Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik"

Transkript

1 Att vara anställd som doktorand vid institutionen för Mark- och vattenteknik AS

2 Innehållsförteckning Arbetsplatsen 1 Checklista - sevärda webbadresser 2 Dina studier 3 Licentiat- och doktorsexamen 4 Institutionstjänstgöring 5 Doktorandlön 5 Information om distansarbete 5 Företagshälsovård 6 Friskvård 7 Arbetstid 7 Semester 7 Sjukfrånvaro föräldrarledighet 8 Ersättning för sjukvårdskostnader 8 Diskriminering 8 Tjänsteresor/traktamente 9 Tjänstereförsäkring 10 Stipendier 10 Laboratorieverksamhet vid institutionen 10

3 1 Arbetsplatsen Välkommen till Institutionen för Mark- och vattenteknik, KTH. Att du fått en doktorandanställning vid institutionen för Mark- och vattenteknik innebär att du är anställd vid KTH och representerar tekniska högskolan. Dina studier är inte längre din ensak så som det kan upplevas i grundutbildningen, utan du har en arbetsgivare som ställer krav på dig. Men i jämförelse med de allra flesta anställningar har du ett ovanligt fritt och självständigt arbete. KTH leds av Rektor Peter Gudmundson. KTH är organiserad i nio skolor. Varje skola leds av skoldekan (skolchef). Mark- och vattenteknik (MOV) ingår i skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan). ABE-skolan har ca. 500 anställda. Mark- och vattenteknik är en av skolans sju institutioner och för närvarande har vi ca 65 anställda (varierar). De övriga institutioner är: Arkitektur, Byggvetenskap, Fastigheter och byggande, Filosofi och teknikhistoria, Samhällsplanering och miljö samt Transporter och samhällsekonomi. ABE-skolan leds av skolchef Stellan Lundström och vice skolchef Katja Grillner. Skolchefen och vice skolchefen tillsätts av KTH s rektor fyra år i taget. Skolans administrativa chef heter Johanna Stellan. Sven Ove Hansson är forskarutbildningsansvarig och Anders Wörman är ansvarig för grundutbildningen. Skolkansliet hittar du i L-huset, Drottning Kristinas väg 30. Under ditt första år kommer du att erbjudas en introduktionskurs för nyanställda vid KTH och under de första dagarna kommer du att få en introduktion på institutionen av dina rättigheter och skyldigheter, semester, sjukskrivning och arbetstider mm. Tillsammans med en introduktör, Aira Saarelainen eller Britt Chow. Din arbetsplats diskuteras, vilka behov du har och tillsammans med Jerzy Buczak (IT-ansvarig) diskuteras datoranvändning samt IT-policy och skriva under ansvarsförbindelse för KTH-datorer. Vladimir Cvetkovic (PA-ansvarig doktorsprogram) och Joanne Fernlund (adjungerande PA-ansvarig) ) ger tips och råd om forskarutbildningskurser samt informerar dig om forskarutbildningen. I alla administrativa frågor som rör dig som doktorand kan du vända dig till Aira eller Britt. Någon av oss kommer också att göra en rundvandring på institutionen. Institutionens högsta chef är prefekt Berit Balfors och ställföreträdande prefekter är Vladimir Cvetkovic och Jon Petter Gustafsson.

4 2 Mov har följande professurer: Vladimir Cvetkovic, Vattenvårdsteknik Anders Wörman, Vattendragsteknik Per-Erik Jansson, Biogeofysik (Ekosystemteknik) Elzbieta Plaza, VA och avfall Bo Olofsson, Miljögeologi Prosun Bhattacharya, Grundvattenkemi Jon Petter Gustafsson, Grundvattenkemi med inriktning mot markkemisk processmodellering vid KTH Mov har ett antal oavlönade docenter, en adjungerad professor, en gästprofessor och affilierade professorer. Följande personer är studierektorer inom Mov: Hans Bergh för grundutbildning och Vladimir Cvetkovic är programansvarig (PA) inom för doktorsprogram. Institutionens doktorander har organiserat sig och har doktorandträffar. De kommer att välja fadder åt dig. Mimmi Magnusson är doktorandrepresentant, representerad doktorand i institutionens lednigsgrupp. Christoffer Carstens är doktorandrepresentant i skolstyrelsen. Övrig lärarrepresentant i skolstyrelsen är Bo Olofsson. Institutionens doktorander är ansvariga för måndagsmöten (Minfo-möten), där alla är välkomna. Minfo-möten hålls varje måndag mellan för att fika tillsammans och att ge information vad som händer under veckan. Checklista - sevärda webbadresser Institutionens webbadress där du kan se den senaste interna telefonkatalogen, information från grupper, protokollen från olika möten samt information om forskarutbildning, kurser osv. KTH s hemsida sök internt. KTH s centrala information, Rektors veckobrev osv. Du kommer åt olika informationskällor tex. KTH s regelverk (KTH s handböcker) Blanketter, bl.a individuella studieplan (använd alltid den senaste versionen från webben), ansökan för licentiatseminarium eller disputation osv. tjänstledighetsansökan, sjukanmälan osv. Aktuella disputationer

5 3 Utlysta resestipendier Doktorandsektionens webbplats ABE-skolans internwebb, bl.a skolans infoblad En webbutbildning om statlig förvaltning, bl.a om förvaltningslagen, ekonomistyrning, offentlighet, sekretess, statsförvaltning och handlingsprogram https://kth.marakanda.se/ Högskoleverkets Doktorandhandbok och regelverk Högskoleverket KTH-RES där du kan göra dina reseräkningar KTH s information på engelska Kontakta KTH Bibliotek för Biblioteksbehörighet. Vid bibliotekets lånediskar eller enklast via KTHs hemsida, Nyckelpersoner inom Mov: Berit Balfors Prefekt, ank Jerzy Buczak Inköp av datorer Mov, IT-frågor, ank Vladimir Cvetkovic Programansvarig doktorsprogram, proprefekt, ank.6290 Jon Petter Gustafsson Proprefekt, ank Jan-Erik Gustafsson ST/ATF-representant, ank Bertil Nilsson Lab, forskningsingenjör, ank Ann Fylkner Skyddsombud, labchef, SACO-represent, ank Emma Engström Doktorandrepresentant Mov, ank.6141 Aira Saarelainen Kontaktperson personal, ank Britt Chow Kontaktperson personal, ank Magnus Havås Ekonomiansvarig, ank Lars-Erik Svahn IT-frågor, ank.7378 Katrin Grunfeld Utbildningsadministration LADOK, ankn Dina studier Som doktorand är din huvuduppgift att bedriva studier som skall leda fram till två examina, licentiatexamen och/eller doktorsexamen inom föreskriven tid, dvs. 4 år till doktor om du bedriver heltidsstudier eller 5 år om du har 20% institutionstjänstgöring. Doktorander som har tjänst vid institutionen, doktorandtjänst, kan ha viss institutionstjänstgöring som en del av arbetstiden. Den avsatta tiden får inte utgöra mer än 20 % av heltidsanställning för doktorander som innehar doktorandtjänst.

6 Den som antagits till forskarutbildning för att avlägga licentiatexamen och som vill fortsätta till doktorsexamen, måste lämna in en ny ansökan förutsatt att finansieringen är klar. De flesta av institutionens doktorander avlägger licentiatexamen som en etapp i studierna. För doktorsexamen är kursdelen minst 75 högskolepoäng för licentiatexamen är kursdelen minst 45 högskolepoäng. För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. En individuell studieplan skall inrättas för varje doktorand i början av forskarstudierna, och uppdateras årligen. Den individuella studieplanen skall innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på effektivt sätt. I respektive studieplan för forskarutbildning (vårt forskarutbildningsämne är Mark- och vattenteknik) skriver du tillsammans med din handledare utbildningens mål och uppläggning. Innehåll och planering av dina egna studier redovisar du tillsammans med din handledare. Handledaren och doktoranden diskuterar löpande hur långt avhandlingsarbetet föreskridit. Detta skall även framgå av den individuella studieplanen. Institutionen har egna obligatoriska doktorandkurser. Du kan också delta i andra doktorandkurser inom KTH. Den institution eller skola som anordnar en doktorandkurs (inom KTH ) debiterar 5.000,- för kursgenomförandet per doktorand som debiteras forskargruppen. Vad gäller tillgodoräknanden av kurser från grundutbildning till forskarutbildning kan de tillgodoräknas i yttersta fall. Alla tillgodoräknanden måste diarieföras såsom en kurs utanför KTH. Handledaren måste godkänna kursdeltagandet som sker utanför KTH och tillstyrka skriftligt kursen för vidareöverföring till LADOK. Katrin Grunfeld är ansvarig för LADOK inregistreringar på institutionsnivå. För att tillgodoräkna sig kurser som Du läser på andra lärosäten krävs det; godkännande av kursen från handledaren, namnet på kursen (engelska och svenska), namn och titel på ansvarig examinator, intyg på godkänd kurs. Informationen ges till Katrin som ser till att registrering sker i LADOK. Närmare information om kurser kan du läsa i Studieplan för forskarutbildningsämne Mark- och vattenteknik. Bilaga Alla doktorander har inte samma typ av anställning, här är de vanligaste förekommande anställningsformerna; Doktorandanställning, Industridoktorand, Stipendium, Utbildningsbidrag 4 Licentiat- och doktorsexamen Nedräkningsplan för licentiatexamen: Nedräkningsplan för doktorsexamen: Bilaga Bilaga

7 5 Institutionstjänstgöring Tillsammans med din huvudhandledare bestämmer du om din arbetstid skall omfatta studier på heltid eller 80% studier och 20% institutionstjänstgöring. Institutionen kan dock inte alltid erbjuda institutionstjänstgöring. Hittills har institutionen kunnat erbjuda tjänstgöring i form av undervisning. Det finns alltså i huvudsak två varianter av doktorandtjänster: heltid forskarutbildning i 4 år utan undervisning eller 80% med 20% institutionstjänstgöring i 5 år. Det är möjligt att ändra fördelningen från termin till termin. Ändringen förs även in i LADOK (aktivitet och försörjning). Lägg tillsammans med din handledare in din undervisning i din plan för de närmaste åren och redovisa den i den individuella studieplanen. När du börjar undervisa kan du märka att du lägger ner mycket mer tid än som avsatts. Du bör diskutera detta med din handledare så att ni kan komma fram varför det är så och vad som behöver åtgärdas. Det är ytterst viktigt att doktoranden själv följer upp att aktivitet och försörjning överensstämmer i LADOK och ser till att eventuell fel information korrigeras i LADOK. Om du skulle undervisa på en annan institution är det viktigt att du informerar om detta för vidare fakturering eller omföring av den avsatta undervisningstiden. (Aira, Britt, Lars-Erik) Doktorandlön Som månadslön gäller följande belopp t.om /mån som grundlön /mån, minst 30 % av fordringarna /mån, minst 50% av fordringarna eller då licentiatexamen har avlagts /mån, minst 80% av fordringarna för doktorsexamen Vill du ha lönen direkt på konto i Nordea eller överförd till annan bank måste du om du är nyanställd innan din första lön, fylla i en blankett överföringsuppgifter genom Nordea. Vill du senare ändra uppgifterna, fyll i blanketten Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter. Ditt anställningsavtal som doktorand förnyas ett år i taget. Information om distansarbete Distansarbete skall vara frivilligt och bygga på en överenskommelse mellan KTH och den enskilde arbetstagaren, där ömsesidigt förtroende utgör grunden. Arbetsgivaren och den anställde skall tillsammans definiera mål för distansarbetet och komma överens om hur arbetet skall redovisas och följas upp. Distansarbetet skall bedrivas på sådant sätt att det inte påverkar KTH s huvudverksamheter.

8 6 Högst tre dagar per vecka får användas till distansarbete. Det är viktigt att arbetstagaren inte förlorar den sociala kontakten med arbetskamrater och arbetsenhet. Dagarna för distansarbetet skall förläggas så att arbetstagaren har möjlighet att delta på arbetsplatsens gemensamma arbets- och informationsträffar. Arbetsgivaren är ansvarig för att informationssäkerheten hanteras i enlighet med KTHs policies, föreskrifter och riktlinjer samt att rimlig säkerhetsnivå upprätthålls. Detta avser såväl informations- som IT-säkerhet. Arbetstagaren skall erhålla det säkerhetsstöd som behövs. Kontakt kan vid behov tas med IT-avdelningen. Arbetsivaren är ansvarig för arbetsmiljön på platsen för distansarbetet enligt Arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har skyldighet att se till att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller då dessa är tillämpliga. Lagen om arbetsskadeförsäkring gäller om arbetstagaren drabbas av arbetsskada i bostaden under arbetstid, under förutsättning att ett distansarbetsavtal finns. Den utrustning som har tillhandahållits av arbetsgivaren tillhör KTH och skall utkvitteras av den anställde. Utrustningen återlämnas då distansarbetet upphör. Den får inte användas för privat bruk. Arbetsgivaren svarar för skada på eller förlust av utrustning och annan egendom som tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren svarar för arbetstagarens självriskkostnader om den utlämnade utrustningen orsakar brand- eller annan skada och reparation/ersättningsanskaffning bekostas av arbetstagarens hemförsäkring. Arbetstagaren skall innan distansarbetet inleds se till att han/hon har betryggande hemförsäkringsskydd. Arbetsgivaren kan i vissa fall ersätta bredbandskostnader. (väldigt sällsynt gäller för de som har ansvarsställning inom skolan) Det ankommer på skolchef/motsv eller annan chef vid en skola/motsv, avdelning eller enhet att avgöra vilka arbetstagare som är i behov av en bredbandsuppkoppling för att på ett kvalitativt godtagbart sätt kunna utföra sitt distansarbete. För varje arbetstagare som distansarbetar skall det finnas ett individuellt distansarbetsavtal och avtalet får tecknas för högst ett år i taget. Företagshälsovård KTH har avtal om företagshälsovård med Feelgood Östermalmshälsan. Alla anställda vid KTHs samtliga campus ( Valhallavägen, Kista, Haninge, Södertälje och Flemingsberg ) vänder sig till samma företagshälsovårdsenhet, Feelgood Östermalmshälsan. Alla anställda kan vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor av både fysisk och psykosocial karaktär, liksom rehabilitering. Sjukvårdsfrågor som inte rör arbetsrelaterade besvär, hänvisas till primärvården.

9 7 Vid Feelgood Östermalmshälsan finns arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, ergonom, sjukgymnast, företagssköterska och företagsläkare. Feelgood Östermalmshälsan ligger på Fiskartorpsvägen 15A i Stockholm, tel och direktnummer till företagssköterskan är: Friskvård KTH erbjuder sina anställda möjlighet till friskvård 1 timme per vecka under arbetstid. KTH och ABE-skolan har avtal med KTH-hallen för motion. Institutionen kompenserar max ,-/år för friskvårdsaktiviteter. Det går inte att ge ersättning för friskvårdsaktiviteterna i efterskott, därför är det viktigt att innan du bestämmer din träningsform att kontakta Aira (tel. 7910) för vidare information. KTH kommer att teckna ett nytt Friskvårdsavtal under Arbetstid Arbetstiden är reglerad enligt ALFA. Doktorander undantas från arbetstidlagens tillämpning, annars är årsarbetstiden 1760 timmar. För arbetstagare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka. Övertid utgår inte. Semester Doktorander arbetar, enligt statistiken mer än föreskriven arbetstid, tar mindre semester och arbetar på semestern. Vidare sjukskriver sig doktorander sällan. Hur du disponerar din ålagda årsarbetstid i stort bestämmer du och din handledare. Du är skyldig att ta ut din semester. KTH tillämpar schablonmetoden inom lärar- och forskartjänster / forskarstuderande. Dvs. du tar ut din semester under pågående år. Semestertillägget betalas ut till dig i samband med decemberlönen. I princip tar man ut hela årssemestern varje år och det är viktigt att du är ledig på din semester. Informera Aira om din semester, hon ser till att den överförs till semestertablån. Den hittar du på institutionens hemsida. Årssemester utgår med följande antal dagar: T o m det år Du fyller 29 år Fr o m det år du fyllt 30 år Fr o m det år Du fyllt 40 år 28 dagar 31 dagar 35 dagar Den anställde har rätt till semester redan under första anställningsåret. För den som har koncentrerad deltidstjänstgöring kommer semesterledigheten att kvotberäknas. Den som är anställd endast en del av året har semester enligt följande: Antalet anställningsdagar x årssemester / 365. Antalet semesterdagar framgår av lönespecifikationen..

10 8 En annan viktig detalj är, när du går på semester eller är borta från din arbetsplats att du skriver på din dörrtavla när du är tillbaka. Vi rekommenderar att du återkopplar din telefon med vissa koder i samband med semester eller annan frånvaro. Bilaga Sjukfrånvaro - föräldrarledighet Egen sjukfrånvaro, föräldraledighet och tillfällig vård av barn har du rätt att kompenseras för. Det är viktigt att du anmäler egen sjukfrånvaro och vård av barn till Aira eller Britt (kontaktpersoner) och i samband med vård av barn eventuellt till försäkringskassan. Under de två första veckorna betalar arbetsgivaren din sjukfrånvaro. Du kan byta ut den första sjukdagen /karensdagen mot en semesterdag. Om du blir sjuk ring till Aira, tel eller Britt eller kollega som informerar vidare. Ersättning för sjukvårdskostnader Kostnader för läkarvård och tandvård i form av oralkirurgisk behandling ersätts av KTH med högst 95 kr per besök. Uppvisande av att registrering skett i högkostnadskort krävs ej. Med läkarvård avses undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar. Kostnader för läkarvård hos företagshälsovården som ges av läkare som inte är anslutna till Försäkringskassan, ersätts av KTH på samma sätt som ersättning sker för läkarvård som ges av anslutna läkare. Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av KTH med högst 55 kr per besök. Uppvisande av att registrering i högkostnadskort skett krävs ej. Sjukhusvård ersätts av KTH med högst 70 kr för varje vårddag. Kostnaderna för sådana receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av KTH. Skicka dina kvitton till PAA-löner, Susanne Simlin (Mov s kontaktperson), tel Om arbetstagaren insjuknar vid tjänsteresa och förrättning utomlands, ersätter KTH skäliga och om möjligt styrkta kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel. Diskriminering Enligt lag har arbetsgivaren skyldighet att tillse att diskriminering ej förekommer mot personer på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning. Lagarna omfattar bl a förbud mot diskriminering dels i samband med rekrytering av medarbetare och dels betr beslut som arbetsgivaren fattar för anställd personal; beslut om befordran, beslut om utbildning för befordran, beslut om uppsägning och tillämpning av löner och arbetsvillkor.

11 9 Vid diskriminering på grund av funktionshinder har arbetsgivaren en skyldighet att vidta stödoch anpassingsåtgärder för personer med funktionshinder (gäller vid anställning, vid befordran eller utbildning för befordran) där det skäligen kan krävas att arbetsgivaren vidtar sådana åtgärder. Arbetsgivaren åläggs dessutom utrednings- och åtgärdsskyldighet vid trakasserier mot arbetstagare. Med trakasserier avses sådant uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetstagares integritet och som har samband med arbetstagarens etniska tillhörighet eller funktionshinder eller sexuella läggning. Tjänsteresor/traktamente Alla resor bokas via KTH-RES hos Ticket Affärsresor. KTH har tecknat ett ramavtal med Ticket Affärsresor för tjänsteresor för att få en helhetsbild över KTH:s tjänsteresor, miljörapportering och säkerhetsrapportering vid ev olyckor och incidenter. Fördelar för resenären är att resebyrån finns till hjälp under hela resan, hjälp till att välja leverantör utifrån miljöhänsyn, garanterad tillgång till statliga ramavtal och resebyråns avtal. Tillgång till lågkostnadsflyg, självbokning via webbportal och personlig service. Det är viktigt att uppdatera "Min profil och PUL-godkännande i KTH-RES för reseorder och onlinebokning via KTH-RES Efter uppdatering av min profil och PUL-godkännande har alla anställda tillgång till onlinebokningen via KTH-RES; Resa/bokning/skapa en ny resa/sök/boka. Lathund för uppdatering av "Min profil" och "PUL-godkännande" Bilaga Resor kan även bokas per telefon via Ticket Affärsresor, Öppettider I akutfall 24-timmarsservice, inom Sverige Från övriga världen (OBS! Extra arvode utgår!) Din egen reseräkning gör du i KTH/RES https://kth.marakanda.se/ Du kan få hjälp med din första reseräkning genom din administrativa kontaktperson. Innan du påbörjar din tjänsteresa måste du göra din reseorder i KTH-RES. Printa ut din reseorder, skriv under den och ge den till din kontaktperson innan din resa. Reseordern kopplas elektroniskt till din reseräkning som du gör efter din tjänsteresa. Din chef attesterar både reseordern och reseräkningen elektroniskt i KTH-RES.

12 10 Tjänstereförsäkring KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för sina anställda hos Kammarkollegiet. Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor och förrättningar för KTH:s räkning. Det gäller för hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller en annanplats där tjänsteresan börjar eller slutar. under avbrott p g a semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Vid en utrikes tjänsteresa gäller även grundskyddet. Avbrottet får då inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan eller förrättningen. Försäkringen gäller utan självrisk. Du kommer att få Kammarkollegiets tjänstereseförsäkringskort genom din kontaktperson. I kortet har du telefonnummer till SOS-international samt information hur du bär dig åt om olyckan skulle vara framme. Bilaga Stipendier Ett 20-tal stiftelser ger resebidrag till lärare, forskare och forskarstuderande oberoende av ämnesområde. Du kan söka stipendiemedel på KTH. Följande stipendiefonder finns: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KTHs allmänna resestiftelser, Karl Engvers stiftelse. Sök aktivt på KTH s intranät. Laboratorieverksamhet vid institutionen Vid Mov s vatten- och markkemiska laboratoriet utförs mark- och vattenkemiska analyser för institutionens forskningsprojekt och undervisning. Laboratoriet ligger på bottenvåningen till vänster om entrén Teknikringen 76 ovanför KTH POST. Ansvariga samt kontaktpersoner är Ann Fylkner och Bertil Nilsson. Om du skulle behöva använda laboratoriet är det viktigt att ta kontakt med Ann eller Bertil innan och att du läser föreskriften för laboratoriearbetet. Bilaga

13

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Personalavdelningen informerar

Personalavdelningen informerar DOKTORANDHANDBOKEN, Bilaga 10 2011-03-28 Personalavdelningen informerar Uppdaterad version mars 2011 En kort information till Dig som erhållit doktorandanställning, utbildningsbidrag eller assistentanställning

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Individuell studieplan för forskarutbildningen

Individuell studieplan för forskarutbildningen ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013

Anställningsvillkor. för STs medlemmar. ST inom Arbetsförmedlingen. Sammanställt av ST i september 2013 Anställningsvillkor inom Arbetsförmedlingen för STs medlemmar Sammanställt av ST i september 2013 ST inom Arbetsförmedlingen Kortfattad sammanställning över några av de viktigaste anställningsvillkoren

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

2011-11- 17. SNABBGUIDE i personaladministrativa rutiner för personalhandläggare på institutioner/enheter

2011-11- 17. SNABBGUIDE i personaladministrativa rutiner för personalhandläggare på institutioner/enheter Nyanställning Vid nyanställning ska arbetstagaren skicka in: Examensbevis (högsta utbildning) Meritförteckning med uppgifter om tidigare anställningar som skickas till Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Välkommen som ny medarbetare vid Lunds Tekniska Högskola Information till dig som nyanställd doktorand Innehållsförteckning VÄLKOMMEN SOM DOKTORAND VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA... 4 INFORMATION OM LUNDS

Läs mer

Regler för distansarbete Allmänt om distansarbete

Regler för distansarbete Allmänt om distansarbete Personalavdelningens PA-handbok Datum 1999-10-01 Regler för distansarbete Allmänt om distansarbete Distansarbete kan tillämpas där det innebär besparing i verksamheten i form av lägre lokalkostnader och/eller

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH Rektor 100 44 Stockholm Teresa Edelman BESLUT 2006-04-05 Reg.nr 31-3358-05 Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation Dnr: 930-2005-1036, dossnr:

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (6) 2012-02-21 INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE MÅL: Att ny personal får kunskap om och känner delaktighet i utvecklandet av verksamhetens

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och

att osynliggöra personer på grund av könstillhörighet på så sätt att deras handlingar och LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön Fastställd av institutionsstyrelsen 2011-02-02 Litteraturvetenskapliga institutionen

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010)

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) DNR Exempel på skrivningar för redan anställd vid GU som är folkbokförd och betalar skatt i Sverige. Viktigt att observera att skrivningarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad

Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad Fördelar med att jobba på Högskolan Kristianstad 20150213 Det finns många anledningar att arbeta vid Högskolan Kristianstad Flera studier visar att statligt anställda trivs på jobbet. Arbetet upplevs som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Studieplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-12-16. Organisationen av forskarutbildningen inom textil och mode

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling Arbetsrätt och trygghetsfrågor Övertalighet och avveckling Ledar- och kompetensutveckling Lönebildning Hälsa och miljö Jämställdhet och inkluderande

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012

Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet. Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Delegationsordning för Avdelning 229 ST inom Migrationsområdet Fastställd av avdelningsstyrelsen den 8 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Förhandlingar... 4 Avtalsförhandlingar... 4 MBL-förhandlingar...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter

tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter tillsynsrapport Studiefi nansiering för doktorander rättssäkerhetsaspekter Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer