praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat Stiftelser och fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "praktikan Stiftelser och fonder Uppdaterat 2005-05-02 Stiftelser och fonder"

Transkript

1 praktikan Stiftelser och fonder Stiftelser och fonder Christina Gotting Sveriges Frikyrkosamråd

2 praktikan Stiftelser och fonder INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Stiftelselagen 1 2. Innebörden av begreppet stiftelse 1 3. Skillnad mellan stiftelse och fond 2 4. Stiftelseurkunden 3 5. Förvaltning 3 6. Tillsynsregler 4 7. Styrelse och eventuella styresmän 4 8. Stiftelseformens användbarhet 5 9. Skatteregler för stiftelser Arvsskatt och gåvoskatt Deklarationsplikt 9

3 1 Stiftelselagen Stiftelselagen tillkom 1994 och trädde i kraft 1 januari, (Finns i FAR:s samlingsvolym under avsnittet bolag, föreningar, stiftelser m.m.). Alla stiftelser omfattas av stiftelselagen med undantag för: - Anslagsstiftelser - Pensionsstiftelser (regleras i Tryggandelagen) - Personalstiftelser 2 Innebörden av begreppet stiftelse En stiftelse bildas genom att någon genom ett förordnande (testamente, gåvobrev eller liknande) förklarar att han för ett visst ändamål vill skapa en varaktig och bestående självständig förmögenhet som han tillskjutit själv att förvalta enligt ett bestämt ändamål. Ändamålet måste anges med sådan grad av bestämdhet att det går att verkställa. En stiftelse är en juridisk person och har ingen ägare (huvudmän) och inga medlemmar. Det finns i huvudsak två typer av stiftelser. Avkastningsstiftelser som tillgodoser sitt syfte genom att ur den löpande avkastningen ge bidrag till destinatärkretsen (potentiella mottagare av bidrag). Rörelsedrivande stiftelser som i regel tillgodoser sitt syfte genom att utöva näringsverksamhet. För att en stiftelse med denna status som självständig juridisk person skall uppkomma måste vissa kriterier vara uppfyllda: I stiftelseförordnandet anger stiftaren ändamålet. Detta måste vara preciserat, så att det går att utföra eller att någon utomstående kan avgöra om ändamålet uppfyllts. För ändamålet ska ett skriftligt förordnande stiftelseförordnande - upprättas. Det ska vara undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Ett giltigt testamente godtas som ett stiftelseförordnande. Av förordnandet bör framgå syftet, hur verksamheten skall bedrivas samt destinatärerna, d.v.s. vilka som skall främjas av stiftelsen och på vilket sätt detta skall ske. Ändamålet skall vara varaktigt. Den för stiftaren avsedda egendomen måste vara avskild, d.v.s. rättsligt ha överförts från stiftaren till stiftelsen. Ett bildande av en stiftelse är oåterkalleligt. 1

4 3 Skillnad mellan stiftelse och fond I många församlingars räkenskaper på separata konton finns ofta flera olika fonder, t.ex. Don Ators fond för understöd åt behövande. Trots att det benämns fond kan det dock innebära att det borde betraktas och redovisas som en självständig juridisk person. För att kunna avgöra detta måste man titta på urkunden (testamentet, gåvobrevet o.dyl). Skäl som kan tala för att det är fråga om en stiftelse - Föreskrift om dels ett bestämt ändamål för egendomen, dels att egendomen skall hållas avskild från mottagarens förmögenhet, - föreskrift om att den som mottagit egendomen endast får använda avkastningen för det bestämda ändamålet, - föreskrift om att egendomen skall bilda en stiftelse/fond och eller att medlen skall förvaltas under en namngiven beteckning eller - om mottagaren är en juridisk person t.ex. en ideell förening, kommun eller församling och det för egendomen bestämda ändamålet faller utanför det ändamål den juridiska personen för egen del skall främja. En donator behöver inte ha föreskrivit att det skall bildas en stiftelse för att en stiftelse skall anses ha bildats. Det är tillräckligt att det går att tolka donatorns vilja så att det objektivt sett uppfyller kraven för en stiftelsebildning. Skäl som kan tala för att det inte är fråga om en stiftelse - föreskrifter saknas om ändamål och förvaltning, - föreskrift om att den donerade egendomen skall användas omedelbart eller under en kort tid, - om mottagaren är en juridisk person t.ex. en församling och det för egendomen bestämda ändamålet sammanfaller med det ändamål den juridiska personen för egen del skall främja. I vissa fall har dock den som fått motta egendomen t.ex. en församling valt att bilda en stiftelse trots att det saknades skäl som talade för att en stiftelse skulle bildas. I sådana fall anses det ändå vara en stiftelse. I de fall det är en fond som kan redovisas i församlingens räkenskaper föranleder detta inte några extra formaliteter. Församlingens styrelse har givetvis ansvar för att det finns täckning för fondens behållning, sådan den 2

5 under sin egen rubrik redovisas i bokslutet samt att varken kapital eller avkastning används för annat ändamål än donator föreskrivit. 4 Stiftelseurkunden Urkunden måste enligt lag uppfylla vissa minimikrav: stiftelsens namn och dess ändamål, villkoren för understöd från stiftelsen när sådant är åsyftat, hur styrelsen skall se ut, var styrelsen skall ha sitt säte samt hur revision skall ske. Kompletta stadgar bör därutöver innehålla föreskrifter om hur ofta styrelsen skall sammanträda, hur beslut fattas, hur ordföranden utses, vilka som får företräda stiftelsen och teckna dess firma, Ändring av stiftelsens ändamål samt upplösning av stiftelsen får endast ske efter inhämtande av tillstånd från Kammarkollegiet s.k. permutation. Beslut om upplösning kan enligt stiftelselagen 6 Kap 5 dock i undantagsfall ske utan särskilt tillstånd. Bestämmelser i stadgarna om upplösning av stiftelsen är inte giltigt. 5 Förvaltning Donatorn kan också i gåvobrev eller testamente föreskriva att fonden med särskilt namn skall ställas under förvaltning av en egen styrelse och i övrigt ge anvisningar motsvarande minimikraven för vad en stiftelses stadgar måste innehålla. I detta fall uppstår en stiftelse oberoende av om donatorn/stiftaren själv nominerat ledamöterna i styrelsen eller föreskrivit att exempelvis församlingsstyrelsen skall utse fondstyrelsen. Stiftelsen kan ha en egen förvaltning och därmed en egen styrelse eller ha s.k. anknuten förvaltning. Vid anknuten förvaltning är det en juridisk person som handhar stiftelsens angelägenheter. Styrelsen eller förvaltaren ansvarar för att föreskrifterna i stadgarna följs. Stadgar för stiftelsen bör upprättas och lämpligen innehålla följande uppgifter: - stiftelsens namn - stiftelsens bakgrund - stiftelsens ändamål - av vem en styrelseledamot eller förvaltaren utses eller entledigas och hur styrelsen ska vara sammansatt - styrelsens beslutförhet - hur stiftelsens firma ska tecknas - hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad - var stiftelsen ska ha sitt säte - räkenskapsår - revision 3

6 Styrelsen eller förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordandet och stadgarna följs om det inte strider mot stiftelseförordnandet. 6 Tillsynsregler Stiftaren kan i förordnandet bestämma att stiftelsen inte skall stå under offentlig tillsyn. Tillsynsmyndigheten - normalt länsstyrelsen - kan då endast ingripa om stiftelsen inte följer stiftelselagens bestämmelser om årsredovisning eller revision. Om inte förordnandet innehåller ett sådant undantagande står stiftelsen - utom vissa speciella typer - automatiskt under tillsyn av länsstyrelsen. Om stiftelsen är bokföringsskyldig innebär då skyldighet att, inom sex månader från det styrelsen tillträtt, hos länsstyrelsen anmäla stiftelsen och lämna uppgifter om styrelsen samt att varje år sända in årsredovisning inom sex månader från räkenskapsårets slut. Hos varje länsstyrelse förs ett register över alla där anmälda stiftelser. Man kan vid anmälan begära fastställelse av stadgarna, men det är inte något krav att så sker, även om anmälningsplikt föreligger. En fond som tillkommit genom testamente till en församling med föreskrift om särskild förvaltning etc. kan, som beskrivits ovan, bli betraktad som en stiftelse. Därmed är den underkastad anmälningstvånget om inte testator tänkt på att föreskriva undantag från tillsyn. Länsstyrelsen kan i vissa fall befria stiftelsen från kravet på tillsyn. I synnerhet gäller detta små stiftelser, där tillgångarna understiger 10 basbelopp. 7 Styrelse och eventuella tillsynsmän Den första styrelsen utses vanligen av stiftaren själv. Stadgarna kan föreskriva att styrelsen själv får besluta om ändring i sammansättningen eller utökning av styrelsen. Där kan också bestämmas att styrelsen skall utses eller kompletteras/ändras genom beslut av någon eller några institutioner eller personer. Ofta är det styrelsen för någon förening eller församling som utser stiftelsens styrelse. Om stiftaren räknar med att stiftelsen kommer att ha kapital och verksamhet av större omfattning, kan det ofta vara lämpligt att i stadgarna ge föreskrift om förvaltare, som då även kan vara en juridisk person. Se vidare under avsnittet förvaltning. 4

7 8 Stiftelseformens användbarhet Om någon önskar donera pengar eller annan egendom med tanken att avkastningen skall användas till något särskilt ändamål är stiftelsen ofta en lämplig form. Sådana stiftelser, bildade av enskilda donatorer, är också mycket vanliga. När en donator vill anförtro åt en redan existerande förening att förvalta pengarna för det avsedda ändamålet (om ändamålet är närliggande föreningens ändamål), är det oftast tillräckligt att bestämma om en fondavsättning utan att en stiftelse bildas. Stiftelsen kräver ju särskilda räkenskaper, protokollföring och årsredovisningar. Genom att bilda en stiftelse kan donatorn dra försorg om att några för det åsyftade ändamålet särskilt intresserade personer i egenskap av styrelse får ta hand om pengarna och speciellt arbeta för ändamålsbestämmelsens förverkligande. Detta kan gälla även om stiftelsen knyts till exempelvis någon enskild församling, som då lämpligen utses som förvaltare. Stiftelseformen kan också användas för att skapa ett samarbetsorgan, genom vilket exempelvis ett flertal församlingar eller samfund kanaliserar insatser för något gemensamt ändamål. En särskild typ av stiftelser är pensionsstiftelser. Pensionsstiftelser kontrolleras av finansinspektionen, som också behandlar s.k. personalstiftelser. För dessa stiftelsen gäller Tryggandelagen. 9 Skatteregler för stiftelser För ideella föreningar som tillämpar öppet medlemskap gäller särskilda skatteregler (normalt är man skattebefriad för sin egentliga verksamhet) så snart föreningen huvudsakligen har ett allmännyttigt eller kulturellt ändamål och använder avkastningen av sina tillgångar för att förverkliga detta syfte. För mera detaljer om detta se kap 11. För stiftelser däremot gäller ytterligt restriktiva regler i fråga om de ändamål, som skall fullföljas för att en stiftelse skall vara skatteprivilegierad. Helt skattebefriade är allmänna pensionsfonder och pensionsstiftelser (som dock betalar avkastningsskatt), likaså kommunala donationsfonder. Vissa namngivna stiftelser (finns i en särskild uppräkning i skattelagstiftningen) samt vissa personalstiftelser (de som till enda ändamål har att ge bidrag till arbetslösa, sjuka eller olycksdrabbade) behöver endast skatta för näringsverksamhet. Stiftelser som har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål (främja försvaret eller vård och uppfostran av barn, syssla med hjälpverksamhet, stödja undervisning eller utbildning m.m.) är också de begränsat skattskyldiga. 5

8 Dessa bestämmelser tillämpas i praxis strängt av skattemyndigheterna. Man håller mycket strängt på den genom riksskatteverkets tillämpningsföreskrifter etablerade tumregeln att en stiftelses inkomster genom avkastning på stiftelsekapitalet skall i genomsnitt under en femårsperiod till minst 80 % användas för det i stadgarna angivna, skatteprivilegierade ändamålet. En stiftelse måste dock alltid betala skatt för inkomst av fastighet och inkomst av rörelse. I övrigt är dessa stiftelser fria från inkomstskatt. De slipper betala skatt bl. a. för avkastning på kapital, den vanligaste inkomstkällan för stiftelser. Beträffande förmögenhet överstigande kr hänförlig till skattepliktig rörelse skall även förmögenhetsskatt erläggas. För vissa fastigheter kan även statlig fastighetsskatt utgå. Stiftelser som inte i sina stadgar har den skattebefriade ändamålsbestämmelsen får betala skatt på alla slags inkomster. Även förmögenhetsskatt uttas av sådana stiftelser. En stiftelse som uppfyller kravet i fråga om ändamålsbestämmelse men som inte kan visa att den genomsnittligt, utslaget över en femårsperiod, använt 80 % av sin avkastning för det stadgeenliga ändamålet, beskattas. Förmögenhetsskatt utgår med 1,5 promille på den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger kr. En stiftelse är skattskyldig bara för inkomst av näringsverksamhet som utgör förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (rörelse) och inkomst av näringsfastighet och näringsbostadsrätt, om stiftelsen uppfyller tre krav: Ändamålskravet Verksamhetskravet och Fullföljdskravet Det innebär att sådana stiftelser inte är skattskyldiga för räntor, utdelningar eller kapitalvinster. Övriga stiftelser är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att dessa beskattas för kapitalavkastning, realisationsvinster och förmögenhet samt inkomst av näringsverksamhet. Ändamålskravet Stiftelsen skall till huvudsakligt ändamål att - vård och uppfostran av barn - främja rikets försvar 6

9 - hjälpverksamhet bland behövande (akut hjälpbehov, leva på existensminimum) - utbildning och undervisning - vetenskaplig forskning - nordiskt samarbete Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer. Verksamhetskravet Stiftelsen skall i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoses ett eller flera av ovanstående ändamål. Med uteslutande eller så gott som uteslutande menas att stiftelsen till ca minst ca 90 % måste främja något av nämnda ändamål. Om så inte är fallet är stiftelsen obegränsat skattskyldig. Fullföljdskravet Stiftelsen skall, sett över en period av flera år, bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar Detta har tolkats som att minst ca % av nettoavkastningen (räntor och utdelningar med avdrag för administrations- och förvaltningskostnader) måste användas, i genomsnitt under en 5-årsperiod, till det kvalificerade ändamålet. Om användningen av nettoavkastningen är lägre blir stiftelsen skattskyldig för all inkomst. Nettoavkastningen utgörs av räntor och utdelningar efter avdrag för vissa förvaltnings- och administrationskostnader exempelvis, depåavgift, bankavgift och viss del av kostnader för bokföring och revision. Viss del av administrationskostnaderna t ex styrelsearvode, telefon, lokalhyra, löner till anställda, kan också efter skälig fördelning dras av vid beräkning av nettoavkastningen. En fördelningsgrund kan vara arbetsinsats som direkt är kopplad till fullföljande av ändamålet i förhållande till total arbetsinsats. Kostnader som uppstår för att stiftelsen ska kunna uppfylla sitt ändamål tex. annons med uppmaning att söka bidrag ur stiftelsen, styrelsens arbete med ansökningar men även viss del av bokföring och revision (fullföljdskostnader) beaktas inte när nettoavkastningen beräknas utan ses som ett kostnad för att fullfölja ändamålet och läggs således till de bidrag och anslag som stiftelsen lämnat. 7

10 Exempel på beräkning av nettoavkastning och användningsgrad Räntor och utdelningar Fullföljdskostnader etc t ex tidningsannons, del av styrelsearvode Förvaltning och administration t ex revision, kaptialförvärv, anställda, del av styrelsearvode etc. Redovisat resultat i bokföringen Utgivna anslag/stipendier Nettoavkastning Räntor och utdelningar Förvaltning och administration Summa nettoavkastning Använda medel Anslag/stipendier Fullföljdskostnader Summa använda medel Användningsgrad Använda medel = 88,6% Nettoavkastning I detta fall har man uppfyllt kravet på att använda minst 80 % av avkastningen. för stiftelseändamålet. 10 Arvsskatt och gåvoskatt I fråga om skatt på vad som tillfaller en stiftelse genom testamente gällde tidigare att testamentsmedel till en stiftelse som uppfyllde förutsättningarna för inskränkt inkomstskatteskyldighet enligt ovan var befriade från arvsskatt. 3 i arvs- och gåvoskattelagen (AGL) av år 1941 hade en utformning som inte helt överensstämde med 8

11 KL 53 1 mom. e.). För arvsskattebefrielse krävdes sålunda, enligt 3, att stiftelsen skulle ha "till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta". Observera att det inte finns något kommatecken efter ordet behövande. Det innebär att föremålen för stiftelsens vårdbefrämjande insatser måste vara både fattiga och ålderstigna eller sjuk/lytta. Genom lagändring 1981 utvidgades kretsen av arvsskattebefriade juridiska personer till att omfatta bl. a. trossamfund, församlingar och kyrkor. I samband därmed inrymdes även ytterligare en typ av stiftelse i skattefriheten. Det gäller sådana stiftelser som har nära anknytning till församlingar eller trossamfund. Fr.o.m slopas arvs- och gåvoskattelagen (AGL) och därmed blir alla gåvor till stiftelser skattebefriade. 11 Deklarationsplikt Även den skatteprivilegierade stiftelse som inte har någon inkomst av rörelse eller av fastighet, har enligt Lag om självdeklaration och kontrolluppgift skyldighet att senast den 2 maj varje år lämna s.k. särskild uppgift De icke skatteprivilegierade stiftelserna måste avge självdeklaration i vanlig ordning. 9

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg 08-785 40 09 Datum Beteckning 2004-11-17 2062-04-74446 Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box 12315 102 28 STOCKHOLM Entledigande

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning

Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning 1(2) Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130358 Regionfullmäktige Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Utgiven 2002 av Riksskatteverket Skattemyndigheten informerar Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 17

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 17 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 17 Målnummer: 231-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2001-02-05 Rubrik: Lagrum: Tillämpning av det s.k. fullföljdskravet vid prövningen av om en allmännyttig stiftelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446).

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446). l EKONOM ISTYRNINGSVERKET EKONOMISTYRNINGSVERKETS CIRKULÄRSERIE ESV 1998:1 OCH ALLMÄNNA Beslutsdatum: ESV Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

STIFTELSER. www.lansstyrelsen.se/skane

STIFTELSER. www.lansstyrelsen.se/skane STIFTELSER www.lansstyrelsen.se/skane Nya regler från den 1 januari 2010 Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för landets stiftelser. Ändringarna ska bland annat förbättra tillsynen över stiftelserna.

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR ST: GABRIELS FÖRSAMLING SYRISK ORTODOXA KYRKAN I GÖTEBORG

STADGAR FÖR ST: GABRIELS FÖRSAMLING SYRISK ORTODOXA KYRKAN I GÖTEBORG STADGAR STADGAR FÖR ST: GABRIELS FÖRSAMLING SYRISK ORTODOXA KYRKAN I GÖTEBORG 1. FÖRSAMLINGENS NAMN OCH HEMVIST Församlingens namn är S:t Gabriels församling Syrisk-ortodoxa kyrkan. Församlingens hemvist

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer