Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik"

Transkript

1 Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik AS

2 Innehållsförteckning Arbetsplatsen 1 Checklista - sevärda webbadresser 2 Dina studier 3 Licentiat- och doktorsexamen 4 Institutionstjänstgöring 5 Doktorandlön 5 Information om distansarbete 5 Företagshälsovård 6 Friskvård 7 Arbetstid 7 Semester 7 Sjukfrånvaro föräldrarledighet 8 Ersättning för sjukvårdskostnader 8 Diskriminering 8 Tjänsteresor/traktamente 9 Tjänstereförsäkring 10 Stipendier 10 Laboratorieverksamhet vid institutionen 10

3 1 Arbetsplatsen Välkommen till Institutionen för Mark- och vattenteknik, KTH. Att du fått en doktorandanställning vid institutionen för Mark- och vattenteknik innebär att du är anställd vid KTH och representerar tekniska högskolan. Dina studier är inte längre din ensak så som det kan upplevas i grundutbildningen, utan du har en arbetsgivare som ställer krav på dig. Men i jämförelse med de allra flesta anställningar har du ett ovanligt fritt och självständigt arbete. KTH leds av Rektor Peter Gudmundson. KTH är organiserad i nio skolor. Varje skola leds av skoldekan (skolchef). Mark- och vattenteknik (MOV) ingår i skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan). ABE-skolan har ca. 500 anställda. Mark- och vattenteknik är en av skolans sju institutioner och för närvarande har vi ca 65 anställda (varierar). De övriga institutioner är: Arkitektur, Byggvetenskap, Fastigheter och byggande, Filosofi och teknikhistoria, Samhällsplanering och miljö samt Transporter och samhällsekonomi. ABE-skolan leds av skolchef Stellan Lundström och vice skolchef Katja Grillner. Skolchefen och vice skolchefen tillsätts av KTH s rektor fyra år i taget. Skolans administrativa chef heter Johanna Stellan. Sven Ove Hansson är forskarutbildningsansvarig och Anders Wörman är ansvarig för grundutbildningen. Skolkansliet hittar du i L-huset, Drottning Kristinas väg 30. Under ditt första år kommer du att erbjudas en introduktionskurs för nyanställda vid KTH och under de första dagarna kommer du att få en introduktion på institutionen av dina rättigheter och skyldigheter, semester, sjukskrivning och arbetstider mm. Tillsammans med en introduktör, Aira Saarelainen eller Britt Chow. Din arbetsplats diskuteras, vilka behov du har och tillsammans med Jerzy Buczak (IT-ansvarig) diskuteras datoranvändning samt IT-policy och skriva under ansvarsförbindelse för KTH-datorer. Vladimir Cvetkovic (PA-ansvarig doktorsprogram) och Joanne Fernlund (adjungerande PA-ansvarig) ) ger tips och råd om forskarutbildningskurser samt informerar dig om forskarutbildningen. I alla administrativa frågor som rör dig som doktorand kan du vända dig till Aira eller Britt. Någon av oss kommer också att göra en rundvandring på institutionen. Institutionens högsta chef är prefekt Berit Balfors och ställföreträdande prefekter är Vladimir Cvetkovic och Jon Petter Gustafsson.

4 2 Mov har följande professurer: Vladimir Cvetkovic, Vattenvårdsteknik Anders Wörman, Vattendragsteknik Per-Erik Jansson, Biogeofysik (Ekosystemteknik) Elzbieta Plaza, VA och avfall Bo Olofsson, Miljögeologi Prosun Bhattacharya, Grundvattenkemi Jon Petter Gustafsson, Grundvattenkemi med inriktning mot markkemisk processmodellering vid KTH Mov har ett antal oavlönade docenter, en adjungerad professor, en gästprofessor och affilierade professorer. Följande personer är studierektorer inom Mov: Hans Bergh för grundutbildning och Vladimir Cvetkovic är programansvarig (PA) inom för doktorsprogram. Institutionens doktorander har organiserat sig och har doktorandträffar. De kommer att välja fadder åt dig. Mimmi Magnusson är doktorandrepresentant, representerad doktorand i institutionens lednigsgrupp. Christoffer Carstens är doktorandrepresentant i skolstyrelsen. Övrig lärarrepresentant i skolstyrelsen är Bo Olofsson. Institutionens doktorander är ansvariga för måndagsmöten (Minfo-möten), där alla är välkomna. Minfo-möten hålls varje måndag mellan för att fika tillsammans och att ge information vad som händer under veckan. Checklista - sevärda webbadresser Institutionens webbadress där du kan se den senaste interna telefonkatalogen, information från grupper, protokollen från olika möten samt information om forskarutbildning, kurser osv. KTH s hemsida sök internt. KTH s centrala information, Rektors veckobrev osv. Du kommer åt olika informationskällor tex. KTH s regelverk (KTH s handböcker) Blanketter, bl.a individuella studieplan (använd alltid den senaste versionen från webben), ansökan för licentiatseminarium eller disputation osv. tjänstledighetsansökan, sjukanmälan osv. Aktuella disputationer

5 3 Utlysta resestipendier Doktorandsektionens webbplats ABE-skolans internwebb, bl.a skolans infoblad En webbutbildning om statlig förvaltning, bl.a om förvaltningslagen, ekonomistyrning, offentlighet, sekretess, statsförvaltning och handlingsprogram https://kth.marakanda.se/ Högskoleverkets Doktorandhandbok och regelverk Högskoleverket KTH-RES där du kan göra dina reseräkningar KTH s information på engelska Kontakta KTH Bibliotek för Biblioteksbehörighet. Vid bibliotekets lånediskar eller enklast via KTHs hemsida, Nyckelpersoner inom Mov: Berit Balfors Prefekt, ank Jerzy Buczak Inköp av datorer Mov, IT-frågor, ank Vladimir Cvetkovic Programansvarig doktorsprogram, proprefekt, ank.6290 Jon Petter Gustafsson Proprefekt, ank Jan-Erik Gustafsson ST/ATF-representant, ank Bertil Nilsson Lab, forskningsingenjör, ank Ann Fylkner Skyddsombud, labchef, SACO-represent, ank Emma Engström Doktorandrepresentant Mov, ank.6141 Aira Saarelainen Kontaktperson personal, ank Britt Chow Kontaktperson personal, ank Magnus Havås Ekonomiansvarig, ank Lars-Erik Svahn IT-frågor, ank.7378 Katrin Grunfeld Utbildningsadministration LADOK, ankn Dina studier Som doktorand är din huvuduppgift att bedriva studier som skall leda fram till två examina, licentiatexamen och/eller doktorsexamen inom föreskriven tid, dvs. 4 år till doktor om du bedriver heltidsstudier eller 5 år om du har 20% institutionstjänstgöring. Doktorander som har tjänst vid institutionen, doktorandtjänst, kan ha viss institutionstjänstgöring som en del av arbetstiden. Den avsatta tiden får inte utgöra mer än 20 % av heltidsanställning för doktorander som innehar doktorandtjänst.

6 Den som antagits till forskarutbildning för att avlägga licentiatexamen och som vill fortsätta till doktorsexamen, måste lämna in en ny ansökan förutsatt att finansieringen är klar. De flesta av institutionens doktorander avlägger licentiatexamen som en etapp i studierna. För doktorsexamen är kursdelen minst 75 högskolepoäng för licentiatexamen är kursdelen minst 45 högskolepoäng. För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. En individuell studieplan skall inrättas för varje doktorand i början av forskarstudierna, och uppdateras årligen. Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på effektivt sätt. I respektive studieplan för forskarutbildning (vårt forskarutbildningsämne är Mark- och vattenteknik) skriver du tillsammans med din handledare utbildningens mål och uppläggning. Innehåll och planering av dina egna studier redovisar du tillsammans med din handledare. Handledaren och doktoranden diskuterar löpande hur långt avhandlingsarbetet föreskridit. Detta skall även framgå av den individuella studieplanen. Institutionen har egna obligatoriska doktorandkurser. Du kan också delta i andra doktorandkurser inom KTH. Den institution eller skola som anordnar en doktorandkurs (inom KTH ) debiterar 5.000,- för kursgenomförandet per doktorand som debiteras forskargruppen. Vad gäller tillgodoräknanden av kurser från grundutbildning till forskarutbildning kan de tillgodoräknas i yttersta fall. Alla tillgodoräknanden måste diarieföras såsom en kurs utanför KTH. Handledaren måste godkänna kursdeltagandet som sker utanför KTH och tillstyrka skriftligt kursen för vidareöverföring till LADOK. Katrin Grunfeld är ansvarig för LADOK inregistreringar på institutionsnivå. För att tillgodoräkna sig kurser som Du läser på andra lärosäten krävs det; godkännande av kursen från handledaren, namnet på kursen (engelska och svenska), namn och titel på ansvarig examinator, intyg på godkänd kurs. Informationen ges till Katrin som ser till att registrering sker i LADOK. Närmare information om kurser kan du läsa i Studieplan för forskarutbildningsämne Mark- och vattenteknik. Bilaga Alla doktorander har inte samma typ av anställning, här är de vanligaste förekommande anställningsformerna; Doktorandanställning, Industridoktorand, Stipendium, Utbildningsbidrag 4 Licentiat- och doktorsexamen Nedräkningsplan för licentiatexamen: Nedräkningsplan för doktorsexamen: Bilaga Bilaga

7 5 Institutionstjänstgöring Tillsammans med din huvudhandledare bestämmer du om din arbetstid skall omfatta studier på heltid eller 80% studier och 20% institutionstjänstgöring. Institutionen kan dock inte alltid erbjuda institutionstjänstgöring. Hittills har institutionen kunnat erbjuda tjänstgöring i form av undervisning. Det finns alltså i huvudsak två varianter av doktorandtjänster: heltid forskarutbildning i 4 år utan undervisning eller 80% med 20% institutionstjänstgöring i 5 år. Det är möjligt att ändra fördelningen från termin till termin. Ändringen förs även in i LADOK (aktivitet och försörjning). Lägg tillsammans med din handledare in din undervisning i din plan för de närmaste åren och redovisa den i den individuella studieplanen. När du börjar undervisa kan du märka att du lägger ner mycket mer tid än som avsatts. Du bör diskutera detta med din handledare så att ni kan komma fram varför det är så och vad som behöver åtgärdas. Det är ytterst viktigt att doktoranden själv följer upp att aktivitet och försörjning överensstämmer i LADOK och ser till att eventuell fel information korrigeras i LADOK. Om du skulle undervisa på en annan institution är det viktigt att du informerar om detta för vidare fakturering eller omföring av den avsatta undervisningstiden. (Aira, Britt, Lars-Erik) Doktorandlön Som månadslön gäller följande belopp t.om /mån som grundlön /mån, minst 30 % av fordringarna /mån, minst 50% av fordringarna eller då licentiatexamen har avlagts /mån, minst 80% av fordringarna för doktorsexamen Vill du ha lönen direkt på konto i Nordea eller överförd till annan bank måste du om du är nyanställd innan din första lön, fylla i en blankett överföringsuppgifter genom Nordea. Vill du senare ändra uppgifterna, fyll i blanketten Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter. Ditt anställningsavtal som doktorand förnyas ett år i taget. Information om distansarbete Distansarbete skall vara frivilligt och bygga på en överenskommelse mellan KTH och den enskilde arbetstagaren, där ömsesidigt förtroende utgör grunden. Arbetsgivaren och den anställde skall tillsammans definiera mål för distansarbetet och komma överens om hur arbetet skall redovisas och följas upp. Distansarbetet skall bedrivas på sådant sätt att det inte påverkar KTH s huvudverksamheter.

8 6 Högst tre dagar per vecka får användas till distansarbete. Det är viktigt att arbetstagaren inte förlorar den sociala kontakten med arbetskamrater och arbetsenhet. Dagarna för distansarbetet skall förläggas så att arbetstagaren har möjlighet att delta på arbetsplatsens gemensamma arbets- och informationsträffar. Arbetsgivaren är ansvarig för att informationssäkerheten hanteras i enlighet med KTHs policies, föreskrifter och riktlinjer samt att rimlig säkerhetsnivå upprätthålls. Detta avser såväl informations- som IT-säkerhet. Arbetstagaren skall erhålla det säkerhetsstöd som behövs. Kontakt kan vid behov tas med IT-avdelningen. Arbetsivaren är ansvarig för arbetsmiljön på platsen för distansarbetet enligt Arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har skyldighet att se till att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller då dessa är tillämpliga. Lagen om arbetsskadeförsäkring gäller om arbetstagaren drabbas av arbetsskada i bostaden under arbetstid, under förutsättning att ett distansarbetsavtal finns. Den utrustning som har tillhandahållits av arbetsgivaren tillhör KTH och skall utkvitteras av den anställde. Utrustningen återlämnas då distansarbetet upphör. Den får inte användas för privat bruk. Arbetsgivaren svarar för skada på eller förlust av utrustning och annan egendom som tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren svarar för arbetstagarens självriskkostnader om den utlämnade utrustningen orsakar brand- eller annan skada och reparation/ersättningsanskaffning bekostas av arbetstagarens hemförsäkring. Arbetstagaren skall innan distansarbetet inleds se till att han/hon har betryggande hemförsäkringsskydd. Arbetsgivaren kan i vissa fall ersätta bredbandskostnader. (väldigt sällsynt gäller för de som har ansvarsställning inom skolan) Det ankommer på skolchef/motsv eller annan chef vid en skola/motsv, avdelning eller enhet att avgöra vilka arbetstagare som är i behov av en bredbandsuppkoppling för att på ett kvalitativt godtagbart sätt kunna utföra sitt distansarbete. För varje arbetstagare som distansarbetar skall det finnas ett individuellt distansarbetsavtal och avtalet får tecknas för högst ett år i taget. Företagshälsovård KTH har avtal om företagshälsovård med Feelgood Östermalmshälsan. Alla anställda vid KTHs samtliga campus ( Valhallavägen, Kista, Haninge, Södertälje och Flemingsberg ) vänder sig till samma företagshälsovårdsenhet, Feelgood Östermalmshälsan. Alla anställda kan vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor av både fysisk och psykosocial karaktär, liksom rehabilitering. Sjukvårdsfrågor som inte rör arbetsrelaterade besvär, hänvisas till primärvården.

9 7 Vid Feelgood Östermalmshälsan finns arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, ergonom, sjukgymnast, företagssköterska och företagsläkare. Feelgood Östermalmshälsan ligger på Fiskartorpsvägen 15A i Stockholm, tel och direktnummer till företagssköterskan är: Friskvård KTH erbjuder sina anställda möjlighet till friskvård 1 timme per vecka under arbetstid. KTH och ABE-skolan har avtal med KTH-hallen för motion. Institutionen kompenserar max ,-/år för friskvårdsaktiviteter. Det går inte att ge ersättning för friskvårdsaktiviteterna i efterskott, därför är det viktigt att innan du bestämmer din träningsform att kontakta Aira (tel. 7910) för vidare information. KTH kommer att teckna ett nytt Friskvårdsavtal under Arbetstid Arbetstiden är reglerad enligt ALFA. Doktorander undantas från arbetstidlagens tillämpning, annars är årsarbetstiden 1760 timmar. För arbetstagare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka. Övertid utgår inte. Semester Doktorander arbetar, enligt statistiken mer än föreskriven arbetstid, tar mindre semester och arbetar på semestern. Vidare sjukskriver sig doktorander sällan. Hur du disponerar din ålagda årsarbetstid i stort bestämmer du och din handledare. Du är skyldig att ta ut din semester. KTH tillämpar schablonmetoden inom lärar- och forskartjänster / forskarstuderande. Dvs. du tar ut din semester under pågående år. Semestertillägget betalas ut till dig i samband med decemberlönen. I princip tar man ut hela årssemestern varje år och det är viktigt att du är ledig på din semester. Informera Aira om din semester, hon ser till att den överförs till semestertablån. Den hittar du på institutionens hemsida. Årssemester utgår med följande antal dagar: T o m det år Du fyller 29 år Fr o m det år du fyllt 30 år Fr o m det år Du fyllt 40 år 28 dagar 31 dagar 35 dagar Den anställde har rätt till semester redan under första anställningsåret. För den som har koncentrerad deltidstjänstgöring kommer semesterledigheten att kvotberäknas. Den som är anställd endast en del av året har semester enligt följande: Antalet anställningsdagar x årssemester / 365. Antalet semesterdagar framgår av lönespecifikationen..

10 8 En annan viktig detalj är, när du går på semester eller är borta från din arbetsplats att du skriver på din dörrtavla när du är tillbaka. Vi rekommenderar att du återkopplar din telefon med vissa koder i samband med semester eller annan frånvaro. Bilaga Sjukfrånvaro - föräldrarledighet Egen sjukfrånvaro, föräldraledighet och tillfällig vård av barn har du rätt att kompenseras för. Det är viktigt att du anmäler egen sjukfrånvaro och vård av barn till Aira eller Britt (kontaktpersoner) och i samband med vård av barn eventuellt till försäkringskassan. Under de två första veckorna betalar arbetsgivaren din sjukfrånvaro. Du kan byta ut den första sjukdagen /karensdagen mot en semesterdag. Om du blir sjuk ring till Aira, tel eller Britt eller kollega som informerar vidare. Ersättning för sjukvårdskostnader Kostnader för läkarvård och tandvård i form av oralkirurgisk behandling ersätts av KTH med högst 95 kr per besök. Uppvisande av att registrering skett i högkostnadskort krävs ej. Med läkarvård avses undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar. Kostnader för läkarvård hos företagshälsovården som ges av läkare som inte är anslutna till Försäkringskassan, ersätts av KTH på samma sätt som ersättning sker för läkarvård som ges av anslutna läkare. Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av KTH med högst 55 kr per besök. Uppvisande av att registrering i högkostnadskort skett krävs ej. Sjukhusvård ersätts av KTH med högst 70 kr för varje vårddag. Kostnaderna för sådana receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av KTH. Skicka dina kvitton till PAA-löner, Susanne Simlin (Mov s kontaktperson), tel Om arbetstagaren insjuknar vid tjänsteresa och förrättning utomlands, ersätter KTH skäliga och om möjligt styrkta kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel. Diskriminering Enligt lag har arbetsgivaren skyldighet att tillse att diskriminering ej förekommer mot personer på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning. Lagarna omfattar bl a förbud mot diskriminering dels i samband med rekrytering av medarbetare och dels betr beslut som arbetsgivaren fattar för anställd personal; beslut om befordran, beslut om utbildning för befordran, beslut om uppsägning och tillämpning av löner och arbetsvillkor.

11 9 Vid diskriminering på grund av funktionshinder har arbetsgivaren en skyldighet att vidta stödoch anpassingsåtgärder för personer med funktionshinder (gäller vid anställning, vid befordran eller utbildning för befordran) där det skäligen kan krävas att arbetsgivaren vidtar sådana åtgärder. Arbetsgivaren åläggs dessutom utrednings- och åtgärdsskyldighet vid trakasserier mot arbetstagare. Med trakasserier avses sådant uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetstagares integritet och som har samband med arbetstagarens etniska tillhörighet eller funktionshinder eller sexuella läggning. Tjänsteresor/traktamente Alla resor bokas via KTH-RES hos Ticket Affärsresor. KTH har tecknat ett ramavtal med Ticket Affärsresor för tjänsteresor för att få en helhetsbild över KTH:s tjänsteresor, miljörapportering och säkerhetsrapportering vid ev olyckor och incidenter. Fördelar för resenären är att resebyrån finns till hjälp under hela resan, hjälp till att välja leverantör utifrån miljöhänsyn, garanterad tillgång till statliga ramavtal och resebyråns avtal. Tillgång till lågkostnadsflyg, självbokning via webbportal och personlig service. Det är viktigt att uppdatera "Min profil och PUL-godkännande i KTH-RES för reseorder och onlinebokning via KTH-RES Efter uppdatering av min profil och PUL-godkännande har alla anställda tillgång till onlinebokningen via KTH-RES; Resa/bokning/skapa en ny resa/sök/boka. Lathund för uppdatering av "Min profil" och "PUL-godkännande" Bilaga Resor kan även bokas per telefon via Ticket Affärsresor, Öppettider I akutfall 24-timmarsservice, inom Sverige Från övriga världen (OBS! Extra arvode utgår!) Din egen reseräkning gör du i KTH/RES https://kth.marakanda.se/ Du kan få hjälp med din första reseräkning genom din administrativa kontaktperson. Innan du påbörjar din tjänsteresa måste du göra din reseorder i KTH-RES. Printa ut din reseorder, skriv under den och ge den till din kontaktperson innan din resa. Reseordern kopplas elektroniskt till din reseräkning som du gör efter din tjänsteresa. Din chef attesterar både reseordern och reseräkningen elektroniskt i KTH-RES.

12 10 Tjänstereförsäkring KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för sina anställda hos Kammarkollegiet. Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar för KTH:s räkning. Det gäller för hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller en annanplats där tjänsteresan börjar eller slutar. under avbrott p g a semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Vid en utrikes tjänsteresa gäller även grundskyddet. Avbrottet får då inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan eller förrättningen. Försäkringen gäller utan självrisk. Du kommer att få Kammarkollegiets tjänstereseförsäkringskort genom din kontaktperson. I kortet har du telefonnummer till SOS-international samt information hur du bär dig åt om olyckan skulle vara framme. Bilaga Stipendier Ett 20-tal stiftelser ger resebidrag till lärare, forskare och forskarstuderande oberoende av ämnesområde. Du kan söka stipendiemedel på KTH. Följande stipendiefonder finns: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KTHs allmänna resestiftelser, Karl Engvers stiftelse. Sök aktivt på KTH s intranät. Laboratorieverksamhet vid institutionen Vid Mov s vatten- och markkemiska laboratoriet utförs mark- och vattenkemiska analyser för institutionens forskningsprojekt och undervisning. Laboratoriet ligger på bottenvåningen till vänster om entrén Teknikringen 76 ovanför KTH POST. Ansvariga samt kontaktpersoner är Ann Fylkner och Bertil Nilsson. Om du skulle behöva använda laboratoriet är det viktigt att ta kontakt med Ann eller Bertil innan och att du läser föreskriften för laboratoriearbetet. Bilaga

13

Medarbetarhandboken. Guiden till din anställning ELEKTRO- OCH SYSTEMTEKNIK

Medarbetarhandboken. Guiden till din anställning ELEKTRO- OCH SYSTEMTEKNIK Medarbetarhandboken Guiden till din anställning ELEKTRO- OCH SYSTEMTEKNIK Produktion: KTH skola för elektro- och systemteknik, Skolkansli, 2013 Utgåva: 2. Tryck: US-AB Foto: Janne Danielsson och Marie

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik

Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik Personalhandbok Information för dig som är anställd vid Skolan för information- och kommunikationsteknik Reviderad 2015-03-25 av Lisa Jonason, Personalhandläggare Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 1

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Förord. Lycka till med forskningen!

Förord. Lycka till med forskningen! Förord Forskarutbildningen är den högsta utbildningen inom det svenska utbildningsväsendet. På det nationella planet regleras den främst i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Välkommen som ny medarbetare INFORMATION TILL DIG SOM NYANSTÄLLD LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Välkommen som ny medarbetare INFORMATION TILL DIG SOM NYANSTÄLLD LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Välkommen som ny medarbetare INFORMATION TILL DIG SOM NYANSTÄLLD LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Innehåll Välkommen som ny medarbetare vid LTH...5 Information om Lunds universitet...6 Information om Lunds Tekniska

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2015-03-16 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 VILLKORSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING... 4 1.4 LÖNEN SOM

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för doktorander vid Lunds universitet

Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för doktorander vid Lunds universitet Lunds universitet Rektor Teresa Edelman Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för doktorander vid Lunds universitet Anmälan Lunds doktorandkår har till Högskoleverket skickat en

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig:

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: Personal-handbok Framtagen 2010 Dokument: Personalhandbok Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: VD Innehåll Organisationsstruktur SVEFAB Sverige... 1 Kvalitets- och miljöpolicy...

Läs mer

Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö

Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum. Besöksadress: Sociologiska institutionen Thunbergsvägen 3H Tel: 018-471

Läs mer

Kapitel 1. Inledande bestämmelser.

Kapitel 1. Inledande bestämmelser. Avtal mellan Fackförbundet ST och Unionen avseende allmänna anställningsvillkor för anställda vid ST:s kansli. Kapitel 1. Inledande bestämmelser. 1 Tillämpningsområde Detta avtal reglerar anställningsvillkoren

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för Administratörsgruppen

Riktlinjer för Administratörsgruppen Riktlinjer för Administratörsgruppen En sammanställning av riktlinjer för administratörsgruppen, med syfte att hantera administrativa frågor inom CLINTEC på ett enhetligt sätt och enligt KI:s intentioner

Läs mer

INFORMATION & VÄGLEDNING

INFORMATION & VÄGLEDNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION & VÄGLEDNING FÖR ASSISTANSBERÄTTIGADE, ARBETSLEDARE & PERSONLIGA ASSISTENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. A-ASSISTANS VILKA ÄR VI?... 1 2. ATT BEVILJAS PERSONLIG ASSISTANS... 2 2.1

Läs mer

Personalhandbok. TTS Port Equipment AB. PORT AND LOGISTICS1 Rev 2

Personalhandbok. TTS Port Equipment AB. PORT AND LOGISTICS1 Rev 2 Personalhandbok Personalhandbok TTS Port Equipment AB PORT AND LOGISTICS1 Rev 2 TTS Port Equipment AB Innehållsförteckning 1. Vår verksamhet 1.1 Vision 1.2 Business Mission 1.3 Strategi 1.4 TTS Kärnvärden

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer