Kultur- och medborgarnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och medborgarnämnden"

Transkript

1 Protokoll Km 533/2014 Kultur- och medborgarnämnden Datum: Klockan: 17:00-19:25 Plats: Restaurang Svalan Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) Eva Eriksson (S) Börje Ström (FP) Johnny Andersson (S) Birgitta Almgren (S) Hanna Altunkaynak (S) Anna Theodossiou (KD) Ingvar Bilock (C) Kerstin Ejdertoft (M) Eva Hesse Almqvist (M) & Kerstin Cederström (FP) Sara Richert (MP) Tjänstgörande ersättare Sigbritt Sundin (S) Ersätter Farhan Mohammed (S) på Maria Hedwall (M) Ersätter Berivan Parsa (M) på Zara Domargård (FP) Ersätter Jeanette Rapp (V) på Närvarande ersättare Björn Hagel (S) Johan Bergh (S) Christina Gransten (C) Övriga Helene Lis, förvaltningschef Gustav Axberg, nämndadministratör Birgitta Wörman, utvecklingschef Ulf Lindin, enhetschef Nina Glimvall, enhetschef Peter Alsbjer, bibliotekschef

2 Lars Hilmersson, enhetschef Sonja Bejstam, ekonom Gunn Wentzel, planerare Maria Schultz, planerare Jan Rindar, planerare Christer Moll, ungdomskonsulent Elisabet Wallin, ungdomskonsulent Sandra Almqvist, projektledare Gustav Axberg, sekreterare Justerat den 16 december 2014 Behcet Barsom, ordförande Zara Domargård, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 december Protokolljusterare Handläggare: Gustav Axberg Ordinarie: Zara Domargård (FP) Ersättare: Sara Richert (MP) Ordinarie: Zara Domargård (FP) Ersättare: Sara Richert (MP) 2

3 151 Godkännande av dagordning Handläggare: Behcet Barsom - Dagordningen godkänns - Dagordningen godkänns med ändringen att ärendet "Utdelning och avveckling av fonden August Hedins minne" (Km 581/2014) läggs till som Örebro 750 år Handläggare: Sandra Almqvist Projektledare Sandra Almqvist från Örebrokompaniet informerar om arbetet kring Örebros 750-årsjubileum. 153 Ekonomisk månadsrapport Ärendenummer: Km 149/2014 Handläggare: Sonja Bejstam Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten. 3

4 154 Tillsynsrapport 2014 Ärendenummer: Km 463/2014 Handläggare: Sonja Bejstam Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för internkontroll. Valet av nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys. Kultur- och medborgarnämnden har i tillsynsplanen för år 2014 valt följande granskningsområden för den egna granskningen: - Granskning av förvaltningens användande av ärendehanteringssystemet W3D3 och hur vi följer upp och bevakar avtal. - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med fokus på rutiner för brandskydd. Granskningen av nyttjandet av W3D3 inom Kultur- och medborgarnämndens ansvarsområden visar att det överlag fungerar bra. Ibland används dock felaktiga mallar och vissa brister gällande registrering av handlingar har upptäckts. Avtalshanteringen är ett område som har förbättrats på senare tid, där åtgärder har vidtagits såväl före som under tiden för denna granskning. Tack vare detta har det i granskningen visat sig att hanteringen fungerar relativt bra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet vidareutvecklas kontinuerligt. Lindriga brister kring uppföljning av riskinventering har kommit fram i granskningen och rutinerna för arbetsmiljöarbetet kan dokumenteras bättre. Förvaltningschefen bedömer att årets granskning visar att förvaltningen har goda rutiner inom de granskade områdena. Bakom de goda rutinerna ligger ett omfattande arbete för att säkerställa att nämndens resurser används på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. sunderlag - Tillsynsrapport Uppföljning av intern kontroll ( ) 1. Tillsynsrapport Uppföljning av intern kontroll godkänns. 2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 1. Tillsynsrapport Uppföljning av intern kontroll godkänns. 2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 4

5 155 Tillsynsplan 2015 Ärendenummer: Km 495/2014 Handläggare: Sonja Bejstam Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och kommunstyrelsen, med en rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande mål för den egna verksamheten uppnås: - Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. - Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Internkontrollen fokuserar främst på tillsyn vilket, enligt kommunallagen, innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas kontroll-system och kontrollverktyg. Kultur- och medborgarnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål. För år 2015 bedöms följande områden särskilt vara värda att granska närmare nämndspecifikt: (1) beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser och resepolicy för elever inom området verksamhet, (2) resepolicy personal (användande av bil i tjänsten) och att alla tjänster inte annonseras ut inom området personal, samt (3) saknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor inom området ekonomi. sunderlag - Tillsynsplan Plan för uppföljning av intern kontroll ( ) - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra följande nämndspecifika granskningsåtgärder 2015: 1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser 2. Granskning av resor i tjänsten med barn, s.k. elevresor 3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor 4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänsten 5. Alla tjänster annonseras inte ut Nämndens behandling Ordförande tar upp att det vore intressant med ytterligare ett granskningsområde för Ur Örebro kommuns övergripande strategier framgår att det inför varje beslut i samtliga kommunala nämnder ska en konsekvensbeskrivning göras utifrån barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet. För 2015 bedömer Kultur- och medborgarnämnden att en granskning av hur det underlag som ligger till grund för nämndens beslut uppfyller ovan 5

6 nämnda krav bör göras. Granskningen bör omfatta samtliga tjänsteskrivelser i ärenden där nämnden har fattat beslut under perioden 1 augusti augusti 2015 och ska undersöka huruvida en konsekvensbeskrivning utifrån barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet har gjorts eller ej. - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra följande nämndspecifika granskningsåtgärder 2015: 1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser 2. Granskning av resor i tjänsten med barn, s.k. elevresor 3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor 4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänsten 5. Alla tjänster annonseras inte ut 6. Uppföljning av i vilken omfattning som barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet tas i beaktande i de tjänsteskrivelser som utgör nämndens beslutsunderlag. 156 Regional ung peng Ärendenummer: Km 436/2014 Handläggare: Christer Moll Örebro kommuns satsning på ung kultur; Ung Peng, har varit igång sedan 2005 efter Kultur- och medborgarnämndens beslut i november Ung Peng är ett bidrag/stipendium till åldersgruppen år i syfte att främja ungas möjligheter att förverkliga sina kulturidéer samt skapa fler kulturarrangemang för unga. Sedan ett par år pågår ett arbete inom Örebro läns landstings (ÖLL) kulturenhet med att från den 1 januari 2015 skapa ett Regionalt Ung Peng (RUP). Målet med RUP är att göra det möjligt för unga kulturarrangörer i Örebro län att genomföra arrangemang i hela länet oavsett i vilken av länets kommun man bor. RUP bygger på att respektive kommun i Örebro län genom egna beslut harmoniserar och ansluter sin kommunala Ung Peng till ÖLL:s RUP. Med anledning av att RUP skapas behöver Kultur- och medborgarnämnden besluta om att ansluta Örebro kommuns Ung Peng till de riktlinjer som kommer att gälla för Regionalt Ung Peng. sunderlag - Tjänsteskrivelse "Ung peng och Regional ung peng" ( ) - Örebro läns landstings riktlinjer för Regional ung peng 6

7 - att riktlinjerna för Örebro kommuns Ung Peng ska harmoniseras med riktlinjerna för Örebro läns landstings riktlinjer för Regionalt Ung Peng från och med den 1 januari att riktlinjerna för Örebro kommuns Ung Peng ska harmoniseras med riktlinjerna för Örebro läns landstings riktlinjer för Regionalt Ung Peng från och med den 1 januari Områdesutvecklingsbidrag Ärendenummer: Km 491/2014 Handläggare: Gunn Wentzel Sedan mitten av 2013 har de olika områdesgrupperna till stor del samordnats av representanter för det civila samhället. Till sin hjälp har man ett områdesutvecklingsbidrag som avser att främja utvecklingen av lokal demokrati, dialog, inflytande, arrangemang, gemenskap och engagemang i närområdet. Områdesutvecklingsbidraget administreras av de olika samordnarna av områdesgrupperna. Samordnarna för områdesgrupperna ansökt om områdesutvecklingsbidrag för år 2015 med: 62 tkr (Baronbackarna), 200 tkr (Vivalla), 55 tkr (Oxhagen), 150 tkr (Brickebacken), 140 tkr (Varberga) samt 30 tkr (Adolfsberg). sunderlag 1. Tjänsteskrivelsen "Områdesutvecklingsbidrag 2015" ( ) 2. Ansökan från Baronbackarnas områdesgrupp (samordnare: 52:an Baronbackarnas kultur- och fritidscenter, inkommen ) 3. Ansökan från Vivallas områdesgrupp (samordnare: Örebro folkhögskola, inkommen ) 4. Ansökan från Oxhagens områdesgrupp (samordnare: Kooperativet Träffpunkt Oxhagen, inkommen ) 5. Ansökan från Brickebackens områdesgrupp (samordnare: Föreningen Trädet, inkommen ) 6. Ansökan från Varbergas områdesgrupp (samordnare: ABF Örebro, inkommen ) 7. Ansökan från Adolfsbergs områdesgrupp (samordnare: Adolfsbergs Baptistförsamling, inkommen ) 7

8 1. att 52:an Baronbackarnas kulturoch fritidscenter beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 2. att Örebro folkhögskola beviljas 129 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 3. att Kooperativet Träffpunkt Oxhagen beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 4. att Föreningen Trädet beviljas 100 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 5. att ABF Örebro beviljas 140 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 6. att Adolfsbergs Baptistförsamling beviljas 30 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 7. Medlen till områdesutvecklingsbidragen tas från Fritid ungdoms budget för områdesutveckling. 8

9 1. att 52:an Baronbackarnas kulturoch fritidscenter beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 2. att Örebro folkhögskola beviljas 129 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 3. att Kooperativet Träffpunkt Oxhagen beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 4. att Föreningen Trädet beviljas 100 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 5. att ABF Örebro beviljas 140 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 6. att Adolfsbergs Baptistförsamling beviljas 30 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 7. Medlen till områdesutvecklingsbidragen tas från Fritid ungdoms budget för områdesutveckling. 8. att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering och översyn av hur områdesutvecklingsbidraget fungerar. Utvärderingen ska innefatta bedömning av samordningsbidragets och utvecklingsbidragets storlek i förhållande till omfattning av antalet föreningar och verksamheter inom området. Utvärderingen ska återrapporteras till Kultur- och medborgarnämnden senast i samband med sammanträdet i oktober Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter Ärendenummer: Km 544/2014 Handläggare: Jan Rindar Stiftelsen Naturens Teater Rånnesta söker kronor för installering av luftvärmepumpar, stödräcke till handikappramp, ombyggnad av kyldisk samt spotlightutrustning i utställningslokaler. Stiftelsen Naturens Teater bedriver sin verksamhet i en före detta ladugård vid fågelsjön Tysslingen. Verksamheten kretsar omkring temat kulturnatur. Programverksamheten utgörs av fågelguidningar, utställningar, temadagar och caféverksamhet. Man har öppet för allmänheten från februari till november. Ett samarbete med Örebrokompaniet har inletts för att utveckla Rånnesta till en informationspunkt för turism i området genom ett Leaderprojekt. 9

10 sunderlag - Tjänsteskrivelsen "Ansökan - bidrag till icke kommunala kulturfastigheter: Stiftelsen Naturens teater" ( ) - Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter ( ) 1. Stiftelsen Naturens Teater beviljas för tillgänglighetsförbättrande och energibesparande åtgärder. 2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke kommunalt ägda kulturfastigheter. 1. Stiftelsen Naturens Teater beviljas för tillgänglighetsförbättrande och energibesparande åtgärder. 2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke kommunalt ägda kulturfastigheter. 159 Örebroandan Ärendenummer: Km 414/2014 Handläggare: Elisabet Wallin Örebro läns fotbollsförbund ansöker om bidrag motsvarande 331 tkr och fri lokalupplåtelse för Örebroandans verksamhet i Vivalla och i Oxhagen för år Ansökan gällande fri lokalupplåtelse har lämnats till Fritids- och turistnämnden (Ft 409/2014). Örebrobostäder har beviljat dem ytterligare 100 tkr. Örebroandan bedriver även verksamhet på lördagar i Vivalla som finansieras inom Fritid ungdoms budget för lördagsöppet. sunderlag 1. Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag - Örebroandan" ( ) 2. Ansökan från Örebro läns fotbollsförbund (inkommen 9 september 2014) 1. att Örebro läns fotbollsförbund beviljas ett bidrag på 331 tkr för att driva Örebroandan Medlen till bidraget ryms inom det prognosticerade överskottet om 800 tkr som redovisas i Delårsrapport 2,

11 Särskilt yttrande Börje Ström (FP) lämnar för FP:s räkning in ett särskilt yttrande. FP yttrar att "Örebroandan är en bra verksamhet och kan fungera som en inkörsport till en organiserad föreningsverksamhet. Den är dessutom avgiftsfri. Folkpartiet menar dock att denna verksamhet naturligt hör hemma inom Fritids- och Turistnämnden som har hand om fritidsverksamheter inom idrottsområdet. [...] Eftersom de medel som föreslås gå till Örebroandan huvudsakligen kommer från ett överskott 2014 i den pågående fotbollssatsningen i Vivalla samt att tiden är för knapp att ta fram genomarbetade förslag på kulturprojekt, kommer inte Folkpartiet rösta emot förslaget. Men vi vill genom detta särskilda yttrande markera att vi inför 2016 inte kommer att stödja att medel tas från [Kultur- och medborgarnämnden]. Vi anser att nämndens många kulturföreningar och andra kulturverksamheter måste prioriteras." M och MP ställer sig bakom FP:s yttrande. 1. att Örebro läns fotbollsförbund beviljas ett bidrag på 331 tkr för att driva Örebroandan Medlen till bidraget ryms inom det prognosticerade överskottet om 800 tkr som redovisas i Delårsrapport 2, Sommarbidrag Ärendenummer: Km 120/2014 Handläggare: Maria Schultz Sedan 2012 har Örebro kommun förstärkt det befintliga föreningsbidraget inför somrarna för att öka föreningars och organisationers möjligheter att skapa aktiviteter riktade till barn, ungdomar och barnfamiljer som bor i Örebro kommun. Det förstärkta föreningsbidraget kallas sommarbidrag. Sommarbidraget ska gå till föreningar som skapar aktiviteter som annars inte skulle genomföras, och som är riktade till barn, ungdomar och barnfamiljer. Bidraget är en satsning för att minska barnfattigdomen i Örebro kommun. Sommarbidraget kan även bidra till ökad samverkan mellan föreningar och integration. Gruppen som har arbetet med sommarbidraget har flertalet funderingar gällande eventuellt kommande sommarbidrag. Det gäller bland annat: - Svårigheten med att följa upp om det är rätt målgrupp som gynnas av bidraget. - Syftet med bidraget behöver ses över. - Kriterierna för sommarbidraget behöver ses över. - Arbetet med handläggningen sommarbidrag upplevs av olika anledningar mycket tidskrävande. 11

12 I år ansökte föreningarna om totalt kr varav kr har beviljats, vilket innebär att kr har avslagits. I dagsläget ser det ut som att kr kommer att betalas tillbaka från föreningar för icke genomförda aktiviteter. sunderlag - Tjänsteskrivelsen "Sommarbidrag 2014" ( ) - Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera sommarbidraget i dess nuvarande form samt ta fram förslag på förbättringsåtgärder. - Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera sommarbidraget i dess nuvarande form samt ta fram förslag på förbättringsåtgärder. 161 Sammanträdestider 2015 Ärendenummer: Km 535/2014 Handläggare: Gustav Axberg Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2014 ( 241) att rekommendera driftnämnderna att under år 2015 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 16, 21, 24, 33, 38, 41, 46 och 50. Hänsyn till den ekonomiska styrprocessen har tagits. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat fram ett förslag till sammanträdestider som till största del tar hänsyn till Kommunstyrelsens rekommendationer. Sammanträdestiderna i januari och augusti har dock flyttats då helgdagar och semestertider har tagits i beaktande. I övrigt följs Kommunstyrelsens rekommendationer och Kultur- och medborgarnämndens tradition att sammanträda onsdagar kl. 17:00. sunderlag - Tjänsteskrivelsen "Sammanträdestider 2015" ( ) - att under år 2015 sammanträda onsdagar kl. 17:00 den 21 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 11 november samt den 9 december. 12

13 - att under år 2015 sammanträda onsdagar kl. 17:00 den 21 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 11 november samt den 9 december. 162 Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne Handläggare: Jan Rindar Anslaget har tillkommit för att hedra minnet av författaren Hjalmar Bergman och har ställts till Kultur- och medborgarnämndens förfogande för fördelning genom dess försorg och efter dess bedömning enligt kriterierna nedan: Ett eller flera kulturpris till personer som gjort sig särskilt förtjänta genom framstående insatser inom litteratur, konst, musik, och teater eller inom andra delar av kulturområdet och som genom sin bosättning, sin verksamhet eller på annat sätt kan anses äga samhörighet med kommunen. - att ordförande i samråd med nämndens presidium utser en vinnare av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne. - att ordförande i samråd med nämndens presidium utser en vinnare av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne. Mötet ajourneras 17:55 18: Utdelning och avveckling av fonden August Hedins minne Ärendenummer: Km 581/2014 Handläggare: Ulf Lindin Kommunledningskontoret har gjort en översyn av de 61 stiftelser som kommunen förvaltar. Flera av dessa har en mycket liten avkastning på grund av begränsade tillgångar och har svårt att främja de ändamål som stiftaren avsett från början. 13

14 Med stöd av stiftelselagen har kommunledningskontoret ansökt och fått beviljat hos länsstyrelsen att avveckla dessa stiftelser, genom att förbruka tillgångarna enligt dess ändamål eller närliggande ändamål. Utbetalning av stiftelsernas tillgångar måste ske före 2014 års utgång. August Hedins minnesfond avser att stödja Frälsningsarméns koloniverksamhet i Örebro. Man bedriver inte längre koloniverksamhet och därför föreslås medlen att betalas ut till Frälsningsarméns scoutverksamhet i Örebro. Kvarvarande medel i fonden är 72170,45 kronor. sunderlag Tjänsteskrivelsen "Utdelning och avveckling av fonden August Hedins minne" ( ) - att kvarvarande medel om 72170,45 kronor utanordnas till Frälsningsarméns scoutverksamhet i Örebro. - att kvarvarande medel om 72170,45 kronor utanordnas till Frälsningsarméns scoutverksamhet i Örebro. 164 Fotbollssatsningen i Vivalla Handläggare: Ulf Lindin Ulf Lindin informerar om fotbollsatsningen i Vivalla. 165 Ordförandens information Handläggare: Behcet Barsom Ordförande informerar om vad som sades på presidieberedningen den 26 november Information lämnas även om att de ledamöter som saknar 14

15 förtroendeuppdrag under nästa mandatperiod ska lämna in sina ipads till kommunens IT-avdelning. 166 Förvaltningschefens information Handläggare: Helene Lis Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser och att Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnad och Stadsbyggnad framöver kommer att samverka mer för att på ett bättre sätt kunna kvalitetssäkra nämndens beslutsunderlag. 167 Inkomna skrivelser Ärendenummer: Km 534/2014 Handläggare: Gustav Axberg Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings, dessa är: - Postlista över nya ärenden - Samverkansprotokoll - Återrapportering av konsthallens verksamhet - Information om ändrade öppettider på biblioteken Bibliotekschef Peter Alsbjer lämnar även muntlig information kring de ändrade öppettiderna på biblioteken. 15

16 168 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Km 548/2014 Handläggare: Gustav Axberg Aktuella delegationsbeslut meddelas nämnden via Meetings: - Km 399/2014: Rekrytering Kulturskolan - Km 514/2014: Ordförandebeslut om beviljat kulturprojektbidrag till The Movement - Km 537/2014: om kulturprojektbidrag till Axbergs Folkets hus - Km 579/2014: om utdelning och avveckling av Karin Huldins fond 169 Övriga frågor Handläggare: Behcet Barsom Inga övriga frågor har anmälts. 16

17 Kultur och Medborgarnämnden Nämndsammanträde Särskilt yttrande Ärende 14 Örebroandan Km 414/2014 Kultur och Medborgarnämnden (KoM) har alltsedan 2010 tillsammans med Fritids och Turistnämnden gett bidrag till Örebro läns fotbollsförbund för spontanidrottssatsningen Örebroandan. Örebroandan är en bra verksamhet och kan fungera som en inkörsport till en organiserad föreningsverksamhet. Den är dessutom avgiftsfri. Folkpartiet menar dock att denna verksamhet naturligt hör hemma inom Fritids och Turistnämnden som har hand om fritidsverksamheter inom idrottsområdet. När nu Örebroandan föreslås få 331 tkr för 2015 enbart från KoM är detta en helt felaktig signal inför framtiden. Även om det rör sig om medel från prognosticerat överskott och endast avser 2015 förstärks uppfattningen att KoM bör ta stort ansvar för fotbollsverksamhet. Eftersom de medel som föreslås gå till Örebroandan huvudsakligen kommer från ett överskott 2014 i den pågående fotbollssatsningen i Vivalla samt att tiden är för knapp att ta fram genomarbetade förslag på kulturprojekt, kommer inte Folkpartiet rösta emot förslaget. Men vi vill genom detta särskilda yttrande markera att vi inför 2016 inte kommer att stödja att medel tas från KoM. Vi anser att nämndens många kulturföreningar och andra kulturverksamheter måste prioriteras. Folkpartiet Liberalerna Börje Ström Kerstin Cederström

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Kommunstyrelsen Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 178/2013 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2013-09-03 Klockan: 13:00-18:00 Plats: Sessionsalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S), ordförande Hannah Ljung (C) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer