FöreningsSparbanken Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 VD-kommentar: FöreningsSparbanken Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ) Verksamhetsbeskrivning Vi utvecklar, marknadsför och säljer finansiella tjänster samt administration av vagnparker Autoplan och fakturakrediter. Våra produkter skall bidra till ökad marknadsandel och ökad säljkraft, för såväl FöreningsSparbanken, fristående sparbanker och delägda banker, som för externa samarbetspartners. Våra gemensamma produkter ska ge största möjliga kundnytta i form av behov, funktion och pris. Distribution Vår försäljning sker via tre kanaler; 1. FöreningsSparbankens kontorsnät, fristående sparbanker och delägda banker (interna samarbetspartners) 2. Externa samarbetspartners återförsäljare/leverantörer/generalagenter, sk leverantörsfinansiering 3. Direkt till slutkund med finansiering och administration av större vagnparker, AutoPlan. Sammantaget når de tre kanalerna en bred kundgrupp, konsumenter såväl som företag, stat och kommun. Vi finansierar allt ifrån konsumentens mc eller husvagn, lantbrukarens skördetröska eller entreprenörens stenkross till kopiatorer och komplicerade elektroniska kommunikationssystem. Vi administrerar och finansierar vagnparker till flera av Sveriges största företag. Produktutveckling Vi satsar mycket tid och stora resurser på produktutveckling. Ett bra exempel på det är vår fakturakreditprodukt hanterade vi ca fakturor per månad. I slutet på 2004 hanterar vi ca fakturor per månad. Produktutveckling sker i samarbete med våra större samarbetspartners och kunder. I banken inom de sk marknadsråden och hos våra externa samarbetspartners inom de sk produktråden. Syftet är att den med bäst kompetens på den marknad där vi är, dvs lokala banker och sparbanker samt externa samarbetspartners, ska vara med och forma de produkter, vilka för i första hand deras del ska leda till ökade marknadsandelar och ökad försäljning. Upplever våra samarbetspartners det, så har vi lyckats! Försäljning FöreningsSparbanken Finans utlåning stock uppgick 2004 till 21 Mdr, i form av ca hyres/avbetalnings/leasingavtal. Vår nyförsäljning under samma år var 11 Mdr, eller ca nya kontrakt. Det betyder att vi omsätter vår stock i sin helhet på ca 2 år. För att klara en så hög omsättningshastighet krävs extrem fokus på försäljning och effektiv logistik. Vi tror att det är försäljning och effektiv logistik som våra samarbetspartners och kunder upplever som ett mervärde med FöreningsSparbanken Finans. Marknad Den totala finansbolagsutlåningen i Sverige ökade med preliminärt 15 mdr, c:a 7 % under FöreningsSparbanken Finans ökade under samma år sin utlåning med 3,3 Mdr, 18 %, eller ca 22 % av den totala ökningen av finansbolagsutlåningen i Sverige under Kostnadseffektivitet FöreningsSparbanken Finans är ett av marknadens mest kostnadseffektiva finansbolag. Relationen kostnaderintäkter, det sk. K/I talet är ca 0,30. Under 2004 togs beslutet att flytta ut verksamheten från Stockholm City till mer ändamålsenliga och framförallt kostnadseffektiva lokaler i Stockholms närförort, Stora Essingen. Kvalitet För att försäkra oss om att verksamheten hela tiden håller högsta kvalitet till bästa nytta för samarbetspartners och kunder krävs extern, läs: objektiv, bevakning och uppföljning. Vi arbetar därför med och är certifierade enligt modellen produktionsstyrd kvalitetssäkring, ISO 9001:2000, samt i linje med FöreningsSparbankens miljöengagemang är vi också miljöcertifierade enl. ISO Fredrik Enhörning Verkställande direktör FöreningsSparbanken Finans AB

3 Årsredovisning för FöreningsSparbanken Finans AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för FöreningsSparbanken Finans AB (publ), avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse FöreningsSparbanken Finans AB (publ) är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ). Bolaget är auktoriserat kreditmarknadsbolag. Affärsidé FöreningsSparbanken Finans uppgift är att öka FöreningsSparbankskoncernens marknadsandelar genom att utveckla, marknadsföra och producera finansbolagsprodukter. Dessa utgörs av avbetalning, leasing, billeasing/vagnparksadministration (AutoPlan) och fakturakrediter. Försäljning sker dels via egna kanaler (affärsområde Företag) och dels via samverkande sparbanker samt lokala FöreningsSparbankskontor (affärsområde Bank). Koncernstruktur I koncernen ingår förutom moderbolaget FöreningsSparbanken Finans AB (publ) de helägda dotterbolagen ML Rental AB, Autoplan AB (vilande) samt Gota Projektfinans AB (vilande). ML Rental AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver verksamhet genom samarbeten med ett antal leverantörer. Verksamhet Moderbolaget Verksamheten är indelad i affärsområdena Bank och Företag. Affärsutbudet riktar sig till både företag och privatpersoner i Sverige. Affärsområde Bank arbetar integrerat med lokala FöreningsSparbankskontor och samverkande sparbanker. Bank tillhandahåller och administrerar finansbolagsprodukter samt fungerar som försäljningsstöd. Häri ingår aktivt säljstöd, produktutbildning och marknadsföring. Dessutom genomförs olika kampanjaktiviteter i samråd med de samarbetande parterna. Affärsområde Företag samarbetar med ledande leverantörer och återförsäljare i utvalda branscher. Affärsidén innebär att leverantören eller återförsäljaren via FöreningsSparbanken Finans kan erbjuda sina kunder objektsfinansiering. Enheten Tunga Maskiner erbjuder finansiering till lantbruk, materialhantering samt bygg- och entreprenadsektorn. Enheten IT & Kommunikation är inriktad på finansiering av IT- och kommunikationsteknik, kontorsutrustning samt medicinsk och miljöteknisk utrustning. Enheten Konsument vänder sig till återförsäljare med i huvudsak privatpersoner som slutkund och erbjuder avbetalningslån för köp av exempelvis båt, bil, husvagn och motorcykel. Enheten producerar och distribuerar också det s k billånet som säljs via de lokala FöreningsSparbankskontoren och fristående sparbankerna. Enheten AutoPlan tillhandahåller vagnparksfinansiering och biladministration till stora företag med hjälp av ett av marknadens främsta system för vagnparkshantering. 1(25)

4 ML Rental AB Bolaget bedriver verksamhet inom affärsområde säljstödjande finansiering till företag. Verksamheten riktar sig främst till leverantörsbolag inom utvalda produktområden. Väsentliga händelser Försäljningen totalt under året ökade med 21%. Försäljningen via externa kanaler leverantörsfinansiering och biladministration/autoplan ökade med 14%. Försäljningen via lokala FöreningsSparbankskontor och samverkande sparbanker ökade med 26%. Affärsflödet via bankkontoren ökar stadigt, såväl Lokal bank som samverkande sparbanker, blir allt skickligare på att hantera finansbolagsprodukten som en naturlig del i kunderbjudandet. Försäljningen via externa kanaler ökar framförallt via återförsäljare med konsumentprodukter, t ex mc, fritidsbåtar och bil till konsument. Biladministrationsprodukten, Autoplan, har ökat sin försäljning med ca 22% och är därmed även fortsättningsvis en av de absoluta marknadsledarna på sitt område. Förväntad framtida utveckling Strukturförändringar under 2004 väntas ge effekter på prisbilden. Nya aktörer på marknaden förväntar sig bibehållna alternativt ökade marknadsandelar. Den nya förmånsrättslagen som trädde i kraft 1 januari 2004 har starkt påverkat försäljningsutvecklingen hösten 2003 och första halvåret Samma kraftfulla volymutveckling kan inte förväntas på marknaden Branschen kan förvänta sig en ökad efterfrågan på operationell leasing. Detta kommer att ställa ökade krav på branschens aktörer, framförallt ur risksynpunkt, men det kommer också att ge ökade möjligheter. Utlåningsutveckling Koncernens utlåning har ökat med 18% (19%) i jämförelse med föregående år. Lånefordringar i koncernen utgörs framför allt av avbetalningslån, finansiell leasing och fakturakrediter, med säkerhet i de objekt respektive kundfordringar som finansieras. Lånefordringarna fördelar sig mellan följande branscher och lånetyper: Bransch Mkr Upplupet anskaffningsvärde före beaktande av reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper Bokfört värde för låne fordringar efter beaktande av reserveringar Bokfört värde för oreglerade lånefordringar Privatpersoner Parti- o detaljhandel Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skog och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner o landsting Totalt (25)

5 Typ av lånefordan Mkr Bokfört värde Avbetalningslån Leasing Fakturakredit Reverslån 61 Totalt Upplåning Bolaget finansieras av moderbolaget FöreningsSparbanken AB. Rörelseresultat I rörelseresultatet ingår ersättningar motsvarande faktiska kostnader för tjänster som tillhandahålls av FöreningsSparbanken AB avseende ekonomi- och IT-funktion. Vidare ingår ersättningar till samverkande sparbanker för deras förmedling av bolagets produkter. Koncernens rörelseresultat efter kreditförluster uppgår för 2004 till 419 (368) Mkr. Moderbolagets rörelseresultat efter kreditförluster uppgår till 405 (368) Mkr. Osäkra lånefordringar Koncernens osäkra lånefordringar, efter reserveringar för sannolika förluster, var vid utgången av (93) Mkr vilket utgör 0,2% (0,5%) av den totala utlåningen. Motsvarande uppgifter för moderbolaget var 23 (25) Mkr och 0,2% (0,2%). Kapitaltäckning Koncernens och moderbolagets kapitalbas och kapitaltäckningsgrad framgår av not 23. Femårsöversikt Koncernens och moderbolagets utveckling under de senaste fem åren framgår på sidan 5 och 6. Känslighetsanalys på årets resultat En förändring av räntemarginalen med 0,1% medför en resultatpåverkan i koncernen på 20,1 Mkr. En förändring av rörelsekostnaderna med 1% påverkar koncernresultatet med 1,8 Mkr. Ränterisk Utlåning och upplåning i koncernen sker i allt väsentligt till rörlig ränta, varför ränterisken är begränsad. Valutarisk Utlåning i utländsk valuta matchas av upplåning i motsvarande valuta, varför valutarisken elimineras. Kreditrisk Utlåningen sker endast till kunder med en bedömd god återbetalningsförmåga, samt med objektssäkerhet respektive pant i fakturafordringar vid fakturakredit. Väsentliga koncentrationer 3(25)

6 av kreditrisker bedöms ej föreligga på grund av utlåningens spridning på olika branscher, kunder och objekt. Likviditetsrisk Koncernen finansieras av moderbolaget FöreningsSparbanken AB vilket leder till en låg likviditetsrisk. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fria vinstmedel om 318,3 Mkr enligt moderbolagets balansräkning balanseras i ny räkning. Koncernens fria egna kapital uppgår till 364,8 Mkr. I koncernen erfordras inga avsättningar till bundna reserver. I övrigt hänvisas till följande sammandrag av resultaträkningar och balansräkningar, nyckeltal för de senaste fem åren samt kassaflödesanalyser avseende koncernen och moderbolaget. 4(25)

7 Femårsöversikt Koncern Belopp i Mkr Utlåning Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Räntenetto Provisioner netto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat efter kreditförluster Skatter Årets resultat Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 12,2% 11,9% 12,1% 12,0% 13,7% Kostnader/Intäkter exkl. kreditförluster 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 inkl. kreditförluster 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kapitaltäckningsgrad 25,4% 24,5% 24,5% 23,8% 22,2% Primärkapitalrelation 25,4% 24,4% 24,4% 23,8% 22,1% Reserveringsgrad för osäkra fordringar 54% 37% 40% 30% 27% Andel osäkra fordringar 0,2% 0,5% 0,6% 0,9% 1,4% Kreditförlustnivå 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Omräkning av jämförelseåren har skett i enlighet med nu gällande redovisningsprinciper. 5(25)

8 Femårsöversikt Moderbolag Belopp i Mkr Utlåning till allmänheten Leasingobjekt Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Räntenetto och leasingintäkter Provisioner netto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat efter kreditförluster Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 13,3% 13,6% 14,7% 12,0% 14,5% Kostnader/Intäkter exkl. kreditförluster 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 inkl. kreditförluster 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 Kapitaltäckningsgrad 25,8% 24,5% 24,4% 24,1% 22,3% Primärkapitalrelation 25,8% 24,5% 24,3% 24,0% 22,2% Reserveringsgrad för osäkra fordringar 48% 39% 47% 31% 26% Andel osäkra fordringar 0,2% 0,2% 0,3% 0,8% 1,6% Kreditförlustnivå 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% Omräkning av jämförelseåren har skett i enlighet med nu gällande redovisningsprinciper. 6(25)

9 Resultaträkning Belopp i Mkr Not RÖRELSENS INTÄKTER Ränteintäkter 1 930,1 937,0 596,8 577,2 Leasingintäkter , ,7 Räntekostnader 1-392,6-460,8-369,4-430,2 Erhållen utdelning koncernbolag ,4 23,0 Provisionsintäkter 2 112,1 84,8 111,7 84,4 Provisionskostnader 2-71,4-47,8-70,2-42,8 Övriga rörelseintäkter 14,2 11,1 12,6 8,3 Summa rörelseintäkter 592,4 524, , ,6 RÖRELSENS KOSTNADER Personalkostnader 3-78,9-61,0-76,8-59,2 Lokalkostnader -14,2-15,9-14,2-15,9 Allmänna administrationskostnader 4-82,4-81,0-79,4-72,6 Av- och nedskrivning på materiella anläggningstillgångar 5-2,2-2, , ,5 Summa kostnader före kreditförluster -177,7-160, , ,2 Resultat före kreditförluster 414,7 364,1 404,3 360,4 Kreditförluster 6 4,7 4,2 1,1 7,7 Rörelseresultat 419,4 368,3 405,4 368,1 BOKSLUTSDISPOSITIONER 21 Förändring av överavskrivning materiella anläggningstillgångar -360,4-217,3 Förändring av periodiseringsfond 38,1 - Resultat före skatt 419,4 368,3 83,1 150,8 Skatter 7-122,0-106,0-27,8-45,1 ÅRETS RESULTAT 297,4 262,3 55,3 105,7 7(25)

10 Balansräkning Belopp i Mkr Not TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut ,4 24,3 Utlåning till allmänheten , , , ,7 Aktier och andelar 10 1,0 1,0 1,0 1,0 Aktier i koncernföretag ,7 8,7 Leasingobjekt , ,0 Inventarier 13 6,6 7,9 1,8 2,8 Övriga tillgångar ,8 521,1 587,1 437,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 28,0 32,9 27,0 31,6 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,6 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut , , , ,1 Övriga skulder ,1 709,0 756,5 621,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,5 257,7 248,2 211,7 Avsättning för skatter ,9 612,7 - - Efterställda skulder 20-20,0-20,0 Obeskattade reserver , ,5 Aktiekapital 345,0 345,0 345,0 345,0 Bundna reserver / Reservfond 1 886, ,6 69,0 69,0 Fria reserver / Balanserat resultat 67,4 24,1 263,0 134,3 Årets resultat 297,4 262,3 55,3 105,7 SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL , , , ,6 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden krediter för dotterbolag Inga Inga 110,0 260,0 Åtaganden Utlåning till allmänheten, outnyttjad del av beviljad kredit 2 155,3 604, ,3 604,2 Ställda panter Inga Inga Inga Inga 8(25)

11 Kassaflödesanalys Belopp i Mkr LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 0,0 206,1 0,0 206,1 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt 419,4 368,3 405,4 368,1 Betald skatt -36,7-2,5-36,7-2,8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 2,2 2, , ,5 Reavinst leasingobjekt ,6-2,4 Förändring förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,9 7,1 4,6 7,7 Förändring upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40,8 0,6 36,5 8,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder 430,6 375, , ,5 Förändring av utlåning till kreditinstitut - - 7,9 41,3 Ökning utlåning till allmänheten , , , ,1 Förändring övriga tillgångar och skulder netto -15,6-26,8-14,4-90,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten , ,9 131,5-400,1 Investeringsverksamheten Förvärv av leasingobjekt ,9-3003,1 Försäljning av leasingobjekt ,5 769,3 Förvärv av kontorsinventarier -0,6-5,8-0,2-0,9 Försäljning av kontorsinventarier -0,3 2,0 0,2 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,9-3, , ,7 Finansieringsverksamheten Förändring förlagslån -20, ,0 - Ökning av upplåning från kreditinstitut 2 839, , , ,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 819, , , ,7 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 0,0 0,0 0,0 0,0 9(25)

12 Eget kapital Koncern 2004 Aktiekapital Bundna reserver/ reservfon d Fritt eget kapital Summa Ingående balans 345, ,6 286, ,0 Mottaget koncernbidrag 32,0 32,0 Skatteeffekt av koncernbidrag -8,9-8,9 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 242,1-242,1 - Koncernens årsresultat 297,4 297,4 Eget kapital vid årets utgång 345, ,7 364, ,5 Moderbolag 2004 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Ingående balans 345,0 69,0 240,0 654,0 Mottaget koncernbidrag 32,0 32,0 Skatteeffekt av koncernbidrag -9,0-9,0 Årets resultat 55,3 55,3 Eget kapital vid årets utgång 345,0 69,0 318,3 732,3 Koncern 2003 Aktiekapital Bundna reserver/ reservfon d Fritt eget kapital Summa Ingående balans 345, ,0 290, ,1 Lämnat koncernbidrag -152,0-152,0 Skatteeffekt av koncernbidrag 42,6 42,6 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 156,6-156,6 - Koncernens årsresultat 262,3 262,3 Eget kapital vid årets utgång 345, ,6 286, ,0 Moderbolag 2003 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Ingående balans 345,0 69,0 243,7 657,7 Lämnat koncernbidrag -152,0-152,0 Skatteeffekt av koncernbidrag 42,6 42,6 Årets resultat 105,7 105,7 Eget kapital vid årets utgång 345,0 69,0 240,0 654,0 10(25)

13 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Redovisning av leasingavtal har skett i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99. Tillgångar och skulder i utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagskurs. Orealiserade kursförluster netto har belastat rörelseresultatet. Lånefordringar och reservering för kreditförluster Fordringar har upptagits till högst det värde som, med hänsyn till säkerhetens värde, beräknas inflyta. I balansräkningen har lånefordringar redovisats netto efter avdrag för gjorda nedskrivningar för såväl konstaterade som sannolika kreditförluster. Rörelseresultatet har belastats med konstaterade och sannolika kreditförluster med avdrag för återvinningar på tidigare års konstaterade förluster. Nedskrivning för sannolika kreditförluster görs om kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms inte kunna bli tillräckligt förbättrad inom två år och säkerhetens värde inte täcker lånebeloppet. Upplupna räntor på osäkra fordringar intäktsförs ej. Leasingobjekt Leasingobjekt har redovisats till aktuella restvärden efter avdrag för nedskrivning som gjorts på grund av leasetagares bristande betalningsförmåga i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 17. Leasingintäkter har redovisats bland rörelsens intäkter och av- och nedskrivning av leasingobjekt har redovisats bland rörelsens kostnader. Då leasingobjekten är finansiell leasing redovisas dessa i koncernen som utlåning till allmänheten. Nedskrivningarna av objekten redovisas i koncernen som kreditförluster. Avskrivningar Avskrivningsprinciper för leasingobjekt och inventarier framgår av not 12 respektive 13. Skatter Redovisning av inkomstskatt har skett i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 9. Detta innebär att uppskjuten skatt har beräknats på temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra framtida skatteavdrag. Temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs eller en skulds redovisade värde och skattemässiga värde. Nyckeltal Nyckeltal i femårsöversikten har beräknats enligt Svenska Bankföreningens rekommendation. 11(25)

14 Definitioner Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Vid obeskattade reserver justeras resultatet med 72% av förändring obeskattade reserver och eget kapital med 72% av genomsnittet av obeskattade reserver. K/I-tal före kreditförluster Rörelsekostnader exklusive kreditförluster i förhållande till rörelseintäkter. I moderbolaget hanteras finansiell leasing som utlåning. K/I-tal efter kreditförluster Rörelsekostnader inklusive kreditförluster i förhållande till rörelseintäkter. I moderbolaget hanteras finansiell leasing som utlåning. Reserveringsgrad osäkra fordringar Reserv för sannolika kreditförluster i förhållande till osäkra lånefordringar brutto. Andel osäkra fordringar Osäkra lånefordringar netto i förhållande till utlåning till allmänheten. Kreditförlustnivå Kreditförluster i förhållande till ingående balans av utlåning till allmänheten brutto. Konstaterad förlust Förlust som är beloppsmässigt fastställd eller övervägande sannolik genom att konkursförvaltare lämnat uppskattning av utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Oreglerad lånefordran Lånefordran för vilken räntor/amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran Lånefordran som är oreglerad enligt ovan, eller för vilken andra omständigheter medför osäkerhet om dess värde, och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och upplupen ränta. Omstrukturerad lånefordran Lånefordran för vilken någon form av eftergift beviljats till följd av låntagarens finansiella problem. FöreningsSparbanken Finans har inga omstrukturerade lånefordringar. Bruttoinvestering i leasingavtal Summan av de vid varje tidpunkt återstående minimileaseavgifter, som enligt ett finansiellt leasingavtal tillfaller leasegivaren. Med minimileaseavgifter förstås de betalningar som löpande skall erläggas av leasetagaren till leasegivaren under leasingavtalets giltighetstid med tillägg av för leasegivaren eventuella restvärden, som garanteras av leasetagaren eller denne närstående företag eller av oberoende tredje part, som har ekonomiska förutsättningar att fullfölja sitt åtagande. Ej intjänade finansiella intäkter Skillnaden mellan leasegivarens bruttoinvestering i leasingavtalet och bruttoinvesteringens nuvärde. Bruttoinvesteringens nuvärde har framräknats på basis av leasingavtalets effektiva ränta per bokslutstidpunkten. 12(25)

15 Noter till Koncernens och Moderbolagets resultat- och balansräkningar Belopp i Mkr om inget annat anges 1 Ränte- och leasingnetto Räntenetto Ränteintäkter Kreditinstitut 0,1-0,1 0,0 Utlåning till allmänheten 918,8 931,7 586,1 572,2 Övrigt 11,2 5,3 10,6 5,0 Summa ränteintäkter 930,1 937,0 596,8 577,2 Räntekostnader Kreditinstitut 392,2 459,4 369,0 428,8 Efterställda skulder 0,2 0,9 0,2 0,9 Övrigt 0,2 0,5 0,2 0,5 Summa räntekostnader 392,6 460,8 369,4 430,2 Summa räntenetto 537,5 476,2 227,4 147,0 Leasingnetto Leasingintäkter 1 996, ,7 Redovisade avskrivningar , ,8 Summa leasingnetto 271,8 283,9 Summa ränte- och leasingnetto 499,2 430,9 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter från koncernbolag uppgår till 0,1 (0,0) i Moderbolaget. Räntekostnader till koncernbolag uppgår till 392,4 (460,3) i Koncernen samt i Moderbolaget till 369,2 (429,7). Medelräntan på utlåning till allmänheten i Koncernen har uppgått till 4,6 (5,6)% samt i Moderbolaget till 4,8 (5,6)%. 13(25)

16 2 Provisioner Provisionsintäkter Utlåningsprovisioner 64,7 40,1 64,3 39,7 Övriga provisionsintäkter 47,4 44,7 47,4 44,7 Summa 112,1 84,8 111,7 84,4 Provisionskostnader Förmedlingsprovisioner 3,2 2,1 3,1 2,0 Övriga provisionskostnader 68,2 45,7 67,1 40,8 Summa 71,4 47,8 70,2 42,8 3 Personalkostnader och anställda Personalkostnader Pensionskostnad VD och vvd 1,0 0,6 0,7 0,6 Löner och arvoden 45,9 38,3 43,9 36,5 Pensionskostnader övriga 4,1 4,6 4,2 4,2 Socialförsäkringsavgifter 18,6 15,0 17,7 14,2 Övriga personalkostnader * 9,3 2,5 10,3 3,7 Summa 78,9 61,0 76,8 59,2 * Kostnad för avsättning till personalstiftelsen Kopparmyntet, inkluderande särskild löneskatt, uppgår i Koncernen till 7,1 (1,6) Mkr och i moderbolaget till 6,8 (1,6) Mkr. Löner och arvoden Lön till VD och vvd 3,1 1,5 1,6 1,5 Styrelseordförande Övriga styrelseledamöter 0,2 0,2 0,2 0,3 Övriga ledande befattningshavare 4,9 4,1 4,9 4,1 Övriga anställda 37,7 32,5 37,2 30,6 Summa 45,9 38,3 43,9 36,5 Styrelsearvode utgår ej till personer som har anställningsavtal med FöreningsSparbanken AB eller Förenings- Sparbanken Finans AB. Information angående ledande befattningshavare I högsta ledningen ingår styrelsens ordförande och verkställande direktör moderbolag. I gruppen andra ledande befattningshavare nedan ingår verkställande direktör för dotterbolag, styrelseledamö vilka ej uppbär annan ersättning från bolaget utöver styrelsarvode samt personer som tillsammans med verkställande direktör utgör koncernledning. 14(25)

17 Ersättning till verkställande direktör moderbolag Fast ersättning, lön 1,6 Rörlig ersättning, bonus - Övriga ersättningar / förmåner 0 Summa 1,6 varav pensionsgrundande ersättning 1,6 Ersättning till andra ledande befattningshavare Fast ersättning, lön och arvode 4,4 Rörlig ersättning, bonus 0,7 Övriga ersättningar / förmåner 0,4 Summa 5,5 varav pensionsgrundande ersättning 4,2 Bolagets pensionsåtagande täcks genom avtal med försäkringsbolag. Pension till VD utgår från 60 års ålder m procent av lönen. Till VD utgår vid uppsägning lön under uppsägningstiden som är sex månader. Vid uppsägn från bolagets sida utgår därutöver avgångsvederlag under tolv månader. Avräkning sker om nytt arbete erhålls Andra ledande befattningshavare följer bestämmelser för tidpunkten gällande kollektivavtal. Genomsnittligt antal anställda beräknat efter 1585 timmar per anställd Stockholm Göteborg Malmö m.fl Summa Antal anställda, exklusive långtidsfrånvarande, omräknat till heltidstjänster per var i Koncern 128,7 (115,5) och i Moderbolag 124,1 (112). Fördelningen mellan män och kvinnor i Koncern var för ( respektive 50 (54)%, samt för Moderbolag 50 (46)% respektive 50 (54)%. Antalet ledamöter i styrelsen per var i Koncern 14 (14) och i Moderbolag 9 (9). Fördelningen mella och kvinnor i Koncern var för (93)% respektive 21 (7)%, samt för Moderbolag 67 (89)% respektive 33 (11)%. Bolagens VD är män. Personalens sjukfrånvaro i procent Total sjukfrånvaro 4,5% 4,5% varav långtidssjukfrånvaro 67,0% 71,9% Sjukfrånvaro för kvinnor 6,1% 4,6% Sjukfrånvaro för män 2,8% 4,4% Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 2,3% 1,8% Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 4,3% 5,4% Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 5,9% 4,1% Uppgifterna om sjukfrånvaro avser personal anställd i Moderbolaget. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid inom respektive grupp. Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en sammanlagd tid av 60 dagar eller mer i förhållande till den totala sjukfrånvaron. 15(25)

18 4 Allmänna administrationskostnader IT 21,6 15,8 21,6 15,8 Tele och porto 9,5 7,5 9,5 7,5 Resor och representation 6,1 5,9 6,1 5,8 Reklam, PR, marknadsföring 2,5 2,5 2,4 2,4 Försäkringar 5,4 8,1 4,7 7,4 Övrigt 37,3 41,2 35,1 33,7 Summa 82,4 81,0 79,4 72,6 Enligt avtal betalar FöreningsSparbanken Finans AB ersättning till FöreningsSparbanken AB avseende kostna för lokaler, IT-tjänster, personal samt övriga tjänster uppgående i Koncernen och Moderbolaget till 47,5 (52,8) Övriga Övriga Ersättning till revisionsföretag, tkr Revision uppdrag Revision uppdrag Deloitte & Touche AB Ernst & Young AB BDO Feinstein Revision AB Summa Av- och nedskrivning på materiella anläggningstillgångar Avskrivning inventarier 2,2 2,3 1,0 1,2 Avskrivning leasingobjekt , ,8 Nedskrivning leasingobjekt* ,0-5,5 Summa 2,2 2, , ,5 * Inkluderar årets konstaterade kreditförluster samt återvinningar av tidigare års konstaterade kreditförluster. 16(25)

19 6 Kreditförluster Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster 11,2 11,1 3,5 4,9 Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster -4,6-3,8-2,7-2,2 Årets reservering för sannolika kreditförluster 22,8 24,2 7,9 3,7 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster -13,0-10,7-8,3-6,1 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster -18,2-22,8-2,3-6,9 Årets nettokostnad -1,8-2,0-1,9-6,6 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster 1,6 2,7 1,5 2,5 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster -1,2-1,1 1,8-0,1 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster -3,3-3,8-2,5-3,5 Årets nettokostnad -2,9-2,2 0,8-1,1 Årets nettokostnad för kreditförluster -4,7-4,2-1,1-7,7 7 Skatt Skatt på tidigare års resultat 5,0 1,9 5,0 1,9 Skatt på årets resultat 31,7 0,6 31,7 0,6 Uppskjuten skatt 94,2 60,9 - - Skatt avseende koncernbidrag -8,9 42,6-8,9 42,6 Summa 122,0 106,0 27,8 45,1 Förklaring av skillnad mellan bokförd skattekostnad och 28% inkomstskatt på årets resultat före skatt Bokförd skattekostnad 122,0 106,0 27,8 45,1 Beräknad skattekostnad 117,4 103,1 23,3 42,2 Skillnad 4,6 2,9 4,5 2,9 17(25)

20 Specifikation av ovanstående skillnad Skatt på tidigare års resultat 5,0 1,9 5,0 1,9 Övriga ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader -0,4 1,0-0,5 1,0 Summa 4,6 2,9 4,5 2,9 8 Utlåning till kreditinstitut Kreditmarknadsbolag 32,0-48,4 24,3 Genomsnittlig återstående löptid 2 mån - 2 mån 2 mån Samtlig utlåning till kreditinstitut avser koncernföretag. 9 Utlåning till allmänheten Upplupet anskaffningsvärde (före beaktande av reserveringar) , , , ,7 Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar -37,8-36,7-13,6-11,3 Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk -16,0-18,3-7,1-4,7 Totala reserveringar -53, ,7-16 Bokfört värde , , , , Bokfört värde för osäkra lånefordringar (oreglerade) 45,0 93,4 22,6 25,0 Bokfört värde för oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka upplupen ränta intäktsförs Egendom övertagen för skyddande av fordran 6,1 5,7 2,3 5,7 18(25)

21 Återstående löptid <= 3 mån 1 686, ,1 627,8 676,4 > 3 mån - 1 år 5 706, , , ,6 > 1 år- 5 år , , , ,8 > 5 år 1 750, , ,2 946,9 Summa , , , ,7 Genomsnittlig återstående löptid 2,5 år 2,5 år 2,6 år 2,6 år Återstående räntebindningstid <= 3 mån , , , ,3 > 3 mån - 1 år 101,6 110,9 0,9 1,4 > 1 år- 5 år 223,3 179,0 2,0 3,4 > 5 år 4,3 15,0 0,0 0,6 Summa , , , ,7 Genomsnittlig återstående räntebindningstid 2 mån 2 mån 1 mån 1 mån Från annan kreditgivare förvärvade fordringar redovisas brutto. Vid förvärvstillfället bedömda förluster ingår därför i reserven för osäkra fordringar för de vid bokslutstillfället kvarvarande fordringarna. Finansiell leasing Koncern Bruttoinvestering i leasingavtal, fördelad per förfallotidpunkt <= 1 år 3 101, ,7 > 1 år- 5 år 5 290, ,7 > 5 år 663,7 473,6 Summa 9 055, ,0 Ej intjänade finansiella intäkter, fördelade per förfallotidpunkt <= 1 år 173,5 169,1 > 1 år- 5 år 680,9 612,0 > 5 år 113,3 157,2 Summa 967,7 938,3 Nettoinvestering, fördelad per förfallotidpunkt <= 1 år 2 927, ,6 > 1 år- 5 år 4 610, ,7 > 5 år 550,4 316,4 Summa 8 088, ,7 19(25)

22 Ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivaren i Koncernen uppgick till per till 0 (0). Reservering för osäkra fordringar avseende minimileasavgifter i Koncernen uppgick per till 31,5 ( Variabel del av leasingavgifter som ingår i periodens resultat för Koncernen uppgick per till 0 (0). Avtalen avser objektsfinansiering av bl a vagnparker, lantbruks- och entreprenadmaskiner, datorer och kontorsutrustning och är knutna till en marknadsränta, en fast ränta eller till det "allmänna ränteläget". I de fall avtalen har restvärden är de garanterade av leasetagaren eller tredje part. 10 Aktier och andelar Bokfört värde Bostadsrätt 1,0 1,0 11 Aktier i koncernföretag Mkr Nom värde Eget Bokfört värde Aktier i dotterbolag Antal/Andel per aktie Kr kapital Moderbolag Kreditmarknadsbolag ML Rental AB /100% ,6 org nr , säte Stockholm Övriga bolag AutoPlan AB 100/100% ,1 org nr , säte Stockholm Gota ProjektFinans AB /100% ,0 org nr , säte Stockholm Summa 56,0 8,7 12 Leasingobjekt Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 8 795, ,9 Nyanskaffningar 3 729, ,1 Avyttringar och utrangeringar , , , ,7 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början , ,6 Avgår pga avyttringar och utrangeringar 1 206, ,4 Årets avskrivningar , , , ,0 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början -24,7-30,5 Årets förändring 4,2 5,8-20,5-24,7 Bokfört värde vid årets slut 7 047, ,0 Egendom övertagen för skyddande av fordran 0,6 0,7 20(25)

23 Avskrivningarna har baserats på anskaffningsvärdet och beräknats efter annuitetsmetod. Avskrivning sker ned till 0 eller till garanterat restvärde. Restvärdet bestäms med hänsyn till bedömt marknadsvärde på objektet vid avtalets slut. Genomsnittliga avskrivningstider är för dator- och kontorsutrustning och billeasing 3 år samt övrig utrustning 5 år. Intäktsperiodisering sker med hänsyn tagen till intäktens intjänandetid. Bland leasingobjekten ingår byggnader med taxeringsvärde 9,8 (9,5). Finansiell leasing Moderbolag Bruttoinvestering i leasingavtal, fördelad per förfallotidpunkt <= 1 år 2 706, ,5 > 1 år- 5 år 4 480, ,5 > 5 år 497,5 266,7 Summa 7 684, ,7 Ej intjänade finansiella intäkter, fördelade per förfallotidpunkt <= 1 år 104,1 67,6 > 1 år- 5 år 525,1 416,3 > 5 år 7,6 1,8 Summa 636,8 485,7 Nettoinvestering, fördelad per förfallotidpunkt <= 1 år 2 602, ,0 > 1 år- 5 år 3 955, ,2 > 5 år 489,8 264,8 Summa 7 047, ,0 Ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivaren i Moderbolaget uppgick per till 0 (0). Reservering för osäkra fordringar avseende minimileasavgifter i Moderbolaget uppgick per till 20,5 Variabel del av leasingavgifter som ingår i periodens resultat för Moderbolaget uppgick per till 0 (0 13 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 24,6 22,5 18,0 17,1 Nyanskaffningar 0,6 5,8 0,2 0,9 Avyttringar och utrangeringar -3,8-3,7-3,7-21,4 24,6 14,5 18,0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början -16,7-16,1-15,2-14,0 Avgår pga avyttringar och utrangeringar 4,1 1,7 3,5 - Årets avskrivningar -2,2-2,3-1,0-1,2-14,8-16,7-12,7-15,2 Bokfört värde vid årets slut 6,6 7,9 1,8 2,8 Inventarierna skrivs av årligen med 20 % på anskaffningsvärdet. 21(25)

24 14 Övriga tillgångar Kundfordringar 226,4 212,6 185,8 158,3 Ej startade avbetalningsfordr (leverantör ej betald) 286,9 202,8 279,7 195,1 Återtagen egendom 6,1 5,7 2,8 5,7 Övriga fordringar 103,5 100,0 87,9 78,4 Uppskjuten skattefordran 30,9-30,9 - Summa 653,8 521,1 587,1 437,5 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntor 13,3 12,1 12,9 11,4 Förutbetalda kostnader och övriga upplupna intäkte 14,7 20,8 14,1 20,2 Summa 28,0 32,9 27,0 31,6 16 Skulder till kreditinstitut Bankaktiebolag i koncernen , , , ,1 Summa , , , ,1 Återstående löptid och räntebindningstid <= 3 mån , , , ,3 > 3 mån - 1 år 90,0 91,6 65,5 57,9 > 1 år- 5 år 184,0 152,2 109,9 101,9 >5 år 3,0 1,0 3,0 1,0 Summa , , , ,1 Genomsnittlig återstående löptid 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 17 Övriga skulder Leverantörsskulder 637,4 470,2 557,4 378,5 Övriga skulder 188,7 238,8 199,1 242,8 Summa 826,1 709,0 756,5 621,3 22(25)

25 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor 43,5 46,4 39,5 41,7 Förutbetalda leasinghyror 215,6 188,5 171,8 148,8 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39,4 22,8 36,9 21,2 Summa 298,5 257,7 248,2 211,7 19 Avsättning för skatter Koncern Moderbolag Uppskjuten skatt obeskattade reserver 706,9 612,7 - - Summa 706,9 612, Efterställda skulder Förlagslån erhållet från koncernföretag - 20,0-20,0 21 Bokslutsdispositioner/Obeskattade reserver Moderbolag Överavskrivning leasingobjekt och egna inventarier 2 200, ,4 Periodiseringsfond taxering ,1 Summa 2 200, ,5 22 Verkligt värde samt tillgångar och skulder i utländsk valuta Enligt Finansinspektionens föreskrifter skall verkligt värde redovisas för samtliga tillgångar och skulder. Bolage balansräkning domineras på tillgångssidan av posterna Utlåning till allmänhet och Leasingobjekt, samt på skuldsidan av Upplåning. Övriga posters bokförda värden motsvarar approximativt verkliga värden. Utlåningen allmänheten samt upplåningen löper i allt väsentligt med rörlig ränta varför även för dessa poster bokförda vär anses motsvara verkliga värden. Posten Leasingobjekt redovisas till anskaffningsvärde efter gjorda avskrivnin Tillgången omfattas av leasingavtal innefattande löpande hyresbetalningar, och i händelse objekt återtas eller fordran bedöms osäker värdeanpassas objekt till bedömt försäljningspris. Leasingkontrakten löper i allt väsent med rörlig ränta. Mot angiven bakgrund har bokförda värden bedömts motsvara verkligt värde. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknade till svenska kronor Tillgångar 126,0 117,7 126,0 117,7 Skulder 125,4 118,1 125,4 118,1 23(25)

26 23 Kapitaltäckning per den 31 december 2004 Koncern Poster i Poster utanför Riskvägt Beräkning riskvägt belopp Vägningstal balansräkn balansräkn belopp Grupp A 0% ,9 - - Grupp B 20% 1 859,0-371,8 Grupp C 50% 4,5-2,3 Grupp D 100% 9 848, ,4 Kapitalbas Primärt kapital 2 596,5 Supplementärt kapital ,8 0, ,5 Summa kapitalbas 2 596,5 Kapitaltäckningsgrad 25,40% Moderbolag Poster i Poster utanför Riskvägt Beräkning riskvägt belopp Vägningstal balansräkn balansräkn belopp Grupp A 0% ,0 - - Grupp B 20% 1 859,0-371,8 Grupp C 50% 4,5-2,3 Grupp D 100% 8 488,8 110, ,8 Kapitalbas Primärt kapital 2 316,9 Supplementärt kapital ,3 110, ,9 Summa kapitalbas 2 316,9 Kapitaltäckningsgrad 25,82% 24(25)

27 25(25' ) FdreningsSparbanken Finans AB (publ) Stockholm den i5 13 2oo5 g itt Henriksson d'^ u/ T-+ Personalrepresentant Personalrepresentant Revi sionsberiittel se har avgivits $!- f 1 Young AB iserad revisor Ulf JErilebro Auktorlserad revisor F a r o,r d$ad av F i nans i ns pe kt i one n

28 REVISIONSBERATTELSE Till bolagsstiimman i FiireningsSparbanken Finans AB (publ) Organisationsnummer Vi har granskat irsredovisningen, koncernredovisningen och bokforingen samt styrelsens och verkstiillande direkt<irens ftirvaltring i FcireningsSparbanken Finans AB (publ) fiir ir Det iir styrelsen och verkstzillande direkt<jren somhar ansvaret fiir r?ikenskapshandlingama och forvaltringen och for att lag om irsredovisoing i kreditinstitut och vlrdepappersbolag tillzimpas vid uppriittandet av irsredovisningen och koncernredovisningen. Virt ansvar?ir att uttala oss om irsredovisningen, koncemredovisningen och forvaltringen pi grundval av vir revision. Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat och genomfort revisionen fiir aff i rimlig grad forsiiloa mig om att i.rsredovisningen och koncernredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision irurefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan informafion i riikenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstiillande direkttirens tilliirrpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskatbringar som styrelsen och verkstfillande direktciren gjort niir de uppr?ittat irsredovisningen och koncernredovisningen samt att utviirdera den samlade informationen i irsredovisningen och koncernredoylsningen. Som underlag fiir virt uttalande om ansvarsftihet har vi granskat v?isentliga beslut, itg?irder och forhillanden i bolaget ftir att kunna bedtima om nigon styrelseledamot eller verkstiillande direkloren iir ersiitbringsskyldig mot bolaget. Vi har dven granskat om nigon styrelseledamot eller verkstiillande direktiiren pi annat siitt har handlat i strid med aktiebolagslagen, lag ombank- och finansieringsrtirelse, lag om irsredovisnittg i kreditinstitut och viirdepappersbolag eller bolagsordningen. Vi anser att vir revision ger oss rimlig grund fiir vira uffalanden nedan. Arsredovisningen och koncernredovisningen har uppr?ittats enligt lag om irsredovisning i laeditinstitut och v?irdepappersbolag och ger diirmed en riittvisande bitd av bolagets och koncernens resultat och st?illnittg i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Ftirvaltringsberiittelsen [r forenlig med irsredovisningens och koncernredovisningens ilvriga delar. Vi tillstyrker att bolagsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt ftirslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamdter och verkstiillande direktoren al$varsfrihet fiir riikenskapsiret. Stockholm den 21 mars 2005 Hanson

Swedbank Finans Årsredovisning 2007

Swedbank Finans Årsredovisning 2007 Swedbank Finans Årsredovisning 2007 www.swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2008

Swedbank Finans Årsredovisning 2008 Swedbank Finans Årsredovisning 2008 swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank AB. Årsredovisning

GE Money Bank AB. Årsredovisning GE Money Bank AB Årsredovisning 2004 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GE Money Bank AB (Banken), org.nr 516401-9936, får härmed avge redovisning för verksamheten för tiden

Läs mer

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15.

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Årsredovisning 2001 Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Produktion och grafisk form: Citat Media Production AB Fotograf:

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2006

Redovisning för verksamhetsåret 2006 Redovisning för verksamhetsåret 2006 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Fem år i sammandrag...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Kassaflödesanalys...10

Läs mer

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Årsredovisning 2006 INNEHÅLL VD har ordet 3 Fem år i sammandrag 4 Resultat- och balansräkningar 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisnings- och värderingsprinciper

Läs mer

Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen. ÅRSREDOVISNING 2005 ERIK PENSER FONDKOMMISSION AB Org. nr 556031 2570 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Fondkommission AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 2 Å R S R E D OV I S N I N G 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 3 VD kommentar OMVÄRLDEN En stark konjunktur och ett högre inflationstryck har drivit upp räntorna

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2012

Redovisning för verksamhetsåret 2012 Redovisning för verksamhetsåret 2012 Bild från badstranden vid Holsjön, Holsljunga - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 6 Resultaträkning

Läs mer

Skandiabanken årsredovisnin 2006

Skandiabanken årsredovisnin 2006 Skandiabanken årsredovisnin 2006 innehållsförtecknin Verksamhetsrapport 2006 4 Verksamheten i sammandrag 6 K o n c e r n e n Förvaltningsberättelse 2006 7 Fem år i sammandrag Finansiella rapporter Resultaträkning

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 Financial Services ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB Årsredovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Rapport över förändringar

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2013

Redovisning för verksamhetsåret 2013 Redovisning för verksamhetsåret 2013 Bild från Mjöbäcks Sparbanks fotbollsturnering den 3:e augusti 2013 i Östra Frölunda. Foto Jeanette Zeybrandt - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Förord Förord var ett mycket framgångsrikt år för Volkswagen Finans Sverige AB (publ) och Volkswagen Service Sverige AB. Vi initierade 66 111 finansieringsavtal för nya och

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer