Offertförfrågan avseende inmätning och utförande av gränsmarkering av skyddad natur i Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offertförfrågan avseende inmätning och utförande av gränsmarkering av skyddad natur i Skåne län"

Transkript

1 OFFERTFÖRFRÅGAN 1(6) Kontaktperson Marit Hedlund Naturvårdsenheten Miljöavdelningen Tel: Dnr Offertförfrågan avseende inmätning och utförande av gränsmarkering av skyddad natur i Skåne län Miljöavdelningen vid Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen, ger er härmed möjlighet att lämna offert avseende direktupphandling av inmätning och utförande av gränsmarkering till naturreservat och andra skyddade områdstyper i Skåne län. Bakgrund Länsstyrelsen har under 2015 fått extra medel från Naturvårdsverket för att i fält märka ut gränserna på naturreservat och andra typer av skyddade områden. Denna utmärkning består av märkbrickor specifika för var skyddstyp, t ex naturreservat, naturminne etc. som monteras på ekstolpar kompletterade med målade markeringar på träd i de fall områdena är skogsklädda. Syftet med direktupphandlingen är att tillgodose Länsstyrelsens behov av inmätning och utförande av gränsmarkering till naturreservat och andra skyddade områden genom att teckna ramavtal med en eller flera uppdragstagare med möjlighet för Länsstyrelsen att avropa uppdrag under avtalstiden. De uppdrag som Länsstyrelsen avropar på ramavtalen kan avse uppdrag i samtliga av de naturreservat och andra skyddade områdstyper i Skåne län som Länsstyrelsen förvaltar. Information om länets naturreservat och andra skyddade områden finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida Startsida > Djur & natur > Skyddad natur. I länet finns i dagsläget ca 270 beslutade naturreservat, ca 50 naturminnen och många naturvårdsavtal och djur- och växtskyddsområden. Nya områden tillkommer årligen. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx 010-

2 OFFERTFÖRFRÅGAN 2(6) Dnr Avtalsperiod med mera Avtalsperioden sträcker sig från att avtal undertecknats av båda parter och till och med 31 januari Uppdragen består av två olika typer, se nedan under omfattning. Offert kan lämnas på en eller båda uppdragstyper. Länsstyrelsen kommer i första hand att teckna ramavtal med en eller flera av de uppdragstagare som erbjuder båda uppdragstyperna. (Möjlighet finns för Länsstyrelsen att avropa såväl båda uppdragstyperna på dessa ramavtal som enbart en av uppdragstyperna om så skulle önskas). Länsstyrelsen kommer att använda sig av ramavtalen med uppdragstagare som erbjuder båda uppdragstyperna före eventuella ramavtal med uppdragstagare som bara kan erbjuda en uppdragstyp, se även nedanstående stycke. (Detta gäller även om ramavtalen med uppdragstagare som erbjuder båda uppdragstyperna skulle komma att användas av Länsstyrelsen för att enbart avropa en av uppdragstyperna.) Rangordning mellan ramavtalen med uppdragstagare som erbjuder båda uppdragstyperna sker utifrån lägst sammanlagt pris för båda uppdragstyperna. I händelse av samma offererade sammanlagda pris sker rangordning utifrån högst garanterad kapacitet för båda uppdragstyperna tillsammans. Länsstyrelsen kan därutöver välja att teckna ramavtal med en eller flera uppdragstagare som enbart har lämnat offert avseende en av uppdragstyperna. Dessa ramavtal kommer Länsstyrelsen som ovan angivits att använda sig av i andra hand, dvs efter ramavtalen med uppdragstagare som erbjuder båda uppdragstyperna. Rangordning mellan ramavtalen med uppdragstagare som enbart erbjuder en uppdragstyp kommer att ske inom respektive uppdragstyp utifrån lägst angivet pris för uppdragstypen ifråga. I händelse av samma offererade pris sker rangordning utifrån högst angiven garanterad kapacitet för aktuell uppdragstyp. Uppdragets omfattning Denna offertförfrågan avser direktupphandling av inmätning och utförande av gränsmarkeringar. Därför är det maximala beloppet för hela uppdraget max femhundra tusen ( ) SEK att avropa aktuella uppdrag för. Länsstyrelsen förbehåller sig således möjligheten att reglera antal uppdrag som ska utföras under avtalstiden för att se till att den sammanlagda kostnaden håller sig under ovan nämnda belopp. Några volymgarantier kan inte lämnas för någon del av avtalstiden. Avrop på avtalet/ avtalen kan endast ske skriftligen och varje avrop ska bekräftas skriftligen av Uppdragstagaren Uppdrag kan avropas i alla delar av Skåne län, men kommer under 2015 huvudsakligen att vara i nordöstra Skåne. Under 2016 kan uppdragen vara mer spridda över hela länet.

3 OFFERTFÖRFRÅGAN 3(6) Dnr Förfrågan gäller två typer av uppdrag som kan komma att avropas tillsammans eller separat. o Typ 1 är att med god precision och med hjälp av handhållen GPS mäta in angivna brytpunkter längs naturreservatens gränser utifrån koordinater som tillhandahålls av Länsstyrelsen. o Typ 2 är att på dessa brytpunkter placera gränsmarkeringsstolpar med brickor och i förekommande fall markera gränser med målade symboler på träd. Länsstyrelsen tillhandahåller o Kartmaterial (Skickas till uppdragstagare med e-post eller papperspost om Uppdragstagaren föredrar det) o koordinater till brytpunkterna (Skickas till uppdragstagare med e- post eller papperspost om Uppdragstagaren föredrar det) o stolpar (Hämtas i Länsstyrelsens förråd hos Skogsstyrelsen i Veberöd på Uppdragstagarens bekostnad, d.v.s. transporten ska ingå i offererat enhetspris) o reservatsbrickor (Hämtas i Länsstyrelsens förråd hos Skogsstyrelsen i Veberöd på Uppdragstagarens bekostnad, d.v.s. transporten ska ingå i offererat enhetspris) o schablon för stjärna att måla på träd (Skickas till Uppdragstagaren per post) Uppdragstagaren ska utföra uppdragen i enlighet med till offertförfrågan bifogade skrifter Beskrivning av arbetsgång (bilaga 1) samt Att skylta skyddad natur utdrag sid Markering av gränser, (bilaga 2). Leverans Alla uppdrag som Länsstyrelsen avropar på ramavtalet/ ramavtalen för att utföras under 2015 måste vara utförda, godkända av Länsstyrelsen och fakturerade senast 10 december Uppdrag som Länsstyrelsen avropar på ramavtalet/ ramavtalen för att utföras under 2016 måste vara utförda, godkända av Länsstyrelsen och fakturerade före 1 december Möjlighet till elektronisk beställning Länsstyrelsen är som myndighet skyldig enlig lag att arbeta för att beställningar av varor och tjänster ska ske på elektronisk väg via e-handelssystem. Länsstyrelsen använder för närvarande VISMA Proceedo. Den/ de offertlämnare som Länsstyrelsen tecknar avtal med ska på uppmaning från Länsstyrelsen medverka till att ansluta sig till VISMA Proceedo och ska kunna motta beställningar relaterade till denna offertförfrågan via VISMA Proceedo. Det är kostnadsfritt för leverantörer att anslutas till VISMA Proceedo.

4 OFFERTFÖRFRÅGAN 4(6) Dnr Jämställdhetsplan Om offertlämnaren sysselsätter tjugofem (25) arbetstagare, eller fler, och därmed omfattas av Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) regler gällande upprättande av jämställdhetsplan ska Uppdragstagaren, på uppmaning från Länsstyrelsen, delge Länsstyrelsen nämnda jämställdhetsplan. Uppgifter om offertlämnaren Ange följande uppgifter i offerten: Namn, kontaktperson, telefonnummer och adress Person-/organisations-/registreringsnummer Företagsform Firmatecknare Huvudsaklig verksamhet Antalet anställda i företaget Uppgifter om företaget/aktören avser att anlita underentreprenörer att delta i arbetet, och i så fall namn på dessa Kopia av gällande F-skattebevis. Offertens innehåll Offert kan lämnas på en eller båda uppdragstyper Pris ska anges enligt följande o Typ 1: Pris ska lämnas per inmätt och markerad punkt (s.k. brytpunkt ) o Typ 2: Pris ska lämnas dels per färdig utplacerad stolpe med alla moment och dels per färdig målad markering. Priset ska anges i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt. Offererade priser ska lämnas i prismatrisen, bilaga 3. Pris per brytpunkt, stolpe respektive målning ska inkludera alla moment i arbetet samt allt material förutom det som Länsstyrelsen tillhandahåller. (För förteckning över material som Länsstyrelsen tillhandahåller, se ovan under rubriken uppdragets omfattning.) Inga kostnader utöver offererat styckepris kommer att accepteras. Exempel på tillkommande kostnader som inte ersätts är kostnader för körning eller transporter. I offerten ska kapacitet anges, d.v.s. hur många brytpunkter, stolpar respektive målade markeringar som offertlämnaren kan garantera att man kan färdigställa under år 2015 respektive år Även detta kan anges i prismatrisen, bilaga 3. Till offerten ska bifogas uppgifter om minst två (2) referenspersoner med angivande av telefonnummer och mailadress till dessa, som kan bekräfta offertlämnarens kompetens, samt ett kortfattat CV för samtliga som ska

5 OFFERTFÖRFRÅGAN 5(6) Dnr delta i offererat arbete. Detta för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma offertlämnarens kompetens. Hur du lämnar offerten Offerten ska vara skriftlig, på svenska och undertecknad av behörig företrädare. Om företrädaren har fullmakt, ska fullmakten lämnas in med offerten. Offerten ska lämnas/skickas till nedan angiven adress. Offert via fax eller e-post accepteras inte. Offerten ska vidare lämnas/skickas i två exemplar och i dubbla kuvert varav det inre märks med Offert avseende Gränsmarkeringar, dnr Det yttre kuvertet adresseras: Länsstyrelsen Skåne Miljöavdelningen Malmö Offerten ska ha kommit in till Länsstyrelsen Skåne senast Offerterna ska vara giltiga till och med Någon ersättning för avlämnande av offert utgår inte. Besked om vilken offert som antagits När Länsstyrelsen Skåne har antagit en offert eller flera kommer samtliga offertlämnare att underrättas så snart möjligt. Ramavtal Efter avslutad direktupphandling kommer ett skriftligt ramavtal att ingås mellan antagen/antagna offertlämnare och Länsstyrelsen Skåne. Ramavtalet/avtalen träder i kraft först sedan det/de har undertecknats av behöriga avtalstecknare för båda parter. Frågor med mera Offertförfrågan jämte samtliga bilagor finns att hämta under fliken aktuella upphandlingar och pågående direktupphandlingar på Länsstyrelsen Skånes hemsida Frågor om offertförfrågan kan ställas till Marit Hedlund

6 OFFERTFÖRFRÅGAN 6(6) Dnr Eventuella förtydliganden och annan information under anbudstiden i anledning av direktupphandlingen kommer att avidentifieras och publiceras på ovanstående webbplats. Sådan information utgör en integrerad del av denna offertförfrågan och det åligger offertlämnare att själv bevaka dessa. Annelie Johansson Chef miljöavdelningen Paul Eric Jönsson Enhetschef Naturvårdsenheten Bilagor: Bilaga 1 Beskrivning av arbetsgång uppdragstyp 1 och 2 Bilaga 2 Att skylta skyddad natur- utdrag sid Markering av gränser Bilaga 3 Offertunderlag prismatris

7 BILAGA 1 1(3) Dnr Kontaktperson Marit Hedlund Naturvårdsenheten Miljöavdelningen Tel: BILAGA 1. Beskrivning av arbetsgång uppdragstyp 1 och 2 Typ 1 Inmätning och markering av brytpunkter på reservatsgränser På vissa reservat har de ursprungliga inmätningsmarkeringarna som gjordes av Lantmäteriet vid reservatets bildande försvunnit och punkterna måste åter mätas in. Detta ska ske med GPS och med en noggrannhet på 50 cm. I många fall är gränsen en stenmur och eftersom det då är omöjligt att fästa stolpar i den ska punkten placeras innanför muren inom området. Den inmätta punkten ska sedan markeras med märkkäpp som slås ned ordentligt och målas i rött eller annan synlig färg i toppen. Kartmaterial och koordinater tillhandahålls av Länsstyrelsen. Typ 2 Utmärkning av gränser Målet med gränsmarkingen är att få en tydligt synlig gräns som skyddar området från skada t ex vid avverkningar på intilliggande fastigheter. För att synliggöra gränsen, men också för att komma åt att placera ut stolparna och måla markeringar kan Uppdragstagaren behöva göra mindre röjning av sly, uppstamning och/eller fällning av mindre träd, Fördelning mellan utmärkning med stolpar respektive med målade markeringar bestäms av Länsstyrelsen. Stolpar Utmärkning av brytpunkter görs normalt med hjälp av sågade ekstolpar, 100 X 100 eller 70 X 70 mm i tvärsnitt och oftast cm långa. Dessa tillhandahålls av Länsstyrelsen, liksom reservatsbrickor. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx 010-

8 OFFERTFÖRFRÅGAN 2(3) Dnr Beroende på tillgänglighet och jordmån kan stolparna slås ner för hand eller tryckas med maskin, placeras i grävd grop och stenkilas eller där gränsen går över berg kan man behöva borra och sätta stolpskor. Eftersom stolparna är sågade i pyramidform i toppen måste toppen skyddas om man tänker slå ned dem. Stolparna ska sänkas ned minst 50 cm ned i marken, vara satta väl i lod och inte gå att rubba med handkraft. Obs! Stolparna får absolut inte gjutas fast! I många fall är gränsen en stenmur och eftersom det då är omöjligt att fästa stolpar ovanpå eller i den ska stolpen placeras innanför muren inom området. Slutligen skruvas en bricka som visar vad det är för typ av skyddat område fast på stolpen. Brickorna fästs 5cm ned från toppen av stolpen, på en höjd mellan 150 och 180 cm över markytan. Använd rostfri skruv som klarar av att sitta i ek. På hörnstolpar placeras två brickor, en i var riktning så att den syns från utsidan och längs raka linjer med en bricka som vetter utåt, se illustrationer i bilaga 3, Att skylta skyddad natur utdrag sid Markering av gränser. Arbetet är fysiskt krävande eftersom stolparna är tunga och terrängen ofta oländig. Stolpsättningen kräver normalt att man är två personer, en som håller stolpen och en som slår med slägga. För längre transport av stolpar i obanad terräng krävs att man använder fyrhjulig motorcykel med släp eller motsvarande. Efter att ett område färdigställts ska Uppdragstagaren lämna en karta med slutliga stolplägen till Länsstyrelsen. Märkning på träd Mellan stolparna i brytpunkterna kan Uppdragstagaren markera gränsen i skogsklädda reservat med vita målade ringar och naturvårdsstjärnor på stammen på träd som står i eller intill gränsen. Träd som målas får varken vara gamla och/eller grova naturvårdsträd eller alltför klena, döda eller döende. Före målning ska löst material, t ex barkflagor tas bort med stålborste eller skrapa. Ringen markeras sedan med maskeringstejp för att få tydliga kanter och stjärnan målas ovanför linjen med hjälp av schablon som Länsstyrelsen tillhandahåller. För all målning ska vit linoljefärg användas.

9 OFFERTFÖRFRÅGAN 3(3) Dnr Allmänna krav Åtgärderna ska utföras med den snabbhet och kvalitet som kan förväntas av ett välrenommerat företag i branschen. Stolparna ska sättas på ett sådant sätt att de kan stå stabilt under många år. En effektiv kombination av fordonstransport och att bära stolpar själv ska eftersträvas. Vid allt arbete med motorsåg och röjsåg ska bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2012:01) följas. Stammar och ris får inte lämnas på forn- och kulturlämningar, stigar och liknande. Även andra, för området specifika krav kan förekomma i beskrivning av uppdragen. Vid oklarheter om hur åtgärderna ska genomföras ska utföraren samråda med den ansvarige på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen och följa dennes instruktioner. Miljökrav Leverantören ska i sitt miljöarbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Använd linoljefärg till målade markeringar. Åtgärderna ska genomföras med beaktande av att det är fråga om känslig och skyddsvärd natur. Föreskrifter i naturreservat ska följas. Markskador i och kring det enskilda objektet ska undvikas. Även vid transport till och från det enskilda objektet ska hänsyn till miljön samt angränsande känslig natur beaktas. Alkylatbensin ska användas till motor- och röjsåg, bergborr samt till fyrhjulig motorcykel. Vegetabilisk sågkedjeolja ska användas till motorsåg.

10 Bilaga 2 Dnr

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 BILAGA 3 1(1) Dnr Kontaktperson Marit Hedlund Naturvårdsenheten Miljöavdelningen Tel: BILAGA 3. Prismatris Ange offererade priser i matrisen nedan Pris ska anges exklusive moms och inkludera alla moment och allt nödvändigt material förutom kartmaterial, koordinater till brytpunkterna, stolpar, schablon för målning av stjärn och brickor som Länsstyrelsen tillhandahåller. Kapacitet ska anges som antal utförda enheter av var typ offertlämnaren kan garantera att den hinner utföra under respektive år. Uppdragstyp Typ1, brytpunkter Typ 2, stolpar Pris per enhet, ex moms Kapacitet 2015 Kapacitet 2016 Typ 2, målad markering Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx 010-

Förenklad upphandling avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området Venakärret i Nora kommun

Förenklad upphandling avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området Venakärret i Nora kommun 1(9) 2014-03-21 512-1881-2014 Jesper Pietsch 010-224 8762 Jesper.pietsch@lansstyrelsen.se www.reclaim-life.se Förenklad upphandling avseende stängsling av betesmark i Natura 2000 området Venakärret i Nora

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014

Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 OFFERTFÖRFRÅGAN 1(8) Avdelning Landsbygdsavdelningen Vi söker företag som vill arbeta med kompetensutveckling på landsbygden i Skåne län under sommaren och hösten 2014 Länsstyrelsen i Skåne län inbjuder

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande enhet och avrop... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2 Anbudsspecifikation...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyttjänster. Version 1.1, 2015-05-04. Vägledning för avrop från Flyttjänster

Vägledning för avrop från Flyttjänster. Version 1.1, 2015-05-04. Vägledning för avrop från Flyttjänster Vägledning för avrop från Flyttjänster Version 1.1, 2015-05-04 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-01-21 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal företagshälsovårdstjänster. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Referensnr: Dnr 96-95-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal företagshälsovårdstjänster. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Referensnr: Dnr 96-95-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:002 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460 Upphandling av Spektrumanalysatorer Diarienr 08-2460 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet... 3 3.1 Ekonomisk

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer