Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2013

2

3 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING

4 Innehåll MEDBORGARSKOLaN VERKSaMHET... 9 HR...11 marknad och kommunikation...13 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19 årsredovisning...20 Statistik

5 medborgarskolan 2013 Ännu ett Medborgarskoleår har passerat. Vi kan konstatera att de bekymmer som fanns redan 2012 ännu tydligare har visat sig under Statsbidragssystemet garanterar inte att en utökad verksamhet motsvaras av ökande bidrag. Därför har samtliga studieförbund genom sin branschorganisation Folkbildningsförbundet under året hemställt hos Folkbildningsrådet att se över nuvarande bidragssystem. Folkbildningsrådet har svarat att ett nytt system torde kunna införas tidigast Arbetet med att finna balans mellan intäkter och kostnader har under året medfört en hel del konsekvenser för personal, lokaler och verksamhet både på huvudkontoret och ute i regionerna. Det är svårt att just nu veta vad detta kommer att medföra, men förhoppningen är att vi kan vända utvecklingen både vad avser verksamhet och ekonomi, och då framförallt inom folkbildningen. Medborgarskolan har även behov att förtydliga vad statens syften betyder för oss och vilken samhällseffekt vi åstadkommer oavsett om det är verksamhet som genererar statsbidrag eller om det är inom exempelvis uppdragsverksamheten eller skolverksamheten. Under året har förbundsstyrelsen uppdragit till förbundsrektor att, tillsammans med regioncheferna, se över nuvarande vision och strategiska inriktning. Detta arbete påbörjades i oktober och kommer att prägla hela organisationen under det kommande året och kanske även en bit in på För att omtala några av våra större satsningar och prioriteringar under året kan först nämnas arbetet med utveckling av verksamhet för målgruppen invandrare som har vidareutvecklats under året, vilket gäller för samtliga regioner. Även vår musikverksamhet har fortsatt öka och flertalet regioner har arbetat med social och/eller internationell verksamhet. Vidare har en förstudie och ett utvecklingsförslag för flexibelt lärande arbetats fram. Under rubriken HR finns en redovisning av personaläget och resultatet av vår medarbetarundersökning (Mums). Vi har fortsatt en hög svarsfrekvens och ett högt nöjd medarbetarindex (NMI). Vi är även stolta över att ha utbildat över 740 ledare under året i olika ledarutbildningar. Inom marknad och kommunikation kan nämnas att en målgruppsanalys för den öppna verksamheten har genomförts. Den har sedan omvandlats till en kundstrategi som kommer att bli mycket användbar ute i regionerna. Vi har tecknat ett nytt centralt avtal för Medborgarskolans datakommunikation och ett ramavtal för övergång till mobil telefoni, läs mer under rubriken IT. Vi har även skickat ut runt utvärderingsmejl till våra kunder där vi får in värdefull information. Avslutningsvis kan vi nämna att vi bjöd in riksdagens moderata bänk till ett informationsmöte. Cirka fyrtio riksdagsledamöter slöt upp och fick en genomgång av vad Medborgarskolan är och står för. Medborgarskolan har även under 2013 haft en fortsatt stor delaktighet inom 3

6 många områden och forum. Förutom att vi finns representerade i Folkbildningsförbundets (Fbf) styrelse, har vi även medverkat i Fbf:s nätverk och arbetsgrupper. Vidare har representanter från förbundsstyrelsen och huvudkontoret deltagit i Folkbildningsrådets möten och konferenser. Sammantaget borgar denna medverkan för god insyn i den övergripande folkbildningen och stor möjlighet till påverkan av densamma. Inom vårt nordiska samarbete i Nordisk Konservativ Studienämnd (NKS) avslutade vi vårt projekt att sprida Medborgarskolans koncept Medspråk som syftade till nätverksbyggande mellan Sverige, Norge, Danmark och Estland. Projektet har haft ekonomiskt stöd från Nordiska rådet. I övrigt har medlemsländerna inom NKS beslutat att för tillfället låta verksamheten vila. Vi vill tacka alla som bidragit till utveckling av vår verksamhet: förtroendevalda, anställda och ledare inom våra fem verksamhetstyper. Trots svårigheter, inte minst ekonomiska, ser vi fram emot ett nytt framgångsrikt Medborgarskoleår. Leif Carlsson förbundsordförande Carl Johan Östh förbundsrektor 4

7 Förbundsstyrelsens Inriktningsmål 2013 Medborgarskolans inriktningsmål är sedan 2012 indelade i värdegrund och ideologi, kvalitet, medarbetare, marknad, hållbar utveckling samt ekonomi. Nedan beskrivs några av inriktningsmålen. Målet för värdegrund och ideologi är att varje förtroendevald, medarbetare, kursledare och lärare fortlöpande ska ges möjlighet att genomgå internutbildning i Medborgarskolans värdegrund. Vår önskan är att värdegrunden ska vara väl känd och tillämpas av alla inom samtliga verksamhetstyper. Vårt etiska förhållningssätt ska vila på humanistisk grund och präglas av att vi aldrig medverkar i något som vi inte öppet kan redovisa för våra intressenter och för allmänheten. Medborgarskolans värdegrund i form av de fyra kärnvärdena individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt, kunskapens egenvärde stämmer väl överens med statens prioriterade områden vad gäller folkbildning men kan och ska naturligtvis användas inom alla Medborgarskolans verksamhetstyper. Exempel på utbildning där värdegrund och kärnvärdena avhandlas är grundkurs för nyanställda och utbildningsprogram för våra ledare, Ledarintroduktion Medborgarskolan (LIM). Utöver det har huvudkontoret under året erbjudit regionerna punktinsatser för såväl regionstyrelser, medarbetare och ledare. Vi försöker även ständigt få med våra kärnvärden i våra styrdokument och i vårt kompetensutvecklingsarbete. Men det viktigaste beviset på att vi lever som vi lär är att låta våra kärnvärden genomsyra allt vi gör och säger. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att all vår verksamhet regelbundet och noggrant ska dokumenteras och analyseras på alla nivåer och att åtgärder kontinuerligt vidtas som innebär ständiga förbättringar. För detta arbete har vi en ansvarig handläggare på huvudkontoret och kvalitetsansvariga i samtliga regioner. Målet med det systematiska kvalitetsarbetet har under året reviderats och är numera att det systematiska kvalitetsarbetet ska vidareutvecklas genom att ett processorienterat arbetssätt/ledningssystem är infört senast Hand i hand med detta mål går det systematiska miljöarbetet. Att välja Medborgarskolan ska vara ett hållbart miljöval. Medborgarskolan förbrukar en mängd ändliga resurser och vi måste ta vårt miljöansvar och verka för en hållbar utveckling utifrån gällande miljökrav i lagar och branschpraxis. Vi har därför ett inriktningsmål som säger att det systematiska miljöarbetet ska vara infört senast Här har framförallt två regioner, Stockholm och Väst, gått i bräschen och kommit längre än övriga, och deras erfarenheter kommer att kunna tas tillvara av övriga regioner. Medborgarskolan ska ha nöjda och engagerade medarbetare, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet. Därför har vi som mål att årligen mäta medarbetarnas nöjdhet och att nöjd medarbetarindex (NMI) alltid ska ligga över 80 (av 100). Under vårens arbete med verksamhetsplanen begärde huvudkontoret, på uppdrag av regionerna, att förbundsstyrelsen skulle revidera de nationella inriktningsmålen för 2014, vilket bifölls. För 2013 har målen från Kompassen däremot legat kvar. Medborgarskolan ska varje år öka den relativa marknadsandelen, som mäts i timvärde på studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Målet gäller för varje region och för Medborgarskolan som helhet. Deltagarnas/kundernas nöjdhet ska mätas systematiskt och resultatet ska vara över 80 (av 100) i Nöjdkundindex (NKI). Målet är att senast 2015 erbjuda samtliga deltagare möjlighet att svara på vår deltagarenkät. Vi ser en liten nedgång i marknadsandel vad avser vår folkbildning, från 9,8 procent till 9,2 procent. Under 2012 gjorde vi motsvarande resa åt det andra hållet. Exakt vad denna nedgång beror på är 5

8 i nuläget inte färdiganalyserat. Men en bidragande orsak kan vara nya regler inom studiecirkelområdet, vilket i stort innebär att en studiecirkel inte får rapportera mer än 480 studietimmar per cirkel och grupp. En annan förklaring kan vara medveten återhållsamhet då vi har haft år med stor expansion och medföljande kostnader. Statens syften och prioriterade områden Statens fyra syften Medborgarskolan styr, planerar, genomför och utvärderar all folkbildningsverksamhet mot statens fyra syften: Stärka och utveckla demokratin Medborgarskolan vill vara en förnyare av demokrati och en dörröppnare för ökad delaktighet. Vi ger möjlighet för ett aktivt medborgarskap. Folkbildningen har stor betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Medborgarskolan värnar om det demokratiska samhället och människors grundläggande fri- och rättigheter. Göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Medborgarskolan stärker människors egenmakt och erbjuder fördjupning och diskussion som utvecklar dem i sina roller. I centrum står människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Vi bidrar till att människor organiserar sig och ser sina möjligheter att påverka det omgivande samhället och världen. Utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Medborgarskolan ger människor bredare kompetens och bildning. Att delta i en studiecirkel, skapad av deltagarna själva, stärker den kompetens och självkänsla som krävs för att våga välja nya vägar i livet. Medborgarskolan bidrar till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla och verkar för en uppvärdering av icke-formellt och informellt lärande. Bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet Medborgarskolan öppnar nya sätt att se på samhället, sig själv och sin plats i världen. Vi erbjuder möjlighet att utrycka sig med ett språk man gjort till sitt, hitta nya gemenskaper och skapa djupare relationer. Kultur är djupt meningsskapande och är en förutsättning för ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Medborgarskolan erbjuder varje människa att, på egna villkor, vara delaktig i eller ta del av kulturevenemang. Statens prioriterade områden Den gemensamma värdegrunden Medborgarskolan vilar på en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa är fri att utforma sitt liv i sin strävan efter självförverkligande. I Medborgarskolan är det människans intresse för ny kunskap och utveckling i samverkan med andra som står i centrum. Varje människas okränkbara värde ska genomsyra alla Medborgarskolans verksamheter. Medborgarskolans fyra kärnvärden ska ligga till grund för alla Medborgarskolans aktiviteter. Inom Medborgarskolan ser vi nya kunskaper som en livsinvestering för den enskilde, som får denne att växa och utveckla nya förmågor. Det humanistiska perspektivet främjar demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och en bra miljö. Var och en som identifierar sig som en del av Medborgarskolan delar vår humanistiska värdegrund och är stolta ambassadörer för vårt varumärke. Värdegrunden innebär också att vi betonar framtidstro, delaktighet och värdet av att ingå i ett större sammanhang. Alla bidrar genom sitt engagemang till att Medborgarskolan ökar bildningsnivån och stimulerar samhällsutvecklingen. 6

9 Ideologi/Värdegrund Under året har två av Medborgarskolans grundläggande ideologidokument analyserats och uppdaterats. Det humanistiska bildningsprogrammet från 1990 ansågs föråldrat och togs bort. Humanism och humanistisk pedagogik har däremot ansetts fortsatt värdefullt. Dokumentet har nu förkortats, kompletterats med de fyra kärnvärdena, språkligt moderniserats och fått nytt format och en ny titel: Humanism och humanisten som pedagog. Utbildning och rådgivning har också utförts av huvudkontoret. Övriga prioriterade områden Det mångkulturella samhällets utmaningar Medborgarskolan ser det som en viktig uppgift att sprida kunskap som motverkar fördomar och rasism och att skapa möten mellan individer från olika kulturer. Våra grupper av Medspråkare och vår stora musikverksamhet för ungdomar runt om i landet erbjuder mötesplatser där alla kan och får delta och utvecklas tillsammans. Medborgarskolan arbetar medvetet med att skapa dialog och arenor för framtida förståelse. Medborgarskolans kärnvärden Individen i centrum Medborgarskolan sätter individen i centrum. Var och en som väljer oss ska ha möjlighet att utvecklas efter egna unika behov. Utveckling i samverkan I Medborgarskolan ökar människors förmåga att utvecklas i samverkan med andra. Vi skapar mötesplatser som får alla att känna delaktighet. Dessa möten ger förutsättningar för fördjupad insikt, ökat självförtroende och sociala nätverk. Det ger människor möjligheter och kraft att själva utforma och påverka sina liv. Ömsesidig respekt Humanism inom Medborgarskolan innebär medmänsklighet och förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. För oss är varje människa värdefull och har eget ansvar. I gemenskap med andra har vi alla både skyldigheter och rättigheter. Kunskapens egenvärde Kunskap är i sig själv värdefull. Människor som utvecklas och lär sig nytt är dessutom en tillgång i det demokratiska samhället för att motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld. 7

10 Den demografiska utmaningen Vårt mål är att skapa mötesplatser för alla, oavsett var någonstans i landet människor bor. Lokal närvaro är viktig även på orter som befinner sig långt från storstädernas stora kulturutbud. Medborgarskolan ska kunna erbjuda kursverksamhet och kulturarrangemang över hela Sverige. Det är även grundläggande för oss att kunna engagera nya generationer utan att för den skull förlora de äldres engagemang. Det ger en bredd och en erfarenhet som stärker alla våra deltagare och berättigar vår existens. Det livslånga lärandet All kunskap får oss att växa som människor. Vi anser att allmänbildade människor är en viktig kraft i det demokratiska samhället, en kraft som kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld. Medborgarskolans kunskapsutvecklande verksamhet omfattar både bildning och utbildning. Vårt motto är därför Där intresse blir kunskap. Kulturverksamhet Kulturverksamheten inom Medborgarskolan tar sig många olika uttrycksformer. Gemensamt för dem alla är tanken att inte enbart uppleva utan också att få vara med och aktivt skapa själv. Därför erbjuder vi en bred och omfattande verksamhet inom konst, hantverk, bild, form, musik och dans. Kulturtraditioner och kulturarv är viktiga hörnstenar i Medborgarskolans humanistiska värdegrund. Personer med funktionshinder Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund, varför det är självklart för oss att alla ska ha rätt och möjlighet att delta i vår verksamhet. Vårt mål är att i största möjliga omfattning se till att verksamheten är fysiskt och pedagogiskt tillgänglig för alla. Folkhälsa och hållbar utveckling Medborgarskolan har en bred och variationsrik verksamhet som bidrar till att främja folkhälsan. Inom området kropp och själ erbjuder vi bland annat verksamhet som innebär fysisk rörelse, kurser i mat och dryck, personlig utveckling, meditation och stresshantering. Medborgarskolan har sedan i år en uppdaterad miljöpolicy, och genom att följa gällande miljölagstiftning och samtidigt ta in ny kunskap kan vi ständigt utveckla miljöarbetet. 8

11 Verksamhetsutveckling Utveckling av arbete med specifika målgrupper Samtliga regioner har vidareutvecklat sin verksamhet med målgrupp invandrare. En stor del av verksamheten riktar sig till nyanlända och rör temat att leva i Sverige och folkbildningens arbetssätt och metoder. Verksamheten har skapats utifrån individernas intresse och behov och fått en stor spridning vad avser bakgrund, ålder och kön. Ämnen i studiecirklarna har varit allt från svenska, konst och hantverk, musik och livsberättelser till körkortsteori och matlagning. Projekten har mynnat ut i ordinarie verksamhet i flertalet regioner redan under året. Förutom en ökning i verksamhet för målgruppen har projekten givit Medborgarskolan nytillskott av kompetens, en ökad mångfald bland medarbetare och deltagare samt ett erfarenhetsutbyte på temat regioner emellan. Resultatet av målgruppsanalys av Medborgarskolans kunder har diskuterats vidare under året. Genom fokusgruppsarbete och konferens på temat unga vuxna (ålder 16 25) har organisationen diskuterat och höjt kunskapen om den specifika målgruppen utifrån lärandeformer, intressen och användande av digitala verktyg. Musikverksamhet Antalet band och musiklokaler i Medborgarskolan har utökats ytterligare. Musikverksamheten i Medborgarskolan under namnet Amplified Medborgarskolan har fått exponering genom spelningar, synlighet på festivaler, sociala medier och andra digitala forum. Medborgarskolans festival Gamrocken gav band från hela landet spelningar och festivalupplevelse. Genom Folkbildningsförbundets Musiknet bedrivs arbete med att stärka musikens kvalitet och genomslagskraft. Social och internationell verksamhet Medborgarskolan har verksamhet som vänder sig till individer i socialt utsatta situationer. Specifika projekt som stöttats genom projektbidrag från förbundsnivå är för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och verksamhet för nyanlända ensamstående mammor. Tre internationella projekt har fått särskilt stöd musiker från Bolivia, kursverksamhet i Bosnien samt insamling till stöd för barnhem i Garissa, Kenya. Medborgarskolan stödjer även FN-förbundet genom insamling till kampanjen Flicka som stärker flickors rättigheter och möjligheter samt Katastrof, där medlen går till insatser i Syrien. Medspråk Nordplus Medborgarskolans Medspråk är en metod för samtalsgrupper för nyanlända som vill träna svenska. Genom Nordisk Konservativ Studienämnd och Nordiska rådet har Medborgarskolan genomfört ett projekt där deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Estland fördjupat sig i konceptet och haft erfarenhetsutbyten. Fullt ös på Gamrocken i Ludvika. Bandet heter The Diverese och spelar High New Energy Rock n roll https://www.facebook.com/thediverse verksamhet... Medborgarskolans musikverksamhet Amplified har under året fått en egen logotyp. 9

12 Medborgarskolan stödjer FN-förbundet bland annat genom insamling till kampanjen Flicka som stärker flickors rättigheter och möjligheter. Medborgarskolans samhällsansvar/csr CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om att företag och organisationer tar ett större ansvar än tidigare för en positiv samhällsutveckling. Människors och miljöns bästa och en långsiktigt hållbar ekonomi står i fokus. I Medborgarskolan talar vi helt enkelt om vårt samhällsansvar. Under året etablerades ett samarbete mellan region Väst och huvudkontoret på detta område. Vid ett möte i augusti konstaterades bland annat att mycket som kan räknas in under CSR-paraplyet redan genomförs av Medborgarskolan, men att vi inte alltid kommunicerar detta externt. En förstudie är planerad till Den ska bland annat handla om att försöka visa hur utvalda delar av Medborgarskolans verksamhet svarar mot etablerade standarder som ISO och FN:s Global Compacts tio principer för att sedan kunna använda det i vår kommunikation med omvärlden. Parallellt med detta ska de utvalda verksamhetsområdena erbjudas i en kommundel med uttalat stora sociala problem i form av utanförskap och kriminalitet. Medlemsorganisationer Medborgarskolans medlemsorganisationer är Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata Studentförbundet, Moderata ungdomsförbundet, Aktiv Ungdom, Förbundet Aktiva Seniorer och Rojalistiska föreningen. Samarbetet kring verksamhet sker främst tillsammans med Aktiv Ungdom och Förbundet Aktiva seniorer och då i form av studiecirklar och kulturarrangemang. Flexibelt lärande Det viktiga arbetet med utveckling av flexibelt lärande har fortgått under året, främst i form av en förstudie samt utvecklingsförslag gällande utveckling av distansverksamhet i synnerhet och ökad användning av nätbaserade metoder i allmänhet. Stöd vid administration av kurser och utbildning för administratörer i Folkbildningsnätet har genomförts. Validering Medborgarskolan har aktivt deltagit i Folkbildningsförbundets arbete för validering och det nationella ramverket för kvalifikation (NQF). Bland annat har en ny metod för validering av generella kompetenser hos cirkelledare tagits fram, testats och utvärderats. Vid en tredagars metodutbildning i september deltog Medborgarskolan med en representant från region Mitt, som sedan tillsammans med huvudkontoret har analyserat möjligheterna och planerat utvecklingen nästkommande år. Under året reviderade Medborgarskolan på uppdrag av Folkbildningsförbundet valideringsdelegationens omfattande dokument från 2007 med titeln Ett koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande. 10

13 För att ge en samlad bild av personalläget inom Medborgarskolans ideella föreningar per redovisas här några statistikuppgifter. Antal anställda I begreppet anställd ingår de som har tillsvidare-, prov- och annan tidsbestämd anställning Vid årets utgång uppgick antalet anställda till 814 personer varav 67 procent kvinnor och 33 procent män. Medelantalet anställda under året uppgick till 748,6. Åldersfördelningen vid årets slut Åldersintervall Antal % < 25 år år år år år > 65 år Anställningstid Av de 814 anställda är 20 procent anställda under 2013, 24 procent har en anställningstid på mellan ett och tre år övriga och 56 procent har varit anställda i Medborgarskolan i mer än tre år. Personalrörlighet Under året har 161 nyanställningar skett och antalet avgångar har uppgått till 141. Personalomsättning kan mätas på flera sätt; sett till antalet som börjat under året uppgår personalomsättningen till 20 procent. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvarotid i förhållande till total arbetstid är 4,47 procent. Av den totala sjukfrånvarotiden utgör korttidsfrånvaron (0 14 dagar) 36 procent. Ej uttagna semesterdagar Vid årets slut uppgick antalet ej uttagna semesterdagar (resterande dagar 2013 plus innestående sparade semesterdagar) till dagar. Medarbetarnas utvärdering Årets medarbetarundersökning (Mums) gick ut till cirka 690 personer. Av dessa valde 80 procent att besvara enkäten och på så sätt vara med att bidra med sina synpunkter för en bättre arbetsmiljö (i vid bemärkelse) i Medborgarskolan. NMI (nöjd medarbetarindex) uppgick till 77,4 procent (motsvarar snittsvar på 3,87 på den 5-gradiga skalan) och vi kan se en förbättring av NMI inom i stort sett alla områden sedan föregående år. Kompetensutveckling Som ett resultat av Mums har ett utvecklingsprogram för chefer tagits fram och under hösten har två av tre moduler av Ledarskapsutvecklingsprogram för verksamhetschefer/motsvarande genomförts. Programmet har underrubriken Att leda sig själv, att leda andra och att leda i förändring och syftar till att stärka deltagarna i sin roll som ledare och ge konkreta verktyg att applicera på ledarrollen. Programmet avslutades i början av 2014 och deltagarna var mycket nöjda med utbildningen. I den återkommande utbildningen för nyanställda, som numera genomförs två gånger per år, implementerades under året ett nytt moment, Kommunicera med ömsesidig respekt verktyg för effektivare kommunikation med kunder och kollegor som knyter an till utbildningen Service och Kommunikation som har genomförts inom flertalet regioner. Vikten av god kommunikation med våra deltagare och kunder, men även internt, kan inte nog poängteras. Utvärderingar visar också att deltagarna var mycket nöjda med innehållet. Utbildning i Medborgarskolans nya intranät, Kim, och i hantering av Outlook har också genomförts under året. Ledarenkät Under oktober gick en undersökning ut till över av våra ledare i öppen verksamhet. Cirka 60 procent har besvarat enkäten. hr... 11

14 Frågeområden var bland annat samarbete och delaktighet, arbetsmiljö, ledarens syn på ledarutbildningar och önskemål om nya utbildningar samt ledarens önskemål om kontakt med övriga ledare och sin kontaktperson. Generellt är man som ledare mycket nöjd med samarbetet med sin kontaktperson och trivs mycket bra med sitt arbete på Medborgarskolan. I svaren finns en mängd förslag till förbättringar och synpunkter på Medborgarskolan som arbetsgivare. Inom regionerna har man följt upp resultatet med ett utvärderings- och åtgärdsarbete som också återkopplas till ledarna. Stipendier till ledare För att öka möjligheten att knyta våra duktiga ledare till oss och att motivera dem till vidareutveckling har huvudkontoret från och med 2012 avsatt kr per år för att kunna ge ledarna en chans att söka medel för fortbildning. Fortbildningen kan antingen vara inom det egna ämnesområdet eller syfta till att utveckla den pedagogiska förmågan. Maximalt belopp som beviljas för en utbildningsinsats är kr. Under 2013 beviljades medel för en mängd olika utbildningsinsatser, till exempel Rörliga bilder från inspelning till färdig film, Pilates intermediate, Hitta ditt formspråk gör ditt eget plagg, Fortsättningskurs släktforskning och Suggestopedi fördjupning och träning. Ledarutbildning Antalet ledarutbildningar som genomfördes under 2013 blev 54 (58 st 2012) och antalet deltagare 543 personer (748 inkl 2 st konvent 2012). En ny ledarutbildning, Lustfyllt lärande hur når vi dit?, introducerades till hösten. Huvudinnehållet i den är vikten av att använda varierande metoder och hur lärandet kan synliggöras för deltagarna. I september hölls det årligen återkommande mötet med Medborgarskolans ledarutbildare. Gruppen Nationell grupp för ledarutbildning träffades i oktober för att planera inför Resultatet blev två nya ledarutbildningar, en för dansledare och en för språkledare. Den sedvanliga uppdateringen av Ledarintroduktion Medborgarskolans utbildningsmaterial (LIM) har gjorts under året. Checklistor för LIM har tagits fram. Syftet med listorna är att ge förslag på hur LIMutbildningar kan planeras och genomföras. Andelen ledare som slutfört LIM och därmed erhållit folkbildningskompetens har ökat en aning, från 29,1 procent 2012 till 29,4 procent

15 Marknads- och kommunikationsgruppen Marknads- och kommunikationsgruppen, Mk-gruppen, består av en representant från varje region. Under 2013 har gruppen haft tre fysiska möten samt videomöten varannan vecka. Gruppen har under året fått nya representanter i region Ost och Mitt och en ny webbredaktör började på huvudkontoret i maj. En bildgrupp har arbetat med att ta fram kampanjbilder för hösten 2013 och våren Bildgruppen har även arbetat med att ta fram aktuella och användbara bilder för Medborgarskolans bildbank. Målgruppsanalys och kundstrategi Under 2013 har den målgruppsanalys som har tagits fram av funktionerna Verksamhetsutveckling och Marknad och kommunikation förankrats och redovisats för förbundsstyrelsen, regioner och regionstyrelser. Underlaget för målgruppsanalysen är kunder som deltagit i vår verksamhet 2010, 2011 och till och med oktober Våra kunder jämförs med hela befolkningen över 16 år i Sverige. Syftet är att få objektiva fakta om Medborgarskolans kunder inom den öppna och ansluta verksamheten. Med utgångspunkt i målgruppsanalysen och intervjuer med personer inom Medborgarskolan har vi arbetat med att ta fram en kundstrategi. Akustisk gitarr och Massage, gav en bra försäljning. Nästan alla regioner har annonserat ett antal av sina kurser på kurser.se och utfallet är en bra försäljning via intresseanmälningar och direktanmälningar på webben. Under hösten beslutade flertalet regioner att alla kurser ska direktöverföras till kurser.se från och med januari Syftet är att slippa manuella uppdateringar, erhålla fler direktanmälningar via webben, slippa administrationen med intresseanmälningar och öka försäljningen. Vårt verktyg Meltwater, som används för att följa vad som skrivs om Medborgarskolan i digitala kanaler, visas för de anställda på startsidan i Kim. Under 2013 har Medborgarskolan funnits med vid 420 olika tillfällen (515 st 2012), och 34 pressmeddelanden har skickats ut (43 st 2012). MARKNAD och kommunikation... Kommunikationskanaler En kommunikationskanal som har gett ett mycket bra resultat är Apsis, ett verktyg för att skicka ut nyhetsbrev. Under 2013 skickades det ut drygt 100 nyhetsbrev från regionerna till befintliga kunder och det gav en försäljning på webben på nästan 1,9 mnkr. Det vi kan mäta är bara de som direkt klickar på en länk i nyhetsbrevet och anmäler sig på webben, så vi kan anta att det även finns försäljning vid senare tillfällen eller de som har ringt och anmält sig. Den överlägset populäraste kursen var Du kan sjunga gospel med körledaren Gabriel Forss, men även två snabbkurser, Att skicka ut nyhetsbrev är ett effektivt sätt att kommunicera med befintliga kunder. 13

16 Region Väst gjorde under hösten ett Magasin som de skickade ut till sina befintliga kunder. Inför våren 2014 kommer ett nationellt Magasin att distribueras till alla regioner. Medborgarskolans webbplats är vår viktigaste säljkanal 7/24 med cirka besökare varje månad (januari, augusti och september 2013 cirka ). Närmare 60 procent är nya besökare, drygt 20 procent kommer direkt till och 50 procent kommer via den organiska sökningen (Google). Närmare 50 procent av alla bokningar görs på vår webbplats. Under året har det gjorts anmälningar som gav en försäljning på drygt 66 mnkr (genomsnittligt köp kr). Under sommaren 2013 genomfördes ett projekt med syfte att sälja mer kurser på webben och i november lanserades en uppgraderad webbplats. Målet är att öka den kvalificerade trafiken till webbplatsen och att öka konverteringsgraden (fler avslut). De största förändringarna är att startsidan har tydligare fokus på ämnesområden, att kunden kan välja sitt eget län, kurssidorna har fått bilder och att kunderna kan lämna Facebookkommentarer angående kurser. Utvecklingen på medborgarskolan.se har under hösten varit mycket positiv. att vi får kvantitativ data om besökarnas upplevelse av webbplatsen, vilket är ett viktigt underlag i den fortsatta utvecklingen. Under hösten dammades ett mångårigt projekt, Betala på webben, av och en projekt- och styrgrupp tillsattes. Gruppen gjorde ett beslutsunderlag till regioncheferna, som önskade sig en utveckling mot att våra kunder ska kunna betala sina kurser via bank eller kontokort. Projektet kommer att pågå under första kvartalet Kampanjer Under hösten 2013 genomförde Medborgarskolan digitala kampanjer i flera medier. Region Stockholm hade under hösten en PR-kampanj med bland annat hipsterkurser som gav stor uppmärksamhet i olika medier. Inför julen hade region Väst, Stockholm och Värmland-Örebro en gemensam kampanj på temat Snabbis ge bort en julklapp. Månad Besök Anmälningar September + 25 % +25 % Oktober +16 % +15 % November +3 % +17 % December + 30 % +16 % Den största ökningen av besöken har kommit från den digitala annonseringen, nyhetsbrev och köpta sökord (Adwords). Ett enkätverktyg har lagts in på medborgarskolan.se. Det kommer att innebära Infonet, studieförbundens nätverk Under 2013 träffades Infonet vid fem tillfällen. Bland annat har gruppen uppdaterat kommunikationsplattformen som antogs av Folkbildningsförbundets styrelse 23 maj Den ska vara en inspiration och ett stöd i kommunikationen av folkbildningen. Syftet är att stärka studieförbundens ställning i samhället och 14

17 Medborgarskolan genomförde under hösten digitala kampanjer i flera medier. synliggöra folkbildningens betydelse. Målgrupper De primära målgrupperna för den gemensamma kommunikationen är politiker och andra beslutsfattare medier och opinionsbildare. Möjligheter och utmaningar Studieförbund, länsbildningsförbund och Folkbildningsförbundet har ett antal gemensamma utmaningar och möjligheter: Positionera folkbildningen som en samhällskraft och ta plats i samhällsdebatten. Fylla begreppet folkbildning med innehåll och koppla det till studieförbundens verksamhet. Bidra till att öka kunskapen om verksamhetens bredd, inriktning och betydelse för individ och samhälle. MEDIA Brand (Generell) Aftonbladet Kvinna Härligt hemma Wendela Wellness Sofis Mode Hälsa DN.se Always On Facebook, kvinnor 30+ Skype, kvinnor 30+ MSN, kvinnor 30+ Spotify, kvinnor 30+ AOD, kvinnor 30+ Produkt/målgrupp DN Kultur SvD Kultur Måbra.com Odla.nu + nyhetsbrev Svenskdam.se Facebook styrt på intressen DATUM aug aug aug aug aug 29 aug 1 sept, 5 8 sept 20 aug 20 okt 26 aug 20 okt 26 aug 20 okt 26 aug 20 okt 21 aug 20 okt 2 sept 15 sept 16 sept 29 sept 2 sept 22 sept 2 sept 22 sept 2 sept 22 sept 2 sept 22 sept 15

18 administration... IT För att så snabbt som möjligt fånga upp verksamhetens behov av utökat eller förändrat IT-stöd har besök genomförts i samtliga regioner. Det var mycket givande och är en bra metod för snabb återkoppling. Ett gemensamt behov var inte helt överaskande ökad möjlighet att så enkelt som möjligt kunna nå IT-systemen när och var det behövs. Dessutom konstaterades att det finns ett utbildningsbehov i att hantera Kim. Utbildningar har genomförts vid tolv tillfällen för medarbetare i sex av regionerna. Två redaktörsutbildningar i Kim har genomförts, vilket medför att det finns redaktörer i samtliga regioner utom i Värmland-Örebro och Ost. Under året har ett nytt avtal för Medborgarskolans datakommunikation upphandlats och i slutet av året har ett ramavtal gällande telefonin tecknats i samverkan med regionerna som medför övergång till mobil telefoni. Medborgarskolans centrala IT-system är mycket driftssäkra vilket visar sig genom att e-postsystem har 100 procents tillgänglighet och övriga system 99,97 procents. En incident inträffade på grund av programvarufel i verksamhetssystemet Gustav vilket medförde frustration hos vissa användare under ett par dagar. Systemen är katastrofsäkrade genom att de finns dubblerade på två olika platser och all information sparas samtidigt i båda miljöerna. Funktionen för detta testades under kontrollerade former och samtliga system kom i drift inom föreskriven tid (3 timmar). Endast mindre justeringar av rutinen behövde genomföras. En systemförvaltningsorganisation för respektive IT-system har utarbetats för att tydliggöra förvaltningsansvaret. Systemet som hanterar utvärderingarna för öppen verksamhet håller på att utvecklas med bättre grafiskt gränssnitt. Under 2013 har utvärderingar gått med e-post och svarsfrekvensen har varit 44,6 procent, vilket är ovanligt högt. Regionerna bestämmer själva omfattningen, det vill säga vilka kurser som ska vara med i utvärderingen. Test av systemet för att hantera närvarolistan har genomförts i två regioner 16

19 och förfrågan från verksamheten om att få funktionen i drift finns från flera håll. Tidsplanen måste tyvärr senareläggas för att en ny version av verksamhetssystemet Gustav ska införas, vilket är planerat till mars Upphandling och införande av ett gemensamt system för ärendehantering för helpdesk och reklamationshantering fortlöper enligt plan. För central helpdesk togs systemet i drift under december och Stockholmsregionens helpdesk startar under januari. Driftsättning av reklamationshanteringen är planerad till februari mars och arbetet med kravställning av avtalsrespektive inventariemodulen startade i december med beräknad driftsättning i mars. Ett nytt system för videokonferenssystem har upphandlats och tagits i drift. Användarna är mycket tillfredsställda med den förbättrade kvaliteten och verksamheten verifierar att videofunktionen underlättar arbetet och spar såväl tid och pengar som miljö. Systematiskt kvalitetsarbete För att få ännu bättre utväxling av kvalitetsarbetet har Medborgarskolans förbundsstyrelse valt att justera inriktningsmålet under året genom att fastställa att det systematiska kvalitetsarbetet ska vidareutvecklas genom att ett processorienterat arbetssätt är infört senast Genom denna förändring kommer fler medarbetare som är direkt berörda att vara de som tillsammans utvecklar verksamheten och kvalitetssäkrar arbetssätten. Under 2013 har implementering av processledning för processerna för öppen (programförd) och ansluten (icke programförd) folkbildningsverksamhet, uppdragsverksamhet och verksamhetsplanering påbörjats med processägare från huvudkontoret. I och med denna förändring får den nationella kvalitetsgruppen en annan roll genom att ansvara för ledningens genomgång och revisionsarbete förutom samordningsansvaret i respektive region. Gruppen leds av nationellt kvalitets- och miljöansvarige på huvudkontoret och verksamhetscontroller från huvudkontoret, som är den som ansvarar för internkontroll, rapportering och regeltolkning. Medborgarskolans kvalitetsarbete har under året medfört att en mängd förbättringar har genomförts gällande utarbetande av nya och uppdatering av befintliga rutiner, checklistor samt dokument- och avtalsmallar. Ett antal utbildningar i dokumenthantering har genomförts och ett nytt IT-stöd för reklamationshantering är under införande för att effektivisera reklamationshanteringen och därigenom förbättringsarbetet. En struktur med systemägare och förvaltningsgrupper för respektive datoriserat system har utarbetats som tydliggör ansvar och driver på förbättringsarbetet. I och med införandet av ett processorienterat arbete implementeras en gemensam modell (FMEA) för risk- och väsentlighetsanalys, som ett komplement till den tidigare använda SWOT-analysen, som en integrerad del av Medborgarskolans systematiska kvalitetsarbete. Internkontroll av bidragsberättigad folkbildning Medborgarskolan valde att under året granska bidragsberättigad verksamhet gällande 2012 i arton kommuner, med övervägande del icke programförd verksamhet, i Medborgarskolans samtliga regioner. Målsättningen var att minst 7 procent (krav från Fbr minst 5 procent) av Medborgarskolans verksamhet 2012 skulle granskas. Trots byte av personal omfattade huvudkontorets granskade volym ca 9,5 procent av Medborgarskolans bidragsberättigade verksamhet år Volymen bestod av timmar i timvärde, varav studiecirklar utgjorde , annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram Granskningen planeras utifrån en riskbaserad internkontrollplan där erfarenheter från tidigare års granskningar visar att fler felaktigheter upptäcks i den 17

20 anslutna (icke programförda) verksamheten än i den öppna (programförda). Därför inriktas internkontrollen på den icke programförda verksamheten i kommuner med större volymökningar. Efter genomförd granskning av närvarolistor besöker verksamhetscontroller och administrativ chef respektive region för att träffa regionchef, kvalitetsansvarig, controller och verksamhetsansvariga. Förutom samtal utifrån i förväg utsända frågor diskuteras etik och bidragsbestämmelser. Här framkommer ibland även förbättringsbehov i tillämpning av vissa rutiner. Som ett resultat av internkontrollen utarbetar regionerna åtgärdsplaner med tillhörande utbildningsplan för all personal i respektive region. Detta har goda effekter på lärandet av de observationer som har noterats under granskningarna. Genom att erfarenheter från internkontrollen sammanställs i ett dokument som läggs ut på intranätet och diskuteras inom och mellan Medborgarskolans regioner ökas kunskap och förståelse för folkbildningens regelverk och hur dessa ska tolkas. Under pågående verksamhetsår genomför huvudkontoret regelbundet kontroller i verksamhetssystemet för att hitta felaktigheter. I regionerna har även kollegiala internkontroller genomförts, något som kontinuerligt byggs på och vidareutvecklas. Upptäckta felaktigheter justeras under pågående verksamhetsår. Utbildning i rapportering och tolkning av regelverket har genomförts i några regioner. Tillgänglighet Under året har det främst handlat om rådgivning och vägledning inom tillgänglighetsområdet. Tack vare det samarbete Medborgarskolan etablerat med Funka Nu har Medborgarskolans medarbetare kunnat få professionella svar på frågor om tillgänglighet. Arbetet med att göra våra lokaler och vår verksamhet allt mer tillgängliga pågår i samtliga regioner. Systematiskt miljöarbete Ett av Medborgarskolans inriktningsmål är att ett systematiskt miljöarbete ska vara infört senast Målet uppnås genom att Medborgarskolan upprättar, inför, underhåller och förbättrar de delar av det övergripande verksamhets-/ledningssystemet som berör miljö, det vill säga miljöpolicy, regionala miljöutredningar, miljömål, handlingsplaner, lagkravslistor och utbildningsmaterial. Huvudkontoret, region Väst och Stockholmsregionen har redan inlett arbetet med att bygga upp miljöledningssystemet. De två regionerna har kommit en god väg mot målet. På huvudkontoret gjordes en miljöutredning i slutet av Utredningen låg till grund för den handlingsplan som sedan genomförts under En betydande miljöaspekt på huvudkontoret är flyg- och bilresor, som resulterat i en uppdatering av resepolicyn samt köp av utsläppsrätter för klimatkompensation. En annan viktig miljöaspekt är förbrukning av skrivarpapper och återvinningen har förbättrats genom att alla medarbetare på huvudkontoret har en egen låda för insamling av returpapper. Flera utbildningsinsatser har genomförts för all personal på huvudkontoret. Under 2014 kommer huvudkontoret att förbereda dokumentation och utbildningsmaterial för att stödja regionerna i arbetet med att nå inriktningsmålet. Systematiken implementeras sedan i regionerna under 2015 och Bokmalen Medborgarskolans förändrade hantering av profilprodukter har medfört att grossistsamarbetet med att ha produkter placerade hos leverantör har upphört. Det har medfört ytterligare minskning av antalet produkter och en minskad försäljning. Arbetet med att stödja verksamheten övergår till ramavtal och gemensamma inköp med direktlevereras till regionerna. 18

21 Regionernas ekonomi Regionernas resultat efter finansiella poster och skatt var tkr (13 160). Nettoomsättning inklusive bidrag var tkr ( ). Statsbidraget var tkr ( ). De nämnda siffrorna är exklusive dotterbolag och stiftelser. Ekonomiarbete Ekonomiarbetet i Medborgarskolan utförs dels av huvudkontorets redovisningscentral, dels av regionala controllrar och annan regional ekonomipersonal. Under året har controllrarna mötts på tre controllerkonferenser, varav en hölls i region Väst. Utöver det har gruppen haft ett flertal videomöten. Ett fokus på konferenserna har varit Medborgarskolans kvalitetsarbete och utbildning i processarbete har givits. Viss utbildning i leverantörsfakturasystemet Palette har också skett. Under konferenserna har även verksamhetssystemet Gustav varit en stående punkt där vi försökt öka vår kunskap och förbättra kvaliteten på våra ekonomiuppföljningar och kontroller. Controllergruppen har även fått genomgång av målgruppsanalys, nationella avtal och folkbildningsregler. Mycket fokus har legat på skattefrågor, då detta blir alltmer aktuellt för föreningarna ju mer uppdrag de åtar sig. Ett stort arbete gjordes under våren för att kartlägga regionernas sätt att fördela OH-kostnader. Gruppen har också sett över de nya redovisningsregelverken för K2- och K3-företag. Controllerhandboken har genomgått en stor uppdatering. Stöddokument till attestansvariga har tagits fram. Under året har förbundsstyrelsen tagit beslut om en ny placeringspolicy. Beslutsstödssystemet EOS har fått förbättrad budgetinmatning, ny prognosinmatning och ny OH-fördelningsfunktion. Ett stort jobb har också gjorts på att byta ut bakgrundslogik så att systemet blir mer flexibelt i framtiden. Personalen på redovisningscentralen arbetar ständigt med att förbättra de ekonomiska flödena och förenkla administratörernas vardag. Redovisningscentralen arbetar löpande med de interna rutinerna. Ett led i detta är att personal från redovisningscentralen besöker regionerna och träffar verksamhetschefer och annan berörd personal för information och utbildning. Dessa träffar kan se olika ut: möten med hela personalgruppen vid en av regionens personaldagar, vid andra tillfällen endast ledningsgruppen och ibland sker även enskilda möten alla är lika värdefulla. ekonomi... Regionernas nettoomsättning inklusive bidrag Övrigt Skolintäkter Projekt- och EU-bidrag Landstingsbidrag Kommunbidrag Statsbidrag Deltagarintäkter 19

22 Studieförbundet Medborgarskolan ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Studieförbundet Medborgarskolan Studieförbundet Medborgarskolan är ett riksomfattande förbund bestående nio ideella föreningar. Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven fri och frivillig folkbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Medborgarskolan ska främja humanistisk bildning och kultur, vilket innefattar medmänsklighet och omtanke samt förståelse för det svenska kulturarvet och för andra kulturer. Medborgarskolan är organiserad i två nivåer, riksorganisationen och åtta regioner som är egna juridiska personer. Riksorganisationen och regionerna utgör inte tillsammans en koncern varför riksorganisationen ej har skyldighet att upprätta koncernredovisning för hela organisationen. Riksorganisationen äger ett aktiebolag, Medborgarskolan Näringsliv AB. Någon verksamhet bedrevs ej under 2013, varför ingen koncernredovisning har upprättats som inkluderar det bolaget. Medborgarskolans riksorganisation Riksorganisationen består av förbundsstyrelse och huvudkontoret. Riksorganisationens funktion är ledning, tillsyn och samordning av Medborgarskolan. Sådana tjänster som bäst hanteras gemensamt för organisationen utförs av riksorganisationen. Riksorganisationens huvudsakliga finansieringskälla är statsbidraget. Händelser under året Riksorganisationen hade för 2013 lagt en minusbudget på 299 tkr. Utfallet blev ett plusresultat på tkr, vilket är ett förbättrat resultat på tkr. Det förbättrade resultatet beror delvis på ökat statsbidrag på tkr. Budgeterad statsbidragsintäkt var tkr, intäkten blev tkr. Verksamhetsnettots utfall blev inte lika kostsamt som lagd budget. Främst var det kostnader på Verksamhet och Personal där utfallet skiljde sig mot budget. En kostnad för resurs inom Personal låg med i budget men tillsattes ej under 2013 och för Verksamhet stod en tjänst vakant under ett par månader. Kostnad för IT blev tkr (12 056). Verksamhetsnettot för IT stod för tkr (10 340), varav kostnader för central drift uppgick till tkr (6 048). Arbetet med beslutsstödssystemet EOS fortsatte under året enligt plan. Kostnaden blev tkr (1 941). Kostnad för Marknad och kommunikation blev tkr (5 912), varav det på webbtjänster satsades tkr (2 240) och på varumärkeskampajen tkr (2 043). Direkt kostnad för redovisningscentralen var tkr (5 207). Tvist med leverantör av videokonferenssystem kvarstår. Eventuella kostnader eller intäkter som uppstår kommer att belasta Medborgarskolan när tvisten är utredd. Kommande händelser Under 2014 kommer en förbundsstämma att hållas. Även en medarbetarkonferens kommer att genomföras. Flerårsjämförelse Timvärde, avser hela Mbsk* Nettoomsättning Omsättning inkl bidrag Resultat efter fin. poster Bidragsberoende Balansomslutning Soliditet % % % % % % % % *Timvärde:studiecirkeltimmar+hälften av annan folkbildningsverksamhet + 9 x antalet kulturprogram. Jämförelsesiffror omräknade enligt samma princip. Nyckeltalsdefinitioner Omsättning inkl bidrag Nettoomsättning och bidrag Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Bidragsberoende Statsbidrag, generellt kommunbidrag och eventuellt landstingsbidrag i förhållande till omsättning inkl bidrag. 20

23 Studieförbundet Medborgarskolan MEDBORGARSKOLANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelse Leif Carlson, förbundsordförande, AU Hans Wallmark, vice förbundsordförande, AU Carl Johan Östh, förbundsrektor, AU Lars Uno Sandblom, AU Catharina Holmberg, AU Bengt Karlsson Carin Ramneskär Eva Alriksson Eva Bengtson Skogsberg Per-Olof Thulin Anders Sundberg Unionens representant för huvudkontoret har varit Peter Hansson. Unionens representant för Medborgarskolans regioner har varit Gun Bråkenhielm, Stockholmsregionen. Under året har 6 st sammanträden i förbundsstyrelsen och 9 st sammanträden i arbetsutskottet genomförts. Valberedning Sverker Eriksson (sammankallande), Eva Andersson, Bror Erik Lundin, Lars Arnhem samt Anders Ericson. Personal En tjänst som verksamhetsutvecklare avslutades under hösten p.g.a pension. En tjänst på redovisnigscentralenhar delvis varit vakant under hösten. Medlemsorganisationer Centralt anslutna medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Moderata Ungdomsförbundet, Fria Moderata Studentförbundet, Förbundet Aktiva Seniorer, Förbundet Aktiv Ungdom och Rojalistiska Föreningen. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och förbundsrektor föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr, disponeras enligt nedan. Avsättning och användning av ändamålsbestämda medel regleras i för dem särskilda statuter. Avsättes till olika fonder/ändamålsbestämda medel *) Balanseras i ny räkning Summa *) Spec av avsättning fonder/ändamålsbestämda medel Åke Noréns fond 394 Nationell kapitalfond Summa

24 Studieförbundet Medborgarskolan Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Medlemsavgifter Bidrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Verksamhets- och materialkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

MEDBORGARSKOLAN REGION OST

MEDBORGARSKOLAN REGION OST MEDBORGARSKOLAN REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION 3 KÄRNVÄRDEN 4 KVALITET OCH VERKSAMHETSUTVECKLING 5 MARKNAD OCH KOMMUNIKATION 7 PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut Häfte 3 Verksamhetsberättelser med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Bilaga 8 & 9 Verksamhetsåret 2013 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

grafisk form & illustrationer

grafisk form & illustrationer grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Robert Samsonowitz (s. 3, 10, 15, 22, 28, 34) Fub.se (s. 6, 13, 18) Gustav Mårtensson (s. 33) Ola Elmqvist (s. 45) Avbildade fotografier

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27

Årsberättelse 2013. SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 Årsberättelse 2013 SL i korthet SID 3 Hållbar utveckling SID 8 Årsredovisning SID 27 SL:s vision En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer