Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius"

Transkript

1 Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius

2 Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska användas så långt det går för att förenkla processerna. Ett verktyg kan vara just dynamiska inköpssystem som är en helt elektronisk process för upphandling. En av nyheterna som ska ge ökad flexibilitet är innovationspartnerskap. En myndighet ska kunna skapa ett långvarigt partnerskap med en leverantör för att skapa en ny produkt eller tjänst som inte finns på marknaden. På så sätt kan en myndighet driva utvecklingen inom ett område där marknadskrafterna inte står för den utveckling som behövs. Följande text är en rapport från Visma, baserad på konferensen Framtidens upphandling - de nya EU direktiven som anordnades av Upphandling24 den 29 september på Grand Hotel i Stockholm. Bakgrund Regeringen beställde 2012 en utredning som skulle ge förslag på hur direktiven ska genomföras i svensk lag. Den utredningen är nu klar och på plats för att presentera förslaget fanns utredaren justitierådet Eskil Nord som tillsammans med Jonatan Wahlberg, rådman och ämnessakkunnig, höll det första passet. De sammanfattade syftet med de nya direktiven i fem punkter. Förenkling och ökad flexibilitet Strategisk användning av upphandling Underlätta för SME Sunda förfaranden Tillsyn, vägledning och rapportering Strategisk användning av upphandling Tanken med strategisk användning av upphandling är att upphandlarna ska kunna lägga större vikt vid annat än pris, om de så önskar. Ett exempel är hanteringen av så kallade nollbud, där exempelvis ett konsultbolag kan erbjuda vissa tjänster för noll kronor för att få avtalet. Upphandlaren kan då kräva in en förklaring från leverantören hur de kan vara Förenkling och ökad flexibilitet Även om det knappast blir färre regler med de nya direktiven ska de bli tydligare och det ska exempelvis vara klart hur 2

3 Upphandlaren ska också enklare kunna välja exempelvis kvalitet eller livscykelkostnad som främsta bedömningspunkt och då kunna ge större tyngd till andra kriterier än priset. så billiga och utredningen vill skärpa de krav som upphandlaren kan ställa på leverantören för att förklaringen ska godtas. På så sätt ska det bli enklare att avvisa rena skambud. Upphandlaren ska också enklare kunna välja exempelvis kvalitet eller livscykelkostnad som främsta bedömningspunkt och då kunna ge större tyngd till andra kriterier än priset. Underlätta för SME-företag Vid offentliga upphandlingar kan det ofta vara svårt för mindre och medelstora företag, SME, att konkurrera med de större leverantörerna eftersom de inte har förmågan att hantera de stora kontrakt det ofta rör sig om. Nu vill EU underlätta för SME att delta i upphandlingar genom att reglera hur en upphandlande myndighet kan dela upp kontrakt i mindre delar. Om kontrakten inte delas upp ska upphandlaren kunna motivera varför det behövs ett stort odelat kontrakt vid just den upphandlingen. Det här kan leda till att både små och stora leverantörer kräver överprövning när de inte är nöjda så rådet från scenen var att man som upphandlare alltid ska dokumentera vad man gör, när man gör det. Det måste gå att visa hur upphandlaren tänkt och det får inte se ut som en efterkonstruktion i syfte att en mindre eller större leverantör ska få kontraktet. Sunda förfaranden EU vill i möjligaste mån få bort företag som inte sköter sina åtaganden från offentlig upphandling. Ett sätt är att ge den upphandlande myndigheten ökad skyldighet att undersöka om leverantörerna betalar sina skatter och avgifter. Det kan också eventuellt vara möjligt för en myndighet att hävda att en leverantör, som år efter år slarvar med skatter och avgifter, inte är pålitlig och därför utesluta leverantören från en upphandling av det skälet. Tillsyn, vägledning och rapportering Enligt vad som framkom på seminariet lär det inom detta område inte behövas några större förändringar mot idag. Utredningen har varit ute på remiss och arbetet med den nya lagstiftningen fortsätter. I april 2016 ska den nya lagen vara färdig; utredningens förslag är än så länge endast ett förslag, men visar ändå åt vilket håll lagstiftarana är på väg. 3

4 Sedan var det dags för advokaterna Carl Bokwall på advokatfirman Cederquist och Eva-Maj Mühlenbock på advokatfirman Lindahl att kommentera utredningen och förslagen till en ny LOU. Dynamiska inköpssystem och innovationspartnerskap Eva-Maj Mühlenbock började med att gå igenom de fem punkterna och berättade bland annat att hon i likhet med de flesta av åhörarna haft stora förväntningar på att det nu ska bli enklare att genomföra upphandlingar. Hon trodde att dynamiska inköpssystem och innovationspartnerskap skulle kunna underlätta för upphandlarna. Inte så mycket för att det blir enklare utan mer för att upphandlingarna kan bli mer flexibla. Eva-Maj Mühlenbock fortsatte med att säga att hon var orolig för hur den strategiska användningen av offentlig upphandling ska fungera i praktiken. Här krävs det en stor tydlighet för att tanken ska fungera i praktiken. Hon menar att det saknas riktlinjer från politiskt håll om exakt hur exempelvis kommunerna ska arbeta för att följa direktiven och få in fler anbud utan att öka antalet överprövningar. Godbitar ur rådande praxis Carl Bokwall pekade på att utredningen inte presenterade något helt nytt utan snarare ska ses som en uppdatering av de lagar som redan finns. Mycket av det som verkar nytt är helt enkelt godbitar ur rådande praxis som EU nu tydliggjort i sitt direktiv, vilket i sig är en nyhet och en klar förbättring. Han berättade att han många gånger slogs av att domstolar, motparter och kunder inte alltid förstod att det som förvisso inte står i lagen, men som EUdomstolen beslutat, faktiskt gäller. Med de nya förslagen blir detta tydligare. Utredningen ger också, enligt Carl Bokwall, större möjligheter att ta större hänsyn till sociala aspekter och möjligen även miljömässiga hänsynstaganden. Nu råder det heller inget tvivel om att politiska mål kan genomdrivas vid anskaffning av vara eller tjänst. Till exempel att tillvarata långtidsarbetslösas möjligheter att få jobb vid tilldelning av ett kontrakt. Det ger upphandlarna mer flexibilitet, men kan också göra upphandlingarna mer komplexa i och med att nya krav införs och ska motiveras. Carl Bokwall höll med Eva-Maj Mühlenbock om att de nya direktiven knappast gör det Foto: Daniel Wadenius 4

5 enklare för upphandlarna, men ger dem ökad flexibilitet. Ökat ansvar att nagelfara nollbud Vad gäller nollbuden vill säkert många ha en enkel regel där de direkt kan utesluta onormalt låga bud om de vill, men så enkelt lär det inte bli med de nya direktiven heller, menade Carl Bokwall. Det är snarare så att myndigheterna nu får ett ökat ansvar att nagelfara leverantörens förklaring till varför de kan lägga ett så lågt anbud. Något som han menade många myndigheter är bra på redan idag. Carl Bokwall poängterade också att det inte finns någon ökad möjlighet för myndigheter att förkasta ett anbud som man tycker är onormalt. Frågan är också hur man ska definiera onormalt i sammanhanget? Det kan till exempel vara fullt normalt för en leverantör att bjuda på någonting i syfte att vinna något annat. Är det ett seriöst anbud kan det inte förkastas och det kan ju vara ett bra bud även ur beställarens perspektiv. Carl Bokwall tipsade också om att upphandlarna väsentligen kan begränsa nollbuden genom att exempelvis ange golvpriser i förfrågningsunderlaget. Men då ska upphandlaren också vara medveten om att de stoppar även de seriösa leverantörer som har fullt rimliga skäl till att lämna väldigt låga anbud. Betyg: B Slutligen pressade moderatorn Bo Nordlin de båda att sätta betyg på utredningen och både Eva-Maj Mühlenbock och Carl Bokwall tyckte att utredarna gjort ett bra jobb och gav utredningen betyget B. Efter de bägge advokaterna var det dags för Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, att gå igenom nya och nygamla upphandlingsförfaranden. En nyhet är att öppet och selektivt förfarande pekas ut som huvudregeln medan det krävs att särskilda förhållanden ska vara uppfyllda för att de andra förfarandena ska få användas. En nyhet i de nya direktiven är innovationspartnerskap. Som namnet antyder är tanken att partnerskapen ska göra det möjligt för myndigheter att driva innovationer, men här finns också en rad oklarheter. En första fråga man kan ställa sig är vad en innovation är egentligen? Det visade sig inte vara helt enkelt att reda ut. Eva Sveman läste upp den officiella definitionen från EU, vilken bestod av en De nya EU-direktiven gör det knappast enklare för upphandlarna, men ger dem ökad flexibilitet. 5

6 En nyhet i de nya direktiven är innovationspartnerskap. Som namnet antyder är tanken att partnerskapen ska göra det möjligt för myndigheter att driva innovationer, men här finns också en rad oklarheter. väldigt lång och inte helt tydlig mening. Även i betänkandet beskrivs EUs definition som oklar och otydlig. Ett exempel på oklarhet som Eva Sveman tog upp gäller att innovationen inte får röra sig om en vara eller tjänst som redan finns på marknaden. Man kan då fråga sig vad som gäller vid en förbättring eller utveckling av en existerande vara eller tjänst? Kan det vara en innovation om förändringen är tillräckligt stor? Det går inte att säga säkert idag. Eva Svemans slutsats var att det i och för sig är bra att EU vill driva på innovation, men frågan är om innovationspartnerskap verkligen gynnar innovation. Direktivet är helt enkelt för krångligt och borde ha kunnat göras enklare. Upphandling underlättar för SME-företag Nästa föredrag hölls av Fredrik Rogö, upphandlingsjurist på Upphandlingsbolaget, som berättade hur upphandlare kan underlätta för SME att ta del av kontrakten. Han började med att berätta att 99,9 procent av Sveriges företag är SME, det vill säga att de har mindre än 250 anställda. Det mest intressanta i det nya direktivet för dessa bolag är möjligheten för upphandlarna att dela upp avtalen i syfte att underlätta för mindre leverantörer. Redan idag finns det möjlighet att dela upp kontrakt, men det nya består i att upphandlaren nu kan bestämma att leverantörerna endast får lägga anbud på ett begränsat antal kontrakt. En leverantör kan till exempel lämna anbud på fem kontrakt, men får bara vinna två av dem även om den leverantören kanske är bästa valet för fyra kontrakt. På så sätt går det att förhindra att en stor leverantör ändå får alla kontrakt. Rätta fel i efterhand Andra nyheter som ska förenkla för SME är att omsättningskravet nu inte får vara högre än dubbla det uppskattade kontraktsvärdet samt att det ska bli mindre administration för SME. Dessutom ska alla leverantörer få bättre möjligheter att komplettera och rätta felaktigheter i sina anbud i efterhand. Efter Fredrik Rogö fick deltagarna lyssna till Mattias Sylwan, förbundsjurist på SKL. Mattias Sylwan berättade om hur de nya direktiven kan ge upphandlarna nya möjligheter att ställa krav på leverantörerna och använda upphandlingen som ett styrmedel. Det är förvis- 6

7 Den centrala skillnaden är att en upphandlande myndighet idag får förkasta ett anbud som är onormalt lågt, medan de enligt utredningens förslag i framtiden ska förkasta anbudet i fråga. so redan nu möjligt för upphandlarna att ställa krav på miljö och social hållbarhet, men den rättigheten ska stärkas. Bland nyheterna i direktivet nämnde Mattias Sylwan att det ska gå att kräva en viss märkning av en vara (exempelvis Krav- och/eller rättvisemärkning) och att även livscykelkostnader kan vara en utvärderingsgrund istället för lägsta pris. Överlag var Mattias Sylwan nöjd med utredningen, men var besviken över att det inte finns mer förslag på hur Sverige skulle kunna ha mer tillåtande regler för upphandling av sociala och andra särskilda tjänster typiskt vård, omsorg och utbildning. Något som i högre grad skulle sätta brukarna i fokus och inte främst se till leverantörernas rättigheter, vilket är fallet idag. Förkasta onormalt låga bud Sista talare på seminariet var Anna Ulfsdotter Forsell, advokat på Delphi, som talade om direktivets ökade fokus på sunda upphandlingar. Ämnesområdet handlar bland annat om möjligheterna för upphandlaren att förkasta bud som är onormalt låga. Den centrala skillnaden är att en upphandlande myndighet idag får förkasta ett anbud som är onormalt lågt, medan de enligt utredningens förslag i framtiden ska förkasta anbudet i fråga. Detta under förutsättning att leverantören fått lämna en förklaring och att den förklaringen inte varit tillfredsställande. Tillfredsställande förklaringar kan vara att leverantören har väldigt kostnadseffektiva metoder eller hittat nya tekniska lösningar som ger dem möjlighet till ett så lågt bud. Konsulter risk för jäv Anna Ulfsdotter Forsell gick också igenom direktivets förslag på hur leverantörer, som anlitats som konsulter inför planeringen av upphandlingen, ska kunna delta med anbud i själva upphandlingen. Här finns det risk för jäv i och med att leverantören ofta har information som konkurrenterna inte har tillgång till. Enligt direktivet ska det vara möjligt att ta med leverantören som agerat konsult vid marknadsanalysen även i upphandlingen, förutsatt att konkurrenterna informeras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som under arbetet med marknadsanalysen har lämnats till konsulten. Läs mer om elektronisk upphandling på 7

8

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer