Motivering till och tillämpning av föreskrift 65

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motivering till och tillämpning av föreskrift 65"

Transkript

1 MPS Motivering till och tillämpning av föreskrift 65 Om inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader MPS 65

2 MPS 65 2 Innehåll 1 Föreskriftens ändringshistoria, syfte, tillämpningsområde och definitioner Föreskriftens ändringshistoria Föreskriftens syfte Tillämpningsområde Definitioner Interna kommunikationsnät och -system i fastigheter, dvs. inomhusnät Generellt kabelnät Centralantennät Centralantennsystem Kabling Permanent länk Stamkabling Hemkabling Spridningskabling Anslutningskabel, dvs. huskabel Husfördelare Underfördelare, dvs. sekundär husfördelare Hemfördelare Våningsfördelare Kopplingsställe Stjärnpunkt Förnyelse Renovering Teleentreprenör kap. Uppbyggnad Inomhusnätens uppbyggnad Särskilda krav för generella kabelnäts uppbyggnad i bostadsfastigheter Särskilda krav för centralantennätets uppbyggnad kap. Marksänd tv-mottagning Mottagningsantenner Antennmast Förstärkare och frekvensband kap. Prestanda och systemvärden... 34, FI-00181

3 MPS Inomhusnätens prestanda och systemvärden Prestanda hos generella kabelnät Systemvärden för centralantennät och -system kap. Elektroniskt och elektromagnetiskt skydd Skydd av inomhusnät Skydd av generella kabelnät Skydd av centralantennät och -system Jordning av antennmast Jordning av utrustningsutrymmen och potentialutjämning kap. Säkerhet Informationssäkerhet Låsanordningar Brandsäkerhet kap. Utrustningsutrymmen Husfördelare Underfördelare Hemfördelare Våningsfördelare kap. Material och komponenter Kabelvägar Kablar och anslutningstillbehör Övriga komponenter i centralantennät och -system samt system för tv-mottagning i villor kap. Installationsförfaranden Installationer av inomhusnät Särskilda krav för installationer av generella kabelnät kap. Tester och inspektioner... 62, FI-00181

4 MPS Test och inspektion av inomhusnät Mätningar vid generella kabelnät Mätningar vid centralantennät och -system samt system för tv-mottagning i villor kap. Dokumentation Planeringsdokument Inspektionsprotokoll Slutdokumentation Upprätthållande och förvaring av dokument kap. Ikraftträdande och publicering Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Erhållande av upplysningar och publicering Övriga frågor som har samband med föreskriften Terminologi i anslutning till fastigheter och byggnader Om gränssnittet mellan inomhusnätet och det allmänna nätet Rekommendation om tidpunkten för renovering och förnyelse av inomhusnät Historisk överblick av regleringen om tele- och antennentreprenörer Lagstiftningen och tolkningen av den Rättsgrund, 128 och 129 i kommunikationsmarknadslagen Andra relaterade bestämmelser Användarens valfrihet, 69 a i kommunikationsmarknadslagen Fastighetens, teleentreprenörens, teleföretagets och invånarens avtalsförhållanden mot ljuset av 69 och 67 i kommunikationsmarknadslagen Skyldighet att undanröja störning, 1301 i kommunikationsmarknadslagen Bestämmelser om terminaler, 133 i kommunikationsmarknadslagen Skyldighet att distribuera, 134 i kommunikationsmarknadslagen i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar och störningar i televisionsmottagningen Teleentreprenörens tystnadsplikt, 2 och 5 i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation... 92, FI-00181

5 MPS s tekniska föreskrifter Referenslista Förteckning över bilagor , FI-00181

6 MPS Föreskriftens ändringshistoria, syfte, tillämpningsområde och definitioner I detta avsnitt beskrivs föreskriftens syfte och tillämpningsområde samt de definitioner som används i föreskriften. Dessutom redogörs för föreskriftens ändringshistoria. 1.1 Föreskriftens ändringshistoria Denna föreskrift upphäver de tidigare föreskrifter utfärdade av som berör inomhusnät i en fastighet 21 E/2007 om det interna centralantennätet och -systemet i en fastighet och 25 E/2008 M om inomhusnätet i en fastighet. Syftet med att förena kraven var att sammanföra alla krav som berör inomhusnät i en fastighet och de teleentreprenader som tillhandahålls en fastighet så att föreskriften tillgodoser behoven hos fastigheternas byggherrar och ägare på ett bättre sätt. Inomhusnäten i en fastighet avser i praktiken separata kablingar för olika ändamål och syftet med de förenade föreskrifterna är att förtydliga hur dessa olika nät förhåller sig till varandra. Syftet var även att i denna föreskrift åtgärda de oklarheter som branschen har framfört om skyldigheterna enligt föreskrifterna och iakttagandet av dem. I regel har detta utförts genom att förtydliga texterna och strukturen i föreskriften men även genom att i större utsträckning beskriva s etablerade tolkningar. I föreskriften har en kapitelstruktur införts så att alla krav inom ett ämnesområde som rör olika inomhusnät behandlas i samma avsnitt. Rubrikerna för de paragrafer som ingår dessa kapitel visar om de krav som upptas i respektive paragraf tillämpas allmänt på alla inomhusnät eller t.ex. endast på vissa typer av inomhusnät. I de tidigare föreskrifterna ingick förteckningar över bindande standarder. Alla dessa referenser har kontrollerats i anslutning till förnyelsen och de bindande standarderna har inkluderats i föreskriften i berörda punkter. I anslutning till sammanförandet av föreskrifterna har de utfärdade motiveringarna till kraven och tillämpningsanvisningarna, dvs. denna motiveringspromemoria, utökats betydligt. I större utsträckning än tidigare ingår vägledning som visar vad kraven i föreskriften innebär, hur de ska tillämpas i olika situationer och hur kraven eventuellt ansluter till annan lagstiftning. Nedan beskrivs per ämnesområde de viktigaste kravändringarna i denna föreskrift jämfört med de tidigare föreskrifterna., FI-00181

7 MPS 65 7 Planering, installation och dokumentation har under de senaste åren upptäckt kvalitetsproblem i planeringen och installationen av inomhusnät samt i dokumentationen. Det har funnits situationer där planer som hade behövts för installationsarbetet saknades för ett nät som skulle installeras eller där planerna av någon anledning inte hade följts. Kabling som ursprungligen hade planerats installerades t.ex. inte, vilket ledde till att nätet inte överensstämde med bestämmelserna. I förnyelseobjekt demonterades delar i ett befintligt gammalt inomhusnät, men anslutningsuttagen i nätet lämnades kvar i bostäderna. I dessa fall kan inga tjänster användas via inomhusnätet och om de som bor i fastigheten inte tydligt informeras om detta har de boende kanske anslutit sina terminaler till det gamla nätet och till sin förvåning upptäckt att de tidigare tjänsterna upphört att fungera. I vissa fall upprättades ingen slutdokumentation överhuvudtaget eller så motsvarade dokumentationen inte den utförda installationen. Av dessa skäl har i denna föreskrift önskat precisera och understryka betydelsen av högklassiga nätplaner och installationsarbeten när ett inomhusnät installeras. När installationsarbetena har slutförts är det ytterst viktigt att upprätta slutdokumentation som de facto motsvarar inomhusnäten och installationen samt mätprotokoll som beskriver nätets prestanda. Om dessa dokument saknas är det omöjligt att bedöma om inomhusnätet följer författningarna och motsvarar avtalen, och dessutom även svårt och ofta dyrt att utföra nätunderhåll. En noggrann dokumentation av inomhusnätet främjar ägarens, dvs. fastighetens, intresse. Planering, installation och dokumentation av hög kvalitet är viktigt för alla fastigheter och de krav i föreskriften som berör dessa frågor behandlar alla typer av fastigheter även om särskilt har sett till bostadsfastigheternas intressen när de nya minimikraven utarbetades. Vanligtvis har nämligen den som beställer arbeten för inomhusnätet i en bostadsfastighet, dvs. fastighetens byggherre eller ägare, själv inte tillräcklig expertis för att upprätta tekniskt heltäckande planer för att färdigställa inomhusnätet, för att övervaka kvaliteten när inomhusnätet installeras och för att se till att nivån på slutdokumentationen är tillräcklig. Denna föreskrift har alltså utökats med minimikrav på installationsförfaranden för inomhusnät i kapitel 8 och dessa är helt nya förpliktelser. Föreskriften kräver bl.a. entydigt att all kabling som installeras i inomhusnät ska avslutas i båda ändarna. Enligt s vedertagna tolkning har detta varit nödvändigt redan under de tidigare föreskrifternas giltighetstid, men verket har ändå blivit varse att detta inte alltid har fungerat särskilt vid installationer av fibernät. Dokumentationen, såväl av planering, kontroll som av slutförda installationer, beskrivs kapitel 9 i föreskriften. Dokumentationen av planeringen betonas särskilt och planeringens minimikrav beskrivs i en egen paragraf. I och för sig har planering som ämnesområde ingått i förpliktelserna även i de tidigare föreskrifterna. Specificeringen av kraven på dokumentation av planeringen, slutdokumentation och på inspektionsprotokoll i en egen para-, FI-00181

8 MPS 65 8 graf i föreskriften stödjer de praktiska processerna när inomhusnät installeras: 1) 1) efter beställningen av arbetet planeras det kommande nätets uppbyggnad och egenskaper 2) 2) efter slutförda installationsarbeten inspekteras installationens kvalitet och funktion bl.a. genom mätning och därefter upprättas ett inspektionsprotokoll enligt detta 3) 3) med dokumenten ovan som grund upprättas avslutningsvis slutdokumenten där all information ingår som behövs för användningen och underhållet av det nya eller renoverade inomhusnätet. System för mottagning av marksänd tv I denna föreskrift har kraven på mottagning av markbundna tv-sändningar införts som ett helt nytt ämnesområde. I den tidigare föreskriften 21 fastställdes endast egenskaperna för det nät som utgör en förlängning av ett sådant system för mottagning av marksänd tv för andra fastigheter än fastigheter med en bostadslägenhet (enfamiljshus). Nu omfattar föreskriften hela uppkopplingen för mottagning av markbundna tv-sändningar inne i en fastighet från mottagningsantennen till antennuttaget och detta gäller för alla fastigheter. En betydande ändring för enfamiljshus är därmed att mottagningen av markbundna tv-sändningar och uppkopplingen inne i byggnaden nu även omfattas av krav på de material och komponenter som används, t.ex. krav på koaxialkablar. Kraven infördes i denna föreskrift på grund av att man under den senaste tiden har överfört och, enligt vad som kan förutses, även i framtiden kommer att överföra frekvensband som är avsedda för tv-sändningar till mobiltelefonnätet, vilket har orsakat störningar i bristfälligt utförda system för mottagning av marksänd tv. Syftet med de minimikrav på mottagning som nu har ställts är att se till att de system för mottagning av marksänd tv som byggs eller renoveras i fortsättningen är av god teknisk kvalitet för att trygga en så störningsfri mottagning av tv-tjänster som möjligt. De nu utfärdade kraven överensstämmer med tidigare rekommendationer och vägledning i ämnet från. Såsom ovan angetts berörs alla fastigheter i vilka utsändningar via markbundna digitala masskommunikationsnät mottas med antenn av kraven på system för mottagning av marksänd tv. Särskilt betonas att detta även gäller enfamiljshus. Skälet till detta är att har blivit varse att det förekommer betydande brister inom detta område i enfamiljshus jämfört med övriga typer av fastigheter. De viktigaste nya kraven på system för mottagning av marksänd tv finns i kapitel 2 i föreskriften som innehåller minimiförpliktelserna för mottagningsantenner, antennmaster och de förstärkare som ska användas. Övriga krav på förmedlingen av markbundna tv-sändningar inom en fastighet anges i föreskriftens: kapitel 4 (i praktiken 13, 16 och 17) som innehåller bestämmelser om elektroniskt och elektromagnetiskt skydd., FI-00181

9 MPS 65 9 kapitel 5 (särskilt 19 och 20) som innehåller bestämmelser om systemsäkerheten, t.ex. låsanordningar och brandsäkerhet. kapitel 6 som innehåller bestämmelser om minimikraven på utrustningsutrymmen, dvs. fördelare. kapitel 7 som innehåller bestämmelser om material och komponenter som ska användas, t.ex. kablar och anslutningstillbehör. I anslutning till detta har i kapitel 24 i denna motiveringspromemoria i syfte att garantera störningsfrihet gett rekommendationer om vilken anslutningskabel som bör användas när en tv-mottagare ansluts till ett antennuttag. kapitel 9 (särskilt 30 och 32) som innehåller bestämmelser om de mätningar och test som ska utföras på utförda installationer. kapitel 10 som innehåller bestämmelser om dokumentationen, t.ex. inspektionsprotokoll. Förutom det ovan angivna innehåller föreskriften uttryckliga förpliktelser beträffande ett centralantennät som kan anslutas som förlängning av ett system för mottagning av marksänd tv. Centralantennät och -system Kraven på centralantennät och -system ingick tidigare i föreskrift 21. Jämfört med den tidigare föreskriften är de viktigaste ändringarna och preciseringarna i denna föreskrift: 1) Centralantennätet är uppbyggt av koaxialkablar. Mellan byggnader är det möjligt att använda optisk kabling men nätet innehåller ingen partvinnad kabling. I definitionen av ett centralantennät i denna föreskrift anges att ett centralantennät är ett koaxialkabelnät mellan olika byggnader som ingår i samma nät och är uppbyggt med hjälp av koaxialkablar eller optiska kablar. Föreskriften fastställer minimikraven på ett sådant näts konstruktion och egenskaper. I den tidigare föreskriften 21 angavs att ett centralantennät kan planeras och byggas enligt standarderna för generell kabling, dvs. t.ex. genom att använda partvinnad kabling. Detta undantag har nu avlägsnats av praktiska skäl eftersom syftet var att klargöra att om ett nät enligt kraven i standarderna för generella kabelnät och denna föreskrift installeras avses uttryckligen ett generellt kabelnät och inte ett centralantennät. 2) Den övre gränsen för minimifrekvensbandet har höjts Den tidigare föreskriften 21 förutsatte att minimifrekvensbandet för centralantennät och -system var MHz. Den övre minimigränsfrekvens som krävs enligt denna föreskrift har höjts till 1000 MHz, dvs. här förutsetts att ett centralantennät och -system fungerar åtminstone inom frekvensbandet MHz. Orsaken till detta är att allt högre, FI-00181

10 MPS Generellt kabelnät frekvenser används i kabeltelevisionsnäten när tjänsterna blir mångsidigare. 3) Kraven på de kablar och anslutningstillbehör som ska användas har preciserats Jämfört med den tidigare föreskriften 21 har kraven på koaxialkablar, optiska kablar och anslutningstillbehör för dessa i centralantennät specificerats i denna föreskrift (26 ). Nu krävs nämligen att koaxialkablar tillhör minst skyddsklass A och skruvanslutningar är inte tillåtna. Kravet vid användning av optisk fiberkabel är att kategori OS2 singelmodfibrer används och att tillåtna typer och slipningarna av anslutningar har definierats. I båda kabelfallen krävs dessutom att fastställda standarder följs. Det generella kabelnät som avses i denna föreskrift omfattades tidigare av kraven i föreskrift 25. I den tidigare föreskriften användes benämningen "inomhusnät" för detta nät. Ändringarna i terminologin behandlas i kapitel Ett flertal förpliktelser i föreskrift 25 har preciserats i denna föreskrift. Kraven har även grupperats i tydligare helheter. Kraven på de kablar som ska användas beskrivs exempelvis i en egen paragraf separerat från de krav som berör den faktiska systemuppbyggnaden. De viktigaste ändringarna och specificeringarna är: 1) Obligatorisk optisk kabling fram till bostadslägenheterna Den största ändringen i denna föreskrift är att installation av optisk kabling krävs i bostadsfastigheter från husfördelarna till lägenheterna. I den tidigare föreskriften ingick krav på att åtminstone kabelvägar för sådan kabling installerades. I praktiken visade det sig att kraven på installation av tillräckliga kabelvägar de facto inte uppfylldes. Dessutom avancerar byggandet av allmänna fiberkommunikationsnät kontinuerligt. Utifrån detta ansåg att det nu finns skäl att kräva installation av fiber. 2) Kraven på de kablar och anslutningstillbehör som ska användas i bostadsfastigheter har preciserats Kablingen av det generella kabelnätet består av partvinnad kabling och optisk kabling. I bostadsfastigheter har minimikraven för dessa preciserats väsentligt i denna föreskrift. Nu krävs entydigt att kablarna och anslutningstillbehören i båda kablingarna överensstämmer med standarderna för generella kabelnät. Möjligheterna i den tidigare föreskriften att av motiverade skäl avvika från dessa standarder har nu tagits bort. Orsakerna till detta är helt enkelt att man genom föreskriften vill se till att material av så hög kvalitet som möjligt används vilket tryggar ett mångsidigt nät med lång livslängd., FI-00181

11 MPS I praktiken förutsätts att de partvinnade kablar som används under alla förhållanden är partvinnade kablar av minst kategori 6. Vid installationen av optisk kabling i bostadsfastigheter förutsätts att de fibrer som används är singelmodfibrer av minst kategori OS2. I den tidigare föreskriften tilläts även användning av singelmodfibrer av kategori OS1. Kategori OS1 har tagits bort på grund av att kategorin inte används i praktiken. Kraven på anslutningar vid optisk kabling i bostadsfastigheter har även preciserats så att anslutningarnas typ, slipning och kvalitetskrav nu har fastställts. Skyddsrum, tekniska utrymmen o.d. Brandsäkerhet I de tidigare föreskrifterna förutsattes att anslutningarna för det generella kabelnätet installerades i skyddsrum, de tekniska utrymmena i fastigheten eller andra lämpliga utrymmen och att kablingen för centralantennätet installerades i skyddsrum. Dessa krav har preciserats i denna föreskrift och övergått till rekommendation eftersom föreskriftens syfte är att särskilt se till att det exempelvis är möjligt att mångsidigt utnyttja kommunikationstjänster i bostadslägenheter medan behovet av kabling som behövs för fastighetstekniska system fastställs fastighetsspecifikt på andra grunder. Kraven på utrustning i skyddsrum fastställs av inrikesministeriet och därför anser att det inte är motiverat att verket utfärdar separata bestämmelser i dessa frågor och på så sätt upprätthåller överlappande regelverk. Ett nytt ämnesområde som har införts i denna föreskrift är kraven på brandsäkerhet i inomhusnät (20 ). Kraven ansågs vara påkallade eftersom det inte finns förpliktelser som berör brandsäkerheten i inomhusnät i den övriga lagstiftningen. Enligt kommentarer från branschen finns det behov att fastställa en minimikravnivå för detta Föreskriftens syfte I denna paragraf beskrivs föreskriftens syfte och principer. Kraven i föreskriften fokuserar på att dessa mål uppnås och målen styr anvisningarna för tillämpningen av föreskriften. Det är anledning att använda de mål som beskrivs i paragrafen som utgångspunkter vid all planering, installation och allt underhåll av interna kommunikationsnät och -system i en fastighet. De interna kommunikationsnäten och -systemen i fastigheter, dvs. inomhusnäten, ingår i fastigheternas basutrustning på samma sätt som elektrifieringen i fastigheten. Högklassiga inomhusnät ger möjlighet att använda kommunikationstjänster i en fastighet. Lägg märke till att ett kabelbaserat inomhusnät utgör en plattform med lång livslängd för utnyttjande av ett brett urval av tjänster även om det är möjligt att installera trådlösa telekommunikationsförbindelser., FI-00181

12 MPS Det centrala syftet med föreskriften är att säkerställa den tekniska kvaliteten och tillförlitligheten hos inomhusnäten så att olika kommunikationstjänster ska kunna användas enkelt och tillförlitligt i fastigheterna både nu och i framtiden. I detta ingår nätets fysiska säkerhet och informationssäkerhet vid sidan av de tekniska egenskaperna, kvaliteten på installationsarbetet och prestanda. Med säkring av interoperabiliteten avses att egenskaperna hos inomhusnäten anpassas till egenskaperna hos teleföretagens allmänna kommunikationsnät så att inomhusnäten kan sammankopplas med god funktion till teleföretagets nät för förmedling av tjänster via ledning eller via radio. Utgångspunkten för föreskriften är att det i alla fastigheter är möjligt att: använda fast telefon, dvs. antingen traditionell analog telefontjänst eller VoIP, dvs. tjänsten Voice over Internet Protocol beställa snabba, fasta internetförbindelsetjänster, dvs. bredband (t.ex. det generella kabelnät som avses i denna föreskrift ger möjlighet till kommunikationshastigheter på åtminstone 1 Gbit/s i inomhusnätet) motta sedvanliga tv-sändningar antingen markbundet eller via kabeltelevisionsnätet och lyssna på radio. Syftet med föreskriften är att främja konkurrensen mellan teleföretagen, dvs. ge möjligheter för flera olika teleföretag att tekniskt producera tjänster och förbindelser för fastigheter och att ge användaren möjlighet att välja tjänsteleverantör. Detta främjas särskilt genom krav som berör uppbyggnaden av inomhusnäten. De lösningar som berör byggande, förnyelse och renovering av inomhusnät är långsiktiga. Den planerade livslängden för inomhusnät är minst 20 år. Därför är det viktigt att beslut, anskaffning och arbete som berör inomhusnät utförs systematiskt även med tanke på de framtida behoven. Ett av syftena med denna föreskrift är att beakta dessa behov. Således är även syftet med föreskriften att öka kunskapen hos byggherren och ägaren av inomhusnät, dvs. fastigheten, om omständigheter som berör inomhusnät samt att stödja beslutsfattandet. Syftet med föreskriften är även att för en fastighet trygga en gedigen dokumentation av inomhusnätens planering, installation och underhåll. En dokumentation som är tillräcklig och aktuell ger möjlighet att trygga kvaliteten och ger tillräcklig information för beslutsfattande under olika skeden i nätets livscykel. Aktuell dokumentation underlättar anskaffning av tjänster till fastigheten och bidrar till att de tjänster som fastigheten köper av teleentreprenörer uppfyller de lagstadgade kraven. Ett flertal olika aktörer fattar beslut och vidtar åtgärder som berör planeringen, installationen och underhållet av inomhusnät i fastigheter under olika skeden i nätens livscykel. Hit hör byggherrar och byggare vid nybyggnad och inomhusnätens ägare, dvs. fastigheten, inomhusnätens planerare samt teleentreprenörer som utför installations- och underhållsarbeten. Det är viktigt att dessa aktörer är medvetna om sin andel och sitt ansvar be-, FI-00181

13 MPS träffande inomhusnätet. Syftet med föreskriften är att främja samverkan och informationsutbyte mellan aktörerna. Detta eftersträvas t.ex. genom krav på dokumentation eftersom korrekt dokumentation ger möjlighet att trygga kvaliteten och ger tillräcklig information för beslutsfattande när nätet byggs och under olika skeden i nätets livscykel Tillämpningsområde Olika fastighetstyper Föreskriften gäller interna kommunikationsnät och -system i en fastighet, dvs. inomhusnäten och de utrustningsutrymmen dessa kräver. Inomhusnät definieras i 3 (se kapitel 1.4.1) men förenklat omfattar föreskriften kabling, apparater och utrymmen som sammanhänger med och betjänar en fastighet men som inte ingår i ett teleföretags allmänna kommunikationsnät. Föreskriften tillämpas inte på ett teleföretags allmänna kommunikationsnät. Gränssnittet för ett teleföretags allmänna kommunikationsnät är i princip kopplingspunkten i den husfördelare som finns i fastigheten (se kapitel 37.2). Om teleutrustning, t.ex. en förstärkare eller kopplare, som ägs av teleföretaget och är avsedd för tjänster i fastigheten enligt avtal mellan teleföretaget och fastigheten placeras i fastigheten berörs inte denna utrustning av föreskriften emedan utrustningen är en del av teleföretagets allmänna kommunikationsnät och regleras av andra bestämmelser. Teleföretaget svarar för de mätningar och den dokumentation som anses vara nödvändig för sådan utrustning som tillhör teleföretaget. Föreskriften tillämpas i princip på alla inomhusnät oberoende av fastighetens användningsändamål. De noggrannaste kraven i föreskriften ställs på bostadsfastigheter med flera lägenheter, dvs. hög-, rad- och parhus. Föreskriften omfattar uttryckligen fastigheter som är avsedda för permanent boende, dvs. den gäller inte för fritidsbostäder. Byggnader för arbetslokaler och offentliga byggnader skiljer sig mycket från varandra och från bostadsfastigheter och för dessa anges mer generella krav i föreskriften för planering från fall till fall. I tillämpliga delar gäller föreskriften även för småhus med en bostadslägenhet. Jämfört med de tidigare föreskrifterna 21 och 25 har föreskrifternas tillämpbarhet på enfamiljshus i sig inte ändrats men eftersom kraven på mottagning av markbundna tv-sändningar är helt nya och de är uttryckligen avsedda för att förbättra mottagningslösningarna i enfamiljshus har detta särskilt lyfts fram i denna paragraf. Nedan visas en förteckning över vilka kapitel/paragrafer i föreskriften som gäller för respektive fastighetstyp: Höghus, radhus och parhus samt sådan enfamiljshus som ingår i ett nät som är gemensamt för flera byggnader 1, 2 och 3 Kapitel 1, FI-00181

14 MPS Kapitel 2 om fastigheten mottar tv-sändningar via det marksända tv-nätet Kapitel 3 Kapitel 4 (16 endast om fastigheten är försedd med antennmast) Kapitel 5 Kapitel 6 paragraf 21, 22 och 23 Kapitel 7-11 Enfamiljshus som inte delar ett gemensamt inomhusnät med flera andra byggnader 1, 2 och 3 Kapitel 1 paragraf 4 och 5 Kapitel 2 om fastigheten mottar tv-sändningar via det marksända tv-nätet Kapitel 3 paragraf 10 och 11 Kapitel 4 paragraf 13, 14 och 17 samt paragraf 16 om fastigheten är försedd med antennmast Kapitel 5 kapitel 6 paragraf 23 Kapitel 7-11 Lokalfastigheter och offentliga fastigheter 1, 2 och 3 Kapitel 1 paragraf 4 och 6 Kapitel 2 om fastigheten mottar tv-sändningar via det marksända tv-nätet Kapitel 3 paragraf 10, 11 (med undantag för 4 mom.) och paragraf 12 Kapitel 4 (16 endast om fastigheten är försedd med antennmast) Kapitel 5 Kapitel 6 paragraf 21, 22 och 24 Kapitel 7 paragraf 25, 26.1 och 26.3 Kapitel 8-11 Vem är skyldig att följa föreskriften? Föreskriften ska följas av, dvs. de tekniska kraven i föreskriften är bindande, för ägaren av inomhusnät, dvs. fastigheten, och för den som utför arbeten på inomhusnäten, dvs. teleentreprenören. Eftersom även andra aktörer, t.ex. byggherrar och planerare, utför planering, byggande och underhåll av inomhusnät bör man lägga märke till att även annat kan leda till skyldigheter och påföljder än den lagstiftning som övervakas av och t.ex. avtal mellan entreprenörer och detta behandlas inte i denna föreskrift. När en fastighet t.ex. beställer planering av inomhusnätets förnyelse svarar fastigheten i förhållande till den lagstiftning övervakar för att kraven på planering av inomhusnät i denna föreskrift uppfylls. Om det uppstår oklarheter mellan fastigheten och den planerare som anlitas om det är fastigheten eller planeraren som ansvarar för den utförda planeringen, dvs. om det som avtalats med beställaren,, FI-00181

15 MPS omfattas dessa ärenden i egenskap av avtalstvister inte av s beslutsrätt. Inomhusnätens livscykel Föreskriften omfattar minimikraven på planering, byggande och underhåll i olika skeden av livscykeln för ett inomhusnät. Föreskriften tillämpas alltid när: vilket som helst inomhusnät installeras i en fastighet vid nybyggnad ett inomhusnät förnyas (se kapitel ), dvs. då ett helt nytt nät installeras i en fastighet vid sidan av eller i stället för ett befintligt nät ett befintligt inomhusnät renoveras (se kapitel ), dvs. när ett inomhusnät eller en del av detta nät byts eller modifieras i syfte att förbättra inomhusnätets kvalitet. Om endast en del av ett inomhusnät renoveras tillämpas naturligtvis denna föreskrift uttryckligen på denna del av nätet. Inga krav kan i sig ställas i föreskriften på vilka inomhusnät som installeras i en fastighet eller när ägaren av en fastighet beslutar att renovera ett inomhusnät eller att installera ett nytt nät. har emellertid i anslutning till denna föreskrift gett rekommendationer om detta (se bl.a. kapitel 37.3). Föreskriftens uppbyggnad Minimikraven i föreskriften gäller för inomhusnät och de utrustningsutrymmen som de behöver: uppbyggnad särskilt i följande kapitel i föreskriften 1 uppbyggnad 5 säkerhet 6 utrustningsutrymmen 7 material och komponenter teknisk kvalitet, prestanda och tillförlitlighet särskilt i föreskriftens kapitel 2 marksänd mottagning av tv-sändningar 3 prestanda och systemvärden 6 utrustningsutrymmen 7 material och komponenter 8 installationsförfaranden säkerhet och skydd särskilt i föreskriftens kapitel 4 elektroniskt och elektromagnetiskt skydd 5 säkerhet 7 material och komponenter mätning och kontroll särskilt i föreskriftens kapitel 9 tester och inspektioner dokumentation särskilt i föreskriftens kapitel 10 dokumentation, FI-00181

16 MPS Definitioner I detta kapitel beskrivs de definitioner som används i denna föreskrift. Föreskriften ger inga nya definitioner på de begrepp som fastställs i kommunikationsmarknadslagen [1] och definitionerna har även uppgjorts så att de inte står i konflikt med definitionerna enligt lagen Interna kommunikationsnät och -system i fastigheter, dvs. inomhusnät Med interna kommunikationsnät och -system i fastigheter, dvs. inomhusnät, avses i denna föreskrift kommunikationsnät- och system i en fastighet eller byggnad. Kommunikationsnät är definierade i kommunikationsmarknadslagen [1] 2 : "Med kommunikationsnät avses ett system som består av sammankopplade ledningar och anordningar och som är avsett för överföring eller distribution av meddelanden via ledning, med radiovågor, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt sätt." Inomhusnäten är alltså sådana kommunikationsnät med tillhörande system som avses i lagen och som är belägna inne i en fastighet eller byggnad eller på en fastighets eller byggnads område och som kan anslutas till ett allmänt kommunikationsnät som står under ett teleföretags kontroll. Fastigheter (se kapitel 37.1) är bostadsfastigheter och lokalfastigheter samt offentliga fastigheter och byggnader. Offentliga fastigheter är t.ex. ämbetsverk, skolor, sjukhus och hotell. Normalt är inomhusnäten installerade i en byggnad. Om flera byggnader ingår i en fastighet (t.ex. en fastighet som består av flera radhus) hör kommunikationsnäten och -systemen i dessa byggnader i princip till samma fastighets interna kommunikationsnät och -system. Det kan emellertid finnas undantag. Även om olika byggnader ingår i samma fastighet är det möjligt att installera egna inomhusnät och egna anslutningar till teleföretagets allmänna kommunikationsnät i respektive byggnad. Inomhusnäten kan vara fasta eller trådlösa. Exempel på fasta inomhusnät är generella kabelnät (se kapitel 1.4.2), centralantennät (se kapitel 1.4.3) och centralantennsystem (se kapitel 1.4.4). För dessa anges minimikraven för uppbyggnad och prestanda i denna föreskrift. Även andra antennsystem, t.ex. system för mottagning av marksända tv-sändningar (se kapitel 5, 6 och 7) och mobilnätens mottagningssystem är sådana inomhusnät som avses i föreskriften till skillnad från teleföretagens allmänna kommunikationsnät, dvs. i detta fall sändningsnäten. Med andra ord anges även minimikraven för dessa system för mottagning via antenn i denna föreskrift. Inomhusnäten består av en husfördelare, eventuella underfördelare, lägenhetsfördelare i bostadsfastigheter och lokalfastigheter samt av våningsfördelare i offentliga fastigheter, av kablingen mellan dessa, t.ex. stamkabling och bostadskabling, samt av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag som används som kopplingsställen för terminalutrustning. I cen-, FI-00181

17 MPS tralantennät och -system ingår dessutom aktiv utrustning, t.ex. förstärkare och i vissa fall antenner. I ett generellt kabelnät (se kapitel 1.4.2) ingår däremot inga apparater. Definitionen av inomhusnät är ny. Syftet är att med en gemensam benämning definiera alla olika interna nät och system i en fastighet för att främja läsbarheten i föreskriften. Om t.ex. en förpliktelse anges i föreskriften för inomhusnät beträffande platsen för ett centralantennät omfattas alla interna kommunikationsnät och -system i fastigheten utförda med olika tekniker av denna förpliktelse Generellt kabelnät Ett generellt kabelnät är en typ av inomhusnät. Med generellt kabelnät avses i denna föreskrift ett inomhusnät som har utförts med optiska kablar och partvinnade kablar, överensstämmer med standarder för generella kabelnät, har specificerad form och är lämplig för att användas i olika telekommunikationssystem och som används för att ansluta terminalutrustning till det allmänna fasta kommunikationsnätet och som stöder en hel del tilllämpningar och kommunikationstjänster. Optisk kabling avser en kabling (se kapitel 1.4.5) som utförs med hjälp av optiska kablar och kopplings- och anslutningstillbehör för dessa. Partvinnad kabling avser kabling med hjälp av symmetriska kablar, dvs. kablar som består av tvinnade par, med tillhörande kopplings- och anslutningstillbehör. Ett generellt kabelnät är oberoende av tillämpning och flexibelt, dvs. kabelnätet kan planeras och installeras i en fastighet utan att på förhand i detalj känna till alla kommande användningsbehov. Lägg märke till att den utrustning som finns mellan delsystem eller i ändarna inte ingår i det generella kabelnätet. Definitionen på generellt kabelnät är en ny term i denna föreskrift. I den tidigare föreskriften 25 från användes benämningen "inomhusnät" på svenska och "sisäjohtoverkko" på finska för ett nät som definierades på detta sätt. I denna föreskrift (se kapitel 1.4.1) är "inomhusnät" en gemensam benämning på olika interna nät i en fastighet. I en ännu tidigare version av föreskriften 25 från (25 D/2003 M) avsåg inomhusnät uttryckligen ett inomhusnät för telefon Centralantennät Med centralantennät avses inomhusnät i en fastighet med åtminstone två bostadslägenheter, i en lokalfastighet eller i en offentlig fastighet som har utförts genom koaxialkablar inne i byggnaden eller genom koaxialkablar eller optiska kablar mellan byggnader och som används för förmedling av kommunikation i fastigheten från ett masskommunikationsnät till användarnas terminalutrustning. Inne i en byggnad är centralantennätet enligt denna föreskrift helt och hållet ett koaxialnät. I stora fastigheter som består av flera byggnader kan, FI-00181

18 MPS kablingen mellan byggnaderna bestå antingen av koaxialkablar eller av optiska kablar (se kapitel 4). Definitionen av centralantennät avser inte småhus med en lägenhet om huset delar ett gemensamt nät med flera andra (åtminstone två) småhus. De krav som anges för centralantennät i denna föreskrift gäller således inte småhus med endast en lägenhet. Lägg emellertid märke till att t.ex. kraven på använda material och dokumentation i föreskriften även gäller enfamiljshus. I 2 i kommunikationsmarknadslagen [1] avses med masskommunikationsnät "ett kommunikationsnät som i huvudsak används för sändning eller tillhandahållande av televisions- eller radioprogramutbud eller annat material som förmedlas i samma form till alla mottagare". Till masskommunikationsnäten hör åtminstone kabeltelevisionsnäten och de markbundna masskommunikationsnäten. Kabeltelevisionsnäten upprättas via ledning eller annan fast förbindelse och de markbundna masskommunikationsnäten via radiovågor som utbreder sig fritt. De marksända televisionsnäten och rundradionäten är de mest typiska exemplen på markbundna masskommunikationsnät. Även om termen "centralantennät" innehåller ordet "antenn" används centralantennätet även för mottagning av sändningar från fasta televisionsnät och inte endast för förmedling inom fastigheten av sändningar från radionät som mottas med antenn. Ett centralantennät ingår normalt i ett centralantennsystem (se kapitel 1.4.4) och såsom ovan beskrevs är det centrala syftet med centralantennätet att garantera möjligheterna att motta televisions- och radioprogram. Ett centralantennät kan emellertid också vara försett med returkanal och då kan det användas i båda riktningar som en del av ett kommunikationsnät avsett för målgruppskommunikation. Ett centralantennät kan alltså ge möjlighet till användning av bredbandiga dataöverföringstjänster, t.ex. kabelmodemtjänster Centralantennsystem Kabling Med centralantennsystem avses i denna föreskrift en helhet som består av ett centralantennät (se kapitel 1.4.3), en huvudförstärkare och eventuella antenner samt används för förmedling av kommunikation mellan ett masskommunikationsnät och terminalutrustningar i fastigheten. Centralantennsystemet har separerats från centralantennätet på grund av att kabeltelevisionsnäten i berörda internationella standarder i allmänhet fortsätter in i fastigheten till användarens antennuttag från det allmänna nätet. I Finland är emellertid det allmänna kommunikationsnätet och inomhusnätet separerade från varandra (se kapitel 37.2). Med kabling avses en helhet som består av inomhusnätets kablar (optiska kablar, partvinnade kablar och koaxialkablar), kopplingskablar, anslutnings-, FI-00181

19 MPS tillbehör och övriga passiva komponenter, t.ex. passiva skarvar, fördelare och avtappare. Kablingen ingår i ett inomhusnäts grundinfrastruktur som dessutom innehåller utrustningsutrymmen, kabelvägar och anslutningspunkter Permanent länk Stamkabling Hemkabling Permanent länk är en definition som berör det generella kabelnätet och som avser kablingen mellan två fördelare eller en fördelare och ett datauttag där kablarna är avslutade i båda ändarna. Kablingen i ett generellt kabelnät (se kapitel 1.4.5) innehåller med andra ord flera permanenta länkar. En permanent länk i spridningskablingen i en lokalfastighet kan även innehålla en vidareföringspunkt. Testgränssnittet i en permanent länk finns i en testkabel precis innan anslutningen mellan testkabeln och den permanenta länkens avslutningspunkt så att anslutningen ingår i den permanenta länken men inte de övriga delarna av testkabeln. Med stamkabling avses den kabling i ett inomhusnät som förenar hemfördelarna (se kapitel ) eller våningsfördelarna (se kapitel ) med husfördelaren (se kapitel ). Vanligen är stamkablingen en kabling från husfördelaren till hemfördelaren i respektive lägenhet. Om ett inomhusnät innehåller underfördelare, dvs. sekundär husfördelare (se kapitel ), dras stamkablingen kablingstopologiskt via underfördelarna. I enfamiljshus, då husen inte delar ett gemensamt inomhusnät med flera andra småhus, finns i regel ingen stamkabling eftersom hemfördelaren och husfördelaren oftast är samma enhet i enfamiljshus. Med hemkabling (bostadskabling) avses den kabling i ett inomhusnät som förbinder de interna datauttagen, antennuttagen eller andra uttag (t.ex. audiovisuella anslutningar) i en bostadslägenhet med hemfördelaren (se kapitel ). Bostadskablingen finns alltså inne i respektive bostadslägenhet Spridningskabling Med spridningskabling avses den kabling i ett inomhusnät som förbinder de interna datauttagen, antennuttagen eller andra uttag (t.ex. audiovisuella anslutningar) i en kontorslokal eller lokalfastighet med våningsfördelaren (se kapitel ). Spridningskablingen finns alltså inne i en kontorslokal (jfr. bostadskabling, kapitel 1.4.8), lokalfastighet eller offentlig fastighet., FI-00181

20 MPS Anslutningskabel, dvs. huskabel Med anslutningskabel avses en kabel i det allmänna fasta kommunikationsnätet som förläggs i en fastighet. För en anslutningskabel används allmänt även benämningen huskabel. Denna kabel förbinder inomhusnätet med det allmänna, dvs. teleföretagets, fasta kommunikationsnät, t.ex. ett fast telefonnät eller ett kabeltelevisionsnät. Anslutningskablarna innehåller de ledare och/eller optiska fibrer som behövs för anslutningen till de allmänna kommunikationsnät som installeras i fastigheten Husfördelare Med husfördelare avses det utrustningsutrymme i en fastighet där det allmänna kommunikationsnätet ansluts till inomhusnät. En husfördelare innehåller bl.a. anslutningspaneler, fastighetens stjärnpunkt samt den utrustning som krävs för anslutning och användning av inomhusnätet. Om det finns underfördelare, dvs. sekundära husfördelare, i en fastighet används ibland benämningen primär husfördelare för den faktiska husfördelaren. Fysiskt kan en husfördelare vara ett rum, förvaringsutrymme, skåp eller annat motsvarande utrymme om detta uppfyller de krav som ställs på husfördelare i denna föreskrift. I enfamiljshus, när huset inte delar kablingen, dvs. ett inomhusnät, med flera andra enfamiljshus, är husfördelaren och hemfördelaren (se kapitel ) oftast i praktiken samma enhet eftersom teleföretagets anslutningskabel och hemkablingen möts i detta utrymme Underfördelare, dvs. sekundär husfördelare Med underfördelare, dvs. sekundär husfördelare, avses i denna föreskrift ett utrustningsutrymme för inomhusnätet som är beläget kablingstopologiskt mellan husfördelaren och hemfördelaren eller våningsfördelaren och via vilken stamkablingarna är dragna och i vilken kablingarna kopplas ihop. Partvinnad kabling i generella kabelnät avslutas t.ex. i kopplingspaneler i underfördelar och optiska kablingar kan svetsas. Underfördelare behövs inte och finns inte heller i alla inomhusnät. Radhusfastigheter t.ex. saknar i allmänhet underfördelare. I höghus krävs däremot ofta underfördelare för att prestandakraven för partvinnad kabling i det generella kabelsystemet ska kunna uppfyllas (i praktiken på grund av kabellängderna). En underfördelare innehåller alla anslutningspaneler och all utrustning som behövs. Fysiskt kan en underfördelare vara ett rum, förvaringsutrymme, skåp eller annat motsvarande utrymme om detta uppfyller de krav som ställs på husfördelare i denna föreskrift. Inkapslade uttag och andra småskaliga kopplingsställen längs stamkablingen anses t.ex. inte vara underfördelare., FI-00181

21 MPS Hemfördelare Med hemfördelare avses ett utrymme i en bostadslägenhet (förvaringsutrymme, kapsling, dosa eller annat utrymme) där hemkablingen ansluts till stamkablingen. Stamkablingen avslutas i hemfördelaren och där placeras den lägenhetsspecifika kopplingspunkten, stjärnpunkten och den utrustning och övriga konstruktioner som behövs för att ansluta och använda inomhusnätet. I enfamiljshus, när huset inte delar ett inomhusnät med andra fastigheter, är hemfördelaren och husfördelaren (se kapitel ) oftast i praktiken samma enhet eftersom teleföretagets anslutningskabel och bostadskablingen möts i detta utrymme. I dessa fall innehåller inte heller inomhusnätet någon stamkabling och de krav som ställs på en husfördelare tillämpas på fördelaren (se kapitel 21) Våningsfördelare Med våningsfördelare avses ett utrymme (rum, förrådsutrymme, kapsling, dosa eller motsvarande utrymme) i en kontorslokal, lokalfastighet eller offentlig byggnad där spridningskablingen (se kapitel 1.4.9) ansluts till stamkablingen (se kapitel 1.4.7). I våningsfördelaren avslutas stamkablingen och där placeras den utrustning och de konstruktioner som behövs för att använda inomhusnätet, t.ex. anslutningspaneler och stjärnpunkt Kopplingsställe Stjärnpunkt Med kopplingsställe avses en strukturhelhet i ett generellt kabelnät där kablarnas ledare eller optiska fibrer som är avslutade i en plint eller kopplingspanel kan kopplas ihop med de övriga ledarna eller de övriga optiska fibrerna. Vilken fördelare som helst är t.ex. även ett kopplingsställe om den innehåller strukturella kopplingar som ingår i ett generellt kabelnät. Alla kopplingsställen, t.ex. ett inkapslat uttag längs en stamkabling, är dock inte fördelare. Med stjärnpunkt avses en punkt i ett centralantennät där nätet fördelas eller förgrenar sig till flera lägenheter eller till flera antennuttag i en lägenhet. Ett centralantennät som utförs enligt denna föreskrift innehåller normalt en eller två stjärnpunkter i fastigheten och stjärnpunkter i lägenheterna. En stjärnpunkt i en lägenhet är ett ställe till vilket antennuttagen i lägenheten har kablats med varsin egen kabel och där lägenheten ansluts till stamkablingen. Stjärnpunkten i en bostadslägenhet finns alltså i hemfördelaren. En fastighets stjärnpunkt är ett ställe där de lägenhetsspecifika stamkablingarna ansluts till teleföretagets nät. Stjärnpunkten i en fastighet placeras i allmänhet i husfördelaren och den består av aktiva och passiva komponenter, elanslutning samt jordnings- och potentialutjämningsskenor., FI-00181

22 MPS Förnyelse Renovering Med förnyelse avses i denna föreskrift byggandet av ett helt nytt inomhusnät (t.ex. ett nytt centralantennät och/eller generellt kabelnät) parallellt med eller som ersättning för ett befintligt inomhusnät. Byggande parallellt med innebär att det tidigare inomhusnätet behålls funktionellt i drift. Byggande som ersättning för innebär att det tidigare inomhusnätet inte längre hålls i drift. Förnyelse av ett inomhusnät är t.ex. att ersätta ett befintligt kaskadnät i en fastighet med ett helt nytt stjärnformigt centralantennät som uppfyller kraven i denna föreskrift. Förnyelse av ett inomhusnät är även byggandet av ett nytt generellt kabelnät parallellt med ett befintligt inomhustelefonnät eller i stället för ett sådant nät (inomhustelefonnätet tas ur bruk). Med renovering avses i denna föreskrift en förbättring av kvaliteten hos det befintliga inomhusnätet eller en del av nätet. En renovering utförs i praktiken genom att byta komponenter i nätet till prestandamässigt bättre komponenter eller genom att modernisera nätets uppbyggnad. Centralantennät och -system renoveras t.ex. så att ett befintligt kaskadnät ändras till ett nät som fungerar inom frekvensbandet MHz. I normala fall renoveras inte gamla inomhustelefonnät Teleentreprenör Med teleentreprenör avses i denna föreskrift en fysisk eller juridisk person som bygger eller underhåller ett inomhusnät. För en teleentreprenör som är specialiserad på centralantennät eller mottagning av markbundna tv-sändningar i enfamiljshus används i allmänhet även benämningen antennentreprenör. Teleentreprenad var tidigare en verksamhet som krävde auktorisation och därefter en anmälningspliktig verksamhet tills anmälningsplikten upphörde (se kapitel 37.4). Teleentreprenör är definierad i denna föreskrift eftersom definitionen togs bort i kommunikationsmarknadslagen [1], som föreskriften bygger på, när anmälningsplikten upphörde. Inomhusnätens planering samt byggnads- och underhållsarbeten, dvs. teleentreprenad, kräver särskild expertis. Enligt s uppfattning borde en kompetent tele- eller antennentreprenör som känner de lokala förhållandena anlitas så att arbetet blir högklassigt och professionellt utfört., FI-00181

23 MPS kap. Uppbyggnad I detta kapitel i föreskriften anges de förpliktelser som berör inomhusnätens uppbyggnad. 2 4 Inomhusnätens uppbyggnad Tillämpning: kabling Denna paragraf innehåller allmänna bestämmelser om olika inomhusnäts uppbyggnad i alla olika fastigheter. Paragrafen innehåller principiella grundkrav på uppbyggnaden av kablingen i ett inomhusnät och på de utrustningsutrymmen i en fastighet mellan vilka kablingen, dvs. nätets fysiska struktur, upprättas. Kraven i paragrafen är motiverade för att inomhusnäten uppbyggnadsmässigt ska stödja föreskriftens syfte (se kapitel 1.2). Föreskriften kräver t.ex. att en husfördelare installeras i alla fastigheter vilket utgör stöd för att ett tydligt ställe skapas i en fastighet där anslutningen till teleföretagets allmänna nät utförs (se även kapitel 37.2). Kablingens uppbyggnad i inomhusnät i bostadsfastigheter ska i princip bilda ett stjärnnät relativt alla fördelare. Detta innebär att kablingen mellan fördelarna samt mellan fördelarna och anslutningsuttagen planeras och utförs så att de fysiskt bildar en stjärnstruktur. Preciserade krav på uppbyggnaden av generella nät i bostadsfastigheter finns i 5 i föreskriften (se kapitel 3) och krav på uppbyggnaden av centralantennät i 6 i föreskriften (se kapitel 4). I princip förutsätts att uppbyggnaden i lokalfastigheter och offentliga byggnader planeras och realiseras så att uppbyggnaden stödjer nätets användningsändamål och de kommande utbyggnads- och tillämpningsbehov som kan förutses. Detta innebär att kablingen i inomhusnäten i dessa fastigheter ska övervägas så att de i så hög grad som möjligt motsvarar behoven hos fastighetens användare. Lägg emellertid märke till att mer preciserade krav på uppbyggnaden av centralantennät i lokalfastigheter och offentliga fastigheter anges i 6 i föreskriften (se kapitel 4). Förutom vad som ovan anges bör man även observera att den strukturella helheten för inomhusnät i väsentlig grad ansluter till 25 i föreskriften (se kapitel 23) som bl.a. innehåller bestämmelser om dimensioneringen av kabelvägar. Tillämpning: fördelare, dvs. utrustningsutrymmen Husfördelare installeras i alla fastigheter (se kapitel ). Om det enligt planeringen anses vara nödvändigt installeras ett lämpligt antal underfördelare i en fastighet (se kapitel ). Om t.ex. en höghusfastighet består av flera olika byggnader installeras husfördelaren i den byggnad där anslutningen av teleföretagets allmänna nätverk utförs. I de övriga byggna-, FI-00181

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

MPS 38 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38

MPS 38 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38 15.2.2010 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 38 OM TEKNISKA EGENSKAPER HOS ABONNENTFÖRBINDELSER MED LEDARE AV METALL OCH NÄTVERKSUTRUSTNING SOM KOPPLATS TILL DEM MPS 38 Kommunikationsverket

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET Radioanläggningar som inte behöver tillstånd 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA OM

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service.

Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service. Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service. Att skapa ett genomtänkt hemmanätverk. Du hör det hela tiden, utvecklingen går

Läs mer

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57

MPS 57 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 23.1.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 57 OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONS- NÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR MPS 57 Kommunikationsverket MPS 57

Läs mer

1 kap. 4 LOU 2015-10-01. Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap.

1 kap. 4 LOU 2015-10-01. Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap. Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner 30 september 2015 Måste lagen om offentlig upphandling tillämpas för kommunala stadsnät? Om undantaget för telekommunikation i 1 kap. 4 LOU 1 kap. 4 LOU Lydelse: Denna

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 1/2015

Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I Dnr FIVA 2/01.00/2015 Utfärdade 16.3.2015 Gäller från 1.4.2015 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

4.4.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 58 OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER MPS 58

4.4.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 58 OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER MPS 58 4.4.2012 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 58 OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER MPS 58 Kommunikationsverket MPS 58 1 (46) INNEHÅLL 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Nu är din fiberanslutning klar att använda!

Nu är din fiberanslutning klar att använda! Nu är din fiberanslutning klar att använda! Hej! Nu när mediaomvandlaren är installerad hos dig kommer vi med startupphjälp från Agera IT. Startupphjälp med internet Varje medlem har möjlighet till fri

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer