Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-23"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan, klockan 15:00-16:40 Beslutande Ersättare Anette Stavehaug (V), ordförande Teresa Laurén (S) ersätter Mona Kanaan (S) Niklas Älgekrans (S) Henry Aldrin (KD) Kerstin Ericsson (C) Marianne Karlberg (S) Fredrik Strömqvist (S) ersätter Mirjana Kinik (S) Peter Sköldin (S) Uno Karlsson (M) Göran Tillenius (M) Inger Olsson (M) Alexandra Karjel (MP) Robert Lindberg (MP) Maria Buco (FP) Therese Borg (SD) Elias Catano (V) Jan Svensson (FP) Therese Grubjer Jacobsson (V) Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Karlberg (S) Kultur- och fritidsförvaltningen tisdagen den 5 juni 2012 Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Maiju Kämäräinen Ordförande Justerande... Anette Stavehaug... Marianne Karlberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift...

2 2(26) Övriga närvarande Eva Königsson, förvaltningschef Mattias Anglemark, ekonomichef/tillf. fritidschef Anette Pallhed Nordh, informationschef/tillf. kulturchef, Stina Edqvist, utvecklingsstrateg Maiju Kämäräinen, nämndsekreterare Kenneth Åström, chef konstmuseet

3 3(26) 41 Protokollsjustering Beslut Marianne Karlberg (S) utses att justera dagens protokoll.

4 4(26) KFN/2011: Kassationsordning för gallring av samlingar vid Eskilstuna kommuns museer och ansvarsfördelning vid gallringsärenden Beslut 1. Kassationsordning för gallring av konstmuseets samlingar och stadsmuseets föremålssamlingar fastställs. Kassationsordningen innebär att museiföremål ur konstmuseets och stadsmuseets samlingar får gallras det vill säga avskrivas ur museisamlingarna genom något av följande alternativ: Överföring till museernas rekvisitasamlingar Överlåtelse till annan institution Återlämnande till tidigare ägare Destruktion 2. Chefen för konstmuseet ansvarar för att verkställa gallring ur konstmuseets samlingar i enlighet med kassationsordningen 3. Chefen för stadsmuseet ansvarar för att verkställa gallring av stadsmuseets föremålssamlingar i enlighet med kassationsordningen Ärendebeskrivning Konstmuseet och Stadsmuseet och har idag ca föremål som är att betrakta som museiföremål. Med museiföremål menas ett föremål som har införlivats i museets samling, försetts med inventarie-nummer och förts in i museets accessionskatalog (katalog över insamlade och registrerade föremål). Museerna har som mål att bevara det insamlade materialet för all framtid. Ibland låter det sig inte göras eftersom material bryts ner under tidens gång och föremål kan skadas vid hantering. Idag har museerna i sina samlingar även föremål som saknar proveniens (uppgifter om föremålets ursprung), inte är av konst- eller kulturhistoriskt intresse och/ eller i dåligt skick. Registrerade föremål som museerna av nämnda skäl inte kan bevara för all framtid måste kunna gallras det vill säga avskrivas ur samlingarna. För att kunna arbeta på ett bra sätt med samlingarna har museerna tagit fram förslag till kassationsordning som beskriver hur ett föremål ska avyttras: 1. Överföring till rekvisitasamling

5 5(26) 2. Återlämnande till tidigare ägare 3. Överlåtelse till annan institution 4. Destruktion Urvalet av vilka museiföremål som ska gallras ur samlingarna samlingen tas fram av en insamlingsgrupp vid respektive museum. Det slutgiltiga beslutet om gallring tas av respektive museichef. Denna kassationsordning grundar sig på ICOMs etiska regler. ICOM, International Council of Museums, är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom området. Ärendet har beretts på Konstutskottets möte den 5 april Föreliggande text är reviderad enligt Kontsutskottets önskemål och kassationsordningen är därmed även godkänd av utskottet.

6 6(26) KFN/2012: Ansökan om bidrag från IF Friskis&Svettis Eskilstuna Beslut Bevilja IF Friskis&Svettis Eskilstuna ett stimulansbidrag på kronor för sin utegympaverksamhet sommaren Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 2 maj 2012 förslag till beslut. IF Friskis&Svettis Eskilstuna erbjuder varje sommar gratis träningspass utomhus i Vilsta. Deltagarantalet är i genomsnitt 150 personer per pass och andelen barn och ungdomar uppskattar föreningen till cirka 20 %. Föreningen har haft 2 pass per vecka i Vilsta under juni till augusti och planerar till sommaren 2012 att utvidga med ett pass per vecka i Sundbyholm. IF Friskis&Svettis Eskilstuna har kostnader med kronor per säsong för sin utegympaverksamhet. Att stödja denna typ av verksamhet är helt i linje med den Idrottspolitsika handlingsplanen. Beslutet skickas till: IF Friskis&Svettis

7 7(26) KFN/2012: Ansökan om bidrag från Råby Rekarne Friidrottsförening Beslut Ansökan om bidrag från Råby Rekarne Friidrottsförening avslås. Reservation Henry Aldrin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga 1). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 26 april 2012 förslag till beslut. Råby Rekarne Friidrottsförening ansöker om bidrag till projeketet Råby raketen, en raket i 3 steg. Projektets syfte och mål är att sätta Eskilstuna på friidrottskartan när det gäller arrangemang och genom fler aktiva ungdomar, samt att få en eller flera medaljörer vid ungdoms SM 2013 samt ett antal finalplatser samt någon medalj vid EM för juniorer Föreningen ansöker om kronor i bidrag för år 1, och den totala budgeten för projektet är mellan till kronor beroende på upplägget. Kultur och fritidsförvaltning föreslår att ansökan avslås på grund av att målet med projektet inte kan anses vara bidragsberättigad verksamhet. Föreningens mål att man vill få medaljörer och finalplatser vid mästerskap är bra men inget som anses kunna vara möjligt att bevilja kontanta bidrag till utan Kultur och fritidsförvaltningen erbjuder föreningen bra ändamålsenliga anläggningar där verksamheten kan bedrivas. Yrkande Henry Aldrin (KD) och Therese Borg (SD) yrkar bifall till ansökan från Råby Rekarne.

8 8(26) Propositionsordning Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens förslag till avslag om bidrag och dels Henry Aldrins (KD) och Therese Borgs (SD) bifall till ansökan. Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kultur- och fritidsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag, det vill säga att avslå ansökan. Beslutet skickas till: Råby Rekarne Friidrottsförening

9 9(26) KFN/2012: Investeringsbidrag till föreningar med egen anläggning Beslut Bidrag till investering för föreningar med egen anläggning är budgeterade till kronor för år Bidraget föreslås (gulmarkerat i bilaga) enligt följande: Gillberga Lista IF Tillbyggnad garage/förråd kronor Hällbybrunns IF Elljusspår kronor Röjsåg kronor IK Standard Yttertak kronor Ytskikt, grusplan kronor Kjula IF Vattenreningsfilter kronor Renovering dusch kronor Kvicksunds SK Regntåg kronor Varmvattenberedare kronor OK Tor Stödmur kronor Stenkvista GoIF Gräsklippare kronor Varmvattenberedare kronor Stora Sundby GoIF 2 st fotbollsmål kronor Vattenpump kronor Östermalms IS Fotbollsmål kronor Bidrag utgår med maximalt 80 % av den verkliga kostnaden. Resterande ansökningar (grön och blåmarkerat) avslås. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 19 april förslag till beslut. Föreningar med egen anläggning eller skötselansvar har möjlighet att söka bidrag för investering i anläggning, alternativt bidrag för inköp av maskiner för anläggningens underhåll. Underlaget till fördelning av bidrag utgår från föreningarnas årligt redovisade femårsplaner, även enstaka ansökningar som inte finns redovisade i femårsplaner handläggs nu.

10 10(26) Den totala summan som föreningarna ansöker om är cirka 10 miljoner kronor. Investeringsbidraget ska användas till inköp som gör verksamheten på anläggningen kan bedrivas på ett bra sätt, alternativt till investeringar som har ekonomiska fördelar för föreningen. I bilagan framgår det vilka ansökningar som föreslås få avslag. Avslaget på de ansökningar som är grönmarkerade beror på att det inte är prioriterade i denna fördelning men bör kvarstå till nästa år. På de ansökningar som är blåmarkerade föreslås avslag på grund av att det är för stora investeringar för detta bidrag eller att investeringen inte är till grundverksamheten på anläggningen. Beslutet skickas till: berörda föreningar

11 11(26) Förening År 2011 År 2012 År 2013 Barva IF Flytt av belysning 50` Elstängsel 40` Köksrenovering 50` Lekplats 35` Köksrenovering 50 Lekplats 35 Útökning träningsplan 40 Eskilstuna Golfklubb Arbetstruck 123` Dräneringsmaskin 216` Greenklippare 200` Laser instr 14` Styrutr. vattning 200 Semiruffklippare 450 Såmaskin 15 Röjsåg 10 Dräneringsmaskin 156 Vildsvinsstängsel 50 Ruffklippare 500 Bunkerkratta 100 Eskilstuna Gymnastikförening Fröslunda Bangolfklubb Gillberga Lista IF Gillberga Lista SKF Handikappanp. 850` Tillbyggnad Garage/Förråd 60` Megalink 2 st 26` Skjutsimulator 10` Spinningscyklar 106 Tillbyggnad garage/förråd 60` Megalink 2 st 26 Skjutsimulater 10` Belysning skjuthall 5 Hällbrunns IF Regntåg 64` Elljusspår 35 Fyrhjuling med bandsats 135 Röjsåg 8 IK Standard Klubbrum 10` Bombering grusplan 40` Ventilation10` Ombyggn mätarskåp 5` Yttertak 40` Målning klubbhus 30` Ytskikt grusplan 40` VV beredare 30` Renovering omkl.rum 50 Ventilation 10` Mätarskåp 5`

12 12(26) Jollebasen Mälby Boulebana 5` Fasadbyte 30` Målning fasad 10` Fasadbyte 15 Målning fasad 10 Rep av bryggor 40 Kjula IF Kvicksunds SK Handikappanp. WC 15` Vattenrening st 7 mannamål 36` Omkläd/kansli 1 000` Nät/stolpar m planer 44` Nytt motionsspår 150` Renovering planer 60` Vattenreningsfilter 40` Renovering dusch 34` Regntåg 60 Stolpar bollnät 50 Gång/cykelväg 70 Planbelysning 90 Nybygg förråd 45 Tvättmaskin 20 VV beredare 15 Takplåt 120` Läktarrenovering 60 Motionsspår 170 Staket 75 Näshulta GoIF Vattenpump 5` Ljudanläggning 20` Vattenpump 5 Ljudanläggning 20 Dränering 150 Renovering förråd 20 Vertikalskärare 20 Läktare 30 Vattenspridare 10 OK Tor Ny stödmur 15 Ommålning 8 Stenkvista GoIF 2 Luftvärmepumpar 40` Klubbhus? Klubblokal Gräsklippare 40 VV beredare 28

13 13(26) St Sundby GoIF TK Hobby Vildsvinsstängsel 80` Tillfartsväg 75` 2 Fotbollsmål 30` Belysning bana6 100` 80` delfinans Omläggn. Utebanor 255` Anpassning funktionshinder 150` Branskydd 100` Vattenskador 250` Golvmattor 150` Tillsfartsväg 75 2 fotbollsmål 30 Bredbandansl. 50 Vattenpump 25 Renovering spelargång150 Anpassning funktionshinder 250 Säkerhet larm mm 150 Ny bana/squash Gräsröj 40 Belysning 200 Omklädning o dusch 1 500` Squash 5 000` Torshälla Golfklubb Tunafors sportstugeför. Värhulta AIS Västermo Inventarier 60 Banmaskiner 450` Utv av golfbanan 100` Fastighetsinvest 100` Duschrum 30` Nya dörrar 10` Tvättmaskin 11` Gräsklippare 10` Bredband 50` Inventarier 40 Banmaskiner 430 Utv av banan 100 Fastighetsinvest 160 Bastulavar 6` Duschrum (vattenskada)30` Dörrar 10 Tvättmaskiner 11` Bevattning 40 Inventarier 40 Banmaskiner 430 Utv av banan 100 Fastighetsinvest 160

14 14(26) Bygdegård Kyl o Frys 11` Ärla IF Östermalms IP Om och nybyggnad omklädning 200` Juster. elljusspår 100` delfinans 80` Renovering av adm.lokal 100` Kommunalt vatten avlopp 240` Hallbygge 3 000` Köksskåp 100 Rep av byggnader 150 Bastu 75 Gymmaskiner 125 Solvärme 250 Fotbollsmål 20 Summa kr Fotbollsplaner 300 Staket 400 Gulmarkerat 2012, förslag till beslut kr

15 15(26) KFN/2012: Redovisning av granskning av underlag för bidragsansökningar 2011 Beslut Redovisning av genomförd granskning av underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag godkänns. Särskilt yttrande Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga 2). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse daterad 2 maj förslag till beslut. Varje år granskas ett antal ungdomsorganisationers underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag samt eventuellt konsulentbidrag. Granskningen innebär en genomgång av föreningens redovisade medlemmar i åldern 7-20 år utifrån beslutade regler. Även föreningens handlingsplan samt arbete mot missbruk, våld, rasism, mobbing och främlingsfientlighet granskas. Vid sammanträdet den 14 juni 2011 beslutade Kultur och fritidsnämnden att granska 2010 års underlag för ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag för föreningar som redovisat 40-44, samt medlemmar. Dessa 9 föreningar har varit föremål för granskning: Eskilstuna Budoklubb, Eskilstuna Cykelklubb, Eskilstuna Gymnastikförening, Eskilstunaortens Ryttarförening, FUB Eskilstuna, Husby-Rekarne Scoutkår, Kurdistans Demokratiska Ungdomsförening, Let s Move samt Pingstförsamlingen Eskilstuna. Av granskningen framgår det att två föreningar har fått påpekanden angående närvarorapporteringen. Kurdistans Demokratiska Ungdomsförening bidrag kommer att sänkas med kronor och dansföreningen Let`s Moves bidrag med kronor. Beslutet skickas till: Berörda föreningar

16 16(26) KFN/2012: Granskning av underlag för bidragsansökningar år 2012 Beslut Granskning ska ske av samtliga föreningar som redovisat 55-60, samt aktivitetsmedlemmar Reservation Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga 4). Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 24 april 2012, förslag till beslut. Varje år blir ett antal ungdomsorganisationer granskade med anledning av föreningens ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag. Granskningen innebär en genomgång av föreningens verksamhet och redovisade aktivitetsmedlemmar utifrån beslutade regler. Även föreningens handlingsplan samt arbete mot missbruk, våld, rasism, mobbing och främlingsfientlighet granskas. För år 2012 föreslås föreningar som redovisat 55-60, samt aktivitetsmedlemmar bli granskade. Vid kontroll av ansökningshandlingarna framgår att följande föreningar redovisat aktivitetsmedlemmar inom dessa kategorier: Dansklubben Mälarbuggarna, Eskilstuna Bandysällskap, Eskilstuna Kickboxningsklubb, Noor kvinno och ungdomsförening, SMU Eskilstuna, Stora Sundby GoIF, Torshälla Innebandyklubb, Utvecklingsgruppen Gillberga Lista ungdom samt Å fiske Eskilstuna. Yrkanden Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M) och Henry Aldrin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att även utvalda föreningars stadgar och arbete mot diskriminering ska granskas för bidragsansökningar år 2012 (bilaga 3).

17 17(26) Marianne Karlberg (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande. Therese Borg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande. Proposition Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: dels Maria Buco (FP), Göran Tillenius (M), Kerstin Ericsson (C), Uno Karlsson (M), Inger Olsson (M), Henry Aldrin (KD) och Therese Borg (SD) tilläggsyrkande dels Marianne Karlbergs (S) avslag till tilläggsyrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kultur- och fritidsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att nämndens beslutat enligt förvaltningens förslag, det vill säga att bifall ansökan utan tilläggsyrkande Beslutet skickas till: Berörda föreningar

18 18(26) KFN/2012:95 48 Bidrag till teatergrupper 2012 Beslut Bevilja totalt kronor i produktionsbidrag till teatergrupper för planerade produktioner med premiärer under hösten 2012 enligt följande: Föreningen Sommarteatern Den sista droppen Eskilstuna lilla humorshow Mälardalens Kulturproduktioner Höstens teater med sopplunch kronor kronor kronor Reservation Robert Lindberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 14 maj, förslag till beslut. Bidrag till teaterföreningar/grupper beviljas vid minst två tillfällen per år, detta är den andra fördelningen för år Samtliga teaterföreningar/grupper har redan beviljats ett grundbidrag på kronor för år Budgeten för 2012 är kronor och vid den första fördelningen beviljades kronor. Föreningen Sommarteatern ansöker om bidrag för produktionen Den sista droppen och Eskilstuna lilla humorshow. Premiärerna är planerade till oktober/november 2012 i Fristadshuset, Rademacherområdet. Kostnaderna är budgeterade till kronor. Mälardalens Kulturproduktioner ansöker om bidrag för produktionen Höstens teater med sopplunch. Premiären är beräknad till september 2012 på Contrast. Kostnaden för produktionen är beräknad till kronor. Beslutet skickas till: Föreningen Sommarteatern, Mälardalens Kulturproduktioner

19 19(26) KFN/2012:93 49 Remiss - Krisledningsplan för Eskilstuna kommun (KSKF/2012:65) Beslut Yttrande över Krisledningsplan för Eskilstuna kommun godkänns. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad 30 april, förslag till beslut. Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss med förslag till Krisledningsplan för Eskilstuna kommun Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen skyldig att fastställa en plan för hur man ska hantera extraordinära händelser för varje mandatperiod. Krisledningsplanen omfattar och reglerar bland annat kommunkoncernens åtgärder och beskriver krisledningsorganisationen. Det är också tydligt beskrivna definitioner för vad som förväntas av varje roll. Remissvar skulle ha lämnats senast 16 maj 2012, men dispans har medgivits för att nämnden ska kunna ta ställning till yttrandet vid sitt möte 23 maj. Yttrande Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att kommunen är ambitiös i arbetet gällande krisledning och ställer sig i huvudsak bakom förslaget. Särskilt positivt är de uttalade principerna kring ansvar, likhet och närhet, som innebär att den ordinarie organisationen så långt som möjligt ska fungera som vanligt även vid en kris. Det är viktigt att krisledningsplanen innehåller riktlinjer och rutiner som är lätta att följa samt att dokumentet är levande och kan revideras efter behov. Möjligen kunde dokumentet ha skrivits något kortare, då liknande information förekommer på flera ställen. I beskrivningen av den lilla krisledningsgruppen (punkt 5.3.1) förefaller det som att beslut om att inkalla krisledningsnämnd och -stab ska fattas av gruppen. Här vore det bra med ett förtydligande om vilken tjänsteman respektive politiker som formellt fattar besluten, då tjänstemän inte kan fatta beslut i grupp och tjänstemän och politiker inte kan fatta gemensamma beslut. Det behövs även ett förtydligande av om krisledningsstaben aktiveras av tjänsteman i beredskap, tjänstgörande kommundirektör eller krisledningsnämnden. På motsvarande sätt bör det

20 20(26) förtydligas vem i analys- och planeringsgruppen som beslutar om att omfördela resurser eller uppgifter mellan förvaltningar eller enheter (punkt ). Av krisledningsplanen framgår hur viktigt det är med information och kommunikation. Därför förutsätter kultur- och fritidsnämnden att det i kommande föreskrifter kommer att klarläggas vilka åtgärder som ska vidtas om krisen innebär avbrott i el, telefoni och/eller internetuppkoppling. En viktig funktion i krisledningsplanen är tjänsteman i beredskap (TIB). Samtidigt är det ofta en förvaltningschef, som därmed kan ha en viktig funktion i den egna organisationen vid en kris. Kultur- och fritidsnämnden menar att tjänstemannen i de lägena bör stanna vid den egna förvaltningen när en krisledningsorganisation aktiverats för att underlätta att ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna följs. På sidan 6 framgår det att uppgifter för TIB bland annat är att dokumentera händelser och åtgärder. Det framgår dock inte hur dokumenteringen ska arkiveras. Det framgår inte heller vilken roll som har ansvaret att med utgångspunkt från dokumenteringen arbeta proaktivt för att minska riskerna för att samma händelse ska kunna hända igen. Kultur- och fritidsnämnden anser att ett förutseende arbetssätt som bygger på uppföljning är en viktig del av krisledningsarbetet. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

21 21(26) KFN/2012:75 50 Reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Beslut Anta förslag till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Under år 2011 genomfördes en grundlig översyn av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning och en ny delegationsordning beslutades av nämnden den 21 december Sedan dess har det uppstått behov av smärre justeringar. Dessa förändringar har arbetats in i ett förslag till reviderad delegationsordning: - Delegation som nämnden beslutat kring lotteriärenden (KFN/2010:112) och fördelning av statsbidrag inom finskt förvaltningsområde (KFN/2011:112) förs in i delegationsordningen - Förtydliganden kring delegation som rör personalärenden, ekonomi, inköp och upphandling - Uppdatering av förekommande befattningar bland delegater/vidaredelegater - Redaktionella ändringar i syfte att öka läsbarhet och förståelse för delegationsordningens innehåll Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Genom komplettering och förtydligande av nämndens delegationsordning underlättas hanteringen av ärenden och beslut inom såväl nämnd som förvaltning. Beslutet skickas till: Akten

22 22(26) KFN/2012: Verksamhetsidé för musikskolan Beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en verksamhetsidé för musikskolan senast juni Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till övervägande delen sådana att lagstiftning och nationell styrning saknas, utan det är kommunfullmäktige som beslutat att vissa uppdrag ska fullgöras inom ramen för nämndens reglemente. Det innebär en stor handlingsfrihet, men också ett behov av politisk tydlighet av vilket uppdrag man vill att olika verksamheter ska fullfölja. Under mandatperioden fanns ett samlat dokument med visioner, verksamhetsidéer och mål för nämndens verksamheter, men detta har inte förnyats utan styrsystemets strategiska mål har varit styrande. 1 För att förtydliga vad nämnden vill uppnå med den enskilda verksamheten, har nämnden tidigare beslutat om en vision för konstmuseet (2005), mål för Ung Fritid (2008), mål och inriktning för stadsmuseet (2010) samt en verksamhetsidé för stadsbiblioteket (2011). Inom ramen för de organisationsöversyner som nu pågår ingår ett arbete med att ta fram verksamhetsidéer för stadsarkivet samt den nya enheten för arenor och föreningsstöd. Därefter är det enbart musikskolan av kultur- och fritidsnämndens verksamheter som saknar en aktuell verksamhetsidé eller motsvarande. Det är även lämpligt att påbörja detta arbete utifrån att kommunfullmäktige väntas besluta om den kulturpolitiska handlingsplanen i maj, och blir då ett viktigt underlag för framtagandet av en verksamhetsidé för musikskolan. Musikskolor i olika kommuner har olika uppdrag och inriktningar. Vissa kallas kulturskolor och satsar mer på andra estetiska verksamheter än bara musik. I Eskilstuna finns idag musikinstrument, sång, dans och musikskapande. Inriktningen kan också skilja sig åt beroende på om man prioriterar individuell undervisning av enskilda barn och unga eller gruppundervisning, om man främst undervisar barn på fritiden eller om verksamheter i samarbete med skolan prioriteras. Det skiljer sig också hur mycket medel som avsätts för musikskolans verksamhet och i vilken

23 23(26) utsträckning verksamheten finansieras med avgifter. Av Eskilstunas vanliga jämförelsekommuner (Västerås, Uppsala, Örebro, Gävle, Linköping, Norrköping och Jönköping) har Eskilstuna avsatt förhållandevis mycket medel (endast Örebro har högre kostnad per invånare) och har låg grad av avgiftsfinansiering. För att musikskolan på ett effektivt sätt ska kunna svara mot de politiska förväntningarna, skulle det vara värdefullt att kultur- och fritidsnämnden antar en verksamhetsidé för musikskolan. Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsidé för musikskolan senast juni För att utföra uppdraget förutsätts att en politisk styrgrupp tillsätts. 1 Musikskolans verksamhetsidé enligt detta dokument var att stimulera barn och ungdomar till eget musikskapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Det har funnits andra verksamhetsbeskrivningar tidigare, men även dessa har varit tidsbegränsade.

24 24(26) KFN/2012:1 52 Kultur- och fritidsnämndens delegationsärende maj 2012 Beslut Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad 15 maj Vilka redovisar beslut i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens delegationsordning, till handlingarna. Ärendebeskrivning Sedan nämndens sammanträde den 25 april 2012 har följande delegationsbeslut fattats: Personalärenden, punkt 3.1 (nr ) Personalärenden, punkt 3.19 (nr 9 11) Tjänsteresor utanför Sverige. Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

25 25(26) KFN/2012:2 53 Rapporter och meddelanden maj 2012 Beslut Rapporter och meddelande i maj 2012 läggs till handlingarna efter nämndens godkännande. Ärendebeskrivning Skriftliga rapporter KFN720127/647 Årsberättelse samt årsredovisning för 2011 Riksteatern KFN/2012/750 Remissinlaga om framtida konstgräsplaner i Eskilstuna IFK Eskilstuna. KFN/2012/410 Arkivutredning - insamling, bevarande och tillgängliggörande av Eskilstunas näringslivsarkiv. Muntlig redovisning Chef för konstmuseet, Kenneth Åström berättade och visade bilder från en studieresa till Istanbul i september förra året. På studieresan deltog förutom Kenneth även Mona Kanaan, Eva Königsson och Anette Pallhed Nordh. Eskilstuna kommun var inbjudna att delta av den tyska vänorten Erlangen. Utvecklingsstrateg Stina Edqvist informerade om arbetet med processer och processmål som ska presenteras i augustinämnden för beslut i oktober. Förvaltningschef Eva Königsson delade ut rapporten Arkivutredning. Förvaltningen har nämndens uppdrag att utreda och föreslå hur kommunen kan bidra till att långsiktigt säkra insamling, bevarande och tillgängliggörande av Eskilstunas näringslivsarkiv. Ärendet är under beredning för beslut i nämnden i september. Landstinget Sörmland bjuder in till en Arkivdag den 14 juni. I det kulturpolitiska program som landstingsfullmäktige antog i oktober 2011, är de regionala arkiven ett område som lyfts fram som ett angeläget område att arbeta med. Frågan om arkiven är också en fråga som prioriterats i det länsövergripande arbetet som bedrivs i samverkan med kommunerna. Landstinget Sörmland har bjudit in till en Arkivdag den 14 juni i Eskilstuna.

26 26(26) Ekonomichef/tillf. fritidschef Mattias Anglemark informerade om den tillfälliga stängningen av cafeterian i stadsbiblioteket. Verksamheten kommer att öppnas igen i ny regi den 1 juni. Konstutskottet Marianne Karlberg informerade att konstutskottet har träffat representanter för stadsbyggnadsnämnden och - förvaltningen för att inleda ett fördjupat samarbete kring konst i det offentliga rummet. Konstutskottet kommer att besöka Umeå den maj. Det planeras ett seminarium i september på temat Gatukonst.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 1(14) Plats och tid Filippa, MunktellArenan, kl 13:00-15.15 Beslutande Mona Kanaan (S), ordförande Alexandra Karjel (MP) Maria Buco (FP) Nicklas Älgekrans (S) Marianne Karlberg (S) Teresa Laurén (S), ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 februari 2012, kl. 15.30 17.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 18.30-21.00 Ajournering kl. 19.20-19.30 Beslutande Ann Pettersson (M) Julius Hansson (S), tjg ers för Afrim Goxhuli (S) Gösta Nilsson (FP) Björn Nordström (C), tjg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer