar hemma längre vilket innebär utmaningar för räddningstjänsten. Med växande befolkning och svag bostadstillväxt riskerar vi fler ärenden kopplade till trångboddhet. Antalet larm ökar och innebär större ansträngning av utryckningsorganisationen. Räddningstjänsten upplever problem med utalarmeringen kopplat till SOS Alarms flytt till Norrköping. EU:s informationsförordning innebär ytterligare krav på märkning av livsmedel vilket medför att livsmedelskontrollen måste fokusera mer på detta. Vattenplanen och vattenskyddsföreskrifterna för vattentäkten i Hyndevad innebär uppdrag för miljökontoret. Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Att värna demokrati Beskrivning Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

3 Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande 3 (17) Förvaltningen förbättrar de 10 E-tjänster som redan införts. Under 2014 har 10 E-tjänster införts. De är enkla tjänster som än så länge inte kommunicerar med förvaltningens verksamhetssystem. Ambitionen för 2015 är att utreda och, om möjligt, systemintegrera flera av dessa. Kallelser, protkoll, öppna jämförelser och NKIundersökningar publiceras på eskilstuna.se. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta att publicera kallelser, protkoll, öppna jämförelser och NKI-undersökningar på eskilstuna.se. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Beskrivning Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Genomföra verksamheter för kultur och fritid Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN) Mätmetod och data finns under indikator. Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer. För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-em i friidrott

4 Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete 4 (17) Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Genomföra planering för markanvändning Förvaltningens roll i markanvändningen gäller framförallt som sakkunniga och som myndigheter. Förvaltningen finns representerade i alla sammanhang som krävs för en smidig process. Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet 11 samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer,föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Förvaltningen deltar med specialkompetens i planprocessen Förvaltningen ingår i alla sammanhang där miljöoch räddningstjänstkompetens behövs.

5 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 5 (17) Beskrivning Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor De två processmål som räddningstjänsten satt upp är att minska antalet skadade och omkomna vid bränder samt att minska antalet och omfattningen av bränder. Detta ska göras genom att förebygga, utbilda och informera kommuninvånarna, insatsplanera, öva vår personal samt utvärdera och lära av våra insatser. Minska antalet döda och skadade vid bränder. Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningana kommer räddningstjänsten arbeta föra att jämna ut flödet under året. Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brandoch olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande.

6 6 (17) Minska antalet och omfattningen av bränder i byggnader. Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst invånare i förebyggande brandskydd. Räddningstjänsten kommer att fortsätta med utbildning och information till flickor och pojkar i förskola, fjärde klass och sjunde klass, kvinnor och män som studerar på SFI och kommunanställda kvinnor och män. Räddningstjänsten genomför även uppdragsutbildningar till företag och organisationer. Dessutom ska ett öppet hus hållas på brandstationen varje år. För att klara målen när det gäller de kommunala brandskyddsutbildningana kommer räddningstjänsten arbeta föra att jämna ut flödet under året. Förbereda och genomföra säkra och effektiva insatser Räddningstjänsten ska alltid vara effektiv och ha ändamålsenlig teknik och utrustning. Vid nyanskaffning av teknik och utrustning ska en bedömning göras ur ett säkerhets-, arbetsmiljö-, och jämställdhetsperspektiv. Genom systematiskt övande och utbildning ska en god kompetens upprätthållas i hela organisationen Följa upp och utvärdera olyckor och räddningsinsatser Varje insats ska följas av en komplett insatsrapport. Alla dödsbränder och bränder av speciellt intresse ska följas av en brandorsaksutredning. Genomföra ett antal brandoch olycksutredningar av orsaken, förloppet och insatsens genomförande. Bedriva tillsyn och kontroll 2015 är all tillsyn och kontroll på förvaltningen samlad i en gemensam verksamhetsprocess. All tillsyn och kontroll utgår från behovsutredningar som mynnar ut i lokala verksamhetsplaner på enhetsnivå med beslut i miljö- och räddningstjänstnämnden i december. Nämndåtaganden under verksamhetsprocessen styr mot färre avvikelser och mot att utföra de tillsyner och kontroller som fastslås i de lokala verksamhetsplanerna. Genomföra tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlga och explosiva varor. Genomföra sotning och brandskyddskontroll enligt fastställd plan. Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska genom sotning och brandskyddskyddskontroll. Arbetet utförs av två upphandlade entreprenörer.

7 7 (17) Trygga livsmedel. Genomföra livsmedelskontroll efter fastställd kontrollplan och därigenom kontrollera lagefterlevnaden för att säkerställa att konsumenterna har trygga livsmedel. Ingen ska behöva bli sjuk av att äta de livsmedel som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige. Som konsument ska man kunna lita på att märkning av livsmedel och menyer är korrekta. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör miljö- och räddningstjänstnämndens inspektörer regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i kommunen. I fokus för 2015 kommer tillsyn kopplat till informationsförordningen att ligga. Vi kommer att kontrollera ursprungsmärkning och utöka provtagningen gällande kemiska ämnen i livsmedel. Vi kommer att genomföra ett projekt kring "Food contact material" och kring torghandel. Giftfri miljö. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Åtagandet kompletteras med bland annat lokala åtaganden kring den löpande tillsynen på miljöfarliga verksamheter. Ett fokusområde handlar om förorenade områden och ett annat om bekämpningsmedel. Tillsynen mäts som antalet genomförda tillsyner/antalet planerade. Levande sjöar och vattendrag. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. I den lokala verksamhetsplanen planeras miljöövervakning på temat vatten och tillsyn på vattenverksamheter och industrier. Utfallet mäts i genomförd tillsyn mot planerad. I fokus för 2015 kommer ett dagvattenprojekt att finnas liksom åtaganden i vattenplanen. Vi kommer att påbörja tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna för Hyndevad. Ingen övergödning. Genomföra tillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Tillsynen specificeras i förvaltningens lokala verksamhetsplaner. Den mest omfattande aktiviteten är saneringsprojekt "Vatten så klart" med målet att alla enskilda avlopp i kommunen ska vara godkända enligt gällande lagstiftning. Under 2015 kommer projektplanen att revideras. Utöver det planeras tillsyn på lantbruk, reningsverk samt vattenverksamheter. Tillsynen mäts genom antalet godkända avlopp och utförd tillsyn mot planerad tillsyn. God bebyggd miljö. Bedriva hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken efter fastställd tillsynsplan. Tillsynen på bland annat skolor syftar till att säkra god inomhusmiljö för alla som vistas i lokalen. Tillsynen på fastighetsägarnas egenkontroll följs upp framförallt när det gäller radon. Resultatet mäts i utförd tillsyn mot planerad tillsyn och i antalet befogade bostadsklagomål.

8 Upprätthålla krisberedskap 8 (17) Räddningstjänsten ska stödja Kommunledningskontorets arbete med krisledningsarbetet i kommunen. Delta i riskanalysarbete, delta i planerandet och genomförandet av krisledningsövningar Att främja näringsliv och arbete Beskrivning Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Andel placerade med funktionsnedsättning som erhåller anställning ska öka till 10 % personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen (VON, alla nämnder och bolag) En person med funktionsnedsättning kommer att anställas som medhjälpare på miljökontoret. 19a ska 30 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser ha jobb efter sex månader.(amn, TSN) för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter under (AVN, alla nämnder och bolag) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen fortsätter att erbjuda traineetjänster under 2015

9 Nyckeltal för hållbar utveckling Nämndens nyckeltal har under de senaste åren omarbetats för att få en tydligare koppling mot de övergripande målen i verksamheten och då främst mot processerna bedriva tillsyn & kontroll samt förebygga och minska konsekvenserna av olyckor. Nämndens mål, att minska antalet döda och skadade samt minska antalet bränder och konsekvenserna av dessa i byggnader redovisas här. För att få fram hela bilden krävs fler nyckeltal. De mäts även i fortsättningen men redovisas då i enheternas lokala verksamhetsplaner som också är beslutade av nämnden. Antalet skadade och döda i bränder ligger på samma nivå som tidigare år och förhoppningsvis kommer de att ligga kvar under målnivån. När det gäller bränder i byggnader ligger på en relativt hög nivå redan nu och prognosen är att de kommer hamna högre än föregående år men ändå under 2012 års höga nivå. 9 (17) Målsättningen för insatser gjorda av allmänheten ligger mycket lägre än budgeterat och var nog lite orealistiskt satt när nyckeltalet infördes. Utfallet var lägre än föregående år och orsaken till detta kommer att undersökas närmare. Utbildningarna ligger på en lägre nivå än budgeterat under 2014 på grund av få sökande till utbildningarna under januari till februari och augusti till september. Det finns fortfarande svårigheter med att få ett jämt flöde under året till kurserna för kommunanställda. Det leder till att trycket ökar under övriga månader då vi inte ta emot alla. Tillsyn, kontroll och tillstånd följer i övrigt plan. Omfattningen av miljökontorets tillsyn och kontroll i absoluta tal definieras i de lokala verksamhetsplanerna. Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Antal omkomna vid bränder i byggnader Antal skadade vid bränder i byggnader Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget Antal bränder i byggnader Antal utbildade i brand och säkerhet Antal insatser gjorda av allmänheten / antal bränder Antal byggnadsbränder utan spridning från startbrandcellen / Antalet byggnadsbränder Antal utförda brandtillsyner / antal planerade tillsyner Antal avslutade tillståndsärenden enligt LBE / antal inkomna ansökningar LBE Utförda miljökontroller/planerade miljökontroller Utförda livsmedelskontroller/planerade livsmedelskontroller Avlopp-Antal inkomna ansökningar % 34 % 50 % 88 % 84 % 89 % 95 % 103 % 102 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 256 /264 97% 207 /23289 % 354 /414 86% 100 % 527 / % 579 / % 636 / % 100 %

10 Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Hälsoskydd-antal befogade bostadsklagomål Miljöbalken-Antalet tillsyner med allvarliga avvikelser/antalet tillsyner Livsmedel-Antalet Kontroller med allvarlig avvikelse/antalet kontroller 10 (17) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Nytt nyckeltal 2014 Nytt nyckeltal <60 Nytt nyckeltal 2014 Nytt nyckeltal 2014 <10% <10% <10% <10% Effektiv organisation Processkvalitet Nyckeltalet över andel gröna inköp påverkas negativt av att räddningstjänstens inköp av fordon och räddningsmateriel står för en stor del av inköpsbudgeten. Även om bästa miljöval är ett starkt kriterium vid upphandlingen redovisas de inte som gröna inköp. Resultatdrivande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Andel Gröna inköp % (rullande 12) Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12) 1 % 17 % 28 % Antal e-tjänster Anta idéer/förbättringsförslag Andel enheter som aktivt använder styrkort

11 Processkvalitet 11 (17) 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad) Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Förvaltningen utreder under första halvåret omfattningen av ärenden som kan hanteras i servicecenter. Med brukarundersökningar undersöka kundnöjdheten och med hjälp av resultatet utveckla mötet med våra brukare och att aktivt använda modigt medarbetarskap Medan räddningstjänsten ökat sitt NKI stort har miljökontorets NKI-värde sjunkit något vid två mätningar. Med stöd av en handlingsplanen ska kundnöjdheten öka ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns ska elförbrukning per årsarbetare minska till högst kilowatttimme per årsarbetare i kommunkoncernen. (Ekologisk uthållighet) Visar hur framgångsrik kommunkoncernen är att minska elförbrukningen. Nivån för indikatorn ska sjunka till kwh/årsarbetare år 2012, att jämföras med kwh/årsarbetare för år Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad senaste 2 åren). (Ekologisk uthållighet) Visar på miljömedvetenhet och vilja till ständiga förbättringar. Nivån för indikatorn ska öka till 20 procent år 2012, att jämföras med 17 procent för år Tillgänglighetsmått, de fyra värdena som hämtas från kvalitet i korthet ska öka. (Kvalitet) Visar på en effektiv och serviceinriktad organisation. Nivåer för indikatorn sätts för 2012 till 78 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 77 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 85 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Jämförande siffror för 2010 är 71 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 69 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 82 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Förvaltningen ska utbilda alla medarbetare och granska verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv under 2015 En halvdagsutbildning och två arbetsplatsträffar med utbildningar där vi också granskar verksamheten.när utbildningar och analyser är genomförda kommer jämställdhetsarbetet integreras i de lokala verksamhetsplanerna. Fortlöpande diskutera med och informera medarbetarna om energieffektiviseringar. Under 2012 och 2013 har energiförbrukningen sänkts på brandstationen genom tekniska åtgärder. Frågan om hur man kan spara energi har diskuterats under arbetsplatsträffar på både räddningstjänsten och miljökontoret. Det arbetet fortsätter. Med stöd av målen i Grön arbetsplats fortsatt minska energianvändningen. Förvaltningen genomför Grön arbetsplats. Flera mål för arbetet kommer att påverka energiförbrukningen per medarbetare. Förvaltningen kommer att arbeta med Grön arbetsplats mot uppsatta mål under Förvaltningen inför Grön arbetsplats under hösten 2014 och kommer därmed nå målet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten.

12 12 (17) 23. Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet) Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå. Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med 7000 besökare varav 2600 under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Modigt medarbetarskap fullföljs nu med komptetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer. Medarbetare Räddningstjänsten står inför en större generationsväxling 2015 då en fjärdedel av utryckningsstyrkan kan gå i pension. Efter att ha genomfört en frivillig enkät under hösten 2014 är det endast två (av totalt nio) som avser utnyttja möjligheten att gå i pension före sommaren Generationsväxlingen kan därför komma senare, och kanske inte så dramatiskt som vi befarat. De som väljer att arbeta vidare kan med tre månaders varsel välja att sluta sin anställning. Räddningstjänsten kommer därför att fortsätta fokusera på arbetet med kompetenshöjning av de senast anställda. Nyckeltal Personalstruktur tillsvidare anställda Totalt antal årsarbetare Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget kvinnor män Antal övertaliga Resultatdrivande nyckeltal Resultatdrivande nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Hållbart medarbetarengagemang (HME) -kvinnor -män Kort sjukfrånvaro, rulllande 12 i procent 2,1 1,8 2,1 2,0 -kvinnor 2,7 2,5 3,6 3,0 -män 1,9 1,5 1,3 1,5 Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent 2,8 2,7 3,5 3,0

13 Resultatdrivande nyckeltal 13 (17) Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget kvinnor 3,0 4,3 6,8 5,0 -män 2,7 1,9 1,8 2,0 Frisknärvaro, rullande 12 i procent 43,0 48, kvinnor 24,3 29, män 51,9 58, Andel medarbetare som utnytjar friskförmån Aktivit användande av metoder från modigt medarbetarskap * * * * 5 av 5 enheter 5 av 5 enheter */ Alla medarbetare i förvaltningen utnyttjar friskvårdsförmån, främst via friskvårdstimmen. Sjukfrånvaron 2014 är högre än tidigare års nivåer. Kvinnornas sjukfrånvaro är betydligt högre än åren innan. Då andelen kvinnor i förvaltningen är låg slår enskilda medarbetares sjukskrivning snabbt på sjuktalen. Förvaltningen ser dock inte att detta är av bestående karaktär. I budget 2015 återfinns förvaltningens tidigare förhållandevis låga sjuktal. I tabellen finns inga uppgifter om hållbart medarbetarindex. Resultatet av höstens medarbetarundersökning presenterats i november Först då kan indexet redovisas. Medarbetare 24. Ledarskapsindex Proaktivt stödja chefer på alla nivåer. Genomföra 4 frukostmöten med chefer på alla nivåer för att analysera chefernas individuella behov av stöd i sitt ledarskap. Fortsätta med ledningsforum för förvaltningsledning och enhetschefer minst 4 gånger. 25. Medarbetarindex. (Attraktiv arbetsgivare) Under första kvartalet fastställa handlingsplaner på enhetsnivå utifrån resultatet i medarbetarundersökningen. Resultatet i medarbetarundersökningen utgör en grund för handlingsplaner som i sig ska leda till ett högre medarbetarindex ska minst 91 procent av medarbetare uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare) Slutföra projektet "Friska Brandmän" och implementera arbetssättet i den vanliga processen Alla medarbetare med tillsvidareanställning på miljö- och räddningstjänstförvaltningen ska ha rätt till heltid. Ambitionen är att alla tillsvidareanställda på huvudbrandstationen och miljökontoret ska ha rätt till heltid. Idag har alla medarbetare på förvaltningen önskad sysselsättningsgrad.

14 14 (17) ska minst 9,5 procent av medarbetare vara födda utanför Norden. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år ska minst 90 procent av medarbetarna vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun. (Attraktiv arbetsgivare) Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år Genomföra informationsaktiviteter för olika målgrupper som är intresserade av brandmannayrket. Informationsaktiviteterna fortsätter som Fortsatt förvalta Modigt medarbetarskap Hålla Modigt medarbetarskap levande genom att använda metoderna i alla sammanhang där det är lämpligt Under 2015 ska varje nämnd planera för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) På miljö- och räddningstjänstförvaltningen kommer alla medarbetare under vintern 2014 att börja fylla i sina utbildningar och skatta sig i de medarbetarkompetenser som redan finns inlagda i stödsystemet PS Kompetens. Arbetet med detta kommer att fortsätta även under Målet är att alla medarbetare ska ha lagt in sina utbildningar och skattat sig i medarbetarkompetenser samt rollkompetenser innan sista september Rollkompetenserna kommer att finnas tillgängliga efter sista mars Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Resultat, mnkr 1,0 1,6-0,2 0 Andel inköp innanför avtal, % Andel E- handelsbeställningar Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer 62 % 45 % 25 % 25 % 20 % 25 %

15 Budget 15 (17) Budget per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Värna demokrati 0,68 0,75 0,75 0,75 Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 63,0 68,86 69,04 70,25 Summa 63,68 69,61 69,79 71,00 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har en budget i balans år Förvaltningen erhåller en politisk prioritering om totalt 0,9 mnkr för att stärka bemanningen, främst inom miljökontoret. Befattningen VA-lots flyttas från stadsbyggnadsförvaltningen till miljökontoret och därmed också ersättningen med 0,5 mnkr. I samband med detta byter den namn till VArådgivare. Förvaltningen erhåller full kompensation för 2014 års löneöversyn motsvarande nästan 0,7 mnkr. Det innebär en total kompensation för löneöversynen motsvarande 2,0 mnkr, där resterande del sedan tidigare erhållits i tillägg till nämndersättningen Ersättningshöjningen för obekväm arbetstid ersätts med 0,2 mnkr. Nämndersättningen minskas till följd av effektiviseringskrav motsvarande 0,1 mnkr, deflation 0,1 mnkr, personalomkostnadspåslag 0,3 mnkr samt lägre elkostnader 0,2 mnkr. Nämndersättningen höjs med 0,1 mnkr för kapitaltjänstkostnader på nyinköpta brandfordon. Intäkterna beräknas hamna på samma nivå som i budget år 2014, förutom en minskning av intäkterna för de så kallade kommunskyddsutbildningarna. Tidigare har dessa finansierats via kommunledningskontoret. Förvaltningen kompenseras i nämndersättningen med motsvarande 0,5 mnkr för att täcka den uteblivna intäkten. Därmed kan räddningstjänsten även fortsättningsvis bedriva kommuninterna brandskyddsutbildningar i samma omfattning som tidigare. Budget per organisationsdel Organisation, mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Nämnd 0,6 0,6 0,6 0,6 Miljökontor 9,81 10,85 11,03 11,8 Räddningstjänst 53,27 58,16 58,16 58,6 Summa 63,68 69,61 69,79 71,0

16 Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Verksamhetens intäkter kommun- /nämndersättning 16 (17) Utfall 2013 Prognos 2014 Budget ,12 83,98 84,45 65,25 69,61 71,0 taxor och avgifter 9,53 9,29 9,67 övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader bidrag 1,29 0,24 0,24 4,05 4,84 3,54-78,55-84,16-84,45 personalkostnader -53,05-58,71-59,8 lokalkostnader -9,5-9,8-9,6 köp av huvudverksamhet -0,06-0,06-0,06 kapitalkostnader -2,92-3,51-3,8 övriga verksamhetskostnader -13,02-12,08-11,19 Resultat 1,57-0,18 0,00 Nettoinvestering fasta anläggningar Nettoinvesteringar inventarier Nettoinvesteringar totalt 1,6 0,0 6,0 0,97 1,4 1,7 2,57 1,4 7,7 Investeringar Förvaltningens investeringar år 2015 är budgeterade till 7,7 mnkr. I investeringsbudgeten för anläggningar återfinns 4 mnkr för brandfordon och 2 mnkr för utveckling av räddningstjänstens övningsfält vid Lilla Nyby. Total investering i övningsfältet är budgeterat till 2,5 mnkr. 0,5 mnkr av dessa finns med i investeringsbudgeten för Investeringen på övningsfältet förutsätter dock att sluttäckning av deponin är avslutad. Förvaltningen kommer därmed att behöva flytta de 0,5 mnkr till år Fastighetsinvesteringen i Torshälla redovisas av KLK-Ekonomi och Kvalitet/Lokalförsörjning och finns därmed inte i tabellen ovan. Total investeringskostnad beräknas till 9 mnkr. Byggstart beräknas ske kring årsskiftet 2014/2015 med inflyttning till halvårsskiftet Investeringsbudgeten för inventarier är 1,7 mnkr. Miljökontoret budgeterar inköp av möbler och mätutrustning för totalt 0,3 mnkr. Räddningstjänsten budgeterar 0,4 mnkr till projeket Friska brandmän, 0,3 mnkr för inventarier till Torshälla brandstation samt 0,7 mnkr till personlig skyddsutrustning och ny teknik.

17 Ekonomi 17 (17) Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå Nämndersättningen har tidigare fördelats främst på avdelningsnivå. Nämndersättningen fördelas på enhetsnivå och uppgradering av beslutsstödssystemet underlättar budgetering. Etablera beslutsstöd och införa Styrkort, Inköpsrapport på alla organisationsnivåer samt Vård- och Omsorgsrapport i omsorgen. (KS, alla nämnder) Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag)

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun Lidköping en välkomnande och hållbar kommun kommunfullmäktiges styrkort - 2 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå.

I Lidköpings kommun har vi en och samma vision som vi strävar efter att uppnå. Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 Vi är till för medborgarna Oavsett var du arbetar i kommunen så är ditt uppdrag att vara till för kommuninvånarna och tillgodose deras behov. För att på bästa sätt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer