Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset."

Transkript

1 HOFORS KOMMUN 1 (11) Tid och plats Kommunhuset, konferensrum Stollen :10 ande Diana Blomgren (s) ordförande Birgitta Lööf (s) Patrik Nordström (s) ersätter Maria Pärssinen (s) Benny Eriksson (s) ersätter Tomas Fröjd (s) Robert Westrin (s) ersätter Yvonne Bergqvist (v) Hans Larsson (c) Karin Mohlin (m) Övriga närvarande Pär Jerfström verksamhetschef förskola-skola Maria Hellqvist verksamhetschef, individ- och familjeoms, Carin Homann ekonom, 91-97, Jeanette Jansson barnomsorgssamordnare, 97 Aila Lahtinen rektor Norra förskolan, 97 Ritva Snellman kulturskolechef, 98 Anita Drugge EU-samordnare, 99 Carin Haglund sekreterare Justering Justerare Patrik Nordström (s) Plats och tid Kommunkontoret, Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Carin Haglund Ordförande... Diana Blomgren Justerare... Patrik Nordström Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset. Publicerat protokoll saknar bilagor. Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Justerade paragrafer: Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun Underskrift... Carin Haglund

2 HOFORS KOMMUN 2 (11) BUN 91 Godkännande av dagordning n som utgår: - Öppethållande på Nattis - Avstängning inom barnomsorgen Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändringar. BUN 92 MBL-information MBL-information om dagordningens ärenden har ägt rum torsdagen den 14 september.

3 HOFORS KOMMUN 3 (11) BUN 93 IFO-rapport Maria Hellqvist redogör för att Individ- och familjeomsorgen arbetar intensivt med flyktingmottagandet. En extra tjänst är tillsatt för detta arbete. Utöver de 56 kommunflyktingar som redan tidigare finns i Hofors har 17 nya anlänt och fler kommer troligtvis i oktober. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

4 HOFORS KOMMUN 4 (11) BUN 94 Dnr 2002/40 Fortsatt avtal med Ny Vy AB om missbruksbehandling Verksamhetschef Maria Hellqvist, Individ- och familjeomsorgen, redogör för att avtalet mellan Ny Vy AB (organisationsnr ) och Hofors kommun gällande strukturerad öppenvårdsbehandling upphör den 31 december Utredning har gjorts av handläggare Mats Rudert och Barn- och ungdomsnämndens IFOutskott har föreslagit förlängning av avtalet ytterligare ett år. sunderlag Skrivelse, Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Ny Vy AB med organisationsnr , att fortsätta bedriva strukturerad öppenvårdsbehandling i Hofors i enlighet med gällande upphandlingsavtal perioden 1 januari 31 december Expediering Mats Rudert Ny Vy

5 HOFORS KOMMUN 5 (11) BUN 95 Dnr 2006/14 Budgetuppföljning efter augusti Ekonom Carin Homann redogör för ärendet, bilaga. De ökade kostnaderna för försörjningsstöd medför ett underskott vid årets slut på ca 1 Mkr för Individ- och familjeomsorgen. Coach-projektet har dock startats för att ge lägre försörjningsstödskostnader på sikt. Prognosen för övriga enheter är i stort sett ett nollresultat till årets slut förutsatt att minskningen av öppettider på dygnetruntomsorgen genomförs i år. En nyhet är att uppfyllelsen av verksamhetsmålen ska redovisas i uppföljningen. I de flesta fall anses målen uppfyllda i tillfredsställande grad. Ett undantag är målen för kunskapsutveckling, särskilt för grundskolans senare del, där resultaten på nationella prov och betyg inte visar någon förbättring jämfört med förra året. sunderlag Skrivelse, Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra till verksamhetschefen att framföra ett behov av dialog mellan kommunledningen och de större arbetsgivarna inom Hofors kommun i syfte att samverka/samordna behov av dygnetruntbarnomsorg utifrån arbetstid med skiftgång att godkänna föreslagna omdisponeringar av budgeten att öka prognosens underskott med 200 kkr med anledning av senareläggning av minskningen på dygnetruntomsorg att godkänna budgetuppföljningen och översända den till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen

6 HOFORS KOMMUN 6 (11) BUN 96 Dnr 2006/12 Information om budget 2007, plan Ekonom Carin Homann informerar om det pågående arbetet med kommande budget. I dagsläget når kommunen inte upp till balanskravet pga att intäktssidan minskat genom utebliven utdelning från Hofors Energi AB. Carin Homann redogör för de förändringar i nämndens verksamhet som är inlagda fram till år 2008 och 2009 samt önskemål om investeringar i prioritetsordning, bilaga. Representanter från Barn- och ungdomsnämnden kommer att ha en dialog med budgetberedningen/personal- och Ekonomiutskottet den 28 september. sunderlag Skrivelse, Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna informationen att översända skrivelsen till Personal- och Ekonomiutskottet. Expediering Personal- och ekonomiutskottet

7 HOFORS KOMMUN 7 (11) BUN 97 Information om förskolekö Barnomsorgssamordnare Jeanette Jansson redogör tillsammans med rektor Aila Lahtinen, Norra förskolan, för kösituationen inom förskolan. I dagsläget finns lediga platser på förskolorna i norra området. Dessa platser finns dock på avdelningar för äldre barn, 3-5 år, medan behovet av platser gäller de yngsta barnen. Aila Lahtinen menar att någon avdelning för 3-5åringar bör göras om till småbarnsavdelning eftersom det är där behovet kommer att finnas även i fortsättningen. Hon påpekar också att den ökade mottagningen av kommunflyktingar leder till att allt fler barn kommer till förskolan utan att kunna någon svenska alls, vilket är mycket personalkrävande. Ett alternativ är att skapa en introduktionsavdelning för de nyanlända flyktingbarnen varifrån de sedan slussas ut till de övriga avdelningarna i enlighet med köreglerna (dvs 4 månader efter ansökan). Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra till verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen i samarbete med verksamhetschefen för förskola/skola att skyndsamt arbeta fram ett förslag till introduktionsavdelning för flyktingbarn.

8 HOFORS KOMMUN 8 (11) BUN 98 Information om Entré Ungdom Kulturskolechef Ritva Snellman informerar om en ny arbetsform som har arbetsnamnet Entré Ungdom. Bakgrunden är bl a svaren i kommunens LUPP-undersökning (enkätundersökning för ungdomar mellan 13 och 25 år) där det framkommit att unga vill påverka men inte tror de kan eller inte vet hur det ska göra. Syftet med Entré Ungdom är att skapa en öppen mötesplats för barn/ungdomar 1 20/25 år. Mötesplatsen ska vara till för alla oavsett kön, ålder, ekonomi, etnicitet, handikapp osv. Tanken är att all kommunens fritidsverksamhet för ungdomar koncentreras under en enhet. Samverkan med föreningar, organisationer och företag i kommunen är viktigt samt en naturlig kontakt med polis, Individ- och familjeomsorg och näringsliv. Ritva Snellman betonar vikten av att ungdomarna är med från början och bygger upp verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tacka för informationen.

9 HOFORS KOMMUN 9 (11) BUN 99 Information om nya EU-bidrag EU-samordnare Anita Drugge informerar om att Europeiska Unionens nya sammanhållningspolitik för åren nu är färdig för Sveriges del. Med denna följer medel för att alla regioner skall få en likvärdig utveckling. Hofors berörs av EU:s strukturfonder, den regionala fonden, den sociala fonden samt EU:s jordbruksfond. Mål 2 och ESF-rådet Gävleborgs län tillhör Mål 2-regionen Norra Mellansverige tillsammans med Dalarna och Värmlands län. Ca 1,5 miljarder från EU skall bidra till utveckling i denna region. Mål 2 (regionala fonden) handlar om regional konkurrenskraft och sysselsättning där åtgärder/projekt inom områdena Innovation och förnyelse (näringslivsutveckling) Tillgänglighet (infrastruktur och regionsförstoring) kommer att genomföras. Sociala fonden (ESF-rådet) handlar om kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Programskrivning pågår och skall vara inlämnat till NUTEK senast 31 oktober i år. Jordbruksfonden Program för landsbygdsutveckling inkl Leader. Jord- och skogsbruket får möjlighet att söka utvecklingsmedel för att öka dess konkurrenskraft, utveckla miljön och landskapet. Den tredje delen heter Livskvalité och medlen är tillgängliga för olika verksamheter och föreningar med dithörande verksamhet. Hälften av länets medel planeras till ett ramprogramsliknande projekt på landskapsnivå. Programmet är klart, så projektidéer diskuteras redan. För Hofors kommuns del bör diskussioner snarast komma igång för att utifrån våra fokusområden få fram bra projekt för kommunens utveckling. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tacka för informationen.

10 HOFORS KOMMUN 10 (11) BUN 100 Meddelanden Enligt förteckning, bilaga. Verksamhetschef Pär Jerfström välkomnar nämndens ledamöter till förskolans/skolans studiedagar den 28 och 29 september. BUN 101 Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut som har skett sedan förgående nämnd, bilaga. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

11 HOFORS KOMMUN 11 (11) BUN 102 Rapporter t skjuts upp till nästa sammanträde pga tidsbrist. BUN 103 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns vid dagens sammanträde.

Barn-och ungdomsnämnden 2005-09-28 1 (17) Tid och plats Kommunhuset, Stollen, kl 08.15-12.45 med ajournering kl 09.20-09.40 och 12.10-12.

Barn-och ungdomsnämnden 2005-09-28 1 (17) Tid och plats Kommunhuset, Stollen, kl 08.15-12.45 med ajournering kl 09.20-09.40 och 12.10-12. HOFORS KOMMUN Barn-och ungdomsnämnden 2005-09-28 1 (17) Tid och plats Kommunhuset, Stollen, kl 08.15-12.45 med ajournering kl 09.20-09.40 och 12.10-12.15 ande Diana Blomgren (s) Ordförande Birgitta Lööf

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten

Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Kari Paavonen (S) Christina Wilhelmsson (S) Annalena Järnberg (S)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer