Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde"

Transkript

1 Kolster Info Nr December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt företag i tid Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år

2 Patent Om patenteringspraxis i USA: Pre-Appeal Brief Conference - ett alternativ till besvärsskrift De som prövat på patentering i USA vet att handläggningen av en ansökan vid patentverket (USPTO) ofta är en besvärlig och dyr process. Efter ett par års väntan utfärdar verket i snabb takt ett till två förelägganden och därefter ett meddelande om godkännande eller mycket ofta ett avslagsbeslut. Avslaget skall dock ses som ett mellansteg i en lång handläggningsprocess, emedan sökanden utöver besvär även kan välja andra alternativ. ÖVERS. CARITA NASAROFF Om sökanden upplever att han eller hon ännu kan påverka granskarens åsikt är det mest användbara alternativet begäran om fortsatt granskning, varvid handläggningen mot erläggandet av en tilläggsavgift återupptas från var den blev efter avslagsbeslutet. Antalet begäranden om fortsatt granskning är inte begränsat, varför handläggningen kan fortsättas i oändlighet. Ett mera tungrott sätt att fortsätta handläggningen är en fortsatt ansökan. Sökanden hamnar lätt i en återvändsgränd, där han eller hon anser att granskarens avslagsbeslut är felaktigt, men det inte finns något nytt att tillägga eller korrigera. Granskaren kanske inte förstår uppfinningen, tolkar de motanförda publikationerna felaktigt eller vill bara samla verkets interna prestationspoäng: varje begäran om fortsatt granskning ger poäng. Ibland kan en förhandling med granskaren och hans övervakare lösa situationen, men annars har man endast besvärsvägen kunnat frånta en dylik granskare en ansökan. Inledningen av en besvärsprocess omfattar först en besvärsanmälan och två månader senare inlämning av den egentliga besvärsskriften. I besvärsskriften går man detaljerat igenom handläggningssituationen, varför den är betydligt dyrare än ett konventionellt svaromål. Besväret granskas av en besvärsnämnd, vars beslut man är tvungen att vänta på till och med flera år. Även granskaren kan konstatera att avslagsgrunderna är otillräckliga och bevilja patentet eller utfärda ett nytt föreläggande. USPTO påbörjade i juli ett försök, där sökanden i samband med besvärsanmälan kan begära att en panel bestående av tre granskare (Pre-Appeal Brief Conference) formellt granskar avslagets laglighet samt de fakta som ligger till grund för det. US- PTO förmodar att programmet minskar besvärsmängden, sökandens kostnader och förkortar handläggningstiderna, när panelen häver ogrundade avslag. I samband med begäran tillkommer ingen officiell avgift utöver den normala besvärsavgiften. I begäran som omfattar högst 5 sidor skall en klar felaktighet i avslagsgrunderna påvisas, till exempel förbiseendet av ett väsentligt kännetecken. Inga förslag eller korrigeringar får ingå i begäran. En begäran som inte uppfyller förutsättningarna förkastas utan närmare granskningar. Panelen kan inom 45 dagar förkasta begäran, godkänna ansökan, återuppta handläggningen eller konstatera att handläggningen av besväret är motiverad. Om beslutet inte kan godtas, kan en besvärsskrift inlämnas inom 1 månad. Behandling i panel lämpar sig inte för alla avslag, eftersom den vanligaste meningsskillnaden med granskaren är tolkningen av patentkraven och mothållen, vilket inte är det klara fel som erfordras. Panelen tillhandahåller dock ett nytt sätt att överföra ansökan från en enskild granskare till flera granskare för RCE (Request for Continued Examination) bedömning utan ett egentligt besvär. Det är en större tröskel för panelen att vidhålla ett tvivelaktigt avslag, i synnerhet som avsikten med försöket är att minska besvärsmängden. Om panelen vidhåller avslagsbeslutet, kan man ännu överväga tilläggskorrigeringar och begäran om fortsatt granskning i stället för besvärsskrift. Panelens betydelse kommer att klarna då man fått mera erfarenhet, men vi kommer säkert att föreslå den som ett alternativ i enskilda patentansökningar. Tapio Äkräs > Artikelförfattaren Tapio Äkräs är europapatentombud och har arbetat på Kolster sedan Han är specialiserad på telekommunikation, informationsteknik och elektronik. Handläggningen av ansökan i USA Filing Non-Final Action(s) & Response(s) Final Action Response Advisory Action Notice of Appeal Pre-Appeal Brief Conference Appeal Brief Allowance/ Re-opening I USA förbereder man betydande ändringar i patentlagen. > Läs mera på nyhetsdelens baksida 2 Kolster Info

3 Kolster Info Nr0 3 > Utgivare Kolster Oy Ab Helsingfors Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo, Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie 2 B Oulu > Huvudredaktör Anne Suutala 2005 December > Redaktionsråd Marjut Honkasalo Marja-Liisa Järvinen Björn Kolster Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Päivi Siltanen Kaisu Spets-Vainio > Design & Layout White Sheep Mariet Louhento, Aino Korpela > Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Ledare Varumärken och domännamn en del av brändet När varumärkeslagstiftningen utformades på talet kunde man knappast ana hurudana varumärkena skulle vara vid 2000-talets ingång. Företagen har i synnerhet under senare år aktivt utvecklat sina bränd, vilket lett till att även spektret av varumärkestyper utvidgats betydligt. Numera nöjer man sig inte enbart med ordmärken och dekorativa figurer lika vanliga är slogans, ljud och utstyrselregistreringar. Även en rörlig bild kan utgöra ett varumärke. Dessutom har man försökt registrera också lukter och smaker som varumärken. Vi kan bara gissa vad framtiden kommer att föra med sig. Produktdifferentieringen och skyddet av brändets olika delar är viktiga för företagen, eftersom det är dyrt att skapa ett bränd. Genom att effektivt kombinera olika skyddsformer kan man säkra att investeringarna i brändet gagnar företaget självt. Varumärkesregistreringarnas betydelse är ingalunda ringa i detta avseende, ty dessa möjliggör en effektivare marknadsföring. Vilka märken företaget än använder, behöver det även alltid känna till skyddsmöjligheterna. Det är inte tillräckligt att enbart registrera varumärken. Skyddet av de egna rättigheterna innebär även aktiv övervakning av dem, och ingripande i fall av intrång. Vår lagstiftning erbjuder företagen effektiva möjligheter till dylikt agerande. Världen är full av möjligheter. Även företagens skyddsstrategier kan numera vara mångsidigare än tidigare, eftersom till exempel varumärken kan registreras genom att använda alternativa system. Nya märkestyper och till exempel den allt allmännare användningen av Internet ger en extra krydda åt skyddssidan. Det torde vara klart att även behovet av information ökat. Därför vill vi ställa vår sakkunskap till våra partners förfogande. I detta blad berättar vi bland annat om det inbördes förhållandet mellan domännamn och varumärken, och i synnerhet om.eu-domännamnet som snart tas i bruk. Ari-Pekka Launne VH, vice chef, varumärkes- och mönsterrättsenheterna > ÖVERS. CARITA NASAROFF Kolster Info 3

4 Lösningar för att säkra de tr NetHawk siktar på ökad försäljning och nya marknader genom När marknadsområdet är hela världen, måste företaget stå på sig och skydda sina innovationer. NetHawk Oyj som verkar i Teknologibyn i Uleåborg erbjuder tillverkare av mobilnät, operatörer och tjänsteproducenter lösningar för att garantera kvaliteten. Samtidigt bygger det målmedvetet upp en immaterialrättslig portfölj för att skydda sina uppfinningar. ÖVERS. CARITA NASAROFF Det finns utrymme för tillväxt inom branschen för endast en knapp tredjedel av jordens befolkning har mobiltelefon. NetHawks produkter motsvarar de behov som uppkommit i och med nya mobilteknologier. Framställare av appa ratur och operatörer har ett behov av att analysera, testa och följa upp nätverkens och dessa delars funktion och pålitlighet. NetHawks produktsortiment omfattar mätnings- och testningssystem för stamnät, radionät (GSM, GPRS och UMTS) samt VoIP (Voice over Internet Protocol) -tillämpningar, där ljud och videobild överförs i realtid via Internet. Innovativa programvaror i standardenlig maskinvara NetHawk-analysatorer analyserar trafiken mellan nätelement. De insamlar information som passiva lyssnare, men ingriper inte i själva nätverkets funktion. NetHawk-simulatorer är aktiva aktörer i nätverket. De imiterar nätverkets funktion och testar till exempel nätets belastning. Företagets alla produkter är programvarubaserade. För användaren synliga fysiska delar är gränssnittskort och kablar till datorn. Som maskinvara fungerar standard-pc. Enligt teknologichef Jouko Sankala var produktkonceptet från början mycket olikt konkurrenternas, vilkas produkter även omfattade en skräddarsydd maskinvara. - Vi har erhållit en konkurrensfördel genom att pc-apparaturens prestationsförmåga med åren ökat och därigenom NetHawkprodukternas prestationsförmåga. Vi har kunnat koncentrera oss på kärnprodukternas funktionalitet, programvarorna. Dessutom har vi kunnat erbjuda våra kunder en bärbar lösning. Med hjälp av gränssnittskort och programvaror har det varit lätt att omvandla den egna datorn till en bärbar teststation. De programvarubaserade produkterna ger sitt eget särdrag även åt patenteringen. NetHawks patentingenjör Jorma Ikäheimo berättar att han är en aning besviken över att EU-direktivet för programvarupatentering föll och man inte lyckades uppnå en nationell harmonisering. Han ser dock inget stort problem i detta: - Programvaror kan nog fortfarande patenteras. Nyckeln till lösningen är samverkan mellan förfarandet och anordningen. Beträffande den varierande nationella praxisen litar vi på ombuden. Organisk tillväxt och företagsköp Det har funnits ett klart behov på marknaden av NetHawks produkter. Sedan företaget grundades år 1991 (under namnet X-Net Oy) har dess tillväxt huvudsakligen varit kontinuerlig. Den nya teknologin har snabbt gett upphov till internationell affärsverksamhet. Inom det egna verksamhetsområdet är företaget bland de tre största i världen. Det har dotterbolag i 9 länder och ett återförsäljningsnätverk i över 60 länder. Personalen uppgår till ca 400, varav över hälften är verksam inom produktutvecklingen. Net Hawk använder närapå 34 % av sin omsättning för produktutveckling. De mest betydande produktutvecklingsenheterna finns i Finland, USA och Indien. Tillväxten har skett både organiskt och genom företagsköp. Den första fusionen ägde rum år 2000, då X-Net Oy och Kaski Tech Oy förenades till NetHawk Oy. Senaste vår köpte Net- Hawk ipnetfusion, den amerikanska leverantören av nätsimulerings- och belastningssystem. I och med köpet förstärktes företagets position på den amerikanska marknaden, det erhöll en betydande produktutvecklingsenhet i Indien samt kompletterade sitt produkturval i synnerhet på VoIP-området. Net- Hawks och ipnetfusions sammanlagda årsomsättning är ca 30M. Immaterialrättigheternas betydelse ökar Registreringen av NetHawk som varumärke år 1998 var impulsen till skapandet av NetHawks immaterialrättsliga portfölj. Företags- och varumärkesbrändet har förstärkts med domännamn, varav det nyaste är det nu aktuella.eu-domännamnet. NetHawk strävar efter att patentera sina uppfinningar i första hand i de för 4 Kolster Info

5 Kundens synvinkel ådlösa nätverkens kvalitet att aktivt sköta immaterialrättigheterna till sina topprodukter företagets affärsverksamhet viktigaste områdena, dvs. i Europa, USA och Japan. Jorma Ikäheimo beskriver principerna: - Vi strävar efter att patentera de tekniska lösningar som det är möjligt att förstå genom att observera produkten utifrån. Bakom patenteringsbeslutet ligger alltid ett noggrant övervägande av huruvida skyddet gagnar den egna affärsverksamheten. Ett mycket aktuellt ämne för Net- Hawk att begrunda efter fusionen med ipnetfusion är förenhetligandet av praxisen som hänför sig till immaterialrättigheterna, exempelvis hur personalen belönas för uppfinningarna. Sedan företaget vuxit från de små och medelstora företagen och då marknaderna är globala, har även synligheten för konkurrenterna ökat. - Man fäster mer uppmärksamhet vid NetHawks teknologi, varför immaterialrättigheterna i fortsättningen NetHawk Oyj IPR: mervärde åt affärsverksamheten Det centrala vid skapandet av NetHawks IPR-portfölj är att immaterialrättigheterna ger mer vär de åt produkterna, kunderna och affärs verksam heten. Genom detta har företaget fram gång och är vinstbringande, sysselsätter och höjer värdet för delägarna. NetHawk strävar efter att undvika intrång i konkurrenternas patent. Tvister är tidskrävande och kan förorsaka avbrott i försäljningen på något marknadsområde. NetHawk strävar efter att noggrant följa utvecklingen inom branschen. Å ena sidan ser det i andras uppfinningar licensieringsmöjligheter åt sig själv, å andra sidan en möjlighet att öka omsättningen genom att NetHawks M5-flerfunktionsanalysator kan övervaka 3G- och 2G-radionät samt stamnät till och med samtidigt. Över 100 personer på NetHawk har deltagit i utvecklingen av produkten. kommer att få allt större betydelse. Vi måste också själva axla en aktivare roll och inte enbart nöja oss med att följa med vad som händer inom licensiera egna innovationer åt företag som intresserar sig för dem. På NetHawk är man övertygad om att patentering är ett sätt att motivera personalen. På företaget upplevs anmälningar om uppfinningar som en supergrej och uppfinnaren belönas även personligt för dem. Immaterialrättigheterna har i dagens konkurrensläge även ett egenvärde. Även om IPR-egendom inte syns i balansen, värderas företag enligt hur mycket immateriell egendom det förfogar över och vilket som är företagets bränd. Dessutom förbättrar en stark patentportfölj förhandlingspositionen i en eventuell tvistemålssituation. > Jouko Sankala (vänst.) ansvarar för NetHawks teknologi och Jorma Ikäheimo för skyddet av innovationer. branschen och akta oss för att göra intrång i andras rättigheter, säger Jouko Sankala. Anne Suutala > Foto: Anne Suutala Foto: NetHawks fotoarkiv Kolster Info 5

6 Domännamn Domännamn vid sidan av varumärken Rätt valda och övervakade utgör domännamnen grunden för framgång reservera.eu-domännamn åt ditt företag i tid Vid sidan av varumärken, mönster och patent är domännamnen viktiga för företagen och kompletterar deras betydelse. Internet är idag ett nödvändigt hjälpmedel vid marknadsföring. Av denna orsak har behovet av skydd för kännetecken under de senaste åren oavbrutet vuxit i och med nya branscher, produkter och kampanjer. Domännamnet jämställs ofta med varumärket eller firmanamnet vid marknadsföring på Internet och kan därför vara mycket värdefullt kommersiellt sett. Internet-nätet är världsomfattande, men varumärkes- och firmanamnsrättigheterna är i regel regionalt begränsade till registreringseller inarbetningslandet, såvida man inte kommit överens om annat bl.a. genom internationella avtal. Ett domännamn som motsvarar varumärket eller firmanamnet gör den elektroniska handelsplatsen känd och därför strävar företagen i allmänhet efter att registrera ett domännamn som motsvarar deras varumärke. I praktiken är ett bra domännamn alltså en viktig förutsättning för framgång. Särskilt hos företag som verkar internationellt kräver domännamnsportföljen oavbruten kontroll och övervakning på samma sätt som man redan länge gjort exempelvis inom varumärkesbranschen. På motsvarande sätt måste företaget ha en klar helhetsbild av vilka domännamn det behöver. Här kan varumärkesombudet ge företaget värdefulla råd. Vi bistår vid val av varumärken och domännamn och skapande av valstrategier för domännamnen. Rätt valda domännamn förstärker varumärkena och ger kampanjerna mervärde. Ett domännamn som motsvarar varumärket eller firmanamnet gör den elektroniska handelsplatsen känd. Rätt valda domän namn förstärker varumärkena och ger kampanjerna mervärde. Bevakning mot övertagande och intrång Tillsammans med våra samarbetspartners handhar vi vid behov förutom registrering av domännamn förnyelser, avgifter och bevakningar över hela världen. Det händer beklagligt ofta att innehavaren av ett domännamn glömmer bort att förnya registreringen av sitt domännamn och sålunda oavsiktligt förlorar det. Detta kan man naturligtvis undvika genom att anlita vår pålitliga bevakningstjänst. Bevakning är ett utmärkt verktyg också i kampen mot kapning av domännamn och andra intrång. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få information om att domännamn tagits i bruk som påminner om ditt företags domännamn. Med kapning av domännamn menas att någon registrerar som sitt eget domännamn en annans firmanamn eller varumärke. Registreraren erbjuder sig härefter i allmänhet att överlåta domänadressen till märkesinnehavaren mot en avsevärd ersättning (cybersquatting). Kapning av domännamn kan förhindras genom att man i tid registrerar företagets centrala domännamn och förnyar registreringen av dem inom utsatt tid. Just av denna orsak har innehavare av domänrättigheter beretts möjlighet att skydda sin rätt på förhand bl.a. i det nya.eudomännamnsystemet. 6 Kolster Info

7 EURid börjar befullmäktiga registeransvariga: i Finland Patrafee eu för internationella rotnamnsservrar 2005 Förberedning av.eu-domännamn Lansering av inledningsfasen och tidtabellen Lansering av registreringens juridiska dokument Den som först lämnat in ansökan får.eu-domännamn Den europeiska gemenskapens domännamn.eu kan sökas fr.o.m Registret upprätthålls av ett ämbetsverk EURid (The European Registry of Internet Domain Names) som grundats i Bryssel för administrering av domännamn. Domännamn kan sökas av alla i EU-länder registrerade samfund samt i EU-länder bosatta privatpersoner. Domännamnet.eu beviljas åt den som först ansöker om det. Man kan vänta sig en anhopning av ansökningar särskilt i systemets inledningsfas. Firmanamn och innehavare av registrerade varumärken (gemenskapsvarumärken och nationella varumärken inom EU-området) kan ansöka om domännamn som motsvarar deras tidigare rättigheter redan innan den allmänna ansökningstiden börjar under en s.k. förhandsansökning, sunrise period. Ifall det finns flera sökanden får den som först lämnat in ansökan domännamnet. Därför är det skäl att agera genast. Förhandsansökningens första fas inleds Under de två första månaderna kan offentliga samfund och innehavare av registrerade varumärken (ordmärke) registrera ett domännamn som motsvarar deras märke. Förhandsansökningens andra fas inleds Under de följande två månaderna kan bl.a. innehavare av firmanamn och andra varumärken registrera domännamn. Den allmänna ansökningen av domännamn inleds efter förhandsregistreringsfaserna. Alla organisationer, företag och privatpersoner med hemort inom EU kan ansöka om de domännamn de önskar få. Eftersom domännamnet beviljas åt den som först ansöker om det, är det viktigt att även här agera snabbt. Tjeckisk skiljedomstol avgör tvistemål EURid har utnämnt den tjeckiska skiljedomstolen i Prag (Czech Arbitration Court) att avgöra tvistemål om.eu-domännamn. Skiljedomstolen bistås av ett nätverk av specialister inom immaterialrätter och datateknik i den europeiska gemenskapens medlemsländer. Gemensamma regler och principer kommer att uppställas under ledning av den europeiska kommissionen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO. Administrerings- och handläggningsspråk är unionens alla 20 offentliga språk. I detta s.k. ADR-förfarande avgörs besvär riktade mot valideringsförfarandet eller domännamnsregistreringsbeslut samt krav som framställs på basis av tidigare rättigheter mot den som fått domännamnet efter förhandsregistreringsfaserna. Juha Myllyoja > ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Artikelförfattaren, varumärkesombudet jur.kand. Juha Myllyoja, har arbetat på Kolster sedan år Hans specialområde är varumärkes-, domännamns- och produktförfalskningsärenden. Förhandsansökning (SUNRISE), fas I Förhandsansökning (SUNRISE), fas II mån 2 mån 2 mån Allmän ansökning i EU-länder börjar Du kan anlita Kolsters konsulter i alla ärenden som avser domännamn Vi sköter registreringar av.eu-domännamn sakkunnigt och snabbt med vår samarbetspartner och av EURid befullmäktigade registeransvariga Patrafee Oy Ab. Offertbegäran och förfrågningar: TERMBANK Med domännamn avses en hemsidas registrerade adressdomän som hänför sig till Internet-nätets World Wide Web (www)-informationstjänster. Ursprungligen motsvarade domännamnet ett telefonnummer i telefontrafiken eller en postadress. Domännamn kallas också Internet-adress, domain-adress, www- eller webbadress och URL-adress. Fastän benämningarnas heterogenitet förorsakar oklarhet, så är det i själva verket fråga om synonymer. I Finland har användningen av benämningen domännamn blivit allmännare. Lands- eller organisationsdomänen placeras i slutet av adressdomänen (top level domain, TLD). I alla länder registreras adressdomäner, vilkas slutdel utgörs av en landsdomän dvs. landskod (Country Code Top Level Domain; cctld). Landsdomänerna är förkortningar på två bokstäver enligt internationell standard. Finlands landsdomän är.fi, och beviljandet administreras av Kommunikationsverket. Det kan också på begäran av märkesinnehavaren vid behov förhindra att ett annat företags namn eller ett produktmärke inte används orättmätigt i.fi-domäner. På motsvarande sätt är den europeiska gemenskapens nya adressdomän.eu ett domännamn som anger europeisk identitet. Registret upprätthålls av ett ämbetsverk EURid (The European Registry of Internet Domain Names) som grundats för administrering av domännamn. Kolster Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > > REGISTRERINGEN AV.eu-DOMÄNNAMN INLEDS Registreringen av domännamn med toppdomänen.eu som berör hela den europeiska unionens område inleds Under en fyra månader lång förhandsansökningsperiod (Sunrise Period) kan domännamn sökas av offentliga samfund, firmanamn och innehavare av registrerade varumärken. Den allmänna ansökan inleds för alla organisationer, företag och privatpersoner med hemort i ett EU-land. > Mera på sidorna 6-7 > Betydande ändringar i patentlagen förbereds i USA Synnerligen betydande ändringar i patentlagen har föreslagits i USA. Den radikalaste ändringen skulle vara övergången från ett system, där patent beviljas åt den första uppfinnaren, till ett system, där patent beviljas åt den uppfinnare som först inlämnat ansökan. Detta skulle motsvara det europeiska systemet. Det andra ändringsförslaget hänför sig till s.k. uppsåtligt intrång och tredubbel skadeersättning. Enligt förslaget uppkommer ett uppsåtligt intrång inte ännu av det faktum att en eventuell patentinkräktare känner till patentet, utan det behövs åtminstone ett varningsbrev från patentinnehavaren. Inte ens då uppkommer ett uppsåtligt intrång, om patentinkräktaren ärligt är i den tron att det inte förekommer ett intrång. För att påvisa detta skulle man inte längre nödvändigtvis behöva en skriftlig åsikt från ett ombud i USA. Att införskaffa detta har varit både en dyr och tidskrävande operation. Efter dessa ändringar skulle det vara betydligt mindre sannolikt att råka ut för tredubbla skadeersättningar. Bland ändringsförslagen finns även en 9 månaders invändningstid efter beviljandet av patent, samt en tredje parts möjlighet att inlämna hindermaterial under ansökningstiden 6 månader efter offentliggörandet av ansökan. Ändringarna av patentlagen har ett omfattande stöd i USA, men någon säkerhet om i vilken form eller när lagändringarna kommer att träda i kraft har man inte. De mest optimistiska förutspår ändringar vid årskiftet, de mindre optimistiska en tidsgräns på ett till två år. > EU-VARUMÄRKENAS OFFICIELLA AVGIFTER SÄNKTES Byrån för harmonisering av den inre marknaden OHIM, som ansvarar för registreringen av EU-varumärken och mönsterrätter, sänkte ansöknings-, registrerings- och förnyelseavgifterna för varumärkesrätter från och med > IPR-KONSULTERING ÅT REGEA, KOPAR OCH POLARTEK På ChemBio-, Synergi- och Underleverantörsmässorna under år 2005 hade de som besökte Kolsters monter möjlighet att delta i en tävling, där priset var IPR-konsultering skräddarsydd enligt företagets behov. Vinnare i dragningen blev cell- och vävnadsteknologicentret REGEA från Tammerfors, verkstaden Kopar Oy från Parkano och ingenjörsbyrån Polartek Oy från Uleåborg. Kolster tackar alla mässbesökare för visat intresse för vårt företag och våra expertistjänster. Vid sidan av rätt dimensionerade och tidsplanerade skyddsåtgärder erbjuder Kolster IPR Management -konsultering, som är inriktad på en kontrollerad helhet av immaterialrätterna. En strategi som stöder affärsverksamheten, effektiva handlingssätt, tydliga beslutsrutiner samt optimering av skyddsformerna och kostnaderna är de centrala elementen i vår tjänst. > ÄNDRINGAR I DEN FINSKA PATENTLAGEN Riksdagen godkände flera ändringar i den finska patentlagen, däribland att patenthavaren kan ansöka om begränsning av patentet. Samma dag godkände riksdagen revisionsakten (EPC 2000) till konventionen om meddelande av europeiska patent samt fördraget om patenträtt (PLT, Patent Law Treaty). Tidtabellen för ikraftträdandet av ändringarna är ännu okänd. Vi kommer att berätta närmare om ikraftträdandet och innehållet följ med situationen på våra webbsidor > nyheter. > NYA UTNÄMNINGAR Pirta Tiiro > Kolster Helsingfors Fil.kand. Pirta Tiiro har anställts som patent ombud i Helsingfors. Pirta har över 15 års erfarenhet från patentbranschen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Hon är en utmärkt förstärkning när det gäller patentering och IPR-konsultering inom dessa branscher. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken > Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken

Tilläggsregler för ADR Skiljedomstol vid Finanskammaren för den Tjeckiska Republiken och Agrarkammaren för den Tjeckiska Republiken för den och Agrarkammaren för den A ALLMÄNT...2 1 Giltighet... 2 2 Definitioner... 2 3 Avgifter och betalningsanvisningar... 2 4 Anvisningar gällande kommunikation... 2 5 Tidsperioder... 2 B FÖRFARANDEREGLER...3

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE BESLUT 2006-01-19 Ärendenr. 106 Sökande Skype Technologies S.A, B96677, c/o Jonas K, Kammakargatan 48, Stockholm Ombud: Don C. M, Genga & Associates, P.C, 15821, Ventura Blvd., Suite 525, Encino, California,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-08 214 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ (556549-7020) 106 50 StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box 6107 102

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC.

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC. 2008-11-14 Till: Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt och transporträtt Näringsdepartementet, enheten för marknad och konkurrens Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Uppsägning av kontrakt för domännamn.

Uppsägning av kontrakt för domännamn. Uppsägning av kontrakt för domännamn. Den här blanketten fyller du i när du vill säga upp ditt domänavtal med Internet.se Svenska AB. Om du vill ha auth-kod för att flytta till ett annat ombud, var vänlig

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång

Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Domänregistrarens ansvar för domännamn som påstås utgöra intrång Inledning Domänregistrarens ansvar för domännamn Enligt REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011, gäller

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-01-29 356 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Peter Settman AB 113 43 Stockholm MOTPART Jonatan W 182 32 Danderyd SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer