Vi som arbetar på Vägga gymnasieskola hälsar såväl nya som gamla elever välkomna. Vår förhoppning är att Ni alla ska trivas och utvecklas hos oss.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi som arbetar på Vägga gymnasieskola hälsar såväl nya som gamla elever välkomna. Vår förhoppning är att Ni alla ska trivas och utvecklas hos oss."

Transkript

1 Vi som arbetar på Vägga gymnasieskola hälsar såväl nya som gamla elever välkomna. Vår förhoppning är att Ni alla ska trivas och utvecklas hos oss.

2 Adress... 2 Anhörigblankett... 2 Anslag/fack/meddelanden... 2 Avgång... 2 Bedömning och betyg... 2 Biblioteket är till för Dig... 3 Blanketter... 4 Busskort/resetillägg... 4 Cafeteria... 4 Datasalar och elev-id... 4 Datatorg... 4 Dexter... 5 Donationsfonder... 5 Droger... 5 Elevansvar... 5 Elevers ledighet från undervisningen... 5 Elevinflytande... 6 Elevregister... 6 Elevråd... 6 Elevskåp... 6 Elevstöd... 7 Expedition/Reception... 8 First Class... 8 Fritidsledare... 8 Försäkring... 8 Föräldramöte... 8 Gymnasieskolan... 8 Hemsida... 9 Hållbar utveckling... 9 Individuell studieplan... 9 Individuella val... 9 Information... 9 Internet... 9 Kalendarium... 9 Klassråd... 9 Krisgrupp... 9 Källsortering...10 Lokal styrelse med elevmajoritet...10 Läromedel...10 Mentor...10 Miljöråd...10 Mobbning...11 Modersmålsundervisning...11 Närvaro/frånvaro...11 Ordningsregler...12 Parkering...13 Projektarbete...13 Prövning...13 Reception...13 Restaurang Måsen...13 Rökförbud...13 Sjukanmälan...13 Skolledning...14 Specialutformade program...14 Studieavbrott/Studieuppehåll...14 Studieresor/Studiebesök Policy...14 Studiestöd...14 Stöd i Dina studier...15 Studie- och yrkesvägledare (SYV)...15 Tider för läsåret...15 Utvecklingssamtal...15 Utrymning av skolan...15 Öppettider...16 Översiktskarta

3 Adress Karlshamns kommun, Vägga gymnasieskola, Karlshamn. Webbadress: adress: Telefonnummer: Reception Expedition Sjukanmälan elever Från kl Anhörigblankett Du måste fylla i blanketten Du får första dagen i skolan. Vi vill ha uppgifter om vem som är Din närmast anhörig och den personens namn, adress, telefonnummer och var personen går att nå under dagtid. Detta är viktigt om det skulle hända Dig något. Den ifyllda blanketten förvaras i en pärm på expeditionen våning 4. Anslag/fack/meddelanden Anslagstavla för meddelande finns på tre ställen i E-hallen. 1. Vid receptionen med allmän information om diverse kulturarrangemang i kommunen. 2. Vid ingången till matsalen för meddelande från skolledning och elevråd 3. Vid elevrådsrummet för elevinformation. Observera att meddelande skall godkännas av skolledningen innan de sätts upp. Flera program har dessutom information i anslutning till sina lokaler. Samtliga klasser har klassfack utanför personalrummet i E-byggnaden. Tag för vana att dagligen ta en titt på informationstavlor, i klassfacken och i Din mailbox. Det går att sända E-post via First Class till såväl elever som all personal. Meddelande sänds också via TV-skärmar i entréhallen, cafeterian och matsalen. Avgång Om en elev inte vid utbildningens början inställer sig till den utbildning som han/hon har tagits in på och inte anmäler giltigt förfall hos rektor inom tre dagar efter det att undervisningen startat, anses han/hon ha avgått från utbildningen. Enligt gymnasieförordningen 17. Bedömning och betyg I gymnasieskolan läser Du många kurser och får betyg efter varje avslutad kurs. Betygen är målrelaterade och fyrgradiga. Betygsskalan går från mycket väl godkänd (MVG), via väl godkänd (VG) och godkänd (G), till icke godkänd (IG). För varje betygsnivå finns betygskriterier, nationella eller lokala, om vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg. Dina kunskaper ska relateras till de betygskriterier som finns för varje kurs. Läraren skall fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgång i studierna, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. Lpf 2.5. Hos oss gäller följande rutiner: - 2 -

4 Betygsinformation Vid kursstart ska läraren ge eleven information om kursplanen, betygskriterier och betygskonkretisering (läraren anger vad som krävs för ett visst betyg). Dessa dokument finns hos din program- respektive ämnessamordnare. Varje elev skall ha betygssamtal med läraren vid minst två tillfällen. Tillfälle 1 ska ske när cirka halva kursen genomförts. Tillfälle 2 ska ske innan betyg är satt. Datum för dessa samtal skall elev och lärare registrera var för sig. Eleven skall aldrig uppleva sitt betyg som en överraskning. Ett betyg kan inte överklagas (se gymnasieförordningen). Likvärdig bedömning och betygssättning För att Du i så hög grad som möjligt ska få en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning, oberoende av vilket program Du går eller vilken lärare Du har, arbetar lärarna tillsammans i ämnesarbetslag. I flera kurser finns även nationella prov, som bland annat har som syfte att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning över hela landet. Betyg och kurstid Betyg på avslutad kurs och efter en etapp skall sättas av läraren GyF 7kap 3. Betyg sätts av läraren senast 14 arbetsdagar efter kursslut som finns angiven på Din individuella studieplan och för gruppen i respektive programs timplan. Programmens timplaner finns hos programsamordnaren. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevs kunskaper, skall betyg ej sättas (SFS 2001:56). Förlängd utbildningstid I den individuella studieplanen anges när tidpunkten för en kurs är slut. Om Du då inte uppnått godkänt får Du efter samråd med undervisande lärare avgöra om Du anser Dig färdig med kursen eller ej, vilket kan medföra en förlängning av kurstiden. En skriftlig handlingsplan utarbetas gemensamt av Dig, undervisande lärare och i förekommande fall av Din SYV. Förlängning av kurstiden innebär inte med automatik lärarledd undervisning. Nytt slutdatum fastställs för kursslut. Detta skall ovillkorligen meddelas av undervisande lärare till elevregister, SYV och mentor via First Class (dvs. till Berit Svensson och för kännedom till SYV och mentor) så att förändringen kan införas på Din individuella studieplan. Förlängning av kurstid över terminsgränser beviljas av rektor. Förkortning av kurstid Om Du anser att kursmålen är uppnådda och undervisande lärare har betygsunderlag före utsatt kursslut har Du en rättighet att få betyg. Begäran om en förkortning av kurstiden från Dig skall vara skriftlig. Detta meddelas på motsvarande sätt som ovan. Biblioteket är till för Dig Väggaskolans bibliotek är en studieplats för hela skolan och har något för alla. Här finns böcker, tidningar, tidskrifter och tillgång till Internet och olika databaser. Bibliotekarierna finns tillgängliga hela skoldagen för att ge Dig handledning i informationssökning eller tips om böcker. Vi som arbetar här är två bibliotekarier, John Copcutt och Petra Johansson samt biblioteksassistent Anneli Sternsson. VÄLKOMMEN! - 3 -

5 Blanketter Skolans olika blanketter finns listade på FC med hänvisning, så att du på ett enkelt sätt kan hämta den eller de blanketter du behöver. Busskort/resetillägg För att vara berättigad till busskort måste Du vara född 1987 eller senare och ha en färdväg på minst 6 km, räknat närmast framkomliga väg bostad skola. Blankett för ansökan om busskort fick Du med antagningsbeskedet till åk 1. För åk 2 och 3 har ett tillfälligt resebevis delats ut i slutet av vårterminen. Busskort kvitteras ut hos Din mentor under någon av de första veckorna. Om du förlorat eller har problem med Ditt busskort vänd Dig till receptionen. Tänk på att busskortet är en värdehandling! Cafeteria Cafeteria finns i anslutning till huvudentrén i E-huset samt en i F-huset. Dessa arrenderas, sköts och drivs av elever. Eventuell förtjänst, möjliggör väl planerade studieresor. Cafeterian är öppen under skoldagar. För cafeterian i F-huset ansvarar Barn- och fritidsprogrammet. Ansökan om att få disponera cafeterian intill entréhallen, lämnas till rektor Thomas Andersson. Riktlinjer för att hyra cafeterian finns i First Class, under Väggaskolan/cafeterian. Datasalar och elev-id I dessa salar finns dyrbar och attraktiv utrustning. För att försvåra stölder och skadegörelse gäller särskilda ordningsregler. 1. Som elev får Du ej vistas i datasalarna utan ansvarig lärare/handledare. 2. Lärare/handledare ansvarar för att fönster och dörrar är låsta då salen lämnas. 3. Meddelande om datavirus rapporteras genast till datateknikerna. 4. Felanmälan sker skriftligen till datateknikerna i deras brevlåda. 5. Samtliga datasalar är utrustade med larm och andra säkerhetsarrangemang. Som elev får Du ett eget id och lösenord för att kunna använda datorerna. Dessutom har Du en egen hemkatalog. Om Du missbrukar Ditt id (någon annan missbrukar Ditt id) eller inte följer de dataregler som finns riskerar Du att bli avstängd och kan därmed inte använda datorerna i skolan. Detta kan påverka Ditt betyg i de kurser där Du är beroende av att använda skolans datorer. Datatorg I entréhallen finns ett antal datorer att disponera för i första hand skolarbete. Dessa är tillgängliga för alla, utan att någon bokning krävs

6 Dexter Dexter är en internetsida där vissa uppgifter om elevers studiegång samlas. Som elev kan Du se Din egen individuella studieplan, Dina fastställda betyg, Ditt schema, aktuell klasslista samt egen närvaro. Mentorer ser sina mentorselevers studieplan och närvaro. Lärare registrerar elevers närvaro i Dexter. Manual till Dexter hittar du på FC: dexter/manual. Eleverna får sitt lösenord under introduktionsperioden. Katrin Mattsson hanterar frågor kring Dexter. Föräldrar till elever under 18 år kan få lösenord, så att de kan följa sitt barns studiegång. Lösenordet får man genom att anmäla sig på hemsidan, under kontohantering, medborgarkonto. Webbadressen är //dexter.karlshamn.se Donationsfonder Fonder som förvaltas av Karlshamns kommun och ur vilka elever vid skolan kan ansöka om utdelning: Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond Stiftelsen A Hellerströms donationsfond Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond Sista ansökningsdag är den 1 november Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i receptionen eller i expeditionen. Droger Skolan är självklart en alkohol- och drogfri arbetsplats. På Väggaskolans område råder totalt rökförbud inom markerat område. Väggaskolan är en rökfri, hälsomedveten, hänsynstagande arbetsplats där alla ska må bra. Elevansvar En stor del av utbildningen i gymnasieskolan syftar till att ge Dig som elev möjlighet att utveckla ett allt större ansvarstagande för Dina studier, Din närmiljö och Din egen utveckling. Det är viktigt att Du som elev känner till dina lagstadgade och demokratiska rättigheter och använder Dig av dem när Du tillsammans med lärare planerar undervisningens uppläggning, genomförande, val av redovisningsform och uppföljning. Elevers ledighet från undervisningen Vi förutsätter att Du som valt att utbilda Dig här hos oss förlägger andra aktiviteter än studier till icke skoltid. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men då Du accepterat Din utbildningsplats är Din närvaro i skolarbetet såväl självklar som obligatorisk. Om Du ändå behöver vara ledig ansöker Du om lov hos Din mentor, som kan bevilja lov upp till fem arbetsdagar/läsår. Vid längre ledighet beslutar Din rektor. Innan rektor beslutar, skall mentor tillstyrka eller avstyrka ansökan. Blankett finns på skolans hemsida och även i receptionen. All ledighet kräver planering. Förbered ledigheten genom att meddela Dina lärare. Som elev ansvarar Du alltid själv för att ta reda på vad som pågått i skolan under Din frånvaro. Vid sjukdom och till exempel elevdemokratiskt arbete gäller andra rutiner

7 Elevinflytande Som elev har Du stora möjligheter att påverka utvecklingen indirekt genom elevrepresentation i: Den lokala styrelsen med elevmajoritet Elevrådet Skyddsombudsorganisation Planeringskonferenser Programråd Programarbetslag Ämneskonferens Matråd Nätverk mot mobbning och direkt i: Klassråd Planeringskonferens Elevvårdskonferens Det dagliga arbetet lärare och elever tillsammans Olika program kan ha olika former av möten där elever deltar. Fråga Din mentor om vilka möten som gäller på Din utbildning. Elevregister Om Du byter bostadsadress, telefon, namn eller om det i övrigt sker förändringar i de uppgifter som finns i skolans elevregister, skall detta omedelbart meddelas till Berit Svensson tel Elevråd Elevrådet består av valda representanter av gymnasieelever som skall tillvarata Dina intressen som elev och arbeta med Din närmiljö. Elevrådets sammansättning växlar från läsår till läsår. Vilka som sitter i elevrådets styrelse ser Du på elevrådets anslagstavla i korridoren på väg mot matsalen. Elevrådet samverkar med Lokala styrelsen med elevmajoritet. Elevskåp Du har under Din studietid här hos oss tillgång till ett elevskåp för förvaring av skolmaterial och personliga persedlar. Skåpen är skolans egendom och Du ansvarar för att Ditt skåp används som det är avsett. Skolledningen har en allmän befogenhet att kontrollera om skåpet används på rätt sätt. Om skolledningen anser sig ha anledning att öppna Ditt skåp ska det ske i Din närvaro. Du har också tillgång till omklädningsskåp i Väggahallen. Tyvärr har stölder av värdesaker, persedlar och skor historiskt varit vanligt förekommande i omklädningsrummen i Väggahallen. Skolan ansvarar inte för Dina saker och ersätter Dig inte vid en eventuell stöld. Du kan om Du vill använda skåpen i korridoren i anslutning till idrottsundervisningen. Du får emellertid själv ta med Dig ett hänglås. Skåpen öppnas av vaktmästare vid veckans slut

8 Elevstöd Består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, resurspersoner, studie- och yrkesvägledare. Rektor Eva Kindell har det övergripande ansvaret för elevstöd. Skolhälsovård Mottagningstider på våning 3 D-hus Ulla Hansson tfn Öppen mottagning tis - fre BF, EC, EN, FP, HR, IV, SP Nunni Silfverberg tfn Öppen mottagning mån-tors ES, NV, OP, TE samt Gymnasiesärskolan Vakant tfn Öppen mottagning mån Öppen mottagning fre BP & SMI Bengt Olsson, Skolläkare Enligt överenskommelse Skolkuratorer Skolkuratorerna träffas enligt överenskommelse på våning 3 D-hus. Gun-Britt Borg Tel ES, FP, HR, samt SP Bengt Pettersson Tel BF, BP, EC, EN, IV, NV, OP, SMI och TE Specialpedagoger Specialpedagogerna träffas efter enskild överenskommelse. Eivor Einarsdotter Träff (svenska) Sara Hoffner (svenska) Maria Winkler (matematik) Tel Rum E374 Tel Rum E1002 Tel Rum E1002 Christina Östlund Gustafsson Tel Rum E 352 Resurspersoner Pia Hedberg (pedagogisk assistent) Tel Rum D428 Owe Kohlberg (elevassistent) Tel Rum D416 Truls Lund (engelska) Rum D429 Annica B Holmström (engelska) Rum D429 Studie- och yrkesvägledare (SYV) Studie- och yrkesvägledare träffas enligt överenskommelse på våning 4 D-hus. Birger Frick EC, EN, FP, IV, OP Ingrid Hagberg-Hake BF, HR, SP Per Hergart BP, ES, NV, SMI, TE Tel Rum D433 Tel Rum D434 Tel Rum D430

9 Expedition/Reception Expeditionen finns i D-hus på våning 4 och är öppen vardagar dagtid. I entréhallen E-hus finns en reception som också är öppen vardagar dagtid. Har Du frågor kan Du vända Dig till personalen på dessa ställen. First Class En stor andel av den skrivna interna informationen och kommunikationen på skolan sker via utbildningsförvaltningens intranät First Class, förkortas FC. E-postadresserna är uppbyggda enligt principen: Allmän information för elever hittar Du under konferensen Elevinformation. First Class-ansvarig på skolan är Katrin Mattsson på expeditionen våning 4, tel Fritidsledare Fritidsledare Josefine Lindell och Johan Rehn arbetar 50 % var på Väggaskolan och kan nås via Individuella programmet eller receptionen. Försäkring Som gymnasieelev är Du olycksfallsförsäkrad under skol- och fritid hos AIG EUROPÉ. Anmälan om skada görs direkt till AIG av målsman och måste göras inom 6 månader. Föräldramöte Du som börjar åk 1 inbjuds tillsammans med Dina föräldrar till föräldramöte i början av terminen, se kalendariet. Där kommer vi bland annat att informera om vårt värdegrundsarbete. Övriga föräldramöten bestäms i respektive programarbetslag. Gymnasieskolan Varje program omfattar gymnasiepoäng. 100 poäng motsvarar ungefär en månads heltidsstudier. Den garanterade undervisningstiden skiljer sig mellan programmen. Samtliga program innefattar åtta kärnämnen engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. Varje program får sin karaktär genom sina karaktärsämnen. Karaktärsämnena omfattar sammanlagt poäng. I denna summa ingår ett projektarbete på 100 poäng. De flesta programmen är uppdelade i olika inriktningar under åk 2 och 3. Varje ämne består av en eller flera sidoordnade eller påbyggbara kurser. Varje kurs omfattar minst 50 gymnasiepoäng. Betyg ges efter varje avslutad kurs. I kursplanen som finns för varje kurs, anges kursens syfte och mål men också vilka kunskaper som eleven ska ha uppnått vid kursens slut. Se även vid rubriken Bedömning och betyg Mer information om kursplaner och betygskriterier, se

10 Hemsida Vägga gymnasieskola har en egen hemsida. Hemsidans adress är Hållbar utveckling Vägga gymnasieskola arbetar fr o m 2006 mot att erövra Skolverkets utmärkelse SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Hållbar utveckling definieras i FN:s skrift Vår gemensamma framtid som.en utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. Individuell studieplan Du utformar tillsammans med Din mentor i samråd med SYV Din egen individuella studieplan som kontinuerligt följs upp. Eventuella ändringar i studieplanen görs av SYV efter samråd. Dina behov och önskemål har stor betydelse vid utformandet av studieplanen. Din mentor genomför minst en gång per termin utvecklingssamtal med Dig, med den individuella studieplanen som grund, vilken kan läsas via Dexter. Individuella val Som elev skall Du från och med åk 2 göra individuella val som omfattar 300 poäng. Som individuellt val erbjuds Du varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen, samt de nationellt fastställda kurserna svenska C och idrott och hälsa B. Även modersmålsundervisning och svenska som andraspråk kan förekomma liksom en del lokalt beslutade kurser. Vägga gymnasieskolas utbud av kurser inom individuellt val sammanfattas årligen i en katalog som ges ut i slutet av höstterminen. Programmen anordnar föräldramöten i januari månad och går då igenom valen inom gymnasieskolan. Information Officiell information får Du via anslagstavlorna, intern-tv, First Class, och hemsidan. Internet Du kan nå Din First Class från Internet. Adressen är: Kalendarium Kalendarium för elever finns på First Class, under Väggaskolan/elevkalendarium. Där hittar Du viktig information om händelser under läsåret. Klassråd Klassrådet består av Din klass och era mentorer. Protokollfört klassråd skall hållas minst tre gånger/termin. Protokoll redovisas på First Class. Undertecknat original lämnas till expeditionen våning 4. Klassrådet är dessutom ett utomordentligt tillfälle att träna sammanträdesteknik. I klassrådet tar ni upp frågor som är av allmänt intresse för klassens elever. Krisgrupp På Vägga gymnasieskola finns en krisgrupp. Denna har till uppgift att hantera och leda skolan i händelse av svåra och krisartade incidenter och olyckshändelser som drabbar hela skolan, delar av skolan eller Dig som enskild elev. Kris/krisledningsgrupp leds av rektor Eva Kindell vid Vägga gymnasieskola

11 Källsortering På Vägga gymnasieskola källsorteras följande fraktioner: - Papper/tidningar - Well/kartonger - Batterier - Returburkar - Metallförpackningar - Metallskrot - Hårdplast - Pappersförpackningar - Farligt avfall (ex lysrör, kemikalier, olja, elektroniskt avfall, bilbatterier) Gröna tunnor för returpapper finns utplacerade på ett flertal ställen i samtliga hus. Batterier läggs i en röd box vid biblioteket samt i en tunna vid vaktmästeriet. Returburkar samlas i cafeterian samt i F-huset. Lokal styrelse med elevmajoritet Från och med den 1/ har vi efter beslut av kommunfullmäktige en lokal styrelse med elevmajoritet. Arbetsordningen för styrelsen är fastställd av gymnasienämnden (skolans politiska ledning). Syftet är att stärka det reella elevinflytandet på skolan. Läromedel De läromedel som Du som elev använder under studietiden är ett lån och skall återlämnas till skolan efter avslutad utbildning eller i samband med studieavbrott. Glömmer Du att lämna igen några läromedel kommer Du att bli betalningsskyldig för dessa. Mentor När Du börjar Dina studier hos oss kommer Du att få en personlig mentor. Mentorns uppgift är att vara ett stöd för Dig under hela gymnasieutbildningen. En vuxen i skolan som Du med förtroende kan vända Dig till med alla de frågor och funderingar Du kan tänkas ha. Din mentor och Du kommer att ha minst ett utvecklingssamtal per termin. Så länge som Du är omyndig kommer Dina föräldrar att inbjudas till dessa samtal. Miljöråd I VMR (Vägga Miljöråd) ingår representanter för elever, lärare och övrig personal. Ansvarig för miljöarbetet är rektor Eva Kindell. Elevrådet utser elevernas representanter

12 Mobbning Gruppen Nätverk mot mobbning leds av skolkurator Gun-Britt Borg. Gruppen består av följande personer: Gun-Britt Borg, kurator Bengt Pettersson, kurator Göran Strand, kurator gymnasiesärskolan Eva Kindell, rektor Johan Rehn, fritidsledare Harriett Svensson, receptionen Ros-Marie Magnusson, städ Eva Nilsson, skolmåltid Representant från vaktmästeriet Elevrepresentanter från gymnasiet Elevrepresentanter från gymnasiesärskolan Lärarrepresentanter Modersmålsundervisning Information ges till berörda elever vid skolstart. Närvaro/frånvaro Undervisningens kvalitet är beroende av samarbetet mellan Dig som elev och Din undervisande lärare. Då Du som elev antagit Din utbildningsplats innebär detta studier på heltid. All schemalagd undervisning är obligatorisk liksom alla schemabrytande aktiviteter. Då Du utbildar Dig på heltid inom gymnasieskolans ram är Du berättigad till studiebidrag. Om Du har ogiltig frånvaro från delar av Din utbildning kan Du riskera att få Ditt studiebidrag indraget. Indragningen av studiebidrag beslutas av CSN efter rapport från skolan. Du och Din vårdnadshavare underrättas skriftligen då risk för indraget studiebidrag kan förekomma. Du kan läsa mer om studiestödet under rubriken studiestöd

13 Ordningsregler Vår skola är en stor arbetsplats, med omkring 1100 personer. För att vi alla skall trivas och kunna göra ett bra arbete krävs ordning och reda, samt ömsesidig respekt för varandras arbetsuppgifter och olika roller. Under introduktionsperioden kommer Du som elev att kunna ta del av Ditt programs ordningsregler. Eftersom olika utbildningar har olika arbetsformer och därmed lite olika villkor, kan ordningsreglerna variera något. Som elev på Vägga gymnasieskola är det viktigt att Du känner till vad som gäller för Dig och Din utbildning. För hela skolan gäller: att medverka till att lektionstiderna kan hållas. Sen ankomst rapporteras. att medverka till att gjorda överenskommelser hålls. Till exempel är alla skyldiga att följa och respektera den planering som Du, klassen och läraren/lärarna gemensamt har kommit överens om. Kunskapsredovisningar, teman med mera fastställs i planeringskonferensen. att respektera de samverkansorgan och beslut som finns. Exempel på samverkansorgan är klassråd, planeringskonferens, programråd, programarbetslag och lokal styrelse med elevmajoritet. att medverka till att vi får en bra gemensam miljö fysisk såväl som psykisk. Till exempel genom att respektera att rökning inte är tillåtet inom hela skolans område, genom att visa hövlighet och vara hänsynsfull mot alla elever och all personal på skolan. Av hänsyn till Dig och alla oss andra på skolan tar Du inte med Dig farliga föremål. Enligt lag är det förbjudet att bara kniv på offentlig plats och i skolan. att allt spel om pengar och pengars värde är förbjudet. att alla ansvarar för att vi får en bra och trivsam arbetsplats. Var rädd om skolans material, liksom Dina och andras tillhörigheter. Tänk på att Du är ersättningsskyldig om Du orsakar skada på annans tillhörigheter eller på skolans lokaler och utrustning. Regeringen har den 1 juli 2006 infört bestämmelser om rektors ansvar för att ordningsregler tas fram. Ovanstående ordningsregler kommer därför att ses över under höstterminen 2006 av en brett sammansatt arbetsgrupp. Åtgärder för tillrättavisande av elever i gymnasieskolan regleras i Gymnasieförordningen 6 kap Följande åtgärder kan bli aktuella: Läraren kan visa ut en elev för återstoden av ett pågående undervisningspass. Samtal mellan mentor och elev. Samtal mellan mentor, elev och föräldrar. Skolledning och elevvårdande personal kopplas in. Rektor kan dela ut varning till en elev vid behov. Avstängning eller förvisning. Dessa åtgärder kan ske direkt om elevens beteende inverkar skadligt på andra. Ersättningsskyldighet. Vid grövre förseelser görs polisanmälan

14 Parkering Parkering av bilar skall ske på följande platser: Näsviken, Borgmästargatan, vid Scoutgården samt vid Vägga idrottsplats. Parkeringen vid F-byggnaden är reserverad för skolans personal och kräver ett särskilt P-tillstånd. Handikapparkering finns vid infarten till Väggaskolans skolgård intill F-hus. Parkeringsplatsen vid Villa Utsikten är till för deras gäster och får inte användas av skolans elever eller personal. Parkering av cyklar får endast förekomma i befintliga cykelställ. Detta gäller speciellt vid Rosengården. Felparkerade cyklar kommer att flyttas av vaktmästare till lämpligt ställe. Projektarbete Du kommer att genomföra ett projektarbete på 100 poäng vilket motsvarar ungefär 4 veckors heltidsstudier. Projektarbetets syfte är att det skall utveckla Din förmåga att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Du kommer att få utförlig information av Ditt program under åk 2. Prövning Du har rätt att gå igenom prövning i alla kurser och det projektarbete som ingår i Din individuella studieplan, om Du inte tidigare har fått betyg på kursen eller på projektarbetet eller om Du har fått betyget Icke godkänd. Anmälan sker på särskild blankett som Du kan hämta hos Din studie- och yrkesvägledare. Reception Receptionen finns i entréhallen, E-huset. Du kan vända Dig till receptionen om du behöver hjälp och/eller aktuell information. Receptionen är öppen vardag under skoltid. Restaurang Måsen I skolans matsal Restaurang Måsen serveras skollunch samt mellanmål. Du som skall ha specialkost av något slag skall meddela detta till skolsköterskan. Ansvarig för skolmåltiderna är Barbro Wickman som nås på telefon Rökförbud Tobakslagen från 1994 förbjuder all rökning inom skolans område. Du måste respektera denna lag. Det är således helt förbjudet att röka inom skolans område. Skyltar visar detta tydligt. Vid överträdelse följs detta av åtgärder. För vissa elever med t.ex. allergier kan det vara förenat med livsfara att komma i kontakt med cigarettrök. Alla ska kunna vistas överallt på skolan. Tobaksrök får inte vara ett hinder för detta. Väggaskolan är en miljömedveten, hänsynstagande och välkomnande skola. Sjukanmälan Sjukanmälan görs på telefonnummer från kl Insjuknar Du och går hem under dagen, anmäler Du detta till skolsköterskan, expeditionen, eller receptionen

15 Skolledning Vägga gymnasieskola har fyra skolledare. Nils Andersson, rektor ansvarig för BP, HR, NV, och SMI tel Thomas Andersson, rektor ansvarig för ES, FP, SP och TE tel Eva Kindell, rektor ansvarig för BF, EC, EN, OP och IV tel Torsten Tenland, ansvarar för schemaläggning och studieorganisation tel Till deras hjälp finns ett antal program- och ämnessamordnare utsedda i arbetsorganisationen. Specialutformade program Genom att kombinera karaktärsämnen från olika program, kan en kommun inrätta specialutformade program. Dessa tillgodoser lokala och regionala behov. Ett specialutformat program innefattar även de åtta kärnämnena och projektarbete och motsvarar ett nationellt program i fråga om utbildningens nivå och omfattningen i timmar. SMI, idrottsprogrammet, är ett exempel på ett specialutformat program. Specialutformat program kan även utformas individuellt för en elev för att tillgodose den enskilda elevens behov av kunskaper. Om Du har specifika utbildningsönskemål som inte kan tillgodoses inom ramen för det program Du valt, skall Du vända Dig till Din studie- och yrkesvägledare. Gymnasienämnden i Karlshamns Kommun har tagit fram riktlinjer som gäller för handläggningen av specialutformade program på Vägga gymnasieskola. Studieavbrott/Studieuppehåll Om Du ämnar avbryta Dina studier skall Du anmäla studieavbrottet skriftligen till Din studie och yrkesvägledare. Särskild blankett tillhandahålls av SYV. Studieresor/Studiebesök Policy Studieresor och studiebesök är en viktig del av Din utbildning och är därför knutna till Dina studier både på ett förberedande och uppföljande sätt. För varje resa/besök skall finnas ett väl genomtänkt program där alla i er klass eller grupp skall delta. Detta förankras i programarbetslaget. Blanketten förbindelse inför studieresa fylls i av Dig som elev och lämnas till ansvarig lärare. Studiestöd Studiebidrag kr/månad gäller under läsåret 2006/2007 och utbetalas sista bankdagen i varje månad. Detta gäller inte Dig som fortfarande har barnbidrag. Studiebidraget utbetalas 10 månader om året, januari juni och september december. Om Du som elev inte bedriver heltidsstudier och inte kan ange giltiga skäl, riskerar Du att få Ditt studiebidrag indraget. För Dig som är född 1986 eller tidigare gäller andra bestämmelser. Kontakta din kurator för närmare information. Det finns möjlighet att söka ett utökat studiebidrag, s.k. extra tillägg och inackorderingstillägg. Kontakta din kurator för närmare information

16 Stöd i Dina studier Om du av olika anledningar, t.ex. sjukdom, svårigheter med vissa uppgifter i något ämne, behöver extra uppbackning inför prov skall Du i första hand vända Dig till Din lärare i ämnet. Din lärare skall ha möjlighet att i sin tjänst hjälpa Dig. Du kan också vända Dig till Din mentor för stöd och råd att gå vidare. Elevföreträdare i lokala styrelsen och elevskyddsombud har vid behov rätt till extra stöd för de lektioner de gått miste om för att fullfölja sina uppdrag. Har du behov av stöd mer kontinuerligt kan Du ha rätt till särskilt stöd. Kontakta omgående Din lärare eller mentor. Studie- och yrkesvägledare (SYV) Se elevstöd. Tider för läsåret Läsårstider Höstterminen 2006 Vårterminen 2007 Lovdagar Övriga lovdagar måndag 21 augusti onsdag 20 december måndag 8 januari onsdag 13 juni torsdag 2 november fredag 3 november måndag 19 februari fredag 23 februari tisdag 10 april fredag 13 april måndag 30 april fredag 18 maj måndag 25 september måndag 30 oktober onsdag 1 november samt onsdag den 14 mars Utvecklingssamtal Minst en gång per termin erbjuds elev (omyndig elev) och förälder/vårdnadshavare att ha ett förberett samtal med elevs mentor om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling i förhållande till målen. Samtalet skall genomföras med den individuella studieplanen som grund. Underlag får mentorn bland annat från undervisande lärare vid de återkommande mitterminskonferenserna. Utrymning av skolan Vid utrymning av skolan ges larm via högtalarna samt klockor i korridorerna. Vid larm skall skolan omedelbart utrymmas. Elever och personal samlas på de återsamlingsplatser (se bilden nedan märkta med ) som finns angivna på utrymningsplanerna vilka finns anslagna i varje undervisningsrum. Läraren är ytterst ansvarig gruppens utrymning, men vi måste alla ta vårt gemensamma ansvar för att alla i gruppen verkligen kommer ut ur byggnaden

17 Studera utrymningsplanerna noga! = Återsamlingsplatser Öppettider Under skoldagen är skolan ingen offentlig plats utan samtliga besökande skall anmäla sig i receptionen

18 Översiktskarta A B C D E E1 E2 E3 E4 F G H I J M Kommunal vuxenutbildning, estetiska ämnet bild Omvårdnadsprogrammet, VUX Omvårdnadsprogrammet, Barn och Fritidsprogrammet Administration, IT-tekniker Kurator Naturvetenskapsprogrammet Skolledning Skolhälsovård Studie- och yrkesvägledning Teknikprogrammet Vaktmästeri Bibliotek Reception Hotell- och restaurangprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Restaurang Viken Samhällsvetenskapsprogrammet Språk, Idrottsprogrammet Restaurang Måsen, elev- och personalmatsal Väggasalen Individuella programmet Fordonsprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, teater och dans Byggprogrammet Gymnasiala särskolan Kommunala vuxenutbildningen Byggprogrammet, måleriämnen Estetiska programmet, musik

19 - 18 -

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 LÄSÅRET 2016/2017 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 16 Lovdag 9/1, 10/1, 26/5 och 5/6 2017 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Elevinformation Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Viktig information till Dig som studerar på Naturvetargymnasiet Adressändring Anmäls snarast till expeditionen och handledaren. Affischering För att få

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun

Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun Utbildning i svenska för invandrare SFI Aneby kommun LÄSÅRET 2014 2015 VUXENUTBILDNINGEN 2014 07 01 Aneby kommun Vad är KomVux? KomVux är en förkortning av Kommunal Vuxenutbildning och har till syfte att

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Elevhandboken 2011/2012

Elevhandboken 2011/2012 Elevhandboken 2011/2012 Välkommen till Sven Eriksonsgymnasiet Sven Eriksonsgymnasiet är en skola som ligger i Borås centrum och som också sätter eleven i centrum. Vår skola har gamla anor och grundades

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer