ÅRSBERÄTTELSE. för St. Mellösa Baptistförsamlings verksamhetsår avgiven vid församlingens årshögtid. den 28 februari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. för St. Mellösa Baptistförsamlings verksamhetsår 1.1.2008 31.12.2008. avgiven vid församlingens årshögtid. den 28 februari 2009"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE för St. Mellösa Baptistförsamlings verksamhetsår avgiven vid församlingens årshögtid den 28 februari 2009 Och han gav sig av hem till far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall ni äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in i. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta [ ] Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. (Luk. 15:20-28, 31-32) Jesu berättelse, liknelse, om den förlorade sonen som vi i helhet kan läsa i Luk. 15:11-32, Nya Testamentet, hör till Bibelns mest kända berättelser. I berättelsens centrum finns det något av en avgörande betydelse men som vi kanske inte alltid tänker på, nämligen ett hem. När vi läser berättelsen förstår vi att detta hem inte var någon idyll, där fanns plats för ofullkomliga människor med fel och brister. Det fanns inte heller något tvång! Den yngste sonen var fri att lämna hemmet. Fadern går t.o.m. med på att i förtid skifta arvet då sonen redan här och nu vill få ut sin del av förmögenheten, av arvet. Den äldste sonen tvingas inte heller till att delta, vara med, i den fest som uppstår i hemmet då den yngste sonen återvänder hem utan han är fri att välja. Vi kan läsa att Fadern försökte tala den äldste sonen till rätta. Men det finns inget tvång utan snarare förmedlar texten att det från Faderns sida är en innerlig och varm inbjudan: kom och var med Du också! Kom och gläds tillsammans med oss andra I hemmet som vi får berättat för oss finns också plats för det viktigaste: mötet med Fadern. Där finns också plats för tillväxt med mat och kläder, där fanns den nära omfamningen och den stora festen. När vi läser berättelsen får vi också veta att detta hem inte var ett hem som var sig självt nog. Där fanns den öppna atmosfären, den utåtriktade blicken som redan på långt håll såg den yngste sonen när han var på väg hem mot hemmet. Väl hemma fick sonen möta stor värme, omsorg, gemenskap, generositet och gästfrihet. Naturligtvis innebär det mycket arbete för att kunna vara och bli ett sådant hem. Ett sådant hem blir inte bara till per automatik utan det krävs vilja, arbete, förmåga att prioritera rätt, ja det krävs t.o.m. uppoffringar av olika slag. Men den yngste och förhoppningsvis också den äldste sonen fick förstå att hemma får man vara för att man är barn till sin far, arbetet kommer sedan. Ett sådant hem, ett sådant andligt hem vill Stora Mellösa Baptistförsamling vara! 1

2 Församlingens ledarskap Församlingens ledarskap har under årets första två månader, januari t.o.m. februari utgjorts av äldstegruppen samt församlingens styrelse vilka tillsammans utgjort församlingsledningen. Styrelsen bestod av ordförande i respektive verksamhetsråd samt församlingens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Äldstegruppen deltog också på styrelsens sammanträden. Styrelsemöte hölls minst en gång per kvartal och då oftast inför församlingsmötena eller då andra frågor krävde att styrelsen sammanträdde. Tyngdpunkten vid styrelsemötena har legat på frågor som rör de olika verksamhetsrådens ansvar och arbete. Äldstegruppen bestod av Bernt Eriksson, Irma Janzon, Sven Söderlund, Åke Thörn samt församlingens pastor och föreståndare Daniel Wärnlund. Äldstegruppen samlades en gång i månaden för att samtala om diverse frågor som rör församlingens utveckling och framtid. Vid årsmötet söndagen den 2 mars 2008 fattade församlingen det sista beslutet av två som innebar att vi som församling förändrade församlingens ledarskap. Från att tidigare bestått av en styrelse och en äldstegrupp formades en församlingsledning bestående av församlingsledare. Dessa nya församlingsledare avskiljdes i samband med årsmötet. Församlingens ledarskap har under året, sedan årsmötet 2008, bestått av: Bernt Axelsson, Elisabeth Bahngoura, Birgitta Bonerfält, Bernt Eriksson, Carina Fredriksson, Robert Hedlund, Sven Söderlund, Åke Thörn, Daniel Wärnlund och Lisa Örnéus. Församlingsledningen har mötts var tredje vecka och har ett helhetsansvar för församlingens ekonomi, frågor som är av församlingsutvecklingskaraktär, teologiska frågeställningar, medlemsvård m.m. m.m. Under det första året har vi som ny församlingsledning bl.a. arbetat med att lära känna varandra vilket har gjorts genom att vi delat våra personliga livsberättelser med varandra. Vi har också förberett och genomfört en gemenskapsdag/församlingsdag på Hjälmargården samt en samtals- och framtidskväll kring församlingens framtid och vårt uppdrag att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Vi har också under året haft ett antal frågeställningar som vi avhandlat vid våra träffar. Bl.a. har vi mött församlingens förbönstjänst för att tillsammans med dem samtala kring utvecklingen av församlingens böneliv. Vi har också samtalat kring församlingens väg vidare, församlingsutveckling samt pastorstjänstens innehåll och utformning. Vi har också samtalat kring den församlingsordning som under hösten 2008 börjat ta form i en av Kjell Bonerfält ledd grupp, samt mycket mer Församlingens anställda under 2008 var: - Daniel Wärnlund, pastor och föreståndare. Tjänstegrad: heltid. - Johan Ekdal, barn och ungdomsledare. Tjänstegrad: heltid. Daniel Wärnlund Husgrupperna Husgruppsarbetet är en viktig del av församlingens verksamhet. Det finns en strävan att den lilla gruppen ska vara en plats där närhet och gemenskap skapas. Den lilla gemenskapen kan vara ett livsutrymme där det andliga samtalet och bönen får leva. Därför har husgrupperna under 2008 samlats regelbundet. Grupperna har träffats allt ifrån var fjortonde dag till en gång i månaden. Vår målsättning är att fler medlemmar skall få upp ögonen för vad gemenskapen i en husgrupp kan betyda för sitt eget och andra människors liv. Målsättningen är också att nya församlingsmedlemmar skall inlemmas i en husgrupp så snart som möjligt. I nuläget söker vi någon eller några som kan ta ett övergripande ansvar för utvecklingen av husgrupperna. Bernt Eriksson Missionsrådet Missionsuppdraget är en central del i en kristen församlings liv. Det gäller både i närmiljön och ut till jordens yttersta gräns. Missionsrådets särskilda uppgift är att inspirera församlingen i dess kontinuerliga missionsansvar och planera dess stöd till internationell mission och pionjärinsatser i 2

3 Sverige. Rådet har under året bestått av Elin Carlsson, Ruth Englund, Inger Eriksson, Carina Fredriksson, Göran Janzon (ordf.), Eston Karlsson, Maria Karlsson, Rune Olsson (v ordf), Inga-May Sternberg, Ulrika Svanberg och från slutet av året även Kjell Bonerfält. Förutom de månatliga missionskollekterna har fyra särskilda missionsgudstjänster hållits. Talare har varit Göran Sturve, tidigare missionssekreterare i ÖM/EFK och generalsekreterare i Svenska missionsrådet, Björn Nordén, aktiv i pionjärarbete i Västerås, samt våra egna Kjell och Birgitta Bonerfält och Irma Janzon. Under 2008 avslutades församlingens underhållsrelation till Kjell och Birgitta Bonerfält sedan de återvänt till Sverige och Kjell lämnat uppgiften som regionledare för Asien inom EFK. Detsamma gällde underhållet till Irma Janzon som avslutade sin tjänst som regionledare för Afrika. I övrigt har stödet gällt Eva och Mats Dackerud, Thailand, Maria och Henrik Enell, Afghanistan, Missionsinstitutet i Örebro och församlingsgrundande arbete i Sverige genom EFK. Under våren hade rådet besök av Irma Janzon som berättade om sin resa till Tanzania och om församlingarnas och missionärernas situation där. Årets insamling till Ge för livet blev kr, varav brödförsäljningen kr och den kontinuerliga insamlingen vid Solgården nästan kr. Totalt blev det ungefär tusen kr mer än Ändamålet var liksom tidigare insatser bland aidsdrabbade i provinsen Phayao i norra Thailand. Många frivilliga har även det gångna året varit engagerade i sortering och packning av skänkta kläder, skor mm till våra vänförsamlingar i Lettland (Jaun Jelgava och Ogre). En transport genomfördes i april under sedvanlig ledning av Eston Karlsson. Göran Janzon, ordf. Diakonirådet Diakoni är kristen tro omsatt i handling för medmänniskor. Man kan säga att det handlar om att tro med händerna. Diakoni är mer än ett uppdrag. Det är pulsen i det kristna livet. Inledningen är tagen från ett idématerial om diakoni som heter I livets tjänst från EFK. Vi studerar detta tillsammans i diakonirådet under Diakonirådet har under året besökt många människor i och utanför församlingen. I juni månad ordnade vi en dag för församlingens äldre medlemmar. Vi träffades, drack kaffe och sjöng tillsammans hos Margareta o Lennart Bergh. Vi har uppvaktat personer vid jämna födelsedagar och delat ut julblommor. Diakonirådet upprättar lista över vilka som tjänar vid nattvardsbordet och ser till att kyrkskjuts från Solgården fungerar. Församlingen har ett antal äldre medlemmar som bor på Solgården. Daniel Wärnlund har under året haft en predikoserie som behandlat äktenskap och relationer. Lennart Jansson fick hembud i augusti månad. Vi är tacksamma för hans långa och trogna tjänst i diakonirådet. Samuel Sehlin är ny medlem i diakonirådet. Birgitta Bonerfält är församlingsledningens kontaktperson med diakonirådet. Diakonirådet består av Margareta Bergh, Inger Eriksson (ordf.), Folke Lindroth, Ingrid o Samuel Sehlin samt Daniel Wärnlund. Inger Eriksson, ordf. Ekonomirådet Under 2008 har vi satt upp en budget för att klara två anställda och samla in tillräckligt med pengar för att kunna erbjuda nya sittplatser under Det innebar att en del av kassabalansen enligt den lagda budgeten skulle minska. Budgetmålet verkar i skrivande stund att ha nåtts. De uppsatta insamlingsmålen har nåtts och delvis överträffats. Inför 2009 måste kan inte kassabalansen sänkas mer utan insamlingarna måste täcka kommande års kostnader En utförligare redovisning kommer att ges inför församlingens årsmöte. Ekonomirådet består av Ulrika Andersson, Bernt Eriksson, Inge Gunnarsson, Anders Ekman, Bengt Johansson, Per Johansson, Magnus Lagergren och Sven Söderlund Folke Carlsson, ordf. Fastighetsrådet Under 2007 fick vi ordning på frånluftsvärmepumpens alltför höga elförbrukning i hyresfastigheten. Under 2008 har vi jobbat på att få tillbaka pengar på den förhöjda elförbrukningen. Vi har varit i kontakt med en intresseorganisation för luftvärmepumpar, SVEP, som har gett oss rätt. Företaget som 3

4 installerade frånluftsvärmepumpen har inte betalat oss några pengar än. Brunnen som grävdes i källaren för några år sedan har först nu börjat fyllas med vatten. Därför håller vi på att installera en pump där. I kyrkan har det stora projektet varit att komma fram till vilka sittplatser vi ska ha. Vi har kommit fram till att vi ska ha stolar på vår högra sida från talarstolen sett. I mitten och på vänster sidan ska vi ha bänkar. I Hästhagen har vi rödfärgat hus. Fastighetsrådet har bestått av: Tomas Andersson, Bert-Ove Eriksson, Stig-Åke Eriksson, Inge Gunnarsson, Britt Hjalmarsson, Göran Lindgren, George Svanberg, Inga-May Sternberg, Anders Örneus och Stefan Karlsson ordf. Stefan Karlsson, ordf. Gudstjänstrådet Gudstjänståret 2008 började som de senaste åren med januari som bönemånad. Gudstjänsterna i januari hade olika fokus för bön: Daniel Wärnlund predikade om Vad säger Jesus om bön och Vad säger Jesus om bönesvar. Många från församlingen har deltagit vid gudstjänsterna genom mötesledning, predikan, sång, vittnesbörd, mötesvärd samt ljudansvarig. Förutom församlingens medlemmar har vi haft besökare som på ett eller annat sätt delgett oss något under gudstjänsten: Göran Sturve, Markus Persson, Louise Bengtsson, Mattias Nordin, Madelene och Jens Wiklund, Björn Norden, Charlotta och Daniel Hambre, Lennart Alvebäck, Charlotta Hambre/Knight, Ann-Charlotte och Per Kohls. Tillfällen att vara tillsammans med andra församlingar och ha gemensamma gudstjänster har det även i år funnits möjlighet för. Under juli månad så var det tre gemensamma gudstjänster med Missionsförsamlingen och Svenska kyrkan. I september, på Björkenäs, var det gemensamt med församlingar från Östernärke, talare var Magnus Aasa. Han är präst, Aktiv inom Oasrörelsen och själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus. Det var barnmöte parallellt med gudstjänsten, medverkande var trollkarlen Mr Goran. Vid ytterligare tio tillfällen under året har det varit gudstjänster gemensamma med Missionsförsamlingen, Torsborg. Gudstjänstrådet har ansvarat för olika inspirationsdagar kring gudstjänsten. En lördag i mars hade vi som församling besök av Fredrik Lignell och Susanne Olofsson från Åbytorp som undervisade om gudstjänsten. I april var Bengt Johansson på besök och undervisade om lovsång samt dess betydelse. Under hösten var Per-Axel och Ing-Marie Hansson med team från Saronförsamlingen i Göteborg och undervisade om förbön samt förbönens betydelse. Vid de två senaste besöken var det lovsångskonsert samt förbön och lovsångkväll på lördagskvällen. Café kväll anordnades i februari med besök av Torkel Sehlin som sjöng och spelade. Annandag jul var det en samling under namnet Vi möts i juletid ett blandat program. Sedan i höstas finns det en grupp som planerar nattvardsgudstjänsterna. Gruppen består av Monika Karlsson, Seydou Bahngoura och Astrid Söderlund. Familjegudstjänster har varit vid fyra tillfällen och samlat många barnfamiljer vid dessa tillfällen. I gudstjänstrådet ingår Malin Eriksson, Astrid Söderlund (ordf.) och Daniel Wärnlund. Astrid Söderlund, ordf. Konserter Under början av året tillsattes en grupp som har till uppgift att arbeta med konserter. Denna grupp består av Christina Olofsson, Bengt Johansson och Görel Eriksson, som är sammankallande. Konserterna ska vara utåtriktade och målgruppen är vuxna, medelålders St.Mellösabor. Den 21 sept hölls en konsert med kören "Ecclesiastes" från Ukraina. Konserten var mycket välbesökt och en insamling, som inbringade 8960 kr, gjordes till Ukrainas gatubarn. Presentatör var Bengt- Göran Palmqvist som reser med kören i Sverige. Den 18 okt. besökte Ingemar Olsson oss. Han sjöng och berättade om sin bok, Tro,pop och kärlek, som kom ut Efter konserten fanns möjlighet att ta en fika på caféet i församlingsvåningen. Görel Eriksson Äldrearbetet Måndagen den 28 jan bildades i vår kyrka RPG i Östernärke. Riksförbundet PensionärsGemenskap hade sedan starten 1974 tillämpat kollektiv anslutning. Från och med 2008 krävdes individuellt medlemskap. På flera orter i landet bildades då lokala RPG-föreningar. RPG vill vara ett 4

5 komplement till lokala församlingars arbete bland äldre, ta tillvara de äldres intressen och skapa en gemenskap där man värnar om hela människan utifrån kristna värderingar. RPG bevakar de äldres angelägenheter via kontakter med myndigheter på riksplanet, i landsting och kommuner. RPG i Östernärke är representerat i Örebro och Värmlands läns RPG-distrikt, liksom i Örebro kommunförening av RPG. Genom Ruth Englund är vi också representerade i Östernärkes äldreråd. RPG i Östernärke har under året inbjudit till flera samlingar, då vi lyssnat till Stig Enetjärn, som berättade om hur man ringmärker fiskgjuse och kungsörn. Helene Gerdevåg och Göran Andersson har glatt oss med härlig musik. Fängelsepastor Bengt-Göran Johansson berättade om sin kallelse och tjänst bland dem som på olika sätt hamnat i besvärliga situationer. Inga-May Sternberg har talat om Hälsa för hela människan. Under året har Rune Olsson lett en grundkurs i datorkunskap, en kurs som väckt merssmak, så att den kommer att fortsätta också Ordf. i RPG i Östernärke är Bernt Axelsson, vice ordförande Ruth Englund, sekr. Rune Olsson, vice sekr. Kerstin Olsson och kassör Görgen Palm. Till äldrearbetet hör också Seniorgruppen, som möts till Bibelsamtal och bön varannan tisdag. Grundbok för studierna som leds av Bernt Axelsson är just nu 39 frågor, en bok skriven av Niklas Piensoho. Ledare för Seniorgruppens studiecirkel är Gerd Lindgren och Gertrud Johansson. Seniorgruppen är en ekumenisk, varm och nära gemenskap som lever i bönetjänst för människorna i vår bygd. Bernt Axelsson Solgården Under det gångna året har det hållits 16 st andakter på Solgården. Tidpunkten har varit kl på söndagar.7 av dessa har vår pastor deltagit i, resterande har medlemmar från församlingen ansvarat för med både tal och sång. Jag vill uttala ett tack till alla er som ställer upp med glädje. Många av våra äldre uppskattar denna stund och initiativ har tagits från boende på Solgården att göra insamling till"ge för livet" vid andakterna. Görel Eriksson Barn- och ungdomsföreningen har träffats vid några tillfällen under hösten. Under våren fanns det ingen ordförande och då låg ungdomsrådet för tillfället nere. Barbro Johansson avsade sig ordförandeskapet i samband med Barn- och ungdomsföreningens årsmöte. Undertecknad tog över efter Barbro Johansson. Eftersom det inte fanns tid till någon träff med föreningen under vårterminen startade vi upp verksamheten ordentligt under hösten. Under höstterminen har den stora frågan varit hur vi ska lägga upp verksamheten för våra ungdomar i samhället samt behovet av ledare för de olika verksamhetsgrenarna i församlingen. Vi har under året haft Johan Ekdal anställd som barn och ungdomsledare. Barn och ungdomsföreningen utgörs av Elaine Hagelberg, ordf. Anders Ekman, kassör, Lars-Eric Stageklint, Mattias Carlsson, Johan Ekdal, Daniel Söderlund, Petra Eriksson, Marie Thörn och Robert Hedlund. Elaine Hagelberg ordf. Scouterna Under det gångna året har antalet barn i våra patruller ökat och en vanlig kväll kommer det mellan barn. Vi har även detta år fått hälsa en ny patrull välkommen och det är som vanligt väldigt glädjande och inspirerande. Vi kan också se ett uppsving i antalet barn som åker med på läger. Detta är ju ett av våra mål och vi är enormt tacksamma för den lägerfond som stiftades för ett par år sedan. Tala om investering i tider av lågkonjunktur! Välsignat för barnen och för oss som församling. Om lägerverksamheten är ett av våra stora mål, så är det övergripande målet att vandra en bit med barnen på deras livsväg. Att vara medvandraren som bryter mot den rådande trenden i samhället och visar på att den minsta ska bli den största. Från oss alla i scouterna, genom Petra Eriksson 5

6 Söndax I början av januari 2008 drog Söndax till 1000 igång igen. Biblioteket var vår upptakt med sång, musik, insamling och drama. Där fick barnen möta bibliotekarien Berit, besökaren Mona och städerskan Vera, dockan Fia och många olika gäster. Efter sommaren flyttade Biblioteket ut och Nyhetsredaktionen Heta nyheter flyttade in. Vi har varit ett tjugotal barn och sex till sju ledare varje gång. Vi har träffats under gudstjänsttid och varje samling har börjat uppe i stora kyrksalen där alla barn och ledare har deltagit en liten stund i början av gudstjänsten. Efter Söndax till 1000 s egen signaturmelodi har alla barn och ledare förflyttat sig ner i Baptistkyrkans källarvåning och där fortsatt gemenskapen med en fartfylld storsamling, innehållande både sång, drama och andakt. Vi har också i varje samling haft en insamling till Söndax fadderbarn som heter Derlande Sousa Goes och bor i Fortaleze i Brasilien. Under storsamlingen har vi fått följa med till nyhetsredaktionen, Heta nyheter, där vi bland annat har fått träffa Redaktör Olsson, Fotolena och Majken med bajken som ibland även fått besök av dockan Ludde och andra gäster som har tagit oss med på spännande nyhetsscoop med händelser hämtade ur bibeln. Storsamlingen har avrundats med en sammanfattning av det vi fått höra om på nyhetsredaktionen och avslutningsvis en kort andakt innan barnen delat upp sig i mindre grupper. Grupperna har bestått av; filmgruppen, där barnen fått vara med och göra egna filmer som sedan visats upp på bl.a. familjegudstjänster och familjekvällar, pyssel och bakgruppen, skruva och snickragruppen samt även en föräldrakontaktgrupp för medföljande föräldrar och mindre barn under fyra år. Helena Hedlund Familjegudstjänster Under året har vi haft två familjegudstjänster, som har innehållit bl a sång, dockdrama, bön, frågesport, inslag från någon barngrupp etc. Varje gudstjänst har haft ett tema som har präglat de flesta inslagen. Med ett tydligt tema hoppas vi att barnen ska få bättre sammanhang och lättare att minnas det som förmedlats. Höstgudstjänstens tema var: Lugn och trygg hos Jesus. Den traditionella sommarfesten i Hästhagen (barn- och ungdomsgruppernas avslutning( förlades i våras i Baptistkyrkan pga regn och kyla. Där fick barn och andra som ville prova på roliga aktiviteter som hoppborg, sumobrottning, tipspromenad. Vi hade också en andakt och fikade tillsammans. Barn- och ungdomarnas julfest, med inslag som sång, tävlingar, drama, bibelutdelning mm, gick av stapeln i början av december och riktigt roligt då var det att många familjer, som normalt inte syns i gudstjänstlivet, kom och var med. Kyrksalen var välfylld och även borden vid det efterföljande fikat. Familjegudstjänstgruppen gm Kickie Wärnlund Ungdomssamlingar Under höstterminen startade vi än en gång upp ungdomssamlingar. Vi har träffats varannan fredagskväll och en kväll har sett ut så att vi har haft en gemensam aktivitet, en andakt och fika och gemenskap så länge vi orkar. Vi har bland annat, pysslat, lekt, spelat tv-spel, spelat bowling och en del annat. Ledare för det här har varit Elaine Hagelberg, Linnea Härlin och Johan Ekdal. Tre har även varit antalet ungdomar som kommit. De har kommit troget och vi bygger för framtiden då det kommer upp en hel del församlingsungdomar de närmaste åren. Nu ser vi fram emot nästa termin och framförallt att åka på kanothajk. Johan Ekdal Källar n När vi än en gång öppnade dörrarna till källarn för ett år sedan hade vi ungefär 25 ungdomar som kom och vi hade öppet både på tisdags- och fredagskvällar. Efter sommaruppehållet skulle en ny årskull få komma in. Vi insåg att vi inte hade möjlighet att ha öppet 2 kvällar i veckan och satsade istället allt krut på tisdagskvällarna. Det har medföljt en del protestlistor från ungdomarna och det är kul att vår fritidsgård har blivit så populär som den verkligen är. Numera kommer ca 50 ungdomar på källarn. Alltså är det full fart, ganska trångt och väldigt, väldigt roligt. Under året har ett playstation med singstar blivit införskaffat och blivit en ny favorit jämte pingis, biljard och de andra spelen vi har. Ledargruppen består av 6 st trogna ledare. Johan Ekdal 6

7 Hemsidan En stor del av församlingens medlemmar har tillgång till dator och Internet. Därför har församlingens hemsida, en given plats som informationskanal. Almanackan är ett komplement till månadsbladen och har dessutom en längre framförhållning. Barn- och ungdomsarbetets program finns införda terminsvis. Särskilda arrangemang noteras alltid på första sidan. Förutom protokoll och missionärsbrev förs på den särskilda medlemsdelen in månadsvis ställningen i församlingens olika kassor. Där hittar man också uppgifter om ljudansvariga, mötesvärdar, nattvardstjänare, förbönsgruppen och något så viktigt som städlistan. Antalet besökare på hemsidan skiftar vanligtvis mellan 20 och 50 per dag. Ansvarig utgivare är Rune Olsson. Vid tekniska problem anlitas Jonas Svanberg eller Robin Bergman. Rune Olsson Statistiska förändringar Församlingens medlemsantal uppgick vid årets början till: 155 st Under det gångna året har följande medlemshändelser noterats: Nya medlemmar Vi har haft glädje att få hälsa nio nya medlemmar välkomna: - Roger Berg - Therese Berg - Helena Hedlund - Robert Hedlund - Emanuel Härlin - Linnea Härlin - Astrid Ländell - David Rubnerth - Samuel Sehlin Döpta Antal döpta under det gångna året: 0 st Begäran om flyttbetyg till annan församling Under det gångna året har tre personer begärt s.k. flyttbetyg för flytt av medlemskap till annan församling: - Irma Janzon har flyttat sitt medlemskap till Immanuelskyrkan, Örebro. - Johan Karlhager har flyttat sitt medlemskap till Immanuelskyrkan, Örebro. - Elin Söderlund har flyttat sitt medlemskap till Ryttargårdskyrkan, Linköping. Begäran om utträde ur församlingen Under det gångna året har två personer lämnat, begärt utträde, ur församlingen: - Thomas Bergman - Kajsa Geiron Avlidna Tre av församlingens medlemmar har under det gångna året fått hembud, lämnat detta jordelivet i tron på sin Herre och Frälsare Jesus Kristus, och vilar nu i väntan på uppståndelsens morgon: - Målfrid Haverstad avled den 19 maj Lennart Jansson avled den 3 augusti Vanja Eriksson avled den 11 november

8 Vi lyser frid över Målfrid Haverstad, Lennart Jansson och Vanja Erikssons ljusa minne och tackar Gud för deras liv och för vad de har fått betyda för sina nära och kära och för oss som församling. Vi omsluter deras anhöriga i våra böner och förböner. Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö (Joh 11:25-26a). Det är ord som håller att leva på och det är ord som håller att dö på! Sammanfattning Ovanstående medlemshändelser under det gångna året innebär följande: Döpta: 0 st Inflyttade: 9 st Utflyttade: 3 st Utträde: 2 st Avlidna: 3 st Dessa medlemsförändringar ger följande medlemstal för församlingen vid året slut: 156 st Avslutning Ett sådant hem, ett sådant andligt hem likt det som beskrivs i liknelsen, berättelsen, om den förlorade sonen vill vi som församling vara. En församling där människor kan och får känna sig välkomna oavsett på vilka vägar de än har vandrat. En församling där värme, omsorg, gemenskap, generositet och gästfrihet är ledord. En församling där vägen till Fadern, Jesus, är tydlig. En församling där Jesus är den centrala mittpunkten. En församling som lever i djupaste relation och gemenskap med Jesus själv och som med glädje, passion och iver fullföljer det uppdrag som är församlingen given, nämligen att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Jag älskar församlingen och tror på dess framtid. Jag gör det för att församlingen är Guds verk. För att Gud själv har inandats sin livskraft i församlingen: Och jag säger dig att Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den (Matt 16:18). Församlingen är i grund och botten Du och jag. Det är vi tillsammans som gemenskap men också som enskilda individer som är församlingen. Är Du och jag, är vi på det klara med församlingens, vårt uppdrag? Vi är kallade, vi är utropade, vi är sända av Gud själv för att i ord och handling berätta om Jesus Kristus, vem han är, vad han gjorde och vad han kommer att göra (1 Pet 2:9). Vilken fantastisk uppgift som Du och jag är kallade till! Låt oss inför det nya året som ligger framför be Gud, var och en av oss och som gemenskap, som församling, att vi än mer utifrån våra andliga gåvor och förmågor skall få vara med och förverkliga det som Gud har tänkt med sin församling. Låt oss be att vi som församling får än mer kraft, än mer frimodighet, än mer mod att bli och vara Jesu bön och fötter, hans utsträckta armar och händer, hans ögon och öron här i Stora Mellösa för människors skull, för Guds skull. Låt oss be att vi blir det hem, det andliga hem som beskrivs i Jesu liknelse om den förlorade sonen. Nu är Guds tid! Dag som ovan Daniel Wärnlund, pastor och föreståndare, m.fl. författare 8

9 9

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Predikan av: Anne-Jorid Ahgnell Smyrnakyrkan, 23 september 2012

Predikan av: Anne-Jorid Ahgnell Smyrnakyrkan, 23 september 2012 GUDSMÖTE Predikan av: Anne-Jorid Ahgnell Smyrnakyrkan, 23 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Gudsmöte Inledning Vi är i full gång med att förbereda Smyrnas julkonserter, och i torsdags

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

3 Upptagande i kyrkans gemenskap

3 Upptagande i kyrkans gemenskap 3 Upptagande i kyrkans gemenskap 93 En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar december 2015-mars 2016 Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar Välkommen till en stämningsfull och berikande avslutning på julaftonens firande. På midnattsgudstjänsten sjunger vi många av de

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Programblad SMU. Församlingen. Värmlandsnäs Missionsförsamling. 9 januari kl i Sörbrokyrkan. 23 januari kl i Millesviks Missionshus

Programblad SMU. Församlingen. Värmlandsnäs Missionsförsamling. 9 januari kl i Sörbrokyrkan. 23 januari kl i Millesviks Missionshus Programblad Värmlandsnäs Missionsförsamling NR 4 2015 NOVEMBER JANUARI SMU 9 januari kl. 19.00 i kyrkan Församlingen 23 januari kl. 19.00 i s Missionshus 1 VÄRMLANDSNÄS MISSIONSFÖRSAMLING kyrkan Allévägen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

EFS - Kyrkan Alingsås

EFS - Kyrkan Alingsås Programblad EFS - Kyrkan Alingsås Februari - April 2012 - kyrkan Alingsås V Kyrkogatan 4 441 30 Alingsås F 0322 198 60 www.efskyrkan.se V. Ringgatan V. Kyrkogatan N. Ringggatan Drottninggatan Christinae

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Programblad Nov - Dec Frälsningsarmén Gävle

Programblad Nov - Dec Frälsningsarmén Gävle Programblad Nov - Dec 2017 Frälsningsarmén Gävle 2 November - December 2017 Halleluja! Vi har nu varit här några månader och trivs mycket bra i Gävle. Det har varit mycket nytt och en intensiv period med

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

DEN FÖRLORADE SONEN 4. SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (10 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 15:11-32

DEN FÖRLORADE SONEN 4. SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (10 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 15:11-32 4. SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (10 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 15:11-32 DEN FÖRLORADE SONEN Liknelsen om den förlorade sonen Han sade: En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: Far, ge

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer