Verksamhetsplan Budgetåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Budgetåret 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan Budgetåret 2014 Polisstyrelsen har beslutat om vår verksamhetsplan för Den har tagits fram efter uppdrag och förutsättningar som vi har fått från regeringen. 1 V ER K S A M H E T S P L AN F ÖR

2

3 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / INNEHÅLL LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 2 VERKSAMHETENS INRIKTNING... 3 NY ORGANISATION POLISENS KÄRNVERKSAMHET... 4 Övergripande mål... 4 Arbetsmetoder... 4 Våldsbrott... 5 Våld i offentlig miljö... 5 Brott i nära relationer... 5 Tillgreppsbrott... 5 Inbrottsstöld i bostad... 6 Bedrägerier... 6 Trafiksäkerhet... 6 Narkotikabrott... 7 Grov organiserad och systemhotande brottslighet... 7 It-relaterad brottslighet... 7 Ungdomars brottslighet... 8 Brottsofferarbete... 8 Personsäkerhetsarbete... 8 Tillgänglighet och service... 9 GEMENSAM VERKSAMHET Kompetensförsörjning Arbetsgivarpolitik Chefs- och medarbetarskap Kompetensutveckling Arbetsmiljö Nöjd-medarbetar-index Övrig stödverksamhet UPPFÖLJNING Intern styrning och kontroll FINANSIERING Ekonomisk prognos Resursfördelning Fördelningsmodellen Effektivare inköp med e-handel Polisens inbetalningar Investeringar SÄRSKILDA UPPDRAG TILL POLISOMRÅDEN OCH AVDELNINGAR BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Budget och resursfördelning Planering för resurstimmar Investeringsbudget Plan för kontrollåtgärder Förteckning över föreskrivna internkontroller Förteckning över lagstadgad tillsynsverksamhet Polisstyrelsens uppföljnings- och återrapporteringskrav Mall för åtgärdsplan

4

5 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Länspolismästaren har ordet Detta är ett historiskt dokument. Denna verksamhetsplan är den sista som beslutas för Polismyndigheten i Västra Götaland. Den 31 december i år upphör myndigheten att existera för att den 1 januari 2015 bli en del av en sammanhållen svensk polis, den nya Polismyndigheten. Det pågår ett intensivt arbete i myndigheten inför denna stora förändring. Vi har alla ett ansvar att hålla oss uppdaterade kring Genomförandekommitténs beslut. Chefer utbildas i förändringsledning för att kunna kommunicera förändringen så väl som möjligt med medarbetarna. Samtidigt ska vi klara av att uppfylla målen i denna verksamhetsplan. Det kommer att bli en utmaning, och jag är övertygad om att den stundtals kommer att kännas tuff. Samtidigt har våra uppdragsgivare sagt att det är detta de förväntar sig av oss vi ska anpassa oss till 2015 och vi ska hålla en hög nivå på den verksamhet vi bedriver här och nu, både kvalitativt och kvantitativt. I orden hög nivå lägger jag även ett bra bemötande, både generellt i allt det vi gör men mer specifikt gentemot våra brottsoffer. Det är av största vikt att vi alltid möter dem med den respekt de har rätt till och att vi ser till att stötta dem så bra vi bara kan. Ett bra bemötande är A och O för vår verksamhet eftersom det ofta är den första kontakten med Polisen som formar en människas bild av oss. Vi ska tänka på detta i alla lägen då vi möter allmänheten via PKC, i ingripandeverksamheten, i våra receptioner eller ute på gatan. Ett fortsatt viktigt arbete för Polismyndigheten 2014 är att se till att våra uppgiftssamlingar (register) uppfyller de författningsmässiga kraven som nu har preciserats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Under 2014 kommer vi att behöva lägga tid och resurser på att genomföra reformarbete i enlighet med Genomförandekommitténs direktiv. Vidare kommer vi att från hela myndigheten behöva kraftsamla kompetens och resurser för att hantera den allvarliga våldssituationen i Storgöteborg. Om dessa omständigheter skulle medföra behov av omprioriteringar av nu beslutade mål är jag beredd att fatta sådana beslut efter dialog med områdes- och avdelningschefer respektive Polisstyrelsen. Denna verksamhetsplan är i mångt och mycket lik planen för Det är ett medvetet val av två skäl: för det första finns det ingen anledning att göra tvära kast i inriktningen av vår verksamhet. Vi arbetar för det mesta långsiktigt och våra insatser får effekt med tiden. För det andra är det fel att göra stora förändringar när vi går in i vårt sista år som egen myndighet får vi helt nya förutsättningar för vår verksamhet. Då kommer sannolikt verksamhetsplanen att utvecklas och förändras. Klas Friberg Länspolismästare

6

7 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Verksamhetens inriktning Ny organisation 2015 Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp 1. Polismyndigheten i Västra Götaland tydliggör sin inriktning i verksamhetsplanen för verksamhetsåret Grunden för verksamhetsplanen är Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar för 2014 där Rikspolisstyrelsen tydliggör de förväntningar som finns på polismyndigheten samt polismyndighetens lokala problembild 2. Rikspolischefen har i dokumentet Rikspolischefens inriktning pekat ut fem övergripande mål vilka ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället: Färre brott ska begås Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås. Fler brott ska klaras upp Polisen ska genom sin utredande verksamhet bidra till att fler brott klaras upp. Rikspolisstyrelsen och dagens 21 polismyndigheter övergår i en enda myndighet den 1 januari Polismyndigheten har mot bakgrund av kommande stora förändringar valt att inte göra större förändringar i verksamhetsplanen för 2014 jämfört med föregående år. Polismyndigheten ska under 2014 förbereda organisationen inför de förändringar som införandet av den nya polismyndigheten kommer att innebära. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten har redan påbörjat förändringsarbetet som kommer att genomföras stegvis. Det är därför viktigt att under året ha flexibilitet och förmåga att ställa om verksamheten i enlighet med Genomförandekommitténs uppdrag till polisorganisationen. Chefer på alla nivåer ska kommunicera aktuella och relevanta frågor som berör deras medarbetare. Ansvaret att söka information om Genomförandekommitténs arbete åligger även alla medarbetare. Därtill kommer ett omfattande arbete att krävas för att administrativt avveckla Polismyndigheten i Västra Götaland. Människor ska känna sig trygga Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott. Vi ska bli synligare Polisen ska arbeta enligt metoder som gör oss synligare och mer tillgängliga för allmänheten. Förtroendet ska vårdas och stärkas Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har för oss och arbeta för att det stärks ytterligare. 1 1 Polislagen (1984:387) 2 Dokumenteras årligen genom rapport Underlag för polismyndighetsbeslut, Kriminalunderrättelseroteln

8 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Polisens kärnverksamhet Övergripande mål Samtliga medarbetare vid polismyndigheten i Västra Götaland ska arbeta målinriktat i syfte att minska brottsligheten, klara upp fler brott och öka människors trygghet. Det brottsbekämpande arbetet ska inriktas mot de som vi vet begår brott, de som utsatts för brott och särskilt brottsutsatta platser. Polismyndighetens verksamhet ska bedrivas med hög och jämn kvalitet. Under verksamhetsåret 2014 är det angeläget att öka den totala andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden. Vidare ska de ärenden som redovisas till åklagare hålla god kvalitet och på så sätt bidra till att en hög andel ärenden leder till lagföringsbeslut 3. Polismyndigheten står också inför andra utmaningar under det kommande året. Den insats som påbörjades under 2013 med anledning av en rad grova våldsbrott i Storgöteborg kommer att fortgå under våren Under våren och sommaren kommer även valrörelsen att innebära en rad aktiviteter. Vidare ska polismyndigheten under 2014 påbörja omställningen till den nya organisationen och i slutet av året redovisa en ekonomi i balans. Sammantaget bidrar dessa utmaningar till att vissa verksamhetsområden kan komma att behöva prioriteras framför andra. Verksamhetsplanen anger de verksamhetsområden som ska prioriteras och inom varje verksamhetsområde anges också en rad inriktningar. Fördjupade direktiv för ett antal brottsområden anges i myndighetsdirektiven i PUM-A 4. I verksamhetsplanen tilldelas också varje polisområde och avdelning särskilda uppdrag. Syftet med dessa är att tydliggöra specifika utvecklingsområden som behöver förbättras för att polismyndigheten ska nå det övergripande målet om en hög och jämn kvalitet. Arbetsmetoder Polismyndighetens brottsförebyggande arbete ska bedrivas i enlighet med PUM 5 och dokumenteras i PUM-A. Dokumentationen ska inne 3 Beslut av åklagare om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse (LuL och övrigt) 4 Polisens Underrättelsemodell-Applikation 5 Polisens Underrättelsemodell hålla kartläggning och analys av problemets omfattning, spridning och orsaker samt uppföljning av genomförda åtgärder. En gedigen och väl genomförd dokumentation och uppföljning möjliggör för polismyndigheten att vidareutveckla befintliga arbetsmetoder. Polismyndighetens brottsförebyggande arbete ska vara planlagt, proaktivt och problemorienterat där Polisen ska ta egna initiativ och samverka med andra viktiga samhällsaktörer. En viktig och prioriterad del i detta är områdespolisverksamheten. För att det brottsförebyggande arbetet ska ha en god effekt ska verksamheten bedrivas i samverkan med övriga samhället. I länets samtliga kommuner ska det finnas samverkansavtal mellan Polisen och kommunen avseende det brottsförebyggande arbetet. Samverkansavtalen ska vara kända av alla medarbetare och utgöra ett viktigt verktyg i planeringen av verksamheten. Det gemensamma arbetet som bedrivs inom ramen för samverkansavtalen ska löpande följas upp och årligen återrapporteras till länspolismästaren. Den utredande verksamheten ska bedrivas i enlighet med PNU 6 och grova våldsbrott ska utredas med stöd av PUG 7. Vid utredning av brott i nära relationer ska Rikspolisstyrelsens metodstöd för brott i nära relationer användas 8. Vid prioriteringar av ärenden inom den brottsutredande verksamheten ska som huvudprincip följande prioriteringsordning tillämpas: 1. Ärenden med frihetsberövade och lagstadgade tidsfrister 2. Ärenden med kända gärningsmän 3. Ärenden med särskilt allvarlig brottslighet eller särskilt integritetskränkande brott 9 4. Ärenden med spaningsuppslag 5. Ärenden med övriga brott Ungdomsärenden ska särskilt prioriteras på varje nivå i prioritetsordningen. Skyndsamhets- 6 Polisens nationella utredningskoncept 7 Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott 8 Rikspolisstyrelsens handbok för brott i nära relation 9 Kan t.ex. vara inbrottsstöld i bostad.

9 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / kravet i utredningar av brott där ungdomar är misstänkta eller målsäganden är grundläggande. 10 För att tillgodose barns rättigheter ska handläggningstiderna förkortas och kvaliteten öka i brottsutredningar där barn förekommer som part. Särskilt ska uppmärksammas de barn som finns i familjer där våld förekommer. Polisområden och avdelningars åtgärdsplaner Utifrån de inriktningar som anges i polismyndighetens verksamhetsplan ska polisområden och avdelningar bereda en åtgärdsplan i samråd med de fackliga organisationerna. Åtgärdsplanen ska utgöra grunden för polisområdets/avdelningens verksamhet det kommande året. Syftet med åtgärdsplanerna är att varje polisområde och avdelning ska tydliggöra sina åtaganden och utmaningar samt hur man väljer att arbeta för att nå ett bra resultat. Åtgärdsplanen ska senast den 28 februari 2014 tillsändas länspolismästarens stab/planeringsenheten. Länspolismästaren prövar om åtgärdsplanen ligger i linje med verksamhetsplanen för 2014 och beslutar därefter föreslagen verksamhetsinriktning i åtgärdsplanerna. 11 Våldsbrott Målet för arbetet mot våld är att minska brottsligheten och att öka tryggheten för människor i deras vardagsmiljö såväl utomhus som i hemmet. Särskilt fokus ska under året riktas mot våld i offentlig miljö och brott i nära relationer. Inriktning för arbetet mot våldsbrott Vi ska förebygga våld i nära relationer genom ett effektivt arbete med stöd och skydd till målsägare där det finns risk för upprepad utsatthet. Vi ska förebygga våld i offentlig miljö genom att genomföra effektiva brottsförebyggande insatser. Vi ska säkerställa kvaliteten i det utredande arbetet genom väl genomförda förstahandsåtgärder. 10 Tidsfristerna framgår av 4 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare samt 2a Förundersökningskungörelsen (1947:948). 11 Åtgärdsplanen ska följa upprättad mall (se bilaga 8) och skickas elektroniskt till planeringsenhetens funktionsbrevlåda. Vi ska vid utredning av grova våldsbrott använda oss av metodstödet PUG 12. Vi ska öka andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna våldsbrott. Våld i offentlig miljö Våld i offentlig miljö ska förebyggas genom en planlagd och kunskapsbaserad verksamhet. Kunskapen ska dels bygga på kriminalunderrättelser och analysarbete av de förhållanden som orsakar våldsbrott, dels på kunskap om verkningsfulla insatser mot den lokala problembilden. Rikspolisstyrelsen har lyft fram våld i offentlig miljö som ett särskilt prioriterat område för Brott i nära relationer Målet för arbetet mot brott som sker i nära relationer är att öka de utsattas benägenhet att anmäla brott och fullfölja anmälan, att säkerställa en hög lagföring samt att förhindra upprepad brottsutsatthet. Arbetet med brott i nära relation är ofta komplext och en stor del av ärendena är svårutredda. Det är av största vikt för samtliga inblandade parter att ärendena utreds med stor noggrannhet. Det medför att polismyndigheten ofta genomför långtgående utredningsåtgärder även i ärenden som inte kan redovisas vidare till åklagare. Rikspolisstyrelsen har lyft fram brott i nära relation som ett särskilt prioriterat område för Fördjupad inriktning anges i Myndighetsdirektiv 2014 Våld. Tillgreppsbrott Målet med arbetet mot tillgreppsbrott är att öka andelen ärenden som redovisas till åklagare och som leder till positiva lagföringsbeslut 13. Vidare ska vi utveckla arbetet med att förebygga tillgreppsbrott. Arbetet mot tillgreppsbrott är en viktig del i Polisens uppdrag att bekämpa mängdbrott. Särskilt fokus ska även fortsatt riktas mot inbrottsstöld i bostad. Inriktning för arbetet mot tillgreppsbrott Vi ska utveckla och förbättra arbetet med att förebygga tillgrepp-sbrott, med särskilt fokus på bostadsinbrott. 12 Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott 13 Beslut av åklagare om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse (LuL och övrigt)

10 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Vi ska utveckla och förbättra utredningsarbetet gällande tillgrepps-brott, med särskilt fokus på bostadsinbrott. Vi ska utveckla förmågan att hantera seriebrottslighet. Vi ska utveckla förmågan att samordna brott och ärenden. Vi ska utveckla förmågan att arbeta med livsstilskriminellas brottslighet. Vi ska utveckla förmågan att utreda häleri och utföra godsspaning. Vi ska utveckla förmågan att spåra och förverka vinning av brott. 14 Inbrottsstöld i bostad Arbetet mot bostadsinbrott ska omfatta både brottsförebyggande insatser och en effektiv utredningsverksamhet. Vid alla bostadsinbrott ska en omfattande brottsplatsundersökning genomföras av lokala brottsplatsundersökare eller annan kvalificerad personal. Rikspolisstyrelsen har lyft fram inbrottsstöld i bostad som ett särskilt prioriterat område för Fördjupad inriktning anges i Myndighetsdirektiv 2014 Tillgreppsbrott. Bedrägerier Målet för arbetet mot bedrägerier är att fler brott ska klaras upp. Arbetet mot bedrägerier är en viktig del i Polisens uppdrag att bekämpa mängdbrott. Under 2013 har polismyndigheten genomfört ett utvecklingsarbete för att stärka förmågan att hantera den ökande mängden bedrägeriärenden. Under 2014 behöver vi ha fortsatt beredskap att möta ett inflöde av samma eller större omfattning som Rikspolisstyrelsen har givit Polismyndigheten i Stockholm uppdrag att starta ett nationellt bedrägericenter. Det nya centret beräknas vara i drift 2014 och ska dels arbeta operativt med att samordna ärenden, dels bedriva metodutveckling för det brottsförebyggande och utredande arbetet med bedrägeribrott. Inriktning för arbetet mot bedrägerier Vi ska bidra i arbetet med att förebygga bedrägeribrott. 14 Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas handläggning av förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet, Inspektionsrapport 2012:7 Vi ska ytterligare skärpa vår förmåga att samordna och utreda bedrägeribrott. Vi ska ha förmåga att ta hand om alla typer av bedrägerier, såväl enklare som mer svårutredda ärenden. Vi ska organisera utredningsarbetet så att ärenden kan samordnas i ett tidigt skede. Vi ska samverka regionalt, nationellt och internationellt kring seriebedrägerier. Trafiksäkerhet Målet för det nationella trafiksäkerhetsarbetet är att antalet dödade och skadade i trafiken ska minska. Trafiksäkerhetsarbetet syftar till att minska antalet olyckor i trafiken och därigenom öka tryggheten i samhället. Polismyndigheten ska genomföra kontroller av yrkestrafik i enligt med följande nationella kvantitativa mål. Tillsyn transporter av farligt gods på väg Kontroll av kör och vilotider på väg tillsyner arbetsdagar vägkontroller Polismyndighetens interna trafiksäkerhetsarbete ska bedrivas i syfte att minska riskerna för att personal och allmänhet skadas eller förolyckas i en trafikolycka där ett polisfordon är inblandat. Inriktning för arbetet för trafiksäkerhet Vi ska prioritera hastighetsövervakning, kontroller av trafiknykterhet gällande såväl alkohol som narkotika, kontroller av skyddsutrustning samt ingripanden mot aggressiv körning. Vi ska främja trafiksäkerhet hos oskyddade trafikanter. Vi ska främja ungdomars trafiksäkerhet. Vi ska fortsätta utveckla samarbetet med andra aktörer. Vi ska i samband med trafikkontroller uppmärksamma annan brottslighet. Vi ska genomföra kontroller av tung yrkestrafik. Vi ska delta i nationellt samordnade trafiksäkerhetsinsatser. Fördjupad inriktning anges i Myndighetsdirektiv 2014 Trafiksäkerhetsarbete.

11 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Narkotikabrott Målet för arbetet mot narkotika är att minska tillgången till, samt användningen av narkotika. Polismyndigheten ska arbeta med fokus på överlåtelsebrott samt ungdomars missbruk. Inriktning för arbetet mot narkotika Vi ska ha ett tydligt fokus på ungdomars missbruk. Vi ska arbeta med fokus på överlåtelsebrott. Vi ska öka förmågan att spåra och förverka vinning av brott. Vi ska fortsätta att genomföra gemensamma insatser mellan polisområden och avdelningar. Vi ska medverka aktivt till att individer med missbruksproblematik lotsas vidare till vård och behandling. Fördjupad inriktning anges i Myndighetsdirektiv 2014 Narkotikabrott. Grov organiserad och systemhotande brottslighet 15 Målet för arbetet mot grov organiserad och systemhotande brottslighet är att Polisen ska bidra till att försämra förutsättningarna för att bedriva såväl organiserad brottslighet som grov organiserad och systemhotande brottslighet. Vi ska särskilt uppmärksamma områdena människohandel, narkotika, miljöbrottslighet, illegal införsel och hantering av skjutvapen samt korruption. Polismyndighetens insatser ska vara omfattande och ske i samverkan med andra myndigheter så att bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten blir effektiv och uthållig. Inriktning i arbetet mot grov organiserad och systemhotande brottslighet Vi ska fokusera arbetet mot strategiska individer inom den organiserade brottsligheten. Vi ska upprätthålla förmågan att spåra och förverka vinning av brott. Vi ska utveckla arbetet som bedrivs mot de kriminella nätverk som är territoriellt bundna till specifika områden och stadsdelar. 15 För definition och beskrivning av grov organiserad brottslighet, se: Dokument 6204/2/97 Enfopol 35 Rev 2 samt Brå rapport 2011:20, Bekämpning av organiserad brottslighet. Vi ska i samverkan med övriga relevanta aktörer utveckla arbetet med rutiner kring hur avhoppare ska upptäckas, stöttas och skyddas. Vi ska utveckla arbetet med hur vittnen, målsägare och personer i deras närhet ska stöttas och skyddas. Vi ska förhindra nyrekrytering av ungdomar till kriminella nätverk. Fördjupad inriktning anges i Myndighetsdirektiv 2014 Grov organiserad och systemhotande brottslighet. It-relaterad brottslighet Målet för arbetet mot it-relaterad brottslighet är att Polisen ska öka sin förmåga att bekämpa brott som begås med informationsteknik som verktyg. I takt med att informationstekniken utvecklas i samhället ökar tillfällena att använda ny teknik för att begå brott. Begreppet It-relaterad brottslighet omfattar alla brott som begås med hjälp av informationsteknik, såväl hot via sms som avancerade it-bedrägerier. Särskilt allvarligt är när denna brottslighet orsakar den enskilde individen stort lidande. Särskilt allvarligt är också när det påverkar den infrastruktur som är kritisk för samhället. För att stärka bekämpningen av den it-relaterade brottsligheten krävs att Polisen ökar sin generella kompetens att både förebygga och utreda denna brottslighet. En förutsättning för detta är att it-brottsperspektivet beaktas i alla delar av den brottsbekämpande verksamheten. Genom ökad teknisk kompetens samt ett, till it-miljön anpassat, underrättelsearbete skapas förutsättningar för ökad uppklaring och lagföring av itrelaterade brott. Som ett led i arbetet med att öka kvalitet och effektivitet i bekämpande av denna brottslighet ska åtgärder vidtas som leder till en väl fungerade ärendesamordning. Det är av särskilt stor vikt att brottsuppklaringen ökar i samband med utredning av ungdomsrelaterade brott och bedrägerier där informationsteknik ofta används som brottsverktyg. Polisen behöver även fortsätta utveckla förmågan att bekämpa de mest avancerade it-relaterade brotten. Möjligheterna att utbyta kunskap och underrättelser både nationellt och internationellt ska underlättas.

12 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Inriktning för arbetet mot it-relaterad brottslighet Vi ska öka den generella kompetensen att både förebygga och utreda it-relaterad brottslighet. Vi ska säkerställa en fungerande ärendesamordning. Vi ska fokusera på brott som begås av och mot ungdomar. Vi ska fokusera på de it-angrepp som riktas mot kritisk infrastruktur i samhället. Vi ska förbättra det nationella och internationella samarbetet. Ungdomars brottslighet Målet med arbetet mot ungdomars brottslighet är att minska antalet brott som begås av eller mot ungdomar. Utredningar där ungdomar ingår ska prioriteras och de tidsfrister som finns avseende utredningar med ungdomar ska hållas. Polismyndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla statsmaktens krav på tidiga och tydliga reaktioner på ungdomars brottslighet. Kriminella beteenden ska avbrytas och nyrekrytering till kriminella nätverk förhindras. De ungdomar som vill lämna en kriminell livsstil eller väljer att hoppa av ett kriminellt nätverk ska få hjälp att återetablera sig i samhället. För polismyndigheten förutsätter detta ett bra lokalt personsäkerhetsarbete samt god samverkan med andra myndigheter och aktörer som kan bidra med till exempel sysselsättning, boende och inkomst. Polisområdena ska verka för att arbetet sker i sociala insatsgrupper om det finns förutsättningar för detta. Sociala insatsgrupper är en samverkansform mellan myndigheter som förutsätter att varje aktör tar ansvar för arbetet inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Enligt Socialstyrelsens vägledning 16 ansvarar socialtjänsten för att samordna arbetet i sociala insatsgrupper samt att utreda och bedöma individuella behov av insatser. Polisens ansvar är i första hand att identifiera ungdomar i riskzon för kriminalitet, att motivera dessa ungdomar att delta i sociala insatsgrupper samt att bidra med information till socialtjänstens utredning. 16 Källa: Samverkan i sociala insatsgrupper vägledning för lokalt arbete i syfte att motverka en kriminell livsstil bland unga. Socialstyrelsen. Oberoende om arbetet sker i sociala insatsgrupper eller inte ska polisområdena arbeta aktivt för att säkerställa en god samverkan med socialtjänsten i alla kommuner. Ett verktyg i det arbetet är de samverkansavtal som polisområdena upprättar med varje kommun. Inriktning för arbetet mot ungdomars brottslighet Vi ska prioritera utredningar av brott som begåtts av eller mot ungdomar. Vi ska prioritera utredningar gällande strategiska brott. 17 Vi ska identifiera ungdomar som ligger i riskzonen för att utveckla kriminalitet. Vi ska i samverkan med övriga samhällsaktörer genomföra åtgärder för dessa ungdomar. Brottsofferarbete Målet för polismyndighetens brottsofferarbete är att vi ska öka andelen brottsoffer som är nöjda med polisen. Att underlätta situationen för den brottsutsatta är en nyckel till ett framgångsrikt utredningsarbete. Vidare är ett bra brottsofferarbete en effektiv brottsförebyggande arbetsmetod eftersom det förhindrar upprepad utsatthet. Polisområden och avdelningar ska säkerställa att brottsofferarbetet bedrivs i enlighet med tjänsteföreskrift 480 och 481. Polisens brottsofferarbete ska ske i nära samverkan med andra relevanta samhällsaktörer och ska syfta till att ge information, stöd och skydd till brottsoffer. Inriktning för brottsofferarbetet Alla medarbetare som kommer i kontakt med brottsoffer ska ha god kunskap om polismyndighetens brottsofferarbete. Vi ska säkerställa att brottsoffer får den information som de behöver. Vi ska säkerställa att brottsoffer får det skydd som de behöver. Personsäkerhetsarbete Hot och våld mot människor i samhället är ett hinder i det brottsbekämpande arbetet och är 17 Strategiska brott omfattar rån, tillgrepp av motorfordon, våld och hot mot tjänsteman samt övergrepp i rättssak (Brå rapport 2011:21).

13 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / därmed ett allvarligt hot mot en effektiv rättsskipning. Otillåten påverkan mot politiskt förtroendevalda, anställda inom rättsväsendet och andra företrädare för samhälleliga organisationer 18 är ett allvarligt problem som hotar demokratin och rättssäkerheten. Polisen ska, tillsammans med övriga samhälleliga aktörer, skydda hotade personer och egna medarbetare på ett strukturerat och professionellt sätt. Åtgärder som vidtas inom personsäkerhetsarbete ska baseras på strukturerade eller fördjupade riskanalyser för våld i enlighet med de nationella riktlinjerna samt FAP som uppdaterades under Inriktning för tillgänglighet och service Vi ska ha en hög tillgänglighet, ett bra bemötande och en god kvalitet i vår service mot allmänheten. Det ska vara möjligt att utföra enklare former av serviceärenden i samtliga kommuner inom polismyndigheten. Våra handläggningstider för serviceärenden, exempelvis passansökan och tillståndsärenden, ska uppfattas som rimliga. Tillgänglighet och service Målet för området tillgänglighet och service är att andelen servicemottagare som är nöjda med Polisens service ska öka. 19 Vidare ska Polismyndigheten öka sin förmåga att handlägga ärenden på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt. Polismyndighetens tillgänglighet, bemötande och kvalitet i utförandet av servicetjänster är central i kontakten med allmänheten. Myndighetens service ska bedrivas i enlighet med Polisens nationella servicestrategi 20. Kontakt med polismyndigheten ska kunna ske på flera olika sätt, till exempel genom telefonsamtal, Internet eller personliga besök. Polismyndigheten strävar efter att hela länet ska ha en synlig, enhetlig och förutsägbar polisverksamhet. Personer som kommer i kontakt med Polisen ska känna att de får ett bra och professionellt bemötande. Hantering av polisrättsärenden 21 är en del av Polisens kärnverksamhet inom verksamhetsgrenen service. Handläggningen och beslutsfattandet av polisrättsärenden innefattar ofta myndighetsutövning mot enskilda individer varför det är av största vikt att handläggningen sker på ett rättssäkert sätt. 18 Exempelvis företag och föreningar 19 Mäts av Rikspolisstyrelsen genom Polisens nationella serviceundersökning 20 Servicestrategi och nationella servicemål för Polisen (A /2013) 21 Med polisrättsärenden ska förstås uppgifter som avses i 2 p 5 polislagen (1984:387) jmf polismyndighetsärenden.

14 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Gemensam verksamhet Den gemensamma verksamheten inom polismyndigheten syftar till att stödja den kärnverksamhet som ska bedrivas. För att stödverksamheten ska bli effektiv måste de olika stödverksamheterna samverka. Det är därför viktigt att polismyndighetens planeringsprocess integrerar verksamhet, ekonomi, kompetens och kommunikation fullt ut. Kompetensförsörjning Polismyndighetens kompetensförsörjning syftar till att säkerställa att myndigheten har den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål. Kompetensförsörjningen är en integrerad del av verksamhetsplaneringen och ska präglas av transparens och öppenhet. De kommande åren inriktas Polisens kompetensförsörjning mot tre prioriterade områden: Genomföra uppdraget professionellt och skapa förtroende. Synlighet och tillgänglighet. En flexibel verksamhet för att lösa uppdraget. Utöver ovanstående ska polismyndigheten, i linje med målsättningarna i likabehandlingsplanen, säkerställa en rättsäker och enhetlig rekryteringsprocess genom tydliga kompetenskrav. Under år 2014 ska utvecklingsarbetet inom kompetensförsörjningsområdet i huvudsak styras av de direktiv och inriktningar som ges av Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. Arbetsgivarpolitik Arbetsgivarpolitikens grund är arbetsrättsliga lagar och överenskommelser. Utöver det ska arbetsgivarpolitiken ange normer och värderingar som styr hur chefer ska agera i egenskap av arbetsgivarrepresentanter. Polismyndigheten i Västra Götaland ska tydliggöra arbetsgivarpolitiken i syfte att stärka cheferna i deras arbetsgivaransvar. En fortsatt utveckling är nödvändig för att nå framgång och den ska följa den nationella utvecklingen inom området. Polismyndigheten ska driva en lönebildningsprocess och lönesättning som är fri från diskriminering och som bidrar till förbättrade resultat och utveckling av verksamheten. En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. För att tydliggöra dessa samband ska polismyndigheten fortsätta att utveckla sitt arbetssätt med individuell lönesättning. Chefs- och medarbetarskap Förbättrade verksamhetsresultat förutsätter ett bra samspel mellan chefer och medarbetare. Förståelse för varandras roller och delaktighet är viktiga delar i samspelet. Chefen ska tydliggöra Polisens uppdrag och mål och koppla det till utvecklingen av verksamhet och medarbetare. Alla anställda ska ta ansvar för sitt bidrag till verksamheten och genomföra uppdraget på ett professionellt sätt. Utvecklingssamtal, avstämningssamtal, lönesamtal/lönesättandesamtal är viktiga dialogtillfällen där verksamhetens krav och medarbetarbetarens behov ska tydliggöras. Polismyndigheten ska fortsätta sitt utvecklingsarbete inom området genom åtgärder som syftar till att höja kvaliteten i dialogerna mellan chefer och medarbetare. Polismyndigheten avser även att i större omfattning fokusera på kompetenshöjande insatser för chefer inom det arbetsgivarpolitiska området. Ett annat fokusområde är att utveckla och kvalitetssäkra myndighetens chefsrekryteringsprocess. Kompetensutveckling Kompetensutvecklingen inom polismyndigheten ska tydligt utgå från verksamhetskraven. En effektiv och i verksamheten integrerad kompetensutveckling förutsätter långsiktig planering för att möta behoven. Polismyndigheten ska fortsätta utvecklingsarbetet inom området i syfte att säkerställa en väl fungerande utbildningsverksamhet som kan tillhandahålla de utbildningsinsatser som krävs för goda verksamhetsresultat. Grunden i utbildningsverksamheten är de utbildningsinsatser som styrs av lagar, förordningar och föreskrifter. Utöver dessa ska polismyndigheten genomföra utbildningar som stödjer den önskade utvecklingen av verksamhetsresultat och som bidrar till att utveckla engagemang, effektivitet och tillgänglighet. I detta syfte kommer nödvändig utbildning att prioriteras under år Utbildningsverksamheten ska bedrivas samordnat, såväl inom ut-

15 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / bildningsverksamheten som med övrig verksamhet. Under år 2014 ska samtlig myndighetsgemensam utbildning planeras och följas upp i PUM-A kompetensmodul. Fördjupad inriktning och omfattning preciseras i Myndighetsdirektiv 2014 utbildning. Arbetsmiljö En arbetsmiljö som är god, säker och med tolerans för allas olikheter är en viktig förutsättning för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål. Mot bakgrund av detta ska myndigheten fortsätta utveckla såväl arbetsmiljö som arbetsmiljöarbetet utifrån ett främjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Särskilt fokus ska läggas på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet genom tydliga riktlinjer, ansvar, roller och ett förbättrat stöd för chefernas arbetsmiljöarbete. Ett inslag i utvecklingsarbetet är att implementera det nationella metodstödet för riskbedömning vilket också integrerar likabehandlingsperspektivet. Omställningen till en myndighet 2015, kommer att följas ur ett arbetsmiljöperspektiv, med syfte att underlätta förändringen. Övrig stödverksamhet En väl fungerande stödverksamhet är en förutsättning för att kärnverksamheten ska kunna utföras med effektivitet och kvalitet. Polismyndighetens inriktningar för den övriga stödverksamheten är att: Vi ska ha ett effektivt verksamhetsskydd som omfattar skydd av medarbetare, information, lokaler och utrustning samt ansvarar för signalskydd, säkerhetsanalys, ITsäkerhet och infiltrationsskydd. Vi ska ha en långsiktig planering av polismyndighetens IT-försörjning. Verksamheten ska förses med kostnadseffektiva och ändamålsenliga fordon. Vi ska utveckla det interna trafiksäkerhetsarbetet så att antalet olyckor med polisfordon minskas. Inspektion av vapenhandlare, vapenreparatörer, vapenägare och skjutbanor ska ske regelbundet och rättssäkert. Polismyndighetens egna skjutvapen ska besiktigas inom rekommenderad intervall. Vi ska ha en hög miljömedvetenhet och arbeta aktivt med miljöförbättrande åtgärder. Nöjd-medarbetar-index I början av 2013 genomfördes en NMIundersökning (NMI: Nöjd-medarbetar-index) i polismyndigheten. Utifrån resultatet har handlingsplaner upprättats och åtgärder påbörjats. Arbetet, som är en långsiktig process, ska under 2014 fortsätta och fortlöpande följas upp. NMIresultatet kan även knytas samman med resultatet av balansprofilen 22. Utifrån resultatet av NMI-undersökningen har följande fokusområden identifierats; ersättning, utveckling, information samt trivsel. I arbetet inom fokusområdena ska medarbetarpolicyn tydliggöras och integreras i den dagliga verksamheten. Utöver detta ska arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra utvecklingssamtalen fortsätta. Som stöd i arbetet kan de nationellt framtagna metodstöden användas. 22 Balansprofil innebär en kartläggning av hälsa och arbetsmiljö. Polismyndigheten har i samarbete med företagshälsovården genomfört denna undersökning under

16 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Uppföljning Polismyndighetens verksamhet ska bedrivas med hög och jämn kvalitet. Under 2014 ska resultatet förbättras inom de verksamhetsområden som verksamhetsplanen anger. För att identifiera omotiverade skillnader mellan polisområden och avdelningar samt för att skapa bra beslutsunderlag för förändringsåtgärder, sker uppföljning av all verksamhet inom polismyndigheten. Uppföljningen omfattar bland annat de tolv indikatorerna som behandlas i regleringsbrevet, uppföljning av brottskategorierna, alkoholutandningsprov samt utfärdade ordningsförelägganden. Polismyndigheten följer också upp handläggningstider för passansökningar och tillståndsärenden samt svarstider för inkommande samtal på LKC och PKC. Vidare sker en kontinuerlig uppföljning av polismyndighetens ekonomi och personal Som en del av uppföljningen genomförs också internkontroller. Syftet med dessa är att tillse att verksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med Polismyndighetens verksamhetsplan. De planlagda internkontrollerna framgår av bilaga 5. I bilaga 6 framgår den tillsynsverksamhet som polismyndigheten årligen ska genomföra samt vem som bär ansvaret för tillsynen. I bilaga 7 beskrivs polisstyrelsens återrapporteringskrav. Allmänhetens trygghet och förtroende för Polisen mäts genom årliga undersökningar av Brottsförebyggande rådet (Brå). Rikspolisstyrelsen genomför regelbundet undersökningar som omfattar ett stort antal brottsoffer och som syftar till att mäta deras uppfattningar om mötet med Polisen. Resultaten från dessa och andra liknande undersökningar bearbetas och används i polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Intern styrning och kontroll Polismyndigheten ska ha en betryggande process för intern styrning och kontroll som ger förutsättningar för myndigheten att nå sina mål och fullgöra sitt uppdrag. 23 Obligatoriska moment i processen för intern styrning och kontroll är riskanalyser, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. Händelser som innebär en risk för att verksamhetens mål inte nås eller att verksamheten inte bedrivs enligt gällande regelverk ska identifieras och hanteras. Definition av polismyndighetens fem prioriterade fokusområden inom brottsutredning: 1. Våldsbrott (VÅ) definition enligt PRR Med detta avses brott mot liv och hälsa (med undantag för vållande till annans död i samband med trafikolycka, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan), grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, olaga hot, våldtäkt, rån, våld och hot mot tjänsteman. Brottskoder: , 0316, , , , , , , , , 0402, , 0409, , , , , , , , , 0890, , , , , Tillgreppsbrott exklusive tillgrepp i butik, varuhus o.d. (TG) definition enligt PRR Med detta avses Brottsbalkens 8 kap Stöld och andra tillgreppsbrott exkl. rån och stöld ur butik, varuhus o.d. Brottskoder: , 0854, , , , 0891, , , Narkotikabrott (NA) definition enligt PRR Med detta avses brott mot Narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1960:418) om straff för varusmuggling 1-3 såvitt gäller narkotika eller dopningsmedel, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, Smugglingslagen (2000:1225 6,7 ). Brottskoder: 4002, 4022, 4041, , 5001, , Trafikbrott (TR) definition enligt PRR Trafikbrott omfattar brott mot trafikbrottslagen, övrig trafiklagstiftning och vållande till annans död, kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka samt sjöfylleri och övriga sjötrafikbrott. Brottskoder: 0315, 0399, , 3070, , , 3141, 3151, 3161, 3171, , Dessutom tillkommer de koder inom ramen för ordningsföreläggandeinstitutet i RIOB som avser trafikförseelser. 5. Bedrägeribrott Brottskoder: , 0909, , , , 1005, 1006, 1008, Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll

17 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Finansiering Rikspolisstyrelsen har fördelat medelsramar för år 2014 där tilldelningen baseras på medelsramen för 2013, som uppräknats med 1,48 procent för ökade löner och övriga kostnadsökningar. För Polismyndigheten i Västra Götaland har medelsramen för 2013 också justerats med en nettominskning av polisresurser som en följd av anpassningen till Rikspolisstyrelsens fördelningsmodell. Nettominskningen är 35 poliser och görs genom att myndigheten får en lägre aspiranttilldelning 2014 än de prognosticerade avgångarna för året. De medel som tilldelas för de nationella aktionsgrupperna mot grov organiserad brottslighet och som inte förbrukas under året, återförs till Rikspolisstyrelsen. För att skapa en god ekonomisk beredskap och balans över tid med möjlighet till planerade satsningar och prioriteringar ska arbetet med den långsiktiga ekonomiska planeringen utvecklas. Det övergripande målet för Polismyndighetens ekonomi är en verksamhet och ekonomi i varaktig balans. Detta ska nås genom att arbetet med att anpassa anslagsförbrukningen till den tilldelade medelsramen ska fortsätta med oförminskad kraft. Fokus under 2014 ska riktas mot att uppnå en anpassning till den beslutade personalramen samt ett minskat övertidsuttag. Varje beslut om ny satsning avseende t.ex. rekryteringar och investeringar ska innehålla en utpekad finansiering. Polismyndigheten har uppdraget att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade medelsramen och behovet av en lägre anslagsförbrukning har på kort sikt därför företräde framför verksamhetens ambitioner vilket kan innebära att viss verksamhet får stå tillbaka. Polismyndighetens inriktning är dock att allmänheten i så liten utsträckning som möjlighet ska drabbas. Förmågan att upprätthålla ingripandeberedskapen liksom förmågan att utreda brott ska därför prioriteras. Detsamma gäller lagstadgad verksamhet som exempelvis passhantering och gränskontroller. Ekonomisk ställning Polismyndighetens resultat för år 2013 samt budgetram för 2014 framgår av nedanstående tabell. Medelstilldelning och medelsförbrukning Utfall 2013 Budget 2014 Tilldelade medel exkl. engångsmedel mkr Medelsförbrukning mkr Årets netto mkr Utgående överföringsbelopp mkr 9-27 Anslagssparande/kredit % 0,3% -0,9% Resursfördelning Polismyndighetens budget- och bemanningsramar samt resurstimmar inklusive övertid fram går av bilaga 1 och bilaga 2. I de fall polisområden och avdelningar har personella resurser utöver tilldelad ram avser myndigheten att ställa den resursen till myndighetsledningens förfogande vilket innebär att områden och avdelningar får vara beredda att med kort varsel hantera operativ polisverksamhet eller andra arbetsuppgifter av myndighetsgemensam karaktär. Fördelningsmodellen Poliser Till grund för fördelningen av polisresurser ligger myndighetens fördelningsmodell. Modellen är uppdelad per kommun i länet och grundar sig på belastningsfaktorerna brott och befolkning där faktorerna viktats med 50/50 i beräkningen. Modellen räknar fram den relativa andelen av polisresurser per kommun och därmed en total polisresurs per polisområde. För 2014 tillkommer utöver tilldelningen enligt fördelningsmodellen riktade beslutspaket till: polisområde Älvsborg med 8 poliser för nationellt ansvar för åldringsbrott polisområde Skaraborg med 3 poliser för myndighetsgemensamt ansvar för internetbedrägerier polisområde Fyrbodal med 24 poliser för dygnet runt verksamhet i Strömstad och Åmål Civilanställda Vid fördelningen av civilanställda utgår myndigheten från föregående års budget med korrigering för eventuellt förändrat uppdrag.

18 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Visstid Budgetram för visstidsanställda fördelas utifrån behovsinventering vid polisområde och avdelning. Med visstidsanställning avses allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och timanställning. Investeringar Polismyndighetens investeringsbudget och investeringsplan för år 2014 framgår av bilaga3. Övertid Fördelningen av övertidstimmar sker enligt samma modell som fördelningen av polispersonal. Tilldelad ram innefattar också avstämningsövertid. För 2014 tillkommer utöver tilldelningen enligt fördelningsmodellen riktat beslutspaket till: polisområde Storgöteborg med timmar för bevakning vid rättegångar och demonstrationer. Polisaspiranter På grund av ändrad rekryteringsprocess av nya poliser från och med 2013 lämnas ingen separat tilldelning av polisaspiranter. Rekrytering av nya poliser görs istället inom tilldelat budgetutrymme för respektive polisområde och avdelning. Effektivare inköp med e-handel Regeringen bedömer att införandet av elektroniska inköpsprocesser är ett viktigt arbete för att effektivisera den statliga administrationen samt att underlätta för myndigheternas varu- och tjänsteleverantörer. Under 2013 har polismyndigheten infört ett nytt systemstöd, Agresso Inköp, för elektroniska inköp och fakturamatchning. Planeringsenheten vid länspolismästarens stab svarar för att genom utbildning och information stödja polisområden och avdelningar i införandet av de nya rutinerna. Inriktning för 2014 är att andelen elektroniska inköp ska öka samt att andelen inköp med fakturamatchning ska öka. Polisens inbetalningar Inom polisen pågår projektet Polisens inbetalningar med ansvar för införandet av en ny handläggningsrutin. Till stöd för detta lanseras ett IT-baserat verksamhetsstöd i form av ett nytt kassasystem med integrering till RES, Agresso och de olika delarna i ärendehanteringssystemet Pär. För Polismyndigheten i Västra Götaland är införandet planerat till våren Större delen av inbetalningarna till Polisen rör pass-, uppbörds- och tillståndsärenden. En digitalisering av denna hantering förväntas leda till en effektivare ärendehandläggning.

19 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Särskilda uppdrag till polisområden och avdelningar Polisområde Storgöteborg Bakgrund Polisområde Storgöteborg redovisar under 2013 färre ärenden till åklagarmyndigheten än föregående år. Det gäller särskilt de båda brottskategorierna tillgreppsbrott samt våld i offentlig miljö. Uppdrag Under 2014 ska andelen redovisade av inkomna ärenden öka jämfört med Särskilt fokus ska läggas på att öka andelen redovisade ärenden avseende tillgreppsbrott samt våld i offentlig miljö. Polisområde Älvsborg Bakgrund Polisområde Älvsborg har i jämförelse med andra polisområden en hög andel öppna ärenden som är äldre än sex månader. Uppdrag Under 2014 ska andelen öppna ärenden i Polisområde Älvsborg minska. Polisområde Skaraborg Bakgrund Antalet inkomna narkotikaärenden och antalet redovisade ärenden avseende narkotika minskar. Uppdrag Under 2014 ska polisområdet säkerställa att arbetet mot narkotika sker effektivt och i enlighet med Polismyndighetens prioriteringar. Bakgrund Antalet LAU-prov samt antalet utfärdade ordningsböter har minskat i Polisområde Skaraborg under Uppdrag Under 2014 ska polisområdet säkerställa ett effektivt trafiksäkerhetsarbete. Polisområde Fyrbodal Bakgrund Polisområde Fyrbodal redovisar under 2013 färre ärenden avseende våld i offentlig miljö. Uppdrag Under 2014 ska andelen ärenden redovisade till åklagare av inkomna avseende våld i offentlig miljö öka. Bakgrund Enligt verksamhetsplanen 2013 ska Polismyndigheten upprätta samverkansavtal med alla kommuner i länet. Uppdrag Under 2014 ska polisområdet verka för att upprätta samverkansavtal med alla kommuner i området. Länskriminalpolisen Bakgrund Polismyndigheten ska utveckla förmågan att spåra och förverka vinning av brott. Länskriminalpolisens arbetar redan idag framgångsrikt med denna arbetsmetod och har bidragit till en ökad kompetens i övriga polismyndigeten under 2013 i enlighet med beslut 348/12 (AD /11). Uppdrag Under år 2014 ska länskriminalpolisen fortsätta att bidra till att kunskap om denna arbetsmetod sprids i myndigheten. Det innebär att arbeta aktivt med kompetensförstärkande åtgärder, såsom till exempel utbildning. Bakgrund Länskriminalpolisen redovisar en lägre andel våldtäkter i jämförelse med genomsnittet i landet samt med andra jämförbara polismyndigheter. Uppdrag Under år 2014 ska andelen redovisade våldtäktsärenden av inkomna öka.

20 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Länsordningspolisen Bakgrund Verksamheten på länskommunikationscentralen, LKC, samt Polisens kontaktcenter, PKC, är kritiska för polisverksamheten. Uppdrag Länsordningspolisen ska säkerställa fungerande verksamhet på LKC och PKC med fokus på att nå målet om rimliga svarstider. Förvaltningsavdelningen Bakgrund Under 2013 har handläggningstiderna för tillståndsärenden varit längre än vad som kan anses vara rimligt. Uppdrag Under 2014 ska Förvaltningsavdelningen säkerställa rimliga handläggningstider för ansökningar om tillstånd. Särskilt fokus ska läggas på vapentillstånd. Bakgrund Polisens centrala IT-system för verksamhetsuppföljning stödjer inte uppföljning av förvaltningsavdelningens alla verksamheter. Uppdrag Förvaltningsavdelningen ska i samverkan med planeringsenheten ta fram rutiner för uppföljning av verksamheten.

21 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida VERKSAMHETSPLAN (17) Diarienr Saknr A / Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Budget och resursfördelning Planering för resurstimmar Investeringsbudget Plan för kontrollåtgärder Förteckning över föreskrivna internkontroller Förteckning över lagstadgad tillsynsverksamhet Polisstyrelsens uppföljnings- och återrapporteringskrav Mall för åtgärdsplan

22

23 Polismyndigheten i Bilaga 1 Västra Götaland Dnr 191 A /2013 Resursfördelning 2014 Budgetram Antal Antal Timmar Timmar Timmar Timmar -därav (tkr) poliser civila poliser civila övertid TOTALT utbildning Polisområde Storgöteborg Polisområde Älvsborg Polisområde Skaraborg Polisområde Fyrbodal Länsordningspolisen Länskriminalpolisen Nationella Aktions Gruppen Förvaltningsavdelningen Lpme stab Myndighetsgemensamt Totalt I antal och timmar civila ingår tillsvidareanställda, månadsanställd visstidspersonal samt LAN-anställda LOP innehåller 5 poliser och 1 civil från Utlänningsroteln i Halland

24

25 GEMENSAM VERKSAMHET (GV) UR KÄRNVERKSAMHET FÖR POLISEN (KV) Bilaga 2 Polismyndigheten i Västra Götaland Länspolismästarens stab TIMPLAN Planering av resurstimmar 2014 BUDGETRAM Timmar att fördela totalt: Återstår att fördela: PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 LOP LKP LKP - NAG FVA LPM PMY *) *) varav myndighetsgemensamt: PLANERING AV RESURSTIMMAR Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Timmar Andel Brottsförebyggande arbete (BF) Utredning och lagföring (UL) Service (SE) SUMMA Utanför rättsväsendet (UR) Ledning och styrning (LS) Kompetensförsörjning (KF) Stödverksamhet (SV) SUMMA ALL VERKSAMHET PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 LOP LKP LKP - NAG FVA LPM Plan % % % % % % % 0% 0% % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % 0% 0% % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % 700 2% % % % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % % % % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan 0% 0% 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % % % % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % % % % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % % % % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % % % % Utfall 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% Plan % % % % % % % % % % Utfall 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PMY

26

27 Polismyndigheten i Bilaga 3 Västra Götaland Dnr 191 A /2013 Investeringsbudget 2014 Beslut Beslut Ram 2013* Lokaler Säkerhet Fordon Båtar Utrustning Hästar och hundar TOTALT * avser medel som beslutats 2013 och ej ännu ianspråktagits

28

29 Bilaga A /2013 1(2) Länspolismästarens stab Planeringsenheten PLAN FÖR KONTROLLÅTGÄRDER 2014 Nummer Riskområde Kommentar Åtgärder Ansvarig Datum för avrapportering 2.1 Planeringsprocessen Dimensioneras resurser, främst personal, inom pmy med beaktande av variationer i brottsbelastning, årstid, införande av PUST m.m.? Risk finns att resurs inte dimensioneras optimalt utifrån variationer i brottsbelastning, årstider m.m. Ett arbete med anpassad arbetstid för att bättre matcha resursen med behoven pågår. En redovisning av hur arbetet fortgår görs vid LPM beslutsmöte senast LPM stab/opc Myndighetsledningens verksamhetsuppföljning Följs myndighetens kompetensförsörjningsplan upp för att säkerställa tillgången på verksamhetskritisk kompetens på kort och lång sikt? Risk finns att myndigheten inte kan säkerställa kompetens på kort och lång sikt. 2.4 Operativ verksamhetsplanering och uppföljning Följs orsaker till brottslighet upp regelbundet och analyseras? Risk finns att myndigheten inte i tillräcklig omfattning följer upp och analyserar orsaker till brottslighet. En omstrukturering har gjorts inom HR-funktionen för att effektivisera kompetensförsörjningsprocessen. En redovisning av hur arbetet fortgår görs vid LPM beslutsmöte senast Ett arbete för att tydliggöra arbetet med uppföljning och analys av orsaker till brottslighet har påbörjats. En redovisning av hur arbetet fortgår görs vid LPM beslutsmöte senast LPM stab/hr-enhet LPM stab/plane Kvalitetssäkring av den operativa verksamheten Fungerar ärendesamordningen inom polismyndigheten och mellan polismyndigheterna tillfredställande? Risk finns att ärendesamordningen inte fungerar tillfredsställande inom myndigheten. Ett arbete för att bygga upp en central samordningsfunktion pågår. En redovisning av hur arbetet fortgår görs vid LPM beslutsmöte senast LPM stab/opc

30 2(2) 2.7 Rättssäker verksamhet Fungerar myndighetens handläggning av polisrättsärenden enhetligt, effektivt och rättssäkert? Risk finns att myndigheten inte kan hålla rimliga handläggningstider inom tillståndsverksamheten. Ett omstruktureringsarbete för att höja effektiviteten inom tillståndsverksamheten pågår. En redovisning av hur arbetet fortgår görs vid LPM beslutsmöte senast FVA Kompetensförsörjning Fungerar rekryteringsprocessen tillfredställande? Risk finns att myndigheten inte kan säkerställa kompetens på kort och lång sikt. En omstrukturering har gjorts inom HR-funktionen för att effektivisera kompetensförsörjningsprocessen. LPM stab/hr-enhet En redovisning av hur arbetet fortgår görs vid LPM beslutsmöte senast Verksamhetsskydd Är samtliga chefer informerade om omfattningen och betydelsen av verksamhetsskyddet inom det egna ansvarsområdet? Är säkerhetsanalys genomförd och dokumenterad i enlighet med säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)? Risk finns att samtliga chefer inte är informerade om omfattningen och betydelsen av verksamhetsskyddet inom sina ansvarsområden. Risk finns att säkerhetsanalys inte genomförts och dokumenterats i enlighet med säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Samtliga chefer informeras om omfattningen och betydelsen av verksamhetsskyddet inom sina ansvarsområden En plan samt redovisning av arbetet ska presenteras i myndighetens ledningsgrupp senast Samtliga polisområden samt avdelningar genomför och dokumenterar säkerhetsanalyser i enlighet med säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). En plan samt redovisning av arbetet ska presenteras i myndighetens ledningsgrupp senast LPM stab/säke PO/Avd

31 Polismyndigheten i Västra Götaland Datum Diarienr 191 A /2013 Bilaga 5 POLISMYNDIGHETENS FÖRTECKNING ÖVER FÖRESKRIVNA INTERNKONTROLLER 2014 Nedanstående sammanställning utgör de internkontroller som polismyndigheten enligt författning eller annat regelverk är skyldig att utföra som en fortlöpande kontroll av verksamheten. Regelverk Kontrollområde Ansvarig Datum Mottagare Brottsförebyggande arbete - BF KK (1958:215) Polisarrester Granskning av arreststandard mm. C PO PlanE FAP PL Ingripande enligt PL/LOB Granskning av dokumentation C PO PlanE FAP 100-2, TJF FAP Gripande enligt RB 24:7 Granskning av dokumentation C PO PlanE FAP 100-2, PL 28 Fängselbeläggning Granskning av dokumentation C PO PlanE FAP OC-spray - Granskning av dokumentation C PO/AVD PlanE FAP Tekniska hjälpmedel vid stopp av fordon - Granskning av C LOP PlanE dokumentation FAP 261-1, Ordningsbot Granskning av rutiner och förskottsbetalning C PO/AVD PlanE Utredning och lagföring - UL FAP Beslagtaget gods C PO PlanE TJF C FVA/Pre TJF 403 Utredningsbalanser c enhet/ c utr Diarieförs i Pär 2 kap 18 polisförord- Belöning och ersättning till informatörer C LKP PlanE ningen, TJF 493 Service - SE FAP 650-1, FAP Granskning av hittegods- och sjöfyndsverksamhet C PO2-4/LOP C FVA/Pre FAP 104-2, TJF 104 Inventering av myndighetens skjutvapen C FVA PlanE FAP Förvaring av vapen Gemensam verksamhet - GV FAP 181-1, TJF 181 A-diarier, balansförteckning C PO/AVD PlanE TJF 749 Våld och hot mot anställda C LKP PlanE FAP 244, TJF 244 Säkerhetsskydd C SÄKE PlanE FAP 174-1, TJF 174 IT-säkerhet och IT-behörigheter C SÄKE PlanE Budgetföreskrifter Inventering av kontanter och postgirokonton C PO/AVD PlanE Budgetföreskrifter Attesträtt revidering av personer med beslutsattest C PO/AVD PlanE TjF 192, RPS anvisningar för tidredovisning Tidredovisning C PO/AVD PlanE Lag kontroll av narkotika (1992:860), TJF 420 PlanE Inventering av narkotika för information och utbildning C PO/AVD C LKP Syfte Syftet med internkontroller är att identifiera brister, lyfta fram och åtgärda dessa. Det är även viktigt att lyfta fram bra och väl fungerande verksamhet i syfte att sprida goda exempel. Särskilda internkontroller De särskilda internkontrollerna ingår inte i den årliga kontrollverksamheten. De beslutas och genomförs i enlighet med särskilda beslut av polisledningen.

32

33 Polismyndigheten i Västra Götaland Datum Diarienr 191 A /2013 Bilaga 6 POLISMYNDIGHETENS FÖRTECKNING ÖVER LAGSTADGAD TILLSYNSVERKSAMHET Nedanstående sammanställning utgör den tillsynsverksamhet i samhället som polismyndigheten enligt författning eller annat regelverk är skyldig att genomföra Regelverk Tillsynsområde Ansvarig FAP Rikspolisstyrelsens föreskrifter Registerhållning över hotell- och pensionatsrörelser för vilka tillstånd meddelats Kontroll av att bestämmelserna i lagen efterlevs C FVA C PO och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m. Utländska hotellgäster att registreringskort förs och arkiveras FAP och 4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om inköps- och försäljningsförteckningar m.m. Kontroll av att förvaringsföreskrifter efterlevs Kontroll av förvaring (se även FAP 556-1, FAP och FAP 943-1) Polismyndighetens årliga granskning av inköps- och försäljningsförteckning C FVA C FVA C FVA FAP Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar Pantbankslag (1995:1000) 27 Lag (1999:271) om handel med begagnade varor Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor 7, FAP Alkohollag (2010:1622) 8 kap 11, 9 kap 2 9 kap 8 Tobakslag (1993:581) 19a punkt 3 23a Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. 9 Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg 5 FAP FAP Kap Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana 5 kap. 2 fartygssäkerhetslagen (2003:364) (gäller vapenhandel) Underrättelse till polismyndigheten: Från besiktningsorgan vid brister samt från tivolianordningens ägare/drivare när brister avhjälpts och godkänd revisionsbesiktning gjorts Avsyning OBS: Kontroll av skjutbanor inom tivoliområde enligt FAP (se nedan) På begäran lämna ut uppgifter ur pantboken samt granskning av pantboken samt undersökning av pantlagret och de handlingar som ligger till grund för den. Tillsyn av efterlevnad av lagen mm Utfärdande av bevis om registrering samt föra register över handlare. Yttrande över serveringstillstånd. Tillsyn av efterlevandet av bestämmelserna angående servering av alkoholdrycker. Tillsyn av detaljhandel med folköl. Underrättelse till andra tillsynsmyndigheter Tillsyn av att handel utförs enligt 12-12d. Underrättelseskyldighet till kommun om tillsyn Polismyndigheten tillståndsmyndighet. Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av polismyndigheten. Polismyndigheten tillståndsmyndighet. Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de med stöd av lagen meddelade föreskrifterna och villkoren utövas av polismyndigheten Tillsyn enligt 5 lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg bör ske minst en gång per år. Register över skjutbanor 3 Besiktning ska utföras av polismyndigheten. 4 Första besiktning av en skjutbana ska ske innan den tas i bruk första gången. 5 Revisionsbesiktning ska ske då skjutbanan har förändrats från säkerhetssynpunkt i förhållande till den första besiktningen. 6 Återkommande besiktning ska ske senast fem år efter första besiktning eller revisionsbesiktning och därefter minst vart femte år. Tillsyn av fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat ändamål än att i allmän trafik befordra passagerare eller gods utövas av den myndighet som förvaltar fartyget, om regeringen inte föreskriver något annat. Myndigheten skall samråda med Transportstyrelsen. C PO C PO C PO C PO C PO C PO C PO C FVA C PO C FVA C PO C FVA C LOP Syfte Syftet med förteckningen är dels att uppmärksamma de lagstadgade skyldigheter som polismyndigheten har när det gäller tillsyn av att lagar, förordningar eller andra regelverk efterlevs, dels tydliggöra vem som har ansvaret för att tillsynen sker.

34

35 Polismyndigheten i Västra Götaland Polisstyrelsen Datum Diarienr 191 A /2013 Bilaga 7 POLISSTYRELSENS UPPFÖLJNINGS- OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV FÖR 2014 Nedanstående sammanställning utgör de återrapporteringskrav som polisstyrelsen ställer på polismyndigheten under verksamhetsåret Återrapporteringen bygger på den inriktning av verksamheten som polisstyrelsen beslutat genom verksamhetsplanen och ska i normalfallet redovisas vid polisstyrelsens sammanträden. I vissa fall kan dock återrapportering ske i polisstyrelsens arbetsutskott efter överenskommelse. Uppföljning av statistik utifrån verksamhetsplanens inriktning ska ske kvartalsvis och innehålla jämförelser med andra polismyndigheter. Även den ekonomiska redovisningen ska ske kvartalsvis. Vad avser övrig återrapportering kan detta fortlöpande framställas i polisstyrelsens presidium för beaktande inför kommande sammanträden. Område Återrapportering Datum Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete Narkotika 22 september brottslighet Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Grov organiserad brottslighet Ingripandeverksamheten Samverkan Polismyndigheten ska redovisa utvecklingen av narkotikabrottsligheten i polisdistriktet samt vilka riktade insatser som genomförts mot överlåtelser, innehav och missbruk av narkotika och resultaten av dessa. Av redovisningen ska särskilt framgå de särskilda insatser som genomförts i samverkan mellan polisområdena och avdelningarna. Polismyndigheten ska redovisa det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som genomförts med särskilt fokus på bostadsinbrott. Vidare ska också arbetet med områdespolisen redovisas. Polismyndigheten ska redovisa arbetet mot den organiserade brottsligheten med särskilt fokus på polismyndighetens förebyggande arbete mot nyrekrytering av ungdomar till organiserade kriminella gäng. Polismyndigheten ska redovisa ingripandeverksamhetens förmåga avseende på plats tider samt förmågan att upprätthålla en hög servicegrad. Polismyndigheten ska redovisa hur arbetet har bedrivits i de samverkansöverenskommelser som träffats med regionens kommuner. Verksamhetsgren Utredning och lagföring Kvalitet i utredningsarbetet Polismyndigheten ska redovisa hur arbetet för en ökad kvalitet och jämnhet i utredningsverksamheten har bedrivits, med särskilt fokus på våldsbrott och tillgreppsbrott. Brott i nära relationer Polismyndigheten ska redovisa hur arbetet mot brott i nära relationer och hedersrelaterade brott planeras och genomförs samt vilka resultat som har uppnåtts. Brottsoffer Polismyndigheten ska redovisa vilka insatser som genomförts för att stärka det brottsofferstödjande arbetet. Verksamhetsgren Service Ökad Polismyndigheten ska redovisa hur arbetet för att öka tillgängligheten till polisens Tillgänglighet servicetjänster har bedrivits samt särskilt redovisa utvecklingen av handläggningstider och service för tillståndsärenden. Verksamhetsgren Gemensam verksamhet Personal Polismyndigheten ska redovisa statistik över sjukfrånvaro samt arbetet med mångfald inom Polisen. Verksamhetsstödssystestödssystem, detta med fokus på de system som ska stödja den operativa Polismyndigheten ska redovisa utvecklingen av införande av nya verksamhets- polisverk- Värdegrund och bemötande samheten. Polismyndigheten ska redovisa hur polismyndigheten arbetar med bemötandefrågor. 23 oktober 18 november 23 oktober 18 november 22 september 21 mars 21 mars december 26 maj 26 maj december

36

37 Åtgärdsplan 2014 [Polisområde/Avdelning] Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde/Avdelning

38 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida Åtgärdsplan (4) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisområde/Avdelning Åtgärdsplan 2014 Gäller för följande organisatoriska enheter Polisområde/avdelning Avser område/ämne Åtgärdsplan Budgetåret 2014 Föredragande Chefen polisområde / avdelning Beslutad av Länspolismästaren Version Gäller från och med Gäller till och med Beredning Polisområde/avdelning stab INNEHÅLL 1 CHEFEN POLISOMRÅDE/AVDELNING HAR ORDET UTGÅNGSPUNKTER Åtgärdsplanens syfte VÅRT UPPDRAG GEMENSAM VERKSAMHET FINANSIERING ÖVRIGT BILAGOR... 4 bilaga 8_mall åtgärdsplan 2014

39 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida Åtgärdsplan (4) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisområde/Avdelning Chefen polisområde/avdelning har ordet [Klicka här och skriv in text] Här ska chefen för respektive polisområde/avdelning skriva till personalen 2 Utgångspunkter [Klicka här och skriv in text] Här ger ni en kort beskrivning av vilka direktiv/styrdokument/ ställningstaganden/metoder/samverkansformer etc. som ligger till grund för ert arbete med åtgärdsplanen 2.1 Direktiv Verksamheten vid PO/AVD ska ledas och styras med utgångspunkt från denna åtgärdsplan. 2.2 Åtgärdsplanens syfte [Klicka här och skriv in text] Åtgärdsplanen ska tydliggöra HUR ni ska arbeta och inrikta er verksamhet för att nå ett förbättrat utredningsresultat jämfört med tidigare år. Vilka är de övergripande målen med er verksamhet? 3 Vårt uppdrag [Klicka här och skriv in text] Här anges vilket uppdrag ert polisområde/avdelning har. Vem ansvarar för vad? Ange ansvarsfördelningen i stort vid ert polisområde/avdelning. Här kan det också vara lämpligt att, i en underrubrik, nämna de särskilda uppdragen som ni fått i verksamhetsplanen. 4 Polisens kärnverksamhet [Klicka här och skriv in text] För polisområdena anges här de prioriterade områden som polismyndigheten identifierat, dvs. Våldsbrott, Tillgreppsbrott, Bedrägerier, Grov organiserad och systemhotande brottslighet, It-relaterad brottslighet, Ungdomars brottslighet, Brottsofferarbete samt Tillgänglighet och service. Varje prioriterat område ska utgöra en underrubrik. bilaga 8_mall åtgärdsplan 2014

40 Polismyndigheten i Västra Götaland Dokument Sida Åtgärdsplan (4) Upprättad av Datum Diarienr Version Polisområde/Avdelning Polismyndighetens avdelningar anger underrubriker för sina funktionella ansvarsområden. Beakta också myndighetsdirektiven för Inom varje område ska även anges mål (vad ska ni uppnå?) samt strategi (hur ska ni arbeta för att nå målet?). 5 Gemensam verksamhet 6 Uppföljning Hur ska ni följa upp resultatet av ert arbete? 7 Finansiering 8 Övrigt 9 Bilagor Lista eventuella bilagor här. Beskriv gärna även vad de innehåller och var man kan hitta dem. bilaga 8_mall åtgärdsplan 2014

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011.doc 2 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning... 3 1.2 Samverkan... 5 2. Nationella mål... 6 2.1 Brott i nära relationer...

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

AL 191-7574/08. Verksamhetsplan

AL 191-7574/08. Verksamhetsplan AL 191-7574/08 Verksamhetsplan Polismyndigheten i Västra Götaland Budgetåret 2009 1 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 4 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETSPLANEN. 6 2.1 Planeringsramar... 6 2.1.1 Polislagen...

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Produktion: Polismyndigheten i Jönköpings län, Box 618, 551 18 Jönköping D nr: A-191-4108/11 Grafiks form: Linda Wangström, kommunikationsenheten Tryck: Tabergs tryckeri AB, Taberg,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Polismyndigheten i Örebro län

Verksamhetsplan 2013. Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2013 Polismyndigheten i Örebro län Utgivare Polismyndigheten i Örebro län Datum 18 december 2012 Textbearbetning Jan Mill, Annelie Finnebäck Utvecklings- och planeringsenheten Grafisk layout

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsinriktning 2010

Verksamhetsplan. Verksamhetsinriktning 2010 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning 2010 1 Verksamhetsplan 2010 2 Verksamhetsinriktning 2010 Innehåll Verksamhetsinriktning 2010-2012 4 Utgångspunkter för verksamhetsplanen 2010 8 Viktiga utgångspunkter

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

AA /10. Verksamhetsplan

AA /10. Verksamhetsplan AA-191-11880/10 Verksamhetsplan 2011 Förord Vårt främsta mål är att förebygga och utreda allt fler brott. Brotten ska bekämpas för att skapa trygghet för alla som bor och vistas i Södermanland. Det borde

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Polismyndighetens verksamhetsplan för 2016 Innehåll Innehåll Förord...5 Verksamhetens inriktning...6 Verksamhetsidé...7 Långsiktiga mål...8 Strategiska initiativ...9 Förändringsarbetet i fokus...12 3

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning...3 2. Långsiktiga förutsättningar för polisverksamheten...5 2.1. Verksamhetsstyrning...5 2.2 Polisens underrättelsemodell (PUM)...5 2.3 Polisens nationella

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen

Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-säkerhet, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

POLISENS TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI OCH ARBETE MOT KRIMINELLA PÅ VÄGNÄTET

POLISENS TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI OCH ARBETE MOT KRIMINELLA PÅ VÄGNÄTET Rikspolisstyrelsen POLISENS TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI OCH ARBETE MOT KRIMINELLA PÅ VÄGNÄTET Polisavdelningen 2012-05-14 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 STRATEGISK INRIKTNING... 3 2.1 Trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer

Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Redovisning av åtgärder för bättre bemötande av brottsoffer Rikspolisstyrelsen 2013-08-23 RAPPORT 2 (6) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAGET... 3 2.1 Uppdragets genomförande... 3 3 GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Läs mer

Foto: Jenny Palmqvist - Södermanlands Nyheter. Verksamhetsplan 2010 Polismyndigheten i Södermanlands län

Foto: Jenny Palmqvist - Södermanlands Nyheter. Verksamhetsplan 2010 Polismyndigheten i Södermanlands län Foto: Jenny Palmqvist - Södermanlands Nyheter Verksamhetsplan 2010 Polismyndigheten i Södermanlands län Polismyndigheten i Södermanlands län Dnr: AAA-191-11400/09 Foton: Jenny Palmqvist - Södermanlands

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2014

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2014 Polisens planeringsförutsättningar 2014 Rikspolisstyrelsen februari 2014 Följande förändringar har skett i nedanstående avsnitt/bilagor sedan Polisens planeringsförutsättningar 2014 (prel.) beslutades.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07 A191-1275/07 VERK SAM HETS PLAN 2008 1 1. Inledning En planering för goda resultat Polisstyrelsen har i Verksamhetsplan 2008 lagt fast viktiga mål för polisarbetet i Jönköpings län. Den är ett uppdrag

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2013

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2013 Polisens planeringsförutsättningar 2013 2014 Rikspolisstyrelsen februari 2013 Följande avsnitt/bilagor har reviderats i större utsträckning sedan Polisens planeringsförutsättningar 2013-2015 (prel.) beslutades.

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Polismyndighetens strategi för trafik som metod

Polismyndighetens strategi för trafik som metod Polismyndighetens strategi för trafik som metod PM 46/2016 Saknr 190 Publicerades den 12 oktober 2016 Strategi 2 (7) Avser område/ämne Trafik Beslutad av/titel Mats Löfving chef Nationella operativa avdelningen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Chef för arkitektur, IT-avdelningen

Chef för arkitektur, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för arkitektur, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter,

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012

Polisens planeringsförutsättningar. 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012 Polisens planeringsförutsättningar 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Dnr Tryck Grafisk form Rikspolisstyrelsen, PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen

Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef rättslig styrning och stöd vid rättsavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen

Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionala underrättelseenheten i region Nord, Öst och Bergslagen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef

Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Biträdande chef för utvecklingsavdelningen tillika kanslichef till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Polismyndighetens styrmodell

Polismyndighetens styrmodell 2014-12-19 Ju 2012:16/2014/147 Polismyndighetens styrmodell Ju 2012:16 Innehållsförteckning Polismyndighetens styrmodell styrfilosofi, verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ...3 Bakgrund...3

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Utkast Beteckning/Diarienummer 2010-12-15 A 191-8944/10 Verksamhetsplan 2011 Bilden är tagen under en patrullering vid Vålbrändan i Sälenfjällen. Den föreställer inspektör Leif Andersson som tar en paus

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Innehåll BAKGRUND... 3 RUTINER FÖR POLISANMÄLAN OM BROTT... 3 VAD MENAS MED BROTT?... 4 ANMÄLAN... 4 KONSULTATION...

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Nämnden bedömer att den granskade personuppgiftsbehandlingen är förenlig med PDL:s bestämmelser.

Nämnden bedömer att den granskade personuppgiftsbehandlingen är förenlig med PDL:s bestämmelser. Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-12 Dnr 98-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för satsningen mot livsstilskriminellas brottslighet

Läs mer