Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-23"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan, klockan 15:00-16:40 Beslutande Ersättare Anette Stavehaug (V), ordförande Teresa Laurén (S) ersätter Mona Kanaan (S) Niklas Älgekrans (S) Henry Aldrin (KD) Kerstin Ericsson (C) Marianne Karlberg (S) Fredrik Strömqvist (S) ersätter Mirjana Kinik (S) Peter Sköldin (S) Uno Karlsson (M) Göran Tillenius (M) Inger Olsson (M) Alexandra Karjel (MP) Robert Lindberg (MP) Maria Buco (FP) Therese Borg (SD) Elias Catano (V) Jan Svensson (FP) Therese Grubjer Jacobsson (V) Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Karlberg (S) Kultur- och fritidsförvaltningen tisdagen den 5 juni 2012 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Maiju Kämäräinen Ordförande Justerande... Anette Stavehaug... Marianne Karlberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift...

2 2(26) Övriga närvarande Eva Königsson, förvaltningschef Mattias Anglemark, ekonomichef/tillf. fritidschef Anette Pallhed Nordh, informationschef/tillf. kulturchef, Stina Edqvist, utvecklingsstrateg Maiju Kämäräinen, nämndsekreterare Kenneth Åström, chef konstmuseet

3 3(26) 41 Protokollsjustering Beslut Marianne Karlberg (S) utses att justera dagens protokoll.

4 4(26) KFN/2011: Kassationsordning för gallring av samlingar vid Eskilstuna kommuns museer och ansvarsfördelning vid gallringsärenden Beslut 1. Kassationsordning för gallring av konstmuseets samlingar och stadsmuseets föremålssamlingar fastställs. Kassationsordningen innebär att museiföremål ur konstmuseets och stadsmuseets samlingar får gallras det vill säga avskrivas ur museisamlingarna genom något av följande alternativ: Överföring till museernas rekvisitasamlingar Överlåtelse till annan institution Återlämnande till tidigare ägare Destruktion 2. Chefen för konstmuseet ansvarar för att verkställa gallring ur konstmuseets samlingar i enlighet med kassationsordningen 3. Chefen för stadsmuseet ansvarar för att verkställa gallring av stadsmuseets föremålssamlingar i enlighet med kassationsordningen Ärendebeskrivning Konstmuseet och Stadsmuseet och har idag ca föremål som är att betrakta som museiföremål. Med museiföremål menas ett föremål som har införlivats i museets samling, försetts med inventarie-nummer och förts in i museets accessionskatalog (katalog över insamlade och registrerade föremål). Museerna har som mål att bevara det insamlade materialet för all framtid. Ibland låter det sig inte göras eftersom material bryts ner under tidens gång och föremål kan skadas vid hantering. Idag har museerna i sina samlingar även föremål som saknar proveniens (uppgifter om föremålets ursprung), inte är av konst- eller kulturhistoriskt intresse och/ eller i dåligt skick. Registrerade föremål som museerna av nämnda skäl inte kan bevara för all framtid måste kunna gallras det vill säga avskrivas ur samlingarna. För att kunna arbeta på ett bra sätt med samlingarna har museerna tagit fram förslag till kassationsordning som beskriver hur ett föremål ska avyttras: 1. Överföring till rekvisitasamling

5 5(26) 2. Återlämnande till tidigare ägare 3. Överlåtelse till annan institution 4. Destruktion Urvalet av vilka museiföremål som ska gallras ur samlingarna samlingen tas fram av en insamlingsgrupp vid respektive museum. Det slutgiltiga beslutet om gallring tas av respektive museichef. Denna kassationsordning grundar sig på ICOMs etiska regler. ICOM, International Council of Museums, är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom området. Ärendet har beretts på Konstutskottets möte den 5 april Föreliggande text är reviderad enligt Kontsutskottets önskemål och kassationsordningen är därmed även godkänd av utskottet.

6 6(26) KFN/2012: Ansökan om bidrag från IF Friskis&Svettis Eskilstuna Beslut Bevilja IF Friskis&Svettis Eskilstuna ett stimulansbidrag på kronor för sin utegympaverksamhet sommaren Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 2 maj 2012 förslag till beslut. IF Friskis&Svettis Eskilstuna erbjuder varje sommar gratis träningspass utomhus i Vilsta. Deltagarantalet är i genomsnitt 150 personer per pass och andelen barn och ungdomar uppskattar föreningen till cirka 20 %. Föreningen har haft 2 pass per vecka i Vilsta under juni till augusti och planerar till sommaren 2012 att utvidga med ett pass per vecka i Sundbyholm. IF Friskis&Svettis Eskilstuna har kostnader med kronor per säsong för sin utegympaverksamhet. Att stödja denna typ av verksamhet är helt i linje med den Idrottspolitsika handlingsplanen. Beslutet skickas till: IF Friskis&Svettis

7 7(26) KFN/2012: Ansökan om bidrag från Råby Rekarne Friidrottsförening Beslut Ansökan om bidrag från Råby Rekarne Friidrottsförening avslås. Reservation Henry Aldrin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga 1). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 26 april 2012 förslag till beslut. Råby Rekarne Friidrottsförening ansöker om bidrag till projeketet Råby raketen, en raket i 3 steg. Projektets syfte och mål är att sätta Eskilstuna på friidrottskartan när det gäller arrangemang och genom fler aktiva ungdomar, samt att få en eller flera medaljörer vid ungdoms SM 2013 samt ett antal finalplatser samt någon medalj vid EM för juniorer Föreningen ansöker om kronor i bidrag för år 1, och den totala budgeten för projektet är mellan till kronor beroende på upplägget. Kultur och fritidsförvaltning föreslår att ansökan avslås på grund av att målet med projektet inte kan anses vara bidragsberättigad verksamhet. Föreningens mål att man vill få medaljörer och finalplatser vid mästerskap är bra men inget som anses kunna vara möjligt att bevilja kontanta bidrag till utan Kultur och fritidsförvaltningen erbjuder föreningen bra ändamålsenliga anläggningar där verksamheten kan bedrivas. Yrkande Henry Aldrin (KD) och Therese Borg (SD) yrkar bifall till ansökan från Råby Rekarne.

8 8(26) Propositionsordning Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens förslag till avslag om bidrag och dels Henry Aldrins (KD) och Therese Borgs (SD) bifall till ansökan. Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kultur- och fritidsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag, det vill säga att avslå ansökan. Beslutet skickas till: Råby Rekarne Friidrottsförening

9 9(26) KFN/2012: Investeringsbidrag till föreningar med egen anläggning Beslut Bidrag till investering för föreningar med egen anläggning är budgeterade till kronor för år Bidraget föreslås (gulmarkerat i bilaga) enligt följande: Gillberga Lista IF Tillbyggnad garage/förråd kronor Hällbybrunns IF Elljusspår kronor Röjsåg kronor IK Standard Yttertak kronor Ytskikt, grusplan kronor Kjula IF Vattenreningsfilter kronor Renovering dusch kronor Kvicksunds SK Regntåg kronor Varmvattenberedare kronor OK Tor Stödmur kronor Stenkvista GoIF Gräsklippare kronor Varmvattenberedare kronor Stora Sundby GoIF 2 st fotbollsmål kronor Vattenpump kronor Östermalms IS Fotbollsmål kronor Bidrag utgår med maximalt 80 % av den verkliga kostnaden. Resterande ansökningar (grön och blåmarkerat) avslås. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 19 april förslag till beslut. Föreningar med egen anläggning eller skötselansvar har möjlighet att söka bidrag för investering i anläggning, alternativt bidrag för inköp av maskiner för anläggningens underhåll. Underlaget till fördelning av bidrag utgår från föreningarnas årligt redovisade femårsplaner, även enstaka ansökningar som inte finns redovisade i femårsplaner handläggs nu.

10 10(26) Den totala summan som föreningarna ansöker om är cirka 10 miljoner kronor. Investeringsbidraget ska användas till inköp som gör verksamheten på anläggningen kan bedrivas på ett bra sätt, alternativt till investeringar som har ekonomiska fördelar för föreningen. I bilagan framgår det vilka ansökningar som föreslås få avslag. Avslaget på de ansökningar som är grönmarkerade beror på att det inte är prioriterade i denna fördelning men bör kvarstå till nästa år. På de ansökningar som är blåmarkerade föreslås avslag på grund av att det är för stora investeringar för detta bidrag eller att investeringen inte är till grundverksamheten på anläggningen. Beslutet skickas till: berörda föreningar

11 11(26) Förening År 2011 År 2012 År 2013 Barva IF Flytt av belysning 50` Elstängsel 40` Köksrenovering 50` Lekplats 35` Köksrenovering 50 Lekplats 35 Útökning träningsplan 40 Eskilstuna Golfklubb Arbetstruck 123` Dräneringsmaskin 216` Greenklippare 200` Laser instr 14` Styrutr. vattning 200 Semiruffklippare 450 Såmaskin 15 Röjsåg 10 Dräneringsmaskin 156 Vildsvinsstängsel 50 Ruffklippare 500 Bunkerkratta 100 Eskilstuna Gymnastikförening Fröslunda Bangolfklubb Gillberga Lista IF Gillberga Lista SKF Handikappanp. 850` Tillbyggnad Garage/Förråd 60` Megalink 2 st 26` Skjutsimulator 10` Spinningscyklar 106 Tillbyggnad garage/förråd 60` Megalink 2 st 26 Skjutsimulater 10` Belysning skjuthall 5 Hällbrunns IF Regntåg 64` Elljusspår 35 Fyrhjuling med bandsats 135 Röjsåg 8 IK Standard Klubbrum 10` Bombering grusplan 40` Ventilation10` Ombyggn mätarskåp 5` Yttertak 40` Målning klubbhus 30` Ytskikt grusplan 40` VV beredare 30` Renovering omkl.rum 50 Ventilation 10` Mätarskåp 5`

12 12(26) Jollebasen Mälby Boulebana 5` Fasadbyte 30` Målning fasad 10` Fasadbyte 15 Målning fasad 10 Rep av bryggor 40 Kjula IF Kvicksunds SK Handikappanp. WC 15` Vattenrening st 7 mannamål 36` Omkläd/kansli 1 000` Nät/stolpar m planer 44` Nytt motionsspår 150` Renovering planer 60` Vattenreningsfilter 40` Renovering dusch 34` Regntåg 60 Stolpar bollnät 50 Gång/cykelväg 70 Planbelysning 90 Nybygg förråd 45 Tvättmaskin 20 VV beredare 15 Takplåt 120` Läktarrenovering 60 Motionsspår 170 Staket 75 Näshulta GoIF Vattenpump 5` Ljudanläggning 20` Vattenpump 5 Ljudanläggning 20 Dränering 150 Renovering förråd 20 Vertikalskärare 20 Läktare 30 Vattenspridare 10 OK Tor Ny stödmur 15 Ommålning 8 Stenkvista GoIF 2 Luftvärmepumpar 40` Klubbhus? Klubblokal Gräsklippare 40 VV beredare 28

13 13(26) St Sundby GoIF TK Hobby Vildsvinsstängsel 80` Tillfartsväg 75` 2 Fotbollsmål 30` Belysning bana6 100` 80` delfinans Omläggn. Utebanor 255` Anpassning funktionshinder 150` Branskydd 100` Vattenskador 250` Golvmattor 150` Tillsfartsväg 75 2 fotbollsmål 30 Bredbandansl. 50 Vattenpump 25 Renovering spelargång150 Anpassning funktionshinder 250 Säkerhet larm mm 150 Ny bana/squash Gräsröj 40 Belysning 200 Omklädning o dusch 1 500` Squash 5 000` Torshälla Golfklubb Tunafors sportstugeför. Värhulta AIS Västermo Inventarier 60 Banmaskiner 450` Utv av golfbanan 100` Fastighetsinvest 100` Duschrum 30` Nya dörrar 10` Tvättmaskin 11` Gräsklippare 10` Bredband 50` Inventarier 40 Banmaskiner 430 Utv av banan 100 Fastighetsinvest 160 Bastulavar 6` Duschrum (vattenskada)30` Dörrar 10 Tvättmaskiner 11` Bevattning 40 Inventarier 40 Banmaskiner 430 Utv av banan 100 Fastighetsinvest 160

14 14(26) Bygdegård Kyl o Frys 11` Ärla IF Östermalms IP Om och nybyggnad omklädning 200` Juster. elljusspår 100` delfinans 80` Renovering av adm.lokal 100` Kommunalt vatten avlopp 240` Hallbygge 3 000` Köksskåp 100 Rep av byggnader 150 Bastu 75 Gymmaskiner 125 Solvärme 250 Fotbollsmål 20 Summa kr Fotbollsplaner 300 Staket 400 Gulmarkerat 2012, förslag till beslut kr

15 15(26) KFN/2012: Redovisning av granskning av underlag för bidragsansökningar 2011 Beslut Redovisning av genomförd granskning av underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag godkänns. Särskilt yttrande Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga 2). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 2 maj förslag till beslut. Varje år granskas ett antal ungdomsorganisationers underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag samt eventuellt konsulentbidrag. Granskningen innebär en genomgång av föreningens redovisade medlemmar i åldern 7-20 år utifrån beslutade regler. Även föreningens handlingsplan samt arbete mot missbruk, våld, rasism, mobbing och främlingsfientlighet granskas. Vid sammanträdet den 14 juni 2011 beslutade Kultur och fritidsnämnden att granska 2010 års underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag för föreningar som redovisat 40-44, samt medlemmar. Dessa 9 föreningar har varit föremål för granskning: Eskilstuna Budoklubb, Eskilstuna Cykelklubb, Eskilstuna Gymnastikförening, Eskilstunaortens Ryttarförening, FUB Eskilstuna, Husby-Rekarne Scoutkår, Kurdistans Demokratiska Ungdomsförening, Let s Move samt Pingstförsamlingen Eskilstuna. Av granskningen framgår det att två föreningar har fått påpekanden angående närvarorapporteringen. Kurdistans Demokratiska Ungdomsförening bidrag kommer att sänkas med kronor och dansföreningen Let`s Moves bidrag med kronor. Beslutet skickas till: Berörda föreningar

16 16(26) KFN/2012: Granskning av underlag för bidragsansökningar år 2012 Beslut Granskning ska ske av samtliga föreningar som redovisat 55-60, samt aktivitetsmedlemmar Reservation Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga 4). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 24 april 2012, förslag till beslut. Varje år blir ett antal ungdomsorganisationer granskade med anledning av föreningens ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag. Granskningen innebär en genomgång av föreningens verksamhet och redovisade aktivitetsmedlemmar utifrån beslutade regler. Även föreningens handlingsplan samt arbete mot missbruk, våld, rasism, mobbing och främlingsfientlighet granskas. För år 2012 föreslås föreningar som redovisat 55-60, samt aktivitetsmedlemmar bli granskade. Vid kontroll av ansökningshandlingarna framgår att följande föreningar redovisat aktivitetsmedlemmar inom dessa kategorier: Dansklubben Mälarbuggarna, Eskilstuna Bandysällskap, Eskilstuna Kickboxningsklubb, Noor kvinno och ungdomsförening, SMU Eskilstuna, Stora Sundby GoIF, Torshälla Innebandyklubb, Utvecklingsgruppen Gillberga Lista ungdom samt Å fiske Eskilstuna. Yrkanden Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att även utvalda föreningars stadgar och arbete mot diskriminering ska granskas för bidragsansökningar år 2012 (bilaga 3).

17 17(26) Marianne Karlberg (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande. Therese Borg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: dels Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M), Henry Aldrin (KD) och Therese Borg (SD) tilläggsyrkande dels Marianne Karlbergs (S) avslag till tilläggsyrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kultur- och fritidsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att nämndens beslutat enligt förvaltningens förslag, det vill säga att bifall ansökan utan tilläggsyrkande Beslutet skickas till: Berörda föreningar

18 18(26) KFN/2012:95 48 Bidrag till teatergrupper 2012 Beslut Bevilja totalt kronor i produktionsbidrag till teatergrupper för planerade produktioner med premiärer under hösten 2012 enligt följande: Föreningen Sommarteatern Den sista droppen Eskilstuna lilla humorshow Mälardalens Kulturproduktioner Höstens teater med sopplunch kronor kronor kronor Reservation Robert Lindberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 14 maj, förslag till beslut. Bidrag till teaterföreningar/grupper beviljas vid minst två tillfällen per år, detta är den andra fördelningen för år Samtliga teaterföreningar/grupper har redan beviljats ett grundbidrag på kronor för år Budgeten för 2012 är kronor och vid den första fördelningen beviljades kronor. Föreningen Sommarteatern ansöker om bidrag för produktionen Den sista droppen och Eskilstuna lilla humorshow. Premiärerna är planerade till oktober/november 2012 i Fristadshuset, Rademacherområdet. Kostnaderna är budgeterade till kronor. Mälardalens Kulturproduktioner ansöker om bidrag för produktionen Höstens teater med sopplunch. Premiären är beräknad till september 2012 på Contrast. Kostnaden för produktionen är beräknad till kronor. Beslutet skickas till: Föreningen Sommarteatern, Mälardalens Kulturproduktioner

19 19(26) KFN/2012:93 49 Remiss - Krisledningsplan för Eskilstuna kommun (KSKF/2012:65) Beslut Yttrande över Krisledningsplan för Eskilstuna kommun godkänns. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 30 april, förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss med förslag till Krisledningsplan för Eskilstuna kommun Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att fastställa en plan för hur man ska hantera extraordinära händelser för varje mandatperiod. Krisledningsplanen omfattar och reglerar bland annat kommunkoncernens åtgärder och beskriver krisledningsorganisationen. Det är också tydligt beskrivna definitioner för vad som förväntas av varje roll. Remissvar skulle ha lämnats senast 16 maj 2012, men dispans har medgivits för att nämnden ska kunna ta ställning till yttrandet vid sitt möte 23 maj. Yttrande Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att kommunen är ambitiös i arbetet gällande krisledning och ställer sig i huvudsak bakom förslaget. Särskilt positivt är de uttalade principerna kring ansvar, likhet och närhet, som innebär att den ordinarie organisationen så långt som möjligt ska fungera som vanligt även vid en kris. Det är viktigt att krisledningsplanen innehåller riktlinjer och rutiner som är lätta att följa samt att dokumentet är levande och kan revideras efter behov. Möjligen kunde dokumentet ha skrivits något kortare, då liknande information förekommer på flera ställen. I beskrivningen av den lilla krisledningsgruppen (punkt 5.3.1) förefaller det som att beslut om att inkalla krisledningsnämnd och -stab ska fattas av gruppen. Här vore det bra med ett förtydligande om vilken tjänsteman respektive politiker som formellt fattar besluten, då tjänstemän inte kan fatta beslut i grupp och tjänstemän och politiker inte kan fatta gemensamma beslut. Det behövs även ett förtydligande av om krisledningsstaben aktiveras av tjänsteman i beredskap, tjänstgörande kommundirektör eller krisledningsnämnden. På motsvarande sätt bör det

20 20(26) förtydligas vem i analys- och planeringsgruppen som beslutar om att omfördela resurser eller uppgifter mellan förvaltningar eller enheter (punkt ). Av krisledningsplanen framgår hur viktigt det är med information och kommunikation. Därför förutsätter kultur- och fritidsnämnden att det i kommande föreskrifter kommer att klarläggas vilka åtgärder som ska vidtas om krisen innebär avbrott i el, telefoni och/eller internetuppkoppling. En viktig funktion i krisledningsplanen är tjänsteman i beredskap (TIB). Samtidigt är det ofta en förvaltningschef, som därmed kan ha en viktig funktion i den egna organisationen vid en kris. Kultur- och fritidsnämnden menar att tjänstemannen i de lägena bör stanna vid den egna förvaltningen när en krisledningsorganisation aktiverats för att underlätta att ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna följs. På sidan 6 framgår det att uppgifter för TIB bland annat är att dokumentera händelser och åtgärder. Det framgår dock inte hur dokumenteringen ska arkiveras. Det framgår inte heller vilken roll som har ansvaret att med utgångspunkt från dokumenteringen arbeta proaktivt för att minska riskerna för att samma händelse ska kunna hända igen. Kultur- och fritidsnämnden anser att ett förutseende arbetssätt som bygger på uppföljning är en viktig del av krisledningsarbetet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

21 21(26) KFN/2012:75 50 Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Beslut Anta förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Under år 2011 genomfördes en grundlig översyn av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning och en ny delegationsordning beslutades av nämnden den 21 december Sedan dess har det uppstått behov av smärre justeringar. Dessa förändringar har arbetats in i ett förslag till reviderad delegationsordning: - Delegation som nämnden beslutat kring lotteriärenden (KFN/2010:112) och fördelning av statsbidrag inom finskt förvaltningsområde (KFN/2011:112) förs in i delegationsordningen - Förtydliganden kring delegation som rör personalärenden, ekonomi, inköp och upphandling - Uppdatering av förekommande befattningar bland delegater/vidaredelegater - Redaktionella ändringar i syfte att öka läsbarhet och förståelse för delegationsordningens innehåll Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Genom komplettering och förtydligande av nämndens delegationsordning underlättas hanteringen av ärenden och beslut inom såväl nämnd som förvaltning. Beslutet skickas till: Akten

22 22(26) KFN/2012: Verksamhetsidé för musikskolan Beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en verksamhetsidé för musikskolan senast juni Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till övervägande delen sådana att lagstiftning och nationell styrning saknas, utan det är kommunfullmäktige som beslutat att vissa uppdrag ska fullgöras inom ramen för nämndens reglemente. Det innebär en stor handlingsfrihet, men också ett behov av politisk tydlighet av vilket uppdrag man vill att olika verksamheter ska fullfölja. Under mandatperioden fanns ett samlat dokument med visioner, verksamhetsidéer och mål för nämndens verksamheter, men detta har inte förnyats utan styrsystemets strategiska mål har varit styrande. 1 För att förtydliga vad nämnden vill uppnå med den enskilda verksamheten, har nämnden tidigare beslutat om en vision för konstmuseet (2005), mål för Ung Fritid (2008), mål och inriktning för stadsmuseet (2010) samt en verksamhetsidé för stadsbiblioteket (2011). Inom ramen för de organisationsöversyner som nu pågår ingår ett arbete med att ta fram verksamhetsidéer för stadsarkivet samt den nya enheten för arenor och föreningsstöd. Därefter är det enbart musikskolan av kultur- och fritidsnämndens verksamheter som saknar en aktuell verksamhetsidé eller motsvarande. Det är även lämpligt att påbörja detta arbete utifrån att kommunfullmäktige väntas besluta om den kulturpolitiska handlingsplanen i maj, och blir då ett viktigt underlag för framtagandet av en verksamhetsidé för musikskolan. Musikskolor i olika kommuner har olika uppdrag och inriktningar. Vissa kallas kulturskolor och satsar mer på andra estetiska verksamheter än bara musik. I Eskilstuna finns idag musikinstrument, sång, dans och musikskapande. Inriktningen kan också skilja sig åt beroende på om man prioriterar individuell undervisning av enskilda barn och unga eller gruppundervisning, om man främst undervisar barn på fritiden eller om verksamheter i samarbete med skolan prioriteras. Det skiljer sig också hur mycket medel som avsätts för musikskolans verksamhet och i vilken

23 23(26) utsträckning verksamheten finansieras med avgifter. Av Eskilstunas vanliga jämförelsekommuner (Västerås, Uppsala, Örebro, Gävle, Linköping, Norrköping och Jönköping) har Eskilstuna avsatt förhållandevis mycket medel (endast Örebro har högre kostnad per invånare) och har låg grad av avgiftsfinansiering. För att musikskolan på ett effektivt sätt ska kunna svara mot de politiska förväntningarna, skulle det vara värdefullt att kultur- och fritidsnämnden antar en verksamhetsidé för musikskolan. Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsidé för musikskolan senast juni För att utföra uppdraget förutsätts att en politisk styrgrupp tillsätts. 1 Musikskolans verksamhetsidé enligt detta dokument var att stimulera barn och ungdomar till eget musikskapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Det har funnits andra verksamhetsbeskrivningar tidigare, men även dessa har varit tidsbegränsade.

24 24(26) KFN/2012:1 52 Kultur- och fritidsnämndens delegationsärende maj 2012 Beslut Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad 15 maj Vilka redovisar beslut i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna. Ärendebeskrivning Sedan nämndens sammanträde den 25 april 2012 har följande delegationsbeslut fattats: Personalärenden, punkt 3.1 (nr ) Personalärenden, punkt 3.19 (nr 9 11) Tjänsteresor utanför Sverige. Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

25 25(26) KFN/2012:2 53 Rapporter och meddelanden maj 2012 Beslut Rapporter och meddelande i maj 2012 läggs till handlingarna efter nämndens godkännande. Ärendebeskrivning Skriftliga rapporter KFN720127/647 Årsberättelse samt årsredovisning för 2011 Riksteatern KFN/2012/750 Remissinlaga om framtida konstgräsplaner i Eskilstuna IFK Eskilstuna. KFN/2012/410 Arkivutredning - insamling, bevarande och tillgängliggörande av Eskilstunas näringslivsarkiv. Muntlig redovisning Chef för konstmuseet, Kenneth Åström berättade och visade bilder från en studieresa till Istanbul i september förra året. På studieresan deltog förutom Kenneth även Mona Kanaan, Eva Königsson och Anette Pallhed Nordh. Eskilstuna kommun var inbjudna att delta av den tyska vänorten Erlangen. Utvecklingsstrateg Stina Edqvist informerade om arbetet med processer och processmål som ska presenteras i augustinämnden för beslut i oktober. Förvaltningschef Eva Königsson delade ut rapporten Arkivutredning. Förvaltningen har nämndens uppdrag att utreda och föreslå hur kommunen kan bidra till att långsiktigt säkra insamling, bevarande och tillgängliggörande av Eskilstunas näringslivsarkiv. Ärendet är under beredning för beslut i nämnden i september. Landstinget Sörmland bjuder in till en Arkivdag den 14 juni. I det kulturpolitiska program som landstingsfullmäktige antog i oktober 2011, är de regionala arkiven ett område som lyfts fram som ett angeläget område att arbeta med. Frågan om arkiven är också en fråga som prioriterats i det länsövergripande arbetet som bedrivs i samverkan med kommunerna. Landstinget Sörmland har bjudit in till en Arkivdag den 14 juni i Eskilstuna.

26 26(26) Ekonomichef/tillf. fritidschef Mattias Anglemark informerade om den tillfälliga stängningen av cafeterian i stadsbiblioteket. Verksamheten kommer att öppnas igen i ny regi den 1 juni. Konstutskottet Marianne Karlberg informerade att konstutskottet har träffat representanter för stadsbyggnadsnämnden och - förvaltningen för att inleda ett fördjupat samarbete kring konst i det offentliga rummet. Konstutskottet kommer att besöka Umeå den maj. Det planeras ett seminarium i september på temat Gatukonst.

Sammanträdesdatum 2012-01-24

Sammanträdesdatum 2012-01-24 1(9) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan Klockan 15:00-17:00 ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona Kanaan (S), ordförande Nicklas Älgekrans (S) Anette Stavehaug (V) Henry

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-14 1(12) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik klockan 15:00-16:30 ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Anette Stavehaug (V) Göran

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-22

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-22 1(6) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik, klockan 15:00-16:50 Beslutande Ersättare Mona Kanaan (S), ordförande Anette Stavehaug (V) Alexandra Karjel (MP) Göran Tillenius (M) Henry Aldrin (KD) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-02-15

Sammanträdesdatum 2012-02-15 1(13) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan, klockan 15:00-17:00 ande Ersättare Mona Kanaan (S), ordförande Nicklas Älgekrans (S) Anette Stavehaug (V) Henry Aldrin (KD) Kerstin Ericsson (C) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-20 1(21) Plats och tid MunktellArenan, rum Mötesplats, klockan 15:00-17:00 ande Mona Kanaan (S), ordförande Anette Stavehaug (V) Henry Aldrin (KD) Kerstin Ericsson (C) Theresa Laurén (S) ersätter Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(11) Plats och tid Filippa, MunktellArenan klockan 13.00-16.40 Beslutande Ersättare Utses att justera Mona Kanaan (S), ordförande Robert Lindberg (MP) Anette Stavehaug (V) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 1(14) Plats och tid Filippa, MunktellArenan, kl 13:00-15.15 Beslutande Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans (S) Marianne Karlberg (S) Teresa Laurén (S), ersätter

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-28

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-28 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadsmuséet, klockan 13:00-15:00 KFN/2015:/842 Beslutande Ersättare Utses att justera Mona Kanaan (S), ordförande Anette Stavehaug, (V) Martin Gunnarsson (S) Karola

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Övriga deltagande Therese Nordlie (C) adjungerad Birgitta Svensson (C) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 8.00 9.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Morgan Forsberg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19 Sida 1(11) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan Klockan 13:00-15:40 KFN/2015:/281 ande Mona Kanaan (S), ordförande Annelie Klavins Nyström (M), ej närvarande 16-20 Anette Stavehaug (V) Martin Gunnarsson

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 95 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 72 Förstudie konstgräsplan... 87 73 Ansökan om bidrag till mat under innebandyskola... 88 74 Investeringsbidrag 2012... 89 75 Uppföljning av föreningsträff... 90 76 Redovisning

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (12)

Kultur- och fritidsnämnden (12) Kultur- och fritidsnämnden 2002-04-16 1(12) Plats och tid Biografen Rialto, tisdag 2002-04-16, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s) 1 Jan Smok

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1

Sven-Åke Mökander, förvaltningeschef1 Åsa-Britt Ekman, sekreterare1 1. Klas-Göran Olsson1. Klas-Göran Olsson. Kultur- och fritidsnämnden1 Kultur- och fritidsnämnden 2001-12-11 1(9) Plats och tid Vårgårda IK:s klubbstuga, tisdag 2001-12-11, kl. 17.30-19.00.1 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 7 december kl. 14.00-16.00 ande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson (C), 2:e vice

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 januari 2016 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Johanna Ek (KD) Sven Krafft

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-13 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-03-13 kl. 13.00 17.15 ande Håkan Ohlsson (M)

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer