Statistik Statistics Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden"

Transkript

1 Statistik 2002 Statistics 2002 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån

2 2 Statistics 2002 Publication plan for the Official Statistics of Sweden Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2002 Tidigare publicering Statistik 1981 Previous publication Statistics 1981 Producent SCB, IP/PUB, Box , STOCKHOLM Producer Förfrågningar Kenny Eriksson, Informations- och publiceringsenheten, tfn , e-post: Inquires Kenny Eriksson, , Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: SCB Statistik ISSN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

3 3 Förord Preface Statistik 2002 innehåller uppgifter om den planerade publiceringen av officiell statistik under Redovisningen omfattar enbart publikationer. De publiceras i tryckt form eller på webbplats. Officiell statistik redovisas även i statistiska databaser. För information om publiceringen av statistik i databaser hänvisas till ansvariga myndigheters webbplatser. Ansvaret för den officiella statistiken är fördelat på olika myndigheter. I avsnittet Statistikansvariga myndigheter (SAM) finns en förteckning över de myndigheter som har ansvar för officiell statistik och vilka områden som deras ansvar omfattar. Upplysningar om enskilda publikationer kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. Statistiska centralbyrån i januari 2002 Statistics 2002 comprises planned publishing of official statistics in the course of The information regards only publications. These will be published in print or by website. Official statistics are also published in statistical databases. For information on statistical data available from statistical databases, see the websites of the responsible authorities. The responsibility for official statistics in Sweden is decentralized to a number of governmental authorities. In the publication plan there is a list of these governmental authorities and the areas their respective responsibility cover. Details on statistical information in the publications may be obtained from the references listed in the publication plan. Statistics Sweden, January 2002 Svante Öberg Kenny Eriksson Svante Öberg Kenny Eriksson

4 4 Innehåll Contents Sida/ page 3 Förord 5 Förklaringar 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) 12 Allmän statistik (A) 13 Arbetsmarknad (AM) 17 Befolkning (BE) 18 Boende, byggande och bebyggelse (BO) 20 Energi (EN) 21 Finansmarknad (FM) 23 Handel med varor och tjänster (HA) 24 Hushållens ekonomi (HE) 24 Hälso- och sjukvård (HS) 26 Jord- och skogsbruk, fiske (JO) 31 Kultur och fritid (KU) 31 Levnadsförhållanden (LE) 32 Medborgarinflytande (ME) 32 Miljö (MI) 35 Nationalräkenskaper (NR) 35 Näringsverksamhet (NV) 38 Offentlig ekonomi (OE) 40 Priser och konsumtion (PR) 41 Rättsväsende (RV) 42 Socialförsäkring m.m. (SF) 42 Socialtjänst (SO) 43 Transporter och kommunikationer (TK) 45 Utbildning och forskning (UF) 49 Övriga publikationer (X) 50 Engelskt sakregister 52 Svenskt sakregister Preface Explanations Governmental authorities responsible for official statistics General statistics Labour market Population Housing and construction Energy Financial market Trade in goods and services Household finances Health and medical care Agriculture, forestry and fishery Culture and leisure Living conditions Citizen influence Environment National accounts Business activities Public finances Prices and consumption Judicial system Social insurance, etc. Social services Transport and communications Education and research Other publications English subject matter index Swedish subject matter index

5 5 Förklaringar Explanations Sveriges officiella statistik (SOS) I lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik skall finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till lagen. I en bilaga till förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997) anger regeringen vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter). Publiceringsplanens omfattning I publiceringsplanen finns uppgifter om den planerade publiceringen av officiell statistik under Redovisningen omfattar enbart publikationer. De publiceras i tryckt form eller på webbplats. Officiell statistik kan även offentliggöras i statistiska databaser. För information om publicering av statistik i databaser hänvisas till ansvariga myndigheters webbplatser. Publiceringsplanen upptar den vid slutet av år 2001 kända, planerade utgivningen av publikationer. Ämnesområden Statistiken i publiceringsplanen är indelad efter ämnesområden. Indelningen av ämnesområden är anpassad till den indelning som finns i bilagan till statistikförordningen (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997). Som hjälp vid sökning av uppgifter finns också ett sakregister. Publiceringstidpunkter Publiceringstidpunkterna anger när publikationen beräknas komma från trycket resp. när statistiken offentliggörs på webbplats. Priser Priserna anges med reservation för oförutsedda ändringar i t.ex. utgivningen. De angivna priserna är cirkapriser exkl. mervärdesskatt. Porto tillkommer (ej för prenumerationer). The Official Statistics of Sweden (SOS) The Official Statistics Act (SFS 2001:99) states that official statistics are statistics for public information purposes, planning and research. Official statistics shall be objective and available to the general public. When official statistics are made available they shall be accompanied by the designation Official Statistics of Sweden or by the symbol shown in the Annex to the Act. In an Annex to the Ordinance concerning Official Statistics (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997) the Government states that official statistics are such statistics as are described in the Annex to the Ordinance. The Annex also indicates which government authorities are responsible for official statistics. Publication in Statistics 2002 In this publication plan the statistics to be published in the Official Statistics of Sweden in the course of 2002 are presented. Information on statistical publications is only included. The publications are published in print or by website. Official statistics are made available from statistical databases as well. For information about publishing in statistical databases, see the web sites of the government authorities responsible for official statistics. The publication plan comprises the information on the above plans available at the end of Subject matter areas The statistics in the publication plan are arranged in accordance with the subject matter areas stated in the appendix to the Statistics Ordinance (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997). As an aid in finding the right publication there is an English Subject Matter Index. Time of publication The time of publication refers to the time of delivery from the printer or of publishing on the web sites. Prices The prices quoted are with reservation for unforeseen changes. VAT is not included and will not be added for foreign shipments. For countries within the EU, a VAT number is required for VAT exemption. Postage is not included (except for subscriptions).

6 6 Kontaktpersoner Mer detaljerad information om enskilda publikationer och var man kan få tag på statistiken kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. I många fall producerar SCB statistik och publikationer på uppdrag av de myndigheter som har ansvar för officiell statistik. I vissa fall anges därför kontaktpersoner för dels statistikansvarig myndighet, dels SCB. I sådana fall kan man vända sig till den statistikansvariga myndighetens kontaktperson med övergripande frågor och till SCB:s kontaktperson med frågor som avser mer detaljerad information. Statistikansvariga myndigheter (SAM) I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. På de närmast följande sidorna finns en förteckning över statistikansvariga myndigheter och deras ansvarsområden. Förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen. Statistikansvarig myndighet har också angivits för varje publikation. De förkortningar som därvid använts är: Information Details on statistical information published may be obtained from the references listed in the publication plan. Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) An appendix to the Statistics Ordinance (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997) defines the areas covered by official statistics and states the authorities responsible for the statistics in these areas. Information on the responsible authorities is listed on the following pages. The abbreviations for the responsible authorities used in the plan are as follows: AV Arbetsmiljöverket AV Swedish Work Environment Authority BRÅ Brottsförebyggande rådet BRÅ National Council for Crime Prevention CSN Centrala studiestödsnämnden CSN Swedish National Board of Student Aid ESV Ekonomistyrningsverket ESV Swedish National Financial Management Authority Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fiskeriverket National Board of Fisheries HsV Högskoleverket National Agency for Higher Education ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS Swedish Institute for Growth Policy Studies KemI Kemikalieinspektionen KemI National Chemicals Inspectorate KI Konjunkturinstitutet KI National Institute of Economic Research MI Medlingsinstitutet MI National Mediation Office Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RFV Riksförsäkringsverket RFV National Social Insurance Board Riksgäldskontoret Swedish National Debt Office SKS Skogsstyrelsen SKS National Board of Forestry SoS Socialstyrelsen SoS National Board of Health and Welfare STEM Statens energimyndighet STEM Swedish National Energy Administration SIKA Statens institut för kommunikationsanalys SIKA Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Statens skolverk National Agency for Education SCB Statistiska centralbyrån SCB Statistics Sweden SLU Sveriges lantbruksuniversitet SLU Swedish University of Agricultural Science Turistdelegationen Swedish Tourist Authority

7 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority Ekelundsvägen 16, Solna Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Offentlig ekonomi: Taxering Utfallet av statsbudgeten Finansinspektionen Ansvarar för officiell statistik på området: Arbetsmarknad: Tfn: Arbetsskador Fax: Arbetsmiljö Swedish Financial Supervisory Authority Box 7831, Stockholm E-post: Webbadress: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) National Council for Crime Prevention Box 1386, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Finansmarknad: Finansräkenskaper Aktieägarstatistik In- och utlåningsstatistik Finansiella företag förutom försäkringsföretag Försäkringsföretag Fiskeriverket Ansvarar för officiell statistik på området: Rättsväsende: National Board of Fisheries Brott Box 423, Göteborg För brott lagförda personer Domstolarnas verksamhet Tfn: Kriminalvård Fax: Återfall i brott E-post: Webbadress: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Ansvarar för officiell statistik på området: Swedish National Board of Student Aid Jordbruk, skogsbruk och fiske: Sundsvall Fiske Vattenbruk Tfn: Fax: E-post: Högskoleverket Webbadress: National Agency for Higher Education Box 7851, Stockholm Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Tfn: Studiestöd Fax: E-post: Webbadress: Ekonomistyrningsverket (ESV) Swedish National Financial Management Authority Box 45316, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Högskoleväsende

8 8 Institutet för tillväxtpolitiska studier Medlingsinstitutet Swedish Institute for Growth Policy Studies National Mediation Office Box 4, Östersund Box 1236, Stockholm Tfn: Fax: Tfn: Fax: Box 574, Stockholm Webbadress: Tfn: Fax: , Ansvarar för officiell statistik på området: E-post: Arbetsmarknad: Webbadress: Löner och arbetskostnader Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Nystartade företag Konkurser och offentliga ackord Internationella företag Befolkning: Invandring och asylsökande Kemikalieinspektionen (KemI) National Chemicals Inspectorate Tfn: Box 1384, Solna Fax: Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Miljö: Kemikalier; försäljning och användning Konjunkturinstitutet (KI) National Institute of Economic Research Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Miljö: Utsläpp Belastning Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning Riksförsäkringsverket (RFV) Box 3116, Stockholm National Social Insurance Board Stockholm Tfn: Fax: Tfn: E-post: Fax: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Priser och konsumtion: Hushållens inköpsplaner Näringsverksamhet: Näringslivets investeringar E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Socialförsäkring m.m.: Stöd till barnfamiljer Stöd vid sjukdom och handikapp Stöd vid ålderdom

9 9 Riksgäldskontoret Statens energimyndighet (STEM) (forts.) Swedish National Debt Office Ansvarar för officiell statistik på området: Stockholm Energi: Tillförsel och användning av energi Tfn: Energibalanser Fax: Prisutvecklingen inom energiområdet E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Offentlig ekonomi: Statlig upplåning och statsskuld Skogsstyrelsen (SKS) National Board of Forestry Jönköping Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Jord- och skogsbruk, fiske: Produktion i skogsbruket Sysselsättning i skogsbruket Socialstyrelsen (SoS) Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Box 17213, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Transporter och kommunikationer: Vägtrafik Bantrafik Sjöfart Luftfart Postverksamhet Televerksamhet Kommunikationsvanor Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture National Board of Health and Welfare Jönköping Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Jord- och skogsbruk, fiske: Hälso- och sjukvård: Jordbrukets struktur Hälsa och sjukdomar Jordbrukets produktion Hälso- och sjukvård Sysselsättning i jordbruket Dödsorsaker Jordbrukets ekonomi Prisutveckling i jordbruket Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Statens energimyndighet (STEM) Swedish National Energy Administration Tfn: Box 310, Eskilstuna Fax: Telefon: 016: Fax: E-post: Webbadress: Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Box 7843, Stockholm E-post: Webbadress:

10 10 Ansvarar för officiell statistik på området: Kultur och fritid: Bibliotek Kulturmiljövård Museer Studieförbund Samhällets kulturutgifter Statens skolverk National Agency for Education Kungsgatan 53, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Skolväsende och barnomsorg Statistiska centralbyrån (SCB) Statistics Sweden SCB, Stockholm Box 24300, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: SCB, Örebro Örebro Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Arbetsmarknad: Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Lönesummor Arbetskraftsundersökningar Vakanser och arbetslöshet Befolkning: Befolkningens storlek och förändringar Befolkningens sammansättning Befolkningsframskrivningar Invandring och asylsökande Statistiska centralbyrån (SCB) (forts.) Boende, byggande och bebyggelse: Bostadsbyggande och ombyggnad Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Byggnadskostnader Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadfshus Bostads- och hyresuppgifter Fastighetspriser och lagfarter Fastighetstaxeringar Handel med varor och tjänster: Inrikeshandel Utrikeshandel Hushållens ekonomi: Inkomster och inkomstfördelning Hushållens utgifter Levnadsförhållanden: Levnadsförhållanden Jämställdhet Medborgarinflytande: Allmänna val Partisympatier Miljö: Miljöskyddskostnader Gödselmedel och kalk Markanvändning Vattenanvändning Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper Näringsverksamhet: Näringslivets struktur Industriproduktionens utveckling Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins lager Industrins leveranser och order Offentlig ekonomi: Kommunernas finanser Priser och konsumtion: Konsumentprisindex Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Utbildning och forskning: Forskning Befolkningens utbildning

11 11 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Turistdelegationen Swedish University of Agricultural Sciences Swedish Tourist Authority Umeå Box 860, Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Jord- och skogsbruk, fiske: Riksskogstaxeringar Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Inkvartering

12 12 Sveriges officiella statistik (SOS) Beställ- Ämnesområde Publicerings- Cirkapris Kontaktperson. ningsnr. Subject matter area tidpunkt exkl. moms Statistikansvarig Order Titel Time of Price excl. myndighet (SAM). no. Title Allmän statistik General Statistics A01 Statistisk årsbok för Sverige 2003 Statistical yearbook of Sweden 2003 Inkl. cd-romskiva med hela innehållet ISSN ISBN X Ej fastställt Ulla Sundberg, SCB A02 Allmän månadsstatistik Monthly digest of Swedish statistics ISSN Allmän månadsstatistik publiceras i sin helhet på SCB:s webbplats på Internet (www.scb.se/allmanmanadsstatistik). Ett utdrag av de mest använda tabellerna publiceras i tryckt form. 2002:1 2002:2 2002:3 2002:4 2002:5 2002:6 2002: :9 2002: : : Helår 770: 100: Anna Östergren, SCB ASM Statistiska meddelanden Statistical Reports : Det angivna priset avser prenumeration på samtliga ämnesserier under Beträffande prenumeration på de olika serierna hänvisas till resp. serie under de olika ämnesområdena

13 13 AM Arbetsmarknad Labour market AM87 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2000 Occupational diseases and occupational accidents 2000 ISSN ISBN AM91 Lönestatistisk årsbok 2001 Statistical yearbook of salaries 2001 ISSN ISBN : Lotta Lundholm, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: ASS : Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AMSM Statistiska meddelanden, serie Arbetsmarknad AM. År 2002 Statistical Reports, series Labour market AM 2002 ISSN Prenumeration på hela serien : AM10 Arbetskraftsundersökningen. Månad Labour force survey. Monthly december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Margareta Henkel, SCB AM11 Arbetskraftsundersökningen. Kvartal Labour force survey. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Margareta Henkel, SCB AM12 Arbetskraftsundersökningarna 2001 Labour force surveys : Margareta Henkel, SCB

14 14 AM17 Konjunkturstatistik, löner och sysselsättning för statlig sektor. Månad Salaries and employment in the governmental sector. Monthly november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Lena Larsson, SCB lena SAM: Medlingsinstitutet AM31 Lönesummor, preliminär skatt och sociala ersättningar (Resultat från statistiska bearbetningar av kontrolluppgifterna från arbetsgivare och sociala utbetalare.) The sums of income of employment, preliminary taxes etc. based on the employees statements of income from employers etc. for the income year : Linda Ryen, SCB AM32 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2000 Labour statistics 2000 based on administrative sources Sysselsättning i kommuner och län Employment in municipalities and counties Utveckling och flöden på arbetsmarknaden Development flows in the labour market : 156: Gunnar Hedin, SCB AM38 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad Wages and salaries in the private sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet

15 15 AM39 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Månad Labour cost index for wage-earners in the private sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Håkan Swan, SCB AM43 Arbetsorsakade besvär 2002 Work related health. Problems : Jan Weiner, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV AM46 Konjunkturstatistik över lediga jobb och vakanser. Kvartal Short term statistics of job openings and job vacancies. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Martin Odencrants, SCB AM47 Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor. Månad Wages and salaries in the private and public sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Håkan Swan, SCB SAM: Medlingsinstitutet

16 16 AM49 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad Salaries in the primary local authoritiesand the public sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Veronica Andersson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM50 Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2001 Wages and employment in the government : Fredrik Strohkirch, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM51 AM52 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2001 Wages and employment in county councils 2001 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2001 Wages and employment in primary local authorities : Andreas Blomqvist, SCB SAM: Medlingsinstitutet : Fredrik Strohkirch, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM57 Löner för arbetare inom privat sektor 2001 Average hourly earnings of wage-earners in the private sector : Carina Lingheimer, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM61 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationer (LAPS). Kvartal Gross wages, payroll taxes and preliminary tax from the employers monthly tax returns. Quarterly 4:e kvartalet :a kvartalet :a kvartalet :e kvartalet : Christian Ekström, SCB christian AM62 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2001 Salaries for employees in the private sector : Carina Lingheimer, SCB SAM: Medlingsinstitutet

17 17 AM63 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS). Kvartal Short-term employment. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Annika Norlén, SCB AM68 Arbetsmiljön 2001 Work environment 2001 AM69 Arbetsskador 2001 Occupational injuries : Jan Weiner, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV : Börje Bengtsson, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV BE Befolkning Population BE76 BE78 BE79 Befolkningsstatistik 2001 Population statistics 2001 Del 1 2. Folkmängden och dess förändringar i kommuner m.m. Inrikes och utrikes flyttningar Part 1 2. Population and vital statistics by municipality. Internal and external migration ISSN ISBN Del 3. Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m.m. Part 3. Population. Distribution by sex, age, country of birth and citizenship etc. ISSN ISBN Del 4. Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Part 4. Vital Statistics ISSN ISBN : Hans Gidebäck, SCB : Hans Gidebäck, SCB : Annika Klintefelt, SCB

18 18 BESM Statistiska meddelanden, serie Befolkning BE. År 2002 Statistical Reports, series Population BE ISSN Prenumeration på hela serien. 297: BE12 BE18 Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2001 Population in the whole country, counties and municipalities on December 31, 2001 Sveriges befolkning Reviderad befolkningsprognos från SCB. Population projection for Sweden : Annika Klintefelt, SCB : Jan Qvist, SCB BE68 Migration 2001 Migration : Arne Holmqvist, SCB BO Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction BO01 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2002 Yearbook of housing and buildingstatistics 2002 ISSN ISBN X : Kristina Halldin, SCB BOSM Statistiska meddelanden, serie Boende, byggande och bebyggelse BO. År 2002 Statistical Reports, series Housing and construction BO ISSN Prenumeration på hela serien BO14 Byggande. Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus. Preliminära uppgifter. Kvartal Construction. New construction and restoration of residential buildings and new construction of nonresidential buildings. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Seija Lammasaitta, SCB Nilserik Sahlén, SCB

19 19 BO20 BO21 BO26 BO27 BO30 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2001 Construction. New construction: Completed residential buildings 2001 Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Construction. Restoration and demolition of multidwelling buildings 2001 Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2001 Construction. New construction costs of residential buildings 2001 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 Construction. New construction: Buildings with granted government aid 2001 Bostadshyror m.m. i bostäder färdig-ställda under 2001 Rents/fees etc. in residential buildings completed during : Nilserik Sahlén, SCB Seija Lammasaitta, SCB : Nilserik Sahlén, SCB : Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB : Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB : Kristina Halldin, SCB BO31 Bostads- och hyresundersökningen 2000 Survey of housing and rents 2000 Hushållsdata : Frida Högberg, SCB BO32 BO34 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 2001 The survey of receipts and costs for multi-dwelling buildings in 2001 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of March Semi-public and private bodies : Robert Ståhl, SCB : Kerstin Fredriksson, SCB BO35 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september Allmännyttiga bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of September Semi-public bodies : Kerstin Fredriksson, SCB

20 20 BO37 Rikets fastigheter Uppgifter från särskild fastighetstaxering Assessment of real estate in : Dan Borglund, SCB BO39 Bostads- och hyresundersökningen 2001 Survey of housing and rents 2001 Lägenhetsdata. Hyresrättslägenheter Preliminära uppgifter Definitiva uppgifter : 156: 156: Frida Högberg, SCB BO40 Fastighetsprisindex och fastighetsprisstatistik. Preliminära uppgifter. Kvartal Prices of real estate. Preliminary data. Quarterly 4:e kv (inkl. prel. årsresultat och prel. årsindex 2001) 1:a kv :a kv :e kv Camilla Borén, SCB BO41 Fastighetsprisstatistik. Småhus, hyreshus, industrifastigheter, jord- och skogsbruk samt obebyggd tomtmark 2001 Prices of real estate. One- or two-dwelling buildings, multi-dwelling and commercial buildings, industrial real estate, agriculture and forestry, and unbuilt sites : Camilla Borén, SCB EN ENSM Energi Energy Statistiska meddelanden, serie Energi EN. År 2002 Statistical Reports, series Energy EN ISSN Prenumeration på hela serien : EN11 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen Electric energy supply, district heating and supply of natural and gasworks gas Definitiva uppgifter 2000 Definitive results 2000 Preliminära uppgifter 2001 Preliminary results : Edmund Kurt, SCB SAM: Statens energimyndighet

21 21 EN16 Energistatistik för bostadsbyggnader och lokaler. Fyra rapporter Energy statistics for multi-dwelling buildings and for non-residential premises Energistatistik för småhus 2001 Energy statistics for one- and two-dwelling houses in 2001 Energistatistik för flerbostadshus 2001 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2001 Energistatistik för lokaler 2001 Energy statistics for non-residential premises in 2001 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2001 Energy statistics on dwellings and non-residential premises in : SAM: Statens energimyndighet Johan Eriksson, SCB Eva Bernestål, SCB Inger Munkhammar, SCB Inger Munkhammar, SCB EN17 Priser på nättjänst och elenergi 2002 Prices of electric energy and transmission of energy Hans Elfsberg, SCB SAM: Statens energimyndighet EN20 Energiförsörjningen. Kvartal och år Energy supply. Quarterly and year 3:e kv :e kv :a kv :a kv Årliga energibalanser Yearly energy balance sheets : Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet EN31 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Fuels. Deliveries and consumption of fuels. Preliminary data. Quarterly ande year 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Eva Johanson, SCB Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet FM Finansmarknad Financial market FM 06 Finansiella företag 2001 Financial enterprises 2001 Utkommer även som SM (FM 38) ISSN ISBN : Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

22 22 FMSM Statistiska meddelanden, serie Finansmarknad FM. År 2002 Statistical Reports, series Financial markets FM ISSN Prenumeration på hela serien. FM11 Finansräkenskaper 2001 Financial accounts : : Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen FM12 Försäkringsbolagen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Swedish insurance companies. Preliminary data. Quarterly and year 4:e kv :a kv :a kv År :e kv : Jörgen Wallinder Owe Hoffmann, Finansinspektionen SAM: Finansinspektionen FM17 Finansräkenskaper. Kvartal Financial accounts. Quarterly 3:e kv :e kv :a kv :a kv : Kristina Söderström, SCB SAM: Finansinspektionen FM20 Aktieägandet. Halvår Owners of quoted shares, half-year 31 december juni : 110: Karl Magnusson, SCB SAM: Finansinspektionen FM37 Värdepappersfonder. Uppgifter om aktie-, ränteoch andra fonder. Kvartal. Mutual funds. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Hans Olsson, SCB Siv Löfgren, SCB SAM: Finansinspektionen FM38 Finansiella företag Bokslutsstatistik. Preliminär redovisning Financial enterprises Financial statement. First figures : Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

23 23 HA Handel med varor och tjänster Trade in goods and services HASM Statistiska meddelanden, serie Handel med varor och tjänster HA. År 2002 Statistical Reports, series Trade in services and goods HA ISSN Prenumeration på hela serien : HA17 Utrikeshandel. Snabbstatistik. Månad Foreign trade First released monthly figures december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Runo Samuelsson, SCB HA22 Utrikeshandel. Export och import på varor och länder. Månad Foreign trade Exports and imports of goods. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : 110: Jan Erik Parman, SCB HA23 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Kvartal. Foreign trade Exports and imports of goods. Index numbers in constant prices, Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Lars Malmborg, SCB

24 24 HE HESM HE20 HE21 Hushållens ekonomi Household finances Statistiska meddelanden, serie Hushållens ekonomi HE. År 2002 Statistical Reports, series Household finances HE ISSN Prenumeration på hela serien. Inkomster, skatter och bidrag Individer och taxeringshushållsuppgifter. Totalräknad statistik på riks-, läns- och kommunnivå Income, taxes and allowances 2000 Inkomstfördelningen i Sverige Individer och hushåll Income distribution in Sweden : : Håkan Schultz, SCB Hans Heggemann, SCB : Petter Lundberg, SCB Agneta Sandqvist, SCB HS Hälso- och sjukvård Health and medical care Socialstyrelsens serie STATISTIK Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: STATISTICS: The series of the National Board of Health and Welfare Hälso- och sjukvård Health care and medical services Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002 Yearbook of Health and Medical Care 2002 Särtryck av kapitel 10, Tandvård, ur Hälsooch sjukvårdsstatistisk årsbok Reprint of chapter 10, Dental Care, Yearbook of Health and Medical Care 2002 Hälsa och sjukdomar Health and diseases december 2002 Helen Flink, SoS SAM: Socialstyrelsen

25 25 Aborter i Sverige 2001 Januari december. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January december. Preliminary figures Aborter i Sverige 2002 Januari juni. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January June. Preliminary figures Aborter 2001 Abortions 2001 Amning av barn födda 2000 Breast-feeding. Children born 2000 Assisterad befruktning 2000 Assisted reproduction: results of treatment 2000 Cancer Incidence in Sweden 2000 (In English) Dödsorsaker 2000 Causes of death 2000 Medicinsk födelseregistrering 2000 Medical birth registration 2000 Eventuellt kommer denna att ersättas av en publikation som visar trenderna. mars 2002 september 2002 oktober 2002 oktober 2002 oktober 2002 juni 2002 juni 2002 maj 2002 Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Clas Hedberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Lotti Barlow, SoS SAM: Socialstyrelsen Annika Edberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Petra Otterblad Olausson sos.se SAM: Socialstyrelsen

26 26 JO Jord- och skogsbruk, fiske Agriculture, forestry and fishery Jordbruk Agriculture All officiell jordbruksstatistik publiceras utan avgift på Jordbruksverkets webbplats under rubriken Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats Denna publicering ingår i serien Statistiska meddelanden. Enstaka papperskopior av publikationen kan beställas till ett pris av 50 kronor per exemplar. (Marjatta Niemi, Statistikenheten, Statens Jordbruksverk, Jönköping) All official agricultural statistics will be published free of charge on the website under the heading Statistics and on the webb-site Paper copies may be ordered and the price is 50 SEK per ex. (Marjatta Niemi, Statistikenheten, Statens Jordbruksverk, Jönköping) JO01 Jordbrukstatistisk årsbok 2002 Yearbook of agricultural statistics 2002 ISSN ISBN Publiceras också i tryckt form och kan beställas från SCB : Gratis på webben Gunnar Larsson, SCB SAM: Jordbruksverket JOSM Statistiska meddelanden, serie Jordbruk, skogsbruk och fiske JO. År 2002 Statistical Reports, series Agriculture, forestry, and fisheries JO ISSN JO10 Jordbrukets struktur Structure of Agricultural Holdings Åkerarealens användning i juni Definitiva uppgifter Use of arable land i June, Final results Åkerarealens användning i juni Preliminära uppgifter Use of arable land i June, Preliminary data Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket

27 27 JO20 Husdjur i juni 2001 Number of holdings with livestock in June 2001 Husdjur i juni 2002 Number of holdings with livestock in June 2002 JO23 Antal nötkreatur och svin den 3 december 2001 Number of cattle and pigs on 3 December 2001 JO35 Jordbruksföretagens driftsinriktning Typologidata Typology of holdings in Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Jörgen Svensson, SCB Erik Marklund, SCB SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket Erik Marklund, SCB SAM: Jordbruksverket Jordbrukets produktion Production in the Agricultural Sector JO15 Normskördar 2002 Standard yields in Olle Funcke, SCB SAM: Jordbruksverket JO16 JO17 Hektarskördar och totalskördar Definitiva uppgifter Crop yields per hectare and total production in Final results Skörd av potatis Preliminära uppgifter Production of potatoes in Preliminary data Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket JO18 Höstsådda arealer 2002 Areas sown in the autumn of Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket

28 28 JO19 Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002 Production of cereal crops, peas and oilseed crops in 2002 Preliminära uppgifter för riket Preliminary data for the whole country Preliminära uppgifter för län och riket Preliminary data for counties and the whole country Gerda Ländell, SCB SAM: Jordbruksverket JO29 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in Anders Grönvall, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket JO48 Animalieproduktion. Månadsstatistik Animal products. Monthly statistics 2001: : :1 2002:2 2002:3 2002:4 2002:5 2002: :8 2002:9 2002: Gunilla Thorsell, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Prisutveckling i jordbruket Price Trends in the Agricultural Sector JO46 Prisindex på livsmedelsområdet Price indices in the food sector Anders Grönvall, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket JO49 Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Månadsstatistik Price indices and prices in the food sector. Monthly statistics Se JO48 ovan. Gunilla Thorsell, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Jordbrukets ekonomi Economy in the Agricultural Sector JO40 Jordbruksekonomiska undersökningen 2001 The Farm Economics Survey Ann-Marie Karlsson, SCB SAM: Jordbruksverket

29 29 JO42 Jordbrukarhushållens inkomster 2000 Income of agricultural households Lars Persson, SCB SAM: Jordbruksverket JO45 JO45 JO45 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Economic Accounts for Agriculture EAA Inkomstutvecklingen (prel.) Agricultural Income Index 2001 (prel.) EAA Inkomstutvecklingen (progn.) Agricultural Income Index (forecast) Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Skogsbruk Forestry Skogsstatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of forestry 2002 ISSN webbadress: : Gratis på webben Katarina Ekberg, SKS SAM: SKS Skoglig Statistikinformation Forest statistics bulletin ISSN webbadress: (Särskild publiceringsplan för de olika statistikbreven tas fram i början av varje år och publiceras på webben samt sänds till prenumeranterna.) Löpande, ca 70 nr per år. 360: som publikation, 160: per e-post, gratis på webben Katarina Ekberg, SKS SAM: SKS Skogsdata 2002 Forestry data Uppgifter från riksskogstaxeringen ISSN juli 200: Gratis på webben Anders Lundström, SLU resgeom.slu.se

30 30 Fiske Fishery JO50 Saltsjöfiskets fångster. Månad Swedish sea-fisheries. Monthly december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Robin Lundgren, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket JO55 Fiske en översikt 2001 Swedish fisheries in 2001 JO56 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2001 Fishing in inland waters by commercial fishermen in : Robin Lundgren, Fiskeriverket fiskeriverket.se Lars Hagblad, SCB SAM: Fiskeriverket : Kajsa Markusson, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket Vattenbruk Aquaculture JO60 Vattenbruk 2001 Aquaculture in Sweden in : Antonia Sanchez- Hjortberg, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket

31 31 KU Kultur och fritid Culture and leisure Statens kulturråds serie Kulturen i siffror ISSN Studieförbunden 2001 Adult educational associations 2001 Folkbiblioteken 2001 Public libraries 2001 Museer och konsthallar 2001 Museums and art galleries : Marcia Olavarria Caete, SCB SAM: Statens kulturråd : Cecilia Skjöld, SCB SAM: Statens kulturråd : Sten Månsson, Statens kulturråd SAM: Statens kulturråd LE LE Levnadsförhållanden Living conditions Levnadsförhållanden Living conditions ISSN (Stående order kan tecknas på denna serie.) Funktionshindrades levnadsförhållanden Uno Davidsson, SCB Ej fastställt Lars Häll, SCB Föreningslivet i Sverige (Prel. titel) Ej fastställt Lars Häll, SCB Ohälsa och sjukvård Ej fastställt Ingrid Sjöberg, SCB Fritid (Prel. titel) Ej fastställt Ej fastställt Göran Nordström, SCB

Statistik 2001. Statistics 2001. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Statistik 2001. Statistics 2001. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden Statistik 2001 Statistics 2001 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån 2 Statistics

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

10 Den officiella statistiken. Internet

10 Den officiella statistiken. Internet 10 Den officiella statistiken. Internet En rad statliga myndigheter ansvarar för innehållet i den svenska officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har bevaknings- och samordningsansvaret

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Bilaga 2. Källor till kap 1 3

Bilaga 2. Källor till kap 1 3 Bilaga 2. Källor till kap 1 3 119 1 Markanvändningspåverkande förhållanden 7 Areal FoB 1985. SCB. 7 Befolkning 1990 Folkmängd 31 dec 1990. SCB. 8 Två Sverigebilder Samhällsplanering i Sverige. Ett bakgrundsmaterial

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3%

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3% 7 188 66787 1 + 588= 6/elev VG 1 66787 56 % 7899 ++++ 56 % 7899 ++++++++ Rapport nr %% 657 898 899 %%%%% 142 5:- 956696 %45 97 9867 89 86 2 455:- %% ++++++++++ 7856:- 3% 75% 6 %% 657 898 899 5) 30% 34v

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Fler platsannonser i december

Fler platsannonser i december Kontakt: Stefan Rizvi Monster Worldwide Sweden +46 8506 523 61 stefan.rizvi@monster.se Fler platsannonser i december Sammanfattning december 20: Monster Employment Index steg två punkter i december till

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Rekryteringsstatistik från AKU

Rekryteringsstatistik från AKU Bakgrundsfakta Rekryteringsstatistik från AKU 2010:2 Arbetsmarknads- och utbildningsstat i s t i k I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som SCB producerar inom området

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

2 Styrning, struktur och nyttjande

2 Styrning, struktur och nyttjande Offentlig ekonomi 2009 Styrning, struktur och nyttjande 2 Styrning, struktur och nyttjande I detta kapitel ger vi en kort bakgrund till hur begreppet den offentliga sektorn kan förstås, och vad sektorn

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer