HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013"

Transkript

1 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013 * DAGORDNING * VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 * BOKSLUT FÖR 2012 * VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 * BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013 * FASTSTÄLLA VAL AV ARBETSPLATSOMBUD 2013 * FASTSTÄLLA VAL AV SKYDDSOMBUD 2013 ST inom universitets- och högskoleområdet Postadress: Lilla Gråbrödersgatan 1 B, Lund, Internpost: hämtställe 29, Tfn: E-post: Webbplats:

2 DAGORDNING VID SEKTIONENS ÅRSMÖTE DEN 13 MARS 2013 KL KÅRHUSETS HÖRSAL (KÅRHÖR), LUND 1. Årsmötet öppnas 2. Prövning huruvida årsmötet utlysts i behörig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut om eventuell sektionsavgift 10. Beslut om verksamhetsplan och budget för Motioner och styrelsens yttrande 12. Val av ordförande och vice ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter 14. Val av ersättare för styrelsens ledamöter 15. Val av revisorer och ersättare 16. Fastställa val av arbetsplatsombud 17. Fastställa val av skyddsombud 18. Val av valberedning och ersättare 19. Fullmakt för styrelsen att utse ledamöter i skyddskommittén och områdenas beredande organ, tillika deltagare till avdelningens ombudsmöte/avdelningsråd eller motsvarande, samt till STs regionkonferens. 20. Lönepolitiskt program 21. Övriga frågor 22. Årsmötet avslutas 1

3 SEKTIONENS VERKSAMHET Sektionsmöte Sektionens årsmöte hölls den 28 februari Sektionens medlemsantal Vid årsskiftet 2012/2013 var sektionens medlemsantal Styrelsen Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret kallat till 19 sammanträden. Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Styrelsen bestod framtill den av följande personer: Rita Nilsson ordförande Jacob Branting v. ordförande Lena Thiman Maud Åkesson Erland Helmgren Ersättare: Kjell Nilsson Jan Aldoson Styrelsen bestod från och med av följande personer: Rita Nilsson ordförande Jacob Branting v. ordförande EvaLena Moser 2e v. ordförande Lena Thiman Erland Helmgren Jan Aldoson Hanna Barjosef Ersättare: Kjell Nilsson Maria Schüler Christina Linde Claes Aronsson Ledamöter och ersättare har under året i varierande omfattning varit partiellt tjänstlediga med bibehållen lön för uppdrag som facklig förtroendeman enligt gällande lag och avtal. 2

4 Ansvarsfördelningen och kontaktpersoner: Kassör Lena Thiman Sekreterare EvaLena Moser Jämställdhet/Mångfaldssansvarig Jacob Branting Trygghetsansvarig Lena Thiman Arbetsplatsombud/övriga EvaLena Moser, Jan Aldoson förtroendevalda Lärare, forskare och doktorander Kjell Nilsson Övriga förtroendeuppdrag Ordinarie: Mariana Anton, Nationalekonomiska inst. Cecilia Sjöström, Sektion ekonomi Ersättare: Gunilla Jansson, LDC Mats Lindén, LU Byggnad Valberedning Barbro Palmqvist, sammankallande Mats Larsson Åsa Nordfeldt Louise Nilsson Alonso Acosta Ersättare Pia Jablonsky Lars Magnusson Peter Schüler tom

5 Sektionsstyrelsens berättelse Året i stort Detta år har styrelsen haft en hög arbetsbelastning främst på grund av arbetsgivarens oförmåga att tillföra resurser för det fackliga arbetet. Partsgemensamma överläggningar tillsammans med samtliga fackliga organisationer har pågått kontinuerligt med universitetsledningen sedan föregående år utan något större resultat. Det partgemensamma arbetet kräver stora arbetsinsatser och en långsiktig planering så att tid kan frigöras från det ordinarie arbetet. Trots det har styrelsen prioriterat att tillvarata medlemsintresset i den ändlösa ström av möten, överläggningar, informationer och förhandlingar som arbetsgivaren kallat till. Berättelsen nedan följer verksamhetsplanen för 2012 och inleds med de punkter som finns i verksamhetsplanen rörande detta område. Vidare följer sektionsstyrelsens arbetet gentemot Lunds universitet, sektionen externt och samt medlemsutveckling. Lönepolitik ST:s lönepolitiska plattform samt sektionens lönepolitiska program ska vara väl känd bland medlemmarna. Stärka kunskaperna om kollektivavtalens värde till medlemmarna och potentiella medlemmar Medverka i årets lönekartläggning Förankra och hämta in synpunkter bland medlemmarna inför Avtal Styrelsen har anordnat en mängd arbetsplatsträffar inför Avtal 2012 där man även diskuterat ST:s lönepolitiska plattform, sektionens lönepolitiska program och kollektivavtalens värde. På dess arbetsplatsträffar har omkring två hundra medlemmar deltagit. Lönebildningsarbetet, där lönekartläggning är en del, har för styrelsen varit ett prioriterat arbete under Trots påstötningar hos arbetsgivaren kom inte arbetet igång mer än inledningsvis. Resultatet har blivit att en plan för arbete under våren 2013 ska tas fram. Arbetsmiljö Genomföra träffar med skyddsombuden i syfte att utbyta erfarenheter, utbilda både nya och gamla skyddsombud samt ge en plattform för skyddsombuden att träffa för dem intressanta representanter från arbetsgivaren Arbeta för att höja statusen på skyddsombuden Bevaka resultaten av enkäten som under våren skall gå ut till alla anställda och deltaga i åtgärdsutformandet samt löpande bevaka de åtgärder arbetsgivaren vidtar. Sektionen ser det som en viktig uppgift att bevaka våra medlemmars intressen vid Blekinge tekniska högskola. Sektionen har genomfört två möten med skyddsombuden,, en varje termin. Vid det första mötet var miljöchefen på besök och redovisade sin syn på arbetsmiljöarbetet. Under hösten inbjöds arbetsmiljöverket och berättade om hur man gör en anmälan till som skyddsombud. Styrelsen har lagt ner ett stort arbete för att få organisationen runt skyddsombuden att fungera. 4

6 Det är viktigt att vi har skyddsombud överallt i verksamheten och att alla känner till vem som är skyddsombud på arbetsplatsen. Sektionen har varit representerad i Lunds universitets skyddskommitté, skyddskommitténs arbetsutskott samt i den Exekutiva gruppen som är ett operativt organ till skyddskommittén. Det läggs numera ökad fokus på den psykosociala delen vid Lunds universitet Inför skyddsronder ska all anställda fylla i en enkel enkät, anonymt, som sedan sammanställs och diskuteras på ronden. Facket arbetar för att stödja ledarskapet vid Lunds universitet och därmed förbättra arbetsmiljön för STs medlemmar. Som ett led i detta arbete finns det numera kurser för ledare på olika nivåer både centralt och på fakultetsnivå. Sektionen har varit med och utarbetat innehållet i dessa kurser. Styrelsen har också besökt sektionens medlemmar vid Blekinge tekniska högskola för att stötta de förtroendevalda inför förhandling vid medlemsbrist. Samtidigt samt hölls även haft ett medlemsmöte där förutom frågor kring förhandling vid medlemsbrist även avtal 2012 och allmänna avtalsfrågor diskuterades Utveckling av det fackliga arbetet Verka för att nya arbetsplatsombud samt andra förtroendevalda genomgår stegutbildning Fortsätta utvecklingsarbetet med syfte att vara arbetsplatsfacket för alla Sektionsstyrelsen har under året haft sju möten med arbetsplatsombuden. Vidare har två utbildningstillfällen erbjudits. Innehållet har varit introduktion för nyvalda men även en utbildning för mer erfarna med inriktning på synlighet och medlemsrekrytering. Syftet med träffarna har varit att informera om och diskutera arbetsgivarens förslag på verksamhetsförändringar, den lokala lönerevisionen och hur utvecklingen av det fackliga arbetet kan komma att se ut. Kjell Nilsson har under året varit ansvarig för avdelningens projektsamarbete med Ukrainska Forskarförbundet, som resulterat i ett projekt om forskningspolitik och forskningsorganisering med följande partners: Sociologiska Institutionen i Lund, ST, Ukrainska Forskarförbundet och National Ukrainian Academy of Science Inom projektet arrangerade två seminarier under året. Det första seminariet med den svenska titeln Vetenskapens roll i samhället och vad som krävs av Ukrainas forskningsorganisation för att främja ekonomisk och social utveckling ägde rum i juni 2012 i Kiev och det andra med rubriken "Ukrainskt deltagande i europeiska forsknings- och utbytesprogram" i Kiev i oktober

7 Lika villkorsfrågor Arbeta för att Lunds universitet ska vara en inkluderande arbetsplats och driva ett aktivt arbete för att minska diskrimineringen Använda lönekartläggning för att eliminera osakliga löneskillnader med hänsyn till diskrimineringsgrunder Lunds universitet förfogar tillsammans med de fackliga organisationerna över ekonomiska medel som ska användas för personalens kompetensväxling och kompetensutveckling för att möta omställningar, både interna och externa. Detta grundar sig på beslut från 2001 när avgiften till Trygghetsstiftelsen sänktes och arbetsgivaren istället ska avsätta motsvarande summa till kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder eller andra ändamål om vilka lokala parter kan enas. Parterna är överens om att en långsiktig plan ska läggas fast för vad som ska uppnås och hur medlen ska användas. Arbetsgruppen hette tidigare Samverkansgruppen kring ssk resurser för kompetensutveckling och kompetensväxling enligt RALS namnbyte skedde förra året till Kompetensutvecklingsrådet. I samband med att PUPA, bildades lades Kompetensutvecklingsrådet ner. Formerna för hur medlen ska fördelas ses nu över. Sektionen har under året varit representerade i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling vid Lunds universitet. Rekrytering Öka organisationsgraden för att det fackliga inflytandet ska bestå, utvecklas och växa Erbjuda varje nyanställd medlemskap i ST Fackförbundet ST är för sin verksamhet helt beroende av sina medlemmar. Styrkan sitter inte minst i antalet medlemmar. Rekryteringsarbetet har bedrivits genom utskick av information men även genom samtal i samband med lönesättning vid nyanställning. Servicemål Kontakta nyvalda arbetsplatsombud inom tre månader samt erbjuda steg-utbildning inom Fackförbundet-STs ram. Styrelsen har kontakt arbetsplatsombud inom tre månader och bla erbjudit steg-utbildning inom Fackförbundet-STs ram. Vi har dessutom haft en egen utbildning för nyvalda arbetsplatsombud Sektionen gentemot Lunds universitet Delpensionerna finansieras nu på central nivå vilket styrelsen kom överrens med arbetsgivaren om under Detta ser vi som en stor seger då det ger alla lika möjlighet att få delpension oavsett organisatorisk tillhörighet. Det långsiktiga lönebildningsarbetet har också äntligen kommit igång under 2012 där vi kommer allt närmare för att genomföra en bra lönekartläggning. BESTA-koderna ska ses över. Arbetet med att alla ska få kontinuerliga utvecklingssamtal samt beredas möjlighet till 6

8 lönesamtal går framåt. Det finns möjlighet att på sikt komma fram till LU gemensamma lönekriterier och få fram ett nytt lönepolitisk program för Lunds universitet. Under februari 2012 skickades en enkät ut till alla anställda på Lunds universitet från arbetsgivaren. Vi kände inte att vi hade fått vara delaktiga i framtagandet av enkäten men hade dock varit informerade om ur arbetet fortgick. Under våren hade styreslen sen löpande diskussioner med arbetsgivaren om hur resultatet skulle tolkas och hur det skulle omhändertas. En stor diskussionspunkt var vårt värnande av den enskilda individens integritet. Under hösten fortgick sen arbetet med hur resultatet skulle omhändertas. Vad gäller rekrytering av chefer har det så vitt styreslen kan komma ihåg aldrig varit så många chefsrekryteringar som vi varit delaktiga i. Att delta i rekrytering av chefer är ett krävande arbete men något som styrelsen anser måste göras för värna om det fackliga inflytandet på arbetsplatsen. Vi har deltagit i rekrytering av följande chefer, vicerektor och prorektor, förvaltningsdirektör, planeringschef, innovationschef, maxlabbs direktör, två sektionschefer och tre avdelningschefer tillhörande den centrala förvaltningen, påbörjat rekryteringen av en kanslichef och en dekan. Jacob Branting deltog även som sektionens representant genom Lunds universitet i utvecklingsarbetet som de centrala parterna anordnade vad gäller hur man ska vara en agil verksamhet. Sektionstyreslen har också tillsammans med arbetsgivaren förbättrat rutinerna vid varsel, företrädesrätt och ändrade titlar och ändrade löner. Styrelsens representanter möter arbetsgivaren var vecka under terminstid och får antingen information om eller förhandlar de medelsbrister/arbetsbrister som uppkommit. Är medlemmar i ST berörda ger vi dem råd och stöd. Vi informerar vilka regler och förordningar som gäller och om så behövs, vilka åtgärdsprogram som man kan få ta del av på Trygghetsstiftelsen. Om medelsbristen inte går att lösa med omplaceringar medverkar vi för att få så fördelaktiga villkor för våra medlemmar som möjligt. Styrelsens representanter träffar också arbetsgivaren centralt var vecka under terminstid för förhandling enligt 11 och information enligt 19 MBL. Ärenden rör allt ifrån Fakulteternas budgetar och resursfördelningar, via flyttar och omorganisationer till nya policydokument och avtal. Sektionen inhämtar synpunkter från Berörda medlemmar inför förhandlingarna men har för avsikt att under 2013 förfina hur man inhämtar synpunkterna från medlemmarna. Sektionen externt Sektionen har även varit representerad i TCO-rådet Skåne för hela Fackförbundet STs räkning genom Jacob Branting. TCO-rådet Skåne är ett samarbete mellan de TCO-förbund som återfinns i Skåne och som är villiga att samarbeta om dels utseende av några representanter samt verka som opinionsbildande för TCO-gemensamma värderingar. Förutom ST återfinns Unionen, Vårdförbundet, SKTF och Lärarförbundet i dess arbetsutskott men fler TCOförbund är medlemmar. 7

9 Lunds universitet finns representerade i vår avdelningsstyrelse dels genom Kjell Nilsson och EvaLena Moser som ordinarie, Rita Nilsson som ersättare, samt Jacob Branting i valberedningen. Kjell Nilsson är även ersättare i Fackförbundet STs förbundsstyrelse. Sektionen finns även representerad i STs regionala råd, syd av Rita Nilsson, de regionala råden ska bidra till ökad regional samverkan och samplanering mellan de lokala facken och de regionala kanslienheterna. Rådets uppgift är bland annat att föra fram synpunkter och önskemål om kansliets regionala verksamhet, till exempel om kansliets utbud av utbildningar och aktiviteter. Medlemsutveckling Sektionsstyrelsen har liksom avdelningen och förbundet satsat på medlemsrekrytering vilket bland annat innebär att nyanställda vid Lunds universitet får material från sektionen med information om ST. Nya medlemmar får under de första sex månaderna lägre avgift. Styrelsen har tillsammans med AO under året värvat 119 nya medlemmar, som sektionen har inbjudit till jullunch, där möjlighet har getts att träffa styrelsen och valberedningen samt få information om den fackliga verksamheten vid Lunds universitet. Sektionen har liksom tidigare år kontaktat alla medlemmar som har begärt utträde. Av detta har följande orsaker framkommit: Flyttad till annan sektion/avdelning inom ST 7 Lämnat STs organisationsområde 19 Pensionsavgång 28 Övrigt 34 Totalt: 88 8

10 BOKSLUT 2012 Ingående balans Tillgångar Skulder och eget kapital Medlemsavgifter dec Eget kapital Plusgiro Summa: Resultaträkning Intäkter Utfall 2012 Budgeterat 2012 Medlemsavgifter Eget kapital Summa: Kostnader Teknisk utrustning 0 0 Porto/tele Administration Medlemmar AO-träffar/material Styrelsen Resekostnader Arvoden Bidrag till klubben Utbildning Skatter Summa: Årets resultat Utgående balans Tillgångar Skulder Plusgiro Eget kapital Kundforingar 9163 Medlemsavgiftsfodran nov och dec Årets kaptalförändring Summa:

11 AVSLUTNING Vi vill från styrelsen rikta ett varmt tack till alla våra medlemmar, som aktivt deltagit i det fackliga arbetet inom arbetsgrupper och klubbar samt till skyddsombud, arbetsplatsombud och ledamöter i olika organ inom myndigheten. Lund den 5 mars 2013 Fackförbundet ST Rita Nilsson Jacob Branting EvaLena Moser Ordförande Vice ordförande 2e v. ordförande, sekreterare Lena Thiman Erland Helmgren Jan Aldoson Ledamot, kassör Ledamot Ledamot Hanna Barjosef Kjell Nilsson Maria Schüler Ledamot Ersättare Ersättare Christina Linde Ersättare Claes Aronsson Ersättare 10

12 ST vid Lunds universitet REVISIONSBERÄTTELSE Avd Revisionsberättelsen har tyvärr inte inkommit vid sammanställandet av årsmöteshandlingarna varför den delas ut på årsmötet istället 11

13 Sektionsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2013 Utgångspunkten för vårt arbete är Fackförbundet STs kongressbeslut och ST inom universitets- och högskoleområdets verksamhetsplan. Styrkan i vårt fackliga arbete finns i våra medlemmar. Sektionen ser det som en viktig uppgift att bevaka alla våra medlemmars intressen, även de vid Blekinge tekniska högskola. Utöver det fackliga partsarbetet som utförs, som till exempel löneförhandlingar och MBL-förhandlingar, önskar styrelsen i nära samarbete med arbetsplatsombuden och övriga förtroendevalda arbeta för medlemmarna genom följande visioner och mål: Arbetsmiljö Vid varje omstrukturering och omorganisation ska risk- och konsekvensanalyser tas fram. Öka kunskap och kännedom om det alltmer tysta klimatet på våra arbetsplatser för att aktivt kunna motverka det. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på våra arbetsplatser och skyddsorganisationens ställning ska förstärkas och utvecklas. Lokala arbetstids- och flextidsavtal ska följas och alla ska omfattas av restidsavtal så att all arbetstid är betald. Öka kunskapen om förekomsten av kränkningar, hot och våld på våra arbetsplatser. Inflytande Öka kunskapen om tillämpningen av MBL. Fackförbundet STs organisationsgrad ska öka genom ett systematiskt synlighets- och rekryteringsarbete. Anställningar ska vara tillsvidare och alla på arbetsplatsen ska omfattas av samma anställningsvillkor oavsett anställningsform. Fortsätta utveckla former för ökat inflytande. Verka för att nya arbetsplatsombud samt andra förtroendevalda genomgår steg-utbildningarna. Utveckling Fortsätta arbetet med att identifiera vad som krävs av ett gott ledarskap för att uppnå en god arbetsmiljö. Alla ska omfattas av relevant och strategisk kompetensutveckling med hjälp av individuella kompetensutvecklingsplaner. Fortsätta utvecklingsarbetet med syfte att vara arbetsplatsfacket för alla. Löne- och anställningsvillkor Ge kunskap om och inflytande över hur lönebildning sker både centralt och lokalt för att säkerställa medlemsinflytande. Tidsbegränsat anställda ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller lön, kompetensutveckling, omställning och andra villkor. Stärka kunskaperna om kollektivavtalens värde till medlemmarna och potentiella medlemmar Medverka i årets lönekartläggning. Förankra och hämta in synpunkter bland medlemmarna inför Avtal Arbeta för att Lunds universitet ska vara en inkluderande arbetsplats och driva ett aktivt arbete för att minska diskrimineringen. Använda lönekartläggning för att eliminera osakliga löneskillnader med hänsyn till diskrimineringsgrunder. 12

14 STs politik inom universitets- och högskoleområdet Utveckla kunskapen om Fackförbundet STs värdegrund. Stärka arbetsplatsdemokratin genom att utveckla och bevaka medlemsinflytandet vid förändrade arbets-och anställningsordningar. Fackförbundet STs utbildnings- och forskningspolitik ska göras känd på våra arbetsplatser. Verka för att Lunds universitet förblir en statlig myndighet. 13

15 BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013 Intäkter Förslag 2013 Budget 2012 Medlemsavgifter Eget kapital Summa Kostnader Förslag 2012 Budget 2012 Teknisk utrustning Porto/tele Administration Medlemmar AO-träffar Styrelsen Klubben Utbildning Arvode Resa Skatter 0 0 Summa

16 15

17 16

18 Angående motion om arbetstidsavtalet vid tjänsteresor Sektionsstyrelsen har under längre tid arbetat mot att ett lokalt restidsavtal ska slutas och motionärerna beskriver väl problemen som kan uppkomma vid resor i tjänsten. Styrelsen har så sent som i februari 2013 vid förhandling med arbetsgivaren drivit kravet att ett lokalt restidsavtal måste slutas. Sektionsstyrelsen har även ställt sig bakom förbundets yrkande om att restid är arbetstid i de centrala avtalsförhandlingarna Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen 17

19 18

20 19

21 Angående motion om traktamentsregler vid utrikes tjänsteresa. Motionärerna pekar på problemen vad gäller ersättningsnivån som Skatteverket fastställt för vissa länder. Styrelsen har sen tidigare tagit upp problemen vid ett flertal tillfällen med både Lunds universitet och med avdelningen för högskolor och universitet inom Fackförbundet ST som sektionen tillhör. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen samt föreslår årsmötet att motionen ska skickas vidare till Fackförbundet ST. 20

22 Motion till Fackförbundet ST Undersöka förutsättningarna för att stötta fackliga organisationers arbete inom utbildningssektorn I STs internationella program står det tydligt att STs visioner om fred och frihet, demokrati och social utveckling samt global rättvisa står i förgrunden i STs arbete. Genom att de fackliga organisationerna i olika länder arbetar tillsammans kan vi förbättra arbetstagarnas villkor. Därför är det viktigt att prioritera det internationella arbetet i förbundets verksamhet. El Salvador är ett land i Centralamerika där militärdiktaturerna avlöste varandra under 47 år (sedan 1932) och fackföreningsrörelsen var under 80-talet utsatt för ett 12 år inbördeskrig där mer än människor fick sätta till livet i kampen för demokrati. Det nationella lärarförbundet ANDES 21 DE JUNIO, blev också en del av de folkrörelser som kämpade för ett demokratiskt samhälle, och mer än 850 lärare blev mördade eller försvann. Den 16 januari 1992 undertecknades ett fredsavtal som satte punkt för det långa inbördeskriget och lade grunden för en demokratisk utveckling. Folkrörelserna bildade det nya politiska partiet FMLN för att den parlamentariska vägen försöka vinna den politiska makten. Trots att fredsavtalet innehöll löften om sociala satsningar fortsatte fattigdomen att växa. Av landets sex miljoner invånare lever över 36 procent i fattigdom och över 11 procent i extrem fattigdom enligt siffror från myndigheterna. Efter att FMLN vunnit presidentvalet den 15 mars 2009 startade en förändringsprocess med ambitionen att förbättra fattiga människors levnadsförhållanden, men statens låga skatteintäkter begränsar möjligheten att finansiera nödvändiga sociala reformer. ANDES 21 DE JUNIO har stött den nya regeringen och avstått lönehöjningar till förmån för skolprojekt där regeringen har tagit bort skolavgiften, försett alla barn i grundskolan med skoluniform, ett par skor, frukost och ett glas mjölk. Om den politiska högeralliansen (extremt höger) tar tillbaka regeringsmakten kommer den nyfödda demokratin att äventyras och alla påbörjade sociala reformer upphöra. Situationen för fackföreningsrörelsen kommer att försvåras och därför är det av största vikt att den internationella fackföreningsrörelsen uppmärksammar det här valet och sänder valobservatörer för att visa sitt stöd till de fackliga organisationerna i El Salvador och bidra till att öka tryggheten för valarbetare och väljare, samt avslöja direkta valfuskförsök. Jag yrkar att ST inom Universitets- och Högskoleområdet undersöker förutsättningarna för att starta ett samarbete med något av de fackförbund som organiserar anställda inom högre utbildning, t ex det nationella lärarförbundet ANDES 21 DE JUNIO i El Salvador att ST inom Universitets- och Högskoleområdet sänder valobservatörer för att visa vårt stöd till de fackliga organisationerna i El Salvador vid presidentvalet den 2 februari att sektionsstyrelsen föreslår att årsmötet tillstyrker motionen och att den skickas vidare till STs avdelning inom universitets- och högskoleområdes ombudsmöte samt till STs förbundsstyrelse. Alonso Acosta Rivera ST inom Universitets- och Högskoleområdet (214) 21

23 Sektionsstyrelsen står bakom STs grundläggande värderingar om att arbeta aktivt för demokrati, rättvisa humanism och solidaritet. Vi stödjer förbundets internationella arbete för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga fri- och rättigheter inte är självklara. Sektionsstyrelsen förslår årsmötet att bifalla motionen 22

24 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSPLATSOMBUD (BIL 1) Aktuell lista på arbetsplatsombuden delas ut på årsmötet FASTSTÄLLANDE AV OFR/S SKYDDSOMBUD (BIL 2) Aktuell lista på skyddsombuden delas ut på årsmötet 23

25 (BIL 3) Lönepolitiskt program All lönesättning skall ske på saklig grund. Varje medlem skall veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Kriterier för lönesättning och bedömning av arbetsresultat och skicklighet skall utarbetas och vidareutvecklas partsgemensamt och vara väl kända. Löneskillnader skall vara sakligt grundade och väl motiverade utifrån lönekriterierna. Nyanställda ska få så hög lön som möjligt utifrån sakliga grunder. Vi skall sätta högsta pris på arbetet och kräva reallöneskydd. Utvecklings- och lönesamtal skall genomföras kontinuerligt, dokumenteras och leda fram till personliga utvecklingsplaner. Arbetsbeskrivningar skall finnas för alla och den BESTA-kod som knyts till anställningen skall vara känd av den anställde. Den chef som genomfört dessa samtal skall också medverka i löneförhandlingen och efter slutförd förhandling i ett personligt möte med medarbetaren informera om och motivera utfallet i förhandlingen. Som underlag för löneförhandlingarna skall det finnas partsgemensam statistik som har hög kvalitet och som finns väl tillgänglig. Kollektivavtalet skall vara ett uttryck för solidarisk lönepolitik och innehålla individgaranti. Lönepolitiken skall årligen diskuteras och revideras i samverkan med medlemmarna och beslutas av årsmötet. 24

26 25

27 26

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. - Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. - Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 - Fastställd av STs förbundsstyrelse i december 2012 Innehåll Inledning 4 Prioriteringar 5 Förbundsstyrelsens uppdrag 7 Budget 2013 8 Bilaga 1: Checklista med beskrivning

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015 Årsmöte 2015 Torsdag 19 mars Tid 10.30 Plats: E632 Samt på distans på campusorterna Kiruna, Piteå och Skellefteå Inbjuden gäst är Annika Aronsson Ordförande avdelningsstyrelsen Efter årsmötet serveras

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Representantskap 2014

Representantskap 2014 Representantskap 2014 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Lördagen den 29 mars kl. 9.30-16.00 På Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 Avprickning kl. 8.30 9.30 Mötet hålls mellan kl. 9.30 16.00 1 2

Läs mer

Motion Från Angående Sidan. 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5. 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6

Motion Från Angående Sidan. 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5. 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6 Innehåll Motion Från Angående Sidan Medlemskap 1 Frilans Riks Provmedlemskap 5 2 Frilans Riks Medlemskap för arbetsgivare 6 Intern organisation 3 Mias Klefbeck Klubb- och sektionsindelning 8 4 Frilans

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2011 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställs vid

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 1 Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Malmö högskola som arbetsplats har ett inkluderande synsätt som främjar likabehandling av medarbetare 7 Likabehandlingsfrågorna

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer