Statistik Statistics Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik 2002. Statistics 2002. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden"

Transkript

1 Statistik 2002 Statistics 2002 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån

2 2 Statistics 2002 Publication plan for the Official Statistics of Sweden Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2002 Tidigare publicering Statistik 1981 Previous publication Statistics 1981 Producent SCB, IP/PUB, Box , STOCKHOLM Producer Förfrågningar Kenny Eriksson, Informations- och publiceringsenheten, tfn , e-post: Inquires Kenny Eriksson, , Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: SCB Statistik ISSN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

3 3 Förord Preface Statistik 2002 innehåller uppgifter om den planerade publiceringen av officiell statistik under Redovisningen omfattar enbart publikationer. De publiceras i tryckt form eller på webbplats. Officiell statistik redovisas även i statistiska databaser. För information om publiceringen av statistik i databaser hänvisas till ansvariga myndigheters webbplatser. Ansvaret för den officiella statistiken är fördelat på olika myndigheter. I avsnittet Statistikansvariga myndigheter (SAM) finns en förteckning över de myndigheter som har ansvar för officiell statistik och vilka områden som deras ansvar omfattar. Upplysningar om enskilda publikationer kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. Statistiska centralbyrån i januari 2002 Statistics 2002 comprises planned publishing of official statistics in the course of The information regards only publications. These will be published in print or by website. Official statistics are also published in statistical databases. For information on statistical data available from statistical databases, see the websites of the responsible authorities. The responsibility for official statistics in Sweden is decentralized to a number of governmental authorities. In the publication plan there is a list of these governmental authorities and the areas their respective responsibility cover. Details on statistical information in the publications may be obtained from the references listed in the publication plan. Statistics Sweden, January 2002 Svante Öberg Kenny Eriksson Svante Öberg Kenny Eriksson

4 4 Innehåll Contents Sida/ page 3 Förord 5 Förklaringar 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) 12 Allmän statistik (A) 13 Arbetsmarknad (AM) 17 Befolkning (BE) 18 Boende, byggande och bebyggelse (BO) 20 Energi (EN) 21 Finansmarknad (FM) 23 Handel med varor och tjänster (HA) 24 Hushållens ekonomi (HE) 24 Hälso- och sjukvård (HS) 26 Jord- och skogsbruk, fiske (JO) 31 Kultur och fritid (KU) 31 Levnadsförhållanden (LE) 32 Medborgarinflytande (ME) 32 Miljö (MI) 35 Nationalräkenskaper (NR) 35 Näringsverksamhet (NV) 38 Offentlig ekonomi (OE) 40 Priser och konsumtion (PR) 41 Rättsväsende (RV) 42 Socialförsäkring m.m. (SF) 42 Socialtjänst (SO) 43 Transporter och kommunikationer (TK) 45 Utbildning och forskning (UF) 49 Övriga publikationer (X) 50 Engelskt sakregister 52 Svenskt sakregister Preface Explanations Governmental authorities responsible for official statistics General statistics Labour market Population Housing and construction Energy Financial market Trade in goods and services Household finances Health and medical care Agriculture, forestry and fishery Culture and leisure Living conditions Citizen influence Environment National accounts Business activities Public finances Prices and consumption Judicial system Social insurance, etc. Social services Transport and communications Education and research Other publications English subject matter index Swedish subject matter index

5 5 Förklaringar Explanations Sveriges officiella statistik (SOS) I lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99) anges att officiell statistik skall finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Den skall vara objektiv och allmänt tillgänglig. När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till lagen. I en bilaga till förordningen om den officiella statistiken (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997) anger regeringen vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter). Publiceringsplanens omfattning I publiceringsplanen finns uppgifter om den planerade publiceringen av officiell statistik under Redovisningen omfattar enbart publikationer. De publiceras i tryckt form eller på webbplats. Officiell statistik kan även offentliggöras i statistiska databaser. För information om publicering av statistik i databaser hänvisas till ansvariga myndigheters webbplatser. Publiceringsplanen upptar den vid slutet av år 2001 kända, planerade utgivningen av publikationer. Ämnesområden Statistiken i publiceringsplanen är indelad efter ämnesområden. Indelningen av ämnesområden är anpassad till den indelning som finns i bilagan till statistikförordningen (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997). Som hjälp vid sökning av uppgifter finns också ett sakregister. Publiceringstidpunkter Publiceringstidpunkterna anger när publikationen beräknas komma från trycket resp. när statistiken offentliggörs på webbplats. Priser Priserna anges med reservation för oförutsedda ändringar i t.ex. utgivningen. De angivna priserna är cirkapriser exkl. mervärdesskatt. Porto tillkommer (ej för prenumerationer). The Official Statistics of Sweden (SOS) The Official Statistics Act (SFS 2001:99) states that official statistics are statistics for public information purposes, planning and research. Official statistics shall be objective and available to the general public. When official statistics are made available they shall be accompanied by the designation Official Statistics of Sweden or by the symbol shown in the Annex to the Act. In an Annex to the Ordinance concerning Official Statistics (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997) the Government states that official statistics are such statistics as are described in the Annex to the Ordinance. The Annex also indicates which government authorities are responsible for official statistics. Publication in Statistics 2002 In this publication plan the statistics to be published in the Official Statistics of Sweden in the course of 2002 are presented. Information on statistical publications is only included. The publications are published in print or by website. Official statistics are made available from statistical databases as well. For information about publishing in statistical databases, see the web sites of the government authorities responsible for official statistics. The publication plan comprises the information on the above plans available at the end of Subject matter areas The statistics in the publication plan are arranged in accordance with the subject matter areas stated in the appendix to the Statistics Ordinance (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997). As an aid in finding the right publication there is an English Subject Matter Index. Time of publication The time of publication refers to the time of delivery from the printer or of publishing on the web sites. Prices The prices quoted are with reservation for unforeseen changes. VAT is not included and will not be added for foreign shipments. For countries within the EU, a VAT number is required for VAT exemption. Postage is not included (except for subscriptions).

6 6 Kontaktpersoner Mer detaljerad information om enskilda publikationer och var man kan få tag på statistiken kan lämnas av de i planen angivna kontaktpersonerna. I många fall producerar SCB statistik och publikationer på uppdrag av de myndigheter som har ansvar för officiell statistik. I vissa fall anges därför kontaktpersoner för dels statistikansvarig myndighet, dels SCB. I sådana fall kan man vända sig till den statistikansvariga myndighetens kontaktperson med övergripande frågor och till SCB:s kontaktperson med frågor som avser mer detaljerad information. Statistikansvariga myndigheter (SAM) I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100, senast ändrad i SFS 2001:997) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. På de närmast följande sidorna finns en förteckning över statistikansvariga myndigheter och deras ansvarsområden. Förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen. Statistikansvarig myndighet har också angivits för varje publikation. De förkortningar som därvid använts är: Information Details on statistical information published may be obtained from the references listed in the publication plan. Governmental authorities responsible for official statistics (SAM) An appendix to the Statistics Ordinance (SFS 2001:100, reprinted and amended as SFS 2001:997) defines the areas covered by official statistics and states the authorities responsible for the statistics in these areas. Information on the responsible authorities is listed on the following pages. The abbreviations for the responsible authorities used in the plan are as follows: AV Arbetsmiljöverket AV Swedish Work Environment Authority BRÅ Brottsförebyggande rådet BRÅ National Council for Crime Prevention CSN Centrala studiestödsnämnden CSN Swedish National Board of Student Aid ESV Ekonomistyrningsverket ESV Swedish National Financial Management Authority Finansinspektionen Swedish Financial Supervisory Authority Fiskeriverket National Board of Fisheries HsV Högskoleverket National Agency for Higher Education ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier ITPS Swedish Institute for Growth Policy Studies KemI Kemikalieinspektionen KemI National Chemicals Inspectorate KI Konjunkturinstitutet KI National Institute of Economic Research MI Medlingsinstitutet MI National Mediation Office Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency RFV Riksförsäkringsverket RFV National Social Insurance Board Riksgäldskontoret Swedish National Debt Office SKS Skogsstyrelsen SKS National Board of Forestry SoS Socialstyrelsen SoS National Board of Health and Welfare STEM Statens energimyndighet STEM Swedish National Energy Administration SIKA Statens institut för kommunikationsanalys SIKA Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Statens skolverk National Agency for Education SCB Statistiska centralbyrån SCB Statistics Sweden SLU Sveriges lantbruksuniversitet SLU Swedish University of Agricultural Science Turistdelegationen Swedish Tourist Authority

7 7 Statistikansvariga myndigheter (SAM) Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority Ekelundsvägen 16, Solna Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Offentlig ekonomi: Taxering Utfallet av statsbudgeten Finansinspektionen Ansvarar för officiell statistik på området: Arbetsmarknad: Tfn: Arbetsskador Fax: Arbetsmiljö Swedish Financial Supervisory Authority Box 7831, Stockholm E-post: Webbadress: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) National Council for Crime Prevention Box 1386, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Finansmarknad: Finansräkenskaper Aktieägarstatistik In- och utlåningsstatistik Finansiella företag förutom försäkringsföretag Försäkringsföretag Fiskeriverket Ansvarar för officiell statistik på området: Rättsväsende: National Board of Fisheries Brott Box 423, Göteborg För brott lagförda personer Domstolarnas verksamhet Tfn: Kriminalvård Fax: Återfall i brott E-post: Webbadress: Centrala studiestödsnämnden (CSN) Ansvarar för officiell statistik på området: Swedish National Board of Student Aid Jordbruk, skogsbruk och fiske: Sundsvall Fiske Vattenbruk Tfn: Fax: E-post: Högskoleverket Webbadress: National Agency for Higher Education Box 7851, Stockholm Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Tfn: Studiestöd Fax: E-post: Webbadress: Ekonomistyrningsverket (ESV) Swedish National Financial Management Authority Box 45316, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Högskoleväsende

8 8 Institutet för tillväxtpolitiska studier Medlingsinstitutet Swedish Institute for Growth Policy Studies National Mediation Office Box 4, Östersund Box 1236, Stockholm Tfn: Fax: Tfn: Fax: Box 574, Stockholm Webbadress: Tfn: Fax: , Ansvarar för officiell statistik på området: E-post: Arbetsmarknad: Webbadress: Löner och arbetskostnader Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Nystartade företag Konkurser och offentliga ackord Internationella företag Befolkning: Invandring och asylsökande Kemikalieinspektionen (KemI) National Chemicals Inspectorate Tfn: Box 1384, Solna Fax: Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Miljö: Kemikalier; försäljning och användning Konjunkturinstitutet (KI) National Institute of Economic Research Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Stockholm E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Miljö: Utsläpp Belastning Avfall Miljötillstånd Miljöbalkens tillämpning Riksförsäkringsverket (RFV) Box 3116, Stockholm National Social Insurance Board Stockholm Tfn: Fax: Tfn: E-post: Fax: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Priser och konsumtion: Hushållens inköpsplaner Näringsverksamhet: Näringslivets investeringar E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Socialförsäkring m.m.: Stöd till barnfamiljer Stöd vid sjukdom och handikapp Stöd vid ålderdom

9 9 Riksgäldskontoret Statens energimyndighet (STEM) (forts.) Swedish National Debt Office Ansvarar för officiell statistik på området: Stockholm Energi: Tillförsel och användning av energi Tfn: Energibalanser Fax: Prisutvecklingen inom energiområdet E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Offentlig ekonomi: Statlig upplåning och statsskuld Skogsstyrelsen (SKS) National Board of Forestry Jönköping Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Jord- och skogsbruk, fiske: Produktion i skogsbruket Sysselsättning i skogsbruket Socialstyrelsen (SoS) Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Box 17213, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Transporter och kommunikationer: Vägtrafik Bantrafik Sjöfart Luftfart Postverksamhet Televerksamhet Kommunikationsvanor Statens jordbruksverk Swedish Board of Agriculture National Board of Health and Welfare Jönköping Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Jord- och skogsbruk, fiske: Hälso- och sjukvård: Jordbrukets struktur Hälsa och sjukdomar Jordbrukets produktion Hälso- och sjukvård Sysselsättning i jordbruket Dödsorsaker Jordbrukets ekonomi Prisutveckling i jordbruket Socialtjänst: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Statens energimyndighet (STEM) Swedish National Energy Administration Tfn: Box 310, Eskilstuna Fax: Telefon: 016: Fax: E-post: Webbadress: Statens kulturråd Swedish National Council for Cultural Affairs Box 7843, Stockholm E-post: Webbadress:

10 10 Ansvarar för officiell statistik på området: Kultur och fritid: Bibliotek Kulturmiljövård Museer Studieförbund Samhällets kulturutgifter Statens skolverk National Agency for Education Kungsgatan 53, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Utbildning och forskning: Skolväsende och barnomsorg Statistiska centralbyrån (SCB) Statistics Sweden SCB, Stockholm Box 24300, Stockholm Tfn: Fax: E-post: Webbadress: SCB, Örebro Örebro Tfn: Fax: E-post: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på områdena: Arbetsmarknad: Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Lönesummor Arbetskraftsundersökningar Vakanser och arbetslöshet Befolkning: Befolkningens storlek och förändringar Befolkningens sammansättning Befolkningsframskrivningar Invandring och asylsökande Statistiska centralbyrån (SCB) (forts.) Boende, byggande och bebyggelse: Bostadsbyggande och ombyggnad Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Byggnadskostnader Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadfshus Bostads- och hyresuppgifter Fastighetspriser och lagfarter Fastighetstaxeringar Handel med varor och tjänster: Inrikeshandel Utrikeshandel Hushållens ekonomi: Inkomster och inkomstfördelning Hushållens utgifter Levnadsförhållanden: Levnadsförhållanden Jämställdhet Medborgarinflytande: Allmänna val Partisympatier Miljö: Miljöskyddskostnader Gödselmedel och kalk Markanvändning Vattenanvändning Nationalräkenskaper: Nationalräkenskaper Näringsverksamhet: Näringslivets struktur Industriproduktionens utveckling Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins lager Industrins leveranser och order Offentlig ekonomi: Kommunernas finanser Priser och konsumtion: Konsumentprisindex Prisindex i producent- och importled Köpkraftspariteter Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader Utbildning och forskning: Forskning Befolkningens utbildning

11 11 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Turistdelegationen Swedish University of Agricultural Sciences Swedish Tourist Authority Umeå Box 860, Stockholm Tfn: Tfn: Fax: Fax: E-post: E-post: Webbadress: Webbadress: Ansvarar för officiell statistik på området: Jord- och skogsbruk, fiske: Riksskogstaxeringar Ansvarar för officiell statistik på området: Näringsverksamhet: Inkvartering

12 12 Sveriges officiella statistik (SOS) Beställ- Ämnesområde Publicerings- Cirkapris Kontaktperson. ningsnr. Subject matter area tidpunkt exkl. moms Statistikansvarig Order Titel Time of Price excl. myndighet (SAM). no. Title Allmän statistik General Statistics A01 Statistisk årsbok för Sverige 2003 Statistical yearbook of Sweden 2003 Inkl. cd-romskiva med hela innehållet ISSN ISBN X Ej fastställt Ulla Sundberg, SCB A02 Allmän månadsstatistik Monthly digest of Swedish statistics ISSN Allmän månadsstatistik publiceras i sin helhet på SCB:s webbplats på Internet (www.scb.se/allmanmanadsstatistik). Ett utdrag av de mest använda tabellerna publiceras i tryckt form. 2002:1 2002:2 2002:3 2002:4 2002:5 2002:6 2002: :9 2002: : : Helår 770: 100: Anna Östergren, SCB ASM Statistiska meddelanden Statistical Reports : Det angivna priset avser prenumeration på samtliga ämnesserier under Beträffande prenumeration på de olika serierna hänvisas till resp. serie under de olika ämnesområdena

13 13 AM Arbetsmarknad Labour market AM87 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2000 Occupational diseases and occupational accidents 2000 ISSN ISBN AM91 Lönestatistisk årsbok 2001 Statistical yearbook of salaries 2001 ISSN ISBN : Lotta Lundholm, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: ASS : Sofia Nilsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AMSM Statistiska meddelanden, serie Arbetsmarknad AM. År 2002 Statistical Reports, series Labour market AM 2002 ISSN Prenumeration på hela serien : AM10 Arbetskraftsundersökningen. Månad Labour force survey. Monthly december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Margareta Henkel, SCB AM11 Arbetskraftsundersökningen. Kvartal Labour force survey. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Margareta Henkel, SCB AM12 Arbetskraftsundersökningarna 2001 Labour force surveys : Margareta Henkel, SCB

14 14 AM17 Konjunkturstatistik, löner och sysselsättning för statlig sektor. Månad Salaries and employment in the governmental sector. Monthly november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Lena Larsson, SCB lena SAM: Medlingsinstitutet AM31 Lönesummor, preliminär skatt och sociala ersättningar (Resultat från statistiska bearbetningar av kontrolluppgifterna från arbetsgivare och sociala utbetalare.) The sums of income of employment, preliminary taxes etc. based on the employees statements of income from employers etc. for the income year : Linda Ryen, SCB AM32 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2000 Labour statistics 2000 based on administrative sources Sysselsättning i kommuner och län Employment in municipalities and counties Utveckling och flöden på arbetsmarknaden Development flows in the labour market : 156: Gunnar Hedin, SCB AM38 Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Månad Wages and salaries in the private sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Jenny Karlsson, SCB SAM: Medlingsinstitutet

15 15 AM39 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Månad Labour cost index for wage-earners in the private sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Håkan Swan, SCB AM43 Arbetsorsakade besvär 2002 Work related health. Problems : Jan Weiner, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV AM46 Konjunkturstatistik över lediga jobb och vakanser. Kvartal Short term statistics of job openings and job vacancies. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Martin Odencrants, SCB AM47 Konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor. Månad Wages and salaries in the private and public sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Håkan Swan, SCB SAM: Medlingsinstitutet

16 16 AM49 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad Salaries in the primary local authoritiesand the public sector. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : Veronica Andersson, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM50 Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2001 Wages and employment in the government : Fredrik Strohkirch, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM51 AM52 Löner och sysselsättning inom landstingskommunal sektor 2001 Wages and employment in county councils 2001 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2001 Wages and employment in primary local authorities : Andreas Blomqvist, SCB SAM: Medlingsinstitutet : Fredrik Strohkirch, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM57 Löner för arbetare inom privat sektor 2001 Average hourly earnings of wage-earners in the private sector : Carina Lingheimer, SCB SAM: Medlingsinstitutet AM61 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationer (LAPS). Kvartal Gross wages, payroll taxes and preliminary tax from the employers monthly tax returns. Quarterly 4:e kvartalet :a kvartalet :a kvartalet :e kvartalet : Christian Ekström, SCB christian AM62 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2001 Salaries for employees in the private sector : Carina Lingheimer, SCB SAM: Medlingsinstitutet

17 17 AM63 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS). Kvartal Short-term employment. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Annika Norlén, SCB AM68 Arbetsmiljön 2001 Work environment 2001 AM69 Arbetsskador 2001 Occupational injuries : Jan Weiner, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV : Börje Bengtsson, AV Madeleine Bastin, SCB SAM: AV BE Befolkning Population BE76 BE78 BE79 Befolkningsstatistik 2001 Population statistics 2001 Del 1 2. Folkmängden och dess förändringar i kommuner m.m. Inrikes och utrikes flyttningar Part 1 2. Population and vital statistics by municipality. Internal and external migration ISSN ISBN Del 3. Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m.m. Part 3. Population. Distribution by sex, age, country of birth and citizenship etc. ISSN ISBN Del 4. Födda och döda, civilståndsändringar m.m. Part 4. Vital Statistics ISSN ISBN : Hans Gidebäck, SCB : Hans Gidebäck, SCB : Annika Klintefelt, SCB

18 18 BESM Statistiska meddelanden, serie Befolkning BE. År 2002 Statistical Reports, series Population BE ISSN Prenumeration på hela serien. 297: BE12 BE18 Folkmängd i hela riket, länen och kommunerna 31 december 2001 Population in the whole country, counties and municipalities on December 31, 2001 Sveriges befolkning Reviderad befolkningsprognos från SCB. Population projection for Sweden : Annika Klintefelt, SCB : Jan Qvist, SCB BE68 Migration 2001 Migration : Arne Holmqvist, SCB BO Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction BO01 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2002 Yearbook of housing and buildingstatistics 2002 ISSN ISBN X : Kristina Halldin, SCB BOSM Statistiska meddelanden, serie Boende, byggande och bebyggelse BO. År 2002 Statistical Reports, series Housing and construction BO ISSN Prenumeration på hela serien BO14 Byggande. Ny- och ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av lokalhus. Preliminära uppgifter. Kvartal Construction. New construction and restoration of residential buildings and new construction of nonresidential buildings. Preliminary data. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Seija Lammasaitta, SCB Nilserik Sahlén, SCB

19 19 BO20 BO21 BO26 BO27 BO30 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2001 Construction. New construction: Completed residential buildings 2001 Byggande. Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Construction. Restoration and demolition of multidwelling buildings 2001 Byggande. Nybyggnadskostnader för bostadshus 2001 Construction. New construction costs of residential buildings 2001 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 Construction. New construction: Buildings with granted government aid 2001 Bostadshyror m.m. i bostäder färdig-ställda under 2001 Rents/fees etc. in residential buildings completed during : Nilserik Sahlén, SCB Seija Lammasaitta, SCB : Nilserik Sahlén, SCB : Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB : Dan Bååth, SCB Astra Svarans, SCB : Kristina Halldin, SCB BO31 Bostads- och hyresundersökningen 2000 Survey of housing and rents 2000 Hushållsdata : Frida Högberg, SCB BO32 BO34 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus 2001 The survey of receipts and costs for multi-dwelling buildings in 2001 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 mars Allmännyttiga och privatägda bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of March Semi-public and private bodies : Robert Ståhl, SCB : Kerstin Fredriksson, SCB BO35 Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september Allmännyttiga bostadsföretag Unlet dwellings in multi-dwelling buildings the first of September Semi-public bodies : Kerstin Fredriksson, SCB

20 20 BO37 Rikets fastigheter Uppgifter från särskild fastighetstaxering Assessment of real estate in : Dan Borglund, SCB BO39 Bostads- och hyresundersökningen 2001 Survey of housing and rents 2001 Lägenhetsdata. Hyresrättslägenheter Preliminära uppgifter Definitiva uppgifter : 156: 156: Frida Högberg, SCB BO40 Fastighetsprisindex och fastighetsprisstatistik. Preliminära uppgifter. Kvartal Prices of real estate. Preliminary data. Quarterly 4:e kv (inkl. prel. årsresultat och prel. årsindex 2001) 1:a kv :a kv :e kv Camilla Borén, SCB BO41 Fastighetsprisstatistik. Småhus, hyreshus, industrifastigheter, jord- och skogsbruk samt obebyggd tomtmark 2001 Prices of real estate. One- or two-dwelling buildings, multi-dwelling and commercial buildings, industrial real estate, agriculture and forestry, and unbuilt sites : Camilla Borén, SCB EN ENSM Energi Energy Statistiska meddelanden, serie Energi EN. År 2002 Statistical Reports, series Energy EN ISSN Prenumeration på hela serien : EN11 El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen Electric energy supply, district heating and supply of natural and gasworks gas Definitiva uppgifter 2000 Definitive results 2000 Preliminära uppgifter 2001 Preliminary results : Edmund Kurt, SCB SAM: Statens energimyndighet

21 21 EN16 Energistatistik för bostadsbyggnader och lokaler. Fyra rapporter Energy statistics for multi-dwelling buildings and for non-residential premises Energistatistik för småhus 2001 Energy statistics for one- and two-dwelling houses in 2001 Energistatistik för flerbostadshus 2001 Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2001 Energistatistik för lokaler 2001 Energy statistics for non-residential premises in 2001 Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2001 Energy statistics on dwellings and non-residential premises in : SAM: Statens energimyndighet Johan Eriksson, SCB Eva Bernestål, SCB Inger Munkhammar, SCB Inger Munkhammar, SCB EN17 Priser på nättjänst och elenergi 2002 Prices of electric energy and transmission of energy Hans Elfsberg, SCB SAM: Statens energimyndighet EN20 Energiförsörjningen. Kvartal och år Energy supply. Quarterly and year 3:e kv :e kv :a kv :a kv Årliga energibalanser Yearly energy balance sheets : Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet EN31 Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränslen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Fuels. Deliveries and consumption of fuels. Preliminary data. Quarterly ande year 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Eva Johanson, SCB Mats Rönnbacka, SCB SAM: Statens energimyndighet FM Finansmarknad Financial market FM 06 Finansiella företag 2001 Financial enterprises 2001 Utkommer även som SM (FM 38) ISSN ISBN : Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

22 22 FMSM Statistiska meddelanden, serie Finansmarknad FM. År 2002 Statistical Reports, series Financial markets FM ISSN Prenumeration på hela serien. FM11 Finansräkenskaper 2001 Financial accounts : : Mattias Bågling, SCB SAM: Finansinspektionen FM12 Försäkringsbolagen. Preliminära uppgifter. Kvartal och år Swedish insurance companies. Preliminary data. Quarterly and year 4:e kv :a kv :a kv År :e kv : Jörgen Wallinder Owe Hoffmann, Finansinspektionen SAM: Finansinspektionen FM17 Finansräkenskaper. Kvartal Financial accounts. Quarterly 3:e kv :e kv :a kv :a kv : Kristina Söderström, SCB SAM: Finansinspektionen FM20 Aktieägandet. Halvår Owners of quoted shares, half-year 31 december juni : 110: Karl Magnusson, SCB SAM: Finansinspektionen FM37 Värdepappersfonder. Uppgifter om aktie-, ränteoch andra fonder. Kvartal. Mutual funds. Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Hans Olsson, SCB Siv Löfgren, SCB SAM: Finansinspektionen FM38 Finansiella företag Bokslutsstatistik. Preliminär redovisning Financial enterprises Financial statement. First figures : Jonas Ehrnst, SCB SAM: Finansinspektionen

23 23 HA Handel med varor och tjänster Trade in goods and services HASM Statistiska meddelanden, serie Handel med varor och tjänster HA. År 2002 Statistical Reports, series Trade in services and goods HA ISSN Prenumeration på hela serien : HA17 Utrikeshandel. Snabbstatistik. Månad Foreign trade First released monthly figures december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Runo Samuelsson, SCB HA22 Utrikeshandel. Export och import på varor och länder. Månad Foreign trade Exports and imports of goods. Monthly oktober 2001 november 2001 december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september : 110: Jan Erik Parman, SCB HA23 Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser. Kvartal. Foreign trade Exports and imports of goods. Index numbers in constant prices, Quarterly 4:e kv :a kv :a kv :e kv : Lars Malmborg, SCB

24 24 HE HESM HE20 HE21 Hushållens ekonomi Household finances Statistiska meddelanden, serie Hushållens ekonomi HE. År 2002 Statistical Reports, series Household finances HE ISSN Prenumeration på hela serien. Inkomster, skatter och bidrag Individer och taxeringshushållsuppgifter. Totalräknad statistik på riks-, läns- och kommunnivå Income, taxes and allowances 2000 Inkomstfördelningen i Sverige Individer och hushåll Income distribution in Sweden : : Håkan Schultz, SCB Hans Heggemann, SCB : Petter Lundberg, SCB Agneta Sandqvist, SCB HS Hälso- och sjukvård Health and medical care Socialstyrelsens serie STATISTIK Denna serie publiceras på Socialstyrelsens webbplats: STATISTICS: The series of the National Board of Health and Welfare Hälso- och sjukvård Health care and medical services Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 2002 Yearbook of Health and Medical Care 2002 Särtryck av kapitel 10, Tandvård, ur Hälsooch sjukvårdsstatistisk årsbok Reprint of chapter 10, Dental Care, Yearbook of Health and Medical Care 2002 Hälsa och sjukdomar Health and diseases december 2002 Helen Flink, SoS SAM: Socialstyrelsen

25 25 Aborter i Sverige 2001 Januari december. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January december. Preliminary figures Aborter i Sverige 2002 Januari juni. Preliminär sammanställning Abortions in Sweden January June. Preliminary figures Aborter 2001 Abortions 2001 Amning av barn födda 2000 Breast-feeding. Children born 2000 Assisterad befruktning 2000 Assisted reproduction: results of treatment 2000 Cancer Incidence in Sweden 2000 (In English) Dödsorsaker 2000 Causes of death 2000 Medicinsk födelseregistrering 2000 Medical birth registration 2000 Eventuellt kommer denna att ersättas av en publikation som visar trenderna. mars 2002 september 2002 oktober 2002 oktober 2002 oktober 2002 juni 2002 juni 2002 maj 2002 Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Clas Hedberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Clas Hedberg, SoS Birgitta Ollars, SoS SAM: Socialstyrelsen Lotti Barlow, SoS SAM: Socialstyrelsen Annika Edberg, SoS SAM: Socialstyrelsen Petra Otterblad Olausson sos.se SAM: Socialstyrelsen

26 26 JO Jord- och skogsbruk, fiske Agriculture, forestry and fishery Jordbruk Agriculture All officiell jordbruksstatistik publiceras utan avgift på Jordbruksverkets webbplats under rubriken Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats Denna publicering ingår i serien Statistiska meddelanden. Enstaka papperskopior av publikationen kan beställas till ett pris av 50 kronor per exemplar. (Marjatta Niemi, Statistikenheten, Statens Jordbruksverk, Jönköping) All official agricultural statistics will be published free of charge on the website under the heading Statistics and on the webb-site Paper copies may be ordered and the price is 50 SEK per ex. (Marjatta Niemi, Statistikenheten, Statens Jordbruksverk, Jönköping) JO01 Jordbrukstatistisk årsbok 2002 Yearbook of agricultural statistics 2002 ISSN ISBN Publiceras också i tryckt form och kan beställas från SCB : Gratis på webben Gunnar Larsson, SCB SAM: Jordbruksverket JOSM Statistiska meddelanden, serie Jordbruk, skogsbruk och fiske JO. År 2002 Statistical Reports, series Agriculture, forestry, and fisheries JO ISSN JO10 Jordbrukets struktur Structure of Agricultural Holdings Åkerarealens användning i juni Definitiva uppgifter Use of arable land i June, Final results Åkerarealens användning i juni Preliminära uppgifter Use of arable land i June, Preliminary data Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket

27 27 JO20 Husdjur i juni 2001 Number of holdings with livestock in June 2001 Husdjur i juni 2002 Number of holdings with livestock in June 2002 JO23 Antal nötkreatur och svin den 3 december 2001 Number of cattle and pigs on 3 December 2001 JO35 Jordbruksföretagens driftsinriktning Typologidata Typology of holdings in Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Jörgen Svensson, SCB Erik Marklund, SCB SAM: Jordbruksverket Per Eklund, Jordbruksverket Erik Marklund, SCB SAM: Jordbruksverket Jordbrukets produktion Production in the Agricultural Sector JO15 Normskördar 2002 Standard yields in Olle Funcke, SCB SAM: Jordbruksverket JO16 JO17 Hektarskördar och totalskördar Definitiva uppgifter Crop yields per hectare and total production in Final results Skörd av potatis Preliminära uppgifter Production of potatoes in Preliminary data Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket JO18 Höstsådda arealer 2002 Areas sown in the autumn of Lars Hagblad, SCB SAM: Jordbruksverket

28 28 JO19 Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002 Production of cereal crops, peas and oilseed crops in 2002 Preliminära uppgifter för riket Preliminary data for the whole country Preliminära uppgifter för län och riket Preliminary data for counties and the whole country Gerda Ländell, SCB SAM: Jordbruksverket JO29 Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002 Crop production forecast for cereals and oilseed crops in Anders Grönvall, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket JO48 Animalieproduktion. Månadsstatistik Animal products. Monthly statistics 2001: : :1 2002:2 2002:3 2002:4 2002:5 2002: :8 2002:9 2002: Gunilla Thorsell, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Prisutveckling i jordbruket Price Trends in the Agricultural Sector JO46 Prisindex på livsmedelsområdet Price indices in the food sector Anders Grönvall, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket JO49 Prisindex och priser inom livsmedelsområdet. Månadsstatistik Price indices and prices in the food sector. Monthly statistics Se JO48 ovan. Gunilla Thorsell, Jordbruksverket SAM: Jordbruksverket Jordbrukets ekonomi Economy in the Agricultural Sector JO40 Jordbruksekonomiska undersökningen 2001 The Farm Economics Survey Ann-Marie Karlsson, SCB SAM: Jordbruksverket

29 29 JO42 Jordbrukarhushållens inkomster 2000 Income of agricultural households Lars Persson, SCB SAM: Jordbruksverket JO45 JO45 JO45 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Economic Accounts for Agriculture EAA Inkomstutvecklingen (prel.) Agricultural Income Index 2001 (prel.) EAA Inkomstutvecklingen (progn.) Agricultural Income Index (forecast) Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Marianne Johansson, Jordbruksverket sjv.se SAM: Jordbruksverket Skogsbruk Forestry Skogsstatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of forestry 2002 ISSN webbadress: : Gratis på webben Katarina Ekberg, SKS SAM: SKS Skoglig Statistikinformation Forest statistics bulletin ISSN webbadress: (Särskild publiceringsplan för de olika statistikbreven tas fram i början av varje år och publiceras på webben samt sänds till prenumeranterna.) Löpande, ca 70 nr per år. 360: som publikation, 160: per e-post, gratis på webben Katarina Ekberg, SKS SAM: SKS Skogsdata 2002 Forestry data Uppgifter från riksskogstaxeringen ISSN juli 200: Gratis på webben Anders Lundström, SLU resgeom.slu.se

30 30 Fiske Fishery JO50 Saltsjöfiskets fångster. Månad Swedish sea-fisheries. Monthly december 2001 januari 2002 februari 2002 mars 2002 april 2002 maj 2002 juni 2002 juli 2002 augusti 2002 september 2002 oktober 2002 november : Robin Lundgren, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket JO55 Fiske en översikt 2001 Swedish fisheries in 2001 JO56 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2001 Fishing in inland waters by commercial fishermen in : Robin Lundgren, Fiskeriverket fiskeriverket.se Lars Hagblad, SCB SAM: Fiskeriverket : Kajsa Markusson, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket Vattenbruk Aquaculture JO60 Vattenbruk 2001 Aquaculture in Sweden in : Antonia Sanchez- Hjortberg, Fiskeriverket fiskeriverket.se Olle Funcke, SCB SAM: Fiskeriverket

31 31 KU Kultur och fritid Culture and leisure Statens kulturråds serie Kulturen i siffror ISSN Studieförbunden 2001 Adult educational associations 2001 Folkbiblioteken 2001 Public libraries 2001 Museer och konsthallar 2001 Museums and art galleries : Marcia Olavarria Caete, SCB SAM: Statens kulturråd : Cecilia Skjöld, SCB SAM: Statens kulturråd : Sten Månsson, Statens kulturråd SAM: Statens kulturråd LE LE Levnadsförhållanden Living conditions Levnadsförhållanden Living conditions ISSN (Stående order kan tecknas på denna serie.) Funktionshindrades levnadsförhållanden Uno Davidsson, SCB Ej fastställt Lars Häll, SCB Föreningslivet i Sverige (Prel. titel) Ej fastställt Lars Häll, SCB Ohälsa och sjukvård Ej fastställt Ingrid Sjöberg, SCB Fritid (Prel. titel) Ej fastställt Ej fastställt Göran Nordström, SCB

Svensk författningssamling 2001:100

Svensk författningssamling 2001:100 SFS nr: 2001:100 Departement/myndighet: Finansdepartementet MSS Utfärdad: 2001-03-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:946 Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen

Läs mer

Statistik 2001. Statistics 2001. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden

Statistik 2001. Statistics 2001. Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. Publication plan for the Official Statistics of Sweden Statistik 2001 Statistics 2001 Publiceringsplan för Sveriges officiella statistik Publication plan for the Official Statistics of Sweden Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån 2 Statistics

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förteckning över Statistiska meddelanden och andra publikationer 1991-2001. List of Statistical reports and other publications 1991-2001

Förteckning över Statistiska meddelanden och andra publikationer 1991-2001. List of Statistical reports and other publications 1991-2001 Förteckning över Statistiska meddelanden och andra publikationer 1991-2001 Sammanställd av SCB:s bibliotek; endast Statistiska meddelanden har kompletterats och rättats List of Statistical reports and

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1

STATISTISK ÅRSBOK. för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden. Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK 2005 för Sverige Statistical Yearbook of Sweden Geografiska uppgifter Geographical data 1 STATISTISK ÅRSBOK FÖR SVERIGE 2005 Statistical Yearbook of Sweden 2005 Årgång 91/Volume 91 Sveriges

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Årets publicering 2001

Årets publicering 2001 Årets publicering 2001 Publications 2001 Publicering i Sveriges officiella statistik och viss annan publicering av statlig statistik Publication in the Official Statistics of Sweden and other publication

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering

Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering Rådet för den officiella statistiken 2008:1 Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering Tidigare publicerat I serien Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken: Tillräcklig kvalitet och

Läs mer

Statliga statistiska publikationer

Statliga statistiska publikationer Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports Statliga statistiska publikationer De statliga statistiska publikationer som redovisar officiell statistik publiceras i serien Sveriges

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 Statistikenheten 20160204 1(9) Utskrivet: 20160126:16:05 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2011

Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2011 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2011 Statistiska centralbyrån 2011 Statistical Yearbook of Sweden 2011 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

Preliminär statistik. och närliggande begrepp och termer. bild. Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Preliminär statistik. och närliggande begrepp och termer. bild. Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2006:3 Riktlinjer från Rådet för den officiella statistiken KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN bild Rådet för officiell statistik Vid SCB finns från och med år 2002 ett råd för den officiella statistiken. Rådet

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

DEFINITIONER Definitions

DEFINITIONER Definitions 133 DEFINITIONER Definitions Anställda Anställningar Arbetsinkomst Disponibel inkomst Förvärvsarbetande dagbefolkning Förvärvsarbetande nattbefolkning Inkomsttagare tkr mnkr Pendlare En anställning utgår

Läs mer

Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn

Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Energi Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Statistiska centralbyrån 2007 Model estimation of energy use in the forestry sector Official

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Planeringen av en statistisk undersökning

Planeringen av en statistisk undersökning F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Priser på jordbruksmark 2013

Priser på jordbruksmark 2013 Statistikenheten 20140829 1(8) Priser på jordbruksmark 2013 JO1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen BOSTÄDER. Hyror Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Hyror 2005 S 2006:15 Bo Karlsson 2006-09-05 Tel: 508 35 030 Hyresnivån är lägre i de allmännyttiga bostadsföretagen Under 2005 ökade den genomsnittliga

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Who are the users of SEEA in Sweden and how? Nancy Steinbach, Statistics Sweden

Who are the users of SEEA in Sweden and how? Nancy Steinbach, Statistics Sweden Who are the users of SEEA in Sweden and how? Nancy Steinbach, Statistics Sweden The environmental accounts MILJÖSTATISTIK Varor och tjänster Produktionsaktiviteter (branscprivat konanvändning o fördekapitalbildning

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005

Slakten av svin minskade under januari - juli 2005 JO 48 SM 0508 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2005:6-7 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2005:6-7 I korta drag Slakten av svin minskade under januari - juli 2005 Slakten av

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd JO 24 SM 0501 Hästar och anläggningar med häst 2004 Resultat från en intermittent undersökning Horses and horse establishments in 2004 I korta drag Antal hästar Antalet hästar i hela Sverige har uppskattats

Läs mer

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras?

Vem ska undersökas? Vem ska undersökas? Planeringen av en statistisk undersökning. Tre huvudfrågor: Vad ska undersökas? Hur ska undersökningen göras? F2 Undersökningsplanering Datakällor: officiell statistik, olika databaser, registerstatistik (kap 2.5, 4) Planeringen av en statistisk undersökning Tre huvudfrågor: Vem ska undersökas? Vad ska undersökas?

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Fishing in inland waters by commercial fishermen in Preliminary data. Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets mest betydelsefulla

Fishing in inland waters by commercial fishermen in Preliminary data. Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets mest betydelsefulla JO 56 SM 1501 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2014 Preliminära uppgifter Fishing in inland waters by commercial fishermen in 2014. Preliminary data I korta drag Gös, kräfta och ål sötvattensfiskets

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports

Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports Statliga statistiska publikationer Governmental statistical reports Förklaringar och adresser De publikationer som SCB har givit ut under 1999, 2000 och 2001 kan rekvireras genom Statistiska centralbyr

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av svin minskade under januari oktober Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0611 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:10 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:10 I korta drag Slakten av svin minskade under januari oktober 2006 Slakten av

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton).

Slakten av nötkreatur minskade under januari - april Diagram 1. Invägning av mjölk (1 000 ton). JO 48 SM 0606 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:4 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:4 I korta drag Slakten av nötkreatur minskade under januari - april 2006 Antalet

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys

vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys Företagande i land och stad vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska t liti utvärderingar

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Environment statistics and the System of Environmental and Ecconomic Accounts (SEEA)

Environment statistics and the System of Environmental and Ecconomic Accounts (SEEA) Environment statistics and the System of Environmental and Ecconomic Accounts (SEEA) Viveka Palm, Adjunct Professor KTH Deputy Director Regions and Environment Statistics Sweden CREEA Compiling and Refining

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2012 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies

Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001. Construction: New construction of residential buildings with government subsidies BO 27 SM 0201 Byggande. Nybyggnad: Bostadshus med statligt stöd 2001 Construction: New construction of residential buildings with government subsidies I korta drag Bostadsrätter vanligast i storstad För

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna)

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna) Offentlig ekonomi 2009 Syftet med denna årsbok är att ge en samlad bild av den offentliga sektorns utveckling ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vilken avgränsning som används vid beräkningen av den offentliga

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken Viveka Palm, Vice Avdchef för Regioner och Miljö, SCB Medlem av IAEG-SDG Adj Professor KTH, Inst för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Årets publicering 2002

Årets publicering 2002 Årets publicering 2002 Publications 2002 Publicering i Sveriges officiella statistik Publications in the Official statistics of Sweden Statistiska centralbyrån ב Publications 2002 Publication in the Official

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer