Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

2 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Måluppföljning Strategiska förutsättningar Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Attraktivt boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för va-verksamheten Utfall för avfallsverksamheten Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Övriga viktiga händelser... 15

3 3(15) 1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt. Sektorn inrymmer följande verksamheter: Fysisk planering Planerar samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik och GIS-samordning. Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Bygglov strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn (hissar, OVK, ingripandebesked, arbetsförbud, användningsförbud, olika föreläggande, byggsanktionsavgifter, vite, byte av och ingripande mot en funktionskontrollant eller kontrollansvarig, genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande) samt information och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Miljöenheten ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen om behovsutredning och tillsynsplan. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Samhällsbetalda resor Planering och handläggning/prövning av särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och skolskjuts, samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag. Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Samhällsbyggnads verksamhet finansieras genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer utifrån upprättade avtal.

4 4(15) Mål 2 Sammanfattning Samhällsbyggnad arbetar systematiskt mot verksamhetens mål. Det finns vissa svårigheter att definiera nyckeltal/volymer i förhållande till målen. Arbete pågår för att hitta bra nyckeltal. Volym Inom samhällsbyggnad är det i vissa fall svårare än i andra verksamheter att beskriva volymer. Sektorn arbetar även med denna fråga. Personal Personalförstärkning har skett för att nå tillväxtmålen. Ekonomin Samhällsbyggnad lämnar ett underskott på 14 mnkr då är 7 mnkr medfinansiering av främst gång och cykelbanor. 2 mnkr är kostnader för färdiga investeringar resterande 5 beror på personalförstärkningar och övertagande av kvartersmark. Övriga händelser som påverkar sektorn En omorganisation inom samhällsbyggnad har påbörjats för att öka samverkan och öka effektiviteten från och med den 1 januari slogs VA teknik och Trafik Gata Park ihop därav skapades en verksamhetschef. Ytterligare en verksamhetschef har nu ansvar för miljö, bygglov, kart och mät samt planenheten. Förändringarna sker för att fokusera mer på gemensam styrning mot målen. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Strategiska förutsättningar I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete

5 5(15) 3 Måluppföljning 3.1 Strategiska förutsättningar Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Medarbetarenkäten genomförs under året och resultatet finns tillgängligt under hösten. Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling har genomfört en första Samhällsbyggnadsakademi med stort deltagande. En första projektdeltagarutbildning har genomförts baserad på kommunens projektmodell. Analys Analys görs då resultat från medarbetarenkäten finns framme. Så här går vi vidare Sektorn har många sökande till de tjänster som annonseras ut. Förutom att mäta nöjd medarbetarindex och vidta eventuella åtgärder baserat på utfallet lägger inte sektorn särskilt fokus på detta mål utan inhämtar information från de mätningar och aktiviteter som görs centralt. Ytterligare ett tillfälle med Samhällsbyggnadsakademi är inplanerat innan sommaren. Ytterligare ett utbildningstillfälle med projektdeltagarutbildning planeras under året. Nöjd medarbetarindex Aktivitet Genomför kompetensutvecklingsprogram för Samhällsbyggnad och Samhällsbyggnads roll i förvaltningen med avvikelse

6 6(15) Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Tre av fem underhållsplaner planer finns och efterlevs (beläggning, lekplatster, grönplan). Två planer är under framtagande. (VA-nät och gatubelysning) Inom VA-verksamheten har antalet utryckningar minskat och målet är en minskning på 10 % för 2015 jämfört med utfallet för Långsiktiga underhållsplaner 100% Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). 151 Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap Attraktivt boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Söktrycket på nya detaljplaner är enligt prognos. Huvuddelen av ansöknigar avser verksamheter som bedöms bidra till KS mål. Bygglovsenkäten kommer skickas ut senare under året och resultatet redovisning och analys sker i T3. Andel hyresrätter kan i nuläget inte redovisas. För att kunna få fram detta krävs att aktuella privata

7 7(15) aktörer kontaktas. Analys Kungälvs kommun är fortsatt en attraktiv kommun för fastighetsinvesteringar. Så här går vi vidare Under T1 och fortsatt in i T2 revideras handläggningen av ansökningar om planbesked så att större tyngd läggs på att analysera möjligheten att säkra kommunens lokalförsörjningsplan inom sökandens projekt. Antal ansökta detaljplaner 6 5 Antal ansökta och godkända detaljplaner 1 1 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (egen enkät) 3,5 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder 50% 3.3 Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall 30 enkelt avhjälpta hinder är beställda och kommer utföras under året. Kommunens Basutformningsprogram är ett redskap för att bidra till att tillgänglighet beaktas vid nybyggnation. Arbete pågår med att uppdatera programmet utifrån förändrad lagstiftning. Arbete med att tillgänglighetsanpassa hållplatsen vid Snusfabriken pågår. Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera Aktivitet Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan Informera om funktionshinderanpassade lekplatser på hemsidan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade Målen ska bevakas när det gäller tillgängligheten för att uppnå de lagar och föreskrifter som finns vid ny- om och tillbyggnad av flerbostadshus och småhus. med avvikelse Ej påbörjad

8 8(15) Aktivitet Ta fram rutiner för att tillgänglighetsaspekten beaktas i detaljplanearbetet enligt målen i funktionshinderpolitiska programmet i enlighet med översiktsplanen Vid upphandling av tjänster skall krav ställas på platser för arbetsprövning. med avvikelse 3.4 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall I dagsläget saknas resandestatistik för att påvisa anatalet kollektivtrafikresor i relation till det totala antalet resor i kommunen. Inga nya pendelparkeringar är planerade för innevarande år, därav målvärdet noll Analys I nuläget kan bussbolagen leverera information om totalt antal resande på aktuella linjer. Vi kan bara få siffror för linjernas hela sträcka inte bara för den del som ligger inom kommunen. Men det är ändå ett mått på om kollektivtrafikåkandet ökar. Så här går vi vidare Arbetet med att skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag pågår inom tre områden; påverkan på regionen för att få en större förståelse för behovet av trafik utanför huvudstråken, tillköp av trafik med kommunala medel, justeringar i skolskjutssystemet för att göra det mer attraktivt för normalresenärer. Under T2 och framför allt T3 avser förvaltningen öka arbetet med information och opinionsbildning för att fler ska välja de kollektivtrafikerbjudanden som finns. Under kommande år planeras nya pendelparkeringar i Diseröd, Vävra och vid det planerade Resecentrumet. Om 1-2 år kommer Västtrafik kunna leverera detaljerad resestatistik. Då kan förvaltningen redovisa resande inom kommunen på aktuella linjer. Antal pendelparkeringar i kommunen 0 0 Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd

9 9(15) Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kommunen bedriver energi- och klimatrådgivning till kommunivånare, företag etc. samt arbetar aktivt med våra egna byggnader och transporter. När det gäller påverkan för att välja gång, cykel och kollektivtrafik till förmån för bil, deltar kommunen i ett GR-lett samarbete. Mätning av vattenkvaliteten (kväve, fosfor mm) i fyra vattendrag görs sedan många år av miljöenheten i samarbete med länsstyrelsen. Resultaten redovisas i årligt miljöbokslut. Fiskevårdsprojekt i våra vattendrag sker kontinuerligt. Miljöenheten har utifrån prioritering i mbn arbetat aktivt med inventering/sanering av enskilda avloppsanläggningar utmed Ödsmåls kile. Analys Sammantaget pågår/planeras flera olika typer av insatser/planer för att genomföra denna aktivitet. Informationsspridning sker genom kommunens miljönyhetsbrev Nyckeln (3300 prenumeranter) och föreläsningsserien Kungälv & Planeten i samarbete med studieförbund och föreningar mm. Kommunala tjänstemän informerar även externa grupper när tillfälle ges.. Så här går vi vidare Samtliga vattendrag har inventerats och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för framför allt öring genomförs varje år. En sammanställning av detta arbete är tänkt att göras under 2015/16. VA-planearbetet och utbyggnad av VA i kustzon medför successivt förbättrad ekologisk status genom minskad påverkan från spillvatten och dagvatten. Flera delplaner i Va-planen kommer att beskriva kommande arbete rörande detta. För insatser för minskade koldioxidutsläpp från persontransporter se även målet Öka andelen kollektivtrafikresenärer. I dagsläget mäts energiförbrukningen för gatubelysning på hela beståndet då underlag saknas för högre detaljeringsgrad. Under 2016 kommer vi kunna följa energiförbrukningen per belysningspunkt. Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 3 Öka andelen anslutningar till VA. 46 Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh

10 10(15) Antal tillsyn genomförda på enskilda avloppsanläggningar vid Ödsmåls kile Aktivitet En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag. Kampanjer, satsningar, information för att få medborgarna att bidra till minskad klimatpåverkan En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. Ej påbörjad Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete med miljöpolitiskt program pågår enligt plan. FoU's miljögrupp leder arbetet politiskt och förvaltningen stödjer med strategisk kompetens Så här går vi vidare Det miljöpolitiska programmet tas fram under sommaren/hösten för beslut i fullmäktige. Arbete med miljöledningssystem kommer ske i projektform. Projektdirektiv är påbörjat och skall behandlas i förvaltningsledningen. Ev. förstudie eller projektplan bedöms kunna genomföras under året. Miljöpolitiskt program antaget av KF Aktivitet Inför Miljöledningssystem under

11 11(15) 4 Ekonomi 4.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) helår Plan helår avv ikelse Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnader Nettokostnad Planerat underhåll ej upparbetat för perioden plus 3067 tkr, Kvartersmarken ligger plus 1,7 mnkr, parkverksamheten ligger 1 mnkr plus och Parkeringsverksamheten plus 889 tkr. 4.2 Utfall för va-verksamheten helår Plan helår avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Utfall för avfallsverksamheten helår Plan helår avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettokostnad per verksamhet helår Plan helår avv ikelse Sektorchef Kapitalkostnader Trafik, Gata och Park Parkering Planerat underhåll Fysisk planering Miljö och hälsa Bygglov Kart o mät adm

12 12(15) helår Plan helår avv ikelse Färdtjänst Statlig medfinansiering Nettokostnad Kommentar till utfall Samhällsbyggnad exklusive VA enheten och Renhållningen visar ett periodresultat på plus 3,9 mnkr. Bedömningen är att sektorn kommer att gå med underskott om ca 14 mnkr. Av dessa är 7 mnkr i årsplanen beviljade volymer och 7 mnkr är den statliga medfinansieringen. en uppdelas på följande poster Sektorchef prognos i nuläget är ca -500 tkr på grund av att man arbetar med den nya organisationen för tillväxt. Statlig medfinansiering ca tkr. Främst cykelbanor som man valt att besluta bygga framöver. Kapitalkostnader ca tkr. Klara och färdiga investeringar som generar avskrivning och ränta Trafik Gata Park tkr, Den här prognosen består av en del som rör ökat underhåll för belysningen om ca 400 tkr, en tjänst från projekteringen som rör park om ca 500 tkr, ökad bevattning nystartade planteringar om ca 100 tkr. Ett underskott bedöms på kvartersmarken som gått över från fastighet. Här råder stor osäkerhet posten är överlämnad underbudgeterad. Kvartersmarken är den mark som hör till skolor, förskolor och äldreboenden här sätts underskottet till 1000 tkr. Ser en högre intäktsökning parkeringsavgifter Kungälv vilket säkert beror på återflytten till Stadshuset. Parkeringsavgifter har inget med finansiering av kommunal verksamhet att göra: en sätts till 500 tkr plus. Planenheten prognos är ökade kostnader om ca 2000 tkr det här hänför sig bland annat till att Energimyndigheten har tagit bort ett energieffektiviseringsstöd som har finansierat en tjänst om ca 400 tkr, samt äldre olönsamma planprojekt om ca 400 tkr. Planhandläggarna arbetar med kommunens egen övergripande strategiska planering vilken skall finansieras med skattemedel samt externt finansierad planprojekt och exploateringsprojekt. Miljöenheten har satt ett årsresultat om ca tkr på grund av verksamhetsförändringar som genomförs enligt plan. Färdtjänsten bedöms gå plus ca 500 tkr Bygglovenheten visar ett överskott på 300 tkr i delårsutfallet. Orsaken är att ett antal större ärenden fakturerats under perioden. en för helåret är ett nollresultat. Enheten för kart och mät samt administration visar ett mindre överskott. Även här är prognos för helåret ett resultat i nivå med budget. VA har i nuläget ett plusresultat på ca 200 tkr och bedöms klara budget. Renhållningen kommer gå noll kanske med ett litet underskott. Drar igång matavfallsinsamlingen juni månad först ut är Ullstorp och hela kommunen kommer erbjudas matavfalls insamling under en tvåårs period. Bomsystem kommer införas under slutet av 2015 och början av 2016 vilket innebär att vi kommer ha ökad kontroll att det bara är

13 Kungälvsbor som slänger samt bättre statistik över antal besökare 13(15)

14 14(15) 5 Personal 5.1 Anställda helår Plan helår avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar helår Plan helår avvikelse Månadsavlönade Timavlönade Sjukfrånvaro helår Plan helår avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 3,03 3,03 Sjukfrånvaro- Kvinnor 3,95 3,95 Sjukfrånvaro - Män 1,77 1,77 Ålder <= 29 år 3,08 3,08 Ålder år 3,37 3,37 Ålder >= 50 år 2,45 2,45 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 47,08 47, Sjuklönekostnad helår Plan helår avvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall

15 15(15) 6 Övriga viktiga händelser Med anledning av Mark- och exploateringsenhetens flytt till Kommunledningssektorn och förtydligandet av Kommunledningssektorns roll som ansvarig för att styra och planera arbetet med att leverera fler bostäder har flera mål, aktiviteter och indikatorer flyttats över till Kommunledningssektorn.

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Måluppföljning... 5 4.1 Balans

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 eringsenheten... 6 3.2 Renhållning... 6 3.3 Vatten och avlopp... 6

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Samhällsbyggnad

Verksamhetsberättelse 2014 Samhällsbyggnad Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 4 Måluppföljning... 8 4.1 Strategiska förutsättningar... 8 4.1.1 Underhållsåtgärder

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden

Månadsrapport april Miljö- och byggnadsnämnden Månadsrapport april 2015 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget... 3 1.2 er till utfall per sista april... 3 1.3 er till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610 2013-09-03 1 (5) FÖRSLAG TILL YTTRANDE MSN 2013/88-219 Utbildningsnämnden Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser 2014-2022, UBN 2011/86-610 Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 Myndighetsnämndens mål 2013. 1. Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Plan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden

Plan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden Plan och budget 2015-2017 Stadsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Uppdrag... Verksamhet... Styrkort 2015... Stadsbyggnadsnämnd, Strategisk Plan och Budget 2015-2017 1(4) Uppdrag Stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Målstyrd. Mark betyder. verksamhetsplanering. gränsbygd. på miljökontor. Miljökontoret

Målstyrd. Mark betyder. verksamhetsplanering. gränsbygd. på miljökontor. Miljökontoret Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor 2 Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor Disposition Målstyrningsprocessen Arbetsredskapen Kopplingen till ekonomin och personal

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn 2(19) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration...

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration... 7 3.3

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden

Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Långsiktig planering och strategier för utökning av verksamhetsområdet och hantering av omvandlingsområden Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer