Småhus värdefaktorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småhus värdefaktorer"

Transkript

1 Max Wentzel Småhus värdefaktorer En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet Value Factors of Houses A Quantitative Study on the Accuracy of the Value Factors Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Bengt Bengtsson

2 Förord I denna studie studeras riktigheten hos värdefaktorerna för småhus typkod 220 i Karlstad kommun. Data har insamlats genom att objekten studerats och dokumenterats. Dessa data har sedan jämförts med data över de angivna värdena på värdefaktorerna i fastighetstaxeringen. Syftet med studien har varit att fastställa värdefaktorernas riktighet, samt att analysera vilka konsekvenser en lägre riktighet ger. Vidare har studien även syftat till att försöka få fram förslag på hur värdefaktorernas riktighet kan förbättras. Valet av studieområde var ett resultat av att jag ville finna ett område inom företagsekonomin som dessutom berörde min utbildningsinriktning, nämligen fastighetsekonomi. Fastigheters taxeringsvärden påverkar både företag och privatpersoner i flera sammanhang och därför såg jag det som extra intressant att studera riktigheten på värdefaktorerna. Under min research inför studien kom jag i kontakt med Lantmäteriet i Gävle som även de intresserade sig för studiens område. Efter inledande kontakter och även ett besök på plats i Gävle beslutade jag mig för att skriva min uppsats i samarbete med dem. Jag vill därför passa på att tacka Irena Drogou samt Hans Söderblom på Lantmäteriet för den hjälp jag fått och det goda samarbetet under studien. Jag vill dessutom rikta ett stort tack till min handledare Bengt Bengtsson vid Karlstad universitet för all kreativ kritik och goda råd som han bidragit med under studiens planerande och genomförande. Karlstad, maj 2010 Max Wentzel 3

3 Sammanfattning Titel: Småhus Värdefaktorer En Kvantitativ Studie av Värdefaktorernas Riktighet Ämne: Företagsekonomi - Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Fakultet: Författare: Handledare: Examinator: Problemformulering: Syfte: Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, Karlstads universitet Max Wentzel (Karlstads universitet, Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT) Bengt Bengtsson Margareta Bjurklo Vilken kvalité håller värdefaktorerna beträffande riktighet? Vilka effekter leder detta till? Hur kan värdefaktorernas riktighet förbättras? Studien syftar till att fastställa riktigheten på värdefaktorerna, alltså vilken kvalité de olika värdefaktorerna har. Metod: Studien baserar sig på en kvantitativ metod där 32 småhus har studerats. Data har samlats in för en objektiv analys varefter slutsatser har dragits utifrån dessa. Slutsats: Studien visar att värdefaktorerna håller god kvalité och således en hög riktighet, med undantag av värdefaktorn standard. Effekterna av detta har beskrivits och förslag för att förbättra riktigheten har lämnats. Nyckelord: Småhus, Värdefaktorer, Riktighet, Typkod 220, Fastighetstaxering och Värdering 4

4 Summary Title: Subject: Faculty: Author: Supervisor: Examiner: Problem area: Purpose: Method: Conclusion: Keywords: Value Factors of Houses A Quantitative Studie on the Accuracy of the Value Factors Bachelor's Thesis, 15 Swedish credit points Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Karlstad University Max Wentzel (Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT) Bengt Bengtsson Margareta Bjurklo What quality does the value factors holds according to accuracy? What are the effects of this? How can the value factors accuracy be improved? The purpose of the study is to measure the accuracy of value factors, in that way the quality of each value factor can be fixed. This study is based on a quantitative method where 32 houses have been studied. The data collected has been analysed, after which conclusions have been made. The conclusions of the study are that the value factors accuracy is high, the standard value factor excluded. The effects of the conclusions have been described and suggestions to make the value factor of standard more accurate have been suggested. Houses, Value Factors, Accuracy, code 220, Tax Value and Valuation 5

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte och frågeställningar Avgränsningar Presentation av Karlstad kommun Disposition Metod Studiens metod Positivism Kvantitativ studie Datainsamling och bearbetning Metodproblem och källkritik Referensram Fastighetsmarknaden för småhus Fastighetstaxering för småhus Allmän fastighetstaxering för småhus Förenklad fastighetstaxering för småhus Särskild fastighetstaxering för småhus Taxeringsprocesssen och värdefaktorer Storlek Ålder Standard exteriör Standard energihushållning Standard kök Standard sanitet Standard övrig interiör Byggnadskategori Fastighetsrättsliga förhållanden Värdeordning Tomtmark värdeområde Tomtmark värdefaktorer Fastighetsvärdering Ortsprismetoden Tidigare forskning Empiri och analys Värdeavvikelse Storlek, ålder, byggnadskategori för småhus och värdeordning

6 4.3. Standard exteriör Standard energihushållning Standard kök Standard sanitet Standard övrig interiör Tomtmark Beräkning av byggnadsvärde Analys av empiri Exteriör Energihushållning Kök Sanitet Övrig interiör Slutsatser Vilken kvalité håller värdefaktorerna beträffande riktighet? Vilka effekter leder detta till? Hur kan värdefaktorernas riktighet förbättras? Kommentar till slutsatserna Reflektion Referenser Bilaga Bilaga

7 1. Inledning I denna inledande del beskrivs först en bakgrund till uppsatsen. Därefter presenteras en problemdiskussion, varefter syftet och frågeställningarna som studien har sin utgångspunkt i lyfts fram. Studiens avgränsningar följer innan läsaren får en kort presentation av Karlstad kommun, då studien haft sin utgångspunkt i denna kommun. Inledningskapitlet avslutas med ett avsnitt om uppsatsens fortsatta disposition Bakgrund 1996 infördes en årlig omräkning av taxeringsvärdena i Sverige. Kritiken mot systemet gjorde dock att riksdagen år 2001 beslutade om att ett nytt system skulle införas, vilket innebar att de förenklade fastighetstaxeringarna ersatte det gamla systemet. Systemet innebar även att det idag sker tre olika typer av fastighetstaxeringar, allmän- förenklad och särskild fastighetstaxering, för att bestämma taxeringsvärdet (Fastighetsvärdering 2008). Fastighetstaxeringslagens (SFS 1979:1152) 7 kapitel 1 säger att värderingen skall ske med utgångspunkt i värdefaktorer. Med värdefaktorer avses egenskaper som är knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet. Enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) skall det framräknade taxeringsvärdet motsvara 75 % av marknadsvärdet. I Fastighetstaxeringslagen finns även bestämmelser för hur marknadsvärdet skall bestämmas, vilket i första hand sker med hjälp av ortsprismetoden. Även fastighetsmäklare som värderar småhus i syfte att ta fram ett utgångspris inför försäljning använder sig av ortsprismetoden enligt tidigare studier i bland annat Halmstad (Becker & Larsson 2007) och Örebro (Granstedt & Källmyr 2009). I båda dessa studier är ortsprismetoden den enda värderingsmetoden som används för att ta fram ett värde på fastigheten. Användningsområden för taxeringsvärdet är bland annat för att beräkna beloppet på den kommunala avgiften som fastighetsägaren erlägger varje år och som skall motsvara 0,75 % av taxeringsvärdet eller högst kr för inkomståret 2009, vilket deklareras år 2010 (Skatteverket 2010a). Taxeringsvärdet används även för att beräkna stämpelskatt och reavinstskatt då köpeskillingen understiger taxeringsvärdet. Utanför skatteområdet används 8

8 uppgifterna även av kreditgivare som bank och finansinstitut vid lån och inteckningar för att fastställa ett lånetak. Användningen av taxeringsvärdet sträcker sig även utanför skatte- och kreditgivarnas gränser. Värdet används som vi redan nämnt för jämförelser vid värdering av fastigheter med ortsprismetoden. Därtill skall läggas områden som försäkringsverksamhet, officiell statistik och kommunal planering. I vissa fall förekommer även marknadsföring där företagen segmenterat marknaden genom taxeringsvärdena. Taxeringsvärdet används även vid bokföring av fastigheter som ingår i vissa typer av företag (Fastighetsvärdering 2008) Problemdiskussion Om värdefaktorerna på småhus inte stämmer överens med verkligheten, får detta konsekvenser vid bland annat värderingen av fastigheten. Värdefaktorernas riktighet har därför blivit föremål för granskning i denna studie. Vid värdering av fastigheter används grundläggande data från fastighetsregistret. När ortsprismetoden används för att bedöma marknadsvärden är det viktigt att köpen som ingår i ortsprismaterialet har rättvisande beskrivningar. Särskilt viktigt är att beskaffenheten på de värdepåverkande faktorerna är god då dessa används för att kunna göra avgränsningar av materialet, jämförelser mellan köp och framtagande av normeringsmått (Fastighetsvärdering 2008). De data om värdefaktorer som finns i fastighetsregistret del om taxeringsuppgifter emanerar från de olika fastighetstaxeringarna. Vissa värdefaktorer är beständiga över tiden medan andra är mera föränderliga. Detta får betydelse för kvaliteten på uppgifterna (Fastighetsvärdering 2008). Värdefaktorerna är indelade i två huvudgrupper, de som är direkt anknutna till fastigheten samt värdefaktorer som är knutna till området där fastigheten ligger. Den senare huvudgruppen brukar delas in i det de flesta känner igen som olika värdeområden som tydligt avgränsats med hjälp av kartor och förteckningar (SFS 1979:1152). Den första gruppen innehåller i sin tur två undergrupper där tomten och småhus åtskiljs. Värdefaktorer för tomten utgörs av storlek, vatten och avlopp, typ av bebyggelse och närhet till strand. Värdefaktorerna för småhus utgörs i sin tur av faktorerna storlek, ålder, standard och byggnadskategori (SFS 1979:1152). 9

9 Taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av marknadsvärdet med hänsyn till marknadsvärdet två år tidigare enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152). Trots detta är det lätt att finna objekt på marknaden där utgångspriset inte står i proportion till taxeringsvärdet. Att avvikelser alltid kommer att finnas så länge vi använder oss av ett system där många enheter skall värderas vid samma tidpunkt och utifrån samma mall är sannolikt oundvikligt. Det som däremot är intressant är att granska om det finns någon eller några värdefaktorer som har sämre tillförlitlighet gällande riktigheten än andra. I sådant fall skulle det kanske räcka med små korrigeringar av dagens system för att få bättre tillförlitlighet som därmed korrekt täcker in en större grupp av enheter. Värdefaktorernas riktighet är alltså en förutsättning för att många av våra system skall fungera tillfredsställande. Alla oriktigheter påverkar taxeringsvärdet i någon mening och här spelar fastighetens värdefaktorer en avgörande roll. Om riktigheten i värdefaktorerna kan ifrågasättas, vilket studien visar i några avseenden, får detta konsekvenser i olika utsträckning inom en rad områden som alla har det gemensamt att de använt taxeringsvärdet som källa Syfte och frågeställningar Studien syftar till att fastställa riktigheten på värdefaktorerna, alltså vilken kvalité de olika värdefaktorerna har. Eventuella avvikelser kommer att dokumenteras och analyseras för att dels konsekvenserna skall kunna beskrivas och dels att eventuella förslag till förbättringsåtgärder skall kunna lämnas. För att uppnå detta syfte formulerades följande frågor inför studien: 1. Vilken kvalité håller värdefaktorerna beträffande riktighet? 2. Vilka effekter leder detta till? 3. Hur kan värdefaktorernas riktighet förbättras? 1.4. Avgränsningar Av både ekonomiska och tidsmässiga skäl har studien avgränsats till att enbart inkludera småhus avsedda för permanentboende, typkod 220 inom Karlstad stad. Enligt SCB (2009) finns det småhus med typkod 220 inom kommunen. 10

10 Karlstad kommun (2009a) har i en egen jämförelse kallad Områdesfakta delat upp kommunen i 32 områden. 27 av dessa områden har inkluderats i studien eftersom dessa tack vare dess geografiska läge och kommunikationer alla kan anses utgöra områden inom en homogen marknad. Gränsdragningarna framgår av Bilaga 1. Dock har områdena Edsvalla, Molkom, Vallagärdet, Vålberg samt Väse, alla med omland, exkluderats då deras geografiska läge i kombination med bristande kommunikationer avviker från det som vi idag betraktar som Karlstad stad. Fastigheterna skall ha varit ute till försäljning under perioden 22 april till 1 maj under år 2010 och har identifierats via Bovision samt Hemnets hemsidor. Under denna period har fastigheterna tagits med i studien förutsatt att utgångspriset överstigit taxeringsvärdet med minst 40 %, vilket totalt renderat i 32 objekt. Objekten som uppfyllt ovanstående kriterier och ligger innanför avgränsningen har besökts och dokumenterats. Utifrån dessa data ska materialet sammanställas och informationen analyseras med bakgrund av frågeställningarna Presentation av Karlstad kommun Karlstad är Värmlands största stad och var vid årsskiftet 2008/2009 Sveriges 21:a största kommun (Statistiska centralbyrån [SCB] 2010a). Kommunen ligger i den södra delen av landskapet Värmland i norra änden av sjön Vänern. Karlstad är en växande kommun med målet att nå invånare. Karlstad kommuns (2009b) befolkningsprognos visar en ökning med cirka personer, motsvarande 5 %, fram till år 2018 då staden uppskattas ha drygt invånare. Vid utgången av år 2009 var personer bosatta i Karlstad, vilket innebar att kommunens befolkning hade ökat med 742 personer jämfört med år 2008 (Karlstad kommun 2010) Disposition Uppsatsen består av sex huvudavsnitt som efter detta inledningsavsnitt följs av avsnitt om metod, referensram, empiri och analys, slutsatser samt reflektioner i nämnd ordning. Metodavsnittet innehåller en kort sammanfattning av olika metoder och en förklaring till hur studiens metod framkommit, samt vetenskaplig ansats. När den metodvetenskapliga delen är avslutad beskrivs 11

11 mer konkret hur studieobjekten valdes ut, hur studien genomfördes samt hur informationen har bearbetats. Studiens tredje avsnitt beskriver den referensram som ligger till bakgrund för studien. Tanken med referensramen är att ge läsaren en förståelse inför fortsättningen av arbetet. Avsnittet inleds med en beskrivning av hur den svenska fastighetsmarknaden ser ut för småhus typkod 220 och följd av de två huvuddelarna fastighetstaxering och fastighetsvärdering. Avslutningsvis ges en kort presentation av tidigare forskning inom området. Empiri och analys som följer i det fjärde kapitlet är uppbyggt med hjälp av teorierna. Då teorierna är sammankopplade till syftet med studien, har detta avsnitt samma disposition för att underlätta för läsaren. I avsnittet om slutsatser lyfts syftet med studien fram än en gång för att se att studien gett svar på det den syftade till och därigenom besvarat frågeställningarna. Avsnittet reflektion avslutar uppsatsen och här ges utrymme för personliga uppfattningar om bland annat slutsatserna och validiteten. Även förslag på fortsatt forskning presenteras här. När detta avsnitt är avslutat finner ni referenslistan, innehållande all den litteratur som använts för studien. De bilagor som därefter följer utgörs av kartor, samt en utskrift av Skatteverkets tjänst Beräkna Taxeringsvärde Småhus (Skatteverket 2009) då denna användes som utgångspunkt för de data som samlades in. 12

12 2. Metod I medodkapitlet redogörs för hur studien utformats utifrån en vetenskaplig ansats. Tanken är att det skall vara tydligt för läsaren vilken metod som valts och anledningen därtill Studiens metod Tillvägagångssättet vid införskaffande av kunskap är det som avgör om den inhämtade kunskapen är vetenskaplig eller ej. Diversifieringen mellan kunskap och vetenskaplig kunskap utgörs av systematisering och strukturering vid framställningen av teori samt genom de metoder som använts. (Holme & Solvang 2008 ; Jacobsen 2002) Detta till trots råder det delade meningar om vad som egentligen utgör kunskap i allmänhet och vetenskaplig kunskapi synnerhet. Av denna anledning är det viktigt att tydliggöra den metod som valts för studien Positivism Positivismen präglas av tankesättet att vi enbart kan få kunskap genom att antingen iaktta eller använda vår logik för att konstatera hur något förhåller sig. Detta sker genom att förhålla sig helt objektiv under studien där egna värderingar eller fördomar inte har något utrymme. (Holme & Solvang 2008) Denna studie syftar till att objektivt granska värdefaktorernas riktighet, för att därefter kunna se om eventuella avvikelser kan sättas i samband med att vissa fastigheters taxeringsvärden inte står i proportion till fastigheternas värdering. Inför studien fanns ingen bestämd uppfattning om hur det förhåller sig med värdefaktorernas riktighet. Data har samlats in för en objektiv analys varefter slutsatser har dragits utifrån dessa Kvantitativ studie Studien baserar sig på en kvantitativ metod i avsikt att kunna generalisera resultaten för likartade objekt som inte ingått i studien. Med denna metod är det dessutom relativt enkelt att identifiera en eller flera värdefaktorer som genomgående utmärker sig med hög eller låg validitet. Totalt har 32 objekt ingått i studien. 13

13 Datainsamling och bearbetning Studiens data härstammar från de inkluderade objekt som studerats och dokumenterats. Vid dessa tillfällen har värdefaktorerna bestämts utifrån Skatteverkets rekommendationer i broschyren SKV 389 (Skatteverket 2008a), samt Handledning för fastighetstaxering 2009 (Skatteverket 2008b). Dessa data har sedan förts över till Excel, tillsammans med uppgifterna som lämnats av fastighetsägarna vid senaste fastighetstaxering. Data som fastighetsägarna lämnat har inhämtats från Lantmäteriet. Dessa data har sedan jämförts med varandra varefter statistiskt underlag för avvikande och överensstämmande data tagits fram och presenteras under avsnittet empiri och analys. Vid avvikande data har Skatteverkets tjänst Beräkna Taxeringsvärde Småhus (Skatteverket 2009) använts för att beräkna nytt taxeringsvärde (se även Bilaga 2). All data som presenteras i studien har avidentifierats för att inga enskilda fastighetsägare skall kunna identifieras. Insamlat material förvaras inlåst Metodproblem och källkritik En viktig aspekt i valet av metod var att få en så hög extern giltighet på resultatet som möjligt. Det hade därför varit önskvärt att studien omfattade ett större geografiskt område och fler enheter. Alternativet till en kvantitativ studie hade varit att genomföra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie skulle dock ha medfört att resultaten inte skulle kunna anses ha samma validitet externt (Jacobsen 2002). Av främst denna anledning bygger studien på en kvantitativ metod. De källor som använts i studien är alla relevanta för studien. De elektroniska källor som använts utgörs i huvudsak av statistiska data som är relativt nyuppdaterade från välkända företag, kommuner och organisationer. Dessa data är dessutom menade att ge en fingervisning om hur verkligheten ser ut och används enbart med försiktighet i resultat- och analysavsnitten. Då studien är resultatet av ett samarbete med Lantmäteriet i Gävle, bör läsaren känna till att Lantmäteriet inte haft något inflytande över studiens utformning eller genomförande. 14

14 3. Referensram D etta avsnitt behandlar den teoretiska utgångspunkten för studien. Tanken med avsnittet är att det ska ge en bild av de två huvudområden som studien behandlar, fastighetstaxering och fastighetsvärdering, samt hur områdena inverkar på varandra. Avsnittet inleds dock med en beskrivning av hur den svenska fastighetsmarknaden ser ut, samt avslutas med en kort presentation om tidigare forskning inom området Fastighetsmarknaden för småhus 220 På den svenska fastighetsmarknaden finns flera typer av fastigheter som är indelade i olika grupper och försedda med koder. En fastighetstyp är småhus med typkod 220, vilket innebär att det rör sig om fastigheter avsedda för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Liknande fastigheter som inte räknas till samma typkod är småhus avsedda för fritidsbostad, dessa benämns som småhus 221 (Fastighetsvärdering 2008). År 2009 fanns det enligt SCB (2009) ungefär småhus avsedde för permanentboende i Sverige. Under perioden mars 2009 till och med februari 2010 såldes småhus enligt SCB: s Småhusbarometer (SCB 2010b). Antalet sålda småhus av typkod 220 motsvarade alltså drygt 3 % av beståndet. Varje år omsätts 3-4 % av småhusen på den öppna marknaden, dessutom tillkommer ytterligare ett antal fastigheter som överlåts inom familjen eller under sådana intresseförhållanden att köpet betraktas med reservation vid statistiska jämförelser (Fastighetsvärdering 2008) Fastighetstaxering för småhus 220 Fastighetstaxeringen i Sverige är reglerad i lag genom Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152 [FTL]). År 2001 infördes den förenklade taxeringen vilket innebar att lagen skrevs om i flera avseenden. Dessa lagar tillämpas från och med år 2002 (Fastighetsvärdering 2008). Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) och fastighetsförordningen (SFS 1993:1199 [FTF]) innehåller de bestämmelser som reglerar fastighetstaxeringen. Skatteverket utfärdar allmänna råd och föreskrifter (Fastighetsvärdering 2008). 15

15 Användningsområden för taxeringsvärdet är bland annat för att beräkna beloppet på den kommunala avgiften som fastighetsägaren erlägger varje år och som skall motsvara 0,75 % av taxeringsvärdet eller högst kr för inkomståret 2009, vilket deklareras år 2010 (Skatteverket 2010a). Enligt Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) skall taxeringsvärdet motsvara 75 % av marknadsvärdet och marknadsvärdet definieras som det pris som den sannolikt betingar vid en försäljning på den allmänna marknaden i femte kapitlets tredje paragraf. Indelning av byggnader och mark skall göras enligt Fastigetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) och begreppet småhus innebär vanligtvis en byggnad som är avsedd för bostad åt en eller två familjer. Enligt samma lag är grundregeln även att en fastighet är skatteskyldig eller avgiftsskyldig. Vidare reglerar Fastigetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) även vilken metod som skall användas för att bestämma marknadsvärdet. Metoden som skall användas i första hand är ortsprismetoden, vilket kortfatta innebär att en jämförelse med tidigare köp på orten skall göras (läs mer under 3.4.1). Med den nuvarande modellen för fastighetstaxering beräknas taxeringsvärdet utifrån tre olika former av fastighetstaxering, dessa är allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering samt särskild fastighetstaxering (Fastighetsvärdering 2008) Allmän fastighetstaxering för småhus 220 För småhus gäller att allmän fastighetstaxering (AFT) sker vart sjätte år, senast detta skedde var år 2009 och kommer att inträffa år 2015 nästa gång. Förberedelserna inför en AFT är omfattande då bland annat värderingsmodellerna och fastighetsmarknaden skall ses över och en provvärdering skall äga rum. Den metod som används för att bestämma värdenivåer och som även används vid utformningen av värderingsmodeller är ortsprismetoden (Fastighetsvärdering 2008). Skatteverket och Lantmäteriet är båda delaktiga i processen där de förstnämnda ansvarar för fastighetstaxeringen och de sistnämnda står för en betydande del av förberedelsearbetet avseende de värderingstekniska detaljerna. När förarbetet är färdigt får varje fastighetsägare motta en fastighetsdeklaration eller ett taxeringsförslag. Fastighetsdeklarationen skall 16

16 sedan sändas in till Skatteverket för slutligt beslut om taxeringsvärde (Fastighetsvärdering 2008) Förenklad fastighetstaxering för småhus 220 Förenklad fastighetstaxering (FFT) skall ske tre år efter att AFT ägt rum, vilket innebär att nästa FFT inträffar år 2012 för småhus och senast skedde år Skillnaderna mellan AFT och FFT ligger bland annat i att ingen ny indelning av värdeområden sker, utan de värdeområden som tagits fram för AFT används som utgångspunkt. Taxeringen bygger även på de uppgifter som redan finns i systemet, vilket leder till att någon fastighetsdeklaration vanligtvis inte behövs (Fastighetsvärdering 2008) Särskild fastighetstaxering för småhus 220 Om inte allmän- eller förenklad fastighetstaxering äger rum under året sker istället en särskild fastighetstaxering (SFT). Vid denna taxering används samma regler som tidigare fastställts genom AFT eller FFT. De fastigheter som omfattas är ombildade eller nybildade fastigheter, samt fastigheter som enligt vissa kriterier anses ha förändrats (Fastighetsvärdering 2008) Taxeringsprocesssen och värdefaktorer För varje småhus skall storlek, ålder, standard, byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning fastställas enligt 8 kap. 3 FTL (SFS 1979:1152). Dessa faktorer utgör värdefaktorerna för småhus. Alla värdefaktorerna utom storlek indelas efter bestämmelserna i 8 kap. 3 FTL (SFS 1979:1152), samt 1 kap. 6 FTF (SFS 1993:1199). För värdefaktorn storlek finns istället särskilda mätregler att följa (Skatteverket 2008b) Storlek Enligt 8 kap. 3 i FTL skall storleken bestämmas med hänsyn tagen till boyta samt biyta och värdefaktorns enhet skall anges i hela kvadratmeter. Storleken som fastställs skall motsvara värdeytan för småhuset. Värdeytan utgörs av boyta plus 20 % av biytan, dock högst 20 kvadratmeter enligt Skatteverkets föreskrifter (8 SKVFS 2008:4) Ålder Fastighetstaxeringslagens avsikt är att värdefaktorn ålder ska ge uttryck för småhusets sannolika återstående livslängd. (8 kap. 3 FTL). Värdeåret skall 17

17 bestämmas med hänsyn till byggnadsår och eventuellt om- eller nytillbyggnadsår och skall i det senare fallet jämkas. Vidare skall ålderns anges i hela år och åldern indelas sedan i olika klasser. (9 SKVFS 2008:4) Standard exteriör Enligt 8 kap. 4 FTL skall standardpoäng avgöra småhusets standard. En högre poäng innebär en högre standard på fastigheten och medför ett högre taxeringsvärde. Vid poängberäkningen finns fem huvudområden att ta hänsyn till och dessa är exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör. (SFS 1979:1152) Poängen för respektive huvudområde ser ut som nedan enligt SKVFS 2008:4 och framgår dessutom på fastighetsdeklarationsblanketten. Fasadbeklädnad Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av - tegel eller stenmaterial 4 - trä, puts, fibercement, plåt eller plast 3 Garage - finns i byggnaden (inte källarplan) eller på tomten, med plats för en bil 2 finns i byggnaden (inte källarplan) eller på tomten, med plats för två eller flera bilar 4 Carport Carport finns på tomten 1 Underhålls- och ombyggnadsstandard Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt år 2003 eller senare 3 Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt år 2003 eller senare 3 Maximal delsumma Exteriör 15 18

18 Standard energihushållning El El finns indragen 4 Fönster Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av - två eller treglasfönster 2 Uppvärmning Uppvärmningssystem finns (dock inte enbart vedspis, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump utan luftkanaler) 3 Underhålls- och ombyggnadsstandard Elsystemet är utbytt år 2003 eller senare 3 Maximal delsumma Energihushållning Standard kök Utrustning m.m. Bedöm om kökets utrustning och inredning har standard - enkel standard 3 - normal standard 6 - hög standard 9 Underhålls- och ombyggnadsstandard Köksinredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning är utbytta år 2003 eller senare 3 Maximal delsumma Kök 12 Vatten Standard sanitet I byggnaden finns indraget - åretruntvatten 4 - sommarvatten 3 19

19 Bad, dusch och vattenspolad toalett (wc) WC finns 3 I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns - ett bad- eller duschutrymme 1 - två eller flera bad- eller duschutrymmen 2 Tvättutrymme Särskilt utrymme större än 4 kvadratmeter finns i byggnaden inrättat för tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök 1 Underhålls- och ombyggnadsstandard - Mer än hälften av vatten- och avloppsstammarna i byggnaden är utbytta år 2003 eller senare 3 - Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största bad- eller duschutrymmet i allt väsentligt utbytt år 2003 eller senare 3 Maximal delsumma Sanitet Standard övrig interiör Öppen spis och allrum Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns 2 I källaren finns allrum eller liknande inrett utrymme större än 15 kvadratmeter 2 Maximal delsumma Övrig interiör Byggnadskategori Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) reglerar att även uppgifter om vilken byggnadskategori småhuset tillhör skall lämnas. Med byggnadskategori avses om småhuset utgör - radhus R - kedjehus K - friliggande småhus F 20

20 Fastighetsrättsliga förhållanden Enligt FTL (SFS 1979:1152) skall de fastighetsrättsliga förhållandena för varje enskild fastighet kontrolleras, vilket även sker i deklarationen genom att fastighetsägaren skall uppge om tomten är en egen fastighet, om den kan bilda egen fastighet eller om fastigheten inte kan bilda egen fastighet. Dessutom skall uppgift om småhuset ingår i ett grupphusområde lämnas. Beroende på om småhuset tillhör grupphusområde eller ej, indelas småhuset i olika underklasser (13 SKVFS 2008:4) Värdeordning Enligt SKVFS 2008:4 skall värdefaktorn värdeordning indelas i följande två klasser Klass 1: Klass 2: Mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten för tomtmark till småhus Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark till småhus Tomtmark värdeområde Sverige delas upp i olika värdeområden, eftersom fastighetspriserna varierar över landet. Totalt fanns det värdeområden vid 2009 års fastighetstaxering. Storleken på områdena kan variera kraftigt då avsikten är att ta hänsyn till det geografiska läget för varje fastighet. Inom varje värdeområde fastställs sedan värdenivåer för småhus, radhus och kedjehus så att dessa är lika för liknande fastigheter inom värdeområdet (Skatteverket 2010b). De genomsnittliga värdeförhållandena används sedan för alla tomtmarker och alla bostadsbyggnader. Om det finns speciella förutsättningar för värdeområdet som helhet, såsom bullerstörningar, trafikerade vägar etc. tar man hänsyn till detta. För vissa fastigheter kan riktvärdet dock bli missvisande varför en justering måste ske (Skatteverket 2010b). För varje värdeområde tas en normaltomt och ett normhus fram. Dessa används sedan för att ligga till grund vid justeringar för varje enskild tomt eller hus då förhållandena kan variera. För tomten klassificeras sedan värdefaktorerna enligt storlek (tomtmarkens areal), vatten och avlopp, typ av bebyggelse samt närhet till strand. För småhus klassificeras istället värdefaktorerna storlek (bi- och boyta), ålder, standard och byggnadskategori. (Skatteverket 2010b) 21

21 Säregna förhållanden avser förhållanden som påverkar fastighetens marknadsvärde med minst 3 %, dock minst kronor. Om dessa kriterier uppfylls skall värdet justeras. Om taxeringsvärdet är lägre än kronor måste påverkan på marknadsvärdet överstiga 3 % för att justering skall ske. (Skatteverket 2010b) Tomtmark värdefaktorer För tomtmark skall värdefaktorerna storlek, vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, närhet till strand samt typ av bebyggelse uppges (Skatteverket 2008b) I SKVFS 2008:4 görs följande indelning Storlek Tomtmarkens areal i hela kvadratmeter Vatten och avlopp Tillgången till vatten och avlopp delas in i sex olika klasser enligt 5 i SKVFS 2008:4 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp, kommunalt vatten året om och enskilt wc-avlopp. Enskilt vatten året om och kommunalt wc-avlopp, enskilt vatten året om och enskilt wc-avlopp, kommunalt eller enskilt vatten året om. Wc-avlopp saknas, kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av året (sommarvatten). Vatten och/eller avlopp i annan kombination än som har förts till klasserna 1 4. Vatten och wc-avlopp saknas. Fastighetsrättsliga förhållanden I 6 SKVFS 2008:4 regleras de klasser som gäller för värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden. Klasserna är indelade enligt nedan och styrs av om fastigheten tillhör ett grupphusområde eller ej. 22

22 För en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde ska värdefaktorn indelas i följande tre klasser Klass 1 Klass 2 Klass 3 Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera självständiga fastigheter. Värderingsenhet för tomtmark som kan bilda självständig fastighet. Värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig fastighet. För en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde ska värdefaktorn indelas i följande två klasser. Klass 1 Klass 2 Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera självständiga fastigheter. Övriga värderingsenheter för tomtmark Närhet till strand 1. (strand) högst 75 m och egen strand 2. (strandnära) högst 75 m utan egen strand 3. (strandnära) mer än 75 m men högst 150 m 4. (inte strand eller strandnära) mer än 150 m Typ av bebyggelse Se Byggnadskategori för tomtmark bebyggd med småhus Enligt 12 kap. 3 FTL bestäms värdefaktorn typ av bebyggelse för tomtmarken inom en småhusenhet med hänsyn till om marken är avsedd att bebyggas med friliggande småhus, kedjehus eller radhus. Samma indelning görs om tomtmarken är bebyggd med ett småhus av något av nämnda slag. (Skatteverket 2008b s. 154) 3.4. Fastighetsvärdering Att värdera en fastighet kan ha olika bakomliggande syften. Det som avses i denna studie med fastighetsvärdering är det värde som fastighetsmäklaren sätter som utgångspris på fastigheten då den nuvarande ägaren avser att avyttra 23

23 fastigheten på en fungerande och konkurrensutsatt marknad. Fastighetsmäklarens beräkning av fastighetens värde antas därför syfta till att finna det mest sannolika marknadsvärdet för fastigheten i likhet med vad som sägs i Fastighetstaxeringslagen (Fastighetsvärdering 2008). Det finns olika sätt att värdera fastigheter varav ortsprismetoden är den vanligast förekommande när marknadsvärdet efterfrågas. Förutom ortsprismetoden kan även avkastnings- eller produktionskostnadsmetoden användas (Fastighetsvärdering 2008). Vid värdering av småhus är ortsprismetoden vanligast förekommande, vilket beskrivs av tidigare studier i bland annat Halmstad (Becker & Larsson 2007) och Örebro (Granstedt & Källmyr 2009). I båda dessa studier är ortsprismetoden den enda av de tre ovan nämnda värderingsmetoderna som används för att ta fram ett värde på fastigheten. Något som även bekräftas i Lantmäteriets och Mäklarsamfundets Fastighetsvärdering (2008 s. 93), där man menar att Ortsprismetoden är den enda praktiska tillämpliga metod som finns när syftet är att ta fram ett marknadsvärde för ett småhus Ortsprismetoden Ortsprismetoden bygger på en rad statistiska uppgifter som bland annat innefattar fastighetens geografiska läge, typkod och standard. I Fastighetsvärdering (2008) redovisas de fem steg som metoden bygger på, varvid en kortfattat sammanfattning presenteras nedan. Källa: Fastighetsvärdering

24 Ortspridmetoden förutsätter att relevanta jämförelseobjekt existerar och att de statistiska data som angetts för dessa är korrekta. Korrekta data är en förutsättning för både fastigheten som skall värderas och jämförelseobjekten. Uppgifter om värdepåverkande faktorer såsom geografiskt läge, byggår, tidpunkt för försäljning och fastighetens standard är några av de data som inhämtas. Objekt som avviker mer än förväntat då köpeskillingen ställs i förhållande till taxeringsvärdet bör därför sållas bort från jämförelseobjekten (Fastighetsvärdering 2008) Tidigare forskning Arbetet med att ta fram modeller som på ett tillfredsställande sätt kan hjälpa till att värdera fastigheter har pågått i många år. Att det finns fastighetsbundna faktorer som påverkar värdet tycks man vara eniga om, men däremot är det svårare att avgöra vilka värdefaktorer som är relevanta och hur dessa skall kombineras för att optimera en modell (Lindh, 2000). Exempelvis presenterades för snart 30 år sedan en artikel (Janssen & Talwar 1982) där två olika modeller jämförts genom att åtta värdefaktorer valts ut för granskning. Bland de värdefaktorer som valts ut fanns bland annat boyta, ålder, och antalet sovrum. De två förstnämnda tre värdefaktorerna används än idag i den svenska modellen, om än med viss modifikation. Det finns även tidigare forskning som visar att tillgången till kommunikationer kan påverka fastighetspriserna. I en av dessa studier konstateras även att fastighetspriserna sänktes under uppbyggnadsprocessen, sannolikt till följd av buller och andra störningsmoment som orsakades under byggnadstiden. När kommunikationerna väl fanns på plats höjdes däremot fastighetspriserna (Wang 2010). En annan artikel presenterar en studie där sambandet mellan investeringar i fastigheten och fastighetsvärdet har undersökts. Studien baserade sig på antagandet att man kan dela in investeringar i en fastighet i två olika grupper beroende på vilket syfte investeringen utgör. Exempelvis kan man investera i ett nytt badrum för att antingen höja levnadsvärdet, eller för att man vill höja fastighetsvärdet. Studien visade att det generellt sett var mer lönsamt att investera i fastigheten för att höja fastighetsvärdet i populära områden, jämfört med mindre attraktiva områden där investeringarna hade liten betydelse för fastighetsvärdet (Fleishman et al. 2006). 25

25 I artikeln A neutral network analysis of the effect of age on housing values (Grudnitski & Quang, 1993) presenteras en studie som visade att värdet på hus tenderade att först avta under en 20-årsperiod, för att därefter börja återhämta sig. Förklaringen enligt författarna är främst storleken på tomtmarken. Tidigare forskning har även inriktat sig på det faktum att husköp för många är den största affären de sluter under sin levnadstid. För att beräkna om investeringen är lönsam eller ej, finns flera olika metoder som studeras i artikeln Is a House a Good Investment (Smith & Smith, 2004) och där författarna menar att net present value är den bästa metoden för att avgöra om investeringen är lönsam för ägaren. 26

26 4. Empiri och analys I avsnittet om empiri och analys presenteras studiens insamlade data (Kontroll) tillsammans med de data som fastighetsägarna lämnat vid den senaste taxeringen (Deklaration), detta för att göra det så enkelt som möjligt för läsaren att själv upptäcka avvikelser. Studiens data är även uppdelade i olika kategorier för att förenkla sammanställningen Värdeavvikelse Data har insamlats från de 32 objekt som ingått i studien. Nedan presenteras objekten samt varje enskilt objekts beräknade avvikelse mellan taxeringsvärdet och utgångspriset uttryckt i procent. Tabell 1: Värdeavvikelse Samtliga objekt som studerades hade ett utgångspris på fastigheten som låg mellan 40,1 % till 135,7 % över taxeringsvärdet. Av objekten återfanns 23 av 32 (72 %) inom intervallet 40 % - 70 % över taxeringsvärdet. Ytterligare åtta återfanns inom intervallet 70,1 % % över taxeringsvärdet. Ett objekt hade ett utgångspris som låg 135,7 % över taxeringsvärdet. 27

27 4.2. Storlek, ålder, byggnadskategori för småhus och värdeordning Värdefaktorerna för byggnad presenteras nedan för de 32 objekt som ingått i studien. De värdefaktorer som studerats är byggår, tillbyggnadsår, värdeår, bostadsyta, biyta, värdeyta, byggnadstyp samt värdeordning. Det har inte funnits några skäl att ifrågasätta värdeordningen för de aktuella fastigheterna och för kategorin byggnadsvärde presenteras beräknade uppgifter längre fram, då dessa är beroende av övriga värdefaktorer för fastigheten. Inga avvikande uppgifter har observerats för de övriga värdefaktorerna. Tabell 2a: Byggnad I tabell 2a: Byggnad ovan presenteras 16 av de 32 objekten. Byggåren varierar från år 1924 till år Tre av fastigheterna i tabellen har även ett tillbyggnadsår noterat, vilket innebär att justeringar har gjorts när värdeår beräknats. Uppgifter om boyta och biyta presenteras i hela kvadratmeter, 28

28 liksom den beräknade värdeytan. Byggnadstyp har angetts genom indelning i radhus (R), kedjehus (K) och friliggande hus (F). Tabell 2b: Byggnad I tabell 2b: Byggnad ovan presenteras objekt 17 till 32. Byggåren för dessa varierar från år 1929 till år En av fastigheterna (nr 18) är tillbyggd år 2008, varför värdeåret justerats för denna. 29

29 4.3. Standard exteriör Exteriörens värdefaktorer för de 32 studieobjekten presenteras nedan i tabell 4. De värdefaktorer som studerats är exteriör på fasad samt i förekommande fall garage och/eller carport. I tillägg till dessa har även angivits om fasad eller tak är utbytt år 2003 eller senare. Avvikande uppgifter har rödmarkerats för att lättare kunna identifieras. Tabell 3: Exteriör Två objekt (nr 1 och 14) återfanns i denna kategori med en eller flera avvikande värdefaktorer. Värdefaktorerna som enligt studien inte stämmer överens med uppgifterna i fastighetstaxeringen är, garage (ett objekt), carport (ett objekt), samt uppgift om fasaden bytts ut år 2003 eller senare (ett objekt). 30

30 4.4. Standard energihushållning De värdefaktorer som studerats för energihushållning är el, fönster, uppvärmning samt om elsystemet är utbytt år 2003 eller senare. Avvikande uppgifter har rödmarkerats för att lättare kunna identifieras. Tabell 4: Energi Ett objekt (nr 4) hade enligt studien avvikande uppgifter om värdefaktorerna för energihushållning. Den faktor som inte stämde överens var uppgift om fönster. 31

31 4.5. Standard kök Två värdefaktorer för kök ingår i studien av de 32 objekt som ingår i studien. Värdefaktorerna utgörs dels av standard och dels av det faktum om inredningen är utbytt år 2003 eller senare. Avvikande uppgifter har rödmarkerats för att lättare kunna identifieras. Tabell 5: Kök I kategorin kök återfanns elva (34,3 %) objekt (nr 1, 2, 4, 6, 11, 13, 23, 25, 26, 30 och 31) där avvikande data noterades i studien. I nio av dessa elva fall var det kökets standard som avvek. De kvarvarande två objekten hade avvikande data om att inredningen var utbytt år 2003 eller senare. Samma avvikelse noterades även för ett av de nio förstnämnda objekten, vilket sammantaget ger tre objekt som uppvisade avvikande data om när inredningen var utbytt. 32

32 4.6. Standard sanitet De sanitetsfaktorer som studerats för de 32 objekten är vatten, badrum, wc, tvättstuga, om stammarna är utbytta år 2003 eller senare, samt om sanitetsutrustning, golvbeklädnad och väggbeklädnad är utbytt år 2003 eller senare. Avvikande uppgifter har rödmarkerats för att lättare kunna identifieras. Tabell 6a: Sanitet 33

33 Tabell 6b: Sanitet Sex av de studerade objekten (nr 7, 15, 16, 18, 20 och 21) hade avvikande data i denna kategori enligt studien. Värdefaktorerna som avvek var WC (ett objekt), tvättstuga (två objekt), uppgift om när stammarna var bytta (ett objekt) samt uppgift om när sanitetsutrustningen var utbytt (fyra objekt). 34

34 4.7. Standard övrig interiör För de 32 studieobjekten har värdefaktorerna tillgång till öppen spis eller liknande, samt tillgång till gillestuga bedömts. Avvikande uppgifter har rödmarkerats för att lättare kunna identifieras. Tabell 7: Interiör Studien fann inga avvikelser gällande värdefaktorerna gillestuga samt om öppen spis eller liknande fanns i fastigheten. 35

35 4.8. Tomtmark Tomtmarkens värdefaktorer presenteras nedan i tabell 3 för de 32 objekt som ingått i studien. De värdefaktorer som studerats är tomtareal, avlopp och vatten, samt belägenhet. Markvärdet är i samtliga fall beräknat till samma värde som i taxeringen då inga avvikelser observerades i studien gällande tomten. Till beräkningen av Markvärdet har Skatteverkets tjänst Beräkna Taxeringsvärde Småhus (Skatteverket 2009) använts. Tabell 8: Tomtmark I kategorin tomtmark återfanns inga avvikande data för värdefaktorerna. 36

36 4.9. Beräkning av byggnadsvärde De data som inhämtats från objekten under studien har använts för att beräkna ett nytt byggnadsvärde med hjälp av Skatteverkets tjänst Beräkna Taxeringsvärde Småhus (Skatteverket 2009). Det framräknade taxeringsvärdet för byggnad och tomtmark har sedan förts in i tabellen och i de fall då värdena ändrats, har dessa grönmarkerats för att lättare kunna identifieras. För tomtmark har inga avvikelser noterats. I samband med beräkningen av byggnadsvärde har även uppgift om värdeområde för varje enskild fastighet kontrollerats. Inga avvikelser observerades för värdeområde. Tabell 9: Beräkning av byggnadsvärde Tabell 9 ovan visar beräkning av byggnadsvärde som i 18 fall, motsvarande 56,3 %, har höjts. Det höjda byggnadsvärdet leder även till det omräknade värdet får en lägre procentsats för dessa fastigheter. 37

37 4.10. Analys av empiri Av de 32 objekt som inkluderats i studien under de tio dagar då urvalet pågick, hade 56,3 % (18) minst en värdefaktor som enligt studien skall justeras då byggnadsvärdet är exkluderat. Av dessa 18 objekt hade 16,7 % (tre) två eller flera värdefaktorer som skall justeras, medan övriga 83,3 % (15) hade en värdefaktor som enligt studien skall justeras. I sju (21,9 %) av fallen skulle detta ha medfört att objekten exkluderats från studien då differensen understiger 40 %. I samtliga fall avvikelser noterades var det en höjning av standardpoängen som var aktuell. Summan av byggnadsvärdet har därför totalt höjts med kr jämfört med taxeringen, vilket motsvarar drygt kr för var och en av de 18 fastigheterna i genomsnitt. Utslaget på samtliga 32 objekt ger detta ett höjt byggnadsvärde med i genomsnitt drygt kr. Omräknat i marknadsvärde motsvarar detta en höjning med cirka kr för vart och ett av de 18 småhusen, motsvarande siffra utslaget på samtliga objekt är drygt kr. Riktigheten på småhusens värdefaktor storlek, ålder, byggnadskategori och fastighetsrättsliga förhållanden visade inga avvikelser. Inte heller upptäcktes några avvikelser för tomtmarkens värdefaktorer storlek, vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, närhet till strand eller typ av bebyggelse. Beträffande riktigheten på småhusens värdefaktor standard var denna varierande. Bland de fem huvudgrupperna skiljde sig avvikelserna åt enligt nedan Exteriör Exteriör för småhus skall anges i fem undergrupper, varav riktigheten beräknades till 100 % för fasad och uppgiften om taket var utbytt år 2003 eller senare. För de andra tre undergrupperna, tillgång till garage, carport samt om fasaden var utbytt år 2003 eller senare, var riktigheten 96,9 % då 31 av 32 undersökta objekt uppvisade överensstämmande data för respektive undergrupp Energihushållning Energihushållning för småhus anges i fyra undergrupper, varav riktigheten var 100 % för el, uppvärmning och uppgifterna om elsystemet var utbytt år 2003 eller senare. Undergruppen fönster visade sig dock innehålla ett objekt vardera 38

38 där avvikelse kunde påvisas. Riktigheten för denna grupp beräknades till 96,9 % Kök De två värdefaktorerna för kök, standard samt uppgift om inredningen är var utbytt år 2003 eller senare, uppvisade båda avvikelser enligt studien. För standard upptäcktes avvikelse i nio av de studerade objekten, vilket motsvarar en riktighet på 71,9 %. För uppgifterna om inredningen var utbytt år 2003 eller senare påträffades avvikelser i tre av de 32 undersökta objekten, vilket motsvarar en riktighet på 90,6 %. För hela gruppen kök hade 11 av 32 objekt avvikande data, vilket renderar i en riktighet på 65,6 % för huvudgruppen kök Sanitet Sanitet anges i sex undergrupper, nämligen vatten, badrum, wc, tvättstuga, stammar utbytta år 2003 eller senare, samt om sanitetsutrustningen är utbytt år 2003 eller senare. Vatten, badrum och uppgiften om stammarna var utbytta år 2003 eller senare visade sig alla ha en riktighet av 100 %. För wc noterades avvikelse i ett objekt, vilket ger en riktighet på 96,9 %. Avvikelsen för tvättstuga och när sanitetsutrustningen och inredning var utbytt uppgick till två respektive tre objekt, vilket ger en riktighet på 93,8 % respektive 90,6 % Övrig interiör I denna grupp var det uppgifter om öppen spis eller liknande, samt tillgång till gillestuga som efterfrågades. Inga avvikelser noterades i studien vilket således ger en riktighet på 100 %. 39

39 5. Slutsatser I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien kommit fram till. En återkoppling till studiens syfte och frågeställningar presenteras för att kontrollera om studien gett svar på det som efterfrågats. Studien syftade till att fastställa riktigheten på värdefaktorerna, alltså vilken kvalité de olika värdefaktorerna har. Eventuella avvikelser skulle dokumenteras och analyserats för att dels konsekvenserna skulle kunna beskrivas och dels att eventuella förslag till förbättringsåtgärder skulle kunna lämnas. För att uppnå detta syfte formulerades följande frågor inför studien: 1. Vilken kvalité håller värdefaktorerna beträffande riktighet? 2. Vilka effekter leder detta till? 3. Hur kan värdefaktorernas riktighet förbättras? Studiens slutsatser sammanställs nedan med utgångspunkt i frågeställningarna och syftet Vilken kvalité håller värdefaktorerna beträffande riktighet? Den första frågan besvarades genom att data inhämtades från de objekt som inkluderats i studien. Dessa data jämfördes sedan med de uppgifter som fastighetsägarna lämnat vid det senaste taxeringstillfället. Slutsatsen från studien är att värdefaktorerna håller en varierande riktighet fördelat enligt nedan: Värdefaktor Riktighet Storlek 100 % - Boyta 100 % - Biyta 100 % - Värdeyta 100 % Ålder 100 % - Byggår 100 % - Tillbyggnadår 100 % - Värdeår 100 % 40

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

5 Riktvärde för småhus

5 Riktvärde för småhus 5 Riktvärde för småhus Riktvärde för småhus Avsnitt 5 109 5.1 Allmänt 8 kap. 1 FTL Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader. Riktvärdet

Läs mer

2012 års fastighetstaxering av småhus

2012 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2012 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

2015 års fastighetstaxering av småhus

2015 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2015 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Deklarera ditt småhus gärna på Internet

Deklarera ditt småhus gärna på Internet Fastighetstaxering Småhus Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av småhus 2012, 2013 och 2014. 2012 2014 Deklarera ditt småhus gärna på Internet Om du lämnar dina uppgifter genom

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet En studie av småhus i Gävle kommun Kristin Kensby & Helen Snaar 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Lantmäteriteknik Lantmätarprogrammet

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011års och senare års fastighetstaxeringar

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Sommaridyll i Södra Mjönäs

Sommaridyll i Södra Mjönäs Sommaridyll i Södra Mjönäs KRISTIANSTAD SÖDRA MJÖNÄS 1:45 Genomgående stilrent och snyggt boende från golv till tak med ca 500 meters gångväg ner till idyllisk badplats vid Immeln. Kök med vedspis och

Läs mer

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus 1 Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006 Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus Inledning Fastighetsskatt torde vara en av de mest diskuterade och också

Läs mer

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Noltorp SKÖVDE GÄDDEBERG 1:3 Trevligt lantställe med bra bostadshus, gäststuga samt äldre ladugård. Till fastigheten hör ca 0,7 ha inägomark. Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Väring. Utgångspris:

Läs mer

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn

Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Bostadshus i två plan jämte garage, egen hörntomt på Genvägen i Mariehamn Presentation Möjligheternas hus med egen hörntomt på Genvägen 1 i populära Östernäs. Huset är uppfört 1978 på gjuten platta med

Läs mer

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CAMPINGVÄGEN 14 Beskrivning Smakfullt och bekymmersfritt i Hemmeslöv Modernt och smakfullt parhus uppfört 2013 erbjuder ett bekymmersfritt boende i lugnt kvarter. Bostaden karaktäriseras av öppna ytor,

Läs mer

Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö

Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö Malmö Klagshamn - Strandängarna På ett alldeles unikt läge invid Klagshamns strandängar ligger detta charmiga hus, uppfört år 1928 och tillbyggt 1976. Huset har genomgått

Läs mer

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus En studie om möjligheten att komplettera dagens fastighetstaxeringsmodell Kristian Bransell & Linus Fredriksson 2013 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen),

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med!

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av lantbruk 0, 0 och 0. Fastighetstaxering Lantbruk 0 0 Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Allt fler väljer att lämna sina uppgifter

Läs mer

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE Beteckning: Avdelningen för ekonomi FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde Veronica Larsson & Susanne Lindberg Juni 2010 Examensarbete C nivå, 15 hp Företagsekonomi

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 7.0 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2006:327 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

CHRISTINAS VÄG 28. Christinas Väg 28, 269 39 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CHRISTINAS VÄG 28. Christinas Väg 28, 269 39 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CHRISTINAS VÄG 28 Beskrivning Välskött och strandnära Västkuststuga i lugn sommaridyll I attraktivt område vid hav och strand ligger denna Västkuststuga från 1977 i skön retrostil. Sommarstugan är i äldre

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer

RÖJELGRÄND 8. Röjelgränd 8, 269 76 Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55.

RÖJELGRÄND 8. Röjelgränd 8, 269 76 Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55. RÖJELGRÄND 8 Beskrivning Populärt sommarboende vid Torekovs GK Ett stenkast från Torekovs Golfklubb ligger detta lättsköta Finnbohus i lugnt och naturnära område. Enplansbostaden har uteplats mot väster,

Läs mer

Arkitektritad 1½-plansvilla med bra planslösning.

Arkitektritad 1½-plansvilla med bra planslösning. Objektbeskrivning Arkitektritad 1½-plansvilla med bra planslösning. Dunhammarvägen 34, Asarum, Korpadalen Boarea: 156 m 2 (biarea 49m 2 ) Tomtarea: 865 m 2 Utgångspris: 1 650 000 kr Budgivning e-bud: Ange

Läs mer

Lindsdal 128 kvm. 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage.

Lindsdal 128 kvm. 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage. Lindsdal 128 kvm 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Hagvägen 3/ Flen Göken 5 Flen. Hagvägen 3 har ett centralt läge och en underbar pool! 1 500 000 SEK

Hagvägen 3/ Flen Göken 5 Flen. Hagvägen 3 har ett centralt läge och en underbar pool! 1 500 000 SEK 2015 02 12 Hagvägen 3/ Göken 5 Hagvägen 3/ Göken 5 Hagvägen 3 har ett centralt läge och en underbar pool! RUM: 5 BOAREA: 140,0 m² BIAREA: 68,0 m² TOMTAREAL/MARK: 1 346,0 m² PRIS: 1 500 000 SEK PRISTYP:

Läs mer

Värdeinverkan vid avsaknad av väg

Värdeinverkan vid avsaknad av väg AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad Värdeinverkan vid avsaknad av väg Hur påverkas marknadsvärdet om väg fram till fastigheten saknas? Stina Borgström

Läs mer

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2 Objektbeskrivning Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt Boarea: Tomtarea: 660 m 2 Utgångspris: 143 m 2 (36 m 2 biarea) 500 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235 Visningsmaterial Välskött parhus Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården Boarea: 136 m2 (biarea: 27 m2) Tomtarea: 525 m2 Pris: 1 795 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är ett billigt boende med bekvämt köravstånd till både Eslöv och Landskrona.

Läs mer

Fjällnära gård i Glöte!

Fjällnära gård i Glöte! Fjällnära gård i Glöte! HÄRJEDALEN GLÖTE 7:21 Avskilt belägen gård i utkanten av byn Glöte. Tomtområde om ca 1 ha omslutet av fjäll och natur. Praktiskt och bra boende om 4 r.o.k med tillhörande ekonomibyggnader.

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Färjestaden 110 kvm. Gediget i 1-plan med källare 4-5 rok samt gillestuga. Gästhus, garage.

Färjestaden 110 kvm. Gediget i 1-plan med källare 4-5 rok samt gillestuga. Gästhus, garage. Färjestaden 110 kvm Gediget i 1-plan med källare 4-5 rok samt gillestuga. Gästhus, garage. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa

Läs mer

Frönäs ligger ca 5 minuters gångavstånd från centrum, tåg och bussar.

Frönäs ligger ca 5 minuters gångavstånd från centrum, tåg och bussar. 2015 07 28 Fräkengränd 6 Fräkengränd 6 Frönäs Gnesta kommun består av orterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne, med 10 000 invånare vintertid respektive 40 000 invånare sommartid. Gnesta centrum

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Tanneforsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Tanneforsvägen 15 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 4.5 rum (2 sovrum) / 73 m² Område Stureby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stureby är en uppvuxen och gedigen villastad i Enskede med gångavstånd

Läs mer

Hästgård i Skepplanda

Hästgård i Skepplanda Hästgård i Skepplanda Naturskönt och lantligt belägen mindre hästgård i Skepplanda. Gården ligger på bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg med tåg eller bil. Bostadshus med 7 rum i gammal stil samt stor

Läs mer

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE En riktig pärla i Lund Här har vi fått förmånen att förmedla en fastighet ritad av Jørn Utzon, skaparen av Sydneyoperan. Totalt renoverad

Läs mer

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn

Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Bostadshus i lugnt och sjönära läge vid Svibyviken på Åbrinken 5 i Mariehamn Presentation I lugnt läge vid återvändsgränd, med sjönära läge vid Svibyviken ligger detta trevliga bostadshus. Huset är ursprungligen

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

Önnarps Byaväg 216-5. Perfekt för den egna företagaren eller för den som behöver stora utrymmen i välskötta lokaler. -- Dan Svärd, säljare

Önnarps Byaväg 216-5. Perfekt för den egna företagaren eller för den som behöver stora utrymmen i välskötta lokaler. -- Dan Svärd, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 8 rum (5 sovrum) / 260 m² Område Önnarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt för den egna företagaren eller för den som behöver stora utrymmen

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett perfekt läge, bekvämt köravstånd till Ljungby och E6:an men ändå lugnt och

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Björkeberga, 13 ha. Utgångspris: 2 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Björkeberga, 13 ha. Utgångspris: 2 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Björkeberga, 13 ha HÄSSLEHOLM MELLBY-BJÖRKEBERGA 2:34 Mellan Sösdala och Brönnestad, ca 13 km söder om Hässleholm, ligger Björkeberga. Gården omfattar ca 13 ha varav ca 12 ha åkermark. Gårdsbyggnationen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret 2009

Fastighetstaxeringsregistret 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(408) Fastighetstaxeringsregistret 2009 BO0601 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Enkelt fritidshus i lantlig miljö. Härlig trädgård med bärbuskar, rabarber, blåbärsris. Närhet till naturen. -- Anders Strömberg, säljare

Enkelt fritidshus i lantlig miljö. Härlig trädgård med bärbuskar, rabarber, blåbärsris. Närhet till naturen. -- Anders Strömberg, säljare Län Västerbotten Gatuadress Kommun Umeå Storlek 2 rum (1 sovrum) / 25 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Enkelt fritidshus i lantlig miljö. Härlig trädgård med bärbuskar, rabarber, blåbärsris.

Läs mer

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1 Lilla Marinvillan L1 Friliggande 2-planshus med stort källarplan som flyter på en fast förankrad ponton. I entréplanet finns kök och vardagsrum samt uteplats vid entrén. I övre planet finns allrummet med

Läs mer

Lakaträsk 2:10. Snabbfakta LAKATRÄSK. Litet charmigt gårdsställe med uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar.

Lakaträsk 2:10. Snabbfakta LAKATRÄSK. Litet charmigt gårdsställe med uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar. Lakaträsk 2:10 LAKATRÄSK Litet charmigt gårdsställe med uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar. Litet charmigt gårdsställe med timrad uthuslänga i vinkel. Nära till skog och sjöar. Perfekt fritidsboende

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Saleby Lindhem. Götaland Kommun Lidköping Storlek 13.0 rum / 400 m² Område Saleby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse.

Saleby Lindhem. Götaland Kommun Lidköping Storlek 13.0 rum / 400 m² Område Saleby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 13.0 rum / 400 m² Område Saleby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Med ett härligt lantligt läge

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3 rum (2 sovrum) / 61 m² Område Hallstavik Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och högt läge. Bra förrådsutrymmen. 3 km till affär och busshållplats.

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

LJUNGBYHOLMSVÄGEN 70

LJUNGBYHOLMSVÄGEN 70 LJUNGBYHOLMSVÄGEN 70 Beskrivning Lantligt läge på charmig tomt Belägen på mycket charmig tomt strax utanför Förslöv finner man denna bostad i behov av upprustning. Bostaden omfattar vardagsrum, kök, wc/dusch

Läs mer

Ödskölt Nordgården 3, Ödskölt

Ödskölt Nordgården 3, Ödskölt 1 av 8 15.01.2012 13:06 Ödskölt Nordgården 3, Ödskölt Trevlig 1½-plansvilla med stor potential samt en härlig uppvuxen trädgård. Stort rymligt kök och ett vardagsrum med utgång till stenlagd uteplats.

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

NYPONVÄGEN 9. Nyponvägen 9, 269 94 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov församling. Skattesats 32,55.

NYPONVÄGEN 9. Nyponvägen 9, 269 94 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov församling. Skattesats 32,55. NYPONVÄGEN 9 Beskrivning Charmigt och strandnära på Bjäres sydsida Alldeles i närheten av Mäsingestrands underbara sandstrand, på Bjäres soliga sydsida, ligger detta enkla men charmiga sommarhus. Bostaden

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

KVINNABÖSKEVÄGEN 109

KVINNABÖSKEVÄGEN 109 KVINNABÖSKEVÄGEN 109 Beskrivning Bo på landet i 4 rok! I Kvinnaböske, mellan Grevie och Förslöv, ligger detta lilla hus för såväl permanent- som fritidsboende. Här finns kök med matplats, vardagsrum med

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Möjlighet att renovera och få huset precis som du vill! -- Gunnel

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

HÖRLÖSA. Gamla mjölnarbostaden i Hörlösa - charmig och välrenoverad bostad om 6 rum och kök. Täljstenkamin med bakugn. Kalkstengolv. Gäststuga. Bastu.

HÖRLÖSA. Gamla mjölnarbostaden i Hörlösa - charmig och välrenoverad bostad om 6 rum och kök. Täljstenkamin med bakugn. Kalkstengolv. Gäststuga. Bastu. HÖRLÖSA Gamla mjölnarbostaden i Hörlösa - charmig och välrenoverad bostad om 6 rum och kök. Täljstenkamin med bakugn. Kalkstengolv. Gäststuga. Bastu. Fritidshus - 108 m 2-6 rum och kök - Gäststuga - Bastu

Läs mer

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Planlösning: BV: Hall, kök, vardagsrum med utgång mot

Läs mer

Västra Gatuadress Grinnekullegatan 72 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Grinnekullegatan 72 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum / 148 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor och rymlig bostad med härliga uteplatser och plats för många. Lugnt och naturnära

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

- Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe

- Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe Obebyggda småhusfastigheter - Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe Copyright Christoffer Göransson och Anton Stampe 2015 Författarna har gemensamt

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

Färjestaden 60 kvm. en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge...

Färjestaden 60 kvm. en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge... Färjestaden 60 kvm en nyligen byggd villa med centralt och lugnt läge... Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att

Läs mer