Statistik Statistics Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden"

Transkript

1 Statistik 2002 Statistics 2002 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån

2 2 Statistics 2002 Publication plan for the Official Statistics of Sweden Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2002 Tidigare publicering Statistik 1981 Previous publication Statistics 1981 Producent SCB, IP/PUB, Box , STOCKHOLM Producer Förfrågningar Kenny Eriksson, Informations- och publiceringsenheten, tfn , e-post: Inquires Kenny Eriksson, , Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: SCB Statistik ISSN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

3 3 Förord Preface Statistik 2002 innehåller uppgifter om den planerade publiceringen av officiell statistik under Redovisningen omfattar enbart publikationer. De publiceras i tryckt form eller på webbplats. Officiell statistik redovisas även i statistiska databaser. För information om publiceringen av statistik i databaser hänvisas till ansvariga myndigheters webbplatser. Ansvaret för den officiella statistiken är fördelat på olika myndigheter. I avsnittet Statistikansvariga myndigheter (SAM) finns en förteckning över de myndigheter som har ansvar för officiell statistik och vilka områden som deras ansvar omfattar. Upplysningar om enskilda publikationer kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. Statistiska centralbyrån i januari 2002 Statistics 2002 comprises planned publishing of official statistics in the course of The information regards only publications. These will be published in print or by website. Official statistics are also published in statistical databases. For information on statistical data available from statistical databases, see the websites of the responsible authorities. The responsibility for official statistics in Sweden is decentralized to a number of governmental authorities. In the publication plan there is a list of these governmental authorities and the areas their respective responsibility cover. Details on statistical information in the publications may be obtained from the references listed in the publication plan. Statistics Sweden, January 2002 Svante Öberg Kenny Eriksson Svante Öberg Kenny Eriksson

4 4 Innehåll Contents Sida/ page 3 Förord 5 Förklaringar 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) 12 Allmän statistik (A) 13 Arbetsmarknad (AM) 17 Befolkning (BE) 18 Boende, byggande och bebyggelse (BO) 20 Energi (EN) 21 Finansmarknad (FM) 23 Handel med varor och tjänster (HA) 24 Hushållens ekonomi (HE) 24 Hälso- och sjukvård (HS) 26 Jord- och skogsbruk, fiske (JO) 31 Kultur och fritid (KU) 31 Levnadsförhållanden (LE) 32 Medborgarinflytande (ME) 32 Miljö (MI) 35 Nationalräkenskaper (NR) 35 Näringsverksamhet (NV) 38 Offentlig ekonomi (OE) 40 Priser och konsumtion (PR) 41 Rättsväsende (RV) 42 Socialförsäkring m.m. (SF) 42 Socialtjänst (SO) 43 Transporter och kommunikationer (TK) 45 Utbildning och forskning (UF) 49 Övriga publikationer (X) 50 Engelskt sakregister 52 Svenskt sakregister Preface Explanations Governmental authorities responsible for official statistics General statistics Labour market Population Housing and construction Energy Financial market Trade in goods and services Household finances Health and medical care Agriculture, forestry and fishery Culture and leisure Living conditions Citizen influence Environment National accounts Business activities Public finances Prices and consumption Judicial system Social insurance, etc. Social services Transport and communications Education and research Other publications English subject matter index Swedish subject matter index

5 5 Förklaringar Explanations Sveriges officiella statistik (SOS) I lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik skall finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till lagen. I en bilaga till förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997) anger regeringen vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter). Publiceringsplanens omfattning I publiceringsplanen finns uppgifter om den planerade publiceringen av officiell statistik under Redovisningen omfattar enbart publikationer. De publiceras i tryckt form eller på webbplats. Officiell statistik kan även offentliggöras i statistiska databaser. För information om publicering av statistik i databaser hänvisas till ansvariga myndigheters webbplatser. Publiceringsplanen upptar den vid slutet av år 2001 kända, planerade utgivningen av publikationer. Ämnesområden Statistiken i publiceringsplanen är indelad efter ämnesområden. Indelningen av ämnesområden är anpassad till den indelning som finns i bilagan till statistikförordningen (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997). Som hjälp vid sökning av uppgifter finns också ett sakregister. Publiceringstidpunkter Publiceringstidpunkterna anger när publikationen beräknas komma från trycket resp. när statistiken offentliggörs på webbplats. Priser Priserna anges med reservation för oförutsedda ändringar i t.ex. utgivningen. De angivna priserna är cirkapriser exkl. mervärdesskatt. Porto tillkommer (ej för prenumerationer). The Official Statistics of Sweden (SOS) The Official Statistics Act (SFS 2001:99) states that official statistics are statistics for public information purposes, planning and research. Official statistics shall be objective and available to the general public. When official statistics are made available they shall be accompanied by the designation Official Statistics of Sweden or by the symbol shown in the Annex to the Act. In an Annex to the Ordinance concerning Official Statistics (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997) the Government states that official statistics are such statistics as are described in the Annex to the Ordinance. The Annex also indicates which government authorities are responsible for official statistics. Publication in Statistics 2002 In this publication plan the statistics to be published in the Official Statistics of Sweden in the course of 2002 are presented. Information on statistical publications is only included. The publications are published in print or by website. Official statistics are made available from statistical databases as well. For information about publishing in statistical databases, see the web sites of the government authorities responsible for official statistics. The publication plan comprises the information on the above plans available at the end of Subject matter areas The statistics in the publication plan are arranged in accordance with the subject matter areas stated in the appendix to the Statistics Ordinance (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997). As an aid in finding the right publication there is an English Subject Matter Index. Time of publication The time of publication refers to the time of delivery from the printer or of publishing on the web sites. Prices The prices quoted are with reservation for unforeseen changes. VAT is not included and will not be added for foreign shipments. For countries within the EU, a VAT number is required for VAT exemption. Postage is not included (except for subscriptions).

6 6 Kontaktpersoner Mer detaljerad information om enskilda publikationer och var man kan få tag på statistiken kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. I många fall producerar SCB statistik och publikationer på uppdrag av de myndigheter som har ansvar för officiell statistik. I vissa fall anges därför kontaktpersoner för dels statistikansvarig myndighet, dels SCB. I sådana fall kan man vända sig till den statistikansvariga myndighetens kontaktperson med övergripande frågor och till SCB:s kontaktperson med frågor som avser mer detaljerad information. Statistikansvariga myndigheter (SAM) I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. På de närmast följande sidorna finns en förteckning över statistikansvariga myndigheter och deras ansvarsområden. Förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen. Statistikansvarig myndighet har också angivits för varje publikation. De förkortningar som därvid använts är: Information Details on statistical information published may be obtained from the references listed in the publication plan. Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) An appendix to the Statistics Ordinance (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997) defines the areas covered by official statistics and states the authorities responsible for the statistics in these areas. Information on the responsible authorities is listed on the following pages. The abbreviations for the responsible authorities used in the plan are as follows: AV Arbetsmiljöverket AV Swedish Work Environment Authority BRÅ Brottsförebyggande rådet BRÅ National Council for Crime Prevention CSN Centrala studiestödsnämnden CSN Swedish National Board of Student Aid ESV Ekonomistyrningsverket ESV Swedish National Financial Management Authority Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fiskeriverket National Board of Fisheries HsV Högskoleverket National Agency for Higher Education ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS Swedish Institute for Growth Policy Studies KemI Kemikalieinspektionen KemI National Chemicals Inspectorate KI Konjunkturinstitutet KI National Institute of Economic Research MI Medlingsinstitutet MI National Mediation Office Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RFV Riksförsäkringsverket RFV National Social Insurance Board Riksgäldskontoret Swedish National Debt Office SKS Skogsstyrelsen SKS National Board of Forestry SoS Socialstyrelsen SoS National Board of Health and Welfare STEM Statens energimyndighet STEM Swedish National Energy Administration SIKA Statens institut för kommunikationsanalys SIKA Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Statens skolverk National Agency for Education SCB Statistiska centralbyrån SCB Statistics Sweden SLU Sveriges lantbruksuniversitet SLU Swedish University of Agricultural Science Turistdelegationen Swedish Tourist Authority

7 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority Ekelundsvägen 16, Solna Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Offentlig ekonomi: Taxering Utfallet av statsbudgeten Finansinspektionen Ansvarar för officiell statistik på området: Arbetsmarknad: Tfn: Arbetsskador Fax: Arbetsmiljö Swedish Financial Supervisory Authority Box 7831, Stockholm E-post: Webbadress: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) National Council for Crime Prevention Box 1386, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Finansmarknad: Finansräkenskaper Aktieägarstatistik In- och utlåningsstatistik Finansiella företag förutom försäkringsföretag Försäkringsföretag Fiskeriverket Ansvarar för officiell statistik på området: Rättsväsende: National Board of Fisheries Brott Box 423, Göteborg För brott lagförda personer Domstolarnas verksamhet Tfn: Kriminalvård Fax: Återfall i brott E-post: Webbadress: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Ansvarar för officiell statistik på området: Swedish National Board of Student Aid Jordbruk, skogsbruk och fiske: Sundsvall Fiske Vattenbruk Tfn: Fax: E-post: Högskoleverket Webbadress: National Agency for Higher Education Box 7851, Stockholm Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Tfn: Studiestöd Fax: E-post: Webbadress: Ekonomistyrningsverket (ESV) Swedish National Financial Management Authority Box 45316, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Högskoleväsende

8 8 Institutet för tillväxtpolitiska studier Medlingsinstitutet Swedish Institute for Growth Policy Studies National Mediation Office Box 4, Östersund Box 1236, Stockholm Tfn: Fax: Tfn: Fax: Box 574, Stockholm Webbadress: Tfn: Fax: , Ansvarar för officiell statistik på området: E-post: Arbetsmarknad: Webbadress: Löner och arbetskostnader Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Nystartade företag Konkurser och offentliga ackord Internationella företag Befolkning: Invandring och asylsökande Kemikalieinspektionen (KemI) National Chemicals Inspectorate Tfn: Box 1384, Solna Fax: Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Miljö: Kemikalier; försäljning och användning Konjunkturinstitutet (KI) National Institute of Economic Research Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Miljö: Utsläpp Belastning Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning Riksförsäkringsverket (RFV) Box 3116, Stockholm National Social Insurance Board Stockholm Tfn: Fax: Tfn: E-post: Fax: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Priser och konsumtion: Hushållens inköpsplaner Näringsverksamhet: Näringslivets investeringar E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Socialförsäkring m.m.: Stöd till barnfamiljer Stöd vid sjukdom och handikapp Stöd vid ålderdom

9 9 Riksgäldskontoret Statens energimyndighet (STEM) (forts.) Swedish National Debt Office Ansvarar för officiell statistik på området: Stockholm Energi: Tillförsel och användning av energi Tfn: Energibalanser Fax: Prisutvecklingen inom energiområdet E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Offentlig ekonomi: Statlig upplåning och statsskuld Skogsstyrelsen (SKS) National Board of Forestry Jönköping Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Jord- och skogsbruk, fiske: Produktion i skogsbruket Sysselsättning i skogsbruket Socialstyrelsen (SoS) Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Box 17213, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Transporter och kommunikationer: Vägtrafik Bantrafik Sjöfart Luftfart Postverksamhet Televerksamhet Kommunikationsvanor Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture National Board of Health and Welfare Jönköping Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Jord- och skogsbruk, fiske: Hälso- och sjukvård: Jordbrukets struktur Hälsa och sjukdomar Jordbrukets produktion Hälso- och sjukvård Sysselsättning i jordbruket Dödsorsaker Jordbrukets ekonomi Prisutveckling i jordbruket Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Statens energimyndighet (STEM) Swedish National Energy Administration Tfn: Box 310, Eskilstuna Fax: Telefon: 016: Fax: E-post: Webbadress: Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Box 7843, Stockholm E-post: Webbadress:

10 10 Ansvarar för officiell statistik på området: Kultur och fritid: Bibliotek Kulturmiljövård Museer Studieförbund Samhällets kulturutgifter Statens skolverk National Agency for Education Kungsgatan 53, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Skolväsende och barnomsorg Statistiska centralbyrån (SCB) Statistics Sweden SCB, Stockholm Box 24300, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: SCB, Örebro Örebro Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Arbetsmarknad: Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Lönesummor Arbetskraftsundersökningar Vakanser och arbetslöshet Befolkning: Befolkningens storlek och förändringar Befolkningens sammansättning Befolkningsframskrivningar Invandring och asylsökande Statistiska centralbyrån (SCB) (forts.) Boende, byggande och bebyggelse: Bostadsbyggande och ombyggnad Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Byggnadskostnader Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadfshus Bostads- och hyresuppgifter Fastighetspriser och lagfarter Fastighetstaxeringar Handel med varor och tjänster: Inrikeshandel Utrikeshandel Hushållens ekonomi: Inkomster och inkomstfördelning Hushållens utgifter Levnadsförhållanden: Levnadsförhållanden Jämställdhet Medborgarinflytande: Allmänna val Partisympatier Miljö: Miljöskyddskostnader Gödselmedel och kalk Markanvändning Vattenanvändning Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper Näringsverksamhet: Näringslivets struktur Industriproduktionens utveckling Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins lager Industrins leveranser och order Offentlig ekonomi: Kommunernas finanser Priser och konsumtion: Konsumentprisindex Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Utbildning och forskning: Forskning Befolkningens utbildning

11 11 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Turistdelegationen Swedish University of Agricultural Sciences Swedish Tourist Authority Umeå Box 860, Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Jord- och skogsbruk, fiske: Riksskogstaxeringar Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Inkvartering

12 12 Sveriges officiella statistik (SOS) Beställ- Ämnesområde Publicerings- Cirkapris Kontaktperson. ningsnr. Subject matter area tidpunkt exkl. moms Statistikansvarig Order Titel Time of Price excl. myndighet (SAM). no. Title Allmän statistik General Statistics A01 Statistisk årsbok för Sverige 2003 Statistical yearbook of Sweden 2003 Inkl. cd-romskiva med hela innehållet ISSN ISBN X Ej fastställt Ulla Sundberg, SCB A02 Allmän månadsstatistik Monthly digest of Swedish statistics ISSN Allmän månadsstatistik publiceras i sin helhet på SCB:s webbplats på Internet (www.scb.se/allmanmanadsstatistik). Ett utdrag av de mest använda tabellerna publiceras i tryckt form. 2002:1 2002:2 2002:3 2002:4 2002:5 2002:6 2002: :9 2002: : : Helår 770: 100: Anna Östergren, SCB ASM Statistiska meddelanden Statistical Reports : Det angivna priset avser prenumeration på samtliga ämnesserier under Beträffande prenumeration på de olika serierna hänvisas till resp. serie under de olika ämnesområdena

13 13 AM Arbetsmarknad Labour market AM87 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2000 Occupational diseases and occupational accidents 2000 ISSN ISBN AM91 Lönestatistisk årsbok 2001 Statistical yearbook of salaries 2001 ISSN ISBN : Lotta Lundholm, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: ASS : Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AMSM Statistiska meddelanden, serie Arbetsmarknad AM. År 2002 Statistical Reports, series Labour market AM 2002 ISSN Prenumeration på hela serien : AM10 Arbetskraftsundersökningen. Månad Labour force survey. Monthly december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Margareta Henkel, SCB AM11 Arbetskraftsundersökningen. Kvartal Labour force survey. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Margareta Henkel, SCB AM12 Arbetskraftsundersökningarna 2001 Labour force surveys : Margareta Henkel, SCB

14 14 AM17 Konjunkturstatistik, löner och sysselsättning för statlig sektor. Månad Salaries and employment in the governmental sector. Monthly november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Lena Larsson, SCB lena SAM: Medlingsinstitutet AM31 Lönesummor, preliminär skatt och sociala ersättningar (Resultat från statistiska bearbetningar av kontrolluppgifterna från arbetsgivare och sociala utbetalare.) The sums of income of employment, preliminary taxes etc. based on the employees statements of income from employers etc. for the income year : Linda Ryen, SCB AM32 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2000 Labour statistics 2000 based on administrative sources Sysselsättning i kommuner och län Employment in municipalities and counties Utveckling och flöden på arbetsmarknaden Development flows in the labour market : 156: Gunnar Hedin, SCB AM38 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad Wages and salaries in the private sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet

15 15 AM39 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Månad Labour cost index for wage-earners in the private sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Håkan Swan, SCB AM43 Arbetsorsakade besvär 2002 Work related health. Problems : Jan Weiner, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV AM46 Konjunkturstatistik över lediga jobb och vakanser. Kvartal Short term statistics of job openings and job vacancies. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Martin Odencrants, SCB AM47 Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor. Månad Wages and salaries in the private and public sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Håkan Swan, SCB SAM: Medlingsinstitutet

16 16 AM49 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad Salaries in the primary local authoritiesand the public sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Veronica Andersson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM50 Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2001 Wages and employment in the government : Fredrik Strohkirch, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM51 AM52 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2001 Wages and employment in county councils 2001 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2001 Wages and employment in primary local authorities : Andreas Blomqvist, SCB SAM: Medlingsinstitutet : Fredrik Strohkirch, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM57 Löner för arbetare inom privat sektor 2001 Average hourly earnings of wage-earners in the private sector : Carina Lingheimer, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM61 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationer (LAPS). Kvartal Gross wages, payroll taxes and preliminary tax from the employers monthly tax returns. Quarterly 4:e kvartalet :a kvartalet :a kvartalet :e kvartalet : Christian Ekström, SCB christian AM62 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2001 Salaries for employees in the private sector : Carina Lingheimer, SCB SAM: Medlingsinstitutet

17 17 AM63 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS). Kvartal Short-term employment. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Annika Norlén, SCB AM68 Arbetsmiljön 2001 Work environment 2001 AM69 Arbetsskador 2001 Occupational injuries : Jan Weiner, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV : Börje Bengtsson, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV BE Befolkning Population BE76 BE78 BE79 Befolkningsstatistik 2001 Population statistics 2001 Del 1 2. Folkmängden och dess förändringar i kommuner m.m. Inrikes och utrikes flyttningar Part 1 2. Population and vital statistics by municipality. Internal and external migration ISSN ISBN Del 3. Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m.m. Part 3. Population. Distribution by sex, age, country of birth and citizenship etc. ISSN ISBN Del 4. Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Part 4. Vital Statistics ISSN ISBN : Hans Gidebäck, SCB : Hans Gidebäck, SCB : Annika Klintefelt, SCB

18 18 BESM Statistiska meddelanden, serie Befolkning BE. År 2002 Statistical Reports, series Population BE ISSN Prenumeration på hela serien. 297: BE12 BE18 Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2001 Population in the whole country, counties and municipalities on December 31, 2001 Sveriges befolkning Reviderad befolkningsprognos från SCB. Population projection for Sweden : Annika Klintefelt, SCB : Jan Qvist, SCB BE68 Migration 2001 Migration : Arne Holmqvist, SCB BO Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction BO01 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2002 Yearbook of housing and buildingstatistics 2002 ISSN ISBN X : Kristina Halldin, SCB BOSM Statistiska meddelanden, serie Boende, byggande och bebyggelse BO. År 2002 Statistical Reports, series Housing and construction BO ISSN Prenumeration på hela serien BO14 Byggande. Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus. Preliminära uppgifter. Kvartal Construction. New construction and restoration of residential buildings and new construction of nonresidential buildings. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Seija Lammasaitta, SCB Nilserik Sahlén, SCB

19 19 BO20 BO21 BO26 BO27 BO30 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2001 Construction. New construction: Completed residential buildings 2001 Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Construction. Restoration and demolition of multidwelling buildings 2001 Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2001 Construction. New construction costs of residential buildings 2001 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 Construction. New construction: Buildings with granted government aid 2001 Bostadshyror m.m. i bostäder färdig-ställda under 2001 Rents/fees etc. in residential buildings completed during : Nilserik Sahlén, SCB Seija Lammasaitta, SCB : Nilserik Sahlén, SCB : Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB : Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB : Kristina Halldin, SCB BO31 Bostads- och hyresundersökningen 2000 Survey of housing and rents 2000 Hushållsdata : Frida Högberg, SCB BO32 BO34 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 2001 The survey of receipts and costs for multi-dwelling buildings in 2001 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of March Semi-public and private bodies : Robert Ståhl, SCB : Kerstin Fredriksson, SCB BO35 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september Allmännyttiga bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of September Semi-public bodies : Kerstin Fredriksson, SCB

20 20 BO37 Rikets fastigheter Uppgifter från särskild fastighetstaxering Assessment of real estate in : Dan Borglund, SCB BO39 Bostads- och hyresundersökningen 2001 Survey of housing and rents 2001 Lägenhetsdata. Hyresrättslägenheter Preliminära uppgifter Definitiva uppgifter : 156: 156: Frida Högberg, SCB BO40 Fastighetsprisindex och fastighetsprisstatistik. Preliminära uppgifter. Kvartal Prices of real estate. Preliminary data. Quarterly 4:e kv (inkl. prel. årsresultat och prel. årsindex 2001) 1:a kv :a kv :e kv Camilla Borén, SCB BO41 Fastighetsprisstatistik. Småhus, hyreshus, industrifastigheter, jord- och skogsbruk samt obebyggd tomtmark 2001 Prices of real estate. One- or two-dwelling buildings, multi-dwelling and commercial buildings, industrial real estate, agriculture and forestry, and unbuilt sites : Camilla Borén, SCB EN ENSM Energi Energy Statistiska meddelanden, serie Energi EN. År 2002 Statistical Reports, series Energy EN ISSN Prenumeration på hela serien : EN11 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen Electric energy supply, district heating and supply of natural and gasworks gas Definitiva uppgifter 2000 Definitive results 2000 Preliminära uppgifter 2001 Preliminary results : Edmund Kurt, SCB SAM: Statens energimyndighet

21 21 EN16 Energistatistik för bostadsbyggnader och lokaler. Fyra rapporter Energy statistics for multi-dwelling buildings and for non-residential premises Energistatistik för småhus 2001 Energy statistics for one- and two-dwelling houses in 2001 Energistatistik för flerbostadshus 2001 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2001 Energistatistik för lokaler 2001 Energy statistics for non-residential premises in 2001 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2001 Energy statistics on dwellings and non-residential premises in : SAM: Statens energimyndighet Johan Eriksson, SCB Eva Bernestål, SCB Inger Munkhammar, SCB Inger Munkhammar, SCB EN17 Priser på nättjänst och elenergi 2002 Prices of electric energy and transmission of energy Hans Elfsberg, SCB SAM: Statens energimyndighet EN20 Energiförsörjningen. Kvartal och år Energy supply. Quarterly and year 3:e kv :e kv :a kv :a kv Årliga energibalanser Yearly energy balance sheets : Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet EN31 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Fuels. Deliveries and consumption of fuels. Preliminary data. Quarterly ande year 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Eva Johanson, SCB Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet FM Finansmarknad Financial market FM 06 Finansiella företag 2001 Financial enterprises 2001 Utkommer även som SM (FM 38) ISSN ISBN : Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

22 22 FMSM Statistiska meddelanden, serie Finansmarknad FM. År 2002 Statistical Reports, series Financial markets FM ISSN Prenumeration på hela serien. FM11 Finansräkenskaper 2001 Financial accounts : : Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen FM12 Försäkringsbolagen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Swedish insurance companies. Preliminary data. Quarterly and year 4:e kv :a kv :a kv År :e kv : Jörgen Wallinder Owe Hoffmann, Finansinspektionen SAM: Finansinspektionen FM17 Finansräkenskaper. Kvartal Financial accounts. Quarterly 3:e kv :e kv :a kv :a kv : Kristina Söderström, SCB SAM: Finansinspektionen FM20 Aktieägandet. Halvår Owners of quoted shares, half-year 31 december juni : 110: Karl Magnusson, SCB SAM: Finansinspektionen FM37 Värdepappersfonder. Uppgifter om aktie-, ränteoch andra fonder. Kvartal. Mutual funds. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Hans Olsson, SCB Siv Löfgren, SCB SAM: Finansinspektionen FM38 Finansiella företag Bokslutsstatistik. Preliminär redovisning Financial enterprises Financial statement. First figures : Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

23 23 HA Handel med varor och tjänster Trade in goods and services HASM Statistiska meddelanden, serie Handel med varor och tjänster HA. År 2002 Statistical Reports, series Trade in services and goods HA ISSN Prenumeration på hela serien : HA17 Utrikeshandel. Snabbstatistik. Månad Foreign trade First released monthly figures december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Runo Samuelsson, SCB HA22 Utrikeshandel. Export och import på varor och länder. Månad Foreign trade Exports and imports of goods. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : 110: Jan Erik Parman, SCB HA23 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Kvartal. Foreign trade Exports and imports of goods. Index numbers in constant prices, Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Lars Malmborg, SCB

24 24 HE HESM HE20 HE21 Hushållens ekonomi Household finances Statistiska meddelanden, serie Hushållens ekonomi HE. År 2002 Statistical Reports, series Household finances HE ISSN Prenumeration på hela serien. Inkomster, skatter och bidrag Individer och taxeringshushållsuppgifter. Totalräknad statistik på riks-, läns- och kommunnivå Income, taxes and allowances 2000 Inkomstfördelningen i Sverige Individer och hushåll Income distribution in Sweden : : Håkan Schultz, SCB Hans Heggemann, SCB : Petter Lundberg, SCB Agneta Sandqvist, SCB HS Hälso- och sjukvård Health and medical care Socialstyrelsens serie STATISTIK Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: STATISTICS: The series of the National Board of Health and Welfare Hälso- och sjukvård Health care and medical services Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002 Yearbook of Health and Medical Care 2002 Särtryck av kapitel 10, Tandvård, ur Hälsooch sjukvårdsstatistisk årsbok Reprint of chapter 10, Dental Care, Yearbook of Health and Medical Care 2002 Hälsa och sjukdomar Health and diseases december 2002 Helen Flink, SoS SAM: Socialstyrelsen

25 25 Aborter i Sverige 2001 Januari december. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January december. Preliminary figures Aborter i Sverige 2002 Januari juni. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January June. Preliminary figures Aborter 2001 Abortions 2001 Amning av barn födda 2000 Breast-feeding. Children born 2000 Assisterad befruktning 2000 Assisted reproduction: results of treatment 2000 Cancer Incidence in Sweden 2000 (In English) Dödsorsaker 2000 Causes of death 2000 Medicinsk födelseregistrering 2000 Medical birth registration 2000 Eventuellt kommer denna att ersättas av en publikation som visar trenderna. mars 2002 september 2002 oktober 2002 oktober 2002 oktober 2002 juni 2002 juni 2002 maj 2002 Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Clas Hedberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Lotti Barlow, SoS SAM: Socialstyrelsen Annika Edberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Petra Otterblad Olausson sos.se SAM: Socialstyrelsen

26 26 JO Jord- och skogsbruk, fiske Agriculture, forestry and fishery Jordbruk Agriculture All officiell jordbruksstatistik publiceras utan avgift på Jordbruksverkets webbplats under rubriken Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats Denna publicering ingår i serien Statistiska meddelanden. Enstaka papperskopior av publikationen kan beställas till ett pris av 50 kronor per exemplar. (Marjatta Niemi, Statistikenheten, Statens Jordbruksverk, Jönköping) All official agricultural statistics will be published free of charge on the website under the heading Statistics and on the webb-site Paper copies may be ordered and the price is 50 SEK per ex. (Marjatta Niemi, Statistikenheten, Statens Jordbruksverk, Jönköping) JO01 Jordbrukstatistisk årsbok 2002 Yearbook of agricultural statistics 2002 ISSN ISBN Publiceras också i tryckt form och kan beställas från SCB : Gratis på webben Gunnar Larsson, SCB SAM: Jordbruksverket JOSM Statistiska meddelanden, serie Jordbruk, skogsbruk och fiske JO. År 2002 Statistical Reports, series Agriculture, forestry, and fisheries JO ISSN JO10 Jordbrukets struktur Structure of Agricultural Holdings Åkerarealens användning i juni Definitiva uppgifter Use of arable land i June, Final results Åkerarealens användning i juni Preliminära uppgifter Use of arable land i June, Preliminary data Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket

27 27 JO20 Husdjur i juni 2001 Number of holdings with livestock in June 2001 Husdjur i juni 2002 Number of holdings with livestock in June 2002 JO23 Antal nötkreatur och svin den 3 december 2001 Number of cattle and pigs on 3 December 2001 JO35 Jordbruksföretagens driftsinriktning Typologidata Typology of holdings in Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Jörgen Svensson, SCB Erik Marklund, SCB SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket Erik Marklund, SCB SAM: Jordbruksverket Jordbrukets produktion Production in the Agricultural Sector JO15 Normskördar 2002 Standard yields in Olle Funcke, SCB SAM: Jordbruksverket JO16 JO17 Hektarskördar och totalskördar Definitiva uppgifter Crop yields per hectare and total production in Final results Skörd av potatis Preliminära uppgifter Production of potatoes in Preliminary data Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket JO18 Höstsådda arealer 2002 Areas sown in the autumn of Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket

28 28 JO19 Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002 Production of cereal crops, peas and oilseed crops in 2002 Preliminära uppgifter för riket Preliminary data for the whole country Preliminära uppgifter för län och riket Preliminary data for counties and the whole country Gerda Ländell, SCB SAM: Jordbruksverket JO29 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in Anders Grönvall, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket JO48 Animalieproduktion. Månadsstatistik Animal products. Monthly statistics 2001: : :1 2002:2 2002:3 2002:4 2002:5 2002: :8 2002:9 2002: Gunilla Thorsell, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Prisutveckling i jordbruket Price Trends in the Agricultural Sector JO46 Prisindex på livsmedelsområdet Price indices in the food sector Anders Grönvall, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket JO49 Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Månadsstatistik Price indices and prices in the food sector. Monthly statistics Se JO48 ovan. Gunilla Thorsell, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Jordbrukets ekonomi Economy in the Agricultural Sector JO40 Jordbruksekonomiska undersökningen 2001 The Farm Economics Survey Ann-Marie Karlsson, SCB SAM: Jordbruksverket

29 29 JO42 Jordbrukarhushållens inkomster 2000 Income of agricultural households Lars Persson, SCB SAM: Jordbruksverket JO45 JO45 JO45 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Economic Accounts for Agriculture EAA Inkomstutvecklingen (prel.) Agricultural Income Index 2001 (prel.) EAA Inkomstutvecklingen (progn.) Agricultural Income Index (forecast) Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Skogsbruk Forestry Skogsstatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of forestry 2002 ISSN webbadress: : Gratis på webben Katarina Ekberg, SKS SAM: SKS Skoglig Statistikinformation Forest statistics bulletin ISSN webbadress: (Särskild publiceringsplan för de olika statistikbreven tas fram i början av varje år och publiceras på webben samt sänds till prenumeranterna.) Löpande, ca 70 nr per år. 360: som publikation, 160: per e-post, gratis på webben Katarina Ekberg, SKS SAM: SKS Skogsdata 2002 Forestry data Uppgifter från riksskogstaxeringen ISSN juli 200: Gratis på webben Anders Lundström, SLU resgeom.slu.se

30 30 Fiske Fishery JO50 Saltsjöfiskets fångster. Månad Swedish sea-fisheries. Monthly december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Robin Lundgren, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket JO55 Fiske en översikt 2001 Swedish fisheries in 2001 JO56 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2001 Fishing in inland waters by commercial fishermen in : Robin Lundgren, Fiskeriverket fiskeriverket.se Lars Hagblad, SCB SAM: Fiskeriverket : Kajsa Markusson, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket Vattenbruk Aquaculture JO60 Vattenbruk 2001 Aquaculture in Sweden in : Antonia Sanchez- Hjortberg, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket

31 31 KU Kultur och fritid Culture and leisure Statens kulturråds serie Kulturen i siffror ISSN Studieförbunden 2001 Adult educational associations 2001 Folkbiblioteken 2001 Public libraries 2001 Museer och konsthallar 2001 Museums and art galleries : Marcia Olavarria Caete, SCB SAM: Statens kulturråd : Cecilia Skjöld, SCB SAM: Statens kulturråd : Sten Månsson, Statens kulturråd SAM: Statens kulturråd LE LE Levnadsförhållanden Living conditions Levnadsförhållanden Living conditions ISSN (Stående order kan tecknas på denna serie.) Funktionshindrades levnadsförhållanden Uno Davidsson, SCB Ej fastställt Lars Häll, SCB Föreningslivet i Sverige (Prel. titel) Ej fastställt Lars Häll, SCB Ohälsa och sjukvård Ej fastställt Ingrid Sjöberg, SCB Fritid (Prel. titel) Ej fastställt Ej fastställt Göran Nordström, SCB

med data om livsmedel

med data om livsmedel Statistiska centralbyrån Statistics Sweden med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2003 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån Yearbook of

Läs mer

Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel

Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2004 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån Yearbook of agricultural statistics 2004 including food statistics Official

Läs mer

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef

Förord. Förord. Statistiska centralbyrån i november 2001. Svante Öberg Generaldirektör Gunnar Larsson Programchef Förord 3 Förord Jordbruksstatistik årsbok 2001 är den trettiosjunde årgången sedan starten 1965. Den är kraftigt omarbetad jämfört med utgåvorna för senare år. Årsboken har utökats med viss information

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige

Statistisk årsbok för Sverige Denna fil innehåller text och diagramavsnitt. Varje kapitel inleds med en innehållsförteckning. De hänvisningar som avser tabeller är länkade till kapitelvisa excelfiler med motsvarande innehåll. Dessa

Läs mer

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 ESV 2014:41 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001

UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET I SVERIGE OCH EUROPA SAMT UTGIFTERNAS FINANSIERING 1996-2001 SOCIAL PROTECTION EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SWEDEN AND EUROPE 1996-2001 UTGIFTER FÖR DET SOCIALA SKYDDET

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2006 Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:2 Fokus

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 Statistical Year-book of Stockholm 2014 Foto: Stefan Bohlin Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2013

Läs mer

Trender och Prognoser 2011. befolkningen utbildningen arbetsmarknaden. med sikte på år 2030

Trender och Prognoser 2011. befolkningen utbildningen arbetsmarknaden. med sikte på år 2030 Trender och Prognoser 211 befolkningen utbildningen arbetsmarknaden med sikte på år 23 Trender och Prognoser 211 befolkningen utbildningen arbetsmarknaden med sikte på år 23 Statistiska centralbyrån 212

Läs mer

Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se

Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se Den innehåller uppgifter om Stockholms 14 stadsdelsområden, om Hela staden och dess delar, om stockholmsregionen och även jämförelser med Göteborg, Malmö och Nordiska storstadsregioner. Boken används i

Läs mer

Förteckning över SCB-producerad statistik på länsnivå eller lägre

Förteckning över SCB-producerad statistik på länsnivå eller lägre STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2015-03-25 1(22) Förteckning över SCB-producerad statistik på länsnivå eller lägre Inledning... 4 Färdiga statistikpaket... 4 Inledning... 4 Arbetsmarknad... 4 AMPAK, sysselsättning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd kvartal 1 4, år 2011

Ekonomiskt bistånd kvartal 1 4, år 2011 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Ekonomiskt bistånd kvartal 1 4, år 2011 Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Elnätpriser (exkl moms)

Elnätpriser (exkl moms) EN 24 SM 1302, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2013 I korta drag Korrigering 2013-06-11

Läs mer

Statistiska centralbyrån Årsredovisning 2009

Statistiska centralbyrån Årsredovisning 2009 Statistiska centralbyrån Årsredovisning 2009 Antal sysselsatta 1993 2009 Kort om SCB SCB är en myndighet med uppgift att framställa och presentera statistik om olika samhällsområden som underlag för beslut,

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Följande serier ingår:

Följande serier ingår: INLEDNING TILL LÖNER. OFFENTLIG SEKTOR. DEL 1, STATSANSTÄLLDA (SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK) Följande serier ingår: 1954/1957-1968 års statistik: Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet.

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Sammanställning av. SCB:s olika index

Sammanställning av. SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Sammanställning av SCB:s olika index Statistiska centralbyrån 2010 Compilation of Statistics Sweden s indexes Statistics Sweden 2010 Producent Producer SCB, kommunikationsavdelningen

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 EN 24 SM 1404 EN 24 SM 1404 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2014 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401 EN 24 SM 1401 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2013 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats.

Korrigering 2014-01-10 Uppgifter avseende byten av elleverantör har korrigerats. EN 24 SM 1304, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2013 I korta drag Korrigering 2014-01-16

Läs mer