Inskrivningshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inskrivningshandbok 20.6.2014"

Transkript

1 Inskrivningshandbok

2 Inskrivningshandbok I (XIV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET Vad avses med inskrivningsärende? Inskrivningsförfarandets rättskällor Inskrivningsmyndighet Handläggare av inskrivningsärenden Handläggarens behörighet Handläggarens jäv Inskrivningsansökan Allmänt Inskrivningsansökans innehåll Bifogade handlingar Underskrift av ansökan Ingivande av ansökan eller annan handling Ingivandesätt Särskilt om elektronisk ärendehantering i inskrivningsärenden Anhängiggörande av ansökan Ärendets anhängiggörande och registeranteckning När anses ansökan eller anmälan ha inkommit? Ärenden gällande samma fastighet och som inkommit på samma dag Anhängiggörande och registeranteckning av bristfällig ansökan Uppgifter som antecknas i registret vid anhängiggörande av inskrivningsansökan Ombud och fullmakt Myndighetens utredningsskyldighet Komplettering av ansökan, hörande och förande av ärendet till rättegång Komplettering av ansökan Fritt formulerad begäran om komplettering och formell kompletteringsuppmaning Kompletteringsuppmaning eller avslag Delgivning av kompletteringsuppmaning Elektronisk kompletteringsuppmaning och delgivning av den Ingivande av kompletteringar till inskrivningsmyndigheten Hörande av sökanden eller annan person När ska en tredje eller annan part höras i ärendet? Hörande genomfört av inskrivningsmyndigheten eller utredning från sökanden Förfarandet för genomförande av hörande Val av metod för genomförande av hörande Delgivning av begäran om utlåtande eller kallelse till annan än sökanden Delgivning av begäran om utlåtande eller kallelse till sökande eller dennes ombud Innehållet i begäran om utlåtande, tidsfrist för utlåtandet och följder om det inte tillställs Hur utlåtanden tillställs inskrivningsmyndigheten Kallelse till muntligt hörande, följder om kallelsen inte iakttas och behandling av ärendet vid muntligt hörande Kostnader för hörandet Påstående i inskrivningsärende och förande av ärendet till prövning i rättegång När leder påståendet till att anvisning ges?... 29

3 Inskrivningshandbok II (XIV) Exempel på rättspåståenden och faktapåståenden Sammanfattning av alternativen för avgörande av påståenden Förfarande när anvisningsbeslut ges Vilandeförklaring av ansökan Allmänt Behandling av ansökningar som lämnats vilande Avgörande av inskrivningsärenden och delgivning av beslut Allmänt Positivt avgörande och delgivning Positivt avgörande när någon part i ärendet motsätter sig ansökan Avslag eller avvisning av ansökan Återtagande av ansökan Akt Arkivering av handlingar och offentlighet Arkivering Offentlighet Registrets offentlighet Handlingarnas offentlighet Behandling av personuppgifter Uppgift om anhängig rättegång Lagfarts- och inteckningsregistret Uppgifter som antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret Registeranteckningens offentlighetsverkan Lagfarts- och inteckningsregistrets rättsliga verkan Fångstuppgifter Förordning om lagfarts- och inteckningsregistret Myndighetens egna rättelser av felaktiga registeranteckningar Rättelse av sakfel Rättelse av tekniska fel Förfarande vid rättelse av fel Sökande av ändring i inskrivningsärenden LAGFART Allmän lagfartsskyldighet Lagfartsskyldighet för gamla förvärv Lägenheter av krononatur Lagfartsanteckning på tjänstens vägnar Fastigheter som inte omfattas av lagfart Lagfartstid Huvudregel Familje- och arvsrättsliga förvärv Förvärv som grundar sig på myndighetsbeslut Försenad lagfartsansökan Vite Lagfartens rättsverkningar Lagfart har s.k. rättslig verkan Om lagfartsansökan inte vinner laga kraft... 59

4 Inskrivningshandbok III (XIV) Äganderätten överförs genom avtal Rättelse av formfel och rättelsens verkan Lagfart ger inskrivningslegitimitet Ansökan Ombud och fullmakter Undersökning av förvärvets laglighet Allmänt Åtkomsthandling Kravet på åtkomsthandling i original Åtkomsthandling och formkrav Utredning om fångesmannens äganderätt Utredning om överlåtarens rätt att förfoga över fastigheten Utredning om överlåtelsemottagarens rätt att förvärva fastigheten Ämbetsbevis och handelsregisterutdrag I Finland registrerade personer eller bolag I utlandet registrerade personer eller bolag Släktutredning Uppgifter om fastigheter Överlåtelseskatt Undersökning av förvärvet när det har internationell anknytning Allmänt Lagval och utredning av innehållet i främmande lag Typiska tillämpningssituationer Vilandeförklaring av lagfartsansökan Allmänt Grunder för vilandeförklaring Vilandeförklaring av villkorligt förvärv Villkorligt överlåtelseförvärv och vilandeförklaring Annat villkorligt förvärv och vilandeförklaring Rättshandling eller myndighetsbeslut utan rättskraft Förköpstiden har inte löpt ut Avsaknad av samtycke eller beslut som vilandeförklaringsgrund Fastighet förvärvad för ett under bildning varande bolags räkning Utmätning eller säkringsåtgärd mot fastighet Anvisning om att väcka talan som vilandeförklaringsgrund Beviljad kungörelse som vilandeförklaringsgrund Anhängig tvist om ägandet Kungörelselagfart Avskrift av åtkomsthandling som kungörelsegrund Tio års ägarbesittning som kungörelsegrund Beviljande av kungörelse när åtkomsthandlingen innehåller formfel Förfarande vid beviljande av kungörelse för erhållande av lagfart Avslag på lagfartsansökan Överlåtelseförvärv och s.k. övriga förvärv av fastigheter Formkrav på köp, byte och gåva samt annat överlåtelseförvärv Krav på köpvittne... 88

5 Inskrivningshandbok IV (XIV) Minimivillkor i bestyrkta överlåtelsehandlingar Överlåtelseavsikten Vilken fastighet överlåtelsen gäller Parter i överlåtelsen Köpeskilling och annat vederlag Offentliga köpvittnen Tillämpade lagvalsregel på formkrav Konsekvenser av formfel i överlåtelsehandlingen Upplösande och uppskjutande villkor Ogiltiga villkor Fullmakt för överlåtelse Ändring av överlåtelsehandlingen i efterhand och hävning av överlåtelsen genom Ändring av överlåtelsehandlingen Hävning av överlåtelsen genom avtal Frågor som uppkommer vid samägande Samägande är samägande i vissa andelar Förfogande över kvotdel och samägd fastighet Upplösning av samägandeförhållande Försäljningssätt enligt utsökningsbalken Outbrutet område som lagfartsobjekt Allmänt Felaktig beteckning för outbrutet område Överlåtelse av tillskottsområde Kedjor av outbrutna områden Outbrutet område och moderfastighet till samma ägare Outbrutet område utan lagfart till moderfastighetens ägare Outbrutet område med lagfart till moderfastighetens ägare, som avser fortsätta styckningen Outbrutet område med lagfart till moderfastighetens ägare, som inte vill fortsätta styckningen Outbrutet område utan gravationer Gravationer på outbrutet område Upplösning av villkorlig överlåtelse av outbrutet område Styckning i eget namn Kvotdel av outbrutet område som överlåtits till någon annan Outbrutet område som överlåtits till delägare och utomstående Partiella skiftesavtal Dubbelöverlåtelse vid förvärv av outbrutet område Allmänt Identifiering av dubbelöverlåtelse Kollisionslösningsreglernas inverkan i olika situationer under inskrivningsförfarandet Makens eller den avlidne makens arvingars samtycke Tillämplig lag Överlåtelser Tiden fr.o.m Samtycke under äktenskapet

6 Inskrivningshandbok V (XIV) Lagvalsregler som tillämpas på behov av samtycke Samtycke och äktenskapsskillnad Samtycke efter att maken avlidit Tidigare lagstiftning Samtycke under äktenskapet Samtycke efter att avvittringsgrund uppstått Samtyckets form och originalkrav Kontroll av samtycke Ingivande av samtycke och interimsåtgärder Kompletteringsuppmaning Vilandeförklaring av ansökan Hörande av maken Lagfart utan makens samtycke Avslag på lagfartsansökan och konsekvenser av felaktigt beviljad lagfart Registrerat partnerskap Fastighetsförsäljningar av boutrednings- och skiftesman Förmyndarrättsliga tillstånd Rättshandlingsförmåga, intressebevakning och intressebevakare Intressebevakningsfullmakt Intressebevakares och fullmäktiges jäv Intressebevakarens jäv Förordnad intressebevakares jäv Om huvudmannens ställning Gåvoförbud Magistratens tillstånd Behov av tillstånd för intressebevakares del Behov av tillstånd för fullmäktiges del Förfarande hos inskrivningsmyndigheten Lagvalsregler vid undersökning av rättshandlingsförmåga Kommunens förköpsrätt Situationer där kommunen har förköpsrätt Situationer då kommunen inte har förköpsrätt Förköpsförfarandet Förköpslagens inverkan på beviljandet av lagfart Utlänningar och lagfart Arvsrätt och lagfart - allmänt Dödsbodelägare och dödsboets förvaltning Lagfart i oskiftat dödsbo Arvsavsägelse Avsägelse som sker när arvlåtaren lever Avsägelse som sker efter arvlåtarens död Överlåtelse av arvsandel Överlåtelsens form Dödsboandelar i samma händer Dödsboandelar i flera händer

7 Inskrivningshandbok VI (XIV) Lagfart grundad på arv och arvskifte Allmänna motiveringar Om den avlidnes och dödsboets borgenärers ställning Behovet av bouppteckning Handlingar som behövs vid lagfart Lagvalsregler vid arvsförvärv Lagfart på grundval av avvittring och avskiljande av egendom Lagvalsregler som tillämpas på avvittring Testamente och lagfart Om terminologin Om behörighet att uppgöra testamente Om testamentets form Lagfart på grundval av testamente Skydd för laglottsarvinge Laglottsanspråk har framställts Ingen uppgift om framställande av laglottsanspråk Skydd för legatarie Lagfart på fastighetslegat Beaktande av giftorätt vid lagfart på testamentsförvärv Handlingar som (åtminstone) behövs då lagfart söks Lagvalsregler vid testamentsförvärv Sammanslutningars förvärv - allmänna utgångspunkter Aktiebolag som fastighetens överlåtare eller förvärvare Beslutanderätt eller behörighet Rätt att företräda bolaget externt, dvs. behörighet Utredning som krävs vid lagfart Bostadsaktiebolag som överlåtare eller förvärvare av fastighet Köp av fastighet för ett under bildning varande aktiebolags eller bostadsaktiebolags räkning Köp av fastighet för någon annan under bildning varande sammanslutnings räkning Fusion mellan aktiebolag Delning av aktiebolag Ändring av bolagsform Apport Upplösning av aktiebolag Andelslag som överlåtare eller förvärvare av fastighet Öppet bolag och kommanditbolag som köpare eller säljare av fastighet Internationella sammanslutningsförvärv Förening som överlåtare eller förvärvare av fastighet Kommun som fastighetens överlåtare eller förvärvare Samkommun som överlåtare eller förvärvare av fastighet Överlåtelse av statens mark Överlåtelse och förvärv av fast egendom i kyrka eller församling Bank som fastighetens överlåtare eller förvärvare Hur kvarstad eller utmätning påverkar beviljande av lagfart Företagssanering och lagfart Privatpersoners skuldsanering och lagfart Konkurs och lagfart Samfällda områden, andelar i samfällda områden och samfällda skogar

8 Inskrivningshandbok VII (XIV) Arten av samfällt område och oduglighet för lagfart Utövande av beslutanderätt Konstituerat / icke konstituerat delägarlag Överlåtelse av andel i samfällt område Särdrag vid överlåtelse av andel i samfälld skog Överlåtelsebegränsning Förköpsrätt Inteckning och inskrivning av särskild rättighet i samfällt område eller i andel i samfällt område Tillandning Fristående tillandningar Samfälld och enskild tillandning Ägobyten ÖVERLÅTELSESKATT Lagen om överlåtelseskatt Skatteobjekt och skattskyldig Skattens belopp Vederlagets värde Gängse värde Vederlagets fördelning mellan fast och lös egendom Elanslutning Kommunaltekniska ersättningar Fastighetsskatt Gårdsstödsrättigheter Byte Helt eller delvis vederlagsfria förvärv Arv- och testamentsförvärv Laglott Överlåtelse av dödsboandel Avvittring Avskiljande Gåva Upplösning av samägandeförhållande Arrende- och nyttjanderätt Byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet Bolagsrättsliga förvärv samt privatuttag, annan utdelning av medel eller upplösning av samägandeförhållande Kapitalinvestering eller apport Privatuttag eller upplösning av samfund Överlåtelse av rätt att bilda bolag Ändring av bolagsform, fusion och delning Befriade från skatt Sammanslutningar som är befriade från skatt Offentliga sammanslutningars anskaffningar Internationella avtal som är bindande för Finland Vissa tillståndspliktiga överlåtelser Vissa byten av fastighet

9 Inskrivningshandbok VIII (XIV) Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen Skattefrihet för första bostad Grunder för skattefrihet för köpare av första bostad Tillträde som användare Åldersgräns Tidigare ägande Flera förvärvare Fastighet förvärvad både som bostad och för annat bruk Arealbegränsning Skattemyndighetens utlåtande och sökandens försäkran gällande tidigare ägande Tidpunkt för betalning av skatt Ansökningstidens början för lagfart eller inskrivning Hävning av överlåtelse genom avtal Avvikelser i ansökningstiden för lagfart eller inskrivning Skatteförvaltningens utlåtande Fastställande av skatt Kompletteringsuppmaning Förhandsavgörande Minimibelopp Betalningssätt Dröjsmålsförhöjning Dröjsmålsförhöjning på grund av underlåtelse att söka lagfart eller inskrivning Dröjsmålsförhöjning då flera fastigheter köps på samma överlåtelsehandling Ansvar för tidigare överlåtelser Preskribering av skatt Abstrakt / konkret skatteskuld Preskribering av stämpelskatt Uppskov och debitering av skatt Betalning av skatt utan grund och besvär Införande och övergångsbestämmelser INSKRIVNING AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER Allmänt Särskilda rättigheter som inte är inskrivningsbara Inskrivningsförfarande Sökande Handlingar Ansökan Inskrivningsobjekt Allmänt Kvotdel Delägare som nyttjanderättsinnehavare Nyttjanderätt som objekt Registrering av korrekt fastighet Försäljning av ett outbrutet område av objektet Samtycke Ägarens samtycke

10 Inskrivningshandbok IX (XIV) En ny ägares samtycke Giltighetstid Typiska giltighetstider Fortlöpande efter en bestämd tid Livstid Giltighetstiden börjar först i framtiden Förmåner som inskrivs Arrenderätt och annan nyttjanderätt Arrende Uthyrning av lägenhet Vederlagsfria nyttjanderätter Begränsade nyttjanderätter Arrendeområde Fastställande av området Arrendeområde på flera fastigheter Tomtlega Annan lega av bostadsområde Lega av bebyggd brukningsdel eller jord för lantbruk Annan jordlega Inskrivningsskyldighet Allmänt Anläggningsbeteckning Avtal som gäller tills vidare Överförbarhet Icke överförbar arrende- eller nyttjanderätt Uthyrning i andra hand Byggrätt och definition av byggnad och anläggning Arrendegivaren säljer byggnaderna till arrendetagaren Arrendetagaren har sedan gammalt byggnader på arrendeområdet Delägande av byggnad Inskrivning av lägenhet under jord Om begränsning av befogenheter i nyttjanderätt Allmänt Äktenskap Omyndiga Dödsbo Skuldsanering för privatpersoner Konkursbo Bolag och föreningar Staten Församling Sytning Skogsavverkningsrätt Lösgörningsrätt Avtal om delning av fastighetens besittning (JB 14:3) Allmänt Delad besittning av en byggnad Besittningsdelning grundad på tid

11 Inskrivningshandbok X (XIV) Sökande Om formen för avtalet om besittningsdelning Avtalets giltighetstid Reglering av inteckningar och samtycke Inskrivningssätt Inskrivningens inverkan på objekt för inteckning eller särskild rättighet Köp av outbrutet område I arrendeavtal intaget förbud att sluta avtal om besittningsdelning Villkor om delägares förköpsrätt i avtal om besittningsdelning Flera fastigheter som objekt för besittningsdelning Flera avtal om besittningsdelning för samma objekt Inskrivning av ändring av avtal om besittningsdelning och avförande av inskrivning Byggfirma / seriella avtal om besittningsdelning Överlåtelse av kvotdelar mellan parter i besittningsdelning Möjliga inskrivningar i näringsverksamhet enligt JB 14:4 och Allmänt Inskrivning av rätt till en byggnad eller anläggning (JB 14:4) Inskrivning av rätt för byggare och maskin-/anläggningsleverantör Inskrivning av föremål som tillhör nyttjanderätten Ägarens samtycke till JB 14:4-inskrivningar Fastställande av beståndsdelar och tillbehör Betydelsen av att särskilda rättigheter inskrivs Oinskrivna rättigheters bestånd Rättsverkningarna av att särskilda rättigheter inskrivs (JB 14:7) Företräde (JB 14:8) Vilandeförklaring av inskrivningsansökan (JB 14:11) Vilandeförklaring när rättighetsupplåtaren inte har lagfart på fastigheten Vilandeförklaring när upplåtelsen av rättigheten är villkorlig på grund av avtal eller någon annan rättshandling eller inte har vunnit laga kraft Vilandeförklaring när samtycke eller beslut av någon annan person, en sammanslutnings behöriga organ, en domstol eller någon annan myndighet behövs för upplåtelse av en rättighet Vilandeförklaring när det före upplåtelsen av rättigheten har gjorts en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om utmätning eller någon säkringsåtgärd som gäller fastigheten Vilandeförklaring när inskrivningsmyndigheten har gett anvisning om att föra en tvist om en särskild rättighet till prövning i en rättegång eller det finns en anhängig tvist om en särskild rättighets giltighet eller om äganderätten till en fastighet Avslag på inskrivningsansökan (JB 14:12) Icke inskrivningsbar rättighet Handling saknas eller är bristfällig Rättighetsupplåtarens äganderätt till objektet/nyttjanderätten har inte utretts Avsaknad av behövligt samtycke eller beslut Konkurs JB 14:4 eller 14:5-ansökan Ägarbyte Andra orsaker till avslag Inskrivning av att rättigheter ändrats, överförts och upphört (JB 14:13 16)

12 Inskrivningshandbok XI (XIV) Allmänt Överföring av arrende-/nyttjanderätt Utredning som ska företes Överföraren förbehåller sig äganderätten till byggnader Tidigare överföringar har inte inskrivits Överlåtelse av en kvotdel av nyttjanderätt Separat överföring av bestämt område Förlängning och fortsättning av nyttjanderätt Begrepp, tid för framläggande av en utredning och dess betydelse, anläggningsbeteckning Ändring av villkor Den förre rättsinnehavaren Förlängningsobjekt Om inskrivning av ändring av avtal Diagram Diagram Diagram Diagram Avförande av inskrivning av särskild rättighet Förening av nyttjanderätt och äganderätt INTECKNING Allmänt Inteckningsförfarande Inteckningsansökan Begäran om fastställande av inteckning Sökanden och sökandens identifieringsuppgifter Lagfart som förutsättning Förvärvsuppgifter Rekommenderat förfarande Villkorligt förvärv Efterföljande överlåtelser och återtagande av ansökan Kvotdelsägare Sökande vid inteckning i nyttjanderätt Sökandens kontaktuppgifter Inteckningsobjekt Lagfart och inskrivning som förutsättning Objektbeteckningens giltighet Storlek på sökt inteckning Begäran om inbördes företrädesordning för flera inteckningar Förordnanden om att pantbrev ska tillställas Samtycke till inteckning Dödsbo Intressebevakare Rekommenderat förfarande Makar Aktiebolag Bostadsaktiebolag

13 Inskrivningshandbok XII (XIV) Öppet bolag och kommanditbolag Andelslag Förening Gemensamt kvotägd fastighet Villkorligt förvärv Under bildning varande sammanslutning Bilagor till inteckningsansökan Inteckningsavgörande Inteckningens bestånd Inteckningens företräde Pantbrev Vilandeförklaring av inteckningsansökan Avslag på inteckningsansökan Förutsättningar som gäller inteckningsobjektet Hela fastigheten som objekt Kvotdel av fastighet som objekt Avtal om besittningsdelning Outbrutet område av fastighet som objekt I JB 19:1 åsyftad nyttjanderätt som inteckningsobjekt Individualisering av anläggningar Byggnader och anläggningar vid anläggningsteckning Arrendetid Om inteckningsbarhet och hinder mot inteckning Objekt som inte är inteckningsbara därför att lagfartsmöjlighet saknas Strömfallslägenhet Lagfartsmöjlighet eller -skyldighet, men inte inteckningsmöjlighet när objektet är en Nyttjanderätt till vattenkraft Gemensam inteckning Om begreppet gemensam inteckning Om förutsättningarna för gemensam inteckning Närmare om förutsättningarna enligt JB 16: Ändring av inteckning Ändring av företrädesordning (JB 18:1) Utvidgning av inteckning (JB 18:2) Sammanslagning av inteckningar (JB 18:3) Delning av inteckning (JB 18:4) Dödande av inteckning (JB 18:5) Upplösning av gemensam inteckning (JB 18:6) Upplösning av gemensam inteckning, samma ägare Upplösning av gemensam inteckning, olika ägare Olika ägare, ingen realiseringsordning eller första fastighet i realiseringsordning Upplösning av gemensam inteckning i styckningsfastigheter eller outbrutna områden, olika ägare Förfarandet vid ändring av en inteckning (JB 18:7)

14 Inskrivningshandbok XIII (XIV) Ändring av inteckning på grundval av myndighets anmälan (22 förordningen om lagfarts- och inteckningsregister) Ändring av inteckning på anmälan av fastighetsregisterföraren Byte och dödande av pantbrev (JB 18:8) Gravationsbevis ANMÄRKNINGSUPPGIFTER Allmänt Utmätning Bestämmelser om utmätning Anteckning om utmätning Förfarande hos inskrivningsmyndigheten Försäljningssätt för utmätt egendom Förfogandeförbud i sammanslutning (UB 4:38) Utmätning av boandelar och förfogandeförbud i dödsbo (UB 4:77 och 78) Försäljning av beståndsdelar och tillbehör (UB 5:13) Auktion (UB 5:1) Försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg (UB 5:76) Annan försäljning under hand Meddelanden och inteckningar vid auktion och försäljning under hand (UB 5:87) Utmätning genom dom Gäldenären har inte lagfart Utmätning av arrenderätt Oinskrivna särskilda rättigheter Utmätning av outbrutet område utan beteckning Utmätning vid skuldsanering för privatperson Säkringsåtgärd Skingringsförbud på grund av brott Konkurs Betydelse av anteckning om utmätning, säkringsåtgärd och konkurs Företagssanering Rådighetsbegränsning (JB 12:5) Tillämpningsområde Tidpunkt då anteckning görs Rådighetsbegränsning som avser arrende- eller nyttjanderätt Rådighetsbegränsning eller särskild rättighet Efterlevande makes besittningsrätt och testamentstagares nyttjanderätt (ÄB 3:1a och JB 12:6) Villkor i JB 2:11.2 om obebyggd fastighet eller maximipris Annan testamentsgrundad rådighetsbegränsning än nyttjanderätt Avförande av anteckning om rådighetsbegränsning Begränsningar på grund av lån Nyttjande av förköpsrätt Inlösningstillstånd Lagstadgad panträtt Tillämpningsområde Förutsättningar för inskrivning Inskrivningens giltighetstid och företräde Omständigheter som kontrolleras Hur inskrivningar avförs och hänförs Anhängiggörande av ärenden som avser rättelse eller ändringssökande

15 Inskrivningshandbok XIV (XIV) Rättelseärende Anhängiggörande av ärenden som avser ändringssökande Tvistemål om ägande eller inskrivning Överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet och anteckningar om ägare och besittande myndighet för fastigheter som inte omfattas av lagfart Överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet Förvärv av fastighetsförmögenhet till staten Undersökning i inskrivningsförfarandet Betydelsen av anteckningen om besittarämbetsverk som utredning i rättshandlingar Anteckningar om ägare till fastigheter utanför lagfartssystemet samt besittarämbetsverk Besittaranteckning för naturskyddsområde Andra anteckningar Utvecklingskostnadsersättning Anteckning om vite Begravningslagen Anteckningar om fastighetsbildning Allmänt Styckning Registrering av arrenderätt och andra särskilda rättigheter vid rätt objekt Sammanslagning av fastigheter Meddelande om domstolsbeslut till inskrivningsmyndigheten Stomfastighet Överföring för arkivering (JB 7:6) Anteckningar om ansvarsfördelning Anteckningar om fastighetsdomares samtycken Reglering av legoområden Begränsningar enligt lagen om förbättring av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden Begränsningar enligt markanvändningslagen BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE Bestämmelser om jordabalkens ikraftträdande Nya JB:s ikraftträdande Överlåtelser enligt gamla lagen Inskrivning av bestånd för ett outbrutet områdes avskiljningsrätt och beståndsinteckning Samtycke av stomfastighetens nya ägare Urminnes hävd Jord av krononatur, fast besittningsrätt Inteckningar Tillstånd av myndigheter eller samtycke av annan Bestämmelser om införande av den nya lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden Allmänt Anhängiga ärenden Gemensam inteckning av fastigheter som tillhör samma ägare

16 Inskrivningshandbok 1 (349) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET 1.1. Vad avses med inskrivningsärende? Med inskrivningsärende avses inskrivning av äganderätt till fastighet, dvs. "lagfart, inskrivning av särskilda rättigheter samt inteckning" (JB 5:1,1). Inskrivning är en allmän term för ett förfarande genom vilket ett ägarbyte eller en särskild rättighet i en fastighet införs i lagfarts- och inteckningsregistret. Med lagfart avses inskrivning av äganderätten till en fastighet. Bestämmelserna om lagfart tillämpas även på inskrivning av förvärv som avser kvotdelar och outbrutna områden av fastigheter, flera fastigheters samfällda områden eller outbrutna områden och andelar av samfällda områden. Syftet med inteckning är att fastigheten ska kunna användas som säkerhet för lån. Som bevis på inteckning utfärdas ett pantbrev, som ägaren överlämnar till borgenären då fastigheten pantsätts. Panträttsinnehavaren har rätt att få betalt för sin fordran genom fastighetens värde upp till pantbrevets belopp. Inteckningens företräde påverkar fördelningen av köpeskillingen vid tvångsrealisering av fastigheten. Genom inskrivning av en särskild rättighet tryggar man att rättigheten består i förhållande till senare ägare av fastigheten och fastställer dess företräde i förhållande till andra särskilda rättigheter och fastighetsägarens borgenärer. Eftersom hemliga panträtter som uppstått under den gamla JB:n inte längre får hänföra sig till fastigheten ska de på olika lagar grundade förmåns- och panträtterna i egenskap av lagstadgade panträtter införas i lagfarts- och inteckningsregistret för att vara bindande. Över inskrivningsansökningar och avgöranden på basis av dessa förs ett lagfarts- och inteckningsregister i enlighet med JB 5:1,2. Förutom lagfart, särskilda rättigheter och inteckningar görs också anteckningar om andra rättigheter och gravationer som hänför sig till fastigheter i lagfarts- och inteckningsregistret. Då talar man om s.k. påminnelseärenden Inskrivningsförfarandets rättskällor Inskrivningsförfarandet utgör lagreglerad beslutsverksamhet. Förfarandet kan uppdelas i en formell del (de egentliga förfarandereglerna) och en materiell del, som gäller förutsättningarna för inskrivningsbeslutet. Som rättsligt reglerad verksamhet styrs de som gör avgörandena av de sedvanliga rättskällorna och principerna för användningen av dem både vad gäller förfarandet och förutsättningarna för inskrivningsbeslutet. Med förfaranderegler avses här t.ex. hur inskrivningsansökan ska utformas, hur inskrivningsärendet anhängiggörs, förfarandena för komplettering och hörande i inskrivningsärenden, förfarandet när en anvisning för separat rättegång ges i ärendet, förfarandet för vilandeförklaring, inskrivningsbeslutets form och skyldigheten att motivera avslag, förfarandet vid sökande av ändring och rättelseförfarandet. Till förfarandereglerna hör också

17 Inskrivningshandbok 2 (349) bestämmelserna om vem som har rätt att behandla och avgöra inskrivningsärenden och vilken myndighet som är behörig i inskrivningsärenden. De egentliga förfarandereglerna som gäller inskrivning finns i jordabalken (540/1995, JB). Där har man strävat efter att reglera inskrivningsförfarandet så uttömmande som möjligt med hänsyn till dess särdrag. Om inget annat bestäms i jordabalken ska förvaltningslagens (434/2003, FL) bestämmelser om förvaltningsförfarandet iakttas vid förfarandet. Med den materiella delen, som gäller förutsättningarna för inskrivningsbeslutet, avses de grunder på vilka man enligt lagen får inskriva ett förvärv eller en särskild rättighet eller fastställa en inteckning. Även i dessa delar innehåller jordabalken egna bestämmelser. Jordabalken utgår från att endast lagliga och giltiga rättigheter får inskrivas. Förutsättningarna för inskrivningen avgörs emellertid i stor utsträckning enligt de särskilda materiella reglerna beroende på vilket slags rättsförhållande som ska inskrivas. Förfarandereglerna och de materiella reglerna som gäller förutsättningarna för inskrivningen skiljer sig med avseende på giltighetstiden. När det gäller förfarandereglerna iakttas alltid de regler som gäller vid tiden för behandlingen. Däremot bedöms rättighetens laglighet och giltighet alltid på grundval av bestämmelserna som gällde när rättigheten uppstod eller uppläts (t.ex. avgör förvärvstidpunkten vilken lag som ska tillämpas vid bedömningen av förvärvets laglighet). Rättighetens giltighet behöver kanske också bedömas på grundval av någon annan lag än finsk lag. I ärenden med s.k. internationell anknytning avgör de i Finland gällande lagvalsreglerna vilken lag som ska tillämpas. Inskrivningsmyndighetens skyldighet att tilllämpa lagen i ett främmande land och lagvalsreglerna inom internationell civilrätt behandlas mer detaljerat nedan bl.a. i avsnittet om lagfart. Denna inskrivningshandbok strävar efter att främja lagenligheten och enhetligheten i inskrivningsverksamheten. Handboken är dock ingen egentlig rättskälla och dess rekommendationer om förfaranden och tolkningar utgör inte bindande rättsnormer. Rättsliga tolkningsfrågor vid inskrivningen avgörs alltid skriftligt av inskrivningsmyndigheten på grundval av dess egen rättsliga prövning. Handbokens syfte är att stöda denna verksamhet genom att ge en systematisk beskrivning av typiska problem vid inskrivning, berätta om vedertagna svar på olika frågor i inskrivningspraxisen och även redovisa uppfattningar om gällande rätt i de förevarande fallen Inskrivningsmyndighet Enligt JB 5:2 ( /922) är inskrivningsmyndigheten Lantmäteriverket. Enligt lagrummets tidigare bestämmelse som var i kraft till var inskrivningsmyndigheten den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten fanns Handläggare av inskrivningsärenden Handläggarens behörighet Allmän behörighet för behandling och avgörande av inskrivningsärenden har en inskrivningsjurist som är anställd i tjänsteförhållande vid Lantmäteriverket (JB 5:2,2). Förutom

18 Inskrivningshandbok 3 (349) beslutsverksamheten sörjer inskrivningsjuristen för inskrivningsverksamhetens lagenlighet och handleder och utbildar andra personer som deltar i behandlingen av inskrivningsärenden. Inskrivningsärenden behandlas och avgörs även av sådana tjänstemän vid Lantmäteriverket som chefen för produktionsenheten förordnat till uppgiften (inskrivningssekreterare). Förutsättningen för detta är att den berörda tjänstemannen har tillräcklig kunskap för skötsel av inskrivningsuppgifter (10.2 Lag om lantmäteriverket). I praktiken kräver detta tillräcklig utbildning och erfarenhet. Inskrivningssekreteraren får inte avgöra inskrivningsärendet om det är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra (JB 5:2,2). Då ska det överlämnas till inskrivningsjuristen för avgörande. Inskrivningssekreteraren har rätt och skyldighet att överlämna ett sådant ärende till inskrivningsjuristen för avgörande. Inskrivningsjuristen kan också på eget initiativ besluta att överta ett visst ärende från inskrivningssekreteraren på grund av dess svårighet. Inskrivningsjuristen ska också övervaka iakttagandet av delegeringsreglerna, varvid han kan ha skyldighet att överta ett inskrivningsärende från inskrivningssekreteraren om det är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra. Det finns situationer då inskrivningsärendet i princip redan från början bör överlämnas till inskrivningsjuristen för avgörande. Exempelvis om beslutet gäller avslag på ansökan, godkännande av ansökan trots att någon annan part motsätter sig detta och anvisning om att en tvist ska föras till prövning i en separat rättegång bör ärendet överlämnas till inskrivningsjuristen för behandling och avgörande. Även ärenden som gäller kungörelselagfart bör i regel avgöras av en inskrivningsjurist. Även när det gäller olika grunder för ansökan förekommer ärenden som är allmänt svåra och dessa hör således i regel till dem som bör avgöras av en inskrivningsjurist. Nedan i denna handbok görs ställningstaganden från fall till fall om när det är tillrådligt att olika ärendekategorier överlämnas till inskrivningsjuristen Handläggarens jäv På inskrivningsjuristens eller inskrivningssekreterares jäv tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om jäv (JB 6:14 och FL). En jävig tjänsteman får inte på något sätt delta i behandlingen av ärendet. Förbudet gäller inte enbart avgörandet utan även annan behandling, t.ex. rådgivning. Tjänstemannen ska på eget initiativ beakta eventuellt jäv. Jävsgrunderna anges i 28 förvaltningslagen. Enligt dem är tjänsteman jävig 1) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är part, 2) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne biträder eller företräder en part eller den för vilken avgörandet i ärendet kan medföra synnerlig nytta eller skada, 3) om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för tjänstemannen eller för en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne,

19 Inskrivningshandbok 4 (349) 4) om tjänstemannen står i anställningsförhållande eller i sådant uppdragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till en part eller till någon för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada, 5) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller sådant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada, 6) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne hör till direktionen för något annat därmed jämförbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det är fråga om ett ärende som sammanhänger med styrningen eller övervakningen av ämbetsverket eller inrättningen, eller 7) om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras. Enligt 28 2 mom. i förvaltningslagen avses med närstående: 1) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar, 2) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar, 3) tjänstemannens makes barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också dessa personers makar och tjänstemannens makes syskonbarn. Som närstående anses också motsvarande halvsläkting. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap Inskrivningsansökan Allmänt Inskrivning begärs genom ansökan. Enligt JB 6:1,2 ska inskrivning i regel sökas skriftligen och ansökan undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan. Skriftlig ansökan krävs när ansökan sänds med posten eller genom bud. Sökanden eller dennes ombud får dock framföra sin ansökan muntligen på lantmäteribyråns verksamhetsställe om ärendet klart framgår av de handlingar som företes och ligger till grund för ansökan. Vissa av de ärendekategorier som behandlas nedan är dock sådana att muntlig ansökan aldrig duger.

20 Inskrivningshandbok 5 (349) Även vid muntlig ansökan ska sökanden uppge det som enligt JB 6:1,1 ska framgå av inskrivningsansökan. I praktiken innebär detta att den som tar emot ansökan alltid ska anteckna bl.a. sökandens namn, hemort, personbeteckning eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter. För att undvika oklarheter är det tillrådligt att även sökande som sköter ärendet via personligt besök på verksamhetsstället ombeds att fylla i en ansökningsblankett. Skriftlig ansökan krävs alltid i följande fall: - inteckning (JB 16:4) - ändring av inteckning (JB 18:7) - inteckning i anläggning (JB 19:3) - ändring av inteckning i anläggning (JB 19:3) I övriga ärenden ska en skriftlig ansökan företes om den sökta åtgärden inte klart framgår av handlingarna utan en skriftlig ansökan. Således ska en skriftlig ansökan vid behov företes i ärenden som gäller: - inskrivning av särskild rättighet - inskrivning av ändring av särskild rättighet - avförande av särskild rättighet - lagfart Ansökan kan även tillställas som ett elektroniskt meddelande på det sätt som beskrivs närmare nedan Inskrivningsansökans innehåll Enligt JB 6:1,1 ska följande framgå av inskrivningsansökan: - vilken fastighet eller annat inskrivningsobjekt ansökan gäller - sökandens yrkanden eller den åtgärd som begärs - sökandens identifieringsuppgifter samt - sökandens kontaktuppgifter I många inskrivningsärenden behöver ansökan inte uttryckligen motiveras eftersom ärendet framgår tillräckligt väl av den bifogade handlingen som ligger till grund för inskrivningen. Det är tillrådligt att Lantmäteriverkets färdigutformade ansökningsblanketter används vid inskrivningen, men det bör understrykas att ansökan även kan formuleras fritt (se även RP 120/1994 rd s. 71). I omfattande och svåra ärenden förekommer i praktiken mycket utförliga ansökningar som formulerats fritt av sökanden själv. Fastigheten individualiseras genom att fastighetsbeteckningen eller fastighetens namn och registernummer samt namnet på kommunen eller byn där fastigheten finns (stad, stadsdel, kvarter och tomt i fråga om tomter) anges i ansökan. När den begärda inskrivningen gäller en inskriven nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet bör objektet individualiseras genom en s.k. anläggningsbeteckning. Sökanden som är fysiska personer individualiseras med fullständigt namn och personbeteckning. Juridiska personer individualiseras med företags- och organisationsnummer. I inskrivningsärenden används företags- och organisationsnumret i stället för handelsregisternummer eller affärs- och samfundssignum. På företags- och organisationsnumret

21 Inskrivningshandbok 6 (349) tillämpas i enlighet med 21 företags- och organisationsdatalagen det som annanstans i lagstiftningen bestäms om affärs- och samfundssignum samt handels- eller stiftelseregisternummer. Personer som förutom finsk personbeteckning har en utländsk personbeteckning eller motsvarande beteckning individualiseras dock med den finska beteckningen. Individualiseringen kan med beaktande av JB 6:1,1 punkt 3 även ske på annat sätt. Utländska fysiska personer som saknar finsk beteckning individualiseras med namn och födelsedatum. Därtill ska personens hemland uppges. Även en i hemlandet eventuellt utfärdad personbeteckning bör uppges. Utländska juridiska personer som saknar finsk beteckning individualiseras genom att namn och hemland uppges. En juridisk person är utländsk om denne är registrerad någon annanstans än i Finland. I ansökan bör även den beteckning som utfärdats av en utländsk registermyndighet uppges. I ansökan ska även uppges sökandens, dennes lagliga företrädes eller ombuds telefonnummer samt den postadress dit meddelanden i ärendet kan skickas. När telefonnumret uppges finns det skäl att påminna om att inskrivningsmyndigheten bör kunna nå sökanden via numret på tjänstetid. Det som bestämmelserna nämner om meddelanden i ärendet torde kunna tolkas vidsträckt så att detta avser bl.a. de expeditioner, separata beslut, kompletteringsuppmaningar och begäran om utlåtanden som ges i ärendet. Delgivning av dessa meddelanden i inskrivningsärenden behandlas nedan i berörda avsnitt. Om sökanden eller ombudet har tillgång till en e-postadress är det tillrådligt att även denna anges i ansökan. Med undantag för inteckningsärenden ska ansökan och innehållet i den hållas klart åtskilda från den rätt som begärs inskriven genom ansökan. En ansökan kan naturligtvis inte ensidigt ändra ett rättsläge som framgår av den handling (avtal) som ligger till grund för rättigheten. I inskrivningspraxisen har man även i övrigt varit avvisande mot att någon genom ansökan kan ändra innehållet i den rätt som ska inskrivas. Detta gäller även fall där alla parter i rättsförhållandet har undertecknat ansökan. Exempelvis flera köpares ägarandelar i en fastighet grundade på ett köpebrev kan inte ändras endast genom en lagfartsansökan utan ändringen kräver alltid en handling som uppfyller formkraven i JB 2:1 och har bevittnats av ett köpvittne Bifogade handlingar Till ansökan ska fogas behövliga handlingar som ligger till grund för inskrivningen (JB 6:1,2). Jordabalken har separata bestämmelser om när de bifogade handlingarna ska företes i original. Originalkravet gäller särskilt åtkomsthandlingar vid lagfartsansökan och avtal eller andra handlingar som gäller grundande eller överföring av särskilda rättigheter. Det centrala är vilka handlingar som vid var tid ska anses utgöra en del av åtkomsthandlingen eller avtalet om grundande av rätten. Dessa frågor behandlas närmare nedan i huvudavsnitten om lagfart och inskrivning av särskilda rättigheter. Om inget annat stadgas i jordabalken eller annanstans i lagstiftningen kan övriga bifogade handlingar vara avskrifter. Krav på bestyrkta avskrifter torde inte kunna ställas utan stöd i lagstiftningen. Krav på en bestyrkt avskrift kan åtminstone inte ställas då samma handling också bifogats ansökan i original (som returneras till sökanden när behandlingen av ärendet slutförts).

Inskrivningshandbok 4.2.2014

Inskrivningshandbok 4.2.2014 Inskrivningshandbok Inskrivningshandbok I (XV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET... 1 1.1. Vad avses med inskrivningsärende?... 1 1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor... 1 1.3. Behörig inskrivningsmyndighet...

Läs mer

Jordabalken. Lagförslagen

Jordabalken. Lagförslagen Lagförslagen 1. Jordabalken I enlighet med riksdagens beslut ändras i jordabalken av den 12 april 1995 (540/1995) 4 kap. 4 2 och 3 mom., rubriken för II avd. och 5 kap., 7 kap. 1 2 mom. och 2 2 mom., 15

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 23.6.2014 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende En riktig registrering en säker investering Ansökan i inskrivningsärende Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi 1 Juridiska råd på webbsidorna Utöver alla andra svårigheter har katastrofen i Sydostasien orsakat de berörda även juridiska problem. På dessa webbsidor ger justitieministeriet information om var man kan

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2009 Ö 1089-08 KLAGANDE TS Ombud: Jur.kand. EW SAKEN Inteckning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer