TAL nordisk konferens Aalborg 25 september 2015, Maria Tsakiris, seniorrådgivare Nordiska kulturfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAL nordisk konferens Aalborg 25 september 2015, Maria Tsakiris, seniorrådgivare Nordiska kulturfonden"

Transkript

1 TAL nordisk konferens Aalborg 25 september 2015, Maria Tsakiris, seniorrådgivare Nordiska kulturfonden En dansk framtidsforskare, Lena Andersen, har sagt, att den kulturella kapaciteten, bildningsbegreppet, det pedagogiska området och upplevelseekonomin fortsatt kommer att vara viktigt långt in i talet. Hon menar, att de teknologiska framstegen digitaliseringens möjligheter- ska användas i långt högre grad till att samarbeta mellan länder. Det är svårt att sia om framtiden - men min övertygelse är att de organisationer som kommer att nå framgång är de som har förmågan att utveckla samarbeten på längd och tvärs, det är de organisationer som lämnar de nationella berättelserna och går mot det globala tänkandet. Med ett sådant sätt att tänka och agera här i Norden kan Norden som internationell region få ny relevans och betydelse. Med dessa inledande ord om globaliseringens och digitaliseringens möjligheter vill jag bidra här idag och till denna konferens och höja blicken med ett kort inlägg under rubriken: Tillsammans utvecklar vi musik- och kulturskolorna - utmaningar i nordiskt perspektiv Tack för inbjudan till denna konferens och tack för en väl genomförd konferens så här långt och tack också till det danska ordförandeskapet i Ministerrådet som på ett så framsynt vis valde att lyfta kultur- och musikskolorna in i det nordiska arbetet. Vårt intryck på Fonden är att frågan om kultur och musikskolornas varande och framtid är en mycket aktuell kulturpolitisk fråga i alla de nordiska länderna. Jag

2 heter Maria Tsakiris och jag är seniorrådgivare på Fonden bl.a. med ansvar för barn och unga ormrådet. På Fonden har vi en generell kunskap om det nordiska och kultur och musikskolornas roll och arbete i det nordiska och det vill vi på Fonden bidra med så att ni i arbetet som följer kan med er detaljkunskap utveckla och konkretisera ert nordiska samarbete vidare. Jag har suttit med och lyssnat sedan igår fm då konferensen startade. Konferensen inleddes med kort fakta om kultur och musikskolornas olika ramvillkor i Norden och gav en bra beskrivning av hur olika villkoren för kultur- och musikskoleverksamheten i de olika nordiska länderna är men ganska snart därefter stod det klart att utmaningarna och framtidsfrågorna är mycket gemensamma trots de skillnader i lagstiftning, finansiering etc som föreligger. Detta är något att ta fasta på i ert framtida samarbete. Två områden lyssnade jag särskilt in: kompetensförsörjning samt kvalitet och bredd i utbudet och det är också de två områden jag har valt att lyfta här idag. Frågan om förhållandet mellan kulturskola och grundskola fyllde också en del av gårdagen framförallt är detta en aktuell fråga i Danmark detta kommer jag inte gå så mycket in på. Jag vill i min presentation ge er först inledningsvis en kort översikt av det nordiska samarbete som finns runt barnkulturen idag, ge er några exempel/argument på områden jag ser att kultur och musikskolorna skulle tjäna på att lyfta nordiskt och så vill jag avsluta med att ge er några råd för fortsättningen. Kort översikt:

3 Norden har mycket gemensamt när det gäller synen på barn och unga och barns rätt till kultur. Norden delar den grundläggande utgångspunkten att kultur för, av och med barn är inte dekoration, inte fernissa utan fyller en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle där varje individ oavsett om man är barn eller vuxen ska ges förutsättningar att tillägna sig, utveckla och skapa konst och kultur. Norden har också varit en källa till inspiration och kunskap om hur man stärker barns rätt till kultur. Genom många år har frågan om kultur i skolan varit högt på den nordiska dagordningen och åtskilliga möten och konferenser har tillägnats denna fråga. Idag finns ett relativt etablerat nätverk mellan myndigheter och också forskare i Norden som arbetar med kultur i skolan och det finns intresse också internationellt för att ta del av och forska om de nordiska exemplen. Att lära av varandras succéer och fallgropar är en del av utbytet. Att identifiera och enas om vilka frågor man tillsammans vill driva på både nationell och nordisk nivå har också varit en av målsättningarna. (Den 6 november arrangeras en nordisk konferens i regi av Kulturstyrelsen inom ramen för det danska ordförandeskapet). Det nordiska gemensamma barnkulturarbetet har också handlat om att successivt höja statusen på barnkulturen. Ett kvitto på det arbetet är det relativt nyinstiftade barn och ungdomslitteraturpriset som länderna lyckades enas om att instifta och som numera utdelas av Nordiska Rådet varje år vid sidan av det redan kända Nordiska rådets litteraturpris. Detta pris röner stort intresse utomlands och banar väg för barn och ungdomslitteraturförfattare att ta plats på erkända litteraturfestivaler runtom i Norden, Europa och resten av världen. Ett sådant pris är inte bara viktig som markering och symbol men är också ett viktigt erkännande av att

4 konstens utveckling och kvaliteten i barnkulturen är något vi värnar om i Norden och detta menar jag måste diskuteras och försvaras - alltid! När man i kulturpolitiken nationellt och nordiskt berör ämnet barnkultur menar jag bör kultur- och musikskolornas arbete och verksamhet helt naturligt inbegripas. Nordiskt har kultur och musikskolornas verksamhet inte tidigare varit på agendan därför är det glädjande att konstatera att nu finns det intresse från landsorganisationerna för kultur och musikskolor att se sig själva i ett bredare nordiskt sammanhang, liksom en nyfikenhet från kultur och musikskolornas olika huvudmän och uppdragsgivare att titta på vad ett tätare nordiskt samarbete skulle kunna leda till i form av positiva synergieffekter. Områden /argument vi i Kulturfonden ser att kultur och musikskolorna skulle tjäna på att lyfta nordiskt De pedagoger och professionella konstnärer och kulturskapare som verkar i kultur och musikskolorna är oerhört viktiga förebilder och vägledare för barn och unga i deras utveckling som kreativa individer vare sig de siktar på en yrkesframtid inom kultursektorn eller önskar utveckla det egna skapandet för hemmabruk. Kultur- och musikskolorna är också viktiga för konstnärerna och kulturaktörerna för den utgör en stor arbetsmarknad för dessa konstnärer och kulturskapare. Just arbetsmarknadsfrågan och rörligheten för konsten, konstnärer kulturskapare i Norden är en viktig fråga som Fonden skulle vilja lyfta, det finns begränsningar i strukturer som hindrar konstens utveckling - Norden utgör idag varken en reell marknad eller en reell arbetsmarknad för konsten och kulturen

5 kultur och musikskolorna som arena spelar en en viktig roll och detta ser jag vi skulle behöva lyfta nordiskt. Kopplat till detta är frågan om kompetens och tillgång på professionella pedagoger - för ett till stora delar ganska glesbefolkat Norden handlar denna fråga om: Hur man kan ge sina unga talanger möjligheter att utvecklas när man verkar också i ett litet samhälle/miljö? Denna typ av problematik ser vi på Fonden i de ansökningar som vi mottar årligen från kultur och musikskolor runt om i Norden. Låt mig ge ett konkret exempel på denna utfordring: Fonden har nyligen gett stöd till Nuuks musikskola att bygga upp sin egen symfonietta. Problemet är/var att det fanns ingen orkester dit man kunde sända elever när de hade blivit för duktiga för musikskolans egen orkester med följden att många slutade att spela helt och hållet. Lösningen man hittade var ett utvecklat samarbete med Sibelius akademin i Helsingfors och andra nordiska musikinstitutioner såsom Högskolan för scen och musik vid GBG universitet där korta praktikuppehåll med deras elever på Nuuks musikskola stärker den lokala musikaliska miljön för de grönländska eleverna detta utbyte kan bidra till att man lyckas behålla och rekrytera nya elever. Ett nordiskt samarbete var lösningen på en begränsad tillgång på högre kompetens och blev en del av skolans överlevnadsstrategi. Ett andra område jag skulle vilja lyfta som ett möjligt samarbetsområde i det nordiska är kultur och musikskolornas utbud - d.v.s frågan om förnyelse och utveckling av kulturskolans utbud vad gäller olika konstnärliga uttrycksformer. Norden har 26 miljoner invånare, varav drygt 30 % under 24 år. Vad för kunskap har vi

6 tillsammans om de ungas kulturvanor, kulturstatistik generellt, trender, tendenser vad gäller konstens och kulturens utveckling? Ett förarbete pågår inom Nordiska ministerrådet för att se på behovet av en instans som kan bli en gemensam kunskapsresurs och serva med t.ex. kulturstatistik och vår bedömning är att om detta blir verklighet vore det till stor nytta också för kultur- och musikskolornas verksamhet. I de ansökningar Fonden får årligen från kultur- och musikskolor runt om i Norden ser vi att denna frågeställning adresseras också nordiskt: Alltså hur man kan arbeta för att ta till sig nya konstnärliga uttryck och få detta avspeglat i kultur och musikskolornas utbud? Låt mig ge ett konkret exempel på denna utfordring: Fonden har nyligen finansierat ett nycirkusinitiativ från Skurups kultur och musikskola som i somras arrangerades ett nycirkusläger för unga deltagare 9-18 år från de nordiska länderna. Nycirkus är en uttrycksform som kulturpolitiskt är ung (precis som dansen var för en 5-år sedan) och därför heller inte är ett utbud man normalt ser i kultur- och musikskolornas verksamhet. Motivet till detta samarbete initierat av Skurups kultur- och musikskola var att deltagande pedagoger och skolor skulle få nya infallsvinklar och kontakter som kan utvecklas och man hoppades tillsammans utveckla ny metodik för att integrera musikskapande med nycirkuspedagogik. Man såg nyttan att samarbeta över landets gränser eftersom utbudet för nycirkus på kulturskolor nationellt är ännu mycket litet och fortfarande i sin linda. Ambitionen var att erfarenheterna från lägret och utvärderingen skulle spridas till partnerskolor runtom i Norden så att de kan ta

7 stafettpinnen och anordna läger och kurser för att långsiktigt arbeta för att få nycirkus i utbudet. Projektet är inte helt avslutat än så Fonden har inte haft möjlighet att följa upp än hur det gick med saken - men vi tänker att hur kan man finna former nordiskt för att arbeta med utvecklingen av breddat utbud och ny metodik inom fler uttrycksformer och kan kultur och musikskolornas paraplyorganisationer kanske kunna ta ett samlat grepp om ett sådant utvecklat nordiskt samarbete? Jag ska be att uppehålla mig en stund kring frågan om kulturskolans utbud, uttrycksformer och ungas kulturvanor - det är en så viktig fråga för kultur och musikskolornas framtid men också för konstens och kulturens utveckling och jag vill dyka ner i två frågor som efter Fondens bedömning och spaning är högaktuella. Det ena känner ni väl och vi har nog bara sett ännu början på det: handlar naturligtvis om det digitala och globala digitala uttrycksformer Låt mig utveckla: Nordiska kulturfonden var för två veckor sedan på besök i Tromsö långt avstånd upp i Norra Norge en fascinerande stad som önskar bli den arktiska huvudstaden. Från denna lilla miljö kommer bl.a. Röyksopp ett av Europas mest kända elektroniska pop-band och det arrangeras en erkänd elektronisk musikfestival årligen som går under namnet Insomnia, här arrangeras en internationell filmfestival av erkänd kvalitet och den visuella konstscenen blomstrar. Vår iakttagelse var att man arbetade aktivt från kommunens sida med att i sin konstnärliga bildningsverksamhet omfatta de ungas stora intresse - för pojkar dataspel och för flickor främst sociala medier. Kulturskolan hade i samarbete med fritidsutbud som t.ex. den lokala filmverkstaden

8 Tvibit uppdraget att utveckla ny metodik så att de kunde erbjuda barn och unga konsten och konstnärlig kompetens som en av många ingångar till den digitala världen. Det var inspirerande att höra tänk er vilka positiva spin-off effekter tänk er kulturskolans samarbete med globala spelföretag, tänk er fler konstnärer i samarbete med spelprogrammerare och app utvecklare tänk er vilken spinoff till andra prioriterade kultur -och utbildningspolitiska frågor såsom kultur/näring och entreprenörskap i skolan. Det kräver naturligtvis att kulturskolan har tillgång till de bästa, de framstående konstnärerna som ägnar sig åt digital och elektronisk konst? Vad har vi nationellt för sådan kompetens i kulturskoleverksamheten idag? Vad har vi i Norden? Parallellt med att digitaliseringen för till en allt ökande kulturkonsumtion finns det såväl bland unga som i konsten och samhället i övrigt ett allt större intresse för det det egna görandet handgjorda uttrycksformer, hantverket, slöjden, DYI. I Sverige pågår för närvarande ett livligt samtal om det egna görandet, om handens kraft. Det handlar om det egna skapandet, kreativitet utan dyra material eller dyr utrustning, hållbarhet, återbruk, hållbara naturliga material, och kopplas upp på en större diskussion om resursförbruk, massproduktion och konsumtionsmönster. Fram växer en helt ny generation nya slöjdare som använder handens kraft både konstnärligt och för att uttrycka ett budskap ofta politiskt. De kallas och kallar sig både för kravallslöjd, gerilla slöjdare I Sverige finns slöjden kvar som obligatoriskt skolämne dock ännu utan fastställda nationella mål men utbudet på slöjd är ännu relativt outvecklat i kulturskole

9 verksamheten. Dock börjar det spridas bra exempel runtom i Sverige på samarbeten mellan kulturskolor och grundskolor vad gäller utbud kopplat till slöjd och det egna görandet. Ett bra exempel från verkligheten är Kulturskolan i Norrköping där det finns en slöjdklubb/slöjdklasser för barn 9-13 år. Här kombinerar man görandet med sagor, myter, musik, utevistelse mm. Slöjden startades upp i samarbete med hemslöjdskonsulenten i Östergötland för något år sedan men drivs nu av Kulturskolan. Nämnden för hemslöjdsfrågor som är en statlig myndighet i Sverige har fortbildning på gång och finns det önskemål så är de gärna med och startar upp samarbeten med andra Nordiska länder. Sammanfattningsvis, så tror jag vi kan konstatera att kultur och musikskolorna trots sina olika ramvillkor står inför många liknande utmaningar och förändringar i kulturlandskapet ett framtida nordiskt samarbete mellan kultur och musikskolor ta tillvara mångfalden/diversiteten i Norden tror vi på Fonden blir en nyckel till ett meningsfullt samarbete både vad gäller metodik, utbud och hur samarbete mellan grundskola och kulturskola ser ut. Avslutningsvis några goda råd och anbefallningar och ett erbjudande: Arbeta för att samlat få mer effekt ut av de samarbeten mellan de enskilda kultur och musikskolor i Norden som redan pågår! Sprid erfarenheterna och dela på nätverken! Öka kontakten! Flera av dessa små initiativ - varav jag har nämnt två idag - kan med fördel växlas upp så fler kultur- och musikskolor får del av utvecklingen. Samarbetsprojekt som vi på Fonden ser utifrån vår begränsade horisont har vittnat om svårigheter att rekrytera nordiska deltagare

10 unga liksom professionella och pedagoger trots både formella och informella kanaler. Koordinera detta bättre få fler att vara med o engagera de unga i dessa samarbeten. Intentionen ofta god svårare att genomföra. Här skulle landsorganisationerna/ paraplyorganisationerna för kultur och musikskolorna kunna spela en viktig roll. Till landsorganisationerna/paraplyorganisationerna: förankra ert arbete och ambitioner nationellt hos era respektive huvudmän och vidare uppåt i de nationella systemen och hos nationella beslutsfattare inget kan leva nordiskt utan också ha en nationell förankring och uppbackning. Och lever frågan bara på nordisk nivå är det sällan ett kvalitetssignum Bevaka tillsammans nordiskt och tillsammans med nätverket för konst, kultur och skola att utbildnings- och kulturpolitikens aktörer pratar ihop. Här finns en viktig koppling - både kulturskolan och kultur i skolan rör sig i detta gränsland. I detta gränsland finns frågor ni gemensamt kan driva kulturpolitiskt t.ex. hur ser det ut med estetiska ämnen inom den reguljära skolan minskar det och ska kulturskole verksamheten också stå för den grundutbildningen? Tänk långsiktigt och sörj för kontinuiteten det gäller att vara uthållig. Ingen Quick fix - sätt upp några långsiktiga mål och hitta några konkreta utvecklingsområden: Fokusera på : Vad kan vi tillsammans lösa? Vad kan vi inte lösa?

11 Vad skulle vi kunna lösa om vi hade mer information? Om jag får tillåta mig att vara lite självkritisk i förhållande till det nordiska så kan det ibland bli för mycket fokus på att insamla information, kartlägga stanna inte vid informationssamlandet se till att hitta några väldigt konkreta områden ni kan samarbeta om och börja där Sist men inte minst: se och uppmärksamma lärarna/pedagogerna i kultur och musikskolorna ett erkännande av deras arbete och engagemang är en nyckel till större framgång. Men deras kunskap och arbetsinsats måste värderas högre och få ta utrymme i tid och rum. Nordiska Kulturfonden som fyller 50 år nästa år har det primära uppdraget att främja och investera i det nordiska kultursamarbetet. Fonden ger stöd till kulturprojekt som utvecklar och tänker nytt i det nordiska och som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Norden. Fonden bidrar med ca 30 mkr per år till cirka 200 projekt. Nordiska kulturfonden har vid sidan av det ekonomiska projektstöd vi ger till konst- och kulturaktörer i Norden, ett uppdrag från vår styrelse att arbeta nätverksuppbyggande och driva kulturpolitiskt utvecklingsarbete. Fonden är en autonom aktör och vi vill verka för att kultur och kulturpolitik prioriteras mer i det nordiska samarbetet. Och vi i Fonden upplever att ju mer man verkar i det nordiska, ju mer medveten blir man om att det finns blinda fläckar, gränshinder som ska överbryggas, det behövs mer kontakt och dialog. Därför har jag med mig från Nordiska kulturfonden ett erbjudande och det är att fonden under nästa år tar initiativ till ett informellt rundabordssamtal för samtal med relevanta parter (landsorganisationer, huvudmän, landsrepresentanter i nordiskt ministerråd) om

12 kultur- och musikskolornas framtida nordiska samarbete. Resultatet av sådant möte kan sedan utgöra ett belysande förberedande diskussions- och kunskapsunderlag inför politiska dryftelser nationellt och nordiskt. Tack för mig.

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Hållbar nordisk välfärd. Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte den 16 maj 2013

Hållbar nordisk välfärd. Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte den 16 maj 2013 Hållbar nordisk välfärd Status till de nordiska statsministrarnas sommarmöte den 16 maj 2013 Hållbar nordisk välfärd ett program för nya välfärdslösningar för människor i Norden ISBN 978-92-893-2577-6

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

sektorprogram Arbetsliv

sektorprogram Arbetsliv sektorprogram Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Arbetsmarknadsdepartementet Sekretariatet för

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Digitala verktyg i matematik- och fysikundervisningen ett medel för lärande möten

Digitala verktyg i matematik- och fysikundervisningen ett medel för lärande möten Digitala verktyg i matematik- och fysikundervisningen ett medel för lärande möten Ulrika Ryan Hur bygger jag den vetenskapliga grunden för min undervisning? Styrdokument Forskning Beprövad erfarenhet Matematik

Läs mer

Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga.

Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga. Kultur i ögonhöjd För, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskultur i Stockholms stad. Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och

Läs mer

Kultur o fritid för alla som vill

Kultur o fritid för alla som vill Kultur o fritid för alla som vill ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck maj 2014 Sid 2 i Järfälla start 2015 Bakgrund. Vi frågade oss Hur kan vi på ett effektivare sätt öka angelägenhetsgraden

Läs mer

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga

KULTUR I ÖGONHÖJD. - för, med och av barn och unga KULTUR I ÖGONHÖJD - för, med och av barn och unga Grafisk form: Andrzej Olas Foto: Anders Hviid, Andrzej Olas samt stadens och förvaltningens bildmaterial Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer