»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan Kortversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2014 2016. Kortversion"

Transkript

1 »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan Kortversion 1

2 Himlastigen

3 Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt affärsmässigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som arbetar med fastigheter och människors boendevillkor, eftersom själva produkten i sig har lång livslängd. Långsiktig hållbarhet ska gälla de tre dimensionerna som också är införlivade i Umeå kommuns övergripande mål; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Allt vi gör mynnar ut i konsekvenser som påverkar den långsiktiga hållbarheten. Vår vision och våra företagsmål ska relatera till hur vi genom systematiskt arbete formar vår verksamhet så att den blir långsiktigt hållbar. Det följer en röd tråd från visionen till målen som uttrycks inom de tre områdena och vidare genom alla medarbetares delaktighet i respektive avdelnings verksamhetsplan. 3

4 Vision Bostaden stärker Umeås lyskraft i Europa genom ett hållbart bostadsbyggande och med människan i fokus. Utmärkande för företaget idag AB Bostaden bygger och förvaltar bostäder i Umeå kommun. Företagets historia sträcker sig från 1953, då det startade i stiftelseform blev företaget ombildat till ett kommunalt allmännyttigt bolag med uppdrag att bidra till Umeå kommuns tillväxt och bostadsförsörjning. Företaget har utvecklats starkt under åren och framför allt utmärker vi oss genom att vi kan erbjuda ett prisvärt boende för i stort sett alla bostadssökande vi har ett brett utbud av lägenheter med stora valmöjligheter och finns i centrala delar av staden såväl som ute i de flesta stadsdelar vi strävar efter att skapa bostadsområden där en blandning av människor i olika livsskeden och med olika bakgrund kan känna sig hemma vi lägger stor vikt vid närhet till kunden som har tillgång till service i sitt kvarter vi satsar på utveckling och upprustning av äldre bostadsområden och hus vi tar stort ansvar för att minska vår miljöbelastning i natur och bostadsområden. 4

5 Omvärldsfaktorer Umeå kommuns tillväxt Umeå kommuns befolkningsmål sedan 2009 innebär en tillväxt som ska leda till invånare år 2050 och därför måste det byggas lägenheter per år. Av dessa är Bostadens andel lägenheter per år. Umeå kommuns befolkningsprognos för perioden , innebär en befolkningstillväxt på personer (6,1 procent), vilket är lägre än den föregående tioårsperiodens prognos. För Bostaden skulle det betyda att nyproduktionen under denna tid, utifrån den marknadsandel som företaget har, ska ligga på i genomsnitt cirka 150 lägenheter per år (förutsatt ett index på 2 personer per lägenhet i genomsnitt). Eftersom det finns ett uppdämt behov av bostäder kommer vi dock att verka för att vår produktion ska ligga på 200 lägenheter per år under den kommande treårsperioden. Nybyggnation, Öbacka såg. Utveckling av Umeå universitets studentplatser Umeå universitets utveckling har stor inverkan på bostadsefterfrågan. Enligt deras verksamhetsplan kommer antalet studentplatser att minska från och med Umeå universitet räknar under med cirka inskrivna studenter och eventuellt en minskning på sikt. Distansstuderande och de som enbart studerar via internet har inte ökat i så hög grad, som man kan tro av debatten, även om de distansstuderande har stått för en större del av ökningen från Studenter från utomeuropeiska länder har under 2013 minskat med cirka 80 procent jämfört med 2012 och antalet helårsstudenter är under 2013 cirka stycken. Antalet studenter på campus beräknas vara oförändrat under perioden

6 Tillgång och efterfrågan på bostäder i Umeå Uppskattningsvis är dagens brist cirka bostäder. Vi kommer under 2013 inte att förbättra situationen då nytillskottet sannolikt hamnar runt 400. Först i slutet på 2014 lättar det. En produktion på 600 bostäder 2014 och 2015 lindrar, men löser inte hela bristen. Det är svårt att bedöma varaktigheten i bostadsbristen. Unga som bor hemma idag och saknar bostad kanske inte bor kvar i Umeå om 2 år. Med utgångspunkt i de nuvarande projekt som är igång i Umeå och som innefattar alla aktörer har vi ett förbättrat läge under slutet av 2015, men fortsatt brist. Totalt är byggandet av cirka lägenheter igång i november 2013 och om allt går enligt planerna färdigställs dessa fram till Befolkningsprognos Den nya prognosen ger en genomsnittlig ökning på 725 invånare/år Totalt invånare 2021 jämfört med idag Bedömt bostadsbehov Öbacka såg 3D-bild. Första inflyttning under Hushållsutveckling

7 Utmaningar inför kommande period Den kommande treårsperioden ställer oss inför följande val: Balansen mellan nyproduktion och ombyggnad/renovering ska fungera så att våra insatser för befintliga byggnader är tillfredsställande, samtidigt som vi ska upprätthålla en nyproduktion som krävs för tillväxten i Umeå. Vilken strategi väljer vi för att göra det och samtidigt behålla det resultat som svarar mot ägarens krav? En viktig utmaning handlar om hur vi kan mobilisera resurser till det stora underhållsbehov som föreligger. En omfattande och grundlig inventering av underhållsbehovet är genomförd och pekar på en nivå motsvarande 270 mkr per år de närmaste 15 åren. 45 procent av detta rör fastig heter på Carlshem, Mariehem, Tunnelbacken och Ålidhem. Det är framförallt tre förutsättningar som måste uppfyllas för en fortsatt verksamhet enligt de krav som ställs kombinerat med en fortsatt stabil ekonomi i företaget: Finansieringen av investeringarna. En fungerande process i plan- och bygglovsförfarandet. En väl vald nivå för underhållsinsatser som inte äventyrar resultaträkningen men inte heller underminerar värdet i våra fastigheter. Lägenhetsmonter vid Bostadens 60-årskalas på Nolia. 7

8 Huvudsakliga strategiska vägval De strategiska vägvalen för att kunna genomföra projekten styrs av ekonomiska begränsningar såväl som tidsmässiga förutsättningar. En princip är att prioritera byggande där det går snabbt och där vi har gällande detaljplan. Redan beslutade projekt under planperioden Öbacka såg projektet är igångsatt och i byggfas. Nyproduktion av kvarteret Kastanjen (Tranbärsvägen) Böleäng. Ombyggnation av kvarteret Melonen (Tranbärsvägen) Böleäng. Nyproduktion på Lilljansberget kvarteret Lyan enligt befintlig detaljplan. Små lägenheter i närheten av campus, förtätningsområden. Sävar trygghetsboende. Hållbara Ålidhem som har delfinansiering av staten fram till Upprustning av studentkorridorer som är hårt belastade och viktiga för studenterna. Projekt under byggprocess och där nya detaljplaner krävs: Kvarteret Focken 5 (Östra kyrkogatan/hemvägen) Haga. Kvarteret Mården (Östra Norrlandsgatan) Öst på stan. Med Focken och Mården uppfylls produktionsmålet om totalt 608 lägenheter och 200 lägenheter per år. Projekt att utreda: Bostäder för äldre som byggs om till trygghetsbostäder: Hemgården Hus D. Kvarteret Mejseln (Magasinsgatan/ Sveagatan) centrala stan Kvarteret Målet 1, Berghems centrum. 8

9 Äppelvägen Bostadens vd, Ann-Sofi Tapani. Berndt Elstig, chef för fastighetsutveckling. Nybyggda kvarteret Assistenten, Geografigränd 2, Ålidhem. 9

10 Mål Bostadsförsörjningsmål Antal färdiga lägenheter för inflyttning År 2014 År 2015 År lägenheter 210 lägenheter 330 lägenheter Detta ger cirka 200 nya lägenheter per år i genomsnitt under denna period. Nyproduktion Område Start Antal lägenheter Öbacka såg lägenheter (67 st 2014, 162 st 2014) Kvarteret Lyan lägenheter 2015 Kvarteret Kastanjen 2015 cirka 200 lägenheter (160 st 2016, 40 st 2017) Sävar 2016 cirka 20 lägenheter 2016 Kvarteret Focken lägenheter 2016 Kvarteret Mården 2015 cirka 175 lägenheter (60 st 2016, 115 st 2017) Om- och tillbyggnader Mål för perioden Färdigställa uppsatt mål för Ålidhems omvandling till säkrare och mer energsnåla byggnader. 405 lägenheter, 26 huskroppar. Etapp 1 Matematikgränd 1 17 är genomförd december Etapp 2 Matematikgränd 19 23, Geografigränd genomförd december Etapp 3 Geografigränd 4 6, 10 12, genomförs under Etapp 4, Geografigränd 8, genomförs under Melonen, Böleäng, 68 lägenheter byggda år 1967 renoveras från grunden. Genomförs under Underhållsbehov Bostaden har under 2012 och 2013 inventerat företagets fastighetsknutna underhållsbehov. Inre underhåll, brand, samt tele- och datasystem omfattades inte av inventeringen. Stora delar av underhållsbehovet kan härledas till de stora miljonprogramsområdena på Carlshem, Tunnelbacken, Mariehem, Ålidhem och Holmsund. 10

11 Utifrån besiktningsresultatet ligger bruttolistan för underhållsbehov på cirka 270 mkr per år och totalt mkr under perioden Av dessa cirka mkr härrör mkr (~45 procent) till fastigheter på Carlshem, Mariehem, Tunnelbacken och Ålidhem. Nästa steg är att göra bedömningar som kombineras med fastigheternas livskraft och möjlighet att på lång sikt vara bärande och ge bidrag till företagets förvaltning. Utifrån den sammankopplade bilden görs en prioriteringsoch handlingsplan. Bostadssociala mål Boinflytande och delaktighet I kommande projekt används inarbetade metoder med ombyggnadsvärdar och särskilda dialoger i ombyggnadsprojekt. Dialoger i samband med renoveringar av kvarteret Melonen, Tranbärsvägen. Utemiljöer Fortsatt utveckling av våra utemiljöer utifrån den modell som vi utarbetat de senaste åren. Skapa fler möjligheter till stadsodlingar och motsvarande. Samverkansprojekt för utsmyckning och konst i fastigheter och områden. Tillgänglighet och trygghet Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden. Ungdomsstödjande verksamhet i riktade områden Ett försöksprojekt för sysselsättning av ungdomar i något av företagets bostadsormråden där ungdomsarbetslösheten är hög. Skapa en Bostaden-fond med målet att stödja barns och ungdomars deltagande i förenings 100% 80% livet (målgruppen boende i våra bostadsområden). 60% Kundnöjdhet Kundnöjdheten ska uppgå till NKI % 70% 70% 71% 40% 20% Nöjdkundindex % 11

12 Ekologiska mål Företagets energiförbrukning i fastigheterna ska årligen gå ner cirka 3 kwh/kvm/ år jämfört med året innan. Slutmålet är att den sammanlagda minskningen mellan 2007 och 2020 ska vara 20 procent. År Mål kwh/kvm Utfall kwh/kvm Reviderat mål kwh/kvm Miljöfokus Inom ramen för Miljöfokus 2016 arbetar hela organisationen med ekologiskt hållbara lösningar för avfall, teknik och material i byggande och förvaltning, transporter och miljöfarliga ämnen. Miljöfokus ska genomsyra alla verksamhetsgrenar och involvera all personal och våra hyresgäster. All köpt eller egenproducerad energi ska komma från förnyelsebara källor år Samtliga entreprenörer som anlitas av Bostaden ska följa ett miljöledningssystem eller motsvarande och produkter och materiel ska uppfylla kriterier för bra miljöval. Fram till 2013 är 2200 ljuskällor med kvicksilver utbytta till induktionslampor och 500 armaturer är utbytta till LED-armaturer. Av totalt 6900 ljuspunkter med kvicksilver kvarstår 4200 stycken. Dessa ska vara helt utbytta senast Källsortering ska erbjudas i samtliga lägenheter och sortering av matavfall i 100 procent av våra lägenheter. Under 2014 kommer utvärderingar att göras och utifrån dessa resultat tas nya beslut om framtida mål. Bostadens miljöarbete ska vara känt av 60 procent av kunderna och 100 procent av medarbetarna Företagets koldioxidbelastning, för egna fordon, ska minska med 60 procent till 2016 jämfört med Antalet körda mil för interna transporter ska årligen minska. 12

13 Ekonomiska mål Soliditeten ska uppgå till lägst 20 procent vid periodens slut år Förräntning på marknadsmässigt totalt fastighetskapital ska vara minst 6 procent i genomsnitt under perioden, varav 4 procent direktavkastning och 2 procent värdeförändring. Driftnetto exklusive underhåll (superdriftnetto) ska för 2014 uppnå lägst 520 miljoner kronor. Personalmål 100% Inom planeringsperioden finns tre huvudsakliga fokusområden för att utveckla och effektivisera den interna organisationen: 75% 75% 78% 80% Arbetsmiljö och hälsa Målsättning 80% 60% 40% 20% Ökad långtidsfriskhet och minskad sjukfrånvaro. 0% Bostadens mål ska vara kända för alla anställda. Målen ska konkretiseras Medarbetarindex för varje arbetsområde så att samtliga medarbetare har tydliga mål att arbeta mot. Mäts i personalstatistiks- och med arbetarundersökning. Jämställdhet och mångfald Målsättning En jämnare könsfördelning inom företaget totalt, men framförallt inom administrativa och tekniska arbeten. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka i företaget. Mäts i personalstatistik. Kvartersvärd Ida Söderström. Kompetensförsörjning Hos allmänheten bidra till ett ökat intresse för utbilningar till yrken inom bygg och förvaltning. Allt utvecklingsarbete ska genomsyras av Bostadens värdegrund. 13

14 Nyckeltal att följa Resultat Mål Nyckeltal Nöjd medarbetar-index, procent Tydlig målsättning inom Bostaden, procent Tydliga instruktioner i arbetet, procent Individuella handlingsplaner, procent Etnisk mångfald, procent 6,4 6,3 7 Långtidsfrisk, procent 68,4 61,4 70 Sjukfrånvaro, procent 3,6 3,8 3,4 Årshjul December Verksamhetsplaner färdiga. Kortversion av affärsplan klar. Januari Årsbokslut November Nästa års affärsplan antas. Verksamhetsplanearbetet fortsätter. Februari Internkontroll, uppföljning. Oktober Verksamhetsplaner påbörjas inom varje enhet. Mars Slutrevision av bokslut. Medarbetarundersökning. September Tertialrapport 2. Kundundersökning. Planeringsseminarium ledningsgrupp och styrelse. April Augusti Underlag till affärsplan tas fram av ledningsgrupp. Juli Juni Maj Tertialrapport 1. Planering för nästa års affärsplan startar. 14

15 Bostadens värderingar Omtanke Om människor, hus och miljö Öppenhet I alla våra kontakter och relationer internt och externt Affärsmässighet En helhetssyn med smart och hållbara lösningar Alla människors lika värde En positiv tro på människors vilja och förmåga oavsett bakgrund, ursprung och kön Bostadens arbete med värderingar speglar av sig i kundernas bild av företaget och hela 7 av 10 som svarade på kundundersökningen 2013 anser att Bostaden lever upp till sina värderingar. Henrik Otterbeck, Zondera Nyckeltal personal 2012 I AB Bostaden finns 177 anställda där 110 (62 procent) är män och 67 (38 procent) är kvinnor. Personalen kan delas in i följande stora yrkesområden: Kvartersvärdar 47 Tekniker* 30 Fastighetsskötare 31 Lokalvårdare 11 Tjänstemän 42 Chefer inkl ledningsgrupp 16 Totalt 177 * I yrkesgruppen tekniker ingår snickare, rörmokare, drifttekniker, reparatörer och elektriker. Medelåldern är 47 år och inom en treårsperiod beräknas 23 anställda gå i pension. Andel anställda på heltid är 84 procent för kvinnor och 95 procent för män. Fakta AB Bostaden i Umeå 2012 Antal lägenheter st Medelantalet anställda vid årets slut 180 st Antal lokaler 189 st Uthyrningsgrad bostäder 99,7 % Driftnetto 339 mkr Nettoomsättning 944 mkr Resultat efter finansnetto 48 mkr Eget kapital mkr Bokfört värde fastigheter mkr Räntebärande skulder mkr Investeringar 191 mkr Soliditet 20,5 % Direktavkastning 7,1 % Avkastning på sysselsatt kapital 3,8 % Avkastning på eget kapital 4,3 % Låneränta vid årsskiftet 3,5 % Total yta, lägenheter ,5 m 2 Medelhyra 973 kr/m 2 Genomsnittsålder fastigheter 31 år Energiproduktion, förnyelsebar 55 % 15

16 Ballongutdelning vid Bostadens 60-årskalas för alla Umeåbor på Nolia. Där du känner dig hemma 16 AB Bostaden, Box 244, Umeå Telefon: Fax: Foto: Malin grönborg, Andreas Nilsson, Henke olofsson, bostaden. TRYCK: Tryckeri city 2013

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2013 2015 Kortversion 1 Teaterallén 26 34 2 Inledning Utgångspunkten i våra affärsplaner har sedan 2008 varit ett långsiktigt affärsmässigt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012 Kortversion 1 Inledning Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING 2012 Om Stångåstaden AB Stångåstaden är det kommunala bostadsföretaget i Linköping, Sveriges femte största stad. Koncernen äger och förvaltar mer än 18 600 lägenheter. Det motsvarar

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Brundtlandkommissionen 1987

Brundtlandkommissionen 1987 ÅRSREDOVISNING 2008 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Brundtlandkommissionen

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2004. AB FAMIL JEBOSTÄDER Kundtjänsten på Sankt Eriksgatan 47. Kort om Familjebostäder Familjebostäder är Sveriges tredje största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms

Läs mer

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHET

STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING VERKSAMHET STÅNGÅSTADEN ÅRSREDOVISNING STÅNGÅSTADEN I det expansiva Linköping är AB Stångåstaden det ledande bostadsbolaget och den största aktören på stadens bostadsmarknad. Företaget har höga ambitioner att vara

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2013 2016 2 AFFÄRSPLAN 2013 2016 Varför e uppdatering? Förra året gjorde vi en affärsplan för åren 2012 2016. Målet var att den skulle vara tydlig, inspirerande och något att luta

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

SVE N SK A B OS TÄD E R

SVE N SK A B OS TÄD E R SVE N SK B OS TÄD E R Å R SR E D OV IS N IN G 2 3 Innehåll Kundundersökning 23 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier Marknad och kunder 4 Stockholms bostadsmarknad

Läs mer

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision

Stockholmshems affärsidé. Innehåll. Stockholmshems vision Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 212 Innehåll Stockholmshems affärsidé 1 Sammanfattning och nyckeltal 2 VD har ordet 4 Året som gick 6 Affärsidé, utvecklingsområden och mål KUNDER OCH MARKNAD

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009

AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009 AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009 Innehåll Inledning 3 VD-ord 4 Affärsplanen och fokusområden 6 Bostäder 8 Kunder, Nöjd Kund Index 10 Medarbetare 12 CSR-rapport 2009 15 Möta människors sociala behov

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Svenska Bostäder Årsredovisning 2010

Svenska Bostäder Årsredovisning 2010 Svenska Bostäder Årsredovisning 2010 1 Innehåll 3 Svenska Bostäder Svenska Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Vi har skapat

Läs mer