TAL nordisk konferens Aalborg 25 september 2015, Maria Tsakiris, seniorrådgivare Nordiska kulturfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAL nordisk konferens Aalborg 25 september 2015, Maria Tsakiris, seniorrådgivare Nordiska kulturfonden"

Transkript

1 TAL nordisk konferens Aalborg 25 september 2015, Maria Tsakiris, seniorrådgivare Nordiska kulturfonden En dansk framtidsforskare, Lena Andersen, har sagt, att den kulturella kapaciteten, bildningsbegreppet, det pedagogiska området och upplevelseekonomin fortsatt kommer att vara viktigt långt in i talet. Hon menar, att de teknologiska framstegen digitaliseringens möjligheter- ska användas i långt högre grad till att samarbeta mellan länder. Det är svårt att sia om framtiden - men min övertygelse är att de organisationer som kommer att nå framgång är de som har förmågan att utveckla samarbeten på längd och tvärs, det är de organisationer som lämnar de nationella berättelserna och går mot det globala tänkandet. Med ett sådant sätt att tänka och agera här i Norden kan Norden som internationell region få ny relevans och betydelse. Med dessa inledande ord om globaliseringens och digitaliseringens möjligheter vill jag bidra här idag och till denna konferens och höja blicken med ett kort inlägg under rubriken: Tillsammans utvecklar vi musik- och kulturskolorna - utmaningar i nordiskt perspektiv Tack för inbjudan till denna konferens och tack för en väl genomförd konferens så här långt och tack också till det danska ordförandeskapet i Ministerrådet som på ett så framsynt vis valde att lyfta kultur- och musikskolorna in i det nordiska arbetet. Vårt intryck på Fonden är att frågan om kultur och musikskolornas varande och framtid är en mycket aktuell kulturpolitisk fråga i alla de nordiska länderna. Jag

2 heter Maria Tsakiris och jag är seniorrådgivare på Fonden bl.a. med ansvar för barn och unga ormrådet. På Fonden har vi en generell kunskap om det nordiska och kultur och musikskolornas roll och arbete i det nordiska och det vill vi på Fonden bidra med så att ni i arbetet som följer kan med er detaljkunskap utveckla och konkretisera ert nordiska samarbete vidare. Jag har suttit med och lyssnat sedan igår fm då konferensen startade. Konferensen inleddes med kort fakta om kultur och musikskolornas olika ramvillkor i Norden och gav en bra beskrivning av hur olika villkoren för kultur- och musikskoleverksamheten i de olika nordiska länderna är men ganska snart därefter stod det klart att utmaningarna och framtidsfrågorna är mycket gemensamma trots de skillnader i lagstiftning, finansiering etc som föreligger. Detta är något att ta fasta på i ert framtida samarbete. Två områden lyssnade jag särskilt in: kompetensförsörjning samt kvalitet och bredd i utbudet och det är också de två områden jag har valt att lyfta här idag. Frågan om förhållandet mellan kulturskola och grundskola fyllde också en del av gårdagen framförallt är detta en aktuell fråga i Danmark detta kommer jag inte gå så mycket in på. Jag vill i min presentation ge er först inledningsvis en kort översikt av det nordiska samarbete som finns runt barnkulturen idag, ge er några exempel/argument på områden jag ser att kultur och musikskolorna skulle tjäna på att lyfta nordiskt och så vill jag avsluta med att ge er några råd för fortsättningen. Kort översikt:

3 Norden har mycket gemensamt när det gäller synen på barn och unga och barns rätt till kultur. Norden delar den grundläggande utgångspunkten att kultur för, av och med barn är inte dekoration, inte fernissa utan fyller en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle där varje individ oavsett om man är barn eller vuxen ska ges förutsättningar att tillägna sig, utveckla och skapa konst och kultur. Norden har också varit en källa till inspiration och kunskap om hur man stärker barns rätt till kultur. Genom många år har frågan om kultur i skolan varit högt på den nordiska dagordningen och åtskilliga möten och konferenser har tillägnats denna fråga. Idag finns ett relativt etablerat nätverk mellan myndigheter och också forskare i Norden som arbetar med kultur i skolan och det finns intresse också internationellt för att ta del av och forska om de nordiska exemplen. Att lära av varandras succéer och fallgropar är en del av utbytet. Att identifiera och enas om vilka frågor man tillsammans vill driva på både nationell och nordisk nivå har också varit en av målsättningarna. (Den 6 november arrangeras en nordisk konferens i regi av Kulturstyrelsen inom ramen för det danska ordförandeskapet). Det nordiska gemensamma barnkulturarbetet har också handlat om att successivt höja statusen på barnkulturen. Ett kvitto på det arbetet är det relativt nyinstiftade barn och ungdomslitteraturpriset som länderna lyckades enas om att instifta och som numera utdelas av Nordiska Rådet varje år vid sidan av det redan kända Nordiska rådets litteraturpris. Detta pris röner stort intresse utomlands och banar väg för barn och ungdomslitteraturförfattare att ta plats på erkända litteraturfestivaler runtom i Norden, Europa och resten av världen. Ett sådant pris är inte bara viktig som markering och symbol men är också ett viktigt erkännande av att

4 konstens utveckling och kvaliteten i barnkulturen är något vi värnar om i Norden och detta menar jag måste diskuteras och försvaras - alltid! När man i kulturpolitiken nationellt och nordiskt berör ämnet barnkultur menar jag bör kultur- och musikskolornas arbete och verksamhet helt naturligt inbegripas. Nordiskt har kultur och musikskolornas verksamhet inte tidigare varit på agendan därför är det glädjande att konstatera att nu finns det intresse från landsorganisationerna för kultur och musikskolor att se sig själva i ett bredare nordiskt sammanhang, liksom en nyfikenhet från kultur och musikskolornas olika huvudmän och uppdragsgivare att titta på vad ett tätare nordiskt samarbete skulle kunna leda till i form av positiva synergieffekter. Områden /argument vi i Kulturfonden ser att kultur och musikskolorna skulle tjäna på att lyfta nordiskt De pedagoger och professionella konstnärer och kulturskapare som verkar i kultur och musikskolorna är oerhört viktiga förebilder och vägledare för barn och unga i deras utveckling som kreativa individer vare sig de siktar på en yrkesframtid inom kultursektorn eller önskar utveckla det egna skapandet för hemmabruk. Kultur- och musikskolorna är också viktiga för konstnärerna och kulturaktörerna för den utgör en stor arbetsmarknad för dessa konstnärer och kulturskapare. Just arbetsmarknadsfrågan och rörligheten för konsten, konstnärer kulturskapare i Norden är en viktig fråga som Fonden skulle vilja lyfta, det finns begränsningar i strukturer som hindrar konstens utveckling - Norden utgör idag varken en reell marknad eller en reell arbetsmarknad för konsten och kulturen

5 kultur och musikskolorna som arena spelar en en viktig roll och detta ser jag vi skulle behöva lyfta nordiskt. Kopplat till detta är frågan om kompetens och tillgång på professionella pedagoger - för ett till stora delar ganska glesbefolkat Norden handlar denna fråga om: Hur man kan ge sina unga talanger möjligheter att utvecklas när man verkar också i ett litet samhälle/miljö? Denna typ av problematik ser vi på Fonden i de ansökningar som vi mottar årligen från kultur och musikskolor runt om i Norden. Låt mig ge ett konkret exempel på denna utfordring: Fonden har nyligen gett stöd till Nuuks musikskola att bygga upp sin egen symfonietta. Problemet är/var att det fanns ingen orkester dit man kunde sända elever när de hade blivit för duktiga för musikskolans egen orkester med följden att många slutade att spela helt och hållet. Lösningen man hittade var ett utvecklat samarbete med Sibelius akademin i Helsingfors och andra nordiska musikinstitutioner såsom Högskolan för scen och musik vid GBG universitet där korta praktikuppehåll med deras elever på Nuuks musikskola stärker den lokala musikaliska miljön för de grönländska eleverna detta utbyte kan bidra till att man lyckas behålla och rekrytera nya elever. Ett nordiskt samarbete var lösningen på en begränsad tillgång på högre kompetens och blev en del av skolans överlevnadsstrategi. Ett andra område jag skulle vilja lyfta som ett möjligt samarbetsområde i det nordiska är kultur och musikskolornas utbud - d.v.s frågan om förnyelse och utveckling av kulturskolans utbud vad gäller olika konstnärliga uttrycksformer. Norden har 26 miljoner invånare, varav drygt 30 % under 24 år. Vad för kunskap har vi

6 tillsammans om de ungas kulturvanor, kulturstatistik generellt, trender, tendenser vad gäller konstens och kulturens utveckling? Ett förarbete pågår inom Nordiska ministerrådet för att se på behovet av en instans som kan bli en gemensam kunskapsresurs och serva med t.ex. kulturstatistik och vår bedömning är att om detta blir verklighet vore det till stor nytta också för kultur- och musikskolornas verksamhet. I de ansökningar Fonden får årligen från kultur- och musikskolor runt om i Norden ser vi att denna frågeställning adresseras också nordiskt: Alltså hur man kan arbeta för att ta till sig nya konstnärliga uttryck och få detta avspeglat i kultur och musikskolornas utbud? Låt mig ge ett konkret exempel på denna utfordring: Fonden har nyligen finansierat ett nycirkusinitiativ från Skurups kultur och musikskola som i somras arrangerades ett nycirkusläger för unga deltagare 9-18 år från de nordiska länderna. Nycirkus är en uttrycksform som kulturpolitiskt är ung (precis som dansen var för en 5-år sedan) och därför heller inte är ett utbud man normalt ser i kultur- och musikskolornas verksamhet. Motivet till detta samarbete initierat av Skurups kultur- och musikskola var att deltagande pedagoger och skolor skulle få nya infallsvinklar och kontakter som kan utvecklas och man hoppades tillsammans utveckla ny metodik för att integrera musikskapande med nycirkuspedagogik. Man såg nyttan att samarbeta över landets gränser eftersom utbudet för nycirkus på kulturskolor nationellt är ännu mycket litet och fortfarande i sin linda. Ambitionen var att erfarenheterna från lägret och utvärderingen skulle spridas till partnerskolor runtom i Norden så att de kan ta

7 stafettpinnen och anordna läger och kurser för att långsiktigt arbeta för att få nycirkus i utbudet. Projektet är inte helt avslutat än så Fonden har inte haft möjlighet att följa upp än hur det gick med saken - men vi tänker att hur kan man finna former nordiskt för att arbeta med utvecklingen av breddat utbud och ny metodik inom fler uttrycksformer och kan kultur och musikskolornas paraplyorganisationer kanske kunna ta ett samlat grepp om ett sådant utvecklat nordiskt samarbete? Jag ska be att uppehålla mig en stund kring frågan om kulturskolans utbud, uttrycksformer och ungas kulturvanor - det är en så viktig fråga för kultur och musikskolornas framtid men också för konstens och kulturens utveckling och jag vill dyka ner i två frågor som efter Fondens bedömning och spaning är högaktuella. Det ena känner ni väl och vi har nog bara sett ännu början på det: handlar naturligtvis om det digitala och globala digitala uttrycksformer Låt mig utveckla: Nordiska kulturfonden var för två veckor sedan på besök i Tromsö långt avstånd upp i Norra Norge en fascinerande stad som önskar bli den arktiska huvudstaden. Från denna lilla miljö kommer bl.a. Röyksopp ett av Europas mest kända elektroniska pop-band och det arrangeras en erkänd elektronisk musikfestival årligen som går under namnet Insomnia, här arrangeras en internationell filmfestival av erkänd kvalitet och den visuella konstscenen blomstrar. Vår iakttagelse var att man arbetade aktivt från kommunens sida med att i sin konstnärliga bildningsverksamhet omfatta de ungas stora intresse - för pojkar dataspel och för flickor främst sociala medier. Kulturskolan hade i samarbete med fritidsutbud som t.ex. den lokala filmverkstaden

8 Tvibit uppdraget att utveckla ny metodik så att de kunde erbjuda barn och unga konsten och konstnärlig kompetens som en av många ingångar till den digitala världen. Det var inspirerande att höra tänk er vilka positiva spin-off effekter tänk er kulturskolans samarbete med globala spelföretag, tänk er fler konstnärer i samarbete med spelprogrammerare och app utvecklare tänk er vilken spinoff till andra prioriterade kultur -och utbildningspolitiska frågor såsom kultur/näring och entreprenörskap i skolan. Det kräver naturligtvis att kulturskolan har tillgång till de bästa, de framstående konstnärerna som ägnar sig åt digital och elektronisk konst? Vad har vi nationellt för sådan kompetens i kulturskoleverksamheten idag? Vad har vi i Norden? Parallellt med att digitaliseringen för till en allt ökande kulturkonsumtion finns det såväl bland unga som i konsten och samhället i övrigt ett allt större intresse för det det egna görandet handgjorda uttrycksformer, hantverket, slöjden, DYI. I Sverige pågår för närvarande ett livligt samtal om det egna görandet, om handens kraft. Det handlar om det egna skapandet, kreativitet utan dyra material eller dyr utrustning, hållbarhet, återbruk, hållbara naturliga material, och kopplas upp på en större diskussion om resursförbruk, massproduktion och konsumtionsmönster. Fram växer en helt ny generation nya slöjdare som använder handens kraft både konstnärligt och för att uttrycka ett budskap ofta politiskt. De kallas och kallar sig både för kravallslöjd, gerilla slöjdare I Sverige finns slöjden kvar som obligatoriskt skolämne dock ännu utan fastställda nationella mål men utbudet på slöjd är ännu relativt outvecklat i kulturskole

9 verksamheten. Dock börjar det spridas bra exempel runtom i Sverige på samarbeten mellan kulturskolor och grundskolor vad gäller utbud kopplat till slöjd och det egna görandet. Ett bra exempel från verkligheten är Kulturskolan i Norrköping där det finns en slöjdklubb/slöjdklasser för barn 9-13 år. Här kombinerar man görandet med sagor, myter, musik, utevistelse mm. Slöjden startades upp i samarbete med hemslöjdskonsulenten i Östergötland för något år sedan men drivs nu av Kulturskolan. Nämnden för hemslöjdsfrågor som är en statlig myndighet i Sverige har fortbildning på gång och finns det önskemål så är de gärna med och startar upp samarbeten med andra Nordiska länder. Sammanfattningsvis, så tror jag vi kan konstatera att kultur och musikskolorna trots sina olika ramvillkor står inför många liknande utmaningar och förändringar i kulturlandskapet ett framtida nordiskt samarbete mellan kultur och musikskolor ta tillvara mångfalden/diversiteten i Norden tror vi på Fonden blir en nyckel till ett meningsfullt samarbete både vad gäller metodik, utbud och hur samarbete mellan grundskola och kulturskola ser ut. Avslutningsvis några goda råd och anbefallningar och ett erbjudande: Arbeta för att samlat få mer effekt ut av de samarbeten mellan de enskilda kultur och musikskolor i Norden som redan pågår! Sprid erfarenheterna och dela på nätverken! Öka kontakten! Flera av dessa små initiativ - varav jag har nämnt två idag - kan med fördel växlas upp så fler kultur- och musikskolor får del av utvecklingen. Samarbetsprojekt som vi på Fonden ser utifrån vår begränsade horisont har vittnat om svårigheter att rekrytera nordiska deltagare

10 unga liksom professionella och pedagoger trots både formella och informella kanaler. Koordinera detta bättre få fler att vara med o engagera de unga i dessa samarbeten. Intentionen ofta god svårare att genomföra. Här skulle landsorganisationerna/ paraplyorganisationerna för kultur och musikskolorna kunna spela en viktig roll. Till landsorganisationerna/paraplyorganisationerna: förankra ert arbete och ambitioner nationellt hos era respektive huvudmän och vidare uppåt i de nationella systemen och hos nationella beslutsfattare inget kan leva nordiskt utan också ha en nationell förankring och uppbackning. Och lever frågan bara på nordisk nivå är det sällan ett kvalitetssignum Bevaka tillsammans nordiskt och tillsammans med nätverket för konst, kultur och skola att utbildnings- och kulturpolitikens aktörer pratar ihop. Här finns en viktig koppling - både kulturskolan och kultur i skolan rör sig i detta gränsland. I detta gränsland finns frågor ni gemensamt kan driva kulturpolitiskt t.ex. hur ser det ut med estetiska ämnen inom den reguljära skolan minskar det och ska kulturskole verksamheten också stå för den grundutbildningen? Tänk långsiktigt och sörj för kontinuiteten det gäller att vara uthållig. Ingen Quick fix - sätt upp några långsiktiga mål och hitta några konkreta utvecklingsområden: Fokusera på : Vad kan vi tillsammans lösa? Vad kan vi inte lösa?

11 Vad skulle vi kunna lösa om vi hade mer information? Om jag får tillåta mig att vara lite självkritisk i förhållande till det nordiska så kan det ibland bli för mycket fokus på att insamla information, kartlägga stanna inte vid informationssamlandet se till att hitta några väldigt konkreta områden ni kan samarbeta om och börja där Sist men inte minst: se och uppmärksamma lärarna/pedagogerna i kultur och musikskolorna ett erkännande av deras arbete och engagemang är en nyckel till större framgång. Men deras kunskap och arbetsinsats måste värderas högre och få ta utrymme i tid och rum. Nordiska Kulturfonden som fyller 50 år nästa år har det primära uppdraget att främja och investera i det nordiska kultursamarbetet. Fonden ger stöd till kulturprojekt som utvecklar och tänker nytt i det nordiska och som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Norden. Fonden bidrar med ca 30 mkr per år till cirka 200 projekt. Nordiska kulturfonden har vid sidan av det ekonomiska projektstöd vi ger till konst- och kulturaktörer i Norden, ett uppdrag från vår styrelse att arbeta nätverksuppbyggande och driva kulturpolitiskt utvecklingsarbete. Fonden är en autonom aktör och vi vill verka för att kultur och kulturpolitik prioriteras mer i det nordiska samarbetet. Och vi i Fonden upplever att ju mer man verkar i det nordiska, ju mer medveten blir man om att det finns blinda fläckar, gränshinder som ska överbryggas, det behövs mer kontakt och dialog. Därför har jag med mig från Nordiska kulturfonden ett erbjudande och det är att fonden under nästa år tar initiativ till ett informellt rundabordssamtal för samtal med relevanta parter (landsorganisationer, huvudmän, landsrepresentanter i nordiskt ministerråd) om

12 kultur- och musikskolornas framtida nordiska samarbete. Resultatet av sådant möte kan sedan utgöra ett belysande förberedande diskussions- och kunskapsunderlag inför politiska dryftelser nationellt och nordiskt. Tack för mig.

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Alla barn har rätt till kultur

Alla barn har rätt till kultur Alla barn har rätt till kultur Artikel 31 i FNs barnkonvention erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Denna rätt ska respekteras och främjas. Kulturell och konstnärlig

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Följ 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo

Följ  26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Följ oss på: @KulturNorden @kulturanalysnorden www.kulturanalysnorden.se 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Kulturanalys Nordens uppdrag Statistik: främja en långsiktigt och systematisk samordning

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S- 117 28 STOCKHOLM www.kulturskoleradet.se Verksamhetsplan 2016 Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR 2015 2017 Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017 29 Strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017 När man pratar om kultur och om barn och ungdomar

Läs mer

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv:

Att främja kvalitet och konkurrenskraft i nordisk konst- och kulturliv: REDOGÖRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Det nordiska kultursamarbetet i en ny tidsålder 24 oktober 2006 Mål för det

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer