Magdalena Flemström. Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magdalena Flemström. Stiven Wiklund, s, vice ordförande"

Transkript

1 1 (34) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej närvarande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 21 oktober 2008, kl Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd Jan-Eric Berglund, v Stiven Wiklund, s, vice ordförande Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Frank Sällström, koncernekonom, Karin Wennberg, bygg- och miljöchef, 91 Margareta Lindblom, ekonomiassistent, 91 Ove Skägg, teknisk chef, 93, Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Anders Lindqvist, IT-samordnare, 99 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, torsdag den 23 oktober 2008, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Justerande Jan-Eric Berglund Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 87 Obesvarade och inkomna motioner 3 88 Månadsrapport - Ekonomi 5 89 Ånge kommuns budget 2009 och plan för Ånge kommun söka medlemskap i ideell förening för Region MittSverige 9 91 Energi- och klimatstrategi Förslag om fördelning av bygdeavgiftsmedel hösten Bidrag enligt specifikation i budget Vägföreningar m.m Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Information om pågående förstudie Vidareutveckling av Getberget Länsupphandling av läromedel och biblioteksböcker - Fullmakt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Inför träff i Ljungaverk 28 oktober Sammanträdesdagar 2009 för kommunstyrelsen och et Redovisning av upphandling avoperatörstjänster för fast och mobil telefoni Vatten- och avloppstaxa Allmänna bestämmelser för brukande av Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 34

3 3 87 Obesvarade och inkomna motioner Dnr KS 08/222 Beslut et 21 oktober 1. Uppdra till Sten-Ove Danielsson att skriva förslag till svar på den senast inkomna motionen om vindkraftsseminarium och ta upp ärendet nästa sammanträde i et. 2. Uppdra till utvecklingsenheten att titta på motionen om väg och järnväg i Sundsvallsregionen, som ska tas upp nästa sammanträde i et. Överläggning et 21 oktober Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Diskuterar den senast inkomna motionen om vindkraftsseminarium från Jan Gullmark. Föreslås att uppdra till Sten-Ove Danielsson att skriva förslag till svar och ta upp ärendet nästa. Föreslås att uppdra till utvecklingsenheten att titta på motionen om väg och järnväg i Sundsvallsregionen, som ska tas upp nästa sammanträde i et. Bakgrund Sedan en tid skickas inkomna motioner direkt till berörd nämnd, utan att behandla dem först i kommunstyrelsens. För att få bättre kontroll och information om inkomna motioner kommer framledes vid behov en rapport i form av ett ärende tas upp i et om vilka motioner som inte är färdigbehandlade. Då har också et möjlighet att ta ställning till om något speciellt ska göras beträffande inkomna motioner i ett inledande skede. Obesvarade motioner Ånge kommun ta initiativ till samarbete om väg och järnväg i Sundsvallsregionen, en motion i ansvarskommitténs anda. Dnr KS 07/415, Inkommen Motionär: Jan Gullmark, c. Kommunstyrelsen beslutar 29 november 2007 att avvakta med beslut till dess regeringen fattat beslut om infrastrukturmedel. Humanistiska nämndens inköp. Dnr 08/89. Inkommen Motionärer : Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Behandlas i kommunstyrelsen 12 augusti och i kommunfullmäktige Skola i Östavall finnas kvar. Dnr 08/204. Inkommen Motionär Carl- Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Skickat till Jonas Tagesson och humanistiska nämnden för beredning. Behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

4 4 Ungdomsgården i Ånge ha öppet lördagskvällar. Dnr 08/212. Inkommen Motionär Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Skickat till Kjell Sundqvist och humanistiska nämnden för beredning, som avvaktat med svar p.g.a. den nya organisationen för ungdomsgårdsverksamheten. Åtgärder vid postterminalen i Ånge. Dnr 08/238. Inkommen Motionärer Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Beslut i kommunstyrelsens att skicka motionen till tekniska nämnden. Inkomna motioner efter senaste kommunfullmäktige 16 juni Motion om vindkraftsseminarium. Dnr 08/378. Inkommen Motionär Jan Gullmark, c. Skickas till kommunstyrelsens för beredning.

5 5 88 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 08/3 Beslut et 21 oktober Rapporten går vidare till kommunstyrelsen 4 november. Överläggning et 21 oktober Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Rapport från socialnämndens äldreomsorg är ej klar. Övriga nämnder är ungefär oförändrad jämfört med augustiprognosen. Per september ligger socialnämndens utfall på tkr. För socialnämnden totalt prognostiseras 1 mkr i underskott för Med Ångefallen Krafts utfall per september månad kan utdelningen från Ångefallen höjas till preliminärt 15 mkr. Det i sin tur gör att prognosen för Ånge kommun kan höjas till 10 mkr i överskott. Samtidigt skall noteras att man inte kan räkna med så stor utdelning för 2009 och framåt. Så sent som 2007 var utdelningen från Ångefallen bara 5 mkr. Bakgrund Avvikelserapport lämnas normalt först till et per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

6 6 89 Ånge kommuns budget 2009 och plan för Dnr KS 08/106 Beslut et 21 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Fastställa den kommunala utdebiteringen till oförändrat 23,03 kronor per skattekrona för Till kommunstyrelsens oförutsedda behov avsätta 2,4 mkr. 3. Till bidrag enligt specifikation anvisa 700 tkr. bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 4. Nämnderna skall lämna en rapport över alla verksamheter som avviker mer än 7 % i förhållande till jämförbara kommuners kostnad och respektive verksamhets standardkostnad, för politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige. 5. Fastställa resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2009 samt godkänna plan för 2010 och Överläggning et 21 oktober Kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Det konstateras att de skatteprognoser som kommunen är tvungna att följa har som en följd av lågkonjunkturen blivit kraftigt övervärderade. Men den nedjustering av skatten som därmed görs för 2009 och framåt neutraliseras delvis av en förbättrad prognos på avkastningen från Ångefallens Kraft. Men koncernekonomen poängterar att nuvarande höga avkastning på över 10 mkr var bara för ett år sedan så lågt som 5 mkr. Det ansträngda läget ger att Ånge kommun kommer att få svårigheter att nå kommunfullmäktiges resultatmål på 1 % eller fem miljoner i överskott. Sammanfattning av kommunstyrelsens budget delas ut och kommenteras av kommunchefen. Tidigare har genomgång gjorts av samtliga nämnder under presidiedagarna oktober, då även kommunens målsättningar i form av indikatorer, nyckeltal och prioriteringar har diskuterats. Genomgång sker av förslag till kommunens verksamhetsbudget för 2009 till 2011.

7 7 Särskilt diskuteras socialnämndens och humanistiska nämndens budgetar. Arbetsgivaravgifterna (PO-påslaget) har sänkts motsvarande 2,2 mkr för Ånge kommun. Socialnämnden konstateras ha ett ansträngt budgetläge och föreslås få sänka sina personalkostnader p.g.a. det sänkta PO-påslaget, utan att ramen justeras ned. För övriga nämnder justeras ramarna ned med det sänkta POpåslaget. Av det utrymmet som uppstår föreslås att socialnämnden dessutom får tillgodogöra sig en ramhöjning med 1 mkr ur kommunstyrelsens och övriga nämnders minskade ramar. Tillsammans med en ramhöjning på 500 tkr för förebyggande arbete får socialnämnden därmed ett ökat utrymme på 2,5 mkr jämfört med kommunfullmäktiges budgetram från i juni. Det noteras att socialnämnden inte har hunnit pröva förslag på prutningar om 3,3 mkr för att komma in i sin budgetram. ÅFA:s ekonomi diskuteras särskilt. Kommunfullmäktige har beslutat att de kommunala verksamheterna skall nå självkostnadsnivå år 2010 genom trappstegsvis hyressänkning. Ett förslag är att det sker tills vidare genom en hyresrabatt på en miljon kronor för På grund av det ansträngda budgetläget finns behov att förstärka anslaget för oförutsedda behov. Därför föreslås att hyresrabatten läggs centralt i kommunstyrelsens oförutsedda behov, som därigenom ökar från 1,4 mkr till 2,4 mkr. Koncernekonomen uppmanas att i samråd med ÅFA analysera deras ekonomiska läge inför 2010, då flera fastigheter kan försäljas eller avvecklas. Diskuteras att införa en ny rad i resultaträkningen, som beskriver resultatet efter avsättningar till framtida pensioner och framtida strukturella kostnader, vilket ger en mer pedagogisk bild som knyter samman dåtid och framtid. En justerad verksamhetsbudget och därmed följande resultat-, balans- och kassaflödesbudget upprättas i enlighet med dagens sammanträde. Investeringsbudget och förslag till systematisk styrning redovisas direkt vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 november. Bakgrund Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kommunfullmäktige beslutar 16 juni 2008 att anta förslag till framtidsstrategi och ekonomiska ramar för Under presidiedagarna oktober presenteras och diskuteras de olika nämndernas och kommunstyrelsens budgetförslag. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 44 Kommunfullmäktiges rambeslut i juni Förslag till resultat-, balans- och kassaflödesbudget för Ånge kommun

8 8 Humanistiska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt systematisk styrning och ledning för 2009 Socialnämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt systematisk styrning för 2009 förslag till drifts- och investeringsbudget samt systematisk styrning för Investeringsbudget inte klar Tekniska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt systematisk styrning för Bygg- och miljönämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt systematisk styrning för 2009 Överförmyndarnämndens förslag till driftsbudget samt systematisk styrning för 2009 Beslutsunderlag som ska tillföras detta ärende Revisionens förslag till driftsbudget 2009 Protokoll från centrala samverkansgruppen

9 9 90 Ånge kommun söka medlemskap i ideell förening för Region MittSverige Dnr KS 07/180 Beslut et 21 oktober Föreslå kommunstyrelsen 1. Ånge kommun ska ansöka om medlemskap i den ideella föreningen för bildande av region MittSverige. 2. Utse Sten-Ove Danielsson till ombud på föreningens stämma med Magdalena Flemström som ersättare. Överläggning et 21 oktober Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Bakgrund Jämtlands läns landsting har lämnat in ansökan till regeringen att tillsammans med Sundsvalls och Ånge kommuner få bilda regionkommun i enlighet med det förslag Ansvarskommittén redovisat i sitt betänkande. Regionbildningen kommer att föregås av ett omfattande utredningsarbete där konkreta förslag till organisation, verksamheter, ekonomi m.m. tas fram och föreläggs landstingsfullmäktige och blivande regionfullmäktige för beslut. Den politiska arbetsgruppen som arbetat fram ansökan om att bilda region, förslår att en ideell förening bildas som ansvarar för utredningsarbetet. Medlemmar i föreningen föreslås vara Jämtlands läns landsting och de kommuner som kommer att ingå i regionen. Eftersom Västernorrlands läns landsting delas är det rimligt att Jämtlands landsting och Västernorrlands landsting delar på kostnaderna för den ideella föreningen i proportion till befolkningsfördelningen i landstingen Kostnaden för föreningens arbete beräknas till 6,1 mkr (fr o m oktober t o m september 2010) varav kostnaderna för Jämtlands län beräknas till tkr. Därutöver står respektive medlem för förtroendemannakostnader och utredningsinsatser efter behov. Landstingsfullmäktige tar beslut den 5 november. Den politiska arbetsgruppen har bestämt att konstituerande möte ska hållas i Ånge den 11 november. För att inte tappa tempo bör beslut om medlemskap vara klara till dess. Det som ska beslutas är att bli medlem i föreningen och utse ett ombud till stämman. Styrelsen kommer att utses av stämman enligt förslag till stadgar.

10 10 Beslutsunderlag Förslag till stadgar för ideell föreningen för bildande av region MittSverige

11 11 91 Energi- och klimatstrategi - För ett hållbart Ånge Dnr KS 06/327 Beslut et 21 oktober Förslaget ska skickas ut på remiss till styrelse, nämnder och bolag. Överläggning et 21 oktober Bygg- och miljöchef Karin Wennberg och ekonomiassistent Margareta Lindblom föredrar ärendet. Energi- och klimatstrategin består av själva strategin och en handlingsplan som bilaga, som ska uppdateras varje år. Arbetsutskottet anser att den ska uppdateras av kommunstyrelsen. Energibalansen är ännu inte klar, ska få hjälp från Sollefteå kommun. Mätbara mål - ska ändra 2010 till utgången av Att anslutning av villor till fjärrvärmenäten ska öka med 50 anslutningar till 2015 ifrågasätts utifrån att ägaren ska undvika sätta mål som kan vara ekonomiskt ofördelaktiga för bolaget. Målet om ECO-driving formuleras om så att det mer betonar de som kör mycket. Föreslås att förslaget ska skickas ut på remiss till styrelse, nämnder och bolag Bakgrund Kommunstyrelsen beslutar 27 november 2006 att delta i Klimatcoachprojektet. Projektet drivas av nätverket Klimatkommunerna och finansieras av Naturvårdsverket. Målet med projektet är att lägga grunden till långsiktigt klimatarbete i mindre kommuner som saknat en klimatstrategi eller motsvarande plan. En arbetsgrupp bestående av nyckelpersoner inom olika verksamheter i kommunen har diskuterat förslag till energi- och klimatstrategi. Som klimatmål, minskning av växthusgaser under perioden jämfört med 1990 års nivå föreslås 8 % för Ånge kommun. Följande mål finns: Internationella klimatmål 5 %, EU:s klimatmål 8 %, nationella klimatmål 4 %, regionala klimatmål: senast 2010 har utsläppen av växthusgaser minskat med minst 10 %. Mätbara mål År 2010 skall minst 40 % av Ånge kommuns tjänstebilar/leasingbilar (inkl kommunala bolag) vara miljöbilar enligt den statliga definitionen. Energianvändningen i kommunens egna lokaler och fastigheter mätt i MWh per ytenhet ska minska med 10 % till år 2013 jämfört med Anslutning av villor till fjärrvärmenäten ska öka med 50 anslutningar till år

12 År 2010 ska minst 50 % av anställda vid Ånge kommun som använder tjänstebilarna ha påbörjat utbildning i ECO-driving För perioden ska antalet personer, som reser med kollektivtrafiken i stället för med bil i kommunen, ha ökat med minst 10 % jämfört med år 2007 Beslutsunderlag Utkast till energi- och klimatstrategi För ett hållbart Ånge Bilaga till strategin - Handlingsplan 2008

13 13 92 Förslag om fördelning av bygdeavgiftsmedel hösten 2008 Dnr KS 08/170 Beslut et 21 oktober Föreslå Länsstyrelsen prioritera ansökningar om bygdeavgiftsmedel enligt beredningsgruppens förslag. Överläggning et 21 oktober Efter beredningsgruppens senaste möte har Ringblomman 4 H, Fränsta lämnat in kompletterande handlingar. Föreslås att föreslå Länsstyrelsen prioritera ansökningar om bygdeavgiftsmedel enligt beredningsgruppens förslag. Bakgrund Ansökningar om bygdeavgiftsmedel har inkommit till Länsstyrelsen, som skickat dem till kommunen för yttrande. Förslag till prioritering av inkomna ansökningar har upprättats av beredningsgruppen för bygdeavgiftsmedel inom humanistiska nämnden finns tkr att fördela på två ansökningsperioder. Under våren fördelades 523 tkr till 3 av 8 ansökningar. I denna omgång föreslås 670 tkr fördelas till 5 av 7 ansökningar enligt nedan: Naggens Folketshusförening har sökt för värmekonvertering med luftvärmepumpar. Föreslås få 65 tkr. Ansökt om samma summa. Ensillre byförening har sökt för vassklippare. Föreslås få avslag. Ansökt om 15 tkr. Kommunen har i dagsläget 2 vassklippsaggregat som uthyres via servicegruppen för 200 kr/dygn. Munkbysjöns intresseförening har sökt för ny takplåt. Föreslås få 100 tkr. Ansökt om 250 tkr. Lokalen är godkänd i lokalutredningen. Ljungaverks Folketshusförening har sökt för pelletseldning, ändring av kök till nya EU-regler samt till ny handikapphiss. Föreslås få 305 tkr. Ansökt om 355,5 tkr. Föreningen är godkänd i lokalutredningen och beviljas bidrag till pelletsanläggningen och handikapphiss. Nordanede bygdeförening har sökt för ytjordvärme. Föreslås få 150 tkr. Ansökt om samma summa. Nordanede bygdeförening har tillkommit som en utav 10 lokaler som är godkända i lokalutredningen. M/Y Borgsjö ekonomisk förening har sökt för reparation av båt, kartläggning farled

14 14 och bogsering moringar. Föreslås få 50 tkr. Ansökt om 104 tkr. Ringblomman 4 H, Fränsta har sökt för isolerad sadelkammare. Föreslås få avslag. Ansökt om 40 tkr. Föreningen har inte redovisat någon verksamhet som är ett krav för stöd av ungdomsverksamhet. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av bygdeavgiftsmedel från beredningsgruppen för bygdeavgiftsmedel daterad Bygdeavgiftsmedel Kompletterande handlingar från Ringblomman 4 H, Fränsta

15 15 93 Bidrag enligt specifikation i budget Vägföreningar m.m. Dnr KS 07/326 Beslut et 21 oktober 1. Godkänna föreslagen fördelning av bidrag till vägföreningar att gälla fr.o.m Årets fördelning av de återstående 200 tkr reserveras till nästa års utdelning, för att öka möjligheten att göra större åtgärder i Ljungaverk och Fränsta. 3. Bevilja Röda Korset i Fränsta bidrag med kr. Överläggning et 21 oktober Tekniske chefen Ove Skägg och redovisningskamrer Ann-Christine Dahlqvist föredrar ärendet. Beslut har under året tagits om medlemskap i Småkom. Återstår att ta ställning och bidrag till Röda Korset i Fränsta och bidrag till vägföreningar. Sten-Ove Danielsson föreslår att återstående medlen till vägföreningar reserveras till nästa år. Se över bidragen till Röda korset till nästa års utdelning. Förslag till fördelning av bidrag till vägföreningar från tekniske chefen Kommunen har beslutat att öka bidragen till vägföreningarna från 200 till 400 kkr/år. Tidigare har fördelningen enbart grundats på väglängder och föreningarnas kostnader. Det framgår ganska tydligt vid den översiktliga skadekarteringen att föreningarnas ekonomiska situation medfört att enklare och billigare åtgärder såsom nya slitlager har skjutits på framtiden och medfört att nu krävs ganska omfattande åtgärder på vissa gator för att lyfta till en acceptabel nivå på vägstandarden. Detta är i och för sig inte unikt för vi har delvis samma situation på de kommunala gatorna. Efter besiktning av vägföreningarnas vägar föreslås att det utökade bidraget fördelas till de föreningar vars vägar i huvudsak är belagda och kräver mest resurser för att vidmakthålla statusen och förhindra ytterligare eftersläpning av vägunderhållet. Nuvarande fördelning: Nytt förslag till fördelning: Ljungaverk kr kr Östavall kr kr Torpshammar kr kr Fränsta kr kr Alby kr kr

16 16 Summa kr kr Beslut et 21 januari 1. Avvakta med beslut om medlemskap i Småkom och bidrag till Röda Korset i Fränsta. 2. Avvakta med hälften av bidraget till vägföreningarna tills man får reda på vilka underhållsåtgärder man avser vidta och vilka underhållsåtgärder man gjort de 3 senaste åren. 3. Bevilja bidrag enligt följande: Ljungaverks vägförening till Forumplan Röda Korset, Ånge Föreningsarkivet Västernorrland Mineraljakten Summa Bidrag till vägföreningar: Ljungaverk Fränsta Östavall Torpshammar Alby Till förfogande (hålls inne enligt ovan) Summa Medlemsavgifter: Mitt Sverige Turism Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Överläggning et 21 januari Koncernekonom Frank Sällström och redovisningshandläggare Ann-Christine Dahlqvist föredrar ärendet. Uppdra till de föredragande att utreda situationen för Röda Korset i Fränsta och avvakta med beslut i bidragsfrågan. Föreslås att avvakta med hälften av bidraget till vägföreningarna tills man får

17 17 reda på vilka underhållsåtgärder man avser vidta och vilka underhållsåtgärder man gjort de 3 senaste åren. Diskussion fördes att inte vara medlem i Småkoms Vänförening. Magdalena Flemström vill dock avvakta med beslut för att hinna föra dialog med kommuner i vår närhet som är med om nyttan med medlemskap. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutar i budgetärendet 26 november 2007, 68 att kommunstyrelsens bemyndigas att fördela bidrag enligt specifikation inom angiven ram. Ramen fastställdes till 700 tkr. Bidraghanteringen för Folkets Hus föreningarna har förs över till humanistiska nämnden, varför medlen minskats från 2 mkr. 1,35 mkr har överförts till nämnden. Bidrag till vägföreningar fördubblades till 400 tkr för föregående år. Tekniska nämnden fick då i uppdrag att göra utredning om principer för fördelning av bidrag till vägföreningar. Mineraljakten kommer med sitt äskande i maj Har tidigare varit kr. Småkom har medlemsavgiften konstruerad med kr i grundavgift och 2 kr/invånare. Med invånare (uppskattat enligt senaste redovisning) blir detta kr. Följande äskanden har gjorts: Bidrag Ljungaverks vägförening till Forumplan Röda Korset, Ånge Röda Korset, Fränsta Föreningsarkivet Västernorrland Mineraljakten Summa Bidrag till vägföreningar: Ljungaverk Fränsta Östavall Torpshammar Alby Till förfogande Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Medlemsavgifter:

18 18 Mitt Sverige Turism SmåKom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Summa Summa bidrag Kvar till förfogande Totalt att disponera kr kr kr kr kr kr kr Beslutsunderlag Sammanställning med inkomna bidragsansökningar Förslag till fördelning av bidrag till vägföreningar - Skrivelse från Ove Skägg

19 19 94 Handlingsplan för tillväxt - Framtid Ånge - en attraktiv kommun Dnr KS 08/122 Beslut et 21 oktober Ärendet ska först behandlas i näringslivsutskottet och tas sedan upp i et i november. Överläggning et 21 oktober Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Anteckningar från offentliga möten i Fränsta 13 oktober och Ånge 16 oktober delas ut och kommenteras. Bakgrund Revidering av tidigare handlingsplan Framtid Ånge en attraktiv kommun har genomförts genom ett remissförfarande. Ett utkast finns nu klart för åren Kommunen, det lokala näringslivet, intresseorganisationer och medborgare har varit delaktiga i framtagandet av den tidigare och den nu reviderade handlingsplanen. Närmare 300 personer deltog i början av arbetet i Framtidscaféer och sammankomster av olika slag där totalt 500 idéer samlades in. Det landade i en första handlingsplan som slutligen antogs av kommunfullmäktige 14 juni Handlingsplanen har uppdaterats löpande utifrån insatser och resultat. I denna omgång har öppna träffar hållits i Fränsta och Ånge. Planen är indelad i tre delar boende, företagande och lärande. Boende handlar om att leva, bo och flytta till vår kommun och handlar för de flesta människor om livskvalitet. Det handlar om att skapa tillväxt genom att utveckla boendet, goda kommunikationer, attityder, fritid- och kulturutbud, öppnare landskapsvård, centrumutveckling, samt aktiv inflyttningsservice och marknadsföring av kommunen. Företagande handlar om att arbeta, starta och driva företag. Tillväxten i näringslivet har stor betydelse för utvecklingen av kommunen. Det är viktigt med gott företagsklimat och stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar mellan företag och kommunen samt mellan företag. Det är viktigt att både skapa tillväxt i befintliga företag samt att nya arbetsplatser etableras. Lärande handlar om att studera och att utvecklas och en av de viktigaste grundförutsättningarna för en attraktiv kommun är att kunna erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Planen för vilar på nyckelord som fortsatt företagssamhet, samverkan och engagemang där aktiviteterna genomförs med klimathänsyn, mångfalds- och

20 20 jämställdhetsperspektiv. Beslutsunderlag Förslag (utkast) till ny handlingsplan för tillväxt

21 21 95 Information om pågående förstudie Vidareutveckling av Getberget Dnr KS 07/527 Beslut et 21 oktober 1. Konstaterar att nödvändig grundinfrastruktur är mkr och undersöka möjligheten till EU-medel och stöd från Länsstyrelsen. 2. Frågan om kommunal medfinansiering tas upp i kommunstyrelsen 4 november. Överläggning et 21 oktober Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Konstaterar att nödvändig grundinfrastruktur är mkr och undersöka möjligheten till EU-medel och stöd från Länsstyrelsen. Frågan om kommunal medfinansiering tas upp i kommunstyrelsen 4 november. Rapport i kommunstyrelsen 1 april 2008 Projektledare Per Berglund från Nordic Ski Arc presenterar planerna på en pilotanläggning vid Getberget och sedan även på andra platser, t.ex. i Norrköping. Utförsåkning, längdåkning och skidskytte ska kunna bedrivas på anläggningen året runt, som också består av en serviceanläggning med hotelldel med 50 bäddar och restaurang, allt i samma byggnad. Detta är världsunikt och även slalombacken vad gäller fallhöjd och längd. Åklängden är 425 m och fallhöjd 135 meter, vilket krävs för internationella worldcup-tävlingar för damer. Den inbyggda backen har 40 meters bredd längst upp och 60 meter längst ner. Skidlift inomhus. Fun Park med möjligheter till hopp i nedre delen. Längdtunnel för längdåkning 1,5 km lång. Öppettider 7-23 under 7 dar i veckan. Under högsäsong behövs kanske dygnet runt öppet. För 8 år sedan föddes första tankarna på att bygga in backen. Anders Nässen, Anders Westin och Per Sandvik är initiativtagare och de som jobbat med projektet över åren. Nordic Ski Arc AB som driver projektet idag ägs av Mats Gustavsson, Jan Johansson, Björn Nyström och Mats Wilhelmsson, varav flera har Ångeanknytning. Marknaden är 3,5 miljoner skidåkare i Sverige, som åker någon gång per år. Intresse finns i Norge, Finland och Ryssland. Målsättning att ha minst 3 anläggningar i Sverige inom 3 år och ha anläggning i Danmark inom 5 år. 700 mkr totalt sett för tre anläggningar i Sverige. Räknar med 30 årsarbeten för anläggningen på Getberget. Samarbetsavtal har slutits med

22 22 PEAB. De aktörer som redan idag finns på Getberget har bildat intresseföreningen Framtida Getberget, som ska bevaka dessas intressen. Ytterligare medlemmar är välkomna. Idag finns ett behov av ny infrastruktur i området bl.a. för nya aktiviteter. Föreningen Framtida Getberget är idag projektägare till ett pågående förprojekt. Medfinansiärer är Nordic Ski Arc, Länsstyrelsen Västernorrland samt Ånge Kommun. Ånge Kommun ingår i projektets styrgrupp med två personer. Förprojektet avslutas sista maj -08, då även beslut om etablering förväntas. Beslut kommunstyrelsen 29 november 2007 Anslå 150 tkr till en utvidgad förstudie för en inbyggd skidanläggning i Getberget att finansieras ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning kommunstyrelsen 29 november 2007 Anders Westin, ordförande i Getbergets Slalomklubb, redogör för planerna på att bygga en skidanläggning för alla typer av skidåkning i Getberget. En förstudie är gjord, men behov finns av en utvidgad förstudie. Bakgrund (Formulerad inför möte 29 november 2007) Ett nybildat bolag, Nordic Ski Arc, är huvudintressent och projektet är tänkt att huvudsakligen finansieras med privata medel. Detta skulle bli en första anläggning i Europa, vars koncept sedan skulle kunna spridas. Projektet ligger nu mellan förstudie och detaljplan och behov finns av en utvidgad förstudie och för detta behövs 600 tkr, Länsstyrelsen är beredd gå in med 250 tkr. Ånge kommun skulle behöva gå in med 150 tkr.

23 23 96 Länsupphandling av läromedel och biblioteksböcker - Fullmakt Dnr KS 08/405 Beslut et 21 oktober Ge fullmakt till Örnsköldsviks kommuns upphandlingsenhet att administrera upphandlingen. Föreslå kommunstyrelsen 1. Delegera till upphandlingsassistenten istället för koncernekonomen att vara ersättare vid beslut om avtal vid pris- och rabattöverenskommelser för Ånge kommuns centrala upphandling och beslut om ramavtal för Ånge kommun vid samordnade centrala upphandlingar där ets sammanträde ej kan inväntas. 2. Delegera till upphandlingssamordnaren med upphandlingsassistenten som ersättare att ge fullmakt till annan kommun eller myndighet att administrera upphandling vid samordnade upphandlingar. Överläggning et 21 oktober Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Bakgrund Länsupphandling av läromedel och biblioteksböcker, ref.nr. 2008/04 genomförs tillsammans med länets kommuner och Länsbiblioteket Västernorrland. Örnsköldsviks kommuns upphandlingsenhet är samordnare för upphandlingen och fullmakt behöver lämnas till dem att administrera upphandlingen. Nytt avtal planeras gälla från och med 1 april I samband med detta ärende aktualiseras också två frågor som rör handläggningen av upphandlingsärenden. Delegering skulle kunna ges till upphandlingssamordnare med upphandlingsassistenten som ersättare i denna typ av ärenden. I två andra ärenden är koncernekonomen ersättare för upphandlingssamordnaren och detta skulle kunna övergå till upphandlingsassistenten. Dels beslut om avtal vid pris- och rabattöverenskommelser för Ånge kommuns centrala upphandling. Dels beslut om ramavtal för Ånge kommun vid samordnade centrala upphandlingar där ets sammanträde ej kan inväntas.

24 24 Beslutsunderlag Fullmakt

25 25 97 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Inför träff i Ljungaverk 28 oktober Dnr KS 08/173 Beslut et 21 oktober 1. Bjuda in alla i föräldraföreningen till mötet i Ljungaverk 28 oktober. 2. Godkänna Sten-Ove Danielssons beslut att ge bidrag med kr till fyra jackor för fältassistenterna. Överläggning et 21 oktober Kommunsekreterare tillika BRÅ-koordinator Ulf Stecksen föredrar ärendet. Planering görs inför möte i Ljungaverk enligt punkt 2 nedan. Sten-Ove Danielsson har lovat ge bidrag till fyra jackor för fältassistenterna med totalt kr. BRÅ godkänner i efterhand detta beslut. Beslut et 16 september 1. Tacka närpolischef Peter Moberg för informationen. 2. Ordna ett möte med föräldraföreningen som bildats i Ljungaverk om möjligt tisdag den 28 oktober kl. 19 på Forum, där även andra intressenter i Ljungaverk bjuds in. Överläggning et (BRÅ) 16 september Polisen hade förhinder att delta vid mötet i augusti, men vid dagens möte medverkar närpolischef Peter Moberg. Det finns idag 13 poliser i distriktet Ånge Bräcke - Ragunda, varav 8 i Ånge. Det var 15 i somras. Förstärkning är på gång till Bräcke. I slutet av 2010 är målet att det ska det vara 19 poliser. Man har ej täckning dygnet runt nu. I Ånge är alla poliser utbildade för att kunna se om person är narkotikapåverkad. Ringa narkotikabrott, vilket det blir för eget bruk, har legat på 5-6 fall per år och har nu ökat till 12 hittills i år. Peter bedömer att det beror på att man arbetat mer aktivt och det är ingen oroväckande ökning, som polisen ser det. Det ska vara skälig misstanke för kontroll och polisen får ej göra slumpvisa kontroller. För ungdomar under 15 år får polisen ej vidtaga några tvångsåtgärder. Träslaget och Fränstastyran berörs. Vid båda tillfällena var poliser ute, med förstärkning från Östersund respektive Sundsvall liter öl och cider hälldes ut vid Träslaget. Arrangemang bedömdes som inget anmärkningsvärt enligt polisen. Vid Fränstastyran gjordes en handfull omhändertagande totalt, mest utanför

26 26 festplatsen. Det var mycket mindre problem vid Träslaget i år jämfört med ifjol i Spångbroparken efter det att alkoholförbud införts. Samarbete med fältarna fungerar bra. Peter ska snart träffa föräldraföreningen som bildats i Ljungaverk. Polisen har ett bra samarbete med tullverket i Sundsvall om försäljning av svartsprit. Insatser har gjorts i östra delen av kommunen. Så fort polisen får in indikationer att det är extra oroligt på någon plats gör man insatser under helger och kvällar. Stölder svårutrett om man inte får speciella indikationer. Kraftsamling planeras i Ljungaverk för att efterforska de som säljer narkotika till ungdomar. Det finns inga tecken på större försäljningar. Narkotikaspaning utförs i huvudsak av den egna polisen. Hasch och amfetamin är det som oftast förekommer här, ej heroin och tyngre preparat. Det är övervägande killar som missbrukar. Ordföranden tackar Peter för hans medverkan. BRÅ ska enligt arbetsplan ha två större möten per år. Föreslås att ordna ett möte med föräldraföreningen, som bildats i Ljungaverk, om möjligt tisdag den 28 oktober kl. 19 på Forum. Sekreteraren får i uppdrag att arrangera detta och att även inbjuda andra intressenter i Ljungaverk. Beslut et (BRÅ) 17 juni 1. Två ärenden i et samma dag, 60-61, berör BRÅ:s verksamhet, vilka ska delges polisen lokalt och polisstyrelsen genom utdrag från protokollen. 2. Polisen bjuds in till nästa 19 augusti, där man vill ha svar hur polisen agerar mot kända lägenheter i Ånge och Ljungaverk, där det misstänks förekomma olaglig försäljning till ungdomar samt hur drogtester genomförs vid olika incidenter. Överläggning et 17 juni Vid presidieöverläggningarna i maj framfördes önskemål att BRÅ skulle diskutera ungdomsproblematiken vid ets sammanträde 17 juni. IFO-chef Rebecca Lindberg och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson deltar. Ärendena i 60 och 61 samma dag har behandlat projekt avseende alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i 60 en slutredovisning och 61 om att gå in i ett nytt liknande projekt, vilket istället ersätts av ett eget finansierat projekt. Jan-Eric Berglund motiverar varför han anser det är behov av BRÅ-möte, med mycket oro på samhället i Ånge och Ljungaverk. Han ser med tillfredsställelse att det startats en föräldrapatrull i Ljungaverk. Polisen lokalt och polisstyrelsen bör få kännedom om BRÅ:s arbete genom utdrag

27 27 från protokollen. Diskuterar hur lärare som ledare bör agera i olika situationer för att få gruppen att fungera. Beslut et 15 april Fältassistenterna får i uppdrag att lägga förslag till en ansökan till Länsstyrelsen för förebyggande arbete inom alkohol- och narkotikaområdet. Överläggning et 15 april Informationssekreterare tillika BRÅ-samordnare Kristina Kamsten föredrar ärendet. Fältassistenterna Catrin Rising och Peter Nyhlin medverkar. Fältassistenterna informerar om läget: Placeringsinsatser från socialnämndens sida har ökat ganska mycket. Historiskt en ökning utifrån en låg nivå. Med varmare väder ökar problemet med ungdomsfylla och droger. Alarmerande med narkotika bland ungdomar. Droger finns i ungdomars vardag. Måste ha kunskap för att kunna upptäcka missbruk. Läggs mer och mer förväntan på att skolan ska ta tag i problemet, vilket man inte har resurser till påpekar Kjell Grip. Enligt kontrakt för elevboende kan drogtester göras när som helst. Resurser för att ungdomar ska ha något att göra behövs på vinterhalvåret. Diskuterar om det är bra att äldre ungdomar upp till 25 år besöker ungdomsgården. Finns idag inget tak. Gräns skulle kunna sättas vid 21 år. Problematiken med droger bör hanteras på övergripande nivå med kommunstyrelsen och BRÅ som ansvarig, anser Jan-Eric Berglund. Han menar att det är för mycket brandkårsutryckningar och för lite långsiktig strategi idag. Catrin Rising berättar om studiebesök i Uppsala med ett brett utbud av kurser för föräldrarna bl.a. Örebro Preventionsprogram (ÖPP) som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar, genom att påverka föräldrarnas förhållningssätt till ungdomars drickande. Catrin poängterar att föräldrarna är de viktigaste förebyggarna när det gäller att förändra ungdomars drickande. Viktigt att föräldrarna får äga ansvaret av problemet, vilket Kjell Grip instämmer med. Peter Nylin menar att grundskolan är mycket viktig i detta sammanhang. Här måste vi tillsammans ställa högre krav på oss själv och skapa en dialog med barn, ungdomar och föräldrar gällande alkohol och droger. Den ena parten utesluter inte den andra, alltså en öppen dialog mellan alla parter. Det måste finnas ett driv och en laganda i det vi gör för att möjliggöra och skapa utrymme för en dialog som våra barn kan ta efter. Kontentan av detta blir att barn och ungdomar i sin tur kommer att sätta press på varandra i dessa frågor. Här tror jag att vi kan ta lärdom av

28 28 Bobergsskolan som har kommit en bit på väg. Fältassistenterna har en målsättning att arbete långsiktigt och inte bara hålla på med brandkårsutryckningar. Medel finns att söka från Länsstyrelsen för förebyggande arbete inom alkohol- och narkotikaområdet. Sten-Ove Danielsson föreslår att fältassistenterna får lägga ett förslag på utformning av en projektans'f6kan. Målet ska vara att forma ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta med frågan. Kommunen förväntas ta halva kostnaden. Bakgrund Brottsförebyggande rådet i Ånge har sedan årsskiftet en ny organisation som innebär att kommunstyrelsens fungerar som brottsförebyggande råd. Vid två tillfällen per år ordnas större träff med representanter från olika delar av samhället för att fånga upp aktuella saker och följa upp pågående och avslutade 'e4renden. Vid behov tillsätts arbetsgrupper med medlemmar beroende på vad saken gäller. Vid en träff med representanter från olika delar av samhället 22 februari 2008 behandlades polisen, bemanning och aktuellt läge för brottslighet, handeln och Migrationsverket. Slutsats vid träffen är att man vill fokusera på langning och ungdomsfylla. Därför inbjuds fältassistenterna Catrin Rising och Peter Nyhlin till et 15 april. Vidare att snatteri är värt att fortsätta uppmärksamma, då detta leder vidare till grövre brottslighet. Material finns för användning i skolan. Handelns representanter är villiga att fortsätta samarbeta med skolorna. Beslutsunderlag Information från BRÅ-möte

29 29 98 Sammanträdesdagar 2009 för kommunstyrelsen och et Dnr KS 08/406 Beslut et 21 oktober Föreslå kommunstyrelsen godkänna föreslagna sammanträdesdagar. Överläggning et 21 oktober Kommunsekreterare Ulf Stecksen fördrar ärendet. Följande sammanträdesdagar föreslås: Kommunstyrelsen: 20/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 11/8, 1 eller 8/9, 6/9, 3/11, 1/12 Arbetsutskottet: 19/1, 10 och 17/2, 17/3, 14 och 21/4, 19/5, 16/6, 18/8, 15/9, 20/10, 10 och 17/11, 8 och 15/12. Presidieöverläggningar: 10-11/3, 12-13/5, 13-14/10 Sammanträdet 19 januari för et är på en måndag, övriga på tisdagar för kommunstyrelsen och et. sammanträde i januari skjuts fram på begäran av kommunalrådet. sammanträde i september föreslås antingen 1/9 eller 8/9 beroende på älgjaktsveckan. Bakgrund Ärendet aktualiseras en månad tidigare än normalt för att få god tid att överväga om nuvarande modell för utläggning av kommunstyrelsens och ets möten är ändamålsenlig har kommunstyrelsens möten som princip hållits 1:a tisdagen i månaden och ets möten 2:a och/eller 3:dje tisdagen i månaden. Presidieöverläggningar som motsvarar budgetberedningar har hållits mars, maj och oktober. Dessa månader är det bara ett smöte liksom i augusti. På grund av älgjakt var kommunstyrelsemötet i september framflyttat en vecka, vilket ledde till ett smöte denna månad. Även i juni och augusti var det ett smöte. Beslutsunderlag Sammanställning på förslag till sammanträdesdagar 2009

30 30 99 Redovisning av upphandling av operatörstjänster för fast och mobil telefoni Dnr KS 07/543 Beslut et 21 oktober Tacka för redovisningen och uppdra till Göran Fjellström och Sten-Ove Danielsson att underteckna ramavtalen. Överläggning et 21 oktober IT-ansvarig Anders Lindqvist redovisar ärendet efter att beslut har fattats. IT-ansvarig Anders Lindqvist redovisar ärendet efter tilldelningsbeslut i de tre delarna där Ånge kommun deltar, d v s Accessnät (TeliaSonera), Internet (Telia Sonera) och Operatörstjänster fast och mobilt (Ventelo). Göran Fjellström och Sten-Ove Danielsson kommer att underteckna ramavtalen. Beslut et 11 december Fullmakt lämnas till Landstinget Västernorrland, Ledningsstaben Upphandling, att administrera upphandlingen. 2. Till IT-ansvarig Anders Lindqvist delegeras rätten att fatta tilldelningsbeslut och därefter lämna redovisning till et. Överläggning et 11 december 2007 Upphandlingssamordnare Margit Mogren föredrar ärendet. Även Hans Larsson som efterträder Margit när hon går i pension vid årsskiftet deltar. Bakgrund Upphandling av fast och mobil telefoni med tillhörande produkter och tjänster genomförs under kvartal 1 och 2 år 2008 för länets samtliga kommuner med kommunägda bolag, Kommunalförbund, Länsstyrelsen samt Landstinget Västernorrland med Landstinget Västernorrlands Ledningsstab Upphandling som samordnare. De kommunägda bolagen Ånge Fastighets & Industri AB och Ånge Energi AB innefattas i upphandlingen. Ånge kommuns ref.nr 2007/30. Nytt avtal ska gälla från och med Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Fullmakt skall lämnas till Landstinget Västernorrlands Ledningsstab Upphandling att administrera upphandlingen.

31 31 Beslutsunderlag Fullmakt Landstinget Utvärderingsrapport daterad Tilldelningsbeslut daterade

32 Vatten- och avloppstaxa 2009 Dnr KS 08/383 Beslut et 21 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till va-taxa att gälla från Överläggning et 21 oktober Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Beslut tekniska nämnden 16 oktober Enligt tekniska förvaltningens förslag. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår nämnden att anta förslag till va-taxa att gälla från , samt översända förslaget till kommunstyrelsen. Överläggning tekniska nämnden 16 oktober Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Bakgrund tekniska nämnden 16 oktober I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen senast 31 december 2008 besluta om ny va-taxa och ABVA för den allmänna anläggningen. Är det så att man vill behålla samma konstruktioner av vataxa och ABVA, så rekommenderas att kommunfullmäktige tar ett nytt beslut om befintlig va-taxa och ABVA, annars finns risken att kommunen inte har en gällande va-taxa och ABVA efter årsskiftet. Beslut kommunstyrelsen 9 oktober Ärendet återkommer till kommunstyrelsen. Överläggning kommunstyrelsen 9 oktober Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Övergångsbestämmelser i nya lagen om vattentjänster säger att det ska fattas beslut om hela taxan och allmänna bestämmelser, varför ärendet dras tillbaks för nytt förslag från tekniska nämnden.

33 33 Beslut tekniska nämnden 18 september Höja vatten- och avloppstaxan enligt bifogat förslag fr.o.m Översända förslaget till kommunstyrelsen. Överläggning tekniska nämnden 18 september Va-ansvarig Kenth Andersson föredrar ärendet. Bakgrund tekniska nämnden 18 september Tekniska förvaltningen redovisar förslag till nya brukningsavgifter för Förslaget innefattar höjning av va-avgifter med 4 procent. Förvaltningen har svårt att hitta besparingar motsvarande de kostnadsökningar som varit sedan föregående höjning Enbart i år så beräknas kostnadsökningen bli 4 procent. Beslutsunderlag Va-taxa 2009

34 Allmänna bestämmelser för brukande av Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA Dnr KS 08/416 Beslut et 21 oktober Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ABVA att gälla från Överläggning et 21oktober Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Beslut tekniska nämnden 16 oktober Enligt tekniska förvaltningens förslag. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår nämnden att anta förslag till ABVA att gälla från , samt översända förslaget till kommunstyrelsen. Överläggning tekniska nämnden 16 oktober Tekniske chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Bakgrund I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen senast 31 december 2008 besluta om ny va-taxa och ABVA för den allmänna anläggningen. Är det så att man vill behålla samma konstruktioner av vataxa och ABVA, så rekommenderas att kommunfullmäktige tar ett nytt beslut om befintlig va-taxa och ABVA, annars finns risken att kommunen inte har en gällande va-taxa och ABVA efter årsskiftet. Beslutsunderlag ABVA 2009

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (47) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdag den 2 december 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer