Årsredovisning Laxå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Laxå kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Laxå kommun

2 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 VERKSAMHETERNA Kommunstyrelsen 6 Byggnadsnämnden 14 Sydnärkes miljönämnd 16 Barn- och utbildningsnämnden 18 Social- och omsorgsnämnden 22 Personalredovisning 25 De kommunägda företagen 29 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk översikt 34 Sammanställd redovisning 37 Resultaträkning 38 Finansieringsanalys 39 Balansräkning 40 Finansiella nyckeltal 41 Driftredovisning 42 Investeringar 43 Noter 44 Redovisningsprinciper 47 Ord & begrepp 48 Revisionsberättelse 50 Innehåll 2

3 Fakta om Laxå Kommunstyrelsen Ordinarie Anna Eriksson (S), ordförande Susanne Stenlund (S) Tommy Holmquist (S) Rolf Ohlén (S) Kenth Gustafsson (S) Kenneth Lantz (V), 1:e v. ordförande (tom ) Klas-Göran Vilgren (V), 1:e v. ordförande (from ) Ivonny Larsson (C) Bo Rudolfsson (KD), 2:e v. ordförande Otto Zita (M) Sven-Erik Windh (FP) Sara Pettersson (MP) Ersättare Hans Widlund (S) Roland Karlsson (S) Lillemor Blom (S) Rolf Lövenhaft (S) Lars Karlsson (S) Annemo Johansson (V) Thomas Backnert (C) Anette Schön (KD) Richard Nygren (M) Gunnel Gustafsson (FP) Sune Karlsson (C) Invånare 31/ Mandatfördelning Kommunfullmäktige 2007 S 14 V 4 C 4 FP 2 KD 3 M 3 MP 1 Summa 31 Mandatfördelning Kommunfullmäktige S 14 V 3 C 3 FP 2 KD 4 M 4 MP 1 Summa 31 Skattesats Kommunen 22:55 Landstinget 10:68 Summa 33:23 Fakta om Laxå 3

4 Majoriteten har ordet Ekonomi Det är glädjande att vi kunnat visa ett positivt resultat i paritet med budget. Detta är viktigt för att stärka kommunens likviditet. Stora utmaningar återstår för att dels återställa tidigare års underskott och dels för att bygga upp en likviditet som gör att vi kan skapa en stabil framtida ekonomi. Den största utmaningen är att vända den negativa trenden för befolkningsutvecklingen. Ett antal projekt har under året påbörjats för att förändra detta. LSS-boendet Vi har under året även byggt ett nytt LSS-boende. Att ha ett bra omhändertagande av de som har någon form av funktionshinder har även varit ett prioriterat område. Att kunna känna trygghet bör locka nya innevånare till kommunen. Skolan I ett antal rankningar under året har vi fått positiv respons på det arbete vi åstadkommit i skolan. Utman ingen här är att klara skolans kostnadsökningar samtidigt som vi får minskade skatteintäkter på grund av den negativa befolkningsutvecklingen. En bra skola bör locka nya innevånare till kommunen. Tommy Holmquist Ordförande kommunstyrelsen Socialdemokraterna Klas-Göran Vilgren Vice ordf. kommunstyrelsen Vänsterpartiet Seniorboende Vi har under året slutfört satsningen på seniorboende i och med de nya iordningställda bostäderna på Vällaregatan och Ramundervägen. Detta kommer att friställa ett antal villor till försäljning. Laxå kommuns villapriser bör locka nya innevånare till kommunen. Majoriteten har ordet Resecentrum Arbetet med ett nytt resecentrum har startat under året och kommer att vara klart Det kommer att öka attraktionen runt stationsområdet. Samtidigt har under året gjorts stora ansträngningar för att öka antalet tågstopp. Det som känns bäst är projektet att få till en länspendel mellan Laxå och Nora. Detta kommer att innebära trafik varje timme i första steget. Bra kommunikationer, även på fritiden, bör locka nya innevånare till kommunen. 4

5 Verksamheter

6 Kommunstyrelsen Visionen Laxå kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ med goda kommunikationer och ha ett offensivt näringsliv, ett aktivt föreningsliv och en professionell kommunal organisation i dynamisk samverkan till nytta för medborgarna. Sammanfattning Resultatet av kommunalvalet blev att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter sitt samarbete och därmed har 17 mandat i kommunfullmäktige mot Oppositionens 14 mandat. Många av kommunens uppgifter under året berörde den regionala utvecklingen: länstrafikens och regionförbundets roll, en regional utvecklingsstrategi och en regional översiktlig planering samt förstudien BRO (Business Region Örebro). Arbetet att behålla och utveckla kollektivtrafiken var en annan stor regional fråga. Laxå har ett bra strategiskt läge, men måste arbeta hårt för att få behoven tillgodosedda. Framväxten av ett nytt resecentrum och en omlastningsterminal var två viktiga uppgifter för kommunstyrelsen. Framtiden Det högst prioriterade uppdraget har varit att få budgeten i balans inom de närmaste två åren. Kommunstyrelsen gav förvaltningen två större övergripande uppdrag: y gör en personalanalys i hela verksamheten y se över för att effektivisera lednings- och administrationsarbetet i koncernen! Detta arbete har blivit mer komplext med tiden på grund av en kommande lag som inte möjliggör tjänster mellan kommunen och kommunala bolag i samma utsträckning som tidigare. Kommunens tjänstemannagrupp gjorde en lista över utredningsförslag, som man arbetar vidare med i det kommande budgetarbetet. Hit hör bland annat att: y se över lokalvårdens tillhörighet y välja väg kopplad till den lokalutredning som pågått en tid y se över kostproduktionen i kommunen y införa Lean, i första hand som ett pilotprojekt inom ett begränsat område y ta fram strategier och aktiviteter för att vända kommunens negativa befolkningsutveckling (projektet marknadsföring och attityder) y fortsätta projekten Resecentrum, Omlastningsterminalen och Ramundeboda Konvent. Kommunstyrelsen Året avslutades med att projektet marknadsföring och attityder togs fram ett projekt som kraftfullt och konkret ska arbeta med att vända befolkningsutvecklingen i kommunen. Verksamheten Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen sammanträdde tolv gånger och kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott fyra gånger under verksamhetsåret. Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen, som till sin hjälp har en kommunledningsgrupp bestående av kommunens högsta tjänstemän. Kommunledningsförvaltningen ska stödja de förtroende- 6

7 valda i deras uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling och för medborgarnas bästa. Ledstjärnan i detta arbete ska vara kommunfullmäktiges vision och tre övergripande mål. De övergripande målen Kommuninvånarna i fokus Invånarnas syn på sin boendekommun är viktig. En positiv bild är en självgenererande marknadsföring i och med att invånarna pratar gott om den plats man bor på. Den bild som kommunens personal uttrycker är minst lika viktig för att klimatet i kommunen ska vara tilltalande. Medverkan i olika utvecklingsområden ska fortsätta liksom dialogen med invånarna och medarbetarna för att tillvarata kraften hos dem. Arbetet med att demokratisera och öppna den kommunala beslutsprocessen fortsatte. Medborgarförslag är en sådan möjlighet. Under inkom två förslag som båda resulterade i direkta åtgärder. Genom införandet av en synpunkts- och klagomålspolicy gavs medborgarna möjlighet att snabbt föra fram sina åsikter. Under inkom fyrtio åsikter, varav fyra var anonyma. Åtgärder med anledning av synpunkter och klagomål vidtogs i trettio fall. Föreningar och byalag var kommunens samarbetspartner. De hade möjlighet att påverka hur avsatta medel skulle användas för uppfräschning av den yttre miljön. De medverkade också vid de årliga städ- och planteringsdagarna. Positiv befolkningstrend att kommunen upplevs så attraktiv att invånar antalet ökar. Det gäller alla åldersgrupper, men behovet är störst i åldrarna år. För att detta ska lyckas måste ett varierat och lockande bostadsbyggande starta. Bostadsstandarden och hyresnivån måste vara konkurrenskraftig. Ekonomi i balans Det är viktigt att kommunen bygger upp en uthållig ekonomi präglad av god hushållning. Det kan bara uppnås genom att ekonomin tillåts sätta gränserna för verksamheternas omfattning. Kommunen måste därför ta fram en plan som bygger på denna långsiktig het. I första hand gäller det att anpassa verksamhetsvolymen under 2011 och 2012 för att hållbarhet ska uppnås i framtiden. Viktiga händelser Under senare delen av initierade koncernledningen att projektet marknadsföring och attityder skulle tas fram. Detta projekt ska stödja arbetet med att nå målen i visionen. Kommunstyrelsen arbetade vidare med att stärka koncerntänkandet. Syftet är att målen tolkas som en gemensam angelägenhet för hela koncernen så att alla drar åt samma håll. Under hösten utbildades delar av personalen i Laxå kommun, Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter. Utbildningen syftade till att klargöra det gemensamma uppdraget, samt peka på hur alla måste vara goda ambassadörer för kommunen. Den gemensamma miljönämnden för Laxå, Askersund och Lekeberg startade 1 januari. Under året beslutade de tre kommunerna att inrätta en gemensam byggnämnd med start 1 januari Stationsområdet förvärvades och projektet Resecentrum i Laxå påbörjades men blev försenat på grund av vädret. Arbetet med att skapa en omlastningsterminal för timmer, grus och makadam fortsatte, men tidplanen för genomförandet ändrades och projektstart för terminalen förväntas bli under våren Antalet kommuninvånare fortsatte tyvärr att minska. Vid årsskiftet var befolkningen personer. Födelsenettot var minus 55 och flyttningsnettot minus 52. Satsningen på att locka nya kommuninvånare till Laxå fortsatte med exploateringsprojektet sjönära tomter. Ytterligare ett centralt seniorboende med tolv nya lägenheter färdigställdes vilket förhoppningsvis ska bidra till i första hand lediga villor för yngre barnfamiljer. Kommunstyrelsen 7

8 Andra händelser y Rekrytering av ekonomichef och kommunsekreterare. y Ny grafisk profil. y Kostnaderna för snöröjning ökade kraftigt. y Beslut om att investera i ett nytt löne- och personalsystem. y Avtal med Migrationsverket att ordna fem boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn, varav tre platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. y Diskussioner med övriga länskommuner att bilda Nerikes Bergslagens Återvinning för att säkra hanteringen och återvinning av avfall. y Fortsatt aktivt deltagande i Småkoms (nätverk för små kommuner) konferenser om bostadsbyggande, tillgängligheten till statliga myndigheter och infrastrukturfrågor bland annat. Årets resultat Kommunstyrelsen med tillhörande verksamheter gick med underskott ( tkr). De största avvikelserna var undertäckning av Kunskapens hus, vinterskötseln av gator och vägar, gatubelysningen samt högre kostnader för kommunens fastigheter. Anslaget för satsningar (1 000 tkr) utnyttjades med 640 tkr. Kommunstyrelsen 8

9 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Ökad delaktighet i valet. Fler direktkontakter mellan medborgare och politiker. Attraktivt boende. Marknadsundersökning. Ett strukturerat arbete pågick för att få ett högt valdeltagande. Planering och metod var under utveckling. Genomfördes som en grund för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Vidgad arbetsmarknad. Antalet nya företag ska överstiga 25 under året. Vidgad arbetsmarknad mot service- och tjänstesektorn. Andelen arbetstillfällen inom service- och tjänstesektorn ska öka med 5 %. Utveckla Laxå kommun som varumärke. Genomföra utbildning i mediehantering. Målet uppfylldes. Andelen arbetstillfällen ökade men målet 5 procent nåddes inte helt. Kontakter togs med ett företag. Fler alternativ bör undersökas. Chefsgruppen hade ett utbildningstillfälle. Utbildning för politiker kvarstår. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Tydlig koppling mellan kvalitet och ekonomi. Förändringar efter genomförd internkontroll medförde en högre kvalitet samt lägre hanteringskostnader. Införandet pågick. Kommunstyrelsen 9

10 Drift Intäkter/kostnader (tkr) Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Avvikelse Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar Projekt Redovisning Årsbudget Prognos 2011 Prognos 2012 Gång o. cykelbro, Centralskolan Lekplatser Kundfaktureringssystem Datorer Utbyggnad, nätverk Personalsystem Resecentrum Totala investeringar Personalenheten Sammanfattning Året dominerades av en utredning om att byta personal system samt en analys av rutinerna för att följa upp kommunens sjukfrånvaro kommer att präglas av personalanalyser i samband med kommunens förändringsarbete inför budgeten Dessutom ska bytet av personalsystemet genomföras. Övergripande utredningar kring vikariehantering och koncernadministration kan ge förslag till förbättringsområden med effektiviseringar som följd. Djupare analyser av kommunens sjukfrånvaro och arbetet med måluppfyllelse ska prioriteras under Årets verksamhet Personalenheten ger stöd till medarbetare, chefer och till den politiska ledningen. Enheten svarar också för folkhälsoarbete, företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande åtgärder, arbetsmarknadsenheten samt verksamhetsadministrationen. Kommunstyrelsen Framtiden Kommunens ekonomiska läge kommer att kräva stora insatser från personalenheten i form av deltagande i olika omstruktureringsprocesser. Under 2011 ska dessutom bytet av personalsystem genomföras. Folkhälsogruppen fortsätter revideringen av folkhälsoplanen. Rapporter och förslag utifrån ovannämnda övergripande utredningar ska lämnas under våren Arbetet präglades av ett omfattande utredningsarbete för att byta personalsystem och på hösten beslutade kommunstyrelsen att detta skulle ske. Översynen av administrativa rutiner och processer fortsatte med utredningar om vikariehanteringen och koncernadministrationen. 10

11 Folkhälsogruppen påbörjade uppdateringen av folkhälsoplanen. Arbetsmarknadsenheten samarbetade med Arbetsförmedlingen om aktiviteter för att arbetslösa skulle komma in på arbetsmarknaden, till exempel genom servicelag och feriearbeten. Ett måldokument för arbetsmarknadsenhetens verksamhet började tas fram. Måluppfyllelse Minskad sjukfrånvaro och ökad grad av friskhet Under följdes sjukfrånvaron upp och jämförelser gjordes mellan 2008 och Måluppfyllelsen för korttidsfrånvaron uppnåddes inte för 2009 men långtidsfrånvaron minskade mer än det uppsatta målet. Det totala antalet sjukdagar per person minskade men det uppsatta målet för 2009 uppnåddes inte. I början av 2011 görs motsvarande uppföljning mellan 2009 och. Professionella medarbetare Arbetet med ansvars- och befogenhetsbeskrivningar har pågått sedan 2009 och kommer att slutföras under Internservice Sammanfattning En ny chef rekryterades och tillträdde i maj i samband med att olika yrkesgrupper sammanfördes till en enhet. Regler och riktlinjer utarbetades för ärende- och arkivhantering. Valet innebar omfattande arbete för valhandläggarna. Samverkan inom it-området i kommunerna i Sydnärke strukturerades genom att ett antal uppdrag från Sydnärkegruppen gavs till it-rådet i Sydnärke. En telefoniupphandling började planeras tillsammans med övriga kommuner i Sydnärke. Årets verksamhet Enheten består av vaktmästare, nämndsekreterare, arkivassistent, konsumentsekreterare tillika överförmyndare, it-tekniker, assistenter och handläggare. Planeringen för en ny telefoniupphandling innebar omfattande arbete med att ta fram uppgifter och behov. Arbetet sker i samverkan med övriga kommuner i Sydnärke. Utbildning i ärendehantering genomfördes för berörd personal i slutet av. Ekonomienheten Sammanfattning Under året har Laxå kommun bytt ekonomichef som delvis påverkat enhetens arbete. En period fanns inhyrd konsult i befattningen. Budgetprocessen för 2011 års budget har påverkats av att var ett valår. Framtiden Kommunens ekonomiska läge kommer att kräva fortsatt stora insatser från ekonomienheten i form av olika projekt och utredningar. Den nya lagstiftningen om allmännyttiga bostadsföretag och upphandling kommer att påverka arbetssätt och koncerninterna tjänster mellan kommunen och kommunala bolag. En ny budgetprocess ska utarbetas och fastställas. Årets verksamhet Ett arbete har påbörjats med att förbättra och samtidigt förenkla ekonomihanteringen. Till viss del har detta införts i 2011 års budget. Enheten hade en central roll i det förändrings arbete som startat, vilket medförde en stor mängd utredningar och alternativa budgetförslag. Framtid Telefoniupphandling och uppgradering av nuvarande växel genomförs. Utbildning i växel och telefoni sker hösten Ny telefonilösning ska vara klar till årsskiftet 2011/2012 då nuvarande serviceavtal upphör. Kommunstyrelsen 11

12 Näringsliv och turism Sammanfattning Återhämtningen för företagen gick snabbare än väntat. Varslen avtog och återanställningar kom igång. Ungdomsarbetslösheten var dock fortfarande hög. Konjunkturuppgången väntas fortsätta vilket förbättrar situationen. Under året registrerades 37 nya företag, huvuddelen aktiebolag (källa: Bolagsverket) vilket kan jämföras med 21 företagsregistreringar E20-projektet (utbyggnad till motorväg) fortlöpte i samverkan med företag, kommuner, regioner och andra intressenter utmed E20. Arbetet med sjönära tomter fortskred, men några större investeringar förväntas inte före ytterligare ett års konjunkturuppgång. Den negativa trenden fortsatte när det gällde befolkningsutvecklingen (även om november hade en nettoökning med 24 personer). Framtiden Flera företag märker en orderökning och ser därför positivt på framtiden (olika mycket dock, beroende på bransch). År 2011 bedöms bli ett bättre år för företagen, i synnerhet för små leverantörer till större producerande bolag. Det kommer dock att ta tid innan företagen återhämtat sig helt. Årets verksamheter Projektet nyföretagarservice i samverkan med Askersund, Hallsberg, Kumla och Sydnärkes Nyföretagarcentrum arrangerade fem gruppinformationer och ett antal rådgivningar. Nyföretagandet ökade kraftigt. I kommunen nyregistrerades 37 företag, varav nästan hälften var aktiebolag. Resultatet är det högsta på tio år och motsvarar 6,4 företag/1 000 inv. Måluppfyllelse Det lokala tillväxtprogrammet, som är styr dokumentet för kommunens näringslivsutveckling, gäller tills det uppdateras Inom flera områden visar det sig att flera av målen uppfylldes, särskilt inom områdena entreprenörskap och nyföretagande. Samhällsbyggnad Sammanfattning Under året bildades en gemensam plan- och byggförvaltning för Laxå, Lekeberg och Askersund. Den nya förvaltningen, som fick namnet Sydnärkes Byggförvaltning med säte i Askersund, startar verksamheten 1 januari Ett program för bostadsförsörjningen arbetades fram och sändes på remiss. Programmet förväntas bli antaget under första halvåret Kommunstyrelsen Turismen fortsatte utvecklas till en betydande näring i kommunen. Nya entreprenörer inom näringen tillkom även detta år. Samarbetet med Askersund om en turistbroschyr avslutades. Däremot fortsätter samarbetet om den globala marknadsföringen. Kunskapens Hus hade fortfarande problem att fullt ut finansiera sina kostnader. Antalet bokningar av konferenslokaler, som avtog kraftigt 2009, nådde inte samma nivå som tidigare. Laxå Rotary arrangerade företagarluncher en gång i månaden. Mötena besöktes i snitt av företag. Årets företagare blev Albin Sjöstedt, Albins Maskinservice. Det regionala utvecklingsarbetet fokuserade på förstudien BRO, Business Region Örebro. Det bygger på samverkan i regionen för ett effektivare näringsliv som skapar högre tillväxt. BRO beräknas omsättas i konkret handling under Framtid Den nya plan- och byggförvaltningen (Sydnärkes Byggförvaltning) kommer att förbättra servicen betydligt vilket troligen kommer att påverka ny- och ombyggnaden. Enheten får en viktig beställarroll för exploatering av mark för bostäder och industri, samt för projekt avseende kommunens fastigheter. Ett antal större exploateringar blir troligen nödvändiga för utvecklingen av Laxå. Verksamhet Bygget av Laxå Resecentrum pågick där första etappen av fyra var i slutfasen. Under våren startar etapp 2. Projektet Ramundeboda Konvent erhöll bidrag till en förstudie av det kulturhistoriskt intressanta området vid Borasjöns norra strand. Ramundeboda Konvent ska bli ett turistmål med fokus på historien för dem som åker på E20. 12

13 Antalet besökare på Energicentrum minskade. Beredskap Sammanfattning Ett gemensamt krisseminarium för Hallsberg och Laxå arrangerades med cirka 25 deltagare från kommunens krisgrupp Posom (psykiskt och socialt omhändertagande) och sociala verksamheter. Beslut togs att utreda ett eventuellt införande av kommunikationssystemet Rakel i länets kommuner. Ett avtal slöts med SOS Alarm angående utlarmning med mera vid extraordinära händelser i kommunen. Utbildning i krisinformation genomfördes för 21 administratörer. Ett projekt om informationssäkerhet startades. Framtid Med anledning av ny mandatperiod kommer Krisledningsnämnden att utbildas. Ett arbete med styr-el kommer att genomföras som en del i det nationella projektet. Planerna gällande krisledning och krisinformation kommer att revideras under Andra steget i arbetet om informationssäkerhet kommer att genomföras. Risk- och sårbarhetsanalysen ska revideras. Ett reservkraftsaggregat ska installeras i kommunhuset. Kollektivtrafik Sammanfattning Kommunen samarbetade med Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad om utvecklingen av Värmlandstrafiken. Utfallet för färdtjänsten visade att resorna blev något fler än budgeterat. Antalet resenärer med Laxåturen fortsatte att öka. En satsning på ett nytt resecentrum startade. Framtid Projektet mer koll startar under Projektet syftar till en bättre samordning mellan olika kollektivtrafikformer. År 2012 införs en ny lag för hur kollektivtrafiken ska bedrivas. En regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas och en skatteväxling kommer att genomföras. Kommunstyrelsen 13

14 Byggnadsnämnden Sammanfattning Verksamheten innefattar bygglovshantering och eventuell strandskyddsdispens kopplat till det. Byggnadsnämnden har även tillsyn på bryggor och anläggningar i och kring vatten (vattenverksamhet). Vattenverksamheten kan antingen vara tillstånds pliktig eller anmälningspliktig, beroende på omfattning av verksamheten. Det sammanlagda antalet bygglov var 86 varav 72 ärenden hanterades på delegation och 14 i nämnden. Sex sammanträden hölls enligt planeringen. Internkontroll genomfördes vid två tillfällen vid vilka nämndens presidium deltog tillsammans med den ansvarige tjänstemannen samt en ekonom. Framtid En gemensam byggförvaltning och byggnadsnämnd (Sydnärkes Byggförvaltning) för Lekeberg, Laxå och Askersund skapades. Verksamheten startar 1 januari Beslut om en gemensam grundtaxa för bygglov fastställdes för att förutsättningarna ska vara desamma i alla kommunerna. Den nya förvaltningen måste se till att handläggningstiderna blir kortare. Det ökar förtroendet för förvaltningen och ger en mer positiv bild av kommunen. Nettokostnaden var något högre än budget, men inom felmarginalen. Byggnadsnämnden 14

15 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal uppnått delvis uppnått delvis uppnått Kommentarer Högre servicenivå. Bygglovsärenden ska handläggas effektivt och med hög servicegrad. Målet uppnåddes. Utveckling Styrtal uppnått delvis uppnått delvis uppnått Kommentarer Kompetensförsörjning avseende bygglovshandläggning genom samarbete med angränsande kommuner. Den gemensamma byggförvaltningen och byggnads nämnden innebar en hög kompetensförsörjning. Ekonomi Styrtal uppnått delvis uppnått delvis uppnått Kommentarer Intäktsökning genom avgift för utsättning av husgrunder. Målet uppnåddes. Drift Intäkter /Kostnader (tkr) Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Avvikelse Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Byggnadsnämnden 15

16 Sydnärkes miljönämnd Sydnärkes miljönämnd Sammanfattning Lekebergs kommun gick med i samarbetet om en gemensam miljönämnd- och förvaltning. Samarbetet skapar förutsättningar för specialisering, förbättrar möjligheten till rekrytering och minskar sårbarheten. Verksamheten bedrevs enligt miljönämndens tillsynsplan. Så gott som samtliga projekt genomfördes i överensstämmelse med framtagna projektplaner. Uppdraget att samordna Laxå och Askersunds miljöstrategier krävde stora insatser och kommer även att göra det Miljönämndens budget och ekonomi var i balans. Framtid Enligt tillsynsplanen gäller fortsatt fokus miljö- och livsmedelstillsynen. År 2011 kommer förhållandevis stora resurser läggas på införandet av miljödiplomeringssystemet. I början av året påbörjas inventeringen av enskilda avlopp i Lekeberg (Svartåns tillrinningsområde). Arbetet genomförs av en konsult. 350 enskilda avlopp per år ska inventeras. Intäkter från tillsyn och tillstånd vid inventeringen beräknas täcka kostnaderna med en eftersläpning på ett par år. Årets verksamhet Från årsskiftet kom Lekebergs kommun med i samarbetet om en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning. En ny tjänst som kommunekolog och miljöhandläggare inrättades i början av året. Därefter började ett naturvårdsprogram för Laxå och Askersund tas fram. Såväl miljö- som livsmedelstillsynen i Lekebergs kommun var eftersatt och miljöförvaltningen ägnade en relativt stor del av tillsynsarbetet där. Införandet av miljöledningssystemet miljödiplomering påbörjades under året i de båda kommunerna. Bland annat utbildades all personal i Laxå kommun i miljöförvaltningens regi. Det framgångsrika projektet Klimatpiloterna avslutades och kommer att påverka det miljöstrategiska arbetet flera år framåt. Samarbetsprojekt Alsen mellan länsstyrelsen och miljöförvaltningen var framgångsrikt. Det kommer att leda till en rad konkreta åtgärder för att minska övergödningen av sjön Alsen i Askersunds kommun. Åtgärderna beskrivs i den åtgärdsplan som blev klar i slutet av året. Projektet bedrivs i nära samarbete med lokala lantbrukare och tekniska förvaltningen. Inom ramen för projektet inventeras cirka 450 enskilda avlopp inom tillrinningsområdet för Alsen. Arbetet med förorenad mark fortsätter och har hög prioritet. En stor del av arbetet gäller Johannesborgs f.d. vaskverk och Rönneshytta f.d. sågverk. För vaskverket pågick projekteringen under och konkreta saneringsåtgärder påbörjas Miljötillsynen har genomförts enligt tillsynsplanen och så gott som samtliga större objekt, inklusive lantbruk, har besökts. Det var ett fortsatt stort intresse att etablera vindkraft i samtliga tre kommuner. Miljöförvaltningen var under året engagerad i ett betydande antal projekt med olika omfattning. Lekeberg tog fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft. Miljöförvaltningen är representerad i arbetsgruppen. Ett ansenligt antal inkommande ärenden behandlades. Totalt diariefördes ärenden. Verksamheten bedrevs inom budgetram. 16

17 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Högre servicenivå. Mätning visade fortsatt hög servicenivå. Nämnden gavs i snittbetyg 4,5 på en femgradig skala. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Verka för minskad klimatpåverkan. Bedriva en effektiv och behovsanpassad tillsyn inom samtliga verksamhetsområden i enlighet med fastställd tillsynsplan. Detta gjordes inom ramen för införandet av miljö ledningssystemet miljödiplomering och skapar ett effektivt miljöarbete i kommunen. Projekt och verksamhet bedrevs enligt tillsynsplanen. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer En väl fungerande internkontroll. En väl avvägd avgiftsnivå. Ekonomi går före verksamhet. Varje månad gjordes en ekonomisk uppföljning. Ny gemensam taxa beslutades i december Nettokostnaden överskred inte budget. Drift Intäkter/Kostnader Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Avvikelse Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Driftbidrag Askersund Lekeberg Totalt (andel Laxå) Sydnärkes miljönämnd 17

18 Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolan och skolan, skol- och förskoleluncher i kommunen samt för kommunens fritids- och kulturverksamhet. Målen i kommunens förskoleplan och skolplan följs upp i den årligen upprättade kvalitetsredovisningen för den pedagogiska verksamheten och sänds till Skolverket. Föreningarna är en viktig del i kommunens framtid. Stödet till dem kan vara avgörande för deras fortsatta verksamhet. Förskolan och fritidshemmen får en starkare ställning i nya skollagen. Det ställer högre krav på kompetens inom förskola och fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden Ansvaret för den offentliga utbildningen efter grundskolan har kommunen överfört till Sydnärkes utbildningsförbund. Kommunens kostnader för denna verksamhet redovisas som kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Skolbibliotek finns i samtliga skolor, folkbibliotek i Finnerödja och Hasselfors och huvudbibliotek i Laxå. En biblioteksplan och en kultur- och fritidsplan följs upp och utvärderas vid kalenderårets slut. Kommunen har förskolor 1 5 år i Tived, Finnerödja, Hasselfors och Laxå. Förskoleklass till åk 6 finns i Finnerödja, Hasselfors och Laxå och åk 7 9 i Laxå. Lunch till förskolan och skolan lagas vid de två köken i Finnerödja och Laxå. Fritidsgårdar drivs av föreningar i Röfors, Finnerödja och Hasselfors. I Laxå finns fritidsgården i Allaktivitetshuset där även annan verksamhet bedrivs i samarbete med föreningar och studieförbund. Framtid Framtiden handlar bland annat om hur många enheter som ska finnas inom förskolan och skolan. Elevantalet fortsätter minska något år till, men sedan stabiliseras födelsetalen till cirka 50 barn per år. Kostchefen som pensionerats kommer inte att ersättas. Personal- och utvecklingsansvaret läggs på verksamhetschefen. Efterfrågan på platser stiger i både förskolan och fritidshemmen vilket i sin tur ökar personalbehovet. Skolan kommer att fokusera på nya skollagen och nya läroplanen och de krav som den ställer på exempelvis ämnesbehörighet när betyg ska sättas från årskurs 6. En kartläggning pågår för att bedöma vilka kompetensinsatser som behövs för att klara uppdraget. Behovet av stöd ökar, redan tidigt i förskolan. Att möta det kräver större kompetens hos personalen. Utöver stöd från personal behöver eleverna datorer med pedagogiska program. Ekonomin påverkas av om den pedagogiska personalen behöver förstärkas eller kompetensutbildas. De små enheterna har en högre kostnad för personal och lokaler och verksamheten kan förtätas, vilket kräver ombyggnad på vissa enheter och tomställning av andra. Årets verksamhet Förskolan erbjuder plats inom en månad från det att behov uppstått. Behovet av plats för små barn var stort inför Vissa justeringar i barngrupperna genomfördes för att alla som önskar får en plats. Begreppet kvällsomsorg har ändrats till omsorg på obekväm arbetstid eftersom det även finns behov av tidig morgonomsorg. Prioriterade arbetsområden är demokratiska förhållningssätt, matematik, svenska, naturkunskap och miljö. 18

19 Fritidshemmen hade nätverksträffar på temat kvalitetsarbete i fritidshem. Det utmynnade i att fritidshemmen föreslog egna lokala arbetsplaner för att stärka fritidshemmens ställning och öka kvaliteten. Värdegrundsarbete, delaktighet och utevistelse är hörnstenar i fritidshemmens verksamhet. Förskoleklassens personal träffades i nätverk för pedagogiska samtal. De deltog även i svenska- och matematiknätverk med skolpersonal för att arbetet med röda tråden ska hänga ihop. Skolans elevantal minskade med 31 elever. Organisationen drogs ner med 1,2 lärartjänster. Behovet av ämneslärare sjönk något, vilket fick till följd att de inte fyllde sina tjänster helt. Den tiden användes till vikariat. Resultaten på nationella proven försämrades något, men behörigheten till gymnasieprogram blev högre (94 %). Kompetensutveckling skedde i linje med den kritik skolinspektionen haft. Kvalitetsarbete, uppföljning, måluppfyllelse och stöd till barn, elever. Nämnden beslutade att avveckla personalresurspoolen vilket inte verkställdes. Den personalen användes tills vidare för att stärka elevstödet. Folkbibliotek bedrevs vid kommunens tre bibliotek. Skolbibliotek fanns på varje skola, bemannade av biblioteket. Kostverksamheten såg över vilka förändringar som kunde åstadkommas i arbetet med klimatsmart mat, såväl internt som i samarbetet med länets kommuner. Föreningarna tillförde stort mervärde till kommunen och det är viktigt med samarbete och ekonomiskt stöd. Sommarlovsaktiviteter var ett resultat av detta vilket kommer alla barn 7 12 år till del. Barn- och utbildningsnämnden 19

20 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Hålla medborgarna informerade via hemsida, press, möten och skriftliga utskick. Fostra barn och ungdomar till demokratiska medborgare. Bredare samverkan. Samtliga verksamheter arbetade med att hela tiden förbättra informationen på alla nivåer. Olika typer av råd fanns på skolorna. Elevråd på alla skolor. U-forum 2 gånger per termin. Ett dialogforum mellan kommuner och föreningsliv skapades. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Valbara profiler. Livskvalitet och folkhälsa skapar vi tillsammans. Tre profiler slogs samman till två på grund av elevernas val. I förskolan och skolan jobbades kontinuerligt med att utveckla arbetsformer som främjar fysisk aktivitet, friluftsdagar, goda matvanor, hälsa och lärande, klimatkunskap samt livskunskap. Medarbetare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Intresserade och kunniga medarbetare. Goda förebilder och ambassadörer för Laxå kommun. Varje områdeschef ansvarade för att motivera sin personal. Kompetensutveckling var en viktig del som medförde kostnader. Personalen följde de mål och riktlinjer som fanns, hade en mycket god serviceanda samt talade väl om kommunen som arbetsgivare. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Barn- och utbildningsnämnden Verksamheten ska anpassas till de beslutade ekonomiska ramarna. Internkontroll. Verksamheten anpassades inte till beslutade ramar. Beslut om avveckling av personalresurspool verkställdes inte varför nämnden hade fler anställda än budgeterat. Ansvariga chefer måste kontrollera bättre att nyanställda och timanställda lämnar in utdrag innan tjänstgöring påbörjar. Registrering av inlämnade utdrag fungerade. Avtalstroheten var god. 20

21 Drift Intäkter /Kostnader Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Prognos Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar Projekt Redovisning Årsbudget Prognos 2011 Prognos Möbler, Saltängen Möbler, Finnerödja skola Upprustn musiksal Upprustn bildsal It-utrustning It-utrustning bibliotek Av-utrustning grundsk Rex net Komp hjälpmedel Totala investeringar Ekonomiskt utfall Resultat: tkr Verksamheten gick in i året med ett behov av att minska kostnader med tkr efter ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen på tkr. Kostnadsminskningen skulle åtgärdas genom att avveckla personalresurspoolen. Det genomfördes inte eftersom personalen användes till att fylla behovet av stöd till elever. I övrigt höll verksamheterna budgetramarna. Lokalkostnaderna blev tkr högre än budgeterat. Kostnadsökningen täcktes av kommunstyrelsens tillläggsanslag. Det största överskottet fanns inom skolskjutsansvarig och kost. Överskottet för skolskjutsar berodde på att samtliga skjutsar skedde inom avtalet; inga extra skjutsar tillkom. Kostverksamhetens överskott berodde på god hushållning med tilldelade medel. Barn- och utbildningsnämnden 21

22 Social- och omsorgsnämnden Sammanfattning Social- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: y individ och familjeomsorgen y äldreomsorg y hemvård y LSS (lagen om stöd och service) y samverkan och förebyggande verksamhet y utskänkningsärenden och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel. Framtid I Laxå kommun var 25 procent av invånarna över 65 år medan genomsnittet för landet var 17 procent. Andelen 75 år och äldre var 12 procent i Laxå mot 9 procent i länet och riket. Från år 2000 till 2020 beräknas antalet personer över 80 år fördubblas. Detta inger betänkligheter inför framtiden. Kommunen har dessutom ett ålderstiget bostadsbestånd med små hygienutrymmen. Detta komplicerar kommunens huvudinriktning vård i hemmet. Dock har på senare tid ett antal lägenheter byggts om med centralt läge i Laxå tätort. Årets verksamhet De viktigaste händelserna under året var: y Demensboendet Solhöjden öppnade. y Kostnader för försörjningsstöd var fortsatt låga. y Kostnaderna för omhändertagande steg. y Nämnden deltog i det riksomfattande projektet kostnad per brukare. y Ny organisation inom äldreomsorgen. y Ett nytt LSS-boende uppfördes och togs i anspråk. y Brandskyddsutbildning. y Miljöutbildning. y Poolorganisation permanentades. y Årsarbetstid infördes. y Medicinskt ansvarig för rehabilitering (mar) gemensam med Degerfors. y Utökat öppethållande av dagvård för dementa. y Flytt av arbetsterapeutverksamheten till Gläntan och Solhöjden. y Inspektion av Socialstyrelsen. y Nyckelfria lås. Administration Ett kvalitetssystem håller på att byggas upp inom den sociala verksamheten. Social- och omsorgsnämnden En tendens att flytta till huvudorten kan märkas, och frågan är om äldreomsorgen på sikt ska ytterligare fokuseras mot tätorten. Större bemanning nattetid kommer att behöva göras. Socialstyrelsen har kritiserat kommunen för brister inom det. En viktig fråga är servicehuset Björkhagen. Servicehuset behöver rustas och få ett modernt kök och moderna hygienutrymmen. Ett nytt korttidsboende för LSS-verksamheten är något som också utreds. Försäkringskassans mer strikta bedömning är oroande beträffande försörjningsstödet även som behovet av placeringar av barn och ungdomar. Individ- och familjeomsorgen Försörjningsstödet ökade inte i någon nämnvärd omfattning trots lågkonjunkturen. Antalet hushåll med försörjningsstöd var fortsatt mycket lågt. Samarbetet med arbetsmarknadsenheten fungerade bra. Inom barn- och ungdomsvården noterades ökade kostnader för institutionsvård. LSS Vid årets slut fanns 18 brukare i bostad med särskild service för vuxna. 6 brukare har valt kommunen som assistansutförare och 4 brukare har valt extern assistansutförare. Daglig verksamhet ingår i LSS-området och 21 brukare var under året på denna aktivitet. 22

23 Äldreomsorg Hemvård: Personer med allt större vårdbehov vårdas i det egna hemmet. Nyckelfria lås installerades, vilket innebär att dörrarna öppnas med hjälp av mobiltelefon. Larmen uppdaterades med flera funktioner. En omdisponering av personal gjordes eftersom behovet minskade i Finnerödja-Tived och Björkhagen och ökade i Laxå och Röfors. Särskilt boende: På Tivedsgården avvecklades tre avdelningar. På Tivedsgården fanns tre platser för att täcka korttidsbehovet (buffertboende). På Edegården fanns tre tvårummare, vilket möjliggjorde boende för makar. Två lägenheter användes periodvis för korttidsvård, vilket medfört ett intäktsbortfall. Arbetsbelastningen var hög Demensboenden: Extra resurser sattes in med anledning av särskilt vårdkrävande boende. Korttidsvård: Periodvis var Gläntan överbelagd och buffertplatserna användes. Det medförde i de flesta fall krav på extra personalresurser. Sjuksköterskor: Tillgång till sjuksköterska fanns dygnet runt. Dessutom fanns en demenssjuksköterska. Sjukvården blev allt mer avancerad eftersom allt fler svårt sjuka valde att vårdas i hemmet. Distriktsarbetsterapeuter: Dagrehabiliteringen upphörde och istället infördes hemrehabilitering. Här ingår ett samarbete med en sjukgymnast från primärvården som delas med Degerfors kommun. Nattpatrullen: Arbetsbelastningen ökade med anledning av dels en allt äldre befolkning, dels allt svårare sjuka som vårdas inom hemsjukvården. Den palliativa vården i eget boende har ökat. MAS: Under året inkom 369 avvikelserapporter mot 316 året innan. Avvikelser i läkemedelshanteringen minskade från 30 till 13. Fallrapporterna ökade från 286 till 355. Verksamheten anslöt sig till senior alert där riskerna för fall och undernäring bedöms och åtgärder sätts in. Alla dödsfall inom äldreomsorgen började registreras i det palliativa registret. Social- och omsorgsnämnden 23

24 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Anhörigträffar ska hållas vid ett tillfälle per år. Handikapp- och pensionärsrådet ska ha fyra sammanträden under året. Alla personer över 75 år erbjuds besök en gång per år. Alla personer över 80 år erbjöds ett besök. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Fem nya handlingsplaner ska utvecklas under året. Beläggningsgraden ska vara minst 97 %. Nettokostnaden per verksamhet ska inte överstiga budgeten. Drift Intäkter/Kostnader Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Prognos Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Social- och omsorgsnämnden Investeringar Projekt Redovisning Årsbudget Prognos 2011 Prognos Möbler, Solhöjden Inventarier Möbler, lyftar Ramunderg Modulsäng Tallbacken, nytt boende Totala investeringar

25 Personalredovisning Kostnader för arbetskraft (mkr) År Mkr Ökning/minskning, mkr ,7 +0, ,7 +/ ,3 5,4 190,9 +7,6 Kostnaden för arbetskraft ökade jämfört med året före. Större delen av ökningen var lönekostnader. I kostnaden för arbetskraft ingick löner, förändring av semesterlöneskuld, kostnadsersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Första november var antalet anställda 483 personer exklusive timavlönad personal. Av dessa var 453 stycken tillsvidareanställda och 30 var tidsbegränsade. Jämfört med 2009 minskade antalet tillsvidareanställningar med 7 medan tidsbegränsade anställningar ökade med 10. Antalet årsarbetare var 429, en ökning med 3 årsarbetare. Definition av årsarbetare: Alla anställningar som är öppna för lön exklusive timavlönade anställningar. Ledigheter är inte borträknade. Tillsvidareanställningar (-11-01) Verksamhet Totalt Jmf totalt 2009 Kvinnor Män Kvinnor % Män % Kommunstyrelsens ansvarsomr: Adm tekn miljö och arbetsmarknadsåtgärder 60 +/ Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Totalt Visstidsanställningar (-11-01) Verksamhet Totalt Jmf totalt 2009 Kvinnor Män Kvinnor % Män % Kommunstyrelsens ansvarsomr: Adm tekn miljö och arbetsmarknadsåtgärder Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Totalt Personalredovisning 25

26 Åldersstruktur Medelåldern för tillsvidareanställd personal var 48,62 år, en ökning med 0,14 år. Kvinnornas medelålder var 48,52 år och männens 49,60 år. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är medelåldern vid central administration 51,13 år, teknik och miljö 44,09 år och lokalvård 53,93 år. Inom barn- och utbildningsnämndens område var medelåldern inom förskola och barnomsorg 49,34 år, inom skolan 48,39 år, biblioteken 54,57 år och inom skolmåltidsverksamhet 51,50 år. Inom social- och omsorgsverksamhetens område var medelåldern inom individ- och familjeomsorg 48,05 år och inom äldreomsorg och LSS 47,59 år. Åldersintervall för tillsvidareanställningar Åldersintervall per verksamhet år år år år 60 år Kommunstyrelsens ansvarsområde: Adm tekn miljö samt arbetsmarknadsåtgärder Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Tillsvidareanställningar, totalt Personalredovisning 26

27 Personalomsättning 19 personer fick en tillsvidareanställning. Av dessa konverterades 9 vikariat enligt lagen om anställningsskydd, LAS 5. Arbetad tid och frånvaro Månadsavlönad personal nettoarbetstid, Övrig led tid Netto arb tid 31 medarbetare slutade sin tillsvidareanställning, 16 på grund av pensionsavgång och 11 efter egen uppsägning. 2 medarbetare slutade på grund av arbetsbrist och 2 avled. Heltidsarbete Vid mättillfället 1 november hade 60,71 procent av de tillsvidareanställda en heltidsanställning. För kvinnorna var andelen 57,66 procent och för männen 90,48 procent. Totalt steg sysselsättningsgraden med 0,71 procent ,83 11,27 2,78 3,79 74, ,16 11,08 3,33 3,50 74,92 6,61 11,04 3,46 2,88 76,01 Tabellen visar nettoarbetstid samt frånvaron uppdelad på fyra områden. Frånvarotid där frånvaroorsaken är både sjukdom och semester räknas endast in under semesterfrånvaro. Timavlönad personal arbetade timmar, samtliga verksamheter Antal arbetade timmar, år Timmar (anst enl HÖK) Timmar (anst enl PAN) Timmar omräknat till årsarbetare 32,95 6,02 22,25 5,74 23,75 5,56 samtliga verksamheter (procent) År Sjuk Semester Föräldraled Fyllnadstid och övertid, arbetade timmar, samtliga verksamheter År Fyllnadstid Enkel övertid Kval övertid Omräkn till årsarb , , ,44 Personalredovisning 27

28 Arbetsmarknadsåtgärder Under omfattades totalt 52 personer under hela eller del av året av någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Det var en ökning med 17 personer jämfört med Av dessa hade 8 haft anställning med lönebidrag, 9 med offentligt skyddad anställning, 4 med trygghetsanställning, 4 med utvecklingsanställning, 3 med FAS3-placering och 2 med nystartsjobb. 22 personer hade haft praktik, arbetsprövning eller arbetsträning. Under sommaren tackade 46 ungdomar år ja till erbjudande om feriepraktik. Frisknärvaro Totalt 530 månadsavlönade personer var anställda i Laxå kommun under hela eller del av året. Av dessa hade 210 personer inte haft någon sjukdag och 117 max fem sjukdagar. Frisknärvaron (andelen personal med inga eller få sjukdagar) var 61,70 procent. Året innan var frisknärvaron 58,9 procent. Förebyggande åtgärder och aktiviteter All personal hade tillgång till Feelgoods träningslokal. Sammanlagt 93 personer tränade vid tillfällen. Antalet personal som utnyttjade träningslokalen ökade jämfört året innan då sammanlagt 59 personer tränade vid sammanlagt tillfällen. Inom flera av kommunens verksamheter hade personalen tillgång till massagestol. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har redovisats enligt de sju nyckeltal som föreskrivs vid årsredovisning. I urvalet ingår all personal, inklusive timavlönad personal. Nyckeltal (procent) Personalredovisning Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 6,69 Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid 60,81 Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 7,11 Sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,91 Sjukfrånvarotid (29 år eller yngre) i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid (29 år eller yngre) 2,54 Sjukfrånvarotid (30 49 år) i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i samma åldersgrupp 5,98 Sjukfrånvarotid (50 år eller äldre) i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i samma åldersgrupp 7,77 Den totala sjukfrånvarotiden i förhållande till ordinarie arbetstid minskade med 0,69 procent. Den del av sjukfrånvarotiden som är längre än 60 dagar sjönk med 3,45 procent. 28

29 De kommunägda företagen Sammanställt resultat Bokslutet visade ett resultat för koncernen som helhet på tkr varav Laxå kommun ingick med ett positivt resultat på tkr. För att minska antalet outhyrda lägenheter och därmed förbättra hyresintäkterna kommer marknadsföring att ske mot den holländska marknaden. Det egna kapitalet inom kommunkoncernen uppgick till tkr inklusive reserver. De samlade likvida medlen var tkr vid verksamhetsårets slut. AB Laxåhem Bolaget är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det ägs till 100 procent av Laxå kommun. Antalet lediga lägenheter var få under året. En liten uppgång kunde konstateras under årets sista månader. Nivån vid årets slut var 8,7 procent av alla lägenheter. Den långsiktiga strategin går ut på att varje fastighet ska ha arbetsuppgifter inom marknad, teknik, skötsel, säkerhet, ekonomi, möjligheter samt avstämning mot översiktsplanen. Arbetet att hantera strategin så fortsatte under året. För att organisationen ska bli mer effektiv och tydlig ändrades indelningen från områdesansvar till funktion. Det pågående energiprojektet gav en besparing på 15 procent i energiförbrukning och närmar sig därmed kalkylerad besparing. Hyresförhandlingarna resulterade i en höjning med 2,9 procent för och en höjning med 1,5 procent för Framtid Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) kan påverka samordningen mellan Laxåhem och ägaren Laxå kommun. Arbetet med en affärsplan och den långsiktiga strategin kommer att konkretiseras. Ekonomi Omsättning, tkr Årets resultat, tkr (28) Eget kapital, tkr (11 515) Soliditet, % 4,9 (5,5) Likviditet, tkr (8 707) Experience Laxå AB Experience Laxå AB ägs till 100 procent av moderbolaget AB Laxåhem. Ändamålet är att främja näringslivsutveckling, kulturell utveckling och kommunal utveckling inom kommunen. Styrelse och verkställande direktör är desamma som moderbolagets. Under bedrevs ingen verksamhet. Laxå Vatten AB Bolaget, som ägs till 100 procent av Laxå kommun, ansvarar för vatten och avlopp i delar av Laxå, Röfors, Finnerödja, Tived och Hasselfors. Bolaget fick en ny vd och driftsorganisationen förändrades. En drifttekniker och personal vid återvinningsanläggningen nyanställdes. Återvinningscentralen ändrade öppettiderna och statusen på anläggningen höjdes betydligt. Större underhållsåtgärder utfördes på va-nätet för att minska inläckande grundvatten. Resultatet blev lägre flöde och mindre kemikaliehantering vid reningsverket. Vattenverken rustades upp invändigt, fick energieffektivare pumpar och ny direktverkande el till luftvärmepumpar. De kommunägda företagen 29

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer

Årsredovisning 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx

Årsredovisning 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Årsredovisning 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kort om Lekebergs kommun... 4 Fem år i sammandrag... 5 Lekebergs kommunkoncern...

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsberättelse per 2013-12-31 Kommunstyrelsen

Årsberättelse per 2013-12-31 Kommunstyrelsen Årsberättelse per 2013-12-31 Kommunstyrelsen 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 4 2. Framtid 9 3. Måluppfyllelse 11 3.1 Vision 11 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 11 3.3 Intern kontroll

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet Årsredovisning 2012 Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet Innehåll 1 VERKSAMHETERNAS BERÄTTELSER I KORTHET... 3 1.1 Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst)... 3 1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Vingåkers kommun 1 2 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vingåkers kommun 5 Omvärldsutveckling 6 Internationell ekonomi 6 Svensk ekonomi 6 Kommunsektorn 6 Utsikter inför

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisning 2012

Vansbro kommun Årsredovisning 2012 Vansbro kommun Årsredovisning Brandstation: Hängbron: Vindkraft: Under har arbete och diskussioner pågått om ny brandstation, både placering och kostnad för nybyggnad har varit heta frågor. Nuvarande brandstation

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Fastställd av kommunfullmäktige den 7 maj 2012

Årsredovisning 2011 Fastställd av kommunfullmäktige den 7 maj 2012 Årsredovisning Fastställd av kommunfullmäktige den 7 maj 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Omvärldsanalys 3 Förutsättningar i kommunen 4 Kommunens verksamhet 6 Organisation 6 Väsentliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer