Fysisk planering - svårt, tidskrävande men nödvändigt. Kumla bibliotek. Ju" stijngt VISS reducenng av öppettiderna aven I juni och augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk planering - svårt, tidskrävande men nödvändigt. Kumla bibliotek. Ju" stijngt VISS reducenng av öppettiderna aven I juni och augusti"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBlIOTEK Folkets hus, SkotvAgen 12, Kumla lel Månd-lred Iörd 11-14, sönd SommaJt.Id:, jufii-31 augusti mind-fred 14-20, lord, sönd stängt Filialef HALLABROTIET Talläng&nS skola, lel TIsd onsdochlorsd 10-14, Julistlngt KUMLABY Kumlaby Centrum, Högstadieskolan. Korstagatan, tel SS 198 Mind 10-17, Usel onsd 10-19,lorsd Ju" stijngt VISS reducenng av öppettiderna aven I juni och augusti BIBUOTEKEN HALLER STANGT 1 maj, Kristi Hlmmelslärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, Annandag Pingsl och Midsommarafton. Torsd 30 apnl, onsd 27 maj (dag före Krisb Himmelsfärdsdag) och lorsd 18 Juni (dag löre Midsommarafton) stlling6f huvudbiblioteket och filialen i Kumlaby kl 17, filialen I HäJlabfottel kl 14. Fred 5 juni (dag IÖTe pingstallon) stänger hwudbibliotekel k117. Fr Om /Uni har biblioteken förlängd lånetid (SOMMAALÅN) till 1 seplember. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig u/givars: Kommunalrådet Sven-Ove Cederslrand Redaktion; Kommundirektör Thage Arvidsson Assislent Sigbrit Hägghult Postadress; BoK 17, KUMLA 2 SANNAHED Centrumhuset, tel Månd sd och fred Julistängt.4.SYTORP Posthuset, tel TISd fred Julistang! 'Besö/(sadress; Stadshuset, Kumla torg Telefon: 019/BB 100 (växel) Nästa nr utkommer början september 1987 Fysisk planering - svårt, tidskrävande men nödvändigt Av kommullalrt'1del Sven-Ove Ceders/rand En slor del av politikernas och tjimslcmimnens arbete består av att i olika skeenden planlägga arbeten som på kortare eller längre sikt ska komma till utförande. Bygga gator, lägga vatten- och a\ loppsledningar. el. fjimvärmc etc...etkar kanske inte sa komplicerat när det... ål kommer till utförande. Men dessförinnan har det pagalt en planenng med hänsyn till förutsättningar och möjligheter för att slutligt kunna genomföra arbetena vid rätt tidpunkt. till rätt storlek. och räu pris etc. Ett exempel pa det sa viktiga fysiska planarbetet är hur vi under början av 1970-talet planlade för en utb)ggnad av det så kallade Norra Mos-området väst och nordväst om \ägtorget i Kumla. De bedömningar som gjordes då förutsatte en utbyggnad i slutet av 1980-talet. Det vill saga en planeringstid om år. På grund av vikande befolkningstal för Kumla kommun och för länet som helhet får vi avvakt,l en byggstatl för området än i några r. Fysisk planering kan också vara en genomgång av redan befintliga områden. En sådant arbete har påbörjats för nordvästra delen av Kumla tätort. Där har vi börjat en noggrann planering och ekonomisk beräkning för ombyggnad av vatten- och avloppsledningar, som snart tjänat ut, för gator som behöver breddas eller i vissa fall göras smalare, då de enligt gamla planer från och 1930-talet gjorts onödigt breda. Genom avstyckningar från gamla Slora villaträdgårdar har ell omfattande förtätning av villabebyggelsen skett i nordvästra Kumla. Della har också inneburit en kraftigt ökad belastning pa saväl gator som vatten, avlopp och elnät. Planeringsprocessen kräver också all vi har ett bra kartunderlag med exakta angivelser för IOmtgränser, gatubredder m m. Det krävs också att vi tar hänsyn till vad som ytterligare behöver rymmas inom exempchis bostadsoolrmena i nordvästra Kumla, i form av grönomraden, butiker. barnstugor, skolor. kollektivtrafik etc. För att kunna bedöma hela Kumla och for all kunna arbeta fortare i vissa moolem gör vi specifika planeringsprogram för exempelvis våra grönomraden och parker. När vi sedan påbör Jar ett planarbcte kan vi till denna genomgång foga den speciella planering som redan finns. Till exempel ett park- och grönområdesprogram. Genom au på detta sätt utnyttja redan utförd planering vinner vi mycket tid. En arbete av den art som vi ovan beskrivit är tidskrävande och i många stycken både komplicerat och omfattande. Med ett finare ord kallas det infrastruktur. Det är den strukturen som gör Sverige till en av de ledande nationerna i vii riden och som i många stycken gör att vår industri och vån samhällsliv fungerar så bra som det gör. I Kumla drar vi vart stra till stacken för ett effektivare och bättre samhälle. Det är verkligen inte lätt att med 3

3 enkla ord skriva om den fysiska planeringen och allt arbete den innebär. Det vore lättare att få peka på ett antal byggnadsobjekt, som startats för atl lätta på den stora bostadsbristen i Kumla, oeh som också är ett inslag i den fysiska planeringen. Men inte heller detta är något som är lätt, Det finns ett flertal bostadsbyggen som är klara att starta, men höga kostnader. lånebestämmelser och andra förtretliga problem lägger i flera fau hinder i vägen. Förhoppningsvis ska dock nagra större bostadsbyggen starta inom Vi bygger vidare... Inom barnomsorgen 4 Den enskildes ställning och inflytande Alla som bor så att de berörs aven plan eller av ett beslut om tillstånd ska ha samma ställning som sakägare. Medborgarnas inflytande under planeringsprocessen ska förbättras. Komkort. l dagarna ska före della Älvbro skofabrik utmed Fabriksgatan i Kumla kunna börja byggas om till bostäder. då frågan om lån m m äntligen har lösts. Något som ingen planering i världen kan klara är vädrets makter. Vi går nu mot den skönare och varmare delen av året. Vi får hoppas att det blir både sol och regn i lagom mängder. Med den förhoppningen vill jag önska alla Kumlabor och alla våra tillfälliga "sommargäster" en skön och trivsam sommar. D Fyra nya barnstugor hittills under En i Ekeby. två i Hagaområdet och en iden före dena Oppegårdsaffären. Hit till Baldergatan har också den tidigare fritidsavdelningen inom området fiyttat. Ytterligare en ny avdelning planeras i Hällabrottet och en öppen förskola i gamla Kyrkskolan, Kumla. Förskole- och fritidshemsverksamhet Under tiden fram till 1991 byggs daghem och familjedaghem ut med cirka 300 platser. Tre öppna förskolor är planerade. Antalet deltidsgrupper utökas efter behov. Från och med 1991 skall vi kunna erbjuda förskola och fritidshem till samtliga barn i åldern 1,5-7 år, vars föräldrar har behov av detta. Bättre kvalitet idelvis ny organisation är en viktig målsänning i det övergripande program som utarbetats inom förskole- och fritidshemsverksamheten. En nyhet är eftermiddagshemmet ien av barackerna vid Fylsta skola. Personalen är en viktig faktor inom allt service- ochomsorgsarbete. Den planerade utbyggnaden kommer an kräva utökning med en 70-tal väl utbildade förskollärare, barnskötare etc. Att bygga lagligt - med eller utan lov A \I stadsarkitekt KUr! Larsson Nya bygglagar Från och med den 1 juli 1987 gäller en ny plan- oeh bygglag. PBL. Den ersätter nuvarande byggnadslagen och byggnadsstadgan. Dessutom tillkommer en naturresurslag, NRL. och lag om cxploateringssamvcrkan. ESL Tillsammans utgör dessa lagar eh av de största refurmpaket som behandlats av riksdagen. Förväntningarna är stora. Många tror att man nu får bygga lite hur som helst och lite vad som helst utan lov. Så är inte fallet! Ntlgra större förändringar avseende krav på byggnadslov ~ som heter "bygglov" efter l juli är det inte fråga om. Syfte - ansvar och befogenhet De nya lagarnas syfte är i första hand förenkling oeh anpassning till praxis. Till detta kommer decentralisering. större vikt vid planering oeh genomförande, lokal anpassning av tillståndsplikten samt hushållning med mark, vatten och andra naturresurser. Besluten om markanvändning och byggande ska fatlas så nära de berörda som möjligt. Såväl kommunen som byggherren får ökade befogenheter och ansvar. För ~tl få et! äldre hus all fungera kan del ofta räcka med en enklare upprustning och inre ombyggnad. munen måste i fortsättningen kunna motivera sina beslut tydligare. Den enskildes handlingsmöjligheter förstärks. En fastighetsngare kan i fler situationer än tidigare få ersättning för skada orsakad av kommunala beslut. Ansvar som byggherre Som byggherre måste Du i större utsträckning än tidigare ta ansvar för alt byggnaden fyller kraven samt genom egen kontroll se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna. Byggnadsnämnden har möjlighet att anpassa sin granskning och besiktning efter byggherrens kompetens. Lokal anpassning Bygglovplikten kan genom nya PBL varieras mer än tidigare. Den kan såväl begränsas som utökas genom kom~ munala beslut. De lokala förutsiittningarna påverkar om en tänkl åtgärd ska prövas. Efter en formell procedur 5

4 '. "0... För all b)ggil I cgen regi kril"s noggrann pljnc ring och stora msatser AlliI urbel$uppglflcr kall man mte göra själ- En del fiir miln mil,' goril, I ej( \ \IS och el. kan exempelvis bygglovbefrielse inforas för kompletteringsåtgarder for enoch tvåbostadshus. fritidshus. industribyggnader m m. Samtidigt kan bygglov införas för annars inte lovpliktiga åtgärder. Till exempel att bygga om och till inom ett värdefullt kulturlandskap. En och tvåbostadshus Vad får man konkret göra med sin villa oeh sin tomt? Som tidigare krävs det bygglov för att uppföra byggnader göra tillbyggnader hell eller till viss delta i anspråk el 6 '. ler inreda byggnader för väsentligt annat ändamal an det senaste användningssattet eller för vilket bygglov har lamnats avsevän påverka byggnaders planlösning göra ändringar som berör konstruktion av de bärande delarna installera eller väsentligl ändra eldstäder. rbkkanaler, ventilation. vallenförsörjlling. avlopp (krävs ej där dct är fråga om egen VA~anläggning). För en- och tvåbostadshus - ej grupphus - finns vissa undantag. Kompletteringsbyggnader, så kallade friggebodar m m på max 10 m l kom mer aven i fortsättningen att vara bygglovbefriade. Skillnaden är att man även fär bygga närmare tomtgränsen än 4.5 m om man får grannes medgivande. Friggebodar får dock inte sättas upp på byggnadsfri mark (punktprickad mark) eller på annat sätt i strid mot dctaljplan utan bygg 10\. Fortfarande gäller också att man utan bygglov får mala om en- och tvåbostadshus även inom omnjden med detaljplan. om byggnadens karaktär genom byte av fiirg inte ändras väsentligt. Nytt är atl inre åtgärder - dock ej ändrad användning - samt mindre lillbyggnader till en- och tvåbostadshus är undantagna bygglovplikt om fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. Tillbyggnaden får dock inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4.5 meler. utan grannes medgivande. Samlad bebyggelse är, utöver tätar tema, även bybildningar som Folkatorp. Örsta och Frommesta. En samlad bebyggelse utgörs av hus. där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg. parkmark eller dylikt. En mindre tillbyggnad får givetvis inte vara så stor att den dominerar den ursprungliga byggnaden. Föreskrifter även vid undantag från bygglovplikt Även om bygglov inte krävs är det viktigt att tänka på att lagar och föreskrifter ändå gäller och att de måste följas. Om Du exempelvis bygger till Ditt hus på landct - utanför sandad bebyggelse Företagare ~Fnggebodcn- som forrrådshus Io!ier Dcs\iuhga problem där det ej är bygglovpliktigt - måste bland annat säkerhets-o energi- och utformningsbestämmelser beaktas. På samma sätt som dct kan bli påföljder om Du bygger utan lov - svartbyggekan byggnadsnämnden ingripa om lagar och föreskrifter inte följs vid ett ej lovpliktigt bygge. Om nagot skulle hända byggnadcn kan frågan om gällande föreskrifter är uppfyllda även tas upp av försäkringsbolag. Råd och information Planerar Du en ny-o eller tillbyggnad: kontakta stadsarkitektkomoret i ett tidigl skede för att få råd och information om vad som gäller. 1 Stadshuset kommer det att finnas broschyrer och informationsmatcriai som mer i detalj förklarar den nya plan- och bygglagen och vad som gäl ler inom de olika delarna av kommu nen. Hör av Dig till stadsarkitektkontoret. Birgitta Andersson, telefon ser till att Du får lala med ratt person. Eller varför inte göra ett besök på vårt kontor i Stadshuset vid Torget. Du iir välkommen att rådgöra om Dina speciella byggfrågor. O Söker Du mark, för att bygga? Söker Du nya lokaler? Ring , Thage Arvidsson 7

5 Vi bygger för framtiden Av stadsbygglladschef Bo Örregren Fd Älvbro skofabrik. Byggs om till flerbostadshus med ca 30 lägenheter med bostadsrätt. Byggstart l:a halvårel1987. Kv Falken, bebyggs med ca 75 hyreslägenheter. Byggstart senast 1990, eventuellt redan hösten Kv Byggmästaren. Beräk nad byggstart 2:a halvåret HSB bygger ca 50 lägenheter med bostadsrätt. Efterfrågan och behov Efterfrågan på bostäder i Kumla är för närvarande stor. Cirka 850 personer söker lägenhet och i kommunens tomtkö finns 70 intresserade. Av dc 850 som söker lägenhet är det cirka 170 som nu bor i allnan kommun. Övriga bor redan i kommunen. Knappt hälften av dc som söker lägenhet bor idag i annan lägenhet medan drygt 130 bor i småhus. Nästan 140 av de sökande bor hos sina föräldrar medan cirka 90 saknar bostad. Det är de två senast nämnda grupperna - tillsammans 230 personer - som visar hur många nya lägenheter som efterfrågas. Om övriga får ny bostad lämnar de i sin tur en lägenhet eller ett småhus till förfogande för annan bostadsbehövande. Av de 850 söker 500 lägenhet om l eller 2 rum och kök. Cirka 250 vill ha 3 rum och kök medan end<lst cirk<! 80 söker lägenhet som är 4 rum och kök eller större. En bostadssökande kan framföra önskemål om var i kommunen han eller hon vill bo. Cirka 50 sökande efter- frågar lägenhet på Kjellingatan, Prästgårdsskogen respektive Kvarnparken. Mest efterfrågad är lägenhet i kvarteret Sparven vid korsningen Kvarngatan-Stenevägen. Drygt 80 har anmält intresse för sådan lägenhet. Cirka 50 sökande har meddelat att de inte vill bo i Kumlaby. Bygga nytt För att kunna uppfylla ställda önskemål måste vi bygga nya bostäder. Det är inte alls många år sedan det fanns tomma lägenheter i Kumla kommun. Detta upplevdes då som ett stort problem, vilket lett til1 vissa tveksamheter att starta nya stora bostadsprojekl. Ovan redovisade siffror visar klart all behov av nya bostäder finns. Kommunen försöker därför aktivt få igång så många bostadsbyggnadsprojekt som möjligt. Bostadsförsörjningsprogram Kommunens planer finns presenterade i bostadsförsörjningsprogram för perioden Programmet an- A o rn~ o o c Korsta byar - by till salu!? Tomterna i Korsta byar har haft strykande åtgång. ÄrDu intresserad? Hör av Dig omgående titi fastighetsassistent Ulla James, tel vx. Kanske en chans... FASTIGHETSKONTORET Kv Bankiren. Befintliga hus rives och ersättes med nya med ca 20 hyreslägenheter. Byggstart hösten I Kv Skräddaren. reservområde. En bebyggelse om ca 60 lägenheter kan komma att uppföras under början av 1990-talel. Påbyggnad av Konsumhuset med ca 25 lägenheter. Byggstart

6 Posten flyttar A v postmästare Jan SOflnerstedt Modell av Korsta byar, etapp l. togs av kommunfullmäktige i april Bostadsförsörj ningsprogrammet innehåller totalt cirka 500 lägenheter under perioden Dessutom anges reservobjekt i slutet av perioden om cirka 100 lägenheter. Erfarenheterna visar alt förskjutningar ofta uppstår i bostadsproduktionen. Det är många intressen som ska bevakas, när nya lägenheter ska byggas. En betydelsefull intressent är staten, som via länsbostadsnämnden ska bevilja förmånliga statliga lån, vilket är en förutsättning för att över huvud taget kunna bygga nya bostadshus. I de fall kommunen inte äger marken, k<ln kommunen inte ensam besluta om tidpunkt för byggstart. Under 1988 beräknas området vid Willengatan, det sista området inom Kumlaby, att tas i anspråk för bebyggelse. Kommunens bostadsstiftelse har planer på att där bygga en första etapp om eirka 60 lägenheter. Vad gäller småhus beräknas byggstart för minst 20 sådana i det nya området Korsta byar, söder om Kumlaby skola. HSB räknar också med att bygga tolv småhus i Romarebäcken i Häl- 10 labrottet. Byggstart beräknas också under våren 1988 för Clt nytt småhusområde i Äbytorp. Under femårsperioden kommer utbyggnaden av Korsta byar att fortsätta. Detta gäller även villabebyggelsen i Äbytorp. Det kommer också att finnas möjlighet att bygga småhus i Sannahed. Friliggande villor på strötomter beräknas tillkomma med 15 hus per lir under femårsperioden. Reservobjekt för småhus, som eventuellt kan bli aktuellt under slutet av perioden, är området öster om Mossbanetorget. De tider som anges i bostadsförsörjningsprogrammet är tidpunkter för byggstart av respektive projekt. Byggtiden varierar givetvis beroende på projektets storlek men i genomsnitt kommer inflyttning att kunna ske cirka ett år efter byggstart. Många projekt iir alltså aktuella. Kommunen arbetar för högtryck för <lit de flesta av dessa ska kunna starta enligt tidsplanerna. Av erfarenhet vet vi doek att vissa tidsförskjutningar kommer att ske. Med eller utan förseningar - faktum kvarstår - Vi bygger för framtiden. O Allt sedan jag tillträdde tjänsten som postmästare i Kumla har man diskuterat var Posten bör ligga. Många har ansett att Posten ska ligga sa centralt som möjligt. Man ska kunna besöka Posten i samband med alt man utträttar andra ärenden. Andra har varit oroliga för att kvarteren väster om järnvägen kommer att tappa lite av liv och rörelse, 0111 Posten flyttar till centrum. Slutresultatet av diskussionerna har i någon mån blivit en kompromiss. Nya lokaler I mitten av november kommer Postens nya kassaexpedition att vara klar för invigning. Den kommer att ligga i kvarteret Guldsmeden vid Hagendalsviigen. Postlokalen disponerar 420 m 2 av bottenplanet i HSB:s fina terrasshus. Det kommer att finnas två entreer, en från Hagendalsvägen oeh en från Domusparkeringen. Boxanläggningen kommer att inrymma 129 postboxar och vara belägen i anslutning till cntren från Domusparkeringen. Service i nya och gamla lokaler Våra kunder har länge frågat efter ett kösystem med nummerlappar. På nya Posten kommer vi att få nummerlappsystem, så att kunden slipper att hamna i 'fel kö". En nyhet blir en speciell upplysnings- kassa där man i lugn och ro kan reda ut lite mer komplicerade ärenden. Posten kommer att behålla alla utrymmen i den gamla postlokalen. En liten del av den gamla kassaexpeditionen kommer att vara kvar. Där är tänkt att vi i första hand ska serva företagen. Öppettiderna kommer all anpassas efter firmornas behov. Det kommer alltså att vara öppet morgon och kväll. Många pensionärer i Kumla bor väster om järnvägen. En del har varit oroliga för att Posten flyttar fram till centrum. Men ingen behöver vara orolig. Den som har svårt att ta sig till nya Posten kommer att kunna sköta sina in- och utbetalningar vid Skolvägen 3 även i fortsättningen - ta ut pensionen, betala räkningar m m. I den nya organisationen kommer vi att ha ett avhiimtningsområde. Det vill säga att paket, värdeförsändelser m m ska hämtas vid nya Posten, Hagendalsvägen. Endast de kunder som hyr postbox vid Skolvägen kommer att kunna hämta sina försändelser där. Inom Posten hoppas vi alt den nya organisationen kommer alt passa våra kunder, såväl privatpersoner som företag. Vi hoppas också att Ni som kunder kommer att trivas på nya Posten vid Hagendalsvägen. l mitten av november hälsar vi Välkomna till HagCl/d(j/svägcn! D Friskvårdscentralen, Djupadalsbadet har sommarstängt från 20 maj-26 augusti. 11

7 På upptäcktsfärd i Kumlabygd Av kulliirelief Mats RUllerillg En av de bästa säuen att lära känna Din bygd är att använda cykel. I Kumlabygden är detta ovanligt lätt att genomföra. Vår kommun är till ytan relativt liten och vägarna är lättrampade. Med tanke på dessa fakta har kulturförvailningen sammanställt cykelguider för olika delar av kommunen. Cykelguiderna finns tillgängliga bland annat på biblioteket. I Kumlan nr 2 har vi under tidigare år presenterat tre cykelturer. Åf 1984 presenterades turen Hardcmo-Bränd <'Isen cyklade vi Hörsla-Tiiby Kullkyrkan-Mosås och 1986 turen Blacksta-Sannahed~Hjortsberga. I della nummer bekantar vi oss med tucon RÖS8Vi-Jä.-sjö hällar Turen är kort och lättcyklad via Rösavi och Järsjö hällar. Den är totalt 15 km och går mestadels på grus\ägar men ä\en på asfallerade vägar. För den medhavda kaffekorgen är Järsjö hällar den bästa rastplatsen. Om Du startar på Kumla torg. cyklar Du först söderut på Köpmangatan. Du passerar flera järnvägsspår. När Du kommer fram till Viagatan tar Du av till vänster vid industrierna Skofabriken Vmer AB och Engmo dun AB. Följ vägen drka 2,5 km och Du passemr riksväg 52 vid Björka byggmaterial AB. Var extra försiktig vid denna passage! Du fortsätter rakt fram, passerar Ivå korsningar och når fram til! byn Rösavi. O Kumla -.., RÖ5avi bygra\ rau Alldeles innan Du cyklar in på bygatan kan Du på vänster sida se bygravfältet. Del är delvis bevuxet med resliga björkar. och är överväxt med ett tjockt grästäcke. Det är cirka 8Ox60 meter stort och ligger på en låg moränrygg i hagmark. Där finns ett 25-tal fornlämningar i form av runda stensällningar S-Il meter i diameter och 2-5 decimeter höga. Gravfältct är troligcn från yngre järnåldern, det vill säga efter Kristi födelsc. Gravfältet visar att här har funnits bebyggelse i förhistorisk tid och atl Rösavi antagligen kan ses som en dottert l I I ~ UrspTUlIgliga '"Risavidhi"l dagelis öppna landskap by till dcn öster härom liggande "urbyn" Rala. Gravfält finns annars i Kumlabygden på ett halvdussin ställen. I västra Kumla finns dock endast della i Rösavi by. Rösavi by Du är inne i Rösavi by. Det första Du ser är fönnodligen det stora odlingsröset. som inte är äldre än från början av 1900-talct. och som inte alls har något all göra med bynamnct Rösavi. Man anser istället att namnet härrör från det fornsvenska ordet "Risavidhi", som man tror betyder "den risiga skogen". Rösavi by är en "radby av riksintresse" och är en av Närkes kulturhistoriskt mest intressanta byar. Fem gärdar ligger i en nord-sydlig rad öster om gatan på den gamla byns plats. Den enda byggnaden väster om bygatan är ett gammalt knuttimrat brygghus....,... Flera av husen är av äldre datum och några har inte Oyttats ur sina lägen se dan början av 1800-talet. Här finns exempel på traditionell byggnadskonst både från tidigt 1800-tal och från sekelskiftet. Bygatan löper på en låg åsbildning och leder söderut till några av de ut Oyuadc gårdarna. Marken är till största delen uppodlad. Endast ett mindre skogsområde finns i väster. Åkrarna ligger dels i direkt anslutning lill re spektive fastighct och dels i långsmala tegar i sydväst. Efter besöket i Rösavi vänder Du och cyklar tillbaka till det närmaste vägskälet. Där tar Du av till vänster (vägskylt; Hallsberg 5 km). Håll vänster de närmaste vägskälen tills Du efter eirka en km t<lr till höger vid ett rött hus med skylt "Bageriråvaror". Eftcr 500 meter på denna väg kommcr Du fram till ytterligare ett vägskäl, där Du tar \ '2 13

8 till höger för att så småningom komma fram till en asfaltväg - gamla E 3:an. Följ denna tills Du åtcrigen tar av till höger. men nu in på en grusväg (vägskylt; N Järsjö). Efter cirka 600 meter på denna väg kommer Du till en M skylt på vänster sida om vägen. Stanna här! Järsjö hällar 8 ligger på höger sida om vägen uppe j skogen. Hällarna ligger nära vägen och är relativt lättillgängliga. Järsjö hällar utgör en intressant geologisk formation. Intressanta är hällarnas glattslipade stötsidor mot norr liksom den samling flyttblock som förts hit av inlandisen. Under den senaste inlandsistiden gnuggadc isens moränspäckade botten hårt mot berggrunden. Särskill angripna och slipade blev de sluttningar som var vända mot det håll varifrån isen kom - stötsidorna. Järsjö hällar når upp till mer än 60 meter över havet och höjer sig mctcr över slätten vid Jårsjö. Berget ligger vid Järsjöplatåns förkastningslinje. Bland hällarna samladcs en gång "Roparna". Denna säregna religiösa grupp, som präglade det andliga livct i Närke vid 1800-talets min, fann här en gudstjänstlokal. Efter en stilla meditationstund bland hällarna - gärna med kaffekorg - fonsätter Du. Efter cirka 400 meter passerar Du försiktigt riksväg 52. I nästa korsning tar Du av till höger ut på en asfaltväg. Efter halvannan kilometer ligger på vänster sida om vägen flera lenag. Det bortersta av dessa är numera en intrcssant fågellokal t.. J -. Jarsjö MUar - fantasieggande mjlj6 skapad a~ mlandsisen. FågeUokalen Lertaget Det gamla lenaget, som ligger närmast kriminalvårdsanstalten. har ur ornitologernas synpunkt blivit mycket intressant under de senaste åren. Detla beror på all vegetationen brett ut sig över lenaget och all där under vissa perioder av året står vatten och därmed finns ett rikt insektsliv. Denna kombination. som är sällsynt i vårt lantbrukslandskap, har visat sig locka hit bland annat vadarfåglar och änder. Den lämpligaste tiden att studera fågellivet här är maj och augusti. Du trampar vidare. Mitt för Skofabriken Ymcr AB tar Du av till högcr och återvänder till turens utgångspunkt - Kurnla torg. D Frågor om färdtjänst? - Handikappassistenten svarar! Ring eller gör ett besllk hos Birgit Haggblad, Socialkontoret i Stadshuset., Information om färdtjänst A v handikappassisrenr Birgit Häggblm/ Rätt till färdtjänst Den som har stora svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel eller att förflytta sig på cgcn hand har enligt socialtjänsten ratt till färdtjänst. Svårigheterna kan bero på synnedsättning. rörelsehinder. astma. svåra allergier. hjärt- och kärlsjukdomar m m. Handikappen skall vara varaktigarner än tre månader - för alt ge rätt till färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte om man klarar att köra egen bil. Hur fungerar färdtjänsten? Färdtjänst söks hos kommunens handikappassistent. som träffas på telefon Handikappassistcntcn utfärdar en legitimationskort. som alltid bör finnas tillgängligt för att kunna visas upp för taxichauffören. På den utfärdade legitimationen finns angivet om resenären är berälligad till resa med följeslagare eller som ensam resenär. Gäller legitimationen för resa med följeslagare. så åker denne utan extra kostnad för den färdljänstbcrät tigade eller erläggandc av egen kostnad. När färdtjänst beviljats översänds kreditbeviscn per post. Kreditbcvisen måste medtagas vid varje resa. Med vissa intervaller sänds nya kreditbcvis till den färdtjänst berättigade. Färdtjänsten gäller för resa inom tre (3) mil. Dock skall alla kommunens färdtjänstberätligadc kunna resa till Öre bro via färdtjänst. Färdtjänst gäller inte för sådana resor som ersätts av försäkringskassan. t cx resor till läkare, sjukgymnast etc. Vid beställning av resor hos Taxi bör man tala om att beställningen avser färdtjänstresa. Detta är speciellt nödvändigt om man har rullstol som ska med. eller om man ska hämtas i bostaden. Kreditbeviset består av tre delar. Föraren är skyldig att. när beloppet är ifyllt. lämna en del till resenären som kopia och kvitto på erlagd avgift. Vid samåkning av två eller flera personer lill samma adress. skall etf kreditbcvis lämnas och chauffören skall markera att det gäller samåkning. Resenärens egen avgift är 30 % av taxameterbeloppet dock lägst 10 kronor. Riksfärdtjänst Genom riksfärdtjänsten ges möjlighet att åka färdtjänst över hela landet till ell pris motsvarande vad en 2:a klass järnvägsbiljctt kostar. Riksfärdtjänsten är till för den som är gravt handikappad och som har stora svårigheter att själv åka tåg eller buss längre sträckor. Resans längd måste vara minst tio (10) mit enkel resa eller måste förctagas med taxi hela resan för all räknas som riksfärdtjänst. Möjlighct finns all åka taxi hela vägcn ellcr att flyga. Dock måste - givetvis med hänsyn till resenärens handikapp - det billigaste färdmedlet alltid användas. Ansökan om riksfärdtjänst måste gäras i god tid. helst tre (3) veckor före planerad avresa. Ansökningsblankett rckvireras hos handikappassistrenten, telefon

9 Vinn på miljöfarligt avfall!? Av miljö- och hiilsoskyddschef Peter Erikss01l I de flesta hushåll förekommer avfall som kan klassas som miljöfarliga. Sådant avfall kräver speciell hantering. Det får inte läggas bland sopor eller spolas ner i avlopp. För att värna om miljön anordnar Kumla kommun en insamling av hushållens miljöfarliga avfall. Insamlingen kommer att äga rum under vecka ZO,dctvillsiigactcn 11-16maj Alla hushåll som under denna vecka lämnar miljöfarligt avfalliiii brandstationen eller till den ambulerande brandbilen deltar i en utlottning av 30 badlakan. Vilka avfall är miljmarliga? Avfallen kan indelas i grupperna: Oljor ocl! telfer Spillolja. smörjfcll eller liknande. Lösningsmedel Lacknafta (penseltväll, förtunning), linolja, terpentin, thinner. fotogen, bensin, etanol, metanol, aceton, trikloretylen m m. Bekämpfliflgsnledel Kasserade eller ofullständigt tömda förpackningar och sprayflaskor. Färger eller lacker Flytande rester av färg eller lack. Fasta färg- eller lack rester med pigment baserade på metallerna antimon. bly, kadmium, kobolt. krom, kvicksilver. mangan. tenn. zink. Lim Flytande limresler och kasserat lim av tvåkomponentstyp eller lim som innehåller fenoler. Sura eller alkalishl produkter Syror eller alkalier (t ex lut, kaustiksoda. ammoniak). Dags all kontrollera skap och förtid! K vicksill'er Batterier, instrument, reläer. barometrar. termometrar etc innehållande kvicksilver. Betrakta allt avfall som miljöfarligt, om du är osäker på vad det innehåller! Var lämnas avfallet efter insamlingen? Miljöfarligt avfall från hushåll kan Du lämna vid brandstationen. Västra Drottninggatan 8. Mindre mängder tas emot av miljö- och hätsoskyddsnämnden. Stadshuset. Batterier lämnas i speciella insamlingsställ, som bland annat finns i affärer. där man säljer batterier. Bilbaueriet kan Du för det mesta lämna där Du köper nytt batteri. Det kan också lämnas till brandstationen. Läkemedelsrester tas emot av apoteket. Välkommen att lämna Ditt avfall! Gör Din insats för en renare kommun! Tider och uppställningsplatserdrb för brandbilen vecka 20. ~e '.. MAndag den 11 maj Kumlaby skola Ö DrOllnlnggatan, öster om Kungsvagen Tisdag den 12 mal Infarten till Bondgårds galan Frögatan-Västra Ban gatan Onsdag den 13 maj kogsbacken-Köpmangalan Gamla vägen vid Oppegård II Torsdag den t4 maj ÅbytOfP, parltenogen vid BelaOlakapeOet t t.45 BrAndåsens handel Värmepumpobligatorisk anmälan I Kumlan nr informerade vi om det unika med värmepumpen. Den är nämligen både energisnål och miljö vänlig, bara den sköts rält så att det in te uppstår läckage. I Kumlan nr uppmanade vi också alla innehavare av värmepump au anmäla innehavet till miljö- och hälsoskyddskontoret. Då var anmälan frivillig. Nu har kommunfullmäktige beslutai att införa anmälningsplikt för värmepumpar. Det innebär att den som ska installera värmepump ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet med anläggningen påbörjas. Anmälningsplikten omfattar värmepumpar som utvinner värme ur mark, ytvauen eller grundvatten. Undantagna är alltså luftvärmepumpar. En av anledningarna till att anmäl Hagaskolan :1 Torgils väg-wallen stråles väg Fredag den 15 mej Ekebygatan-Lövegatan Kvarnlorp, Folkets hus Hällabronet, Affärsgatan t Romarebäckens skola Hedgalan t Gartzvl'tgeo-Gamla vägeo Lilrdag den 17 maj Torget. Kumla." " ".. " ningsptikt införs är att värmepumpens slangar innehåller vissa ämnen som vid oavsiktligt läckage förorenar omgivande mark och vatten. Därför är det viktigt med vissa skyddsavstånd till närliggande brunnar. Genom obligatorisk anmälan kan uppkomst av sanitära olägenheter förhindras. Anmälan görs till miljö- och hälsoskyddskantoret under adress Kumla kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box KUMLA. 17 III

10 UPPSLAGET - ett par sidor åt konsumenterna Pruta alltid nar Du köper gammal bi I! Testa en gammal bil innan Du skriver kontrakt! Köp den intc om den har SlOra rosiskador! Föreningsledare! Kom ihåg Ansökanom lokalt aktivitetsstöd senast 30 juni " Tipsen är hämtade UT boken "Billiga gamla bilar". som Konsumentverket och tidningen Vi bilägare ger ut. För en lekman är det nästan omöjligt an avgöra hur illa åtgången en gammal bil är och om priset är rimlige Med hjälp av "Billiga gamla bilar" kan man redan hemma vid köksbordet jämföra 42 olika bilmodeller från Dar beskrivs viktiga tekniska data för varje bil. de typiska felen för just dcn bilen och vilka delar som oftast ar angripna 3' rost. Rostangrepp är en avgörande faktor nar det gäller hur gammal en bil kan bli. För några årsmodeller anges inköpspris och försäkringskostnader liksom priser för reser'\'dclar och reparationsarbeten. Statistiska centralbyrån har räknat ut hur länge bilarna "över!c,"cr. Folksams krocksäkerhetspoäng avslöjar vilka som är trafikfarligas!. Bilarnas utrymmcn - kupe och bagagcutrymme - ar andra viktiga upplysningar. Bilägarnas egna omdomen om utseendc. prestanda och väghållning är också av stor betydelse. Boken finns hos kommunens konsumentvägledare i Stadshuset. Kumla. Den vita delen i tresetsblanketten skickas till ert distrikt- eller riksförbund. den gula delen skickas till park- och fritidskontoret. Bryt sammankomsterna efter 15 maj. Sammankomster under juni får las med vid nästa redovisning. Glöm inte ange rätt postgironummer. Kontrollera att alla uppgifter är rätt ifyllda. PARK- OCH FRlTIDSKONTORET Olycka med glaspiedestal En kub av spegelgla~blev för en tid se dan orsak till en otäck olycka. Spegelkuber har blivt mycket populara som blompiedestaler. Jngen t)cks ha tänkt på vad som kan handa om glaset går sönder. Nu I'amar k01/sumentverket för blompiedestaler av defllw typ. Olyckan inträffade när en elva rig flicka satt och balanserade på karmen till familjcns soffa. Hon förlorade balansen och föll handlöst mot spegelpiedestalen. Piedestalen gick sönder och glaset skar som spjut in i henne. Hon fick omfattande skador oeh fick genomgå flera svåra opcrationer. Det tog månader innan hon blev återställd. Spegelkuben består av enkelt spegelglas som hålls ihop av plasthörn. Det finns ingen stomme inne i kuben. Plasthörnen kan åstadkomma spänningar i glaset. som gör det extra känsligt. Kuberna säljs omontcradc. De finns idag i tusentals svenska barnfamiljers hem. Konsumentverket rekommenderar andra typer av glaskuber. Man kan \'älja en kub med stomme av I ex spånskiva eller en kub som är hoplimmad av dubbla glas med akrylfilm emcllan. Om kuben går sönder. håller akr)lfilmen ihop glaset så att det inle bildar knivliknande spetsar. (Råd & RiJIIllr 3 /987). Vill Du l'eta mera, tag komakt med koml111l1lel!s kollsumetl'ägledlliflg, rel 0/9-88 /06. Hundralappar att spara Ett bildäck kan skilja flera hundra kronor i pris hos olika försäljare, speciellt märkesdäcken. Detta visar en prisöversikt i Råd & Rön nr Vill Du vela mera om däck? Ta kontakt med kommunens konsumcntvägledare, tel

11 Kulturnämndens sommarprogram MUSIK Torsdllg 7 maj \'isbill Tllllangcns skola Kultur I skohln-projckt MUSIK I MÄSSEN Officersmässen Snnnahed 1.: Tor)'dag 7 maj MOlart ffi ffi Medlemmar ur Örebro Symfoniorkester Tudag 19 maj VirkOllSofrt l Wienerstll Kumla musl.ksii.liskap Lordag6jum Tradmonelll själlt'-j un i- linonde Onsdag 10 IUIII Kumlasjönt l galu och köpmannnförc:mngarna, regi Fredag 12 juiu Kumlasjiin Ungdomsmuslkfestl\'aJ I Flera ungdomsband. olika musikstilar. non-~lop M,dsommarafton TradItionellt ~I idsommllrlirande l Sannahed KUMLASJÖNT 1987 Kum/asjOn, varallricm onsdag ju/i-aug.u" kl f Programledare Sören Antonsson Husband Blöm Funge lokala anistcr och amatörer Programblad med vinstchans En Mstor~ artisi '-arjc gång Arrangor: kullumamnden. park och fnlldsnämndcn samt företag' kommunen Onsdag 8 Jul, Jcjll Sundström och Sltflln Demcrt Onsdug 12 Juli Cornelis Vr~swijk med musiker Omi/ag 5 augus/f E\"trt Ljusbcrg Onsdag 19 augus/l KumlasjÖDt med ICA Kvantums stora f)o"crken Fredag 12 mdj SCorband och Cum ~ ox 9-18j1l11l Cirkusskola l Kumlab} KULTURARRANGEMANG Tisdag 1111m HUSllren Hon Zt'llcrholm och LaSSl' Strömstedt Musik- och pralprogram Fredag 5 jm,; Kumtasjön Skola"sluln;ngsf~ Uppträdanden. '..v!lngar. dlsco Frin lj år Visste Du att Sverige förbrukar 1 miljon ton koksalt per år. Allt är importerat. Sverige förbrukar ton soda per år. Allt är importerat! Sverige förbrukar too miljoner torrbatterier per år. Alla är importerade! Sveriges behov av elektronikkomponenter importeras.?et tillverkas 2 miljoner par läderskor i Sverige medan det förbrukas 17 mil Joner par. Civil beredskap angår DigI Onsdag 17Ju.nI Cirkus Victoria l ÅbYlorp (prel) Torsdag 18jrmi Cirkusfestivaldag i Kumlaby Onsdag 14 JUIlI Kumlasjön UngdomsmusikftSlh-al Il Ungdomsband spelar oon-stop Turlista bokbussen maj-september 1987 Eneby 4/5,1/6-1018,7/9 Sånnersla' 11/5, Brånsla 11/5, ,1419 Byrsla 1815, ,2119 S:a Ekeby' 2515,29/ Omlasta 2515, /8,2819 Hjortsberga /8,2219 Vallersla 515,2/6. 30/6-1/9, 2919 Aala 12/ ,8/9 Be'ga 19/5, ,15/9 Brändåsefl' 1315, lqffi-12j8, 919 o,a 815, ,18/9 Nynas 21/ ,1110 Ekebyby ,1019 Frommesta 7/ , 17/9 Torsia 14/ ,2419 Ekeby , , 2718, 10/9 KvarnIarp 715, 21/5. 11/6, /B, 319 Förmiddagslur 20 21

12 Cirkus i Kumla Park- och fritidskontoret informerar ~ Duktiga amatörer från tidigare Cirkus i Kumla. För tredje året i rad får alla Kumlabarn chansen alt delta i cirkusskolan i Kumlaby. Nu kan vi faktiskt b6rja tala om tradition. Varje år utvecklas och förändras cirkusprojektct. l år kommer till exempel all planering att ske genom barnkulturcentrum Solkatten. En annan viktig förändring är alt vi i år kommer att samarbeta med Cirkus Victoria från Fjugesta. Det är cli samarbete som vi hoppas mycket av även för kommande år. Det blir alltså professionella cirkusar- KUMLA En blomstrande Ifommun lister som kommer att lära ut sina konster till Kumlabarnen. Samarbetet med studieförbunden. som påbörjades förra året, kommer att fortsäiia även i år. Studieförbunden stöttar oss i de verksamheter. som inte är så hårt cirkusanknurna, som exempelvis dans, musik och teater. Cirkusskolan kommer att äga rum mellan den 9 och l8 juni. Den stora festivaldagen blir alllså den 18 juni. Cirkus Victoria kommer då all ställa sitt cirkustält till projektets förfogande. D KUMLAHALLEN Sporthallen Under maj-augusti iir sporthallcn stängd. Evcntuella träningar förläggs till idrollshal1en Kumlaby SIMHALLEN Ordinarie iippethällande till dess Djupadalsba del ijppnar. OJUPADALSBAOET Telefon Vl( eller direktnummer Kassa Expedition Öppningsdalllm (se annons i lokalpressen) Öppettider Måndag-fredag Lördag-söndag Tisdag och fredag morgonbad &.30 Kassan sränger 30 tmnll/er före bad/idens slur. Provtagning för simmärken varjc dag Scrvering och kiosk öppna varje dag undcr badperioden. SIMSKOLOR Simundervisningen förläggs till Djupadalsbadct. Instruktion sker i tre olika simskolor undcr juni. juli och augusti. Varje simskola har två grupper varje vardag. dels klockan och dels 09.4Q-lO.20. Simskolan är i första hand avscdd för lekc simkunniga barn i skolåldern. l mån av plats kan även förskolebarn tas cmot. Anmälall till simskola sker genom anmälmngsblankett som delas ut i skolorna. Se ävcn anllons i lokalpressen. Nyhet tör säsongen: Vattenrutschbana 2x75 meter Badavgifter Vuxna Rabanhäftevuxna, 10 besök Barntom6år Ungdom t o m 16 år, studerande, 12: 1()(): fritt pensionärer. militärer 6:- Rabatthafte. 10 besök 50:- Säsongskort, familj 250:- Hyra av skåp 3:- Hyra av simdräkt 5:- Hyra av handduk 5:- Hyra av skåp, hel säsong 60:- Blankett för ansökan om familjekort kan under maj månad avhämtas i Kumlahal lens kassa. Fyll i blanketten och lämna Dill ansökan i god tid så an Ou harfamil jekortet när Djupadalsbadet öppnar. TENNISBANOR Tennisbanorna vid Kumlahal1en och Kumlaby skola får under sommarpcrioden disponeras kostnadsfritt. Bokning av lider skall dock ske på bokningslistor uppsatta på anslagstavla intill banorna. Tennisbanorna vid Länsmanskogen är öppna för spel under periodcn maj-septem~r. Bokning av tider görs vid tennisbanorna. Avgift be talas i samband med all nyckel avhämtas vid BP bensinstation. Östra DrOllninggatan 1. Tennisbanan I Kvarntorp är öppen undcr som marperioden. Avgift uttages. Bokning av tider sker på bokningslistor som finns uppsatta på anslagstavla intill banan. I'-IINIGOLFRANA VID KUMLASJON Banan öppnas den l juni och liar öppet vardagar kl samt lördag-söndag kl FRiTlOS OCII KVARTERSG ROAR Fritidsgårdarna Malmen och Tallängen samt kvartersgården i Sannahed är stängda från början maj till början september. Kumlaby fritidsgård är stängd under juli månad. Se vidare an slag på respektive gårdar

13 Gruppkorsband Museer Sannahed Pukestugan, Skomakarstugan och OIticersmassen ()ppet vaqe söndag under JUI'll-augusll kl Harderna LundmarXska skolan Visntng v8l]e söndag 14 junl-30 augusti Id och v8fje lisdag 16 JUI"ll- 25 augusti Id FÖf ytier1'9are upplysrtingar hånvtsas till kullurkontorel. le! eller Skoindustrimuseet Sveavägen 19, Kumla, har öppet dagligen melian klockan och För gruppbesok var god ring FRI ENTRE I Museet håller stängt 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingsthelgen och midsommarhelgen. - Välkommen till MIDSOMMARFEST i Sannahed Midsommarafton den 19 juni 1987 Klockan Midsommarstången reses av Kumla folkdansgille, därefter dans och le- - kar för barn och vuxna. Folkdanslag från Fredenkssund Grenadjärsextetten, teater, visning av konsthantverk, försäljning av hemslöjd, dans av Kumla folkdansgille. Servering av kaffe, saft, korv Chokladhjul, ponnyridnlng, boll och pilkastning FEST FÖR HELA FAMILJEN Du får träffa kycklingar, d ~. _-lta~u,,~_ lamm och kaniner.. -~I~ Fri entre

Bostadsbrist! Kumla bibliotek

Bostadsbrist! Kumla bibliotek Bostadsbrist! Kumla bibliotek Av kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Sommartid: 1juni-31 aug månd-fred

Läs mer

Våga se framåt. Kumla bibliotek

Våga se framåt. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vuxenavd, 2 tr, tel 019-88190 Barnavd, by. tel 019-88189 Utställningshall, bv Måndag-torsdag 12-20 Fredag 12-18 SANNAHED Lördag

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~ Marknaden styr ~p~;~~äckbiblioteken!.~ A v kom/11/1f1alrtulel Svell-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK ~ Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla " Vuxenavd. 2 tr., lel. 019-588190 Barnavd. bli. lel. 019-58 8189 Utställningshall

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

Under knapphetens kalla stjärna

Under knapphetens kalla stjärna Kumla bibliotek Under knapphetens kalla stjärna A v kommunalrddet Sven-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 019n09 80 vx, efter vx stängd 709 86 Öppet: l juni-31 aug månd-fred

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<.

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<. Kumla bibliotek Kumla - Al' kommunalrådet Nils Nyström uppmärksammad idrottsort HUVUD81BLlOTEK Folkeu hus. Skolvägen 12. KUMLA Oppc:l Vardagar kl 12-20. lördagar kl 11-14, söndagar kl 16-18 (Jum-augu.su):

Läs mer

Nya problem kräver nya lösningar

Nya problem kräver nya lösningar Nya problem kräver nya lösningar A I' kommlmo{råd Sven-Ove Cederstrand Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBUOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 lörd 11-14, sönd 16-18 filialer;

Läs mer

Kumla är bra...! Upptäck biblioteken! Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse!

Kumla är bra...! Upptäck biblioteken! Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse! Upptäck biblioteken! Öppettider: HUVUBIBlIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12. Kumla Vuxenavd 2 tr.. tel. 019-58 81 90 Barnavd by., tel. 019-58 8189 Utställningshall bl,'. Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag

Läs mer

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Av kommunalrådet Nils Nyström HUVUDBIBLIOTEK Folkets [lus Skolvägen 12. KUMlA. tel O19171f') 80 Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20. /ordag söndag Jliingl Fr o ffi

Läs mer

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Av kommunalrådet Nils Nyström Många människor tycker om att läsa. Men det är inte så många som lycker om att läsa statistik, Men ibland

Läs mer

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun Kumla bibliotek Oppetlider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvagen 12. KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 Iörd 11-14, sönd 16-18 Fllialer HALLABROTTET Tallängens skola. lel 724 13 TlSdl0-14 onsd och tofsd

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Ordförandeskifte Kumla bibliotek

Ordförandeskifte Kumla bibliotek Ordförandeskifte Kumla bibliotek Av kommunalrådet Sven-Ove CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 709 80 VlI.. efler VA stängn 709 86 Månd-fred 12-20. lord 11-14 sond

Läs mer

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

FOLKFEST PÅ NYKVARNS- DAGEN!

FOLKFEST PÅ NYKVARNS- DAGEN! NR 2 JUNI 2012 FOLKFEST PÅ NYKVARNS- DAGEN! TEMA: NYA ÖVERSIKTS PLANEN SOMMAR I FOLK- PARKEN SAMRÅD OM VÅRT NYA CENTRUM TUTAN JUNI 2012 Åke Andersson, Harald Holm och Östen Norlén leder allsången i Folkets

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer

1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana

1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel 88190 Månd-fred 12-20, lörd 11-14, sond 16-18 FIlialer; HALLABROTIET Tallängens skola, lel 724 13 Tisd 10-14, ensd och torsd

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 2/2004. Europaparlamentsval. sid 4-7. Bredband i Kumla kommun sid 9. Fira midsommar i Sannahed sid 23

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 2/2004. Europaparlamentsval. sid 4-7. Bredband i Kumla kommun sid 9. Fira midsommar i Sannahed sid 23 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 2/2004 Europaparlamentsval sid 4-7 Bredband i Kumla kommun sid 9 Fira midsommar i Sannahed sid 23 En epok går i graven I år skulle Yxhult AB ha firat 125

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003 Skogstorpsskolan sid 4-5 Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11 Nyårsfirande sid 12 Våga förändra Det huvudsakliga arbetet som heltidsarvoderad politiker

Läs mer

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun Kumla bibliotek Arbetslösheten vårt största hot A v kommunalrddet Sven-Ove Cedersrrand Öppettider: HUVUDBIBUOTEK FoI

Läs mer