Vi som arbetar på Vägga gymnasieskola hälsar såväl nya som gamla elever välkomna. Vår förhoppning är att Ni alla ska trivas och utvecklas hos oss.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi som arbetar på Vägga gymnasieskola hälsar såväl nya som gamla elever välkomna. Vår förhoppning är att Ni alla ska trivas och utvecklas hos oss."

Transkript

1 Vi som arbetar på Vägga gymnasieskola hälsar såväl nya som gamla elever välkomna. Vår förhoppning är att Ni alla ska trivas och utvecklas hos oss.

2 Adress... 2 Anhörigblankett... 2 Anslag/fack/meddelanden... 2 Avgång... 2 Bedömning och betyg... 2 Biblioteket är till för Dig... 3 Blanketter... 4 Busskort/resetillägg... 4 Cafeteria... 4 Datasalar och elev-id... 4 Datatorg... 4 Dexter... 5 Donationsfonder... 5 Droger... 5 Elevansvar... 5 Elevers ledighet från undervisningen... 5 Elevinflytande... 6 Elevregister... 6 Elevråd... 6 Elevskåp... 6 Elevstöd... 7 Expedition/Reception... 8 First Class... 8 Fritidsledare... 8 Försäkring... 8 Föräldramöte... 8 Gymnasieskolan... 8 Hemsida... 9 Hållbar utveckling... 9 Individuell studieplan... 9 Individuella val... 9 Information... 9 Internet... 9 Kalendarium... 9 Klassråd... 9 Krisgrupp... 9 Källsortering...10 Lokal styrelse med elevmajoritet...10 Läromedel...10 Mentor...10 Miljöråd...10 Mobbning...11 Modersmålsundervisning...11 Närvaro/frånvaro...11 Ordningsregler...12 Parkering...13 Projektarbete...13 Prövning...13 Reception...13 Restaurang Måsen...13 Rökförbud...13 Sjukanmälan...13 Skolledning...14 Specialutformade program...14 Studieavbrott/Studieuppehåll...14 Studieresor/Studiebesök Policy...14 Studiestöd...14 Stöd i Dina studier...15 Studie- och yrkesvägledare (SYV)...15 Tider för läsåret...15 Utvecklingssamtal...15 Utrymning av skolan...15 Öppettider...16 Översiktskarta

3 Adress Karlshamns kommun, Vägga gymnasieskola, Karlshamn. Webbadress: adress: Telefonnummer: Reception Expedition Sjukanmälan elever Från kl Anhörigblankett Du måste fylla i blanketten Du får första dagen i skolan. Vi vill ha uppgifter om vem som är Din närmast anhörig och den personens namn, adress, telefonnummer och var personen går att nå under dagtid. Detta är viktigt om det skulle hända Dig något. Den ifyllda blanketten förvaras i en pärm på expeditionen våning 4. Anslag/fack/meddelanden Anslagstavla för meddelande finns på tre ställen i E-hallen. 1. Vid receptionen med allmän information om diverse kulturarrangemang i kommunen. 2. Vid ingången till matsalen för meddelande från skolledning och elevråd 3. Vid elevrådsrummet för elevinformation. Observera att meddelande skall godkännas av skolledningen innan de sätts upp. Flera program har dessutom information i anslutning till sina lokaler. Samtliga klasser har klassfack utanför personalrummet i E-byggnaden. Tag för vana att dagligen ta en titt på informationstavlor, i klassfacken och i Din mailbox. Det går att sända E-post via First Class till såväl elever som all personal. Meddelande sänds också via TV-skärmar i entréhallen, cafeterian och matsalen. Avgång Om en elev inte vid utbildningens början inställer sig till den utbildning som han/hon har tagits in på och inte anmäler giltigt förfall hos rektor inom tre dagar efter det att undervisningen startat, anses han/hon ha avgått från utbildningen. Enligt gymnasieförordningen 17. Bedömning och betyg I gymnasieskolan läser Du många kurser och får betyg efter varje avslutad kurs. Betygen är målrelaterade och fyrgradiga. Betygsskalan går från mycket väl godkänd (MVG), via väl godkänd (VG) och godkänd (G), till icke godkänd (IG). För varje betygsnivå finns betygskriterier, nationella eller lokala, om vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg. Dina kunskaper ska relateras till de betygskriterier som finns för varje kurs. Läraren skall fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgång i studierna, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. Lpf 2.5. Hos oss gäller följande rutiner: - 2 -

4 Betygsinformation Vid kursstart ska läraren ge eleven information om kursplanen, betygskriterier och betygskonkretisering (läraren anger vad som krävs för ett visst betyg). Dessa dokument finns hos din program- respektive ämnessamordnare. Varje elev skall ha betygssamtal med läraren vid minst två tillfällen. Tillfälle 1 ska ske när cirka halva kursen genomförts. Tillfälle 2 ska ske innan betyg är satt. Datum för dessa samtal skall elev och lärare registrera var för sig. Eleven skall aldrig uppleva sitt betyg som en överraskning. Ett betyg kan inte överklagas (se gymnasieförordningen). Likvärdig bedömning och betygssättning För att Du i så hög grad som möjligt ska få en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning, oberoende av vilket program Du går eller vilken lärare Du har, arbetar lärarna tillsammans i ämnesarbetslag. I flera kurser finns även nationella prov, som bland annat har som syfte att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning över hela landet. Betyg och kurstid Betyg på avslutad kurs och efter en etapp skall sättas av läraren GyF 7kap 3. Betyg sätts av läraren senast 14 arbetsdagar efter kursslut som finns angiven på Din individuella studieplan och för gruppen i respektive programs timplan. Programmens timplaner finns hos programsamordnaren. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevs kunskaper, skall betyg ej sättas (SFS 2001:56). Förlängd utbildningstid I den individuella studieplanen anges när tidpunkten för en kurs är slut. Om Du då inte uppnått godkänt får Du efter samråd med undervisande lärare avgöra om Du anser Dig färdig med kursen eller ej, vilket kan medföra en förlängning av kurstiden. En skriftlig handlingsplan utarbetas gemensamt av Dig, undervisande lärare och i förekommande fall av Din SYV. Förlängning av kurstiden innebär inte med automatik lärarledd undervisning. Nytt slutdatum fastställs för kursslut. Detta skall ovillkorligen meddelas av undervisande lärare till elevregister, SYV och mentor via First Class (dvs. till Berit Svensson och för kännedom till SYV och mentor) så att förändringen kan införas på Din individuella studieplan. Förlängning av kurstid över terminsgränser beviljas av rektor. Förkortning av kurstid Om Du anser att kursmålen är uppnådda och undervisande lärare har betygsunderlag före utsatt kursslut har Du en rättighet att få betyg. Begäran om en förkortning av kurstiden från Dig skall vara skriftlig. Detta meddelas på motsvarande sätt som ovan. Biblioteket är till för Dig Väggaskolans bibliotek är en studieplats för hela skolan och har något för alla. Här finns böcker, tidningar, tidskrifter och tillgång till Internet och olika databaser. Bibliotekarierna finns tillgängliga hela skoldagen för att ge Dig handledning i informationssökning eller tips om böcker. Vi som arbetar här är två bibliotekarier, John Copcutt och Petra Johansson samt biblioteksassistent Anneli Sternsson. VÄLKOMMEN! - 3 -

5 Blanketter Skolans olika blanketter finns listade på FC med hänvisning, så att du på ett enkelt sätt kan hämta den eller de blanketter du behöver. Busskort/resetillägg För att vara berättigad till busskort måste Du vara född 1987 eller senare och ha en färdväg på minst 6 km, räknat närmast framkomliga väg bostad skola. Blankett för ansökan om busskort fick Du med antagningsbeskedet till åk 1. För åk 2 och 3 har ett tillfälligt resebevis delats ut i slutet av vårterminen. Busskort kvitteras ut hos Din mentor under någon av de första veckorna. Om du förlorat eller har problem med Ditt busskort vänd Dig till receptionen. Tänk på att busskortet är en värdehandling! Cafeteria Cafeteria finns i anslutning till huvudentrén i E-huset samt en i F-huset. Dessa arrenderas, sköts och drivs av elever. Eventuell förtjänst, möjliggör väl planerade studieresor. Cafeterian är öppen under skoldagar. För cafeterian i F-huset ansvarar Barn- och fritidsprogrammet. Ansökan om att få disponera cafeterian intill entréhallen, lämnas till rektor Thomas Andersson. Riktlinjer för att hyra cafeterian finns i First Class, under Väggaskolan/cafeterian. Datasalar och elev-id I dessa salar finns dyrbar och attraktiv utrustning. För att försvåra stölder och skadegörelse gäller särskilda ordningsregler. 1. Som elev får Du ej vistas i datasalarna utan ansvarig lärare/handledare. 2. Lärare/handledare ansvarar för att fönster och dörrar är låsta då salen lämnas. 3. Meddelande om datavirus rapporteras genast till datateknikerna. 4. Felanmälan sker skriftligen till datateknikerna i deras brevlåda. 5. Samtliga datasalar är utrustade med larm och andra säkerhetsarrangemang. Som elev får Du ett eget id och lösenord för att kunna använda datorerna. Dessutom har Du en egen hemkatalog. Om Du missbrukar Ditt id (någon annan missbrukar Ditt id) eller inte följer de dataregler som finns riskerar Du att bli avstängd och kan därmed inte använda datorerna i skolan. Detta kan påverka Ditt betyg i de kurser där Du är beroende av att använda skolans datorer. Datatorg I entréhallen finns ett antal datorer att disponera för i första hand skolarbete. Dessa är tillgängliga för alla, utan att någon bokning krävs

6 Dexter Dexter är en internetsida där vissa uppgifter om elevers studiegång samlas. Som elev kan Du se Din egen individuella studieplan, Dina fastställda betyg, Ditt schema, aktuell klasslista samt egen närvaro. Mentorer ser sina mentorselevers studieplan och närvaro. Lärare registrerar elevers närvaro i Dexter. Manual till Dexter hittar du på FC: dexter/manual. Eleverna får sitt lösenord under introduktionsperioden. Katrin Mattsson hanterar frågor kring Dexter. Föräldrar till elever under 18 år kan få lösenord, så att de kan följa sitt barns studiegång. Lösenordet får man genom att anmäla sig på hemsidan, under kontohantering, medborgarkonto. Webbadressen är //dexter.karlshamn.se Donationsfonder Fonder som förvaltas av Karlshamns kommun och ur vilka elever vid skolan kan ansöka om utdelning: Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond Stiftelsen A Hellerströms donationsfond Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond Sista ansökningsdag är den 1 november Ansökan sker på särskild blankett som kan hämtas i receptionen eller i expeditionen. Droger Skolan är självklart en alkohol- och drogfri arbetsplats. På Väggaskolans område råder totalt rökförbud inom markerat område. Väggaskolan är en rökfri, hälsomedveten, hänsynstagande arbetsplats där alla ska må bra. Elevansvar En stor del av utbildningen i gymnasieskolan syftar till att ge Dig som elev möjlighet att utveckla ett allt större ansvarstagande för Dina studier, Din närmiljö och Din egen utveckling. Det är viktigt att Du som elev känner till dina lagstadgade och demokratiska rättigheter och använder Dig av dem när Du tillsammans med lärare planerar undervisningens uppläggning, genomförande, val av redovisningsform och uppföljning. Elevers ledighet från undervisningen Vi förutsätter att Du som valt att utbilda Dig här hos oss förlägger andra aktiviteter än studier till icke skoltid. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men då Du accepterat Din utbildningsplats är Din närvaro i skolarbetet såväl självklar som obligatorisk. Om Du ändå behöver vara ledig ansöker Du om lov hos Din mentor, som kan bevilja lov upp till fem arbetsdagar/läsår. Vid längre ledighet beslutar Din rektor. Innan rektor beslutar, skall mentor tillstyrka eller avstyrka ansökan. Blankett finns på skolans hemsida och även i receptionen. All ledighet kräver planering. Förbered ledigheten genom att meddela Dina lärare. Som elev ansvarar Du alltid själv för att ta reda på vad som pågått i skolan under Din frånvaro. Vid sjukdom och till exempel elevdemokratiskt arbete gäller andra rutiner

7 Elevinflytande Som elev har Du stora möjligheter att påverka utvecklingen indirekt genom elevrepresentation i: Den lokala styrelsen med elevmajoritet Elevrådet Skyddsombudsorganisation Planeringskonferenser Programråd Programarbetslag Ämneskonferens Matråd Nätverk mot mobbning och direkt i: Klassråd Planeringskonferens Elevvårdskonferens Det dagliga arbetet lärare och elever tillsammans Olika program kan ha olika former av möten där elever deltar. Fråga Din mentor om vilka möten som gäller på Din utbildning. Elevregister Om Du byter bostadsadress, telefon, namn eller om det i övrigt sker förändringar i de uppgifter som finns i skolans elevregister, skall detta omedelbart meddelas till Berit Svensson tel Elevråd Elevrådet består av valda representanter av gymnasieelever som skall tillvarata Dina intressen som elev och arbeta med Din närmiljö. Elevrådets sammansättning växlar från läsår till läsår. Vilka som sitter i elevrådets styrelse ser Du på elevrådets anslagstavla i korridoren på väg mot matsalen. Elevrådet samverkar med Lokala styrelsen med elevmajoritet. Elevskåp Du har under Din studietid här hos oss tillgång till ett elevskåp för förvaring av skolmaterial och personliga persedlar. Skåpen är skolans egendom och Du ansvarar för att Ditt skåp används som det är avsett. Skolledningen har en allmän befogenhet att kontrollera om skåpet används på rätt sätt. Om skolledningen anser sig ha anledning att öppna Ditt skåp ska det ske i Din närvaro. Du har också tillgång till omklädningsskåp i Väggahallen. Tyvärr har stölder av värdesaker, persedlar och skor historiskt varit vanligt förekommande i omklädningsrummen i Väggahallen. Skolan ansvarar inte för Dina saker och ersätter Dig inte vid en eventuell stöld. Du kan om Du vill använda skåpen i korridoren i anslutning till idrottsundervisningen. Du får emellertid själv ta med Dig ett hänglås. Skåpen öppnas av vaktmästare vid veckans slut

8 Elevstöd Består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, resurspersoner, studie- och yrkesvägledare. Rektor Eva Kindell har det övergripande ansvaret för elevstöd. Skolhälsovård Mottagningstider på våning 3 D-hus Ulla Hansson tfn Öppen mottagning tis - fre BF, EC, EN, FP, HR, IV, SP Nunni Silfverberg tfn Öppen mottagning mån-tors ES, NV, OP, TE samt Gymnasiesärskolan Vakant tfn Öppen mottagning mån Öppen mottagning fre BP & SMI Bengt Olsson, Skolläkare Enligt överenskommelse Skolkuratorer Skolkuratorerna träffas enligt överenskommelse på våning 3 D-hus. Gun-Britt Borg Tel ES, FP, HR, samt SP Bengt Pettersson Tel BF, BP, EC, EN, IV, NV, OP, SMI och TE Specialpedagoger Specialpedagogerna träffas efter enskild överenskommelse. Eivor Einarsdotter Träff (svenska) Sara Hoffner (svenska) Maria Winkler (matematik) Tel Rum E374 Tel Rum E1002 Tel Rum E1002 Christina Östlund Gustafsson Tel Rum E 352 Resurspersoner Pia Hedberg (pedagogisk assistent) Tel Rum D428 Owe Kohlberg (elevassistent) Tel Rum D416 Truls Lund (engelska) Rum D429 Annica B Holmström (engelska) Rum D429 Studie- och yrkesvägledare (SYV) Studie- och yrkesvägledare träffas enligt överenskommelse på våning 4 D-hus. Birger Frick EC, EN, FP, IV, OP Ingrid Hagberg-Hake BF, HR, SP Per Hergart BP, ES, NV, SMI, TE Tel Rum D433 Tel Rum D434 Tel Rum D430

9 Expedition/Reception Expeditionen finns i D-hus på våning 4 och är öppen vardagar dagtid. I entréhallen E-hus finns en reception som också är öppen vardagar dagtid. Har Du frågor kan Du vända Dig till personalen på dessa ställen. First Class En stor andel av den skrivna interna informationen och kommunikationen på skolan sker via utbildningsförvaltningens intranät First Class, förkortas FC. E-postadresserna är uppbyggda enligt principen: Allmän information för elever hittar Du under konferensen Elevinformation. First Class-ansvarig på skolan är Katrin Mattsson på expeditionen våning 4, tel Fritidsledare Fritidsledare Josefine Lindell och Johan Rehn arbetar 50 % var på Väggaskolan och kan nås via Individuella programmet eller receptionen. Försäkring Som gymnasieelev är Du olycksfallsförsäkrad under skol- och fritid hos AIG EUROPÉ. Anmälan om skada görs direkt till AIG av målsman och måste göras inom 6 månader. Föräldramöte Du som börjar åk 1 inbjuds tillsammans med Dina föräldrar till föräldramöte i början av terminen, se kalendariet. Där kommer vi bland annat att informera om vårt värdegrundsarbete. Övriga föräldramöten bestäms i respektive programarbetslag. Gymnasieskolan Varje program omfattar gymnasiepoäng. 100 poäng motsvarar ungefär en månads heltidsstudier. Den garanterade undervisningstiden skiljer sig mellan programmen. Samtliga program innefattar åtta kärnämnen engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. Varje program får sin karaktär genom sina karaktärsämnen. Karaktärsämnena omfattar sammanlagt poäng. I denna summa ingår ett projektarbete på 100 poäng. De flesta programmen är uppdelade i olika inriktningar under åk 2 och 3. Varje ämne består av en eller flera sidoordnade eller påbyggbara kurser. Varje kurs omfattar minst 50 gymnasiepoäng. Betyg ges efter varje avslutad kurs. I kursplanen som finns för varje kurs, anges kursens syfte och mål men också vilka kunskaper som eleven ska ha uppnått vid kursens slut. Se även vid rubriken Bedömning och betyg Mer information om kursplaner och betygskriterier, se

10 Hemsida Vägga gymnasieskola har en egen hemsida. Hemsidans adress är Hållbar utveckling Vägga gymnasieskola arbetar fr o m 2006 mot att erövra Skolverkets utmärkelse SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Hållbar utveckling definieras i FN:s skrift Vår gemensamma framtid som.en utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. Individuell studieplan Du utformar tillsammans med Din mentor i samråd med SYV Din egen individuella studieplan som kontinuerligt följs upp. Eventuella ändringar i studieplanen görs av SYV efter samråd. Dina behov och önskemål har stor betydelse vid utformandet av studieplanen. Din mentor genomför minst en gång per termin utvecklingssamtal med Dig, med den individuella studieplanen som grund, vilken kan läsas via Dexter. Individuella val Som elev skall Du från och med åk 2 göra individuella val som omfattar 300 poäng. Som individuellt val erbjuds Du varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen, samt de nationellt fastställda kurserna svenska C och idrott och hälsa B. Även modersmålsundervisning och svenska som andraspråk kan förekomma liksom en del lokalt beslutade kurser. Vägga gymnasieskolas utbud av kurser inom individuellt val sammanfattas årligen i en katalog som ges ut i slutet av höstterminen. Programmen anordnar föräldramöten i januari månad och går då igenom valen inom gymnasieskolan. Information Officiell information får Du via anslagstavlorna, intern-tv, First Class, och hemsidan. Internet Du kan nå Din First Class från Internet. Adressen är: Kalendarium Kalendarium för elever finns på First Class, under Väggaskolan/elevkalendarium. Där hittar Du viktig information om händelser under läsåret. Klassråd Klassrådet består av Din klass och era mentorer. Protokollfört klassråd skall hållas minst tre gånger/termin. Protokoll redovisas på First Class. Undertecknat original lämnas till expeditionen våning 4. Klassrådet är dessutom ett utomordentligt tillfälle att träna sammanträdesteknik. I klassrådet tar ni upp frågor som är av allmänt intresse för klassens elever. Krisgrupp På Vägga gymnasieskola finns en krisgrupp. Denna har till uppgift att hantera och leda skolan i händelse av svåra och krisartade incidenter och olyckshändelser som drabbar hela skolan, delar av skolan eller Dig som enskild elev. Kris/krisledningsgrupp leds av rektor Eva Kindell vid Vägga gymnasieskola

11 Källsortering På Vägga gymnasieskola källsorteras följande fraktioner: - Papper/tidningar - Well/kartonger - Batterier - Returburkar - Metallförpackningar - Metallskrot - Hårdplast - Pappersförpackningar - Farligt avfall (ex lysrör, kemikalier, olja, elektroniskt avfall, bilbatterier) Gröna tunnor för returpapper finns utplacerade på ett flertal ställen i samtliga hus. Batterier läggs i en röd box vid biblioteket samt i en tunna vid vaktmästeriet. Returburkar samlas i cafeterian samt i F-huset. Lokal styrelse med elevmajoritet Från och med den 1/ har vi efter beslut av kommunfullmäktige en lokal styrelse med elevmajoritet. Arbetsordningen för styrelsen är fastställd av gymnasienämnden (skolans politiska ledning). Syftet är att stärka det reella elevinflytandet på skolan. Läromedel De läromedel som Du som elev använder under studietiden är ett lån och skall återlämnas till skolan efter avslutad utbildning eller i samband med studieavbrott. Glömmer Du att lämna igen några läromedel kommer Du att bli betalningsskyldig för dessa. Mentor När Du börjar Dina studier hos oss kommer Du att få en personlig mentor. Mentorns uppgift är att vara ett stöd för Dig under hela gymnasieutbildningen. En vuxen i skolan som Du med förtroende kan vända Dig till med alla de frågor och funderingar Du kan tänkas ha. Din mentor och Du kommer att ha minst ett utvecklingssamtal per termin. Så länge som Du är omyndig kommer Dina föräldrar att inbjudas till dessa samtal. Miljöråd I VMR (Vägga Miljöråd) ingår representanter för elever, lärare och övrig personal. Ansvarig för miljöarbetet är rektor Eva Kindell. Elevrådet utser elevernas representanter

12 Mobbning Gruppen Nätverk mot mobbning leds av skolkurator Gun-Britt Borg. Gruppen består av följande personer: Gun-Britt Borg, kurator Bengt Pettersson, kurator Göran Strand, kurator gymnasiesärskolan Eva Kindell, rektor Johan Rehn, fritidsledare Harriett Svensson, receptionen Ros-Marie Magnusson, städ Eva Nilsson, skolmåltid Representant från vaktmästeriet Elevrepresentanter från gymnasiet Elevrepresentanter från gymnasiesärskolan Lärarrepresentanter Modersmålsundervisning Information ges till berörda elever vid skolstart. Närvaro/frånvaro Undervisningens kvalitet är beroende av samarbetet mellan Dig som elev och Din undervisande lärare. Då Du som elev antagit Din utbildningsplats innebär detta studier på heltid. All schemalagd undervisning är obligatorisk liksom alla schemabrytande aktiviteter. Då Du utbildar Dig på heltid inom gymnasieskolans ram är Du berättigad till studiebidrag. Om Du har ogiltig frånvaro från delar av Din utbildning kan Du riskera att få Ditt studiebidrag indraget. Indragningen av studiebidrag beslutas av CSN efter rapport från skolan. Du och Din vårdnadshavare underrättas skriftligen då risk för indraget studiebidrag kan förekomma. Du kan läsa mer om studiestödet under rubriken studiestöd

13 Ordningsregler Vår skola är en stor arbetsplats, med omkring 1100 personer. För att vi alla skall trivas och kunna göra ett bra arbete krävs ordning och reda, samt ömsesidig respekt för varandras arbetsuppgifter och olika roller. Under introduktionsperioden kommer Du som elev att kunna ta del av Ditt programs ordningsregler. Eftersom olika utbildningar har olika arbetsformer och därmed lite olika villkor, kan ordningsreglerna variera något. Som elev på Vägga gymnasieskola är det viktigt att Du känner till vad som gäller för Dig och Din utbildning. För hela skolan gäller: att medverka till att lektionstiderna kan hållas. Sen ankomst rapporteras. att medverka till att gjorda överenskommelser hålls. Till exempel är alla skyldiga att följa och respektera den planering som Du, klassen och läraren/lärarna gemensamt har kommit överens om. Kunskapsredovisningar, teman med mera fastställs i planeringskonferensen. att respektera de samverkansorgan och beslut som finns. Exempel på samverkansorgan är klassråd, planeringskonferens, programråd, programarbetslag och lokal styrelse med elevmajoritet. att medverka till att vi får en bra gemensam miljö fysisk såväl som psykisk. Till exempel genom att respektera att rökning inte är tillåtet inom hela skolans område, genom att visa hövlighet och vara hänsynsfull mot alla elever och all personal på skolan. Av hänsyn till Dig och alla oss andra på skolan tar Du inte med Dig farliga föremål. Enligt lag är det förbjudet att bara kniv på offentlig plats och i skolan. att allt spel om pengar och pengars värde är förbjudet. att alla ansvarar för att vi får en bra och trivsam arbetsplats. Var rädd om skolans material, liksom Dina och andras tillhörigheter. Tänk på att Du är ersättningsskyldig om Du orsakar skada på annans tillhörigheter eller på skolans lokaler och utrustning. Regeringen har den 1 juli 2006 infört bestämmelser om rektors ansvar för att ordningsregler tas fram. Ovanstående ordningsregler kommer därför att ses över under höstterminen 2006 av en brett sammansatt arbetsgrupp. Åtgärder för tillrättavisande av elever i gymnasieskolan regleras i Gymnasieförordningen 6 kap Följande åtgärder kan bli aktuella: Läraren kan visa ut en elev för återstoden av ett pågående undervisningspass. Samtal mellan mentor och elev. Samtal mellan mentor, elev och föräldrar. Skolledning och elevvårdande personal kopplas in. Rektor kan dela ut varning till en elev vid behov. Avstängning eller förvisning. Dessa åtgärder kan ske direkt om elevens beteende inverkar skadligt på andra. Ersättningsskyldighet. Vid grövre förseelser görs polisanmälan

14 Parkering Parkering av bilar skall ske på följande platser: Näsviken, Borgmästargatan, vid Scoutgården samt vid Vägga idrottsplats. Parkeringen vid F-byggnaden är reserverad för skolans personal och kräver ett särskilt P-tillstånd. Handikapparkering finns vid infarten till Väggaskolans skolgård intill F-hus. Parkeringsplatsen vid Villa Utsikten är till för deras gäster och får inte användas av skolans elever eller personal. Parkering av cyklar får endast förekomma i befintliga cykelställ. Detta gäller speciellt vid Rosengården. Felparkerade cyklar kommer att flyttas av vaktmästare till lämpligt ställe. Projektarbete Du kommer att genomföra ett projektarbete på 100 poäng vilket motsvarar ungefär 4 veckors heltidsstudier. Projektarbetets syfte är att det skall utveckla Din förmåga att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Du kommer att få utförlig information av Ditt program under åk 2. Prövning Du har rätt att gå igenom prövning i alla kurser och det projektarbete som ingår i Din individuella studieplan, om Du inte tidigare har fått betyg på kursen eller på projektarbetet eller om Du har fått betyget Icke godkänd. Anmälan sker på särskild blankett som Du kan hämta hos Din studie- och yrkesvägledare. Reception Receptionen finns i entréhallen, E-huset. Du kan vända Dig till receptionen om du behöver hjälp och/eller aktuell information. Receptionen är öppen vardag under skoltid. Restaurang Måsen I skolans matsal Restaurang Måsen serveras skollunch samt mellanmål. Du som skall ha specialkost av något slag skall meddela detta till skolsköterskan. Ansvarig för skolmåltiderna är Barbro Wickman som nås på telefon Rökförbud Tobakslagen från 1994 förbjuder all rökning inom skolans område. Du måste respektera denna lag. Det är således helt förbjudet att röka inom skolans område. Skyltar visar detta tydligt. Vid överträdelse följs detta av åtgärder. För vissa elever med t.ex. allergier kan det vara förenat med livsfara att komma i kontakt med cigarettrök. Alla ska kunna vistas överallt på skolan. Tobaksrök får inte vara ett hinder för detta. Väggaskolan är en miljömedveten, hänsynstagande och välkomnande skola. Sjukanmälan Sjukanmälan görs på telefonnummer från kl Insjuknar Du och går hem under dagen, anmäler Du detta till skolsköterskan, expeditionen, eller receptionen

15 Skolledning Vägga gymnasieskola har fyra skolledare. Nils Andersson, rektor ansvarig för BP, HR, NV, och SMI tel Thomas Andersson, rektor ansvarig för ES, FP, SP och TE tel Eva Kindell, rektor ansvarig för BF, EC, EN, OP och IV tel Torsten Tenland, ansvarar för schemaläggning och studieorganisation tel Till deras hjälp finns ett antal program- och ämnessamordnare utsedda i arbetsorganisationen. Specialutformade program Genom att kombinera karaktärsämnen från olika program, kan en kommun inrätta specialutformade program. Dessa tillgodoser lokala och regionala behov. Ett specialutformat program innefattar även de åtta kärnämnena och projektarbete och motsvarar ett nationellt program i fråga om utbildningens nivå och omfattningen i timmar. SMI, idrottsprogrammet, är ett exempel på ett specialutformat program. Specialutformat program kan även utformas individuellt för en elev för att tillgodose den enskilda elevens behov av kunskaper. Om Du har specifika utbildningsönskemål som inte kan tillgodoses inom ramen för det program Du valt, skall Du vända Dig till Din studie- och yrkesvägledare. Gymnasienämnden i Karlshamns Kommun har tagit fram riktlinjer som gäller för handläggningen av specialutformade program på Vägga gymnasieskola. Studieavbrott/Studieuppehåll Om Du ämnar avbryta Dina studier skall Du anmäla studieavbrottet skriftligen till Din studie och yrkesvägledare. Särskild blankett tillhandahålls av SYV. Studieresor/Studiebesök Policy Studieresor och studiebesök är en viktig del av Din utbildning och är därför knutna till Dina studier både på ett förberedande och uppföljande sätt. För varje resa/besök skall finnas ett väl genomtänkt program där alla i er klass eller grupp skall delta. Detta förankras i programarbetslaget. Blanketten förbindelse inför studieresa fylls i av Dig som elev och lämnas till ansvarig lärare. Studiestöd Studiebidrag kr/månad gäller under läsåret 2006/2007 och utbetalas sista bankdagen i varje månad. Detta gäller inte Dig som fortfarande har barnbidrag. Studiebidraget utbetalas 10 månader om året, januari juni och september december. Om Du som elev inte bedriver heltidsstudier och inte kan ange giltiga skäl, riskerar Du att få Ditt studiebidrag indraget. För Dig som är född 1986 eller tidigare gäller andra bestämmelser. Kontakta din kurator för närmare information. Det finns möjlighet att söka ett utökat studiebidrag, s.k. extra tillägg och inackorderingstillägg. Kontakta din kurator för närmare information

16 Stöd i Dina studier Om du av olika anledningar, t.ex. sjukdom, svårigheter med vissa uppgifter i något ämne, behöver extra uppbackning inför prov skall Du i första hand vända Dig till Din lärare i ämnet. Din lärare skall ha möjlighet att i sin tjänst hjälpa Dig. Du kan också vända Dig till Din mentor för stöd och råd att gå vidare. Elevföreträdare i lokala styrelsen och elevskyddsombud har vid behov rätt till extra stöd för de lektioner de gått miste om för att fullfölja sina uppdrag. Har du behov av stöd mer kontinuerligt kan Du ha rätt till särskilt stöd. Kontakta omgående Din lärare eller mentor. Studie- och yrkesvägledare (SYV) Se elevstöd. Tider för läsåret Läsårstider Höstterminen 2006 Vårterminen 2007 Lovdagar Övriga lovdagar måndag 21 augusti onsdag 20 december måndag 8 januari onsdag 13 juni torsdag 2 november fredag 3 november måndag 19 februari fredag 23 februari tisdag 10 april fredag 13 april måndag 30 april fredag 18 maj måndag 25 september måndag 30 oktober onsdag 1 november samt onsdag den 14 mars Utvecklingssamtal Minst en gång per termin erbjuds elev (omyndig elev) och förälder/vårdnadshavare att ha ett förberett samtal med elevs mentor om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling i förhållande till målen. Samtalet skall genomföras med den individuella studieplanen som grund. Underlag får mentorn bland annat från undervisande lärare vid de återkommande mitterminskonferenserna. Utrymning av skolan Vid utrymning av skolan ges larm via högtalarna samt klockor i korridorerna. Vid larm skall skolan omedelbart utrymmas. Elever och personal samlas på de återsamlingsplatser (se bilden nedan märkta med ) som finns angivna på utrymningsplanerna vilka finns anslagna i varje undervisningsrum. Läraren är ytterst ansvarig gruppens utrymning, men vi måste alla ta vårt gemensamma ansvar för att alla i gruppen verkligen kommer ut ur byggnaden

17 Studera utrymningsplanerna noga! = Återsamlingsplatser Öppettider Under skoldagen är skolan ingen offentlig plats utan samtliga besökande skall anmäla sig i receptionen

18 Översiktskarta A B C D E E1 E2 E3 E4 F G H I J M Kommunal vuxenutbildning, estetiska ämnet bild Omvårdnadsprogrammet, VUX Omvårdnadsprogrammet, Barn och Fritidsprogrammet Administration, IT-tekniker Kurator Naturvetenskapsprogrammet Skolledning Skolhälsovård Studie- och yrkesvägledning Teknikprogrammet Vaktmästeri Bibliotek Reception Hotell- och restaurangprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Restaurang Viken Samhällsvetenskapsprogrammet Språk, Idrottsprogrammet Restaurang Måsen, elev- och personalmatsal Väggasalen Individuella programmet Fordonsprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet, teater och dans Byggprogrammet Gymnasiala särskolan Kommunala vuxenutbildningen Byggprogrammet, måleriämnen Estetiska programmet, musik

19 - 18 -

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI 2015 2 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2013/2014 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer