Statistik Statistics Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik 2001. Statistics 2001. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden"

Transkript

1 Statistik 2001 Statistics 2001 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån

2 2 Statistics 2001 Publication plan for the Official Statistics of Sweden Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2001 Tidigare publicering Statistik 1981 Previous publication Statistics 1981 Producent SCB, IP/PUB, Box , STOCKHOLM Producer Förfrågningar Inger Ermalm, Informations- och publiceringsenheten, tfn , e-post: Inquires Inger Ermalm, , Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: SCB Statistik ISSN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

3 3 Förord Preface Statistik 2001 innehåller uppgifter om den planerade publiceringen i Sveriges officiella statistik (SOS) under För information om publicering utanför SOS hänvisas till respektive myndighets webbplats. I planen redovisas utöver publicering i publikationer även uppgifter i statistiska databaser. Ansvaret för den officiella statistiken är fördelat på olika myndigheter. I avsnittet Statistikansvariga myndigheter (SAM) finns en förteckning över de myndigheter som har ansvar för officiell statistik och vilka områden som deras ansvar omfattar. Upplysningar om enskilda publikationer eller uppgifter i de statistiska databaserna kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. Statistiska centralbyrån i april 2001 Svante Öberg Inger Ermalm Statistics 2001 comprises planned publication for the Official Statistics of Sweden (SOS) in the course of For information on other publication from the other governmental authorities responsible for official statistics, see respective web sites. Furthermore this publication plan presents information on statistical data available from Statistical Databases kept by the governmental authorities responsible for official statistics. The responsibility for official statistics in Sweden is decentralized to a number of governmental authorities. In the publication plan there is a list of these governmental authorities (SAM) and the areas their respective responsibility cover. Details on statistical information published in print or by electronic means may be obtained from the references listed in the publication plan. Statistics Sweden, April 2001 Svante Öberg Inger Ermalm

4 4 Innehåll Contents Sida/ page 3 Förord 5 Förklaringar 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) 12 Allmän statistik (A) 13 Arbetsmarknad (AM) 19 Befolkning (BE) 20 Bostäder och byggande (BO) 24 Energi (EN) 25 Finansmarknad (FM) 28 Handel med varor och tjänster (HA) 29 Hälso- och sjukvård (HS) 31 Inkomster och inkomstfördelning (IF) 32 Jordbruk, skogsbruk och fiske (JO) 37 Kultur och fritid (KU) 38 Levnadsförhållanden (LE) 38 Medborgarinflytande (ME) 39 Miljövård (MI) 43 Nationalräkenskaper (NR) 44 Näringsverksamhet (NV) 48 Offentlig ekonomi (OE) 50 Priser och konsumtion (PR) 53 Rättsväsende (RV) 54 Socialförsäkring (SF) 54 Socialtjänst (SO) 55 Transporter och kommunikationer (TK) 58 Utbildning och forskning (UF) 62 Övriga publikationer (X) 63 Engelskt sakregister 65 Svenskt sakregister Preface Explanations Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) General statistics (A) Labour market (AM) Population (BE) Housing and construction (BO) Energy (EN) Financial market (FM) Trade in goods and services (HA) Health and medical care (HS) Income and income distribution (IF) Agriculture, forestry and fishery (JO) Culture and leisure (KU) Living conditions (LE) Citizens influence (ME) Environmental protection (MI) National accounts (NR) Industrial and commercial activities (NV) Public finances (OE) Prices and consumption (PR) Judicial system (RV) Social insurance (SF) Social services (SO) Transport and communications (TK) Education and research (UF) Other publications (X) English subject matter index Swedish subject matter index

5 5 Förklaringar Explanations Den officiella statistiken I lagen om den officiella statistiken (SFS 1992:889) anges att officiell statistik är sådan statistik för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Enligt lagen skall den officiella statistiken vara objektiv och allmänt tillgänglig och den skall vara framställd och offentliggjord med hänsyn till skyddet för enskilda. Sveriges officiella statistik (SOS) I förordningen om officiell statistik (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 2000:742) anger regeringen att en myndighet skall offentliggöra den officiella statistiken i Sveriges officiella statistik enligt föreskrifter som Statistiska centralbyrån meddelar. SCB har meddelat föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av officiell statistik i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1995:5. Publiceringsplanens omfattning I publiceringsplanen redovisas den planerade publiceringen i serien Sveriges Officiella statistik (SOS) under 2000 Officiell statistik kan även offentliggöras i elektronisk form. I planen presenteras därför utöver redovisningar i tryckt form också uppgifter i statistiska databaser. Publiceringsplanen upptar den vid slutet av år 2000 kända, planerade utgivningen av publikationer resp. inläggningen i statistiska databaser under Ämnesområden Statistiken i publiceringsplanen är indelad efter ämnesområden. Indelningen av ämnesområden är anpassad till den indelning som finns i bilagan till statistikförordningen (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 2000:742). Som hjälp vid sökning av uppgifter finns ett sakregister. Publiceringstidpunkter Publiceringstidpunkterna anger när publikationen beräknas komma från trycket resp. när statistiken offentliggörs i statistiska databaser. De statistiska meddelanden som SCB är ansvarig myndighet för, kommer också att i sin helhet publiceras gratis på SCB:s webbplats. Priser Priserna anges med reservation för oförutsedda ändringar i t.ex. utgivningen. De angivna priserna är cirkapriser exkl. mervärdesskatt. Porto tillkommer (ej för prenumerationer). Official statistics The Official Statistics Act (SFS 1992:889) states that official statistics are statistics for planning, research and public information purposes and for international reporting produced by a public authority in accordance with the provisions issued by the Government. Under the Act, official statistics are to be objective and available to the public, and they are to be produced and published with regard to the statutes protecting the integrity of the individual. The Official Statistics of Sweden (SOS) In the Ordinance concerning Official Statistics (1992:1668, reprinted and amended as 2000:742) the Government states that a public authority shall publish official statistics in the Official Statistics of Sweden in accordance with the provisions issued by Statistics Sweden. Statistics Sweden has issued provisions and recommendations on the publication of official statistics in Meddelanden i samordningsfrågor (Reports on Statistical Co-ordination) (MIS) 1995:5. Publication in Statistics 2000 In this publication plan the statistics to be published in the Official Statistics of Sweden in the course of 2000 are presented. Information on statistical data available from the Statistical Databases of Sweden is included as well. The publication plan comprises the information on the above plans available at the end of Subject matter areas The statistics in the publication plan are arranged in accordance with the subject matter areas stated in the appendix to the Statistics Ordinance (1992:1668, reprinted and amended as 2000:742). As an aid in finding the right publication there is an English Subject Matter Index. Time of publication The time of publication refers to the time of delivery from the printer or of publishing in the statistical databases. The Statistical reports that Statistics Sweden is responsible for will also be available free of charge on Statistics Sweden s web site. Prices The prices quoted are with reservation for unforeseen changes. VAT is not included and will not be added for foreign shipments. For countries within the EU, a VAT number is required for VAT exemption. Postage is not included (except for subscriptions).

6 6 Kontaktpersoner Mer detaljerad information om enskilda publikationer eller uppgifter i statistiska databaserna och var man kan få tag på statistiken kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. I många fall producerar SCB statistik och publikationer på uppdrag av de myndigheter som har ansvar för officiell statistik. I vissa fall anges därför kontaktpersoner för dels statistikansvarig myndighet, dels SCB. I sådana fall kan man vända sig till den statistikansvariga myndighetens kontaktperson med övergripande frågor och till SCB:s kontaktperson med frågor som avser mer detaljerad information. Statistikansvariga myndigheter (SAM) I en bilaga till statistikförordningen (SFS 1992:1668, senast ändrad i SFS 2000:742) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. På de närmast följande sidorna finns en förteckning över statistikansvariga myndigheter och deras ansvarsområden. Förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen. Statistikansvarig myndighet har också angivits för varje publikation eller område i statistikdatabaserna som ingår i SOS. De förkortningar som därvid använts är: Information Details on statistical information published in print or by electronic means may be obtained from the references listed in the publication plan. Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) An appendix to the Statistics Ordinance (1992:1668, reprinted and amended as 2000:742) defines the areas covered by official statistics and states the authorities responsible for the statistics in these areas. Information on the responsible authorities is listed on the following pages. The abbreviations for the responsible authorities used in the plan are as follows: AV Arbetsmiljöverket AV Swedish Work Environment Authority BRÅ Brottsförebyggande rådet BRÅ National Council for Crime Prevention CSN Centrala studiestödsnämnden CSN Swedish National Board of Student Aid ESV Ekonomistyrningsverket ESV Swedish National Financial Management Authority Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fiskeriverket National Board of Fisheries HsV Högskoleverket National Agency for Higher Education ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS Swedish Institute for Growth Policy Studies KemI Kemikalieinspektionen KemI National Chemicals Inspectorate KI Konjunkturinstitutet KI National Institute of Economic Research MI Medlingsinstitutet MI National Mediation Office Migrationsverket Swedish Migration Board Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RFV Riksförsäkringsverket RFV National Social Insurance Board Riksgäldskontoret Swedish National Debt Office SKS Skogsstyrelsen SKS National Board of Forestry SoS Socialstyrelsen SoS National Board of Health and Welfare STEM Statens energimyndighet STEM Swedish National Energy Administration SIKA Statens institut för kommunikationsanalys SIKA Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Statens skolverk National Agency for Education SCB Statistiska centralbyrån SCB Statistics Sweden SLU Sveriges lantbruksuniversitet SLU Swedish University of Agricultural Science Turistdelegationen Swedish Tourist Authority ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB Swedish Agency for Civil Emergency Planning

7 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority Ekelundsvägen 16, Solna Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Offentlig ekonomi: Taxering Utfallet av statsbudgeten Finansinspektionen Ansvarar för officiell statistik på området Arbetsmarknad: Tfn: Arbetsskador Fax: Arbetsmiljö Swedish Financial Supervisory Authority Box 7831, Stockholm E-post: Webbadress: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) National Council for Crime Prevention Box 1386, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Finansmarknad: Finansräkenskaper Börsaktieägande Stockstatistik för finansiella företag Finansiella företag, bokslut Försäkringsverksamhet inkl. understödsföreningar Fiskeriverket Ansvarar för officiell statistik på området Rättsväsende: National Board of Fisheries Brott Box 423, Göteborg För brott lagförda personer Domstolarnas verksamhet Tfn: Kriminalvård Fax: Återfall i brott E-post: Webbadress: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Ansvarar för officiell statistik på området Swedish National Board of Student Aid Jordbruk, skogsbruk och fiske: Sundsvall Fiske Vattenbruk Tfn: Fax: E-post: Högskoleverket Webbadress: National Agency for Higher Education Box 7851, Stockholm Ansvarar för officiell statistik på området Utbildning och forskning: Tfn: Studiestöd Fax: E-post: Webbadress: Ekonomistyrningsverket (ESV) Swedish National Financial Management Authority Box , Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Utbildning och forskning: Högskoleväsende

8 8 Institutet för tillväxtpolitiska studier Swedish Institute for Growth Policy Studies Box 4, Östersund Medlingsinstitutet National Mediation Office Box 1236 Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: Ej klar Box 574, Stockholm Webbadress: Tfn: Fax: , Ansvarar för officiell statistik på området: Arbetsmarknad: E-post: Löner, nationellt och regionalt Webbadress: Lönesummor och arbetskostnader Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Nyetableringar Migrationsverket Swedish Migration Board Norrköping Konkurser och offentliga ackord Utlandsägda företag Svenskt ägande av utländska företag Tfn: Fax: E-post: Kemikalieinspektionen (KemI) Webbadress: National Chemicals Inspectorate Box 1384, Solna Ansvarar för officiell statistik på området Befolkning: Tfn: Invandring och asylsökande Fax: E-post: Webbadress: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Ansvarar för officiell statistik på området Stockholm Miljövård: Kemikalier; försäljning och användning Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Konjunkturinstitutet (KI) National Institute of Economic Research Box 3116, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Priser och konsumtion: Hushållens inköpsplaner Näringsverksamhet: Näringslivets investeringar Ansvarar för officiell statistik på området Miljövård: Utsläpp Belastning Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning

9 9 Riksförsäkringsverket (RFV) Socialstyrelsen (SoS) National Social Insurance Board National Board of Health and Welfare Stockholm Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena Offentlig ekonomi: Offentliga utgifter inom socialförsäkringssektorn Socialförsäkring m.m.: Stöd till barnfamiljer Stöd vid sjukdom och handikapp Stöd vid ålderdom Arbetslöshetsersättning Ansvarar för officiell statistik på områdena Hälso- och sjukvård: Hälsa och sjukdomar Hälso- och sjukvård Dödsorsaker Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Riksgäldskontoret Statens energimyndighet (STEM) Swedish National Debt Office Swedish National Energy Administration Stockholm Box 310, Eskilstuna Tfn: Telefon: 016: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Offentlig ekonomi: Statlig upplåning och statsskuld Ansvarar för officiell statistik på området Energi: Tillförsel och användning av energi Energibalanser Prisutvecklingen inom energiområdet Skogsstyrelsen (SKS) National Board of Forestry Jönköping Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Tfn: Fax: Ansvarar för officiell statistik på området Jord- och skogsbruk, fiske: Sysselsättning i skogsbruket Produktion i skogsbruket Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Box 17213, Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Transporter och kommunikationer Vägtrafik Luftfart Bantrafik Postverksamhet Sjöfart Televerksamhet Kommunikationsvanor

10 10 Statens jordbruksverk Statistiska centralbyrån (SCB) Swedish Board of Agriculture Statistics Sweden Jönköping SCB, Stockholm Box 24300, Stockholm Tfn: Fax: Tfn: E-post: Fax: Webbadress: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Jord- och skogsbruk, fiske: SCB, Örebro Animalieproduktion Örebro Lantbrukets struktur Produktion i lantbruks- och trädgårdsnäring Tfn: Sysselsättning i jordbruket Fax: Skördeuppskattningar E-post: Lantbrukets ekonomi Webbadress: Prisutvecklingen i jordbruket Ansvarar för officiell statistik på områdena Arbetsmarknad: Statens kulturråd Sysselsättning, nationellt och regionalt Swedish National Council for Cultural Affairs Arbetskraftsundersökningar Box 7843, Stockholm Befolkning: Tfn: Befolkningens storlek och befolkningsförändringar Fax: Befolkningens sammansättning E-post: Befolkningsframskrivningar Webbadress: Bostäder och byggande: Ansvarar för officiell statistik på området Lokalbyggande Kultur och fritid: Byggnadskostnader Bibliotek Intäkter och kostnader i bosektorn Kulturmiljövård Bostads- och hyresuppgifter Museer Fastighetspriser och lagfarter Studieförbund Fastighetstaxeringar Samhällets kulturutgifter Handel med varor och tjänster: Inrikeshandel Utrikeshandel Statens skolverk National Agency for Education Kungsgatan 53, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Utbildning och forskning: Skolväsende och barnomsorg Inkomster och inkomstfördelning: Hushållens ekonomi Levnadsförhållanden: Centrala indikatorer för integrerade beskrivningar av Levnadsförhållanden Jämställdhet Medborgarinflytande: Allmänna val Partisympatier

11 11 Statistiska centralbyrån (SCB) (forts.) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Swedish University of Agricultural Sciences Miljövård: Umeå Miljöskyddskostnader Markanvändning Tfn: Vattenanvändning Fax: Dricksvattenkvalitet E-post: Gödselmedel och kalk Webbadress: Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper Näringsverksamhet: Näringslivets struktur Varu- och tjänsteproduktion Industriproduktionens utveckling Ansvarar för officiell statistik på området Jord- och skogsbruk, fiske: Riksskogstaxeringar Turistdelegationen Swedish Tourist Authority Box 860, Stockholm Industrins leveranser och order Industrins lager Exportenkäter Tfn: Investeringsenkäter Fax: Industrins kapacitet och kapacitetsutnyttjande FoU-insatser Företagssektorns finanser Företagens resultat Tjänstenäringars intäkter och kostnader Offentlig ekonomi: Kommunernas finanser Offentliga utgifter inom utbildningssektorn Skatter, avgifter och inkomster E-post: Webbadress: Priser och konsumtion: Konsumentprisindex Tfn: Nettoprisindex Fax: Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Hushållens utgifter Utbildning och forskning: Forskning Befolkningens utbildning Ansvarar för officiell statistik på området Näringsverksamhet: Inkvartering Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) Swedish Agency for Civil Emergency Planning Box , Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området Näringsverksamhet: Statistik för särskilda varugrupper

12 12 Serien Sveriges officiella statistik (SOS) Annan statlig statistik Allmän statistik General Statistics Publikationer Publications A01 Statistisk årsbok för Sverige 2002 Statistical yearbook of Sweden 2002 Inkl. cd-romskiva med hela innehållet ISSN ISBN dec. Ej fastställt Ulla Sundberg, SCB A02 Allmän månadsstatistik Monthly digest of Swedish statistics ISSN Allmän månadsstatistik publiceras i sin helhet på SCB:s webbplats på Internet (http://am.scb.se). Ett utdrag av de mest använda tabellerna publiceras i tryckt form. 2001:1 2001:2 2001:3 2001:4 2001:5 2001:6 2001: :9 2001: : :12 vecka 04 vecka 07 vecka 11 vecka 15 vecka 20 vecka 24 vecka 34 vecka 37 vecka 42 vecka 46 vecka 50 Helår 770: 100: Marianne Arvidson, SCB ASM Statistiska meddelanden Statistical Reports Det angivna priset avser prenumeration : på samtliga ämnesserier under Beträffande prenumeration på de olika serierna hänvisas till resp. serie under de olika ämnesområdena.

13 13 AM Arbetsmarknad Labour market Publikationer Publications AM87 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 1999 Occupational diseases and occupational accidents 1999 ISSN ISBN aug. 144: Börje Bengtsson, ASS Madeleine Bastin, SCB SAM: ASS AM91 Lönestatistisk årsbok 2000 Statistical yearbook of salaries 2000 ISSN ISBN okt. 144: Annica Wallerå, SCB AMSM Statistiska meddelanden, serie Arbetsmarknad AM. År 2001 Statistical Reports, series Labour market AM 2001 ISSN Prenumeration på hela serien : AM10 Arbetskraftsundersökningen. Månad Labour force survey. Monthly december 2000 vecka 04 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 oktober 2001 november 2001 vecka 08 vecka 12 vecka 17 vecka 21 vecka 25 vecka 30 vecka 34 vecka 38 vecka 43 vecka 47 vecka : Margareta Henkel, SCB AM11 Arbetskraftsundersökningen. Kvartal Labour force survey. Quarterly 4:e kv vecka 06 1:a kv :a kv :e kv vecka 18 vecka 31 vecka : Margareta Henkel, SCB AM12 Arbetskraftsundersökningarna 2000 Labour force surveys 2000 febr. 110: Margareta Henkel, SCB

14 14 AM17 Konjunkturstatistik, löner och sysselsättning för statlig sektor. Månad Salaries and employment in the governmental sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 14 vecka 18 vecka 22 vecka 27 vecka 31 vecka 36 vecka 40 vecka 44 vecka : Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM31 Lönesummor, preliminär skatt och sociala ersättningar (Resultat från statistiska bearbetningar av kontrolluppgifterna från arbetsgivare.) The sums of income of employment, preliminary taxes etc. based on the employees income verifications from employers etc. for the income year 1999 maj 110: Linda Ryen, SCB AM32 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 1999 Regional labour statistics 1999 Sysselsättning i kommuner och län Utveckling och flöden på arbetsmarknaden maj aug. 281: 156: Gunnar Hedin, SCB AM38 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad Wages and salaries in the private sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 19 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet

15 15 AM39 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Månad Labour cost index for wage-earners in the private sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 19 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Birgitta Selander, SCB AM43 Arbetsorsakade besvär 2001 Work related problems 2001 juni 110: Henrik Nordin, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV AM46 Konjunkturstatistik över lediga jobb och vakanser Kvartal Short term statistics of job openings and job vacancies Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 10 vecka 22 vecka 35 vecka : Joakim Haak, SCB AM47 Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor. Månad Wages and salaries in the private and public sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 19 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Håkan Swan, SCB SAM: Medlingsinstitutet

16 16 AM49 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad Salaries in the primary local authorities and the public sector. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 vecka 02 vecka 06 vecka 10 vecka 14 vecka 19 vecka 23 vecka 27 vecka 32 vecka 36 vecka 41 vecka 45 vecka : Veronica Andersson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM50 Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2000 Wages and employment in the government 2000 vecka : Annica Wallerå, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM51 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2000 Wages and employment in county councils 2000 vecka : Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM52 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2000 Wages and employment in primary local authorities 2000 vecka : Annica Wallerå, SCB AM57 Löner för arbetare inom privat sektor 2000 Average hourly earnings of wageearners in the private sector 2000 vecka : Kristian Söderholm, SCB Carina Lingheimer, SCB Staffan Brantingson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM61 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationer (LAPS). Kvartal The amount of wage incomes, payroll taxes and preliminary tax from the VAT and PAYE return. Quarterly 3:e och 4:e kv :a kv :a och 2:a kv :a och 3:e kv vecka 09 vecka 22 vecka 36 vecka : Christian Ekström, SCB christian

17 17 AM62 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2000 Salaries for employees in the private sector 2000 vecka : Kristian Söderholm, SCB Carina Lingheimer, SCB Staffan Brantingson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM63 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS). Kvartal Short-term employment. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka : Heather Bergdahl, SCB AM69 Arbetsskador 2000 Occupational injuries 2000 sept. 156: Henrik Nordin, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän, privat sektor, kvartal Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för arbetare privat sektor (AKIak), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för tjänstemän privat sektor (AKItk), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), mittmånad i varje kvartal Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löneindex för arbetare, privat sektor, månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet

18 18 Löneindex för tjänstemän, privat sektor, månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löneindex för industriarbetare (LÖI), mittmånad i varje kvartal Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löneindex för industriarbetare (LÖI), månad veckor efter mätmånadens slut Birgitta Selander, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för arbetare inom industrin KLP. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för arbetare inom privat sektor KLP. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för tjänstemän inom privat sektor KLP. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anders Ljungberg, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för anställda inom statlig sektor KLS. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för anställda inom kommuner KLK. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anna Wetterling, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner för anställda inom landsting KLL. Månad 9 veckor efter mätmånadens slut Anna Wetterling, SCB SAM: Medlingsinstitutet Arbetskraftsundersökningar, AKU månad, kvartal, år, mitten av efterföljande månad Gunilla Widlund, SCB Kortperiodisk sysselsättningsstatistik KS, kvartal (4, 1, 2, 3) 8 veckor efter kvartalets slut Heather Bergdahl, SCB Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt LAPS. Kvartal (4, 1, 2, 3) 8 veckor efter kvartalets slut Christian Ekström, SCB

19 19 Löner, privat sektor, strukturstatistik 2000 hösten Carina Lingheimer, SCB Kristian Söderholm, SCB Staffan Brantingson, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2000 sommaren Annica Wallerå, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2000 sommaren Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2000 sommaren Annica Wallerå, SCB SAM: Medlingsinstitutet Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 1999 mars Martin Lagnerö, SCB BE Befolkning Population Publikationer Publications Befolkningsstatistik 2000 Population statistics 2000 BE76 Del 1 2. Folkmängden och dess förändringar i kommuner m.m. Inrikes och utrikes flyttningar Part 1 2. Population and vital statistics by municipality. Internal and external migration ISSN ISBN maj 224: Hans Gidebäck, SCB BE78 Del 3. Folkmängden efter kön, ålder och medborgarskap m.m. Part 3. Population. Distribution by sex, age and citizenship etc. ISSN ISBN sept. 224: Hans Gidebäck, SCB BE79 Del 4. Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Part 4. Vital Statistics ISSN ISBN nov. 224: Hans Gidebäck, SCB

20 20 BESM Statistiska meddelanden, serie Befolkning BE. År 2001 Statistical Reports, series Population BE ISSN Prenumeration på hela serien. 198: BE12 Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2000 Population in the whole country, counties and municipalities on December 31, febr. 110: Hans Gidebäck, SCB BE65 Asylsökande och beviljade uppehållstillstånd 2000 Asylum-seekers and resident permits granted 2000 febr. 110: Hans Nidsjö, Migrationsverket migrationsverket.se SAM: Migrationsverket Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Flyttningar, 2000 vecka 10 Ewa Eriksson, SCB Folkmängd, vecka 10 Ewa Eriksson, SCB Födda/döda, 2000 vecka 10 Ewa Eriksson, SCB Folkmängd i tätorter, 2000 okt. Marianne Eriksson, SCB BO Bostäder och byggande Housing and construction Publikationer Publications BO01 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2001 Yearbook of housing and building statistics 2001 ISSN ISBN maj 256: Kristina Halldin, SCB

21 21 BOSM Statistiska meddelanden, serie Bostäder och byggande BO. År 2001 Statistical Reports, series Housing and construction BO ISSN Prenumeration på hela serien : BO14 Byggande. Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus. Preliminära uppgifter. Kvartal Construction. New construction and restoration of residential buildings and new construction of non-residential buildings. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka : Seija Lammasaitta, SCB Nilserik Sahlén, SCB BO20 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2000 Construction. New construction: Completed residential buildings 2000 maj 156: Nilserik Sahlén, SCB Seija Lammasaitta, SCB BO21 Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2000 Construction. Restoration and demolition of multi-dwelling buildings 2000 maj 156: Nilserik Sahlén, SCB BO26 Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2000 Construction. New construction costs of residential buildings 2000 juni 156: Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB BO27 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2000 Construction. New construction: Buildings with granted government aid 2000 juni 156: Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB BO30 Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under 2000 Rents/fees etc. in residential buildings completed during 2000 vecka : Kristina Halldin, SCB BO31 Bostads- och hyresundersökningen 1999 Survey of housing and rents 1999 Hushållsdata vecka : Göran Björk, SCB BO32 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 2000 The survey of receipts and costs for multi-dwelling buildings in 2000 vecka : Robert Ståhl, SCB

22 22 BO34 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag. Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of March Semi-public and private bodies vecka : Kerstin Fredriksson, SCB BO35 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september Allmännyttiga bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of September 2001 Semi-public bodies vecka : Kerstin Fredriksson, SCB BO37 Rikets fastigheter Del 1. Uppgifter från särskild fastighetstaxering Assessment of real estate in Part 1. dec. 156: Dan Borglund, SCB BO38 Rikets fastigheter Del 2. Uppgifter från allmän fastighetstaxering Assessment of real estate in Part 2 juni 156: Dan Borglund, SCB BO39 Bostads- och hyresundersökningen 2000 Survey of housing and rents 2000 Lägenhetsdata. Hyres- och bostadsrättslägenheter Preliminära uppgifter Definitiva uppgifter vecka 14 vecka : 156: 156: Marcus Vingren, SCB BO40 Fastighetsprisindex och fastighetsprisstatistik. Preliminära uppgifter. Kvartal Prices of real estate. Preliminary data. Quarterly 4:e kv (inkl. prel. årsresultat och prel. årsindex 2000) 1:a kv :a kv :e kv vecka 11 vecka 24 vecka 37 vecka : Rein Billström, SCB BO41 Fastighetsprisstatistik. Småhus, hyreshus, industrifastigheter, jord- och skogsbruk samt obebyggd tomtmark 2000 Prices of real estate. One- or twodwelling buildings, multi-dwelling and commercial buildings, industrial real estate, agriculture and forestry, and unbuilt sites 2000 juli 156: Rein Billström, SCB

23 23 Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Bostadsbyggnadsstatistik. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO14 vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka 47 Seija Lammasaitta, SCB Bostadsbyggnadsstatistik SM BO20 maj Nilserik Sahlén, SCB Ombyggnad av flerbostadshus. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO14 vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka 47 Nilserik Sahlén, SCB Ombyggnad av flerbostadshus SM BO21 maj Nilserik Sahlén, SCB Nybyggnadskostnader för bostadshus SM BO26 och SM BO27 juni Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB Fastighetsprisstatistik med fastighetsprisindex samt lagfartsstatistik. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO40 vecka 11 vecka 24 vecka 37 vecka 50 Rein Billström, SCB Fastighetsprisstatistik med fastighetsprisindex samt lagfartsstatistik SM BO41 juli Rein Billström, SCB Fastighetstaxeringar, 2001 SM BO37 dec. Dan Borglund, SCB Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler. Kvartal (4, 1, 2, 3) SM BO14 vecka 08 vecka 22 vecka 35 vecka 47 Nilserik Sahlén, SCB Bostadshyror m.m. i bostäder färdigställda under 2000 aug. Kristina Halldin, SCB Intäkter och kostnader i flerbostadshus. R dec. Robert Ståhl, SCB

24 24 Outhyrda lägenheter i flerbostadshus. R, L, K juni, nov. Kerstin Fredriksson, SCB Bostads- och hyresundersökningen Lägenhetsdata för hyreslägenheter. Preliminära uppgifter. R Lägenhetsdata för hyreslägenheter. Definitiva uppgifter. R Hushållsdata. R april aug. sept. Marcus Vingren, SCB Göran Björk, SCB EN Energi Energy Publikationer Publications ENSM Statistiska meddelanden, serie Energi EN. År 2001 Statistical Reports, series Energy EN ISSN Prenumeration på hela serien. 961: EN11 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen Electric energy supply, district heating and supply of natural and gasworks gas Definitiva uppgifter 1999 mars Definitive results 1999 Preliminära uppgifter 2000 okt. Preliminary results : Edmund Kurt, SCB SAM: Statens energimyndighet EN16 Energistatistik för bostadsbyggnader och lokaler. Fyra rapporter Energy statistics for multi-dwelling buildings and for non-residential premises Energistatistik för småhus 2000 Energy statistics for one- and twodwelling houses in 2000 Energistatistik för flerbostadshus 2000 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000 Energistatistik för lokaler 2000 Energy statistics for non-residential premises in 2000 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2000 Energy statistics on dwellings and non-residential premises in 2000 sept. sept. okt. nov. 267: SAM: Statens energimyndighet Johan Eriksson, SCB Eva Bernestål, SCB Inger Munkhammar, SCB Inger Munkhammar, SCB

25 25 EN17 Priser på nättjänst och elenergi 2001 Prices of electric energy and transmission of energy 2001 april Hans Elfsberg, SCB SAM: Statens energimyndighet EN20 Energiförsörjningen. Kvartal och år Energy supply. Quarterly and year 3:e kv :e kv och år :a kv :a kv Årliga energibalanser Yearly energy balance sheets vecka 02 vecka 15 vecka 28 vecka 41 dec. 331: Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet EN31 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Fuels. Deliveries and consumption of fuels. Preliminary data. Quarterly ande year 4:e kv och år :a kv :a kv :e kv vecka 12 vecka 25 vecka 39 vecka : Eva Johansson, SCB Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Förbrukning av bränslen, kvartal (4, 1, 2, 3) mars, juni, sept., dec. Eva Johansson, SCB SAM: Statens energimyndighet FM Finansmarknad Financial markets Publikationer Publications FM 06 Finansiella företag 2000 Financial enterprises 2000 Utkommer även som SM (FM 38) ISSN ISBN sept. 136: Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

26 26 FMSM Statistiska meddelanden, serie Finansmarknad FM. År 2001 Statistical Reports, series Financial markets FM ISSN Prenumeration på hela serien : FM11 Finansräkenskaper 2000 Financial accounts 2000 nov. 156: Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen FM12 Försäkringsbolagen Preliminära uppgifter. Kvartal och år Swedish insurance companies. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv År 2000 vecka 08 vecka 21 vecka 34 vecka 47 okt. 331: Jörgen Wallinder Owe Hoffmann, Iris Örnevik, Finansinspektionen SAM: Finansinspektionen FM17 Finansräkenskaper. Kvartal Financial accounts. Quarterly 3:e kv vecka 09 4:e kv :a kv :a kv vecka 22 vecka 29 vecka : Fredrik Pettersson, SCB SAM: Finansinspektionen FM20 Aktieägandet. Halvår Owners of quoted shares, half-year 31 december juni 2001 mars sept. 198: 110: Monica Wiman, SCB Marianne Biljer SAM: Finansinspektionen FM33 Kreditmarknadsföretag. Uppgifter om balanser, kreditgivning och leasing. Kvartal. (Upphör fr.o.m. 2 kv ) Credit market companies. Quarterly 4:e kv :a kv vecka 12 vecka : Linnéa Sundin, SCB SAM: Finansinspektionen FM35 Stockstatistik. In- och utlåning på kundkategorier. Kvartal. (Upphör fr.o.m. 2 kv ) Financial institutions, deposits and lending by institutional sectors. Quarterly 4:e kv :a kv vecka 11 vecka : Inger Olofsson, SCB, Linnéa Sundin, SCB SAM: Finansinspektionen

27 27 FM37 Värdepappersfonder. Uppgifter om aktie-, ränte- och andra fonder. Kvartal. Mutual funds. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv vecka 09 vecka 22 vecka 36 vecka : Hans Olsson, SCB Siv Löfgren, SCB SAM: Finansinspektionen FM38 Finansiella företag Bokslutsstatistik. Preliminär redovisning Financial enterprises Financial statement. First figures maj 110: Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Finansräkenskaper. Kvartal Ca 4 månader efter kvartalets utgång Christina Ekblom, SCB Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen In- och utlåning, sektorfördelad. Kvartal Drygt två månader efter kvartalets utgång Inger Olofsson, SCB Jan Sylvén, SCB SAM: Finansinspektionen Bankernas tillgångar och skulder. Månad I mitten av nästföljande månad Inger Olofsson, SCB Källa: Riksbanken Bostadsinstitutens tillgångar och skulder. Månad I mitten av nästföljande månad Linnéa Sundin, SCB SAM: Finansinspektion Aktiekurser, branschindex. Månad I början av nästföljande månad Monica Wiman, SCB Källa: Affärsvärlden

28 28 HA Handel med varor och tjänster Trade in goods and services Publikationer Publications HASM Statistiska meddelanden, serie Handel med varor och tjänster HA. År 2001 Statistical Reports, series Trade in services and goods HA ISSN X Prenumeration på hela serien : HA17 Utrikeshandel. Snabbstatistik. Månad Foreign trade First released monthly figures december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september 2001 oktober 2001 november jan. 26 febr. 26 mars 25 april 28 maj 26 juni 27 juli 24 aug. 24 sept. 26 okt. 26 nov. 28 dec. 799: Runo Samuelsson, SCB HA22 Utrikeshandel. Export och import på varor och länder. Månad Foreign trade Exports and imports of goods. Monthly oktober 2000 november 2000 december 2000 januari 2001 februari 2001 mars 2001 april 2001 maj 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 september jan. 15 febr. 19 mars 17 april 14 maj 18 juni 12 juli 14 aug. 17 sept. 12 okt. 13 nov. 17 dec : 110: Jan Erik Parman, SCB

29 29 Statistikdatabaser Statistical Databases Se SCB:s webbplats Omsättning inom detaljhandeln. Månad 7 8 veckor efter månadens slut Daniel Lennartsson, SCB Omsättning inom inrikeshandeln. Kvartal (4, 1, 2, 3) febr. juni, sept., nov. Daniel Lennartsson, SCB Utrikeshandel totalt inkl. snabbstatistik. Månad ca 25 dagar efter månadens slut, årsstatistik i jan. Hans Jonsson, SCB Utrikeshandel stat. nr (8-siffer KN). Månad ca 10 veckor efter månadens slut, årsstatistik i jan. Hans Jonsson, SCB Utrikeshandel varugrupp (SITC rev 3). Månad ca 10 veckor efter månadens slut, årsstatistik i mars Hans Jonsson, SCB HS Hälso- och sjukvård Health and medical care Publikationer Publications Socialstyrelsens serie STATISTIK Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: STATISTICS: The series of the National Board of Health and Welfare Hälso- och sjukvård Health care and medical services Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2001 Yearbook of Health and Medical Care 2001 okt. Gratis Göran Engholm, SoS SAM: SoS

30 30 Hälsa och sjukdomar Health and diseases Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: Gratis Aborter i Sverige 2000 Januari december. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January december. Preliminary figures Aborter i Sverige 2001 Januari juni Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January June. Preliminary figures Aborter 2000 Abortions 2000 mars sept. okt. Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Amning av barn födda 1999 Breast-feeding. Children born 1999 okt. Clas Hedberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Assisterad befruktning 1999 Assisted reproduction: results of treatment 1999 okt. Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Cancer Incidence in Sweden 1999 (In English) juni Lotti Barlow, SoS SAM: Socialstyrelsen Dödsorsaker 1998 Causes of death 1998 jan. Annika Lundin, SoS SAM: Socialstyrelsen Dödsorsaker 1999 Causes of death 1999 okt. Annika Lundin, SoS SAM: Socialstyrelsen Medicinsk födelseregistrering 1999 Medical birth registration 1999 maj Petra Otterblad Olausson sos.se SAM: Socialstyrelsen

Svensk författningssamling 2001:100

Svensk författningssamling 2001:100 SFS nr: 2001:100 Departement/myndighet: Finansdepartementet MSS Utfärdad: 2001-03-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:946 Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen

Läs mer

Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden Statistik 2002 Statistics 2002 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån 2 Statistics

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förteckning över Statistiska meddelanden och andra publikationer 1991-2001. List of Statistical reports and other publications 1991-2001

Förteckning över Statistiska meddelanden och andra publikationer 1991-2001. List of Statistical reports and other publications 1991-2001 Förteckning över Statistiska meddelanden och andra publikationer 1991-2001 Sammanställd av SCB:s bibliotek; endast Statistiska meddelanden har kompletterats och rättats List of Statistical reports and

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2005 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2005 Statistical Yearbook of Sweden 2005 Årgång 91/Volume 91 Sveriges

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering

Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering Rådet för den officiella statistiken 2008:1 Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering Tidigare publicerat I serien Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken: Tillräcklig kvalitet och

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Årets publicering 2001

Årets publicering 2001 Årets publicering 2001 Publications 2001 Publicering i Sveriges officiella statistik och viss annan publicering av statlig statistik Publication in the Official Statistics of Sweden and other publication

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Planeringen av en statistisk undersökning

Planeringen av en statistisk undersökning F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

Preliminär statistik. och närliggande begrepp och termer. bild. Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Preliminär statistik. och närliggande begrepp och termer. bild. Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2006:3 Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN bild Rådet för officiell statistik Vid SCB finns från och med år 2002 ett råd för den officiella statistiken. Rådet

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Statliga statistiska publikationer

Statliga statistiska publikationer Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports Statliga statistiska publikationer De statliga statistiska publikationer som redovisar officiell statistik publiceras i serien Sveriges

Läs mer

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras?

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras? F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies BO 27 SM 0201 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 Construction: New construction of residential buildings with government subsidies I korta drag Bostadsrätter vanligast i storstad För

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2012 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Hyror 2005 S 2006:15 Bo Karlsson 2006-09-05 Tel: 508 35 030 Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen Under 2005 ökade den genomsnittliga

Läs mer

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken Bakgrundsfakta Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken 2007:1 Arbetsmarknads- och utbildningsstat i s t i k I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2011

Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2011 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2011 Statistiska centralbyrån 2011 Statistical Yearbook of Sweden 2011 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna)

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna) Offentlig ekonomi 2009 Syftet med denna årsbok är att ge en samlad bild av den offentliga sektorns utveckling ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vilken avgränsning som används vid beräkningen av den offentliga

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports

Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports Förklaringar och adresser De publikationer som SCB har givit ut under 1999, 2000 och 2001 kan rekvireras genom Statistiska centralbyr

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2003

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2003 BO 27 SM 0401 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2003 Construction: New construction of residential buildings with government subsidies 2003 I korta drag Bostadsrätter vanligast i storstad

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Energi. energibalanserna.

Energi. energibalanserna. Energi Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

DEFINITIONER Definitions

DEFINITIONER Definitions 133 DEFINITIONER Definitions Anställda Anställningar Arbetsinkomst Disponibel inkomst Förvärvsarbetande dagbefolkning Förvärvsarbetande nattbefolkning Inkomsttagare tkr mnkr Pendlare En anställning utgår

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1973

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1973 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1973 Producent: STATISTISKA CENTRALBYRÅN Enheten för befolkningsstatistik Förfrågningar: Kontorsskrivare Anna-Greth Fransson tel 019-14 03 20-178 20 augusti

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Antal nyregistrerade företag* hos Bolagsverket, januari-juli åren

Antal nyregistrerade företag* hos Bolagsverket, januari-juli åren 8 Period: januari t.o.m. juli under åren Antal nyregistrerade företag* hos Bolagsverket, januari-juli åren 26-21 26 27 28 29 21 732 7 688 656 642 Antal nyregistrerade företag hos Bolagsverket 6 5 4 3 2

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2001-11-13 Sparbarometer Tredje kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 sep 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep Finansiella

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer