Inför deklarationen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför deklarationen 2011"

Transkript

1 Inför deklarationen 2011 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller bl.a. allmän information avseende årets deklaration, nyheter och deklarationstips. Innehållsförteckning (klicka på rubriklänkarna nedan för att komma direkt till önskat avsnitt) Allmän information Tidsplan för utskick av deklarationer 2 maj sista dag för inlämning för dem som inte har anstånd Anstånd 2011 Tidsplan för slutskattebeskeden Förseningsavgift Omprövning Överklagande Nyheter vid årets taxering Inkomst av kapital Inkomst av näringsverksamhet Fåmansföretag Fastighetsbeskattning Egenavgifter Övrigt Deklarationstips för näringsverksamhet Specifikation för näringsidkare Att lämna Inkomstdeklaration 1 via Internet Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring eller diskett/cd/dvd) Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare Avdrag Egenavgifter Underskott Omedelbart avdrag nystartad verksamhet Utgifter innan verksamheten har kommit igång Hyra m.m, eget företag Resor till och från verksamhetslokal med bil Tjänsteresor Representation Avskrivningar Inventarier Byggnader Avsättningar Räntefördelning Expansionsfond Periodiseringsfond Angående avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfond Övrigt Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Skatteverkets kontroller Länkar Allmän information Tidsplan för utskick av deklarationer Inkomstdeklaration 1, alla fysikers deklaration med förtryckta uppgifter, började att skickas ut den 17 mars. Alla ska ha fått sin deklaration senast den 15 april. 2 maj - sista dag för inlämning för dem som inte har anstånd Denna dag gäller för såväl fysiska som juridiska personer och dödsbon. För dig som är bosatt utomlands är sista dagen den 31 maj Anstånd 2011 Individuellt anstånd Glöm inte att lämna in en anståndsansökan om du inte kan lämna in inkomstdeklarationen senast den 2 maj. Du bör lämna in anståndsansökan minst 10 dagar före den 2 maj. Du måste ha ett godtagbart skäl för att få anstånd. Byråanstånd Har du hjälp av en revisor eller redovisningsbyrå söker ofta ditt ombud anstånd åt dig i form av ett byråanstånd. Ansökan om byråanstånd bör lämnas till Skatteverket minst 10 dagar före den 2 maj. Leveransplan vid byråanstånd: Datum Deklarationer och anståndsansökan lämnas på papper 2 maj 35 % Deklarationer lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper Deklarationer och anståndsansökan lämnas elektroniskt 16 maj 60 % 60 % 50 % 31 maj 4 % 20 % 25 % 15 juni 1 % 20 % 25 %

2 Tidsplan för slutskattebeskeden Du som ska redovisa näringsverksamhet och du som är delägare eller företagsledare i fåmansbolag, får ditt besked i december. När kommer slutskattebeskedet? Du som anmält konto får dina skattepengar: Du som inte anmält konto får dina skattepengar: När ska ev. kvarskatt senast betalas? December vecka 49 vecka mars 2012 Räknar du med underskott kan du göra en extra inbetalning av skatt. För att slippa kostnadsränta skulle du ha betalt in belopp över kr på skattekontot (bokförda på Skatteverkets bank- eller plusgirokonto) senast den 14 februari. Belopp under kr ska vara betalda senast den 3 maj. Tänk på att räntan beräknas dag för dag så även om vi passerat 14 februari kan du minimera kostnadsräntan genom att betala så snart du kan. Förseningsavgift Förseningsavgiften för inkomstdeklarationer som lämnas in efter deklarationstidpunkten uppgår till kr för aktiebolag/ekonomiska föreningar och kr för övriga. Vid mer än tre månaders försening fördubblas förseningsavgiften och efter fem månader tredubblas förseningsavgiften. Omprövning Om du inte är nöjd med Skatteverkets taxeringsbeslut kan du begära omprövning. Omprövning ska begäras skriftligen hos det skattekontor som fattat det beslut du vill ha omprövat. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du vill ha omprövat. Skrivelsen med begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 december 2016 avseende 2011 års taxering (den som gäller för inkomståret 2010), dvs före utgången av femte året efter taxeringsåret. Överklagande Du kan överklaga Skatteverkets taxeringsbeslut hos förvaltningsrätt. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat taxeringsbeslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut överklagandet avser. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret, dvs senast den 31 december 2016 om det gäller 2011 års taxering (2010 års inkomster). Nyheter vid årets taxering Här följer några av de viktigaste nyheterna för taxeringsår 2011 (inkomstår 2010) Inkomst av kapital Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Ett andelsbyte sker om man får aktier utbytta i samband med att ett bolag går samman med ett annat bolag. Reglerna om beskattning av andelsbyten har ändrats så att de inte strider mot EU-rätten. Bl.a. ska man, vid flyttning inom EES-området, inte beskattas för vinst som uppkommit vid ett andelsbyte. Beskattning sker i stället om man inte längre är bosatt inom EES eller stadigvarande vistas där. Inkomst av näringsverksamhet Biträde årsbokslut Nytt för i år är att enskilda näringsidkare på sin NE-blankett ska svara på frågan om ditt årsbokslut har upprättats med biträde av uppdragstagare. En uppdragstagare är någon som inte är anställd i ditt företag och som har utfört tjänster mot betalning. Det kan t.ex. vara en redovisningskonsult eller revisor. Om du har rådfrågat eller fått hjälp i någon enstaka fråga anses uppdragstagaren inte ha biträtt dig med årsbokslutet. Observera att uppgiften endast avser bokslutet och inte deklarationen.

3 Fåmansföretag Klyvningsregeln gäller inte längre Den 1 januari 2010 upphörde den s.k. klyvningsregeln, eller regeln om 50/50-fördelning som den också kallats, för delägare av kvalificerade aktier och andelar i fåmansföretag att gälla. Det betyder att om du säljer ditt fåmansföretag med vinst ska hela den vinst som överstiger det s.k. sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst. Liksom tidigare kan du dock aldrig beskattas för mer än 100 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst med anledning av försäljningen. Klyvningsregeln slopades egentligen redan vid utgången av år Genom övergångsbestämmelser återinfördes den dock på avyttringar som skett under åren Taxeringsåret 2010, var alltså sista gången du kunde tillämpa klyvningsregeln. Sista chansen att utnyttja sparat lättnadsutrymme Om du är delägare i ett fåmansföretag kan du ha ett så kallat sparat lättnadsutrymme. Lättnadsutrymmet innebär att du som delägare kan få utdelning från företaget skattefritt med lika stort belopp som ditt lättnadsutrymme. Har du gjort en vinst när du sålt aktier i företaget (eller andelar i en ekonomisk förening) kan du istället använda lättnadsutrymmet för att slippa betala skatt på en så stor del av kapitalvinsten. Reglerna om lättnadsutrymme har upphört att gälla. I deklarationen 2011 är det därför sista gången du kan använda ditt sparade lättnadsutrymme. För att kunna använda lättnadsutrymmet 2011 måste du ha fått utdelning under kalenderåret Om du vill använda ditt lättnadsutrymme för att slippa betala skatt på en del av en kapitalvinst, måste aktierna vara sålda under kalenderåret Fastighetsbeskattning Uppskov med vinst från försäljning av privatbostad Sänkt tak för uppskovsbelopp. För försäljningar den 1 januari 2010 eller senare har det högsta möjliga uppskovsbeloppet sänkts från kr till kr (multiplicerat med din andel av den sålda bostaden). Det särskilda tillägget på 10 % vid återföring av preliminärt uppskov har slopats. Det återförda beloppet omfattas i stället av reglerna om schablonintäkt (se nästa punkt). Schablonintäkt för alla uppskov. Schablonintäkt (1,67 % x uppskovsbeloppet) beräknas på alla uppskovsbelopp, oavsett om det finns en ersättningsbostad eller inte. Ändringar avseende fastighetsavgift/fastighetsskatt Fastighetsavgift för småhus utan byggnadsvärde. Tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar byggnadsvärde får fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt. Småhus på ofri grund får lägre fastighetsavgift. För småhus som står på ofri grund sänks det fasta maxbeloppet för avgiften till hälften av det vanliga maxbeloppet. Arrendetomter med småhus får fastighetsavgift. Tomtmark (t.ex. arrendetomt) som är bebyggd enbart med småhus som har annan ägare (dvs. på ofri grund) får fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt. Fast maxbelopp för avgiften blir hälften av det vanliga maxbeloppet. Egenavgifter Karensdagar, ändring fr.o.m. 1 juli 2010 Egenföretagare och andra som betalar egenavgifter har fram till och med juni 2010 haft en karenstid i sjukförsäkringen på en dag. Den som önskat förlängd karenstid har kunnat välja antingen 3 eller 30 karensdagar. Från juli 2010 gäller sjukförsäkringen med en karenstid på sju dagar. Om du vill ha förlängd karenstid kan du hos Försäkringskassan välja antingen 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Om du har valt karensdagar sänks sjukförsäkringsavgiften på nedanstående sätt fr.o.m. juli 2010: Vid 14 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,94 % Vid 30 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,78 % Vid 60 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,60 % Vid 90 karensdagar är sjukförsäkringsavgiften 5,48 % På den del av inkomsten som överstiger 7,5 prisbasbelopp är sjukförsäkringsavgiften 6,04 %.

4 Nedsättning (avdrag) av egenavgifter Enskilda näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag ska betala egenavgifter på överskott i aktiv näringsverksamhet. En ny nedsättning (avdrag) av egenavgifter har införts. Vid beräkning av egenavgifter får du göra avdrag med 5 % av avgiftsunderlaget, dock högst med kr. För handelsbolag är nedsättningen begränsad till högst kronor för samtliga delägare. Detta gäller om du har avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet din avgiftspliktiga inkomst av näringsverksamhet överstiger kr du är född och inte bara ska betala ålderspensionsavgift ditt avdrag uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk Nedsättning medges inte i inkomstslaget tjänst eller vid passiv näringsverksamhet. Övrigt Jobbskatteavdraget har höjts Det förhöjda grundavdraget för pensionärer har höjts Deklarationstips för näringsverksamhet Det börjar dra ihop sig till deklarationstider. Vårt första tips är ett bra skatteprogram, Hogia Skatt. Ett komplett program för deklaration, skatteberäkning och analyser. För de delar som nämns nedan finner du beräkningsstöd i Hogia Skatt. Specifikation för näringsidkare Alla näringsidkare kommer att få en separat specifikation på samma sätt som förra året. På den visas, förutom kontrolluppgifter, en mängd uppgifter som inte förtrycks på inkomstdeklarationen. Exempelvis påförda egenavgifter och särskild löneskatt, periodiseringsfonder, expansionsfond, sjukpenning och skogskontouppgifter. Kontrollera så uppgifterna är korrekta innan du använder dem. Då uppgifter kommer vara förtryckta på inkomstdeklarationen i inkomstslagen tjänst och kapital är det extra viktigt för dig att kontrollera de förtryckta uppgifterna så att inget som egentligen hör till näringsverksamheten blir beskattat i tjänst eller kapital. Se till att deklarationen görs med slutgiltigt bokslut som underlag så att du inte missar eventuella ändringar. Tillsammans med deklarationsblanketten får du också en preliminär skatteuträkning där bl.a. din debiterade F-skatt kommer att vara specificerad. Observera dock att i den preliminära skatteuträkningen har inte hänsyn tagits till näringsverksamhetens resultat. Att lämna Inkomstdeklaration 1 via Internet Du kan deklarera på Internet med dina personliga säkerhetskoder om du ska begära avdrag för resor till och från arbetet eller bara ska godkänna uppgifterna i din deklaration. Med e-legitimation kan du fylla i och lämna bl.a. näringsbilagorna NE, NEA, N8, N9 samt momsbilagan. Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring eller diskett/cd/dvd) Deklarationer med näringsuppgifter m.m. kan lämnas till Skatteverket på olika sätt. Du kan lämna uppgifterna på fastställda deklarationsblanketter i pappersform, elektroniskt via filöverföring eller spara filerna på diskett/cd/dvd som sedan skickas till Skatteverket. Upprättar du deklarationer åt andra eller har flera deklarationer att lämna in kan du använda Skatteverkets filöverföringstjänst för att skicka in filer med näringsuppgifter, anstånd, tjänst och kapital (så kallade SRU-filer) för inkomståret Inkomstdeklaration 1 och första sidan av Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 måste skrivas under och lämnas in till Skatteverket. SRU-filerna avser alltså inlämning av resterande uppgifter i deklarationen.

5 För att logga in till Skatteverkets filöverföringstjänst krävs någon av de på marknaden förekommande e-legitimationerna eller Eldacertifikatet (den s.k. smartdisken). För att sända filer via filöverföringstjänsten (eller via flyttbart media) skall filerna vara framställda enligt ett format fastställt av Skatteverket. Vid varje överföringstillfälle kan endast två filer sändas, info.sru och blanketter.sru. info.sru med uppgifter om dig som lämnare av materialet och blanketter.sru med alla deklarationsuppgifter, där Hogia Skatt sammanfogar alla deklarationsfilerna du valt ut att lämna till Skatteverket på detta sätt. Du får därefter två filer att lämna vidare via Skatteverkets webbplats. För instruktioner i detalj, hänvisar vi till hjälpsystemet i Hogia Skatt. Följande blanketter kan lämnas elektroniskt: Ansökan om byråanstånd Alla K-bilagor Alla N-bilagor + momsbilagan Alla T-bilagor Allt utom sidan 1 på inkomstdeklarationerna 2,3 och 4 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare Fr.o.m. den 1 januari 2007 ska alla enskilda näringsidkare avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får upprätta ett s.k. förenklat årsbokslut. Alternativet till att upprätta ett förenklat årsbokslut är att upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen och övrig normgivning från Bokföringsnämnden. Det förenklade årsbokslutet ligger också till grund för deklarationen. I Hogia Skatt finns följande blanketter från Skatteverket: Förenklat årsbokslut Enskilda näringsidkare, d.v.s. bokslutsblanketten. Denna ska skrivas ut, skrivas under och arkiveras tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial i 10 år. Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare, NE, d.v.s. blanketten som lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare, NEA, d.v.s. blanketten som lämnas av fysisk person och dödsbo som har flera verksamheter. För att färdigställa din deklaration finns givetvis beräkningsstöd i form av Hogia Skatts egna hjälpbilagor. Avdrag Kom ihåg att en del kostnader aldrig är avdragsgilla, t.ex. böter, viten, felparkeringsavgifter, skattetillägg, förseningsavgifter, räntan på skattekontot, representation överstigande Skatteverkets beloppsbegränsningar och en del medlemsavgifter. Egenavgifter Schablonavdrag När du driver aktiv näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Skattemässigt räknas dessa som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte exakt hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten.

6 Bedriver du aktiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 10 procent om du är född procent om du är född procent om du är född 1945 eller senare och under hela år 2010 har uppburit hel ålderspension, 10 procent om du under hela eller del av år 2010 har fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning, 14 procent om du är född 1984 eller senare Bedriver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent. Det schablonavdrag du gör i år måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du får dra av de egenavgifter som du verkligen fick betala enligt slutskattebeskedet. Nedsättning av egenavgifter En ny nedsättning av egenavgifter har införts. Vid beräkning av egenavgifter får du göra avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med kr. Detta gäller om du har avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet din avgiftspliktiga inkomst av näringsverksamhet överstiger kr du är född och inte bara ska betala ålderspensionsavgift ditt avdrag uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk Är du enskild näringsidkare begär du nedsättning genom ett kryss på inkomstdeklarationen. Delägare i handelsbolag måste själva räkna ut nedsättningsbeloppet. Underskott Glöm inte att dra av underskott av näringsverksamhet från föregående år. Om näringsverksamheten efter avdrag för tidigare års underskott åter visar underskott, får detta tas med till nästa år o.s.v. Någon tidsbegränsning för underskottsavdrag finns inte. Omedelbart avdrag nystartad verksamhet Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet dras av samma år som det har uppkommit. Underskottet får dras av som allmänt avdrag, d.v.s. från inkomst av annan näringsverksamhet och från inkomst av tjänst. Verksamheten ska ha påbörjats år 2006 eller senare och bedrivas aktivt. Avdrag får göras under de första fem åren med högst kr per år. Överskjutande del får tas med till nästa år och får bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten (vissa restriktioner finns). Tänk på att avdraget kan vara mer värt att utnyttja mot kommande vinster i näringsverksamheten, då du betalar egenavgifter på inkomst av näringsverksamhet. Utgifter innan verksamheten har kommit igång En skattskyldig som driver näringsverksamhet har i vissa fall rätt till avdrag i efterhand för utgifter i verksamheten före verksamhetens påbörjande. Avdraget får endast avse utgifter under det år verksamheten påbörjades och närmast föregående kalenderår. En förutsättning för avdragsrätt är också att det är fråga om kostnader som till sin karaktär är omedelbart avdragsgilla. Hyra m.m, eget företag Om du inte har någon särskilt inredd lokal kan du göra ett schablonavdrag för arbetsrum. Du kan då göra avdrag med kr om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make. Har du arbetsrum i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är avdraget kr. I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden, t.ex. kostnader för värme, vatten, el m.m. En förutsättning för att få avdrag är att du har arbetat minst 800 timmar i din bostad. Det får heller inte vara fråga om arbetsuppgifter som du lika gärna kunde ha gjort i en särskild lokal som du har för din verksamhet.

7 Om särskild del av fastigheten inrättats för näringsverksamheten får du göra avdrag för skälig andel av kostnaderna för hyra, värme, vatten m.m. Räntor dras av under inkomst av kapital. Om delägare i fåmansföretag (AB och HB) hyr ut enstaka kontorsrum eller garage till företaget får denne avdrag för de direkta merkostnaderna i form av el, uppvärmning, slitage o dyl. Normalt medges avdrag med mellan och kr. Uppburen hyra med avdrag enligt föregående mening beskattas som inkomst av kapital till den del den motsvarar marknadsmässig hyra (ortens pris). Överstigande del beskattas enligt allmänna regler såsom lön i inkomstslaget tjänst. Om upplåtelsen avser en hyreslägenhet eller en bostadsrättslägenhet medges i regel avdrag med så stor del av hyran/avgiften som svarar mot den del av ytan som används av företaget. Avdrag medges även för skälig del av kostnader för värme, vatten och avlopp samt elektrisk ström som inte ingår i hyran/avgiften. Resor till och från verksamhetslokal med bil Som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare har du rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen enligt samma regler som gäller för löntagare. Detta innebär bland annat att om du använt egen bil och är berättigad till avdrag, kan du få avdrag med 18,50 kr per mil. Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil kan du få avdrag med utgifter för diesel med 6,50 kr per mil eller för annat drivmedel med 9,50 kr per mil. Avdrag kan endast medges för den del av kostnaderna som överstiger kr. Har du kostnader för resor till och från arbetet både som anställd och som egen företagare sker minskningen av avdraget i första hand under inkomst av tjänst. Tjänsteresor Om du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten och haft ökade levnadskostnader för exempelvis kost och logi, kan du få avdrag för dessa kostnader. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom 50 km (närmaste färdväg) från din bostad och/ eller din verksamhetslokal. Om du inte kan visa dina verkliga kostnader, får du avdrag med ett schablonbelopp. Det gäller också avdrag för logi. Du måste kunna göra sannolikt att du har haft kostnaderna. Principerna för avdrag är desamma som för anställda. Kan du inte visa dina merkostnader får du vid resor i Sverige avdrag med 210 kr för hel dag och 105 kr för halv dag. Avdrag för logi medges med 105 kr per natt. Avdrag för endagsförrättningar medges inte eftersom någon fördyring inte anses uppkomma vid dessa. Dessa regler gäller inte om du arbetat mer än tre månader i följd på samma ort utanför din vanliga verksamhetsort. Du får då avdrag med den verkliga merkostnaden. Kan du inte visa de verkliga merkostnaderna kan du få avdrag enligt schablon med 63 kr (30% av maxbeloppet) per dag om arbetsorten ligger i Sverige. Representation Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Utgifter i samband med en näringsidkares personliga högtidsdag ska dock inte dras av t ex bjudning för affärsvänner i anslutning till femtioårsdag. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för moms. Restaurangnota, dokumentation över sambandet med verksamheten och vilka som deltagit ska finnas. Vid representation i hemmet ska det finnas kvitton med motsvarande uppgifter. Ej avdragsgill representation ska återföras till beskattning.

8 Avskrivningar Inventarier Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan t.ex. vara maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Avskrivning (värdeminskning) betyder att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas. Om du köper in maskiner och inventarier finns tre olika sätt att få avdrag på. Omedelbart avdrag Avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning Avdrag genom restvärdesavskrivning Omedelbart avdrag Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten (så kallade korttids- eller treårsinventarier). Det är bolaget som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Inventarier av mindre värde får också dras av i sin helhet året de skaffas till näringsverksamheten. Med mindre värde menar man taxeringsåret 2011 ett värde som understiger kronor exklusive moms (dvs. ett halvt prisbasbelopp). När man ska avgöra vad som är mindre värde, räknas flera inventarier som på ett naturligt sätt hör ihop som ett inventarium. Samma sak gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. Räkenskapsenlig avskrivning Vid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna. Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ: Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde), ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut, minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år, minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år, minskat med ersättningsfond som du använt. Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, dvs. motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Du måste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarande finns kvar i verksamheten). Restvärdesavskrivning Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och kan sägas vara en förenklad version av denna. Den största skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet. En annan skillnad är att restvärdesavskrivning får ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Vid restvärdesavskrivning finns ingen motsvarighet till kompletteringsregeln. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska värdeminskningsavdraget (oavsett om det beräknats enligt räkenskapsenlig- eller restvärdesavskrivning) justeras i motsvarande mån.

9 Byggnader Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes. Byggnadstyp och procentsats Småhus (120 och ) 2 % Hyreshus Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 % Kiosk (323) 5 % Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 % Ekonomibyggnad Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 % Övriga ( ) 4 % Industribyggnad Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 % Värmekraftsbyggnader (719, ) 4 % Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, och 481) 4 % Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, och 481) 5 % Specialbyggnad ( och 890) 3 % Avsättningar Räntefördelning Räntefördelning kan ge dig lägre skatt genom att en del av vinsten i den enskilda näringsverksamheten eller för handelsbolagsdelägaren flyttas från beskattning i näringsverksamhet till beskattning i kapital. Räntan beräknas på ett underlag som i princip utgörs av det egna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Den avdragna räntan ska du ta upp som en ränteintäkt i inkomstslaget kapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten. Detta kallas positiv räntefördelning. För beräkning, se Hogias hjälpbilaga RE för enskilda näringsidkare och blankett N3A för delägare i handelsbolag. Vid räntefördelning i näringsverksamhet är den s.k. positiva räntefördelningen frivillig. Om sådan inte görs, sparas den till nästa år. Det kan därför löna sig, om du har en inkomst före räntefördelningen under brytpunkten för statlig inkomstskatt, att skjuta räntefördelningen till nästa år om du då beräknas ha en inkomst över brytpunkten. Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten och dra av motsvarande belopp i inkomstslaget kapital. Detta kallas negativ räntefördelning och är tvingande. Räntefördelning ska endast ske om kapitalunderlaget överstiger kr respektive kr. Expansionsfond Är du en fysisk person och näringsidkare eller delägare i handelsbolag får du ta hänsyn till en särskild post som kallas expansionsfond när du beräknar resultatet av näringsverksamheten. Dessa regler gäller även dödsbon. Avsättningen innebär att du får avdrag vid inkomsttaxeringen med beloppet. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång. På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du bara 26,3 % i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt som du betalar skatt på. I slutskattebeskedet tillgodoräknas du de 26,3 % du redan tidigare betalat i skatt. För beräkning, se Hogias hjälpbilaga RE för enskilda näringsidkare och blankett N3A för delägare i handelsbolag.

10 Periodiseringsfond När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten. Inom en sexårsperiod bestämmer du i princip själv när du vill återföra fonden till beskattning. Enligt nya regler som gäller fr.o.m. taxeringsåret 2010 återförs periodiseringsfonderna i en bestämd ordning. Den äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först. Periodiseringsfonden ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet. Avsättningar som görs taxeringsåret 2011 återförs senast vid 2017 års taxering. Glöm inte att återföra ev. periodiseringsfond från 2005 års taxering i årets deklaration! Angående avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfond Driver du enskild näringsverksamhet eller är handelsbolagsdelägare bör du göra en prognos över din verksamhets resultat innan avsättning. Beräknas din taxerade förvärvsinkomst framöver överstiga brytpunkterna för statlig inkomstskatt kanske du ska avstå från avsättning. Skatteeffekten kommer i retur vid återföring. Använd Hogia Skatts beräkningsbilaga för att beräkna uppskjuten skatt på obeskattade vinster. Simulera skattekostnaden om avsättningarna återförs under olika antal år och vid olika inkomstlägen. Övrigt Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Den som är ägare till fastigheten den 1 januari 2010 ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela kalenderåret Ett ägarbyte under 2010 innebär alltså att en ny ägare börjar betala avgift/skatt först från och med inkomståret Fastighetsavgift på småhus/hyreshus Alla bostäder i småhus och hyreshus får en kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostäder får ingen fastighetsavgift de första fem åren, och halv avgift de följande fem åren. För småhus är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För hyreshus är avgiften kr för varje bostadslägenhet, eller 0,4 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För tomtmark som är bebyggd enbart med småhus som saknar taxerat byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte uppgår till minst kr) är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift För småhus på ofri grund är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För tomtmark som är bebyggd enbart med småhus på ofri grund (d.v.s. småhuset och marken har olika ägare eller ägarkretsar) är avgiften kr, eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. Det som nu sagts om småhus gäller också småhus och tomtmark på lantbruksenhet. Fastighetsskatt på småhus/hyreshus Fastigheter som inte är taxerade som färdigbyggda bostäder, får statlig fastighetsskatt på sitt taxeringsvärde obebyggd tomtmark småhus och bostadshyreshus under uppförande

11 Skatteverkets kontroller Skatteverket har publicerat inriktningen på kontroller som kommer att göras av inkomstdeklarationen De flesta kontroller är rena överförings-/avstämningskontroller och har du Hogia Skatt är detta något som programmet sköter med automatik. Följ länken nedan om du vill läsa mer om Skatteverkets kontroller. Länkar Skatteverket Avdragslexikon för företag Skatteverkets kontroller

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C

Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Norstedts Skatt Proffs 2010.3 Norstedts Skatt Företag 2010.C Norstedts Skatt Privat 2010.C Ann-Charlotte Salander - Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Skatt som innehåller fastställda

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:1082 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 14 Skatteregler för enskilda näringsidkare TAXERINGSÅR 2010 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning 24 Familjebeskattning Familjebeskattning 1183 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 24.1 Enskild näringsverksamhet RSV S 1995:24 Barn och barns

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning Familjebeskattning 375 24 Familjebeskattning 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 Sammanfattning I avsnittet behandlas reglerna i 60 kap. IL

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1

Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Start 2011.B.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.B.1 Välkommen till årets första version av Mamut Skatt Norstedts! I version 2011.B.1 är programmet uppdaterat för taxeringen 2011.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 7 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2009 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handelsbolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Dags att deklarera 2014

Dags att deklarera 2014 1 2014 Läs mer på www.sveaskog.se DEKLARATIONSBILAGA Ny momsdeklaration! se sidan 11 Dags att deklarera 2014 I slutet av mars börjar årets Inkomstdeklaration 1 att skickas ut, och senast den 15 april ska

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll

Versionsnyheter från Visma Spcs. Visma Skatt 2011.11. Innehåll Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Skatt 2011.11 Innehåll Visma Skatt 2011.11... 1 Justeringar som gjorts i version 2011.11... 3 Blanketten för Skatte- och avgiftsanmälan är uppdaterad... 3 Markering

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer