Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid"

Transkript

1 Detta är

2 Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat Porträtt omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid 4: Abigail Jacob, Försvarsförbundet sid 5: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet sid 6: Marina Åman, Unionen Tryck: Trydells tryckeri, Laholm, maj 2008 ISBN: Art Nr: 04010

3 TCOs uppgift TCO-förbundens medlemmar är akademiker, högskoleutbildade och andra professionella yrkesutövare. Det är deras gemensamma intressen och villkor, så som de formuleras av medlemsförbunden, som är basen för TCOs verksamhet. TCO är partipolitiskt obundet. TCOs grundläggande uppgifter är att tillsammans med medlemsförbunden: Organisera och rekrytera akademiker, högskoleutbildade och andra professionella i arbetslivet. Slå vakt om medlemsgruppers behov och intressen i samhällsdebatten och i de politiska besluten, i Sverige, i EU och globalt. Värna de fackliga fri- och rättigheterna. Företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet. TCO värnar alltid alla människors lika värde och rätt. TCO är en demokratisk organisation som arbetar för ett demokratiskt samhälle. 3

4 Viktiga frågor för TCO Livspusslet ska gå ihop Svenskt arbetsliv har genomgått stora förändringar under de senaste åren, förändringar som både hänger ihop med lågkonjunkturen och den pågående strukturomvandlingen. För många har det gett roligare jobb med större ansvar och mer engagerande arbetsuppgifter. Men samtidigt har kraven ökat. Det är svårt att få ihop ett kvalificerat arbete med familj, vänner och fritid och att samtidigt vara en samhällsaktiv medborgare. Stressen har blivit vår nya folksjukdom. Undersökningar som TCO gjort visar att det höga tempot i arbetslivet är en av orsakerna. Kvinnor som lever med en icke jämställd arbetsfördelning i hemmet löper större risk för sjukskrivning. Både män och kvinnor ska kunna kombinera arbete och familj på lika villkor och ändå få livspusslet att gå ihop. För att detta ska bli möjligt måste ett mer jämställt föräldraskap och ett föräldravänligt arbetsliv utvecklas. Fler måste orka arbeta högre upp i åldrarna eftersom det finns en risk för brist på arbetskraft i framtidens Sverige. Det måste också bli lättare för individer med utländsk bakgrund att få ett arbete som motsvarar deras kompetens. Arbetslivet måste utvecklas så att alla människors erfarenhet 4

5 Utbildningsklyftan i samhället måste minskas och högskolan öppnas för nya grupper. För att fler ska tycka att det är intressant att satsa på en högre utbildning behöver sambandet mellan lön och kompetens bli tydligare. Utbildning ska löna sig. På framtidens arbetsmarknad blir det nödvändigt att med jämna mellanrum kompetensutveckla sig för att uppdatera gamla kunskaper och skaffa nya. Samhället behöver därför bygga system för ett livslångt lärande. Utbildning och kompetensutveckling måste bli naturliga inslag i arbetslivet. och kunskap tas tillvara. Dagens utestängning och utslagning är resursslöseri. Utbildning ska löna sig Utbildning håller på att bli den viktigaste försäkringen mot arbetslöshet och otrygghet på arbetsmarknaden. De som i början av en lågkonjunktur först drabbas av arbetslöshet är grupper som saknar tillräcklig utbildning. Sett i ett större perspektiv är utbildning en förutsättning för fortsatt tillväxt och välfärd i Sverige. Den stora utmaningen för utbildningspolitiken i dag är att göra den högre utbildningen tillgänglig för fler människor i arbetslivet. Trygghet i förändring I det moderna arbetslivet ställs allt högre krav på att människor måste ställa om. Klimathoten och de förändringar som krävs för att nå en klimatvänlig, uthållig, tillväxt understryker detta. Det betyder att man måste vara beredd att lära nytt, byta jobb och kanske flytta. Detta kommer 5

6 bara ske om människor känner trygghet i förändringen. Därför är det viktigt att samhällets trygghetssystem fungerar väl och är heltäckande. En tids arbetslöshet mellan två jobb skall inte innebära fattigdom. Detsamma skall gälla vid sjukdom. Då skall man även ha rätt till rehabilitering om så krävs. Föräldraförsäkringen skall ge möjlighet att skaffa barn utan att man tvingas sänka sin standard alltför mycket. Trygghetssystemen måste täcka också de breda mellangrupperna i samhället. TCOs mål är att alla skall ha rätt till åttio procent av sin inkomst när man blir arbetslös, sjuk eller är föräldraledig. Starka fack i globaliseringen Facken i Sverige har sedan länge en bra samverkan med arbetsgivarna. Grunden är vårt system, där kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare utan statlig inblandning skapar ordning och reda ute på arbetsmarknaden och arbetsplatserna. De rättsregler som finns för arbetslivet är flexibla vilket ger möjlighet att ta hänsyn till skilda villkor i olika branscher. I den svenska modellen har facken klarat av att leverera hyggliga löner och anständiga arbetsvillkor. En stor utmaning ligger i att detta skall vara möjligt också i en tid av allt snabbare globalisering. TCO vill stärka den svenska modellen för hur löner och arbetsvillkor regleras, så att lönedumpning och försämrade arbetsvillkor kan motverkas. För det krävs starka fack som kan samverka både nationellt och internationellt. 6

7 TCO-märkningen en internationell succé TCO arbetar aktivt för att förbättra människors arbetsmiljö och för uthållig tillväxt, som tar hänsyn till klimatfrågorna. Genom bolaget TCO Development arbetar vi för konkreta miljöförbättringar. TCO Development kvalitets- och miljömärker IT-utrustning och kontorsmöbler för att underlätta för inköpare och användare att välja kontorsutrustning av hög kvalitet som är bra för användarna och samtidigt skonsamma mot miljön. TCO-märkningen är en internationell standard och cirka hälften av samtliga bildskärmar som tillverkas i världen idag är TCO-märkta. TCO-förbunden Många av TCO-förbundens medlemmar finns i fackförbund som organiserar alla professionella yrkesutövare på en arbetsplats, andra är medlemmar i yrkesförbund, där medlemskapet utgår från ett gemensamt yrkesområde. Medlemsförbunden förhandlar med arbetsgivarna om löner och anställningsvillkor. På nästa uppslag finner du kontaktuppgifter till samtliga fackförbund som är en del av TCO-familjen. 7

8 Unionen organiserar privatanställda inom industri, handel, transport och service. Förbundet har bildats av tidigare Tjänstemannaförbundet HTF och Sif. Unionen, Stockholm Besök: Olof Palmes gata 17 Telefon: Lärarförbundet organiserar lärargrupper inom hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Lärarförbundet, Box , Stockholm Besök: Segelbåtsvägen 15 Telefon: SKTF organiserar offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting och kyrka. SKTF, Box 7825, Stockholm Telefon: Vårdförbundet organiserar sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Vårdförbundet, Box 3260, Stockholm Besök: Adolf Fredriks Kyrkogata 11 Telefon: Fackförbundet ST organiserar anställda inom civil statsförvaltning, affärsverk, statliga verk och statsunderstödda stiftelser. ST, Box 5308, Stockholm. Besök: Sturegatan 15. Telefon: Finansförbundet organiserar anställda i bank- och finanssektorn. Finansförbundet, Box 720, Stockholm Besök: Olof Palmes Gata 17 Telefon: Polisförbundet organiserar yrkesverksamma poliser. Polisförbundet, Box 5583, Stockholm Telefon: Journalistförbundet organiserar journalister inom press, radio och TV. Svenska Journalistförbundet, Box 1116, Stockholm Besök: Vasagatan 50 Telefon:

9 FTF organiserar anställda vid försäkringsbolag och närstående banker. FTF, Stockholm Besök: Kammakargatan 38 Telefon Teaterförbundet organiserar yrkesverksamma artister, tekniker och administrativ personal inom film, radio, TV och andra närbesläktade områden. Teaterförbundet, Box 12710, Stockholm Besök: Kaplansbacken 2A Telefon: Försvarsförbundet är en organisation för civilanställda inom försvarsanknutna myndigheter och organisationer. Försvarsförbundet, Box 5328, Stockholm Besök: Sturegatan 15, 5 tr. Telefon: Farmaciförbundet organiserar all personal vid apoteken. Tull-Kust organiserar anställda vid tull och kustbevakning. Tull-Kust, Box 1220, Stockholm Besök: Västerlånggatan 54 Telefon: Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL, organiserar lärare och rektorer vid folkhögskolorna i Sverige. SFHL, Box 1057, Sundbyberg Telefon: Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf, organiserar yrkesverksamma musiker och sångare. Symf, Box 49144, STOCKHOLM Besök: Alströmergatan 25B Telefon: Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, organiserar tjänstemän inom skogs- och lantbruksarbete. Farmaciförbundet, Västmannagatan 66, Stockholm Telefon: SLF, Box 2118, Järfälla Besök: Fabriksvägen, Kallhäll Telefon:

10 TCOs organisation TCOs övergripande beslut fattas av kongressen som består av ombud från de 16 medlemsförbunden. Kongressen möts ungefär vart fjärde år. Styrelsen, som väljs av kongressen, beslutar om den löpande verksamheten. TCOs kansli verkställer styrelsens beslut. Styrelsen består av ordförande och tio ledamöter. Eftersom alla förbund inte är representerade genomförs minst fyra ordförandekonferenser per år, så att alla förbund kan delta i viktiga diskussioner. Ordförandekonferenserna är rådgivande till styrelsen, men kan i vissa frågor fatta beslut i kongressens ställe under kongressperioden. Runt om i Sverige finns TCO-råd där förbunden samarbetar i regionala och lokala frågor, framför allt på arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Ett TCO-råd omfattar ett län eller undantagsvis en kommun. De som studerar vid högskola eller universitet kan redan under studietiden bli medlem i sitt fackförbund. TCO ger ut tidningen Studentliv som är Sveriges största och mest lästa tidning för studenter med en upplaga på drygt exemplar. Tidningens fokus ligger på övergången mellan studier och jobb, men också andra ämnen som är viktiga för studenter finns med. Läs mer på: Samarbete med Saco och LO Gränserna mellan olika grupper av anställda har blivit allt mer flytande samtidigt som samhällsförändringar ställer ökade krav på de fackliga organisationerna. Samarbete ger bättre förutsättningar för ett framgångsrikt fackligt arbete. hälften av TCO-förbundens medlemmar har högskoleutbildning och andelen ökar. Många TCO-förbund samarbetar med Sacoförbund, till exempel vid förhandlingar. Sedan 1996 har TCO ett samarbetsavtal med Saco. TCO är den centralorganisation som företräder flest högskoleutbildade. Mer än 10 På flera områden samarbetar TCO även med LO. Ett exempel är LO-TCO

11 Rättsskydd som kan företräda TCO- och LO-förbundens medlemmar vid rättstvister med arbetsgivaren. Genom LO-TCOs biståndsnämnd bedrivs fackligt utvecklingssamarbete: TCO, LO och Saco har ett gemensamt Brysselkontor för bevakning av fackliga EU-frågor: TCO vill se en ny, gemensam central organisation för alla akademiker, högskoleutbildade och andra professionella i arbetslivet. Samarbete över gränserna De fackliga organisationerna måste vara med och påverka viktiga beslut som påverkar medlemmarnas vardag, överallt där dessa beslut fattas. Många beslut som tidigare avgjordes i Sverige beslutas Sveriges medlemskap i EU på EU-nivå. i Europa. EFS företräder 59 miljoner medlemmar från ett 60-tal fackliga centralorganisationer och 95 procent av den fackligt organiserade arbetskraften i EUländerna: TCO arbetar internationellt både på den globala arenan och inom EU med i stort sett samma frågor som nationellt: ekonomi, sysselsättning, uthållig tillväxt, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Ett viktigt exempel på ett framgångsrikt internationellt fackligt samarbete är arbetet med EUs tjästedirektiv. Europafacket, EFS, är den dominerande företrädaren för organiserade arbetstagare 1949 var TCO med och bildade Fria Fackföreningsinternationalen, FFI, som nu utgör stommen i världsfacket IFS som bildades 2006: TCO har även varit med och bildat den Europeiska Fackliga Samordningsorganisationen (EFS) och Nordens Fackliga Samorganisation (NFS) samt TUAC, den rådgivande fackliga kommittén vid OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. 11

12

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Arbetsmiljö, standardisering och EU

Arbetsmiljö, standardisering och EU Arbetsmiljö, standardisering och EU Förord Produktion: Bilda Idé Boken är framtagen i samarbete med LO, TCO och SACO. Text: Sven Bergström, Madeleine Randquist Grafisk form och foto: Anna Gunneström Redaktionskommitté:

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT

LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT LÄRARFÖRBUNDETS STYRDOKUMENT Den skola vi vill skapa Lärarförbundets program för yrke och villkor Verksamhetsinriktning 2015-2018 Budget 2015-2018 Stadgar för Lärarförbundet Så formas politiken Lärarförbundets

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Proposition 2: Akademikernas ansvar

Proposition 2: Akademikernas ansvar Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Styrelsen föreslår kongressen besluta att anta proposition 2: Akademikernas ansvar utmaningar och möjligheter

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

TCOS europaprogram 2009

TCOS europaprogram 2009 TCOS europaprogram 2009 2009-05-07 Författare: Lars Bengtsson internationell sekreterare e-post: lars.bengtsson@tco.se tel: 08-782 91 94 Leif Dergel internationell sekreterare e-post: leif.dergel@tco.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer