Fysisk planering - svårt, tidskrävande men nödvändigt. Kumla bibliotek. Ju" stijngt VISS reducenng av öppettiderna aven I juni och augusti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk planering - svårt, tidskrävande men nödvändigt. Kumla bibliotek. Ju" stijngt VISS reducenng av öppettiderna aven I juni och augusti"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBlIOTEK Folkets hus, SkotvAgen 12, Kumla lel Månd-lred Iörd 11-14, sönd SommaJt.Id:, jufii-31 augusti mind-fred 14-20, lord, sönd stängt Filialef HALLABROTIET Talläng&nS skola, lel TIsd onsdochlorsd 10-14, Julistlngt KUMLABY Kumlaby Centrum, Högstadieskolan. Korstagatan, tel SS 198 Mind 10-17, Usel onsd 10-19,lorsd Ju" stijngt VISS reducenng av öppettiderna aven I juni och augusti BIBUOTEKEN HALLER STANGT 1 maj, Kristi Hlmmelslärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, Annandag Pingsl och Midsommarafton. Torsd 30 apnl, onsd 27 maj (dag före Krisb Himmelsfärdsdag) och lorsd 18 Juni (dag löre Midsommarafton) stlling6f huvudbiblioteket och filialen i Kumlaby kl 17, filialen I HäJlabfottel kl 14. Fred 5 juni (dag IÖTe pingstallon) stänger hwudbibliotekel k117. Fr Om /Uni har biblioteken förlängd lånetid (SOMMAALÅN) till 1 seplember. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig u/givars: Kommunalrådet Sven-Ove Cederslrand Redaktion; Kommundirektör Thage Arvidsson Assislent Sigbrit Hägghult Postadress; BoK 17, KUMLA 2 SANNAHED Centrumhuset, tel Månd sd och fred Julistängt.4.SYTORP Posthuset, tel TISd fred Julistang! 'Besö/(sadress; Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/BB 100 (växel) Nästa nr utkommer början september 1987 Fysisk planering - svårt, tidskrävande men nödvändigt Av kommullalrt'1del Sven-Ove Ceders/rand En slor del av politikernas och tjimslcmimnens arbete består av att i olika skeenden planlägga arbeten som på kortare eller längre sikt ska komma till utförande. Bygga gator, lägga vatten- och a\ loppsledningar. el. fjimvärmc etc...etkar kanske inte sa komplicerat när det... ål kommer till utförande. Men dessförinnan har det pagalt en planenng med hänsyn till förutsättningar och möjligheter för att slutligt kunna genomföra arbetena vid rätt tidpunkt. till rätt storlek. och räu pris etc. Ett exempel pa det sa viktiga fysiska planarbetet är hur vi under början av 1970-talet planlade för en utb)ggnad av det så kallade Norra Mos-området väst och nordväst om \ägtorget i Kumla. De bedömningar som gjordes då förutsatte en utbyggnad i slutet av 1980-talet. Det vill saga en planeringstid om år. På grund av vikande befolkningstal för Kumla kommun och för länet som helhet får vi avvakt,l en byggstatl för området än i några r. Fysisk planering kan också vara en genomgång av redan befintliga områden. En sådant arbete har påbörjats för nordvästra delen av Kumla tätort. Där har vi börjat en noggrann planering och ekonomisk beräkning för ombyggnad av vatten- och avloppsledningar, som snart tjänat ut, för gator som behöver breddas eller i vissa fall göras smalare, då de enligt gamla planer från och 1930-talet gjorts onödigt breda. Genom avstyckningar från gamla Slora villaträdgårdar har ell omfattande förtätning av villabebyggelsen skett i nordvästra Kumla. Della har också inneburit en kraftigt ökad belastning pa saväl gator som vatten, avlopp och elnät. Planeringsprocessen kräver också all vi har ett bra kartunderlag med exakta angivelser för IOmtgränser, gatubredder m m. Det krävs också att vi tar hänsyn till vad som ytterligare behöver rymmas inom exempchis bostadsoolrmena i nordvästra Kumla, i form av grönomraden, butiker. barnstugor, skolor. kollektivtrafik etc. För att kunna bedöma hela Kumla och for all kunna arbeta fortare i vissa moolem gör vi specifika planeringsprogram för exempelvis våra grönomraden och parker. När vi sedan påbör Jar ett planarbcte kan vi till denna genomgång foga den speciella planering som redan finns. Till exempel ett park- och grönområdesprogram. Genom au på detta sätt utnyttja redan utförd planering vinner vi mycket tid. En arbete av den art som vi ovan beskrivit är tidskrävande och i många stycken både komplicerat och omfattande. Med ett finare ord kallas det infrastruktur. Det är den strukturen som gör Sverige till en av de ledande nationerna i vii riden och som i många stycken gör att vår industri och vån samhällsliv fungerar så bra som det gör. I Kumla drar vi vart stra till stacken för ett effektivare och bättre samhälle. Det är verkligen inte lätt att med 3

3 enkla ord skriva om den fysiska planeringen och allt arbete den innebär. Det vore lättare att få peka på ett antal byggnadsobjekt, som startats för atl lätta på den stora bostadsbristen i Kumla, oeh som också är ett inslag i den fysiska planeringen. Men inte heller detta är något som är lätt, Det finns ett flertal bostadsbyggen som är klara att starta, men höga kostnader. lånebestämmelser och andra förtretliga problem lägger i flera fau hinder i vägen. Förhoppningsvis ska dock nagra större bostadsbyggen starta inom Vi bygger vidare... Inom barnomsorgen 4 Den enskildes ställning och inflytande Alla som bor så att de berörs aven plan eller av ett beslut om tillstånd ska ha samma ställning som sakägare. Medborgarnas inflytande under planeringsprocessen ska förbättras. Komkort. l dagarna ska före della Älvbro skofabrik utmed Fabriksgatan i Kumla kunna börja byggas om till bostäder. då frågan om lån m m äntligen har lösts. Något som ingen planering i världen kan klara är vädrets makter. Vi går nu mot den skönare och varmare delen av året. Vi får hoppas att det blir både sol och regn i lagom mängder. Med den förhoppningen vill jag önska alla Kumlabor och alla våra tillfälliga "sommargäster" en skön och trivsam sommar. D Fyra nya barnstugor hittills under En i Ekeby. två i Hagaområdet och en iden före dena Oppegårdsaffären. Hit till Baldergatan har också den tidigare fritidsavdelningen inom området fiyttat. Ytterligare en ny avdelning planeras i Hällabrottet och en öppen förskola i gamla Kyrkskolan, Kumla. Förskole- och fritidshemsverksamhet Under tiden fram till 1991 byggs daghem och familjedaghem ut med cirka 300 platser. Tre öppna förskolor är planerade. Antalet deltidsgrupper utökas efter behov. Från och med 1991 skall vi kunna erbjuda förskola och fritidshem till samtliga barn i åldern 1,5-7 år, vars föräldrar har behov av detta. Bättre kvalitet idelvis ny organisation är en viktig målsänning i det övergripande program som utarbetats inom förskole- och fritidshemsverksamheten. En nyhet är eftermiddagshemmet ien av barackerna vid Fylsta skola. Personalen är en viktig faktor inom allt service- ochomsorgsarbete. Den planerade utbyggnaden kommer an kräva utökning med en 70-tal väl utbildade förskollärare, barnskötare etc. Att bygga lagligt - med eller utan lov A \I stadsarkitekt KUr! Larsson Nya bygglagar Från och med den 1 juli 1987 gäller en ny plan- oeh bygglag. PBL. Den ersätter nuvarande byggnadslagen och byggnadsstadgan. Dessutom tillkommer en naturresurslag, NRL. och lag om cxploateringssamvcrkan. ESL Tillsammans utgör dessa lagar eh av de största refurmpaket som behandlats av riksdagen. Förväntningarna är stora. Många tror att man nu får bygga lite hur som helst och lite vad som helst utan lov. Så är inte fallet! Ntlgra större förändringar avseende krav på byggnadslov ~ som heter "bygglov" efter l juli är det inte fråga om. Syfte - ansvar och befogenhet De nya lagarnas syfte är i första hand förenkling oeh anpassning till praxis. Till detta kommer decentralisering. större vikt vid planering oeh genomförande, lokal anpassning av tillståndsplikten samt hushållning med mark, vatten och andra naturresurser. Besluten om markanvändning och byggande ska fatlas så nära de berörda som möjligt. Såväl kommunen som byggherren får ökade befogenheter och ansvar. För ~tl få et! äldre hus all fungera kan del ofta räcka med en enklare upprustning och inre ombyggnad. munen måste i fortsättningen kunna motivera sina beslut tydligare. Den enskildes handlingsmöjligheter förstärks. En fastighetsngare kan i fler situationer än tidigare få ersättning för skada orsakad av kommunala beslut. Ansvar som byggherre Som byggherre måste Du i större utsträckning än tidigare ta ansvar för alt byggnaden fyller kraven samt genom egen kontroll se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna. Byggnadsnämnden har möjlighet att anpassa sin granskning och besiktning efter byggherrens kompetens. Lokal anpassning Bygglovplikten kan genom nya PBL varieras mer än tidigare. Den kan såväl begränsas som utökas genom kom~ munala beslut. De lokala förutsiittningarna påverkar om en tänkl åtgärd ska prövas. Efter en formell procedur 5

4 '. "0... För all b)ggil I cgen regi kril"s noggrann pljnc ring och stora msatser AlliI urbel$uppglflcr kall man mte göra själ- En del fiir miln mil,' goril, I ej( \ \IS och el. kan exempelvis bygglovbefrielse inforas för kompletteringsåtgarder for enoch tvåbostadshus. fritidshus. industribyggnader m m. Samtidigt kan bygglov införas för annars inte lovpliktiga åtgärder. Till exempel att bygga om och till inom ett värdefullt kulturlandskap. En och tvåbostadshus Vad får man konkret göra med sin villa oeh sin tomt? Som tidigare krävs det bygglov för att uppföra byggnader göra tillbyggnader hell eller till viss delta i anspråk el 6 '. ler inreda byggnader för väsentligt annat ändamal an det senaste användningssattet eller för vilket bygglov har lamnats avsevän påverka byggnaders planlösning göra ändringar som berör konstruktion av de bärande delarna installera eller väsentligl ändra eldstäder. rbkkanaler, ventilation. vallenförsörjlling. avlopp (krävs ej där dct är fråga om egen VA~anläggning). För en- och tvåbostadshus - ej grupphus - finns vissa undantag. Kompletteringsbyggnader, så kallade friggebodar m m på max 10 m l kom mer aven i fortsättningen att vara bygglovbefriade. Skillnaden är att man även fär bygga närmare tomtgränsen än 4.5 m om man får grannes medgivande. Friggebodar får dock inte sättas upp på byggnadsfri mark (punktprickad mark) eller på annat sätt i strid mot dctaljplan utan bygg 10\. Fortfarande gäller också att man utan bygglov får mala om en- och tvåbostadshus även inom omnjden med detaljplan. om byggnadens karaktär genom byte av fiirg inte ändras väsentligt. Nytt är atl inre åtgärder - dock ej ändrad användning - samt mindre lillbyggnader till en- och tvåbostadshus är undantagna bygglovplikt om fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Tillbyggnaden får dock inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4.5 meler. utan grannes medgivande. Samlad bebyggelse är, utöver tätar tema, även bybildningar som Folkatorp. Örsta och Frommesta. En samlad bebyggelse utgörs av hus. där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg. parkmark eller dylikt. En mindre tillbyggnad får givetvis inte vara så stor att den dominerar den ursprungliga byggnaden. Föreskrifter även vid undantag från bygglovplikt Även om bygglov inte krävs är det viktigt att tänka på att lagar och föreskrifter ändå gäller och att de måste följas. Om Du exempelvis bygger till Ditt hus på landct - utanför sandad bebyggelse Företagare ~Fnggebodcn- som forrrådshus Io!ier Dcs\iuhga problem där det ej är bygglovpliktigt - måste bland annat säkerhets-o energi- och utformningsbestämmelser beaktas. På samma sätt som dct kan bli påföljder om Du bygger utan lov - svartbyggekan byggnadsnämnden ingripa om lagar och föreskrifter inte följs vid ett ej lovpliktigt bygge. Om nagot skulle hända byggnadcn kan frågan om gällande föreskrifter är uppfyllda även tas upp av försäkringsbolag. Råd och information Planerar Du en ny-o eller tillbyggnad: kontakta stadsarkitektkomoret i ett tidigl skede för att få råd och information om vad som gäller. 1 Stadshuset kommer det att finnas broschyrer och informationsmatcriai som mer i detalj förklarar den nya plan- och bygglagen och vad som gäl ler inom de olika delarna av kommu nen. Hör av Dig till stadsarkitektkontoret. Birgitta Andersson, telefon ser till att Du får lala med ratt person. Eller varför inte göra ett besök på vårt kontor i Stadshuset vid Torget. Du iir välkommen att rådgöra om Dina speciella byggfrågor. O Söker Du mark, för att bygga? Söker Du nya lokaler? Ring , Thage Arvidsson 7

5 Vi bygger för framtiden Av stadsbygglladschef Bo Örregren Fd Älvbro skofabrik. Byggs om till flerbostadshus med ca 30 lägenheter med bostadsrätt. Byggstart l:a halvårel1987. Kv Falken, bebyggs med ca 75 hyreslägenheter. Byggstart senast 1990, eventuellt redan hösten Kv Byggmästaren. Beräk nad byggstart 2:a halvåret HSB bygger ca 50 lägenheter med bostadsrätt. Efterfrågan och behov Efterfrågan på bostäder i Kumla är för närvarande stor. Cirka 850 personer söker lägenhet och i kommunens tomtkö finns 70 intresserade. Av dc 850 som söker lägenhet är det cirka 170 som nu bor i allnan kommun. Övriga bor redan i kommunen. Knappt hälften av dc som söker lägenhet bor idag i annan lägenhet medan drygt 130 bor i småhus. Nästan 140 av de sökande bor hos sina föräldrar medan cirka 90 saknar bostad. Det är de två senast nämnda grupperna - tillsammans 230 personer - som visar hur många nya lägenheter som efterfrågas. Om övriga får ny bostad lämnar de i sin tur en lägenhet eller ett småhus till förfogande för annan bostadsbehövande. Av de 850 söker 500 lägenhet om l eller 2 rum och kök. Cirka 250 vill ha 3 rum och kök medan end<lst cirk<! 80 söker lägenhet som är 4 rum och kök eller större. En bostadssökande kan framföra önskemål om var i kommunen han eller hon vill bo. Cirka 50 sökande efter- frågar lägenhet på Kjellingatan, Prästgårdsskogen respektive Kvarnparken. Mest efterfrågad är lägenhet i kvarteret Sparven vid korsningen Kvarngatan-Stenevägen. Drygt 80 har anmält intresse för sådan lägenhet. Cirka 50 sökande har meddelat att de inte vill bo i Kumlaby. Bygga nytt För att kunna uppfylla ställda önskemål måste vi bygga nya bostäder. Det är inte alls många år sedan det fanns tomma lägenheter i Kumla kommun. Detta upplevdes då som ett stort problem, vilket lett til1 vissa tveksamheter att starta nya stora bostadsprojekl. Ovan redovisade siffror visar klart all behov av nya bostäder finns. Kommunen försöker därför aktivt få igång så många bostadsbyggnadsprojekt som möjligt. Bostadsförsörjningsprogram Kommunens planer finns presenterade i bostadsförsörjningsprogram för perioden Programmet an- A o rn~ o o c Korsta byar - by till salu!? Tomterna i Korsta byar har haft strykande åtgång. ÄrDu intresserad? Hör av Dig omgående titi fastighetsassistent Ulla James, tel vx. Kanske en chans... FASTIGHETSKONTORET Kv Bankiren. Befintliga hus rives och ersättes med nya med ca 20 hyreslägenheter. Byggstart hösten I Kv Skräddaren. reservområde. En bebyggelse om ca 60 lägenheter kan komma att uppföras under början av 1990-talel. Påbyggnad av Konsumhuset med ca 25 lägenheter. Byggstart

6 Posten flyttar A v postmästare Jan SOflnerstedt Modell av Korsta byar, etapp l. togs av kommunfullmäktige i april Bostadsförsörj ningsprogrammet innehåller totalt cirka 500 lägenheter under perioden Dessutom anges reservobjekt i slutet av perioden om cirka 100 lägenheter. Erfarenheterna visar alt förskjutningar ofta uppstår i bostadsproduktionen. Det är många intressen som ska bevakas, när nya lägenheter ska byggas. En betydelsefull intressent är staten, som via länsbostadsnämnden ska bevilja förmånliga statliga lån, vilket är en förutsättning för att över huvud taget kunna bygga nya bostadshus. I de fall kommunen inte äger marken, k<ln kommunen inte ensam besluta om tidpunkt för byggstart. Under 1988 beräknas området vid Willengatan, det sista området inom Kumlaby, att tas i anspråk för bebyggelse. Kommunens bostadsstiftelse har planer på att där bygga en första etapp om eirka 60 lägenheter. Vad gäller småhus beräknas byggstart för minst 20 sådana i det nya området Korsta byar, söder om Kumlaby skola. HSB räknar också med att bygga tolv småhus i Romarebäcken i Häl- 10 labrottet. Byggstart beräknas också under våren 1988 för Clt nytt småhusområde i Äbytorp. Under femårsperioden kommer utbyggnaden av Korsta byar att fortsätta. Detta gäller även villabebyggelsen i Äbytorp. Det kommer också att finnas möjlighet att bygga småhus i Sannahed. Friliggande villor på strötomter beräknas tillkomma med 15 hus per lir under femårsperioden. Reservobjekt för småhus, som eventuellt kan bli aktuellt under slutet av perioden, är området öster om Mossbanetorget. De tider som anges i bostadsförsörjningsprogrammet är tidpunkter för byggstart av respektive projekt. Byggtiden varierar givetvis beroende på projektets storlek men i genomsnitt kommer inflyttning att kunna ske cirka ett år efter byggstart. Många projekt iir alltså aktuella. Kommunen arbetar för högtryck för <lit de flesta av dessa ska kunna starta enligt tidsplanerna. Av erfarenhet vet vi doek att vissa tidsförskjutningar kommer att ske. Med eller utan förseningar - faktum kvarstår - Vi bygger för framtiden. O Allt sedan jag tillträdde tjänsten som postmästare i Kumla har man diskuterat var Posten bör ligga. Många har ansett att Posten ska ligga sa centralt som möjligt. Man ska kunna besöka Posten i samband med alt man utträttar andra ärenden. Andra har varit oroliga för att kvarteren väster om järnvägen kommer att tappa lite av liv och rörelse, 0111 Posten flyttar till centrum. Slutresultatet av diskussionerna har i någon mån blivit en kompromiss. Nya lokaler I mitten av november kommer Postens nya kassaexpedition att vara klar för invigning. Den kommer att ligga i kvarteret Guldsmeden vid Hagendalsviigen. Postlokalen disponerar 420 m 2 av bottenplanet i HSB:s fina terrasshus. Det kommer att finnas två entreer, en från Hagendalsvägen oeh en från Domusparkeringen. Boxanläggningen kommer att inrymma 129 postboxar och vara belägen i anslutning till cntren från Domusparkeringen. Service i nya och gamla lokaler Våra kunder har länge frågat efter ett kösystem med nummerlappar. På nya Posten kommer vi att få nummerlappsystem, så att kunden slipper att hamna i 'fel kö". En nyhet blir en speciell upplysnings- kassa där man i lugn och ro kan reda ut lite mer komplicerade ärenden. Posten kommer att behålla alla utrymmen i den gamla postlokalen. En liten del av den gamla kassaexpeditionen kommer att vara kvar. Där är tänkt att vi i första hand ska serva företagen. Öppettiderna kommer all anpassas efter firmornas behov. Det kommer alltså att vara öppet morgon och kväll. Många pensionärer i Kumla bor väster om järnvägen. En del har varit oroliga för att Posten flyttar fram till centrum. Men ingen behöver vara orolig. Den som har svårt att ta sig till nya Posten kommer att kunna sköta sina in- och utbetalningar vid Skolvägen 3 även i fortsättningen - ta ut pensionen, betala räkningar m m. I den nya organisationen kommer vi att ha ett avhiimtningsområde. Det vill säga att paket, värdeförsändelser m m ska hämtas vid nya Posten, Hagendalsvägen. Endast de kunder som hyr postbox vid Skolvägen kommer att kunna hämta sina försändelser där. Inom Posten hoppas vi alt den nya organisationen kommer alt passa våra kunder, såväl privatpersoner som företag. Vi hoppas också att Ni som kunder kommer att trivas på nya Posten vid Hagendalsvägen. l mitten av november hälsar vi Välkomna till HagCl/d(j/svägcn! D Friskvårdscentralen, Djupadalsbadet har sommarstängt från 20 maj-26 augusti. 11

7 På upptäcktsfärd i Kumlabygd Av kulliirelief Mats RUllerillg En av de bästa säuen att lära känna Din bygd är att använda cykel. I Kumlabygden är detta ovanligt lätt att genomföra. Vår kommun är till ytan relativt liten och vägarna är lättrampade. Med tanke på dessa fakta har kulturförvailningen sammanställt cykelguider för olika delar av kommunen. Cykelguiderna finns tillgängliga bland annat på biblioteket. I Kumlan nr 2 har vi under tidigare år presenterat tre cykelturer. Åf 1984 presenterades turen Hardcmo-Bränd <'Isen cyklade vi Hörsla-Tiiby Kullkyrkan-Mosås och 1986 turen Blacksta-Sannahed~Hjortsberga. I della nummer bekantar vi oss med tucon RÖS8Vi-Jä.-sjö hällar Turen är kort och lättcyklad via Rösavi och Järsjö hällar. Den är totalt 15 km och går mestadels på grus\ägar men ä\en på asfallerade vägar. För den medhavda kaffekorgen är Järsjö hällar den bästa rastplatsen. Om Du startar på Kumla torg. cyklar Du först söderut på Köpmangatan. Du passerar flera järnvägsspår. När Du kommer fram till Viagatan tar Du av till vänster vid industrierna Skofabriken Vmer AB och Engmo dun AB. Följ vägen drka 2,5 km och Du passemr riksväg 52 vid Björka byggmaterial AB. Var extra försiktig vid denna passage! Du fortsätter rakt fram, passerar Ivå korsningar och når fram til! byn Rösavi. O Kumla -.., RÖ5avi bygra\ rau Alldeles innan Du cyklar in på bygatan kan Du på vänster sida se bygravfältet. Del är delvis bevuxet med resliga björkar. och är överväxt med ett tjockt grästäcke. Det är cirka 8Ox60 meter stort och ligger på en låg moränrygg i hagmark. Där finns ett 25-tal fornlämningar i form av runda stensällningar S-Il meter i diameter och 2-5 decimeter höga. Gravfältct är troligcn från yngre järnåldern, det vill säga efter Kristi födelsc. Gravfältet visar att här har funnits bebyggelse i förhistorisk tid och atl Rösavi antagligen kan ses som en dottert l I I ~ UrspTUlIgliga '"Risavidhi"l dagelis öppna landskap by till dcn öster härom liggande "urbyn" Rala. Gravfält finns annars i Kumlabygden på ett halvdussin ställen. I västra Kumla finns dock endast della i Rösavi by. Rösavi by Du är inne i Rösavi by. Det första Du ser är fönnodligen det stora odlingsröset. som inte är äldre än från början av 1900-talct. och som inte alls har något all göra med bynamnct Rösavi. Man anser istället att namnet härrör från det fornsvenska ordet "Risavidhi", som man tror betyder "den risiga skogen". Rösavi by är en "radby av riksintresse" och är en av Närkes kulturhistoriskt mest intressanta byar. Fem gärdar ligger i en nord-sydlig rad öster om gatan på den gamla byns plats. Den enda byggnaden väster om bygatan är ett gammalt knuttimrat brygghus....,... Flera av husen är av äldre datum och några har inte Oyttats ur sina lägen se dan början av 1800-talet. Här finns exempel på traditionell byggnadskonst både från tidigt 1800-tal och från sekelskiftet. Bygatan löper på en låg åsbildning och leder söderut till några av de ut Oyuadc gårdarna. Marken är till största delen uppodlad. Endast ett mindre skogsområde finns i väster. Åkrarna ligger dels i direkt anslutning lill re spektive fastighct och dels i långsmala tegar i sydväst. Efter besöket i Rösavi vänder Du och cyklar tillbaka till det närmaste vägskälet. Där tar Du av till vänster (vägskylt; Hallsberg 5 km). Håll vänster de närmaste vägskälen tills Du efter eirka en km t<lr till höger vid ett rött hus med skylt "Bageriråvaror". Eftcr 500 meter på denna väg kommcr Du fram till ytterligare ett vägskäl, där Du tar \ '2 13

8 till höger för att så småningom komma fram till en asfaltväg - gamla E 3:an. Följ denna tills Du åtcrigen tar av till höger. men nu in på en grusväg (vägskylt; N Järsjö). Efter cirka 600 meter på denna väg kommer Du till en M skylt på vänster sida om vägen. Stanna här! Järsjö hällar 8 ligger på höger sida om vägen uppe j skogen. Hällarna ligger nära vägen och är relativt lättillgängliga. Järsjö hällar utgör en intressant geologisk formation. Intressanta är hällarnas glattslipade stötsidor mot norr liksom den samling flyttblock som förts hit av inlandisen. Under den senaste inlandsistiden gnuggadc isens moränspäckade botten hårt mot berggrunden. Särskill angripna och slipade blev de sluttningar som var vända mot det håll varifrån isen kom - stötsidorna. Järsjö hällar når upp till mer än 60 meter över havet och höjer sig mctcr över slätten vid Jårsjö. Berget ligger vid Järsjöplatåns förkastningslinje. Bland hällarna samladcs en gång "Roparna". Denna säregna religiösa grupp, som präglade det andliga livct i Närke vid 1800-talets min, fann här en gudstjänstlokal. Efter en stilla meditationstund bland hällarna - gärna med kaffekorg - fonsätter Du. Efter cirka 400 meter passerar Du försiktigt riksväg 52. I nästa korsning tar Du av till höger ut på en asfaltväg. Efter halvannan kilometer ligger på vänster sida om vägen flera lenag. Det bortersta av dessa är numera en intrcssant fågellokal t.. J -. Jarsjö MUar - fantasieggande mjlj6 skapad a~ mlandsisen. FågeUokalen Lertaget Det gamla lenaget, som ligger närmast kriminalvårdsanstalten. har ur ornitologernas synpunkt blivit mycket intressant under de senaste åren. Detla beror på all vegetationen brett ut sig över lenaget och all där under vissa perioder av året står vatten och därmed finns ett rikt insektsliv. Denna kombination. som är sällsynt i vårt lantbrukslandskap, har visat sig locka hit bland annat vadarfåglar och änder. Den lämpligaste tiden att studera fågellivet här är maj och augusti. Du trampar vidare. Mitt för Skofabriken Ymcr AB tar Du av till högcr och återvänder till turens utgångspunkt - Kurnla torg. D Frågor om färdtjänst? - Handikappassistenten svarar! Ring eller gör ett besllk hos Birgit Haggblad, Socialkontoret i Stadshuset., Information om färdtjänst A v handikappassisrenr Birgit Häggblm/ Rätt till färdtjänst Den som har stora svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel eller att förflytta sig på cgcn hand har enligt socialtjänsten ratt till färdtjänst. Svårigheterna kan bero på synnedsättning. rörelsehinder. astma. svåra allergier. hjärt- och kärlsjukdomar m m. Handikappen skall vara varaktigarner än tre månader - för alt ge rätt till färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte om man klarar att köra egen bil. Hur fungerar färdtjänsten? Färdtjänst söks hos kommunens handikappassistent. som träffas på telefon Handikappassistcntcn utfärdar en legitimationskort. som alltid bör finnas tillgängligt för att kunna visas upp för taxichauffören. På den utfärdade legitimationen finns angivet om resenären är berälligad till resa med följeslagare eller som ensam resenär. Gäller legitimationen för resa med följeslagare. så åker denne utan extra kostnad för den färdljänstbcrät tigade eller erläggandc av egen kostnad. När färdtjänst beviljats översänds kreditbeviscn per post. Kreditbcvisen måste medtagas vid varje resa. Med vissa intervaller sänds nya kreditbcvis till den färdtjänst berättigade. Färdtjänsten gäller för resa inom tre (3) mil. Dock skall alla kommunens färdtjänstberätligadc kunna resa till Öre bro via färdtjänst. Färdtjänst gäller inte för sådana resor som ersätts av försäkringskassan. t cx resor till läkare, sjukgymnast etc. Vid beställning av resor hos Taxi bör man tala om att beställningen avser färdtjänstresa. Detta är speciellt nödvändigt om man har rullstol som ska med. eller om man ska hämtas i bostaden. Kreditbeviset består av tre delar. Föraren är skyldig att. när beloppet är ifyllt. lämna en del till resenären som kopia och kvitto på erlagd avgift. Vid samåkning av två eller flera personer lill samma adress. skall etf kreditbcvis lämnas och chauffören skall markera att det gäller samåkning. Resenärens egen avgift är 30 % av taxameterbeloppet dock lägst 10 kronor. Riksfärdtjänst Genom riksfärdtjänsten ges möjlighet att åka färdtjänst över hela landet till ell pris motsvarande vad en 2:a klass järnvägsbiljctt kostar. Riksfärdtjänsten är till för den som är gravt handikappad och som har stora svårigheter att själv åka tåg eller buss längre sträckor. Resans längd måste vara minst tio (10) mit enkel resa eller måste förctagas med taxi hela resan för all räknas som riksfärdtjänst. Möjlighct finns all åka taxi hela vägcn ellcr att flyga. Dock måste - givetvis med hänsyn till resenärens handikapp - det billigaste färdmedlet alltid användas. Ansökan om riksfärdtjänst måste gäras i god tid. helst tre (3) veckor före planerad avresa. Ansökningsblankett rckvireras hos handikappassistrenten, telefon

9 Vinn på miljöfarligt avfall!? Av miljö- och hiilsoskyddschef Peter Erikss01l I de flesta hushåll förekommer avfall som kan klassas som miljöfarliga. Sådant avfall kräver speciell hantering. Det får inte läggas bland sopor eller spolas ner i avlopp. För att värna om miljön anordnar Kumla kommun en insamling av hushållens miljöfarliga avfall. Insamlingen kommer att äga rum under vecka ZO,dctvillsiigactcn 11-16maj Alla hushåll som under denna vecka lämnar miljöfarligt avfalliiii brandstationen eller till den ambulerande brandbilen deltar i en utlottning av 30 badlakan. Vilka avfall är miljmarliga? Avfallen kan indelas i grupperna: Oljor ocl! telfer Spillolja. smörjfcll eller liknande. Lösningsmedel Lacknafta (penseltväll, förtunning), linolja, terpentin, thinner. fotogen, bensin, etanol, metanol, aceton, trikloretylen m m. Bekämpfliflgsnledel Kasserade eller ofullständigt tömda förpackningar och sprayflaskor. Färger eller lacker Flytande rester av färg eller lack. Fasta färg- eller lack rester med pigment baserade på metallerna antimon. bly, kadmium, kobolt. krom, kvicksilver. mangan. tenn. zink. Lim Flytande limresler och kasserat lim av tvåkomponentstyp eller lim som innehåller fenoler. Sura eller alkalishl produkter Syror eller alkalier (t ex lut, kaustiksoda. ammoniak). Dags all kontrollera skap och förtid! K vicksill'er Batterier, instrument, reläer. barometrar. termometrar etc innehållande kvicksilver. Betrakta allt avfall som miljöfarligt, om du är osäker på vad det innehåller! Var lämnas avfallet efter insamlingen? Miljöfarligt avfall från hushåll kan Du lämna vid brandstationen. Västra Drottninggatan 8. Mindre mängder tas emot av miljö- och hätsoskyddsnämnden. Stadshuset. Batterier lämnas i speciella insamlingsställ, som bland annat finns i affärer. där man säljer batterier. Bilbaueriet kan Du för det mesta lämna där Du köper nytt batteri. Det kan också lämnas till brandstationen. Läkemedelsrester tas emot av apoteket. Välkommen att lämna Ditt avfall! Gör Din insats för en renare kommun! Tider och uppställningsplatserdrb för brandbilen vecka 20. ~e '.. MAndag den 11 maj Kumlaby skola Ö DrOllnlnggatan, öster om Kungsvagen Tisdag den 12 mal Infarten till Bondgårds galan Frögatan-Västra Ban gatan Onsdag den 13 maj kogsbacken-Köpmangalan Gamla vägen vid Oppegård II Torsdag den t4 maj ÅbytOfP, parltenogen vid BelaOlakapeOet t t.45 BrAndåsens handel Värmepumpobligatorisk anmälan I Kumlan nr informerade vi om det unika med värmepumpen. Den är nämligen både energisnål och miljö vänlig, bara den sköts rält så att det in te uppstår läckage. I Kumlan nr uppmanade vi också alla innehavare av värmepump au anmäla innehavet till miljö- och hälsoskyddskontoret. Då var anmälan frivillig. Nu har kommunfullmäktige beslutai att införa anmälningsplikt för värmepumpar. Det innebär att den som ska installera värmepump ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet med anläggningen påbörjas. Anmälningsplikten omfattar värmepumpar som utvinner värme ur mark, ytvauen eller grundvatten. Undantagna är alltså luftvärmepumpar. En av anledningarna till att anmäl Hagaskolan :1 Torgils väg-wallen stråles väg Fredag den 15 mej Ekebygatan-Lövegatan Kvarnlorp, Folkets hus Hällabronet, Affärsgatan t Romarebäckens skola Hedgalan t Gartzvl'tgeo-Gamla vägeo Lilrdag den 17 maj Torget. Kumla." " ".. " ningsptikt införs är att värmepumpens slangar innehåller vissa ämnen som vid oavsiktligt läckage förorenar omgivande mark och vatten. Därför är det viktigt med vissa skyddsavstånd till närliggande brunnar. Genom obligatorisk anmälan kan uppkomst av sanitära olägenheter förhindras. Anmälan görs till miljö- och hälsoskyddskantoret under adress Kumla kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box KUMLA. 17 III

10 UPPSLAGET - ett par sidor åt konsumenterna Pruta alltid nar Du köper gammal bi I! Testa en gammal bil innan Du skriver kontrakt! Köp den intc om den har SlOra rosiskador! Föreningsledare! Kom ihåg Ansökanom lokalt aktivitetsstöd senast 30 juni " Tipsen är hämtade UT boken "Billiga gamla bilar". som Konsumentverket och tidningen Vi bilägare ger ut. För en lekman är det nästan omöjligt an avgöra hur illa åtgången en gammal bil är och om priset är rimlige Med hjälp av "Billiga gamla bilar" kan man redan hemma vid köksbordet jämföra 42 olika bilmodeller från Dar beskrivs viktiga tekniska data för varje bil. de typiska felen för just dcn bilen och vilka delar som oftast ar angripna 3' rost. Rostangrepp är en avgörande faktor nar det gäller hur gammal en bil kan bli. För några årsmodeller anges inköpspris och försäkringskostnader liksom priser för reser'\'dclar och reparationsarbeten. Statistiska centralbyrån har räknat ut hur länge bilarna "över!c,"cr. Folksams krocksäkerhetspoäng avslöjar vilka som är trafikfarligas!. Bilarnas utrymmcn - kupe och bagagcutrymme - ar andra viktiga upplysningar. Bilägarnas egna omdomen om utseendc. prestanda och väghållning är också av stor betydelse. Boken finns hos kommunens konsumentvägledare i Stadshuset. Kumla. Den vita delen i tresetsblanketten skickas till ert distrikt- eller riksförbund. den gula delen skickas till park- och fritidskontoret. Bryt sammankomsterna efter 15 maj. Sammankomster under juni får las med vid nästa redovisning. Glöm inte ange rätt postgironummer. Kontrollera att alla uppgifter är rätt ifyllda. PARK- OCH FRlTIDSKONTORET Olycka med glaspiedestal En kub av spegelgla~blev för en tid se dan orsak till en otäck olycka. Spegelkuber har blivt mycket populara som blompiedestaler. Jngen t)cks ha tänkt på vad som kan handa om glaset går sönder. Nu I'amar k01/sumentverket för blompiedestaler av defllw typ. Olyckan inträffade när en elva rig flicka satt och balanserade på karmen till familjcns soffa. Hon förlorade balansen och föll handlöst mot spegelpiedestalen. Piedestalen gick sönder och glaset skar som spjut in i henne. Hon fick omfattande skador oeh fick genomgå flera svåra opcrationer. Det tog månader innan hon blev återställd. Spegelkuben består av enkelt spegelglas som hålls ihop av plasthörn. Det finns ingen stomme inne i kuben. Plasthörnen kan åstadkomma spänningar i glaset. som gör det extra känsligt. Kuberna säljs omontcradc. De finns idag i tusentals svenska barnfamiljers hem. Konsumentverket rekommenderar andra typer av glaskuber. Man kan \'älja en kub med stomme av I ex spånskiva eller en kub som är hoplimmad av dubbla glas med akrylfilm emcllan. Om kuben går sönder. håller akr)lfilmen ihop glaset så att det inle bildar knivliknande spetsar. (Råd & RiJIIllr 3 /987). Vill Du l'eta mera, tag komakt med koml111l1lel!s kollsumetl'ägledlliflg, rel 0/9-88 /06. Hundralappar att spara Ett bildäck kan skilja flera hundra kronor i pris hos olika försäljare, speciellt märkesdäcken. Detta visar en prisöversikt i Råd & Rön nr Vill Du vela mera om däck? Ta kontakt med kommunens konsumcntvägledare, tel

11 Kulturnämndens sommarprogram MUSIK Torsdllg 7 maj \'isbill Tllllangcns skola Kultur I skohln-projckt MUSIK I MÄSSEN Officersmässen Snnnahed 1.: Tor)'dag 7 maj MOlart ffi ffi Medlemmar ur Örebro Symfoniorkester Tudag 19 maj VirkOllSofrt l Wienerstll Kumla musl.ksii.liskap Lordag6jum Tradmonelll själlt'-j un i- linonde Onsdag 10 IUIII Kumlasjönt l galu och köpmannnförc:mngarna, regi Fredag 12 juiu Kumlasjiin Ungdomsmuslkfestl\'aJ I Flera ungdomsband. olika musikstilar. non-~lop M,dsommarafton TradItionellt ~I idsommllrlirande l Sannahed KUMLASJÖNT 1987 Kum/asjOn, varallricm onsdag ju/i-aug.u" kl f Programledare Sören Antonsson Husband Blöm Funge lokala anistcr och amatörer Programblad med vinstchans En Mstor~ artisi '-arjc gång Arrangor: kullumamnden. park och fnlldsnämndcn samt företag' kommunen Onsdag 8 Jul, Jcjll Sundström och Sltflln Demcrt Onsdug 12 Juli Cornelis Vr~swijk med musiker Omi/ag 5 augus/f E\"trt Ljusbcrg Onsdag 19 augus/l KumlasjÖDt med ICA Kvantums stora f)o"crken Fredag 12 mdj SCorband och Cum ~ ox 9-18j1l11l Cirkusskola l Kumlab} KULTURARRANGEMANG Tisdag 1111m HUSllren Hon Zt'llcrholm och LaSSl' Strömstedt Musik- och pralprogram Fredag 5 jm,; Kumtasjön Skola"sluln;ngsf~ Uppträdanden. '..v!lngar. dlsco Frin lj år Visste Du att Sverige förbrukar 1 miljon ton koksalt per år. Allt är importerat. Sverige förbrukar ton soda per år. Allt är importerat! Sverige förbrukar too miljoner torrbatterier per år. Alla är importerade! Sveriges behov av elektronikkomponenter importeras.?et tillverkas 2 miljoner par läderskor i Sverige medan det förbrukas 17 mil Joner par. Civil beredskap angår DigI Onsdag 17Ju.nI Cirkus Victoria l ÅbYlorp (prel) Torsdag 18jrmi Cirkusfestivaldag i Kumlaby Onsdag 14 JUIlI Kumlasjön UngdomsmusikftSlh-al Il Ungdomsband spelar oon-stop Turlista bokbussen maj-september 1987 Eneby 4/5,1/6-1018,7/9 Sånnersla' 11/5, Brånsla 11/5, ,1419 Byrsla 1815, ,2119 S:a Ekeby' 2515,29/ Omlasta 2515, /8,2819 Hjortsberga /8,2219 Vallersla 515,2/6. 30/6-1/9, 2919 Aala 12/ ,8/9 Be'ga 19/5, ,15/9 Brändåsefl' 1315, lqffi-12j8, 919 o,a 815, ,18/9 Nynas 21/ ,1110 Ekebyby ,1019 Frommesta 7/ , 17/9 Torsia 14/ ,2419 Ekeby , , 2718, 10/9 KvarnIarp 715, 21/5. 11/6, /B, 319 Förmiddagslur 20 21

12 Cirkus i Kumla Park- och fritidskontoret informerar ~ Duktiga amatörer från tidigare Cirkus i Kumla. För tredje året i rad får alla Kumlabarn chansen alt delta i cirkusskolan i Kumlaby. Nu kan vi faktiskt b6rja tala om tradition. Varje år utvecklas och förändras cirkusprojektct. l år kommer till exempel all planering att ske genom barnkulturcentrum Solkatten. En annan viktig förändring är alt vi i år kommer att samarbeta med Cirkus Victoria från Fjugesta. Det är cli samarbete som vi hoppas mycket av även för kommande år. Det blir alltså professionella cirkusar- KUMLA En blomstrande Ifommun lister som kommer att lära ut sina konster till Kumlabarnen. Samarbetet med studieförbunden. som påbörjades förra året, kommer att fortsäiia även i år. Studieförbunden stöttar oss i de verksamheter. som inte är så hårt cirkusanknurna, som exempelvis dans, musik och teater. Cirkusskolan kommer att äga rum mellan den 9 och l8 juni. Den stora festivaldagen blir alllså den 18 juni. Cirkus Victoria kommer då all ställa sitt cirkustält till projektets förfogande. D KUMLAHALLEN Sporthallen Under maj-augusti iir sporthallcn stängd. Evcntuella träningar förläggs till idrollshal1en Kumlaby SIMHALLEN Ordinarie iippethällande till dess Djupadalsba del ijppnar. OJUPADALSBAOET Telefon Vl( eller direktnummer Kassa Expedition Öppningsdalllm (se annons i lokalpressen) Öppettider Måndag-fredag Lördag-söndag Tisdag och fredag morgonbad &.30 Kassan sränger 30 tmnll/er före bad/idens slur. Provtagning för simmärken varjc dag Scrvering och kiosk öppna varje dag undcr badperioden. SIMSKOLOR Simundervisningen förläggs till Djupadalsbadct. Instruktion sker i tre olika simskolor undcr juni. juli och augusti. Varje simskola har två grupper varje vardag. dels klockan och dels 09.4Q-lO.20. Simskolan är i första hand avscdd för lekc simkunniga barn i skolåldern. l mån av plats kan även förskolebarn tas cmot. Anmälall till simskola sker genom anmälmngsblankett som delas ut i skolorna. Se ävcn anllons i lokalpressen. Nyhet tör säsongen: Vattenrutschbana 2x75 meter Badavgifter Vuxna Rabanhäftevuxna, 10 besök Barntom6år Ungdom t o m 16 år, studerande, 12: 1()(): fritt pensionärer. militärer 6:- Rabatthafte. 10 besök 50:- Säsongskort, familj 250:- Hyra av skåp 3:- Hyra av simdräkt 5:- Hyra av handduk 5:- Hyra av skåp, hel säsong 60:- Blankett för ansökan om familjekort kan under maj månad avhämtas i Kumlahal lens kassa. Fyll i blanketten och lämna Dill ansökan i god tid så an Ou harfamil jekortet när Djupadalsbadet öppnar. TENNISBANOR Tennisbanorna vid Kumlahal1en och Kumlaby skola får under sommarpcrioden disponeras kostnadsfritt. Bokning av lider skall dock ske på bokningslistor uppsatta på anslagstavla intill banorna. Tennisbanorna vid Länsmanskogen är öppna för spel under periodcn maj-septem~r. Bokning av tider görs vid tennisbanorna. Avgift be talas i samband med all nyckel avhämtas vid BP bensinstation. Östra DrOllninggatan 1. Tennisbanan I Kvarntorp är öppen undcr som marperioden. Avgift uttages. Bokning av tider sker på bokningslistor som finns uppsatta på anslagstavla intill banan. I'-IINIGOLFRANA VID KUMLASJON Banan öppnas den l juni och liar öppet vardagar kl samt lördag-söndag kl FRiTlOS OCII KVARTERSG ROAR Fritidsgårdarna Malmen och Tallängen samt kvartersgården i Sannahed är stängda från början maj till början september. Kumlaby fritidsgård är stängd under juli månad. Se vidare an slag på respektive gårdar

13 Gruppkorsband Museer Sannahed Pukestugan, Skomakarstugan och OIticersmassen ()ppet vaqe söndag under JUI'll-augusll kl Harderna LundmarXska skolan Visntng v8l]e söndag 14 junl-30 augusti Id och v8fje lisdag 16 JUI"ll- 25 augusti Id FÖf ytier1'9are upplysrtingar hånvtsas till kullurkontorel. le! eller Skoindustrimuseet Sveavägen 19, Kumla, har öppet dagligen melian klockan och För gruppbesok var god ring FRI ENTRE I Museet håller stängt 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingsthelgen och midsommarhelgen. - Välkommen till MIDSOMMARFEST i Sannahed Midsommarafton den 19 juni 1987 Klockan Midsommarstången reses av Kumla folkdansgille, därefter dans och le- - kar för barn och vuxna. Folkdanslag från Fredenkssund Grenadjärsextetten, teater, visning av konsthantverk, försäljning av hemslöjd, dans av Kumla folkdansgille. Servering av kaffe, saft, korv Chokladhjul, ponnyridnlng, boll och pilkastning FEST FÖR HELA FAMILJEN Du får träffa kycklingar, d ~. _-lta~u,,~_ lamm och kaniner.. -~I~ Fri entre

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se Färdtjänst Särskild kollektivtrafik Vellinge.se Vad är färdtjänst? Särskild kollektivtrafik Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras genom Lag om

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 INFORMATIONSBREV JUNI 2014 Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 Med anledning av de nya plan och bygglovsreglerna kommer här lite information angående de nya reglerna som träder i kraft den

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande Dp 1707 2009-04-14 Dnr 08:10104-BN 540 Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45 30 00 Färdtjänst i Luleå Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Återvinningsstation Ulvsjövägen/Ältavägen Detaljplan för del av Älta 10:1, korsningen Ulvsjövägen och Ältavägen, Älta, Nacka kommun.

Återvinningsstation Ulvsjövägen/Ältavägen Detaljplan för del av Älta 10:1, korsningen Ulvsjövägen och Ältavägen, Älta, Nacka kommun. 1 (5) Planbeskrivning Upprättad februari 2015 Dnr: KFKS 2014/846-214 Återvinningsstation Detaljplan för del av Älta 10:1, korsningen Ulvsjövägen och Ältavägen, Älta, Nacka kommun. Kartan visar områdets

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Res tryggt och smidigt med Flexlinjen

Res tryggt och smidigt med Flexlinjen Res tryggt och smidigt med Flexlinjen 2 HÄSSLÖ BÄCKBY RÅBY SKÄLBY ÖNSTA GRYTA FINNSLÄTTEN HACKSTA VALLBY SJÖHAGEN HAGA TUNBYTORP RÖNNBY VIKSÄNG Hälla köpcenter ROCKLUNDA SKILJEBO HAMRE BJURHOVDA BRANDTHOVDA

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm)

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) l 8331 JlJ\tagen av kornmwlfu1lmäktige den 19 oktober 1992 Laga kraft den 18 november 1992 DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Ett nödvändigt överskott 1981. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun

Ett nödvändigt överskott 1981. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Kumla bibliotek Ett nödvändigt överskott 1981 A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus Skolvägen 12 KUMLA tel 88190 Månd-fred 12-20 lörd 11-14 sönd 16 18 (Sommartid:

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Senast reviderad Färdtjänst

Senast reviderad Färdtjänst Senast reviderad 2017-02-06 Färdtjänst Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr P 5065-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr P 4148-13, se

Läs mer