Användningsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användningsanvisningar"

Transkript

1 Användningsanvisningar Modellnr DECT Bärbar Telefon KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. KX-TCA385:s telefonlur uppfyller IP65. För KX-TCA185: Använd endast de medföljande batterierna och ladda dem i cirka 7 timmar innan du använder telefonluren första gången. Mer information hittar du i "Ladda batteriet/batterierna" på Sida 73 i denna handbok. För KX-TCA285/KX-TCA385: Använd endast det medföljande batteriet och ladda det i cirka 3 timmar innan du använder telefonluren första gången. Mer information hittar du i "Ladda batteriet/batterierna" på Sida 73 i denna handbok. Dokumentversion:

2 Inledning Inledning Sammanfattning Denna manual beskriver information om installation och hantering av PS (Bärbar station) telefonlur och dess laddare. Anm R I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs. R Illustrationerna, som t.ex. vissa knappar, kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. R Vissa produkter eller funktioner som beskrivs i dokumentet kanske inte finns tillgängliga i ditt land eller område. Kontakta en certifierad Panasonic-återförsäljare för mer information. Relaterad dokumentation Snabbguide Ger en översikt över installationen av telefonluren och dess laddare. Anm R Innehåll och utformning av programvaran kan ändras utan föregående meddelande. R Mer information om PBX funktioner finns i handböckerna till PBX. Det finns bruksanvisningar och information till stöd på Panasonics webbplats: 2

3 Inledning Övrig information För framtida referens Anteckna informationen i rutan nedan för framtida referens. Anm R Produktens serienummer hittar du på etiketten som finns fastklistrad på insidan av batteriluckan på telefonlurens baksida. Anteckna enhetens serienummer och spara bruksanvisningen tillsammans med inköpsbeviset för att underlätta identifiering i händelse av stöld. MODELLNR SERIENR INKÖPSDATUM ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS ÅTERFÖRSÄLJARENS TEL.NR Varumärken R Bluetooth -namnet och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Panasonic Corporation under licens. R Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. R Plantronics är ett registrerat varumärke som tillhör Plantronics, Inc. R vcard är ett varumärke som ägs av Internet Mail Consortium. R Alla andra varumärken som anges i denna bruksanvisning tillhör sina respektive ägare. 3

4 Innehåll Viktig information Säkerhetsinformation...5 Datasäkerhet...8 Ytterligare information...8 Innan du använder telefonen Tillbehör som ingår...13 Kontrollernas placering...16 Lurfunktioner...20 Användning...27 Funktioner Ringa samtal...33 Ta emot samtal...36 Under pågående samtal...37 Praktiska funktioner...39 Bluetooth (gäller endast KX-TCA285/ KX-TCA385)...41 Använda lurens telefonbok Lurens telefonbok...45 Spara en post i lurens telefonbok...46 Söka efter poster i telefonboken...50 Telefonboks- och vcard-överföring via Bluetooth...52 Radera lagrade poster i lurens telefonbok/slå snabbval/ utgående samtalslogg/inkommande samtalslogg...54 Programmera funktioner till snabbknappar...56 Ange tecken...57 Låsa lurens telefonbok...59 Anpassa telefonen Ändra grundinställningarna...60 Ändra inställningar för telefonluren...62 Installation och konfiguration Installera batteriet...71 Ansluta laddaren...72 Ladda batteriet/batterierna...73 Väggmontera laddaren...74 Fästa telefonremmen (gäller endast KX-TCA185/ KX-TCA285)...75 Fästa bältesklämman (gäller endast KX-TCA185/ KX-TCA285)...75 Ta bort bältesklämman...76 Bilaga Specifikationer...77 Felsökning...79 Felmeddelanden...83 Sakregister Sakregister

5 Viktig information Viktig information Säkerhetsinformation Följ alltid följande säkerhetsanvisningar för att motverka skador, dödsfall, elstötar, brand, fel och skador på egendom och utrustning. Symbolbeskrivningar Följande symboler används för att klassifiera och beskriva risknivån och vilka skador som kan uppstå om anvisningarna ignoreras med felaktig användning som följd: VARNING Beskriver potentiella risker som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. VAR FÖRSIKTIG Beskriver risker som kan resultera i mindre skador eller skador på enheter eller annan utrustning. Följande symboler används för att klassifiera och beskriva anvisningarna som ska följas: Den här symbolen markerar specifik otillåten användning. Denna symbol varnar användarna för vissa handhavanden som måste följas för att enheten skall användas på ett säkert sätt. VARNING Allmän säkerhet Av säkerhetsskäl får du inte modifiera produkten eller eventuell tillvalsutrustning. För att undvika risken för brand eller elstötar får du inte utsätta produkten för regn eller fukt. Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på produkten. Ta inte isär produkten det finns risk för elstötar. Endast behörig personal får serva produkten. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du utsättas för farlig spänning eller andra risker. Felaktig ihopmontering kan orsaka elstötar. 5

6 Viktig information Koppla bort nätadaptern från vägguttaget och lämna in den för service hos behörig servicepersonal i följande fall: A. Om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten. B. Om vätska spills i produkten. C. Om det har kommit regn eller vatten på produkten. D. Om produkten inte fungerar enligt de här anvisningarna. Justera endast de reglage som förklaras i anvisningarna. Felaktig justering av andra inställningar kan orsaka skador och det kan då krävas service av en behörig tekniker för att återställa produktens normala funktion. E. Om produkten har tappats eller skadats. F. Om produktens prestanda försämras. Stoppa aldrig in någon typ av föremål i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning eller kortsluta delar och orsaka brandrisk eller elstötar. Spill aldrig vätska av något slag på eller i produkten. Mycket höga ljudvolymer i öronsnäckor, hörlurar eller headset kan orsaka hörselskador. Stäng av enheten i områden med explosionsrisk som förvaringsutrymmen för bränsle/kemikalier eller vid sprängningsområden. Om du använder personlig sjukvårdsutrustning som t.ex. en pacemaker ska du kontakta tillverkaren för att kontrollera att den är tillräckligt skärmad mot extern radiostrålning. (Produkten arbetar i frekvensområdet 1880 MHz MHz och den maximala uteffekten är lägre än 0,25 W. Om du använder Bluetooth -enheter arbetar produkten i frekvensområdet 2,4000 GHz till 2,4835 GHz och den maximala uteffekten är lägre än 2,5 mw.) Använd inte produkten på sjukvårdsinrättningar där det finns anvisningar om att denna typ av utrustning inte får användas. Sjukhus och övriga sjukvårdsanläggningar kan använda enheter som är känsliga för extern radiostrålning. Dra ur laddaren ur strömuttaget om det uppstår rökutveckling, onormal lukt eller onormalt ljud. Dessa förhållanden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontrollera att röken slutar och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Batterier utgör en kvävningsrisk. Förvara dem utom räckhåll för barn. Telefonlurens hörsnäcka är magnetisk och kan dra till sig små metallföremål. Installation Installera inte produkten på något annat sätt än det som beskrivs i handböckerna. Endast kvalificerad servicepersonal får installera och utföra service på den här produkten. Nätadaptern ska endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på laddarens etikett. Kontakta återförsäljaren eller ditt elbolag om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har hemma. Ställ ingenting på nätsladden. Placera inte laddaren där någon kan trampa på eller snubbla över strömsladden. 6

7 Viktig information Placering Placera inte produkten på ett instabilt underlag, eftersom den kan skadas allvarligt vid ett fall. VAR FÖRSIKTIG Nätadaptern är den huvudsakliga anslutningen som används för att koppla bort enheten. Se till att uttaget till nätadaptern sitter i närheten av produkten och är lättåtkomligt. Placera aldrig produkten nära eller över ett element eller annan värmekälla. Använd bara den nätadaptern, de batterier och den laddare som anges i den här bruksanvisningen. Bränn inte batterier. Det kan explodera. Kontakta lokala myndigheter för att ta reda på hur batterierna ska hanteras. Gäller endast KX-TCA185 Du får inte öppna eller demontera batterierna. Elektrolyten är frätande och kan orsaka frätskador på hud eller ögon. Elektrolyten är giftig om den sväljs. Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 Öppna inte, punktera, krossa eller tappa batteriet. Ett skadat batteri får inte användas. Detta kan leda till risk för brand, explosion, överhettning eller läckage av elektrolyt. Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 Ta inte på elektrolytvätska som läckt ut om batteriet börjar läcka. Det kan leda till brännskador eller skada på ögon eller hud. Elektrolyten är giftig och kan vara skadlig om den förtärs. Om du tar på den måste du omedelbart tvätta av det berörda området och därefter söka medicinsk hjälp. Var försiktig när du hanterar batterier så att du inte kortsluter dem mot ledande material som ringar, armband och nycklar. Batterier och/eller ledaren kan bli varma och orsaka brännskador. Ladda batteriet/batterierna som medföljer eller rekommenderas för produkten i enlighet med de anvisningar och begränsningar som anges i den här bruksanvisningen. Om batterier byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk. Koppla ur nätadaptern från uttaget om produkten inte ska användas under en längre tid. Torka inte denna produkt i en mikrovågsugn. Använd inte nätadaptern om den har befunnit sig under vatten. Anm R Den här telefonen kommunicerar med digitala signaler som är svåra att avlyssna. Det är dock möjligt att signalerna kan fångas upp av tredje part. 7

8 Viktig information Datasäkerhet R För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt: Se till att hålla lösenordet (t.ex. PIN-koden för registrering) hemligt. Ändra standardlösenordet. Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut. Ändra lösenordet med jämna mellanrum. R Denna produkt kan spara privat/konfidentiell information. För att skydda din integritet/sekretess, rekommenderar vi att du raderar information såsom telefonboken från minnet innan du kastar, överför eller returnerar produkten, eller skickar in den för reparation. R Ställ in lösenordet när du registrerar den bärbara stationen (PS) till företagsväxeln (PBX). R Det rekommenderas att du låser telefonboken eller samtalsloggen för att förhindra att lagrad information kommer ut när du tar med dig eller om du råkar tappa bort den bärbara stationen. Ytterligare information Viktiga säkerhetsanvisningar När du använder telefonutrustningen bör du alltid vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande åtgärder, för att minska risken för brand, elstötar och personskador: R Använd inte telefonluren nära vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskho eller tvättutrymme, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng. (Gäller KX-TCA185/KX-TCA285) R Använd inte laddaren nära vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskho eller tvättutrymme, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng. R Använd inte telefonen i närheten av en gasläcka för att rapportera läckan. R Blanda inte gamla och nya batterier. (Gäller endast KX-TCA185) SPARA DESSA ANVISNINGAR Användarinformation om avfallshantering av gamla produkter och använda batterier Om de här symbolerna finns på produkterna, förpackningen och/eller i den medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanligt hushållsavfall. Gamla produkter och använda batterier ska lämnas in på en avfallsstation för korrekt hantering i enlighet med nationella lagar och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom att kassera produkterna och batterierna på ett korrekt sätt sparas värdefulla resurser och eventuella negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön, som kan uppstå vid felaktig hantering, förhindras. Kontakta de kommunala myndigheterna, sophanteringen eller din lokala återförsäljare för mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier. Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning. För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information. Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen Symbolerna gäller bara inom Europeiska unionen. Om du vill kassera produkterna ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. 8

9 Viktig information Anmärkning om batterisymbolen (de två nedersta exemplen): Den här symbolen kan användas tillsammans med en kemisk symbol. Då följer den de krav som fastställs i direktivet för kemikalien i fråga. Följande meddelande gäller endast KX-TCA185CE/KX-TCA185UK/KX-TCA285CE/KX-TCA285UK/ KX-TCA385CE/KX-TCA385UK Den här enheten är en DECT Bärbar Telefon som arbetar i frekvensområdet MHz. Användningen av enheten är normalt tillåten i alla EU-länder. Panasonic System Networks Co., Ltd. tillkännager att denna utrustning uppfyller de erforderliga krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktivet 1999/5/EC om radioutrustning och teleterminalutrustning. Ett erkännande av utrustningens överensstämmelse för de Panasonic-produkter som finns omnämnda i den här handboken kan du hämta på följande webbadress: Kontaktinformation till en auktoriserad representant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland För användare i Nya Zeeland R Den här utrustningen får inte användas med inställning av automatisk uppringning till Telecomnödtjänsten 111. Allmän varning om PTC (Permit to Connect) R Ett beviljat Telepermit för en terminalutrustning innebär endast att Telecom har godkänt att enheten uppfyller minimivillkoren för anslutning till nätverket. Det betyder varken att Telecom rekommenderar produkten eller medför någon typ av garanti. Framför allt innebär det ingen garanti för att en produkt i alla avseenden fungerar korrekt ihop med någon annan Telepermit-utrustning av annat märke eller annan modell, och inte heller innebär det någon garanti för att en produkt är kompatibel med alla Telecom-nättjänster. Användning av IP-nätverk via det publika telefonnätet (PTN) R Genom sin beskaffenhet medför internetprotokoll (IP) fördröjning i talsignaler eftersom varje datapaket formuleras och adresseras. Telecom Access Standards rekommenderar att leverantörer, utvecklare och installatörer som använder denna teknik för samtal till eller från det publika telefonnätet (PTN) beaktar modellkraven ITU E vid utformningen av sina nät. Det övergripande målet är att minimera fördröjning, distorsion och andra försämringar av överföringen, särskilt för samtal mellan mobila och internationella nätverk, där det redan finns omfattande fördröjning. Ekodämpning R Ekodämpning krävs normalt inte inom det publika telefonnätet eftersom geografiska fördröjningar är godtagbara där CPE return loss bibehålls inom Telepermits gränser. Men för de privata nätverk som använder sig av Voice over IP-teknik krävs ekodämpning för alla röstsamtal. Den kombinerade effekten av konverteringsfördröjning av ljud/voip och IP-routingfördröjning kan leda till att en ekodämpningstid på ³ 64 ms krävs. PTC (3) All kundutrustning (felsäkerhetskrav) R Vid strömavbrott finns det risk för att den här enheten inte fungerar. Se till att det finns en särskild telefon utan nätkontakt, som kan användas vid nödsituationer. 9

10 Viktig information For Users in Australia and the United Kingdom R This unit is capable of being used in conjunction with hearing aids fitted with inductive coil pick-ups. The handset should be held as for normal conversation. For operation, the hearing aid should be set to its "T" position or as directed in the operating instructions for the hearing aid. R This unit is designed to aid the visually handicapped to locate dial keys and buttons. For Users in the United Kingdom R This unit is designed to be installed under controlled conditions of ambient temperature and a relative humidity. R Avoid installing the unit in damp or humid environments, such as bathrooms or swimming pools. R 999 and 112 can be dialled on the product after accessing the outside line for the purpose of making outgoing calls to the BT emergency (999) and (112) services. Endast för användare i Singapore För bästa prestanda Räckvidd R Räckvidden beror på kontorets planlösning, vädret och användningsförhållandena, eftersom signalerna överförs mellan basstationen och luren via radiovågor. R Normalt är räckvidden större utomhus än inomhus. Om hinder som t.ex. väggar är ivägen kan detta störa dina telefonsamtal. Särskilt höga metallhyllor eller förstärkta betongväggar begränsar räckvidden. R Det kan hända att luren inte fungerar om den är för långt från basstationen, beroende på byggnadens struktur. R Vi rekommenderar att du håller i den nedre delen av luren för att få bättre samtalskvalitet. Det beror på att antennen sitter i den övre delen av luren. Störningar Tillfälligt brus eller störningar kan bero på elektromagnetisk strålning från kylskåp, mikrovågsugnar, faxar, TV-apparater, radioapparater eller datorer. Om samtalen störs bör du hålla luren på avstånd från liknande elektriska apparater. Miljö R Håll produkten på avstånd från värmeaggregat och enheter som genererar elektriska störningar, som t.ex. flourescerande lampor och motorer. Ljudstörningarna kan påverka användningen av produkten. R Placera inte produkten i rum med temperatur under 0 C eller över 40 C. R För att undvika skada bör batteriet laddas i temperaturer mellan 5 C till 40 C. (Gäller endast KX-TCA285/ KX-TCA385) R Lämna 10 cm avstånd runt om produkten för bättre ventilation. R Undvik miljöer med mycket rök, damm, fukt, mekaniska vibrationer, stötar eller direkt solsken. R Apparaten är utformad för att installeras och användas under stabila förhållanden när det gäller omgivningstemperaturer och relativ luftfuktighet. Rutinunderhåll R Koppla ur laddaren från strömuttaget före rengöring. R Torka av produkten med en mjuk trasa. R Rengör inte produkten med slipverkande eller kemiska medel som t.ex. bensin eller thinner. R Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöringsmedel. 10

11 Viktig information R Rengör laddarens terminal regelbundet. Placering R Placera aldrig tunga föremål ovanpå luren och laddaren. R Var försiktig så att föremål inte faller på produkten eller vätskor rinner in i den. R Placera laddaren på en plan yta. Om laddaren monteras på väggen ska den sättas rakt. Bluetooth (endast KX-TCA285/KX-TCA385) R Ett Bluetooth headset kan kommunicera med telefonluren inom cirka 10 m. Kommunikationen kan störas av hinder som väggar och elektroniska produkter. För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder ett Bluetooth headset inom 1 m från telefonluren. R Denna produkt överensstämmer med specifikationen för Bluetooth trådlös teknik 2.0. Strilsäker (gäller endast KX-TCA385:s telefonlur) Telefonluren är konstruerad för att vara stänksäker och uppfyller kraven för vattenskyddsklass IPX5. Du kan använda telefonluren med blöta händer. R Doppa den inte i vatten och lämna den inte under rinnande vatten. R Utsätt inte telefonluren för saltvatten eller frätande vätskor. R Om telefonluren blir blöt ska du torka av den med en mjuk och torr trasa. R Laddaren är inte stänksäker. Sätt inte en blöt telefonlur på laddaren. Stötsäker (gäller endast KX-TCA385:s telefonlur) Telefonluren är konstruerad för att vara stötsäker, men bör därför inte kastas eller trampas på. Dammsäker (gäller endast KX-TCA385:s telefonlur) Telefonluren är utformad för att vara dammtålig och uppfyller kraven för dammskyddsklass IP6X. Batteriinformation När batterierna är fulladdade (vid 25 C): Använda funktionerna Under samtal Bakgrundsljus av *1, Bluetooth av *2 ) När telefonen inte används (standby) Drifttid KX-TCA185: Upp till cirka 11 t KX-TCA285/KX-TCA385: Upp till cirka 13 t Upp till cirka 200 t *1 När inställningen "Pratar" för "Bakgr.belysn." är inställd på "AV". Läs mer i avsnittet "Display alternat" på Sida 67. *2 Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 R Drifttiden kan vara kortare än angivelserna ovan beroende på användningsförhållanden och omgivningstemperaturen. R Batterierna töms långsamt även när luren är avstängd. R Luren kan ta emot samtal under laddning. R Batterieförbrukningen ökar när luren är utanför räckvidden (stäng av luren om " " blinkar). R Rengör telefonluren och laddarens kontakter med en mjuk, torr trasa en gång i månaden. Rengör oftare om enheten är utsatt för fett, damm eller hög luftfuktighet. Annars kanske inte batterierna kan laddas fullständigt. Varning för svagt batteri Batterierna måste laddas i följande situationer: R Batterinivåindikatorn visas som urladdat (" ") och larmet ljuder *1. R "Ladda batteri" visas. I det här fallet kan inte luren användas. *1 När varningen för låg batteriladdning visas under samtal stängs luren av efter en minut. 11

12 Viktig information Byta batteri (gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385) Om batterinivåindikeringen visas som tom (" ") efter att telefonen har använts en kort stund trots att batteriet har laddats helt ska batteriet bytas ut. Innan du byter batteriet, kontrollera att varningen för svagt batteri visas och stäng sedan av strömmen för att undvika att minnet försvinner. Byt ut batteriet och ladda det nya batteriet i cirka 3 timmar. Om du byter ut batteriet innan varningen för svagt batteri visas kan batteriets laddningsikon visa fel värde. I det här fallet använder du luren som vanligt med det nya batteriet isatt. Information om att sätta i batteriet finns i "Installera batteriet" på Sida 71. När varningen för lågt batteri visas laddar du batteriet i cirka 3 timmar. Batteriets styrkeikon visar därefter rätt värde. R Använd endast Panasonic-batterier. Hör efter med din administratör eller återförsäljare för mer information. R Om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk. Byta batterierna (gäller endast KX-TCA185) Om batterinivåindikeringen visas som tom (" ") efter att telefonen har använts en kort stund trots att batterierna har laddats helt ska batterierna bytas ut. Innan du byter batterierna, kontrollera att varningen för svagt batteri visas och stäng sedan av strömmen för att undvika att minnet försvinner. Byt ut batterierna och ladda de nya batterierna i cirka 7 timmar. Om du byter ut batterierna innan varningen för svagt batteri visas kan batteriladdningsikonen visa fel värde. I det här fallet använder du luren som vanligt med de nya batterierna isatta. Information om att sätta i batterierna finns i "Installera batteriet" på Sida 71. När varningen för låg batterinivå visas laddar du batterierna i cirka 7 timmar. Batteriets styrkeikon visar därefter rätt värde. R Använd enbart AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mah-batterier. (Kontakta återförsäljaren för mer information.) R Om batterierna byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk. Viktigt meddelande om korrekt användning och laddning av Ni-MH-batterier (gäller endast KX-TCA185) På grund av sin konstruktion genomgår batterier ett visst slitage. Batteriernas livslängd är även beroende av att de underhålls på rätt sätt. Laddning och urladdning är de viktigaste faktorerna. Observera följande för att bibehålla batteriernas livslängd så länge som möjligt. Ni-MH-batterier har ett slags minne, "minneseffekten". Om fulladdade batterier används flera gånger i endast 15 minuter i telefonluren och därefter laddas igen, kommer batteriernas kapacitet att begränsas till 15 minuter på grund av minneseffekten. Därför bör du ladda ur batterierna helt, dvs använda dem i telefonluren tills batterinivåindikatorn är tom (" "). Sedan laddar du dem enligt anvisningarna i handboken. När minneseffekten har aktiverats är det möjligt att uppnå nästan full kapacitet för Ni-MH-batterierna genom att ladda och ladda ur dem flera gånger efter varandra. Ni-MH-batterier kan även självurladdas. Självurladdningen beror på omgivningstemperaturen. Vid temperaturer under 0 C är självurladdningen som lägst. Hög fuktighet och höga temperaturer stöder självurladdningen. Förvaring under lång tid leder också till självurladdning. VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIERNA BYTS UT MOT BATTERIER AV FEL TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA. 12

13 Innan du använder telefonen Innan du använder telefonen Tillbehör som ingår KX-TCA185 Nätadapter: 1 Modellnr KX-TCA185CE KX-TCA185RU KX-TCA185UK KX-TCA185AL KX-TCA185X Artikelnr PNLV226CE PNLV226E PNLV226AL PNLV226 Laddare: 1 Batteri *1 : 2 Batterilucka *2 : 1 Bältesklämma: 1 Hållare för bältesklämma: 1 *1 Uppladdningsbara AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mah-batterier *2 Batteriluckan levereras monterad på telefonluren. 13

14 Innan du använder telefonen KX-TCA285 Nätadapter: 1 Modellnr KX-TCA285CE KX-TCA285RU KX-TCA285UK KX-TCA285AL KX-TCA285X Artikelnr PNLV226CE PNLV226E PNLV226AL PNLV226 Laddare: 1 Batteri *1 : 1 Batterilucka *2 : 1 Bältesklämma: 1 Hållare för bältesklämma: 1 *1 Hör efter med din administratör eller återförsäljare för mer information. *2 Batteriluckan levereras monterad på telefonluren. 14

15 Innan du använder telefonen KX-TCA385 Nätadapter: 1 Modellnr KX-TCA385CE KX-TCA385RU KX-TCA385UK KX-TCA385AL Artikelnr PNLV226CE PNLV226E PNLV226AL Laddare: 1 Batteri *1 : 1 Batterilucka *2 : 1 Reservlock för bältesklämma: 1 *1 Hör efter med din administratör eller återförsäljare för mer information. *2 Batteriluckan levereras monterad på telefonluren. 15

16 Innan du använder telefonen Kontrollernas placering KX-TCA185 Headsetet är tillvalsutrustning. [Baksida] Öppna locket. FLEX INT 16

17 Innan du använder telefonen KX-TCA285 Headsetet är tillvalsutrustning. [Baksida] Öppna locket. INT KX-TCA385 [Baksida] INT 17

18 Innan du använder telefonen A B C D E F G H I J K L M N O 18 Ring-/Laddningsindikator Uttag för headset (KX-TCA185/KX-TCA285) Följande trådbundna headsets kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte garanteras.) R Gäller KX-TCA185CE/KX-TCA285CE/KX-TCA185AL/KX-TCA285AL/KX-TCA185UK/KX-TCA285UK/ KX-TCA185RU/KX-TCA285RU: Panasonic RP-TCA400 och RP-TCA430 R För KX-TCA185X/KX-TCA285X: Panasonic KX-TCA89 Headsetet är tillvalsutrustning. Kontakta din återförsäljare för uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten. Knapp TALA/SP-PHONE (Högtalartelefon) Används för att ringa eller svara på samtal eller för att växla mellan mottagarläge/handsfreeläge under ett samtal. Handsfreeläge fungerar inte när du använder ett trådbundet headset. Navigeringsknapp Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en mittknapp. Pilknapparna används för att ställa in ringsignalens/mottagningens volym eller för att flytta markören för att markera något. Mittknappen används för att bekräfta ett val. I standby-läge utförs följande om någon av knapparna trycks ner. VÄNSTER ( ) Tryck för att snabbt utföra diverse vanliga funktioner. UPP ( ) Tryck för att visa inkommande samtalslogg. HÖGER ( ) Tryck för att ta fram listan med flexibla knappar. NER ( ) Tryck för att visa inkommande samtalslogg. MITTEN Tryck för att visa menyn. I denna manual, när en procedur instruerar dig "tryck bekräfta valet. Knapp VÄNTKOPPLA Används för att väntkoppla ett samtal. ", kan du även trycka på [MITTEN] för att Knapp Tyst läge Används för att slå på eller stänga av Tyst läge om knappen hålls in längre än 2 sekunder i standby-läget. Meddelandeknapp Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering. Mottagare Display Systemknappar Telefonluren har 3 systemknappar. När du trycker på en systemknapp väljer du den funktion som visas över knappen på displayen. Knapp PÅ/AVBRYT Används för att avsluta samtal, avsluta telefonboks- eller funktionsläget. Tryck på och håll ned den här knappen för att slå på och av handenheten. Knapp KOPPLA/RADERA Används för att överflytta ett samtal till en annan person eller för att radera siffror eller tecken. Knapp INTERNSAMTAL Används för att ringa upp eller besvara internsamtal. Mikrofon Laddningsuttag

19 Innan du använder telefonen P Q Remhål Används för att fästa remmar eller liknande föremål. Högtalare 19

20 Innan du använder telefonen Lurfunktioner Ställa in lösenordet Lurens lösenord är inte inställt som standard. Du måste själv registrera ett lösenord (4 siffror) innan du använder luren. Du måste ställa in lösenordet för att kunna använda följande funktioner: R Telefonbokslåset (Se Sida 59.) R Knapplåstypen "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" (Se "Knappalternativ" på Sida 65.) R Återställa luren (Se "Andra alternativ" på Sida 69.) Aktivera 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Andra alternativ" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Ändra lösenord" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Ange ett nytt lösenord (4 siffror [0 9]). 6. Bekräfta lösenordet genom att ange det igen som i steg 5. Anm R För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt: Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut. Ändra lösenordet med jämna mellanrum. R Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det. Knapplås Du kan låsa alla knappar utom navigeringsknappen medan luren är i standby-läget. Du kan välja en av 4 knapplåstyper. Läs mer i avsnittet "Knappalternativ" på Sida 65. Spärra Tryck och håll på Ikonen Öppna Tryck och håll på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen i mer än 2 sekunder för att låsa knappsatsen. kommer att visas för att indikera att knapparna är låsta. eller på [MITTEN] på navigeringsknappen i mer än 2 sekunder för att låsa upp knappsatsen. Ikonen kommer att ändras till att visa för att indikera att knappsatsen är upplåst. Anm R Om du väljer knapplåstypen "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" måste du ange ett lösenord för att låsa upp. R Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte välja knapplåstyperna "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord". Mer information om hur du ställer in ett lösenord finns i "Ställa in lösenordet" på Sida 20. Tyst läge Tyst läge stänger av ringsignalen och ställer in telefonluren på att vibrera vid inkommande samtal. Detta kan vara användbart i situationer där du inte vill bli störd, som under ett möte. När Tyst läge är aktivt, kommer följande funktioner att stängas av eller ställas in automatiskt enligt specifikationerna, oavsett sina tidigare inställningar. 20

21 Innan du använder telefonen R Ringvolym R Ringa i laddare R Autosvar R Knappljud R Vibrera (Vibrera & Ring) För att aktivera eller avbryta Håll Anm intryckt under mer än 2 sekunder för att aktivera eller avbryta Tyst läge. R Om du placerar luren på laddaren i Tyst läge vibrerar inte luren. *1 R När Tyst läge är inställt hörs inte larmet om svagt batteri i standby-läge. R När Tyst läge är aktiverat kommer bekräftelseljud vid inställning av ringsignal och ringvolym inte att höras. *1 Om du placerar luren på laddaren under ett inkommande samtal avbryts vibratorfunktionen. När vibrationen har avbrutits startar den inte igen för samma samtal, även om luren lyfts igen. (Om "Snabbsvar" är aktiverat svarar du på samtalet genom att lyfta upp luren.) Brusreducering När brusreduceringen är aktiverad kommer omgivningsljud att dämpas för att förbättra och upprätthålla ljudkvaliteten för den andra parten under konversationen. Mottagningsvolymen ökas också efter omgivningsljudet. Detta är användbart i bullriga miljöer som varuhus, fabriker, restauranger och garage. Brusreducering kan aktiveras/stängas av under ett samtal. Aktivera eller stänga av brusreducering 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Samtalsalternat." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "Brusreduktion" och tryck sedan på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "PÅ" eller "AV" och tryck sedan på. Aktivera eller stänga av brusreducering tillfälligt under ett samtal Du kan aktivera eller stänga av brusreducering under ett samtal genom att göra något av följande: a. Tryck på eller [MITTEN] på navigeringsknappen och välj sedan "Brusreduktion" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. eller b. Tryck på. Redigera vilka systemknappar som visas för att ta fram systemknappen. Se Anm "Knappalternativ" på Sida 65. R Brusreducering kan endast användas i mottagarläge. Det går inte att använda i handsfreeläg. Om handsfreeläg är aktiverat under ett samtal medan brusreducering är aktiverat, kommer brusreducering att stängas av tillfälligt. Energisparläge I energisparläget stängs ringsignalen, LCD-bakgrundsbelysningen och/eller knapparnas belysning av automatiskt efter ett inställt antal sekunder när ett samtal tas emot. Mer information om hur du justerar inställningarna för energisparläget finns i "Inkommande alt." på Sida

22 Innan du använder telefonen Ändra det namn som visas i standby-läget Du kan ändra det namn som visas på luren i standby-läget. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Display alternat" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Display: Passn." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "Ändra" och tryck sedan på. 6. Ange ett namn (högst 16 tecken) och tryck sedan på. R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. 22

23 Innan du använder telefonen Display Symbol Inom räckvidden för en basstation Batteriindikator Utanför räckvidden Full laddning Interkomindikator Lyft lur Telefonbok Svagt batteri Dags att ladda Röstmeddelande Bluetooth på, Bluetooth-headset inte anslutet (gäller endast KX-TCA285/ KX-TCA385) Bluetooth på, Bluetooth-headset anslutet (gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385) Inkommande samtalslogg Utgående samtalslogg Anvisningar för navigeringsknappen Statusinformation för luren Vidarekoppling av samtal (Se Sida 39.) Ringning avstängd (Se Sida 32.) Stör ej (Se Sida 39.) Vibration (Se Sida 32.) Tyst läge (Se Sida 20.) Automatsvar (Se Sida 29.) Tidsvisning Visning av datum eller missat samtal 23

24 Innan du använder telefonen Anm Telefonlurens nummer och namn Systemknappar Se Sida 25 för mer information. R Illustrationerna i bruksanvisningen som visar displayen är endast exempel. Den faktiska displayen på din telefon kan se annorlunda ut och/eller ha en annan färg. 24

25 Innan du använder telefonen Systemknappar De ikoner och den information som visas i displayen varierar med sammanhanget. Välj ett alternativ på skärmen genom att trycka på motsvarande systemknapp. Öppnar telefonboken. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses telefonboken. Visas när telefonboken är låst. Om knappen trycks in och lösenordet anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp tillfälligt. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder och lösenordet sedan anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp. Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Sparar en ny post i telefonboken. Öppnar företagsväxelsystemets telefonbok. Öppnar företagsväxelns anknytningstelefonbok. Visar den information som har sparats i lurens telefonbok om den person som ringer. Visar den information som har sparats i systemet om den person som ringer. Startar ett flerpartssamtal (konferens). Söker efter poster i telefonboken i alfabetisk ordning. Visas i bokstavsinmatningsläget. Växla till sifferinmatningsläget genom att trycka på knappen. Visas i sifferinmatningsläget. Växla till det grekiska bokstavsinmatningsläget genom att trycka på knappen. Visas i det grekiska bokstavsinmatningsläget. Växla till specialteckeninmatningsläget genom att trycka på knappen (utökat 1). Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 1). Växla till specialteckeninmatningsläget genom att trycka på knappen (utökat 2). Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 2). Växla till det alfabetiska bokstavsinmatningsläget genom att trycka på knappen. TÖM Lägger in en uppringningspaus. Raderar siffror eller tecken. Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion under ett samtal. Blinkar när mikrofonens sekretessfunktion är på. Stänger av ringsignalen. Öppnar huvudmenyn. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses alla knappar. Återgår till föregående läge. Öppnar listmenyn (redigera/radera i telefonboken etc.). Bekräftar inmatningen. Visas i knapplåsläget. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses knapparna upp. Fortsätter till nästa skärm. Används för att ta bort tidslarmsinställningen eller för att ange ett "X ( )" när linjeåtkomstnummer sparas. Visas när det går att använda en pilknapp för att göra ett val. Visas när motsvarande systemknapp inte har någon funktion. Används för systemkortnummer/personliga stationskortnummer. 25

26 Innan du använder telefonen Visas i det kyrilliska inmatningsläget. Visar den utgående samtalsloggen. Visar senast uppringda nummer. Öppnar den inkommande samtalsloggen. Öppnar grupploggen. Aktivera/stäng av brusreduceringen. Används för att ställa in/radera autosvarsläget. Används för att öppna företagsväxelns läge för egen programmering. Används för att ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen. Används för att välja ett objekt i inställningsläget. Används för att välja AM eller PM när tidslarmsfunktionen ställs in. Används för att spara en inställning. Uppringarens ID Om du tar emot ett samtal som innehåller information om uppringarens ID (uppringarens namn och telefonnummer) sparas informationen i den inkommande samtalsloggen och visas i lurens teckenfönster på ett av följande sätt: Om uppringarens uppgifter finns lagrade i företagsväxeln kan de visas. Om uppringarens uppgifter finns lagrade i luren kan de visas. R Om uppringarens uppgifter finns lagrade både i växeln och i luren kan du välja vilken information som ska visas på luren. Företagsväxelns information visas som standard. Se "Display alternat" på Sida 67. Om du ställer in luren på att visa informationen i luren visas bara företagsväxelns information om det inte finns någon information lagrad i luren. När du tar emot ett samtal kan du visa informationen i luren genom att trycka på och informationen i företagsväxeln genom att trycka på. R Informationen om uppringaren kan visas även om ett linjevalsnummer, utgående linjenummer eller P ( lagrats i telefonboken. Se "Andra alternativ" på Sida 69. ) har 26

27 Innan du använder telefonen Användning Översikt Menyöversikt Telefonlurens funktioner öppnas via menyn i displayen och väljs med navigeringsknappen och systemknapparna. [I vänteläge] [Funktionsknappar] [Flexibla knappar] [Personlig telefonbok] [Inkommande samtalslogg] *1 [Utgående samtalslogg] [Företagsväxelns telefonbok] [Företagsväxelns anknytningstelefonbok] [Grupplogg]*2 *1 Om du trycker på navigeringsknappen [ ] så visas telefonnumret. *2 Om du anger ett anknytningsnummer till en ICD-grupp, kan du se ICD-gruppens samtalslogg. För användning, se Sida

28 Innan du använder telefonen R Den valda posten kommer att markeras. R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. R Om du vill söka efter en post i telefonboken, se Sida 50. Funktionsmenyer Tryck på navigeringsknappen för att visa huvud- och undermenyer. Huvudmeny i standby-läget Ink. logg: Öppnar den inkommande samtalsloggen. Ringvolym: Öppnar inställningen "Ringvolym". Nytt telefonbok: Sparar en ny post i telefonboken. Inst. handenhet: Öppnar inställningen "Inst. handenhet". PBX program: Öppnar telefonväxelns läge för egen programmering. Egen programmering av företagsväxeln beskrivs i företagsväxelns bruksanvisning. Tryck på programmeringsläge. Undermeny när luren är lyft/under ett samtal Tidslarm: Öppnar inställningen "Tidslarm". Telefonbok: Öppnar telefonboken. Nytt telefonbok: Sparar en ny post i telefonboken. Utgående logg: Öppnar den utgående samtalsloggen. Ink. logg: Öppnar den inkommande samtalsloggen. för att avsluta växelns Sekretess: Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion under ett samtal. Brusreduktion: Stänger av eller på brusreduceringsfunktionen. 28

29 Innan du använder telefonen Funktionsknappar Lurens funktioner kan aktiveras via teckenfönstrets knapplista. Tryck på navigeringsknappen för att visa funktionsknapplistan. 1: Återuppring. Ringer upp senast uppringda nummer. 2: VK/St.Ej Visar eller ställer in vidarekoppling och Stör ej. 3: Konferens Startar ett flerpartssamtal. 4: Autosvar Besvarar ett inkommande samtal automatiskt i handsfree-läget. standby-läge. visas i 5: Flash/Upprng Används för att koppla ner pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren. 6: Paus Lägger in en uppringningspaus. 7: H/S tfn.bok Ringer med hjälp av lurens telefonbok. 8: PBX tfn.bok Ringer med hjälp av företagsväxelns telefonbok. 9: ANK tfn.bok Ringer med hjälp av företagsväxelns anknytningstelefonbok. 0: PBX program Öppnar telefonväxelns läge för egen programmering. Tryck på växelns programmeringsläge. : Ink. logg Ringer med hjälp av den inkommande samtalsloggen. : Utgående logg Ringer med hjälp av den utgående samtalsloggen. för att avsluta Kortkommandokombinationer Återuppring. H/S tfn.bok VK/St.Ej PBX tfn.bok Konferens ANK tfn.bok 29

30 Innan du använder telefonen Autosvar PBX program Flash/Upprng Ink. logg Paus Utgående logg R För användning, se Sida 33. R För att redigera funktionsknapplistan, se "Knappalternativ" på Sida 65. Flexibla knappar En flexibel knapp kan användas för att öppna en telefonlinje för att ringa eller ta emot ett externt samtal eller användas som funktionsknapp. Visa listan över funktionsknappar genom att trycka på navigeringsknappen [ får du åtkomst till de 12 flexibla knapparna. Färgen på knappnumret visar linjestatusen på samma sätt som LED-indikatorerna på en systemtelefon. [Exempel] ]. Här Knappnummer Förklaring till de flexibla knapparna *1 Knappnumrets färg På Grön blinkar snabbt blinkar långsamt På Röd blinkar snabbt blinkar långsamt Ingen färg Du använder linjen. Linjestatus Du har ett inkommande samtal på linjen. (Ett externt samtal kommer in på en enstaka anknytning.) Du har ett väntande samtal på linjen. Linjen används av någon annan. Du har ett inkommande samtal på linjen. (Ett externt samtal kommer in på flera anknytningar samtidigt.) Någon har ett väntande samtal på linjen. Linjen är ledig. *1 Betydelsen av knappnumrens färger kan variera beroende på den utgående linjens status. R Välj en knapp genom att trycka på dess nummer eller tryck på navigeringsknappen [ ] eller [ ] för att välja önskad knapp och tryck på. R För att redigera namnen på de flexibla knapparna, se Sida 31. Välja visningsspråk på skärmen Du kan välja vilket språk som ska visas på lurens display. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 30

31 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Display alternat" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Språk" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskat språk *1 och tryck därefter på. *1 Du kan välja "Auto" eller ett av de 15 språken nedan: English, Deutsch, Español, FRANÇAIS, Italiano, Dansk, Nederlands, Svenska, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Magyar, Português, Polski, slovensky, Čeština, Hrvatski R I läget "Auto" används språkinställningarna för företagsväxeln. R Du kan välja språk både för företagsväxeln och luren och båda ska ställas in på samma språk. R Telefonluren startar om när du ändrat visningsspråk. Ändra visning av telefonlurens nummer Du kan ändra så att telefonlurens nummer visas på displayen när telefonluren är i standby-läge. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Display alternat" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Display: Passn." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad post och tryck sedan på. Anm R Standardinställningen är "Handenhetsnr.". R Mer information om inställningar för visning i standby finns i "Display alternat" på Sida 67. Redigera namnen på de flexibla knapparna Du kan redigera namnet på alla flexibla knappar på luren. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Knappalternativ" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "Flex Knappnamn" och tryck sedan på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad bas (Bas 1 4) och tryck sedan på. 6. Välj önskad flexibel knapp genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 7. Ange ett namn (högst 12 tecken) och tryck sedan på. R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. Justera ringsignalens volym 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Ringvolym" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning (Stega ner, Stega upp, Nivå 1 6, AV) och tryck sedan på. R Anvisningar för hur du ställer in ringmönstret finns i "Inkommande alt." på Sida 63. Ändra vibratorinställningen 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. Innan du använder telefonen 31

32 Innan du använder telefonen 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Inkommande alt." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Vibrera" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning (Vibrera & Ring, Vibrera Ring, AV) och tryck därefter på. R Om du bara vill ha vibrator utan ringsignal väljer du "Vibrera & Ring" och ställer in ringvolymen på "AV", eller aktiverar Tyst läge. Se Sida 20. Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Ringvolym" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning (Stega ner, Stega upp, Nivå 1 6, AV) och tryck sedan på Anm. R När enheten används i en bullrig miljö rekommenderar vi att ställa in ringtypen på "1", "2", "9", "30" eller "32", och vibrationsinställningen på "Vibrera & Ring". R Mer information om inställning av ringmönstret finns i "Inkommande alt." på Sida 63. Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen medan det ringer När du tar emot ett samtal Tryck på [ ] eller [ ] för att justera volymen. *1 Tryck på eller för att stänga av ringsignalen. *1 Den ändrade volymen används även vid efterföljande samtal. Anm R Om du kopplar in headsetet under ett inkommande samtal växlar inte ringsignalen från luren till headsetet. Om du kopplar in headsetet innan du tar emot ett samtal och headsettonen är inställd på "PÅ" hörs en ton från headsetet. Om vibratorn är inställd på "PÅ" vibrerar luren oavsett om du har kopplat in ett headset eller inte. Läs mer i avsnittet "Inkommande alt." på Sida 63. Ställa in volymen på Mottagare/Högtalare/Headset/Bluetooth-headset *1 Under en konversation, tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in volymen (Nivå 1 6). *1 Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 32

33 Funktioner Funktioner Ringa samtal Anm R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. R Du kan bekräfta att numret har matats in rätt innan du ringer (Föruppringning) genom att mata in numret och trycka på. R Om du vill radera ett helt nummer under föruppringningen trycker du på i mer än 1 sekund. R Om ett externt samtal tas emot från ett telefonnummer som finns i lurens telefonbok visas både numret och namnet i samtalsloggen. R Du kan avbryta uppringningen med. R Gå närmare basstationen och försök igen om " " blinkar. Ringa Till en anknytning 1. Tryck på. 2. Slå ett anknytningsnummer. 3. Tala. Till en extern person [Använda linjeåtkomstnumren] 1. Tryck på. 2. Ange 0 eller 9. Eller, ange 8 och slå sedan utgående linjegruppnummer. 3. Slå telefonnumret till den andra parten. 4. Tala. [Använda flexibla knappar] 1. Tryck på [ ]. 2. Tryck på ett ledigt nummer för flexibla knappar [0 9,, ]. Eller, välj ett ledigt nummer för flexibla knappar genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Slå telefonnumret till den andra parten. 4. Tala. Använda utgående samtalslogg *1 1. Tryck på. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post i utgående samtalslogg och tryck sedan på. 3. Tala. *1 När du ringer med hjälp av företagsväxelsystemets telefonbok sparas inte den uppringda personens namn i den utgående samtalsloggen. Kopiera posten till lurens telefonbok innan du ringer om du vill logga både namnet och numret. Se Sida

34 Funktioner Använda den inkommande samtalsloggen 1. Tryck på [ ] eller [ ]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post i inkommande samtalslogg och tryck sedan på. 3. Tala. Använda grupploggen 1. Tryck på. 2. Tryck på. 3. Tryck på. 4. Slå ett anknytningsnummer till en ICD-grupp och tryck sedan på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post i grupploggen och tryck sedan på. 6. Tala. Använda lurens telefonbok *1 1. Tryck på. 2. Ange ett namn. *2 3. Tryck på. 4. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på. 5. Tala. *1 Om du vill spara en post i telefonboken, se Sida 46. Om du vill söka efter en post i telefonboken, se Sida 50. *2 Detta steg är valfritt. Använda företagsväxelsystemets telefonbok *1*2 1. Tryck på. 2. Tryck på. 3. Ange ett namn. *3 4. Tryck på. 5. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på. 6. Tala. *1 När du ringer med hjälp av företagsväxelsystemets telefonbok sparas inte den uppringda personens namn i den utgående samtalsloggen. Kopiera posten till lurens telefonbok innan du ringer om du vill logga både namnet och numret. Se Sida 48. *2 Om du vill spara en post i telefonboken, se Sida 48. Om du vill söka efter en post i telefonboken, se Sida 50. *3 Detta steg är valfritt. Använda företagsväxelns anknytningstelefonbok *1 1. Tryck på. 2. Tryck på. 3. Tryck på. 4. Ange ett namn. *2 5. Tryck på. 6. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på. 7. Tala. 34

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr.

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr. Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon Modellnr. KX-UDT111 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr Modellnr Snabbguide IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tack för att du köpt en IP-systemtelefon (IP-PT). Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr Modellnr Snabbguide IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tack för att du köpt en IP-systemtelefon (IP-PT). Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Plantronics headsets finns hos återförsäljare i hela landet Koppla in Plantronics trådlösa headsets mot stationär telefon. Lägg ut alla delar som följer

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer