Studiehandbok för forskarutbildningen vid tema Teknik och social förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok för forskarutbildningen vid tema Teknik och social förändring"

Transkript

1 1 Studiehandbok för forskarutbildningen vid tema Teknik och social förändring December 2013 Organisation Tema Teknik och social förändring (tema T) är en del av Temainstitutionen inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Temainstitutionen grundades 1979 och bedriver tvärvetenskaplig och problemorienterad forskning och forskarutbildning. Tema T startade Tema T:s hemsida: Det finns idag fyra teman vid Temainstitutionen: Barn (tema B) Genus (tema G) Teknik och social förändring (tema T) Vatten i natur och samhälle (tema V) Temaforskning äger även rum på andra institutioner inom Linköpings universitet. För närvarande finns följande tema: Kultur och samhälle (tema Q) Ansvariga vid tema T Avdelningschef är professor Claes-Fredrik Helgesson Studierektor för forskarutbildningen vid tema T är professor Harald Rohracher Administrativ assistent är Eva Danielsson liu.se) Forskningsprogram Vid tema T finns för närvarande tre forskningsprogram av tvärvetenskaplig karaktär, samt ett forskningsprogram tillsammans med tema V. Alla doktorander

2 2 och lärare/forskare ingår i något av programmen. Doktorandernas avhandlingsarbete och deltagande i seminarier sker i huvudsak inom det egna programmet, men alla är välkomna att delta i de andra programmens seminarier och annan verksamhet. Det finns möjlighet att byta huvudsaklig programtillhörighet under forskarutbildningen efter samtal med handledare och programansvariga. Tema T samarbetar också med flera teknisk/naturvetenskapliga institutioner vid Linköpings universitet, Chalmers, KTH samt Uppsala universitet i en gemensam forskarskola, Program Energisystem. De doktorander vid tema T som ingår i denna forskarskola tillhör även tema T:s program och deltar i deras verksamhet. Förutom programtillhörighet tillhör doktoranden även sin årskull (t.ex. D08 för dem som påbörjat sina forskarstudier vårterminen 2008) och deltar under första studieåret i gemensamma och obligatoriska baskurser. Doktoranderna förutsätts ta en aktiv del i tema T:s programverksamhet samt i temats gemensamma Högre seminarier, konferenser, internat och annan gemensam och kollegial verksamhet. Program vid Tema T: TEknik, Vardag, Samhälle (TEVS) Teknik, praktik, identitet ValueS I samverkan med Tema V: Grönt kritiskt forum Forskarskolan Energisystem: Doktorandens villkor Allmänt om forskarutbildningen Bestämmelser gällande för forskarutbildning (omfattning, tillträde, behörighet, urval mm) finns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med senare ändringar: De finns även i regler och riktlinjer fastställda för de olika fakulteterna vid Linköpings universitet. Högskoleverkets doktorandhandbok (http://www.doktorandhandboken.nu/) riktar sig till den som funderar på att börja doktorandutbildning, men även till den som redan har påbörjat sina forskarstudier. Den innehåller information om doktorandens rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarutbildningen.

3 3 Konsultera också gärna den information som finns på Filosofiska fakultetens hemsida Se även information på Temainstitutionens hemsida (http://www.tema.liu.se/ I den doktorandhandbok du just nu läser finns uppgifter om vad som gäller för forskarutbildningen vid Tema T. Se även forskarutbildningens hemsida: Antagning och behörighet Tema T har vanligtvis antagning till doktorandutbildning vartannat år, men däremellan sker också antagning till externt finansierade projekt. Information om utlysningen och antagningen finns på vår hemsida: För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande, dels har allmän behörighet, dels har den särskilda behörighet som finns föreskrivet för varje enskilt tema. Dessutom skall den sökande bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. Allmän behörighet har den som på minst avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet skaffat sig motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att man har minst 90 högskolepoäng i ett fördjupningsämne som är relevant för tema T. I dessa poäng skall det ingå en uppsats (C-uppsats) i fördjupningsämnet eller ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Arbetet behöver inte vara färdigt vid ansökningstillfället men skall avlutas terminen innan forskarutbildningen påbörjas. Urval sker genom bedömning av den sökandes meriter, särskilt då uppsatser/examensarbete, samt genom intervjuer av ett urval sökande. Beslut om antagning fattas av prefekten på Temainstitutionen efter rekommendation från tema T. Antagningsbeslutet skickas därefter av nämndens sekreterare till Studentcentrum, som skriver in vederbörande i Forskar-Ladok, som är ett datorbaserat register över forskarstuderande vid Linköpings universitet. Både de sökande som har antagits och de som inte har antagits meddelas om beskedet.

4 4 Organisation Vid Tema-institutionen i stort finns en prefekt, proprefekter samt en institutionsstyrelse med doktorandrepresentanter. Temas doktorander är medlemmar vid Temas doktorandråd, som fungerar som en informationslänk mellan Temas institutionsstyrelse, prefekturen och doktoranderna vid institutionen. Tematiskt forum för doktorander är en mötesplats för doktorander vid samtliga teman inom Linköpings universitets. Forumet är till för att doktorander ska kunna diskutera och få information om viktiga frågor, både under och efter doktorandtiden. Vid tema T finns finns en avdelningschef, en biträdande avdelningschef samt en tema T-nämnd vilka är rådgivande organ till avdelningschefen. I tema T-nämnden är doktoranderna representerade. Tema Ts verksamhet organiseras också via utskott. Vilka utskott vi har varierar efter vilket behov vi ser, men vi har bland annat utskott kring publicering, forskarutbildning och PR. Utskotten är öppna för alla att delta i. Arbetet i utskotten sker inom ramen för medarbetarens tjänst. Ordförande i varje utskott är ansvarig för att organisera och driva på arbetet i utskotten, varför den personen är en tillsvidareanställd lärare/professor. Precis som T-nämnden är utskotten rådgivande mot Avdelningschefen. Arbetsplatsträffar (APT) är obligatorisk för alla medarbetare enligt LiU-beslut. Vi har ca 3 APT per termin. Innehållet i APT varierar. Exempel på frågor för APTn är allmän information, strategiska frågor för tema T, utskotten rapporterar hit, gemensamma frågor i allmänhet som vi tycker bör diskuteras av hela organisationen. Vid Tema T finns ett handledarmöte där Tema T:s lärare (post.docs, forskar assistenter, lektorer och professorer) deltar oberoende av om de för tillfället är handledare eller inte. Handledarmötet behandlar och diskuterar viktiga frågor gällande doktorandens studiegång (se nedan). Medlemskap Medlemskap i studentkåren har länge varit obligatoriskt för forskarstuderande, men detta obligatorium försvann den 1 juli Förutom medlemskap i

5 5 studentkåren väljer många doktorander att vara med i en fackförening. Flera fackförbund är representerade bland Temas doktorander. SULF är vanligast, men även andra SACO-förbund som JUSEK, CF, SSR samt ett flertal TCO-förbund är representerade. Studiefinansiering Till forskarutbildningen får, enligt Högskoleförordningen, endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering ordnad. Dessa villkor har sedan starten gällt doktorander vid Temainstitutionen och alltså även vid tema T. Det lönesystem som gäller vid Tema-institutionen innebär att nyantagna doktorander får doktorandtjänst från studietidens start, med garanterad finansiering under fyra år. Ett femte år kan doktoranderna själva medverka till att finansiera genom att utföra assistentuppgifter. Vanligen innebär detta ca 20% assistenttjänst per år i fem år. Omfånget kan dock variera avsevärt från år till år och beror även av tillgången på assistenttjänstuppgifter. Assistenttjänsten kan bestå av att undervisa inom eller utanför tema T, sköta vissa administrativa uppgifter, eller vara assistent i ett forskningsprojekt. Som generell princip gäller att dessa uppgifter skall vara finansierade och meriterande. Lönestegen för doktorander fastställs genom förhandlingar mellan universitetet och SACO. Lönestegen gäller för samtliga doktorander vid Temainstitutionen. Sedan beslutar institutionens prefekt var inom stegen doktorandlönerna skall ligga. Anställningsförordnandet som doktorand får gälla högst ett år. Därefter förlängs förordnandet med ett år i taget efter beslut i Institutionsstyrelsen. Detta beslut förbereds av tema-institutionens Forskarutbildningskommitté, i vilken även ingår doktorandrepresentanter. Förordnandet som doktorand innebär en heltidsanställning och doktoranden förväntas närvara vid tema T den största delen av tiden och aktivt delta i dess vetenskapliga och kollegiala verksamhet. I vissa fall finansieras doktoranden redan från starten av externa anslag med viss inriktning. I andra fall finansieras doktoranden av tema T:s basanslag. För olika praktiska och administrativa frågor, konsultera informationen på tema T:s eller tema-institutionens hemsidor. Forskarutbildningen vid tema T

6 6 Studieplaner Vid Tema T finns en fastställd studieplan. Studieplanen är ett officiellt dokument som beskriver forskarutbildningens mål och uppläggning. Den beskriver även behörighetskrav och förkunskapskrav. Studieplanen återfinns på hemsidan: Studieplan för forskarutbildningen Utbildningens uppläggning Forskarutbildningen vid tema T leder normalt till en doktorsexamen. Den nominella studietiden för doktorsexamen är fyra år. För den doktorand som också arbetar som assistent 20% av tiden blir den faktiska studietiden fem år. Forskarutbildningen kan även leda till en licentiatexamen. Denna beräknas ta två till tre år, beroende på assistenttjänstens omfång. Forskarutbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. För doktorsexamen, 240 högskolepoäng, fordras dels godkänt vid de prov som ingår i utbildningen (doktorandkurser, läskurser eller seminarieserier), dels betyget godkänd på en vetenskaplig avhandling, som försvarats vid en offentlig disputation. Avhandlingen omfattar 150 högskolepoäng. Betyg på avhandlingen bestäms av en betygsnämnd med tre ledamöter. För licentiatexamen, 120 högskolepoäng, fordras godkänt på de prov som ingår i utbildningen (doktorandkurser, läskurser eller seminarieserier) samt betyget godkänd på en licentiatuppsats. Denna utgörs av en vetenskaplig uppsats eller en på vetenskaplig grund utarbetad rapport om 60 högskolepoäng. Uppsatsen ska försvaras vid ett licentiatseminarium på tema T. Betyget godkänd eller underkänd på licentiatavhandlingen bestäms av en granskningskommitté bestående av tre ledamöter. För mer information om bestämmelserna för doktors- respektive licenciatexamen, se nedan samt fakultetens hemsida (http://www.filfak.liu.se/forskarutbildning). Kurser Under en termin, vanligtvis den första terminen, läser de nyantagna doktoranderna gemensamma kurser. Dessa ger en översikt över forskningsfältet Teknik och social förändring. Kursutbudet förändras från år till år beroende på tema T:s utveckling, kursutvärderingarnas synpunkter och lärarkårens sammansättning. Terminen därpå läses ytterligare gemensamma kurser och avhandlingsarbetet påbörjas genom författande av en uppsats som omfattar 15 högskolepoäng. För doktorander antagna till Program Energisystem innebär denna terminen gemensamma kurser

7 7 inom forskarskolans ram. Under följande år läses kurser, antingen vid tema T, vid temainstitutionen eller vid andra institutioner eller universitet inom eller utom landet. Doktorander vid Program Energisystem gör ett gemensamt projekt, det s. k. Tvärprojektet. I samtliga doktoranders kurspaket måste ingå en metodkurs om minst 7,5 högskolepoäng. Vissa kurser kan vara individuella läskurser. Vilka kurser doktoranden skall läsa görs upp i samråd mellan doktorand och handledare. När en doktorandkurs eller en individuell läskurs är avslutad skall kursansvarig lärare meddela resultatet till temats administrativa assistent, som skriver ut intyg till doktoranderna samt rapporterar i Forskar-Ladok. Vid kurser utanför institutionen, lämnas efter avslutad kurs ett kursintyg till den administrativa assistenten. Tillgodoräknande av sådana kurser tillstyrks av forskarstudierektorn på delegation av Institutionsstyrelsen. Den administrativa assistenten rapporterar poängen i Forskar-Ladok och en betygslista skrivs under av handledaren. Seminarier En viktig del av tema T:s verksamhet är seminarierna. Ett Högre seminarium äger rum på onsdagseftermiddagarna. Det är gemensamt för alla vid tema T och består av att angelägna tema T gemensamma frågor diskuteras eller att inbjudna forskare eller tema T:s forskare presenterar sin verksamhet. Doktorandernas slutseminarier sker också inom ramen för det Högre seminariet. Därutöver har varje program egna seminarier på en fast veckotid. Vid dessa seminarier diskuteras den forskning som görs av programmets medlemmar, även ganska preliminära forskningsresultat. Till programseminarierna inbjuds ibland även externa forskare. Speciella seminarier kan även ordnas kring en specifik forskningsfråga, ett samhälleligt fenomen eller kring teori- och metodfrågor. Även om programseminarierna främst samlar programmets medlemmar är de öppna också för andra intresserade. Handledning Under doktorandens första termin beslutas i samråd mellan doktoranden och institutionens lärare vem som skall bli huvudhandledare. Denne skall vara docentkompetent eller motsvarande. Vanligtvis ingår huvudhandledaren i samma program som doktoranden. Utöver huvudhandledaren skall doktoranden ha en eller flera biträdande handledare. Biträdande handledare skall ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande kompetens och behöver inte ha anställning vid tema T.

8 8 Tema har fastställt en Handledarpolicy som återfinns Tema Forskarutbildningskommitté (FUK) hemsida: https://www.tema.liu.se/internt/forskarutbildningskommitten/forskarutbildningskommitten1?l=sv Individuell studieplan Doktoranden skall för varje år sammanställa en individuell studieplan. Den skall innehålla en beskrivning av vad doktoranden har gjort och planerna för den resterande avhandlingstiden. Studieplanen ligger till grund för beslut om förlängning av förordnandet. Den individuella studieplanen författas i samråd med handledare. Beskrivning av vad den individuella studieplanen skall innehålla finns på Tema Forskarutbildningskommitté (FUK) hemsida: https://www.tema.liu.se/internt/forskarutbildningskommitten/beslut-iinstitutionsstyrelsen?l=sv Assistenttjänstgöring Assistenttjänstgöring ger doktoranden möjligheter att skaffa sig erfarenhet av andra verksamheter vid universitetet, framför allt undervisning och administration. Tema T ger också till och ifrån olika kurser på olika nivåer inom filosofisk fakultet, till teknologer samt inom lärarutbildningen. Det finns också normalt möjlighet att undervisa eller handleda inom ramen för kurser som ges av andra institutioner inom och utanför Linköpings universitet. Tillgången på assistentjänstgöring varierar dock bland annat beroende på hur många kurser tema T är involverade i. Assistenttjänstgöringen ger meriter för exempelvis fortsatt undervisning inom universitet och högskolor, men är också avsedd att bidra till temats dagliga fungerande, administrativt och socialt. Tjänstgöringen bokförs i klocktimmar. Den planeras i samråd med handledaren och redovisas regelbundet. Arbetsmiljö Doktorander på tema T får en arbetsplats med dator och telefon. I början av forskarutbildningen får doktoranderna vanligtvis dela rum, för att mot slutet av utbildningen normalt få ett eget arbetsrum. Det finns på Temainstitutionen flera funktioner som skall hjälpa och stödja de anställda vid problem av olika slag. För doktorander är det ofta naturligast att vända sig till handledare för att reda ut eventuella problem. Vid temainstitutionen finns också en personalintendent som doktoranden kan vända sig med personliga eller sociala problem. Till institutionen finns också Feelgood knuten. Dess personal kan hjälpa till med frågor om fysisk arbetsmiljö, stresshantering och psykiska problem. Även Linköpings universitet och studentkårer tillhandahåller stöd i form av Studenthälsa, studentpräst och studentkuratorer.

9 9 Tema har också handlingsplaner för sexuella trakasserier och diskriminering, arbetsmiljö, miljö och lika villkor. Dessa dokument återfinns: https://www.tema.liu.se/policydokument?l=sv Utlandsvistelser och internationella kontakter Tema T uppmuntrar och uppmanar doktoranderna att knyta internationella kontakter. Detta kan ske genom deltagande i internationella forskarskolor, vilka brukar finnas inom de flesta ämnesområden. Tema T har nära samarbete med ett rad utländska läroanstalter och det finns därför goda möjligheter att fullgöra en del av forskarstudierna där. Tema T uppmuntrar också doktoranderna att presentera sina forskningsresultat på internationella konferenser samt anordnar regelbundet egna nationella och internationella workshops och konferenser. Stationer och riktpunkter för doktorandarbetet Forskarutbildningen vid tema T innehåller ett antal fastställda riktpunkter. Dessa är till för att ge förutsägbarhet och stadga åt doktorandens tid vid tema T. De skall även underlätta för handledare och lärarkollektivet att få överblick över den enskilda doktorandens arbete och fatta beslut om stöd och eventuella förändringar. Händelser/krav Individuell studieplan När (riktpunkter) En gång per år Huvudhandledare utses Under termin 1 Avhandlingsidé färdig Slutet termin 1 Avhandlingsförberedande uppsats (ej Program Energisystem) Slutet termin 2 Avhandlingsplan (ej Program Energisystem) Början termin 3 Tvärprojekt, Program Energisystem Termin 3 Avhandlingsplan, Program Energisystem Början termin 4 Treterminsgranskning 60%-seminarium Slutet termin 3/början termin 4 Efter 60% av doktorandtiden Motsvarande 60% av prestationen vad gäller kurser och avhandling

10 10 Slutseminarium Slutet termin 7 Tidsangivelserna ovan bygger på heltidsstudier och justeras utifrån sjukledighet, föräldraledighet och assistenttjänstgöring. Tidsangivelserna är också anpassade till att de doktorander som ingår i Program Energisystem har en något annorlunda studieplan som bl.a. innebär fler kurser, tvärvetenskapligt samarbete samt gemensamma projekt inom detta program. Huvud- och bihandledare utses under första terminen. För Program Energisystems doktorander tillsätts via programmet också ytterligare en handledare, något som ska göras senast termin 5. Doktorand och handledare planerar gemensamt doktorandens arbete med kurser, avhandlingsarbete och assistenttjänst och formaliserar en gång per år besluten i doktorandens individuella studieplan, som är ett bindande dokument. I studieplanen skall genomförda kurser under föregående år och planerade kurser under kommande år redovisas. Även information om planerat och/eller genomfört 60%-seminarium skall redovisas. Studierektor för Tema T ansvarar för att kurser ges under doktorandens första år. För doktorander inom Program Energisystem ansvarar också studierektor inom programmet för första årets kurser. Därefter är huvudhandledaren ansvarig för att doktoranden genomgår erforderliga kurser. För doktorander, som inte är antagna på Program Energisystem, avslutas kursåret med en avhandlingsförberedande uppsats, som skall leda fram till en avhandlingsplan vid början av termin 3. I planen ingår huvudsakliga frågeställningar, metodöverväganden och arbetsplan för det fortsatta arbetet. Doktorander inom Program Energisystem gör under termin 3 ett tvärprojekt som förväntas leda fram till en avhandlingsplan vid början av termin 4. I planen ingår huvudsakliga frågeställningar, metodöverväganden och arbetsplan för det fortsatta arbetet. Efter kursåret sker kollegial uppföljning av doktorandernas arbete utifrån en strukturerad modell enligt följande: Tre-terminsgranskning Mot slutet av forskarutbildningens tredje termin äger en treterminsgranskning rum. För Program energisystems doktorander sker denna granskning efter det att tvärprojektet genomförts, vilket kan innebära att granskningen sker vid början av

11 11 termin 4. Treterminsgranskningen innebär en avstämning av doktorandens studiesituation och avhandlingsarbete. Dess syfte är att ge doktoranden en möjlighet till synpunkter och råd utifrån andra perspektiv än de hon/han tidigare varit bekant med. Den skall också ge lärarkollegiet en uppfattning om doktorandens avhandlingsarbete, handledningssituation och fortsatta planer. Granskningen genomförs av en av handledarmötet utsedd lärare, dock inte någon av doktorandens handledare. Inför granskningen skall doktoranden lämna in allt omfattande skriftligt material som producerats under forskarutbildningen (kursuppsatser, avhandlings-pm, rapporter, artiklar, o dyl) samt redovisa avhandlingsplanen och hur den har följts. Granskarens uppgift är att läsa vad doktoranden har skrivit samt att samtala med doktoranden och hans/hennes handledare separat. Vid behov bör granskaren även samtala med de lärare som följt doktorandens progression i kurssammanhang och/eller programansvariga för det program doktoranden tillhör. Samtalen och bedömningen skall, för det första, ta fasta på doktorandens läroprocess under tiden vid tema T. Har han/hon kunnat dra nytta av tema T:s kurser och seminarier, deltagit i den vardagliga intellektuella interaktionen, visat öppenhet för synpunkter och perspektiv, samt kunnat påbörja sitt avhandlingsarbete på rimligt sätt? Det är således progressionen i arbetet och inte bara avhandlingsprojektet som bedöms. Vad gäller doktorander vid Program Energisystems doktorander samt vid andra tvärvetenskapliga program/projekt bör granskningen också ta hänsyn till hur dess tvärvetenskapliga erfarenheter påverkat avhandlingsarbetet och avhandlingens inriktning. Treterminsgranskningen bör, för det andra, utröna om praktiska problem eller samarbetsproblem uppstått som påverkat processen. Det kan gälla tillträde till det empiriska fältet, sociala eller medicinska problem, brister i handledningen eller att assistenttjänstgöringen tagit för stort utrymme. Granskaren avger en skriftlig bedömning av projektet samt av hur arbetet fortskridit. I bedömningen skall också de faktorer som påverkat processen (i positiv eller negativ riktning) redovisas, liksom förslag på eventuella stödåtgärder. I dokumentet (samt vid samtalen) bör granskaren ge synpunkter vad gäller inriktning, teori och metod, förslag på litteratur, kontakter mm. Granskarens bedömning diskuteras vid ett handledarmöte och tillställs därefter doktoranden. Handledarmötet kan besluta om extra stöd eller handledarbyte för att hjälpa doktoranden vidare. I de fall då progressionen bedöms som svag eller

12 12 projektet drabbats av problem kan handledarmötet i samverkan med doktorandens handledare också föreslå en särskild åtgärdsplan som specificerar särskilda stödinsatser från miljön, men också särskilda arbetsinsatser från doktoranden som skall genomföras under en viss tidsperiod. Om doktoranden inte kunnat uppfylla dessa insatser under den uppsatta tidsperioden kan handledarmötet i samverkan med doktorandens handledare rekommendera en ändrad avhandlingsinriktning eller ta upp en dialog med doktoranden om lic.examen i stället för doktorsexamen. En dialog om ev. lic. examen kan givetvis även föras vid andra tillfällen och även på initiativ av doktoranden om han/hon finner att en lic.examen vore en lämplig avslutning på arbetet. I enstaka undantagsfall kan handledarmötet, om inga andra alternativ syns möjliga, rekommendera att studiestöd ej längre bör erhållas. Formellt beslut om förlängning av studiestödstiden tas i Temas forskarutbildningskommitté utifrån de dokument som inkommit från doktoranden, handledaren och, i förekommande fall, handledarmötet. 60%-seminarium Enligt av Tema-institutionen fastställda riktlinjer skall godkänt 60%-seminarium normalt ha ägt rum senast då den studerande har förbrukat 280 % studiestödstid (av totalt 400%). Detta seminarium sker således när 60% av prestationerna vad gäller kurser och avhandlingsarbete bedöms vara genomförda. Baskurserna bör vara genomförda vid denna tidpunkt. Seminariets syfte är att ge en kvalificerad diskussion av avhandlingens inriktning samt kvaliteten i den preliminära avhandlingstexten. Vid seminariet (som normalt sker i form av ett programseminarium) lägger doktoranden fram en text som bör innehålla en substantiell och strukturerad del av den planerade avhandlingen, med ett par genomarbetade kapitel utifrån det empiriska arbetet, en metoddiskussion och en översikt över forskningsläget och relevanta teoretiska ingångar. Det bör även finnas en tentativ innehållsförteckning eller plan över avhandlingens struktur. Handledarmötet utser en opponent som bör hämtas från ett annat program än det doktoranden tillhör eller från annat tema/annan institution, i regel från inom LiU. Handledarmötet utser även två lärare att specialläsa manuset och delta i seminariet och i den efterföljande diskussionen. Någon av dessa kan, om behov så föreligger, hämtas utanför tema T. Efter seminariet sammanträder doktoranden, handledaren, biträdande handledaren, opponenten och de två utsedda lärarna för att sammanfatta seminariet, föra fram ytterligare synpunkter och råd samt diskutera doktorandens vidare arbete.

13 13 Huvudhandledaren fungerar som ordförande vid detta möte och ansvarar för att minnesanteckningar förs över de råd och synpunkter som framkommit samt ett tentativt tidsschema. Vid nästa handledarmöte redovisas diskussionen och minnesanteckningarna. Om doktoranden anses ha fullgjort 60% rapporterar huvudhandledaren in det till Temas Forskarutbildningskommitté (mailas till FUKs sekreterare). Det är huvudhandledarens uppgift att redovisa eventuell ytterligare diskussion till doktoranden. Om uppfattningar framkommit under seminariet eller handledadrmötet som motiverar extra insatser från tema T:s sida, förändring av inriktning eller handledningssituation, kan handledarmötet besluta att initiera en dialog kring detta med de berörda, och i enlighet med de regler som finns för dessa frågor. I undantagsfall kan handledarmötet kräva särskilda arbetsinsatser från doktoranden som skall genomföras under en viss tidsperiod. Om detta visar sig vara svårt att uppfylla under den uppsatta tidsperioden kan handledarmötet i samverkan med doktorandens handledare rekommendera en ändrad avhandlingsinriktning, eller ta upp en dialog med doktoranden om lic.examen i stället för doktorsexamen. Även doktoranden kan initiera en dialog om eventuell inriktning mot lic. examen. Formellt är det handledaren som, efter hörande av handledarmötet, godkänner 60%-granskningen. Godkänt 60%-seminarium leder till löneförhöjning för doktoranden. I enstaka undantagsfall om inga andra alternativ syns möjliga kan handledarmötet rekommendera att studiestöd ej längre bör erhållas. Formellt beslut om förlängning av studiestödstiden tas i Temas forskarutbildningskommitté utifrån de dokument som inkommit från doktoranden, handledaren och, i förekommande fall, handledarmötet. Slutseminarium Slutseminarium hålls normalt när 6 8 månader återstår av studiestödstiden. Syftet med slutseminariet är att med hjälp av en utanförstående opponent få en kvalificerad bedömning av avhandlingen i dess helhet, samt hanterbara råd inför en sista omskrivning av manus. Syftet är även att bedöma om avhandlingen kan bli färdig inom rimlig tid, vilka insatser som bör sättas in eller om en inriktning mot lic.examen skall rekommenderas. För doktoranden kan slutseminariet även innebära en god träning i att argumentera för sin analys och motivera val av teori och empiri. Ett avhandlingsmanus där alla beståndsdelar finns utarbetade presenteras vid ett

14 14 högre seminarium och granskas av en extern opponent. Manuset skall vara godkänt för presentation av huvudhandledare. Manuset bedöms sedan av en slutseminariekommitté, i vilken ingår tre disputerade forskare. Kommittén sammanträder efter seminariet, tillsammans med opponenten, huvudhandledaren och bihandledaren för att diskutera manuset och skriver därefter en rapport. Kommitténs rapport skall innehålla rekommendationer till förbättringar och/eller särskilda insatser av resurser. Kommittén avger även rekommendationer vad gäller formalia i avhandlingen. Rapporten behandlas snarast på ett handledarmöte. Om osäkerhet råder om avhandlingsarbetet kan handledarmötet rekommendera ytterligare en granskning inom lämplig tidsrymd, samt formerna för densamma. Liksom vid tidigare granskningar kan handledarbyte rekommenderas, liksom insatser av ytterligare resurser. Doktoranden kan i förekommande fall rekommenderas arbeta mot en lic.examen, särskilt om den återstående studiestödstiden bedöms vara för begränsad för att en doktorsavhandling skall kunna färdigställas inom rimlig tid. Rapporten tillställs doktoranden efter handledarmötet och en dialog förs med doktoranden kring dess rekommendationer. Handledaren är huvudansvarig för att tillse att slutseminariekommitténs och handledarmötets synpunkter förmedlas till doktoranden samt för att en eventuell ytterligare granskning genomförs. Huvudhandledaren är även ansvarig för att slutmanus är formellt korrekt innan avhandlingen går till tryckning. Licentiatavhandling En etapp om minst 120 högskolepoäng i forskarutbildningen kan avslutas med licentiatexamen. Följande tillämpningsregler finns fastställda: Reglerna för behörighet, antagning och urval är gemensamma, oberoende av slutmål, licentiat- eller doktorsexamen. Den som önskar avlägga licentiatexamen skall anmäla detta till Forskarutbildningsnämnden på särskild blankett som hämtas på nätet Anmälan bör ske senast en månad före beräknad tidpunkt för examen. Den vetenskapliga uppsatsen (licentiatavhandlingen) bedöms av en av institutionen utsedd granskningskommitté om minst tre disputerade lärare och tilldelas betyget godkänd eller underkänd. Innan betyg sätts på uppsatsen skall den ha ventilerats vid ett seminarium vid institutionen.

15 15 Därvid skall en extern opponent medverka som antingen hämtas från annat lärosäte eller annan institution. Opponenten skall ha doktorsexamen. Det obligatoriska seminariet skall hållas under terminstid och utlysas senast tre veckor i förväg. Endast om det finns särskild motivering kan dessa krav frångås, varvid dekanus fattar beslut. Den vetenskapliga uppsatsen skall finnas tillgänglig minst tre veckor före licentiatseminariet. Den kan då ha en preliminär utformning och få sin slutliga form efter seminariet. Den slutliga texten skall skickas till: universitetsbiblioteket (10 ex), Filosofiska fakultetens kansli, FFK (2 ex) samt institutioner/ämnen vid övriga universitet och högskolor (enligt praxis) Information om det förestående licentiatseminariet sprids i förväg av institutionen på lämpligt sätt. Betyg på de prov som ingår i forskarutbildningen skall bestämmas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator). Doktorsavhandling Allmänt Bestämmelser om doktorsexamen och disputation finns i högskoleförordningen kap 9 samt i universitetsstyrelsens beslut om lokala regler avseende forskarutbildning (RS U2:99). Institutionerna har också fastställt egna anvisningar för det praktiska tillvägagångssättet vid disputation. Avhandlingsserie, förlagspublicering Doktorsavhandlingar vid Filosofiska fakulteten skall publiceras i fakultetens gemensamma skriftserie Linköping Studies in Arts and Science och/eller i någon av de befintliga institutionsserierna. Den gemensamma skriftserien administreras av fakultetskansliet (se anvisningar nedan). Anvisningar för publicering i den gemensamma skriftserien Om doktorsavhandlingen skall publiceras i fakultetens gemensamma skriftserie Linköping Studies in Arts and Science skall du vända dig till fakultetskansliet och Coyntha Sedvall för att få följande: ISBN och ISSN. För att få ett ISBN behövs uppgift om fullständig titel på avhandlingen, disputationsdatum, doktorandens namn och födelseår. Linköping Studies in Arts and Science-nr Kort fakultetstext (svensk eller engelsk) som skall återfinnas i inledningen av avhandlingen

16 16 Om avhandlingen ges ut på förlag är det de som lämnar ut ISBN. Detta nummer ska meddelas till Coyntha Sedvall. LiU har tagit fram riktlinjer för hur avhandlingar som framläggs vid LiU ska se ut: Framsida: Avhandlingarna ska ha en universitetslogotype med enhetlig form, storlek och placering, enligt exempel i beslutet (se länk nedan). Logotypen kan beroende på omslaget återges i LiU-blått, svart eller vitt. Avhandlingsserie anges i sidtopp. Rygg: Årtal och LiU-sigill i botten. Baksida: Logotype och adress i botten, enligt exempel. Omslag: Rubriker ska sättas med typsnittet Scala, olika skärningar och vikter kan förekomma. Papperskvalitet: Vitt bestruket. Tryck: Omslaget ska i övrigt utformas så att det går att producera med offset- eller digitaltryck Mall och olika exempel återfinns här: Var i avhandlingen ISSN, ISBN, skriftserienummer, fakultetstext och logotype skall återfinnas i de mallar som finns här: Spikbladet ska innehålla en svensk och en engelsk sammanfattning av avhandlingen. Till följd av beslutet är mallen för spikbladen nu tvåsidiga. För vidare information se: Linköping University Electronic Press Om inte upphovsrättsliga hinder eller andra hindrande omständigheter (närmare info ges av fakultetskansliet) föreligger skall avhandlingar från Filosofiska fakulteten från och med 1 januari 2005 även publiceras elektroniskt via Linköping University Electronic Press: Publiceringsöverenskommelse finns även här:

17 17 Doktorsavhandlingens form En doktorsavhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete som ska visa att doktoranden tillägnat sig nödvändiga färdigheter för att genomföra vetenskapliga studier. Doktorsavhandlingen utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande verk (monografi) eller som en sammanfattning av vetenskapliga uppsatser som doktoranden har författat ensam eller gemensamt med andra personer (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingen ska skrivas på svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska. Doktorsavhandling som ej är skriven på engelska, franska eller tyska ska innehålla en sammanfattning på något av dessa språk. Till doktorsavhandlingen fogas ett kortfattat engelsk- och svenskspråkigt referat (=abstract). En doktorsavhandling kan utformas på väldigt många olika sätt. Det finns dock vissa gemensamma allmänna punkter som kan vara till stöd vid arbetet med att utforma en avhandling: Avhandlingen ska vara disponerad så att det är lätt för en läsare att se vad som motiverade arbetet, vilket resultat det gav och varför resultatet är av värde. Det ska finnas ett abstract och en sammanfattning där läsaren kan få en överblick över innehållet. Av innehållet ska tydligt framgå vilket problem som behandlats, i vilket vetenskapligt sammanhang problemet ingår och hur problemt avgränsats i avhandlingen. De metoder som använts för att lösa problemet ska beskrivas och motiveras. En genomgång av tidigare studier och litteratur på området ska redovisas och diskuteras Det ska tydligt framgå vad som är referat av tidigare arbeten och vad som är författarens eget bidrag. När det finns medförfattare till en artikel ska det tydligt framgå vad som är författarens respektive medförfattares bidrag. Referenser ska anges på ett tydligt sätt som ej kan missuppfattas så att källor och litteratur lätt kan identifieras. Avhandlingen kan innehålla bilagor, t.ex. intervjuguider eller enkäter som använts. Hänvisningar till bilagorna ska finnas i texten. Bilagorna placeras i slutet av studien, efter källförteckningen. Bilagorna namnges och numreras. De allmänna synpunkterna gäller oavsett avhandlings form som monografi eller sammanläggningsavhandling. För sammanläggningsavhandling har Tema T i övrigt fastslagit följande riktlinjer: En sammanläggningsavhandling ska bestå av sammanfattning och samtliga särtryck.

18 18 En sammanläggningsavhandling ska normalt bestå av minst fyra artiklar och en inledning, s.k. kappa. Det är inte antalet artiklar i en avhandling som är avgörande, utan de vetenskapliga rön som doktoranden bidrar med och redogör för i den sammanbindande delen (kappan). Oavsett antalet och typen av artiklar skall dessa och den sammanbindande delen behandla ett enhetligt forskningsproblem eller - område så, att den studerandes egen helhetsprestation motsvarar de krav som ställs på en avhandling. I kappan beskrivs forskningsområde. Där ska också finnas avsnitt om tidigare forskning, metod och teori samt korta referat av innehållet i artiklarna. Artiklarna kan vara avsedda för publicering i svenska och utländska tidskrifter, antologier, proceedings eller motsvarande, företrädesvis med kollegial granskning (peer review). Minst en av artiklarna ska vara publicerad eller accepterad. En majoritet av dem bör vid disputationstillfället vara inskickade. Högst 50% av artiklarna ska normalt sett vara samförfattade. Vid samförfattande ska anges vilken del av artikeln som avhandlingsförfattaren haft huvudansvar för. Vid disputationen måste författaren kunna redogöra för de grundläggande vetenskapliga principerna som tillämpats också i de delar av avhandlingen som hon eller han ej haft huvudansvar för. Frågor om copyright ska beaktas så att tillstånd införskaffas för utgivningen av redan publicerade artiklar. För tryckning av manuskript som accepterats men inte ännu publicerats, behövs också tillstånd av förlaget. Tryckning av tidigare publicerat material sker enligt förlagets villkor (vilket oftast innebär att det är oredigerat såväl till innehållet som till formalia, dvs. en "fotokopia" av artikeln). En del förlag tillåter tryckning endast i ett begränsat antal, detta antal skall vara tillräckligt för att de som deltar i granskningen av avhandlingen skall kunna ta del av den. Den sammanbindande delen och de opublicerade artiklarna kan sedan tryckas i en större upplaga för att täcka universitetets och doktorandens behov. Artikelmanuskript som är accepterade men ännu inte publicerade och som saknar tryckningstillstånd av förlaget, kan inte tryckas i avhandlingen och därmed inte heller ingå som delarbete i den. Electronic Press vid LiU har specialkompetens kring copyright, så se även: Dessa riktlinjer är avsedda att ange en standard från vilken avvikelser kan förekomma. Avgörande är att kvalitetskraven på en sammanläggningsavhandling är desamma som på en monografiavhandling. Tryckning

19 19 Inför tryckning och publicering av avhandlingen rekommenderas att doktoranden tar kontakt med Eva Danielsson för att få vägledning och råd. Normalt sätter doktoranderna själva sina avhandlingar. Allmänt gäller även att doktoranden själv bör kontakta den som ska trycka avhandlingen i mycket god tid före disputationen. De flesta av tema T:s avhandlingar är tryckta på universitetets eget tryckeri (Liutrycks hemsida: Avhandlingen kan också ges ut på ett bokförlag. Doktoranden uppmanas att söka tryckningsbidrag från lämpliga stiftelser och fonder, något som bör ske i god tid. Doktorsavhandlingar vid Filosofiska fakulteten skall tryckas i en minsta upplaga av 150 exemplar om inte institutionens önskar trycka en större upplaga. Dessa exemplar skall distribueras enligt anvisningarna nedan. Anmälan av disputation Huvudhandledaren skall anmäla disputation till fakulteten på särskild blankett med förslag till fakultetsopponent, ordförande vid disputationen och ledamöter i betygsnämnd. Blankett finns för nedladdning här: Anmälan skall vara fakulteten tillhanda senast två veckor före nämndens nästkommande sammanträde. Tiden mellan anmälan och disputation bör vara minst två månader. Tid och plats för disputation Disputationen skall normalt äga rum under terminstid på tid och plats som rektor fastställer. Om disputation skall äga rum på annan tid än terminstid erfordras synnerliga skäl och särskilt medgivande av dekanus. Lokal för disputationen bokas av ämnet/institutionen. Fakultetens handläggare svarar för att tid och plats för disputation i rektors namn tillkännages i god tid före disputationen. För detta ändamål används en förtryckt blankett. Distribution Senast 3 terminsveckor före disputationen skall doktorsavhandlingen distribueras enligt följande (Eva Danielsson ombesörjer leverans enligt punkt 1-3): 1. Till universitetsbiblioteket (förvärvsenheten) levereras 10 exemplar. Biblioteket lämnar intyg på leveransen. Till fakultetskansliet levereras 10 exemplar.

20 20 Detta ombesörjs av Eva Danielsson. 2. Runt 150 exemplar lämnas till tema T, dels för intern distribution, dels för utskick till andra universitet och miljöer. Tema T svarar för denna distribution, som är obligatorisk, samt lämnar ett kvitto. 3. Ett exemplar lämnas till Temainstitutionens centrala kansli. 4. Återstående exemplar av avhandlingen fördelas mellan temat och doktoranden. Doktoranden bör erhålla minst 50 exemplar. Överblivna exemplar arkiveras. 5. Originalmanuskriptet läggs i arkivet. Vid förfrågan från andra universitet, företag eller privatpersoner brukar temat sälja överblivna exemplar. Priset fastställs i samråd med avdelningschefen. Försäljningen brukar ombesörjas av tema T. Spikning Dekanus (prodekanus) skriver på ett exemplar av avhandlingen senast tre veckor före disputationen. Senast vid denna tidpunkt spikas det påskrivna exemplaret på universitetets officiella anslagstavla. Dessförinnan skall Registrator i hus Origo kontaktas. Samtidigt lämnas kvittona från institutionen och biblioteket på leveransen av avhandlingen. Om synnerliga skäl föreligger kan dekanus medge förkortad spikningstid. Temas avhandlingar brukar också spikas utanför Tem 21 (Elysion) i T-huset. Betygsnämnd, ordförande vid disputationen och fakultetsopponent Betyg för doktorsavhandling skall bestämmas av en betygsnämnd som ska bestå av tre eller fem ledamöter. Sedan anmälan om disputation inkommit till fakulteten fastställer nämnden antalet ledamöter och utser dem. Fakulteten utser också fakultetsopponent och ordförande vid disputationen. Majoriteten av ledamöterna i betygsnämnden skall utses bland lärare vid annan högskola eller liknande. Den som varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat än om det finns synnerliga skäl. Betygsnämnden utser ordförande inom sig. Fakultetsopponent och ledamot i betygsnämnd vid filosofiska fakulteten skall ha docentkompetens (betr. utländsk opponent ha motsvarande vetenskapliga kompetens). Endast om synnerliga skäl föreligger kan annan person utses som fakultetsopponent/ledamot i betygsnämnd. Sådant förslag skall utförligt motiveras av institutionen i samband med anmälan om disputation.

21 21 Disputationsakten Ordningen vid disputation är den följande: Ordföranden öppnar disputationsakten och hälsar de närvarande välkomna. Han/hon presenterar respondenten och titeln på dennes avhandling, fakultetsopponenten samt ledamöterna i betygsnämnden. Ordföranden redogör också för ordningen vid disputationen. Ordförande lämnar därefter över ordet till respondenten, som redogör för eventuella korrigeringar av tryckfel och/eller andra rättelser i avhandlingen. Därefter lämnas ordet till fakultetsopponenten, som vanligen först ger en sammanfattning av innehållet i avhandlingen (ca 20 minuter). Sedan respondenten givits tillfälle att kommentera denna sammanfattning, inleds en diskussion där opponenten framför frågor och synpunkter på bland annat uppläggning, metoder och resultat. Denna del av disputationsakten beräknas ta 1 2 timmar. Därefter förklaras ordet fritt, varvid åhörarna har rätt att ställa frågor till respondenten i den ordning ordföranden bestämmer. Respondenten ska ges tillfälle att besvara varje diskussionsinlägg. Ordföranden tackar därefter de agerande och förklarar disputationen avslutad. Betygsnämnden sammanträder normalt omedelbart efter disputationen då protokoll upprättas. Godkänns avhandlingen innehåller beslutet bara denna information. Underkänns avhandlingen skall däremot skälen för detta redovisas. Fakultetsopponenten har rätt att närvara vid sammanträden med nämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Huvudhandledare skall närvara vid sammanträde med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Betygsnämnden är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Betyg Doktorsavhandlingen skall bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygsättningen skall hänsyn tagas till innehållet i avhandlingen och till försvaret av densamma. En avhandling som författas av två eller flera personer gemensamt får godkännas som doktorsavhandling om författarnas insatser kan särskiljas. Ett beslutsprotokoll skrivs ut och undertecknas av samtliga ledamöter. Godkänns avhandlingen innehåller beslutet bara denna information. Underkänns avhandlingen får nämnden och/eller ledamöter i nämnden motivera beslutet och i

22 22 förekommande fall reservera sig mot det. I ett sådant fall är det möjligt för handledaren att lämna ett särskilt yttrande. Examensbevis Efter disputationen skickas protokollet från betygsnämndens sammanträde till registrator och kopia till fakultetskansliet (ombesörjs av tema T). Om alla moment i övrigt för doktorsexamen är klara, kan doktoranden då ansöka om examensbevis. Ansökan görs på särskild blankett. Till ansökan bifogas utdrag ur Forskar-Ladok (erhålls av den administrativa assistenten på tema T) som visar att avslutad kursdel inrapporterats.

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Studieplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-12-16. Organisationen av forskarutbildningen inom textil och mode

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH Rektor 100 44 Stockholm Teresa Edelman BESLUT 2006-04-05 Reg.nr 31-3358-05 Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation Dnr: 930-2005-1036, dossnr:

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller för forskarstuderande antagna från 2011-01- 01 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen är utfärdad den 3 maj 1977 (dnr CF 62-240/2007). 1 Den har senast ändrats den 10 november 2014 (dnr

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Individuell studieplan för forskarutbildningen

Individuell studieplan för forskarutbildningen ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

FAQ Doktorander vid ERG

FAQ Doktorander vid ERG FAQ Doktorander vid ERG Det här dokumentet vänder sig till doktorander som är antagna till något av forskarutbildningsämnena vid ERG inkl CeHum; etnologi, genusvetenskap, religionshistoria och ämnesdidaktik.

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer