Kultur- och medborgarnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och medborgarnämnden"

Transkript

1 Protokoll Km 533/2014 Kultur- och medborgarnämnden Datum: Klockan: 17:00-19:25 Plats: Restaurang Svalan Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) Eva Eriksson (S) Börje Ström (FP) Johnny Andersson (S) Birgitta Almgren (S) Hanna Altunkaynak (S) Anna Theodossiou (KD) Ingvar Bilock (C) Kerstin Ejdertoft (M) Eva Hesse Almqvist (M) & Kerstin Cederström (FP) Sara Richert (MP) Tjänstgörande ersättare Sigbritt Sundin (S) Ersätter Farhan Mohammed (S) på Maria Hedwall (M) Ersätter Berivan Parsa (M) på Zara Domargård (FP) Ersätter Jeanette Rapp (V) på Närvarande ersättare Björn Hagel (S) Johan Bergh (S) Christina Gransten (C) Övriga Helene Lis, förvaltningschef Gustav Axberg, nämndadministratör Birgitta Wörman, utvecklingschef Ulf Lindin, enhetschef Nina Glimvall, enhetschef Peter Alsbjer, bibliotekschef

2 Lars Hilmersson, enhetschef Sonja Bejstam, ekonom Gunn Wentzel, planerare Maria Schultz, planerare Jan Rindar, planerare Christer Moll, ungdomskonsulent Elisabet Wallin, ungdomskonsulent Sandra Almqvist, projektledare Gustav Axberg, sekreterare Justerat den 16 december 2014 Behcet Barsom, ordförande Zara Domargård, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 december Protokolljusterare Handläggare: Gustav Axberg Ordinarie: Zara Domargård (FP) Ersättare: Sara Richert (MP) Ordinarie: Zara Domargård (FP) Ersättare: Sara Richert (MP) 2

3 151 Godkännande av dagordning Handläggare: Behcet Barsom - Dagordningen godkänns - Dagordningen godkänns med ändringen att ärendet "Utdelning och avveckling av fonden August Hedins minne" (Km 581/2014) läggs till som Örebro 750 år Handläggare: Sandra Almqvist Projektledare Sandra Almqvist från Örebrokompaniet informerar om arbetet kring Örebros 750-årsjubileum. 153 Ekonomisk månadsrapport Ärendenummer: Km 149/2014 Handläggare: Sonja Bejstam Ekonom Sonja Bejstam informerar om den ekonomiska månadsrapporten. 3

4 154 Tillsynsrapport 2014 Ärendenummer: Km 463/2014 Handläggare: Sonja Bejstam Varje nämnd tar fram egna granskningsområden för internkontroll. Valet av nämndspecifika granskningsområden ska ske utifrån en genomförd riskanalys. Kultur- och medborgarnämnden har i tillsynsplanen för år 2014 valt följande granskningsområden för den egna granskningen: - Granskning av förvaltningens användande av ärendehanteringssystemet W3D3 och hur vi följer upp och bevakar avtal. - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, med fokus på rutiner för brandskydd. Granskningen av nyttjandet av W3D3 inom Kultur- och medborgarnämndens ansvarsområden visar att det överlag fungerar bra. Ibland används dock felaktiga mallar och vissa brister gällande registrering av handlingar har upptäckts. Avtalshanteringen är ett område som har förbättrats på senare tid, där åtgärder har vidtagits såväl före som under tiden för denna granskning. Tack vare detta har det i granskningen visat sig att hanteringen fungerar relativt bra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet vidareutvecklas kontinuerligt. Lindriga brister kring uppföljning av riskinventering har kommit fram i granskningen och rutinerna för arbetsmiljöarbetet kan dokumenteras bättre. Förvaltningschefen bedömer att årets granskning visar att förvaltningen har goda rutiner inom de granskade områdena. Bakom de goda rutinerna ligger ett omfattande arbete för att säkerställa att nämndens resurser används på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. sunderlag - Tillsynsrapport Uppföljning av intern kontroll ( ) 1. Tillsynsrapport Uppföljning av intern kontroll godkänns. 2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 1. Tillsynsrapport Uppföljning av intern kontroll godkänns. 2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 4

5 155 Tillsynsplan 2015 Ärendenummer: Km 495/2014 Handläggare: Sonja Bejstam Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och kommunstyrelsen, med en rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande mål för den egna verksamheten uppnås: - Att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. - Att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. - Att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Internkontrollen fokuserar främst på tillsyn vilket, enligt kommunallagen, innebär att nämnderna har ett ansvar att utvärdera verksamheternas kontroll-system och kontrollverktyg. Kultur- och medborgarnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål. För år 2015 bedöms följande områden särskilt vara värda att granska närmare nämndspecifikt: (1) beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser och resepolicy för elever inom området verksamhet, (2) resepolicy personal (användande av bil i tjänsten) och att alla tjänster inte annonseras ut inom området personal, samt (3) saknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor inom området ekonomi. sunderlag - Tillsynsplan Plan för uppföljning av intern kontroll ( ) - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra följande nämndspecifika granskningsåtgärder 2015: 1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser 2. Granskning av resor i tjänsten med barn, s.k. elevresor 3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor 4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänsten 5. Alla tjänster annonseras inte ut Nämndens behandling Ordförande tar upp att det vore intressant med ytterligare ett granskningsområde för Ur Örebro kommuns övergripande strategier framgår att det inför varje beslut i samtliga kommunala nämnder ska en konsekvensbeskrivning göras utifrån barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet. För 2015 bedömer Kultur- och medborgarnämnden att en granskning av hur det underlag som ligger till grund för nämndens beslut uppfyller ovan 5

6 nämnda krav bör göras. Granskningen bör omfatta samtliga tjänsteskrivelser i ärenden där nämnden har fattat beslut under perioden 1 augusti augusti 2015 och ska undersöka huruvida en konsekvensbeskrivning utifrån barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet har gjorts eller ej. - Förvaltningen får i uppdrag att genomföra följande nämndspecifika granskningsåtgärder 2015: 1. Beredskap kring större arrangemang, oförutsedda händelser 2. Granskning av resor i tjänsten med barn, s.k. elevresor 3. Avsaknad eller ofullständig referenskod på leverantörsfakturor 4. Resepolicy personal; användande av bil i tjänsten 5. Alla tjänster annonseras inte ut 6. Uppföljning av i vilken omfattning som barn-, genus-, och mångfaldighetsperspektivet tas i beaktande i de tjänsteskrivelser som utgör nämndens beslutsunderlag. 156 Regional ung peng Ärendenummer: Km 436/2014 Handläggare: Christer Moll Örebro kommuns satsning på ung kultur; Ung Peng, har varit igång sedan 2005 efter Kultur- och medborgarnämndens beslut i november Ung Peng är ett bidrag/stipendium till åldersgruppen år i syfte att främja ungas möjligheter att förverkliga sina kulturidéer samt skapa fler kulturarrangemang för unga. Sedan ett par år pågår ett arbete inom Örebro läns landstings (ÖLL) kulturenhet med att från den 1 januari 2015 skapa ett Regionalt Ung Peng (RUP). Målet med RUP är att göra det möjligt för unga kulturarrangörer i Örebro län att genomföra arrangemang i hela länet oavsett i vilken av länets kommun man bor. RUP bygger på att respektive kommun i Örebro län genom egna beslut harmoniserar och ansluter sin kommunala Ung Peng till ÖLL:s RUP. Med anledning av att RUP skapas behöver Kultur- och medborgarnämnden besluta om att ansluta Örebro kommuns Ung Peng till de riktlinjer som kommer att gälla för Regionalt Ung Peng. sunderlag - Tjänsteskrivelse "Ung peng och Regional ung peng" ( ) - Örebro läns landstings riktlinjer för Regional ung peng 6

7 - att riktlinjerna för Örebro kommuns Ung Peng ska harmoniseras med riktlinjerna för Örebro läns landstings riktlinjer för Regionalt Ung Peng från och med den 1 januari att riktlinjerna för Örebro kommuns Ung Peng ska harmoniseras med riktlinjerna för Örebro läns landstings riktlinjer för Regionalt Ung Peng från och med den 1 januari Områdesutvecklingsbidrag Ärendenummer: Km 491/2014 Handläggare: Gunn Wentzel Sedan mitten av 2013 har de olika områdesgrupperna till stor del samordnats av representanter för det civila samhället. Till sin hjälp har man ett områdesutvecklingsbidrag som avser att främja utvecklingen av lokal demokrati, dialog, inflytande, arrangemang, gemenskap och engagemang i närområdet. Områdesutvecklingsbidraget administreras av de olika samordnarna av områdesgrupperna. Samordnarna för områdesgrupperna ansökt om områdesutvecklingsbidrag för år 2015 med: 62 tkr (Baronbackarna), 200 tkr (Vivalla), 55 tkr (Oxhagen), 150 tkr (Brickebacken), 140 tkr (Varberga) samt 30 tkr (Adolfsberg). sunderlag 1. Tjänsteskrivelsen "Områdesutvecklingsbidrag 2015" ( ) 2. Ansökan från Baronbackarnas områdesgrupp (samordnare: 52:an Baronbackarnas kultur- och fritidscenter, inkommen ) 3. Ansökan från Vivallas områdesgrupp (samordnare: Örebro folkhögskola, inkommen ) 4. Ansökan från Oxhagens områdesgrupp (samordnare: Kooperativet Träffpunkt Oxhagen, inkommen ) 5. Ansökan från Brickebackens områdesgrupp (samordnare: Föreningen Trädet, inkommen ) 6. Ansökan från Varbergas områdesgrupp (samordnare: ABF Örebro, inkommen ) 7. Ansökan från Adolfsbergs områdesgrupp (samordnare: Adolfsbergs Baptistförsamling, inkommen ) 7

8 1. att 52:an Baronbackarnas kulturoch fritidscenter beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 2. att Örebro folkhögskola beviljas 129 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 3. att Kooperativet Träffpunkt Oxhagen beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 4. att Föreningen Trädet beviljas 100 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 5. att ABF Örebro beviljas 140 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 6. att Adolfsbergs Baptistförsamling beviljas 30 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 7. Medlen till områdesutvecklingsbidragen tas från Fritid ungdoms budget för områdesutveckling. 8

9 1. att 52:an Baronbackarnas kulturoch fritidscenter beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 2. att Örebro folkhögskola beviljas 129 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 3. att Kooperativet Träffpunkt Oxhagen beviljas 55 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 4. att Föreningen Trädet beviljas 100 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 5. att ABF Örebro beviljas 140 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 6. att Adolfsbergs Baptistförsamling beviljas 30 tkr i områdesutvecklingsbidrag. 7. Medlen till områdesutvecklingsbidragen tas från Fritid ungdoms budget för områdesutveckling. 8. att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering och översyn av hur områdesutvecklingsbidraget fungerar. Utvärderingen ska innefatta bedömning av samordningsbidragets och utvecklingsbidragets storlek i förhållande till omfattning av antalet föreningar och verksamheter inom området. Utvärderingen ska återrapporteras till Kultur- och medborgarnämnden senast i samband med sammanträdet i oktober Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter Ärendenummer: Km 544/2014 Handläggare: Jan Rindar Stiftelsen Naturens Teater Rånnesta söker kronor för installering av luftvärmepumpar, stödräcke till handikappramp, ombyggnad av kyldisk samt spotlightutrustning i utställningslokaler. Stiftelsen Naturens Teater bedriver sin verksamhet i en före detta ladugård vid fågelsjön Tysslingen. Verksamheten kretsar omkring temat kulturnatur. Programverksamheten utgörs av fågelguidningar, utställningar, temadagar och caféverksamhet. Man har öppet för allmänheten från februari till november. Ett samarbete med Örebrokompaniet har inletts för att utveckla Rånnesta till en informationspunkt för turism i området genom ett Leaderprojekt. 9

10 sunderlag - Tjänsteskrivelsen "Ansökan - bidrag till icke kommunala kulturfastigheter: Stiftelsen Naturens teater" ( ) - Ansökan om bidrag till icke kommunala kulturfastigheter ( ) 1. Stiftelsen Naturens Teater beviljas för tillgänglighetsförbättrande och energibesparande åtgärder. 2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke kommunalt ägda kulturfastigheter. 1. Stiftelsen Naturens Teater beviljas för tillgänglighetsförbättrande och energibesparande åtgärder. 2. Medlen till bidraget ryms inom ordinarie budget för bidrag till icke kommunalt ägda kulturfastigheter. 159 Örebroandan Ärendenummer: Km 414/2014 Handläggare: Elisabet Wallin Örebro läns fotbollsförbund ansöker om bidrag motsvarande 331 tkr och fri lokalupplåtelse för Örebroandans verksamhet i Vivalla och i Oxhagen för år Ansökan gällande fri lokalupplåtelse har lämnats till Fritids- och turistnämnden (Ft 409/2014). Örebrobostäder har beviljat dem ytterligare 100 tkr. Örebroandan bedriver även verksamhet på lördagar i Vivalla som finansieras inom Fritid ungdoms budget för lördagsöppet. sunderlag 1. Tjänsteskrivelsen "Ansökan om bidrag - Örebroandan" ( ) 2. Ansökan från Örebro läns fotbollsförbund (inkommen 9 september 2014) 1. att Örebro läns fotbollsförbund beviljas ett bidrag på 331 tkr för att driva Örebroandan Medlen till bidraget ryms inom det prognosticerade överskottet om 800 tkr som redovisas i Delårsrapport 2,

11 Särskilt yttrande Börje Ström (FP) lämnar för FP:s räkning in ett särskilt yttrande. FP yttrar att "Örebroandan är en bra verksamhet och kan fungera som en inkörsport till en organiserad föreningsverksamhet. Den är dessutom avgiftsfri. Folkpartiet menar dock att denna verksamhet naturligt hör hemma inom Fritids- och Turistnämnden som har hand om fritidsverksamheter inom idrottsområdet. [...] Eftersom de medel som föreslås gå till Örebroandan huvudsakligen kommer från ett överskott 2014 i den pågående fotbollssatsningen i Vivalla samt att tiden är för knapp att ta fram genomarbetade förslag på kulturprojekt, kommer inte Folkpartiet rösta emot förslaget. Men vi vill genom detta särskilda yttrande markera att vi inför 2016 inte kommer att stödja att medel tas från [Kultur- och medborgarnämnden]. Vi anser att nämndens många kulturföreningar och andra kulturverksamheter måste prioriteras." M och MP ställer sig bakom FP:s yttrande. 1. att Örebro läns fotbollsförbund beviljas ett bidrag på 331 tkr för att driva Örebroandan Medlen till bidraget ryms inom det prognosticerade överskottet om 800 tkr som redovisas i Delårsrapport 2, Sommarbidrag Ärendenummer: Km 120/2014 Handläggare: Maria Schultz Sedan 2012 har Örebro kommun förstärkt det befintliga föreningsbidraget inför somrarna för att öka föreningars och organisationers möjligheter att skapa aktiviteter riktade till barn, ungdomar och barnfamiljer som bor i Örebro kommun. Det förstärkta föreningsbidraget kallas sommarbidrag. Sommarbidraget ska gå till föreningar som skapar aktiviteter som annars inte skulle genomföras, och som är riktade till barn, ungdomar och barnfamiljer. Bidraget är en satsning för att minska barnfattigdomen i Örebro kommun. Sommarbidraget kan även bidra till ökad samverkan mellan föreningar och integration. Gruppen som har arbetet med sommarbidraget har flertalet funderingar gällande eventuellt kommande sommarbidrag. Det gäller bland annat: - Svårigheten med att följa upp om det är rätt målgrupp som gynnas av bidraget. - Syftet med bidraget behöver ses över. - Kriterierna för sommarbidraget behöver ses över. - Arbetet med handläggningen sommarbidrag upplevs av olika anledningar mycket tidskrävande. 11

12 I år ansökte föreningarna om totalt kr varav kr har beviljats, vilket innebär att kr har avslagits. I dagsläget ser det ut som att kr kommer att betalas tillbaka från föreningar för icke genomförda aktiviteter. sunderlag - Tjänsteskrivelsen "Sommarbidrag 2014" ( ) - Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera sommarbidraget i dess nuvarande form samt ta fram förslag på förbättringsåtgärder. - Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera sommarbidraget i dess nuvarande form samt ta fram förslag på förbättringsåtgärder. 161 Sammanträdestider 2015 Ärendenummer: Km 535/2014 Handläggare: Gustav Axberg Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2014 ( 241) att rekommendera driftnämnderna att under år 2015 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 7, 11, 16, 21, 24, 33, 38, 41, 46 och 50. Hänsyn till den ekonomiska styrprocessen har tagits. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation arbetat fram ett förslag till sammanträdestider som till största del tar hänsyn till Kommunstyrelsens rekommendationer. Sammanträdestiderna i januari och augusti har dock flyttats då helgdagar och semestertider har tagits i beaktande. I övrigt följs Kommunstyrelsens rekommendationer och Kultur- och medborgarnämndens tradition att sammanträda onsdagar kl. 17:00. sunderlag - Tjänsteskrivelsen "Sammanträdestider 2015" ( ) - att under år 2015 sammanträda onsdagar kl. 17:00 den 21 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 11 november samt den 9 december. 12

13 - att under år 2015 sammanträda onsdagar kl. 17:00 den 21 januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 11 november samt den 9 december. 162 Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne Handläggare: Jan Rindar Anslaget har tillkommit för att hedra minnet av författaren Hjalmar Bergman och har ställts till Kultur- och medborgarnämndens förfogande för fördelning genom dess försorg och efter dess bedömning enligt kriterierna nedan: Ett eller flera kulturpris till personer som gjort sig särskilt förtjänta genom framstående insatser inom litteratur, konst, musik, och teater eller inom andra delar av kulturområdet och som genom sin bosättning, sin verksamhet eller på annat sätt kan anses äga samhörighet med kommunen. - att ordförande i samråd med nämndens presidium utser en vinnare av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne. - att ordförande i samråd med nämndens presidium utser en vinnare av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne. Mötet ajourneras 17:55 18: Utdelning och avveckling av fonden August Hedins minne Ärendenummer: Km 581/2014 Handläggare: Ulf Lindin Kommunledningskontoret har gjort en översyn av de 61 stiftelser som kommunen förvaltar. Flera av dessa har en mycket liten avkastning på grund av begränsade tillgångar och har svårt att främja de ändamål som stiftaren avsett från början. 13

14 Med stöd av stiftelselagen har kommunledningskontoret ansökt och fått beviljat hos länsstyrelsen att avveckla dessa stiftelser, genom att förbruka tillgångarna enligt dess ändamål eller närliggande ändamål. Utbetalning av stiftelsernas tillgångar måste ske före 2014 års utgång. August Hedins minnesfond avser att stödja Frälsningsarméns koloniverksamhet i Örebro. Man bedriver inte längre koloniverksamhet och därför föreslås medlen att betalas ut till Frälsningsarméns scoutverksamhet i Örebro. Kvarvarande medel i fonden är 72170,45 kronor. sunderlag Tjänsteskrivelsen "Utdelning och avveckling av fonden August Hedins minne" ( ) - att kvarvarande medel om 72170,45 kronor utanordnas till Frälsningsarméns scoutverksamhet i Örebro. - att kvarvarande medel om 72170,45 kronor utanordnas till Frälsningsarméns scoutverksamhet i Örebro. 164 Fotbollssatsningen i Vivalla Handläggare: Ulf Lindin Ulf Lindin informerar om fotbollsatsningen i Vivalla. 165 Ordförandens information Handläggare: Behcet Barsom Ordförande informerar om vad som sades på presidieberedningen den 26 november Information lämnas även om att de ledamöter som saknar 14

15 förtroendeuppdrag under nästa mandatperiod ska lämna in sina ipads till kommunens IT-avdelning. 166 Förvaltningschefens information Handläggare: Helene Lis Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser och att Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnad och Stadsbyggnad framöver kommer att samverka mer för att på ett bättre sätt kunna kvalitetssäkra nämndens beslutsunderlag. 167 Inkomna skrivelser Ärendenummer: Km 534/2014 Handläggare: Gustav Axberg Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings, dessa är: - Postlista över nya ärenden - Samverkansprotokoll - Återrapportering av konsthallens verksamhet - Information om ändrade öppettider på biblioteken Bibliotekschef Peter Alsbjer lämnar även muntlig information kring de ändrade öppettiderna på biblioteken. 15

16 168 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Km 548/2014 Handläggare: Gustav Axberg Aktuella delegationsbeslut meddelas nämnden via Meetings: - Km 399/2014: Rekrytering Kulturskolan - Km 514/2014: Ordförandebeslut om beviljat kulturprojektbidrag till The Movement - Km 537/2014: om kulturprojektbidrag till Axbergs Folkets hus - Km 579/2014: om utdelning och avveckling av Karin Huldins fond 169 Övriga frågor Handläggare: Behcet Barsom Inga övriga frågor har anmälts. 16

17 Kultur och Medborgarnämnden Nämndsammanträde Särskilt yttrande Ärende 14 Örebroandan Km 414/2014 Kultur och Medborgarnämnden (KoM) har alltsedan 2010 tillsammans med Fritids och Turistnämnden gett bidrag till Örebro läns fotbollsförbund för spontanidrottssatsningen Örebroandan. Örebroandan är en bra verksamhet och kan fungera som en inkörsport till en organiserad föreningsverksamhet. Den är dessutom avgiftsfri. Folkpartiet menar dock att denna verksamhet naturligt hör hemma inom Fritids och Turistnämnden som har hand om fritidsverksamheter inom idrottsområdet. När nu Örebroandan föreslås få 331 tkr för 2015 enbart från KoM är detta en helt felaktig signal inför framtiden. Även om det rör sig om medel från prognosticerat överskott och endast avser 2015 förstärks uppfattningen att KoM bör ta stort ansvar för fotbollsverksamhet. Eftersom de medel som föreslås gå till Örebroandan huvudsakligen kommer från ett överskott 2014 i den pågående fotbollssatsningen i Vivalla samt att tiden är för knapp att ta fram genomarbetade förslag på kulturprojekt, kommer inte Folkpartiet rösta emot förslaget. Men vi vill genom detta särskilda yttrande markera att vi inför 2016 inte kommer att stödja att medel tas från KoM. Vi anser att nämndens många kulturföreningar och andra kulturverksamheter måste prioriteras. Folkpartiet Liberalerna Börje Ström Kerstin Cederström

Protokoll Km 585/2014. Tjänstgörande ersättare Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på 1-11 Birgitta Eklund (KD) Ersätter Johan Bergh (S) på

Protokoll Km 585/2014. Tjänstgörande ersättare Ersätter Hanna Altunkaynak (S) på 1-11 Birgitta Eklund (KD) Ersätter Johan Bergh (S) på Protokoll Km 585/2014 Kulturnämnden Datum: 2015-01-20 Klockan: 17:00-20:10 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) Eva Eriksson (S) Börje Ström (FP) Anna-Maria Hedin (KD) Ingvar

Läs mer

Ärendelista Km 441/ Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar

Ärendelista Km 441/ Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar Ärendelista Km 441/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-12-15 Klockan: 17:00 - Plats: Sessionssalen, SBH II 1 Protokolljusterare Handläggare: Rickard Bergqvist Ordinarie: Gun Kornblad (M) Ersättare: Börje Ström

Läs mer

Kultur- och medborgarnämnden

Kultur- och medborgarnämnden Protokoll Km 10/2014 Kultur- och medborgarnämnden Datum: 2014-02-12 Klockan: 17:00-18:56 Plats: Hjalmar Bergmansalen Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) 19 35 Eva Eriksson (S) 19 35 Börje Ström (FP)

Läs mer

Protokoll Km 382/2016

Protokoll Km 382/2016 Protokoll Km 382/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-10-19 Klockan: 17:00-18:05 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordförande 115-125 Thomas Esbjörnsson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 256/2014 Fritids- och turistnämnden Datum: 2014-09-16 Klockan: 14:00 15:40 Plats: Södra, SBH I Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) 94 105 Jonas Håård (S) 94 105 Stefan Stark (M) 94 105

Läs mer

Kulturnämnden. Protokoll Km 19/2016. Datum: Klockan: 17:00-18:05 Plats: Sessionssalen, SBH II

Kulturnämnden. Protokoll Km 19/2016. Datum: Klockan: 17:00-18:05 Plats: Sessionssalen, SBH II Protokoll Km 19/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-02-10 Klockan: 17:00-18:05 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Eva Eriksson (S) 22-35 Sigbritt Sundin (S) 22-35 Anna-Maria Hedin (KD) 22-35

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 63/2012 Fritids- och turistnämnden Datum: 2012-11-13 Klockan: 17:00-20:00 Plats: Sal 400, Stadsbiblioteket Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) 132-146 Jonas Håård (S) 132-146 Johan Kumlin

Läs mer

Protokoll Km 188/2016

Protokoll Km 188/2016 Protokoll Km 188/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-05-18 Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordförande 68-82 Eva Eriksson (S), 1:e vice ordförande 68-82

Läs mer

Kultur- och medborgarnämnden

Kultur- och medborgarnämnden Protokoll Km 249/2012 Kultur- och medborgarnämnden Datum: 2012-11-14 Klockan: 17:00 20:20 Plats: Rum 400, Stadsbiblioteket Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD) 130-149 Eva Eriksson (S) 130-149 Börje

Läs mer

Protokoll Ft 399/2016

Protokoll Ft 399/2016 Protokoll Ft 399/2016 Fritidsnämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 107-118 Elisabeth Malmqvist (C) 107-118 Sebastian Cehlin (M)

Läs mer

Protokoll Km 98/2017. Datum: Klockan: 17:00-20:00 Plats: Sessionssalen, SBH II

Protokoll Km 98/2017. Datum: Klockan: 17:00-20:00 Plats: Sessionssalen, SBH II ~ ' ÖREBRO Kulturnämnden Protokoll Km 98/2017 Datum: 2017-03-22 Klockan: 17:00-20:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Carina Svedenberg Widqvist (S) Börje Ström (L) Hanna Altunkaynak (S)

Läs mer

Kulturnämnden. Protokoll Km 12/2017. Datum: Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II

Kulturnämnden. Protokoll Km 12/2017. Datum: Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II ~ ' ÖREBRO Kulturnämnden Protokoll Km 12/2017 Datum: 2017-02-08 Klockan: 17:00-19:55 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordförande Carina Svedenberg Widqvist (S), 1:e

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Ärendelista Ft 432/ Information: Utvecklingsprogram Wadköping

Ärendelista Ft 432/ Information: Utvecklingsprogram Wadköping Ärendelista Ft 432/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-06-08 Klockan: 14:00 - Plats: Teaterladan, Wadköping 1 Protokolljusterare Ordinarie: Malin Bjarnefors (MP) Ersättare: Tomas Hjort (V) 2 Godkännande av

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 20/2016. Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 20/2016. Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset ~ ' ÖREBRO Landsbygdsnämnden Protokoll Ln 20/2016 Datum: 2016-05-19 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (L) Karl-Gustav

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Tid Onsdagen den 8 december 2010, 17.00-21.10. Plats Hjalmar Bergmansalen

Tid Onsdagen den 8 december 2010, 17.00-21.10. Plats Hjalmar Bergmansalen Tid Onsdagen den 8 december 2010, 17.00-21.10 Plats Hjalmar Bergmansalen Närvarande ledamöter Behcet Barsom (KD), ordf Michael Horvarh (MP), vice ordf, tom. 143 Lena Beime (S), 2:a vice ordf Richard Vappelin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Glanshammars lokala nämnd

Glanshammars lokala nämnd Protokoll Gl 21/2014 Glanshammars lokala nämnd Datum: 2014-05-14 Klockan: 18:00-20:00 Plats: Glanshammars skola- Fritidsgården Närvarande ledamöter Ingeborg Elovsson (KD) 52-67 Leif Gustafsson (S) 52-67

Läs mer

Tid Onsdagen den 9 juni 2010, Plats Hjalmar Bergman salen

Tid Onsdagen den 9 juni 2010, Plats Hjalmar Bergman salen Tid Onsdagen den 9 juni 2010, 17.00-19.30 Plats Hjalmar Bergman salen Närvarande ledamöter Michael Horvarth (MP), ordf för mötet Lena Beime (S), tom 73 Richard Vappelin (M) Kerstin Ejdertoft (M) Lars-Eric

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Fritidsnämnden. Protokoll Ft 82/2015. Datum: 2015-04-14 Klockan: 14:00 16:40 Plats: Sessionssalen, SBH II

Fritidsnämnden. Protokoll Ft 82/2015. Datum: 2015-04-14 Klockan: 14:00 16:40 Plats: Sessionssalen, SBH II Protokoll Ft 82/2015 Fritidsnämnden Datum: 2015-04-14 Klockan: 14:00 16:40 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 28-46 Elisabeth Malmqvist (C) 28-46 Sebastian Haraldsson (M)

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 221/2016. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 221/2016. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 221/2016 Grundskolenämnden Datum: 2016-03-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) 17-28 Seydou Bahngoura (C) Maria Haglund (M) Husein

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 6184/2016. Datum: Klockan: 08: Plats: Sessionssalen, SBH2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 6184/2016. Datum: Klockan: 08: Plats: Sessionssalen, SBH2 Protokoll Tn 6184/2016 Tekniska nämnden Datum: 2017-01-19 Klockan: 08:30 11.00 Plats: Sessionssalen, SBH2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Carl Kling (L) Håkan Schultz

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 209/2011 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00 16.55 Plats: Sessionssalen, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Ronnie Palmén (M), vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 49/2015 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-10-08 Klockan: 14:00 16:45 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Lindha Wetterberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 23/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2011-05-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Larz Lundberg (FP) Birgitta Karlsson-Feldgrill

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Ekonomi... 4 2 Presentation av nämnden... 5 3 Årsrapport 2013... 6 4 Förslag på ändrade riktlinjer för granskningsarbete

Läs mer

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Sid Justering...3 20 Ekonomi - Månadsrapport...4 21 Internkontrollplan 2011...5 22 Revisionsrapport...6 23 FSÖ-medlemskap - för hur många i nämnden...7

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 344/2011 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2011-06-15 Klockan: 09:00-11:50 Plats: Stadsbyggnadshus II, Sessionssalen Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Emil Eriksson Risve (FP) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 102 Justering...3 103 Justering av dagordning...4 104 Information...5 105 Månadsrapport september 2009...6 106 Ansökan om bidrag Nolby Hockey...7

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 548/2015 Grundskolenämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Seydou Bahngoura (C) 36-43, 45-55 Maria Haglund (M)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan

Protokoll. Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Tid Onsdagen den 16 september 2009 kl. 8.30-9.30 Plats City Konferenscenter, Klostergatan 23, lokal: Sulan Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Fredrik Idevall (FP) Ingrid

Läs mer

Protokoll Fö 617/2015

Protokoll Fö 617/2015 Protokoll Fö 617/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-09-20 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Ulf Mattsson

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Ärendelista Mn 173/2014

Ärendelista Mn 173/2014 Ärendelista Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse m.m. Ordförande förklarar dagens sammanträde med Miljönämnden öppnat. Därefter

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Ola Granath

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 28/2017 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2017-02-09 Klockan: 9.00 12.00 Plats: Dojan Vänster, Ringgatan 32, vån. 3 Närvarande ledamöter Georg Barsom (KD) Fisun Yavas (S) Sara Ishak (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S)

Beslutande. Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare. Annica Erlandsson (S) Plats och tid Tryggö kl. 08.30-13.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Åsa af Klinteberg (FP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Ärendelista Nf 28/2017 OBS! Av hänsyn till dem som är allergiska/ överkänsliga: Undvik dofter, tack! Nämnden för funktionshindrade Datum: 2017-02-09 Klockan: 9.00 12.00 Plats: Dojan Vänster, Ringgatan

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 298/2015. Datum: Klockan: 8:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 298/2015. Datum: Klockan: 8:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 298/2015 Socialnämnd väster Datum: 2016-09-22 Klockan: 8:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Eva Eriksson (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (L) 105-115 Evariste

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 30/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2011-06-07 Klockan: 14:00-16:30 Plats: Suzuki, Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Larz Lundberg (FP) Birgitta Karlsson-Feldgrill

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 60/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2012-01-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg (FP) Jane Karlsson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Protokoll Gn 1261/2016

Protokoll Gn 1261/2016 Protokoll Gn 1261/2016 Grundskolenämnden Datum: 2016-12-15 Klockan: 12:30-15:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Linda Smedberg (S) Seydou Bahngoura (C) Maria Haglund (M) Jacob Höglund (S)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Valnämnden. Protokoll Vn 3/2014. Datum: 2014-02-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Gula rummet

Valnämnden. Protokoll Vn 3/2014. Datum: 2014-02-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Gula rummet Protokoll Vn 3/2014 Valnämnden Datum: 2014-02-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Gula rummet Närvarande ledamöter Bengt Wentzel, ordförande (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Krister Tornberg (M) Birgitta

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 14/2015. Datum: Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Protokoll Sv 14/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-08-13 Klockan: 8:45 11:45 Plats: Ribbingsgatan1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Azita Iranipour (FP)

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 243/2011. Datum: 2012-01-19 Klockan: 09:00 - Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-13

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 243/2011. Datum: 2012-01-19 Klockan: 09:00 - Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-13 Protokoll Sv 243/2011 Datum: 2012-01-19 Klockan: 09:00 - Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-13 Närvarande ledamöter Bodil Svensson (S) Marianne Ahlstrand (C) Ewa Leitzler (M) Lars-Göran Hallenius (S) Elvy

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2016. Datum: Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2016. Datum: Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Protokoll Sv 270/2016 Socialnämnd väster Datum: 2017-04-20 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Eva Eriksson (S) Anders Olsson (C) Azita Iranipour (L) 52-62 Evariste

Läs mer

Fritidsnämnden. Protokoll Ft 113/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:05 Plats: Sulan, City konferenscenter

Fritidsnämnden. Protokoll Ft 113/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:05 Plats: Sulan, City konferenscenter Protokoll Ft 113/2015 Fritidsnämnden Datum: 2015-05-19 Klockan: 14:00-17:05 Plats: Sulan, City konferenscenter Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 47-60 Elisabeth Malmqvist (C) 47-60 Sebastian Haraldsson

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 15/2015. Datum: Klockan: 13:00-17:00 Plats: Kupolen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 15/2015. Datum: Klockan: 13:00-17:00 Plats: Kupolen, Rådhuset Protokoll Ln 15/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-02-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Kupolen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hanna Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 280/2010. Datum: 2011-06-07 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Wadköping, Vävarsalen

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 280/2010. Datum: 2011-06-07 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Wadköping, Vävarsalen Protokoll Ssv 280/2010 Skolnämnd sydväst Datum: 2011-06-07 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Wadköping, Vävarsalen Närvarande ledamöter Sara Dicksen (M) Ewa Andersson (S) Gunnar Oest (MP) Ameer Sachet (S) Mujo

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd) 1 (11) Kulturnämnden 2015-05-11 Sammanträdesdag Måndagen den 11 maj 2015 Sammanträdestid 17.00 18.15 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 269/2016. Datum: Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 269/2016. Datum: Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Protokoll Sv 269/2016 Socialnämnd väster Datum: 2017-03-23 Klockan: 08:45-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Eva Eriksson (S) Anders Olsson (C) Azita Iranipour (L) Evariste Nkurikiye

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 290/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:50 Plats: Jätten Ribbingsgatan 1-3

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 290/2015. Datum: Klockan: 14:00-17:50 Plats: Jätten Ribbingsgatan 1-3 Protokoll Sö 290/2015 Socialnämnd öster Datum: 2016-03-17 Klockan: 14:00-17:50 Plats: Jätten Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Britten Uhlin (S) Monica Skålberg (M)

Läs mer

Fritidsnämnden. Protokoll Ft 19/2016. Datum: Klockan: 14:00-15:30 Plats: Sessionssalen, SBH II

Fritidsnämnden. Protokoll Ft 19/2016. Datum: Klockan: 14:00-15:30 Plats: Sessionssalen, SBH II Protokoll Ft 19/2016 Fritidsnämnden Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:00-15:30 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 16-27 Elisabeth Malmqvist (C) 16-27 Sebastian Cehlin (M) 16-27

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer