Vasallens årsredovisning. och hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallens årsredovisning. och hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Vasallens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013

2 INNEHÅLL Innehållsförteckning Kort om Vasallen Året i korthet 1 VD-kommentar 2 Förvaltningsberättelse Verksamheten 4 Koncernens resultat och ställning 6 Risker, möjligheter och känslighetsanalys 8 Ekonomisk översikt 12 Tioårsöversikt 15 Finansiella rapporter Rapport över totalresultat 16 Rapport över finansiell ställning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 18 Rapport över kassaflöden 19 Noter 20 Vinstdisposition 35 Revisionsberättelse 36 GRI-rapportering GRI-index 38 GRI-resultatindikatorer 40 Bestyrkanderapport 43 Bolagsstyrning 44 Definitioner 48 Adresser 49 Rapporttillfällen Affärsidé Vasallen utvecklar och förädlar fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Värdegrund Mötet med Vasallen ska kännetecknas av delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Utvecklingsbestånd Under 2013 har några mindre försäljningar genomförts, bland annat mark i Rindö Hamn och i Sollefteå. Vasallens utvecklingsbestånd finns nu på fem orter: Luleå, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs och Vaxholm. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka kvadratmeter lokalarea och cirka 240 hektar mark. I beståndet finns möjlighet till cirka BTA byggrätter i huvudsak för bostäder. Historik Vasallen bildades 1997 med uppdrag att omvandla nedlagda försvarsanläggningar. Sedan starten har bolaget arbetat med totalt kvadratmeter lokalarea, varav kvadratmeter nu är färdigutvecklade och sålda. Totalt har Vasallen investerat cirka Mkr i sina fastigheter. Intäkterna från försäljningar uppgår till totalt cirka Mkr och kvarvarande värde uppgår till 845 Mkr Mkr har delats ut till ägaren. Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på de flesta orter där verksamhet bedrivs. På huvudkontoret i Örebro finns utvecklingsresurser samt administrativa resurser. Vasallen har 17 anställda samt sysselsätter ett varierande antal konsulter beroende på vilka utvecklingsprojekt som är igång. Omslagsbilden är från det före detta kanslihuset vid Eldsundsviken i Strängnäs. Byggnaden inrymmer idag Vasallens lokalkontor och en visningslägenhet. Nu står Vasallen redo att påbörja omvandlingen av området till ett nytt spännande bostadsområde. Till en början är det tänkt att omvandla de befintliga kasernbyggnaderna till bostadsrätter. Fotografer: Dan Coleman, omslaget samt sidorna 2, 5 och 13. Jennie Pettersson, sidan 14. Industriromantik, sidan 11. Michael Engman, sidan 7. Styrelsen och verkställande direktören för Vasallen AB (publ), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning samt hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret Hållbarhetsredovisningen följer principerna i GRI G3, nivå C+.

3 ÅRET I KORTHET 1 Året i korthet Hyresintäkterna minskade till 77 (95) Mkr till följd av avyttringar Fastigheternas driftnetto uppgick till 30 (34) Mkr Intäkter projektutveckling minskade till 22 (659) Mkr, medan resultatet blev 5 (4) Mkr De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet ökade till 47 (17) Mkr Resultat före skatt uppgick till 65 (14) Mkr medan resul tat efter skatt blev 53 (56) Mkr Investeringarna minskade till 56 (166) Mkr Nyuthyrningen uppgick till (19 000) kvm lokalarea Lokalarean minskade till ( ) kvm. EKONOMISKA DATA Mkr Jan dec 2013 Jan dec 2012 Hyresintäkter Fastigheternas driftnetto Intäkter projektutveckling Resultat projektutveckling 5 4 Orealiserade värdeförändringar fastigheter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde fastigheter Uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 4 3 Räntetäckningsgrad, ggr 19,0 0,8 Soliditet, % VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

4 2 VD-KOMMENTAR VD-kommentar Verksamhetsåret 2013 gav en vinst efter skatt på 53 Mkr, vilket förklaras av orealiserade värdeökningar och ett bra driftnetto. Efter att stora delar av fastighetsbeståndet avyttrades 2012, har utvecklingsarbetet koncentrerats på att skapa olika typer av bostäder på de orter Vasallen finns kvar blev ett bra år för Vasallen med ett resultat efter skatt på hela 53 Mkr. En stor del av vinsten utgörs av orealiserade värdeökningar men även av ett bra driftnetto. Värdeökningen i fastighetsbeståndet förklaras av att driftnettot förbättrats avsevärt på några orter, vissa infrastrukturella frågetecken rätats ut framför allt i Kristinehamn och att marknaden för fastigheter med vissa typer av hyreskontrakt har förbättrats under året. När det gäller projektutveckling så kan året karaktäriseras som ett mellanår med relativt liten försäljningsvolym och begränsade investeringar i avvaktan på att detaljplaner ska fastställas. Under året såldes mark i Rindö Hamn till Besqab som avser att bygga 13 radhuslägenheter. Efter räkenskapsårets utgång såldes mark till Möller & Partners som kommer att uppföra två eller tre byggnader med totalt 33 lägenheter i varierande storlek. Det är mycket glädjande att vi nu fått in två nya aktörer som vill satsa på Rindö Hamn. Deras produkter skiljer sig åt sinsemellan och dom avviker också från det Vasallen har att erbjuda varför företagens produkter inte så mycket konkurrerar med varandra utan snarare kompletterar varandra. Vasallens tre huvudpunkter inom det viktiga området hållbarhet utgörs av fastigheterna, kunderna och personalen. Fastigheterna utvecklas med hållbarhet som en av de viktigaste komponenterna. Enbart det faktum att vi försöker återanvända de byggnader och installationer som finns på de före detta militära anläggningarna är i grunden en hållbarhetstanke. Förbättringen och effektiviseringen av byggnadernas uppvärmning är en viktig del när vi nu utvecklar fastigheterna till ny användning. Pågående rivningsarbeten i Luleå och i Rindö Hamn genomförs med fokus på en hållbar miljö. I Luleå har vi stött på rester av fossila bränslen i den grop som finns kvar efter den gamla byggnaden, vilket nu kommer att saneras. I Rindö Hamn har vi tagit omhand PCB och asbest när simhallen revs. PCB från byggnaden hade också kommit ner i marken i direkt anslutning till fogarna. Marken har därefter sanerats för att klara miljökraven i enlighet med kraven för bostadsbyggande, det vill säga känslig markanvändning. Vid årets mätning av NKI hamnade index på 88 (86) vilket är mycket högt. Det goda resultatet kan sannolikt till stor del förklaras av en god dialog med hyresgästerna och en lyhördhet för deras behov. En engagerad och alert personal som gör sitt yttersta är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att projektet Vasallen fortsatt ska bli framgångsrikt. En ständig dialog med och mellan medarbetarna för att följa upp och förbättra är en förutsättning för att göra bra affärer. Under året genomförs två sammankomster där hela personalen deltar och diskuterar aktuella ämnen. För att klara en föränderlig värld uppmuntras samtliga att utveckla sig själva genom fortbildning. Att vi som människor är hållbara är ett ansvar för såväl mig som VD som alla anställda. Det är viktigt att hålla sig ajour med utvecklingen och att vara anställningsbar när projektet Vasallen har gått till ända. Anställningsbarhet är i den meningen lika med hållbarhet. Framtiden ort för ort Fastighetsutvecklingen på våra orter fortskrider i oförminskad takt. Fokus ligger på att skapa nya bostäder i någon form på alla Vasallens orter såväl i form av konvertering av befintliga kasernbyggnader som att skapa nya byggrätter. En viktig del i utvecklingsarbetet är också att hyra ut lokaler till kommersiella aktörer samt att skapa nya byggrätter för kommersiell verksamhet. Vaxholm Det första detaljplaneområdet i Rindö Hamn antogs redan 2012, men på grund av överklaganden blev inte planen lagakraftvunnen förrän under våren Inom planområdet kommer det att skapas cirka 400 bostäder inkluderat det 60-tal bostäder som redan fanns när planen antogs. Under året har flera större byggnader rivits, bland andra Vattenhallen och den gamla matsalen, för att bereda plats för nya bostäder. Den senaste matsalen, uppförd någon gång under 80-talet, kommer också att rivas då vi gör bedömningen att den inte går att anpassa till de nya verksamheter som är tänkta för den delen av Rindö Hamn. I samband med rivnings-

5 VD-KOMMENTAR 3 arbetena, framför allt av Vattenhallen, har vi fått ta hand om en hel del miljöfarligt avfall som PCB och asbest. Försäljningen av lägenheter i Vasallens andra bostadsprojekt påbörjades under året. Projektet som kallas för Grisselmaren 2 är beläget intill Grisselmaren 1, det första bostadsprojektet på Rindö som färdigställdes Många intresserade har kommit på visningarna och när denna årsredovisning skrevs i slutet av mars 2014 så var 28 av 44 lägenheter sålda och flera är bokade av hugade spekulanter. Byggprojektet påbörjades under hösten med BTH Bygg AB som totalentreprenör. Planerad inflyttning under december Förberedelser pågår för att starta upp ytterligare ett bostadsprojekt i det före detta kanslihuset. Preliminärt är det tänkt att skapa 16 bostadslägenheter i byggnaden. Strängnäs Detaljplanearbetet för bostäder och verksamheter vid Eldsundsviken i anslutning till kaserngården vilket inleddes 2012 blev klart i december. Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs godkände planen den 17 december och förväntningen är att kommunens politiker ska anta planen under mars Planarbetet har tagit något längre tid än förväntat, men nu står Vasallen redo att påbörja omvandlingen av Eldsundsviken till ett nytt spännande bostadsområde. Till en början är det tänkt att omvandla de befintliga kasernbyggnaderna till bostadsrätter. Intresset från kommersiella företag att etablera sig inom Eldsundsvikens område har också ökat under året. I Vasallens planering ingår att tillskapa nya byggrätter för kommersiella verksamheter längs vägen mot Enköping. Kristinehamn I Kristinehamn, på Presterud, har vi rätat ut en del frågetecken av infrastrukturell art, bland annat har fjärrvärmenätet överlåtits till Kristinehamns Energi. Förhandlingar pågår om överlåtelse av resterande delar av elnätet och diskussionerna med kommunen om VA-nätet har kommit ganska långt. Elnätet kommer att överlåtas under 2014 och målet är att skynda på även med VA-nätet. Bolagets driftnetto har förbättrats avsevärt under året genom ett idogt arbete med kostnadsbesparingar och omförhandling av hyreskontrakt. Det finns sannolikt ett behov av nya hyresbostäder i Kristinehamn och Vasallen håller på att utvärdera en ombyggnad av befintliga kasernbyggnader till bostäder, i första hand hyresrätter. Kasernbyggnaderna är belägna i en parkliknande miljö och är storleksmässigt betydligt mindre än byggnaderna i till exempel Rindö Hamn. Detta gör att ombyggnad av kasernerna kan delas in i många små etapper för att minska exponeringen för marknadsrisk och finansiell risk. Parallellt med det tänkta bostadsutvecklingsprojektet kommer allt fler företag till insikt om att Presterud lämpar sig för verksamheter av olika slag. Sollefteå Färdigställandet av simhall, ICAs livsmedelshall och gymnasieskolan på Vasallens område Hågesta, har i ett slag skapat ett ökat intresse från andra aktörer att vara med och fortsätta utvecklingen. För Vasallens del är målet nu att förvandla en av kasernerna till ett nytt trygghetsboende. Den demografiska kurvan visar på ett behov som kommer att öka i framtiden och då gäller det att ha resurser att ta emot en åldrande befolkning på ett bra sätt. Det finns goda exempel på andra håll i Sverige som kan appliceras även i Sollefteå. Planarbetet för hela Hågesta har inletts och ett av målen är att skapa industrimark på den sydöstra delen, i närheten av verkstadsbyggnaden, där det finns stora körytor. Vidare tittar vi på att göra plats för ytterligare skollokaler på området. Den ökade uthyrningen har gett högre hyresintäkter och ett betydligt bättre driftnetto jämfört med tidigare. Det känns som om Hågesta nu går in i en ny fas i utvecklingen och att hyresmarknadens aktörer har fått upp ögonen för områdets potential. Luleå Under året tecknades ett hyresavtal med TeliaSonera avseende kontorslokaler i Kajan 18 om cirka kvadratmeter. Det finns ytterligare cirka kvadratmeter lokaler att hyra i den första etappen och förhandlingar pågår med flera intressenter. Det kommer också att finnas utrymme för en Bistro i byggnaden. Parallellt med denna uthyrning förs även diskussioner med presumtiva hyresgäster om lokaler i en andra etapp. Totalt uppgår den kommande byggnadsytan i de båda etapperna till knappt kvadratmeter BTA inklusive garage. För att skynda på processen startades rivningen av den befintliga handels- och lagerbyggnaden och dessa arbeten beräknas vara avslutade till våren. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige under våren men den kom sedan att överklagas och nu ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen som har till och med maj 2014 på sig att besluta. Vasallen är förberett på att så snart planen vunnit laga kraft påbörja uppförandet av den nya byggnaden. Upphandlingsarbetet har inletts genom att bjuda in entreprenörer att komma med anbud. Diskussioner förs också med presumtiva hyresgäster till etapp två i en mindre byggnad intill den första byggnaden som nu är ute på upphandling. Etapp två innehåller också kontorslokaler och bruttoarean beräknas till cirka kvadratmeter. De projekt som nu finns, antingen pågående eller nära förestående, innebär att Vasallens investeringar de kommande åren kommer att öka avsevärt jämfört med Vi kommer också att starta upp flera detaljplaner på våra orter vilket kommer att möjliggöra för ännu fler aktörer att delta i utvecklingen. Utvecklingen ska ske på marknadsmässiga villkor och med hänsyn till miljö och människor. Av det skälet förbereder vi kommande byggnationer genom att riva och sanera våra områden samt ordna upp infrastrukturen så att den är modern och användbar långt in i framtiden. Leif Rytter Verkställande direktör

6 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Verksamheten Bostadsutvecklingen i Rindö Hamn i Vaxholm har tagit fart i och med att detaljplanen för den första etappen vann laga kraft före sommaren. Ambitionen är att så snart som möjligt påbörja planarbete för bostäder i den västra delen av området. Under september förvärvade Besqab mark för 13 radhus i anslutning till Vasallens första bostadsprojekt, brf Grisselmaren 1. Diskussioner pågår med fler bostadsexploatörer om försäljning av byggrätter på området. Under våren påbörjades försäljningen av bostadsrätter i den västra kasernen i Rindö Hamn. Mer än hälften av lägenheterna är redan sålda och intresserade spekulanter strömmar till på visningar som anordnas. Planen är att köparna ska flytta in i sina nya bostäder vid årsskiftet 2014/2015. Som huvudentreprenör har BTH Bygg AB utsetts i konkurrens med fler byggbolag. Under senhösten påbörjades rivning av ett flertal äldre byggnader i Rindö Hamn, däribland simhallen, som inte kan konverteras eller som inte passar in i den framtida bebyggelse som nu börjar växa fram. Rivningsarbetet skall vara avslutat våren I Strängnäs pågår arbete med detaljplan 1 för Eldsundsviken som främst berör byggnader och mark runt kaserngården ned mot Mälaren. Detaljplanen beslutades i byggnadsnämnden den 17 december och kommer att föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige för antagande i mars Under tiden fram till att planen har vunnit laga kraft pågår planering för att bygga om kaserner belägna mot Mälaren till bostäder. Gymnasieskolan på Hågesta i Sollefteå färdigställdes i god tid till terminsstarten och den före detta kaserngården har iordningställts för parkering och grönytor. ICA har byggt en livsmedelshall på tomten som förvärvades av Vasallen och invigningen genomfördes den 23 oktober. ICA planerar att bygga och upplåta lokaler för handel på den del av marken som ännu ej utnyttjats. Infrastruktur i form av VA och vägar har ännu inte överlämnats till kommunen, men diskussioner pågår. Ett exploateringsavtal förhandlas för närvarande med kommunen. Infrastrukturen inom Presterud i Kristinehamn, i form av elnät och VA-nät, kommer att övergå till nya ägare i framtiden. Svagströmsnätet har nyligen överförts till Skanova och fjärrvärmenätet till Kristinehamns Energi. Elnätet är delvis överlåtet till Kristinehamns Energi, resterande delar skall överlåtas inom kort. Utredning pågår för att bedöma om det är möjligt att bygga om kasernerna till bostäder. Samarbetet med Lantmännen avseende utveckling av en före detta handelsfastighet i Luleå fortskrider. Arbete för att ta fram en ny detaljplan har avslutats, planen antogs av kommunen den 17 juni. Planen har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Ett femtonårigt hyresavtal om cirka kvadratmeter kontor tecknades under försommaren med Telia- Sonera. Det innebär att befintlig byggnad kommer att rivas och ersättas med en ny kontorsbyggnad i bästa läge. Rivning av den befintliga byggnaden påbörjades innan årsskiftet och beräknas vara avslutad i februari Förhandlingar pågår med flera presumtiva hyresgäster som kan tänka sig att hyra de resterande kontorsytorna om totalt cirka kvadratmeter. Det finns också en byggrätt om ytterligare kvadratmeter LOA inom fastigheten. Inledande diskussioner har förts med ett par intressenter som vill hyra lokaler inom den nya byggrätten. Mål Målen i Vasallen formuleras som finansiella mål och hållbarhetsmål. Vasallen genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Avkastningen på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara riskfria räntan plus 4 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Utdelning till ägaren ska ske med procent av årets resultat. Hållbarhetsmål Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat vid mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst 80. Medarbetarna ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshushållning. Energiförbrukningen ska vara lägre än 100 kwh/kvadratmeter och år. Måluppfyllelse Avkastningen blev 6 procent för 2013 och för de senaste fem åren uppgår avkastningen i genomsnitt till 6,5 procent, vilket överstiger målet. Soliditeten uppgick till 91 procent, vilket klart överstiger målet.

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 Räntetäckningsgraden överstiger 2, vilket är i enlighet med målet. Styrelsen föreslår en utdelning om 100 Mkr, vilket överstiger utdelningsmålet. NKI uppgick till 88 (86), vilket är över målet 80. Sjukfrånvaron uppgick till 0,7 procent, vilket gör att målet uppfylls med god marginal. Energiförbrukningen för 2013 uppgick till 138 (139) kwh/kvm, vilket är något lägre än föregående år. Målet på 100 kwh/kvm uppnåddes därmed inte. Vasallen sålde under 2011 och 2012 en stor del av de färdigutvecklade fastigheterna med goda energiprestanda, vilket förklarar den relativt höga energiförbrukningen i det nuvarande beståndet. Då även förändringar under året skett avseende beståndets varma ytor, det vill säga för de ytor vi betalar förbrukningen, har jämförelsesiffrorna justerats för att uppnå jämförbarhet mellan åren. Samtliga byggnader som ska vara energideklarerade har deklarerats. Från ett fönster i den gamla Markan skymtar bostadsrättsföreningen Grisselmaren 1, Vasallens första bostadsprojekt i Rindö Hamn. Försäljningen av lägenheter i den intilliggande kasernbyggnaden, Grisselmaren 2, påbörjades under året. Intresset är stort, många intresserade har kommit på visningarna. 28 av 44 lägenheter är sålda och flera är bokade av hugade spekulanter. BTH Bygg AB är totalentreprenör och planerad inflyttning under december VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

8 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens resultat och ställning Hyresintäkterna uppgick till 77 (95) Mkr, medan övriga intäkter uppgick till 2 (2) Mkr. Jämfört med föregående år minskade hyrorna med 18 Mkr medan driftnettot minskade med 4 Mkr till 30 (34) Mkr. Minskningen av hyresintäkter och driftnetto jämfört med samma period föregående år beror till övervägande delen på försäljningen av fastigheter till Peab som ägde rum per 1 juli I jämförbara fastigheter är det sammanlagda driftnettot i stort sett oförändrat. Intäkter från projektutveckling uppgick till 22 (659) Mkr vilket avser slutlig reglering av försäljningar som genomfördes under 2012, försäljningar av mark i Rindö Hamn samt försäljning av lägenheter. Vasallens fastighetsbestånd har värderats av NAI Svefa vid årsskiftet till 845 (753) Mkr. Ökningen under året förklaras till stor del av att detaljplanen för kasernområdet i Strängnäs nu är på väg att antas av kommunen samt de investeringar som påbörjats i Luleå och Rindö Hamn. Förbättrade intäkter och driftnetton i Sollefteå och Kristinehamn har också påverkat fastighetsvärdet positivt. Dessutom har en hel del infrastrukturella åtgärder genomförts i Kristinehamn vilket eliminerat en del osäkerhetsfaktorer. Genomförda markförsäljningar i Rindö Hamn bekräftar de prisantaganden som ligger till grund för värderingen. De orealiserade värdeförändringarna blev 47 (17) Mkr. I förhållande till bokfört värde enligt svenska redovisningsregler i koncernens juridiska enheter var övervärdet 277 (221) Mkr. Direktavkastningskraven inom Vasallens bestånd har bedömts ligga mellan 6,2 9,5 procent beroende på ort, hyresgästsammansättning samt kontraktsportföljens längd. Kommande byggrätters värde har bedömts ligga i intervallet kronor per kvadratmeter BTA. Resultatet efter skatt uppgick till 53 (56) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 122 (167) Mkr. Av den totala kreditramen om 300 (300) Mkr var 0 (0) Mkr utnyttjad. Kontraktsportföljen Under året har kvadratmeter lokalarea hyrts ut till en hyra om 16,9 Mkr varav kontraktet med TeliaSonera i Luleå svarar för en stor del. Vasallens kontraktsportfölj uppgick till ett årligt hyresvärde om 83 (77) Mkr fördelat på 394 (412) kontrakt. Den totala lokalarean uppgår till cirka ( ) kvadratmeter varav kvadratmeter utgörs av byggnader som inte kan hyras ut utan omfattande ombyggnad, så kallade omställningsytor. Den uthyrda lokalarean uppgick till ( ) kvadratmeter vilket ger en uthyrningsgrad om 55 (54) procent räknat på hela beståndet och 69 procent när omställningsytorna inte räknats med. Omställningsytorna utgörs av i huvudsak kaserner som tidigare tjänstgjort som logement för värnpliktiga. Kasernerna är till övervägande delen tänkta att byggas om till bostäder. Kontraktsportföljens genomsnittliga bindningstid uppgår till knappt tio år. Det är framför allt avtalet med Strängnäs kommun samt avtalet med TeliaSonera i Luleå som ökar genomsnittslängden på kvarvarande avtal. Utvecklingsportfölj I Vasallen finns 23 byggnader som passar för konvertering i huvudsak till någon form av boende. Byggnaderna omfattar totalt en möjlig BOA om cirka kvadratmeter. Vid konvertering till bostäder kommer bostadsarean sannolikt att förändras något beroende på hur byggnaderna disponeras. För närvarande pågår planarbete som förväntas medföra att byggrätter om cirka kvadratmeter BTA skapas under de närmaste 5 6 åren vilket motsvarar cirka lägenheter. Efter ovan nämnda period finns möjligheten att skapa ytterligare byggrätter om minst kvadratmeter BTA varav cirka kvadratmeter för lokaler. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 56 (166) Mkr i byggnader och anläggningar. Årets investeringar avser till övervägande delen hyresgästanpassningar i form av ombyggnad av en kasern till gymnasieskola i Sollefteå, det påbörjade kontorsprojektet i Luleå samt bostadsprojektet i Rindö Hamn blev något av ett mellanår medan 2014 förväntas innebära avsevärt större investeringar i och med de projekt som nu är igång. Medarbetare Den 31 december var 17 (16) personer anställda i Vasallen varav 5 (6) kvinnor och 12 (10) män. Händelser efter balansdagen I början av februari tecknade Vasallen ett avtal om försäljning av mark i Rindö Hamn till Möller & Partners. På fastigheten avser Möller & Partners att uppföra 33 bostadsrättslägenheter. Moderbolag Moderbolagets omsättning uppgick till 10 (14) Mkr. Administrationskostnaderna, till övervägande delen personalkostnader, uppgick till 15 (27) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick till 98 (146) Mkr. Nettoskuld till externa kreditgivare uppgick till 0 (0) Mkr. Ledande befattningshavare Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av bolagsstyrningsrapporten, sid 46. Ort total volym byggrätter, ca Konverteringsbyggnader Ort Antal LOA Luleå Sollefteå Strängnäs Vaxholm Summa Sollefteå Kristinehamn Strängnäs Vaxholm Summa

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING 7 Elevcafét vid Hågestaskolan i Sollefteå. Kommunens gymnasieskola färdigställdes i god tid till terminsstarten hösten 2013 där cirka 350 elever ger liv åt kasernområdet. Etableringen var startskottet till ett tänkbart utbildningscentra då även Sollefteå Skidgymnasium nyligen beslutat förlägga verksamhet till Hågesta. Den intilliggande före detta kaserngården har under året iordningställts för parkering och grönytor. KONTRAKTSPORTFÖLJ, KR ÅRSHYRA GENOMSNITTSHYRA PER LOKALSLAG, KR/KVM LOA/BOA Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Det genomsnittliga hyreskontraktet i kontraktsportföljen har en löptid på knappt 10 år. 50 procent av hyresintäkterna kommer från hyreskontrakt som omförhandlas 2023 eller senare. Genomsnittshyran för kontors- och utbildningslokaler är cirka kr/kvm. VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

10 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKER, MÖJLIGHETER OCH KÄNSLIGHETSANALYS Risker, möjligheter och känslighetsanalys Utveckling och förädling av fastigheter innebär såväl möjligheter som risker. Genom sin verksamhet är koncernen exponerad för olika slags risker som kan få betydelse för framtida resultat och finansiell ställning. Ledningen är ansvarig för att risker beaktas vid styrningen av verksamheten och rapporterar riskhanteringen till styrelsen. Marknadsbakgrund Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 2013 uppskattas av flera bedömare till knappt 100 miljarder kronor, vilket är något lägre än föregående år. Det är inhemska investerare som dominerar marknaden och så har det varit de senaste åren. Den internationella andelen av fastighetsinvesteringarna uppskattas till 10 procent. Den övervägande delen av transaktionerna avser fastigheter inom Stockholmsregionen även om intresset i viss mån har svängt mot marknader utanför storstadsorterna. Marknaden har blivit mer polariserad och söker nu antingen nybyggda och fullt uthyrda fastigheter eller mer opportunistiska fastigheter såsom utvecklingsprojekt. Hyresnivåerna på de orter Vasallen verkar har förändrats marginellt under året. Enklare förråds- och verkstadslokaler som kräver liten eller ingen anpassning hyrs ut relativt snabbt. Efterfrågan på kontor och andra lokaler som kräver anpassningar av befintliga byggnader varierar över tid och mellan orterna. I och med att detaljplaner växer fram för bostäder och Vasallen startar upp bostadsprojekt ökar intresset från både bostadsköpare och exploatörer. Efterfrågan på kontorslokaler i Vasallens fastighet i centrala Luleå fick en skjuts framåt efter offentliggörandet att Telia- Sonera kommer att hyra en stor del av det nya kontorshus som Vasallen och Lantmännen avser att uppföra så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Operativa risker Förvärv Det finns både möjligheter och risker kopplade till förvärv. Risken vid förvärv är kopplad till hårdare krav vid finansiering. Ett för stort innehav av utvecklingsfastigheter innebär ofta också en finansiell belastning till dess att försäljning kan genomföras. Ägarens under 2010 ändrade direktiv innebär fortfarande att Vasallen, om förutsättningarna i övrigt är de rätta, har rätt att förvärva andra fastigheter än före detta militära anläggningar. Förädling En risk är att Vasallen inte får igenom detaljplaner som tillåter en ekonomiskt bärkraftig utveckling. Det är också en risk när ett planarbete drar ut på tiden. Vasallens medarbetare lokalt har ett nära samarbete och täta kontakter med berörda instanser. Utveckling av byggrätter för i huvudsak bostäder har blivit ett allt större inslag i koncernens utvecklingsarbete. Möjligheten att skapa bostäder finns på samtliga Vasallens orter och framförallt vid Eldsundsviken, Strängnäs och i Rindö Hamn, Vaxholm. Lägen intill vatten, närhet till storstad eller citykärna är en stark faktor för framgång. Utvecklingsarbetet med bland annat planer fortgår för att möta den framtida efterfrågan. Efterfrågan på bostäder ökade något under 2013 vilket ledde till att Vasallen fattat beslut att uppföra ytterligare bostäder i bostadsrättsform i en kasern i Rindö Hamn. I och med genomförandet av dessa projekt tar Vasallen vissa nya risker. Osålda bostadsrättslägenheter vid färdigställandet ska enligt avtal förvärvas av Vasallen. De osålda lägenheterna kan sedan hyras ut eller säljas i ett senare skede. Bostadsrättsföreningarna köper ombyggnationerna till fast pris vilket innebär att Vasallen påtar sig risken att kostnaderna överstiger det beräknade. Entreprenaden på Rindö blev något dyrare än beräknat vilket minskade Vasallens vinst på projektet. En risk i förädlingsarbetet är att efterfrågan på den aktuella hyresmarknaden är för svag för att fylla upp de vakanser som finns i beståndet. Detta kan innebära att Vasallen inte fyller de vakanta ytorna i tillräcklig omfattning eller tillräckligt snabbt för att få ett positivt driftresultat i bolaget inom rimlig tid. Möjligheterna framåt i tiden att attrahera hyresgäster till fastighetsbeståndet bedöms som goda. Efterfrågan på lokaler är fortsatt bra på Vasallens orter och har förbättrats betydligt under året. Prognosen för de kommande åren pekar på att vakansgraden kommer att sjunka ytterligare. En del av Vasallens fastigheter finns på mindre orter där efterfrågan främst gäller mindre lokaler. En utmaning är att utveckling av stora ytor, till exempel kaserner, kan vara så kostsam att det är svårt att anpassa investeringarna för att klara avkastningskravet med ortens marknadshyror. Vasallen arbetar med hyresavtal med olika löptider. För investering krävs långa kontraktstider och en tydlig ansvarsfördelning mellan Vasallen och hyresgästen. Genomsnittslängden på hyresavtalen i portföljen är knappt tio år. Av det totala årshyresvärdet om cirka 83 (77) Mkr kommer hyresavtal till ett årshyresvärde om 24 (23) Mkr, cirka 28 (30) procent, att omförhandlas under innevarande och nästföljande år. En hyresförändring med 10 procent på de avtal som ska omförhandlas under de kommande två åren påverkar årshyran positivt eller negativt med 2 (2) Mkr.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKER, MÖJLIGHETER OCH KÄNSLIGHETSANALYS 9 En risk kopplad till fastigheternas värde är eventuella miljöskulder som kan finnas i mark eller byggnader. Osäkerheter kring framtida kostnader för saneringar har en negativ påverkan på värdet. Vasallen arbetar systematiskt med att såväl inventera som sanera miljöskulder. De anläggningar som idag är sålda har haft en gedigen dokumentation kring detta och för de kvarvarande anläggningarna är arbetet med dokumentationen långt framskridet. Målet är att all sanering kopplad till tidigare verksamhet ska vara slutförd vid försäljningen och att allt miljöskadligt inbyggt material ska vara dokumenterat och saneringskostnaden prissatt. Värdeförändring på fastigheter är enskilt en mycket stor resultatpost. Eftersom värdeförändringen är orealiserad påverkas inte kassaflödet. Försäljning Vasallens strategi är att sälja utvecklade fastigheter när bästa möjlighet uppstår. Den svenska fastighetsmarknaden har varit fortsatt stark trots allt. Transaktionsvolymen blev knappt 100 miljarder kronor för 2013, vilket är något lägre än Risken är att fastighetsmarknaden viker vilket i så fall kommer att negativt påverka Vasallens resultat och likviditetsflöde och därmed också möjligheter till nya investeringar. Vikande marknadsvärden slår direkt mot byggrättsvärdet vilket är en risk som kan komma att påverka Vasallen i större utsträckning i framtiden. Vid delförsäljningar inom en anläggning uppstår risken att en enskild försäljning kan försvåra den fortsatta utvecklingen och profileringen av området. Riskerna minimeras genom ett aktivt planarbete och särskilda villkor i avtalen med köparna samt att försäljningar genomförs när de bedöms inte kunna påverka den övriga utvecklingen negativt. Finansiella risker Finansieringsrisk Vasallens finansiella strategi är avsedd att säkerställa att erforderliga kreditfaciliteter vid var tid finns tillgängliga för koncernen. Kreditbehov definieras som summan av refinansiering och finansiering av Vasallens verksamhet under en viss period. Finansieringsrisk definieras som: Kreditgivarna har svårt att infria sina utfästelser, eller Vasallens kreditvärdighet har försämrats till den grad att det uppstår svårigheter att erhålla finansiering. Finansieringsrisken hanteras genom att via avtal säkerställa tillgänglighet till kreditfaciliteter med hänsyn taget till planerade investeringar och försäljningar. Finansieringsrisken ska därutöver hanteras så att kreditbehovet kan tillgodoses även vid oväntade förseningar av planerade försäljningar. Ränterisk Ränterisken definieras som risken för att ränteförändringar får en negativ påverkan på koncernens resultat och kassaflöde. Räntederivat ska användas för att strukturera räntebindningstiden. De typer av säkringsinstrument som är tillåtna i syfte att begränsa ränterisk är: Ränteswappar Forward rate agreement Caps och floors Likviditetsrisk Koncernen är utsatt för risken att vid ett visst givet tillfälle inte ha tillräckligt med likvida medel (betalningsberedskap) för att kunna fullgöra sina åtaganden. Denna risk hanteras genom att en likviditetsreserv finns tillgänglig. Överskottslikviditet inom koncernen ska i första hand användas för att återbetala externa lån. Likvida medel därutöver ska hållas som banktillgodohavanden eller placeras i likvida instrument. Likviditetsreserven ska utgöras av likvida medel (banktillgodohavanden eller likvida instrument) och omedelbart tillgängliga kreditfaciliteter med en återstående löptid om minst sex månader. Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minst 100 procent av kommande sex månaders kreditbehov. Valutarisk Valutarisk är risken för att växelkursförändringar ska ha en negativ påverkan på koncernens resultat eller kassaflöden. Valutarisk får ej förekomma. Motpartsrisk Vasallen ska endast anlita motparter som bedöms vara välrenommerade och kunna fullgöra sina åtaganden. De banker och finansieringsinstitut som Vasallen samarbetar med ska ha lägst en lång rating A enligt Standard & Poor s eller motsvarande A2 hos Moody s. Känslighetsanalys per I analysen belyses den resultateffekt som uppkommer då respektive parameter schablonmässigt beräknas öka eller minska förutsatt att allt annat är oförändrat. De parametrar som har största påverkan på resultatet är förändringar i hyresintäkter, hyresbortfall på grund av vakanser, förändringar i fastigheternas driftkostnader, värdeförändringar samt finansiella kostnader. Hyresintäkter Årshyran för år 2013 uppgick till 77 (95) Mkr. 99 (99) procent av hyresintäkterna i koncernens bestånd kommer från uthyrning av kommersiella lokaler. Därtill kommer intäkter från uthyrning av bostäder, vilka genererade en årshyra på 1 (1) Mkr. Vasallens portfölj av tecknade hyreskontrakt har ett årshyresvärde om 83 (77) Mkr. Av den totala hyresportföljen om 83 Mkr i årshyra utgörs 59 (55) procent eller 49 (42)Mkr av offentliga hyresgäster. Kontraktsportföljens genomsnittliga bindningstid uppgår till knappt tio år. VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

12 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKER OCH KÄNSLIGHETSANALYS Vakanser Vid årsskiftet uppgick den ytmässiga vakansgraden till 45 (46) procent. Den ekonomiska vakansgraden är betydligt lägre då en stor del av de idag lediga ytorna är förrådslokaler och liknande. I vakansgraden ingår också oförädlade lokaler, vilka bedöms ha en längre omställningstid än sex månader till exempel kaserner som ska byggas om till bostäder och säljas. Fastighetskostnader Fastigheternas drift- och underhållskostnader, fördelat på genomsnittlig total uthyrbar lokalarea, uppgår till 212 (205) kr/kvm. Den enskilt största posten är energi, vars andel var drygt 35 (37) procent. I driftkostnaderna ingår också dotterbolagens administrationskostnader. Driftkostnadernas omfattning påverkas även av fastigheternas läge, grad av förädling, hyresgästsammansättning, modernitet och standard. Under de närmast kommande åren beräknas driftkostnaderna sjunka då fastigheterna når en allt större förädlingsgrad och fastighetsbeståndet minskar i omfattning. Fastighetsvärdet Värdeförändringar på fastigheter är ofta en stor resultatpost som kan ge kraftig påverkan på resultatet. De orealiserade värdeförändringarna har dock ingen effekt på kassaflödet. Vasallens kontraktsportfölj med en stor andel offentliga hyresgäster med långa kontrakt reducerar risken för stora värdeförändringar. Markinnehavet som ska förädlas till byggrätter har ett mer volatilt värde kopplat till förändringar i konjunkturen och fastighetsmarknaden, vilket ökar risken för värdeförändring. Räntekostnader Vasallen har som mål att ha en soliditet som överstiger 50 procent i genomsnitt under en femårsperiod. Vid årsskiftet var soliditeten 91 (93) procent vilket medför att känsligheten för ränteförändringar är och har varit relativt liten. Räntekostnaden under 2013 uppgick till 1 (13) Mkr. Skulden till kreditgivare uppgick till 0 (0) Mkr. Den genomsnittliga skulden uppgick till 0 (306) Mkr. Känslighetsanalys Förändring med 1 % Resultateffekt, Mkr Hyresintäkter +/ 0,8 Vakanser +/ 0,8 Driftkostnader +/ 0,5 Värdeförändring +/ 8,5 Räntekostnader +/ 0

13 F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E R I S K E R O C H K Ä N S L I G H E T S A N A LY S Det första detaljplaneområdet i Rindö Hamn fastställdes under våren Inom planområdet kommer det att skapas cirka 400 bostäder inkluderat de bostäder som redan fanns när planen antogs. Redan idag bor här många familjer med båt- och friluftsliv som stort intresse. Byggrätter för nya bostäder håller på att skapas så att ännu fler ska kunna njuta av den vackra naturen nära Stockholm. VASALLEN ÅRSREDOVISNING

14 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt Mkr Kajan 18, Luleå (50%) Hågesta, Sollefteå Eldsundsviken, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Presterud, Kristinehamn Moderbolaget Övriga koncernbolag Elimineringar Koncernen enl. IFRS Hyresintäkter 0,3 15,1 42,5 5,4 13,2 0 0, Nettoomsättning 1) 0,3 15,1 43,1 5,9 13,3 10,5 0,4 9,8 79 Fastighetskostnader 0,8 9,0 12,7 15,5 9,7 0 1, Fastigheternas driftnetto 0,5 6,1 30,4 9,6 3,6 10,5 1,0 9,8 30 Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 0,9 0 8,1 5,6 42,2 0,8 37,8 7 Intäkter entreprenader Direkta kostnader entreprenader , ,9 1,9 2 Av- och nedskrivningar fastigheter 0,1 3,0 11,3 2,3 0, ,6 0 Administrationskostnader 0 2,3 3,0 1,8 2,7 15,5 2,1 9,8 18 Finansnetto 0,1 2,4 12,7 2,3 0,8 15,3 2,7 0,8 1 Orealiserade värdeförändringar fastigheter ,0 47 Resultat före skatt 0,7 5,3 3,6 10,0 6,3 52,5 3,1 24,0 65 Årets resultat 0,7 4,3 2,8 7,8 4,9 49,2 3,1 13,6 53 Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 12,4 93,2 322,1 83,3 25,6 0,1 9,5 300,0 846 Justerat eget kapital 5,9 25,4 2,6 45,4 1,9 572,6 298,9 39,0 914 Balansomslutning 14,0 101,3 331,7 126,0 37,3 575,4 458,2 644, Beslutade ännu ej genomförda investeringar 100,4 0 3,6 86,3 15, Överskottsgrad, % neg neg 28 neg 39 Direktavkastning, % neg 7 9 neg 15 neg 4 Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg 9 neg 6 Vinstmarginal, % neg 28 6 neg neg 469 neg 67 Soliditet, % Medeltal anställda ) I nettoomsättningen ingår även övriga intäkter, till exempel arrende.

15 13 Kasernerna i Presterud, Kristinehamn är naturskönt belägna i lummig parkmiljö. Det finns tio i stort sett identiska kaserner som kan förvandlas till vanliga hyresbostäder, trygghetsboende eller ungdomsboende för att nämna några exempel. VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

16 14 Rivningen av handels- och lagerbyggnaden Kajan 18 i Luleå som under årtionden har använts av Lantmännen är nu avslutad. En del mindre markföroreningar har tagits omhand, bland annat rester av fossila bränslen. Planärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen för avgörande och förhoppningen är att bygget av den nya kontorsbyggnaden kan komma igång till sommaren. TeliaSonera har tecknat ett långt hyreskontrakt och förhandlingar pågår med flera presumtiva hyresgäster.

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TIOÅRSÖVERSIKT 15 Tioårsöversikt Mkr Resultaträkning Nettoomsättning varav hyresintäkter Driftnetto fastigheter Resultat projektutveckling Utvecklings- och administrationskostnader Orealiserade värdeförändringar fastigheter Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Finansiella nyckeltal Överskottsgrad, % Direktavkastning, % Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Vinstmarginal, % Räntetäckningsgrad, ggr 19,0 0,8 1,7 3,0 2,5 0,8 29,0 2,3 73,8 15 Soliditet, % Fastighetsrelaterade nyckeltal Lokalarea, tusen kvm Kontrakterad lokalarea, tusen kvm Uthyrningsgrad, % Kontrakterad årshyra Fastighetsförvärv Investeringar i fastigheterna exkl förvärv Fastighetsförsäljning Värdeförändringar fastigheter VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

18 16 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Finansiella rapporter Koncernens rapport över totalresultat Moderbolagets resultaträkning Mkr Not Hyresintäkter Övriga intäkter 2 2 Nettoomsättning Fastighetskostnader 5,6,7, Fastigheternas driftnetto Mkr Not Fakturerade tjänster Nettoomsättning Avyttrade dotterbolag Administrationskostnader 7,8,9, Rörelseresultat Projektutveckling Försäljningsintäkter Bokfört värde Anskaffningsvärde Realiserade värdeförändringar Intäkter entreprenader Direkta kostnader entreprenader Resultat projektutveckling 5 4 Administrationskostnader 10, Finansnetto 12 Finansiella intäkter 2 4 Finansiella kostnader 1 13 Summa finansnetto 1 9 Orealiserade värdeförändringar fastigheter Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar 15 9 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Moderbolagets rapport över totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr Föreslagen utdelning per aktie, kr Total föreslagen utdelning

19 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 17 Koncernens rapport över finansiell ställning Moderbolagets balansräkning Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kund- och hyresfordringar 10 8 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 3 Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL 19 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital 2 2 Balanserad vinst Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare SKULDER Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 18 3 Leverantörsskulder Skatteskulder 0 1 Övriga skulder 9 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterbolag 133 Övriga fordringar 11 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond 2 2 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 1 Skulder till dotterbolag 50 Övriga skulder 1 2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 3 55 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 7 Inga VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

20 18 FINANSIELLA RAPPORTER RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Rapport över förändringar i eget kapital Koncernen Hänförligt till moderbolagets aktieägare Mkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Utdelning avseende Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december Moderbolaget Bundet eget kapital Mkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Utdelning avseende Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Utgående balans per 31 december

21 FINANSIELLA RAPPORTER RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 19 Rapport över kassaflöden Koncernen Moderbolaget Mkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar 0 0 Värdeförändringar Försäljning av anläggningstillgångar Betald inkomstskatt Ökning/minskning kund- och hyresfordringar 2 5 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Ökning/minskning andel koncernbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens Likvida medel vid årets slut VASALLEN ÅRSREDOVISNING 2013

22 20 FINANSIELLA RAPPORTER NOTER Noter Innehåll Not 1 Allmän information Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 3 Finansiell riskhantering Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Not 5 Rapportering för segment Not 6 Fastighetskostnader Not 7 Personal Not 8 Leasing Not 9 Entreprenadavtal Not 10 Ersättning till revisorerna Not 11 Administrationskostnader Not 12 Finansnetto Not 13 Förvaltningsfastigheter Not 14 Skatt Not 15 Resultat per aktie Not 16 Bokslutsdispositioner Not 17 Övriga materiella anläggningstillgångar Not 18 Finansiella instrument Not 19 Eget kapital Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 Koncernbolag Not 22 Transaktioner med närstående Not 23 Rapport över kassaflöden Not 24 Åtaganden Not 25 Händelser efter balansdagen Not 1 Allmän information Vasallen AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Vasallen eller koncernen) utvecklar och förädlar fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Moderbolaget är helägt av den svenska staten och har sitt säte i Örebro. Postadressen till huvudkontoret är Box 244, Örebro. Koncernredovisningen, som omfattar moderbolaget och dess dotterbolag, och årsredovisningen för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2013 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering i mars 2014 och kommer att föreläggas årsstämman den 24 april 2014 för fastställande. Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern- och årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 2.1 Grund för rapporternas upprättande KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Vidare har även Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats och därtill följande hänvisningar till Årsredovisningslagen samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR). Koncernredovisningen är upprättad enligt anskaffningsvärdesmetoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar samt förvaltningsfastigheter, vilka värderas till verkligt värde. Resultaträkningen följer uppställningen kallad funktionsindelning, vilket innebär att kostnader slås samman utifrån deras funktion. ÅRSREDOVISNINGEN Moderbolagets årsredovisning följer svensk aktiebolagslag och har upprättats i enlighet med Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer och därtill följande hänvisningar till Årsredovisningslagen. Moderbolaget följer koncernens redovisningsprinciper förutom i nedan angivna områden: a) Dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde. b) I moderbolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Om avvikelser föreligger i efterföljande redovisningsprinciper mellan koncernen och moderbolaget kommer det tydligt att framgå. BELOPP OCH DATUM Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive bolag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilken också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. Samtliga belopp är, om inget annat anges, avrundade till närmaste miljon (Mkr) och belopp inom parentes anger föregående års värden. Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1 januari 31 december och balansräkningsrelaterade poster avser den 31 december. NYA REDOVISNINGSREGLER Införda nya och ändrade IFRS Koncernen har under året infört följande nya och ändrade IFRS från och med 1 januari 2013: IFRS 13 Värdering till verkligt värde (Godkänd av EU 11 december 2012) IFRS 13 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Införandet av IFRS 13 introducerar även ändringar i IAS 34 Delårsrapportering, vilket innebär att nya upplysningar om verkligt värde även behöver lämnas i delårsrapporterna. IFRS 13 beskriver inte när ett verkligt värde ska användas utan hur det ska fastställas när ett sådant ska eller får användas i enlighet med respektive IFRS-standard. I enlighet med IFRS definieras ett verkligt värde som: Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer ( exit price ). I standarden presenteras förtydliganden vad avser begreppet verkligt värde bland annat inom följande områden: Koncept såsom maximala och bästa användningen och värderingsantagande beskrivs. Det framgår att dessa enbart är tillämpliga med avseende på icke finansiella tillgångar. Marknadsaktörer antas agera på ett sätt som maximerar värdet för inblandade parter i situationer då det inte föreligger vägledning avseende beräkning av verkligt värde i enskilda IFRS-standarder. Effekten av så kallade blockrabatter (stor position relativt marknaden) får aldrig inkluderas i beräkningen av ett verkligt värde. Bestämmande av verkligt värde när aktiviteten på marknaden sjunker. Nya upplysningar ska i enlighet med IFRS 13 lämnas för att förtydliga vilka värderingsmodeller som tillämpas samt vilken information (data) som används i dessa modeller samt vilka effekter värderingen har gett upphov till i resultatet. Standarden ska tillämpas framåtriktat. Förtidstillämpning var tilllåten men Vasallen har tillämpat standarden först från och med Då Vasallen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde

Delårsrapport Januari Mars 2010

Delårsrapport Januari Mars 2010 Delårsrapport Januari Mars Nettoomsättningen uppgick till 72 (54), varav hyresintäkter 62 (50) Driftöverskottet ökade till 27 (4) De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Aktieägarinformation

Aktieägarinformation ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

NKI NMI. Årsredovisning 2014. miljoner kronor. Aspholmen Fastigheter AB. kvadratmeter FÖRVALTNINGSRESULTAT (2013: 213) MILJÖBYGGNAD

NKI NMI. Årsredovisning 2014. miljoner kronor. Aspholmen Fastigheter AB. kvadratmeter FÖRVALTNINGSRESULTAT (2013: 213) MILJÖBYGGNAD Ulf Tillman Monica Stolpe-Nordin Johanna Grönroos Årsredovisning 2014 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSRESULTAT 235 miljoner kronor (2013: 213) MILJÖBYGGNAD NKI 82 vilket är en

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Delårsrapport. Premiärvisning av Arkitekturskolan. 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport. Premiärvisning av Arkitekturskolan. 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 3 juni 215 Premiärvisning av Arkitekturskolan I juni hölls en förhandsvisning av nya Arkitekturskolan, som invigs efter sommaren. Här får framtidens arkitekter en stimulerande och

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

Tid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl 16.30 Plats: Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm

Tid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl 16.30 Plats: Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm Tid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl 16.30 Plats: Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

ÅRET 2014 I KORTHET INNEHÅLL

ÅRET 2014 I KORTHET INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRET 2014 I KORTHET Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent och uppgick till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Kort om GöteborgsLokaler

Kort om GöteborgsLokaler Kort om GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i koncernen Göteborgs Stadshus

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer