praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat Stiftelser och fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat 2005-05-02 Stiftelser och fonder"

Transkript

1 praktikan Stiftelser och fonder Stiftelser och fonder Christina Gotting Sveriges Frikyrkosamråd

2 praktikan Stiftelser och fonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Stiftelselagen 1 2. Innebörden av begreppet stiftelse 1 3. Skillnad mellan stiftelse och fond 2 4. Stiftelseurkunden 3 5. Förvaltning 3 6. Tillsynsregler 4 7. Styrelse och eventuella styresmän 4 8. Stiftelseformens användbarhet 5 9. Skatteregler för stiftelser Arvsskatt och gåvoskatt Deklarationsplikt 9

3 1 Stiftelselagen Stiftelselagen tillkom 1994 och trädde i kraft 1 januari, (Finns i FAR:s samlingsvolym under avsnittet bolag, föreningar, stiftelser m.m.). Alla stiftelser omfattas av stiftelselagen med undantag för: - Anslagsstiftelser - Pensionsstiftelser (regleras i Tryggandelagen) - Personalstiftelser 2 Innebörden av begreppet stiftelse En stiftelse bildas genom att någon genom ett förordnande (testamente, gåvobrev eller liknande) förklarar att han för ett visst ändamål vill skapa en varaktig och bestående självständig förmögenhet som han tillskjutit själv att förvalta enligt ett bestämt ändamål. Ändamålet måste anges med sådan grad av bestämdhet att det går att verkställa. En stiftelse är en juridisk person och har ingen ägare (huvudmän) och inga medlemmar. Det finns i huvudsak två typer av stiftelser. Avkastningsstiftelser som tillgodoser sitt syfte genom att ur den löpande avkastningen ge bidrag till destinatärkretsen (potentiella mottagare av bidrag). Rörelsedrivande stiftelser som i regel tillgodoser sitt syfte genom att utöva näringsverksamhet. För att en stiftelse med denna status som självständig juridisk person skall uppkomma måste vissa kriterier vara uppfyllda: I stiftelseförordnandet anger stiftaren ändamålet. Detta måste vara preciserat, så att det går att utföra eller att någon utomstående kan avgöra om ändamålet uppfyllts. För ändamålet ska ett skriftligt förordnande stiftelseförordnande - upprättas. Det ska vara undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Ett giltigt testamente godtas som ett stiftelseförordnande. Av förordnandet bör framgå syftet, hur verksamheten skall bedrivas samt destinatärerna, d.v.s. vilka som skall främjas av stiftelsen och på vilket sätt detta skall ske. Ändamålet skall vara varaktigt. Den för stiftaren avsedda egendomen måste vara avskild, d.v.s. rättsligt ha överförts från stiftaren till stiftelsen. Ett bildande av en stiftelse är oåterkalleligt. 1

4 3 Skillnad mellan stiftelse och fond I många församlingars räkenskaper på separata konton finns ofta flera olika fonder, t.ex. Don Ators fond för understöd åt behövande. Trots att det benämns fond kan det dock innebära att det borde betraktas och redovisas som en självständig juridisk person. För att kunna avgöra detta måste man titta på urkunden (testamentet, gåvobrevet o.dyl). Skäl som kan tala för att det är fråga om en stiftelse - Föreskrift om dels ett bestämt ändamål för egendomen, dels att egendomen skall hållas avskild från mottagarens förmögenhet, - föreskrift om att den som mottagit egendomen endast får använda avkastningen för det bestämda ändamålet, - föreskrift om att egendomen skall bilda en stiftelse/fond och eller att medlen skall förvaltas under en namngiven beteckning eller - om mottagaren är en juridisk person t.ex. en ideell förening, kommun eller församling och det för egendomen bestämda ändamålet faller utanför det ändamål den juridiska personen för egen del skall främja. En donator behöver inte ha föreskrivit att det skall bildas en stiftelse för att en stiftelse skall anses ha bildats. Det är tillräckligt att det går att tolka donatorns vilja så att det objektivt sett uppfyller kraven för en stiftelsebildning. Skäl som kan tala för att det inte är fråga om en stiftelse - föreskrifter saknas om ändamål och förvaltning, - föreskrift om att den donerade egendomen skall användas omedelbart eller under en kort tid, - om mottagaren är en juridisk person t.ex. en församling och det för egendomen bestämda ändamålet sammanfaller med det ändamål den juridiska personen för egen del skall främja. I vissa fall har dock den som fått motta egendomen t.ex. en församling valt att bilda en stiftelse trots att det saknades skäl som talade för att en stiftelse skulle bildas. I sådana fall anses det ändå vara en stiftelse. I de fall det är en fond som kan redovisas i församlingens räkenskaper föranleder detta inte några extra formaliteter. Församlingens styrelse har givetvis ansvar för att det finns täckning för fondens behållning, sådan den 2

5 under sin egen rubrik redovisas i bokslutet samt att varken kapital eller avkastning används för annat ändamål än donator föreskrivit. 4 Stiftelseurkunden Urkunden måste enligt lag uppfylla vissa minimikrav: stiftelsens namn och dess ändamål, villkoren för understöd från stiftelsen när sådant är åsyftat, hur styrelsen skall se ut, var styrelsen skall ha sitt säte samt hur revision skall ske. Kompletta stadgar bör därutöver innehålla föreskrifter om hur ofta styrelsen skall sammanträda, hur beslut fattas, hur ordföranden utses, vilka som får företräda stiftelsen och teckna dess firma, Ändring av stiftelsens ändamål samt upplösning av stiftelsen får endast ske efter inhämtande av tillstånd från Kammarkollegiet s.k. permutation. Beslut om upplösning kan enligt stiftelselagen 6 Kap 5 dock i undantagsfall ske utan särskilt tillstånd. Bestämmelser i stadgarna om upplösning av stiftelsen är inte giltigt. 5 Förvaltning Donatorn kan också i gåvobrev eller testamente föreskriva att fonden med särskilt namn skall ställas under förvaltning av en egen styrelse och i övrigt ge anvisningar motsvarande minimikraven för vad en stiftelses stadgar måste innehålla. I detta fall uppstår en stiftelse oberoende av om donatorn/stiftaren själv nominerat ledamöterna i styrelsen eller föreskrivit att exempelvis församlingsstyrelsen skall utse fondstyrelsen. Stiftelsen kan ha en egen förvaltning och därmed en egen styrelse eller ha s.k. anknuten förvaltning. Vid anknuten förvaltning är det en juridisk person som handhar stiftelsens angelägenheter. Styrelsen eller förvaltaren ansvarar för att föreskrifterna i stadgarna följs. Stadgar för stiftelsen bör upprättas och lämpligen innehålla följande uppgifter: - stiftelsens namn - stiftelsens bakgrund - stiftelsens ändamål - av vem en styrelseledamot eller förvaltaren utses eller entledigas och hur styrelsen ska vara sammansatt - styrelsens beslutförhet - hur stiftelsens firma ska tecknas - hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad - var stiftelsen ska ha sitt säte - räkenskapsår - revision 3

6 Styrelsen eller förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordandet och stadgarna följs om det inte strider mot stiftelseförordnandet. 6 Tillsynsregler Stiftaren kan i förordnandet bestämma att stiftelsen inte skall stå under offentlig tillsyn. Tillsynsmyndigheten - normalt länsstyrelsen - kan då endast ingripa om stiftelsen inte följer stiftelselagens bestämmelser om årsredovisning eller revision. Om inte förordnandet innehåller ett sådant undantagande står stiftelsen - utom vissa speciella typer - automatiskt under tillsyn av länsstyrelsen. Om stiftelsen är bokföringsskyldig innebär då skyldighet att, inom sex månader från det styrelsen tillträtt, hos länsstyrelsen anmäla stiftelsen och lämna uppgifter om styrelsen samt att varje år sända in årsredovisning inom sex månader från räkenskapsårets slut. Hos varje länsstyrelse förs ett register över alla där anmälda stiftelser. Man kan vid anmälan begära fastställelse av stadgarna, men det är inte något krav att så sker, även om anmälningsplikt föreligger. En fond som tillkommit genom testamente till en församling med föreskrift om särskild förvaltning etc. kan, som beskrivits ovan, bli betraktad som en stiftelse. Därmed är den underkastad anmälningstvånget om inte testator tänkt på att föreskriva undantag från tillsyn. Länsstyrelsen kan i vissa fall befria stiftelsen från kravet på tillsyn. I synnerhet gäller detta små stiftelser, där tillgångarna understiger 10 basbelopp. 7 Styrelse och eventuella tillsynsmän Den första styrelsen utses vanligen av stiftaren själv. Stadgarna kan föreskriva att styrelsen själv får besluta om ändring i sammansättningen eller utökning av styrelsen. Där kan också bestämmas att styrelsen skall utses eller kompletteras/ändras genom beslut av någon eller några institutioner eller personer. Ofta är det styrelsen för någon förening eller församling som utser stiftelsens styrelse. Om stiftaren räknar med att stiftelsen kommer att ha kapital och verksamhet av större omfattning, kan det ofta vara lämpligt att i stadgarna ge föreskrift om förvaltare, som då även kan vara en juridisk person. Se vidare under avsnittet förvaltning. 4

7 8 Stiftelseformens användbarhet Om någon önskar donera pengar eller annan egendom med tanken att avkastningen skall användas till något särskilt ändamål är stiftelsen ofta en lämplig form. Sådana stiftelser, bildade av enskilda donatorer, är också mycket vanliga. När en donator vill anförtro åt en redan existerande förening att förvalta pengarna för det avsedda ändamålet (om ändamålet är närliggande föreningens ändamål), är det oftast tillräckligt att bestämma om en fondavsättning utan att en stiftelse bildas. Stiftelsen kräver ju särskilda räkenskaper, protokollföring och årsredovisningar. Genom att bilda en stiftelse kan donatorn dra försorg om att några för det åsyftade ändamålet särskilt intresserade personer i egenskap av styrelse får ta hand om pengarna och speciellt arbeta för ändamålsbestämmelsens förverkligande. Detta kan gälla även om stiftelsen knyts till exempelvis någon enskild församling, som då lämpligen utses som förvaltare. Stiftelseformen kan också användas för att skapa ett samarbetsorgan, genom vilket exempelvis ett flertal församlingar eller samfund kanaliserar insatser för något gemensamt ändamål. En särskild typ av stiftelser är pensionsstiftelser. Pensionsstiftelser kontrolleras av finansinspektionen, som också behandlar s.k. personalstiftelser. För dessa stiftelsen gäller Tryggandelagen. 9 Skatteregler för stiftelser För ideella föreningar som tillämpar öppet medlemskap gäller särskilda skatteregler (normalt är man skattebefriad för sin egentliga verksamhet) så snart föreningen huvudsakligen har ett allmännyttigt eller kulturellt ändamål och använder avkastningen av sina tillgångar för att förverkliga detta syfte. För mera detaljer om detta se kap 11. För stiftelser däremot gäller ytterligt restriktiva regler i fråga om de ändamål, som skall fullföljas för att en stiftelse skall vara skatteprivilegierad. Helt skattebefriade är allmänna pensionsfonder och pensionsstiftelser (som dock betalar avkastningsskatt), likaså kommunala donationsfonder. Vissa namngivna stiftelser (finns i en särskild uppräkning i skattelagstiftningen) samt vissa personalstiftelser (de som till enda ändamål har att ge bidrag till arbetslösa, sjuka eller olycksdrabbade) behöver endast skatta för näringsverksamhet. Stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål (främja försvaret eller vård och uppfostran av barn, syssla med hjälpverksamhet, stödja undervisning eller utbildning m.m.) är också de begränsat skattskyldiga. 5

8 Dessa bestämmelser tillämpas i praxis strängt av skattemyndigheterna. Man håller mycket strängt på den genom riksskatteverkets tillämpningsföreskrifter etablerade tumregeln att en stiftelses inkomster genom avkastning på stiftelsekapitalet skall i genomsnitt under en femårsperiod till minst 80 % användas för det i stadgarna angivna, skatteprivilegierade ändamålet. En stiftelse måste dock alltid betala skatt för inkomst av fastighet och inkomst av rörelse. I övrigt är dessa stiftelser fria från inkomstskatt. De slipper betala skatt bl. a. för avkastning på kapital, den vanligaste inkomstkällan för stiftelser. Beträffande förmögenhet överstigande kr hänförlig till skattepliktig rörelse skall även förmögenhetsskatt erläggas. För vissa fastigheter kan även statlig fastighetsskatt utgå. Stiftelser som inte i sina stadgar har den skattebefriade ändamålsbestämmelsen får betala skatt på alla slags inkomster. Även förmögenhetsskatt uttas av sådana stiftelser. En stiftelse som uppfyller kravet i fråga om ändamålsbestämmelse men som inte kan visa att den genomsnittligt, utslaget över en femårsperiod, använt 80 % av sin avkastning för det stadgeenliga ändamålet, beskattas. Förmögenhetsskatt utgår med 1,5 promille på den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger kr. En stiftelse är skattskyldig bara för inkomst av näringsverksamhet som utgör förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (rörelse) och inkomst av näringsfastighet och näringsbostadsrätt, om stiftelsen uppfyller tre krav: Ändamålskravet Verksamhetskravet och Fullföljdskravet Det innebär att sådana stiftelser inte är skattskyldiga för räntor, utdelningar eller kapitalvinster. Övriga stiftelser är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att dessa beskattas för kapitalavkastning, realisationsvinster och förmögenhet samt inkomst av näringsverksamhet. Ändamålskravet Stiftelsen skall till huvudsakligt ändamål att - vård och uppfostran av barn - främja rikets försvar 6

9 - hjälpverksamhet bland behövande (akut hjälpbehov, leva på existensminimum) - utbildning och undervisning - vetenskaplig forskning - nordiskt samarbete Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer. Verksamhetskravet Stiftelsen skall i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoses ett eller flera av ovanstående ändamål. Med uteslutande eller så gott som uteslutande menas att stiftelsen till ca minst ca 90 % måste främja något av nämnda ändamål. Om så inte är fallet är stiftelsen obegränsat skattskyldig. Fullföljdskravet Stiftelsen skall, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar Detta har tolkats som att minst ca % av nettoavkastningen (räntor och utdelningar med avdrag för administrations- och förvaltningskostnader) måste användas, i genomsnitt under en 5-årsperiod, till det kvalificerade ändamålet. Om användningen av nettoavkastningen är lägre blir stiftelsen skattskyldig för all inkomst. Nettoavkastningen utgörs av räntor och utdelningar efter avdrag för vissa förvaltnings- och administrationskostnader exempelvis, depåavgift, bankavgift och viss del av kostnader för bokföring och revision. Viss del av administrationskostnaderna t ex styrelsearvode, telefon, lokalhyra, löner till anställda, kan också efter skälig fördelning dras av vid beräkning av nettoavkastningen. En fördelningsgrund kan vara arbetsinsats som direkt är kopplad till fullföljande av ändamålet i förhållande till total arbetsinsats. Kostnader som uppstår för att stiftelsen ska kunna uppfylla sitt ändamål tex. annons med uppmaning att söka bidrag ur stiftelsen, styrelsens arbete med ansökningar men även viss del av bokföring och revision (fullföljdskostnader) beaktas inte när nettoavkastningen beräknas utan ses som ett kostnad för att fullfölja ändamålet och läggs således till de bidrag och anslag som stiftelsen lämnat. 7

10 Exempel på beräkning av nettoavkastning och användningsgrad Räntor och utdelningar Fullföljdskostnader etc t ex tidningsannons, del av styrelsearvode Förvaltning och administration t ex revision, kaptialförvärv, anställda, del av styrelsearvode etc. Redovisat resultat i bokföringen Utgivna anslag/stipendier Nettoavkastning Räntor och utdelningar Förvaltning och administration Summa nettoavkastning Använda medel Anslag/stipendier Fullföljdskostnader Summa använda medel Användningsgrad Använda medel = 88,6% Nettoavkastning I detta fall har man uppfyllt kravet på att använda minst 80 % av avkastningen. för stiftelseändamålet. 10 Arvsskatt och gåvoskatt I fråga om skatt på vad som tillfaller en stiftelse genom testamente gällde tidigare att testamentsmedel till en stiftelse som uppfyllde förutsättningarna för inskränkt inkomstskatteskyldighet enligt ovan var befriade från arvsskatt. 3 i arvs- och gåvoskattelagen (AGL) av år 1941 hade en utformning som inte helt överensstämde med 8

11 KL 53 1 mom. e.). För arvsskattebefrielse krävdes sålunda, enligt 3, att stiftelsen skulle ha "till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta". Observera att det inte finns något kommatecken efter ordet behövande. Det innebär att föremålen för stiftelsens vårdbefrämjande insatser måste vara både fattiga och ålderstigna eller sjuk/lytta. Genom lagändring 1981 utvidgades kretsen av arvsskattebefriade juridiska personer till att omfatta bl. a. trossamfund, församlingar och kyrkor. I samband därmed inrymdes även ytterligare en typ av stiftelse i skattefriheten. Det gäller sådana stiftelser som har nära anknytning till församlingar eller trossamfund. Fr.o.m slopas arvs- och gåvoskattelagen (AGL) och därmed blir alla gåvor till stiftelser skattebefriade. 11 Deklarationsplikt Även den skatteprivilegierade stiftelse som inte har någon inkomst av rörelse eller av fastighet, har enligt Lag om självdeklaration och kontrolluppgift skyldighet att senast den 2 maj varje år lämna s.k. särskild uppgift De icke skatteprivilegierade stiftelserna måste avge självdeklaration i vanlig ordning. 9

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

12 Sammanfattning av skatteregler för stiftelser

12 Sammanfattning av skatteregler för stiftelser 109 12 Sammanfattning av skatteregler för stiftelser 12.1 Skattskyldighet Stiftelser är enligt huvudregeln skattskyldiga för all inkomst och förmögenhet ( IL, SFL). Vissa stiftelser är inskränkt skattskyldiga.

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER

Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER Stiftelsen som juridisk form har gamla anor i Sverige. Under århundradens lopp har det anslagits betydande förmögenheter framför allt till förmån för sjuk- och fattigvård

Läs mer

8 september 2004 NR. 15/2004

8 september 2004 NR. 15/2004 8 september 2004 NR. 15/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Hantering av gåvor och stiftelser i samfällighet sid 2 I detta FörbundsInfo ges information om hantering av gåvor och stiftelser i samfällighet.

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning 18 februari 2011 Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan 15 oktober 2007 Antagen av Universitetsstyrelsen

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Svenska Islandshästförbundet Stiftelse. Ordförandemöte 24 november 2012

Svenska Islandshästförbundet Stiftelse. Ordförandemöte 24 november 2012 Svenska Islandshästförbundet Stiftelse Ordförandemöte 24 november 2012 Stiftelse Allmänt En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande 1 S T A D G A R F Ö R Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande Antagen av styrelsen 2015-11-23 och godkänd av Länsstyrelsen 2016-03-31 Ersätter tidigare version daterad 2011-03-23

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nr 8 februari Ändringar i stiftelselagen. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO

FÖRBUNDSINFO. Nr 8 februari Ändringar i stiftelselagen. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 8 februari 2010 Ändringar i stiftelselagen Riksdagen har beslutat om ändringar i stiftelselagen vilka trädde i kraft 1 januari 2010. Ändringarna innebär dels

Läs mer

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg 08-785 40 09 Datum Beteckning 2004-11-17 2062-04-74446 Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box 12315 102 28 STOCKHOLM Entledigande

Läs mer

Regler för hantering av stiftelser i Enköpings kommun

Regler för hantering av stiftelser i Enköpings kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Åsa Winkler och Dmitri Kristensson Regler för hantering av stiftelser i Enköpings kommun Beslutad av kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 16 maj 2016. Gäller för

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 3.17 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning

Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning 1(2) Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130358 Regionfullmäktige Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Att förvalta en stiftelse -ett stöd för styrelseledamöter och förvaltare

Att förvalta en stiftelse -ett stöd för styrelseledamöter och förvaltare Att förvalta en stiftelse -ett stöd för styrelseledamöter och förvaltare Titel: Författare: Att förvalta en stiftelse - ett stöd för styrelseledamöter och förvaltare. Tobias Sundberg, Nils Sandström och

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

4 Olika stiftelsetyper

4 Olika stiftelsetyper 33 4 Olika stiftelsetyper Enligt SL indelas stiftelserna i huvudsak i följande typer vanliga stiftelser insamlingsstiftelser kollektivavtalsstiftelser pensions- och personalstiftelser SL gäller för den

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

SiS arbetsgrupper. Medlemsmöte 25 november 2010

SiS arbetsgrupper. Medlemsmöte 25 november 2010 SiS arbetsgrupper Medlemsmöte 25 november 2010 Civilrätt 2 Stiftelselagen - nyheter per den 1 januari 2010 Registrering för alla stiftelser Mjuk övergång för äldre stiftelser som inte var registreringsskyldiga

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Ideell och allmännyttig förening

Ideell och allmännyttig förening Ideell och allmännyttig förening Ekonomisk förening AB Näringsverksamhet Risker Skattskyldig Medlems nytta Ideell och allmännyttig Båtklubb Styrelse ansvar Investeringar Lön Marina Moms Arvoden Medlemsavgifter

Läs mer

Lagrum: 8 kap. 2 och 10 kap. 6 inkomstskattelagen (1999:1229); 1 kap. 2 stiftelselagen (1994:1220)

Lagrum: 8 kap. 2 och 10 kap. 6 inkomstskattelagen (1999:1229); 1 kap. 2 stiftelselagen (1994:1220) HFD 2013 ref 28 Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Utgiven 2002 av Riksskatteverket Skattemyndigheten informerar Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun

Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun 2015-12-08 Dnr: KS2012/84 Kommunledningskontoret Handläggare: Åsa Winkler Regler för mottagande av donationer till Enköpings kommun Beslutad av kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 7 mars 2016. Reglerna

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 79

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 79 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 79 Målnummer: 5399-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-06-27 Rubrik: Lagrum: En av Uppsala universitet förvaltad stiftelse som främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Den 23 augusti 200l blev Trygghetsstiftelsen registrerad som kollektivavtalsstiftelse genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Den 23 augusti 200l blev Trygghetsstiftelsen registrerad som kollektivavtalsstiftelse genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län. Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelsen STIFTELSEFÖRORDNANDE Inledning I enlighet med förhandlingsprotokollet den 10 november 1989 och avtalet samma dag om trygghetsfrågor bildade staten samt

Läs mer

Tillämpning av de nya skattereglerna

Tillämpning av de nya skattereglerna Tillämpning av de nya skattereglerna 1 april 2014 De nya skattereglerna tillämpning Ingmarie Severien Peter Gärdin Joel Amram Brita Löfgren Lewin Lynda Ondrasek Olofsson och Gunnar Högberg, Skatteverket

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Stiftelser frågor om registrering och tillsyn, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 november 2008 Beatrice Ask Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 17

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 17 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 17 Målnummer: 231-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2001-02-05 Rubrik: Lagrum: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmännyttig stiftelse

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GENIUS UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GENIUS UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN GENIUS UPPSALA 1) Föreningens firma Genius Uppsala Föreningens firma är Genius Uppsala. 2) Föreningens ändamål Genius Uppsala är en ideell förening som har till ändamål att öka medvetenheten

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Information om gåvor

Information om gåvor Information om gåvor 2 Information för förmyndare GÅVOR TILL BARN I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan motta en gåva om han eller

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

4. Lagförslag i lagrådsremissen

4. Lagförslag i lagrådsremissen 4. Lagförslag i lagrådsremissen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Härigenom förskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229) 1 dels att 7 kap. 3 14 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

STIFTELSER. www.lansstyrelsen.se/skane

STIFTELSER. www.lansstyrelsen.se/skane STIFTELSER www.lansstyrelsen.se/skane Nya regler från den 1 januari 2010 Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för landets stiftelser. Ändringarna ska bland annat förbättra tillsynen över stiftelserna.

Läs mer