Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-23"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan, klockan 15:00-16:40 Beslutande Ersättare Anette Stavehaug (V), ordförande Teresa Laurén (S) ersätter Mona Kanaan (S) Niklas Älgekrans (S) Henry Aldrin (KD) Kerstin Ericsson (C) Marianne Karlberg (S) Fredrik Strömqvist (S) ersätter Mirjana Kinik (S) Peter Sköldin (S) Uno Karlsson (M) Göran Tillenius (M) Inger Olsson (M) Alexandra Karjel (MP) Robert Lindberg (MP) Maria Buco (FP) Therese Borg (SD) Elias Catano (V) Jan Svensson (FP) Therese Grubjer Jacobsson (V) Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Karlberg (S) Kultur- och fritidsförvaltningen tisdagen den 5 juni 2012 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Maiju Kämäräinen Ordförande Justerande... Anette Stavehaug... Marianne Karlberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift...

2 2(26) Övriga närvarande Eva Königsson, förvaltningschef Mattias Anglemark, ekonomichef/tillf. fritidschef Anette Pallhed Nordh, informationschef/tillf. kulturchef, Stina Edqvist, utvecklingsstrateg Maiju Kämäräinen, nämndsekreterare Kenneth Åström, chef konstmuseet

3 3(26) 41 Protokollsjustering Beslut Marianne Karlberg (S) utses att justera dagens protokoll.

4 4(26) KFN/2011: Kassationsordning för gallring av samlingar vid Eskilstuna kommuns museer och ansvarsfördelning vid gallringsärenden Beslut 1. Kassationsordning för gallring av konstmuseets samlingar och stadsmuseets föremålssamlingar fastställs. Kassationsordningen innebär att museiföremål ur konstmuseets och stadsmuseets samlingar får gallras det vill säga avskrivas ur museisamlingarna genom något av följande alternativ: Överföring till museernas rekvisitasamlingar Överlåtelse till annan institution Återlämnande till tidigare ägare Destruktion 2. Chefen för konstmuseet ansvarar för att verkställa gallring ur konstmuseets samlingar i enlighet med kassationsordningen 3. Chefen för stadsmuseet ansvarar för att verkställa gallring av stadsmuseets föremålssamlingar i enlighet med kassationsordningen Ärendebeskrivning Konstmuseet och Stadsmuseet och har idag ca föremål som är att betrakta som museiföremål. Med museiföremål menas ett föremål som har införlivats i museets samling, försetts med inventarie-nummer och förts in i museets accessionskatalog (katalog över insamlade och registrerade föremål). Museerna har som mål att bevara det insamlade materialet för all framtid. Ibland låter det sig inte göras eftersom material bryts ner under tidens gång och föremål kan skadas vid hantering. Idag har museerna i sina samlingar även föremål som saknar proveniens (uppgifter om föremålets ursprung), inte är av konst- eller kulturhistoriskt intresse och/ eller i dåligt skick. Registrerade föremål som museerna av nämnda skäl inte kan bevara för all framtid måste kunna gallras det vill säga avskrivas ur samlingarna. För att kunna arbeta på ett bra sätt med samlingarna har museerna tagit fram förslag till kassationsordning som beskriver hur ett föremål ska avyttras: 1. Överföring till rekvisitasamling

5 5(26) 2. Återlämnande till tidigare ägare 3. Överlåtelse till annan institution 4. Destruktion Urvalet av vilka museiföremål som ska gallras ur samlingarna samlingen tas fram av en insamlingsgrupp vid respektive museum. Det slutgiltiga beslutet om gallring tas av respektive museichef. Denna kassationsordning grundar sig på ICOMs etiska regler. ICOM, International Council of Museums, är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom området. Ärendet har beretts på Konstutskottets möte den 5 april Föreliggande text är reviderad enligt Kontsutskottets önskemål och kassationsordningen är därmed även godkänd av utskottet.

6 6(26) KFN/2012: Ansökan om bidrag från IF Friskis&Svettis Eskilstuna Beslut Bevilja IF Friskis&Svettis Eskilstuna ett stimulansbidrag på kronor för sin utegympaverksamhet sommaren Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 2 maj 2012 förslag till beslut. IF Friskis&Svettis Eskilstuna erbjuder varje sommar gratis träningspass utomhus i Vilsta. Deltagarantalet är i genomsnitt 150 personer per pass och andelen barn och ungdomar uppskattar föreningen till cirka 20 %. Föreningen har haft 2 pass per vecka i Vilsta under juni till augusti och planerar till sommaren 2012 att utvidga med ett pass per vecka i Sundbyholm. IF Friskis&Svettis Eskilstuna har kostnader med kronor per säsong för sin utegympaverksamhet. Att stödja denna typ av verksamhet är helt i linje med den Idrottspolitsika handlingsplanen. Beslutet skickas till: IF Friskis&Svettis

7 7(26) KFN/2012: Ansökan om bidrag från Råby Rekarne Friidrottsförening Beslut Ansökan om bidrag från Råby Rekarne Friidrottsförening avslås. Reservation Henry Aldrin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga 1). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 26 april 2012 förslag till beslut. Råby Rekarne Friidrottsförening ansöker om bidrag till projeketet Råby raketen, en raket i 3 steg. Projektets syfte och mål är att sätta Eskilstuna på friidrottskartan när det gäller arrangemang och genom fler aktiva ungdomar, samt att få en eller flera medaljörer vid ungdoms SM 2013 samt ett antal finalplatser samt någon medalj vid EM för juniorer Föreningen ansöker om kronor i bidrag för år 1, och den totala budgeten för projektet är mellan till kronor beroende på upplägget. Kultur och fritidsförvaltning föreslår att ansökan avslås på grund av att målet med projektet inte kan anses vara bidragsberättigad verksamhet. Föreningens mål att man vill få medaljörer och finalplatser vid mästerskap är bra men inget som anses kunna vara möjligt att bevilja kontanta bidrag till utan Kultur och fritidsförvaltningen erbjuder föreningen bra ändamålsenliga anläggningar där verksamheten kan bedrivas. Yrkande Henry Aldrin (KD) och Therese Borg (SD) yrkar bifall till ansökan från Råby Rekarne.

8 8(26) Propositionsordning Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens förslag till avslag om bidrag och dels Henry Aldrins (KD) och Therese Borgs (SD) bifall till ansökan. Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kultur- och fritidsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag, det vill säga att avslå ansökan. Beslutet skickas till: Råby Rekarne Friidrottsförening

9 9(26) KFN/2012: Investeringsbidrag till föreningar med egen anläggning Beslut Bidrag till investering för föreningar med egen anläggning är budgeterade till kronor för år Bidraget föreslås (gulmarkerat i bilaga) enligt följande: Gillberga Lista IF Tillbyggnad garage/förråd kronor Hällbybrunns IF Elljusspår kronor Röjsåg kronor IK Standard Yttertak kronor Ytskikt, grusplan kronor Kjula IF Vattenreningsfilter kronor Renovering dusch kronor Kvicksunds SK Regntåg kronor Varmvattenberedare kronor OK Tor Stödmur kronor Stenkvista GoIF Gräsklippare kronor Varmvattenberedare kronor Stora Sundby GoIF 2 st fotbollsmål kronor Vattenpump kronor Östermalms IS Fotbollsmål kronor Bidrag utgår med maximalt 80 % av den verkliga kostnaden. Resterande ansökningar (grön och blåmarkerat) avslås. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 19 april förslag till beslut. Föreningar med egen anläggning eller skötselansvar har möjlighet att söka bidrag för investering i anläggning, alternativt bidrag för inköp av maskiner för anläggningens underhåll. Underlaget till fördelning av bidrag utgår från föreningarnas årligt redovisade femårsplaner, även enstaka ansökningar som inte finns redovisade i femårsplaner handläggs nu.

10 10(26) Den totala summan som föreningarna ansöker om är cirka 10 miljoner kronor. Investeringsbidraget ska användas till inköp som gör verksamheten på anläggningen kan bedrivas på ett bra sätt, alternativt till investeringar som har ekonomiska fördelar för föreningen. I bilagan framgår det vilka ansökningar som föreslås få avslag. Avslaget på de ansökningar som är grönmarkerade beror på att det inte är prioriterade i denna fördelning men bör kvarstå till nästa år. På de ansökningar som är blåmarkerade föreslås avslag på grund av att det är för stora investeringar för detta bidrag eller att investeringen inte är till grundverksamheten på anläggningen. Beslutet skickas till: berörda föreningar

11 11(26) Förening År 2011 År 2012 År 2013 Barva IF Flytt av belysning 50` Elstängsel 40` Köksrenovering 50` Lekplats 35` Köksrenovering 50 Lekplats 35 Útökning träningsplan 40 Eskilstuna Golfklubb Arbetstruck 123` Dräneringsmaskin 216` Greenklippare 200` Laser instr 14` Styrutr. vattning 200 Semiruffklippare 450 Såmaskin 15 Röjsåg 10 Dräneringsmaskin 156 Vildsvinsstängsel 50 Ruffklippare 500 Bunkerkratta 100 Eskilstuna Gymnastikförening Fröslunda Bangolfklubb Gillberga Lista IF Gillberga Lista SKF Handikappanp. 850` Tillbyggnad Garage/Förråd 60` Megalink 2 st 26` Skjutsimulator 10` Spinningscyklar 106 Tillbyggnad garage/förråd 60` Megalink 2 st 26 Skjutsimulater 10` Belysning skjuthall 5 Hällbrunns IF Regntåg 64` Elljusspår 35 Fyrhjuling med bandsats 135 Röjsåg 8 IK Standard Klubbrum 10` Bombering grusplan 40` Ventilation10` Ombyggn mätarskåp 5` Yttertak 40` Målning klubbhus 30` Ytskikt grusplan 40` VV beredare 30` Renovering omkl.rum 50 Ventilation 10` Mätarskåp 5`

12 12(26) Jollebasen Mälby Boulebana 5` Fasadbyte 30` Målning fasad 10` Fasadbyte 15 Målning fasad 10 Rep av bryggor 40 Kjula IF Kvicksunds SK Handikappanp. WC 15` Vattenrening st 7 mannamål 36` Omkläd/kansli 1 000` Nät/stolpar m planer 44` Nytt motionsspår 150` Renovering planer 60` Vattenreningsfilter 40` Renovering dusch 34` Regntåg 60 Stolpar bollnät 50 Gång/cykelväg 70 Planbelysning 90 Nybygg förråd 45 Tvättmaskin 20 VV beredare 15 Takplåt 120` Läktarrenovering 60 Motionsspår 170 Staket 75 Näshulta GoIF Vattenpump 5` Ljudanläggning 20` Vattenpump 5 Ljudanläggning 20 Dränering 150 Renovering förråd 20 Vertikalskärare 20 Läktare 30 Vattenspridare 10 OK Tor Ny stödmur 15 Ommålning 8 Stenkvista GoIF 2 Luftvärmepumpar 40` Klubbhus? Klubblokal Gräsklippare 40 VV beredare 28

13 13(26) St Sundby GoIF TK Hobby Vildsvinsstängsel 80` Tillfartsväg 75` 2 Fotbollsmål 30` Belysning bana6 100` 80` delfinans Omläggn. Utebanor 255` Anpassning funktionshinder 150` Branskydd 100` Vattenskador 250` Golvmattor 150` Tillsfartsväg 75 2 fotbollsmål 30 Bredbandansl. 50 Vattenpump 25 Renovering spelargång150 Anpassning funktionshinder 250 Säkerhet larm mm 150 Ny bana/squash Gräsröj 40 Belysning 200 Omklädning o dusch 1 500` Squash 5 000` Torshälla Golfklubb Tunafors sportstugeför. Värhulta AIS Västermo Inventarier 60 Banmaskiner 450` Utv av golfbanan 100` Fastighetsinvest 100` Duschrum 30` Nya dörrar 10` Tvättmaskin 11` Gräsklippare 10` Bredband 50` Inventarier 40 Banmaskiner 430 Utv av banan 100 Fastighetsinvest 160 Bastulavar 6` Duschrum (vattenskada)30` Dörrar 10 Tvättmaskiner 11` Bevattning 40 Inventarier 40 Banmaskiner 430 Utv av banan 100 Fastighetsinvest 160

14 14(26) Bygdegård Kyl o Frys 11` Ärla IF Östermalms IP Om och nybyggnad omklädning 200` Juster. elljusspår 100` delfinans 80` Renovering av adm.lokal 100` Kommunalt vatten avlopp 240` Hallbygge 3 000` Köksskåp 100 Rep av byggnader 150 Bastu 75 Gymmaskiner 125 Solvärme 250 Fotbollsmål 20 Summa kr Fotbollsplaner 300 Staket 400 Gulmarkerat 2012, förslag till beslut kr

15 15(26) KFN/2012: Redovisning av granskning av underlag för bidragsansökningar 2011 Beslut Redovisning av genomförd granskning av underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag godkänns. Särskilt yttrande Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga 2). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 2 maj förslag till beslut. Varje år granskas ett antal ungdomsorganisationers underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag samt eventuellt konsulentbidrag. Granskningen innebär en genomgång av föreningens redovisade medlemmar i åldern 7-20 år utifrån beslutade regler. Även föreningens handlingsplan samt arbete mot missbruk, våld, rasism, mobbing och främlingsfientlighet granskas. Vid sammanträdet den 14 juni 2011 beslutade Kultur och fritidsnämnden att granska 2010 års underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag för föreningar som redovisat 40-44, samt medlemmar. Dessa 9 föreningar har varit föremål för granskning: Eskilstuna Budoklubb, Eskilstuna Cykelklubb, Eskilstuna Gymnastikförening, Eskilstunaortens Ryttarförening, FUB Eskilstuna, Husby-Rekarne Scoutkår, Kurdistans Demokratiska Ungdomsförening, Let s Move samt Pingstförsamlingen Eskilstuna. Av granskningen framgår det att två föreningar har fått påpekanden angående närvarorapporteringen. Kurdistans Demokratiska Ungdomsförening bidrag kommer att sänkas med kronor och dansföreningen Let`s Moves bidrag med kronor. Beslutet skickas till: Berörda föreningar

16 16(26) KFN/2012: Granskning av underlag för bidragsansökningar år 2012 Beslut Granskning ska ske av samtliga föreningar som redovisat 55-60, samt aktivitetsmedlemmar Reservation Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga 4). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 24 april 2012, förslag till beslut. Varje år blir ett antal ungdomsorganisationer granskade med anledning av föreningens ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag. Granskningen innebär en genomgång av föreningens verksamhet och redovisade aktivitetsmedlemmar utifrån beslutade regler. Även föreningens handlingsplan samt arbete mot missbruk, våld, rasism, mobbing och främlingsfientlighet granskas. För år 2012 föreslås föreningar som redovisat 55-60, samt aktivitetsmedlemmar bli granskade. Vid kontroll av ansökningshandlingarna framgår att följande föreningar redovisat aktivitetsmedlemmar inom dessa kategorier: Dansklubben Mälarbuggarna, Eskilstuna Bandysällskap, Eskilstuna Kickboxningsklubb, Noor kvinno och ungdomsförening, SMU Eskilstuna, Stora Sundby GoIF, Torshälla Innebandyklubb, Utvecklingsgruppen Gillberga Lista ungdom samt Å fiske Eskilstuna. Yrkanden Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att även utvalda föreningars stadgar och arbete mot diskriminering ska granskas för bidragsansökningar år 2012 (bilaga 3).

17 17(26) Marianne Karlberg (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande. Therese Borg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: dels Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M), Henry Aldrin (KD) och Therese Borg (SD) tilläggsyrkande dels Marianne Karlbergs (S) avslag till tilläggsyrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kultur- och fritidsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att nämndens beslutat enligt förvaltningens förslag, det vill säga att bifall ansökan utan tilläggsyrkande Beslutet skickas till: Berörda föreningar

18 18(26) KFN/2012:95 48 Bidrag till teatergrupper 2012 Beslut Bevilja totalt kronor i produktionsbidrag till teatergrupper för planerade produktioner med premiärer under hösten 2012 enligt följande: Föreningen Sommarteatern Den sista droppen Eskilstuna lilla humorshow Mälardalens Kulturproduktioner Höstens teater med sopplunch kronor kronor kronor Reservation Robert Lindberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 14 maj, förslag till beslut. Bidrag till teaterföreningar/grupper beviljas vid minst två tillfällen per år, detta är den andra fördelningen för år Samtliga teaterföreningar/grupper har redan beviljats ett grundbidrag på kronor för år Budgeten för 2012 är kronor och vid den första fördelningen beviljades kronor. Föreningen Sommarteatern ansöker om bidrag för produktionen Den sista droppen och Eskilstuna lilla humorshow. Premiärerna är planerade till oktober/november 2012 i Fristadshuset, Rademacherområdet. Kostnaderna är budgeterade till kronor. Mälardalens Kulturproduktioner ansöker om bidrag för produktionen Höstens teater med sopplunch. Premiären är beräknad till september 2012 på Contrast. Kostnaden för produktionen är beräknad till kronor. Beslutet skickas till: Föreningen Sommarteatern, Mälardalens Kulturproduktioner

19 19(26) KFN/2012:93 49 Remiss - Krisledningsplan för Eskilstuna kommun (KSKF/2012:65) Beslut Yttrande över Krisledningsplan för Eskilstuna kommun godkänns. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 30 april, förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss med förslag till Krisledningsplan för Eskilstuna kommun Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att fastställa en plan för hur man ska hantera extraordinära händelser för varje mandatperiod. Krisledningsplanen omfattar och reglerar bland annat kommunkoncernens åtgärder och beskriver krisledningsorganisationen. Det är också tydligt beskrivna definitioner för vad som förväntas av varje roll. Remissvar skulle ha lämnats senast 16 maj 2012, men dispans har medgivits för att nämnden ska kunna ta ställning till yttrandet vid sitt möte 23 maj. Yttrande Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att kommunen är ambitiös i arbetet gällande krisledning och ställer sig i huvudsak bakom förslaget. Särskilt positivt är de uttalade principerna kring ansvar, likhet och närhet, som innebär att den ordinarie organisationen så långt som möjligt ska fungera som vanligt även vid en kris. Det är viktigt att krisledningsplanen innehåller riktlinjer och rutiner som är lätta att följa samt att dokumentet är levande och kan revideras efter behov. Möjligen kunde dokumentet ha skrivits något kortare, då liknande information förekommer på flera ställen. I beskrivningen av den lilla krisledningsgruppen (punkt 5.3.1) förefaller det som att beslut om att inkalla krisledningsnämnd och -stab ska fattas av gruppen. Här vore det bra med ett förtydligande om vilken tjänsteman respektive politiker som formellt fattar besluten, då tjänstemän inte kan fatta beslut i grupp och tjänstemän och politiker inte kan fatta gemensamma beslut. Det behövs även ett förtydligande av om krisledningsstaben aktiveras av tjänsteman i beredskap, tjänstgörande kommundirektör eller krisledningsnämnden. På motsvarande sätt bör det

20 20(26) förtydligas vem i analys- och planeringsgruppen som beslutar om att omfördela resurser eller uppgifter mellan förvaltningar eller enheter (punkt ). Av krisledningsplanen framgår hur viktigt det är med information och kommunikation. Därför förutsätter kultur- och fritidsnämnden att det i kommande föreskrifter kommer att klarläggas vilka åtgärder som ska vidtas om krisen innebär avbrott i el, telefoni och/eller internetuppkoppling. En viktig funktion i krisledningsplanen är tjänsteman i beredskap (TIB). Samtidigt är det ofta en förvaltningschef, som därmed kan ha en viktig funktion i den egna organisationen vid en kris. Kultur- och fritidsnämnden menar att tjänstemannen i de lägena bör stanna vid den egna förvaltningen när en krisledningsorganisation aktiverats för att underlätta att ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna följs. På sidan 6 framgår det att uppgifter för TIB bland annat är att dokumentera händelser och åtgärder. Det framgår dock inte hur dokumenteringen ska arkiveras. Det framgår inte heller vilken roll som har ansvaret att med utgångspunkt från dokumenteringen arbeta proaktivt för att minska riskerna för att samma händelse ska kunna hända igen. Kultur- och fritidsnämnden anser att ett förutseende arbetssätt som bygger på uppföljning är en viktig del av krisledningsarbetet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

21 21(26) KFN/2012:75 50 Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Beslut Anta förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Under år 2011 genomfördes en grundlig översyn av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning och en ny delegationsordning beslutades av nämnden den 21 december Sedan dess har det uppstått behov av smärre justeringar. Dessa förändringar har arbetats in i ett förslag till reviderad delegationsordning: - Delegation som nämnden beslutat kring lotteriärenden (KFN/2010:112) och fördelning av statsbidrag inom finskt förvaltningsområde (KFN/2011:112) förs in i delegationsordningen - Förtydliganden kring delegation som rör personalärenden, ekonomi, inköp och upphandling - Uppdatering av förekommande befattningar bland delegater/vidaredelegater - Redaktionella ändringar i syfte att öka läsbarhet och förståelse för delegationsordningens innehåll Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Genom komplettering och förtydligande av nämndens delegationsordning underlättas hanteringen av ärenden och beslut inom såväl nämnd som förvaltning. Beslutet skickas till: Akten

22 22(26) KFN/2012: Verksamhetsidé för musikskolan Beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en verksamhetsidé för musikskolan senast juni Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till övervägande delen sådana att lagstiftning och nationell styrning saknas, utan det är kommunfullmäktige som beslutat att vissa uppdrag ska fullgöras inom ramen för nämndens reglemente. Det innebär en stor handlingsfrihet, men också ett behov av politisk tydlighet av vilket uppdrag man vill att olika verksamheter ska fullfölja. Under mandatperioden fanns ett samlat dokument med visioner, verksamhetsidéer och mål för nämndens verksamheter, men detta har inte förnyats utan styrsystemets strategiska mål har varit styrande. 1 För att förtydliga vad nämnden vill uppnå med den enskilda verksamheten, har nämnden tidigare beslutat om en vision för konstmuseet (2005), mål för Ung Fritid (2008), mål och inriktning för stadsmuseet (2010) samt en verksamhetsidé för stadsbiblioteket (2011). Inom ramen för de organisationsöversyner som nu pågår ingår ett arbete med att ta fram verksamhetsidéer för stadsarkivet samt den nya enheten för arenor och föreningsstöd. Därefter är det enbart musikskolan av kultur- och fritidsnämndens verksamheter som saknar en aktuell verksamhetsidé eller motsvarande. Det är även lämpligt att påbörja detta arbete utifrån att kommunfullmäktige väntas besluta om den kulturpolitiska handlingsplanen i maj, och blir då ett viktigt underlag för framtagandet av en verksamhetsidé för musikskolan. Musikskolor i olika kommuner har olika uppdrag och inriktningar. Vissa kallas kulturskolor och satsar mer på andra estetiska verksamheter än bara musik. I Eskilstuna finns idag musikinstrument, sång, dans och musikskapande. Inriktningen kan också skilja sig åt beroende på om man prioriterar individuell undervisning av enskilda barn och unga eller gruppundervisning, om man främst undervisar barn på fritiden eller om verksamheter i samarbete med skolan prioriteras. Det skiljer sig också hur mycket medel som avsätts för musikskolans verksamhet och i vilken

23 23(26) utsträckning verksamheten finansieras med avgifter. Av Eskilstunas vanliga jämförelsekommuner (Västerås, Uppsala, Örebro, Gävle, Linköping, Norrköping och Jönköping) har Eskilstuna avsatt förhållandevis mycket medel (endast Örebro har högre kostnad per invånare) och har låg grad av avgiftsfinansiering. För att musikskolan på ett effektivt sätt ska kunna svara mot de politiska förväntningarna, skulle det vara värdefullt att kultur- och fritidsnämnden antar en verksamhetsidé för musikskolan. Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsidé för musikskolan senast juni För att utföra uppdraget förutsätts att en politisk styrgrupp tillsätts. 1 Musikskolans verksamhetsidé enligt detta dokument var att stimulera barn och ungdomar till eget musikskapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Det har funnits andra verksamhetsbeskrivningar tidigare, men även dessa har varit tidsbegränsade.

24 24(26) KFN/2012:1 52 Kultur- och fritidsnämndens delegationsärende maj 2012 Beslut Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad 15 maj Vilka redovisar beslut i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna. Ärendebeskrivning Sedan nämndens sammanträde den 25 april 2012 har följande delegationsbeslut fattats: Personalärenden, punkt 3.1 (nr ) Personalärenden, punkt 3.19 (nr 9 11) Tjänsteresor utanför Sverige. Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

25 25(26) KFN/2012:2 53 Rapporter och meddelanden maj 2012 Beslut Rapporter och meddelande i maj 2012 läggs till handlingarna efter nämndens godkännande. Ärendebeskrivning Skriftliga rapporter KFN720127/647 Årsberättelse samt årsredovisning för 2011 Riksteatern KFN/2012/750 Remissinlaga om framtida konstgräsplaner i Eskilstuna IFK Eskilstuna. KFN/2012/410 Arkivutredning - insamling, bevarande och tillgängliggörande av Eskilstunas näringslivsarkiv. Muntlig redovisning Chef för konstmuseet, Kenneth Åström berättade och visade bilder från en studieresa till Istanbul i september förra året. På studieresan deltog förutom Kenneth även Mona Kanaan, Eva Königsson och Anette Pallhed Nordh. Eskilstuna kommun var inbjudna att delta av den tyska vänorten Erlangen. Utvecklingsstrateg Stina Edqvist informerade om arbetet med processer och processmål som ska presenteras i augustinämnden för beslut i oktober. Förvaltningschef Eva Königsson delade ut rapporten Arkivutredning. Förvaltningen har nämndens uppdrag att utreda och föreslå hur kommunen kan bidra till att långsiktigt säkra insamling, bevarande och tillgängliggörande av Eskilstunas näringslivsarkiv. Ärendet är under beredning för beslut i nämnden i september. Landstinget Sörmland bjuder in till en Arkivdag den 14 juni. I det kulturpolitiska program som landstingsfullmäktige antog i oktober 2011, är de regionala arkiven ett område som lyfts fram som ett angeläget område att arbeta med. Frågan om arkiven är också en fråga som prioriterats i det länsövergripande arbetet som bedrivs i samverkan med kommunerna. Landstinget Sörmland har bjudit in till en Arkivdag den 14 juni i Eskilstuna.

26 26(26) Ekonomichef/tillf. fritidschef Mattias Anglemark informerade om den tillfälliga stängningen av cafeterian i stadsbiblioteket. Verksamheten kommer att öppnas igen i ny regi den 1 juni. Konstutskottet Marianne Karlberg informerade att konstutskottet har träffat representanter för stadsbyggnadsnämnden och - förvaltningen för att inleda ett fördjupat samarbete kring konst i det offentliga rummet. Konstutskottet kommer att besöka Umeå den maj. Det planeras ett seminarium i september på temat Gatukonst.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 1(14) Plats och tid Filippa, MunktellArenan, kl 13:00-15.15 Beslutande Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans (S) Marianne Karlberg (S) Teresa Laurén (S), ersätter

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer