SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-02-07"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Tid Kl Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson M Sven-Olof Carlsson, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe Möller Berggren Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare C Kent Persson S Tuula Vähäniemi Tjänstemän Lena Arvidsson Tjf förvaltningschef Kerstin Furth Trädgårdstekniker 15, 16 Therese Lindh Dietist 16 Lars Wåkerås Sektorchef Gata/park 15, 19 Johan Höglund Tf sektorchef lokalförsörjning Åsa Evaldsson Enhetschef vattenverk Sanna Göransson Enhetschef Avfall Catarina Modin Nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare Catarina Modin Ordförande Pär-Erik Johansson (M) Justerande Margrethe Möller Berggren (S)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(16) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström Underskrift Catarina Modin

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(16) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 14 Medborgarförslag om promenadstråk i anslutning till 15 tätbebyggelse i Kinna utredningsuppdrag Motion om äkta vara till våra barn 16 Energiinvesteringar 2012 fastigheter information 17 Försäkringsåtgärder 2012 fastigheter information 18 Drift- och underhållsplan gator och vägar information 19 Nytt vattenskyddsområde Älekulla 20 Nytt vattenskyddsområde Hajom 21 Sophämtning och slamtömning Forshallsvägen, Örby 22 Säkerställande av Skene Skogs deponi via detaljplan 23 Redovisning av synpunkter 2012 information 24 Samförläggning av VA-ledning Kinnahult Fritsla begäran om 25 investeringsmedel Kurser och konferenser för teknik- och servicenämnden

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(16) 14/2013 Förändring av ärendelistan Arbetsutskottets beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Samförläggning VA-ledning Kinnahult Fritsla begäran om investeringsmedel - Kurser och konferenser för teknik- och servicenämnden 2013 Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan. - Samförläggning av VA-ledning Kinnahult Fritsla begäran om investeringsmedel. - Kurser och konferenser för teknik- och servicenämnden Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

5 15/2013 Dnr 13/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(16) Medborgarförslag om promenadstråk i anslutning till tätbebyggelsen i Kinna utredningsuppdrag Arbetsutskottets beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet. En Kinnabo föreslår i medborgarförslag, daterat 26 november 2012, att kommunen rustar upp och skyltar promenadstråket i anslutning till bebyggelsen mellan Kyrkogatan och Vrågatan. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 januari Förslag till beslut Teknik- och serviceförvaltingen får i uppdrag att utreda ärendet. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

6 16/2013 Dnr 12/ Motion om äkta vara till våra barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(16) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden För att måltidsverksamheten i Mark ska uppfylla kravet på näringsriktig skolmat föreslås att man även i fortsättningen serverar lättmargarin och bordsmargarin enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Motionen anses härmed besvarad. Sofia Sjöstrand (FP) har i motion föreslagit att Marks skolor och förskolor i fortsättningen ska erbjuda riktigt, bredbart smör, åtminstone som valbart alternativ. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 januari Måltidsorganisationen ska utifrån skollagens intentioner tillaga och servera näringsriktig skolmat. Med detta menas att beräkningar av näring ska baseras på de svenska näringsrekommendationerna (SNR). Av SNR framgår att halten mättat fett bör begränsas till max 10 % av energin i dagens måltider. I dagsläget serveras enligt rekommendationerna bordsmargarin med minst 70 % fetthalt på förskolor och lättmargarin med 40 % fetthalt i skolor och fritidsverksamhet. Den totala mängden fett i måltiden skulle ökas genom att byta ut 70 % bordsmargarin mot bredbart smör i förskolan. Byts lättmargarin mot bredbart smör i skolan ökar total mängd fett och halten mättat fett hamnar på 13 % av total energi. För att få ner detta på en rekommenderad nivå (10 %) krävs i så fall andra anpassningar av matsedeln. Att helt byta ut 70 % margarin i förskola och lättmargarin i skolan till bredbart smör skulle medföra en extra livsmedelskostnad på ca 200 tkr per år. Att därtill göra anpassningar i matsedeln för att hamna inom rekommendationer medför ytterligare kostnader som i så fall bör beräknas och analyseras vidare. Förslag till beslut För att Måltidsverksamheten i Mark ska uppfylla kravet på näringsriktig skolmat föreslås att man även i fortsättningen serverar lättmargarin och bordsmargarin enligt livsmedelsverkets riktlinjer. Motionen anses härmed besvarad. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

7 17/2013 Dnr 13/ Energiinvesteringar fastighet 2012 information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(16) Under 2012 har man utfört energiinvesteringar inom fastighet för totalt kr. De genomförda åtgärderna är bland annat byte av ventilation, tilläggsisolering byte från oljepannor till pelletspannor och fjärrvärmepannor, installation av luftvärmepump m.m. Arbetsutskottet tar del av informationen.

8 18/2013 Dnr 13/ Försäkringsåtgärder fastighet information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(16) Under 2012 har man utfört säkerhetshöjande åtgärder inom fastighet för totalt kronor. Åtgärderna har främst berört Kunskapens Hus, Kommunhuset och Kinnaborg. Arbetsutskottet tar del av informationen.

9 19/2013 Dnr 12/ Drift- och underhållsplan gator och vägar information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(16) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Drift- och underhållsplan för gator och vägar godkänns. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 februari Förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av totalt 22 kilometer grusvägar. Grusvägar har nedprioriterats vissa år för att åtgärda allvarliga skador på asfaltsvägar, skador som skulle kunnat ge upphov till person- och sakskada. Planeringen för i år är att förbättra standarden på grusvägar. Beläggningsplan för kostnader upp till fem miljoner är framtagen. Förutom att planera för väghyvling och asfaltering kommer diken och kantskärning att ses över. Även tillsyn och tömning av dagvattenbrunnar kommer att prioriteras i år. Målning av väglinjer kommer att ses över och en planering för läggning med massa skall göras. Inom parkverksamheten planeras åtgärder vid sju av kommunens lekplatser där bland annat renoveringar och komplettering av lekredskap skall utföras. För en del av kommunens parker och vandringsstigar, exempelvis Hälsans stig och Kyrkparken planeras uppsättning av fler fasta soffor. Reparation av julgransfundament och strömförsörjning till julgranarna är planerade. Förslag till beslut Drift- och underhållsplan gator och vägar godkänns. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

10 20/2013 Dnr 09/ Nytt vattenskyddsområde Älekulla SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(16) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 1. Med stöd av 7 kap, 21 Miljöbalken beslutar Marks kommun om vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Älekulla 2:25 i Marks kommun med omfattning som framgår av kartbilaga, daterad Med stöd av 7 kap 22 Miljöbalken beslutar Marks kommun att upprättade skyddsföreskrifter, daterade , skall gälla inom vattenskyddsområdet. Med anledning av tidigare beslut om att inrätta nya vattenskyddsområden enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, samt enligt Marks kommuns lokala kvalitetsmål att fastställa relevanta skyddsområden har förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter arbetats fram. s behandling har den 22 oktober 2009, 110, beslutat att skicka ut förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter på samråd. har den 27 maj 2010, 75, beslutat skicka ut förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter på remiss till berörda sakägare. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 januari Samråd har genomförts med myndigheter och sakägare. Tekniskt underlag och föreskrifter har reviderats utifrån relevanta synpunkter. Förslag till beslut 1. Med stöd av 7 kap, 21 Miljöbalken beslutar Marks kommun om vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Älekulla 2:25 i Marks kommun med omfattning som framgår av kartbilaga, daterad Med stöd av 7 kap 22 Miljöbalken beslutar Marks kommun att upprättade skyddsföreskrifter, daterade , skall gälla inom vattenskyddsområdet. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

11 21/2013 Dnr 09/ Nytt vattenskyddsområde Hajom SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(16) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 1. Med stöd av 7 kap, 21 Miljöbalken beslutar Marks kommun om vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Hajom 5:2 i Marks kommun med omfattning som framgår av kartbilaga, daterad Med stöd av 7 kap 22 Miljöbalken beslutar Marks kommun att upprättade skyddsföreskrifter, daterade , skall gälla inom vattenskyddsområdet. Med anledning av tidigare beslut om att inrätta nya vattenskyddsområden enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, samt enligt Marks kommuns lokala kvalitetsmål att fastställa relevanta skyddsområden har förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter arbetats fram. s behandling har den 22 oktober 2009, 109, beslutat att skicka ut vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter på samråd. har den 27 maj 2010, 74, beslutat att skicka ut vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter på remiss till sakägarna. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 januari Samråd har genomförts med myndigheter och sakägare. Samrådsredogörelsen bifogas. Tekniskt underlag och föreskrifter har reviderats utifrån relevanta synpunkter. Förslag till beslut 1. Med stöd av 7 kap, 21 Miljöbalken beslutar Marks kommun om vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Hajom 5:2 i Marks kommun med omfattning som framgår av kartbilaga, daterad Med stöd av 7 kap 22 Miljöbalken beslutar Marks kommun att upprättade skyddsföreskrifter, daterade , skall gälla inom vattenskyddsområdet. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 22/2013 Dnr 12/ Sophämtning och slamtömning Forshallsvägen, Örby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(16) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Då Forshallsvägen inte är tillräckligt bred för att sophämtnings- och slamtömningsfordon ska ges en säker framkomlighet skall soptunnor från fastigheterna på Forshallsvägen under hela året placeras vid infarten till Forshallsvägen. Sophämtning och slamtömning kommer ej att utföras vid respektive fastighet på Forshallsvägen innan vägen är iordningställd till 3 meters bredd. Sophämtningen och slamtömningen kan inte utföras på Forshallsvägen då vägen är brant och för smal för dessa fordon. s behandling Teknik- och servicenämnden har den 9 december 2010, 131, beslutat att när vinterväglag råder, såsom halka och snö, skall soptunnorna från fastigheterna på Forshallsvägen ställas vid vägkanten vid infarten till Forshallsvägen. Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 januari Enligt renhållningsordningen 5.2 är det fastighetsägarens ansvar att se till att vägen är farbar. Marks kommun följer trafikverkets rekommendationer för enskild väg och dessa rekommendationer är att vägen behöver vara minst 3 meter i bredd. Forshallsvägen är idag ca 2,5 meter bred. Både sophämtningsfordon och slamtömningsfordon kräver minst 3 meter breda vägar för säker framkomlighet. Sophämtning och slamtömning kan inte ske vid Forshallsvägens fastigheter innan vägen är iordninggjord. Sophämtning sker vid Lv 156 tillsvidare. Slamtömning är inte möjlig att utföra innan vägen är iordninggjord. Förslag till beslut Då Forshallsvägen inte är tillräckligt bred för att sophämtnings- och slamtömningsfordon ska ges en säker framkomlighet skall soptunnor från fastigheterna på Forshallsvägen under hela året placeras vid infarten till Forshallsvägen. Sophämtning och slamtömning kommer ej att utföras vid respektive fastighet på Forshallsvägen innan vägen är iordningställd till 3 meters bredd. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 23/2013 Dnr 13/ Säkerställande av Skene Skogs deponi via detaljplan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(16) Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beställer av plan- och byggnadsnämnden att detaljplanera och reglera skyddandet av Berghem 8:3, Skene skogs deponi, geologiska barriär och dess skyddszon och detta görs samtidigt som detaljplanen för Skene skogs industriområde arbetas fram. Skene skogs deponi efter sluttäckning behöver skyddas från bebyggelse, plantering eller annat som kan skada sluttäckningen. Den geologiska barriären och skyddszonen för geologiska barriären behöver också säkerställas och regleras via detaljplan vid Skene skogs deponi. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 januari Teknik- och servicenämnden blev ålagda av miljönämnden att säkerställa skyddet för Skene skogs deponi efter sluttäckning genom den fastställda avslutningsplanen/sluttäckningsplanen. För att inte bebyggelse eller plantering skall ske i framtiden på Skene skogs deponi behöver den skyddas och regleras via detaljplan. Detta för att inte sluttäckningen skall förstöras och omarbetas. Detaljplanen för Skene skogs deponi tas fram tillsammans med detaljplanen för Skene skogs industriområde av bygg- och miljökontoret. Kostnaden för detaljplanen av Skene skogs deponi och industriområde delas lika mellan kommunstyrelsen och teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämndens kostnad belastar avslutningsåtgärder. Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beställer av plan- och byggnadsnämnden att detaljplanera och reglera skyddandet av Berghem 8:3, Skene skogs deponi, geologiska barriär och dess skyddszon och detta görs samtidigt som detaljplanen för Skene skogs industriområde arbetas fram. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 24/2013 Dnr 13/ Redovisning av synpunkter 2013 information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(16) Marks kommun har via hemsidan en funktion för att lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Synpunkterna indelas efter verksamhet och kategoriseras som beröm, förslag, klagomål eller övrigt. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 januari Under 2012 har teknik- och servicenämnden tagit emot totalt 32 synpunkter via synpunktsfunktionen, varav 4 kategoriserats som beröm, 17 som förslag, 9 som klagomål och 2 som övrigt. Synpunkterna registreras årsvis. Arbetsutskottet tar del av informationen.

15 25/2013 Dnr 13/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(16) Samförläggning VA-ledning Kinnahult Fritsla begäran om investeringsmedel Arbetsutskottets förslag till beslut Teknik- och servicenämnden begär extra investeringsmedel 2013 om 4 mnkr för projektet samförläggning VA-ledning Kinnahult Fritsla, alternativt omdisponering av medel inom VA-verksamhetens investeringsbudget för Marks Kraftvärme AB har för avsikt att lägga ner fjärrvärme mellan Kinnahult och Fritsla och har ställt frågan om teknik- och serviceförvaltningen är intresserad av samförläggning av vattenledning. s behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 februari Teknik- och serviceförvaltningen har räknat på kostnaden och kommit fram till en preliminär kalkyl om ca 4 mnkr för en sträcka om ca meter. Projektet finns inte med i investeringsbudgeten. Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden begär extra investeringsmedel 2013 om 4 mnkr för projektet samförläggning VA-ledning Kinnahult Fritsla. Ledamöternas förslag till beslut Pär-Erik Johansson (M) föreslår bifall till förslaget med tillägget alternativt omdisponering av medel inom VA-verksamhetens investeringsbudget för Ordföranden ställer frågan om Johanssons (M) bifall till förslag kan antas och finner att så sker. Därefter ställer ordföranden frågan om Johanssons (M) tilläggsförslag kan antas och finner att så sker.

16 26/2012 Dnr 13/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(16) Kurser och konferenser för teknik- och servicenämnden 2013 Arbetsutskottets beslut Margrethe Möller Berggren (S) anmäler sig till heldagskonferensen Barn, Liv och Trafik 2013 i Göteborg den 5 mars Pär-Erik Johansson (M) anmäler sig till flerdagskonferensen Cykelkonferensen nationell mötesplats för cykel i Örebro den mars NTF i samarbete med Göteborgs Stad och SAFER inbjuder till heldagskonferensen Barn, Liv och Trafik 2013, den 5 mars SKL i samarbetet med Trafikverket och Örebro kommun inbjuder till flerdagskonferensen Cykelkonferensen nationell mötesplats för cykel i Örebro den mar Margrethe Möller Berggren (S) anmäler intresse för NTF:s konferens i Göteborg och Pär-Erik Johansson (M) anmäler intresse för SKL:s konferens i Örebro. Eventuella arvoden och ersättningar utgår för de aktuella konferenserna. Ordföranden ställer frågan om Möller Berggren (S) och Johansson (M) kan anmäla sig till aktuella konferenser och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21 Tid, kl 13.30 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson MP Robert Krook, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent Persson, 13.30 16.30, 36-47

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (27) 2009-10-14 Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.00-18.35 (paus 15.55-16.25, 17.40-17.50) Beslutande s Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson (s) s Eva

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45 Berndt Björkman (C), ordförande, ej 59 p.g.a. jäv Agneta Käld (KD), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer