Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

2 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Måluppföljning Strategiska förutsättningar Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Attraktivt boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för va-verksamheten Utfall för avfallsverksamheten Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Övriga viktiga händelser... 15

3 3(15) 1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt. Sektorn inrymmer följande verksamheter: Fysisk planering Planerar samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik och GIS-samordning. Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Bygglov strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn (hissar, OVK, ingripandebesked, arbetsförbud, användningsförbud, olika föreläggande, byggsanktionsavgifter, vite, byte av och ingripande mot en funktionskontrollant eller kontrollansvarig, genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande) samt information och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Miljöenheten ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen om behovsutredning och tillsynsplan. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Samhällsbetalda resor Planering och handläggning/prövning av särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och skolskjuts, samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag. Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Samhällsbyggnads verksamhet finansieras genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer utifrån upprättade avtal.

4 4(15) Mål 2 Sammanfattning Samhällsbyggnad arbetar systematiskt mot verksamhetens mål. Det finns vissa svårigheter att definiera nyckeltal/volymer i förhållande till målen. Arbete pågår för att hitta bra nyckeltal. Volym Inom samhällsbyggnad är det i vissa fall svårare än i andra verksamheter att beskriva volymer. Sektorn arbetar även med denna fråga. Personal Personalförstärkning har skett för att nå tillväxtmålen. Ekonomin Samhällsbyggnad lämnar ett underskott på 14 mnkr då är 7 mnkr medfinansiering av främst gång och cykelbanor. 2 mnkr är kostnader för färdiga investeringar resterande 5 beror på personalförstärkningar och övertagande av kvartersmark. Övriga händelser som påverkar sektorn En omorganisation inom samhällsbyggnad har påbörjats för att öka samverkan och öka effektiviteten från och med den 1 januari slogs VA teknik och Trafik Gata Park ihop därav skapades en verksamhetschef. Ytterligare en verksamhetschef har nu ansvar för miljö, bygglov, kart och mät samt planenheten. Förändringarna sker för att fokusera mer på gemensam styrning mot målen. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Strategiska förutsättningar I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete

5 5(15) 3 Måluppföljning 3.1 Strategiska förutsättningar Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Medarbetarenkäten genomförs under året och resultatet finns tillgängligt under hösten. Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling har genomfört en första Samhällsbyggnadsakademi med stort deltagande. En första projektdeltagarutbildning har genomförts baserad på kommunens projektmodell. Analys Analys görs då resultat från medarbetarenkäten finns framme. Så här går vi vidare Sektorn har många sökande till de tjänster som annonseras ut. Förutom att mäta nöjd medarbetarindex och vidta eventuella åtgärder baserat på utfallet lägger inte sektorn särskilt fokus på detta mål utan inhämtar information från de mätningar och aktiviteter som görs centralt. Ytterligare ett tillfälle med Samhällsbyggnadsakademi är inplanerat innan sommaren. Ytterligare ett utbildningstillfälle med projektdeltagarutbildning planeras under året. Nöjd medarbetarindex Aktivitet Genomför kompetensutvecklingsprogram för Samhällsbyggnad och Samhällsbyggnads roll i förvaltningen med avvikelse

6 6(15) Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Tre av fem underhållsplaner planer finns och efterlevs (beläggning, lekplatster, grönplan). Två planer är under framtagande. (VA-nät och gatubelysning) Inom VA-verksamheten har antalet utryckningar minskat och målet är en minskning på 10 % för 2015 jämfört med utfallet för Långsiktiga underhållsplaner 100% Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). 151 Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap Attraktivt boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Söktrycket på nya detaljplaner är enligt prognos. Huvuddelen av ansöknigar avser verksamheter som bedöms bidra till KS mål. Bygglovsenkäten kommer skickas ut senare under året och resultatet redovisning och analys sker i T3. Andel hyresrätter kan i nuläget inte redovisas. För att kunna få fram detta krävs att aktuella privata

7 7(15) aktörer kontaktas. Analys Kungälvs kommun är fortsatt en attraktiv kommun för fastighetsinvesteringar. Så här går vi vidare Under T1 och fortsatt in i T2 revideras handläggningen av ansökningar om planbesked så att större tyngd läggs på att analysera möjligheten att säkra kommunens lokalförsörjningsplan inom sökandens projekt. Antal ansökta detaljplaner 6 5 Antal ansökta och godkända detaljplaner 1 1 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (egen enkät) 3,5 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder 50% 3.3 Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall 30 enkelt avhjälpta hinder är beställda och kommer utföras under året. Kommunens Basutformningsprogram är ett redskap för att bidra till att tillgänglighet beaktas vid nybyggnation. Arbete pågår med att uppdatera programmet utifrån förändrad lagstiftning. Arbete med att tillgänglighetsanpassa hållplatsen vid Snusfabriken pågår. Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera Aktivitet Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan Informera om funktionshinderanpassade lekplatser på hemsidan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade Målen ska bevakas när det gäller tillgängligheten för att uppnå de lagar och föreskrifter som finns vid ny- om och tillbyggnad av flerbostadshus och småhus. med avvikelse Ej påbörjad

8 8(15) Aktivitet Ta fram rutiner för att tillgänglighetsaspekten beaktas i detaljplanearbetet enligt målen i funktionshinderpolitiska programmet i enlighet med översiktsplanen Vid upphandling av tjänster skall krav ställas på platser för arbetsprövning. med avvikelse 3.4 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall I dagsläget saknas resandestatistik för att påvisa anatalet kollektivtrafikresor i relation till det totala antalet resor i kommunen. Inga nya pendelparkeringar är planerade för innevarande år, därav målvärdet noll Analys I nuläget kan bussbolagen leverera information om totalt antal resande på aktuella linjer. Vi kan bara få siffror för linjernas hela sträcka inte bara för den del som ligger inom kommunen. Men det är ändå ett mått på om kollektivtrafikåkandet ökar. Så här går vi vidare Arbetet med att skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag pågår inom tre områden; påverkan på regionen för att få en större förståelse för behovet av trafik utanför huvudstråken, tillköp av trafik med kommunala medel, justeringar i skolskjutssystemet för att göra det mer attraktivt för normalresenärer. Under T2 och framför allt T3 avser förvaltningen öka arbetet med information och opinionsbildning för att fler ska välja de kollektivtrafikerbjudanden som finns. Under kommande år planeras nya pendelparkeringar i Diseröd, Vävra och vid det planerade Resecentrumet. Om 1-2 år kommer Västtrafik kunna leverera detaljerad resestatistik. Då kan förvaltningen redovisa resande inom kommunen på aktuella linjer. Antal pendelparkeringar i kommunen 0 0 Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd

9 9(15) Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kommunen bedriver energi- och klimatrådgivning till kommunivånare, företag etc. samt arbetar aktivt med våra egna byggnader och transporter. När det gäller påverkan för att välja gång, cykel och kollektivtrafik till förmån för bil, deltar kommunen i ett GR-lett samarbete. Mätning av vattenkvaliteten (kväve, fosfor mm) i fyra vattendrag görs sedan många år av miljöenheten i samarbete med länsstyrelsen. Resultaten redovisas i årligt miljöbokslut. Fiskevårdsprojekt i våra vattendrag sker kontinuerligt. Miljöenheten har utifrån prioritering i mbn arbetat aktivt med inventering/sanering av enskilda avloppsanläggningar utmed Ödsmåls kile. Analys Sammantaget pågår/planeras flera olika typer av insatser/planer för att genomföra denna aktivitet. Informationsspridning sker genom kommunens miljönyhetsbrev Nyckeln (3300 prenumeranter) och föreläsningsserien Kungälv & Planeten i samarbete med studieförbund och föreningar mm. Kommunala tjänstemän informerar även externa grupper när tillfälle ges.. Så här går vi vidare Samtliga vattendrag har inventerats och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för framför allt öring genomförs varje år. En sammanställning av detta arbete är tänkt att göras under 2015/16. VA-planearbetet och utbyggnad av VA i kustzon medför successivt förbättrad ekologisk status genom minskad påverkan från spillvatten och dagvatten. Flera delplaner i Va-planen kommer att beskriva kommande arbete rörande detta. För insatser för minskade koldioxidutsläpp från persontransporter se även målet Öka andelen kollektivtrafikresenärer. I dagsläget mäts energiförbrukningen för gatubelysning på hela beståndet då underlag saknas för högre detaljeringsgrad. Under 2016 kommer vi kunna följa energiförbrukningen per belysningspunkt. Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 3 Öka andelen anslutningar till VA. 46 Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh

10 10(15) Antal tillsyn genomförda på enskilda avloppsanläggningar vid Ödsmåls kile Aktivitet En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag. Kampanjer, satsningar, information för att få medborgarna att bidra till minskad klimatpåverkan En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. Ej påbörjad Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete med miljöpolitiskt program pågår enligt plan. FoU's miljögrupp leder arbetet politiskt och förvaltningen stödjer med strategisk kompetens Så här går vi vidare Det miljöpolitiska programmet tas fram under sommaren/hösten för beslut i fullmäktige. Arbete med miljöledningssystem kommer ske i projektform. Projektdirektiv är påbörjat och skall behandlas i förvaltningsledningen. Ev. förstudie eller projektplan bedöms kunna genomföras under året. Miljöpolitiskt program antaget av KF Aktivitet Inför Miljöledningssystem under

11 11(15) 4 Ekonomi 4.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) helår Plan helår avv ikelse Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnader Nettokostnad Planerat underhåll ej upparbetat för perioden plus 3067 tkr, Kvartersmarken ligger plus 1,7 mnkr, parkverksamheten ligger 1 mnkr plus och Parkeringsverksamheten plus 889 tkr. 4.2 Utfall för va-verksamheten helår Plan helår avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Utfall för avfallsverksamheten helår Plan helår avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettokostnad per verksamhet helår Plan helår avv ikelse Sektorchef Kapitalkostnader Trafik, Gata och Park Parkering Planerat underhåll Fysisk planering Miljö och hälsa Bygglov Kart o mät adm

12 12(15) helår Plan helår avv ikelse Färdtjänst Statlig medfinansiering Nettokostnad Kommentar till utfall Samhällsbyggnad exklusive VA enheten och Renhållningen visar ett periodresultat på plus 3,9 mnkr. Bedömningen är att sektorn kommer att gå med underskott om ca 14 mnkr. Av dessa är 7 mnkr i årsplanen beviljade volymer och 7 mnkr är den statliga medfinansieringen. en uppdelas på följande poster Sektorchef prognos i nuläget är ca -500 tkr på grund av att man arbetar med den nya organisationen för tillväxt. Statlig medfinansiering ca tkr. Främst cykelbanor som man valt att besluta bygga framöver. Kapitalkostnader ca tkr. Klara och färdiga investeringar som generar avskrivning och ränta Trafik Gata Park tkr, Den här prognosen består av en del som rör ökat underhåll för belysningen om ca 400 tkr, en tjänst från projekteringen som rör park om ca 500 tkr, ökad bevattning nystartade planteringar om ca 100 tkr. Ett underskott bedöms på kvartersmarken som gått över från fastighet. Här råder stor osäkerhet posten är överlämnad underbudgeterad. Kvartersmarken är den mark som hör till skolor, förskolor och äldreboenden här sätts underskottet till 1000 tkr. Ser en högre intäktsökning parkeringsavgifter Kungälv vilket säkert beror på återflytten till Stadshuset. Parkeringsavgifter har inget med finansiering av kommunal verksamhet att göra: en sätts till 500 tkr plus. Planenheten prognos är ökade kostnader om ca 2000 tkr det här hänför sig bland annat till att Energimyndigheten har tagit bort ett energieffektiviseringsstöd som har finansierat en tjänst om ca 400 tkr, samt äldre olönsamma planprojekt om ca 400 tkr. Planhandläggarna arbetar med kommunens egen övergripande strategiska planering vilken skall finansieras med skattemedel samt externt finansierad planprojekt och exploateringsprojekt. Miljöenheten har satt ett årsresultat om ca tkr på grund av verksamhetsförändringar som genomförs enligt plan. Färdtjänsten bedöms gå plus ca 500 tkr Bygglovenheten visar ett överskott på 300 tkr i delårsutfallet. Orsaken är att ett antal större ärenden fakturerats under perioden. en för helåret är ett nollresultat. Enheten för kart och mät samt administration visar ett mindre överskott. Även här är prognos för helåret ett resultat i nivå med budget. VA har i nuläget ett plusresultat på ca 200 tkr och bedöms klara budget. Renhållningen kommer gå noll kanske med ett litet underskott. Drar igång matavfallsinsamlingen juni månad först ut är Ullstorp och hela kommunen kommer erbjudas matavfalls insamling under en tvåårs period. Bomsystem kommer införas under slutet av 2015 och början av 2016 vilket innebär att vi kommer ha ökad kontroll att det bara är

13 Kungälvsbor som slänger samt bättre statistik över antal besökare 13(15)

14 14(15) 5 Personal 5.1 Anställda helår Plan helår avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar helår Plan helår avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro helår Plan helår avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 3,03 3,03 Sjukfrånvaro- Kvinnor 3,95 3,95 Sjukfrånvaro - Män 1,77 1,77 Ålder <= 29 år 3,08 3,08 Ålder år 3,37 3,37 Ålder >= 50 år 2,45 2,45 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 47,08 47, Sjuklönekostnad helår Plan helår avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall

15 15(15) 6 Övriga viktiga händelser Med anledning av Mark- och exploateringsenhetens flytt till Kommunledningssektorn och förtydligandet av Kommunledningssektorns roll som ansvarig för att styra och planera arbetet med att leverera fler bostäder har flera mål, aktiviteter och indikatorer flyttats över till Kommunledningssektorn.

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12

2015-01-30 Tn 5324/2014. Årsberättelse 2014. Tekniska nämnden Örebro kommun. Beslutad i Tekniska nämnden 2015-02-12 2015-01-30 Tn 5324/ Årsberättelse Örebro kommun Beslutad i 2015-02-12 Årsberättelse Innehållsförteckning 1 Beslutssatser...3 Förvaltningschefens bedömning och analys...4 1.1 Förvaltningschefens analys

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267 Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden Beslut 2013-09-19 267 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sektorns budget... 4 2.1 Ekonomi... 4 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 4 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet... 4 3 Personal...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet Verksamhetsplan med budget -2017 Teknik & fastighetsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö -

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden

Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11. Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Anmäls i Gatunämnden 15 april 2013 Dnr 521/11 Verksamhetsberättelse 2012 Gatunämnden Bilder: Tobias Berntsson, Kenneth Molin, Lena Lundqvist (sid 40), Lena Martinsson, m fl. Innehållsförteckning Gatukontorets

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-05-16

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-05-16 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-05-16 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 16 maj kl 17:00-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Ulrika Landin Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige)

14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) 14 Verksamhetsplan 2013-2015 för Sala kommuns nämnder (att delges kommunfullmäktige) ll'ilaga KS 2012/2H/l ~~ s~~~a KS 2012/254/1 lt;11 KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2012-10~ 3 t

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 018-727 43 72 2014-03-19 2013-1933-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 -03-05 Tn 1083/ Verksamhetsplan med budget Örebro kommun Beslutad i -03-12 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut...3 2 Förvaltningschefens bedömning...4 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden...4

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-29 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-29 Plats Hörsal 1, Mimers hus Tid Onsdagen den 29 april kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer