Kommunalt bostadsförsörjningsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2014-2018"

Transkript

1 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 0-0 0: kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 0-0 Fastställt av kommunfullmäktige

2

3 ASP-GRUPPEN (Arbetsgruppen för samhällsplanering) Annelie Wiik, socialförvaltningen Erik Blomdahl, stadsbyggnadskontoret Mats Wettermark, stadsbyggnadskontoret Andreas Zeidlitz, stadskontoret Rosalie Sandahl, tekniska kontoret Lise-Lotte Johansson, tekniska kontoret FOTO, LAYOUT, REDIGERING Lena Holmberg, stadskontoret OMSLAG Passivhus på Fagerslätt Äng Foto omslag: Johan Lundell, Stadskontorets kommunikationsenhet KBFP KBFP

4 Innehållsförteckning BILAGA BILAGA Sid BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Sammanfattning Bostadsmarknaden Bostadsbyggnadsbehov och projektplan BOSTADSMARKNAD Inledning Inflyttningsfärdiga lägenheter 0 Lagstiftning m.m. 0 Bostadsförsörjningsbehov inom socialtjänsten Att skapa goda förutsättningar för fler i samhället Funktionshinderomsorgen (FO) Äldreomsorgen i Jönköpings kommun (ÄO) Individ- och familjeomsorgen (IFO) Efterfrågan på bostäder kommande år Övriga förutsättningar Miljöprogram och miljömål Behov av bostäder för äldre i form av senior- och trygghetsbostäder Nyproduktion av tillgängliga lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden Åtgärder för ökad boendeintegration Bostäder för flyktingar inom ramen för flyktingmottagandet Studentbostäder Säkerhet, trygghet och trivsel i boendemiljöer Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram Aktuella läget på bostadsmarknaden 0 Kommunens bostadsbestånd 0 Ny- och ombyggnad Outhyrda lägenheter Tomt- och småhuskön Småhuspriser Påbörjade hyres- och bostadsrätter BEDÖMNING AV BOSTADS- BYGGNADSBEHOV Folkmängdsutveckling och byggbehov Folkmängds- och hushållsprognos Utveckling av antal hushåll Bostadsbyggnadsbehov Flyttkedjor NYPRODUKTION AV BOSTÄDER Bostadsproduktionen i riket Bostadsbyggandet i kommunen Flerbostadshus 0 Småhus 0 Nya områden i projektplanen 0 Utbyggnadsstrategi för bostäder Hållbar utveckling Projektplan, nybyggnadsobjekt 0-0 Uppföljning av tidigare års projektplaner Översikts- och detaljkartor Program för hållbar utveckling miljö Utdrag ur antaget program nov 0 KBFP KBFP

5 KBFP KBFP

6 KOMMUNALT BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 0-0 Utsikt mot Munksjöns nordöstra strand Sammanfattning Kv. Druvan i Jö kö i Bostadsmarknaden Befolkningsökningen i Jönköpings kommun är fortsatt hög och antalet outhyrda lägenheter är i princip obefintligt. Detta innebär att efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt hög, men man kan se en liten avmattning i efterfrågan på bostadsrätter. Några projekt kom inte igång som planerat under 0. Detta beror delvis på den oro som råder i världsekonomin som bland annat har bidragit till att kreditprövningen för privatpersoner har skärpts jämfört med för ett antal år sedan. Vidare kan förseningen bero på mer lokala faktorer så som överklagade detaljplaner och arkeologiska utgrävningar. Under 0 påbörjades lägenheter och slutfördes. Prisgapet mellan nytt och "begagnat" har minskat kontinuerligt. Det genomsnittliga priset på ett "begagnat" småhus i Jönköpings kommun uppgår i dagsläget till cirka, Mkr. I förslaget till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram har ASP-gruppen åter igen särskilt lyft fram bostadssituationen för äldre, fysiskt funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning, vissa hushåll med försörjningsstöd samt personer med missbruksproblem. För nämnda grupper gäller målet att så långt som möjligt integrera dem i det ordinära boendet med stöd från socialtjänsten. För vissa grupper måste samhället anordna särskilda boendeformer, garanti- lägenheter, gruppboenden eller anvisningslägenheter etc. De som erhåller sådan bostad behöver oftast också tillsyns- och/eller stödinsatser i boendet. För perioden 0 0 redovisas ett totalt uppskattat behov uppgående till cirka 00 lägenheter fördelade på ovan nämnda målgrupper. Det behovet ska dels lösas inom ramen för de lägenheter som socialförvaltningen äger rätt att anvisa enligt upprättade exploateringsavtal vid nybyggnation, vilket innebär tio procent av de byggda lägenheterna. Bestämmelsen om anvisning enligt avtalet gäller för såväl hyres- som bostadsrätter. Socialförvaltningens behov kommer dock inte att kunna lösas enbart genom den anvisningsrätt som exploateringsavtalen ger utan kräver ett gott samarbete med flera av kommunens hyresvärdar. Samarbetsavtal har upprättats med de kommunala hyresbolagen där man skriftligen avtalat att Jönköpings kommun får hyra in ett överenskommet antal lägenheter varje år. Lägenheterna hyrs sedan ut till klienter inom socialförvaltningens olika verksamheter. Förhandlingar med de privata bolagen fortgår. Nytt för årets bostadsförsörjningsprogram är att vi har tagit bort delen med möjligt bostadsbyggande. I stället finns nu en separat bilaga som heter Utredningsområden för bostäder där man kan hitta information om nybyggnationer som ligger längre fram i tiden än 0. KBFP KBFP

7 Sedan förra årets finns projektplanen som webbkarta. I webbkartan kan man få en överblick över kommunens bostadsförsörjningsprogram samt få detaljerad information för varje område. För att hitta i kartan kan man t.ex. söka efter gatuadresser, zooma in och ut och växla mellan olika bakgrundskartor (webbadress: karta.jonkoping.se/app/kbfp). Bostadsbyggnadsbehov Jönköpings kommun hade invånare vid årsskiftet 0/0. Folkmängden beräknas år 0 uppgå till drygt 000 personer och antalet hushåll till cirka 00. Under perioden 0 0 beräknas antalet hushåll öka med i genomsnitt 00 per år, vilket innebär att behovet av nya bostäder bedöms bli detsamma för perioden. I rapporten redovisas en inventering av aktuella nybyggnadsobjekt för perioden 0 0. Totalt redovisas lägenheter, vilket i genomsnitt motsvarar cirka lägenheter per år. Av byggandet förväntas cirka procent utgöras av lägenheter i flerbostadshus och antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt förväntas uppgå till procent. Byggandet i Jönköpings centralort (exklusive Huskvarna) förväntas uppgå till procent. För åren 0 0, som redovisas separat, beräknas nybyggnationen uppgå till lägenheter, det vill säga i genomsnitt lägenheter per år. Sannolikt kommer dock flera av de uppsatta projekten att senareläggas. Arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har skett i en särskild arbetsgrupp, ASP-gruppen (Arbetsgruppen för samhällsplanering). Gruppen består av tjänstemän från berörda förvaltningar. Jönköping i augusti 0 Rosalie Sandahl Andreas Zeidlitz Hagstensgärdet i Huskvarna, mars 0 KBFP KBFP

8 Projektplan 0 0 Sammanställning av nybyggnadsobjekt åren 0 0 efter år byggnationen förväntas påbörjas Sidnr i kartbilagorna Objektnr Objekt Anm A0a V.Kajen, Vätterhem H A0b V. Kajen, Riksbyggen B A0 Algen, HSB B A0 Eldsjälen etapp, Riksbyggen B A0 Elddonet, HSB B A0 Entitan, HSB 0 B A Klippan, Vätterhem H A Peru, Ekblads 0 stud H/B A Munksjö fabriksområdet (södra) H/B A Skeppsbron 0 00 H/B A Nyckeln, Peab B A Dunkehallaravinen, Dunkehalla AB H A0 Fågeln, HSB B A0 Ekhagen, Jära 0 H/B A Vasa, Vätterhem H A Vingpennan (Kungsängen) H/B/Ä A Äppelbladet H A Samset, HSB 0 0 H/B/Ä A0 Åsen, Kommunen 0 0 H/B/Ä A Rymden, PEAB H/B A Hisingstorp, villatomter H/B A Hisingstorp, etapp C H/B A Räven, Willhem Bostäder AB H A Runstaven, Riksbyggen 0 B A Strandängen, etapp, Vätterhem 0 H A Strandängen, etapp, Vätterhem H B0 Kv. Budkaveln m.fl. Vikstaden 0 H/B 0 B0 Öxnehaga : Ä B Hagstensgärdet :, JM 0 B B Stensholm :, Hakarps Fastigh. AB H B Stensholm :, Kärnhem, BoKlok B B Stensholm :, Fagerslätt B/Ä B Stensholm : H/B C0 Nyarp :, HSB 0 B/Ä C0 Torps Hagar, NCC Ä C0 Bankeryd, Gränsvägen, Kommunen 0 0 H/Ä C Backen : B C Bankeryds-Målskog 0 Ä C Sjöåkra, Trivselhus 0 B/Ä D0 Idyllen D0 Hovslätts ängar H/B/Ä H/B/Ä D0, Norrahammar :, :, NKBO D Flahult 0 H Ä KBFP KBFP

9 Projektplan 0 0, forts. Sammanställning av nybyggnadsobjekt åren 0 0 efter år byggnationen förväntas påbörjas Sidnr i kartbilagorna Objektnr Objekt Anm E0 Tahe : B/Ä E0 Taberg, Tahe, nytt omr. 0 Ä E0 Berget :, :, NKBO H E Månsarp, Hustomten, Kommunen Ä E,0 Månsarp, nytt omr. Kommunen 0 Ä F0 Barnarp :, HP Boende H/B F0 Barnarp : m.fl Ä 0 F Odensjö :, Odensjö Utveckling AB 0 G0 Bottnaryd Stationsvägen Ä Ä 0 G0 Bottnaryds Prästgård :, Bottnaryds Bostads AB Ä H0 Tenhults Herrgård H/Ä/B I0 Lekeryd Ä J0 Del av Kaxholmen :0, Grännahus H J0 Drättinge : 0 0 H/Ä/B J0 Råby, Skärstad H/Ä J0 Ölmstad H/Ä K0 Gränna Norr 0 H/Ä K0 Gränna Söder Ä K0 Bergfoten, Hökerums bygg B K0 Visingsö Ä Summa 0 Diverse singel TOTALT B = Bostadsrätt H = Hyresrätt Ä = Äganderätt 0 0: Totalt lgh = ca lgh/år 0 0: Totalt lgh = ca lgh/år KBFP KBFP

10 BOSTADSMARKNAD Hagstensgärdet i Huskvarna Inledning Det nu upprättade bostadsförsörjningsprogrammet avser perioden 0 0. I programmet redogörs även för det aktuella läget under 0. Bedömningar avseende framtiden är naturligtvis behäftade med osäkerhet. Detta gäller framför allt den senare delen av perioden. Därför redovisas byggande under åren 0 0 sammantaget. Programmet innehåller därutöver bland annat bedömning av bostadsbehov samt redovisning av behov av särskilda boendeformer för äldre etc. Som separat bilaga finns dokumentet Utredningsområden för bostäder som syftar till att ge en överblick för markberedskapen för bostäder i ett längre perspektiv än vad KBFP gör. Det är också en viktig länk mellan KBFP och Utbyggnadsstrategin inv. både för det interna och externa arbetet med markberedskap för bostäder i Jönköpings kommun. Under 0 påbörjades byggandet av lägenheter Jönköpings kommun. I projektplanen, se sidan, redovisas påbörjade lägenheter 0, lägenheter 0, lägenheter 0 och lägenheter 0. Redovisningen bygger på samtal med berörda byggherrar och de planer och tidplaner som dessa arbetar med. Med hänsyn till framför allt efterfrågan och finansieringsproblematiken kommer med störst sannolikhet inte alla redovisade projekt igång. Det är omöjligt att i dag peka ut vilka. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) preliminära uppgifter påbörjades byggnation av 0 00 lägenheter under 0 i Sverige, vilket innebär en minskning jämfört med 0 då det började byggas 0 lägenheter. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 0 0 förväntas totalt 00 bostäder att påbörjas under 0. Dock bedöms endast cirka 000 bostäder som säkra. Vidare bedömer Boverket att fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter kommer att vara jämn. Regeringen planerar en förlängning av investeringsstödet för äldrebostäder och trygghetsbostäder till och med 0, viket bidrar till att hålla uppe byggandet av hyresrätter. Byggandet av ägarlägenheter beräknas bli högst några hundratal bostäder. Nu gällande kommunprogram för mandatperioden 0 0 fastställdes av kommunfullmäktige I programmet anges bland annat vilken inriktning kommunens bostadsproduktion ska ha: Vid planering av bostadsområden ska särskilt beaktas en blandning av olika upplåtelseformer. Alla människor har rätt till en bostad och för att nå det målet förutsätts såväl privata som kommunala bostadsföretag vara med och ta sitt ansvar. Kommunens bostadsföretag ska tillhandahålla bostäder för alla och medverka till en god utveckling i hela kommunen. Behovet av lägenheter för studenter och andra som är nya på bostadsmarknaden ska ha hög prioritet. Markreserv ska finnas i alla delar av kommunen, exploatering av produktiv åkermark ska i möjligaste mån undvikas. Det ska finnas byggklar mark att tillgå även när det handlar om byggnation i mindre skala. KBFP KBFP

11 Inflyttningsfärdiga lägenheter Totalt tillkom inflyttningsfärdiga lägenheter genom nybyggnad i Jönköpings kommun under 0. Av dessa var hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter. Ombyggnadsverksamheten har de senaste åren övergått från genomgripande till varsam ombyggnad. Rapporter från fastighetsägare och exploatörer vittnar om att ombyggnation av lokaler till bostäder för tillfället är marginell. I diagram A nedan visas antalet inflyttningsfärdiga lägenheter åren 0 0 fördelade på flerbostadshus och småhus. Vanligtvis har det byggts fler lägenheter i flerbostadshus än småhus med undantag för år 00 och några år i början av 0-talet. Diagram A Tillskott av inflyttningsfärdiga lägenheter i Jönköpings kommun 0-0 Vid årsskiftet 0/0 pågick produktionen av 0 lägenheter, varav cirka 00 förväntas bli inflyttningsfärdiga under år 0. Lagstiftning m.m. Bostadsförsörjningslagen Fr.o.m. januari 00 (000:) gäller lagen avseende kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Regeringen gav 0 Boverket i uppdrag att göra en översyn av lagen. Rapporten slutredovisades till regeringen i juni 0. Därefter har även ett tillägg gjorts till rapporten. Tillägget innefattar förslag till ändringar i PBL. Lagändringen föreslås träda i kraft juli 0. Bostadsförmedling Någon kommunal bostadsförmedling finns inte, kommunen har utrett möjligheterna men har för nuvarande inte funnit något bra sätt att genomföra förmedlingen. Tillsvidare finns länkar till flera bostadsföretag på kommunens webbplats. Plan- och bygglagen (PBL) Lagen trädde i kraft maj 0 (00:00). Pågående utredningar Jönköpings kommun fick i februari 0 möjlighet att yttra sig över Plangenomförandeutredningens delbetänkande Ett effektivare plangenomförande samt Byggkravsutredningens delbetänkande Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav. Fastighetsbildningslagen (FBL) Den maj 00 blev det möjligt att bygga s.k. ägarlägenheter. En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet avgränsad både horisontellt och vertikalt och ska omfatta en lägenhet. Ägarlägenheter ska utgöra ett komplement till nuvarande upplåtelseformer hyresrätt och bostadsrätt. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Den juli 00 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft och kommunen kan därför i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen så kallade LIS-områden. De utpekade områdena ska bidra till långsiktig positiv utveckling av landsbygden och vara av sådant slag och sådan omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. Ett antal olika LIS-områden kommer att föreslås i Jönköpings kommuns nya översiktsplan som har målsättningen att antas av kommunfullmäktige i december 0. Bostadsforum Sedan 00 anordnar Jönköpings kommun årligen ett lokalt bostadsforum där olika intressenter på bostadsmarknaden träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Under 0 var temat Bostäder för äldre. Information om Bostadsforum finns på Bra bostäder Jönköping samarbetar med Växjö och Kalmar kommun för att utveckla nya bostadskoncept. Kommunstyrelsen i de tre kommunerna har tagit en avsiktsförklaring för ett ökat samarbete med ambition att skapa förutsättningar för ett litet, men flexibelt boende för det lilla hushållet. Målet är att hitta vägar för KBFP 0 KBFP

12 att minska boendekostnaden för slutkunden. Inom samarbetet diskuteras en gemensam markanvisning för ett antal tomter i de tre städerna med syfte att skapa förutsättningar för ett mer industrialiserat byggande av bostäder i trä. Bostadsförsörjningsbehov inom socialtjänsten Att skapa goda förutsättningar för fler i samhället Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagens kapitel skyldighet att medverka i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för de med särskilda behov att kunna bo och delta i samhället på jämlika villkor. Socialtjänstens uppgift består bland annat i att bevaka frågor som rör utveckling och utbyggnad av nya bostadsområden samt bostädernas tillgänglighet utifrån fysiska, sociala och ekonomiska aspekter. Jönköpings kommun har under många år haft en tydlig ambition att verka för ökad boendeintegration. Därför är det viktigt att skapa en bra geografisk spridning av bostäder i varierande storlek och upplåtelseformer i alla kommundelar, både centralt och perifert belägna, nära allmänna kommunikationer, och utanför centrala delar. Till byggnadslagstiftningen, Plan- och bygglagen finns Boverkets föreskrifter om Enkelt avhjälpta hinder som avser fastighetsägares ansvar att skapa god tillgänglighet inom och i anslutning till det offentliga rummet. Den fysiska tillgängligheten avser hur samhället kan göra den byggda miljön tillgänglig, säker och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar. Med en ökande andel äldre i samhället är det också viktigt att skapa goda förutsättningar för fler att klara sig i sin invanda miljö. Detta för att motverka passivitet i hemmiljön, vilket är något som ökar risken för att drabbas av ohälsa. Jönköpings kommun har tagit fram ett program som heter Bättre för alla och ställer krav på basanpassning vid nybyggnation av bostäder och krav på åtgärder som ställs vid ombyggnation. Programmet tillämpas vid upprättande av exploateringsavtal och anger vilka krav som ställs på minimimått och utformningskrav vid nybyggnation av flerbostadshus och grupphus. Syftet är att minimera de årliga utgifterna för bostadsanpassning som ökar för varje år och att skapa en bättre tillgänglighet i det ordinarie bostadsbeståndet för fler. Funktionshinderomsorgen (IFO) Personer med funktionshinder ska ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen på lika villkor. Insikten om människors olika funktionsförmåga ska ligga till grund för samhällsplaneringen. Tillgången till bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet är en viktig fråga för människor med funktionshinder. Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen en skyldighet att tillhandahålla särskilda boenden till personer med olika funktionshinder. Inom LSS kan tre olika boendeformer urskiljas; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Personer med funktionshinder kan även tillhandahållas en anvisningslägenhet. Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Servicebostad kan ses som en mellanform mellan boende i gruppbostad och ett självständigt boende i en ordinär lägenhet. Annan särskilt anpassad bostad är en vanlig lägenhet som har en viss grundanpassning utifrån den funktionshindrade personens behov. Det erfordras kontinuerligt bostäder inom funktionen för att värna om att personer med funktionshinder har rätt till ett eget boende. Det bör finnas en mångfald av olika boenden att tillgå inom funktionshinderomsorgens verksamheter för att den enskildes bostadsbehov ska kunna tillgodoses utifrån dennes individuella behov. Syftet med de olika boendeformerna är att möjliggöra att personer med funktionshinder kan leva och bo så likt andra människor som möjligt. Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun är organiserad i en gemensam funktion med en inriktning i tre områden enligt följande; område intellektuellt funktionshinder, personlig assistans samt psykiskt funktionshinder. Den framtida inriktningen inom funktionshinderomsorgen har fastställts inom de olika områdena i en utvecklingsplan från 00. Planens utvecklingsinriktning anger bland annat att människor med funktionshinder genom goda vård-, stöd- och serviceinsatser ska erbjudas bostad och stöd i vardagen. Normaliseringsprincipen ska vara grundläggande för boendet, det vill säga syfta till att den enskilde ska KBFP KBFP

13 kunna leva som andra. Det stöd och boende en person behöver styrs av den enskildes behov. Ett väl fungerande boende med ett flexibelt och tillräckligt stöd i vardagen är en förutsättning för att den enskilde ska uppnå normalisering och integration i samhället. Bostaden ska vara fullvärdig och överensstämma med den enskildes behov. För personer med intellektuellt funktionshinder finns behov under 0 0 av cirka 0 0 hyreslägenheter, vilka grupperas om 0 lägenheter inom samma bostadsområde och ska nyttjas som servicelägenheter. Verksamheten behöver även ersättningslokaler till en daglig verksamhet då de befintliga lokalerna inte är ändamålsenliga. Ersättningen kan vara antingen en tomt i södra delen av Jönköping för byggnation eller ett övertagande av redan befintliga lokaler för ombyggnad. Ytterligare en tomt behövs för nybyggnation av en gruppbostad för målgruppen. Tomten behöver ligga på en plats som är avskild från alltför mycket stimuli och intryck men ändå ha en rimlig närhet till centrala Jönköping. Två korttidsverksamheter behöver nya lokaler då de nuvarande är trångbodda och inte uppfyller behovet av att kunna träna inför flytt hemifrån. För personer med personlig assistans finns behov under 0 0 av ytterligare hyreslägenheter. Med tanke på de förändringar som sker när det gäller att få beslut om personlig assistans behövs en utökning av antalet servicebostäder. Behovet förväntas vara 0 lägenheter per år som grupperas inom samma bostadsområde. Behov finns av ytterligare cirka 0 hyresrätter i ordinärt boende under perioden. Verksamheten har fått allt svårare att verkställa insatsen korttidsvistelse, vilket gör att man ser ett behov av tillfälliga lokaler för detta ändamål. Korttidsplatser planeras finnas med i den nya gruppbostaden som kommer börja byggas under 0. För personer med psykiskt funktionshinder finns behov under 0 0 av cirka 0 hyreslägenheter varav x ska vara grupperade inom en radie av 00 meter för att kunna nyttjas som servicebostad för målgruppen. Funktionsövergripande finns ett ökat inflöde av beslut om gruppbostad med inriktning demens samt beslut om gruppbostad för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Funktionshinderomsorgen ser ett behov av två till tre enheter för detta ändamål under perioden 0 0, antingen genom nybyggnation eller genom övertagande av redan befintliga lokaler. Gemensamt för Funktionshinderomsorgen är att behovet av servicelägenheter har ökat de senaste åren och utifrån demografiska aspekter kan ökningen förväntas hålla i sig även de närmaste åren. Sammantaget innebär detta ett fortsatt behov av hyreslägenheter för funktionshinderomsorgens målgrupper. Enligt lagens mening ska servicelägenheter integreras i ordinära bostadsområden, vilket i sin tur ställer stora krav på möjligheter att få del av hyreslägenheter i de hyresbestånd som redan finns eller som nyproduceras. Äldreomsorgen (ÄO) Äldreomsorgen i Jönköping är väl försörjd vad gäller äldreboenden. Målsättningen är att fler äldre, med insatser i form av hemtjänst, ska ha möjlighet att bo kvar hemma. Detta innebär att det ställs krav på bostäders tillgänglighet, anpassning av utemiljön och tillgång till service i närområdet. Bruksgatans äldreboende Jönköping Bruksgatans äldreboende blev inflyttningsklart november 0. Byggnationen av boendet innebar ett nytillskott med lägenheter. I kommunen finns ett 0-tal särskilda boenden för äldre med cirka 0 lägenheter varav cirka 0 lägenheter används som korttidsenhet alternativt korttidsenhet med rehabiliteringsinriktning. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Boendefrågan är och kommer även fortsättningsvis att vara en mycket central fråga för IFO:s verksamheter. Kommunens positiva inflyttning under många år, kombinerat med ett lågt byggande av hyresrätter, har medfört att många personer är hemlösa, och att alltfler personer blir utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. På senare år har allt fler personer vänt sig till socialtjänsten p.g.a. att de inte får bostad till följd av att de har skulder. Även sådana skulder som inte har med boendet att göra, som mobiltelefonskulder, KBFP KBFP

14 postorderföretag o dyl, kan göra att hyresvärdarna inte tecknar hyreskontrakt utan garantier från kommunen. Många gånger tecknas inte heller kontrakt med någon som inte har en fast löneinkomst, vilket innebär att personer med försörjningsstöd inte får något hyreskontrakt, även om de aldrig haft någon hyresskuld. Detta leder till svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden, vilket drabbar bland annat ungdomar och invandrare. Ett väl fungerande boende är en förutsättning för att öppenvårdsinsatser ska kunna fortsätta att utvecklas och för att klienter ska kunna slussas ut från olika former av institutionsvård. Det som efterfrågas från funktionens målgrupper är dels särskilda boenden för personer som inte klarar av att bo i ordinärt boende, men också större tillgång till bostäder inom det ordinära bostadsbeståndet och hos flera olika hyresvärdar. Det är svårt för framför allt klienter inom missbrukar- och ungdomsvården att få lägenhet och att få andrahandskontrakt omvandlat till förstahandskontrakt efter avslutad behandling. Efterfrågan på bostäder kommande år Missbrukarvården Socialförvaltningen har svårigheter att få lägenheter till personer med missbruksproblem som saknar fast inkomst och i vissa fall tidigare haft svårigheter att sköta sitt boende. Det finns konstant aktuella boendekartläggningar hos boendesamordningen. För att lösa detta krävs successivt erbjudande av nya bostadslösningar exempelvis genom köp av befintliga mindre fastigheter eller etablering av mindre fastigheter i samband med exploatering av nya områden. Under kommande år ska två mindre hus, fyra lägenheter i varje, byggas för att täcka bostadsbehovet för klienter inom funktionen som inte får tillgång till bostad inom ordinärt bostadsbestånd. Ett annat alternativ är att bygga ett dagbemannat stödboende. Ett hus med fyra lägenheter på Tahe i Taberg stod klart i december 00, ett hus på Ekhagen stod klart i början av 0 och ett hus i Bankeryd stod klart för inflyttning februari 0. Dessutom planeras det för fyra lägenheter i de kommande flerbostadshusen på Hisingstorp 0/0 som disponeras av missbrukarvården. Utgångspunkten för bostadsplaneringen är att den totala volymen för verksamheten, drygt 00 bostäder totalt, inte ska öka varför motsvarande 0- lägenheter årligen behöver övergå till nuvarande hyresgäster med förstahandskontrakt, något som idag inte fungerar. Genom sociala kontrakt och boendesamordning via bostadskonsultenterna kan vägen till ett förstahandskontrakt underlättas. Solstickan är ett boende inom äldreomsorgen som en gång startade för att ÄO och Myndighetssektionen såg ett gemensamt behov av att erbjuda insatser för en viss målgrupp. De klienter som idag kan bli aktuella för Solstickan är enligt målgruppsdefinitionen 0 år och äldre med mångårig beroendeproblematik som medfört konsekvenser i form av såväl fysisk som psykisk problematik med ett stort omvårdnadsbehov. Det är vidare en grupp som på grund av missbruket inte klarar sig i hemmet med insats av hemtjänst. När Solstickan startades gjordes en behovsanalys som visade att tio platser var att föredra för att täcka det dåvarande behovet. Myndighetssektionen har under senare tid märkt ett ökat behov av insatser liknande Solstickan. Detta beror på flera faktorer, bl.a. att gruppen är större idag då det är flera i aktuell ålderskategori. Socialstyrelsen visade också nyligen i sin lägesrapport 0 att antalet äldre som vårdades med alkoholdiagnos i slutenvården ökade kraftigt under 000-talet. Det är också allt fler äldre som dör med en alkoholrelaterad diagnos. Det har också visats sig att placeringarna på Solstickan leder till generellt minskad alkoholkonsumtion, som i sin tur leder till viss förbättring av de fysiska besvären personerna hade innan flytt dit. Detta sammantaget gör att personerna på Solstickan bor under längre tider, vilket innebär att platser inte blir vakanta i den utsträckning som det var tänkt. Tanken var och är att kvarboendeprincip är att föredra då det ger en trygghet som i flera fall har resulterat i att missbruket avtagit. Vidare är Solstickan idag ett homogent boende där endast män tillåts och Myndighetssektionen ser ett stort behov av platser för kvinnor. Detta tillsammans med ett fortsatt behov av platser för män gör att ett heterogent boende är att fördra. Inom myndighetssektionen ses ett behov på ytterligare ca 0 platser varav fem av dessa är av mer akut karaktär. Försörjningsstöd Ett stort problem är att hyresvärdar, både privata och kommunala, ställer krav på en säker inkomst för att vilja hyra ut lägenhet. Därför avvisas ofta de klienter som har försörjningsstöd för sitt uppehälle. Många av dessa personer får istället anvisas boen- KBFP KBFP

15 de på hotell och vandrarhem i kortare eller längre perioder, vilket kostar kommunen ca Mkr per år. Andra hushåll som har behov av stöd för att ordna sin bostadssituation är misshandlade kvinnor som behöver skyddat boende, hushåll som blivit avhysta på grund av obetalda hyresskulder, ensamstående och barnfamiljer med betalningsanmärkningar, hushåll med en social problematik samt personer som efter avslutad behandling behöver bostad. Behovet av nya lägenheter till klienter inom försörjningsstödet är cirka 0 lägenheter per år spridda över hela kommunen, hos olika hyresvärdar, med olika former av kontrakt. Som ett led att motverka hyresskulder finns en hyresskuldrådgivare anställd inom socialförvaltningen. Uppdraget är att genom uppsökande arbete förebygga att hyresskulder leder till vräkning och utestängning från bostadsmarknaden. Ungdomsvården För ungdomar över år behövs en utökning av cirka lägenheter per år fördelat över hela kommunen. Behovet gäller främst mindre lägenheter rok där ungdomarna har möjlighet att överta kontraktet själva efter avslutad behandling. Sammanställning totalt behov av lägenheter inom socialtjänsten Sammantaget är behovet av lägenheter inom socialtjänsten för 0 0 cirka bostäder i servicebostad, gruppboende, korttidsverksamhet, äldreboende och stödboende. Därutöver behövs cirka 00 lägenheter som kan förmedlas genom s.k. socialt kontrakt, eller 00 lägenheter per år. Socialförvaltningens beställning till tekniska kontoret är under de senaste åren 0 nya lägenheter per år, ytterligare ett 0-tal lägenheter per år beräknas kunna förmedlas genom omsättning inom befintligt bestånd av sociala kontrakt. För att inte kommunens hantering av sociala kontrakt ska öka år efter år krävs att det sker en omvandling från sociala kontrakt till egna kontrakt, vilket varit svårt hitintills. För att kunna ha en sådan dialog med hyresvärdarna har socialförvaltningen anställt två bostadskonsulenter vars uppgift är att följa upp hur boendet fungerar. Tabell Sammanställning av behov av lägenheter inom IFO och FO 0 0 Behovsgrupp Typ av boende Antal lgh Intellektuellt funktionshinder Personlig assistans Fysiskt funktionshindrade Psykiskt funktionshindrade Missbrukarvården 0+ Övriga Särskilt boende Hushåll med försörjningsstöd inkl. skyddat boende/kvinnofrid Servicebostad Hyreslägenheter Korttidsverksamhet Hyreslägenheter Korttidsverksamhet Gruppboende Servicebostad Gruppbostad Hyreslägenheter Äldreboende/ omvårdnad Hyreslägenheter Stödboende (MV) Boende för samsjuklighet. Olika former av stödboende i samarbete med t.ex. FO, landstinget I första hand små lägenheter x Ungdomsvården Små lägenheter 00 Summa Ca 00 Samarbetet mellan socialförvaltningen och tekniska kontoret Socialförvaltningen och tekniska kontoret samarbetar kring boendeanskaffning till personer som är föremål för hemlöshet eller utestängning från bostadsmarknaden. Ett nytt sätt att fördjupa samarbetet mellan socialförvaltningen och tekniska kontoret har inletts efter beslut i kommunfullmäktige Beslutet innebär att tekniska kontoret arbetar med att teckna samarbetsavtal med alla större bostadsbolag, vilka förväntas leverera lägenheter efter deras andel i det totala bostadsbeståndet. Beslutet tydliggör ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna emellan. Det innebär att tekniska kontoret står för administrationen av hyreskontrakt och anskaffning av bostäder, svarar för samordning och hantering av överenskommelsen med fastighetsägarna. Socialförvaltningen kartlägger individers behov av stöd, ansvarar för fördelning av KBFP KBFP

16 lägenheter, ansvarar för uppföljning i boendet samt arbetar med förebyggande insatser. Genom samarbetsavtal med privata och kommunala hyresvärdar förväntas tillgången av lägenheter till hemlösa och personer som är utestängda från bostadsmarknaden öka. Intresset från hyresvärdarna är än så länge blandat. I avvaktan på att samarbetsavtalen förhoppningsvis ger önskad effekt kommer ytterligare inköp av bostadsrättslägenheter göras. Kommunen har avsatt Mkr för ändamålet under 0, vilket beräknas räcka till cirka lägenheter. Det redovisade behovet kan till viss del lösas inom ramen för de lägenheter som socialförvaltningen äger rätt att anvisa enligt upprättade exploateringsavtal vid nybyggnation. Detta är naturligtvis bara möjligt om det byggs tillräckligt många lägenheter och att det inte gäller särskilt dyra bostadsrätter. Ungefär 0 procent av antalet lägenheter som byggs ska anvisas. Bestämmelsen gäller för såväl hyres- som bostadsrätter. I praktiken utnyttjas oftast bara hyresrätterna. Övriga förutsättningar Miljöprogram och miljömål Under 00 beslutades politiskt om ett nytt kommunalt miljöprogram som heter Program för hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping Programmet var en sammanslagning av miljöprogrammet (MP), Energi- och Klimatprogrammet (beslutsdel), Naturvårdsprogrammet (mål och åtgärder) samt Ålborgsåtagandena miljö. Syftet är att leda och samordna kommunens verksamhet i en så hållbar riktning som möjligt och fokus ligger på kommunens förbättringsarbete inom miljöområdet. På sikt är det tänkt att det ekonomiska respektive det sociala perspektivet också ska arbetas in i programmet. I programmet finns fyra prioriterade områden: Vår livsmiljö, Boende och stadsutveckling, Energi och transporter samt Produktion och konsumtion. Inom vardera av dessa ämnesområden redovisas bakgrund, visioner, mål och åtgärder. Bostadsförsörjningen berörs i första hand av kapitel Boende och stadsutveckling och utdrag ur gällande program för 0 00 finns i bilaga. Programmet följs upp och revideras årligen och för att få en finansiering av föreslagna åtgärder bedrivs arbetet integrerat med kommunens budgetprocess. Redovisning av finansiering ska också finnas med programmet. För att styra mot målen och få till åtgärder som är i linje med programmet så samarbetar tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret med att ställa villkor i samband med att kommunen går ut med markanvisningar respektive träffar exploateringsavtal. Exempel på villkor för nybyggnation är krav på maximal energiförbrukning beroende på val av uppvärmningskälla. Vid markanvisningar upplyser kommunen också om att kommunen ser det som positivt om kommande byggherre vill pröva teknik med s.k. passivhus och/ eller bygga flerbostadshus i trä. Detta har hittills medfört att en grupp med passivhus har byggts på Fagerslätt och att flerbostadshus i Taberg som är under uppförande byggs som passivhus. Däremot har ingen byggherre kommit in med förslag om byggnation av trähus. Nu planeras istället att kommunen ställer krav på trähus i samband med kommande markanvisningar inom kv. Vingpennan (f.d. Kungsängsskolans tomt). En annan följd av ställda krav är att den beräknade energiförbrukningen som byggherrarna redovisar i sina förslag allmänt har minskat. Utöver ovanstående åtgärder så har tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett enkelt kvalitetsprogram som byggherren ska fylla i som en del i ansökan om markanvisning. Programmet används vid kommunens utvärdering av inkomna förslag för att bedöma hur respektive byggherre arbetar med miljöfrågor. Utöver kommunens eget arbete med frågor som rör hållbar utveckling har kommunen varit delaktig i ett övergripande projekt som länsstyrelsen och tekniska högskolan drev. Projektet syftar till att i samverkan med berörda aktörer utveckla det hållbara byggandet på det lokala planet. Projektet gick ut på remiss sommaren 0 till berörda nämnder och byggbolag och fick kritik mot att tillämpa andra regler än nationellt. Arbetet har sedan pågått med att arbeta om materialet och enbart tillämpa certifiering på frivillig basis samt att kraven för energi i Program för hållbar utveckling miljö (PHU) ska gälla. Behov av bostäder för äldre i form av senior och trygghetsbostäder Inriktningen på äldreomsorgen i kommunen som utgår ifrån att äldre ska kunna bo kvar hemma har fört med sig ett ökat antal ärenden för bostadsanpassning i ordinärt boende. För att klara de ökade KBFP KBFP

17 kostnaderna avsätts kronor extra per år för ändamålet. Äldreomsorgen inom socialtjänsten har inget uppdrag att inom sin verksamhet tillhandahålla bostäder i form av seniorbostäder men ska enligt socialnämndens mål vara en aktiv part i framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet och beakta en mångfald av boenden som t.ex. senior- och kooperativt boende. Den kommunövergripande ASP-gruppen ses som ett led i detta från socialförvaltningens sida då representant finns med i gruppen. I Jönköping är det flera aktörer som planerar byggnation av seniorboenden, även kallat + boende. Bostäderna är till viss del anpassade, har hög tillgänglighet utrymmesmässigt och kombineras i vissa fall med någon form av trygghetsskapande insats som bostadsvärd, väntjänst eller motsvarande. Hyresgästerna kan i olika utsträckning själva ansvara för gemensamhetslokal som kan användas till aktiviteter. Driften av boendet kan variera mellan traditionella privata fastighetsägare, kommunalt bostadsföretag, bostadsrättsförening, organisationer, kyrkor eller kommunal förvaltning. Generellt kan sägas att seniorboenden bär sina egna kostnader. Seniorbostäder finns i såväl hyresrätts- som bostadsrättsform. I Jönköping är de flesta seniorbostäder i dag hyresrätter. Seniorlägenheter som hyresrätt finns idag hos följande fastighetsägare: VätterHem Vättergården, Havsörnsgatan. NkBo Hovslätt. Brandtornet Torpa. Befintliga seniorlägenheter som bostadsrätt: Brf. Harpunen Väster, Jönköping. Riksbyggen Kålgården. JM Dalvik. Bonum Vårdaren, Rosenlund. Tänkbara projekt: Bovieran, Åsen. Hisingstorp :. Den förvaltningsövergripande projektgrupp, som arbetat med att ta fram programmet Bättre för alla (om tillgänglighet i ordinärt boende), har i samband med det arbetet tagit fram ett förslag till lämplig lokalisering av seniorbostäder i olika delar av kommunen. Förutom de bostäder som planeras, enligt ovan, finns mark i Råby. Kv Vårdaren i Jönköping Trygghetsboende År 00 infördes ett investeringsstöd för att stimulera ny- och tillbyggnad av särskilda boende för äldre. En ny boendeform, trygghetsboende, kan överbrygga glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg. På detta sätt kan behovet av särskilt boende skjutas upp. From januari 00 kan man även få investeringsbidrag till trygghetsbostäder för äldre. Under våren 0 framarbetas en plan för trygghetsbostäder i kommunen i samverkan mellan äldrenämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. En trygghetsbostad ska innehålla gemensamhetslokal samt personal som skall bistå vid social samvaro och aktiviteter. Måltidsgemenskap samt tillgång till trygghetslarm skall vara tillgängligt för de äldre som önskar detta. Det ska finnas personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Boendeformen är hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter som innehas av en person som fyllt 0 år, makar, sambor eller syskon där minst en har fyllt 0 år eller efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde med den avlidne i trygghetsbostaden. Utifrån denna klassificering kan kommunala Union som förvaltas av TK/Förvaltning ses som trygghetsboende. Trygghetsboende är inte en insats enligt socialtjänstlagen utan är liksom seniorboende en del av den allmänna fastighetsmarknaden men speciellt riktat till äldre. Boverket har med stöd av utvärdering på nationell nivå föreslagit att åldergränsen för trygghetsboende skall sänkas från 0 år till år, KBFP KBFP

18 vilket i så fall eventuellt kommer att påverka marknaden för trygghetsbostäder. En trolig utveckling för framtiden är en ökning av trygghetsboenden och seniorboenden i Jönköping. Om en utbyggnad sker kommer de äldre kunna få tidiga behov av vård och omsorg tillgodosedda i dessa boenden men där huvudvikten ligger i möjligheten till gemenskap och ökad trygghet. Nyproduktion av tillgängliga lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden Tidigare nämnda förvaltningsövergripande projektgrupp har även arbetat fram ett underlag/dokument, som ska utgöra en hjälp för berörda parter i byggbranschen att göra boendet tillgängligt och användbart på lång sikt redan från början. Riktlinjerna skall öka möjligheten för äldre- och funktionshindrade att kunna flytta inom det ordinära bostadsbeståndet och även i större utsträckning ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad även vid ett ökat vårdbehov. Underlaget/dokumentet består i att det i samband med upprättande av exploateringsavtal ställs krav på den tekniska och rumsbundna standarden vid nybyggnation t.ex. vad avser hissar, entréer, våtutrymmen, handikappanpassning av kök, minimimått på dörröppningar med mera. Man ser alltså från kommunens sida till att man bygger rätt från början. Sannolikt är detta ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka utbudet av bostäder med hög tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Sett utifrån ett totalekonomiskt perspektiv är det tveksamt om det leder till merkostnader för fastighetsägare eller hyresgäst. Åtgärder för ökad boendeintegration Jönköpings kommun har uppmärksammat behovet av åtgärder för att motverka boendesegregation. En särskild integrationssatsning genomfördes under perioden 00. Syftet med satsningen var att vända utvecklingen i stadsdelarna Råslätt, Österängen, Öxnehaga och del av Huskvarna söder. Arbetet har bland annat inriktats på arbets- och sysselsättningsskapande åtgärder samt utbildningsinsatser. I integrationssatsningen har det varit viktigt att engagera de boende i processen för att stärka bostadsområdena. Kommunfullmäktige beslutade i juni 00 att integrationsarbetet från 00 ska ingå som en naturlig del av förvaltningarnas verksamhet. Det förvaltningsövergripande arbetet samordnas av en integrationssamordnare och en jämställdhets- och mångfaldsstrateg som är placerade direkt under kommunstyrelsen. Nya bostadsområden ska ha en varierande bebyggelse av såväl flerbostadshus som småhus och en blandning av olika upplåtelseformer. Bostäder för flyktingar inom ramen för flyktingmottagandet Flyktingmottagandet i Jönköpings kommun beräknas åren framöver komma upp i nivå med mottagandet under tidigt 0-tal. Då var orsaken kriget på Balkan, i dag är det framför allt inbördeskriget i Syrien samt anhöriginvandring från Afrikas horn och Mellanöstern. Bostadsförsörjningen bör planeras för och ha en beredskap för att om möjligt klara ett årligt spontaninflöde av 0 0 flyktingar till kommunen samt garantera tillgång på lägenheter för ett planerat mottagande av ett antal flyktingar från Migrationsverkets anläggningsboenden och ett inte ringa antal anknytningar från framför allt Somalia och Afghanistan. I dag finns ingen sådan garanterad tillgång och situationen börjar bli bekymmersam. För att klara detta kan det bli aktuellt med en snabb byggnation av tillfälliga flyktingbostäder om inte mer långsiktiga lösningar klaras ut i tid. Tabellen nedan visar kommunens flykting- och invandrarsektions bedömning av bostadsbehovet inom ramen för flyktingmottagandet. Tabell Bostäder för flyktingar inom ramen för flyktingmottagandet 0 0 År Lägenhetsstorlek Totalt - lgh/år Totalt KBFP KBFP

19 Studentbostäder I Jönköping ligger högskolan mitt i centrum, nära till service och kommunikationer. Studentbostäderna är spridda över kommunen och oftast integrerade med annat boende. För att förenkla bostadssökandet för studenter har Jönköpings kommun och Högskolan i Jönköping startat en boportal (Studbo). Den har varit igång sedan maj 00. Varje fastighetsägare bestämmer själv enligt förutbestämd profil vilka hyresgäster som önskas. Portalen har inget kösystem. Boportalen I februari 0 fanns 0 rum (varav på Råslätt) och lägenheter, det vill säga totalt 0 studentbostäder. Av dessa är tillfälliga boenden. Antalet studerande är drygt 0 000, varav cirka 00 är helårsstuderande. Dock är inte alla studenter bosatta i Jönköpings kommun. En del bor i närliggande kommuner och pendlar till Jönköping. De internationella studenterna är drygt 00 per år och dessa studenter är garanterade en bostad. Då cirka procent är utbytesstudenter med vistelse på en termin behöver de ett möblerat boende. Under 0 färdigställdes 0 hyresrätter i kvarteret Druvan och hyresrätter i kvarteret Andelen. Under början av 0 färdigställdes 0 hyreslägenheter i kvarteret Nyckeln (etapp ) och i augusti färdigställdes studentlägenheter (hyresrätter) i kvarteret Järnbäraren. Sedan flera år tillbaka finns en speciell studentbostadsgrupp med representanter från högskolan, studentkåren, fastighetsägarna, länsstyrelsen och kommunen med ansvarigt kommunalråd som ordförande. Gruppen följer utvecklingen samt tar initiativ till nya åtgärder. Tabell Studentbostäder i kommunen i febr 0 Fastighet, fastighetsägare/hyresvärd, rum/lägenhet Abisko, Tosito rum Aktern, Brandtomten AB 0 lgh Andelen, Fastighets AB Eric Ekblad lgh Ankaret, Bostadsfastigh i Jkpg AB rum, 0 lgh Arkadien, AO Fastigheter AB rum Blixten, Bygginvest AB lgh Brända tomten, Brandtomten AB rum, 0 lgh Bäckadal, Cadilla T lgh Bäret, Brandtornet AB rum, lgh Dalvikshöjden, Willhem 0 lgh Delta, Tosito, Högskoleservice T rum Dromedaren, Hakarps Fastighets AB lgh Druvan, Kataraketen AB, Brandtornet AB 0 lgh Dundret, VätterHem lgh Dvärgen, KB Dvärgen lgh Ekhagen, Husgruppen T lgh Ekorren, Ca fastigheter, Högskoleservice T lgh Folkets hus, KB Munkstaden, Brandtornet rum Folkets hus, KB Munkstaden, Brandtornet lgh Fotografen, Bygginvest AB *) Gamla musikskolan, Studentutveckl, Locellus 0 lgh Gamla musikskolan, Studentutveckl, Locellus 0 rum Graniten, Locellus lgh Gråbo, Jönköpings kommun T 0 rum Gula villan, Gula Villan Kontor & Studenthotell rum Götabergsgatan, Gambrinus AB rum Hallonet, Vätterbygdens Byggnads AB lgh Harven, Harven AB *) Hymnen, Bygginvest AB rum Hägern, CA Tremurare AB lgh Hälsan, Jönköpings kommun lgh Jordgubben, Textilhuset i Jönköping AB lgh Jupiter, Steinlloch Fastighets AB 0 lgh Kalmar, Gambrinus AB lgh Kilallén, Gambrinus AB 0 rum Klingan, M E Björk *) Liljan och Liljan, Mats Johansson *) Navigatören, At Home Fastigheter, Locellus lgh Nyckeln, PEAB 0 lgh Park Hotell, Vätterbygdens Byggnads AB rum Pilten, Statte Fastighetsbolag lgh Preussen, Willhem lgh Preussen, VätterHem lgh Reven, Fastighetsbolaget Dunkehalla AB *) Råslätt, VätterHem rum Skatan, Bymarkens Fastighets AB rum Smedjegatan, Gambrinus AB rum Spårvagnshallarna, Brandtornet AB rum Strandängen, VätterHem, Högskoleservice T rum Tenhult, Locellus T rum, lgh Tändsticksgränd, Jönköpings kommun lgh Tändsticksomr., hus B, Jönköpings kommun T rum Valplatsen, Annoförvaltnings AB rum Vilhelmsro, Jönköpings kommun T rum Villa Margaretha, Nils Sandqvist rum Vårdaren, Willhem lgh Vårdaren, Hans Hellström Invest 0 lgh TOTALT 0 rum, lgh 0 *) smålägenheter som hyrs till alla, inte bara studenter T tillfälligt boende. KBFP KBFP

20 Säkerhet, trygghet och trivsel i boendemiljöer I all bebyggelseplanering ska förebyggande aspekter för att motverka olyckor, brott och skador ingå. En trygg och säker miljö är en viktig del i ett attraktivt boende. De boende och särskilt äldre ska ha en tillit till att miljön är lugn och trygg samt uppleva säkerhet i den psykiska och fysiska miljön när de rör sig i staden. De olika typer av olyckor som kan inträffa i bostadsbebyggelse bör beaktas. Det handlar till exempel om förebyggande åtgärder mot självmord, drunkning, fallolyckor, bränder och trafikolyckor. I planeringen av bostadsbebyggelse ska även närheten till vägar, järnvägar och industrier där det finns risk för olyckor med farliga ämnen beaktas. Det är också viktigt att motverka allvarliga konsekvenser av naturolyckor och ta hänsyn till ett framtida förändrat klimat. Framkomligheten för räddningsfordon måste beaktas både för att säkerställa effektiva räddningsinsatser och bidra till den upplevda tryggheten. Om kommunens arbete med Trygghet och säkerhet: Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 0 0 Förebygga brott: Bo Tryggt 0 Del A, A (brå) Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram I det reviderade barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 00-- uttrycker Jönköpings kommun sin politiska vilja när det gäller barn och ungdomar. Programmet ska vara vägledande för samtliga nämnder. Barns och ungdomars villkor beror till stor del på vilka förutsättningar familjen har och hur närmiljön är. Samtliga nämnder och förvaltningar har därför i uppdrag att i bred samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter samt motverka social och ekonomisk segregation. Barn och ungdomspolitik är inte ett avgränsat politiskt fack. Barn- och ungdomspolitiskt arbete bör finnas med som en aspekt inom alla politikområden. Följande huvudområden ringas in för diskussioner mellan barn, ungdomar och förtroendevalda: Inflytande och representation. Lärande och personlig utveckling. Hälsa och utsatthet. Egen försörjning. Kultur och fritid. För att barn och ungdomar ska kunna vara delaktiga och påverka samhällsutvecklingen är dialogen med politiker viktig, där har ungdomar särskilt framfört behovet av ungdomslägenheter. Bygga rätt från början Brottsförebyggande Rådets rapport 00 Skydd mot olyckor: Guide till ökad vattensäkerhet för kommuner och andra anläggningsägare (MSB) Naturolyckor och klimatanpassning: Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar (Jönköpings kommun) Översiktlig inventering av risker för naturolyckor (SGI) Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord (MSB, SGI) KBFP KBFP

21 Aktuella läget på bostadsmarknaden Kommunens bostadsbestånd Vid årsskiftet 0/0 fanns det bostäder i kommunen. Av dessa är närmare fyra av tio äganderätter, se tabell nedan. Nästan alla äganderätter utgörs av småhus. Cirka 0 procent av bostadsbeståndet består av bostadsrätter, medan andelen hyresrätter uppgår till procent. För båda dessa upplåtelseformer handlar det i huvudsak om lägenheter i flerbostadshus. Fördelningen av bostäder efter upplåtelseform skiljer sig mellan olika kommundelar. Tabell nedan redovisar antal och andel bostäder fördelade efter kommundel och upplåtelseform vid årsskiftet 0/0. En hög andel hyresrätter finns inom Jönköping/Huskvarna. Andelen hyresrätter är högst ( procent) i centrala Jönköping. Även andelen bostadsrätter är hög inom Jönköping/Huskvarna. I ytterområdena av Jönköping/Huskvarna är andelen äganderätter högre än i de centrala delarna. Det omvända förhållandet råder i övriga kommundelar, där det är en hög andel äganderätter och en låg andel hyres- och bostadsrätter. I flera av dessa områden är andelen bostadsrätter lägre än procent. Tabell Lägenheter efter hustyp och upplåtelseform i Jönköpings kommun 0 Upplåtelseform Antal Procent % Småhus Flerbostadshus Summa Småhus Flerbostadshus Summa Hyresrätt 0,,, Bostadsrätt,,, Äganderätt 0, 0,, Totalt Tabell Lägenheter efter kommundel och upplåtelseform i Jönköpings kommun 0 Kommundel Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Antal % Antal % Antal % Antal % Jönköping C,,, 0 00 Jönköping Ö,,,0 00 Jönköping S 0, 0,, 00 Jönköping V, 0,0, 00 Huskvarna,0,0 0 0, Bankeryd,,0, 00 Hovslätt/Norrahammar,,, 0 00 Taberg/Månsarp 0,,, 00 Barnarp,, 0, 00 Bottnaryd/Angerdshestra, 0,, 00 Tenhult, 0,, 00 Lekeryd, 0, 0, 0 00 Skärstad/Kaxholmen, 0 0,0 0, 00 Gränna/Visingsö 0,, 0, 00 För uppgifter om lägenheter efter upplåtelseform på en geografiskt mer detaljerad nivå hänvisas till den årliga publikationen Områdesfakta som finns på kommunens webbplats under statistik och utredningar, KBFP 0 KBFP

22 Ny- och ombyggnad 0 och kv. - 0 Under 0 påbörjades det lägenheter, vilket är en minskning med procent jämfört med 0. Av de påbörjade lägenheterna 0 kommer att upplåtas med hyresrätt och med äganderätt. Inga bostadsrätter har påbörjats under året. Första halvåret 0 påbörjades lägenheter och av dessa var upplåtna med bostadsrätt. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter ökade från år 0 till år 0. Av de färdigställda lägenheterna år 0 var upplåtna med bostadsrätt, med äganderätt och med hyresrätt. Första halvåret 0 blev inflyttningsfärdiga och av dessa var upplåtna med bostadsrätt, med äganderätt och med hyresrätt. Fördelningen mellan upplåtelseformerna framgår även av nedanstående tabell. Tabell Bostadsbyggandet kv. - 0 Påbörjade kv. - 0 lägenheter Algen, HSB Göta B Västra Kajen, Riksbyggen B Västra Kajen, VätterHem H Rymden, Peab B Bergfoten, Hökerums Bygg B Singelvillor Ä Summa Tabell Bostadsbyggandet kv. - 0, forts. Pågående bost.produktion 000 lägenheter Västra Kajen, Riksbyggen B Västra Kajen, VätterHem H Algen, HSB Göta B Asken, Ekblads H Atollen, Corallen H Järnbäraren, HSB/Brandtornet, stud.lgh H/B Hisingstorp, Peab H Rymden, Peab B Häljaryd :, VätterHem H Bergfoten, Hökerums Bygg B Singelvillor, ca Ä Summa H = Hyresrätt B = Bostadsrätt Ä = Äganderätt Outhyrda lägenheter Under nästan hela 0-talet fanns ett stort antal outhyrda lägenheter i kommunen. Sedan slutet av 0-talet har dock antalet outhyrda lägenheter minskat och de senaste åren har det funnits väldigt få outhyrda lägenheter. Den juli 0 fanns outhyrda lägenheter i kommunen. Av dessa tillhörde allmännyttan och privata hyresvärdar. Utifrån rådande befolkningstillväxt och planerat byggande förutses ingen ökning av antalet lediga lägenheter. Inflyttningsfärdiga kv. - 0 lägenheter Vårdaren, Bonum B Nyckeln, Peab, 0 stud.lgh H Singelvillor, ca Ä Summa Diagram B Antal outhyrda lägenheter 0 0 inom allmännyttans bostadsbestånd och privata bostadsföretag samt osålda bostadsrätter KBFP KBFP

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2006-2010 Antagna av kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, 725 Innehållsförteckning Förord... 5 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Det byggs för lite och det som byggs är fel

Det byggs för lite och det som byggs är fel Det byggs för lite och det som byggs är fel En kartläggning av bostadsförsörjningen i Skåne län och dess konsekvenser för vissa grupper Länsstyrelsen i Skåne län 2008 Samhällsbyggnadsavdelningen Boende

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16

BOSTADSFÖRSÖRJNING UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009. Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET. Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 UTBYGGNADSPLAN FÖR MALMÖ 2006-2009 Pr 3085 MAJ 2006 STADSBYGGNADSKONTORET Godkänd av Kommunstyrelsen 2006-08-16 BOSTADSFÖRSÖRJNING Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN

ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN 1 KARLSTADS KOMMUN 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Nationell bostadspolitik 4 Kommunens styrdokument 4 Kommunens horisontella perspektiv 4 Karlstads befolkning 6 Infl yttning

Läs mer

Inriktning för boendeplanering

Inriktning för boendeplanering Inriktning för boendeplanering Luleå kommun 2007-2012 Antagen av kommunfullmäktige 29 augusti 2005 Reviderad och antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2007 2 Innehåll BAKGRUND 4 BOSTADSLÄGE OCH PLANBEREDSKAP

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Meddelande nr 2015:27 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:27 3 Meddelande nr 2015:27 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson,

Läs mer

Rapport 2015:15 Läget i länet

Rapport 2015:15 Läget i länet Rapport 2015:15 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2015 Förord Stockholmsregionen är Sveriges huvudstadsregion och tillväxtmotor. Regionen präglas av en stark ekonomisk och befolkningsmässig

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Boendeplanering 2010-2012

Boendeplanering 2010-2012 Boendeplanering 2010-2012 Arboga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 17 december 2009, 127 Projektorganisation för Boendeplanering i Arboga kommun, november 2007 Politisk ledningsgrupp: Olle Ytterberg

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Dokumenttyp Program Dokumentnamn Bostadsförsörjningsprogram Beslutsdatum 2015-06-11 Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2020 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Version

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2013-2020 Innehållsförteckning 1. Varför ett bostadsförsörjningsprogram? s. 2 2. Nybro kommun antagna mål kring s.4 bostadsförsörjning 3. Befolkningsbakgrund s.5 4. Hur ser bostadsutbudet

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län

Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Rapport Dnr. 405-5106-2010 Analys av regional bostadsmarknad 2011 i Uppsala Län www.lansstyrelsen.se/uppsala Samhällsbyggnadsenheten Inledning:

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer