Användningsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användningsanvisningar"

Transkript

1 Användningsanvisningar Modellnr DECT Bärbar Telefon KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. KX-TCA385:s telefonlur uppfyller IP65. För KX-TCA185: Använd endast de medföljande batterierna och ladda dem i cirka 7 timmar innan du använder telefonluren första gången. Mer information hittar du i "Ladda batteriet/batterierna" på Sida 73 i denna handbok. För KX-TCA285/KX-TCA385: Använd endast det medföljande batteriet och ladda det i cirka 3 timmar innan du använder telefonluren första gången. Mer information hittar du i "Ladda batteriet/batterierna" på Sida 73 i denna handbok. Dokumentversion:

2 Inledning Inledning Sammanfattning Denna manual beskriver information om installation och hantering av PS (Bärbar station) telefonlur och dess laddare. Anm R I bruksanvisningen utesluts suffix i modellnummer där de inte behövs. R Illustrationerna, som t.ex. vissa knappar, kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. R Vissa produkter eller funktioner som beskrivs i dokumentet kanske inte finns tillgängliga i ditt land eller område. Kontakta en certifierad Panasonic-återförsäljare för mer information. Relaterad dokumentation Snabbguide Ger en översikt över installationen av telefonluren och dess laddare. Anm R Innehåll och utformning av programvaran kan ändras utan föregående meddelande. R Mer information om PBX funktioner finns i handböckerna till PBX. Det finns bruksanvisningar och information till stöd på Panasonics webbplats: 2

3 Inledning Övrig information För framtida referens Anteckna informationen i rutan nedan för framtida referens. Anm R Produktens serienummer hittar du på etiketten som finns fastklistrad på insidan av batteriluckan på telefonlurens baksida. Anteckna enhetens serienummer och spara bruksanvisningen tillsammans med inköpsbeviset för att underlätta identifiering i händelse av stöld. MODELLNR SERIENR INKÖPSDATUM ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS ÅTERFÖRSÄLJARENS TEL.NR Varumärken R Bluetooth -namnet och -logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Panasonic Corporation under licens. R Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. R Plantronics är ett registrerat varumärke som tillhör Plantronics, Inc. R vcard är ett varumärke som ägs av Internet Mail Consortium. R Alla andra varumärken som anges i denna bruksanvisning tillhör sina respektive ägare. 3

4 Innehåll Viktig information Säkerhetsinformation...5 Datasäkerhet...8 Ytterligare information...8 Innan du använder telefonen Tillbehör som ingår...13 Kontrollernas placering...16 Lurfunktioner...20 Användning...27 Funktioner Ringa samtal...33 Ta emot samtal...36 Under pågående samtal...37 Praktiska funktioner...39 Bluetooth (gäller endast KX-TCA285/ KX-TCA385)...41 Använda lurens telefonbok Lurens telefonbok...45 Spara en post i lurens telefonbok...46 Söka efter poster i telefonboken...50 Telefonboks- och vcard-överföring via Bluetooth...52 Radera lagrade poster i lurens telefonbok/slå snabbval/ utgående samtalslogg/inkommande samtalslogg...54 Programmera funktioner till snabbknappar...56 Ange tecken...57 Låsa lurens telefonbok...59 Anpassa telefonen Ändra grundinställningarna...60 Ändra inställningar för telefonluren...62 Installation och konfiguration Installera batteriet...71 Ansluta laddaren...72 Ladda batteriet/batterierna...73 Väggmontera laddaren...74 Fästa telefonremmen (gäller endast KX-TCA185/ KX-TCA285)...75 Fästa bältesklämman (gäller endast KX-TCA185/ KX-TCA285)...75 Ta bort bältesklämman...76 Bilaga Specifikationer...77 Felsökning...79 Felmeddelanden...83 Sakregister Sakregister

5 Viktig information Viktig information Säkerhetsinformation Följ alltid följande säkerhetsanvisningar för att motverka skador, dödsfall, elstötar, brand, fel och skador på egendom och utrustning. Symbolbeskrivningar Följande symboler används för att klassifiera och beskriva risknivån och vilka skador som kan uppstå om anvisningarna ignoreras med felaktig användning som följd: VARNING Beskriver potentiella risker som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. VAR FÖRSIKTIG Beskriver risker som kan resultera i mindre skador eller skador på enheter eller annan utrustning. Följande symboler används för att klassifiera och beskriva anvisningarna som ska följas: Den här symbolen markerar specifik otillåten användning. Denna symbol varnar användarna för vissa handhavanden som måste följas för att enheten skall användas på ett säkert sätt. VARNING Allmän säkerhet Av säkerhetsskäl får du inte modifiera produkten eller eventuell tillvalsutrustning. För att undvika risken för brand eller elstötar får du inte utsätta produkten för regn eller fukt. Följ samtliga instruktioner och varningstexter som finns på produkten. Ta inte isär produkten det finns risk för elstötar. Endast behörig personal får serva produkten. Om du öppnar eller tar bort luckor kan du utsättas för farlig spänning eller andra risker. Felaktig ihopmontering kan orsaka elstötar. 5

6 Viktig information Koppla bort nätadaptern från vägguttaget och lämna in den för service hos behörig servicepersonal i följande fall: A. Om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten. B. Om vätska spills i produkten. C. Om det har kommit regn eller vatten på produkten. D. Om produkten inte fungerar enligt de här anvisningarna. Justera endast de reglage som förklaras i anvisningarna. Felaktig justering av andra inställningar kan orsaka skador och det kan då krävas service av en behörig tekniker för att återställa produktens normala funktion. E. Om produkten har tappats eller skadats. F. Om produktens prestanda försämras. Stoppa aldrig in någon typ av föremål i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning eller kortsluta delar och orsaka brandrisk eller elstötar. Spill aldrig vätska av något slag på eller i produkten. Mycket höga ljudvolymer i öronsnäckor, hörlurar eller headset kan orsaka hörselskador. Stäng av enheten i områden med explosionsrisk som förvaringsutrymmen för bränsle/kemikalier eller vid sprängningsområden. Om du använder personlig sjukvårdsutrustning som t.ex. en pacemaker ska du kontakta tillverkaren för att kontrollera att den är tillräckligt skärmad mot extern radiostrålning. (Produkten arbetar i frekvensområdet 1880 MHz MHz och den maximala uteffekten är lägre än 0,25 W. Om du använder Bluetooth -enheter arbetar produkten i frekvensområdet 2,4000 GHz till 2,4835 GHz och den maximala uteffekten är lägre än 2,5 mw.) Använd inte produkten på sjukvårdsinrättningar där det finns anvisningar om att denna typ av utrustning inte får användas. Sjukhus och övriga sjukvårdsanläggningar kan använda enheter som är känsliga för extern radiostrålning. Dra ur laddaren ur strömuttaget om det uppstår rökutveckling, onormal lukt eller onormalt ljud. Dessa förhållanden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontrollera att röken slutar och kontakta ett auktoriserat servicecenter. Batterier utgör en kvävningsrisk. Förvara dem utom räckhåll för barn. Telefonlurens hörsnäcka är magnetisk och kan dra till sig små metallföremål. Installation Installera inte produkten på något annat sätt än det som beskrivs i handböckerna. Endast kvalificerad servicepersonal får installera och utföra service på den här produkten. Nätadaptern ska endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på laddarens etikett. Kontakta återförsäljaren eller ditt elbolag om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har hemma. Ställ ingenting på nätsladden. Placera inte laddaren där någon kan trampa på eller snubbla över strömsladden. 6

7 Viktig information Placering Placera inte produkten på ett instabilt underlag, eftersom den kan skadas allvarligt vid ett fall. VAR FÖRSIKTIG Nätadaptern är den huvudsakliga anslutningen som används för att koppla bort enheten. Se till att uttaget till nätadaptern sitter i närheten av produkten och är lättåtkomligt. Placera aldrig produkten nära eller över ett element eller annan värmekälla. Använd bara den nätadaptern, de batterier och den laddare som anges i den här bruksanvisningen. Bränn inte batterier. Det kan explodera. Kontakta lokala myndigheter för att ta reda på hur batterierna ska hanteras. Gäller endast KX-TCA185 Du får inte öppna eller demontera batterierna. Elektrolyten är frätande och kan orsaka frätskador på hud eller ögon. Elektrolyten är giftig om den sväljs. Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 Öppna inte, punktera, krossa eller tappa batteriet. Ett skadat batteri får inte användas. Detta kan leda till risk för brand, explosion, överhettning eller läckage av elektrolyt. Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 Ta inte på elektrolytvätska som läckt ut om batteriet börjar läcka. Det kan leda till brännskador eller skada på ögon eller hud. Elektrolyten är giftig och kan vara skadlig om den förtärs. Om du tar på den måste du omedelbart tvätta av det berörda området och därefter söka medicinsk hjälp. Var försiktig när du hanterar batterier så att du inte kortsluter dem mot ledande material som ringar, armband och nycklar. Batterier och/eller ledaren kan bli varma och orsaka brännskador. Ladda batteriet/batterierna som medföljer eller rekommenderas för produkten i enlighet med de anvisningar och begränsningar som anges i den här bruksanvisningen. Om batterier byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk. Koppla ur nätadaptern från uttaget om produkten inte ska användas under en längre tid. Torka inte denna produkt i en mikrovågsugn. Använd inte nätadaptern om den har befunnit sig under vatten. Anm R Den här telefonen kommunicerar med digitala signaler som är svåra att avlyssna. Det är dock möjligt att signalerna kan fångas upp av tredje part. 7

8 Viktig information Datasäkerhet R För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt: Se till att hålla lösenordet (t.ex. PIN-koden för registrering) hemligt. Ändra standardlösenordet. Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut. Ändra lösenordet med jämna mellanrum. R Denna produkt kan spara privat/konfidentiell information. För att skydda din integritet/sekretess, rekommenderar vi att du raderar information såsom telefonboken från minnet innan du kastar, överför eller returnerar produkten, eller skickar in den för reparation. R Ställ in lösenordet när du registrerar den bärbara stationen (PS) till företagsväxeln (PBX). R Det rekommenderas att du låser telefonboken eller samtalsloggen för att förhindra att lagrad information kommer ut när du tar med dig eller om du råkar tappa bort den bärbara stationen. Ytterligare information Viktiga säkerhetsanvisningar När du använder telefonutrustningen bör du alltid vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande åtgärder, för att minska risken för brand, elstötar och personskador: R Använd inte telefonluren nära vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskho eller tvättutrymme, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng. (Gäller KX-TCA185/KX-TCA285) R Använd inte laddaren nära vatten, t.ex. i närheten av badkar, handfat, diskho eller tvättutrymme, i en fuktig källare eller i närheten av en simbassäng. R Använd inte telefonen i närheten av en gasläcka för att rapportera läckan. R Blanda inte gamla och nya batterier. (Gäller endast KX-TCA185) SPARA DESSA ANVISNINGAR Användarinformation om avfallshantering av gamla produkter och använda batterier Om de här symbolerna finns på produkterna, förpackningen och/eller i den medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanligt hushållsavfall. Gamla produkter och använda batterier ska lämnas in på en avfallsstation för korrekt hantering i enlighet med nationella lagar och direktiven 2002/96/EG och 2006/66/EG. Genom att kassera produkterna och batterierna på ett korrekt sätt sparas värdefulla resurser och eventuella negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön, som kan uppstå vid felaktig hantering, förhindras. Kontakta de kommunala myndigheterna, sophanteringen eller din lokala återförsäljare för mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier. Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning. För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information. Information om avfallshantering i länder utanför den Europeiska unionen Symbolerna gäller bara inom Europeiska unionen. Om du vill kassera produkterna ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. 8

9 Viktig information Anmärkning om batterisymbolen (de två nedersta exemplen): Den här symbolen kan användas tillsammans med en kemisk symbol. Då följer den de krav som fastställs i direktivet för kemikalien i fråga. Följande meddelande gäller endast KX-TCA185CE/KX-TCA185UK/KX-TCA285CE/KX-TCA285UK/ KX-TCA385CE/KX-TCA385UK Den här enheten är en DECT Bärbar Telefon som arbetar i frekvensområdet MHz. Användningen av enheten är normalt tillåten i alla EU-länder. Panasonic System Networks Co., Ltd. tillkännager att denna utrustning uppfyller de erforderliga krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktivet 1999/5/EC om radioutrustning och teleterminalutrustning. Ett erkännande av utrustningens överensstämmelse för de Panasonic-produkter som finns omnämnda i den här handboken kan du hämta på följande webbadress: Kontaktinformation till en auktoriserad representant: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland För användare i Nya Zeeland R Den här utrustningen får inte användas med inställning av automatisk uppringning till Telecomnödtjänsten 111. Allmän varning om PTC (Permit to Connect) R Ett beviljat Telepermit för en terminalutrustning innebär endast att Telecom har godkänt att enheten uppfyller minimivillkoren för anslutning till nätverket. Det betyder varken att Telecom rekommenderar produkten eller medför någon typ av garanti. Framför allt innebär det ingen garanti för att en produkt i alla avseenden fungerar korrekt ihop med någon annan Telepermit-utrustning av annat märke eller annan modell, och inte heller innebär det någon garanti för att en produkt är kompatibel med alla Telecom-nättjänster. Användning av IP-nätverk via det publika telefonnätet (PTN) R Genom sin beskaffenhet medför internetprotokoll (IP) fördröjning i talsignaler eftersom varje datapaket formuleras och adresseras. Telecom Access Standards rekommenderar att leverantörer, utvecklare och installatörer som använder denna teknik för samtal till eller från det publika telefonnätet (PTN) beaktar modellkraven ITU E vid utformningen av sina nät. Det övergripande målet är att minimera fördröjning, distorsion och andra försämringar av överföringen, särskilt för samtal mellan mobila och internationella nätverk, där det redan finns omfattande fördröjning. Ekodämpning R Ekodämpning krävs normalt inte inom det publika telefonnätet eftersom geografiska fördröjningar är godtagbara där CPE return loss bibehålls inom Telepermits gränser. Men för de privata nätverk som använder sig av Voice over IP-teknik krävs ekodämpning för alla röstsamtal. Den kombinerade effekten av konverteringsfördröjning av ljud/voip och IP-routingfördröjning kan leda till att en ekodämpningstid på ³ 64 ms krävs. PTC (3) All kundutrustning (felsäkerhetskrav) R Vid strömavbrott finns det risk för att den här enheten inte fungerar. Se till att det finns en särskild telefon utan nätkontakt, som kan användas vid nödsituationer. 9

10 Viktig information For Users in Australia and the United Kingdom R This unit is capable of being used in conjunction with hearing aids fitted with inductive coil pick-ups. The handset should be held as for normal conversation. For operation, the hearing aid should be set to its "T" position or as directed in the operating instructions for the hearing aid. R This unit is designed to aid the visually handicapped to locate dial keys and buttons. For Users in the United Kingdom R This unit is designed to be installed under controlled conditions of ambient temperature and a relative humidity. R Avoid installing the unit in damp or humid environments, such as bathrooms or swimming pools. R 999 and 112 can be dialled on the product after accessing the outside line for the purpose of making outgoing calls to the BT emergency (999) and (112) services. Endast för användare i Singapore För bästa prestanda Räckvidd R Räckvidden beror på kontorets planlösning, vädret och användningsförhållandena, eftersom signalerna överförs mellan basstationen och luren via radiovågor. R Normalt är räckvidden större utomhus än inomhus. Om hinder som t.ex. väggar är ivägen kan detta störa dina telefonsamtal. Särskilt höga metallhyllor eller förstärkta betongväggar begränsar räckvidden. R Det kan hända att luren inte fungerar om den är för långt från basstationen, beroende på byggnadens struktur. R Vi rekommenderar att du håller i den nedre delen av luren för att få bättre samtalskvalitet. Det beror på att antennen sitter i den övre delen av luren. Störningar Tillfälligt brus eller störningar kan bero på elektromagnetisk strålning från kylskåp, mikrovågsugnar, faxar, TV-apparater, radioapparater eller datorer. Om samtalen störs bör du hålla luren på avstånd från liknande elektriska apparater. Miljö R Håll produkten på avstånd från värmeaggregat och enheter som genererar elektriska störningar, som t.ex. flourescerande lampor och motorer. Ljudstörningarna kan påverka användningen av produkten. R Placera inte produkten i rum med temperatur under 0 C eller över 40 C. R För att undvika skada bör batteriet laddas i temperaturer mellan 5 C till 40 C. (Gäller endast KX-TCA285/ KX-TCA385) R Lämna 10 cm avstånd runt om produkten för bättre ventilation. R Undvik miljöer med mycket rök, damm, fukt, mekaniska vibrationer, stötar eller direkt solsken. R Apparaten är utformad för att installeras och användas under stabila förhållanden när det gäller omgivningstemperaturer och relativ luftfuktighet. Rutinunderhåll R Koppla ur laddaren från strömuttaget före rengöring. R Torka av produkten med en mjuk trasa. R Rengör inte produkten med slipverkande eller kemiska medel som t.ex. bensin eller thinner. R Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöringsmedel. 10

11 Viktig information R Rengör laddarens terminal regelbundet. Placering R Placera aldrig tunga föremål ovanpå luren och laddaren. R Var försiktig så att föremål inte faller på produkten eller vätskor rinner in i den. R Placera laddaren på en plan yta. Om laddaren monteras på väggen ska den sättas rakt. Bluetooth (endast KX-TCA285/KX-TCA385) R Ett Bluetooth headset kan kommunicera med telefonluren inom cirka 10 m. Kommunikationen kan störas av hinder som väggar och elektroniska produkter. För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder ett Bluetooth headset inom 1 m från telefonluren. R Denna produkt överensstämmer med specifikationen för Bluetooth trådlös teknik 2.0. Strilsäker (gäller endast KX-TCA385:s telefonlur) Telefonluren är konstruerad för att vara stänksäker och uppfyller kraven för vattenskyddsklass IPX5. Du kan använda telefonluren med blöta händer. R Doppa den inte i vatten och lämna den inte under rinnande vatten. R Utsätt inte telefonluren för saltvatten eller frätande vätskor. R Om telefonluren blir blöt ska du torka av den med en mjuk och torr trasa. R Laddaren är inte stänksäker. Sätt inte en blöt telefonlur på laddaren. Stötsäker (gäller endast KX-TCA385:s telefonlur) Telefonluren är konstruerad för att vara stötsäker, men bör därför inte kastas eller trampas på. Dammsäker (gäller endast KX-TCA385:s telefonlur) Telefonluren är utformad för att vara dammtålig och uppfyller kraven för dammskyddsklass IP6X. Batteriinformation När batterierna är fulladdade (vid 25 C): Använda funktionerna Under samtal Bakgrundsljus av *1, Bluetooth av *2 ) När telefonen inte används (standby) Drifttid KX-TCA185: Upp till cirka 11 t KX-TCA285/KX-TCA385: Upp till cirka 13 t Upp till cirka 200 t *1 När inställningen "Pratar" för "Bakgr.belysn." är inställd på "AV". Läs mer i avsnittet "Display alternat" på Sida 67. *2 Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 R Drifttiden kan vara kortare än angivelserna ovan beroende på användningsförhållanden och omgivningstemperaturen. R Batterierna töms långsamt även när luren är avstängd. R Luren kan ta emot samtal under laddning. R Batterieförbrukningen ökar när luren är utanför räckvidden (stäng av luren om " " blinkar). R Rengör telefonluren och laddarens kontakter med en mjuk, torr trasa en gång i månaden. Rengör oftare om enheten är utsatt för fett, damm eller hög luftfuktighet. Annars kanske inte batterierna kan laddas fullständigt. Varning för svagt batteri Batterierna måste laddas i följande situationer: R Batterinivåindikatorn visas som urladdat (" ") och larmet ljuder *1. R "Ladda batteri" visas. I det här fallet kan inte luren användas. *1 När varningen för låg batteriladdning visas under samtal stängs luren av efter en minut. 11

12 Viktig information Byta batteri (gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385) Om batterinivåindikeringen visas som tom (" ") efter att telefonen har använts en kort stund trots att batteriet har laddats helt ska batteriet bytas ut. Innan du byter batteriet, kontrollera att varningen för svagt batteri visas och stäng sedan av strömmen för att undvika att minnet försvinner. Byt ut batteriet och ladda det nya batteriet i cirka 3 timmar. Om du byter ut batteriet innan varningen för svagt batteri visas kan batteriets laddningsikon visa fel värde. I det här fallet använder du luren som vanligt med det nya batteriet isatt. Information om att sätta i batteriet finns i "Installera batteriet" på Sida 71. När varningen för lågt batteri visas laddar du batteriet i cirka 3 timmar. Batteriets styrkeikon visar därefter rätt värde. R Använd endast Panasonic-batterier. Hör efter med din administratör eller återförsäljare för mer information. R Om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk. Byta batterierna (gäller endast KX-TCA185) Om batterinivåindikeringen visas som tom (" ") efter att telefonen har använts en kort stund trots att batterierna har laddats helt ska batterierna bytas ut. Innan du byter batterierna, kontrollera att varningen för svagt batteri visas och stäng sedan av strömmen för att undvika att minnet försvinner. Byt ut batterierna och ladda de nya batterierna i cirka 7 timmar. Om du byter ut batterierna innan varningen för svagt batteri visas kan batteriladdningsikonen visa fel värde. I det här fallet använder du luren som vanligt med de nya batterierna isatta. Information om att sätta i batterierna finns i "Installera batteriet" på Sida 71. När varningen för låg batterinivå visas laddar du batterierna i cirka 7 timmar. Batteriets styrkeikon visar därefter rätt värde. R Använd enbart AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mah-batterier. (Kontakta återförsäljaren för mer information.) R Om batterierna byts ut på ett felaktigt sätt kan det leda till explosionsrisk. Viktigt meddelande om korrekt användning och laddning av Ni-MH-batterier (gäller endast KX-TCA185) På grund av sin konstruktion genomgår batterier ett visst slitage. Batteriernas livslängd är även beroende av att de underhålls på rätt sätt. Laddning och urladdning är de viktigaste faktorerna. Observera följande för att bibehålla batteriernas livslängd så länge som möjligt. Ni-MH-batterier har ett slags minne, "minneseffekten". Om fulladdade batterier används flera gånger i endast 15 minuter i telefonluren och därefter laddas igen, kommer batteriernas kapacitet att begränsas till 15 minuter på grund av minneseffekten. Därför bör du ladda ur batterierna helt, dvs använda dem i telefonluren tills batterinivåindikatorn är tom (" "). Sedan laddar du dem enligt anvisningarna i handboken. När minneseffekten har aktiverats är det möjligt att uppnå nästan full kapacitet för Ni-MH-batterierna genom att ladda och ladda ur dem flera gånger efter varandra. Ni-MH-batterier kan även självurladdas. Självurladdningen beror på omgivningstemperaturen. Vid temperaturer under 0 C är självurladdningen som lägst. Hög fuktighet och höga temperaturer stöder självurladdningen. Förvaring under lång tid leder också till självurladdning. VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIERNA BYTS UT MOT BATTERIER AV FEL TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA. 12

13 Innan du använder telefonen Innan du använder telefonen Tillbehör som ingår KX-TCA185 Nätadapter: 1 Modellnr KX-TCA185CE KX-TCA185RU KX-TCA185UK KX-TCA185AL KX-TCA185X Artikelnr PNLV226CE PNLV226E PNLV226AL PNLV226 Laddare: 1 Batteri *1 : 2 Batterilucka *2 : 1 Bältesklämma: 1 Hållare för bältesklämma: 1 *1 Uppladdningsbara AAA Ni-MH 1,2 V, 700 mah-batterier *2 Batteriluckan levereras monterad på telefonluren. 13

14 Innan du använder telefonen KX-TCA285 Nätadapter: 1 Modellnr KX-TCA285CE KX-TCA285RU KX-TCA285UK KX-TCA285AL KX-TCA285X Artikelnr PNLV226CE PNLV226E PNLV226AL PNLV226 Laddare: 1 Batteri *1 : 1 Batterilucka *2 : 1 Bältesklämma: 1 Hållare för bältesklämma: 1 *1 Hör efter med din administratör eller återförsäljare för mer information. *2 Batteriluckan levereras monterad på telefonluren. 14

15 Innan du använder telefonen KX-TCA385 Nätadapter: 1 Modellnr KX-TCA385CE KX-TCA385RU KX-TCA385UK KX-TCA385AL Artikelnr PNLV226CE PNLV226E PNLV226AL Laddare: 1 Batteri *1 : 1 Batterilucka *2 : 1 Reservlock för bältesklämma: 1 *1 Hör efter med din administratör eller återförsäljare för mer information. *2 Batteriluckan levereras monterad på telefonluren. 15

16 Innan du använder telefonen Kontrollernas placering KX-TCA185 Headsetet är tillvalsutrustning. [Baksida] Öppna locket. FLEX INT 16

17 Innan du använder telefonen KX-TCA285 Headsetet är tillvalsutrustning. [Baksida] Öppna locket. INT KX-TCA385 [Baksida] INT 17

18 Innan du använder telefonen A B C D E F G H I J K L M N O 18 Ring-/Laddningsindikator Uttag för headset (KX-TCA185/KX-TCA285) Följande trådbundna headsets kan användas med denna enhet. (Alla funktioner med headset kan inte garanteras.) R Gäller KX-TCA185CE/KX-TCA285CE/KX-TCA185AL/KX-TCA285AL/KX-TCA185UK/KX-TCA285UK/ KX-TCA185RU/KX-TCA285RU: Panasonic RP-TCA400 och RP-TCA430 R För KX-TCA185X/KX-TCA285X: Panasonic KX-TCA89 Headsetet är tillvalsutrustning. Kontakta din återförsäljare för uppdaterad information om headset som har testats med den här enheten. Knapp TALA/SP-PHONE (Högtalartelefon) Används för att ringa eller svara på samtal eller för att växla mellan mottagarläge/handsfreeläge under ett samtal. Handsfreeläge fungerar inte när du använder ett trådbundet headset. Navigeringsknapp Navigeringsknappen består av fyra pilknappar och en mittknapp. Pilknapparna används för att ställa in ringsignalens/mottagningens volym eller för att flytta markören för att markera något. Mittknappen används för att bekräfta ett val. I standby-läge utförs följande om någon av knapparna trycks ner. VÄNSTER ( ) Tryck för att snabbt utföra diverse vanliga funktioner. UPP ( ) Tryck för att visa inkommande samtalslogg. HÖGER ( ) Tryck för att ta fram listan med flexibla knappar. NER ( ) Tryck för att visa inkommande samtalslogg. MITTEN Tryck för att visa menyn. I denna manual, när en procedur instruerar dig "tryck bekräfta valet. Knapp VÄNTKOPPLA Används för att väntkoppla ett samtal. ", kan du även trycka på [MITTEN] för att Knapp Tyst läge Används för att slå på eller stänga av Tyst läge om knappen hålls in längre än 2 sekunder i standby-läget. Meddelandeknapp Används för att lämna en indikering om att meddelande väntar eller för att ringa tillbaka till den som lämnat en sådan indikering. Mottagare Display Systemknappar Telefonluren har 3 systemknappar. När du trycker på en systemknapp väljer du den funktion som visas över knappen på displayen. Knapp PÅ/AVBRYT Används för att avsluta samtal, avsluta telefonboks- eller funktionsläget. Tryck på och håll ned den här knappen för att slå på och av handenheten. Knapp KOPPLA/RADERA Används för att överflytta ett samtal till en annan person eller för att radera siffror eller tecken. Knapp INTERNSAMTAL Används för att ringa upp eller besvara internsamtal. Mikrofon Laddningsuttag

19 Innan du använder telefonen P Q Remhål Används för att fästa remmar eller liknande föremål. Högtalare 19

20 Innan du använder telefonen Lurfunktioner Ställa in lösenordet Lurens lösenord är inte inställt som standard. Du måste själv registrera ett lösenord (4 siffror) innan du använder luren. Du måste ställa in lösenordet för att kunna använda följande funktioner: R Telefonbokslåset (Se Sida 59.) R Knapplåstypen "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" (Se "Knappalternativ" på Sida 65.) R Återställa luren (Se "Andra alternativ" på Sida 69.) Aktivera 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Andra alternativ" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Ändra lösenord" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Ange ett nytt lösenord (4 siffror [0 9]). 6. Bekräfta lösenordet genom att ange det igen som i steg 5. Anm R För att förhindra obehörig åtkomst till denna produkt: Ställa in ett lösenord som är slumpmässigt valt och inte är lätt att lista ut. Ändra lösenordet med jämna mellanrum. R Anteckna lösenordet så att du inte glömmer bort det. Knapplås Du kan låsa alla knappar utom navigeringsknappen medan luren är i standby-läget. Du kan välja en av 4 knapplåstyper. Läs mer i avsnittet "Knappalternativ" på Sida 65. Spärra Tryck och håll på Ikonen Öppna Tryck och håll på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen i mer än 2 sekunder för att låsa knappsatsen. kommer att visas för att indikera att knapparna är låsta. eller på [MITTEN] på navigeringsknappen i mer än 2 sekunder för att låsa upp knappsatsen. Ikonen kommer att ändras till att visa för att indikera att knappsatsen är upplåst. Anm R Om du väljer knapplåstypen "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord" måste du ange ett lösenord för att låsa upp. R Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte välja knapplåstyperna "Manuell&Lösen." eller "Auto&Lösenord". Mer information om hur du ställer in ett lösenord finns i "Ställa in lösenordet" på Sida 20. Tyst läge Tyst läge stänger av ringsignalen och ställer in telefonluren på att vibrera vid inkommande samtal. Detta kan vara användbart i situationer där du inte vill bli störd, som under ett möte. När Tyst läge är aktivt, kommer följande funktioner att stängas av eller ställas in automatiskt enligt specifikationerna, oavsett sina tidigare inställningar. 20

21 Innan du använder telefonen R Ringvolym R Ringa i laddare R Autosvar R Knappljud R Vibrera (Vibrera & Ring) För att aktivera eller avbryta Håll Anm intryckt under mer än 2 sekunder för att aktivera eller avbryta Tyst läge. R Om du placerar luren på laddaren i Tyst läge vibrerar inte luren. *1 R När Tyst läge är inställt hörs inte larmet om svagt batteri i standby-läge. R När Tyst läge är aktiverat kommer bekräftelseljud vid inställning av ringsignal och ringvolym inte att höras. *1 Om du placerar luren på laddaren under ett inkommande samtal avbryts vibratorfunktionen. När vibrationen har avbrutits startar den inte igen för samma samtal, även om luren lyfts igen. (Om "Snabbsvar" är aktiverat svarar du på samtalet genom att lyfta upp luren.) Brusreducering När brusreduceringen är aktiverad kommer omgivningsljud att dämpas för att förbättra och upprätthålla ljudkvaliteten för den andra parten under konversationen. Mottagningsvolymen ökas också efter omgivningsljudet. Detta är användbart i bullriga miljöer som varuhus, fabriker, restauranger och garage. Brusreducering kan aktiveras/stängas av under ett samtal. Aktivera eller stänga av brusreducering 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Samtalsalternat." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "Brusreduktion" och tryck sedan på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "PÅ" eller "AV" och tryck sedan på. Aktivera eller stänga av brusreducering tillfälligt under ett samtal Du kan aktivera eller stänga av brusreducering under ett samtal genom att göra något av följande: a. Tryck på eller [MITTEN] på navigeringsknappen och välj sedan "Brusreduktion" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. eller b. Tryck på. Redigera vilka systemknappar som visas för att ta fram systemknappen. Se Anm "Knappalternativ" på Sida 65. R Brusreducering kan endast användas i mottagarläge. Det går inte att använda i handsfreeläg. Om handsfreeläg är aktiverat under ett samtal medan brusreducering är aktiverat, kommer brusreducering att stängas av tillfälligt. Energisparläge I energisparläget stängs ringsignalen, LCD-bakgrundsbelysningen och/eller knapparnas belysning av automatiskt efter ett inställt antal sekunder när ett samtal tas emot. Mer information om hur du justerar inställningarna för energisparläget finns i "Inkommande alt." på Sida

22 Innan du använder telefonen Ändra det namn som visas i standby-läget Du kan ändra det namn som visas på luren i standby-läget. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Display alternat" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Display: Passn." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "Ändra" och tryck sedan på. 6. Ange ett namn (högst 16 tecken) och tryck sedan på. R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. 22

23 Innan du använder telefonen Display Symbol Inom räckvidden för en basstation Batteriindikator Utanför räckvidden Full laddning Interkomindikator Lyft lur Telefonbok Svagt batteri Dags att ladda Röstmeddelande Bluetooth på, Bluetooth-headset inte anslutet (gäller endast KX-TCA285/ KX-TCA385) Bluetooth på, Bluetooth-headset anslutet (gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385) Inkommande samtalslogg Utgående samtalslogg Anvisningar för navigeringsknappen Statusinformation för luren Vidarekoppling av samtal (Se Sida 39.) Ringning avstängd (Se Sida 32.) Stör ej (Se Sida 39.) Vibration (Se Sida 32.) Tyst läge (Se Sida 20.) Automatsvar (Se Sida 29.) Tidsvisning Visning av datum eller missat samtal 23

24 Innan du använder telefonen Anm Telefonlurens nummer och namn Systemknappar Se Sida 25 för mer information. R Illustrationerna i bruksanvisningen som visar displayen är endast exempel. Den faktiska displayen på din telefon kan se annorlunda ut och/eller ha en annan färg. 24

25 Innan du använder telefonen Systemknappar De ikoner och den information som visas i displayen varierar med sammanhanget. Välj ett alternativ på skärmen genom att trycka på motsvarande systemknapp. Öppnar telefonboken. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses telefonboken. Visas när telefonboken är låst. Om knappen trycks in och lösenordet anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp tillfälligt. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder och lösenordet sedan anges (standard: inte registrerat) låses telefonboken upp. Om du inte har ställt in något lösenord kan du inte låsa telefonboken. Sparar en ny post i telefonboken. Öppnar företagsväxelsystemets telefonbok. Öppnar företagsväxelns anknytningstelefonbok. Visar den information som har sparats i lurens telefonbok om den person som ringer. Visar den information som har sparats i systemet om den person som ringer. Startar ett flerpartssamtal (konferens). Söker efter poster i telefonboken i alfabetisk ordning. Visas i bokstavsinmatningsläget. Växla till sifferinmatningsläget genom att trycka på knappen. Visas i sifferinmatningsläget. Växla till det grekiska bokstavsinmatningsläget genom att trycka på knappen. Visas i det grekiska bokstavsinmatningsläget. Växla till specialteckeninmatningsläget genom att trycka på knappen (utökat 1). Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 1). Växla till specialteckeninmatningsläget genom att trycka på knappen (utökat 2). Visas i specialteckeninmatningsläget (utökat 2). Växla till det alfabetiska bokstavsinmatningsläget genom att trycka på knappen. TÖM Lägger in en uppringningspaus. Raderar siffror eller tecken. Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion under ett samtal. Blinkar när mikrofonens sekretessfunktion är på. Stänger av ringsignalen. Öppnar huvudmenyn. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses alla knappar. Återgår till föregående läge. Öppnar listmenyn (redigera/radera i telefonboken etc.). Bekräftar inmatningen. Visas i knapplåsläget. Om knappen hålls in längre än 2 sekunder låses knapparna upp. Fortsätter till nästa skärm. Används för att ta bort tidslarmsinställningen eller för att ange ett "X ( )" när linjeåtkomstnummer sparas. Visas när det går att använda en pilknapp för att göra ett val. Visas när motsvarande systemknapp inte har någon funktion. Används för systemkortnummer/personliga stationskortnummer. 25

26 Innan du använder telefonen Visas i det kyrilliska inmatningsläget. Visar den utgående samtalsloggen. Visar senast uppringda nummer. Öppnar den inkommande samtalsloggen. Öppnar grupploggen. Aktivera/stäng av brusreduceringen. Används för att ställa in/radera autosvarsläget. Används för att öppna företagsväxelns läge för egen programmering. Används för att ställa in vidarekoppling och stör ej-funktionen. Används för att välja ett objekt i inställningsläget. Används för att välja AM eller PM när tidslarmsfunktionen ställs in. Används för att spara en inställning. Uppringarens ID Om du tar emot ett samtal som innehåller information om uppringarens ID (uppringarens namn och telefonnummer) sparas informationen i den inkommande samtalsloggen och visas i lurens teckenfönster på ett av följande sätt: Om uppringarens uppgifter finns lagrade i företagsväxeln kan de visas. Om uppringarens uppgifter finns lagrade i luren kan de visas. R Om uppringarens uppgifter finns lagrade både i växeln och i luren kan du välja vilken information som ska visas på luren. Företagsväxelns information visas som standard. Se "Display alternat" på Sida 67. Om du ställer in luren på att visa informationen i luren visas bara företagsväxelns information om det inte finns någon information lagrad i luren. När du tar emot ett samtal kan du visa informationen i luren genom att trycka på och informationen i företagsväxeln genom att trycka på. R Informationen om uppringaren kan visas även om ett linjevalsnummer, utgående linjenummer eller P ( lagrats i telefonboken. Se "Andra alternativ" på Sida 69. ) har 26

27 Innan du använder telefonen Användning Översikt Menyöversikt Telefonlurens funktioner öppnas via menyn i displayen och väljs med navigeringsknappen och systemknapparna. [I vänteläge] [Funktionsknappar] [Flexibla knappar] [Personlig telefonbok] [Inkommande samtalslogg] *1 [Utgående samtalslogg] [Företagsväxelns telefonbok] [Företagsväxelns anknytningstelefonbok] [Grupplogg]*2 *1 Om du trycker på navigeringsknappen [ ] så visas telefonnumret. *2 Om du anger ett anknytningsnummer till en ICD-grupp, kan du se ICD-gruppens samtalslogg. För användning, se Sida

28 Innan du använder telefonen R Den valda posten kommer att markeras. R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. R Om du vill söka efter en post i telefonboken, se Sida 50. Funktionsmenyer Tryck på navigeringsknappen för att visa huvud- och undermenyer. Huvudmeny i standby-läget Ink. logg: Öppnar den inkommande samtalsloggen. Ringvolym: Öppnar inställningen "Ringvolym". Nytt telefonbok: Sparar en ny post i telefonboken. Inst. handenhet: Öppnar inställningen "Inst. handenhet". PBX program: Öppnar telefonväxelns läge för egen programmering. Egen programmering av företagsväxeln beskrivs i företagsväxelns bruksanvisning. Tryck på programmeringsläge. Undermeny när luren är lyft/under ett samtal Tidslarm: Öppnar inställningen "Tidslarm". Telefonbok: Öppnar telefonboken. Nytt telefonbok: Sparar en ny post i telefonboken. Utgående logg: Öppnar den utgående samtalsloggen. Ink. logg: Öppnar den inkommande samtalsloggen. för att avsluta växelns Sekretess: Slår på eller stänger av mikrofonens sekretessfunktion under ett samtal. Brusreduktion: Stänger av eller på brusreduceringsfunktionen. 28

29 Innan du använder telefonen Funktionsknappar Lurens funktioner kan aktiveras via teckenfönstrets knapplista. Tryck på navigeringsknappen för att visa funktionsknapplistan. 1: Återuppring. Ringer upp senast uppringda nummer. 2: VK/St.Ej Visar eller ställer in vidarekoppling och Stör ej. 3: Konferens Startar ett flerpartssamtal. 4: Autosvar Besvarar ett inkommande samtal automatiskt i handsfree-läget. standby-läge. visas i 5: Flash/Upprng Används för att koppla ner pågående samtal och ringa upp ett nytt utan att lägga på luren. 6: Paus Lägger in en uppringningspaus. 7: H/S tfn.bok Ringer med hjälp av lurens telefonbok. 8: PBX tfn.bok Ringer med hjälp av företagsväxelns telefonbok. 9: ANK tfn.bok Ringer med hjälp av företagsväxelns anknytningstelefonbok. 0: PBX program Öppnar telefonväxelns läge för egen programmering. Tryck på växelns programmeringsläge. : Ink. logg Ringer med hjälp av den inkommande samtalsloggen. : Utgående logg Ringer med hjälp av den utgående samtalsloggen. för att avsluta Kortkommandokombinationer Återuppring. H/S tfn.bok VK/St.Ej PBX tfn.bok Konferens ANK tfn.bok 29

30 Innan du använder telefonen Autosvar PBX program Flash/Upprng Ink. logg Paus Utgående logg R För användning, se Sida 33. R För att redigera funktionsknapplistan, se "Knappalternativ" på Sida 65. Flexibla knappar En flexibel knapp kan användas för att öppna en telefonlinje för att ringa eller ta emot ett externt samtal eller användas som funktionsknapp. Visa listan över funktionsknappar genom att trycka på navigeringsknappen [ får du åtkomst till de 12 flexibla knapparna. Färgen på knappnumret visar linjestatusen på samma sätt som LED-indikatorerna på en systemtelefon. [Exempel] ]. Här Knappnummer Förklaring till de flexibla knapparna *1 Knappnumrets färg På Grön blinkar snabbt blinkar långsamt På Röd blinkar snabbt blinkar långsamt Ingen färg Du använder linjen. Linjestatus Du har ett inkommande samtal på linjen. (Ett externt samtal kommer in på en enstaka anknytning.) Du har ett väntande samtal på linjen. Linjen används av någon annan. Du har ett inkommande samtal på linjen. (Ett externt samtal kommer in på flera anknytningar samtidigt.) Någon har ett väntande samtal på linjen. Linjen är ledig. *1 Betydelsen av knappnumrens färger kan variera beroende på den utgående linjens status. R Välj en knapp genom att trycka på dess nummer eller tryck på navigeringsknappen [ ] eller [ ] för att välja önskad knapp och tryck på. R För att redigera namnen på de flexibla knapparna, se Sida 31. Välja visningsspråk på skärmen Du kan välja vilket språk som ska visas på lurens display. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 30

31 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Display alternat" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Språk" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskat språk *1 och tryck därefter på. *1 Du kan välja "Auto" eller ett av de 15 språken nedan: English, Deutsch, Español, FRANÇAIS, Italiano, Dansk, Nederlands, Svenska, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Magyar, Português, Polski, slovensky, Čeština, Hrvatski R I läget "Auto" används språkinställningarna för företagsväxeln. R Du kan välja språk både för företagsväxeln och luren och båda ska ställas in på samma språk. R Telefonluren startar om när du ändrat visningsspråk. Ändra visning av telefonlurens nummer Du kan ändra så att telefonlurens nummer visas på displayen när telefonluren är i standby-läge. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Display alternat" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Display: Passn." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad post och tryck sedan på. Anm R Standardinställningen är "Handenhetsnr.". R Mer information om inställningar för visning i standby finns i "Display alternat" på Sida 67. Redigera namnen på de flexibla knapparna Du kan redigera namnet på alla flexibla knappar på luren. 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Knappalternativ" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja "Flex Knappnamn" och tryck sedan på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad bas (Bas 1 4) och tryck sedan på. 6. Välj önskad flexibel knapp genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 7. Ange ett namn (högst 12 tecken) och tryck sedan på. R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. Justera ringsignalens volym 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Ringvolym" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning (Stega ner, Stega upp, Nivå 1 6, AV) och tryck sedan på. R Anvisningar för hur du ställer in ringmönstret finns i "Inkommande alt." på Sida 63. Ändra vibratorinställningen 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. Innan du använder telefonen 31

32 Innan du använder telefonen 2. Välj "Inst. handenhet" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Välj "Inkommande alt." genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 4. Välj "Vibrera" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning (Vibrera & Ring, Vibrera Ring, AV) och tryck därefter på. R Om du bara vill ha vibrator utan ringsignal väljer du "Vibrera & Ring" och ställer in ringvolymen på "AV", eller aktiverar Tyst läge. Se Sida 20. Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen 1. Tryck på eller på [MITTEN] på navigeringsknappen. 2. Välj "Ringvolym" genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja önskad inställning (Stega ner, Stega upp, Nivå 1 6, AV) och tryck sedan på Anm. R När enheten används i en bullrig miljö rekommenderar vi att ställa in ringtypen på "1", "2", "9", "30" eller "32", och vibrationsinställningen på "Vibrera & Ring". R Mer information om inställning av ringmönstret finns i "Inkommande alt." på Sida 63. Ändra ringvolymen eller stänga av ringsignalen medan det ringer När du tar emot ett samtal Tryck på [ ] eller [ ] för att justera volymen. *1 Tryck på eller för att stänga av ringsignalen. *1 Den ändrade volymen används även vid efterföljande samtal. Anm R Om du kopplar in headsetet under ett inkommande samtal växlar inte ringsignalen från luren till headsetet. Om du kopplar in headsetet innan du tar emot ett samtal och headsettonen är inställd på "PÅ" hörs en ton från headsetet. Om vibratorn är inställd på "PÅ" vibrerar luren oavsett om du har kopplat in ett headset eller inte. Läs mer i avsnittet "Inkommande alt." på Sida 63. Ställa in volymen på Mottagare/Högtalare/Headset/Bluetooth-headset *1 Under en konversation, tryck på [ ] eller [ ] för att ställa in volymen (Nivå 1 6). *1 Gäller endast KX-TCA285/KX-TCA385 32

33 Funktioner Funktioner Ringa samtal Anm R Se Sida 57 för information om hur tecken anges. R Du kan bekräfta att numret har matats in rätt innan du ringer (Föruppringning) genom att mata in numret och trycka på. R Om du vill radera ett helt nummer under föruppringningen trycker du på i mer än 1 sekund. R Om ett externt samtal tas emot från ett telefonnummer som finns i lurens telefonbok visas både numret och namnet i samtalsloggen. R Du kan avbryta uppringningen med. R Gå närmare basstationen och försök igen om " " blinkar. Ringa Till en anknytning 1. Tryck på. 2. Slå ett anknytningsnummer. 3. Tala. Till en extern person [Använda linjeåtkomstnumren] 1. Tryck på. 2. Ange 0 eller 9. Eller, ange 8 och slå sedan utgående linjegruppnummer. 3. Slå telefonnumret till den andra parten. 4. Tala. [Använda flexibla knappar] 1. Tryck på [ ]. 2. Tryck på ett ledigt nummer för flexibla knappar [0 9,, ]. Eller, välj ett ledigt nummer för flexibla knappar genom att trycka på pilknapparna, och tryck därefter på. 3. Slå telefonnumret till den andra parten. 4. Tala. Använda utgående samtalslogg *1 1. Tryck på. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post i utgående samtalslogg och tryck sedan på. 3. Tala. *1 När du ringer med hjälp av företagsväxelsystemets telefonbok sparas inte den uppringda personens namn i den utgående samtalsloggen. Kopiera posten till lurens telefonbok innan du ringer om du vill logga både namnet och numret. Se Sida

34 Funktioner Använda den inkommande samtalsloggen 1. Tryck på [ ] eller [ ]. 2. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post i inkommande samtalslogg och tryck sedan på. 3. Tala. Använda grupploggen 1. Tryck på. 2. Tryck på. 3. Tryck på. 4. Slå ett anknytningsnummer till en ICD-grupp och tryck sedan på. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja en post i grupploggen och tryck sedan på. 6. Tala. Använda lurens telefonbok *1 1. Tryck på. 2. Ange ett namn. *2 3. Tryck på. 4. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på. 5. Tala. *1 Om du vill spara en post i telefonboken, se Sida 46. Om du vill söka efter en post i telefonboken, se Sida 50. *2 Detta steg är valfritt. Använda företagsväxelsystemets telefonbok *1*2 1. Tryck på. 2. Tryck på. 3. Ange ett namn. *3 4. Tryck på. 5. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på. 6. Tala. *1 När du ringer med hjälp av företagsväxelsystemets telefonbok sparas inte den uppringda personens namn i den utgående samtalsloggen. Kopiera posten till lurens telefonbok innan du ringer om du vill logga både namnet och numret. Se Sida 48. *2 Om du vill spara en post i telefonboken, se Sida 48. Om du vill söka efter en post i telefonboken, se Sida 50. *3 Detta steg är valfritt. Använda företagsväxelns anknytningstelefonbok *1 1. Tryck på. 2. Tryck på. 3. Tryck på. 4. Ange ett namn. *2 5. Tryck på. 6. Välj en post från telefonboken, och tryck därefter på. 7. Tala. 34

Användningsanvisningar KX-UDT121. DECT Bärbar Telefon. Modellnr.

Användningsanvisningar KX-UDT121. DECT Bärbar Telefon. Modellnr. Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon Modellnr. KX-UDT121 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den

Läs mer

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr.

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr. Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon Modellnr. KX-UDT111 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den

Läs mer

KX-TCA175. Användarhandbok. DECT Bärbar Telefon. Modellnr

KX-TCA175. Användarhandbok. DECT Bärbar Telefon. Modellnr Användarhandbok DECT Bärbar Telefon Modellnr KX-TCA175 Tack för att du har köpt en bärbar Panasonic DECT Bärbar Telefon. Läs den här handboken noga innan du börjar använda produkten och spara handboken

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Modellnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: programfil version 01.160 eller senare

Modellnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: programfil version 01.160 eller senare Användningsanvisningar Modellnr. SIP-telefon KX-UT113/KX-UT123 KX-UT133/KX-UT136 KX-UT248 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D130 D135 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr Modellnr Snabbguide IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tack för att du köpt en IP-systemtelefon (IP-PT). Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D450 D455 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr

Snabbguide. IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560. Modellnr Modellnr Snabbguide IP-systemtelefon KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Tack för att du köpt en IP-systemtelefon (IP-PT). Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER För nätadaptern VARNING Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer