saknas en tillgång - och dess värde vill jag veta Den tillgången är värdet på Människorna som gör jobbet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "saknas en tillgång - och dess värde vill jag veta Den tillgången är värdet på Människorna som gör jobbet"

Transkript

1 Hälsobokslut 2008 Skellefteå kommuns hälsobokslut för 2008 är ett komplement till kommunstyrelsens årsredovisning. Hälsobokslutet har ett dubbelt syfte följa upp vad som har hänt under verksamhetsåret och vara vägledande för vilka insatser som behöver sättas in för att nå uppsatta mål. Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. För att uppnå denna vision krävs: Motiverade medarbetare med rätt kompetens Hälsosamma arbetsplatser För 2008 har vi valt elva nyckeltal för att spegla medarbetarnas situation, beskriva utvecklingen och mäta hur man lyckats nå uppsatta mål: 1 Nöjd medarbetarindex 2 Index för upplevd delaktighet 3 Index för ledarskap 4 Antal medarbetare per chef 5 Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan 6 Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad 7 Andel arbetsplatser med dokumenterad riskbedömning 8 Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid 9 Långtidssjukskrivna 10 Andel långtidsfriska 11 Väl fungerande kompetensförsörjning Alla nyckeltal ska följas upp årligen med undantag för de nyckeltal som hämtas från kommunens medarbetarenkät vilka enbart kan följas upp vartannat år.

2 T rots att er balansräkning är precis vad en balansräkning bör vara skriven och framställd med stor precision på ett sätt som alla kan förstå Trots att grupperandet av tillgångar är helt enligt anvisningar och detaljerna som visas framträder i all sin tydlighet Trots att investeringarna har blivit värderade till dagens marknadsvärde och revisorernas rapport visar att allting är OK saknas en tillgång - och dess värde vill jag veta Den tillgången är värdet på Människorna som gör jobbet Dikt av Sir Matthew Webster Jenkinsin, Journal of Accountancy 1938 Översättning Inga-Lill Lindfors

3 Vår personalpolitik med utgångspunkt i en gemensam värdegrund Med hälsobokslutet du har framför dig vill vi spegla hur kommunens medarbetare upplever sin arbetssituation, vill vi visa hur vi lyckas nå våra personalpolitiska mål, vill vi lyfta fram några av många goda exempel på hälsofrämjande arbete. Personalpolitiken ligger till grund för alla de mångfacetterade arbetsuppgifter vi utför för att nå verksamhetens mål. Personalpolitiken medverkar även till att utveckla medarbetarna genom att deras kunskaper och kompetens tas tillvara. På så vis fungerar vår personalpolitik som en ofta osynlig, men ändå naturlig och självklar del av vårt arbete. Nyckeln till framgång för en verksamhet är de människor som arbetar inom den. Vi är övertygade om att en bra arbetsgivare sätter medarbetarna i centrum, lyssnar till deras åsikter och behov och inspirerar dem till att göra ett bra jobb. För att vägleda våra medarbetare i deras dagliga arbete har vi tagit fram en gemensam värdegrund. Värdegrunden lyfter fram de värderingar och normer vi måste efterleva och uppfylla för att våra medborgare och kunder ska kunna trivas i vår kommun och för att vi tillsammans ska kunna nå vår vision Skellefteå, en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Värdegrunden har tre ledord: Professionalitet Vi kan jobbet. Skellefteå kommun strävar efter jämställdhet och mångfald bland medarbetarna eftersom detta bidrar till ökad kompetens i hela organisationen. Vi vet att insatser krävs för att förändra ungdomars inställning till att arbeta i kommunal verksamhet. Under 2008 har vi därför genomfört en särskild insats från vilken hälsobokslutets bilder rubricerade Din ambition är hämtade. Vi gör inte anspråk på att här ge en heltäckande bild av hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation men det är vår förhoppning att vi beskriver väsentliga aspekter på hur det kan vara att arbeta hos oss. Vi har därför valt att vara tämligen kortfattade i hälsobokslutet och i stället har vi försett varje nyckeltal med lästips i form av länkar till ytterligare information i form av Faktalänk resp Gott exempel. Som personalchef är min förhoppning att vårt hälsobokslut kan vara ett viktigt underlag för att kunna avgöra om Skellefteå kommun kan vara en attraktiv arbetsgivare. Varmt välkommen till Skellefteå kommun! Engagemang Vi känner för jobbet. Framsynthet Vi vill utvecklas. Kristin Lindgren, personalchef

4 NMI NöjdMedarbetarIndex Motivation och arbetsglädje Ledarskap Mål, styrning och resultatinriktning Medarbetarsamtal Information NMI Arbetsplatsträffar Kompetens och utvecklingsmöjligheter Arbetsklimat och hälsa Samarbete Helhetsintryck

5 Nöjd medarbetarindex Mål Förbättra medarbetarindex med 0,1 procentenhet till år 2008 Resultat Delvis måluppfyllelse Resultatet ligger i huvudsak i nivå med 2007 års mätning. NMI (NöjdMedarbetarIndex) har ökat från 3,83 till 3,85. Medarbetarenkäten 2008 var den tredje kommungemensamma enkäten som har gjorts (2005, 2007 och 2008). I enkäten ställs ett stort antal frågor i syfte att förbättra kunskaperna om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation med avseende på fysisk och psykosocial arbetsmiljö; utvecklingsmöjligheter; ledarskap etc. För vart och ett av enkätens tio frågeområden räknas ett delindex fram och genom sammanvägning av dessa skapas ett NöjdMedarbetar- Index (NMI) medarbetare fick enkäten Totalt har 6321 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent och är ett bra underlag för att dra slutsatser om inställningen bland Skellefteå kommuns medarbetare. En majoritet av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Runt 15 procent (ca 950 personer) är missnöjda. De frågeområden där högst resultat uppnås är Motivation och arbetsglädje samt Samarbete. Lägst resultat nås inom området Arbetsklimat och hälsa. Kvinnor är överlag något mer nöjda än män och NMI följer med åldern hos medarbetarna. Den äldsta åldersgruppen uppvisar ett klart högre NMI än den yngsta. De med kortast anställningstid (< 2år) och de med längst arbetstid (> 10 år) är nöjdare än medarbetare med anställningstid 2-10 år. Skellefteå kommuns resultat står sig väl vid en jämförelse med andra organisationer års NMI ligger på en högre nivå än en ett genomsnitt av NMIvärden från medarbetarundersökningar i andra kommuner. Kommunens samtliga ledare har i uppdrag att följa upp enkätresultatet tillsammans med sina medarbetare åtgärda brister och även lyfta fram det positiva i rampljuset NMI 3,83 3,85 Motivation och arbetsglädje 4,2 4,2 Mål, styrning och resultatinriktning 3,8 3,9 Information 3,8 3,9 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,7 3,7 Samarbete 4,0 4,1 Ledarskap 3,8 3,8 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 Arbetsplatsträffar 4,0 4,0 Arbetsklimat och hälsa 3,5 3,5 Helhetsintryck 3,6 3,6 Läs mer Nyckelfaktor 1. Nöjd Medarbetarindex Faktalänk: Medarbetarundersökning 2008 Gott exempel: Guide för återrapportering 1

6 din ambition Din ambition inflytande och delaktighet Förutsättningarna för ett positivt arbetsklimat, en god arbetsmiljö och en framgångsrik verksamhet skapas i mötena mellan dig, din chef och dina arbetskamrater. Att du i vardagen framför dina tankar och idéer betyder därför mycket för vår verksamhets utveckling och välmående. För att ytterligare öka ditt inflytande och din delaktighet i kommunens processer har Skellefteå kommun ett nära samarbete med de fackliga organisationerna. Eftersom detta samarbete sker i alla arbetsgrupper har du alla förutsättningar att påverka och bidra med dina tankar och idéer. Vart annat år har du möjlighet att tycka till om din arbetssituation genom att delta i vår medarbetarundersökning. Resultatet visar vad som fungerar bra respektive mindre bra och klargör vad vi måste göra för att kunna höja kvalitén på vår verksamhet. Ditt inflytande och din delaktighet betyder mycket för vår verksamhet. Kan din ambition vara att dela med dig av dina tankar?

7 Index för upplevd delaktighet Förutom tydliga mål, främjande ledarskap och relationsbyggande kommunikation behövs en fjärde hörnsten i bygget: Allas delaktighet. Delaktighet är en förutsättning för motivation. Motivation hos medarbetarna är avgörande om hälsa, effektivitet och lönsamhet ska uppnås. Citatet är hämtat ur boken Långtidsfrisk (Johnsson; Lugn och Rexed) En central del i kommunens medarbetarenkät är frågor som ska ge svar på hur det är ställt med delaktigheten. Svaren på ett antal frågor vägs ihop till ett så kallat delaktighetsindex. De tre kommungemensamma enkäter som har gjorts visar följande index: ,0 3,9 3,7 Alla förvaltningar utom en har förbättrat sitt index mellan åren. Vikten av medarbetarnas delaktighet beskrivs i det lokala samverkansavtal som tecknades hösten 2004 mellan Skellefteå kommun och personalorganisationerna. Avtalet gäller för alla förvaltningar och alla medarbetare. Syftet med avtalet är att öka inflytande och delaktighet i arbetet genom att medarbetare ges goda möjligheter till information och medskapande. Målet är kontinuerlig utveckling av individen, arbetsplatsen och förvaltningarnas verksamhet. Avtalet reglerar också det mer formella arbetet i samverkansgrupper. Hur grupperna upplever sitt arbete utvärderades under Enkätresultatet, som kommer att utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete, visade i korthet: Samverkan ger en påtaglig positiv effekt på verksamheten genom: Bättre förankring hos medarbetare Verksamhetsutveckling Lättare att genomföra svåra beslut Ger ledningen nya idéer Mer kostnadseffektivt Frågor som grupperna anser bör behandlas mer: Arbetsmiljöarbetet bland annat medarbetarenkätens resultat Mångfaldsfrågor Ur enkäten: 7. I hur stor utsträckning behandlas mångfaldsfrågor utifrån jämställdhets- och diskrimineringslagstiftning vid samverkansgruppens möten? (1) Inte alls 31% (2) I otillräcklig omfattning 26% (3) I tillräcklig omfattning 42% (4) I alltför stor omfattning 1% 10. I hur stor utsträckning behandlas samverkansgruppen frågor som kommit upp med anledning av medarbetarenkätens resultat? (1) Inte alls 35 17,9% (2) I otillräcklig omfattning 50 25,6% (3) I tillräcklig omfattning ,9% (4) I alltför stor omfattning 3 1,5% Läs mer Nyckelfaktor 2. Index för upplevd delaktighet Faktalänk: Lokalt samverkansavtal i Skellefteå kommun Gott exempel: Tekniska kontorets broschyr Medarbetarskap OCH arbetsklimat 2

8 din ambition Min ambition Din ambition mångfald och jämställdhet Vi är övertygade om att mångfald ökar vår kompetens och att det i sin tur innebär att vi kan erbjuda våra kunder service av bästa kvalité. Vi vill att vår verksamhet ska vara ett föredöme i dagens samhälle. Hos oss ska olikheter kunna mötas och samverka. Därför strävar vi efter att öka mångfalden bland våra medarbetare och efter balans i de yrkesgrupper där könsfördelningen är ojämn. Oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, social och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska våra medarbetare behandlas lika. Dessa självklarheter har vi slagit fast i vår Plan för lika behandling samt i vår Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering som fungerar som redskap i vårt arbete med dessa frågor. Vi välkomnar dig som tror på att mångfald och jämställdhet ökar vår kompetens. Kan din ambition vara att berika vår verksamhet?

9 Index för ledarskap Mål Förbättra ledarskapsindex med 0,1 procentenhet till år 2008 Resultat Ej måluppfyllelse Mål 2008 Utfall 2008 Utfall ,9 3,8 3,8 Resultatet från medarbetarenkäten visar att målet inte är uppfyllt - ledarskapsindex ligger kvar på samma nivå som Denna undersökning visar att en något lägre andel 69 procent är nöjda med sin närmaste chef i jämförelse med resultatet 2007 (71 procent). Medarbetarna är mest nöjda med chefens förmåga att lita på sina medarbetare, behandla alla med respekt och att chefen ger hjälp och stöd när det behövs. Lägre betyg ger cirka 20 procent av medarbetarna vad avser chefers förmåga på följande områden: Förmåga att ta tag i problem och konflikter som rör arbetet Förmåga att visa uppskattning Förmåga att ge återkoppling i hur medarbetarna lyckas med sina arbetsuppgifter En viktig del i uppföljningen av medarbetarenkäten och planering av fortsatta insatser är den särskilda chefsprofil som tas fram. Närmast överordnad chef går tillsammans med respektive underställd chef igenom dels enkätresultatet för dennes ansvarsområde, dels resultatet av den personliga ledarprofilen. På detta sätt görs en genomgång i hela organisationen till dess att alla chefer har gått igenom både arbetsgruppens resultat och egen ledarprofil med sin överordnade chef. Från enkäten 2008 har också tagits fram en särskild rapport som visar hur kommunens chefer ser på sin arbetssituation. Även för chefer är det område som får mest negativa omdömen Arbetsklimat och hälsa. Mot bakgrund av enkätresultatet har kommunens personalnämnd beslutat att under 2009 ska frågor om arbetsklimat sättas i fokus för alla yrkesgrupper. Vad gäller chefer ska det göras en översyn av chefsrollen, dess krav och förutsättningar. Personalrekryteringsmodellen visar att till och med år 2016 kommer cirka 25 procent av dagens chefer att lämna sin anställning och gå i pension. Efter 2016 väntar än större pensionsavgångar inom chefsgruppen. Till detta kommer de chefer som slutar av andra anledningar och som det då ska rekryteras ersättare för. Med nya medarbetare kommer också nya värderingar, krav och behov som organisationen, främst genom den närmaste chefen, behöver ta tillvara och tillgodose för att kunna utveckla och behålla de nyanställda. Att ta tillvara kompetens över generationsgränserna och skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat är en utmaning. Det särskilda chefsförsörjningsprogram som utarbetades 2005 är föremål för översyn och under 2009 ska ett nytt program ha utarbetats. Läs mer Nyckelfaktor 3. Index för ledarskap Faktalänk: PA-nytt nr Gräv där du står: Viljaprogrammet hittar framtida chefer Gott exempel: Chefsförsörjningsprogrammet 3

10 din ambition Din ambition förtroende Vi vet att vägen till trivsel och en förtroendefull miljö på arbetsplatsen går via ett gott ledarskap. Därför ställer vi höga krav på våra befintliga och framtida ledare. De personer vi tillsätter på chefsposter ska ha ett äkta engagemang, ett genuint intresse för människor, personlig trovärdighet och en förmåga att entusiasmera och leda sina medarbetare. Våra ledare får det stöd och den utbildning de behöver för att de ska känna sig trygga i sina roller. Utbildningsinsatserna, som ingår i Skellefteå kommuns chefsförsörjningsprogram, syftar till att säkra ett gott och förtroendeingivande ledarskap. För att trivas på jobbet behöver du känna samhörighet med och förtroende för dina arbetskamrater. I Skellefteå kommun råder en god stämning medarbetarna emellan. Det visade den senaste medarbetarundersökningen. Vi står oss starka i jämförelse med både offentlig och privat sektor gällande arbetsglädje, gemenskap och sammanhållning. Man kan helt enkelt säga att vi trivs på jobbet! Vi söker dig som vill känna förtroende för dina kollegor. kan din ambition vara att bidra till en god stämning på jobbet?

11 Antal medarbetare per chef En förutsättning för ett gott ledarskap är att antalet medarbetare per chef är rimligt gjordes en kartläggning som legat till grund för Skellefteå kommuns chefsförsörjningsprogram. Den visade bland annat att 34 procent (103 personer) av kommunens chefer hade fler än 30 underställda, vilket bedöms vara en övre gräns för att bland annat klara av att ha årliga medarbetar- och lönesamtal. En översyn av ledningsstrukturerna i kommunen påbörjades Den 1 november 2008 var medeltalet för kommunen totalt 23 medarbetare per chef. Cheferna på skol- och kulturkontoret har flest underställda, i genomsnitt 33 personer per chef. Gymnasiekontoret och fastighetskontoret har 26 i medeltal. Den största chefstätheten, med i genomsnitt tio underställda eller färre, finns på kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Övriga förvaltningar har underställda. Som chefer benämns i den här redovisningen personer som har verksamhets-, personal- och budgetansvar. Mer än hälften, 65% av cheferna är kvinnor. I relation till andelen anställda kvinnor, är kvinnor underrepresenterade på chefsbefattningar. Antal anst Andel % Antal chefer Andel % Kvinnor Män Totalt I förvaltningarnas ledningsgrupper finns totalt 56 personer. Av dessa är 26 kvinnor. I Skellefteå kommuns övergripande ledningsgrupp är fyra av de tio förvaltningscheferna kvinnor. Där ingår också personalchef och ekonomichef vilka båda är kvinnor. Kommunens chefer har en nyckelroll i arbetet för att Skellefteå kommun ska uppfattas som en bra arbetsgivare med bra arbetsplatser. Undersökningar har visat att 70 procent av skillnaderna i medarbetarundersökningar när det gäller hur anställda uppfattar arbetsklimatet kan förklaras med en faktor, den närmaste chefen. En bra arbetssituation för våra chefer, med goda möjligheter till stöd och utveckling, är alltså mycket betydelsefull. I den översyn av chefsrollen som ska göras under 2009 ska följande områden kartläggas: Vilka frågor måste en chef arbeta med? Fördelning i tid? Vilket stöd finns för chefer och vilket stöd nyttjas? Hur gör de som lyckas och har högt resultat vad gäller arbetsklimat? Vad kostar det när ledarskapet inte fungerar? Läs mer Nyckelfaktor 4. Antal medarbetare per chef Faktalänk: Skelleftefteå kommuns medarbetarundersökning 2008 analys av det kommunövergripande resultatet Gott exempel: Handikappomsorgens chefsstöd Verktygslådan 4

12 din ambition Din ambition engagemang I Skellefteå står kunderna i centrum. Allt vi gör påverkar deras vardag. Därför är vårt mål att ha högsta kvalité på våra tjänster. A och O för att vi ska kunna skapa engagemang hos våra medarbetare är att samarbetet med kunderna fungerar bra. Många medarbetare upplever just kundkontakten som det mest stimulerande inslaget i arbetet. Vi vill ge våra kunder service på bästa sätt. Därför är det viktigt att vi alltid ligger i framkant vad gäller verksamhetsutveckling och nya lösningar. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att presentera nya idéer och förbättrade lösningar för verksamheten. Vi välkomnar dig som vill vara delaktig och betydelsefull för många. Vi hoppas att du, liksom vi, tycker att Skellefteå kommuns arbete är viktigt. Ditt engagemang är viktigt för oss. Kan din ambition vara att anta vår utmaning?

13 Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan Mål Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan senast år 2008 Resultat Delvis måluppfyllelse Mål 2008 Utfall 2008 Utfall % 60% 49% Enligt Skellefteå kommuns styrkort och övergripande samverkansavtal är medarbetarsamtal ett mycket viktigt verktyg för personal- och verksamhetsutveckling. Målet är att medarbetarsamtalen ska hållas årligen och individuella utvecklingsplaner ska upprättas efter varje samtal. Syftet är att: Främja medarbetarnas utveckling Förbättra relationerna på arbetsplatsen Ge en effektivare personalplanering Utveckla verksamheten/servicen. Andelen tillsvidareanställda med individuella utvecklingsplaner har ökat för samtliga förvaltningar och totalt för kommunen mellan mättillfällena. Kommunhälsan är den förvaltning som har den högsta andelen individuella utvecklingsplaner 74 procent. Socialkontoret står för den största ökningen av andelen utvecklingsplaner mellan mättillfällena. Därefter kommer räddningstjänsten och fritidskontoret. För att uppfylla målet genomförs ett antal stödinsatser bland annat i form av kontinuerliga utbildningsinsatser för chefer både avseende utveckling av arbetsplatsträffar; medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Exempel på tillvägagångssätt: Gymnasiekontoret har utformat en arbetsmodell för utveckling av individuella utvecklingsplaner. I modellen tydliggörs samband mellan verksamhets- och kompetensutveckling för medarbetarna. Rektor ansvarar för analys av utvecklingsbehov. Återkoppling görs vid medarbetarsamtalen och individens utvecklingsbehov ska tydliggöras och dokumenteras i en utvecklingsplan. Syftet med arbetet är att skapa samsyn hos rektorer och medarbetare om vilka utmaningar och utvecklingsbehov som är aktuella samt att rektorer och medarbetare tillsammans planerar på vilket sätt man ska arbeta med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Utvecklingsplanen ska utvärderas och följas upp vid nästa medarbetarsamtal. Har de planerade åtgärderna genomförts? Vad har åstadkommits? Har målsättningen i planen uppnåtts? Svaren på dessa frågor ska sedan finnas med när planen revideras. Läs mer Nyckelfaktor 5. Antal medarbetare med individuell utveclingsplan Faktalänk: Personalhandboken Medarbetarsamtal Gott exempel: Socialkontoret Personal Medarbetarsamtal 5

14 Heltid - nu en rättighet Nordvästra distriktet inom äldreomsorgen gick ut som första distrikt när det gäller heltidsanställningar. Det här ser jag som mycket positivt, både för enskilda inom personalen men också i mitt arbete som boendechef. Det säger Lena Lundmark på äldreboendet Höken, ett boende med 64 lägenheter och en personal på ett 60-tal. Visst kan det finnas fallgropar i början av införandet av heltidsanställning men det får vi försöka hitta lösningar på, säger hon. Att nordvästra distriktet blev först ut med heltid för alla fick kanske andra kollegor till Lena att tänka tur att inte vara först. Och i stället se hur man i nordvästra distriktet löser svårigheter som kan uppstå och därmed bli ett bra exempel för övriga. Nos nihil efficere Lena Lundmark är inte den som verkar orolig på något sätt. Nej, tvärtom, efter en timmes samtal med henne när det gäller heltidsanställningar så får det en att tänka på det latinska talesättet Nos nihil efficere non possumus - här finns inga omöjligheter! Jag har väl en positiv syn som människa, säger hon. Visst kan det finnas fallgropar men dem ska vi försöka undvika genom bra lösningar. Bland personalen finns det en viss oro för hur det kan bli med att man kanske måste gå ut och jobba i ett annat boende om man råkar ha en röd tur. Det är vad vi till exempel kallar ett skift under natten när behovet är tre vårdpersonal men det finns fyra och den fjärde är ovanför behovsgrafen, förklarar Lena. Lena Lundmark, boendechef på Höken, distrikt nordväst som är först ut att erbjuda heltid till alla Men samtidigt kan det finnas de i personalen som tycker att det är roligt och stimulerande att någon gång jobba i ett annat boende. Boenden samarbetar Hökens boendechef är också väldigt positiv till att de som får en heltid kan söka partiell tjänstledighet. Det kan ju finnas en rad orsaker till att man vill ha det så. Och känner man sedan efter ett tag att man vill gå tillbaka till heltid så är det inga problem, då är man tillbaka inom en tremånadersperiod. Höken har inlett ett samarbete med äldreboendet Dammen när det gäller heltidsprojektet. Det är jättebra att vi kan samarbeta boenden emellan. Och då blir det i första hand Dammen för närvarande som är aktuellt ifall någon av personalen på Höken måste byta arbetsplats tillfälligt. Ett liknande samarbete har inletts mellan boendena i Jörn och Boliden där också hemtjänsten på respektive plats finns med, ett samarbete värt att presentera i ZOOM längre fram. Mer attraktiv arbetsgivare Det finns andra konsekvenser som kan uppstå men dessa får vi ta itu med allt eftersom de dyker upp, som Lena Lundmark uttrycker det. Det kan till exempel gälla schematekniska saker och hur det blir under semestertiderna. Men vilka konsekvenser Lena än pekar på så rubbas hon inte i sin positiva syn på heltidsprojektet. Verkligen inte. Det tror jag inte någon i personalen gör heller. Införandet av heltid gör förstås också Skellefteå kommun mer attraktiv som arbetsgivare, något som förstås också kan locka fler män till äldreomsorgen. Ja, visst kan det vara så, säger Lena Lundmark, en boendechef som tycker det ska bli roligt och intressant med införandet av heltidsanställning. Hon tycks inte vara rädd för utmaningar. Text och foto Henry Wikström ZOOM 1/2009 Zoom är socialkontorets personaltidning

15 Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad Mål Anställda ska erhålla önskad sysselsättningsgrad Resultat Delvis måluppfyllelse Mål 2008 Utfall 2008 Utfall % 90% 87% Målet att anställda ska erhålla önskad sysselsättningsgrad, innebär att önskemål i bägge riktningarna ska kunna tillgodoses såväl högre som lägre sysselsättningsgrad. Utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse enligt resultaten i medarbetarenkät Medelsysselsättningsgraden visar också en mindre ökning - från 91 procent år 2007 till 91,2 år Ökningen har varit större för kvinnor än för män. Högst medelsysselsättningsgrad har kommunledningskontorets män (99 procent) och lägst socialkontorets kvinnor (88 procent). De flesta kommuner i landet har många deltidsarbetslösa, speciellt inom kvinnodominerade sektorer, som vård, omsorg, lokalvård. Det nationella projektet Jämt Anställd visar att de kommuner som ger de anställda möjlighet att välja sysselsättningsgrad, har fått flera positiva effekter, bland annat minskad sjukfrånvaro. Möjligheten att få arbeta heltid kommer också att vara en viktig faktor för att locka ungdomar att söka arbete i kommunen. Heltid, en rättighet deltid, en möjlighet Alla ska få möjlighet att arbeta heltid inom socialnämndens verksamheter. Socialkontoret har, på uppdrag av kommunfullmäktige, tagit fram en plan på hur detta kan genomföras under åren Målet är att alla tillsvidareanställda har en heltidsanställning. Detta görs för att klara personalförsörjningen på sikt. Arbete inom vård och omsorg ska vara attraktivt och socialkontoret ska kunna erbjuda bra anställningsvillkor. Detta innebär också en ökad möjlighet för alla tillsvidareanställda att söka delvis tjänstledighet. För att underlätta förvaltningarnas arbete att tillgodose önskad sysselsättningsgrad har kommunstyrelsen avsatt särskilda medel. Bland annat har skol- och kulturkontoret beviljats medel för planerade insatser. Vid ingången av 2008 var det totalt 98 personer på förvaltningen som ville ha utökad sysselsättningsgrad. Önskemålen blev tillgodosedda för 15 av dessa personer. Dessutom har deltidsanställda erbjudits att vikariera inom den under hösten 2008 startade personalpoolen. Flexibilitet är en förutsättning för att önskad sysselsättningsgrad ska kunna tillgodoses. Flexibilitet både med avseende på val av arbetsplats och val av arbetstidsförläggning. Inom skol- och kulturkontoret finns ett ojämnt behov av personal under dygnet, särskilt inom resurs- och måltidsavdelningen, vilket leder till svårigheter att tillgodose önskad sysselsättningsgrad för alla medarbetare. För skolförvaltningarna kan kompetenskrav också leda till svårigheter att tillgodose allas önskemål. Lärare är i hög grad specialiserade och behöriga inom sina ämnen eller yrkesområden. Det är därför inte alltid möjligt att utöka sysselsättningsgraden hos deltidsanställda då kompetensen inte motsvarar behoven. Vid nyrekrytering försvårar lärarnas behörigheter och ämnesinriktning möjligheten till heltidsanställning varför rekrytering av deltidsanställda inte kan undvikas. Läs mer Nyckelfaktor 6. Antal medarbetare med önskad sysselsättningsgrad Faktalänk: Barn- och grundkolenämndens protokoll med handlingsplan Gott exempel: Trygghetsfonden.se Hur andra har gjort se HelaProjektet 6

16 Guide till skol- och kulturkontorets arbetsmiljöarbete Guide till skol- och kulturkontorets Guide till skol- och kulturkontorets arbetsmiljöarbete arbetsmiljöarbete

17 Andel arbetsplatser med dokumenterad riskbedömning Mål: Risker ska kartläggas över såväl den fysiska och psykiska som den sociala arbetsmiljön och resultatet ska vid behov leda till åtgärder. Resultat: Alla förvaltningar arbetar med riskbedömningar i varierande omfattning. Arbetsmiljöfrågor är något som alla arbetsgivare ansvarar för och kontinuerligt ska arbeta med i den dagliga verksamheten systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär i korthet att hänsyn till arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i alla beslut som rör arbetet och att det finns rutiner för att upptäcka, riskbedöma och åtgärda brister. Skellefteå kommun har fastställt övergripande arbetsmiljömål som bygger på gällande lagar och föreskrifter och ett av målen gäller riskbedömning: Risker ska kartläggas över såväl den fysiska och psykiska som den sociala arbetsmiljön och resultatet ska vid behov leda till åtgärder. Kommunens förvaltningar arbetar på många olika sätt med såväl löpande bedömning av risker i arbetet som konsekvensanalyser inför till exempel organisatoriska förändringar. Kommunhälsan erbjuder stöd och hjälp i samtliga steg i denna process: Undersökning Hur har vi det på jobbet? Vilka riskoch friskfaktorer finns? Att systematiskt titta på hur vår arbetsmiljö ser ut är inte bara lagstadgat, det är också en förutsättning för att kunna ha det bra på jobbet. Riskbedömning Vad av det som framkommit är en risk? Räcker det med att en i personalgruppen inte tycker att något är bra? Eller är det majoritetens behov som avgör? Hur prioriterar man vad som bör tas itu med först? Och vad hos oss är friskfaktorer som vi ska vara rädda om och göra mer av? Åtgärder När vi undersökt hur vi har det och gjort en bedömning över riskerna kvarstår dock frågan: hur ska vi nu ta itu med detta? Vilka åtgärder ska in för att förbättra vår arbetsmiljö? Kontroll Blev det bättre av de insatser som gjordes? Vad har vi kvar att ta itu med? Att följa upp och utvärdera vad som är gjort är viktigt för att kunna gå vidare. Läs mer Nyckelfaktor 7. Andel arbetsplatser med dokumenterad riskbedömning Faktalänk: Kommunhälsan Arbetsmiljömål Gott exempel: Skol- och kulturkontoret Arbetsmiljöarbetet 7

18

19 Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid Mål Sjukfrånvaron ska minska med minst 1 procentenhet till år 2008 Resultat Måluppfyllelse Mål 2008 Utfall 2008 Utfall 2007 < 6,8% 6,6% 7,8% Under åren steg sjukfrånvaron från 9,2 procent till 12,9 procent. Därefter har den sjunkit för varje år och är för år 2008 totalt 6,8 procent. Sjukfrånvaron har minskat mer för kvinnor än för män men den är fortfarande betydligt högre för kvinnor (7,4 procent) än för män (3,9 procent). Högst sjukfrånvaro bland kommunens större yrkesgrupper har vårdbiträden, städare och kokerskor. För dessa yrkesgrupper har sjukfrånvaron glädjande nog minskat mellan 2,5 och 3,2 procentenheter jämfört med Den höga sjukfrånvaron till trots så visar medarbetarenkäten att kvinnor genomgående är mer nöjda än män inom de flesta undersökningsområden. Dock med undantag för området Arbetsklimat och hälsa. För de tre yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro är området Arbetsklimat och hälsa det område som får lägst betyg. De frågor som dessa grupper ger lägst medelvärde är möjligheten att själv bestämma arbetstakten och den fysiska arbetsmiljön. Det hälsofrämjande arbete som har pågått i många år och utvecklas kontinuerligt har gett synbart resultat. Några exempel: Fokusering på friskfaktorer; tidig rehabilitering; insatser riktade till riskgrupper; utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete; utbildningsinsatser av olika slag. Samarbetet med Försäkringskassan har fördjupats. Samarbete med Arbetsförmedlingen kommer också att intensifieras. Gruppjämförelser Kön Arbetsmiljö och hälsa I min arbetsgrupp råden en helhetssyn på arbete, familj och fritid Jag har de hjälpmedel jag behöver för att kunna utföra mitt arbete effektivt De krav som ställs på mig i mitt arbete är rimliga Jag känner mig delaktig och kan påverka min arbetssituation Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Jag har en rimlig arbetsbelastning Kvinnor Män Jag har möjlighet att ta paus/raster i den omfattning jag behöver Jag känner att jag räcker till på arbetet Jag kan oftast själv bestämma arbetstakten Tabellen visar jämförelse mellan könen totalt för kommunen. Läs mer Nyckelfaktor 8. Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid Faktalänk: Mindmap beskrivning av hälsofrämjande insatser Gott exempel: Artikel ur Norra Västerbotten Friskvård på arbetstid vände sjukfrånvaron 8

20 din ambition Din ambition balans När du mår bra gör du ett bra jobb. Att våra medarbetare upplever balans mellan arbete och privatliv är för oss en ledstjärna. Vi strävar efter att kunna erbjuda alla medarbetare en grundanställning på heltid men med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Med livets olika skeenden i åtanke har vi även en positiv inställning till ledighet. Tack vare våra arbetstidsmodeller har du möjlighet att påverka din arbetstid. Att med hänsyn till verksamhetens behov själva kunna påverka sin arbetstid är något våra medarbetare är mycket nöjda med. I Skellefteå finns ett stort intresse för idrott och friskvård i alla de former. Intresset avspeglas i våra friskvårdsaktiviteter genom vilka du kan ta del av en mängd aktiviteter. Våra egna friskvårdslokaler står till ditt förfogande. Vi behöver dig som vill ha balans i livet. kan din ambition vara att finna balans hos oss?

21 Andel långtidssjukskrivna Mål Andel långtidssjukskrivna > 59 dagar ska minska med minst 5 procentenheter 2008 Resultat Måluppfyllelse Mål 2008 Utfall 2008 Utfall % 68% 74% Nedanstående tabell visar utvecklingen de senaste tre åren Totalt 68 % 74% 77% Kvinnor 69 % 74% 78% Män 67 % 68% 71% Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för personer som är sjukskrivna i syfte att förkorta sjukskrivningsperiodernas längd och öka möjligheterna för sjuka att återgå i arbete. Sjukpenningen begränsas som huvudregel till ett år. Rätten till sjuk och aktivitetsersättning har ändrats. Den tidsbegränsade sjukersättningen slutar att gälla. Förändringarna kommer att få stora konsekvenser såväl för arbetsgivare som för medarbetare. En tidplan för rehabiliteringsarbetet har införts en så kallad rehabiliteringskedja: Den förändrade lagstiftningen har inneburit att Skellefteå kommuns policy för rehabilitering har setts över och rehabiliteringsprocessen har anpassats till de nya förutsättningarna. Som tidigare är det närmaste chef som har ansvaret för ett aktivt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Medarbetaren har ansvar för att aktivt medverka i sin egen rehabilitering. Internt stöd i rehabiliteringsarbetet är personalutvecklare, kommunhälsan m fl. Samarbetet mellan förvaltningarna och Försäkringskassan har intensifierats. Samarbetet med Arbetsförmedlingen kommer också att utökas. Kommunhälsan kommer att ha ett övergripande ansvar för att samordna en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Dag 1 90 De första 90 dagarna av sjukperioden bedömer Försäkringskassan om den anställda kan klara av sitt vanliga arbete. Dag När en anställd har varit sjukskriven en tid ska Försäkringskassan ta reda på om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda den anställda något annat arbete som han eller hon klarar av trots sin sjukdom. Dag Om den anställde fortfarande inte kan arbeta på grund av sin sjukdom när det har gått 180 dagar ska Försäkringskassan undersöka möjligheterna att ta tillvara den anställdas arbetsförmåga utanför arbetsgivarens verksamhet. Efter dag 365 Från och med dag 366 bedöms den anställdas arbetsförmåga alltid i förhållande till alla arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Läs mer Nyckelfaktor 9. Andel långtidssjukskrivna Faktalänk: Försäkringskassan Regeländringar i sjukförsäkringen en sammanfattning Gott exempel: Personalhandboken Rehabiliteringspolicy för Skellefteå kommun 9

22 SÅ HÄR HÄNGER DET IHOP! Vår vision Dit vi strävar. Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Vår image Nära, Enkelt, Öppet. Hur andra ska uppleva och uppfatta varumärket Skellefteå som bostadsort, besöksmål, etableringsort och så vidare. Våra mål Vad vi enligt lag och nationella mål är ålagda att uppfylla, samt de resultatmål våra politiker har satt upp för verksamheten och vad vi själva valt att prioritera och fokusera på för att nå dit, och nå visionen. Vårt uppdrag Vad vi är anställda för att göra att tillhandahålla medborgarnytta på ett så effektivt sätt som möjligt. Vår värdegrund Vår syn på oss själva och vår uppgift samhällsbyggare med professionalitet, engagemang och framsynthet. De normer och värderingar som ska förena oss, och som ska hjälpa oss att skapa ett bra förhållningssätt till oss själva, våra arbetskamrater och våra kunder.

23 Andel långtidsfriska Mål Andelen långtidsfriska ökar med minst två procentenheter 2008 Resultat Ej måluppfyllelse Mål 2008 Utfall 2008 Utfall % 62% 64% Begreppet långtidsfrisk skapades i samband med en specialutbildning i organisationsmedicin som Johnny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso genomförde i början av 1990-talet. Johnny Johnsson har tillsammans med tre kollegor skapat hemsidan Mötesplats Långtidsfrisk. I mötesplatsens vision säjs bland annat: Basen i den långtidsfriska organisationen är en gemensam värdegrund med tydliga mål. När värdegrunden blir en naturlig del i allt som sker inom organisationen och alla vet hur de kan bidra till att målen uppnås, stärks förutsättningarna för att lyckas. Den värdegrund som utarbetades 2008 lyfter fram de värderingar och normer vi måste efterleva och uppfylla för att våra medborgare och kunder ska kunna trivas i vår kommun och för att vi tillsammans ska kunna nå vår vision Skellefteå, en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Värdegrunden ska även genomsyra kommunens personalpolitik och den består av tre ledord: Professionalitet Engagemang Framsynthet I september 2008 gick startskottet för implementering av värdegrunden med en inspirationsdag för chefer. Vidare säjs i visionen för Mötesplats Långtidsfrisk : När det är som bäst i Sverige, känner vi att vi mår så bra att vi kan och vill leva ett helt liv. Vi mår bra när vi är på jobbet. Vi mår bra när vi är med familjen. Vi mår bra när vi är ensamma. Vi mår nästan alltid bra. Hur man ska kunna må så bra i Skellefteå kommun beskrivs i det folkhälsopolitiska programmet med visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa. Detta handlingsprogram har utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting och beskriver hur vägen till målet kan se ut med utgångspunkt i elva nationella folkhälsomål. Läs mer Nyckelfaktor 10. Andel långtidsfriska Faktalänk: Gemensam värdegrund Gott exempel: Må bättre! Skellefteå kommuns folkhälsopolitiska program 10

24 din ambition Bild: Patrick Degerman Min ambition Din ambition utveckling Den som bäst känner till dina utvecklingsbehov är du själv. När du utvecklas, som person och i ditt arbete, utvecklas samtidigt vår verksamhet. Varje år har du ett medarbetarsamtal med din chef. Förutom att medarbetarsamtalet berör frågor som stämningen på jobbet och den fysiska arbetsmiljön, syftar samtalet även till att stärka din yrkeskompetens. Med samtalet som grund utformar du och din chef en individuell utvecklingsplan. Planen består av insatser för hur din arbetssituation kan förbättras och dina färdigheter stärkas och användas på bästa sätt. Både för dig och för verksamheten. Om du har ledarpotential och i framtiden är intresserad av att bli chef har du möjlighet att delta i vårt interna program för presumtiva chefer. Vi söker dig som strävar efter utveckling. Kan din ambition vara att öka vår kvalité?

25 Väl fungerande kompetensförsörjning Lediga anställningar har under året kunnat tillsättas med kompetenta sökande med något enstaka undantag. Fortfarande är tillströmningen av sökande god men behoven av nyanställningar växer under kommande år. De tekniska förvaltningarna visar på ökande svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det gäller bland annat bygg- och miljökontoret som erfar att antalet sökande som regel är få inom teknikområdet och de saknar ofta arbetslivserfarenhet från liknande tjänster i offentlig sektor. Den senaste prognos som gjorts visar att vi i genomsnitt kommer att vara i behov av att anställa cirka 500 personer varje år fram till år De största behoven kommer att finnas inom vård, omsorg och skola samt inom vissa tekniska yrkesgrupper: Undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor Personliga assistenter Lärare och förskollärare Studie- och yrkesvägledare Chefer Ingenjörer Stora förändringar är att vänta i samhället när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna etablerar sej. De har vuxit upp med andra värderingar och beteenden. De ser arbetet i första hand som självförverkligande, lojalitet ifrågasätts och individualismen växer, skriver ekonomie doktor Anders Parment, som specialstuderat ämnet. 80-talisterna kallas Generation Y ( Why ). De kommer efter Generation X och ifrågasätter det som vi andra tar för givet. Väntade förändringar enl Parment: Arbetet ses som en arena för självförverkligande, inte som plikt eller rättighet Förnuftstänkandet utmanas, det emotionella och immateriella vinner mark En arbetsgivare är utbytbar, precis som en utbildningsplats eller ett telefonbolag Konkurrens och nya arbetssätt ses som stimulerande och man tar själv kommandot i en värld fylld av möjligheter och karriärvägar. Parments slutsats: Som vid andra stora förändringar kan den som är proaktiv dra nytta av förändringen, medan den reaktive tittar tillbaka till en tid som aldrig kommer tillbaka. Medarbetarenkät 2008 ger tydliga signaler! Yngre medarbetare är mindre nöjda inom de flesta frågeområdena. De som är i åldrarna år uppger i lägre utsträckning än övriga att det är sannolikt att de fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år. Den åldersgruppen har också lägst värde på frågan om de upplever Skellefteå kommun som en attraktiv arbetsgivare; lägst värde på frågan om det känns roligt att gå till jobbet; lägst värde vad gäller påverkansmöjlighet. Ett sätt att ta till sej kritik och möta förändringar är det så kallade ungdomsprojekt som startade april Det syftar till att genom olika insatser ge ungdomar samt studie- och yrkesvägledare ökad insyn i vad det innebär att arbeta åt Skellefteå kommun och därigenom även öka intresset för kommunens olika yrken. Läs mer Nyckelfaktor 11. Väl fungerande kompetensförsörjning Faktalänk: Broschyren Vi behöver dig Gott exempel: Ungdomsprojektet 11

26 Kommunkoncernens styrkort 2009 DISKUSSIONSUNDERLAG Kontaktperson för hälsobokslutet är Inga-Lill Lindfors, PA-controller på Skellefteå kommuns kommunledningskontor Kontaktperson för Hälsobokslutet är Inga-Lill Lindfors, PA-controller på Skellefteå kommuns kommunledningskontor. Styrkort 2008 Medarbetare Motiverade medarbetare med rätt kompetens (1) Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser (2) Gemensam värdegrund (3) Förbättra medarbetar- och ledarskapsindex med minst 0,1 (1,2) Det fortsatta arbetet NF Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan senast år 2008 (1,2) Väl fungerande kompetensförsörjning (1,2) Alla anställda har önskad sysselsättningsgrad (1,2) Sjukfrånvaron ska minska med minst 1 % enhet per år (1,2) Gemensam värdegrund implementerad (3) Mål

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare

Personalredovisning. Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2012 sid. 6 Vår medarbetaridé en tydlig värdegrund för alla medarbetare sid. 6 Chefs- och ledarutvecklingsprogram ger stärkta chefer och

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Psykosocial arbetsmiljö i förskolan Hallstahammars kommun Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2.

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT 2015-05-18 Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Avgångsenkät Umeå kommun 2012

Avgångsenkät Umeå kommun 2012 Avgångsenkät Umeå kommun 2012 Tina Häggström HRM i praktiken 15hp HT 2012 Personalvetarprogrammet Umeå Universitet Sammanfattning: Detta arbete handlar om att skapa en avgångsenkät som kan användas kontinuerligt

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer