Årsredovisning Laxå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Laxå kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Laxå kommun

2 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 VERKSAMHETERNA Kommunstyrelsen 6 Byggnadsnämnden 14 Sydnärkes miljönämnd 16 Barn- och utbildningsnämnden 18 Social- och omsorgsnämnden 22 Personalredovisning 25 De kommunägda företagen 29 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk översikt 34 Sammanställd redovisning 37 Resultaträkning 38 Finansieringsanalys 39 Balansräkning 40 Finansiella nyckeltal 41 Driftredovisning 42 Investeringar 43 Noter 44 Redovisningsprinciper 47 Ord & begrepp 48 Revisionsberättelse 50 Innehåll 2

3 Fakta om Laxå Kommunstyrelsen Ordinarie Anna Eriksson (S), ordförande Susanne Stenlund (S) Tommy Holmquist (S) Rolf Ohlén (S) Kenth Gustafsson (S) Kenneth Lantz (V), 1:e v. ordförande (tom ) Klas-Göran Vilgren (V), 1:e v. ordförande (from ) Ivonny Larsson (C) Bo Rudolfsson (KD), 2:e v. ordförande Otto Zita (M) Sven-Erik Windh (FP) Sara Pettersson (MP) Ersättare Hans Widlund (S) Roland Karlsson (S) Lillemor Blom (S) Rolf Lövenhaft (S) Lars Karlsson (S) Annemo Johansson (V) Thomas Backnert (C) Anette Schön (KD) Richard Nygren (M) Gunnel Gustafsson (FP) Sune Karlsson (C) Invånare 31/ Mandatfördelning Kommunfullmäktige 2007 S 14 V 4 C 4 FP 2 KD 3 M 3 MP 1 Summa 31 Mandatfördelning Kommunfullmäktige S 14 V 3 C 3 FP 2 KD 4 M 4 MP 1 Summa 31 Skattesats Kommunen 22:55 Landstinget 10:68 Summa 33:23 Fakta om Laxå 3

4 Majoriteten har ordet Ekonomi Det är glädjande att vi kunnat visa ett positivt resultat i paritet med budget. Detta är viktigt för att stärka kommunens likviditet. Stora utmaningar återstår för att dels återställa tidigare års underskott och dels för att bygga upp en likviditet som gör att vi kan skapa en stabil framtida ekonomi. Den största utmaningen är att vända den negativa trenden för befolkningsutvecklingen. Ett antal projekt har under året påbörjats för att förändra detta. LSS-boendet Vi har under året även byggt ett nytt LSS-boende. Att ha ett bra omhändertagande av de som har någon form av funktionshinder har även varit ett prioriterat område. Att kunna känna trygghet bör locka nya innevånare till kommunen. Skolan I ett antal rankningar under året har vi fått positiv respons på det arbete vi åstadkommit i skolan. Utman ingen här är att klara skolans kostnadsökningar samtidigt som vi får minskade skatteintäkter på grund av den negativa befolkningsutvecklingen. En bra skola bör locka nya innevånare till kommunen. Tommy Holmquist Ordförande kommunstyrelsen Socialdemokraterna Klas-Göran Vilgren Vice ordf. kommunstyrelsen Vänsterpartiet Seniorboende Vi har under året slutfört satsningen på seniorboende i och med de nya iordningställda bostäderna på Vällaregatan och Ramundervägen. Detta kommer att friställa ett antal villor till försäljning. Laxå kommuns villapriser bör locka nya innevånare till kommunen. Majoriteten har ordet Resecentrum Arbetet med ett nytt resecentrum har startat under året och kommer att vara klart Det kommer att öka attraktionen runt stationsområdet. Samtidigt har under året gjorts stora ansträngningar för att öka antalet tågstopp. Det som känns bäst är projektet att få till en länspendel mellan Laxå och Nora. Detta kommer att innebära trafik varje timme i första steget. Bra kommunikationer, även på fritiden, bör locka nya innevånare till kommunen. 4

5 Verksamheter

6 Kommunstyrelsen Visionen Laxå kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ med goda kommunikationer och ha ett offensivt näringsliv, ett aktivt föreningsliv och en professionell kommunal organisation i dynamisk samverkan till nytta för medborgarna. Sammanfattning Resultatet av kommunalvalet blev att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter sitt samarbete och därmed har 17 mandat i kommunfullmäktige mot Oppositionens 14 mandat. Många av kommunens uppgifter under året berörde den regionala utvecklingen: länstrafikens och regionförbundets roll, en regional utvecklingsstrategi och en regional översiktlig planering samt förstudien BRO (Business Region Örebro). Arbetet att behålla och utveckla kollektivtrafiken var en annan stor regional fråga. Laxå har ett bra strategiskt läge, men måste arbeta hårt för att få behoven tillgodosedda. Framväxten av ett nytt resecentrum och en omlastningsterminal var två viktiga uppgifter för kommunstyrelsen. Framtiden Det högst prioriterade uppdraget har varit att få budgeten i balans inom de närmaste två åren. Kommunstyrelsen gav förvaltningen två större övergripande uppdrag: y gör en personalanalys i hela verksamheten y se över för att effektivisera lednings- och administrationsarbetet i koncernen! Detta arbete har blivit mer komplext med tiden på grund av en kommande lag som inte möjliggör tjänster mellan kommunen och kommunala bolag i samma utsträckning som tidigare. Kommunens tjänstemannagrupp gjorde en lista över utredningsförslag, som man arbetar vidare med i det kommande budgetarbetet. Hit hör bland annat att: y se över lokalvårdens tillhörighet y välja väg kopplad till den lokalutredning som pågått en tid y se över kostproduktionen i kommunen y införa Lean, i första hand som ett pilotprojekt inom ett begränsat område y ta fram strategier och aktiviteter för att vända kommunens negativa befolkningsutveckling (projektet marknadsföring och attityder) y fortsätta projekten Resecentrum, Omlastningsterminalen och Ramundeboda Konvent. Kommunstyrelsen Året avslutades med att projektet marknadsföring och attityder togs fram ett projekt som kraftfullt och konkret ska arbeta med att vända befolkningsutvecklingen i kommunen. Verksamheten Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen sammanträdde tolv gånger och kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott fyra gånger under verksamhetsåret. Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen, som till sin hjälp har en kommunledningsgrupp bestående av kommunens högsta tjänstemän. Kommunledningsförvaltningen ska stödja de förtroende- 6

7 valda i deras uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling och för medborgarnas bästa. Ledstjärnan i detta arbete ska vara kommunfullmäktiges vision och tre övergripande mål. De övergripande målen Kommuninvånarna i fokus Invånarnas syn på sin boendekommun är viktig. En positiv bild är en självgenererande marknadsföring i och med att invånarna pratar gott om den plats man bor på. Den bild som kommunens personal uttrycker är minst lika viktig för att klimatet i kommunen ska vara tilltalande. Medverkan i olika utvecklingsområden ska fortsätta liksom dialogen med invånarna och medarbetarna för att tillvarata kraften hos dem. Arbetet med att demokratisera och öppna den kommunala beslutsprocessen fortsatte. Medborgarförslag är en sådan möjlighet. Under inkom två förslag som båda resulterade i direkta åtgärder. Genom införandet av en synpunkts- och klagomålspolicy gavs medborgarna möjlighet att snabbt föra fram sina åsikter. Under inkom fyrtio åsikter, varav fyra var anonyma. Åtgärder med anledning av synpunkter och klagomål vidtogs i trettio fall. Föreningar och byalag var kommunens samarbetspartner. De hade möjlighet att påverka hur avsatta medel skulle användas för uppfräschning av den yttre miljön. De medverkade också vid de årliga städ- och planteringsdagarna. Positiv befolkningstrend att kommunen upplevs så attraktiv att invånar antalet ökar. Det gäller alla åldersgrupper, men behovet är störst i åldrarna år. För att detta ska lyckas måste ett varierat och lockande bostadsbyggande starta. Bostadsstandarden och hyresnivån måste vara konkurrenskraftig. Ekonomi i balans Det är viktigt att kommunen bygger upp en uthållig ekonomi präglad av god hushållning. Det kan bara uppnås genom att ekonomin tillåts sätta gränserna för verksamheternas omfattning. Kommunen måste därför ta fram en plan som bygger på denna långsiktig het. I första hand gäller det att anpassa verksamhetsvolymen under 2011 och 2012 för att hållbarhet ska uppnås i framtiden. Viktiga händelser Under senare delen av initierade koncernledningen att projektet marknadsföring och attityder skulle tas fram. Detta projekt ska stödja arbetet med att nå målen i visionen. Kommunstyrelsen arbetade vidare med att stärka koncerntänkandet. Syftet är att målen tolkas som en gemensam angelägenhet för hela koncernen så att alla drar åt samma håll. Under hösten utbildades delar av personalen i Laxå kommun, Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter. Utbildningen syftade till att klargöra det gemensamma uppdraget, samt peka på hur alla måste vara goda ambassadörer för kommunen. Den gemensamma miljönämnden för Laxå, Askersund och Lekeberg startade 1 januari. Under året beslutade de tre kommunerna att inrätta en gemensam byggnämnd med start 1 januari Stationsområdet förvärvades och projektet Resecentrum i Laxå påbörjades men blev försenat på grund av vädret. Arbetet med att skapa en omlastningsterminal för timmer, grus och makadam fortsatte, men tidplanen för genomförandet ändrades och projektstart för terminalen förväntas bli under våren Antalet kommuninvånare fortsatte tyvärr att minska. Vid årsskiftet var befolkningen personer. Födelsenettot var minus 55 och flyttningsnettot minus 52. Satsningen på att locka nya kommuninvånare till Laxå fortsatte med exploateringsprojektet sjönära tomter. Ytterligare ett centralt seniorboende med tolv nya lägenheter färdigställdes vilket förhoppningsvis ska bidra till i första hand lediga villor för yngre barnfamiljer. Kommunstyrelsen 7

8 Andra händelser y Rekrytering av ekonomichef och kommunsekreterare. y Ny grafisk profil. y Kostnaderna för snöröjning ökade kraftigt. y Beslut om att investera i ett nytt löne- och personalsystem. y Avtal med Migrationsverket att ordna fem boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn, varav tre platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. y Diskussioner med övriga länskommuner att bilda Nerikes Bergslagens Återvinning för att säkra hanteringen och återvinning av avfall. y Fortsatt aktivt deltagande i Småkoms (nätverk för små kommuner) konferenser om bostadsbyggande, tillgängligheten till statliga myndigheter och infrastrukturfrågor bland annat. Årets resultat Kommunstyrelsen med tillhörande verksamheter gick med underskott ( tkr). De största avvikelserna var undertäckning av Kunskapens hus, vinterskötseln av gator och vägar, gatubelysningen samt högre kostnader för kommunens fastigheter. Anslaget för satsningar (1 000 tkr) utnyttjades med 640 tkr. Kommunstyrelsen 8

9 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Ökad delaktighet i valet. Fler direktkontakter mellan medborgare och politiker. Attraktivt boende. Marknadsundersökning. Ett strukturerat arbete pågick för att få ett högt valdeltagande. Planering och metod var under utveckling. Genomfördes som en grund för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Vidgad arbetsmarknad. Antalet nya företag ska överstiga 25 under året. Vidgad arbetsmarknad mot service- och tjänstesektorn. Andelen arbetstillfällen inom service- och tjänstesektorn ska öka med 5 %. Utveckla Laxå kommun som varumärke. Genomföra utbildning i mediehantering. Målet uppfylldes. Andelen arbetstillfällen ökade men målet 5 procent nåddes inte helt. Kontakter togs med ett företag. Fler alternativ bör undersökas. Chefsgruppen hade ett utbildningstillfälle. Utbildning för politiker kvarstår. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Tydlig koppling mellan kvalitet och ekonomi. Förändringar efter genomförd internkontroll medförde en högre kvalitet samt lägre hanteringskostnader. Införandet pågick. Kommunstyrelsen 9

10 Drift Intäkter/kostnader (tkr) Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Avvikelse Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar Projekt Redovisning Årsbudget Prognos 2011 Prognos 2012 Gång o. cykelbro, Centralskolan Lekplatser Kundfaktureringssystem Datorer Utbyggnad, nätverk Personalsystem Resecentrum Totala investeringar Personalenheten Sammanfattning Året dominerades av en utredning om att byta personal system samt en analys av rutinerna för att följa upp kommunens sjukfrånvaro kommer att präglas av personalanalyser i samband med kommunens förändringsarbete inför budgeten Dessutom ska bytet av personalsystemet genomföras. Övergripande utredningar kring vikariehantering och koncernadministration kan ge förslag till förbättringsområden med effektiviseringar som följd. Djupare analyser av kommunens sjukfrånvaro och arbetet med måluppfyllelse ska prioriteras under Årets verksamhet Personalenheten ger stöd till medarbetare, chefer och till den politiska ledningen. Enheten svarar också för folkhälsoarbete, företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande åtgärder, arbetsmarknadsenheten samt verksamhetsadministrationen. Kommunstyrelsen Framtiden Kommunens ekonomiska läge kommer att kräva stora insatser från personalenheten i form av deltagande i olika omstruktureringsprocesser. Under 2011 ska dessutom bytet av personalsystem genomföras. Folkhälsogruppen fortsätter revideringen av folkhälsoplanen. Rapporter och förslag utifrån ovannämnda övergripande utredningar ska lämnas under våren Arbetet präglades av ett omfattande utredningsarbete för att byta personalsystem och på hösten beslutade kommunstyrelsen att detta skulle ske. Översynen av administrativa rutiner och processer fortsatte med utredningar om vikariehanteringen och koncernadministrationen. 10

11 Folkhälsogruppen påbörjade uppdateringen av folkhälsoplanen. Arbetsmarknadsenheten samarbetade med Arbetsförmedlingen om aktiviteter för att arbetslösa skulle komma in på arbetsmarknaden, till exempel genom servicelag och feriearbeten. Ett måldokument för arbetsmarknadsenhetens verksamhet började tas fram. Måluppfyllelse Minskad sjukfrånvaro och ökad grad av friskhet Under följdes sjukfrånvaron upp och jämförelser gjordes mellan 2008 och Måluppfyllelsen för korttidsfrånvaron uppnåddes inte för 2009 men långtidsfrånvaron minskade mer än det uppsatta målet. Det totala antalet sjukdagar per person minskade men det uppsatta målet för 2009 uppnåddes inte. I början av 2011 görs motsvarande uppföljning mellan 2009 och. Professionella medarbetare Arbetet med ansvars- och befogenhetsbeskrivningar har pågått sedan 2009 och kommer att slutföras under Internservice Sammanfattning En ny chef rekryterades och tillträdde i maj i samband med att olika yrkesgrupper sammanfördes till en enhet. Regler och riktlinjer utarbetades för ärende- och arkivhantering. Valet innebar omfattande arbete för valhandläggarna. Samverkan inom it-området i kommunerna i Sydnärke strukturerades genom att ett antal uppdrag från Sydnärkegruppen gavs till it-rådet i Sydnärke. En telefoniupphandling började planeras tillsammans med övriga kommuner i Sydnärke. Årets verksamhet Enheten består av vaktmästare, nämndsekreterare, arkivassistent, konsumentsekreterare tillika överförmyndare, it-tekniker, assistenter och handläggare. Planeringen för en ny telefoniupphandling innebar omfattande arbete med att ta fram uppgifter och behov. Arbetet sker i samverkan med övriga kommuner i Sydnärke. Utbildning i ärendehantering genomfördes för berörd personal i slutet av. Ekonomienheten Sammanfattning Under året har Laxå kommun bytt ekonomichef som delvis påverkat enhetens arbete. En period fanns inhyrd konsult i befattningen. Budgetprocessen för 2011 års budget har påverkats av att var ett valår. Framtiden Kommunens ekonomiska läge kommer att kräva fortsatt stora insatser från ekonomienheten i form av olika projekt och utredningar. Den nya lagstiftningen om allmännyttiga bostadsföretag och upphandling kommer att påverka arbetssätt och koncerninterna tjänster mellan kommunen och kommunala bolag. En ny budgetprocess ska utarbetas och fastställas. Årets verksamhet Ett arbete har påbörjats med att förbättra och samtidigt förenkla ekonomihanteringen. Till viss del har detta införts i 2011 års budget. Enheten hade en central roll i det förändrings arbete som startat, vilket medförde en stor mängd utredningar och alternativa budgetförslag. Framtid Telefoniupphandling och uppgradering av nuvarande växel genomförs. Utbildning i växel och telefoni sker hösten Ny telefonilösning ska vara klar till årsskiftet 2011/2012 då nuvarande serviceavtal upphör. Kommunstyrelsen 11

12 Näringsliv och turism Sammanfattning Återhämtningen för företagen gick snabbare än väntat. Varslen avtog och återanställningar kom igång. Ungdomsarbetslösheten var dock fortfarande hög. Konjunkturuppgången väntas fortsätta vilket förbättrar situationen. Under året registrerades 37 nya företag, huvuddelen aktiebolag (källa: Bolagsverket) vilket kan jämföras med 21 företagsregistreringar E20-projektet (utbyggnad till motorväg) fortlöpte i samverkan med företag, kommuner, regioner och andra intressenter utmed E20. Arbetet med sjönära tomter fortskred, men några större investeringar förväntas inte före ytterligare ett års konjunkturuppgång. Den negativa trenden fortsatte när det gällde befolkningsutvecklingen (även om november hade en nettoökning med 24 personer). Framtiden Flera företag märker en orderökning och ser därför positivt på framtiden (olika mycket dock, beroende på bransch). År 2011 bedöms bli ett bättre år för företagen, i synnerhet för små leverantörer till större producerande bolag. Det kommer dock att ta tid innan företagen återhämtat sig helt. Årets verksamheter Projektet nyföretagarservice i samverkan med Askersund, Hallsberg, Kumla och Sydnärkes Nyföretagarcentrum arrangerade fem gruppinformationer och ett antal rådgivningar. Nyföretagandet ökade kraftigt. I kommunen nyregistrerades 37 företag, varav nästan hälften var aktiebolag. Resultatet är det högsta på tio år och motsvarar 6,4 företag/1 000 inv. Måluppfyllelse Det lokala tillväxtprogrammet, som är styr dokumentet för kommunens näringslivsutveckling, gäller tills det uppdateras Inom flera områden visar det sig att flera av målen uppfylldes, särskilt inom områdena entreprenörskap och nyföretagande. Samhällsbyggnad Sammanfattning Under året bildades en gemensam plan- och byggförvaltning för Laxå, Lekeberg och Askersund. Den nya förvaltningen, som fick namnet Sydnärkes Byggförvaltning med säte i Askersund, startar verksamheten 1 januari Ett program för bostadsförsörjningen arbetades fram och sändes på remiss. Programmet förväntas bli antaget under första halvåret Kommunstyrelsen Turismen fortsatte utvecklas till en betydande näring i kommunen. Nya entreprenörer inom näringen tillkom även detta år. Samarbetet med Askersund om en turistbroschyr avslutades. Däremot fortsätter samarbetet om den globala marknadsföringen. Kunskapens Hus hade fortfarande problem att fullt ut finansiera sina kostnader. Antalet bokningar av konferenslokaler, som avtog kraftigt 2009, nådde inte samma nivå som tidigare. Laxå Rotary arrangerade företagarluncher en gång i månaden. Mötena besöktes i snitt av företag. Årets företagare blev Albin Sjöstedt, Albins Maskinservice. Det regionala utvecklingsarbetet fokuserade på förstudien BRO, Business Region Örebro. Det bygger på samverkan i regionen för ett effektivare näringsliv som skapar högre tillväxt. BRO beräknas omsättas i konkret handling under Framtid Den nya plan- och byggförvaltningen (Sydnärkes Byggförvaltning) kommer att förbättra servicen betydligt vilket troligen kommer att påverka ny- och ombyggnaden. Enheten får en viktig beställarroll för exploatering av mark för bostäder och industri, samt för projekt avseende kommunens fastigheter. Ett antal större exploateringar blir troligen nödvändiga för utvecklingen av Laxå. Verksamhet Bygget av Laxå Resecentrum pågick där första etappen av fyra var i slutfasen. Under våren startar etapp 2. Projektet Ramundeboda Konvent erhöll bidrag till en förstudie av det kulturhistoriskt intressanta området vid Borasjöns norra strand. Ramundeboda Konvent ska bli ett turistmål med fokus på historien för dem som åker på E20. 12

13 Antalet besökare på Energicentrum minskade. Beredskap Sammanfattning Ett gemensamt krisseminarium för Hallsberg och Laxå arrangerades med cirka 25 deltagare från kommunens krisgrupp Posom (psykiskt och socialt omhändertagande) och sociala verksamheter. Beslut togs att utreda ett eventuellt införande av kommunikationssystemet Rakel i länets kommuner. Ett avtal slöts med SOS Alarm angående utlarmning med mera vid extraordinära händelser i kommunen. Utbildning i krisinformation genomfördes för 21 administratörer. Ett projekt om informationssäkerhet startades. Framtid Med anledning av ny mandatperiod kommer Krisledningsnämnden att utbildas. Ett arbete med styr-el kommer att genomföras som en del i det nationella projektet. Planerna gällande krisledning och krisinformation kommer att revideras under Andra steget i arbetet om informationssäkerhet kommer att genomföras. Risk- och sårbarhetsanalysen ska revideras. Ett reservkraftsaggregat ska installeras i kommunhuset. Kollektivtrafik Sammanfattning Kommunen samarbetade med Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad om utvecklingen av Värmlandstrafiken. Utfallet för färdtjänsten visade att resorna blev något fler än budgeterat. Antalet resenärer med Laxåturen fortsatte att öka. En satsning på ett nytt resecentrum startade. Framtid Projektet mer koll startar under Projektet syftar till en bättre samordning mellan olika kollektivtrafikformer. År 2012 införs en ny lag för hur kollektivtrafiken ska bedrivas. En regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas och en skatteväxling kommer att genomföras. Kommunstyrelsen 13

14 Byggnadsnämnden Sammanfattning Verksamheten innefattar bygglovshantering och eventuell strandskyddsdispens kopplat till det. Byggnadsnämnden har även tillsyn på bryggor och anläggningar i och kring vatten (vattenverksamhet). Vattenverksamheten kan antingen vara tillstånds pliktig eller anmälningspliktig, beroende på omfattning av verksamheten. Det sammanlagda antalet bygglov var 86 varav 72 ärenden hanterades på delegation och 14 i nämnden. Sex sammanträden hölls enligt planeringen. Internkontroll genomfördes vid två tillfällen vid vilka nämndens presidium deltog tillsammans med den ansvarige tjänstemannen samt en ekonom. Framtid En gemensam byggförvaltning och byggnadsnämnd (Sydnärkes Byggförvaltning) för Lekeberg, Laxå och Askersund skapades. Verksamheten startar 1 januari Beslut om en gemensam grundtaxa för bygglov fastställdes för att förutsättningarna ska vara desamma i alla kommunerna. Den nya förvaltningen måste se till att handläggningstiderna blir kortare. Det ökar förtroendet för förvaltningen och ger en mer positiv bild av kommunen. Nettokostnaden var något högre än budget, men inom felmarginalen. Byggnadsnämnden 14

15 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal uppnått delvis uppnått delvis uppnått Kommentarer Högre servicenivå. Bygglovsärenden ska handläggas effektivt och med hög servicegrad. Målet uppnåddes. Utveckling Styrtal uppnått delvis uppnått delvis uppnått Kommentarer Kompetensförsörjning avseende bygglovshandläggning genom samarbete med angränsande kommuner. Den gemensamma byggförvaltningen och byggnads nämnden innebar en hög kompetensförsörjning. Ekonomi Styrtal uppnått delvis uppnått delvis uppnått Kommentarer Intäktsökning genom avgift för utsättning av husgrunder. Målet uppnåddes. Drift Intäkter /Kostnader (tkr) Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Avvikelse Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Byggnadsnämnden 15

16 Sydnärkes miljönämnd Sydnärkes miljönämnd Sammanfattning Lekebergs kommun gick med i samarbetet om en gemensam miljönämnd- och förvaltning. Samarbetet skapar förutsättningar för specialisering, förbättrar möjligheten till rekrytering och minskar sårbarheten. Verksamheten bedrevs enligt miljönämndens tillsynsplan. Så gott som samtliga projekt genomfördes i överensstämmelse med framtagna projektplaner. Uppdraget att samordna Laxå och Askersunds miljöstrategier krävde stora insatser och kommer även att göra det Miljönämndens budget och ekonomi var i balans. Framtid Enligt tillsynsplanen gäller fortsatt fokus miljö- och livsmedelstillsynen. År 2011 kommer förhållandevis stora resurser läggas på införandet av miljödiplomeringssystemet. I början av året påbörjas inventeringen av enskilda avlopp i Lekeberg (Svartåns tillrinningsområde). Arbetet genomförs av en konsult. 350 enskilda avlopp per år ska inventeras. Intäkter från tillsyn och tillstånd vid inventeringen beräknas täcka kostnaderna med en eftersläpning på ett par år. Årets verksamhet Från årsskiftet kom Lekebergs kommun med i samarbetet om en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning. En ny tjänst som kommunekolog och miljöhandläggare inrättades i början av året. Därefter började ett naturvårdsprogram för Laxå och Askersund tas fram. Såväl miljö- som livsmedelstillsynen i Lekebergs kommun var eftersatt och miljöförvaltningen ägnade en relativt stor del av tillsynsarbetet där. Införandet av miljöledningssystemet miljödiplomering påbörjades under året i de båda kommunerna. Bland annat utbildades all personal i Laxå kommun i miljöförvaltningens regi. Det framgångsrika projektet Klimatpiloterna avslutades och kommer att påverka det miljöstrategiska arbetet flera år framåt. Samarbetsprojekt Alsen mellan länsstyrelsen och miljöförvaltningen var framgångsrikt. Det kommer att leda till en rad konkreta åtgärder för att minska övergödningen av sjön Alsen i Askersunds kommun. Åtgärderna beskrivs i den åtgärdsplan som blev klar i slutet av året. Projektet bedrivs i nära samarbete med lokala lantbrukare och tekniska förvaltningen. Inom ramen för projektet inventeras cirka 450 enskilda avlopp inom tillrinningsområdet för Alsen. Arbetet med förorenad mark fortsätter och har hög prioritet. En stor del av arbetet gäller Johannesborgs f.d. vaskverk och Rönneshytta f.d. sågverk. För vaskverket pågick projekteringen under och konkreta saneringsåtgärder påbörjas Miljötillsynen har genomförts enligt tillsynsplanen och så gott som samtliga större objekt, inklusive lantbruk, har besökts. Det var ett fortsatt stort intresse att etablera vindkraft i samtliga tre kommuner. Miljöförvaltningen var under året engagerad i ett betydande antal projekt med olika omfattning. Lekeberg tog fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft. Miljöförvaltningen är representerad i arbetsgruppen. Ett ansenligt antal inkommande ärenden behandlades. Totalt diariefördes ärenden. Verksamheten bedrevs inom budgetram. 16

17 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Högre servicenivå. Mätning visade fortsatt hög servicenivå. Nämnden gavs i snittbetyg 4,5 på en femgradig skala. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Verka för minskad klimatpåverkan. Bedriva en effektiv och behovsanpassad tillsyn inom samtliga verksamhetsområden i enlighet med fastställd tillsynsplan. Detta gjordes inom ramen för införandet av miljö ledningssystemet miljödiplomering och skapar ett effektivt miljöarbete i kommunen. Projekt och verksamhet bedrevs enligt tillsynsplanen. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer En väl fungerande internkontroll. En väl avvägd avgiftsnivå. Ekonomi går före verksamhet. Varje månad gjordes en ekonomisk uppföljning. Ny gemensam taxa beslutades i december Nettokostnaden överskred inte budget. Drift Intäkter/Kostnader Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Avvikelse Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Driftbidrag Askersund Lekeberg Totalt (andel Laxå) Sydnärkes miljönämnd 17

18 Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskolan och skolan, skol- och förskoleluncher i kommunen samt för kommunens fritids- och kulturverksamhet. Målen i kommunens förskoleplan och skolplan följs upp i den årligen upprättade kvalitetsredovisningen för den pedagogiska verksamheten och sänds till Skolverket. Föreningarna är en viktig del i kommunens framtid. Stödet till dem kan vara avgörande för deras fortsatta verksamhet. Förskolan och fritidshemmen får en starkare ställning i nya skollagen. Det ställer högre krav på kompetens inom förskola och fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden Ansvaret för den offentliga utbildningen efter grundskolan har kommunen överfört till Sydnärkes utbildningsförbund. Kommunens kostnader för denna verksamhet redovisas som kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Skolbibliotek finns i samtliga skolor, folkbibliotek i Finnerödja och Hasselfors och huvudbibliotek i Laxå. En biblioteksplan och en kultur- och fritidsplan följs upp och utvärderas vid kalenderårets slut. Kommunen har förskolor 1 5 år i Tived, Finnerödja, Hasselfors och Laxå. Förskoleklass till åk 6 finns i Finnerödja, Hasselfors och Laxå och åk 7 9 i Laxå. Lunch till förskolan och skolan lagas vid de två köken i Finnerödja och Laxå. Fritidsgårdar drivs av föreningar i Röfors, Finnerödja och Hasselfors. I Laxå finns fritidsgården i Allaktivitetshuset där även annan verksamhet bedrivs i samarbete med föreningar och studieförbund. Framtid Framtiden handlar bland annat om hur många enheter som ska finnas inom förskolan och skolan. Elevantalet fortsätter minska något år till, men sedan stabiliseras födelsetalen till cirka 50 barn per år. Kostchefen som pensionerats kommer inte att ersättas. Personal- och utvecklingsansvaret läggs på verksamhetschefen. Efterfrågan på platser stiger i både förskolan och fritidshemmen vilket i sin tur ökar personalbehovet. Skolan kommer att fokusera på nya skollagen och nya läroplanen och de krav som den ställer på exempelvis ämnesbehörighet när betyg ska sättas från årskurs 6. En kartläggning pågår för att bedöma vilka kompetensinsatser som behövs för att klara uppdraget. Behovet av stöd ökar, redan tidigt i förskolan. Att möta det kräver större kompetens hos personalen. Utöver stöd från personal behöver eleverna datorer med pedagogiska program. Ekonomin påverkas av om den pedagogiska personalen behöver förstärkas eller kompetensutbildas. De små enheterna har en högre kostnad för personal och lokaler och verksamheten kan förtätas, vilket kräver ombyggnad på vissa enheter och tomställning av andra. Årets verksamhet Förskolan erbjuder plats inom en månad från det att behov uppstått. Behovet av plats för små barn var stort inför Vissa justeringar i barngrupperna genomfördes för att alla som önskar får en plats. Begreppet kvällsomsorg har ändrats till omsorg på obekväm arbetstid eftersom det även finns behov av tidig morgonomsorg. Prioriterade arbetsområden är demokratiska förhållningssätt, matematik, svenska, naturkunskap och miljö. 18

19 Fritidshemmen hade nätverksträffar på temat kvalitetsarbete i fritidshem. Det utmynnade i att fritidshemmen föreslog egna lokala arbetsplaner för att stärka fritidshemmens ställning och öka kvaliteten. Värdegrundsarbete, delaktighet och utevistelse är hörnstenar i fritidshemmens verksamhet. Förskoleklassens personal träffades i nätverk för pedagogiska samtal. De deltog även i svenska- och matematiknätverk med skolpersonal för att arbetet med röda tråden ska hänga ihop. Skolans elevantal minskade med 31 elever. Organisationen drogs ner med 1,2 lärartjänster. Behovet av ämneslärare sjönk något, vilket fick till följd att de inte fyllde sina tjänster helt. Den tiden användes till vikariat. Resultaten på nationella proven försämrades något, men behörigheten till gymnasieprogram blev högre (94 %). Kompetensutveckling skedde i linje med den kritik skolinspektionen haft. Kvalitetsarbete, uppföljning, måluppfyllelse och stöd till barn, elever. Nämnden beslutade att avveckla personalresurspoolen vilket inte verkställdes. Den personalen användes tills vidare för att stärka elevstödet. Folkbibliotek bedrevs vid kommunens tre bibliotek. Skolbibliotek fanns på varje skola, bemannade av biblioteket. Kostverksamheten såg över vilka förändringar som kunde åstadkommas i arbetet med klimatsmart mat, såväl internt som i samarbetet med länets kommuner. Föreningarna tillförde stort mervärde till kommunen och det är viktigt med samarbete och ekonomiskt stöd. Sommarlovsaktiviteter var ett resultat av detta vilket kommer alla barn 7 12 år till del. Barn- och utbildningsnämnden 19

20 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Hålla medborgarna informerade via hemsida, press, möten och skriftliga utskick. Fostra barn och ungdomar till demokratiska medborgare. Bredare samverkan. Samtliga verksamheter arbetade med att hela tiden förbättra informationen på alla nivåer. Olika typer av råd fanns på skolorna. Elevråd på alla skolor. U-forum 2 gånger per termin. Ett dialogforum mellan kommuner och föreningsliv skapades. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Valbara profiler. Livskvalitet och folkhälsa skapar vi tillsammans. Tre profiler slogs samman till två på grund av elevernas val. I förskolan och skolan jobbades kontinuerligt med att utveckla arbetsformer som främjar fysisk aktivitet, friluftsdagar, goda matvanor, hälsa och lärande, klimatkunskap samt livskunskap. Medarbetare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Intresserade och kunniga medarbetare. Goda förebilder och ambassadörer för Laxå kommun. Varje områdeschef ansvarade för att motivera sin personal. Kompetensutveckling var en viktig del som medförde kostnader. Personalen följde de mål och riktlinjer som fanns, hade en mycket god serviceanda samt talade väl om kommunen som arbetsgivare. Ekonomi Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentar Barn- och utbildningsnämnden Verksamheten ska anpassas till de beslutade ekonomiska ramarna. Internkontroll. Verksamheten anpassades inte till beslutade ramar. Beslut om avveckling av personalresurspool verkställdes inte varför nämnden hade fler anställda än budgeterat. Ansvariga chefer måste kontrollera bättre att nyanställda och timanställda lämnar in utdrag innan tjänstgöring påbörjar. Registrering av inlämnade utdrag fungerade. Avtalstroheten var god. 20

21 Drift Intäkter /Kostnader Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Prognos Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Investeringar Projekt Redovisning Årsbudget Prognos 2011 Prognos Möbler, Saltängen Möbler, Finnerödja skola Upprustn musiksal Upprustn bildsal It-utrustning It-utrustning bibliotek Av-utrustning grundsk Rex net Komp hjälpmedel Totala investeringar Ekonomiskt utfall Resultat: tkr Verksamheten gick in i året med ett behov av att minska kostnader med tkr efter ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen på tkr. Kostnadsminskningen skulle åtgärdas genom att avveckla personalresurspoolen. Det genomfördes inte eftersom personalen användes till att fylla behovet av stöd till elever. I övrigt höll verksamheterna budgetramarna. Lokalkostnaderna blev tkr högre än budgeterat. Kostnadsökningen täcktes av kommunstyrelsens tillläggsanslag. Det största överskottet fanns inom skolskjutsansvarig och kost. Överskottet för skolskjutsar berodde på att samtliga skjutsar skedde inom avtalet; inga extra skjutsar tillkom. Kostverksamhetens överskott berodde på god hushållning med tilldelade medel. Barn- och utbildningsnämnden 21

22 Social- och omsorgsnämnden Sammanfattning Social- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: y individ och familjeomsorgen y äldreomsorg y hemvård y LSS (lagen om stöd och service) y samverkan och förebyggande verksamhet y utskänkningsärenden och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel. Framtid I Laxå kommun var 25 procent av invånarna över 65 år medan genomsnittet för landet var 17 procent. Andelen 75 år och äldre var 12 procent i Laxå mot 9 procent i länet och riket. Från år 2000 till 2020 beräknas antalet personer över 80 år fördubblas. Detta inger betänkligheter inför framtiden. Kommunen har dessutom ett ålderstiget bostadsbestånd med små hygienutrymmen. Detta komplicerar kommunens huvudinriktning vård i hemmet. Dock har på senare tid ett antal lägenheter byggts om med centralt läge i Laxå tätort. Årets verksamhet De viktigaste händelserna under året var: y Demensboendet Solhöjden öppnade. y Kostnader för försörjningsstöd var fortsatt låga. y Kostnaderna för omhändertagande steg. y Nämnden deltog i det riksomfattande projektet kostnad per brukare. y Ny organisation inom äldreomsorgen. y Ett nytt LSS-boende uppfördes och togs i anspråk. y Brandskyddsutbildning. y Miljöutbildning. y Poolorganisation permanentades. y Årsarbetstid infördes. y Medicinskt ansvarig för rehabilitering (mar) gemensam med Degerfors. y Utökat öppethållande av dagvård för dementa. y Flytt av arbetsterapeutverksamheten till Gläntan och Solhöjden. y Inspektion av Socialstyrelsen. y Nyckelfria lås. Administration Ett kvalitetssystem håller på att byggas upp inom den sociala verksamheten. Social- och omsorgsnämnden En tendens att flytta till huvudorten kan märkas, och frågan är om äldreomsorgen på sikt ska ytterligare fokuseras mot tätorten. Större bemanning nattetid kommer att behöva göras. Socialstyrelsen har kritiserat kommunen för brister inom det. En viktig fråga är servicehuset Björkhagen. Servicehuset behöver rustas och få ett modernt kök och moderna hygienutrymmen. Ett nytt korttidsboende för LSS-verksamheten är något som också utreds. Försäkringskassans mer strikta bedömning är oroande beträffande försörjningsstödet även som behovet av placeringar av barn och ungdomar. Individ- och familjeomsorgen Försörjningsstödet ökade inte i någon nämnvärd omfattning trots lågkonjunkturen. Antalet hushåll med försörjningsstöd var fortsatt mycket lågt. Samarbetet med arbetsmarknadsenheten fungerade bra. Inom barn- och ungdomsvården noterades ökade kostnader för institutionsvård. LSS Vid årets slut fanns 18 brukare i bostad med särskild service för vuxna. 6 brukare har valt kommunen som assistansutförare och 4 brukare har valt extern assistansutförare. Daglig verksamhet ingår i LSS-området och 21 brukare var under året på denna aktivitet. 22

23 Äldreomsorg Hemvård: Personer med allt större vårdbehov vårdas i det egna hemmet. Nyckelfria lås installerades, vilket innebär att dörrarna öppnas med hjälp av mobiltelefon. Larmen uppdaterades med flera funktioner. En omdisponering av personal gjordes eftersom behovet minskade i Finnerödja-Tived och Björkhagen och ökade i Laxå och Röfors. Särskilt boende: På Tivedsgården avvecklades tre avdelningar. På Tivedsgården fanns tre platser för att täcka korttidsbehovet (buffertboende). På Edegården fanns tre tvårummare, vilket möjliggjorde boende för makar. Två lägenheter användes periodvis för korttidsvård, vilket medfört ett intäktsbortfall. Arbetsbelastningen var hög Demensboenden: Extra resurser sattes in med anledning av särskilt vårdkrävande boende. Korttidsvård: Periodvis var Gläntan överbelagd och buffertplatserna användes. Det medförde i de flesta fall krav på extra personalresurser. Sjuksköterskor: Tillgång till sjuksköterska fanns dygnet runt. Dessutom fanns en demenssjuksköterska. Sjukvården blev allt mer avancerad eftersom allt fler svårt sjuka valde att vårdas i hemmet. Distriktsarbetsterapeuter: Dagrehabiliteringen upphörde och istället infördes hemrehabilitering. Här ingår ett samarbete med en sjukgymnast från primärvården som delas med Degerfors kommun. Nattpatrullen: Arbetsbelastningen ökade med anledning av dels en allt äldre befolkning, dels allt svårare sjuka som vårdas inom hemsjukvården. Den palliativa vården i eget boende har ökat. MAS: Under året inkom 369 avvikelserapporter mot 316 året innan. Avvikelser i läkemedelshanteringen minskade från 30 till 13. Fallrapporterna ökade från 286 till 355. Verksamheten anslöt sig till senior alert där riskerna för fall och undernäring bedöms och åtgärder sätts in. Alla dödsfall inom äldreomsorgen började registreras i det palliativa registret. Social- och omsorgsnämnden 23

24 Verksamhetsmål Medborgare Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Anhörigträffar ska hållas vid ett tillfälle per år. Handikapp- och pensionärsrådet ska ha fyra sammanträden under året. Alla personer över 75 år erbjuds besök en gång per år. Alla personer över 80 år erbjöds ett besök. Utveckling Styrtal helt uppnått delvis uppnått inte uppnått Kommentarer Fem nya handlingsplaner ska utvecklas under året. Beläggningsgraden ska vara minst 97 %. Nettokostnaden per verksamhet ska inte överstiga budgeten. Drift Intäkter/Kostnader Redovisning 2009 Redovisning Årsbudget Prognos Summa intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet Lokalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Nettokostnad Social- och omsorgsnämnden Investeringar Projekt Redovisning Årsbudget Prognos 2011 Prognos Möbler, Solhöjden Inventarier Möbler, lyftar Ramunderg Modulsäng Tallbacken, nytt boende Totala investeringar

25 Personalredovisning Kostnader för arbetskraft (mkr) År Mkr Ökning/minskning, mkr ,7 +0, ,7 +/ ,3 5,4 190,9 +7,6 Kostnaden för arbetskraft ökade jämfört med året före. Större delen av ökningen var lönekostnader. I kostnaden för arbetskraft ingick löner, förändring av semesterlöneskuld, kostnadsersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader. Första november var antalet anställda 483 personer exklusive timavlönad personal. Av dessa var 453 stycken tillsvidareanställda och 30 var tidsbegränsade. Jämfört med 2009 minskade antalet tillsvidareanställningar med 7 medan tidsbegränsade anställningar ökade med 10. Antalet årsarbetare var 429, en ökning med 3 årsarbetare. Definition av årsarbetare: Alla anställningar som är öppna för lön exklusive timavlönade anställningar. Ledigheter är inte borträknade. Tillsvidareanställningar (-11-01) Verksamhet Totalt Jmf totalt 2009 Kvinnor Män Kvinnor % Män % Kommunstyrelsens ansvarsomr: Adm tekn miljö och arbetsmarknadsåtgärder 60 +/ Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Totalt Visstidsanställningar (-11-01) Verksamhet Totalt Jmf totalt 2009 Kvinnor Män Kvinnor % Män % Kommunstyrelsens ansvarsomr: Adm tekn miljö och arbetsmarknadsåtgärder Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Totalt Personalredovisning 25

26 Åldersstruktur Medelåldern för tillsvidareanställd personal var 48,62 år, en ökning med 0,14 år. Kvinnornas medelålder var 48,52 år och männens 49,60 år. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är medelåldern vid central administration 51,13 år, teknik och miljö 44,09 år och lokalvård 53,93 år. Inom barn- och utbildningsnämndens område var medelåldern inom förskola och barnomsorg 49,34 år, inom skolan 48,39 år, biblioteken 54,57 år och inom skolmåltidsverksamhet 51,50 år. Inom social- och omsorgsverksamhetens område var medelåldern inom individ- och familjeomsorg 48,05 år och inom äldreomsorg och LSS 47,59 år. Åldersintervall för tillsvidareanställningar Åldersintervall per verksamhet år år år år 60 år Kommunstyrelsens ansvarsområde: Adm tekn miljö samt arbetsmarknadsåtgärder Barn- och utbildningsnämnd Social- och omsorgsnämnd Tillsvidareanställningar, totalt Personalredovisning 26

27 Personalomsättning 19 personer fick en tillsvidareanställning. Av dessa konverterades 9 vikariat enligt lagen om anställningsskydd, LAS 5. Arbetad tid och frånvaro Månadsavlönad personal nettoarbetstid, Övrig led tid Netto arb tid 31 medarbetare slutade sin tillsvidareanställning, 16 på grund av pensionsavgång och 11 efter egen uppsägning. 2 medarbetare slutade på grund av arbetsbrist och 2 avled. Heltidsarbete Vid mättillfället 1 november hade 60,71 procent av de tillsvidareanställda en heltidsanställning. För kvinnorna var andelen 57,66 procent och för männen 90,48 procent. Totalt steg sysselsättningsgraden med 0,71 procent ,83 11,27 2,78 3,79 74, ,16 11,08 3,33 3,50 74,92 6,61 11,04 3,46 2,88 76,01 Tabellen visar nettoarbetstid samt frånvaron uppdelad på fyra områden. Frånvarotid där frånvaroorsaken är både sjukdom och semester räknas endast in under semesterfrånvaro. Timavlönad personal arbetade timmar, samtliga verksamheter Antal arbetade timmar, år Timmar (anst enl HÖK) Timmar (anst enl PAN) Timmar omräknat till årsarbetare 32,95 6,02 22,25 5,74 23,75 5,56 samtliga verksamheter (procent) År Sjuk Semester Föräldraled Fyllnadstid och övertid, arbetade timmar, samtliga verksamheter År Fyllnadstid Enkel övertid Kval övertid Omräkn till årsarb , , ,44 Personalredovisning 27

28 Arbetsmarknadsåtgärder Under omfattades totalt 52 personer under hela eller del av året av någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Det var en ökning med 17 personer jämfört med Av dessa hade 8 haft anställning med lönebidrag, 9 med offentligt skyddad anställning, 4 med trygghetsanställning, 4 med utvecklingsanställning, 3 med FAS3-placering och 2 med nystartsjobb. 22 personer hade haft praktik, arbetsprövning eller arbetsträning. Under sommaren tackade 46 ungdomar år ja till erbjudande om feriepraktik. Frisknärvaro Totalt 530 månadsavlönade personer var anställda i Laxå kommun under hela eller del av året. Av dessa hade 210 personer inte haft någon sjukdag och 117 max fem sjukdagar. Frisknärvaron (andelen personal med inga eller få sjukdagar) var 61,70 procent. Året innan var frisknärvaron 58,9 procent. Förebyggande åtgärder och aktiviteter All personal hade tillgång till Feelgoods träningslokal. Sammanlagt 93 personer tränade vid tillfällen. Antalet personal som utnyttjade träningslokalen ökade jämfört året innan då sammanlagt 59 personer tränade vid sammanlagt tillfällen. Inom flera av kommunens verksamheter hade personalen tillgång till massagestol. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har redovisats enligt de sju nyckeltal som föreskrivs vid årsredovisning. I urvalet ingår all personal, inklusive timavlönad personal. Nyckeltal (procent) Personalredovisning Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 6,69 Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) i förhållande till total sjukfrånvarotid 60,81 Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 7,11 Sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,91 Sjukfrånvarotid (29 år eller yngre) i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid (29 år eller yngre) 2,54 Sjukfrånvarotid (30 49 år) i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i samma åldersgrupp 5,98 Sjukfrånvarotid (50 år eller äldre) i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid i samma åldersgrupp 7,77 Den totala sjukfrånvarotiden i förhållande till ordinarie arbetstid minskade med 0,69 procent. Den del av sjukfrånvarotiden som är längre än 60 dagar sjönk med 3,45 procent. 28

29 De kommunägda företagen Sammanställt resultat Bokslutet visade ett resultat för koncernen som helhet på tkr varav Laxå kommun ingick med ett positivt resultat på tkr. För att minska antalet outhyrda lägenheter och därmed förbättra hyresintäkterna kommer marknadsföring att ske mot den holländska marknaden. Det egna kapitalet inom kommunkoncernen uppgick till tkr inklusive reserver. De samlade likvida medlen var tkr vid verksamhetsårets slut. AB Laxåhem Bolaget är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det ägs till 100 procent av Laxå kommun. Antalet lediga lägenheter var få under året. En liten uppgång kunde konstateras under årets sista månader. Nivån vid årets slut var 8,7 procent av alla lägenheter. Den långsiktiga strategin går ut på att varje fastighet ska ha arbetsuppgifter inom marknad, teknik, skötsel, säkerhet, ekonomi, möjligheter samt avstämning mot översiktsplanen. Arbetet att hantera strategin så fortsatte under året. För att organisationen ska bli mer effektiv och tydlig ändrades indelningen från områdesansvar till funktion. Det pågående energiprojektet gav en besparing på 15 procent i energiförbrukning och närmar sig därmed kalkylerad besparing. Hyresförhandlingarna resulterade i en höjning med 2,9 procent för och en höjning med 1,5 procent för Framtid Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) kan påverka samordningen mellan Laxåhem och ägaren Laxå kommun. Arbetet med en affärsplan och den långsiktiga strategin kommer att konkretiseras. Ekonomi Omsättning, tkr Årets resultat, tkr (28) Eget kapital, tkr (11 515) Soliditet, % 4,9 (5,5) Likviditet, tkr (8 707) Experience Laxå AB Experience Laxå AB ägs till 100 procent av moderbolaget AB Laxåhem. Ändamålet är att främja näringslivsutveckling, kulturell utveckling och kommunal utveckling inom kommunen. Styrelse och verkställande direktör är desamma som moderbolagets. Under bedrevs ingen verksamhet. Laxå Vatten AB Bolaget, som ägs till 100 procent av Laxå kommun, ansvarar för vatten och avlopp i delar av Laxå, Röfors, Finnerödja, Tived och Hasselfors. Bolaget fick en ny vd och driftsorganisationen förändrades. En drifttekniker och personal vid återvinningsanläggningen nyanställdes. Återvinningscentralen ändrade öppettiderna och statusen på anläggningen höjdes betydligt. Större underhållsåtgärder utfördes på va-nätet för att minska inläckande grundvatten. Resultatet blev lägre flöde och mindre kemikaliehantering vid reningsverket. Vattenverken rustades upp invändigt, fick energieffektivare pumpar och ny direktverkande el till luftvärmepumpar. De kommunägda företagen 29

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Laxå kommun Årsredovisning 2009

Laxå kommun Årsredovisning 2009 Laxå kommun Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om Laxå 4 Majoriteten har ordet 5 Visionen 6 De kommunägda företagen 8 VERKSAMHETERNA Kommunstyrelsen 9 Byggnadsnämnden 14 Miljönämnden 16 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning:

SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN. Inledning: UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA 11 SID 1 (4) 2011-01-25 SLUTRAPPORT SJUKFRÅNVAROPROJEKTET 2010-12-31 Inledning: Mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen 2008 hade över 1000 medarbetare

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Laxå Kommun. Delårsbokslut 2010-08-31

Laxå Kommun. Delårsbokslut 2010-08-31 Laxå Kommun Delårsbokslut 2010-08-31 Vision Laxå kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ med goda kommunikationer och ha ett offensivt näringsliv, ett attraktivt föreningsliv och en professionell

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Årsredovisning Socialförvaltningen

Årsredovisning Socialförvaltningen Årsredovisning 2012 Socialförvaltningen Förvaltningschefens inledande kommentar Budgetarbetet är ett ständigt övergripande arbete inom förvaltningen. Under 2012 har ekonomin på flera enheter stabiliserats.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(8) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:25 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer