HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013"

Transkript

1 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET DEN 13 MARS 2013 * DAGORDNING * VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 * BOKSLUT FÖR 2012 * VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 * BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013 * FASTSTÄLLA VAL AV ARBETSPLATSOMBUD 2013 * FASTSTÄLLA VAL AV SKYDDSOMBUD 2013 ST inom universitets- och högskoleområdet Postadress: Lilla Gråbrödersgatan 1 B, Lund, Internpost: hämtställe 29, Tfn: E-post: Webbplats:

2 DAGORDNING VID SEKTIONENS ÅRSMÖTE DEN 13 MARS 2013 KL KÅRHUSETS HÖRSAL (KÅRHÖR), LUND 1. Årsmötet öppnas 2. Prövning huruvida årsmötet utlysts i behörig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut om eventuell sektionsavgift 10. Beslut om verksamhetsplan och budget för Motioner och styrelsens yttrande 12. Val av ordförande och vice ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter 14. Val av ersättare för styrelsens ledamöter 15. Val av revisorer och ersättare 16. Fastställa val av arbetsplatsombud 17. Fastställa val av skyddsombud 18. Val av valberedning och ersättare 19. Fullmakt för styrelsen att utse ledamöter i skyddskommittén och områdenas beredande organ, tillika deltagare till avdelningens ombudsmöte/avdelningsråd eller motsvarande, samt till STs regionkonferens. 20. Lönepolitiskt program 21. Övriga frågor 22. Årsmötet avslutas 1

3 SEKTIONENS VERKSAMHET Sektionsmöte Sektionens årsmöte hölls den 28 februari Sektionens medlemsantal Vid årsskiftet 2012/2013 var sektionens medlemsantal Styrelsen Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret kallat till 19 sammanträden. Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Styrelsen bestod framtill den av följande personer: Rita Nilsson ordförande Jacob Branting v. ordförande Lena Thiman Maud Åkesson Erland Helmgren Ersättare: Kjell Nilsson Jan Aldoson Styrelsen bestod från och med av följande personer: Rita Nilsson ordförande Jacob Branting v. ordförande EvaLena Moser 2e v. ordförande Lena Thiman Erland Helmgren Jan Aldoson Hanna Barjosef Ersättare: Kjell Nilsson Maria Schüler Christina Linde Claes Aronsson Ledamöter och ersättare har under året i varierande omfattning varit partiellt tjänstlediga med bibehållen lön för uppdrag som facklig förtroendeman enligt gällande lag och avtal. 2

4 Ansvarsfördelningen och kontaktpersoner: Kassör Lena Thiman Sekreterare EvaLena Moser Jämställdhet/Mångfaldssansvarig Jacob Branting Trygghetsansvarig Lena Thiman Arbetsplatsombud/övriga EvaLena Moser, Jan Aldoson förtroendevalda Lärare, forskare och doktorander Kjell Nilsson Övriga förtroendeuppdrag Ordinarie: Mariana Anton, Nationalekonomiska inst. Cecilia Sjöström, Sektion ekonomi Ersättare: Gunilla Jansson, LDC Mats Lindén, LU Byggnad Valberedning Barbro Palmqvist, sammankallande Mats Larsson Åsa Nordfeldt Louise Nilsson Alonso Acosta Ersättare Pia Jablonsky Lars Magnusson Peter Schüler tom

5 Sektionsstyrelsens berättelse Året i stort Detta år har styrelsen haft en hög arbetsbelastning främst på grund av arbetsgivarens oförmåga att tillföra resurser för det fackliga arbetet. Partsgemensamma överläggningar tillsammans med samtliga fackliga organisationer har pågått kontinuerligt med universitetsledningen sedan föregående år utan något större resultat. Det partgemensamma arbetet kräver stora arbetsinsatser och en långsiktig planering så att tid kan frigöras från det ordinarie arbetet. Trots det har styrelsen prioriterat att tillvarata medlemsintresset i den ändlösa ström av möten, överläggningar, informationer och förhandlingar som arbetsgivaren kallat till. Berättelsen nedan följer verksamhetsplanen för 2012 och inleds med de punkter som finns i verksamhetsplanen rörande detta område. Vidare följer sektionsstyrelsens arbetet gentemot Lunds universitet, sektionen externt och samt medlemsutveckling. Lönepolitik ST:s lönepolitiska plattform samt sektionens lönepolitiska program ska vara väl känd bland medlemmarna. Stärka kunskaperna om kollektivavtalens värde till medlemmarna och potentiella medlemmar Medverka i årets lönekartläggning Förankra och hämta in synpunkter bland medlemmarna inför Avtal Styrelsen har anordnat en mängd arbetsplatsträffar inför Avtal 2012 där man även diskuterat ST:s lönepolitiska plattform, sektionens lönepolitiska program och kollektivavtalens värde. På dess arbetsplatsträffar har omkring två hundra medlemmar deltagit. Lönebildningsarbetet, där lönekartläggning är en del, har för styrelsen varit ett prioriterat arbete under Trots påstötningar hos arbetsgivaren kom inte arbetet igång mer än inledningsvis. Resultatet har blivit att en plan för arbete under våren 2013 ska tas fram. Arbetsmiljö Genomföra träffar med skyddsombuden i syfte att utbyta erfarenheter, utbilda både nya och gamla skyddsombud samt ge en plattform för skyddsombuden att träffa för dem intressanta representanter från arbetsgivaren Arbeta för att höja statusen på skyddsombuden Bevaka resultaten av enkäten som under våren skall gå ut till alla anställda och deltaga i åtgärdsutformandet samt löpande bevaka de åtgärder arbetsgivaren vidtar. Sektionen ser det som en viktig uppgift att bevaka våra medlemmars intressen vid Blekinge tekniska högskola. Sektionen har genomfört två möten med skyddsombuden,, en varje termin. Vid det första mötet var miljöchefen på besök och redovisade sin syn på arbetsmiljöarbetet. Under hösten inbjöds arbetsmiljöverket och berättade om hur man gör en anmälan till som skyddsombud. Styrelsen har lagt ner ett stort arbete för att få organisationen runt skyddsombuden att fungera. 4

6 Det är viktigt att vi har skyddsombud överallt i verksamheten och att alla känner till vem som är skyddsombud på arbetsplatsen. Sektionen har varit representerad i Lunds universitets skyddskommitté, skyddskommitténs arbetsutskott samt i den Exekutiva gruppen som är ett operativt organ till skyddskommittén. Det läggs numera ökad fokus på den psykosociala delen vid Lunds universitet Inför skyddsronder ska all anställda fylla i en enkel enkät, anonymt, som sedan sammanställs och diskuteras på ronden. Facket arbetar för att stödja ledarskapet vid Lunds universitet och därmed förbättra arbetsmiljön för STs medlemmar. Som ett led i detta arbete finns det numera kurser för ledare på olika nivåer både centralt och på fakultetsnivå. Sektionen har varit med och utarbetat innehållet i dessa kurser. Styrelsen har också besökt sektionens medlemmar vid Blekinge tekniska högskola för att stötta de förtroendevalda inför förhandling vid medlemsbrist. Samtidigt samt hölls även haft ett medlemsmöte där förutom frågor kring förhandling vid medlemsbrist även avtal 2012 och allmänna avtalsfrågor diskuterades Utveckling av det fackliga arbetet Verka för att nya arbetsplatsombud samt andra förtroendevalda genomgår stegutbildning Fortsätta utvecklingsarbetet med syfte att vara arbetsplatsfacket för alla Sektionsstyrelsen har under året haft sju möten med arbetsplatsombuden. Vidare har två utbildningstillfällen erbjudits. Innehållet har varit introduktion för nyvalda men även en utbildning för mer erfarna med inriktning på synlighet och medlemsrekrytering. Syftet med träffarna har varit att informera om och diskutera arbetsgivarens förslag på verksamhetsförändringar, den lokala lönerevisionen och hur utvecklingen av det fackliga arbetet kan komma att se ut. Kjell Nilsson har under året varit ansvarig för avdelningens projektsamarbete med Ukrainska Forskarförbundet, som resulterat i ett projekt om forskningspolitik och forskningsorganisering med följande partners: Sociologiska Institutionen i Lund, ST, Ukrainska Forskarförbundet och National Ukrainian Academy of Science Inom projektet arrangerade två seminarier under året. Det första seminariet med den svenska titeln Vetenskapens roll i samhället och vad som krävs av Ukrainas forskningsorganisation för att främja ekonomisk och social utveckling ägde rum i juni 2012 i Kiev och det andra med rubriken "Ukrainskt deltagande i europeiska forsknings- och utbytesprogram" i Kiev i oktober

7 Lika villkorsfrågor Arbeta för att Lunds universitet ska vara en inkluderande arbetsplats och driva ett aktivt arbete för att minska diskrimineringen Använda lönekartläggning för att eliminera osakliga löneskillnader med hänsyn till diskrimineringsgrunder Lunds universitet förfogar tillsammans med de fackliga organisationerna över ekonomiska medel som ska användas för personalens kompetensväxling och kompetensutveckling för att möta omställningar, både interna och externa. Detta grundar sig på beslut från 2001 när avgiften till Trygghetsstiftelsen sänktes och arbetsgivaren istället ska avsätta motsvarande summa till kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder eller andra ändamål om vilka lokala parter kan enas. Parterna är överens om att en långsiktig plan ska läggas fast för vad som ska uppnås och hur medlen ska användas. Arbetsgruppen hette tidigare Samverkansgruppen kring ssk resurser för kompetensutveckling och kompetensväxling enligt RALS namnbyte skedde förra året till Kompetensutvecklingsrådet. I samband med att PUPA, bildades lades Kompetensutvecklingsrådet ner. Formerna för hur medlen ska fördelas ses nu över. Sektionen har under året varit representerade i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling vid Lunds universitet. Rekrytering Öka organisationsgraden för att det fackliga inflytandet ska bestå, utvecklas och växa Erbjuda varje nyanställd medlemskap i ST Fackförbundet ST är för sin verksamhet helt beroende av sina medlemmar. Styrkan sitter inte minst i antalet medlemmar. Rekryteringsarbetet har bedrivits genom utskick av information men även genom samtal i samband med lönesättning vid nyanställning. Servicemål Kontakta nyvalda arbetsplatsombud inom tre månader samt erbjuda steg-utbildning inom Fackförbundet-STs ram. Styrelsen har kontakt arbetsplatsombud inom tre månader och bla erbjudit steg-utbildning inom Fackförbundet-STs ram. Vi har dessutom haft en egen utbildning för nyvalda arbetsplatsombud Sektionen gentemot Lunds universitet Delpensionerna finansieras nu på central nivå vilket styrelsen kom överrens med arbetsgivaren om under Detta ser vi som en stor seger då det ger alla lika möjlighet att få delpension oavsett organisatorisk tillhörighet. Det långsiktiga lönebildningsarbetet har också äntligen kommit igång under 2012 där vi kommer allt närmare för att genomföra en bra lönekartläggning. BESTA-koderna ska ses över. Arbetet med att alla ska få kontinuerliga utvecklingssamtal samt beredas möjlighet till 6

8 lönesamtal går framåt. Det finns möjlighet att på sikt komma fram till LU gemensamma lönekriterier och få fram ett nytt lönepolitisk program för Lunds universitet. Under februari 2012 skickades en enkät ut till alla anställda på Lunds universitet från arbetsgivaren. Vi kände inte att vi hade fått vara delaktiga i framtagandet av enkäten men hade dock varit informerade om ur arbetet fortgick. Under våren hade styreslen sen löpande diskussioner med arbetsgivaren om hur resultatet skulle tolkas och hur det skulle omhändertas. En stor diskussionspunkt var vårt värnande av den enskilda individens integritet. Under hösten fortgick sen arbetet med hur resultatet skulle omhändertas. Vad gäller rekrytering av chefer har det så vitt styreslen kan komma ihåg aldrig varit så många chefsrekryteringar som vi varit delaktiga i. Att delta i rekrytering av chefer är ett krävande arbete men något som styrelsen anser måste göras för värna om det fackliga inflytandet på arbetsplatsen. Vi har deltagit i rekrytering av följande chefer, vicerektor och prorektor, förvaltningsdirektör, planeringschef, innovationschef, maxlabbs direktör, två sektionschefer och tre avdelningschefer tillhörande den centrala förvaltningen, påbörjat rekryteringen av en kanslichef och en dekan. Jacob Branting deltog även som sektionens representant genom Lunds universitet i utvecklingsarbetet som de centrala parterna anordnade vad gäller hur man ska vara en agil verksamhet. Sektionstyreslen har också tillsammans med arbetsgivaren förbättrat rutinerna vid varsel, företrädesrätt och ändrade titlar och ändrade löner. Styrelsens representanter möter arbetsgivaren var vecka under terminstid och får antingen information om eller förhandlar de medelsbrister/arbetsbrister som uppkommit. Är medlemmar i ST berörda ger vi dem råd och stöd. Vi informerar vilka regler och förordningar som gäller och om så behövs, vilka åtgärdsprogram som man kan få ta del av på Trygghetsstiftelsen. Om medelsbristen inte går att lösa med omplaceringar medverkar vi för att få så fördelaktiga villkor för våra medlemmar som möjligt. Styrelsens representanter träffar också arbetsgivaren centralt var vecka under terminstid för förhandling enligt 11 och information enligt 19 MBL. Ärenden rör allt ifrån Fakulteternas budgetar och resursfördelningar, via flyttar och omorganisationer till nya policydokument och avtal. Sektionen inhämtar synpunkter från Berörda medlemmar inför förhandlingarna men har för avsikt att under 2013 förfina hur man inhämtar synpunkterna från medlemmarna. Sektionen externt Sektionen har även varit representerad i TCO-rådet Skåne för hela Fackförbundet STs räkning genom Jacob Branting. TCO-rådet Skåne är ett samarbete mellan de TCO-förbund som återfinns i Skåne och som är villiga att samarbeta om dels utseende av några representanter samt verka som opinionsbildande för TCO-gemensamma värderingar. Förutom ST återfinns Unionen, Vårdförbundet, SKTF och Lärarförbundet i dess arbetsutskott men fler TCOförbund är medlemmar. 7

9 Lunds universitet finns representerade i vår avdelningsstyrelse dels genom Kjell Nilsson och EvaLena Moser som ordinarie, Rita Nilsson som ersättare, samt Jacob Branting i valberedningen. Kjell Nilsson är även ersättare i Fackförbundet STs förbundsstyrelse. Sektionen finns även representerad i STs regionala råd, syd av Rita Nilsson, de regionala råden ska bidra till ökad regional samverkan och samplanering mellan de lokala facken och de regionala kanslienheterna. Rådets uppgift är bland annat att föra fram synpunkter och önskemål om kansliets regionala verksamhet, till exempel om kansliets utbud av utbildningar och aktiviteter. Medlemsutveckling Sektionsstyrelsen har liksom avdelningen och förbundet satsat på medlemsrekrytering vilket bland annat innebär att nyanställda vid Lunds universitet får material från sektionen med information om ST. Nya medlemmar får under de första sex månaderna lägre avgift. Styrelsen har tillsammans med AO under året värvat 119 nya medlemmar, som sektionen har inbjudit till jullunch, där möjlighet har getts att träffa styrelsen och valberedningen samt få information om den fackliga verksamheten vid Lunds universitet. Sektionen har liksom tidigare år kontaktat alla medlemmar som har begärt utträde. Av detta har följande orsaker framkommit: Flyttad till annan sektion/avdelning inom ST 7 Lämnat STs organisationsområde 19 Pensionsavgång 28 Övrigt 34 Totalt: 88 8

10 BOKSLUT 2012 Ingående balans Tillgångar Skulder och eget kapital Medlemsavgifter dec Eget kapital Plusgiro Summa: Resultaträkning Intäkter Utfall 2012 Budgeterat 2012 Medlemsavgifter Eget kapital Summa: Kostnader Teknisk utrustning 0 0 Porto/tele Administration Medlemmar AO-träffar/material Styrelsen Resekostnader Arvoden Bidrag till klubben Utbildning Skatter Summa: Årets resultat Utgående balans Tillgångar Skulder Plusgiro Eget kapital Kundforingar 9163 Medlemsavgiftsfodran nov och dec Årets kaptalförändring Summa:

11 AVSLUTNING Vi vill från styrelsen rikta ett varmt tack till alla våra medlemmar, som aktivt deltagit i det fackliga arbetet inom arbetsgrupper och klubbar samt till skyddsombud, arbetsplatsombud och ledamöter i olika organ inom myndigheten. Lund den 5 mars 2013 Fackförbundet ST Rita Nilsson Jacob Branting EvaLena Moser Ordförande Vice ordförande 2e v. ordförande, sekreterare Lena Thiman Erland Helmgren Jan Aldoson Ledamot, kassör Ledamot Ledamot Hanna Barjosef Kjell Nilsson Maria Schüler Ledamot Ersättare Ersättare Christina Linde Ersättare Claes Aronsson Ersättare 10

12 ST vid Lunds universitet REVISIONSBERÄTTELSE Avd Revisionsberättelsen har tyvärr inte inkommit vid sammanställandet av årsmöteshandlingarna varför den delas ut på årsmötet istället 11

13 Sektionsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2013 Utgångspunkten för vårt arbete är Fackförbundet STs kongressbeslut och ST inom universitets- och högskoleområdets verksamhetsplan. Styrkan i vårt fackliga arbete finns i våra medlemmar. Sektionen ser det som en viktig uppgift att bevaka alla våra medlemmars intressen, även de vid Blekinge tekniska högskola. Utöver det fackliga partsarbetet som utförs, som till exempel löneförhandlingar och MBL-förhandlingar, önskar styrelsen i nära samarbete med arbetsplatsombuden och övriga förtroendevalda arbeta för medlemmarna genom följande visioner och mål: Arbetsmiljö Vid varje omstrukturering och omorganisation ska risk- och konsekvensanalyser tas fram. Öka kunskap och kännedom om det alltmer tysta klimatet på våra arbetsplatser för att aktivt kunna motverka det. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på våra arbetsplatser och skyddsorganisationens ställning ska förstärkas och utvecklas. Lokala arbetstids- och flextidsavtal ska följas och alla ska omfattas av restidsavtal så att all arbetstid är betald. Öka kunskapen om förekomsten av kränkningar, hot och våld på våra arbetsplatser. Inflytande Öka kunskapen om tillämpningen av MBL. Fackförbundet STs organisationsgrad ska öka genom ett systematiskt synlighets- och rekryteringsarbete. Anställningar ska vara tillsvidare och alla på arbetsplatsen ska omfattas av samma anställningsvillkor oavsett anställningsform. Fortsätta utveckla former för ökat inflytande. Verka för att nya arbetsplatsombud samt andra förtroendevalda genomgår steg-utbildningarna. Utveckling Fortsätta arbetet med att identifiera vad som krävs av ett gott ledarskap för att uppnå en god arbetsmiljö. Alla ska omfattas av relevant och strategisk kompetensutveckling med hjälp av individuella kompetensutvecklingsplaner. Fortsätta utvecklingsarbetet med syfte att vara arbetsplatsfacket för alla. Löne- och anställningsvillkor Ge kunskap om och inflytande över hur lönebildning sker både centralt och lokalt för att säkerställa medlemsinflytande. Tidsbegränsat anställda ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller lön, kompetensutveckling, omställning och andra villkor. Stärka kunskaperna om kollektivavtalens värde till medlemmarna och potentiella medlemmar Medverka i årets lönekartläggning. Förankra och hämta in synpunkter bland medlemmarna inför Avtal Arbeta för att Lunds universitet ska vara en inkluderande arbetsplats och driva ett aktivt arbete för att minska diskrimineringen. Använda lönekartläggning för att eliminera osakliga löneskillnader med hänsyn till diskrimineringsgrunder. 12

14 STs politik inom universitets- och högskoleområdet Utveckla kunskapen om Fackförbundet STs värdegrund. Stärka arbetsplatsdemokratin genom att utveckla och bevaka medlemsinflytandet vid förändrade arbets-och anställningsordningar. Fackförbundet STs utbildnings- och forskningspolitik ska göras känd på våra arbetsplatser. Verka för att Lunds universitet förblir en statlig myndighet. 13

15 BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013 Intäkter Förslag 2013 Budget 2012 Medlemsavgifter Eget kapital Summa Kostnader Förslag 2012 Budget 2012 Teknisk utrustning Porto/tele Administration Medlemmar AO-träffar Styrelsen Klubben Utbildning Arvode Resa Skatter 0 0 Summa

16 15

17 16

18 Angående motion om arbetstidsavtalet vid tjänsteresor Sektionsstyrelsen har under längre tid arbetat mot att ett lokalt restidsavtal ska slutas och motionärerna beskriver väl problemen som kan uppkomma vid resor i tjänsten. Styrelsen har så sent som i februari 2013 vid förhandling med arbetsgivaren drivit kravet att ett lokalt restidsavtal måste slutas. Sektionsstyrelsen har även ställt sig bakom förbundets yrkande om att restid är arbetstid i de centrala avtalsförhandlingarna Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen 17

19 18

20 19

21 Angående motion om traktamentsregler vid utrikes tjänsteresa. Motionärerna pekar på problemen vad gäller ersättningsnivån som Skatteverket fastställt för vissa länder. Styrelsen har sen tidigare tagit upp problemen vid ett flertal tillfällen med både Lunds universitet och med avdelningen för högskolor och universitet inom Fackförbundet ST som sektionen tillhör. Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen samt föreslår årsmötet att motionen ska skickas vidare till Fackförbundet ST. 20

22 Motion till Fackförbundet ST Undersöka förutsättningarna för att stötta fackliga organisationers arbete inom utbildningssektorn I STs internationella program står det tydligt att STs visioner om fred och frihet, demokrati och social utveckling samt global rättvisa står i förgrunden i STs arbete. Genom att de fackliga organisationerna i olika länder arbetar tillsammans kan vi förbättra arbetstagarnas villkor. Därför är det viktigt att prioritera det internationella arbetet i förbundets verksamhet. El Salvador är ett land i Centralamerika där militärdiktaturerna avlöste varandra under 47 år (sedan 1932) och fackföreningsrörelsen var under 80-talet utsatt för ett 12 år inbördeskrig där mer än människor fick sätta till livet i kampen för demokrati. Det nationella lärarförbundet ANDES 21 DE JUNIO, blev också en del av de folkrörelser som kämpade för ett demokratiskt samhälle, och mer än 850 lärare blev mördade eller försvann. Den 16 januari 1992 undertecknades ett fredsavtal som satte punkt för det långa inbördeskriget och lade grunden för en demokratisk utveckling. Folkrörelserna bildade det nya politiska partiet FMLN för att den parlamentariska vägen försöka vinna den politiska makten. Trots att fredsavtalet innehöll löften om sociala satsningar fortsatte fattigdomen att växa. Av landets sex miljoner invånare lever över 36 procent i fattigdom och över 11 procent i extrem fattigdom enligt siffror från myndigheterna. Efter att FMLN vunnit presidentvalet den 15 mars 2009 startade en förändringsprocess med ambitionen att förbättra fattiga människors levnadsförhållanden, men statens låga skatteintäkter begränsar möjligheten att finansiera nödvändiga sociala reformer. ANDES 21 DE JUNIO har stött den nya regeringen och avstått lönehöjningar till förmån för skolprojekt där regeringen har tagit bort skolavgiften, försett alla barn i grundskolan med skoluniform, ett par skor, frukost och ett glas mjölk. Om den politiska högeralliansen (extremt höger) tar tillbaka regeringsmakten kommer den nyfödda demokratin att äventyras och alla påbörjade sociala reformer upphöra. Situationen för fackföreningsrörelsen kommer att försvåras och därför är det av största vikt att den internationella fackföreningsrörelsen uppmärksammar det här valet och sänder valobservatörer för att visa sitt stöd till de fackliga organisationerna i El Salvador och bidra till att öka tryggheten för valarbetare och väljare, samt avslöja direkta valfuskförsök. Jag yrkar att ST inom Universitets- och Högskoleområdet undersöker förutsättningarna för att starta ett samarbete med något av de fackförbund som organiserar anställda inom högre utbildning, t ex det nationella lärarförbundet ANDES 21 DE JUNIO i El Salvador att ST inom Universitets- och Högskoleområdet sänder valobservatörer för att visa vårt stöd till de fackliga organisationerna i El Salvador vid presidentvalet den 2 februari att sektionsstyrelsen föreslår att årsmötet tillstyrker motionen och att den skickas vidare till STs avdelning inom universitets- och högskoleområdes ombudsmöte samt till STs förbundsstyrelse. Alonso Acosta Rivera ST inom Universitets- och Högskoleområdet (214) 21

23 Sektionsstyrelsen står bakom STs grundläggande värderingar om att arbeta aktivt för demokrati, rättvisa humanism och solidaritet. Vi stödjer förbundets internationella arbete för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga fri- och rättigheter inte är självklara. Sektionsstyrelsen förslår årsmötet att bifalla motionen 22

24 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSPLATSOMBUD (BIL 1) Aktuell lista på arbetsplatsombuden delas ut på årsmötet FASTSTÄLLANDE AV OFR/S SKYDDSOMBUD (BIL 2) Aktuell lista på skyddsombuden delas ut på årsmötet 23

25 (BIL 3) Lönepolitiskt program All lönesättning skall ske på saklig grund. Varje medlem skall veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Kriterier för lönesättning och bedömning av arbetsresultat och skicklighet skall utarbetas och vidareutvecklas partsgemensamt och vara väl kända. Löneskillnader skall vara sakligt grundade och väl motiverade utifrån lönekriterierna. Nyanställda ska få så hög lön som möjligt utifrån sakliga grunder. Vi skall sätta högsta pris på arbetet och kräva reallöneskydd. Utvecklings- och lönesamtal skall genomföras kontinuerligt, dokumenteras och leda fram till personliga utvecklingsplaner. Arbetsbeskrivningar skall finnas för alla och den BESTA-kod som knyts till anställningen skall vara känd av den anställde. Den chef som genomfört dessa samtal skall också medverka i löneförhandlingen och efter slutförd förhandling i ett personligt möte med medarbetaren informera om och motivera utfallet i förhandlingen. Som underlag för löneförhandlingarna skall det finnas partsgemensam statistik som har hög kvalitet och som finns väl tillgänglig. Kollektivavtalet skall vara ett uttryck för solidarisk lönepolitik och innehålla individgaranti. Lönepolitiken skall årligen diskuteras och revideras i samverkan med medlemmarna och beslutas av årsmötet. 24

26 25

27 26

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet

Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet Handlingar Årsmöte ST vid KI 2016 ST inom Universitet och Högskola FÖREDRAGSNINGSLISTA Sektion 214/03 Karolinska Institutet 2016-03-17 Årsmöte i Fackförbundet STs sektion vid Karolinska Institutet Dag/tid:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FACKFÖRBUNDET ST- INOM UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 214-33 VERKSAMHETSÅRET 2010 Förtroendevalda Styrelsen Peter Gustafsson, ordförande (CTS/TS) Mira Markovinovic, sekreterare, (GF) Eva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015 Årsmöte 2015 Torsdag 19 mars Tid 10.30 Plats: E632 Samt på distans på campusorterna Kiruna, Piteå och Skellefteå Inbjuden gäst är Annika Aronsson Ordförande avdelningsstyrelsen Efter årsmötet serveras

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

ST inom universitets och högskoleområdet

ST inom universitets och högskoleområdet Dagordning för sektionens årsmöte Tid: Onsdag 20 mars 2013 kl 17:30 Plats: Matsalen, entréplan, Studentcentrum, Matrosgatan 1, Malmö 1. Årsmötets öppnas 2. Prövning huruvida årsmötet utlysts i behörig

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51 - tekniska 20 februari 2015 Författare: Carina Eriksson 1 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51-tekniska INLEDNING Verksamhetsåret 2014 har för sektionen handlat om

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015)

Stadgar. gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) Stadgar gällande från och med den 28 maj 2015 (Senast ändrat vid extra kongress 27 maj 2015) ST, 2004. Produktion: STs kommunikationsenheten. 6:e upplagan. Tryck: Vitt Grafiska 2015. Upplaga: 1000 ex.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer