t LO-TCO BISTÅNDSNÄMND E;-:;s;7 . asfl Bio msterodiing i Kenya. Foto: Den ny Lorenzon Årsredovisning 2014 lii ILO!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t LO-TCO BISTÅNDSNÄMND E;-:;s;7 . asfl Bio msterodiing i Kenya. Foto: Den ny Lorenzon Årsredovisning 2014 lii ILO!"

Transkript

1 t t LO-TCO BISTÅNDSNÄMND E;-:;s;7. asfl Bio msterodiing i Kenya. Foto: Den ny Lorenzon ILO! lii

2 LO-TCO Biståndsnämnd / 1 Åraredovisning 2014 LO - TCO Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för LO-TCO Bisrändsnämnd avger härmed följande ärsredovisning Noter 14 Fötwaltningsberättelse 2!nnehäll Sida Balansräkning 13 Organisationsnummer Resultaträkning 12 BTSTÅNDSNÄMND

3 2 Life. Decent Saco. ionen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Syfte och ändamål Förvaltningsberättelse 2014 LO-TCO Biståndsnämnd är en ideell förening med två medlemmar: Landsorganisat LO-TCO Bisrändsnämnds uppgift är att handlägga och samordna der internationella r LO-TCO resultat blir bästa möjliga. Det innebär ständig utveckling av metoder för lärande och resultatredovisning, utvärderingar, uppföljningar och utbildningar. LO-TCO statliga bidrag för verksamheten. Verksamheten genomförs av de svenska fack-förbun ansvarar för samarbetsavtalet mellan Sida och fackföreningsrörelsen som ger tillgång till ningsrörelse är medlemmar i. 1 dagligt tal och i denna förvaltningsberättelse kallas dessa den som är medlemmar i LO eller TCO, samt av LO och TCO, tillsammans med organisationer de globala facken. Pä engelska kallas de Global Union fackföreningar i syd och öst. Det internationella fackliga utvecklingssamarbetet sker i nära samarbete med de internationella fackliga organisationer som svensk fackföre organisationsutveckling. Den långsiktiga processplaneringen möjliggör fortsatt organi sationsutveckling i alla led och klargör hur delproeesserna för respektive sektor hänger Federations (GUF). För centralorganisationerna är motsvarande det internationella kvalitetssäkra de projekt som fackföreningsrörelsen bedriver med finansiering från fackliga samfundet (ITUC). utvecklingssamarbete finansieras med bidrag från Sida. LO-TCO Biståndsnämnd fackliga utvecklingssamarbetet i svensk fackföreningsrörelse. Merparten av detta Verksamhetspianeringen för 2015 har genomgått en förändring, där Verksamhetsrådet utgjort ett viktigt forum för inspel. Denna insignal, liksom den av styrelsen givna, anslaget. 1 detta arbete ingår att stödja kapacitetsutveckling i projekten så att kvalité och LO-TCO Biständsnämnds roll är flerdimensionell. En roll är att samordna och nerna inom verksamhetsområder, och ska bidra till att engagera Der organisationer och som ärsstämman 2014 beslutade att utreda. Detta har inneburit framtagande av förslag enskilda medlemmar inom fackföreningsrörelsen i solidaritet människor emellan. Biståndsnämnds roll är också att vara en sen iceorganisation för samarbetsorganisatio Under året har organisationen förberett den genomgripande organisationsförändringen Verksamheten till nya stadgar, en ny profil, ett nytt namn samt andra förberedelser inför det förutsedda Processplanering % 7 införlivandet av en ny medlem i föreningen, Sveriges Akademikers Centralorganisation: Planeringen identifierade delprocesser så som treärsredovisningen , samman med det ävergripande programmet Decent Work treärsansökan , strategiarbetet , ärliga redovisningar och fortsatt 1 slutet av 2012 fastslog styrelsen de kommande processerna för verksamhetsären Strategi för BISTÅNDSNÄMND

4 Dccciii LO-TCO BJSTÅNDSNÄMND utgjorde grunden för LO-TCO Biständsnämnds gemensamt formulerade verksamhets plan, i linje med strategin för Verksamhetsplaneringen beskrivs inför varje är under perioden i form av delmäl, vilka äterredovisas kanslichefsrapporten varje kvartal. Projekten För att främja och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet antog FN-organet ILO 1999 programmet Deceni Workfora//. Decent Work-agendan, som den ofta kallas, har lett till en internationell enighet om att sysselsättning och anständigt arbete är centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Agendan innehåller fyra arbetsområden: respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet, social di alog, sysselsättning och social trygghet. Decent Work-agendan är grunden för LO-TCO Biständsnämnds vision och verksam hetsinriktning och Deceni work - Ife är LO-TCO Biständsnämnds namn pä det övergripande samlingsprogrammet. Mälformuleringar för verksamheten görs på sektornivä, det vill säga förde yrkessektorer som ingår i de internationaler och enskilda förbund som stöds, samt centralorganisationerna (LO, TCO och ITUC). Sektorerna representerade av de globala fackliga internationalerna: Fédération International des Musiciens (FIM) och Fédération International des Acteurs (rna), IndustriALL, International Union of Food, Agriculrural, 1-lotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations (IUF) Centralorganisationerna LO, TCO och ITUC, International Journalists Federation (IF]), Public Service International (P51), International Transport Federation (ITF), UNI Global Union, Council ofnurses (ICN), Två av de globala facken har stöd i programform och syftar också till att uppnå Dccciii Work Dccciii De så kallade sektorprogrammen för året 2014 är: Global Solidarity for a Sustainable Future, BV1 (Building and Woodworkers International), Organisationsutveckling av lärarorganisationer (Lärarförhundet). Projekten stödjer fackförbundens kärnverksamhet i linje med de egna beslutade politiska strategierna; rekrytering och organisering, grundläggande facklig utbildning, utbildning i mänskliga rättigheter i arbetslivet, kapacitet art förhandla för arbetstagares rättigheter, samt påverkan av normer och regler för arbetsrätt på nationell och inter nationell nivå. Projekten ska också stödja en administrativ kapacitetsuppbyggnad av organisationerna och nätverksbyggande mellan organisationer och branscher. Utöver projektstöd till fackliga organisationer beviljades för perioden ett särskilt 3

5 / LO.TtO BISTÅNDSNÄMND r Åraredovisning 2014 program för kapacitetsurveckling vilket ska bidra till ökad kunskap om projekthantering och principer för utvecklingseffcktivirct. Informationsprojekten inom ramen för Facket förändrar syftar till att skapa större medvetenhet, kunskap och engagemang om det fackliga urvecklingssamarbetet bland LO:s, TCO:s och förbundsmedlemmarna. Ytterligare tvx program inom ramen för kommunikation i under 2014: Sverige har genomförts Schyst resande (Nätverket Schyst resande), Hej då fattigdom (Fairtrade Sverige). Projekten i siffror För är 2014 beviljade Sida anslag till LO-TCO Biständsnärnnd om totalt tkr varav tkr för Syd, rkr för Reformsamarbete Ost, tkr för Kommu nikation 1 Sverive samt 191 tkr till praktikaniverksamhet. Ovanstående siffror inkluderar ett administrations- och vidareförmedlingsbidrag på totalt ±r. Under 2014 har 131 projekt haft anslag fördelade på följande regioner och anslags-ra mar: Svd Afrika: 38 projekt Asien: 26 projekt Latinamerika och Karibien: 20 projekt Globala program: 11 projekt Kapacitetsutveckling: 1 projekt Reformsamarhetc Öst Europa och Centralasien: 10 projekt Kommunikation i Sverige: 24 projekt Totalt har dc utbetalats till projektverksamheten. Av de medel som inte har förbrukats har totalt tkr resewerats till Totalt kommer tkr att återbetalas till Sida. Av dessa avser 3691 tia äterbetalningar i projekt avslutade 2013 eller tidigare, och resterande 3 dc avser räntor. Av det tilldelade Sida-anslaget för projekwerksamhet har följande förbrukats: Syd 96,0% Reformsamarbete Ost 98,1 % Kommunikation i Sverige 90,8 % Vid årsskiftet 2013/2014 var tia utestående (ej återredovisade) i projekten tkr har betalats ut till projekten under Dessutom har tkr lagts in som egeninsats i projekten. Totalt har tkr återredovisats och tia äter-

6 LO-TCO BJSTÅNDSNÄMND betalats i avslutade projekt. Det innebär att det finns en utgående oredovisad balans i projekten på tkr per Egeninsatsen för anslagsramarna inom CIVSAM är totalt 16,1 % för de återredovisade medlen och inom respektive anslagsram, 16,3 % för Syd, 18,1 Ya för Reform samarbete Öst samt 11,3 % för Kommunikation i Sverige. Stöd till organisationsutveckling Kansliet har fortsatt med organisationsbedömningar, bäde med svenska förbund och de globala facken, vilket innebär en genomlysning av de genomförande organisationernas interna styrsystem, handläggningskapacitet och genomförandekapacitet i projekt. Re sultatet blir en kartläggning av organisationens behov och önskemål om kapacitetsut veckjing för att säkra handläggning av de egna projekten, och följs upp vid årsmötet. Den plan som utarbetas genomförs tillsammans, och för övergripande metodfrågor har en särskild metodreferensgmpp etablerats pä anmodan av styrelsen. En följd av bedöm ningar och dialog är till exempel efterfrågan på utbildningar och stöd i finansiell styr ning. Strategiska fältbesök och uppföljning av stickprov Under 2014 gjordes en fältresa på begäran tillsammans med SidaICIVSAM:s handläg gare till Uganda. Där besöktes medlcmsfack till IUF och BWI. Besöket kom senare (under 2015) att kompletteras med besök på regionala kontor i Afrika samt GUF huvudkontor. Besöken ska tjäna som underlag till Sidas avtalsvillkorade utvärdering av programmets relevans och kostnadseffektivitet i LO-TCO Biständsnämnds samarbets former. Utvärderingen genomförs under LO-TCO Biståndsnämnd följde upp den systemrevision som gjordes på musiker-för bundet, IF Metall och deras samarbetspartner i Sydafrika. Atgärdsplanerna har uppda terats men behöver följas upp ytterligare under Fälthesök har ocksä gjorts i Indonesien, Malaysia, Kambodja, Nepal, Lettland, Georgien, Malawi, Botswana, Tchad, Kenya, Turkiet, Hong Kong och Singapore. Utvärderingar Mänga projekt och fackförbund efterfrågar utvärderingar, vilka budgeteras för i kapaci tetsutvecklingsprogrammet. Under 2014 hann en större tematisk utvärdering påbörjas, om miljö- och kjimatförändringars päverkan på facklig utveckling, samt avslutades en projektutvärdering av UNI/svenska förbunds stöd i Vietnam. Den senare presenterades under ett uppskattat seminarium på Handelsanställdas förbund i Stockholm. Minst sex ytterligare projekt- och programutvärderingar planeras för nästföljande år pä begäran. Metodutveckling, kvalitetssäkring samt utbildningar Det övergripande målet för LO-TCO Biständsnämnds metod- och kvalitetssäkrings arbete är att verksamhetens samtliga program och projekt är välplanerade och har en tydlig inriktning pä resultat, hällbarhet, jämställdhet och effektivitet har arbetet fortsatt att fokusera pä utveckling av internkontroll, riskhantering, policy- och s r-do kument samt roll- och ansvarsfördelning. Detta har framförallt blivit möjligt genom den utvecklade dialogen mellan projektpartners som kansliets omorganisation resulterat i (se 5 /

7 , Lo-TCO BISTÅNDSNÄMND Åroredovisning 2014 ovan) och att kansliet förstärkts med en metodsamordnare samt fött beviljat budget för kapaci tetsu tvecki i ngsprogrammet. Efterfrågan på kapaci tetsutveckling inom projekt- och programhantering och resultat swrning har ökat frän genomförande organisationer. Under året har vi kunnat möta samarbetsparters förfrågningar och genomfört och finansierar kapacitetsutveclding för svenska och utländska samarbetsparter. En regional utbildning i miljöanalys hölls i Nai robi, Kenya. Utbildningar i LFA har genomförts med fackliga projektledare frän alla GUF och lokala förbund i Afrika (Nairobi) och med IndustriALLs projektledare i Syd ostasien och Södra Afrika. Därutöver har nystartade förbund i Sydafrika stöttats med LFA-utbildning. Pä GUF-nivå har ett uppskattat seminarium om finansiell styrning och Partnerskapsworkshops (RASCI) genomförts för att kartlägga och starka rollför delningen i projekten via två kapacitetshyggande insatser. Under 2014 har LO-TCO Biständsnämnd genomfört ordinarie redovisnings- och ansökningsutbildningar förde svenska förbunden. De ärliga utbildningarna, som berör bäde utvecklingssamarbetet och informationsarbetet, lotsar kontinuerligt nya inter-nat ionella sekreterare, resurspersoner och projekdedare frän svenska förbund i ansöknings- och rapporteringsarbetet. Utbildningarna har blivit mer inriktade pä resultatorienterad rapportering, vilket reflekteras genom ärsrapporterna. Intresset för kommunikation i utvecldingsprojekt har ökat, och kansbet utvecklar en metod och material för detta som kommer att användas framöver. Som ett första steg i en satsning på Conirnunicalionfor development (C4D) har också en introduktionsutbild ning genomförts för handläggare och svenska förbund. 1-lera förbund och GUF men även lokala fackförbund efterfrägar fler metoder för att förbättra sin kapacitet, särskilt på områden som resultatrapporrering, finansiell styrning och kommunikation. Detta är omräden som stärker facken som administrativa organisationer utöver sin viktiga kamverksamhet. Samordning och nätverk 1 linje med Parisdeldarationens mål om ökad samordning har LO-TCO Biständs nämnd varit involverad i en rad nätverk under ären. Det nordisk-holländska samarbetet, som omfattar de fackliga givarorganisationerna i Norden, 1 lolland och även Tyskland tillsammans med de globala facken, har blivit successivt svårare att samordna eftersom de olika givarorganisationemna fatt olika, och ökade, krav frän sina respektive statliga givare. Dessa krav på till exempel redovisning och styrning är i hög grad resultat av politisk styrning, och har inneburit att samordningen avseende krav i praktiken minskat. De nordisk-holländska fackliga givarorganisationernas gemen samma koordinering bärs till stor del av de globala facken. Under våren 2014 genom förde de globala facken ett möte mcd LO-TCO Biständsnämnd och dess finska motsvarighet, SASK, där LO-FTF, FNV Mondiaal och FES endast deltog du viss del, under ett koordineringsmöte i maj i Berlin. LO-TCO Biständsnämnd deltar aktivt i ITUC:s Trade Union Development Cooperarion Network (TUDCN) som syftar till att öka betydelsen av fackligt utvecklingssamarbete som starkt bidragande till en hållbar utveckling. 6 /

8 LOTCO BISTÅNDSNÄMND För uwecklingsfrägor inom EU är LO-TCO Biståndsnämnd medlem i CONCORD Sverige och är p& så sätt representerad i CONCORD Europa. LO-TCO Biständs nämnd har under året innehaft styrelseposten och en viceordförandepost i CONCORD Sverige. Vi har bidragit i arbetet med att ta fram PGU-barometern som utvärderar Sveriges politik för global utveckling (PGU). LO-TCO Biständsnämnd del tar även i stvrgmppen för biständs- och utvecmingseffektivitet, samt styrgmppen för Post-2015 i svensk påverkan förde nya milleniemälen, samordnad av Concord Sverige. Organisationen har under året samarbetat med Sidas övriga ramorganisationer. Utöver den så kallade ramchefsgmppen deltar LO-TCO Biständsnämnd i programchefs-, controller-, metod- och pressekreterarnärverket, vilket har medfört en tydligare dialog med både Sida och UD. LO-TCO Biständsnämnd har under året deltagit i Globalportalen, LO:s inter-nation ella kommitté och TCO:s nätverk för globala frågor. Universitets- och liögskoleverket har beviljat LO-TCO Biständsnämnd två prakti kantschabloner, med vilka två personer kunde göra praktik på BWI:s regionalkontor i Malaysia och ITF:s regionalkontor i Kenya under höstterminen Samverkan med näringslivet ilögnivämötet i Busan i slutet av 2011 lyfte särskilt näringslivets roll för global utveckl ing. Den svenska partsmodellen på arbetsmarknaden, där fackföreningar är en av par terna, är ett viktigt verktyg för hållbar och inkluderande tillväxt och efterföljande av internationella regler och normer för mänskliga rättigheter för arbetstagare. Av olika skäl ar det inte helt självklart för fackföreningar att i projektform samarbeta med arbetsgivare på det sätt som givare och andra aktörer förväntar sig. LO-TCO Bi ständsnämnd har under 2014 inte fullföljt något samarbete med Sidas enhet för sam verkan med näringslivet. Den kartläggning av möjligheten att koordinera ett initiativ för etisk handel, efter en modell som införts i Norge, Danmark och Storbritannien, bordlades av styrelsen under Denna modell har i andra länder bedömts vara ett effektivt självreglerande verktyg för företag, myndigheter och civilsamhällesorganisat ioner för att säkra ett rättighetsarbete i hela värdekedjan inom handel och tillverkning. Kansliet har under året ökat sin interna kapacitet och kompetens för ytterligare initiativ för samarbete och dessa kan förhoppningsvis leda till större aktivitet under Sida uppmuntrar till fler kontakter med utlandsmyndigheterna vid fältbesök för att på så sätt öka kunskapen om partsmodeflen, fackets roll som utveeklingsaktör och kontaktpersoner på landnivå. Kommunikationsarbete i Sverige Målet med kommunikationsarbetet i Sverige är att öka medvetenheten och engage manget bland LO- och TCO-förbundens medlemmar och den svenska allmänheten för att utrota världens fattigdom utifrån FN:s Miflenniemålsdeklaration och ILO:s Decent Work-agenda om mänskliga rättigheter i arbetslivet. LO-TCO Biständsnämnd har för 2014 beviljats Sida-anslag för följande tre program: 7 /

9 förändrar, LO-TCO BISTÅNDSNÄMND f. Åraredovisning Facket informationsverksamhet om fackligt utvecklingssamarbete bestående av LO- och TCO-förbundens projekt samt LO-TCO Biståndsnämnds egna aktiviteter. Hej tid fattigdom, bedrivs av föreningen Fair-trade i Sverige och ökar kunskapen om hur situationen för odlare och anställda i utvecklingsländer ser ut samt hur internationell handel kan verka som en drivkraft för utveckling. Schysi resande, nätverk för informationsspridning för att öka kunskapen och medvetenheten om de sociala, ekonomiska och miljömässiga villkoren inom Wrismnäringen. LO-TCO Bisråndsnämnd har under året fortsatt att operationalisera den kommunikat ionsstrategi som styrelsen antagit. Arbetet har, utöver tidigare verksamhet i syfte att öka de svenska fackförbundens kommunikation om sitt internationella engagemang, foku serat på att öka LO-TCO Biständsnämnds utåtriktade arbete samt att förstärka kom munikationen inom ramen för utvecklingsprojekten. Arbetet innebär både nya arbetssätt och en personell förstärkning. En indikator pä organisationens framgångsrika arbete för att föra ut det fackliga perspektivet är att LO-TCO Biståndsnämnds i de cember 2014 blev framröstad som en av de mest inflytelserika i den svenska biständsde batten. Organisationen En ny organisation förbereds 1 maj 2014 tillsatte medlemmarna vid årsstämman en arbetsgrupp med representanter frän LO, TCO, Saco och med organisationens kanslichef. Gruppen har under året arbetar fram ett förslag till nya stadgar, i och med att Saco undersökt möjligheten att bli medlem, vilket förutses beslutas vid årsstämman i maj samband med en utökad medlemshas bereds ett namn- och profilbyte. Inför denna för-väntade förnyelse, samt på efterfrågan från personalen, har kansliet under 2014 också genomfört vissa interna förbättringar. Dessa syftar till att klargöra ansvarsfördelning och delegationsordning inom LO-TCO Biständsnämnd, och stärka organisationens möjligheter att uppnå en ännu mer kvalitetssäkrad verksamhet. Istället för tvärsektoriella team har kansliet sedan oktober 2014 en indelning i olika enheter: Program, ekonomiadministration, kommunikation/information och en lednings- och stabsfunktion. Omvandlingen har medfört bättre möjligheter att säkra styrelsens prioriteringar inom olika teman, länder eller regioner därjust svensk fackför eningsrörelse i sitt globala sammanhang gör skillnad för fattigdomsbekämpning och de mokratisering. Stöd har även avropats av externa konsulter för att se över projekt- och programhante ringen och säkerställa denna inför den förutsedda organisationsförändringen. Organisationsurvecklingen har redan resulterat i både bättre dialog med samarbetspan ners, en förbättrad internkontroll och ökad kvalitetssäkring i alla led. Under året har LO-TCO Biständsnämnd fortsatt vidareutveckla sitt mil jölednings-sy stem inom ramen för den miljödiplomering som organisationen har sedan 2013, Svensk Miljöbas. Exempel på åtgärder är förbättrad sopsortering samt tydligare kravställning 8

10 / välfungerande och positiv. Uppdatering av LO-TCO Biståndsnämnds rutiner och system BISTÅNDSNÄMND i LO TCO r fullföljs under hösten 2015/våren derats som positivt av kansliets personal. Ett gmppdynamikarbetc har påbörjats för att stärka effektiviteten och gemensamhetskänslan på arbetsplatsen. Förberedelser har vid tagits för den hälsoprofilundersökning som sker vart femte är, och resultatet (som Sidas häll, dä kärnverksamheten har en långsiktig och omfattande planering som redan försenats med anledning av Sidas sena avtalsskrivning för treärsperioden. Det Väsentliga händelser under året presenterades 2015) visar att personalen överlag är välmående. Ilyresavtalet har förny Organisationsutveckling och rekryteringar december En HBT-certifiering har även börjat undersökas av organisationen och LO-TCO Biståndsnämnds miljöarbete godkändes i en miljörevision i vid inköp av varor och tjänster för att säkerställa miljö- och socialt ansvars-tagande. organisationens struktur modifierats, vilket redogörs för tidigare i texten, och har utvär Den rutinmapp som nu finns i LO-TCO Biständsnämnds system ska kompletteras med har tragiskt avlidit och därför kommer Anita Vahlberg, suppleant, att skriva under års ett nytt projekthanteringssystem. Systemet planeras bli klart under arbetet ingår ationssidan samt it/administrationen. Internt IT-stöd på kansliet har märkbart sparat oförutsedda stickprovet kring arbetet mot korruption annonserades till exempel redovisningen. finansiella styrsystem. Arbetet görs av en särskild arbetsgrupp på kansliet. även översyn och förbättring av dokumenthanteringssystem, diarieföring och tid för personalen. säkringsminister, varvid Jonas Nordling, ordförande ijournalistförbundet, valdes till er Styrelsens vice ordförande Annika Strandhäll utsågs efter riksdagsvalet till social-för Den nya kanslichefen tillträdde i januari Under året har Under 2014 erhöll LO-TCO Biständsnämnd förnyad rambehörighetsstaws som ramorganisation. Organisationen och utvalda samarbetsparter genomgick även ett särskilt Sidas hantering av LO-TCO Biståndsnämnd som ramorganisation sättare genom extrastämma. En medlem har under året avgått och en styrelseledamot ats, vilket medfört att viss upprustning har kunnat genomföras av lokalerna. Personalförstärkningar har skett inom både programverksamheten, på kommunikations/inform Union vars utfall Sidas utredningsgnipp valde att rapportera muntligen som positivt. stickprov för arbetet mot korruption, med besök till Värdförbundet och UNI Clobal mycket hastigt av Sidas utredningsgrupp, trots att det var en rutinundersökning. Dialogen med de nya handläggarna på CIVSAM och INFO/KOM är dock mycket LO-TCO Biståndsnämnd har framhållit vikten av en god framförhällning frän 9

11 styrelseledamot LO-TCO BISTÅNDSNAMND Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 1 mars undertecknade LO, TCO och Saco en ny överenskommelse om hur de ska agera som huvudman för den nya organisationen om så beslutas av Arsstämman 7 maj 2015 samt hur samarbetet dem emellan ska gå till. Resultat och ställning LO-TCO Biständsnämnds resultat för perioden 1 januari december 2014 uppgick till en vinst på 40 tkrjämfön med en förlust på tkr för2ol3. Detta medför att det egna kapitalet per den 31 december 2014 uppgår till 4069 tkr. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Föreningens ställning framgår av efterföljande resultat- och halansräkning. Medlemmar Medlemmar i LO-TCO Biständsnämnd är Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Under året har inga förändringar skett når det gäller medlemssammansättningen, utan fömtses ske i maj Förvaltning 6 ordinarie styrelsemöten hölls under En styrelseresa till Ankara, Turkiet ägde mm 29/9-3/10 där 5 stvrelseledamöter deltog. Styrelsen består av 10 ledamöter och flrra suppleanter. Styrelsens sammansättning är som följer: Per-Olof Sjöö, LO (05), ordförande Jonas Nordling, TCO (SJF), vice ordf. genom per capsulam-beslut i en Extra Föreningsstämma den 2 december 2014 (ersätter Annika Strandhält TCO (Vision). Ledamöter Karin Bmnzell, TCO (Fackförbundet ST) Torbjörn Bredin, TCO Paula Engwall, TCO (Lärarförbundet) Leif Isaksson, LO ilelena Johansson, TCO till 30sep (bortgång) Erland Lindkvist, LO (IF Metall) Kristina Olsson, LO (Kommunal) Malm Ackholt, LO (IIRF) Suppleanter Ann Johansson, TCO (Värdförbundet) Anita Vahlberg, TCO (SJF) Thomas Abrahamsson, LO (Seko) Keth Thapper, LO (avslutade uppdraget hösten 2014) Styrelsen för föreningen uppbär inget arvode för sitt arbete. lo /4

12 LO-TCO BISTÅNDSNÄMND r Föreningsstärnrnan är LO-TCO Biståndsnämnds högsta beslutande organ och består av ledamöter frän LO och TCO med lika röstetal. Föreningsstämman godkänner föreningens verksamhet, väljer styrelse och beslutar om förändringar av stadgarna. Ordinarie förcningsstämma avhölls den 13 maj Då godkändes verksamheten och swrelsen beviljades ansvarsfrihet för En Extra Föreningsstämma ägde rum den 2 december Verksamheisräder består av en ledamot frän LO respektive TCO samt en ledamot frän varje LO- och TCO-förbund. Dessutom ingår LO-TCO Biståndsnämnds styrelse i rådet. Verksamhersrådet, som är ett rådgivande organ till styrelsen med uppgift att diskutera prioriteringar, framtids- och policyfrägor, har haft ett ordinarie möte under verksamhetsåret. Under året ägde ett vcrksamhetsräd rum i oktober. Revisorer LO-TCO Biständsnämnd anlitar revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för att göra föreningens revision. De förtroendevalda revisorerna är Frank Flenriksson, representerande LO och Jenny Bodell Hagberg, representerande TCO. Suppleanter är Lars Randerz, LO (Kommunal) och Ann-Britt Larsson, TCO. 11 /4

13 31 BTSTÄNDSNÄMND RESULTATRÄKNING 1 januari - december Belopp i kronor Not Föreningens intiikter Förenineens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kosinader Personalkostnader 4. Il, II Avskrivningar Föreningens kostnader Verbamhetsresultat Resultat från finansiella investerinear Rinteintäkter Valutakursförluster Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster I Årets resultat Fördelning av årets resultat 8 Åreis resultat enligt resultairäkning (se ovan) l Balanserat kapital från tidigare är Justering av balanserat kapital från tidigare år fl fl Kvarstående belopp från åreubalanserat kapital /

14 1o- BISTÄNDSNÄMND : - Arsredovisning 2014 BALANSRÄKMNG per 31 december Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR AnIäggningstiIIgngar Materiella anliiggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar projektmedel Övriga fordringar Föruthetalda kostnader och upplupna intäkier Kassa och bank II Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till Sida Övriga skulder Upplupna kostnader och föruthetalda intäkter lo Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsrdrbindelser inga inga 13 /

15 BISTÅNDSNÄMND db Årsredovisninq 2014 NOTER Rcdovisnin2s- och värderingsprincipcr Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndcns allmänna råd. lntäktsredovisn me Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Redovisnine av förpliktelser/avsättninear En ulgift hokförs i resultaträkningen när Föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åigärd eller liknande, Då uppkommer en skuld. Fordrinear Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till halansdagens kurs. AnI äeninesti Hgånar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Balanserade utgifter för programvara Inventarier Datorer Sår 5år 3 år Noll Förcningcns Intäktcr Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande: Medlemsavgifter Anslag från Sida IOS Anslag från övriga Ålerhetalningar avsluiade projekt Övriga inläkter Summa Anslag från Sida fördelar sig enligt följande: Sida-CIVSAM, Sydanslaget Sida-CIVSAM, Rcformsamarbete Öst II Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige Sida MENA Summa

16 to. - to ISTÅNDSNÄMND rn Not2 Direkta kostnader Projekikostnader: Sida-CIVSAM, Sydanslaget Sida-CIVSAM, Reformsamarhete Öst Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige Sida MENA Int. Programkontoret, praktikantschahloner Summa projektkostnader Medel att återhetala till Sida: Sida-CIVSAM, Sydanslaget Sida-CIVSAM, Rcformsamarbete Öst Sida-CIVSAM, Kommunikationsarhete i Sverige Sida MENA Summa Reserv (+) / ålerföring reserv (-) av projektmedel: Sida-CIVSAM, Sydanslaget Sida-CIVSAM, Reformsamarhete Öst Sida-CIVSAM, Kommunikationsarhete i Sverige Sida-CIVSAM, Vidareförmedlingsbidrag Sida MENA Int. Programkontoret, praktikantschabloner ! 935 Summa Summa direkta kostnader Not3 Övriga externa kostnader I3 Driftskostnader Administrationsbidrag till de svenska förbunden Summa Not4 Löner, andra ersiittningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Styrelse 0 0 Övriga anställda ! Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) 15

17 LO BISTÅNDSNÄMND r NotS Revisionsarvode PwC revision Summa Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvllrde Avyttring och utrangering Inköp SI Utgående ackumulerade anskaffningsvlirden Ingående avskrivningar Avyttring och utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Föruthetalda hyror Upplupna projektintäkwr Övrigaposter Not8 Eget kapital Ingående balans Årets resultat l Utgående balans Not 9 Skuld till Sida Medel att återhetala Skuld avseende halanser i projekt Reserverade Sidamedel till påföljande budgetår

18 /4 17 * Totala medelantalet anställda uppgår till 20,6 (19,0) varav 6,3 (5.0) är projektanställda. Löne- och lönebikostnader Kommunikationsarbetet Not lo Upplupna kostnader och rörutbetalda intäkter Arsredovisning 2014 ja BISTÄNDSNÄMND :::n* Summa 14,4 14,0 (Varav män) (3,6) (4,4) (Varav män) (3,6) (4,4) Antal anställda i Sverige 14A * JAIQ * Antal anställda totalt 14,4 14,0 Not 12 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Siffror ovan avser alla anställda inklusive projektanställda. Not 13 Sjukfz4nvaro * rör de projektanställda finns under direkta kostnader (se not 2) Not Il Nledclantal anställda * Upplupna semesterlöner l Upplupen löneskatt $ 761 Upplupna projektkostnader Förutbetalt anslag Sida-CIVSAM - i Sverige Ledande befattningshavare Antal 1 Ovriga poster Styrelseledamöter Antal lo lo Samthga anställda, total sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid (%) 6,6 4,1 Varav långtidssjukfrånvaro (%) 63,8 16,3 Summa Varav män (%) Varav män (%)

19 -. to.tc0 BISTÅNDS NÄMND Åraredovisning 2014 Stockholm, den 29 april 2015 Karin Brui Ledamot c Ledamot 47 a Jonas Nordbng Vice ordförande Leif Isaksson Ledamot Erland Lindkvist Ledamot Torbjörnredin Ledamot Paula Engwall Leda ni ot Kristina Olsson Ledamot Anita Vahlberj Suppleailt Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 4 maj 2015 Auktoriserad revisor Frank Henri Förtroendevald revisor alhtr Förtroendevald revisor 18

20 Revisionsberättelse Till förcningsstämman i LO-TCO Biståndsnämnd, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för LO-TCO Biståndsnämnd för år Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för LO-TCO Biståndsnämnd för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granslmingen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards onauditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa bernr på oegentligheter eller på fel. Vid denna Hskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granslmingsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens intet kontroll. En revision innefattar också en uhärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprineiper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en uhärdering av den övergflpande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisioneo enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig sl ldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mcd stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 4maj2015 Frank Förtroeru c Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 Förtroeodevald revisor Öhrlings PriccwatcrhouseCoopers AB december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Fönaltningsherättelsen är förenlig med / årsredovisningens övriga delar. ö% /1/ Lena Svensson uktoriserad revisor

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012

Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012 Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012 Sveriges kristna råd Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18,

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa är med över 174 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se

Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2013/2014 kpmg.se INNEHÅLL 03 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 08 RESULTATRÄKNING 09 BALANSRÄKNING 10 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 11 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete. Verksamhetsberättelse 2013 We Effect i korthet är en bistånds organisation som startade 1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. har över 60 svenska organisationer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRHANDL PENSIONE FÖRSÄKRIN BOLAGSSTY UTBILDAR ARBETSMIL STÄL

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRHANDL PENSIONE FÖRSÄKRIN BOLAGSSTY UTBILDAR ARBETSMIL STÄL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRHANDL PENSIONE FÖRSÄKRIN BOLAGSSTY UTBILDAR ARBETSMIL STÄL 3 4 Innehåll Året som gått 3 Förhandlingsfrågor 4 Pensioner och försäkringar 5 Arbetsmiljö 8 Omställningsfrågor

Läs mer