Valberedningens förslag om arvode och övriga kostnadsersättningar för FS ordförande, ledamöter i FS samt förtroendevalda i övrigt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag om arvode och övriga kostnadsersättningar för FS ordförande, ledamöter i FS samt förtroendevalda i övrigt."

Transkript

1 Valberedningen 1 (7) Valberedningens förslag om arvode och övriga kostnadsersättningar för FS ordförande, ledamöter i FS samt förtroendevalda i övrigt. Förslag till Årsmötesbeslut Med hänvisning till nedan angiven bakgrund och motiveringar nedan föreslår SIBF valberedning att: - SIBF Förbundsmöte beslutar att: - godkänna nedanstående förslag för arvodering av ordförande och övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen. - arvoderingen för förbundsstyrelsen skall börja gälla från verksamhetsåret , d v s uppdra till förbundsstyrelsen att i den takt som ekonomin medger ersätta förlorad arbetsförtjänst för övriga uppdrag i SIBF ram enligt samma princip som för Förbundsstyrelsen - punkten skall anses omedelbart justerad. Arvode för förtroende uppdrag som ordförande i förbundsstyrelsen - Arvode för ordförande utgår med ett fast belopp om 1,5 prisbasbelopp per år, arvodet justeras upp 1,6 pbb , 1,7 pbb , 1,8 pbb , 1,9 pbb till nivån två (2) prisbasbelopp nåtts Arvode för förtroende uppdrag som ledamöter i förbundsstyrelsen - Arvode utgår med ett fast belopp om 0,75 prisbasbelopp per år, arvodet justeras upp 0,8 pbb , 0,85 pbb , 0,90 pbb , 0,95 pbb till nivån ett (1) prisbasbelopp nåtts Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda i SIBF (tjänstledig med reducerad lön och arbetstid) - Ersättning utgår för styrkta löneavdrag, max 5 % av prisbasbeloppet - I det fall det förtroendevalda inte har en anställning, utan är egenföretagare motsv. utgår ersättning med högst 5 % av Pbb per dag i förbundets tjänst.* Ersättning fördyrande levnadsomkostnader (traktamente) - Ersättning sker enligt Skatteverkets norm för skattefritt traktamente nationellt och internationellt. * FS beslutar om definition av förbundets tjänst.

2 Valberedningen 2 (7) Valberedningens uppdrag, bakgrund, utgångspunkter och motiv till förelagt förslag. Uppdraget Vid årsmötet 2008 föreslogs en förändring av arvoderingen av FS. Förbundsmötet avslog förslaget och uppdrog till styrelsen att till nästa årsmöte återkomma med ett mera genomarbetat förslag. FS har gett ledamoten Herbert Marcher i uppdrag att i samråd med valberedningen bereda ärendet. (FS möte 2, 2008) Valberedningen har vid sitt första möte utsett valberedningsledamoten Bjarne Hald att vara kontaktperson till styrelsen (Herbert Marcher) i ärendet. I samband med valberedningens andra möte, okt, redovisade Bjarne Hald förlag till fortsatt arbete med frågan, valberedningen var vid detta möte ening i att föreslå FS genom Herbert Marcher att valberedningen ensam hanterar frågan för att styrelsen inte skall kunna anses prata i egen sak. Tidsplan Fram till 1 dec fakta inhämtning av valberedningen avseende - andra förbunds sätt att hantera frågan, - omfattning av ordförandes engagemang - omfattning av ledamöternas engagemang - bedömt antal dagar per verksamhetsår som ianspråktas. - hur ser nuvarande budget ut Feb 09, redovisning och diskussion av förslagen vid ordförandekonferensen i syfte att ta beslut om ett alternativ som föreläggs Förbundsmötet i juni. Förbundsmötets uppdrag kan tolkas som att det enbart skall omfatta arvoderingen och inte övriga kostnadsersättningar. Enligt valberedningens uppfattning finns dock ett avgörande samband mellan vilka andra ersättningar som utgår och arvodets storlek. Ett förhållande som valberedningen inte kan bortse ifrån när förslag lämnas om arvodets storlek. Valberedningen har därför tolkat att uppdraget är att lämna ett förslag som beskriver helheten, omfattande: - arvodering av ordförande i SIBF - arvodering av ledamöter i SIBF styrelse - ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda - ersättning för fördyrande kostnader vid uppdrag för SIBF

3 Valberedningen 3 (7) Bakgrund Under ett flertal år har arvodering av ordförande och FS ledamöter skett genom ett fast arvode om ett prisbasbelopp ( kr, 2009 för ordförande) och ett halvt prisbasbelopp för ledamöterna. Därtill har ledamöterna fått max 1000 kr per dag i ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För ordförande har det vad avser ersättning för förlorad arbetsförtjänst varit olika, allt ifrån projektanställning till särskilda FS beslut. Ovanstående innebär att totalt sett så får ordförande och ledamöter i SIBF styrelse betala för att vara förtroendevald och verka för svensk innebandys framtid. Är ordförande eller ledamöter egna företagare eller konsulter så blir förlusten ännu större. Valberedningen har inte kunnat finna någon dokumentation kring vad arvodet skall täcka. Vår tolkning är att med hänsyn till att det finns en ersättning för förlorad arbetsförtjänst, så är detta inte syftet med arvodet. Vår bedömning är att arvodet är en ersättning för det arbete man lägger ner för inläsning av underlag, delta i möten och nästan alltid vara tillgänglig. I ordförandes fall i princip alltid vara tillgänglig. Definitioner Förlorad arbetsförtjänst Traktamente Arvode = löneavdrag som är styrkt, alt % av prisbasbeloppet = ersättning för fördyrade levnadsomkostnader enl SV 1 skattefria belopp. Avdrag sker för fria måltider enl. SV norm, 20, 30, 30%. = den ekonomiska ersättning som utgår för uppdraget Utgångspunkter för förslaget Det ideella ledarskapet är en grundläggande plattform inom den svenska idrottsrörelsen. Idealiteten har en viktig historisk bakgrund och har varit en givande drivkraft i byggandet och utvecklingen av vårt samhälle och den svenska idrottsmodellen. Vi bör dock fråga oss var gränsen går för hur mycket tid och engagemang som anses rimligt att avsätta i det ideella ledarskapet. Eller rättare sagt Hur mycket tid fordrar ett engagemang som idrottsledare och förtroendevald? En given gräns att utgår ifrån är att uppdraget ska kunna kombineras med den egna anställningen i yrkeslivet. Med denna bakgrund ser dagens förtroendeuppdrag ut på många olika sätt. Spännvidden kan sträcka sig från ett antal dagars frånvaro till stora delar av den totala årsarbetstiden. När frånvaron från ordinarie arbetet medför löneavdrag, uppkommer en situation där det ideella ledarskapet innebär att den personliga ekonomin försvagas. För att kompensera detta bortfall har SIBF använt en modell med arvode (ordförande 1 ppb och ledamöter 0,5 ppb) och ett maximerat belopp per dag för inkomstbortfall, 1000 kr per dag 1 SV = Skatteverket

4 Valberedningen 4 (7) Verkligheten inom alla områden inom folkrörelserna är att den tiden är förbi, när det är möjligt att rekrytera de främsta för uppdragen på helt ideell basis. I dagens samhälle värderas fritiden högt. I de fall denna ianspråktas på ett sådant sätt att den utöver kvällar och enstaka helger innebär resor och frånvaro från familjen krävs ekonomisk ersättning som i någon mån kompenserar. En självklarhet är att man inte är beredd att betala för att upprätthålla uppdraget, sålunda förväntar man sig full kompensation för förlorad arbetsförtjänst och merkostnader. Det är valberedningens bestämda uppfattning att svensk innebandy måste kunna rekrytera inom alla samhällsområden och samhällsgrupper för förtroendeuppdrag. Att begränsa urvalet enbart till den grupp som har möjlighet att avstå lön för att kunna delta kommer att vara negativt för verksamheten och svensk innebandys utveckling. En organisation som fortsatt vill utvecklas och som vill välja de förtroendevalda som man uppfattar som mest lämpliga för uppdraget, måste också vara beredd att ersätta dessa ekonomiskt för faktiska löneavdrag. Därtill måste arvoderingen upplevas som relevant i förhållande till den insats som man förväntas utföra. Engagemanget är en förutsättning för att bli förtroendevald inom SIBF, ingen skall uppfatta de ekonomiska förutsättningarna som så goda att detta blir drivkraften. Men effekten får inte heller bli det motsatta, att ersättningarna är så dåliga att det upplevs som att man får betala för att inneha uppdrag. Valberedningens underlag har i samband med SDF ordförandekonferensen presenterats och diskuterats. De synpunkter som framfördes har beaktats i valberedningens förslag till Förbundsmötet, bl.a. frågan om maxbelopp och en stegvis justering av arvoderingen mot två prisbasbelopp för ordförande och ett prisbasbelopp för ledamöterna. ARVODE För att kunna bestämma sig för arvodets storlek bör först klargöras vad syftet med arvodet är. Enligt valberedningens mening är arvodet ersättning för: - inläsning inför möten och konferenser - förlorad inbetalning tjänstepension motsvarande, vid löneavdrag - förlorad fritid - den kompetens som man tillför - tillgänglighet för media, för SDF och andra Nästa steg är enligt valberedningen att bestämma sig för om alla skall ha lika stort arvode eller om arvodet skall vara differentierat samt om det skall vara kopplat till insatsen. Förbundsordförande Enligt valberedningens mening finns en tydlig skillnad mellan ordförande och ledamöter. Ordförande är alltid ordförande, skall finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet alla årets dagar. Det förväntas dessutom att ordförande representerar vid en mängd olika arrangemang inom innebandyrörelsen men också utanför, exvis Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna m m. Sammantaget innebär detta ett mycket stort intrång i det privata livet. Att vara ordförande i ett specialidrottsförbund är en speciellt utsatt position vilket också bör

5 Valberedningen 5 (7) återspeglas i en rimlig ekonomisk kompensation. För att finna denna nivå, bör särskilt beaktas: - Vad inryms i uppdraget som ordförande? - Vilken profil vill vi ha på våra framtida ordförande? - Går uppdraget att kombinera med ett ordinarie arbete/eget företag, utan att gå ned i arbetstid (och därmed erhålla lägre lön)? Kriterierna på ordförande kommer säkert att till del variera över tid. Det är dock av största vikt att innebandyrörelsen hittar rätt profil för att uppnå önskade resultat. Det är valberedningens bedömning att tidsåtgången fortsatt kommer att vara ganska konstant då arbetets karaktär över tiden är av strategisk art. Ekonomiska nivåer i arvodesfrågan får inte utgöra något hinder i val av ordförande, val skall kunna ske av den ordförande rörelsen anser har bästa förutsättningar för att lösa uppgiften. Viktigt är dock att regelverk är förankrat vid Förbundsmöte och ligger som grund för ersättningsfrågorna. För ordförande anser valberedningen att arvodet skall omfatta 1,5 till 2 prisbasbelopp då detta belopp på ett rimligt sätt motsvarar nivån på uppdragets karaktär. Förbundsstyrelseledamöter För styrelseledamöterna är förhållandet något annorlunda, visserligen krävs ett stort engagemang och delaktighet, men det kan trots allt styras på ett annorlunda sätt än för ordförande. Beroende på vilka frågor och vilka projekt/arbetsgrupper som drivs kan belastningen på ledamöterna dock vara mycket ojämn. Ersättningens storlek bör enligt valberedningens mening vara knutet till ett index som är allmänt accepterat i samhället, detta för att frågan om arvodets storlek inte blir en stående punkt på Förbundsmötet. Valberedningens förslag är att detta index skall vara Prisbasbeloppet (ppb). Valberedningen har utarbetat fyra alternativ till arvodering av FS ledamöterna, utom ordförande. I alla tre alternativen bedöms kostnaden bli ungefär lika stor. Däremot varierar det per ledamot i de olika alternativen. Alternativ 1 Alla ledamöter ersätts med ett fast arvode som är lika stort ex.vis ett prisbasbelopp (42800 kr för år 2009) - det är administrativt enkelt - det är tydligt vilket total ersättning som utgår för uppdraget - det är budgetmässigt enkelt att beräkna - ersättningen är lika oaktat närvaro och delaktighet - ersättningen tar ingen hänsyn till särskilda uppdrag inom styrelsen, såsom kassör, m m

6 Valberedningen 6 (7) Alternativ 2 Alla ledamöter ersätts med ett fast arvode samt ett tilläggsarvode för olika uppdrag. Ex kassör, deltagande i projektgrupp, deltagande i VU etc. Ex ¾ prisbasbelopp samt ¼ belopp för uppdraget - det är tydligt vilket total ersättning som utgår för uppdraget - budgetmässigt relativt enkelt att beräkna - svårt att jämföra omfattning av olika projekt, uppdrag - risk att det uppkommer nya uppdrag som inte finns specificerat kräver mer administration Alternativ 3 Alla ledamöter ersätts med ett fast arvode och ett rörligt arvode i samband med uppdrag för SIBF. Ex ½ prisbasbelopp i fast arvode, 2,5 % av ett prisbasbelopp i rörligt arvode per dag i SIBF tjänst. Med dag skall här anses gälla mer än fyra (4) timmar inkl. restid. - tydlig koppling till engagemanget och deltagande i verksamheten - ersättning utbetalas till den som producerar för SIBF - kräver mer administration - svårare att budgetera - kräver att det tas fram en policy kring vad som är förbundets tjänst Alternativ 4 Alla ledamöter ersätts med ett fast arvode och ett rörligt arvode i samband med uppdrag för SIBF enligt alt 3 men med lägre fast arvode och rörligt arvode Ex 1/4 prisbasbelopp i fast arvode, 2,0 % av ett prisbasbelopp i rörligt arvode per dag i SIBF tjänst. Med dag skall här anses gälla mer än fyra (4) timmar inkl. restid. - tydlig koppling till engagemanget och deltagande i verksamheten - ersättning utbetalas till den som producerar för SIBF - kräver mer administration - svårare att budgetera - kräver att det tas fram en policy kring vad som är förbundets tjänst

7 Valberedningen 7 (7) Motiv till valberedningens förslag. Ordförande skall enbart ha fast arvode, då allt annat skulle bli för administrativt krångligt. För ledamöterna föreslås i ett första steg ett fast arvode lika för alla, främst av administrativa skäl. Ett annat motiv är att det krävs en tydligare kravspecifikation på de olika rollerna i styrelsen för att detta skall kunna ligga till grund för en annan fördelning. Arvodena är enligt valberedningen relevanta i förhållande till den tid som ordförande och ledamöter lägger ner för uppdraget. FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST Valberedningen föreslår att för alla förtroende uppdrag som genomförs för SIBF ersätts med styrkta löneavdrag. I de fall det råder oklarheter, ex vis för konsulter, egna företagare skall ersättning utbetalas med 5% av prisbasbeloppet vid för hel dag i förbundets tjänst. Motiv Det enda rimliga i dagens samhälle är att ersättning utbetalas för styrkta kostnader för förlorad arbetsförtjänst. Ett maxbelopp utesluter goda krafter som har välavlönade jobb. Svårigheten är att ersätta den som har eget företag, är konsult eller motsvarande där det i princip är omöjligt att avgöra vad som är förlorad arbetsförtjänst. I dessa fall föreslås prisbasbeloppet ligga till grund för ersättningen, motsv. 5% per dag. TRAKTAMENTE För alla förtroendevalda för SIBF gäller - Endags- och flerdygns traktamente enligt Skatteverkets norm för skattepliktigt endags traktamente och skattefritt flerdygnstraktamente i Sverige, - Vid uppdrag för SIBF utomlands, skall Skatteverkets norm för skattefritt traktamente för resp. land tillämpas. - I de fall fria måltider erhålls, sker avdrag enligt Skatteverkets norm. Frukost 20%, lunch 30% och middag 30% av dagtraktamentet. - Ersättning för boendekostnader sker för styrkta kostnader eller enligt Skatteverkets norm. Motiv Det uppstår alltid merkostnader så fort man lämnar hemmet och är på resande fot. Skatteverket har tagit fram en norm för detta som ligger till grund för vad som är skattefritt. Det finns enligt valberedningens uppfattning inget skäl att öka administrationskostnaderna med att ha såväl ett skattefritt som skattepliktigt belopp. Skatteverkets norm innebär att i normalfallet får resenären ersättning för merkostnaderna. Traktamentet är inte avsett att täcka hela kostnaden. I de fall måltider ingår, görs avdrag med 20% för frukost och 30% för lunch resp. middag. Vilket innebär att om alla måltider ingår, får resenären 20% av traktamentet. Boendet skall självklart ersättas fullt ut. Grunden är enkelrum med dusch och toalett på rummet.

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation 3 februari 2015 Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation för Jusek 2 (22) Sammanfattning av förslaget: Dagens 19 sektioner ersätts med fyra branschsektioner stat, kommunal, privat

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 SLUTRAPPORT Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 Sammanfattning Nacka kommun har tillämpat kundval för hemtjänst sedan

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Sida: 1 av 31 Dnr: AF-2012/192470 Datum: 2012-10-03 Ert dnr: A 2012/1945/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Arbetsförmedlingen

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län LF 2014-09-28 LJ2014/1114 LF 2014-12-09 Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län Mandatperioden 2014-2018 Beslutade av landstingsfullmäktige 2014-09-28, 108 samt 2014-12-09, 175 Innehållsförteckning:

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer