Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre KS 2013/ Kommunfullmäktige Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram 2014 Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens, servicenämndens och Södermöre kommundelsnämnds begäran om disponering ur sina resultatutjämningsfonder, sammantaget 10,1 miljoner kronor, för driftkostnader Kommunfullmäktige avslår Södermöre kommundelsnämnds begäran att få sin budgetram för 2014 utökad med 0,5 miljoner kronor. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden har begärt att få disponera 4,8 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 för upprustning av arbetsmiljö och den pedagogiska miljön samt vissa särskilda satsningar på kompetensutveckling och satsningar på att uppdatera IT-miljön (datorer, smartboards etc.) Servicenämnden har begärt att få disponera 2,8 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 varav 1,5 miljoner kronor för utrustning till köken och 1,3 miljoner kronor för inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet. Av Södermöre kommundelsnämnds internbudget framgår att nämnden önskar få disponera 2,5 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 för ökade kostnader avseende barn med rätt till särskilt stöd. Vidare framgår av Södermöre kommundelsnämnds internbudget önskemål om att få sin budgetram för 2014 utökad med 0,5 miljoner kronor för skolskjutsverksamheten. Med hänvisning till det ekonomiska läget föreslås att nämndernas begäran att få disponera från sina resultatutjämningsfonder under 2014 samt att få utökad budgetram avslås. Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KS 2013/ (2) Urban Sparre ekonomichef Bilagor: Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden , 96, med förvaltningskontorets skrivelse Protokollsutdrag servicenämnden , 158, med serviceförvaltningens skrivelse Protokollsutdrag Södermöre kommundelsnämnd , 174, med Budget 2014 och ekonomisk planering

3 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Servicenämnden 158 Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden Dnr SFN 2013/0889 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Bakgrund Enligt principerna för ekonomistyrning i kommunens budget kan nämnd föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. Ett sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och behandlas av kommunfullmäktige i samband med avstämning av budget för kommande år. Förslag på disponering av medel från resultatutjämningsfonden Utrustning till köken (kost skola) tkr Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet tkr Summa tkr Utrustning till köken (kost skola), tkr Serviceförvaltningen övertog kostverksamheten den 1 juli 2012 och det finns ett stort utrustningsbehov för att uppnå en utrustningsnivå som ger bra förutsättning för en effektiv produktion. Utrustningsbehovet består av kylar, stekbord, kokkärl, ugnar, diskmaskiner mm. Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet, tkr I revisionsrapport Underhåll av gator och vägar, som behandlades på nämnden i december 2012, uppdrogs åt servicenämnden att svara på bland annat nedanstående två frågor från revisorerna. Vad avser servicenämnden vidta för åtgärder för att skapa en långsiktig planering för kommunens vägnät? Kommer servicenämnden att årligen informeras om standarden på gatuoch vägnätet? Svar lämnades på dessa frågor enligt följande: Under 2013 avser förvaltningen att undersöka möjligheterna till inmätning och tillståndsbedömning av gator, vägar och GC-vägar. Detta för att få till stånd ett effektivt och användbart system för att bedöma och följa upp standarden. Med Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2013

4 2 (2) Servicenämnden UTDRAG Sammanträdesdatum detta system kan förvaltningen sedan identifiera och beräkna nivån på underhållsskulden. Efter att systemet finns på plats kommer nämnden att årligen informeras om standard och underhållsskuld. Förvaltningen har nu undersökt möjlighet till inmätning och tillståndsbedömning. Kostnaden för detta beräknas till tkr och innefattar en total inventering av gatu- och vägnätet. Med denna inventering kommer ett underlag finnas som visar på det totala underhållsbehovet av gatu- och vägnätet. Kostnaden för att sedan underhålla denna inventering beräknas till tkr årligen. Trots tillskott av medel 2014 har produktionsavdelningen en hårt ansträngd ekonomi och ingen möjlighet att få fram dessa medel ur befintlig driftsbudget. Beslut Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få använda medel ur resultatutjämningsfonden. Sekreterare Anna Sandstedt Justeras Dzenita Abaza ordförande Mikael Lindberg

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/0889 Servicenämnden Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få använda medel ur resultatutjämningsfonden. Bakgrund Enligt principerna för ekonomistyrning i kommunens budget kan nämnd föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. Ett sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och behandlas av kommunfullmäktige i samband med avstämning av budget för kommande år. Förslag på disponering av medel från resultatutjämningsfonden Utrustning till köken (kost skola) tkr Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet tkr Summa tkr Utrustning till köken (kost skola), tkr Serviceförvaltningen övertog kostverksamheten den 1 juli 2012 och det finns ett stort utrustningsbehov för att uppnå en utrustningsnivå som ger bra förutsättning för en effektiv produktion. Utrustningsbehovet består av kylar, stekbord, kokkärl, ugnar, diskmaskiner mm. Inventering av underhållsbehov av gatu- och vägnätet, tkr I revisionsrapport Underhåll av gator och vägar, som behandlades på nämnden i december 2012, uppdrogs åt servicenämnden att svara på bland annat nedanstående två frågor från revisorerna. Serviceförvaltningen Tel

6 SFN 2013/ (2) Vad avser servicenämnden vidta för åtgärder för att skapa en långsiktig planering för kommunens vägnät? Kommer servicenämnden att årligen informeras om standarden på gatu- och vägnätet? Svar lämnades på dessa frågor enligt följande: Under 2013 avser förvaltningen att undersöka möjligheterna till inmätning och tillståndsbedömning av gator, vägar och GC-vägar. Detta för att få till stånd ett effektivt och användbart system för att bedöma och följa upp standarden. Med detta system kan förvaltningen sedan identifiera och beräkna nivån på underhållsskulden. Efter att systemet finns på plats kommer nämnden att årligen informeras om standard och underhållsskuld. Förvaltningen har nu undersökt möjlighet till inmätning och tillståndsbedömning. Kostnaden för detta beräknas till tkr och innefattar en total inventering av gatu- och vägnätet. Med denna inventering kommer ett underlag finnas som visar på det totala underhållsbehovet av gatu- och vägnätet. Kostnaden för att sedan underhålla denna inventering beräknas till tkr årligen. Trots tillskott av medel 2014 har produktionsavdelningen en hårt ansträngd ekonomi och ingen möjlighet att få fram dessa medel ur befintlig driftsbudget. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden 96 Barn- och ungdomsnämndens disponering av resultatutjämningsfonden 2014 Dnr BUN 2013/0920 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Från och med budget 2010 ska kommunfullmäktige besluta om nämnderna kan nyttja sina respektive positiva resultatutjämningsfonder. Syftet är att få en bättre prognos över kommunens ekonomi och resultatet. Nämnderna kan alltså föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på länge sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. De förskolor och skolor som ansöker om möjligheten att disponera medel ur resultatutjämningsfonden under 2014 har prognostiserade resultatutjämningsfonder som uppgår till tkr efter septemberprognosen. De önskar disponera ett belopp på sammantaget tkr, dvs 47 % av de planerade resultatutjämningsfondernas storlek. Enheterna vill använda resultatutjämningsfonderna till upprustning av arbetsmiljö och den pedagogiska miljön samt vissa särskilda satsningar på kompetensutveckling och satsningar på att uppdatera IT-miljön (datorer, smartbords osv). Hur enheterna inom barn- och ungdomsnämnden önskar få disponera medel ur resultatutjämningsfonden framgår i separat handling. Beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att barnoch ungdomsnämndens namngivna enheter, under 2014, kan disponera sina resultatutjämningsfonder enligt förslaget. Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 december 2013

34 2 (2) Barn- och ungdomsnämnden UTDRAG Sammanträdesdatum Sekreterare Iréne Jonsson Justeras Jonas Hellberg Ordförande Björn Brändewall

35 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson BUN 2013/ Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens disponering av resultatutjämningsfonden 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att barnoch ungdomsnämndens namngivna enheter, under 2014, kan disponera sina resultatutjämningsfonder enligt förslaget. Bakgrund Från och med budget 2010 ska kommunfullmäktige besluta om nämnderna kan nyttja sina respektive positiva resultatutjämningsfonder. Syftet är att få en bättre prognos över kommunens ekonomi och resultatet. Nämnderna kan alltså föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på länge sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. De förskolor och skolor som ansöker om möjligheten att disponera medel ur resultatutjämningsfonden under 2014 har prognostiserade resultatutjämningsfonder som uppgår till tkr efter septemberprognosen. De önskar disponera ett belopp på sammantaget tkr, dvs. 47 % av de planerade resultatutjämningsfondernas storlek. Enheterna vill använda resultatutjämningsfonderna till upprustning av arbetsmiljö och den pedagogiska miljön samt vissa särskilda satsningar på kompetensutveckling och satsningar på att uppdatera IT-miljön (datorer, smartbords o.s.v.). Enheterna inom barn- och ungdomsnämnden önskar att få disponera följande från resultatutjämningsfonden: Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

36 BUN 2013/ (2) Disponeringar till 2014 års budget Enhet Kostnad tkr Prognos utgående RUF september Lindsdalsskolorna 1920 omorganisation under byggtiden (tillfälliga lokaler) 1500 Västra Funkaboskolan 212 Inventarier matsalen (avskrivningar) 10 Förskolan Lindsdal Pulpeten-Smedjan 754 kompetensutveckling, fördjupning i Human Dynamics, handledning/kompetensutveckling till Ledningsgruppen. 40 Förskolan Lindsdal Lindeberga-Sjöängen 1128 Pedagogiska arbetsmiljön inne och ute 100 Förskolan Ögonstenen 407 Utvecklingsarbete projekt "Ett språkutvecklande arbetssätt" 200 Utomhusmiljö 100 Dörbyskolan 397 utomhusmiljö 100 IT 150 Förskolan Smedby 356 utomhusmiljö/inomhus 200 IT 50 Lindöskolan 1930 Lärplattor förskolan 30 Inventarier om ny förskola byggs (avskrivningar) 150 Utvecklingsarbete 300 Rinkabyholmsskolan 1500 IT 800 kompetensutveckling, särskild satsning på utökat samarbete i nätverket avseende 1-16 års perspektivet 100 Arbetsmiljö elever och personal 600 Förskolan Rinkabyholm 1500 IT 250 kompetensutveckling, särskild satsning på utökat samarbete i nätverket avseende 1-16 års perspektivet 100 Totalt Mats Linde Förvaltningschef Åsa Ottosson Ekonom

37 UTDRAG 1 (6) Sammanträdesdatum Södermöre kommundelsnämnd 174 Budget 2014 Ekonomisk planering Dnr SKDN 2013/0215 Handlingar Budget 2014 och ekonomisk planering Överläggning Björn Westberg redogör för budget 2014 och ekonomisk planering Skolskjutskostnaderna diskuteras, en översyn pågår centralt i Kalmar kommun gällande skolskjutskostnader. Kommundelschefen informerar om kommande programperiod för CLLD (Community lead local development) tidigare Leader. Namnändring och inriktning ändrad för att medel till utveckling även ska kunna sökas för stadsutveckling och inte enbart landsbygdsutveckling från och med Ingrid Thour (FP) yrkar på följande tillägg: Demokrati Uppdrag ges att inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka områden man har egen beslutanderätt och inom vilka områden detta är inskränkt genom t.ex. centralisering eller delegation. Nämnden ska även redovisa inom vilka områden man vill få eller ta tillbaka beslutanderätt/medelstilldelning. Detta för att garantera närdemokratin i demokratiprojektet Södermöre. Uppdrag att inom alla områden där Södermöre har lägre kostnader och bättre kvalité för sin verksamhet rapportera om sina goda exempel så att detta kan prövas för hela kommunen. Förskola Uppdrag att utreda konsekvenserna av införande av en utökad barnomsorgsgaranti i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden. Infrastruktur Uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg. Uppdrag att utifrån kommunens bredbandsstrategi då denna färdigställts ta fram en bredbandsstrategi för Södermöre kommundel. Detta är av stor Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 november 2013

38 2 (6) Södermöre kommundelsnämnd UTDRAG Sammanträdesdatum betydelse för kommundelens fortsatta utveckling vad gäller företagande och befolkningstillväxt. Hemtjänst och LOV Att Södermöre kommundelsförvaltning i och med införandet av valfrihet i hemtjänsten ges i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå per timme för beviljade timmar enligt biståndsbeslut. Denna ska gälla för Södermöre specifikt och vara en anpassning till kommundelens självkostnad för hemtjänst. Att medarbetare som vill starta nya företag inom hemtjänst ges stöd från kommundelsnämnden gärna i samarbete med företagarföreningen. Näringslivets utveckling är viktig för att kommundelen ska växa. Sedan överläggningen avslutats frågar ordförande om Södermöre kommundelsnämnd godkänner eller avslår förvaltningens förslag. Ordförande finner att förvaltningens förslag godkänns. Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten demokrati godkänns. - Uppdrag ges att inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka områden man har egen beslutanderätt och inom vilka områden detta är inskränkt genom t.ex. centralisering eller delegation. Nämnden ska även redovisa inom vilka områden man vill få eller ta tillbaka beslutanderätt/medelstilldelning. Detta för att garantera närdemokratin i demokratiprojektet Södermöre. - Uppdrag att inom alla områden där Södermöre har lägre kostnader och bättre kvalité för sin verksamhet rapportera om sina goda exempel så att detta kan prövas för hela kommunen. Ordförande finner att tilläggsförslaget enligt ovan avslås. Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten förskola godkänns. - Uppdrag att utreda konsekvenserna av införande av en utökad barnomsorgsgaranti i samverkan med Barn- och ungdomsnämnden. - Ordförande finner att tilläggsförslaget enligt ovan avslås. Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten infrastruktur godkänns. - Uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg. - Uppdrag att utifrån kommunens bredbandsstrategi då denna färdigställts ta fram en bredbandsstrategi för Södermöre kommundel. Detta är av stor betydelse för kommundelens fortsatta utveckling vad gäller företagande och befolkningstillväxt. Ovanstående tilläggsförslag delas upp i infrastruktur a och b.

39 3 (6) Södermöre kommundelsnämnd UTDRAG Sammanträdesdatum Ordförande finner att tilläggsförslaget infrastuktur a bifalles. Ordförande finner att tilläggsförslag infrastuktur b avslås. Votering begärs. Följande proposition godkänns: Den som stöder tilläggsförslag infrastruktur b röstar nej. Den som är emot röstar ja. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 1 nej-röst samt 3 som avstår. Elisabeth Gustafsson(S) Ingemar Einarsson (C) Georg Persson(S) Allan Johansson (S) Bo Holgersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Per Öberg (MP) Björn Cedergren (M) Catarina Pettersson (M) Lena Wennersten (V) Ingrid Thour (FP) Ja Nej Avstår X X X X X X X X X X X Ordförande finner att tilläggsförslag infrastruktur b avslås. Ordförande ställer frågan om Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten hemtjänst och LOV godkänns. - Att Södermöre kommundelsförvaltning i och med införandet av valfrihet i hemtjänsten ges i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå per timme för beviljade timmar enligt biståndsbeslut. Denna ska gälla för Södermöre specifikt och vara en anpassning till kommundelens självkostnad för hemtjänst.

40 4 (6) Södermöre kommundelsnämnd UTDRAG Sammanträdesdatum Att medarbetare som vill starta nya företag inom hemtjänst ges stöd från kommundelsnämnden gärna i samarbete med företagarföreningen. Näringslivets utveckling är viktig för att kommundelen ska växa. Ordförande finner att tilläggsförslag hemtjänst och LOV avslås. Votering begärs. Följande proposition godkänns: Den som stöder tilläggsförslag hemtjänst och LOV röstar nej. Den som är emot röstar ja. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 2 som avstår. Elisabeth Gustafsson(S) Ingemar Einarsson (C) Georg Persson(S) Allan Johansson (S) Bo Holgersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Per Öberg (MP) Björn Cedergren (M) Catarina Pettersson (M) Lena Wennersten (V) Ingrid Thour (FP) Ja Nej Avstår X X X X X X X X X X X Ordförande finner att tilläggsförslag hemtjänst och LOV avslås.

41 5 (6) Södermöre kommundelsnämnd UTDRAG Sammanträdesdatum Beslut 1. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att anta Södermöre kommundelsförvaltnings förslag till budget för 2014 och ekonomisk planering för åren Södermöre kommundelsnämnd beslutar att godkänna Ingrid Thours (FP) tilläggsförslag under punkten infrastruktur. Södermöre kommundelsnämnd har i uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg. Protokollsanteckning Christopher Dywik (KD) lämnar följande protokollsanteckning: För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmar kommun ska leva, inte bara Kalmar stad. Det ska vara möjligt att både bo, arbeta och verka på landsbygden. Inom flera områden försämras landsbygdens förutsättningar att utvecklas i jämförelse med centralorten Kalmar. Trots att en stor del av Kalmar kommuns invånare bor i glesbygden och i våra mindre samhällen så avspeglas det inte i kommunens prioriteringar och investeringar. Centraliseringen av kommunens verksamhet fortsätter i oförändrad takt, investeringar på landsbygden skjuts på framtiden och många yngre tvingas flytta från orten på grund av dåliga kommunikationer. Vi vill bryta trenden. För oss är det en självklarhet att det krävs en aktiv landsbygdspolitik som är hållbar ur ett såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Kristdemokraterna har tyvärr ingen möjlighet att lämna några yrkanden på sammanträdet, men hade vi haft den möjligheten så hade vi som föreslagit nämnden att: Stoppa centraliseringen av fritidsgårdsverksamheten i kommundelen, genom att avbryta satsningen med subventionerade busskort för skolelever och överföra pengarna till fritidsgårdarnas ordinarie budget,

42 6 (6) Södermöre kommundelsnämnd UTDRAG Sammanträdesdatum för en satsning på verksamhet på samtliga orter där intresse och underlag finns. Uppmuntra kommundelens rektorer att även fortsättningsvis arrangera traditionella jul- och sommaravslutningar i kyrkan. Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att, utifrån kommunens bredandsstrategi, ta fram en egen bredbandsstrategi för Södermöre kommundel. Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att i och med införandet av valfrihet i hemtjänsten tar fram en egen ersättningsnivå per timme så att privata och kommunala utförare får likvärdiga förutsättningar att verka utifrån. Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att i dialog med KLT, tillse att kommundelen får en avsevärd utökning av anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar och helger. Att ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att i samverkan med kommunen bearbeta Trafikverket för en uppgradering av Lv 520 förbi bl.a. Påryd till s.k. 100-väg (primär landsväg). Sekreterare Ann-Christine Kittel-Olsson Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Ingemar Einarsson

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016

Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-10-23 KS 2013/0462 Rev 2013-11-06 Kommunfullmäktige Budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 43 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer