ÅRSBERÄTTELSE. för St. Mellösa Baptistförsamlings verksamhetsår avgiven vid församlingens årshögtid. den 28 februari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. för St. Mellösa Baptistförsamlings verksamhetsår 1.1.2008 31.12.2008. avgiven vid församlingens årshögtid. den 28 februari 2009"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE för St. Mellösa Baptistförsamlings verksamhetsår avgiven vid församlingens årshögtid den 28 februari 2009 Och han gav sig av hem till far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall ni äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in i. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta [ ] Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. (Luk. 15:20-28, 31-32) Jesu berättelse, liknelse, om den förlorade sonen som vi i helhet kan läsa i Luk. 15:11-32, Nya Testamentet, hör till Bibelns mest kända berättelser. I berättelsens centrum finns det något av en avgörande betydelse men som vi kanske inte alltid tänker på, nämligen ett hem. När vi läser berättelsen förstår vi att detta hem inte var någon idyll, där fanns plats för ofullkomliga människor med fel och brister. Det fanns inte heller något tvång! Den yngste sonen var fri att lämna hemmet. Fadern går t.o.m. med på att i förtid skifta arvet då sonen redan här och nu vill få ut sin del av förmögenheten, av arvet. Den äldste sonen tvingas inte heller till att delta, vara med, i den fest som uppstår i hemmet då den yngste sonen återvänder hem utan han är fri att välja. Vi kan läsa att Fadern försökte tala den äldste sonen till rätta. Men det finns inget tvång utan snarare förmedlar texten att det från Faderns sida är en innerlig och varm inbjudan: kom och var med Du också! Kom och gläds tillsammans med oss andra I hemmet som vi får berättat för oss finns också plats för det viktigaste: mötet med Fadern. Där finns också plats för tillväxt med mat och kläder, där fanns den nära omfamningen och den stora festen. När vi läser berättelsen får vi också veta att detta hem inte var ett hem som var sig självt nog. Där fanns den öppna atmosfären, den utåtriktade blicken som redan på långt håll såg den yngste sonen när han var på väg hem mot hemmet. Väl hemma fick sonen möta stor värme, omsorg, gemenskap, generositet och gästfrihet. Naturligtvis innebär det mycket arbete för att kunna vara och bli ett sådant hem. Ett sådant hem blir inte bara till per automatik utan det krävs vilja, arbete, förmåga att prioritera rätt, ja det krävs t.o.m. uppoffringar av olika slag. Men den yngste och förhoppningsvis också den äldste sonen fick förstå att hemma får man vara för att man är barn till sin far, arbetet kommer sedan. Ett sådant hem, ett sådant andligt hem vill Stora Mellösa Baptistförsamling vara! 1

2 Församlingens ledarskap Församlingens ledarskap har under årets första två månader, januari t.o.m. februari utgjorts av äldstegruppen samt församlingens styrelse vilka tillsammans utgjort församlingsledningen. Styrelsen bestod av ordförande i respektive verksamhetsråd samt församlingens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Äldstegruppen deltog också på styrelsens sammanträden. Styrelsemöte hölls minst en gång per kvartal och då oftast inför församlingsmötena eller då andra frågor krävde att styrelsen sammanträdde. Tyngdpunkten vid styrelsemötena har legat på frågor som rör de olika verksamhetsrådens ansvar och arbete. Äldstegruppen bestod av Bernt Eriksson, Irma Janzon, Sven Söderlund, Åke Thörn samt församlingens pastor och föreståndare Daniel Wärnlund. Äldstegruppen samlades en gång i månaden för att samtala om diverse frågor som rör församlingens utveckling och framtid. Vid årsmötet söndagen den 2 mars 2008 fattade församlingen det sista beslutet av två som innebar att vi som församling förändrade församlingens ledarskap. Från att tidigare bestått av en styrelse och en äldstegrupp formades en församlingsledning bestående av församlingsledare. Dessa nya församlingsledare avskiljdes i samband med årsmötet. Församlingens ledarskap har under året, sedan årsmötet 2008, bestått av: Bernt Axelsson, Elisabeth Bahngoura, Birgitta Bonerfält, Bernt Eriksson, Carina Fredriksson, Robert Hedlund, Sven Söderlund, Åke Thörn, Daniel Wärnlund och Lisa Örnéus. Församlingsledningen har mötts var tredje vecka och har ett helhetsansvar för församlingens ekonomi, frågor som är av församlingsutvecklingskaraktär, teologiska frågeställningar, medlemsvård m.m. m.m. Under det första året har vi som ny församlingsledning bl.a. arbetat med att lära känna varandra vilket har gjorts genom att vi delat våra personliga livsberättelser med varandra. Vi har också förberett och genomfört en gemenskapsdag/församlingsdag på Hjälmargården samt en samtals- och framtidskväll kring församlingens framtid och vårt uppdrag att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Vi har också under året haft ett antal frågeställningar som vi avhandlat vid våra träffar. Bl.a. har vi mött församlingens förbönstjänst för att tillsammans med dem samtala kring utvecklingen av församlingens böneliv. Vi har också samtalat kring församlingens väg vidare, församlingsutveckling samt pastorstjänstens innehåll och utformning. Vi har också samtalat kring den församlingsordning som under hösten 2008 börjat ta form i en av Kjell Bonerfält ledd grupp, samt mycket mer Församlingens anställda under 2008 var: - Daniel Wärnlund, pastor och föreståndare. Tjänstegrad: heltid. - Johan Ekdal, barn och ungdomsledare. Tjänstegrad: heltid. Daniel Wärnlund Husgrupperna Husgruppsarbetet är en viktig del av församlingens verksamhet. Det finns en strävan att den lilla gruppen ska vara en plats där närhet och gemenskap skapas. Den lilla gemenskapen kan vara ett livsutrymme där det andliga samtalet och bönen får leva. Därför har husgrupperna under 2008 samlats regelbundet. Grupperna har träffats allt ifrån var fjortonde dag till en gång i månaden. Vår målsättning är att fler medlemmar skall få upp ögonen för vad gemenskapen i en husgrupp kan betyda för sitt eget och andra människors liv. Målsättningen är också att nya församlingsmedlemmar skall inlemmas i en husgrupp så snart som möjligt. I nuläget söker vi någon eller några som kan ta ett övergripande ansvar för utvecklingen av husgrupperna. Bernt Eriksson Missionsrådet Missionsuppdraget är en central del i en kristen församlings liv. Det gäller både i närmiljön och ut till jordens yttersta gräns. Missionsrådets särskilda uppgift är att inspirera församlingen i dess kontinuerliga missionsansvar och planera dess stöd till internationell mission och pionjärinsatser i 2

3 Sverige. Rådet har under året bestått av Elin Carlsson, Ruth Englund, Inger Eriksson, Carina Fredriksson, Göran Janzon (ordf.), Eston Karlsson, Maria Karlsson, Rune Olsson (v ordf), Inga-May Sternberg, Ulrika Svanberg och från slutet av året även Kjell Bonerfält. Förutom de månatliga missionskollekterna har fyra särskilda missionsgudstjänster hållits. Talare har varit Göran Sturve, tidigare missionssekreterare i ÖM/EFK och generalsekreterare i Svenska missionsrådet, Björn Nordén, aktiv i pionjärarbete i Västerås, samt våra egna Kjell och Birgitta Bonerfält och Irma Janzon. Under 2008 avslutades församlingens underhållsrelation till Kjell och Birgitta Bonerfält sedan de återvänt till Sverige och Kjell lämnat uppgiften som regionledare för Asien inom EFK. Detsamma gällde underhållet till Irma Janzon som avslutade sin tjänst som regionledare för Afrika. I övrigt har stödet gällt Eva och Mats Dackerud, Thailand, Maria och Henrik Enell, Afghanistan, Missionsinstitutet i Örebro och församlingsgrundande arbete i Sverige genom EFK. Under våren hade rådet besök av Irma Janzon som berättade om sin resa till Tanzania och om församlingarnas och missionärernas situation där. Årets insamling till Ge för livet blev kr, varav brödförsäljningen kr och den kontinuerliga insamlingen vid Solgården nästan kr. Totalt blev det ungefär tusen kr mer än Ändamålet var liksom tidigare insatser bland aidsdrabbade i provinsen Phayao i norra Thailand. Många frivilliga har även det gångna året varit engagerade i sortering och packning av skänkta kläder, skor mm till våra vänförsamlingar i Lettland (Jaun Jelgava och Ogre). En transport genomfördes i april under sedvanlig ledning av Eston Karlsson. Göran Janzon, ordf. Diakonirådet Diakoni är kristen tro omsatt i handling för medmänniskor. Man kan säga att det handlar om att tro med händerna. Diakoni är mer än ett uppdrag. Det är pulsen i det kristna livet. Inledningen är tagen från ett idématerial om diakoni som heter I livets tjänst från EFK. Vi studerar detta tillsammans i diakonirådet under Diakonirådet har under året besökt många människor i och utanför församlingen. I juni månad ordnade vi en dag för församlingens äldre medlemmar. Vi träffades, drack kaffe och sjöng tillsammans hos Margareta o Lennart Bergh. Vi har uppvaktat personer vid jämna födelsedagar och delat ut julblommor. Diakonirådet upprättar lista över vilka som tjänar vid nattvardsbordet och ser till att kyrkskjuts från Solgården fungerar. Församlingen har ett antal äldre medlemmar som bor på Solgården. Daniel Wärnlund har under året haft en predikoserie som behandlat äktenskap och relationer. Lennart Jansson fick hembud i augusti månad. Vi är tacksamma för hans långa och trogna tjänst i diakonirådet. Samuel Sehlin är ny medlem i diakonirådet. Birgitta Bonerfält är församlingsledningens kontaktperson med diakonirådet. Diakonirådet består av Margareta Bergh, Inger Eriksson (ordf.), Folke Lindroth, Ingrid o Samuel Sehlin samt Daniel Wärnlund. Inger Eriksson, ordf. Ekonomirådet Under 2008 har vi satt upp en budget för att klara två anställda och samla in tillräckligt med pengar för att kunna erbjuda nya sittplatser under Det innebar att en del av kassabalansen enligt den lagda budgeten skulle minska. Budgetmålet verkar i skrivande stund att ha nåtts. De uppsatta insamlingsmålen har nåtts och delvis överträffats. Inför 2009 måste kan inte kassabalansen sänkas mer utan insamlingarna måste täcka kommande års kostnader En utförligare redovisning kommer att ges inför församlingens årsmöte. Ekonomirådet består av Ulrika Andersson, Bernt Eriksson, Inge Gunnarsson, Anders Ekman, Bengt Johansson, Per Johansson, Magnus Lagergren och Sven Söderlund Folke Carlsson, ordf. Fastighetsrådet Under 2007 fick vi ordning på frånluftsvärmepumpens alltför höga elförbrukning i hyresfastigheten. Under 2008 har vi jobbat på att få tillbaka pengar på den förhöjda elförbrukningen. Vi har varit i kontakt med en intresseorganisation för luftvärmepumpar, SVEP, som har gett oss rätt. Företaget som 3

4 installerade frånluftsvärmepumpen har inte betalat oss några pengar än. Brunnen som grävdes i källaren för några år sedan har först nu börjat fyllas med vatten. Därför håller vi på att installera en pump där. I kyrkan har det stora projektet varit att komma fram till vilka sittplatser vi ska ha. Vi har kommit fram till att vi ska ha stolar på vår högra sida från talarstolen sett. I mitten och på vänster sidan ska vi ha bänkar. I Hästhagen har vi rödfärgat hus. Fastighetsrådet har bestått av: Tomas Andersson, Bert-Ove Eriksson, Stig-Åke Eriksson, Inge Gunnarsson, Britt Hjalmarsson, Göran Lindgren, George Svanberg, Inga-May Sternberg, Anders Örneus och Stefan Karlsson ordf. Stefan Karlsson, ordf. Gudstjänstrådet Gudstjänståret 2008 började som de senaste åren med januari som bönemånad. Gudstjänsterna i januari hade olika fokus för bön: Daniel Wärnlund predikade om Vad säger Jesus om bön och Vad säger Jesus om bönesvar. Många från församlingen har deltagit vid gudstjänsterna genom mötesledning, predikan, sång, vittnesbörd, mötesvärd samt ljudansvarig. Förutom församlingens medlemmar har vi haft besökare som på ett eller annat sätt delgett oss något under gudstjänsten: Göran Sturve, Markus Persson, Louise Bengtsson, Mattias Nordin, Madelene och Jens Wiklund, Björn Norden, Charlotta och Daniel Hambre, Lennart Alvebäck, Charlotta Hambre/Knight, Ann-Charlotte och Per Kohls. Tillfällen att vara tillsammans med andra församlingar och ha gemensamma gudstjänster har det även i år funnits möjlighet för. Under juli månad så var det tre gemensamma gudstjänster med Missionsförsamlingen och Svenska kyrkan. I september, på Björkenäs, var det gemensamt med församlingar från Östernärke, talare var Magnus Aasa. Han är präst, Aktiv inom Oasrörelsen och själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus. Det var barnmöte parallellt med gudstjänsten, medverkande var trollkarlen Mr Goran. Vid ytterligare tio tillfällen under året har det varit gudstjänster gemensamma med Missionsförsamlingen, Torsborg. Gudstjänstrådet har ansvarat för olika inspirationsdagar kring gudstjänsten. En lördag i mars hade vi som församling besök av Fredrik Lignell och Susanne Olofsson från Åbytorp som undervisade om gudstjänsten. I april var Bengt Johansson på besök och undervisade om lovsång samt dess betydelse. Under hösten var Per-Axel och Ing-Marie Hansson med team från Saronförsamlingen i Göteborg och undervisade om förbön samt förbönens betydelse. Vid de två senaste besöken var det lovsångskonsert samt förbön och lovsångkväll på lördagskvällen. Café kväll anordnades i februari med besök av Torkel Sehlin som sjöng och spelade. Annandag jul var det en samling under namnet Vi möts i juletid ett blandat program. Sedan i höstas finns det en grupp som planerar nattvardsgudstjänsterna. Gruppen består av Monika Karlsson, Seydou Bahngoura och Astrid Söderlund. Familjegudstjänster har varit vid fyra tillfällen och samlat många barnfamiljer vid dessa tillfällen. I gudstjänstrådet ingår Malin Eriksson, Astrid Söderlund (ordf.) och Daniel Wärnlund. Astrid Söderlund, ordf. Konserter Under början av året tillsattes en grupp som har till uppgift att arbeta med konserter. Denna grupp består av Christina Olofsson, Bengt Johansson och Görel Eriksson, som är sammankallande. Konserterna ska vara utåtriktade och målgruppen är vuxna, medelålders St.Mellösabor. Den 21 sept hölls en konsert med kören "Ecclesiastes" från Ukraina. Konserten var mycket välbesökt och en insamling, som inbringade 8960 kr, gjordes till Ukrainas gatubarn. Presentatör var Bengt- Göran Palmqvist som reser med kören i Sverige. Den 18 okt. besökte Ingemar Olsson oss. Han sjöng och berättade om sin bok, Tro,pop och kärlek, som kom ut Efter konserten fanns möjlighet att ta en fika på caféet i församlingsvåningen. Görel Eriksson Äldrearbetet Måndagen den 28 jan bildades i vår kyrka RPG i Östernärke. Riksförbundet PensionärsGemenskap hade sedan starten 1974 tillämpat kollektiv anslutning. Från och med 2008 krävdes individuellt medlemskap. På flera orter i landet bildades då lokala RPG-föreningar. RPG vill vara ett 4

5 komplement till lokala församlingars arbete bland äldre, ta tillvara de äldres intressen och skapa en gemenskap där man värnar om hela människan utifrån kristna värderingar. RPG bevakar de äldres angelägenheter via kontakter med myndigheter på riksplanet, i landsting och kommuner. RPG i Östernärke är representerat i Örebro och Värmlands läns RPG-distrikt, liksom i Örebro kommunförening av RPG. Genom Ruth Englund är vi också representerade i Östernärkes äldreråd. RPG i Östernärke har under året inbjudit till flera samlingar, då vi lyssnat till Stig Enetjärn, som berättade om hur man ringmärker fiskgjuse och kungsörn. Helene Gerdevåg och Göran Andersson har glatt oss med härlig musik. Fängelsepastor Bengt-Göran Johansson berättade om sin kallelse och tjänst bland dem som på olika sätt hamnat i besvärliga situationer. Inga-May Sternberg har talat om Hälsa för hela människan. Under året har Rune Olsson lett en grundkurs i datorkunskap, en kurs som väckt merssmak, så att den kommer att fortsätta också Ordf. i RPG i Östernärke är Bernt Axelsson, vice ordförande Ruth Englund, sekr. Rune Olsson, vice sekr. Kerstin Olsson och kassör Görgen Palm. Till äldrearbetet hör också Seniorgruppen, som möts till Bibelsamtal och bön varannan tisdag. Grundbok för studierna som leds av Bernt Axelsson är just nu 39 frågor, en bok skriven av Niklas Piensoho. Ledare för Seniorgruppens studiecirkel är Gerd Lindgren och Gertrud Johansson. Seniorgruppen är en ekumenisk, varm och nära gemenskap som lever i bönetjänst för människorna i vår bygd. Bernt Axelsson Solgården Under det gångna året har det hållits 16 st andakter på Solgården. Tidpunkten har varit kl på söndagar.7 av dessa har vår pastor deltagit i, resterande har medlemmar från församlingen ansvarat för med både tal och sång. Jag vill uttala ett tack till alla er som ställer upp med glädje. Många av våra äldre uppskattar denna stund och initiativ har tagits från boende på Solgården att göra insamling till"ge för livet" vid andakterna. Görel Eriksson Barn- och ungdomsföreningen har träffats vid några tillfällen under hösten. Under våren fanns det ingen ordförande och då låg ungdomsrådet för tillfället nere. Barbro Johansson avsade sig ordförandeskapet i samband med Barn- och ungdomsföreningens årsmöte. Undertecknad tog över efter Barbro Johansson. Eftersom det inte fanns tid till någon träff med föreningen under vårterminen startade vi upp verksamheten ordentligt under hösten. Under höstterminen har den stora frågan varit hur vi ska lägga upp verksamheten för våra ungdomar i samhället samt behovet av ledare för de olika verksamhetsgrenarna i församlingen. Vi har under året haft Johan Ekdal anställd som barn och ungdomsledare. Barn och ungdomsföreningen utgörs av Elaine Hagelberg, ordf. Anders Ekman, kassör, Lars-Eric Stageklint, Mattias Carlsson, Johan Ekdal, Daniel Söderlund, Petra Eriksson, Marie Thörn och Robert Hedlund. Elaine Hagelberg ordf. Scouterna Under det gångna året har antalet barn i våra patruller ökat och en vanlig kväll kommer det mellan barn. Vi har även detta år fått hälsa en ny patrull välkommen och det är som vanligt väldigt glädjande och inspirerande. Vi kan också se ett uppsving i antalet barn som åker med på läger. Detta är ju ett av våra mål och vi är enormt tacksamma för den lägerfond som stiftades för ett par år sedan. Tala om investering i tider av lågkonjunktur! Välsignat för barnen och för oss som församling. Om lägerverksamheten är ett av våra stora mål, så är det övergripande målet att vandra en bit med barnen på deras livsväg. Att vara medvandraren som bryter mot den rådande trenden i samhället och visar på att den minsta ska bli den största. Från oss alla i scouterna, genom Petra Eriksson 5

6 Söndax I början av januari 2008 drog Söndax till 1000 igång igen. Biblioteket var vår upptakt med sång, musik, insamling och drama. Där fick barnen möta bibliotekarien Berit, besökaren Mona och städerskan Vera, dockan Fia och många olika gäster. Efter sommaren flyttade Biblioteket ut och Nyhetsredaktionen Heta nyheter flyttade in. Vi har varit ett tjugotal barn och sex till sju ledare varje gång. Vi har träffats under gudstjänsttid och varje samling har börjat uppe i stora kyrksalen där alla barn och ledare har deltagit en liten stund i början av gudstjänsten. Efter Söndax till 1000 s egen signaturmelodi har alla barn och ledare förflyttat sig ner i Baptistkyrkans källarvåning och där fortsatt gemenskapen med en fartfylld storsamling, innehållande både sång, drama och andakt. Vi har också i varje samling haft en insamling till Söndax fadderbarn som heter Derlande Sousa Goes och bor i Fortaleze i Brasilien. Under storsamlingen har vi fått följa med till nyhetsredaktionen, Heta nyheter, där vi bland annat har fått träffa Redaktör Olsson, Fotolena och Majken med bajken som ibland även fått besök av dockan Ludde och andra gäster som har tagit oss med på spännande nyhetsscoop med händelser hämtade ur bibeln. Storsamlingen har avrundats med en sammanfattning av det vi fått höra om på nyhetsredaktionen och avslutningsvis en kort andakt innan barnen delat upp sig i mindre grupper. Grupperna har bestått av; filmgruppen, där barnen fått vara med och göra egna filmer som sedan visats upp på bl.a. familjegudstjänster och familjekvällar, pyssel och bakgruppen, skruva och snickragruppen samt även en föräldrakontaktgrupp för medföljande föräldrar och mindre barn under fyra år. Helena Hedlund Familjegudstjänster Under året har vi haft två familjegudstjänster, som har innehållit bl a sång, dockdrama, bön, frågesport, inslag från någon barngrupp etc. Varje gudstjänst har haft ett tema som har präglat de flesta inslagen. Med ett tydligt tema hoppas vi att barnen ska få bättre sammanhang och lättare att minnas det som förmedlats. Höstgudstjänstens tema var: Lugn och trygg hos Jesus. Den traditionella sommarfesten i Hästhagen (barn- och ungdomsgruppernas avslutning( förlades i våras i Baptistkyrkan pga regn och kyla. Där fick barn och andra som ville prova på roliga aktiviteter som hoppborg, sumobrottning, tipspromenad. Vi hade också en andakt och fikade tillsammans. Barn- och ungdomarnas julfest, med inslag som sång, tävlingar, drama, bibelutdelning mm, gick av stapeln i början av december och riktigt roligt då var det att många familjer, som normalt inte syns i gudstjänstlivet, kom och var med. Kyrksalen var välfylld och även borden vid det efterföljande fikat. Familjegudstjänstgruppen gm Kickie Wärnlund Ungdomssamlingar Under höstterminen startade vi än en gång upp ungdomssamlingar. Vi har träffats varannan fredagskväll och en kväll har sett ut så att vi har haft en gemensam aktivitet, en andakt och fika och gemenskap så länge vi orkar. Vi har bland annat, pysslat, lekt, spelat tv-spel, spelat bowling och en del annat. Ledare för det här har varit Elaine Hagelberg, Linnea Härlin och Johan Ekdal. Tre har även varit antalet ungdomar som kommit. De har kommit troget och vi bygger för framtiden då det kommer upp en hel del församlingsungdomar de närmaste åren. Nu ser vi fram emot nästa termin och framförallt att åka på kanothajk. Johan Ekdal Källar n När vi än en gång öppnade dörrarna till källarn för ett år sedan hade vi ungefär 25 ungdomar som kom och vi hade öppet både på tisdags- och fredagskvällar. Efter sommaruppehållet skulle en ny årskull få komma in. Vi insåg att vi inte hade möjlighet att ha öppet 2 kvällar i veckan och satsade istället allt krut på tisdagskvällarna. Det har medföljt en del protestlistor från ungdomarna och det är kul att vår fritidsgård har blivit så populär som den verkligen är. Numera kommer ca 50 ungdomar på källarn. Alltså är det full fart, ganska trångt och väldigt, väldigt roligt. Under året har ett playstation med singstar blivit införskaffat och blivit en ny favorit jämte pingis, biljard och de andra spelen vi har. Ledargruppen består av 6 st trogna ledare. Johan Ekdal 6

7 Hemsidan En stor del av församlingens medlemmar har tillgång till dator och Internet. Därför har församlingens hemsida, en given plats som informationskanal. Almanackan är ett komplement till månadsbladen och har dessutom en längre framförhållning. Barn- och ungdomsarbetets program finns införda terminsvis. Särskilda arrangemang noteras alltid på första sidan. Förutom protokoll och missionärsbrev förs på den särskilda medlemsdelen in månadsvis ställningen i församlingens olika kassor. Där hittar man också uppgifter om ljudansvariga, mötesvärdar, nattvardstjänare, förbönsgruppen och något så viktigt som städlistan. Antalet besökare på hemsidan skiftar vanligtvis mellan 20 och 50 per dag. Ansvarig utgivare är Rune Olsson. Vid tekniska problem anlitas Jonas Svanberg eller Robin Bergman. Rune Olsson Statistiska förändringar Församlingens medlemsantal uppgick vid årets början till: 155 st Under det gångna året har följande medlemshändelser noterats: Nya medlemmar Vi har haft glädje att få hälsa nio nya medlemmar välkomna: - Roger Berg - Therese Berg - Helena Hedlund - Robert Hedlund - Emanuel Härlin - Linnea Härlin - Astrid Ländell - David Rubnerth - Samuel Sehlin Döpta Antal döpta under det gångna året: 0 st Begäran om flyttbetyg till annan församling Under det gångna året har tre personer begärt s.k. flyttbetyg för flytt av medlemskap till annan församling: - Irma Janzon har flyttat sitt medlemskap till Immanuelskyrkan, Örebro. - Johan Karlhager har flyttat sitt medlemskap till Immanuelskyrkan, Örebro. - Elin Söderlund har flyttat sitt medlemskap till Ryttargårdskyrkan, Linköping. Begäran om utträde ur församlingen Under det gångna året har två personer lämnat, begärt utträde, ur församlingen: - Thomas Bergman - Kajsa Geiron Avlidna Tre av församlingens medlemmar har under det gångna året fått hembud, lämnat detta jordelivet i tron på sin Herre och Frälsare Jesus Kristus, och vilar nu i väntan på uppståndelsens morgon: - Målfrid Haverstad avled den 19 maj Lennart Jansson avled den 3 augusti Vanja Eriksson avled den 11 november

8 Vi lyser frid över Målfrid Haverstad, Lennart Jansson och Vanja Erikssons ljusa minne och tackar Gud för deras liv och för vad de har fått betyda för sina nära och kära och för oss som församling. Vi omsluter deras anhöriga i våra böner och förböner. Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö (Joh 11:25-26a). Det är ord som håller att leva på och det är ord som håller att dö på! Sammanfattning Ovanstående medlemshändelser under det gångna året innebär följande: Döpta: 0 st Inflyttade: 9 st Utflyttade: 3 st Utträde: 2 st Avlidna: 3 st Dessa medlemsförändringar ger följande medlemstal för församlingen vid året slut: 156 st Avslutning Ett sådant hem, ett sådant andligt hem likt det som beskrivs i liknelsen, berättelsen, om den förlorade sonen vill vi som församling vara. En församling där människor kan och får känna sig välkomna oavsett på vilka vägar de än har vandrat. En församling där värme, omsorg, gemenskap, generositet och gästfrihet är ledord. En församling där vägen till Fadern, Jesus, är tydlig. En församling där Jesus är den centrala mittpunkten. En församling som lever i djupaste relation och gemenskap med Jesus själv och som med glädje, passion och iver fullföljer det uppdrag som är församlingen given, nämligen att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Jag älskar församlingen och tror på dess framtid. Jag gör det för att församlingen är Guds verk. För att Gud själv har inandats sin livskraft i församlingen: Och jag säger dig att Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den (Matt 16:18). Församlingen är i grund och botten Du och jag. Det är vi tillsammans som gemenskap men också som enskilda individer som är församlingen. Är Du och jag, är vi på det klara med församlingens, vårt uppdrag? Vi är kallade, vi är utropade, vi är sända av Gud själv för att i ord och handling berätta om Jesus Kristus, vem han är, vad han gjorde och vad han kommer att göra (1 Pet 2:9). Vilken fantastisk uppgift som Du och jag är kallade till! Låt oss inför det nya året som ligger framför be Gud, var och en av oss och som gemenskap, som församling, att vi än mer utifrån våra andliga gåvor och förmågor skall få vara med och förverkliga det som Gud har tänkt med sin församling. Låt oss be att vi som församling får än mer kraft, än mer frimodighet, än mer mod att bli och vara Jesu bön och fötter, hans utsträckta armar och händer, hans ögon och öron här i Stora Mellösa för människors skull, för Guds skull. Låt oss be att vi blir det hem, det andliga hem som beskrivs i Jesu liknelse om den förlorade sonen. Nu är Guds tid! Dag som ovan Daniel Wärnlund, pastor och föreståndare, m.fl. författare 8

9 9

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Ett år i Elimkyrkan. Årsberättelse 2013. Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling

Ett år i Elimkyrkan. Årsberättelse 2013. Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling Ett år i Elimkyrkan Årsberättelse 2013 Elimkyrkan Skövde Baptistförsamling ETT ÅR I ELIMKYRKAN Vi vill berätta om de goda nyheterna om Jesus! När jag ser tillbaka på året som gått gör jag det med stor

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling

BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling BETANIA- BLADET Programblad för Örebro Norra Baptistförsamling Juni-augusti 2015 Foto: Paul Enlund 1 Sommar i Equmeniakyrkan En välsignelserik sommar önskar jag Dig! För många en efterlängtad vilopaus

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande. Ingrid Tapper Ann-Sofie Nordman Ulrik Bergquist Crister Rosenberg Kerstin Sundberg Kristiina Löfgren Ulrika Pettersson Anette Johansson

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012

Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012 Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2012 Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag. Suderkyrkan är del av den nya kyrka i Sverige som kallas

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA 1. Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uddevalla avger härmed följande rapport för verksamheten 2014.

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Teologisk grundhållning Samarbete med Ekumeniska kommuniteten Retreater för pingstpastorer på Bjärka Säby Ekmanstiftelsen på Bjärka-Säby

Teologisk grundhållning Samarbete med Ekumeniska kommuniteten Retreater för pingstpastorer på Bjärka Säby Ekmanstiftelsen på Bjärka-Säby I flera sociala medier, bl a aletheia.se, har på senare tid uppmärksamhet riktas mot Sionförsamlingen, Nya Slottet Bjärka Säby och Ekmansstiftelserna. Frågor har även rests kring min nattvardssyn och förhållningssätt

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer