Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2014-2018"

Transkript

1 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 0-0 0: kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 0-0 Fastställt av kommunfullmäktige

2

3 ASP-GRUPPEN (Arbetsgruppen för samhällsplanering) Annelie Wiik, socialförvaltningen Erik Blomdahl, stadsbyggnadskontoret Mats Wettermark, stadsbyggnadskontoret Andreas Zeidlitz, stadskontoret Rosalie Sandahl, tekniska kontoret Lise-Lotte Johansson, tekniska kontoret FOTO, LAYOUT, REDIGERING Lena Holmberg, stadskontoret OMSLAG Passivhus på Fagerslätt Äng Foto omslag: Johan Lundell, Stadskontorets kommunikationsenhet KBFP KBFP

4 Innehållsförteckning BILAGA BILAGA Sid BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Sammanfattning Bostadsmarknaden Bostadsbyggnadsbehov och projektplan BOSTADSMARKNAD Inledning Inflyttningsfärdiga lägenheter 0 Lagstiftning m.m. 0 Bostadsförsörjningsbehov inom socialtjänsten Att skapa goda förutsättningar för fler i samhället Funktionshinderomsorgen (FO) Äldreomsorgen i Jönköpings kommun (ÄO) Individ- och familjeomsorgen (IFO) Efterfrågan på bostäder kommande år Övriga förutsättningar Miljöprogram och miljömål Behov av bostäder för äldre i form av senior- och trygghetsbostäder Nyproduktion av tillgängliga lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden Åtgärder för ökad boendeintegration Bostäder för flyktingar inom ramen för flyktingmottagandet Studentbostäder Säkerhet, trygghet och trivsel i boendemiljöer Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram Aktuella läget på bostadsmarknaden 0 Kommunens bostadsbestånd 0 Ny- och ombyggnad Outhyrda lägenheter Tomt- och småhuskön Småhuspriser Påbörjade hyres- och bostadsrätter BEDÖMNING AV BOSTADS- BYGGNADSBEHOV Folkmängdsutveckling och byggbehov Folkmängds- och hushållsprognos Utveckling av antal hushåll Bostadsbyggnadsbehov Flyttkedjor NYPRODUKTION AV BOSTÄDER Bostadsproduktionen i riket Bostadsbyggandet i kommunen Flerbostadshus 0 Småhus 0 Nya områden i projektplanen 0 Utbyggnadsstrategi för bostäder Hållbar utveckling Projektplan, nybyggnadsobjekt 0-0 Uppföljning av tidigare års projektplaner Översikts- och detaljkartor Program för hållbar utveckling miljö Utdrag ur antaget program nov 0 KBFP KBFP

5 KBFP KBFP

6 KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 0-0 Utsikt mot Munksjöns nordöstra strand Sammanfattning Kv. Druvan i Jö kö i Bostadsmarknaden Befolkningsökningen i Jönköpings kommun är fortsatt hög och antalet outhyrda lägenheter är i princip obefintligt. Detta innebär att efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt hög, men man kan se en liten avmattning i efterfrågan på bostadsrätter. Några projekt kom inte igång som planerat under 0. Detta beror delvis på den oro som råder i världsekonomin som bland annat har bidragit till att kreditprövningen för privatpersoner har skärpts jämfört med för ett antal år sedan. Vidare kan förseningen bero på mer lokala faktorer så som överklagade detaljplaner och arkeologiska utgrävningar. Under 0 påbörjades lägenheter och slutfördes. Prisgapet mellan nytt och "begagnat" har minskat kontinuerligt. Det genomsnittliga priset på ett "begagnat" småhus i Jönköpings kommun uppgår i dagsläget till cirka, Mkr. I förslaget till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram har ASP-gruppen åter igen särskilt lyft fram bostadssituationen för äldre, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning, vissa hushåll med försörjningsstöd samt personer med missbruksproblem. För nämnda grupper gäller målet att så långt som möjligt integrera dem i det ordinära boendet med stöd från socialtjänsten. För vissa grupper måste samhället anordna särskilda boendeformer, garanti- lägenheter, gruppboenden eller anvisningslägenheter etc. De som erhåller sådan bostad behöver oftast också tillsyns- och/eller stödinsatser i boendet. För perioden 0 0 redovisas ett totalt uppskattat behov uppgående till cirka 00 lägenheter fördelade på ovan nämnda målgrupper. Det behovet ska dels lösas inom ramen för de lägenheter som socialförvaltningen äger rätt att anvisa enligt upprättade exploateringsavtal vid nybyggnation, vilket innebär tio procent av de byggda lägenheterna. Bestämmelsen om anvisning enligt avtalet gäller för såväl hyres- som bostadsrätter. Socialförvaltningens behov kommer dock inte att kunna lösas enbart genom den anvisningsrätt som exploateringsavtalen ger utan kräver ett gott samarbete med flera av kommunens hyresvärdar. Samarbetsavtal har upprättats med de kommunala hyresbolagen där man skriftligen avtalat att Jönköpings kommun får hyra in ett överenskommet antal lägenheter varje år. Lägenheterna hyrs sedan ut till klienter inom socialförvaltningens olika verksamheter. Förhandlingar med de privata bolagen fortgår. Nytt för årets bostadsförsörjningsprogram är att vi har tagit bort delen med möjligt bostadsbyggande. I stället finns nu en separat bilaga som heter Utredningsområden för bostäder där man kan hitta information om nybyggnationer som ligger längre fram i tiden än 0. KBFP KBFP

7 Sedan förra årets finns projektplanen som webbkarta. I webbkartan kan man få en överblick över kommunens bostadsförsörjningsprogram samt få detaljerad information för varje område. För att hitta i kartan kan man t.ex. söka efter gatuadresser, zooma in och ut och växla mellan olika bakgrundskartor (webbadress: karta.jonkoping.se/app/kbfp). Bostadsbyggnadsbehov Jönköpings kommun hade invånare vid årsskiftet 0/0. Folkmängden beräknas år 0 uppgå till drygt 000 personer och antalet hushåll till cirka 00. Under perioden 0 0 beräknas antalet hushåll öka med i genomsnitt 00 per år, vilket innebär att behovet av nya bostäder bedöms bli detsamma för perioden. I rapporten redovisas en inventering av aktuella nybyggnadsobjekt för perioden 0 0. Totalt redovisas lägenheter, vilket i genomsnitt motsvarar cirka lägenheter per år. Av byggandet förväntas cirka procent utgöras av lägenheter i flerbostadshus och antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt förväntas uppgå till procent. Byggandet i Jönköpings centralort (exklusive Huskvarna) förväntas uppgå till procent. För åren 0 0, som redovisas separat, beräknas nybyggnationen uppgå till lägenheter, det vill säga i genomsnitt lägenheter per år. Sannolikt kommer dock flera av de uppsatta projekten att senareläggas. Arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har skett i en särskild arbetsgrupp, ASP-gruppen (Arbetsgruppen för samhällsplanering). Gruppen består av tjänstemän från berörda förvaltningar. Jönköping i augusti 0 Rosalie Sandahl Andreas Zeidlitz Hagstensgärdet i Huskvarna, mars 0 KBFP KBFP

8 Projektplan 0 0 Sammanställning av nybyggnadsobjekt åren 0 0 efter år byggnationen förväntas påbörjas Sidnr i kartbilagorna Objektnr Objekt Anm A0a V.Kajen, Vätterhem H A0b V. Kajen, Riksbyggen B A0 Algen, HSB B A0 Eldsjälen etapp, Riksbyggen B A0 Elddonet, HSB B A0 Entitan, HSB 0 B A Klippan, Vätterhem H A Peru, Ekblads 0 stud H/B A Munksjö fabriksområdet (södra) H/B A Skeppsbron 0 00 H/B A Nyckeln, Peab B A Dunkehallaravinen, Dunkehalla AB H A0 Fågeln, HSB B A0 Ekhagen, Jära 0 H/B A Vasa, Vätterhem H A Vingpennan (Kungsängen) H/B/Ä A Äppelbladet H A Samset, HSB 0 0 H/B/Ä A0 Åsen, Kommunen 0 0 H/B/Ä A Rymden, PEAB H/B A Hisingstorp, villatomter H/B A Hisingstorp, etapp C H/B A Räven, Willhem Bostäder AB H A Runstaven, Riksbyggen 0 B A Strandängen, etapp, Vätterhem 0 H A Strandängen, etapp, Vätterhem H B0 Kv. Budkaveln m.fl. Vikstaden 0 H/B 0 B0 Öxnehaga : Ä B Hagstensgärdet :, JM 0 B B Stensholm :, Hakarps Fastigh. AB H B Stensholm :, Kärnhem, BoKlok B B Stensholm :, Fagerslätt B/Ä B Stensholm : H/B C0 Nyarp :, HSB 0 B/Ä C0 Torps Hagar, NCC Ä C0 Bankeryd, Gränsvägen, Kommunen 0 0 H/Ä C Backen : B C Bankeryds-Målskog 0 Ä C Sjöåkra, Trivselhus 0 B/Ä D0 Idyllen D0 Hovslätts ängar H/B/Ä H/B/Ä D0, Norrahammar :, :, NKBO D Flahult 0 H Ä KBFP KBFP

9 Projektplan 0 0, forts. Sammanställning av nybyggnadsobjekt åren 0 0 efter år byggnationen förväntas påbörjas Sidnr i kartbilagorna Objektnr Objekt Anm E0 Tahe : B/Ä E0 Taberg, Tahe, nytt omr. 0 Ä E0 Berget :, :, NKBO H E Månsarp, Hustomten, Kommunen Ä E,0 Månsarp, nytt omr. Kommunen 0 Ä F0 Barnarp :, HP Boende H/B F0 Barnarp : m.fl Ä 0 F Odensjö :, Odensjö Utveckling AB 0 G0 Bottnaryd Stationsvägen Ä Ä 0 G0 Bottnaryds Prästgård :, Bottnaryds Bostads AB Ä H0 Tenhults Herrgård H/Ä/B I0 Lekeryd Ä J0 Del av Kaxholmen :0, Grännahus H J0 Drättinge : 0 0 H/Ä/B J0 Råby, Skärstad H/Ä J0 Ölmstad H/Ä K0 Gränna Norr 0 H/Ä K0 Gränna Söder Ä K0 Bergfoten, Hökerums bygg B K0 Visingsö Ä Summa 0 Diverse singel TOTALT B = Bostadsrätt H = Hyresrätt Ä = Äganderätt 0 0: Totalt lgh = ca lgh/år 0 0: Totalt lgh = ca lgh/år KBFP KBFP

10 BOSTADSMARKNAD Hagstensgärdet i Huskvarna Inledning Det nu upprättade bostadsförsörjningsprogrammet avser perioden 0 0. I programmet redogörs även för det aktuella läget under 0. Bedömningar avseende framtiden är naturligtvis behäftade med osäkerhet. Detta gäller framför allt den senare delen av perioden. Därför redovisas byggande under åren 0 0 sammantaget. Programmet innehåller därutöver bland annat bedömning av bostadsbehov samt redovisning av behov av särskilda boendeformer för äldre etc. Som separat bilaga finns dokumentet Utredningsområden för bostäder som syftar till att ge en överblick för markberedskapen för bostäder i ett längre perspektiv än vad KBFP gör. Det är också en viktig länk mellan KBFP och Utbyggnadsstrategin inv. både för det interna och externa arbetet med markberedskap för bostäder i Jönköpings kommun. Under 0 påbörjades byggandet av lägenheter Jönköpings kommun. I projektplanen, se sidan, redovisas påbörjade lägenheter 0, lägenheter 0, lägenheter 0 och lägenheter 0. Redovisningen bygger på samtal med berörda byggherrar och de planer och tidplaner som dessa arbetar med. Med hänsyn till framför allt efterfrågan och finansieringsproblematiken kommer med störst sannolikhet inte alla redovisade projekt igång. Det är omöjligt att i dag peka ut vilka. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) preliminära uppgifter påbörjades byggnation av 0 00 lägenheter under 0 i Sverige, vilket innebär en minskning jämfört med 0 då det började byggas 0 lägenheter. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 0 0 förväntas totalt 00 bostäder att påbörjas under 0. Dock bedöms endast cirka 000 bostäder som säkra. Vidare bedömer Boverket att fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter kommer att vara jämn. Regeringen planerar en förlängning av investeringsstödet för äldrebostäder och trygghetsbostäder till och med 0, viket bidrar till att hålla uppe byggandet av hyresrätter. Byggandet av ägarlägenheter beräknas bli högst några hundratal bostäder. Nu gällande kommunprogram för mandatperioden 0 0 fastställdes av kommunfullmäktige I programmet anges bland annat vilken inriktning kommunens bostadsproduktion ska ha: Vid planering av bostadsområden ska särskilt beaktas en blandning av olika upplåtelseformer. Alla människor har rätt till en bostad och för att nå det målet förutsätts såväl privata som kommunala bostadsföretag vara med och ta sitt ansvar. Kommunens bostadsföretag ska tillhandahålla bostäder för alla och medverka till en god utveckling i hela kommunen. Behovet av lägenheter för studenter och andra som är nya på bostadsmarknaden ska ha hög prioritet. Markreserv ska finnas i alla delar av kommunen, exploatering av produktiv åkermark ska i möjligaste mån undvikas. Det ska finnas byggklar mark att tillgå även när det handlar om byggnation i mindre skala. KBFP KBFP

11 Inflyttningsfärdiga lägenheter Totalt tillkom inflyttningsfärdiga lägenheter genom nybyggnad i Jönköpings kommun under 0. Av dessa var hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter. Ombyggnadsverksamheten har de senaste åren övergått från genomgripande till varsam ombyggnad. Rapporter från fastighetsägare och exploatörer vittnar om att ombyggnation av lokaler till bostäder för tillfället är marginell. I diagram A nedan visas antalet inflyttningsfärdiga lägenheter åren 0 0 fördelade på flerbostadshus och småhus. Vanligtvis har det byggts fler lägenheter i flerbostadshus än småhus med undantag för år 00 och några år i början av 0-talet. Diagram A Tillskott av inflyttningsfärdiga lägenheter i Jönköpings kommun 0-0 Vid årsskiftet 0/0 pågick produktionen av 0 lägenheter, varav cirka 00 förväntas bli inflyttningsfärdiga under år 0. Lagstiftning m.m. Bostadsförsörjningslagen Fr.o.m. januari 00 (000:) gäller lagen avseende kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Regeringen gav 0 Boverket i uppdrag att göra en översyn av lagen. Rapporten slutredovisades till regeringen i juni 0. Därefter har även ett tillägg gjorts till rapporten. Tillägget innefattar förslag till ändringar i PBL. Lagändringen föreslås träda i kraft juli 0. Bostadsförmedling Någon kommunal bostadsförmedling finns inte, kommunen har utrett möjligheterna men har för nuvarande inte funnit något bra sätt att genomföra förmedlingen. Tillsvidare finns länkar till flera bostadsföretag på kommunens webbplats. Plan- och bygglagen (PBL) Lagen trädde i kraft maj 0 (00:00). Pågående utredningar Jönköpings kommun fick i februari 0 möjlighet att yttra sig över Plangenomförandeutredningens delbetänkande Ett effektivare plangenomförande samt Byggkravsutredningens delbetänkande Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav. Fastighetsbildningslagen (FBL) Den maj 00 blev det möjligt att bygga s.k. ägarlägenheter. En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet avgränsad både horisontellt och vertikalt och ska omfatta en lägenhet. Ägarlägenheter ska utgöra ett komplement till nuvarande upplåtelseformer hyresrätt och bostadsrätt. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Den juli 00 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft och kommunen kan därför i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-områden. De utpekade områdena ska bidra till långsiktig positiv utveckling av landsbygden och vara av sådant slag och sådan omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. Ett antal olika LIS-områden kommer att föreslås i Jönköpings kommuns nya översiktsplan som har målsättningen att antas av kommunfullmäktige i december 0. Bostadsforum Sedan 00 anordnar Jönköpings kommun årligen ett lokalt bostadsforum där olika intressenter på bostadsmarknaden träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Under 0 var temat Bostäder för äldre. Information om Bostadsforum finns på Bra bostäder Jönköping samarbetar med Växjö och Kalmar kommun för att utveckla nya bostadskoncept. Kommunstyrelsen i de tre kommunerna har tagit en avsiktsförklaring för ett ökat samarbete med ambition att skapa förutsättningar för ett litet, men flexibelt boende för det lilla hushållet. Målet är att hitta vägar för KBFP 0 KBFP

12 att minska boendekostnaden för slutkunden. Inom samarbetet diskuteras en gemensam markanvisning för ett antal tomter i de tre städerna med syfte att skapa förutsättningar för ett mer industrialiserat byggande av bostäder i trä. Bostadsförsörjningsbehov inom socialtjänsten Att skapa goda förutsättningar för fler i samhället Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagens kapitel skyldighet att medverka i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för de med särskilda behov att kunna bo och delta i samhället på jämlika villkor. Socialtjänstens uppgift består bland annat i att bevaka frågor som rör utveckling och utbyggnad av nya bostadsområden samt bostädernas tillgänglighet utifrån fysiska, sociala och ekonomiska aspekter. Jönköpings kommun har under många år haft en tydlig ambition att verka för ökad boendeintegration. Därför är det viktigt att skapa en bra geografisk spridning av bostäder i varierande storlek och upplåtelseformer i alla kommundelar, både centralt och perifert belägna, nära allmänna kommunikationer, och utanför centrala delar. Till byggnadslagstiftningen, Plan- och bygglagen finns Boverkets föreskrifter om Enkelt avhjälpta hinder som avser fastighetsägares ansvar att skapa god tillgänglighet inom och i anslutning till det offentliga rummet. Den fysiska tillgängligheten avser hur samhället kan göra den byggda miljön tillgänglig, säker och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar. Med en ökande andel äldre i samhället är det också viktigt att skapa goda förutsättningar för fler att klara sig i sin invanda miljö. Detta för att motverka passivitet i hemmiljön, vilket är något som ökar risken för att drabbas av ohälsa. Jönköpings kommun har tagit fram ett program som heter Bättre för alla och ställer krav på basanpassning vid nybyggnation av bostäder och krav på åtgärder som ställs vid ombyggnation. Programmet tillämpas vid upprättande av exploateringsavtal och anger vilka krav som ställs på minimimått och utformningskrav vid nybyggnation av flerbostadshus och grupphus. Syftet är att minimera de årliga utgifterna för bostadsanpassning som ökar för varje år och att skapa en bättre tillgänglighet i det ordinarie bostadsbeståndet för fler. Funktionshinderomsorgen (IFO) Personer med funktionshinder ska ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen på lika villkor. Insikten om människors olika funktionsförmåga ska ligga till grund för samhällsplaneringen. Tillgången till bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet är en viktig fråga för människor med funktionshinder. Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen en skyldighet att tillhandahålla särskilda boenden till personer med olika funktionshinder. Inom LSS kan tre olika boendeformer urskiljas; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Personer med funktionshinder kan även tillhandahållas en anvisningslägenhet. Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Servicebostad kan ses som en mellanform mellan boende i gruppbostad och ett självständigt boende i en ordinär lägenhet. Annan särskilt anpassad bostad är en vanlig lägenhet som har en viss grundanpassning utifrån den funktionshindrade personens behov. Det erfordras kontinuerligt bostäder inom funktionen för att värna om att personer med funktionshinder har rätt till ett eget boende. Det bör finnas en mångfald av olika boenden att tillgå inom funktionshinderomsorgens verksamheter för att den enskildes bostadsbehov ska kunna tillgodoses utifrån dennes individuella behov. Syftet med de olika boendeformerna är att möjliggöra att personer med funktionshinder kan leva och bo så likt andra människor som möjligt. Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun är organiserad i en gemensam funktion med en inriktning i tre områden enligt följande; område intellektuellt funktionshinder, personlig assistans samt psykiskt funktionshinder. Den framtida inriktningen inom funktionshinderomsorgen har fastställts inom de olika områdena i en utvecklingsplan från 00. Planens utvecklingsinriktning anger bland annat att människor med funktionshinder genom goda vård-, stöd- och serviceinsatser ska erbjudas bostad och stöd i vardagen. Normaliseringsprincipen ska vara grundläggande för boendet, det vill säga syfta till att den enskilde ska KBFP KBFP

13 kunna leva som andra. Det stöd och boende en person behöver styrs av den enskildes behov. Ett väl fungerande boende med ett flexibelt och tillräckligt stöd i vardagen är en förutsättning för att den enskilde ska uppnå normalisering och integration i samhället. Bostaden ska vara fullvärdig och överensstämma med den enskildes behov. För personer med intellektuellt funktionshinder finns behov under 0 0 av cirka 0 0 hyreslägenheter, vilka grupperas om 0 lägenheter inom samma bostadsområde och ska nyttjas som servicelägenheter. Verksamheten behöver även ersättningslokaler till en daglig verksamhet då de befintliga lokalerna inte är ändamålsenliga. Ersättningen kan vara antingen en tomt i södra delen av Jönköping för byggnation eller ett övertagande av redan befintliga lokaler för ombyggnad. Ytterligare en tomt behövs för nybyggnation av en gruppbostad för målgruppen. Tomten behöver ligga på en plats som är avskild från alltför mycket stimuli och intryck men ändå ha en rimlig närhet till centrala Jönköping. Två korttidsverksamheter behöver nya lokaler då de nuvarande är trångbodda och inte uppfyller behovet av att kunna träna inför flytt hemifrån. För personer med personlig assistans finns behov under 0 0 av ytterligare hyreslägenheter. Med tanke på de förändringar som sker när det gäller att få beslut om personlig assistans behövs en utökning av antalet servicebostäder. Behovet förväntas vara 0 lägenheter per år som grupperas inom samma bostadsområde. Behov finns av ytterligare cirka 0 hyresrätter i ordinärt boende under perioden. Verksamheten har fått allt svårare att verkställa insatsen korttidsvistelse, vilket gör att man ser ett behov av tillfälliga lokaler för detta ändamål. Korttidsplatser planeras finnas med i den nya gruppbostaden som kommer börja byggas under 0. För personer med psykiskt funktionshinder finns behov under 0 0 av cirka 0 hyreslägenheter varav x ska vara grupperade inom en radie av 00 meter för att kunna nyttjas som servicebostad för målgruppen. Funktionsövergripande finns ett ökat inflöde av beslut om gruppbostad med inriktning demens samt beslut om gruppbostad för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Funktionshinderomsorgen ser ett behov av två till tre enheter för detta ändamål under perioden 0 0, antingen genom nybyggnation eller genom övertagande av redan befintliga lokaler. Gemensamt för Funktionshinderomsorgen är att behovet av servicelägenheter har ökat de senaste åren och utifrån demografiska aspekter kan ökningen förväntas hålla i sig även de närmaste åren. Sammantaget innebär detta ett fortsatt behov av hyreslägenheter för funktionshinderomsorgens målgrupper. Enligt lagens mening ska servicelägenheter integreras i ordinära bostadsområden, vilket i sin tur ställer stora krav på möjligheter att få del av hyreslägenheter i de hyresbestånd som redan finns eller som nyproduceras. Äldreomsorgen (ÄO) Äldreomsorgen i Jönköping är väl försörjd vad gäller äldreboenden. Målsättningen är att fler äldre, med insatser i form av hemtjänst, ska ha möjlighet att bo kvar hemma. Detta innebär att det ställs krav på bostäders tillgänglighet, anpassning av utemiljön och tillgång till service i närområdet. Bruksgatans äldreboende Jönköping Bruksgatans äldreboende blev inflyttningsklart november 0. Byggnationen av boendet innebar ett nytillskott med lägenheter. I kommunen finns ett 0-tal särskilda boenden för äldre med cirka 0 lägenheter varav cirka 0 lägenheter används som korttidsenhet alternativt korttidsenhet med rehabiliteringsinriktning. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Boendefrågan är och kommer även fortsättningsvis att vara en mycket central fråga för IFO:s verksamheter. Kommunens positiva inflyttning under många år, kombinerat med ett lågt byggande av hyresrätter, har medfört att många personer är hemlösa, och att alltfler personer blir utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. På senare år har allt fler personer vänt sig till socialtjänsten p.g.a. att de inte får bostad till följd av att de har skulder. Även sådana skulder som inte har med boendet att göra, som mobiltelefonskulder, KBFP KBFP

14 postorderföretag o dyl, kan göra att hyresvärdarna inte tecknar hyreskontrakt utan garantier från kommunen. Många gånger tecknas inte heller kontrakt med någon som inte har en fast löneinkomst, vilket innebär att personer med försörjningsstöd inte får något hyreskontrakt, även om de aldrig haft någon hyresskuld. Detta leder till svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden, vilket drabbar bland annat ungdomar och invandrare. Ett väl fungerande boende är en förutsättning för att öppenvårdsinsatser ska kunna fortsätta att utvecklas och för att klienter ska kunna slussas ut från olika former av institutionsvård. Det som efterfrågas från funktionens målgrupper är dels särskilda boenden för personer som inte klarar av att bo i ordinärt boende, men också större tillgång till bostäder inom det ordinära bostadsbeståndet och hos flera olika hyresvärdar. Det är svårt för framför allt klienter inom missbrukar- och ungdomsvården att få lägenhet och att få andrahandskontrakt omvandlat till förstahandskontrakt efter avslutad behandling. Efterfrågan på bostäder kommande år Missbrukarvården Socialförvaltningen har svårigheter att få lägenheter till personer med missbruksproblem som saknar fast inkomst och i vissa fall tidigare haft svårigheter att sköta sitt boende. Det finns konstant aktuella boendekartläggningar hos boendesamordningen. För att lösa detta krävs successivt erbjudande av nya bostadslösningar exempelvis genom köp av befintliga mindre fastigheter eller etablering av mindre fastigheter i samband med exploatering av nya områden. Under kommande år ska två mindre hus, fyra lägenheter i varje, byggas för att täcka bostadsbehovet för klienter inom funktionen som inte får tillgång till bostad inom ordinärt bostadsbestånd. Ett annat alternativ är att bygga ett dagbemannat stödboende. Ett hus med fyra lägenheter på Tahe i Taberg stod klart i december 00, ett hus på Ekhagen stod klart i början av 0 och ett hus i Bankeryd stod klart för inflyttning februari 0. Dessutom planeras det för fyra lägenheter i de kommande flerbostadshusen på Hisingstorp 0/0 som disponeras av missbrukarvården. Utgångspunkten för bostadsplaneringen är att den totala volymen för verksamheten, drygt 00 bostäder totalt, inte ska öka varför motsvarande 0- lägenheter årligen behöver övergå till nuvarande hyresgäster med förstahandskontrakt, något som idag inte fungerar. Genom sociala kontrakt och boendesamordning via bostadskonsultenterna kan vägen till ett förstahandskontrakt underlättas. Solstickan är ett boende inom äldreomsorgen som en gång startade för att ÄO och Myndighetssektionen såg ett gemensamt behov av att erbjuda insatser för en viss målgrupp. De klienter som idag kan bli aktuella för Solstickan är enligt målgruppsdefinitionen 0 år och äldre med mångårig beroendeproblematik som medfört konsekvenser i form av såväl fysisk som psykisk problematik med ett stort omvårdnadsbehov. Det är vidare en grupp som på grund av missbruket inte klarar sig i hemmet med insats av hemtjänst. När Solstickan startades gjordes en behovsanalys som visade att tio platser var att föredra för att täcka det dåvarande behovet. Myndighetssektionen har under senare tid märkt ett ökat behov av insatser liknande Solstickan. Detta beror på flera faktorer, bl.a. att gruppen är större idag då det är flera i aktuell ålderskategori. Socialstyrelsen visade också nyligen i sin lägesrapport 0 att antalet äldre som vårdades med alkoholdiagnos i slutenvården ökade kraftigt under 000-talet. Det är också allt fler äldre som dör med en alkoholrelaterad diagnos. Det har också visats sig att placeringarna på Solstickan leder till generellt minskad alkoholkonsumtion, som i sin tur leder till viss förbättring av de fysiska besvären personerna hade innan flytt dit. Detta sammantaget gör att personerna på Solstickan bor under längre tider, vilket innebär att platser inte blir vakanta i den utsträckning som det var tänkt. Tanken var och är att kvarboendeprincip är att föredra då det ger en trygghet som i flera fall har resulterat i att missbruket avtagit. Vidare är Solstickan idag ett homogent boende där endast män tillåts och Myndighetssektionen ser ett stort behov av platser för kvinnor. Detta tillsammans med ett fortsatt behov av platser för män gör att ett heterogent boende är att fördra. Inom myndighetssektionen ses ett behov på ytterligare ca 0 platser varav fem av dessa är av mer akut karaktär. Försörjningsstöd Ett stort problem är att hyresvärdar, både privata och kommunala, ställer krav på en säker inkomst för att vilja hyra ut lägenhet. Därför avvisas ofta de klienter som har försörjningsstöd för sitt uppehälle. Många av dessa personer får istället anvisas boen- KBFP KBFP

15 de på hotell och vandrarhem i kortare eller längre perioder, vilket kostar kommunen ca Mkr per år. Andra hushåll som har behov av stöd för att ordna sin bostadssituation är misshandlade kvinnor som behöver skyddat boende, hushåll som blivit avhysta på grund av obetalda hyresskulder, ensamstående och barnfamiljer med betalningsanmärkningar, hushåll med en social problematik samt personer som efter avslutad behandling behöver bostad. Behovet av nya lägenheter till klienter inom försörjningsstödet är cirka 0 lägenheter per år spridda över hela kommunen, hos olika hyresvärdar, med olika former av kontrakt. Som ett led att motverka hyresskulder finns en hyresskuldrådgivare anställd inom socialförvaltningen. Uppdraget är att genom uppsökande arbete förebygga att hyresskulder leder till vräkning och utestängning från bostadsmarknaden. Ungdomsvården För ungdomar över år behövs en utökning av cirka lägenheter per år fördelat över hela kommunen. Behovet gäller främst mindre lägenheter rok där ungdomarna har möjlighet att överta kontraktet själva efter avslutad behandling. Sammanställning totalt behov av lägenheter inom socialtjänsten Sammantaget är behovet av lägenheter inom socialtjänsten för 0 0 cirka bostäder i servicebostad, gruppboende, korttidsverksamhet, äldreboende och stödboende. Därutöver behövs cirka 00 lägenheter som kan förmedlas genom s.k. socialt kontrakt, eller 00 lägenheter per år. Socialförvaltningens beställning till tekniska kontoret är under de senaste åren 0 nya lägenheter per år, ytterligare ett 0-tal lägenheter per år beräknas kunna förmedlas genom omsättning inom befintligt bestånd av sociala kontrakt. För att inte kommunens hantering av sociala kontrakt ska öka år efter år krävs att det sker en omvandling från sociala kontrakt till egna kontrakt, vilket varit svårt hitintills. För att kunna ha en sådan dialog med hyresvärdarna har socialförvaltningen anställt två bostadskonsulenter vars uppgift är att följa upp hur boendet fungerar. Tabell Sammanställning av behov av lägenheter inom IFO och FO 0 0 Behovsgrupp Typ av boende Antal lgh Intellektuellt funktionshinder Personlig assistans Fysiskt funktionshindrade Psykiskt funktionshindrade Missbrukarvården 0+ Övriga Särskilt boende Hushåll med försörjningsstöd inkl. skyddat boende/kvinnofrid Servicebostad Hyreslägenheter Korttidsverksamhet Hyreslägenheter Korttidsverksamhet Gruppboende Servicebostad Gruppbostad Hyreslägenheter Äldreboende/ omvårdnad Hyreslägenheter Stödboende (MV) Boende för samsjuklighet. Olika former av stödboende i samarbete med t.ex. FO, landstinget I första hand små lägenheter x Ungdomsvården Små lägenheter 00 Summa Ca 00 Samarbetet mellan socialförvaltningen och tekniska kontoret Socialförvaltningen och tekniska kontoret samarbetar kring boendeanskaffning till personer som är föremål för hemlöshet eller utestängning från bostadsmarknaden. Ett nytt sätt att fördjupa samarbetet mellan socialförvaltningen och tekniska kontoret har inletts efter beslut i kommunfullmäktige Beslutet innebär att tekniska kontoret arbetar med att teckna samarbetsavtal med alla större bostadsbolag, vilka förväntas leverera lägenheter efter deras andel i det totala bostadsbeståndet. Beslutet tydliggör ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna emellan. Det innebär att tekniska kontoret står för administrationen av hyreskontrakt och anskaffning av bostäder, svarar för samordning och hantering av överenskommelsen med fastighetsägarna. Socialförvaltningen kartlägger individers behov av stöd, ansvarar för fördelning av KBFP KBFP

16 lägenheter, ansvarar för uppföljning i boendet samt arbetar med förebyggande insatser. Genom samarbetsavtal med privata och kommunala hyresvärdar förväntas tillgången av lägenheter till hemlösa och personer som är utestängda från bostadsmarknaden öka. Intresset från hyresvärdarna är än så länge blandat. I avvaktan på att samarbetsavtalen förhoppningsvis ger önskad effekt kommer ytterligare inköp av bostadsrättslägenheter göras. Kommunen har avsatt Mkr för ändamålet under 0, vilket beräknas räcka till cirka lägenheter. Det redovisade behovet kan till viss del lösas inom ramen för de lägenheter som socialförvaltningen äger rätt att anvisa enligt upprättade exploateringsavtal vid nybyggnation. Detta är naturligtvis bara möjligt om det byggs tillräckligt många lägenheter och att det inte gäller särskilt dyra bostadsrätter. Ungefär 0 procent av antalet lägenheter som byggs ska anvisas. Bestämmelsen gäller för såväl hyres- som bostadsrätter. I praktiken utnyttjas oftast bara hyresrätterna. Övriga förutsättningar Miljöprogram och miljömål Under 00 beslutades politiskt om ett nytt kommunalt miljöprogram som heter Program för hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping Programmet var en sammanslagning av miljöprogrammet (MP), Energi- och Klimatprogrammet (beslutsdel), Naturvårdsprogrammet (mål och åtgärder) samt Ålborgsåtagandena miljö. Syftet är att leda och samordna kommunens verksamhet i en så hållbar riktning som möjligt och fokus ligger på kommunens förbättringsarbete inom miljöområdet. På sikt är det tänkt att det ekonomiska respektive det sociala perspektivet också ska arbetas in i programmet. I programmet finns fyra prioriterade områden: Vår livsmiljö, Boende och stadsutveckling, Energi och transporter samt Produktion och konsumtion. Inom vardera av dessa ämnesområden redovisas bakgrund, visioner, mål och åtgärder. Bostadsförsörjningen berörs i första hand av kapitel Boende och stadsutveckling och utdrag ur gällande program för 0 00 finns i bilaga. Programmet följs upp och revideras årligen och för att få en finansiering av föreslagna åtgärder bedrivs arbetet integrerat med kommunens budgetprocess. Redovisning av finansiering ska också finnas med programmet. För att styra mot målen och få till åtgärder som är i linje med programmet så samarbetar tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret med att ställa villkor i samband med att kommunen går ut med markanvisningar respektive träffar exploateringsavtal. Exempel på villkor för nybyggnation är krav på maximal energiförbrukning beroende på val av uppvärmningskälla. Vid markanvisningar upplyser kommunen också om att kommunen ser det som positivt om kommande byggherre vill pröva teknik med s.k. passivhus och/ eller bygga flerbostadshus i trä. Detta har hittills medfört att en grupp med passivhus har byggts på Fagerslätt och att flerbostadshus i Taberg som är under uppförande byggs som passivhus. Däremot har ingen byggherre kommit in med förslag om byggnation av trähus. Nu planeras istället att kommunen ställer krav på trähus i samband med kommande markanvisningar inom kv. Vingpennan (f.d. Kungsängsskolans tomt). En annan följd av ställda krav är att den beräknade energiförbrukningen som byggherrarna redovisar i sina förslag allmänt har minskat. Utöver ovanstående åtgärder så har tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett enkelt kvalitetsprogram som byggherren ska fylla i som en del i ansökan om markanvisning. Programmet används vid kommunens utvärdering av inkomna förslag för att bedöma hur respektive byggherre arbetar med miljöfrågor. Utöver kommunens eget arbete med frågor som rör hållbar utveckling har kommunen varit delaktig i ett övergripande projekt som länsstyrelsen och tekniska högskolan drev. Projektet syftar till att i samverkan med berörda aktörer utveckla det hållbara byggandet på det lokala planet. Projektet gick ut på remiss sommaren 0 till berörda nämnder och byggbolag och fick kritik mot att tillämpa andra regler än nationellt. Arbetet har sedan pågått med att arbeta om materialet och enbart tillämpa certifiering på frivillig basis samt att kraven för energi i Program för hållbar utveckling miljö (PHU) ska gälla. Behov av bostäder för äldre i form av senior och trygghetsbostäder Inriktningen på äldreomsorgen i kommunen som utgår ifrån att äldre ska kunna bo kvar hemma har fört med sig ett ökat antal ärenden för bostadsanpassning i ordinärt boende. För att klara de ökade KBFP KBFP

17 kostnaderna avsätts kronor extra per år för ändamålet. Äldreomsorgen inom socialtjänsten har inget uppdrag att inom sin verksamhet tillhandahålla bostäder i form av seniorbostäder men ska enligt socialnämndens mål vara en aktiv part i framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet och beakta en mångfald av boenden som t.ex. senior- och kooperativt boende. Den kommunövergripande ASP-gruppen ses som ett led i detta från socialförvaltningens sida då representant finns med i gruppen. I Jönköping är det flera aktörer som planerar byggnation av seniorboenden, även kallat + boende. Bostäderna är till viss del anpassade, har hög tillgänglighet utrymmesmässigt och kombineras i vissa fall med någon form av trygghetsskapande insats som bostadsvärd, väntjänst eller motsvarande. Hyresgästerna kan i olika utsträckning själva ansvara för gemensamhetslokal som kan användas till aktiviteter. Driften av boendet kan variera mellan traditionella privata fastighetsägare, kommunalt bostadsföretag, bostadsrättsförening, organisationer, kyrkor eller kommunal förvaltning. Generellt kan sägas att seniorboenden bär sina egna kostnader. Seniorbostäder finns i såväl hyresrätts- som bostadsrättsform. I Jönköping är de flesta seniorbostäder i dag hyresrätter. Seniorlägenheter som hyresrätt finns idag hos följande fastighetsägare: VätterHem Vättergården, Havsörnsgatan. NkBo Hovslätt. Brandtornet Torpa. Befintliga seniorlägenheter som bostadsrätt: Brf. Harpunen Väster, Jönköping. Riksbyggen Kålgården. JM Dalvik. Bonum Vårdaren, Rosenlund. Tänkbara projekt: Bovieran, Åsen. Hisingstorp :. Den förvaltningsövergripande projektgrupp, som arbetat med att ta fram programmet Bättre för alla (om tillgänglighet i ordinärt boende), har i samband med det arbetet tagit fram ett förslag till lämplig lokalisering av seniorbostäder i olika delar av kommunen. Förutom de bostäder som planeras, enligt ovan, finns mark i Råby. Kv Vårdaren i Jönköping Trygghetsboende År 00 infördes ett investeringsstöd för att stimulera ny- och tillbyggnad av särskilda boende för äldre. En ny boendeform, trygghetsboende, kan överbrygga glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg. På detta sätt kan behovet av särskilt boende skjutas upp. From januari 00 kan man även få investeringsbidrag till trygghetsbostäder för äldre. Under våren 0 framarbetas en plan för trygghetsbostäder i kommunen i samverkan mellan äldrenämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. En trygghetsbostad ska innehålla gemensamhetslokal samt personal som skall bistå vid social samvaro och aktiviteter. Måltidsgemenskap samt tillgång till trygghetslarm skall vara tillgängligt för de äldre som önskar detta. Det ska finnas personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Boendeformen är hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter som innehas av en person som fyllt 0 år, makar, sambor eller syskon där minst en har fyllt 0 år eller efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden. Utifrån denna klassificering kan kommunala Union som förvaltas av TK/Förvaltning ses som trygghetsboende. Trygghetsboende är inte en insats enligt socialtjänstlagen utan är liksom seniorboende en del av den allmänna fastighetsmarknaden men speciellt riktat till äldre. Boverket har med stöd av utvärdering på nationell nivå föreslagit att åldergränsen för trygghetsboende skall sänkas från 0 år till år, KBFP KBFP

18 vilket i så fall eventuellt kommer att påverka marknaden för trygghetsbostäder. En trolig utveckling för framtiden är en ökning av trygghetsboenden och seniorboenden i Jönköping. Om en utbyggnad sker kommer de äldre kunna få tidiga behov av vård och omsorg tillgodosedda i dessa boenden men där huvudvikten ligger i möjligheten till gemenskap och ökad trygghet. Nyproduktion av tillgängliga lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden Tidigare nämnda förvaltningsövergripande projektgrupp har även arbetat fram ett underlag/dokument, som ska utgöra en hjälp för berörda parter i byggbranschen att göra boendet tillgängligt och användbart på lång sikt redan från början. Riktlinjerna skall öka möjligheten för äldre- och funktionshindrade att kunna flytta inom det ordinära bostadsbeståndet och även i större utsträckning ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad även vid ett ökat vårdbehov. Underlaget/dokumentet består i att det i samband med upprättande av exploateringsavtal ställs krav på den tekniska och rumsbundna standarden vid nybyggnation t.ex. vad avser hissar, entréer, våtutrymmen, handikappanpassning av kök, minimimått på dörröppningar med mera. Man ser alltså från kommunens sida till att man bygger rätt från början. Sannolikt är detta ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka utbudet av bostäder med hög tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Sett utifrån ett totalekonomiskt perspektiv är det tveksamt om det leder till merkostnader för fastighetsägare eller hyresgäst. Åtgärder för ökad boendeintegration Jönköpings kommun har uppmärksammat behovet av åtgärder för att motverka boendesegregation. En särskild integrationssatsning genomfördes under perioden 00. Syftet med satsningen var att vända utvecklingen i stadsdelarna Råslätt, Österängen, Öxnehaga och del av Huskvarna söder. Arbetet har bland annat inriktats på arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder samt utbildningsinsatser. I integrationssatsningen har det varit viktigt att engagera de boende i processen för att stärka bostadsområdena. Kommunfullmäktige beslutade i juni 00 att integrationsarbetet från 00 ska ingå som en naturlig del av förvaltningarnas verksamhet. Det förvaltningsövergripande arbetet samordnas av en integrationssamordnare och en jämställdhets- och mångfaldsstrateg som är placerade direkt under kommunstyrelsen. Nya bostadsområden ska ha en varierande bebyggelse av såväl flerbostadshus som småhus och en blandning av olika upplåtelseformer. Bostäder för flyktingar inom ramen för flyktingmottagandet Flyktingmottagandet i Jönköpings kommun beräknas åren framöver komma upp i nivå med mottagandet under tidigt 0-tal. Då var orsaken kriget på Balkan, i dag är det framför allt inbördeskriget i Syrien samt anhöriginvandring från Afrikas horn och Mellanöstern. Bostadsförsörjningen bör planeras för och ha en beredskap för att om möjligt klara ett årligt spontaninflöde av 0 0 flyktingar till kommunen samt garantera tillgång på lägenheter för ett planerat mottagande av ett antal flyktingar från Migrationsverkets anläggningsboenden och ett inte ringa antal anknytningar från framför allt Somalia och Afghanistan. I dag finns ingen sådan garanterad tillgång och situationen börjar bli bekymmersam. För att klara detta kan det bli aktuellt med en snabb byggnation av tillfälliga flyktingbostäder om inte mer långsiktiga lösningar klaras ut i tid. Tabellen nedan visar kommunens flykting- och invandrarsektions bedömning av bostadsbehovet inom ramen för flyktingmottagandet. Tabell Bostäder för flyktingar inom ramen för flyktingmottagandet 0 0 År Lägenhetsstorlek Totalt - lgh/år Totalt KBFP KBFP

19 Studentbostäder I Jönköping ligger högskolan mitt i centrum, nära till service och kommunikationer. Studentbostäderna är spridda över kommunen och oftast integrerade med annat boende. För att förenkla bostadssökandet för studenter har Jönköpings kommun och Högskolan i Jönköping startat en boportal (Studbo). Den har varit igång sedan maj 00. Varje fastighetsägare bestämmer själv enligt förutbestämd profil vilka hyresgäster som önskas. Portalen har inget kösystem. Boportalen I februari 0 fanns 0 rum (varav på Råslätt) och lägenheter, det vill säga totalt 0 studentbostäder. Av dessa är tillfälliga boenden. Antalet studerande är drygt 0 000, varav cirka 00 är helårsstuderande. Dock är inte alla studenter bosatta i Jönköpings kommun. En del bor i närliggande kommuner och pendlar till Jönköping. De internationella studenterna är drygt 00 per år och dessa studenter är garanterade en bostad. Då cirka procent är utbytesstudenter med vistelse på en termin behöver de ett möblerat boende. Under 0 färdigställdes 0 hyresrätter i kvarteret Druvan och hyresrätter i kvarteret Andelen. Under början av 0 färdigställdes 0 hyreslägenheter i kvarteret Nyckeln (etapp ) och i augusti färdigställdes studentlägenheter (hyresrätter) i kvarteret Järnbäraren. Sedan flera år tillbaka finns en speciell studentbostadsgrupp med representanter från högskolan, studentkåren, fastighetsägarna, länsstyrelsen och kommunen med ansvarigt kommunalråd som ordförande. Gruppen följer utvecklingen samt tar initiativ till nya åtgärder. Tabell Studentbostäder i kommunen i febr 0 Fastighet, fastighetsägare/hyresvärd, rum/lägenhet Abisko, Tosito rum Aktern, Brandtomten AB 0 lgh Andelen, Fastighets AB Eric Ekblad lgh Ankaret, Bostadsfastigh i Jkpg AB rum, 0 lgh Arkadien, AO Fastigheter AB rum Blixten, Bygginvest AB lgh Brända tomten, Brandtomten AB rum, 0 lgh Bäckadal, Cadilla T lgh Bäret, Brandtornet AB rum, lgh Dalvikshöjden, Willhem 0 lgh Delta, Tosito, Högskoleservice T rum Dromedaren, Hakarps Fastighets AB lgh Druvan, Kataraketen AB, Brandtornet AB 0 lgh Dundret, VätterHem lgh Dvärgen, KB Dvärgen lgh Ekhagen, Husgruppen T lgh Ekorren, Ca fastigheter, Högskoleservice T lgh Folkets hus, KB Munkstaden, Brandtornet rum Folkets hus, KB Munkstaden, Brandtornet lgh Fotografen, Bygginvest AB *) Gamla musikskolan, Studentutveckl, Locellus 0 lgh Gamla musikskolan, Studentutveckl, Locellus 0 rum Graniten, Locellus lgh Gråbo, Jönköpings kommun T 0 rum Gula villan, Gula Villan Kontor & Studenthotell rum Götabergsgatan, Gambrinus AB rum Hallonet, Vätterbygdens Byggnads AB lgh Harven, Harven AB *) Hymnen, Bygginvest AB rum Hägern, CA Tremurare AB lgh Hälsan, Jönköpings kommun lgh Jordgubben, Textilhuset i Jönköping AB lgh Jupiter, Steinlloch Fastighets AB 0 lgh Kalmar, Gambrinus AB lgh Kilallén, Gambrinus AB 0 rum Klingan, M E Björk *) Liljan och Liljan, Mats Johansson *) Navigatören, At Home Fastigheter, Locellus lgh Nyckeln, PEAB 0 lgh Park Hotell, Vätterbygdens Byggnads AB rum Pilten, Statte Fastighetsbolag lgh Preussen, Willhem lgh Preussen, VätterHem lgh Reven, Fastighetsbolaget Dunkehalla AB *) Råslätt, VätterHem rum Skatan, Bymarkens Fastighets AB rum Smedjegatan, Gambrinus AB rum Spårvagnshallarna, Brandtornet AB rum Strandängen, VätterHem, Högskoleservice T rum Tenhult, Locellus T rum, lgh Tändsticksgränd, Jönköpings kommun lgh Tändsticksomr., hus B, Jönköpings kommun T rum Valplatsen, Annoförvaltnings AB rum Vilhelmsro, Jönköpings kommun T rum Villa Margaretha, Nils Sandqvist rum Vårdaren, Willhem lgh Vårdaren, Hans Hellström Invest 0 lgh TOTALT 0 rum, lgh 0 *) smålägenheter som hyrs till alla, inte bara studenter T tillfälligt boende. KBFP KBFP

20 Säkerhet, trygghet och trivsel i boendemiljöer I all bebyggelseplanering ska förebyggande aspekter för att motverka olyckor, brott och skador ingå. En trygg och säker miljö är en viktig del i ett attraktivt boende. De boende och särskilt äldre ska ha en tillit till att miljön är lugn och trygg samt uppleva säkerhet i den psykiska och fysiska miljön när de rör sig i staden. De olika typer av olyckor som kan inträffa i bostadsbebyggelse bör beaktas. Det handlar till exempel om förebyggande åtgärder mot självmord, drunkning, fallolyckor, bränder och trafikolyckor. I planeringen av bostadsbebyggelse ska även närheten till vägar, järnvägar och industrier där det finns risk för olyckor med farliga ämnen beaktas. Det är också viktigt att motverka allvarliga konsekvenser av naturolyckor och ta hänsyn till ett framtida förändrat klimat. Framkomligheten för räddningsfordon måste beaktas både för att säkerställa effektiva räddningsinsatser och bidra till den upplevda tryggheten. Om kommunens arbete med Trygghet och säkerhet: Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 0 0 Förebygga brott: Bo Tryggt 0 Del A, A (brå) Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram I det reviderade barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 00-- uttrycker Jönköpings kommun sin politiska vilja när det gäller barn och ungdomar. Programmet ska vara vägledande för samtliga nämnder. Barns och ungdomars villkor beror till stor del på vilka förutsättningar familjen har och hur närmiljön är. Samtliga nämnder och förvaltningar har därför i uppdrag att i bred samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter samt motverka social och ekonomisk segregation. Barn och ungdomspolitik är inte ett avgränsat politiskt fack. Barn- och ungdomspolitiskt arbete bör finnas med som en aspekt inom alla politikområden. Följande huvudområden ringas in för diskussioner mellan barn, ungdomar och förtroendevalda: Inflytande och representation. Lärande och personlig utveckling. Hälsa och utsatthet. Egen försörjning. Kultur och fritid. För att barn och ungdomar ska kunna vara delaktiga och påverka samhällsutvecklingen är dialogen med politiker viktig, där har ungdomar särskilt framfört behovet av ungdomslägenheter. Bygga rätt från början Brottsförebyggande Rådets rapport 00 Skydd mot olyckor: Guide till ökad vattensäkerhet för kommuner och andra anläggningsägare (MSB) Naturolyckor och klimatanpassning: Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar (Jönköpings kommun) Översiktlig inventering av risker för naturolyckor (SGI) Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord (MSB, SGI) KBFP KBFP

21 Aktuella läget på bostadsmarknaden Kommunens bostadsbestånd Vid årsskiftet 0/0 fanns det bostäder i kommunen. Av dessa är närmare fyra av tio äganderätter, se tabell nedan. Nästan alla äganderätter utgörs av småhus. Cirka 0 procent av bostadsbeståndet består av bostadsrätter, medan andelen hyresrätter uppgår till procent. För båda dessa upplåtelseformer handlar det i huvudsak om lägenheter i flerbostadshus. Fördelningen av bostäder efter upplåtelseform skiljer sig mellan olika kommundelar. Tabell nedan redovisar antal och andel bostäder fördelade efter kommundel och upplåtelseform vid årsskiftet 0/0. En hög andel hyresrätter finns inom Jönköping/Huskvarna. Andelen hyresrätter är högst ( procent) i centrala Jönköping. Även andelen bostadsrätter är hög inom Jönköping/Huskvarna. I ytterområdena av Jönköping/Huskvarna är andelen äganderätter högre än i de centrala delarna. Det omvända förhållandet råder i övriga kommundelar, där det är en hög andel äganderätter och en låg andel hyres- och bostadsrätter. I flera av dessa områden är andelen bostadsrätter lägre än procent. Tabell Lägenheter efter hustyp och upplåtelseform i Jönköpings kommun 0 Upplåtelseform Antal Procent % Småhus Flerbostadshus Summa Småhus Flerbostadshus Summa Hyresrätt 0,,, Bostadsrätt,,, Äganderätt 0, 0,, Totalt Tabell Lägenheter efter kommundel och upplåtelseform i Jönköpings kommun 0 Kommundel Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Antal % Antal % Antal % Antal % Jönköping C,,, 0 00 Jönköping Ö,,,0 00 Jönköping S 0, 0,, 00 Jönköping V, 0,0, 00 Huskvarna,0,0 0 0, Bankeryd,,0, 00 Hovslätt/Norrahammar,,, 0 00 Taberg/Månsarp 0,,, 00 Barnarp,, 0, 00 Bottnaryd/Angerdshestra, 0,, 00 Tenhult, 0,, 00 Lekeryd, 0, 0, 0 00 Skärstad/Kaxholmen, 0 0,0 0, 00 Gränna/Visingsö 0,, 0, 00 För uppgifter om lägenheter efter upplåtelseform på en geografiskt mer detaljerad nivå hänvisas till den årliga publikationen Områdesfakta som finns på kommunens webbplats under statistik och utredningar, KBFP 0 KBFP

22 Ny- och ombyggnad 0 och kv. - 0 Under 0 påbörjades det lägenheter, vilket är en minskning med procent jämfört med 0. Av de påbörjade lägenheterna 0 kommer att upplåtas med hyresrätt och med äganderätt. Inga bostadsrätter har påbörjats under året. Första halvåret 0 påbörjades lägenheter och av dessa var upplåtna med bostadsrätt. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter ökade från år 0 till år 0. Av de färdigställda lägenheterna år 0 var upplåtna med bostadsrätt, med äganderätt och med hyresrätt. Första halvåret 0 blev inflyttningsfärdiga och av dessa var upplåtna med bostadsrätt, med äganderätt och med hyresrätt. Fördelningen mellan upplåtelseformerna framgår även av nedanstående tabell. Tabell Bostadsbyggandet kv. - 0 Påbörjade kv. - 0 lägenheter Algen, HSB Göta B Västra Kajen, Riksbyggen B Västra Kajen, VätterHem H Rymden, Peab B Bergfoten, Hökerums Bygg B Singelvillor Ä Summa Tabell Bostadsbyggandet kv. - 0, forts. Pågående bost.produktion 000 lägenheter Västra Kajen, Riksbyggen B Västra Kajen, VätterHem H Algen, HSB Göta B Asken, Ekblads H Atollen, Corallen H Järnbäraren, HSB/Brandtornet, stud.lgh H/B Hisingstorp, Peab H Rymden, Peab B Häljaryd :, VätterHem H Bergfoten, Hökerums Bygg B Singelvillor, ca Ä Summa H = Hyresrätt B = Bostadsrätt Ä = Äganderätt Outhyrda lägenheter Under nästan hela 0-talet fanns ett stort antal outhyrda lägenheter i kommunen. Sedan slutet av 0-talet har dock antalet outhyrda lägenheter minskat och de senaste åren har det funnits väldigt få outhyrda lägenheter. Den juli 0 fanns outhyrda lägenheter i kommunen. Av dessa tillhörde allmännyttan och privata hyresvärdar. Utifrån rådande befolkningstillväxt och planerat byggande förutses ingen ökning av antalet lediga lägenheter. Inflyttningsfärdiga kv. - 0 lägenheter Vårdaren, Bonum B Nyckeln, Peab, 0 stud.lgh H Singelvillor, ca Ä Summa Diagram B Antal outhyrda lägenheter 0 0 inom allmännyttans bostadsbestånd och privata bostadsföretag samt osålda bostadsrätter KBFP KBFP

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 0-00 Ks/0: kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 0-00 Fastställt av kommunfullmäktige 0-0- KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 0 00 ASP-GRUPPEN FÖRSLAG I MARS 0 ASP-GRUPPEN (Arbetsgruppen för samhällsplanering) Ordförande Sekreterare Övriga i gruppen Malin Ekdahl, tekniska kontoret Andreas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

1 (7) Socialnämnden. 1 Ansvarsområden. Socialnämnden ska

1 (7) Socialnämnden. 1 Ansvarsområden. Socialnämnden ska 1 (7) Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-16. Ändrat utifrån följande beslut i kommunfullmäktige: 2012-04-26, 128 2013-09-26, 241 2013-12-19,

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11

Rapportnummer: 2012:4. Diarienummer: 405-7768-11 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2012-2013 Rapportnummer: 2012:4 Diarienummer: 405-7768-11 Ytterligare ex. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsplanering

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Äldreomsorg. Ålder 2015 2016 2017 65-w år 7265 7453 7593 Behov 3,2% 232 238 243 Kapacitet 190 190 190 Differens - 42-48 -53

Äldreomsorg. Ålder 2015 2016 2017 65-w år 7265 7453 7593 Behov 3,2% 232 238 243 Kapacitet 190 190 190 Differens - 42-48 -53 Bilaga: Uppföljning av strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2017 för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg Äldreomsorg Upplands Väsby kommun har olika

Läs mer

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Svenska Bostäder i enlighet med detta tjänsteutlåtande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-12-11 Handläggare: Yussuf Hassen Region Innerstad Projekt Hammarby Sjöstad Tel: 508 262 87 yussuf.hassen@hammarbysjostad.stockholm.se 2001-11-21 Handläggare:

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning.. 2 2 Inledning 3 3 Syfte... 3 4 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010. 4 5 Bostadssituationen idag. 5 6

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för trygghetsbostäder Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för trygghetsbostäder Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ASP-GRUPPEN REMISSUTGÅVA MARS 2017

KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM ASP-GRUPPEN REMISSUTGÅVA MARS 2017 ASP-GRUPPEN REMISSUTGÅVA MARS 2017 KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2017 2022 ASP-GRUPPEN Arbetsgruppen för samhällsplanering Ordförande Malin Strömberg, tekniska kontoret Sekreterare Andreas Zeidlitz,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Bostadsförsörjning för äldre Halmstads kommun Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Metod

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2011-2012 Rapportnummer: 2011:16 Diarienummer: 405-15-11 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013

SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 SAMMANSTÄLLNING AV SÖDERMANLANDS KOMMUNERS SVAR PÅ BOSTADSMARKNADSENKÄTEN ÅR 2013 1. Bostadsmarknadsläge 1.1 Är det någon eller några av följande grupper som har det särskilt svårt att få en bostad? Vingåker

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län Rapport 2010:17 Bostadsmarknaden och Bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2010-2011 Rapportnummer: 2010:17 Diarienummer: 405-13890-09 Ytterligare e. av denna rapport kan beställas från: Länsstyrelsen

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten

Bostadsmarknadsenkäten Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län 2012 Omslagets bild visar Fullriggaren, stadsdelen Gävle Strand, Gävle kommun. Foto: Pernilla Bylund FÖRORD Varje år görs

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun

Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2014-08-26 2 BEDÖMNING AV FRAMTIDA BOSTADSBEHOV Till det bostadsprogram som beslutades 2011 för perioden 2012-2014 hör en Utbyggnadsplan

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Prognos för socialnämndens behov av bostäder

Prognos för socialnämndens behov av bostäder 2017-03-15 1 (8) Rapport Socialnämnden Prognos för socialnämndens behov av bostäder 2017-2030 Sammanfattning och slutsatser Det är svårt att bedöma hur Nacka kommuns ökade befolkningsmängd kommer att påverka

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Bra bostäder för äldre

Bra bostäder för äldre Bra bostäder för äldre 3 december 2014 Viktigt att veta om äldregruppen Tillgängligheten i flerbostadshusen Erfarenheter/slutsatser 1. ÄLDREGRUPPENS STORLEK OCH TILLVÄXT? Så växer äldregruppen i Umeå 18000

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Demografisk utveckling och planering av boende/insatser Annalena Löfgren. Umeå kommuns pensionärsråd

Demografisk utveckling och planering av boende/insatser Annalena Löfgren. Umeå kommuns pensionärsråd Demografisk utveckling och planering av boende/insatser Annalena Löfgren Umeå kommuns pensionärsråd 2015-10-30 Vad händer i Umeå? Aktuellt om befolkningstillväxten byggande och jobben Det ser bra ut för

Läs mer