Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida 1 av 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 Sida 1 av 24"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sida 1 av 24 Plats och tid: Folkets Hus, kl BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Robert Mörk (S), ordf. Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Marianne Högberg (S) Ulf Örtegren (FP) Birgitta Höijer (C) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson (S) Franz Maretta (S) Ulla Andersson (V) (för Per-Olow Linder (V)) Siv Karlsson (KD) (för Lenny Karlsson (M)) ÖVRIGA DELTAGANDE Icke tjänstgörande ersättare: Björn Nordenhaag (MP) Tjänstemän: Maria Eriksson, kommunsekreterare Jan-Ove Beckman, kommunchef Max Tolf, ekonomichef Anna Posth Skoog, personalchef Peter Morfeldt, chef kultur- och utbildningsförv. Kjell Hultgren, VD Degerforsbyggen Utses att justera: Bjarne Rasmussen Justeringens tid och plats: Kommunkansliet, Underskrifter Paragrafer: 36- Sekreterare:. Maria Eriksson Ordförande:.. Robert Mörk Justerande:.. Bjarne Rasmussen

2 Kommunstyrelsen Sida 2 av 24 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

3 Kommunstyrelsen Sida 3 av 24 Dnr ÄRENDEN Sid 36 Fastställande av föredragningslista Seniorboende Medborgargatan Ombyggnad av f.d. Elverket till bostäder Offentlig toalett Försäljning av fastigheten Duvedalen 1: Driftansvar för Stora Halla Knutsbols hembygdsgård Degerfors IF Ekonomisk information Åtgärdspaket Lönepolicy Kommunikationspolicy Revidering av grafisk profil Svar på medborgarförslag: informationsturer Rapporter Kurser/konferenser Delegeringsbeslut Documentary Group 24

4 Kommunstyrelsen Sida 4 av 24 KS 36 Dnr: Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fatställdes med följande ändringar: Documentary Group

5 Kommunstyrelsen Sida 5 av 24 KS 37 Dnr: KS Seniorboende Medborgargatan Enkät om efterfrågan på centrala bostäder för seniorer ska skickas ut. 2. Om enkäten visar ett tillräckligt intresse för centrala bostäder för seniorer, delegeras till Degerforsbyggens VD Kjell Hultgren att fortsätta förhandlingar med Statens Bostadsomvandling (SBO). Degerforsbyggen äger Medborgargatan 19, vilken under en längre tid har varit tomställd i avvaktan på upprustning eller rivning. Ett förslag till upprustning med nya invändiga hissar och nya balkonger in mot gården togs fram för ett år sedan. Med detta förslag som underlag gjordes en anbudsförfrågan som visade en totalkostnad på ca 13 miljoner kronor inkl. moms. Förslaget innebär att byggnadens 27 små lägenheter omfördelas till 9 st. 2 rum och kök och 9 st. 3 rum och kök. Degerforsbyggen har inte ekonomiska möjligheter att genomföra en sådan ombyggnad trots att dessa lägenheter säkerligen skulle bli uthyrda. Som ett alternativ till rivning har kontakt tagits med Statens Bostadsomvandling (SBO), vars uppgift är att ta hand om tomma bostäder i kommunala fastighetsbestånd och utveckla dessa. SBO har endast möjlighet att göra detta i kommuner som har avtal med Statens Bostadsnämnd, vilket Degerfors kommun har. Upplägget är att fastigheten skrivs ner till noll och säljs sedan till SBO för en krona. Ombyggnaden får i normalfallet skötas av det kommunala fastighetsbolaget och sedan hyr SBO ut fastigheten till kommunen. SBO har lämnat ett förslag på hyresavtal på sju år. Det kommunala fastighetsbolaget får sedan i uppdrag att i samråd med kommunen hyra ut lägenheterna. Innan SBO går in ett projekt behövs en enkät som visar efterfrågan på centrala bostäder för seniorer. Degerforsbyggen har därför tagit fram ett utkast till en sådan enkät. Avsikten är att den i första hand skickas ut till alla villaägare i kommunen för att ge dessa ett erbjudande om ett bekvämare boende och att villan kan säljas till förmån för yngre familjer.

6 Kommunstyrelsen Sida 6 av 24 KS 37 (forts.) Dnr: KS Eftersom Degerfors kommun blir avtalspart krävs ett godkännande av upplägget samt även till enkätens utseende innan den skickas ut. Om det blir ett positivt utfall på enkäten kommer ett förslag till avtal med SBO att redovisas senare. s beredning Skrivelse från Degerforsbyggens VD, Delges Degerforsbyggen

7 Kommunstyrelsen Sida 7 av 24 KS 38 Dnr: KS Ombyggnad av f.d. Elverket till bostäder Kommunchef Jan-Ove Beckman, ekonomichef Max Tolf och Degerforsbyggens VD Kjell Hultgren får i uppdrag att undersöka nya alternativ för lokalisering av boendet, t.ex. Sveagatan 1. Under en längre tid har det diskuteras om f.d. Elverket är en lämplig lokal för de bostäder som skall färdigställas. Under 2008 har även andra lösningar diskuterats men till slut är Degerforsbyggen AB:s bedömning att f.d. Elverket är en lämplig lokal för denna typ av boende. Via Degerforsbyggens VD har framförts att socialnämnden fastställt att den högsta godtagbara hyran är kr per månad. I investeringsbudgeten för 2008 finns 1,0 mkr för ombyggnation av f.d. Elverket. Fram till har det förbrukats 169,2 tkr. Under 2009 har det tagits fram en kalkyl som påvisar att det skulle behövas tkr ytterligare i investeringsbudget. s beredning Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, Skrivelse från Degerforsbyggens VD, Delges Kommunchefen Ekonomichefen Degerforsbyggens VD

8 Kommunstyrelsen Sida 8 av 24 KS 39 Dnr: KS Offentlig toalett Kommunchefens tjänsteskrivelse antas som svar till Örebro länsförening för Mag- och Tarmsjuka. Kommunchefen har skrivit en tjänsteskrivelse som svar på en fråga från Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Skrivelse har inkommit från Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, i vilken man påpekar bristen av offentlig toalett i Degerfors centralort. Idag finns möjlighet för allmänheten att utan avgift nyttja toalett i Folkets Hus. Öppethållandetiderna är dock något begränsade och en utökning av öppethållandet vore önskvärd. Degerfors kommun har ambitionen att verka för en väsentlig ökning av öppethållandet, om ett centralt tågstopp i anslutning till Folkets Hus blir verklighet. Om ett beslut om centralt tågstopp ej fattas, bör Degerfors utreda möjligheterna till en alternativ lösning för ökad tillgänglighet till offentlig toalett. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 16/ Delges Örebro länsförening för Mag- och Tarmsjuka

9 Kommunstyrelsen Sida 9 av 24 KS 40 Dnr: KS Försäljning av fastigheten Duvedalen 1:51 Rolf Hahnes begäran om förvärv av fastigheten Duvedalen 1:51 avslås, men Rolf Hahne beviljas förtur vid en eventuell fastighetsförsäljning med ett tomtköförfarande. Rolf Hahne har i en skrivelse till kommunen framfört ett önskemål att förvärva kommunens fastighet Duvedalen 1:51. Fastigheten har tidigare ingått i ett detaljplaneförslag, där en ombildning till två nya tomter föreslogs. Detaljplanen vann inte laga kraft, då regeringen inte beviljade ett upphävande av strandskyddet. Dessutom har kommunen ett avtal med närliggande fastighetsägare, vilket reglerar markanvändningen vid detaljplanens genomförande. Enligt stadsbyggnadschefens bedömning är en försäljning av Duvedalen 1:51 knappast aktuell förrän förhållandena är reglerade av en detaljplan. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 17/ Delges Rolf Hanhe Stadsbyggnadsavdelningen

10 Kommunstyrelsen Sida 10 av 24 KS 41 Dnr: KS Driftansvar för Stora Halla Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta Driftansvaret för Stora Halla överlämnas till Kultur- och utbildningsnämnden fr.o.m Sedan det ursprungliga uppförandet av Stora Valla har fotbollsklubbarna genom sin organisation Halliansen svarat för drift av Stora Halla genom ett avtal med kommunen. Kommunen har haft ett årligt avkastningskrav på Halliansen. Under senaste åren och har Halliansen haft svårigheter att uppfylla detta krav. Redan före branden har därför diskussioner förts med Halliansen om att driftsansvaret skall övergå till kommunal verksamhet. Kultur- och utbildningsnämnden föreslås därför överta driftsansvaret för anläggningen. Kultur- och utbildningsnämnden bör fastställa förslag till regler och taxor för föreningars, organisationers, kommunala verksamheters och enskildas nyttjande av anläggningen. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 18/

11 Kommunstyrelsen Sida 11 av 24 KS 42 Dnr: KS Knutsbols hembygdsgård 1. Degerforsbyggen får i uppdrag att installera två luftvärmepumpar för kr exkl. moms, i enlighet med offert. 2. Underlag ska tas fram för att fastställa om kostanden ryms inom ramen för budgeterade underhållsåtgärder för förvaltningsfastigheter. Föreningen Knutsbols Hembygdsgård har begärt extra driftbidrag på kr för att täcka sina höga kostnader för uppvärmning. Två byggnader måste ha underhållsvärme under vintern och uppvärmning sker idag via elradiatorer. Den totala elförbrukningen uppgick till ca kr för En bra lösning för att minska de höga elkostnaderna är att installera luftvärmepumpar. IOS har lämnat en offert på kr exkl. moms för att installera en pump i cafeterian och en i huvudbyggnaden. Pumparna är på max 6 kw/st. Om en försiktig beräkning görs som innebär att besparingen räknas till 25 % av årskostnaden blir payofftiden för denna investering ca 5 år. Med hänsyn till de allt ökande elkostnaderna är troligen återbetalningstiden ännu kortare. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 19/ Delges Servicechefen Degerforsbyggens VD Knutsbols hembygdsgård

12 Kommunstyrelsen Sida 12 av 24 KS 43 Dnr: KS Degerfors IF 1. Degerfors IF:s önskan om utökat stöd tas med i budgetprocessen för Kommunstyrelsen önskar ta del av den genomgång av stöd tillföreningar som görs inom kultur- och utbildningsnämnden. I oktober 2007 inkom Degerfors IF (DIF) med en skrivelse till kommunen, i vilken man önskade et kraftigt ökat driftsbidrag för Man skev bl.a. att för DIF är det också möjligt att se ett sådant förhöjt bidrag som en del av ett totalt engagemang från kommunens sida i DIF och DIF är därmed berett att diskutera om kommunen vill ha någon form av motprestation från DIF i stil med vad som skett beträffande kommunens engagemang i DIF:s jubileum inkom DIF med ytterligare en skrivelse där man påpekar att man inte fått gehör för sin tidigare skrivelse. Man anser att DIF:s kostnader för Stora Valla under 2009 kommer att bli orimliga utan ytterligare bidrag från kommunen. Man hänvisar också till överläggningar som skett mellan DIF och Degerfors kommun. Yrkanden Roland Halvarsson (V) yrkar att Degerfors IF ska tillföras kronor samt att önskan om utökat stöd ska tas med i budgetprocessen för Robert Mörk (S) yrkar att kommunstyrelsen ska få ta del av den genomgång av stöd till föreningar som görs inom kultur- och utbildningsnämnden. Ulf Örtegren (FP) yrkar avslag på att tillföra kronor, men att önskan om utökat stöd ska tas med i budgetprocessen för Bjarne Rasmussen (S) yrkar avslag på att tillföra kronor.

13 Kommunstyrelsen Sida 13 av 24 KS 43 (forts.) Dnr: KS Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Roland Halvarssons yrkande om att tillföra kronor under proposition bifall eller avslag. Ordföranden finner att Roland Halvarssons yrkande avslagits. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 20/ Skrivelse från Degerfors IF, Delges Degerfors IF Ekonomichefen Kultur- och utbildningsnämnden

14 Kommunstyrelsen Sida 14 av 24 KS 44 Dnr: Ekonomisk information Kommunstyrelsen tackar ekonomichef Max Tolf för informationen. Ekonomichef Max Tolf informerar om kommunen preliminära resultat för Resultatet för 2008 förväntas bli kronor. Kommunstyrelsen + 1,3 mkr Bygg- och miljö + 0,3 mkr Servicenämnden + 1,4 mkr Kultur- och utbildningsnämnden - 4,6 mkr Socialnämnden - 2,1 mkr VA-, renhållning + 0,6 mkr Finansiering - 3,8 mkr Ekonomichefen informerade också om hur det ekonomiska läget ser ut framöver utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen. Kraftiga åtgärder måste vidtas för att kunna upprätthålla ett positivt resultat under planperioden.

15 Kommunstyrelsen Sida 15 av 24 KS 45 Dnr: KS Åtgärdspaket Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. 7 miljoner kronor avsätts för personalanpassningsåtgärder inom kultur- och utbildningsnämnden. 2. Kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra personalanpassningsåtgärder med de anslagna medlen. 3. Åtgärderna ska finansieras med kommunens eget kapital. 4. Kostnaderna ska hanteras som synnerliga skäl och därmed avräknas vid balanskravsavstämning enligt kommunallagen, kapitel 8. Kultur- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att anpassa verksamhetens storlek till rådande och kommande elevunderlag samt minskad resurstilldelning. En konsekvens av detta är reducering av ett antal tjänster inom förvaltningen. Förhandlingar om förändrad verksamhet måste inledas snarast och inför detta bör arbetsgivaren ta ställning till erbjudandet om särskild avtalspension inom verksamheten. Ett sådant erbjudande ska gagna verksamheten och genom frivillighet bidra till ett lägre antal uppsägningar i slutändan. s beredning Tjänsteskrivelse från personalchefen och chefen för kultur- och utbildningsförvaltningen,

16 Kommunstyrelsen Sida 16 av 24 KS 46 Dnr: KS Lönepolicy Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta Lönepolicyn antas. Personalchefen får i uppdrag att genomföra vissa mindre redaktionella ändringar. Personalchef Anna Posth Skoog informerar om förändringarna i förslaget till lönepolicy och processen som pågått för att ta fram förslaget. Lönepolicy för Degerfors kommuns samtliga medarbetare har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av fackliga samt arbetsgivarrepresentanter under ledning av personalchefen. Kommunstyrelsen, KS 17/ , önskade att policyn skulle förtydligas på vissa punkter, vilket också har gjorts till kommunstyrelsens sammanträde. Yrkanden Roland Halvarsson (V) yrkar att följande två meningar ska tas bort: I samband med den årliga löneöversynen sätts individuell lön av medarbetarens närmaste chef. Den individuella lönesättnigen bygger på verksamhetens lönekriterier. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa Roland Halvarssons yrkande om att ta bort två meningar under proposition bifall eller avslag.

17 Kommunstyrelsen Sida 17 av 24 KS 46 (forts.) Dnr: KS Ordföranden finner att Roland Halvarssons yrkande avslagits och att meningarna behålls i policyn. Reservationer Roland Halvarsson (V), Anita Bohlin-Neuman (V) och Ulla Andersson (V) reserverar sig mot beslutet att behålla de två meningarna. s beredning Tjänsteskrivelse från personalchefen,

18 Kommunstyrelsen Sida 18 av 24 KS 47 Dnr: KS Kommunikationspolicy Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. Kommunikationspolicyn antas. 2. Kommunikationspolicyn ska också gälla de kommunala bolagen. Riktlinjer för Degerfors kommuns övergripande information och kommunikation antas. I dagsläget finns det ingen policy som reglerar information och kommunikation. Framtagandet av policyn har varit en del av det arbete som pågår för att öka kvaliteten på informationsarbetet i kommunen. Policyn har tagits fram i samråd med kommunledningsgruppen. Förslaget bestå av två delar, en policy och riktlinjer för Degerfors kommuns övergripande information och kommunikation. Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar att policyn även ska gälla för de kommunala bolagen. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 21/

19 Kommunstyrelsen Sida 19 av 24 KS 48 Dnr: KS Revidering av grafisk profil 1. Den reviderade grafiska profilen antas. 2. All nyproduktion av informationsmaterial ska följa den reviderade grafiska profilen. Befintligt material får användas tills det är förbrukat. 3. Fasta skyltar eller motsvarande bör bytas så snart möjlighet ges. 4. Sista meningen i stycket om egen symbol på sidan 6 tas bort. Den befintliga grafiska profilen för Degerfors kommun är framtagen under slutet av 1980-talet och inte anpassad till moderna krav. Revideringen av den grafiska profilen har varit en del av det arbete som pågår för att öka kvaliteten på informationsarbetet i kommunen. Förslaget har tagits fram i samråd med kommunledningsgruppen. I förslaget till reviderad grafisk profil har kommunvapnet modifierats för att mer efterlikna det utseende som kommunvapnet hade när det registrerades I den grafiska profilen regleras hur kommunens logotyp ska se ut och hur den får användas. Profilen ger exempel på hur informationsmaterial ska se ut. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 22/ Delges Alla nämnder och förvaltningar

20 Kommunstyrelsen Sida 20 av 24 KS 49 Dnr: KS Svar på medborgarförslag: informationsturer Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås besluta Motionen anses besvarad med hänvisning till kultur- och utbildningsnämndens svar Förslaget innebär att kommunen en gång per månad ska göra turer i Degerfors kommun och andra städer, för att t.ex. visa var man kan köpa billiga kläder och speciell mat. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade, KUN 4/ , att ärendet hänskjuts till vuxenutbildningen (SFI) i Degerfors så att verksamheten där, inom ramen för utbildningen, kan anordna informationsturen och presentationen av närsamhället. Även allmänhet kan inbjudas till dessa turer. Turerna föreslås finansieras inom ramen för verksamheten och för allmänheten föreslås en avgift. s beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 23/

21 Kommunstyrelsen Sida 21 av 24 KS 50 Dnr: Rapporter Informationen läggs till handlingarna. Rapporter inkomna handlingar 2009/6: SKL Möjlighet att ansöka om pengar för regional kommunsamverkan inom IT-området. 2009/7: Månadsbrev förebyggande arbete, januari /8: Kompass spårbilar/spårtaxi 2009/9: FHN 16:Verksamhetsbeskrivning 2009

22 Kommunstyrelsen Sida 22 av 24 KS 51 Dnr: Kurser/konferenser Informationen läggs till handlingarna. 1. ÖLL, Tryggare kan ingen vara 2. Regionförbundet Örebro: Politiskt EuropaForum - sammanhållningspolitik 3. Framtidskongress i Malmö den april 4. Resepolicy hyllvärmare eller en del av lösningen på klimatfrågan 5. Trygghetsdagarna 2009

23 Kommunstyrelsen Sida 23 av 24 KS 52 Dnr: Delegeringsbeslut Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. Del : Kommunal borgen 2008 Del : Kommunal borgen 2008 Del : Kommunal borgen 2008 Del : Kommunal borgen 2008 Del : Kommunal borgen 2008 Del : Kommunal borgen 2008 Del : Kommunal borgen 2008 Del : Ändring i delegation i enlighet med finanspolicy Del : Ändring i delegation i enlighet med finanspolicy Del : Ändring i delegation i enlighet med finanspolicy Del : Ändring i delegation i enlighet med finanspolicy Del : Omsättning lån nr Kommuninvest Del : Yttrande markupplåtelse Del : Borgen Degerfors Energi

24 Kommunstyrelsen Sida 24 av 24 KS 53 Dnr: Documentary Group kronor anslås från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader för att bekosta en dokumentärfilm om Degerfors, under förutsättning att samma summa tillförs från kultur- och utbildnigsförvaltnigen. Företaget Documentary group i Hällefors har till Degerfors kommun ställt ett erbjudande om att framställa en dokumentärfilm om Degerfors, en så kallad nostalgifilm. Tanken från företagets sida är att samla in bild och filmmaterial om Degerfors under och 50-tal för att av insamlat material framställa en film i DVD-format. I filmen kommer också intervjuer med kända Degerforsprofiler att finnas med. Arbetet är tänkt att pågå fram till senare delen av hösten 2009 och vara färdigställd för försäljning till julen Insatsen för kommunen i föreslaget projekt är SEK (femtiotusen kronor) och för denna insats erhåller kommunen 100 DVD-filmer. Kultur- och utbildningsnämnden har ställt sig positiva till förslaget och att bidra med halva kostanden. Delges Ekonomichefen Kultur- och utbildningsnämnden Avdelningschefen för kultur och förening

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-11-28 1(29) Tid: kl. 18.30-20.10, ajournerat kl. 19.20-19.30 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 17.10 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar 189-190, 192-193, 196, 200 Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer