Statistik Statistics Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik 2001. Statistics 2001. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden"

Transkript

1 Statistik 2001 Statistics 2001 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån

2 2 Statistics 2001 Publication plan for the Official Statistics of Sweden Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2001 Tidigare publicering Statistik 1981 Previous publication Statistics 1981 Producent SCB, IP/PUB, Box , STOCKHOLM Producer Förfrågningar Inger Ermalm, Informations- och publiceringsenheten, tfn , e-post: Inquires Inger Ermalm, , Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: SCB Statistik ISSN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

3 3 Förord Preface Statistik 2001 innehåller uppgifter om den planerade publiceringen i Sveriges officiella statistik (SOS) under För information om publicering utanför SOS hänvisas till respektive myndighets webbplats. I planen redovisas utöver publicering i publikationer även uppgifter i statistiska databaser. Ansvaret för den officiella statistiken är fördelat på olika myndigheter. I avsnittet Statistikansvariga myndigheter (SAM) finns en förteckning över de myndigheter som har ansvar för officiell statistik och vilka områden som deras ansvar omfattar. Upplysningar om enskilda publikationer eller uppgifter i de statistiska databaserna kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. Statistiska centralbyrån i april 2001 Svante Öberg Inger Ermalm Statistics 2001 comprises planned publication for the Official Statistics of Sweden (SOS) in the course of For information on other publication from the other governmental authorities responsible for official statistics, see respective web sites. Furthermore this publication plan presents information on statistical data available from Statistical Databases kept by the governmental authorities responsible for official statistics. The responsibility for official statistics in Sweden is decentralized to a number of governmental authorities. In the publication plan there is a list of these governmental authorities (SAM) and the areas their respective responsibility cover. Details on statistical information published in print or by electronic means may be obtained from the references listed in the publication plan. Statistics Sweden, April 2001 Svante Öberg Inger Ermalm

4 4 Innehåll Contents Sida/ page 3 Förord 5 Förklaringar 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) 12 Allmän statistik (A) 13 Arbetsmarknad (AM) 19 Befolkning (BE) 20 Bostäder och byggande (BO) 24 Energi (EN) 25 Finansmarknad (FM) 28 Handel med varor och tjänster (HA) 29 Hälso- och sjukvård (HS) 31 Inkomster och inkomstfördelning (IF) 32 Jordbruk, skogsbruk och fiske (JO) 37 Kultur och fritid (KU) 38 Levnadsförhållanden (LE) 38 Medborgarinflytande (ME) 39 Miljövård (MI) 43 Nationalräkenskaper (NR) 44 Näringsverksamhet (NV) 48 Offentlig ekonomi (OE) 50 Priser och konsumtion (PR) 53 Rättsväsende (RV) 54 Socialförsäkring (SF) 54 Socialtjänst (SO) 55 Transporter och kommunikationer (TK) 58 Utbildning och forskning (UF) 62 Övriga publikationer (X) 63 Engelskt sakregister 65 Svenskt sakregister Preface Explanations Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) General statistics (A) Labour market (AM) Population (BE) Housing and construction (BO) Energy (EN) Financial market (FM) Trade in goods and services (HA) Health and medical care (HS) Income and income distribution (IF) Agriculture, forestry and fishery (JO) Culture and leisure (KU) Living conditions (LE) Citizens influence (ME) Environmental protection (MI) National accounts (NR) Industrial and commercial activities (NV) Public finances (OE) Prices and consumption (PR) Judicial system (RV) Social insurance (SF) Social services (SO) Transport and communications (TK) Education and research (UF) Other publications (X) English subject matter index Swedish subject matter index

5 5 Förklaringar Explanations Den officiella statistiken I lagen om den officiella statistiken (SFS 1992:889) anges att officiell statistik är sådan statistik för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Enligt lagen skall den officiella statistiken vara objektiv och allmänt tillgänglig och den skall vara framställd och offentliggjord med hänsyn till skyddet för enskilda. Sveriges officiella statistik (SOS) I förordningen om officiell statistik (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 2000:742) anger regeringen att en myndighet skall offentliggöra den officiella statistiken i Sveriges officiella statistik enligt föreskrifter som Statistiska centralbyrån meddelar. SCB har meddelat föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av officiell statistik i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1995:5. Publiceringsplanens omfattning I publiceringsplanen redovisas den planerade publiceringen i serien Sveriges Officiella statistik (SOS) under 2000 Officiell statistik kan även offentliggöras i elektronisk form. I planen presenteras därför utöver redovisningar i tryckt form också uppgifter i statistiska databaser. Publiceringsplanen upptar den vid slutet av år 2000 kända, planerade utgivningen av publikationer resp. inläggningen i statistiska databaser under Ämnesområden Statistiken i publiceringsplanen är indelad efter ämnesområden. Indelningen av ämnesområden är anpassad till den indelning som finns i bilagan till statistikförordningen (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 2000:742). Som hjälp vid sökning av uppgifter finns ett sakregister. Publiceringstidpunkter Publiceringstidpunkterna anger när publikationen beräknas komma från trycket resp. när statistiken offentliggörs i statistiska databaser. De statistiska meddelanden som SCB är ansvarig myndighet för, kommer också att i sin helhet publiceras gratis på SCB:s webbplats. Priser Priserna anges med reservation för oförutsedda ändringar i t.ex. utgivningen. De angivna priserna är cirkapriser exkl. mervärdesskatt. Porto tillkommer (ej för prenumerationer). Official statistics The Official Statistics Act (SFS 1992:889) states that official statistics are statistics for planning, research and public information purposes and for international reporting produced by a public authority in accordance with the provisions issued by the Government. Under the Act, official statistics are to be objective and available to the public, and they are to be produced and published with regard to the statutes protecting the integrity of the individual. The Official Statistics of Sweden (SOS) In the Ordinance concerning Official Statistics (1992:1668, reprinted and amended as 2000:742) the Government states that a public authority shall publish official statistics in the Official Statistics of Sweden in accordance with the provisions issued by Statistics Sweden. Statistics Sweden has issued provisions and recommendations on the publication of official statistics in Meddelanden i samordningsfrågor (Reports on Statistical Co-ordination) (MIS) 1995:5. Publication in Statistics 2000 In this publication plan the statistics to be published in the Official Statistics of Sweden in the course of 2000 are presented. Information on statistical data available from the Statistical Databases of Sweden is included as well. The publication plan comprises the information on the above plans available at the end of Subject matter areas The statistics in the publication plan are arranged in accordance with the subject matter areas stated in the appendix to the Statistics Ordinance (1992:1668, reprinted and amended as 2000:742). As an aid in finding the right publication there is an English Subject Matter Index. Time of publication The time of publication refers to the time of delivery from the printer or of publishing in the statistical databases. The Statistical reports that Statistics Sweden is responsible for will also be available free of charge on Statistics Sweden s web site. Prices The prices quoted are with reservation for unforeseen changes. VAT is not included and will not be added for foreign shipments. For countries within the EU, a VAT number is required for VAT exemption. Postage is not included (except for subscriptions).

6 6 Kontaktpersoner Mer detaljerad information om enskilda publikationer eller uppgifter i statistiska databaserna och var man kan få tag på statistiken kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. I många fall producerar SCB statistik och publikationer på uppdrag av de myndigheter som har ansvar för officiell statistik. I vissa fall anges därför kontaktpersoner för dels statistikansvarig myndighet, dels SCB. I sådana fall kan man vända sig till den statistikansvariga myndighetens kontaktperson med övergripande frågor och till SCB:s kontaktperson med frågor som avser mer detaljerad information. Statistikansvariga myndigheter (SAM) I en bilaga till statistikförordningen (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 2000:742) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. På de närmast följande sidorna finns en förteckning över statistikansvariga myndigheter och deras ansvarsområden. Förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen. Statistikansvarig myndighet har också angivits för varje publikation eller område i statistikdatabaserna som ingår i SOS. De förkortningar som därvid använts är: Information Details on statistical information published in print or by electronic means may be obtained from the references listed in the publication plan. Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) An appendix to the Statistics Ordinance (1992:1668, reprinted and amended as 2000:742) defines the areas covered by official statistics and states the authorities responsible for the statistics in these areas. Information on the responsible authorities is listed on the following pages. The abbreviations for the responsible authorities used in the plan are as follows: AV Arbetsmiljöverket AV Swedish Work Environment Authority BRÅ Brottsförebyggande rådet BRÅ National Council for Crime Prevention CSN Centrala studiestödsnämnden CSN Swedish National Board of Student Aid ESV Ekonomistyrningsverket ESV Swedish National Financial Management Authority Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fiskeriverket National Board of Fisheries HsV Högskoleverket National Agency for Higher Education ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS Swedish Institute for Growth Policy Studies KemI Kemikalieinspektionen KemI National Chemicals Inspectorate KI Konjunkturinstitutet KI National Institute of Economic Research MI Medlingsinstitutet MI National Mediation Office Migrationsverket Swedish Migration Board Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RFV Riksförsäkringsverket RFV National Social Insurance Board Riksgäldskontoret Swedish National Debt Office SKS Skogsstyrelsen SKS National Board of Forestry SoS Socialstyrelsen SoS National Board of Health and Welfare STEM Statens energimyndighet STEM Swedish National Energy Administration SIKA Statens institut för kommunikationsanalys SIKA Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Statens skolverk National Agency for Education SCB Statistiska centralbyrån SCB Statistics Sweden SLU Sveriges lantbruksuniversitet SLU Swedish University of Agricultural Science Turistdelegationen Swedish Tourist Authority ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB Swedish Agency for Civil Emergency Planning

7 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority Ekelundsvägen 16, Solna Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Offentlig ekonomi: Taxering Utfallet av statsbudgeten Finansinspektionen Ansvarar för officiell statistik på området Arbetsmarknad: Tfn: Arbetsskador Fax: Arbetsmiljö Swedish Financial Supervisory Authority Box 7831, Stockholm E-post: Webbadress: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) National Council for Crime Prevention Box 1386, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Finansmarknad: Finansräkenskaper Börsaktieägande Stockstatistik för finansiella företag Finansiella företag, bokslut Försäkringsverksamhet inkl. understödsföreningar Fiskeriverket Ansvarar för officiell statistik på området Rättsväsende: National Board of Fisheries Brott Box 423, Göteborg För brott lagförda personer Domstolarnas verksamhet Tfn: Kriminalvård Fax: Återfall i brott E-post: Webbadress: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Ansvarar för officiell statistik på området Swedish National Board of Student Aid Jordbruk, skogsbruk och fiske: Sundsvall Fiske Vattenbruk Tfn: Fax: E-post: Högskoleverket Webbadress: National Agency for Higher Education Box 7851, Stockholm Ansvarar för officiell statistik på området Utbildning och forskning: Tfn: Studiestöd Fax: E-post: Webbadress: Ekonomistyrningsverket (ESV) Swedish National Financial Management Authority Box , Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Utbildning och forskning: Högskoleväsende

8 8 Institutet för tillväxtpolitiska studier Swedish Institute for Growth Policy Studies Box 4, Östersund Medlingsinstitutet National Mediation Office Box 1236 Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: Ej klar Box 574, Stockholm Webbadress: Tfn: Fax: , Ansvarar för officiell statistik på området: Arbetsmarknad: E-post: Löner, nationellt och regionalt Webbadress: Lönesummor och arbetskostnader Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Nyetableringar Migrationsverket Swedish Migration Board Norrköping Konkurser och offentliga ackord Utlandsägda företag Svenskt ägande av utländska företag Tfn: Fax: E-post: Kemikalieinspektionen (KemI) Webbadress: National Chemicals Inspectorate Box 1384, Solna Ansvarar för officiell statistik på området Befolkning: Tfn: Invandring och asylsökande Fax: E-post: Webbadress: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Ansvarar för officiell statistik på området Stockholm Miljövård: Kemikalier; försäljning och användning Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Konjunkturinstitutet (KI) National Institute of Economic Research Box 3116, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Priser och konsumtion: Hushållens inköpsplaner Näringsverksamhet: Näringslivets investeringar Ansvarar för officiell statistik på området Miljövård: Utsläpp Belastning Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning

9 9 Riksförsäkringsverket (RFV) Socialstyrelsen (SoS) National Social Insurance Board National Board of Health and Welfare Stockholm Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena Offentlig ekonomi: Offentliga utgifter inom socialförsäkringssektorn Socialförsäkring m.m.: Stöd till barnfamiljer Stöd vid sjukdom och handikapp Stöd vid ålderdom Arbetslöshetsersättning Ansvarar för officiell statistik på områdena Hälso- och sjukvård: Hälsa och sjukdomar Hälso- och sjukvård Dödsorsaker Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Riksgäldskontoret Statens energimyndighet (STEM) Swedish National Debt Office Swedish National Energy Administration Stockholm Box 310, Eskilstuna Tfn: Telefon: 016: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Offentlig ekonomi: Statlig upplåning och statsskuld Ansvarar för officiell statistik på området Energi: Tillförsel och användning av energi Energibalanser Prisutvecklingen inom energiområdet Skogsstyrelsen (SKS) National Board of Forestry Jönköping Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Tfn: Fax: Ansvarar för officiell statistik på området Jord- och skogsbruk, fiske: Sysselsättning i skogsbruket Produktion i skogsbruket Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Box 17213, Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Transporter och kommunikationer Vägtrafik Luftfart Bantrafik Postverksamhet Sjöfart Televerksamhet Kommunikationsvanor

10 10 Statens jordbruksverk Statistiska centralbyrån (SCB) Swedish Board of Agriculture Statistics Sweden Jönköping SCB, Stockholm Box 24300, Stockholm Tfn: Fax: Tfn: E-post: Fax: Webbadress: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Jord- och skogsbruk, fiske: SCB, Örebro Animalieproduktion Örebro Lantbrukets struktur Produktion i lantbruks- och trädgårdsnäring Tfn: Sysselsättning i jordbruket Fax: Skördeuppskattningar E-post: Lantbrukets ekonomi Webbadress: Prisutvecklingen i jordbruket Ansvarar för officiell statistik på områdena Arbetsmarknad: Statens kulturråd Sysselsättning, nationellt och regionalt Swedish National Council for Cultural Affairs Arbetskraftsundersökningar Box 7843, Stockholm Befolkning: Tfn: Befolkningens storlek och befolkningsförändringar Fax: Befolkningens sammansättning E-post: Befolkningsframskrivningar Webbadress: Bostäder och byggande: Ansvarar för officiell statistik på området Lokalbyggande Kultur och fritid: Byggnadskostnader Bibliotek Intäkter och kostnader i bosektorn Kulturmiljövård Bostads- och hyresuppgifter Museer Fastighetspriser och lagfarter Studieförbund Fastighetstaxeringar Samhällets kulturutgifter Handel med varor och tjänster: Inrikeshandel Utrikeshandel Statens skolverk National Agency for Education Kungsgatan 53, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Utbildning och forskning: Skolväsende och barnomsorg Inkomster och inkomstfördelning: Hushållens ekonomi Levnadsförhållanden: Centrala indikatorer för integrerade beskrivningar av Levnadsförhållanden Jämställdhet Medborgarinflytande: Allmänna val Partisympatier

11 11 Statistiska centralbyrån (SCB) (forts.) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Swedish University of Agricultural Sciences Miljövård: Umeå Miljöskyddskostnader Markanvändning Tfn: Vattenanvändning Fax: Dricksvattenkvalitet E-post: Gödselmedel och kalk Webbadress: Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper Näringsverksamhet: Näringslivets struktur Varu- och tjänsteproduktion Industriproduktionens utveckling Ansvarar för officiell statistik på området Jord- och skogsbruk, fiske: Riksskogstaxeringar Turistdelegationen Swedish Tourist Authority Box 860, Stockholm Industrins leveranser och order Industrins lager Exportenkäter Tfn: Investeringsenkäter Fax: Industrins kapacitet och kapacitetsutnyttjande FoU-insatser Företagssektorns finanser Företagens resultat Tjänstenäringars intäkter och kostnader Offentlig ekonomi: Kommunernas finanser Offentliga utgifter inom utbildningssektorn Skatter, avgifter och inkomster E-post: Webbadress: Priser och konsumtion: Konsumentprisindex Tfn: Nettoprisindex Fax: Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Hushållens utgifter Utbildning och forskning: Forskning Befolkningens utbildning Ansvarar för officiell statistik på området Näringsverksamhet: Inkvartering Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) Swedish Agency for Civil Emergency Planning Box , Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Näringsverksamhet: Statistik för särskilda varugrupper

12 12 Serien Sveriges officiella statistik (SOS) Annan statlig statistik Allmän statistik General Statistics Publikationer Publications A01 Statistisk årsbok för Sverige 2002 Statistical yearbook of Sweden 2002 Inkl. cd-romskiva med hela innehållet ISSN ISBN dec. Ej fastställt Ulla Sundberg, SCB A02 Allmän månadsstatistik Monthly digest of Swedish statistics ISSN Allmän månadsstatistik publiceras i sin helhet på SCB:s webbplats på Internet (http://am.scb.se). Ett utdrag av de mest använda tabellerna publiceras i tryckt form. 2001:1 2001:2 2001:3 2001:4 2001:5 2001:6 2001: :9 2001: : :12 vecka 04 vecka 07 vecka 11 vecka 15 vecka 20 vecka 24 vecka 34 vecka 37 vecka 42 vecka 46 vecka 50 Helår 770: 100: Marianne Arvidson, SCB ASM Statistiska meddelanden Statistical Reports Det angivna priset avser prenumeration : på samtliga ämnesserier under Beträffande prenumeration på de olika serierna hänvisas till resp. serie under de olika ämnesområdena.

13 13 AM Arbetsmarknad Labour market Publikationer Publications AM87 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1999 Occupational diseases and occupational accidents 1999 ISSN ISBN aug. 144: Börje Bengtsson, ASS Madeleine Bastin, SCB SAM: ASS AM91 Lönestatistisk årsbok 2000 Statistical yearbook of salaries 2000 ISSN ISBN okt. 144: Annica Wallerå, SCB AMSM Statistiska meddelanden, serie Arbetsmarknad AM. År 2001 Statistical Reports, series Labour market AM 2001 ISSN Prenumeration på hela serien : AM10 Arbetskraftsundersökningen. Månad Labour force survey. Monthly december 2000 vecka 04 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 oktober 2001 november 2001 vecka 08 vecka 12 vecka 17 vecka 21 vecka 25 vecka 30 vecka 34 vecka 38 vecka 43 vecka 47 vecka : Margareta Henkel, SCB AM11 Arbetskraftsundersökningen. Kvartal Labour force survey. Quarterly 4:e kv vecka 06 1:a kv :a kv :e kv vecka 18 vecka 31 vecka : Margareta Henkel, SCB AM12 Arbetskraftsundersökningarna 2000 Labour force surveys 2000 febr. 110: Margareta Henkel, SCB

14 14 AM17 Konjunkturstatistik, löner och sysselsättning för statlig sektor. Månad Salaries and employment in the governmental sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 14 vecka 18 vecka 22 vecka 27 vecka 31 vecka 36 vecka 40 vecka 44 vecka : Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM31 Lönesummor, preliminär skatt och sociala ersättningar (Resultat från statistiska bearbetningar av kontrolluppgifterna från arbetsgivare.) The sums of income of employment, preliminary taxes etc. based on the employees income verifications from employers etc. for the income year 1999 maj 110: Linda Ryen, SCB AM32 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 1999 Regional labour statistics 1999 Sysselsättning i kommuner och län Utveckling och flöden på arbetsmarknaden maj aug. 281: 156: Gunnar Hedin, SCB AM38 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad Wages and salaries in the private sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 19 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet

15 15 AM39 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Månad Labour cost index for wage-earners in the private sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 19 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Birgitta Selander, SCB AM43 Arbetsorsakade besvär 2001 Work related problems 2001 juni 110: Henrik Nordin, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV AM46 Konjunkturstatistik över lediga jobb och vakanser Kvartal Short term statistics of job openings and job vacancies Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 10 vecka 22 vecka 35 vecka : Joakim Haak, SCB AM47 Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor. Månad Wages and salaries in the private and public sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 19 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Håkan Swan, SCB SAM: Medlingsinstitutet

16 16 AM49 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad Salaries in the primary local authorities and the public sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 14 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Veronica Andersson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM50 Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2000 Wages and employment in the government 2000 vecka : Annica Wallerå, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM51 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2000 Wages and employment in county councils 2000 vecka : Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM52 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2000 Wages and employment in primary local authorities 2000 vecka : Annica Wallerå, SCB AM57 Löner för arbetare inom privat sektor 2000 Average hourly earnings of wageearners in the private sector 2000 vecka : Kristian Söderholm, SCB Carina Lingheimer, SCB Staffan Brantingson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM61 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationer (LAPS). Kvartal The amount of wage incomes, payroll taxes and preliminary tax from the VAT and PAYE return. Quarterly 3:e och 4:e kv :a kv :a och 2:a kv :a och 3:e kv vecka 09 vecka 22 vecka 36 vecka : Christian Ekström, SCB christian

17 17 AM62 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2000 Salaries for employees in the private sector 2000 vecka : Kristian Söderholm, SCB Carina Lingheimer, SCB Staffan Brantingson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM63 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS). Kvartal Short-term employment. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka : Heather Bergdahl, SCB AM69 Arbetsskador 2000 Occupational injuries 2000 sept. 156: Henrik Nordin, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän, privat sektor, kvartal Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för arbetare privat sektor (AKIak), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för tjänstemän privat sektor (AKItk), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), mittmånad i varje kvartal Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löneindex för arbetare, privat sektor, månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet

18 18 Löneindex för tjänstemän, privat sektor, månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löneindex för industriarbetare (LÖI), mittmånad i varje kvartal Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löneindex för industriarbetare (LÖI), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för arbetare inom industrin KLP. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för arbetare inom privat sektor KLP. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för tjänstemän inom privat sektor KLP. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för anställda inom statlig sektor KLS. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för anställda inom kommuner KLK. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anna Wetterling, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för anställda inom landsting KLL. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anna Wetterling, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskraftsundersökningar, AKU månad, kvartal, år, mitten av efterföljande månad Gunilla Widlund, SCB Kortperiodisk sysselsättningsstatistik KS, kvartal (4, 1, 2, 3) 8 veckor efter kvartalets slut Heather Bergdahl, SCB Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt LAPS. Kvartal (4, 1, 2, 3) 8 veckor efter kvartalets slut Christian Ekström, SCB

19 19 Löner, privat sektor, strukturstatistik 2000 hösten Carina Lingheimer, SCB Kristian Söderholm, SCB Staffan Brantingson, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2000 sommaren Annica Wallerå, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2000 sommaren Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2000 sommaren Annica Wallerå, SCB SAM: Medlingsinstitutet Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 1999 mars Martin Lagnerö, SCB BE Befolkning Population Publikationer Publications Befolkningsstatistik 2000 Population statistics 2000 BE76 Del 1 2. Folkmängden och dess förändringar i kommuner m.m. Inrikes och utrikes flyttningar Part 1 2. Population and vital statistics by municipality. Internal and external migration ISSN ISBN maj 224: Hans Gidebäck, SCB BE78 Del 3. Folkmängden efter kön, ålder och medborgarskap m.m. Part 3. Population. Distribution by sex, age and citizenship etc. ISSN ISBN sept. 224: Hans Gidebäck, SCB BE79 Del 4. Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Part 4. Vital Statistics ISSN ISBN nov. 224: Hans Gidebäck, SCB

20 20 BESM Statistiska meddelanden, serie Befolkning BE. År 2001 Statistical Reports, series Population BE ISSN Prenumeration på hela serien. 198: BE12 Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2000 Population in the whole country, counties and municipalities on December 31, febr. 110: Hans Gidebäck, SCB BE65 Asylsökande och beviljade uppehållstillstånd 2000 Asylum-seekers and resident permits granted 2000 febr. 110: Hans Nidsjö, Migrationsverket migrationsverket.se SAM: Migrationsverket Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Flyttningar, 2000 vecka 10 Ewa Eriksson, SCB Folkmängd, vecka 10 Ewa Eriksson, SCB Födda/döda, 2000 vecka 10 Ewa Eriksson, SCB Folkmängd i tätorter, 2000 okt. Marianne Eriksson, SCB BO Bostäder och byggande Housing and construction Publikationer Publications BO01 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2001 Yearbook of housing and building statistics 2001 ISSN ISBN maj 256: Kristina Halldin, SCB

21 21 BOSM Statistiska meddelanden, serie Bostäder och byggande BO. År 2001 Statistical Reports, series Housing and construction BO ISSN Prenumeration på hela serien : BO14 Byggande. Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus. Preliminära uppgifter. Kvartal Construction. New construction and restoration of residential buildings and new construction of non-residential buildings. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka : Seija Lammasaitta, SCB Nilserik Sahlén, SCB BO20 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2000 Construction. New construction: Completed residential buildings 2000 maj 156: Nilserik Sahlén, SCB Seija Lammasaitta, SCB BO21 Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2000 Construction. Restoration and demolition of multi-dwelling buildings 2000 maj 156: Nilserik Sahlén, SCB BO26 Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2000 Construction. New construction costs of residential buildings 2000 juni 156: Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB BO27 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2000 Construction. New construction: Buildings with granted government aid 2000 juni 156: Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB BO30 Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under 2000 Rents/fees etc. in residential buildings completed during 2000 vecka : Kristina Halldin, SCB BO31 Bostads- och hyresundersökningen 1999 Survey of housing and rents 1999 Hushållsdata vecka : Göran Björk, SCB BO32 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 2000 The survey of receipts and costs for multi-dwelling buildings in 2000 vecka : Robert Ståhl, SCB

22 22 BO34 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag. Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of March Semi-public and private bodies vecka : Kerstin Fredriksson, SCB BO35 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september Allmännyttiga bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of September 2001 Semi-public bodies vecka : Kerstin Fredriksson, SCB BO37 Rikets fastigheter Del 1. Uppgifter från särskild fastighetstaxering Assessment of real estate in Part 1. dec. 156: Dan Borglund, SCB BO38 Rikets fastigheter Del 2. Uppgifter från allmän fastighetstaxering Assessment of real estate in Part 2 juni 156: Dan Borglund, SCB BO39 Bostads- och hyresundersökningen 2000 Survey of housing and rents 2000 Lägenhetsdata. Hyres- och bostadsrättslägenheter Preliminära uppgifter Definitiva uppgifter vecka 14 vecka : 156: 156: Marcus Vingren, SCB BO40 Fastighetsprisindex och fastighetsprisstatistik. Preliminära uppgifter. Kvartal Prices of real estate. Preliminary data. Quarterly 4:e kv (inkl. prel. årsresultat och prel. årsindex 2000) 1:a kv :a kv :e kv vecka 11 vecka 24 vecka 37 vecka : Rein Billström, SCB BO41 Fastighetsprisstatistik. Småhus, hyreshus, industrifastigheter, jord- och skogsbruk samt obebyggd tomtmark 2000 Prices of real estate. One- or twodwelling buildings, multi-dwelling and commercial buildings, industrial real estate, agriculture and forestry, and unbuilt sites 2000 juli 156: Rein Billström, SCB

23 23 Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Bostadsbyggnadsstatistik. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO14 vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka 47 Seija Lammasaitta, SCB Bostadsbyggnadsstatistik SM BO20 maj Nilserik Sahlén, SCB Ombyggnad av flerbostadshus. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO14 vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka 47 Nilserik Sahlén, SCB Ombyggnad av flerbostadshus SM BO21 maj Nilserik Sahlén, SCB Nybyggnadskostnader för bostadshus SM BO26 och SM BO27 juni Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB Fastighetsprisstatistik med fastighetsprisindex samt lagfartsstatistik. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO40 vecka 11 vecka 24 vecka 37 vecka 50 Rein Billström, SCB Fastighetsprisstatistik med fastighetsprisindex samt lagfartsstatistik SM BO41 juli Rein Billström, SCB Fastighetstaxeringar, 2001 SM BO37 dec. Dan Borglund, SCB Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO14 vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka 47 Nilserik Sahlén, SCB Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under 2000 aug. Kristina Halldin, SCB Intäkter och kostnader i flerbostadshus. R dec. Robert Ståhl, SCB

24 24 Outhyrda lägenheter i flerbostadshus. R, L, K juni, nov. Kerstin Fredriksson, SCB Bostads- och hyresundersökningen Lägenhetsdata för hyreslägenheter. Preliminära uppgifter. R Lägenhetsdata för hyreslägenheter. Definitiva uppgifter. R Hushållsdata. R april aug. sept. Marcus Vingren, SCB Göran Björk, SCB EN Energi Energy Publikationer Publications ENSM Statistiska meddelanden, serie Energi EN. År 2001 Statistical Reports, series Energy EN ISSN Prenumeration på hela serien. 961: EN11 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen Electric energy supply, district heating and supply of natural and gasworks gas Definitiva uppgifter 1999 mars Definitive results 1999 Preliminära uppgifter 2000 okt. Preliminary results : Edmund Kurt, SCB SAM: Statens energimyndighet EN16 Energistatistik för bostadsbyggnader och lokaler. Fyra rapporter Energy statistics for multi-dwelling buildings and for non-residential premises Energistatistik för småhus 2000 Energy statistics for one- and twodwelling houses in 2000 Energistatistik för flerbostadshus 2000 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000 Energistatistik för lokaler 2000 Energy statistics for non-residential premises in 2000 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2000 Energy statistics on dwellings and non-residential premises in 2000 sept. sept. okt. nov. 267: SAM: Statens energimyndighet Johan Eriksson, SCB Eva Bernestål, SCB Inger Munkhammar, SCB Inger Munkhammar, SCB

25 25 EN17 Priser på nättjänst och elenergi 2001 Prices of electric energy and transmission of energy 2001 april Hans Elfsberg, SCB SAM: Statens energimyndighet EN20 Energiförsörjningen. Kvartal och år Energy supply. Quarterly and year 3:e kv :e kv och år :a kv :a kv Årliga energibalanser Yearly energy balance sheets vecka 02 vecka 15 vecka 28 vecka 41 dec. 331: Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet EN31 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Fuels. Deliveries and consumption of fuels. Preliminary data. Quarterly ande year 4:e kv och år :a kv :a kv :e kv vecka 12 vecka 25 vecka 39 vecka : Eva Johansson, SCB Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Förbrukning av bränslen, kvartal (4, 1, 2, 3) mars, juni, sept., dec. Eva Johansson, SCB SAM: Statens energimyndighet FM Finansmarknad Financial markets Publikationer Publications FM 06 Finansiella företag 2000 Financial enterprises 2000 Utkommer även som SM (FM 38) ISSN ISBN sept. 136: Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

26 26 FMSM Statistiska meddelanden, serie Finansmarknad FM. År 2001 Statistical Reports, series Financial markets FM ISSN Prenumeration på hela serien : FM11 Finansräkenskaper 2000 Financial accounts 2000 nov. 156: Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen FM12 Försäkringsbolagen Preliminära uppgifter. Kvartal och år Swedish insurance companies. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv År 2000 vecka 08 vecka 21 vecka 34 vecka 47 okt. 331: Jörgen Wallinder Owe Hoffmann, Iris Örnevik, Finansinspektionen SAM: Finansinspektionen FM17 Finansräkenskaper. Kvartal Financial accounts. Quarterly 3:e kv vecka 09 4:e kv :a kv :a kv vecka 22 vecka 29 vecka : Fredrik Pettersson, SCB SAM: Finansinspektionen FM20 Aktieägandet. Halvår Owners of quoted shares, half-year 31 december juni 2001 mars sept. 198: 110: Monica Wiman, SCB Marianne Biljer SAM: Finansinspektionen FM33 Kreditmarknadsföretag. Uppgifter om balanser, kreditgivning och leasing. Kvartal. (Upphör fr.o.m. 2 kv ) Credit market companies. Quarterly 4:e kv :a kv vecka 12 vecka : Linnéa Sundin, SCB SAM: Finansinspektionen FM35 Stockstatistik. In- och utlåning på kundkategorier. Kvartal. (Upphör fr.o.m. 2 kv ) Financial institutions, deposits and lending by institutional sectors. Quarterly 4:e kv :a kv vecka 11 vecka : Inger Olofsson, SCB, Linnéa Sundin, SCB SAM: Finansinspektionen

27 27 FM37 Värdepappersfonder. Uppgifter om aktie-, ränte- och andra fonder. Kvartal. Mutual funds. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 09 vecka 22 vecka 36 vecka : Hans Olsson, SCB Siv Löfgren, SCB SAM: Finansinspektionen FM38 Finansiella företag Bokslutsstatistik. Preliminär redovisning Financial enterprises Financial statement. First figures maj 110: Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Finansräkenskaper. Kvartal Ca 4 månader efter kvartalets utgång Christina Ekblom, SCB Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen In- och utlåning, sektorfördelad. Kvartal Drygt två månader efter kvartalets utgång Inger Olofsson, SCB Jan Sylvén, SCB SAM: Finansinspektionen Bankernas tillgångar och skulder. Månad I mitten av nästföljande månad Inger Olofsson, SCB Källa: Riksbanken Bostadsinstitutens tillgångar och skulder. Månad I mitten av nästföljande månad Linnéa Sundin, SCB SAM: Finansinspektion Aktiekurser, branschindex. Månad I början av nästföljande månad Monica Wiman, SCB Källa: Affärsvärlden

28 28 HA Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Publikationer Publications HASM Statistiska meddelanden, serie Handel med varor och tjänster HA. År 2001 Statistical Reports, series Trade in services and goods HA ISSN X Prenumeration på hela serien : HA17 Utrikeshandel. Snabbstatistik. Månad Foreign trade First released monthly figures december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 oktober 2001 november jan. 26 febr. 26 mars 25 april 28 maj 26 juni 27 juli 24 aug. 24 sept. 26 okt. 26 nov. 28 dec. 799: Runo Samuelsson, SCB HA22 Utrikeshandel. Export och import på varor och länder. Månad Foreign trade Exports and imports of goods. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september jan. 15 febr. 19 mars 17 april 14 maj 18 juni 12 juli 14 aug. 17 sept. 12 okt. 13 nov. 17 dec : 110: Jan Erik Parman, SCB

29 29 Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Omsättning inom detaljhandeln. Månad 7 8 veckor efter månadens slut Daniel Lennartsson, SCB Omsättning inom inrikeshandeln. Kvartal (4, 1, 2, 3) febr. juni, sept., nov. Daniel Lennartsson, SCB Utrikeshandel totalt inkl. snabbstatistik. Månad ca 25 dagar efter månadens slut, årsstatistik i jan. Hans Jonsson, SCB Utrikeshandel stat. nr (8-siffer KN). Månad ca 10 veckor efter månadens slut, årsstatistik i jan. Hans Jonsson, SCB Utrikeshandel varugrupp (SITC rev 3). Månad ca 10 veckor efter månadens slut, årsstatistik i mars Hans Jonsson, SCB HS Hälso- och sjukvård Health and medical care Publikationer Publications Socialstyrelsens serie STATISTIK Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: STATISTICS: The series of the National Board of Health and Welfare Hälso- och sjukvård Health care and medical services Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001 Yearbook of Health and Medical Care 2001 okt. Gratis Göran Engholm, SoS SAM: SoS

30 30 Hälsa och sjukdomar Health and diseases Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: Gratis Aborter i Sverige 2000 Januari december. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January december. Preliminary figures Aborter i Sverige 2001 Januari juni Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January June. Preliminary figures Aborter 2000 Abortions 2000 mars sept. okt. Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Amning av barn födda 1999 Breast-feeding. Children born 1999 okt. Clas Hedberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Assisterad befruktning 1999 Assisted reproduction: results of treatment 1999 okt. Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Cancer Incidence in Sweden 1999 (In English) juni Lotti Barlow, SoS SAM: Socialstyrelsen Dödsorsaker 1998 Causes of death 1998 jan. Annika Lundin, SoS SAM: Socialstyrelsen Dödsorsaker 1999 Causes of death 1999 okt. Annika Lundin, SoS SAM: Socialstyrelsen Medicinsk födelseregistrering 1999 Medical birth registration 1999 maj Petra Otterblad Olausson sos.se SAM: Socialstyrelsen

Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden Statistik 2002 Statistics 2002 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån 2 Statistics

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

10 Den officiella statistiken. Internet

10 Den officiella statistiken. Internet 10 Den officiella statistiken. Internet En rad statliga myndigheter ansvarar för innehållet i den svenska officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har bevaknings- och samordningsansvaret

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

2 Styrning, struktur och nyttjande

2 Styrning, struktur och nyttjande Offentlig ekonomi 2009 Styrning, struktur och nyttjande 2 Styrning, struktur och nyttjande I detta kapitel ger vi en kort bakgrund till hur begreppet den offentliga sektorn kan förstås, och vad sektorn

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Bilaga 2. Källor till kap 1 3

Bilaga 2. Källor till kap 1 3 Bilaga 2. Källor till kap 1 3 119 1 Markanvändningspåverkande förhållanden 7 Areal FoB 1985. SCB. 7 Befolkning 1990 Folkmängd 31 dec 1990. SCB. 8 Två Sverigebilder Samhällsplanering i Sverige. Ett bakgrundsmaterial

Läs mer

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3%

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3% 7 188 66787 1 + 588= 6/elev VG 1 66787 56 % 7899 ++++ 56 % 7899 ++++++++ Rapport nr %% 657 898 899 %%%%% 142 5:- 956696 %45 97 9867 89 86 2 455:- %% ++++++++++ 7856:- 3% 75% 6 %% 657 898 899 5) 30% 34v

Läs mer

Rekryteringsstatistik från AKU

Rekryteringsstatistik från AKU Bakgrundsfakta Rekryteringsstatistik från AKU 2010:2 Arbetsmarknads- och utbildningsstat i s t i k I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som SCB producerar inom området

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015

Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015 1 Välkommen till Ålandsbankens bolagsstämma 2015 Konjunkturen OECD, Total industrial Production 110.0 107.5 105.0 102.5 100.0 97.5 95.0 index, 2005 = 100 92.5 90.0 15 10 5 0-5 Percent -10-15 Nov Mar Jul

Läs mer