Vasallens årsredovisning. och hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallens årsredovisning. och hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Vasallens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013

2 INNEHÅLL Innehållsförteckning Kort om Vasallen Året i korthet 1 VD-kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamheten 4 Koncernens resultat och ställning 6 Risker, möjligheter och känslighetsanalys 8 Ekonomisk översikt 12 Tioårsöversikt 15 Finansiella rapporter Rapport över totalresultat 16 Rapport över finansiell ställning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 18 Rapport över kassaflöden 19 Noter 20 Vinstdisposition 35 Revisionsberättelse 36 GRI-rapportering GRI-index 38 GRI-resultatindikatorer 40 Bestyrkanderapport 43 Bolagsstyrning 44 Definitioner 48 Adresser 49 Rapporttillfällen Affärsidé Vasallen utvecklar och förädlar fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Värdegrund Mötet med Vasallen ska kännetecknas av delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Utvecklingsbestånd Under 2013 har några mindre försäljningar genomförts, bland annat mark i Rindö Hamn och i Sollefteå. Vasallens utvecklingsbestånd finns nu på fem orter: Luleå, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs och Vaxholm. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka kvadratmeter lokalarea och cirka 240 hektar mark. I beståndet finns möjlighet till cirka BTA byggrätter i huvudsak för bostäder. Historik Vasallen bildades 1997 med uppdrag att omvandla nedlagda försvarsanläggningar. Sedan starten har bolaget arbetat med totalt kvadratmeter lokalarea, varav kvadratmeter nu är färdigutvecklade och sålda. Totalt har Vasallen investerat cirka Mkr i sina fastigheter. Intäkterna från försäljningar uppgår till totalt cirka Mkr och kvarvarande värde uppgår till 845 Mkr Mkr har delats ut till ägaren. Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på de flesta orter där verksamhet bedrivs. På huvudkontoret i Örebro finns utvecklingsresurser samt administrativa resurser. Vasallen har 17 anställda samt sysselsätter ett varierande antal konsulter beroende på vilka utvecklingsprojekt som är igång. Omslagsbilden är från det före detta kanslihuset vid Eldsundsviken i Strängnäs. Byggnaden inrymmer idag Vasallens lokalkontor och en visningslägenhet. Nu står Vasallen redo att påbörja omvandlingen av området till ett nytt spännande bostadsområde. Till en början är det tänkt att omvandla de befintliga kasernbyggnaderna till bostadsrätter. Fotografer: Dan Coleman, omslaget samt sidorna 2, 5 och 13. Jennie Pettersson, sidan 14. Industriromantik, sidan 11. Michael Engman, sidan 7. Styrelsen och verkställande direktören för Vasallen AB (publ), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning samt hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret Hållbarhetsredovisningen följer principerna i GRI G3, nivå C+.

3 ÅRET I KORTHET 1 Året i korthet Hyresintäkterna minskade till 77 (95) Mkr till följd av avyttringar Fastigheternas driftnetto uppgick till 30 (34) Mkr Intäkter projektutveckling minskade till 22 (659) Mkr, medan resultatet blev 5 (4) Mkr De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet ökade till 47 (17) Mkr Resultat före skatt uppgick till 65 (14) Mkr medan resul tat efter skatt blev 53 (56) Mkr Investeringarna minskade till 56 (166) Mkr Nyuthyrningen uppgick till (19 000) kvm lokalarea Lokalarean minskade till ( ) kvm. EKONOMISKA DATA Mkr Jan dec 2013 Jan dec 2012 Hyresintäkter Fastigheternas driftnetto Intäkter projektutveckling Resultat projektutveckling 5 4 Orealiserade värdeförändringar fastigheter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde fastigheter Uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 4 3 Räntetäckningsgrad, ggr 19,0 0,8 Soliditet, % VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

4 2 VD-KOMMENTAR VD-kommentar Verksamhetsåret 2013 gav en vinst efter skatt på 53 Mkr, vilket förklaras av orealiserade värdeökningar och ett bra driftnetto. Efter att stora delar av fastighetsbeståndet avyttrades 2012, har utvecklingsarbetet koncentrerats på att skapa olika typer av bostäder på de orter Vasallen finns kvar blev ett bra år för Vasallen med ett resultat efter skatt på hela 53 Mkr. En stor del av vinsten utgörs av orealiserade värdeökningar men även av ett bra driftnetto. Värdeökningen i fastighetsbeståndet förklaras av att driftnettot förbättrats avsevärt på några orter, vissa infrastrukturella frågetecken rätats ut framför allt i Kristinehamn och att marknaden för fastigheter med vissa typer av hyreskontrakt har förbättrats under året. När det gäller projektutveckling så kan året karaktäriseras som ett mellanår med relativt liten försäljningsvolym och begränsade investeringar i avvaktan på att detaljplaner ska fastställas. Under året såldes mark i Rindö Hamn till Besqab som avser att bygga 13 radhuslägenheter. Efter räkenskapsårets utgång såldes mark till Möller & Partners som kommer att uppföra två eller tre byggnader med totalt 33 lägenheter i varierande storlek. Det är mycket glädjande att vi nu fått in två nya aktörer som vill satsa på Rindö Hamn. Deras produkter skiljer sig åt sinsemellan och dom avviker också från det Vasallen har att erbjuda varför företagens produkter inte så mycket konkurrerar med varandra utan snarare kompletterar varandra. Vasallens tre huvudpunkter inom det viktiga området hållbarhet utgörs av fastigheterna, kunderna och personalen. Fastigheterna utvecklas med hållbarhet som en av de viktigaste komponenterna. Enbart det faktum att vi försöker återanvända de byggnader och installationer som finns på de före detta militära anläggningarna är i grunden en hållbarhetstanke. Förbättringen och effektiviseringen av byggnadernas uppvärmning är en viktig del när vi nu utvecklar fastigheterna till ny användning. Pågående rivningsarbeten i Luleå och i Rindö Hamn genomförs med fokus på en hållbar miljö. I Luleå har vi stött på rester av fossila bränslen i den grop som finns kvar efter den gamla byggnaden, vilket nu kommer att saneras. I Rindö Hamn har vi tagit omhand PCB och asbest när simhallen revs. PCB från byggnaden hade också kommit ner i marken i direkt anslutning till fogarna. Marken har därefter sanerats för att klara miljökraven i enlighet med kraven för bostadsbyggande, det vill säga känslig markanvändning. Vid årets mätning av NKI hamnade index på 88 (86) vilket är mycket högt. Det goda resultatet kan sannolikt till stor del förklaras av en god dialog med hyresgästerna och en lyhördhet för deras behov. En engagerad och alert personal som gör sitt yttersta är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att projektet Vasallen fortsatt ska bli framgångsrikt. En ständig dialog med och mellan medarbetarna för att följa upp och förbättra är en förutsättning för att göra bra affärer. Under året genomförs två sammankomster där hela personalen deltar och diskuterar aktuella ämnen. För att klara en föränderlig värld uppmuntras samtliga att utveckla sig själva genom fortbildning. Att vi som människor är hållbara är ett ansvar för såväl mig som VD som alla anställda. Det är viktigt att hålla sig ajour med utvecklingen och att vara anställningsbar när projektet Vasallen har gått till ända. Anställningsbarhet är i den meningen lika med hållbarhet. Framtiden ort för ort Fastighetsutvecklingen på våra orter fortskrider i oförminskad takt. Fokus ligger på att skapa nya bostäder i någon form på alla Vasallens orter såväl i form av konvertering av befintliga kasernbyggnader som att skapa nya byggrätter. En viktig del i utvecklingsarbetet är också att hyra ut lokaler till kommersiella aktörer samt att skapa nya byggrätter för kommersiell verksamhet. Vaxholm Det första detaljplaneområdet i Rindö Hamn antogs redan 2012, men på grund av överklaganden blev inte planen lagakraftvunnen förrän under våren Inom planområdet kommer det att skapas cirka 400 bostäder inkluderat det 60-tal bostäder som redan fanns när planen antogs. Under året har flera större byggnader rivits, bland andra Vattenhallen och den gamla matsalen, för att bereda plats för nya bostäder. Den senaste matsalen, uppförd någon gång under 80-talet, kommer också att rivas då vi gör bedömningen att den inte går att anpassa till de nya verksamheter som är tänkta för den delen av Rindö Hamn. I samband med rivnings-

5 VD-KOMMENTAR 3 arbetena, framför allt av Vattenhallen, har vi fått ta hand om en hel del miljöfarligt avfall som PCB och asbest. Försäljningen av lägenheter i Vasallens andra bostadsprojekt påbörjades under året. Projektet som kallas för Grisselmaren 2 är beläget intill Grisselmaren 1, det första bostadsprojektet på Rindö som färdigställdes Många intresserade har kommit på visningarna och när denna årsredovisning skrevs i slutet av mars 2014 så var 28 av 44 lägenheter sålda och flera är bokade av hugade spekulanter. Byggprojektet påbörjades under hösten med BTH Bygg AB som totalentreprenör. Planerad inflyttning under december Förberedelser pågår för att starta upp ytterligare ett bostadsprojekt i det före detta kanslihuset. Preliminärt är det tänkt att skapa 16 bostadslägenheter i byggnaden. Strängnäs Detaljplanearbetet för bostäder och verksamheter vid Eldsundsviken i anslutning till kaserngården vilket inleddes 2012 blev klart i december. Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs godkände planen den 17 december och förväntningen är att kommunens politiker ska anta planen under mars Planarbetet har tagit något längre tid än förväntat, men nu står Vasallen redo att påbörja omvandlingen av Eldsundsviken till ett nytt spännande bostadsområde. Till en början är det tänkt att omvandla de befintliga kasernbyggnaderna till bostadsrätter. Intresset från kommersiella företag att etablera sig inom Eldsundsvikens område har också ökat under året. I Vasallens planering ingår att tillskapa nya byggrätter för kommersiella verksamheter längs vägen mot Enköping. Kristinehamn I Kristinehamn, på Presterud, har vi rätat ut en del frågetecken av infrastrukturell art, bland annat har fjärrvärmenätet överlåtits till Kristinehamns Energi. Förhandlingar pågår om överlåtelse av resterande delar av elnätet och diskussionerna med kommunen om VA-nätet har kommit ganska långt. Elnätet kommer att överlåtas under 2014 och målet är att skynda på även med VA-nätet. Bolagets driftnetto har förbättrats avsevärt under året genom ett idogt arbete med kostnadsbesparingar och omförhandling av hyreskontrakt. Det finns sannolikt ett behov av nya hyresbostäder i Kristinehamn och Vasallen håller på att utvärdera en ombyggnad av befintliga kasernbyggnader till bostäder, i första hand hyresrätter. Kasernbyggnaderna är belägna i en parkliknande miljö och är storleksmässigt betydligt mindre än byggnaderna i till exempel Rindö Hamn. Detta gör att ombyggnad av kasernerna kan delas in i många små etapper för att minska exponeringen för marknadsrisk och finansiell risk. Parallellt med det tänkta bostadsutvecklingsprojektet kommer allt fler företag till insikt om att Presterud lämpar sig för verksamheter av olika slag. Sollefteå Färdigställandet av simhall, ICAs livsmedelshall och gymnasieskolan på Vasallens område Hågesta, har i ett slag skapat ett ökat intresse från andra aktörer att vara med och fortsätta utvecklingen. För Vasallens del är målet nu att förvandla en av kasernerna till ett nytt trygghetsboende. Den demografiska kurvan visar på ett behov som kommer att öka i framtiden och då gäller det att ha resurser att ta emot en åldrande befolkning på ett bra sätt. Det finns goda exempel på andra håll i Sverige som kan appliceras även i Sollefteå. Planarbetet för hela Hågesta har inletts och ett av målen är att skapa industrimark på den sydöstra delen, i närheten av verkstadsbyggnaden, där det finns stora körytor. Vidare tittar vi på att göra plats för ytterligare skollokaler på området. Den ökade uthyrningen har gett högre hyresintäkter och ett betydligt bättre driftnetto jämfört med tidigare. Det känns som om Hågesta nu går in i en ny fas i utvecklingen och att hyresmarknadens aktörer har fått upp ögonen för områdets potential. Luleå Under året tecknades ett hyresavtal med TeliaSonera avseende kontorslokaler i Kajan 18 om cirka kvadratmeter. Det finns ytterligare cirka kvadratmeter lokaler att hyra i den första etappen och förhandlingar pågår med flera intressenter. Det kommer också att finnas utrymme för en Bistro i byggnaden. Parallellt med denna uthyrning förs även diskussioner med presumtiva hyresgäster om lokaler i en andra etapp. Totalt uppgår den kommande byggnadsytan i de båda etapperna till knappt kvadratmeter BTA inklusive garage. För att skynda på processen startades rivningen av den befintliga handels- och lagerbyggnaden och dessa arbeten beräknas vara avslutade till våren. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige under våren men den kom sedan att överklagas och nu ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen som har till och med maj 2014 på sig att besluta. Vasallen är förberett på att så snart planen vunnit laga kraft påbörja uppförandet av den nya byggnaden. Upphandlingsarbetet har inletts genom att bjuda in entreprenörer att komma med anbud. Diskussioner förs också med presumtiva hyresgäster till etapp två i en mindre byggnad intill den första byggnaden som nu är ute på upphandling. Etapp två innehåller också kontorslokaler och bruttoarean beräknas till cirka kvadratmeter. De projekt som nu finns, antingen pågående eller nära förestående, innebär att Vasallens investeringar de kommande åren kommer att öka avsevärt jämfört med Vi kommer också att starta upp flera detaljplaner på våra orter vilket kommer att möjliggöra för ännu fler aktörer att delta i utvecklingen. Utvecklingen ska ske på marknadsmässiga villkor och med hänsyn till miljö och människor. Av det skälet förbereder vi kommande byggnationer genom att riva och sanera våra områden samt ordna upp infrastrukturen så att den är modern och användbar långt in i framtiden. Leif Rytter Verkställande direktör

6 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten Bostadsutvecklingen i Rindö Hamn i Vaxholm har tagit fart i och med att detaljplanen för den första etappen vann laga kraft före sommaren. Ambitionen är att så snart som möjligt påbörja planarbete för bostäder i den västra delen av området. Under september förvärvade Besqab mark för 13 radhus i anslutning till Vasallens första bostadsprojekt, brf Grisselmaren 1. Diskussioner pågår med fler bostadsexploatörer om försäljning av byggrätter på området. Under våren påbörjades försäljningen av bostadsrätter i den västra kasernen i Rindö Hamn. Mer än hälften av lägenheterna är redan sålda och intresserade spekulanter strömmar till på visningar som anordnas. Planen är att köparna ska flytta in i sina nya bostäder vid årsskiftet 2014/2015. Som huvudentreprenör har BTH Bygg AB utsetts i konkurrens med fler byggbolag. Under senhösten påbörjades rivning av ett flertal äldre byggnader i Rindö Hamn, däribland simhallen, som inte kan konverteras eller som inte passar in i den framtida bebyggelse som nu börjar växa fram. Rivningsarbetet skall vara avslutat våren I Strängnäs pågår arbete med detaljplan 1 för Eldsundsviken som främst berör byggnader och mark runt kaserngården ned mot Mälaren. Detaljplanen beslutades i byggnadsnämnden den 17 december och kommer att föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige för antagande i mars Under tiden fram till att planen har vunnit laga kraft pågår planering för att bygga om kaserner belägna mot Mälaren till bostäder. Gymnasieskolan på Hågesta i Sollefteå färdigställdes i god tid till terminsstarten och den före detta kaserngården har iordningställts för parkering och grönytor. ICA har byggt en livsmedelshall på tomten som förvärvades av Vasallen och invigningen genomfördes den 23 oktober. ICA planerar att bygga och upplåta lokaler för handel på den del av marken som ännu ej utnyttjats. Infrastruktur i form av VA och vägar har ännu inte överlämnats till kommunen, men diskussioner pågår. Ett exploateringsavtal förhandlas för närvarande med kommunen. Infrastrukturen inom Presterud i Kristinehamn, i form av elnät och VA-nät, kommer att övergå till nya ägare i framtiden. Svagströmsnätet har nyligen överförts till Skanova och fjärrvärmenätet till Kristinehamns Energi. Elnätet är delvis överlåtet till Kristinehamns Energi, resterande delar skall överlåtas inom kort. Utredning pågår för att bedöma om det är möjligt att bygga om kasernerna till bostäder. Samarbetet med Lantmännen avseende utveckling av en före detta handelsfastighet i Luleå fortskrider. Arbete för att ta fram en ny detaljplan har avslutats, planen antogs av kommunen den 17 juni. Planen har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Ett femtonårigt hyresavtal om cirka kvadratmeter kontor tecknades under försommaren med Telia- Sonera. Det innebär att befintlig byggnad kommer att rivas och ersättas med en ny kontorsbyggnad i bästa läge. Rivning av den befintliga byggnaden påbörjades innan årsskiftet och beräknas vara avslutad i februari Förhandlingar pågår med flera presumtiva hyresgäster som kan tänka sig att hyra de resterande kontorsytorna om totalt cirka kvadratmeter. Det finns också en byggrätt om ytterligare kvadratmeter LOA inom fastigheten. Inledande diskussioner har förts med ett par intressenter som vill hyra lokaler inom den nya byggrätten. Mål Målen i Vasallen formuleras som finansiella mål och hållbarhetsmål. Vasallen genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Avkastningen på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara riskfria räntan plus 4 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Utdelning till ägaren ska ske med procent av årets resultat. Hållbarhetsmål Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat vid mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst 80. Medarbetarna ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshushållning. Energiförbrukningen ska vara lägre än 100 kwh/kvadratmeter och år. Måluppfyllelse Avkastningen blev 6 procent för 2013 och för de senaste fem åren uppgår avkastningen i genomsnitt till 6,5 procent, vilket överstiger målet. Soliditeten uppgick till 91 procent, vilket klart överstiger målet.

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 Räntetäckningsgraden överstiger 2, vilket är i enlighet med målet. Styrelsen föreslår en utdelning om 100 Mkr, vilket överstiger utdelningsmålet. NKI uppgick till 88 (86), vilket är över målet 80. Sjukfrånvaron uppgick till 0,7 procent, vilket gör att målet uppfylls med god marginal. Energiförbrukningen för 2013 uppgick till 138 (139) kwh/kvm, vilket är något lägre än föregående år. Målet på 100 kwh/kvm uppnåddes därmed inte. Vasallen sålde under 2011 och 2012 en stor del av de färdigutvecklade fastigheterna med goda energiprestanda, vilket förklarar den relativt höga energiförbrukningen i det nuvarande beståndet. Då även förändringar under året skett avseende beståndets varma ytor, det vill säga för de ytor vi betalar förbrukningen, har jämförelsesiffrorna justerats för att uppnå jämförbarhet mellan åren. Samtliga byggnader som ska vara energideklarerade har deklarerats. Från ett fönster i den gamla Markan skymtar bostadsrättsföreningen Grisselmaren 1, Vasallens första bostadsprojekt i Rindö Hamn. Försäljningen av lägenheter i den intilliggande kasernbyggnaden, Grisselmaren 2, påbörjades under året. Intresset är stort, många intresserade har kommit på visningarna. 28 av 44 lägenheter är sålda och flera är bokade av hugade spekulanter. BTH Bygg AB är totalentreprenör och planerad inflyttning under december VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

8 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens resultat och ställning Hyresintäkterna uppgick till 77 (95) Mkr, medan övriga intäkter uppgick till 2 (2) Mkr. Jämfört med föregående år minskade hyrorna med 18 Mkr medan driftnettot minskade med 4 Mkr till 30 (34) Mkr. Minskningen av hyresintäkter och driftnetto jämfört med samma period föregående år beror till övervägande delen på försäljningen av fastigheter till Peab som ägde rum per 1 juli I jämförbara fastigheter är det sammanlagda driftnettot i stort sett oförändrat. Intäkter från projektutveckling uppgick till 22 (659) Mkr vilket avser slutlig reglering av försäljningar som genomfördes under 2012, försäljningar av mark i Rindö Hamn samt försäljning av lägenheter. Vasallens fastighetsbestånd har värderats av NAI Svefa vid årsskiftet till 845 (753) Mkr. Ökningen under året förklaras till stor del av att detaljplanen för kasernområdet i Strängnäs nu är på väg att antas av kommunen samt de investeringar som påbörjats i Luleå och Rindö Hamn. Förbättrade intäkter och driftnetton i Sollefteå och Kristinehamn har också påverkat fastighetsvärdet positivt. Dessutom har en hel del infrastrukturella åtgärder genomförts i Kristinehamn vilket eliminerat en del osäkerhetsfaktorer. Genomförda markförsäljningar i Rindö Hamn bekräftar de prisantaganden som ligger till grund för värderingen. De orealiserade värdeförändringarna blev 47 (17) Mkr. I förhållande till bokfört värde enligt svenska redovisningsregler i koncernens juridiska enheter var övervärdet 277 (221) Mkr. Direktavkastningskraven inom Vasallens bestånd har bedömts ligga mellan 6,2 9,5 procent beroende på ort, hyresgästsammansättning samt kontraktsportföljens längd. Kommande byggrätters värde har bedömts ligga i intervallet kronor per kvadratmeter BTA. Resultatet efter skatt uppgick till 53 (56) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 122 (167) Mkr. Av den totala kreditramen om 300 (300) Mkr var 0 (0) Mkr utnyttjad. Kontraktsportföljen Under året har kvadratmeter lokalarea hyrts ut till en hyra om 16,9 Mkr varav kontraktet med TeliaSonera i Luleå svarar för en stor del. Vasallens kontraktsportfölj uppgick till ett årligt hyresvärde om 83 (77) Mkr fördelat på 394 (412) kontrakt. Den totala lokalarean uppgår till cirka ( ) kvadratmeter varav kvadratmeter utgörs av byggnader som inte kan hyras ut utan omfattande ombyggnad, så kallade omställningsytor. Den uthyrda lokalarean uppgick till ( ) kvadratmeter vilket ger en uthyrningsgrad om 55 (54) procent räknat på hela beståndet och 69 procent när omställningsytorna inte räknats med. Omställningsytorna utgörs av i huvudsak kaserner som tidigare tjänstgjort som logement för värnpliktiga. Kasernerna är till övervägande delen tänkta att byggas om till bostäder. Kontraktsportföljens genomsnittliga bindningstid uppgår till knappt tio år. Det är framför allt avtalet med Strängnäs kommun samt avtalet med TeliaSonera i Luleå som ökar genomsnittslängden på kvarvarande avtal. Utvecklingsportfölj I Vasallen finns 23 byggnader som passar för konvertering i huvudsak till någon form av boende. Byggnaderna omfattar totalt en möjlig BOA om cirka kvadratmeter. Vid konvertering till bostäder kommer bostadsarean sannolikt att förändras något beroende på hur byggnaderna disponeras. För närvarande pågår planarbete som förväntas medföra att byggrätter om cirka kvadratmeter BTA skapas under de närmaste 5 6 åren vilket motsvarar cirka lägenheter. Efter ovan nämnda period finns möjligheten att skapa ytterligare byggrätter om minst kvadratmeter BTA varav cirka kvadratmeter för lokaler. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 56 (166) Mkr i byggnader och anläggningar. Årets investeringar avser till övervägande delen hyresgästanpassningar i form av ombyggnad av en kasern till gymnasieskola i Sollefteå, det påbörjade kontorsprojektet i Luleå samt bostadsprojektet i Rindö Hamn blev något av ett mellanår medan 2014 förväntas innebära avsevärt större investeringar i och med de projekt som nu är igång. Medarbetare Den 31 december var 17 (16) personer anställda i Vasallen varav 5 (6) kvinnor och 12 (10) män. Händelser efter balansdagen I början av februari tecknade Vasallen ett avtal om försäljning av mark i Rindö Hamn till Möller & Partners. På fastigheten avser Möller & Partners att uppföra 33 bostadsrättslägenheter. Moderbolag Moderbolagets omsättning uppgick till 10 (14) Mkr. Administrationskostnaderna, till övervägande delen personalkostnader, uppgick till 15 (27) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick till 98 (146) Mkr. Nettoskuld till externa kreditgivare uppgick till 0 (0) Mkr. Ledande befattningshavare Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av bolagsstyrningsrapporten, sid 46. Ort total volym byggrätter, ca Konverteringsbyggnader Ort Antal LOA Luleå Sollefteå Strängnäs Vaxholm Summa Sollefteå Kristinehamn Strängnäs Vaxholm Summa

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING 7 Elevcafét vid Hågestaskolan i Sollefteå. Kommunens gymnasieskola färdigställdes i god tid till terminsstarten hösten 2013 där cirka 350 elever ger liv åt kasernområdet. Etableringen var startskottet till ett tänkbart utbildningscentra då även Sollefteå Skidgymnasium nyligen beslutat förlägga verksamhet till Hågesta. Den intilliggande före detta kaserngården har under året iordningställts för parkering och grönytor. KONTRAKTSPORTFÖLJ, KR ÅRSHYRA GENOMSNITTSHYRA PER LOKALSLAG, KR/KVM LOA/BOA Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Det genomsnittliga hyreskontraktet i kontraktsportföljen har en löptid på knappt 10 år. 50 procent av hyresintäkterna kommer från hyreskontrakt som omförhandlas 2023 eller senare. Genomsnittshyran för kontors- och utbildningslokaler är cirka kr/kvm. VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

10 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKER, MÖJLIGHETER OCH KÄNSLIGHETSANALYS Risker, möjligheter och känslighetsanalys Utveckling och förädling av fastigheter innebär såväl möjligheter som risker. Genom sin verksamhet är koncernen exponerad för olika slags risker som kan få betydelse för framtida resultat och finansiell ställning. Ledningen är ansvarig för att risker beaktas vid styrningen av verksamheten och rapporterar riskhanteringen till styrelsen. Marknadsbakgrund Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 2013 uppskattas av flera bedömare till knappt 100 miljarder kronor, vilket är något lägre än föregående år. Det är inhemska investerare som dominerar marknaden och så har det varit de senaste åren. Den internationella andelen av fastighetsinvesteringarna uppskattas till 10 procent. Den övervägande delen av transaktionerna avser fastigheter inom Stockholmsregionen även om intresset i viss mån har svängt mot marknader utanför storstadsorterna. Marknaden har blivit mer polariserad och söker nu antingen nybyggda och fullt uthyrda fastigheter eller mer opportunistiska fastigheter såsom utvecklingsprojekt. Hyresnivåerna på de orter Vasallen verkar har förändrats marginellt under året. Enklare förråds- och verkstadslokaler som kräver liten eller ingen anpassning hyrs ut relativt snabbt. Efterfrågan på kontor och andra lokaler som kräver anpassningar av befintliga byggnader varierar över tid och mellan orterna. I och med att detaljplaner växer fram för bostäder och Vasallen startar upp bostadsprojekt ökar intresset från både bostadsköpare och exploatörer. Efterfrågan på kontorslokaler i Vasallens fastighet i centrala Luleå fick en skjuts framåt efter offentliggörandet att Telia- Sonera kommer att hyra en stor del av det nya kontorshus som Vasallen och Lantmännen avser att uppföra så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Operativa risker Förvärv Det finns både möjligheter och risker kopplade till förvärv. Risken vid förvärv är kopplad till hårdare krav vid finansiering. Ett för stort innehav av utvecklingsfastigheter innebär ofta också en finansiell belastning till dess att försäljning kan genomföras. Ägarens under 2010 ändrade direktiv innebär fortfarande att Vasallen, om förutsättningarna i övrigt är de rätta, har rätt att förvärva andra fastigheter än före detta militära anläggningar. Förädling En risk är att Vasallen inte får igenom detaljplaner som tillåter en ekonomiskt bärkraftig utveckling. Det är också en risk när ett planarbete drar ut på tiden. Vasallens medarbetare lokalt har ett nära samarbete och täta kontakter med berörda instanser. Utveckling av byggrätter för i huvudsak bostäder har blivit ett allt större inslag i koncernens utvecklingsarbete. Möjligheten att skapa bostäder finns på samtliga Vasallens orter och framförallt vid Eldsundsviken, Strängnäs och i Rindö Hamn, Vaxholm. Lägen intill vatten, närhet till storstad eller citykärna är en stark faktor för framgång. Utvecklingsarbetet med bland annat planer fortgår för att möta den framtida efterfrågan. Efterfrågan på bostäder ökade något under 2013 vilket ledde till att Vasallen fattat beslut att uppföra ytterligare bostäder i bostadsrättsform i en kasern i Rindö Hamn. I och med genomförandet av dessa projekt tar Vasallen vissa nya risker. Osålda bostadsrättslägenheter vid färdigställandet ska enligt avtal förvärvas av Vasallen. De osålda lägenheterna kan sedan hyras ut eller säljas i ett senare skede. Bostadsrättsföreningarna köper ombyggnationerna till fast pris vilket innebär att Vasallen påtar sig risken att kostnaderna överstiger det beräknade. Entreprenaden på Rindö blev något dyrare än beräknat vilket minskade Vasallens vinst på projektet. En risk i förädlingsarbetet är att efterfrågan på den aktuella hyresmarknaden är för svag för att fylla upp de vakanser som finns i beståndet. Detta kan innebära att Vasallen inte fyller de vakanta ytorna i tillräcklig omfattning eller tillräckligt snabbt för att få ett positivt driftresultat i bolaget inom rimlig tid. Möjligheterna framåt i tiden att attrahera hyresgäster till fastighetsbeståndet bedöms som goda. Efterfrågan på lokaler är fortsatt bra på Vasallens orter och har förbättrats betydligt under året. Prognosen för de kommande åren pekar på att vakansgraden kommer att sjunka ytterligare. En del av Vasallens fastigheter finns på mindre orter där efterfrågan främst gäller mindre lokaler. En utmaning är att utveckling av stora ytor, till exempel kaserner, kan vara så kostsam att det är svårt att anpassa investeringarna för att klara avkastningskravet med ortens marknadshyror. Vasallen arbetar med hyresavtal med olika löptider. För investering krävs långa kontraktstider och en tydlig ansvarsfördelning mellan Vasallen och hyresgästen. Genomsnittslängden på hyresavtalen i portföljen är knappt tio år. Av det totala årshyresvärdet om cirka 83 (77) Mkr kommer hyresavtal till ett årshyresvärde om 24 (23) Mkr, cirka 28 (30) procent, att omförhandlas under innevarande och nästföljande år. En hyresförändring med 10 procent på de avtal som ska omförhandlas under de kommande två åren påverkar årshyran positivt eller negativt med 2 (2) Mkr.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKER, MÖJLIGHETER OCH KÄNSLIGHETSANALYS 9 En risk kopplad till fastigheternas värde är eventuella miljöskulder som kan finnas i mark eller byggnader. Osäkerheter kring framtida kostnader för saneringar har en negativ påverkan på värdet. Vasallen arbetar systematiskt med att såväl inventera som sanera miljöskulder. De anläggningar som idag är sålda har haft en gedigen dokumentation kring detta och för de kvarvarande anläggningarna är arbetet med dokumentationen långt framskridet. Målet är att all sanering kopplad till tidigare verksamhet ska vara slutförd vid försäljningen och att allt miljöskadligt inbyggt material ska vara dokumenterat och saneringskostnaden prissatt. Värdeförändring på fastigheter är enskilt en mycket stor resultatpost. Eftersom värdeförändringen är orealiserad påverkas inte kassaflödet. Försäljning Vasallens strategi är att sälja utvecklade fastigheter när bästa möjlighet uppstår. Den svenska fastighetsmarknaden har varit fortsatt stark trots allt. Transaktionsvolymen blev knappt 100 miljarder kronor för 2013, vilket är något lägre än Risken är att fastighetsmarknaden viker vilket i så fall kommer att negativt påverka Vasallens resultat och likviditetsflöde och därmed också möjligheter till nya investeringar. Vikande marknadsvärden slår direkt mot byggrättsvärdet vilket är en risk som kan komma att påverka Vasallen i större utsträckning i framtiden. Vid delförsäljningar inom en anläggning uppstår risken att en enskild försäljning kan försvåra den fortsatta utvecklingen och profileringen av området. Riskerna minimeras genom ett aktivt planarbete och särskilda villkor i avtalen med köparna samt att försäljningar genomförs när de bedöms inte kunna påverka den övriga utvecklingen negativt. Finansiella risker Finansieringsrisk Vasallens finansiella strategi är avsedd att säkerställa att erforderliga kreditfaciliteter vid var tid finns tillgängliga för koncernen. Kreditbehov definieras som summan av refinansiering och finansiering av Vasallens verksamhet under en viss period. Finansieringsrisk definieras som: Kreditgivarna har svårt att infria sina utfästelser, eller Vasallens kreditvärdighet har försämrats till den grad att det uppstår svårigheter att erhålla finansiering. Finansieringsrisken hanteras genom att via avtal säkerställa tillgänglighet till kreditfaciliteter med hänsyn taget till planerade investeringar och försäljningar. Finansieringsrisken ska därutöver hanteras så att kreditbehovet kan tillgodoses även vid oväntade förseningar av planerade försäljningar. Ränterisk Ränterisken definieras som risken för att ränteförändringar får en negativ påverkan på koncernens resultat och kassaflöde. Räntederivat ska användas för att strukturera räntebindningstiden. De typer av säkringsinstrument som är tillåtna i syfte att begränsa ränterisk är: Ränteswappar Forward rate agreement Caps och floors Likviditetsrisk Koncernen är utsatt för risken att vid ett visst givet tillfälle inte ha tillräckligt med likvida medel (betalningsberedskap) för att kunna fullgöra sina åtaganden. Denna risk hanteras genom att en likviditetsreserv finns tillgänglig. Överskottslikviditet inom koncernen ska i första hand användas för att återbetala externa lån. Likvida medel därutöver ska hållas som banktillgodohavanden eller placeras i likvida instrument. Likviditetsreserven ska utgöras av likvida medel (banktillgodohavanden eller likvida instrument) och omedelbart tillgängliga kreditfaciliteter med en återstående löptid om minst sex månader. Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minst 100 procent av kommande sex månaders kreditbehov. Valutarisk Valutarisk är risken för att växelkursförändringar ska ha en negativ påverkan på koncernens resultat eller kassaflöden. Valutarisk får ej förekomma. Motpartsrisk Vasallen ska endast anlita motparter som bedöms vara välrenommerade och kunna fullgöra sina åtaganden. De banker och finansieringsinstitut som Vasallen samarbetar med ska ha lägst en lång rating A enligt Standard & Poor s eller motsvarande A2 hos Moody s. Känslighetsanalys per I analysen belyses den resultateffekt som uppkommer då respektive parameter schablonmässigt beräknas öka eller minska förutsatt att allt annat är oförändrat. De parametrar som har största påverkan på resultatet är förändringar i hyresintäkter, hyresbortfall på grund av vakanser, förändringar i fastigheternas driftkostnader, värdeförändringar samt finansiella kostnader. Hyresintäkter Årshyran för år 2013 uppgick till 77 (95) Mkr. 99 (99) procent av hyresintäkterna i koncernens bestånd kommer från uthyrning av kommersiella lokaler. Därtill kommer intäkter från uthyrning av bostäder, vilka genererade en årshyra på 1 (1) Mkr. Vasallens portfölj av tecknade hyreskontrakt har ett årshyresvärde om 83 (77) Mkr. Av den totala hyresportföljen om 83 Mkr i årshyra utgörs 59 (55) procent eller 49 (42)Mkr av offentliga hyresgäster. Kontraktsportföljens genomsnittliga bindningstid uppgår till knappt tio år. VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

12 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKER OCH KÄNSLIGHETSANALYS Vakanser Vid årsskiftet uppgick den ytmässiga vakansgraden till 45 (46) procent. Den ekonomiska vakansgraden är betydligt lägre då en stor del av de idag lediga ytorna är förrådslokaler och liknande. I vakansgraden ingår också oförädlade lokaler, vilka bedöms ha en längre omställningstid än sex månader till exempel kaserner som ska byggas om till bostäder och säljas. Fastighetskostnader Fastigheternas drift- och underhållskostnader, fördelat på genomsnittlig total uthyrbar lokalarea, uppgår till 212 (205) kr/kvm. Den enskilt största posten är energi, vars andel var drygt 35 (37) procent. I driftkostnaderna ingår också dotterbolagens administrationskostnader. Driftkostnadernas omfattning påverkas även av fastigheternas läge, grad av förädling, hyresgästsammansättning, modernitet och standard. Under de närmast kommande åren beräknas driftkostnaderna sjunka då fastigheterna når en allt större förädlingsgrad och fastighetsbeståndet minskar i omfattning. Fastighetsvärdet Värdeförändringar på fastigheter är ofta en stor resultatpost som kan ge kraftig påverkan på resultatet. De orealiserade värdeförändringarna har dock ingen effekt på kassaflödet. Vasallens kontraktsportfölj med en stor andel offentliga hyresgäster med långa kontrakt reducerar risken för stora värdeförändringar. Markinnehavet som ska förädlas till byggrätter har ett mer volatilt värde kopplat till förändringar i konjunkturen och fastighetsmarknaden, vilket ökar risken för värdeförändring. Räntekostnader Vasallen har som mål att ha en soliditet som överstiger 50 procent i genomsnitt under en femårsperiod. Vid årsskiftet var soliditeten 91 (93) procent vilket medför att känsligheten för ränteförändringar är och har varit relativt liten. Räntekostnaden under 2013 uppgick till 1 (13) Mkr. Skulden till kreditgivare uppgick till 0 (0) Mkr. Den genomsnittliga skulden uppgick till 0 (306) Mkr. Känslighetsanalys Förändring med 1 % Resultateffekt, Mkr Hyresintäkter +/ 0,8 Vakanser +/ 0,8 Driftkostnader +/ 0,5 Värdeförändring +/ 8,5 Räntekostnader +/ 0

13 F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E R I S K E R O C H K Ä N S L I G H E T S A N A LY S Det första detaljplaneområdet i Rindö Hamn fastställdes under våren Inom planområdet kommer det att skapas cirka 400 bostäder inkluderat de bostäder som redan fanns när planen antogs. Redan idag bor här många familjer med båt- och friluftsliv som stort intresse. Byggrätter för nya bostäder håller på att skapas så att ännu fler ska kunna njuta av den vackra naturen nära Stockholm. VASALLEN ÅRSREDOVISNING

14 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt Mkr Kajan 18, Luleå (50%) Hågesta, Sollefteå Eldsundsviken, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Presterud, Kristinehamn Moderbolaget Övriga koncernbolag Elimineringar Koncernen enl. IFRS Hyresintäkter 0,3 15,1 42,5 5,4 13,2 0 0, Nettoomsättning 1) 0,3 15,1 43,1 5,9 13,3 10,5 0,4 9,8 79 Fastighetskostnader 0,8 9,0 12,7 15,5 9,7 0 1, Fastigheternas driftnetto 0,5 6,1 30,4 9,6 3,6 10,5 1,0 9,8 30 Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 0,9 0 8,1 5,6 42,2 0,8 37,8 7 Intäkter entreprenader Direkta kostnader entreprenader , ,9 1,9 2 Av- och nedskrivningar fastigheter 0,1 3,0 11,3 2,3 0, ,6 0 Administrationskostnader 0 2,3 3,0 1,8 2,7 15,5 2,1 9,8 18 Finansnetto 0,1 2,4 12,7 2,3 0,8 15,3 2,7 0,8 1 Orealiserade värdeförändringar fastigheter ,0 47 Resultat före skatt 0,7 5,3 3,6 10,0 6,3 52,5 3,1 24,0 65 Årets resultat 0,7 4,3 2,8 7,8 4,9 49,2 3,1 13,6 53 Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 12,4 93,2 322,1 83,3 25,6 0,1 9,5 300,0 846 Justerat eget kapital 5,9 25,4 2,6 45,4 1,9 572,6 298,9 39,0 914 Balansomslutning 14,0 101,3 331,7 126,0 37,3 575,4 458,2 644, Beslutade ännu ej genomförda investeringar 100,4 0 3,6 86,3 15, Överskottsgrad, % neg neg 28 neg 39 Direktavkastning, % neg 7 9 neg 15 neg 4 Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg 9 neg 6 Vinstmarginal, % neg 28 6 neg neg 469 neg 67 Soliditet, % Medeltal anställda ) I nettoomsättningen ingår även övriga intäkter, till exempel arrende.

15 13 Kasernerna i Presterud, Kristinehamn är naturskönt belägna i lummig parkmiljö. Det finns tio i stort sett identiska kaserner som kan förvandlas till vanliga hyresbostäder, trygghetsboende eller ungdomsboende för att nämna några exempel. VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

16 14 Rivningen av handels- och lagerbyggnaden Kajan 18 i Luleå som under årtionden har använts av Lantmännen är nu avslutad. En del mindre markföroreningar har tagits omhand, bland annat rester av fossila bränslen. Planärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen för avgörande och förhoppningen är att bygget av den nya kontorsbyggnaden kan komma igång till sommaren. TeliaSonera har tecknat ett långt hyreskontrakt och förhandlingar pågår med flera presumtiva hyresgäster.

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TIOÅRSÖVERSIKT 15 Tioårsöversikt Mkr Resultaträkning Nettoomsättning varav hyresintäkter Driftnetto fastigheter Resultat projektutveckling Utvecklings- och administrationskostnader Orealiserade värdeförändringar fastigheter Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Finansiella nyckeltal Överskottsgrad, % Direktavkastning, % Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Vinstmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr 19,0 0,8 1,7 3,0 2,5 0,8 29,0 2,3 73,8 15 Soliditet, % Fastighetsrelaterade nyckeltal Lokalarea, tusen kvm Kontrakterad lokalarea, tusen kvm Uthyrningsgrad, % Kontrakterad årshyra Fastighetsförvärv Investeringar i fastigheterna exkl förvärv Fastighetsförsäljning Värdeförändringar fastigheter VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

18 16 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Finansiella rapporter Koncernens rapport över totalresultat Moderbolagets resultaträkning Mkr Not Hyresintäkter Övriga intäkter 2 2 Nettoomsättning Fastighetskostnader 5,6,7, Fastigheternas driftnetto Mkr Not Fakturerade tjänster Nettoomsättning Avyttrade dotterbolag Administrationskostnader 7,8,9, Rörelseresultat Projektutveckling Försäljningsintäkter Bokfört värde Anskaffningsvärde Realiserade värdeförändringar Intäkter entreprenader Direkta kostnader entreprenader Resultat projektutveckling 5 4 Administrationskostnader 10, Finansnetto 12 Finansiella intäkter 2 4 Finansiella kostnader 1 13 Summa finansnetto 1 9 Orealiserade värdeförändringar fastigheter Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar 15 9 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr Föreslagen utdelning per aktie, kr Total föreslagen utdelning

19 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 17 Koncernens rapport över finansiell ställning Moderbolagets balansräkning Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kund- och hyresfordringar 10 8 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 3 Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 19 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 2 2 Balanserad vinst Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 3 Leverantörsskulder Skatteskulder 0 1 Övriga skulder 9 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterbolag 133 Övriga fordringar 11 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond 2 2 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 1 Skulder till dotterbolag 50 Övriga skulder 1 2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 3 55 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 7 Inga VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

20 18 FINANSIELLA RAPPORTER RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Rapport över förändringar i eget kapital Koncernen Hänförligt till moderbolagets aktieägare Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Utdelning avseende Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december Moderbolaget Bundet eget kapital Mkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Utdelning avseende Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december

21 FINANSIELLA RAPPORTER RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 19 Rapport över kassaflöden Koncernen Moderbolaget Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar 0 0 Värdeförändringar Försäljning av anläggningstillgångar Betald inkomstskatt Ökning/minskning kund- och hyresfordringar 2 5 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Ökning/minskning andel koncernbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens Likvida medel vid årets slut VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

22 20 FINANSIELLA RAPPORTER NOTER Noter Innehåll Not 1 Allmän information Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 3 Finansiell riskhantering Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Not 5 Rapportering för segment Not 6 Fastighetskostnader Not 7 Personal Not 8 Leasing Not 9 Entreprenadavtal Not 10 Ersättning till revisorerna Not 11 Administrationskostnader Not 12 Finansnetto Not 13 Förvaltningsfastigheter Not 14 Skatt Not 15 Resultat per aktie Not 16 Bokslutsdispositioner Not 17 Övriga materiella anläggningstillgångar Not 18 Finansiella instrument Not 19 Eget kapital Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 Koncernbolag Not 22 Transaktioner med närstående Not 23 Rapport över kassaflöden Not 24 Åtaganden Not 25 Händelser efter balansdagen Not 1 Allmän information Vasallen AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Vasallen eller koncernen) utvecklar och förädlar fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Moderbolaget är helägt av den svenska staten och har sitt säte i Örebro. Postadressen till huvudkontoret är Box 244, Örebro. Koncernredovisningen, som omfattar moderbolaget och dess dotterbolag, och årsredovisningen för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2013 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering i mars 2014 och kommer att föreläggas årsstämman den 24 april 2014 för fastställande. Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern- och årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapporternas upprättande KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Vidare har även Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats och därtill följande hänvisningar till Årsredovisningslagen samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR). Koncernredovisningen är upprättad enligt anskaffningsvärdesmetoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar samt förvaltningsfastigheter, vilka värderas till verkligt värde. Resultaträkningen följer uppställningen kallad funktionsindelning, vilket innebär att kostnader slås samman utifrån deras funktion. ÅRSREDOVISNINGEN Moderbolagets årsredovisning följer svensk aktiebolagslag och har upprättats i enlighet med Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer och därtill följande hänvisningar till Årsredovisningslagen. Moderbolaget följer koncernens redovisningsprinciper förutom i nedan angivna områden: a) Dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde. b) I moderbolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Om avvikelser föreligger i efterföljande redovisningsprinciper mellan koncernen och moderbolaget kommer det tydligt att framgå. BELOPP OCH DATUM Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive bolag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilken också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. Samtliga belopp är, om inget annat anges, avrundade till närmaste miljon (Mkr) och belopp inom parentes anger föregående års värden. Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1 januari 31 december och balansräkningsrelaterade poster avser den 31 december. NYA REDOVISNINGSREGLER Införda nya och ändrade IFRS Koncernen har under året infört följande nya och ändrade IFRS från och med 1 januari 2013: IFRS 13 Värdering till verkligt värde (Godkänd av EU 11 december 2012) IFRS 13 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Införandet av IFRS 13 introducerar även ändringar i IAS 34 Delårsrapportering, vilket innebär att nya upplysningar om verkligt värde även behöver lämnas i delårsrapporterna. IFRS 13 beskriver inte när ett verkligt värde ska användas utan hur det ska fastställas när ett sådant ska eller får användas i enlighet med respektive IFRS-standard. I enlighet med IFRS definieras ett verkligt värde som: Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer ( exit price ). I standarden presenteras förtydliganden vad avser begreppet verkligt värde bland annat inom följande områden: Koncept såsom maximala och bästa användningen och värderingsantagande beskrivs. Det framgår att dessa enbart är tillämpliga med avseende på icke finansiella tillgångar. Marknadsaktörer antas agera på ett sätt som maximerar värdet för inblandade parter i situationer då det inte föreligger vägledning avseende beräkning av verkligt värde i enskilda IFRS-standarder. Effekten av så kallade blockrabatter (stor position relativt marknaden) får aldrig inkluderas i beräkningen av ett verkligt värde. Bestämmande av verkligt värde när aktiviteten på marknaden sjunker. Nya upplysningar ska i enlighet med IFRS 13 lämnas för att förtydliga vilka värderingsmodeller som tillämpas samt vilken information (data) som används i dessa modeller samt vilka effekter värderingen har gett upphov till i resultatet. Standarden ska tillämpas framåtriktat. Förtidstillämpning var tilllåten men Vasallen har tillämpat standarden först från och med Då Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2010

Delårsrapport Januari Mars 2010 Delårsrapport Januari Mars Nettoomsättningen uppgick till 72 (54), varav hyresintäkter 62 (50) Driftöverskottet ökade till 27 (4) De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer