Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde"

Transkript

1 Kolster Info Nr December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt företag i tid Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år

2 Patent Om patenteringspraxis i USA: Pre-Appeal Brief Conference - ett alternativ till besvärsskrift De som prövat på patentering i USA vet att handläggningen av en ansökan vid patentverket (USPTO) ofta är en besvärlig och dyr process. Efter ett par års väntan utfärdar verket i snabb takt ett till två förelägganden och därefter ett meddelande om godkännande eller mycket ofta ett avslagsbeslut. Avslaget skall dock ses som ett mellansteg i en lång handläggningsprocess, emedan sökanden utöver besvär även kan välja andra alternativ. ÖVERS. CARITA NASAROFF Om sökanden upplever att han eller hon ännu kan påverka granskarens åsikt är det mest användbara alternativet begäran om fortsatt granskning, varvid handläggningen mot erläggandet av en tilläggsavgift återupptas från var den blev efter avslagsbeslutet. Antalet begäranden om fortsatt granskning är inte begränsat, varför handläggningen kan fortsättas i oändlighet. Ett mera tungrott sätt att fortsätta handläggningen är en fortsatt ansökan. Sökanden hamnar lätt i en återvändsgränd, där han eller hon anser att granskarens avslagsbeslut är felaktigt, men det inte finns något nytt att tillägga eller korrigera. Granskaren kanske inte förstår uppfinningen, tolkar de motanförda publikationerna felaktigt eller vill bara samla verkets interna prestationspoäng: varje begäran om fortsatt granskning ger poäng. Ibland kan en förhandling med granskaren och hans övervakare lösa situationen, men annars har man endast besvärsvägen kunnat frånta en dylik granskare en ansökan. Inledningen av en besvärsprocess omfattar först en besvärsanmälan och två månader senare inlämning av den egentliga besvärsskriften. I besvärsskriften går man detaljerat igenom handläggningssituationen, varför den är betydligt dyrare än ett konventionellt svaromål. Besväret granskas av en besvärsnämnd, vars beslut man är tvungen att vänta på till och med flera år. Även granskaren kan konstatera att avslagsgrunderna är otillräckliga och bevilja patentet eller utfärda ett nytt föreläggande. USPTO påbörjade i juli ett försök, där sökanden i samband med besvärsanmälan kan begära att en panel bestående av tre granskare (Pre-Appeal Brief Conference) formellt granskar avslagets laglighet samt de fakta som ligger till grund för det. US- PTO förmodar att programmet minskar besvärsmängden, sökandens kostnader och förkortar handläggningstiderna, när panelen häver ogrundade avslag. I samband med begäran tillkommer ingen officiell avgift utöver den normala besvärsavgiften. I begäran som omfattar högst 5 sidor skall en klar felaktighet i avslagsgrunderna påvisas, till exempel förbiseendet av ett väsentligt kännetecken. Inga förslag eller korrigeringar får ingå i begäran. En begäran som inte uppfyller förutsättningarna förkastas utan närmare granskningar. Panelen kan inom 45 dagar förkasta begäran, godkänna ansökan, återuppta handläggningen eller konstatera att handläggningen av besväret är motiverad. Om beslutet inte kan godtas, kan en besvärsskrift inlämnas inom 1 månad. Behandling i panel lämpar sig inte för alla avslag, eftersom den vanligaste meningsskillnaden med granskaren är tolkningen av patentkraven och mothållen, vilket inte är det klara fel som erfordras. Panelen tillhandahåller dock ett nytt sätt att överföra ansökan från en enskild granskare till flera granskare för RCE (Request for Continued Examination) bedömning utan ett egentligt besvär. Det är en större tröskel för panelen att vidhålla ett tvivelaktigt avslag, i synnerhet som avsikten med försöket är att minska besvärsmängden. Om panelen vidhåller avslagsbeslutet, kan man ännu överväga tilläggskorrigeringar och begäran om fortsatt granskning i stället för besvärsskrift. Panelens betydelse kommer att klarna då man fått mera erfarenhet, men vi kommer säkert att föreslå den som ett alternativ i enskilda patentansökningar. Tapio Äkräs > Artikelförfattaren Tapio Äkräs är europapatentombud och har arbetat på Kolster sedan Han är specialiserad på telekommunikation, informationsteknik och elektronik. Handläggningen av ansökan i USA Filing Non-Final Action(s) & Response(s) Final Action Response Advisory Action Notice of Appeal Pre-Appeal Brief Conference Appeal Brief Allowance/ Re-opening I USA förbereder man betydande ändringar i patentlagen. > Läs mera på nyhetsdelens baksida 2 Kolster Info

3 Kolster Info Nr0 3 > Utgivare Kolster Oy Ab Helsingfors Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo, Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie 2 B Oulu > Huvudredaktör Anne Suutala 2005 December > Redaktionsråd Marjut Honkasalo Marja-Liisa Järvinen Björn Kolster Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Päivi Siltanen Kaisu Spets-Vainio > Design & Layout White Sheep Mariet Louhento, Aino Korpela > Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Ledare Varumärken och domännamn en del av brändet När varumärkeslagstiftningen utformades på talet kunde man knappast ana hurudana varumärkena skulle vara vid 2000-talets ingång. Företagen har i synnerhet under senare år aktivt utvecklat sina bränd, vilket lett till att även spektret av varumärkestyper utvidgats betydligt. Numera nöjer man sig inte enbart med ordmärken och dekorativa figurer lika vanliga är slogans, ljud och utstyrselregistreringar. Även en rörlig bild kan utgöra ett varumärke. Dessutom har man försökt registrera också lukter och smaker som varumärken. Vi kan bara gissa vad framtiden kommer att föra med sig. Produktdifferentieringen och skyddet av brändets olika delar är viktiga för företagen, eftersom det är dyrt att skapa ett bränd. Genom att effektivt kombinera olika skyddsformer kan man säkra att investeringarna i brändet gagnar företaget självt. Varumärkesregistreringarnas betydelse är ingalunda ringa i detta avseende, ty dessa möjliggör en effektivare marknadsföring. Vilka märken företaget än använder, behöver det även alltid känna till skyddsmöjligheterna. Det är inte tillräckligt att enbart registrera varumärken. Skyddet av de egna rättigheterna innebär även aktiv övervakning av dem, och ingripande i fall av intrång. Vår lagstiftning erbjuder företagen effektiva möjligheter till dylikt agerande. Världen är full av möjligheter. Även företagens skyddsstrategier kan numera vara mångsidigare än tidigare, eftersom till exempel varumärken kan registreras genom att använda alternativa system. Nya märkestyper och till exempel den allt allmännare användningen av Internet ger en extra krydda åt skyddssidan. Det torde vara klart att även behovet av information ökat. Därför vill vi ställa vår sakkunskap till våra partners förfogande. I detta blad berättar vi bland annat om det inbördes förhållandet mellan domännamn och varumärken, och i synnerhet om.eu-domännamnet som snart tas i bruk. Ari-Pekka Launne VH, vice chef, varumärkes- och mönsterrättsenheterna > ÖVERS. CARITA NASAROFF Kolster Info 3

4 Lösningar för att säkra de tr NetHawk siktar på ökad försäljning och nya marknader genom När marknadsområdet är hela världen, måste företaget stå på sig och skydda sina innovationer. NetHawk Oyj som verkar i Teknologibyn i Uleåborg erbjuder tillverkare av mobilnät, operatörer och tjänsteproducenter lösningar för att garantera kvaliteten. Samtidigt bygger det målmedvetet upp en immaterialrättslig portfölj för att skydda sina uppfinningar. ÖVERS. CARITA NASAROFF Det finns utrymme för tillväxt inom branschen för endast en knapp tredjedel av jordens befolkning har mobiltelefon. NetHawks produkter motsvarar de behov som uppkommit i och med nya mobilteknologier. Framställare av appa ratur och operatörer har ett behov av att analysera, testa och följa upp nätverkens och dessa delars funktion och pålitlighet. NetHawks produktsortiment omfattar mätnings- och testningssystem för stamnät, radionät (GSM, GPRS och UMTS) samt VoIP (Voice over Internet Protocol) -tillämpningar, där ljud och videobild överförs i realtid via Internet. Innovativa programvaror i standardenlig maskinvara NetHawk-analysatorer analyserar trafiken mellan nätelement. De insamlar information som passiva lyssnare, men ingriper inte i själva nätverkets funktion. NetHawk-simulatorer är aktiva aktörer i nätverket. De imiterar nätverkets funktion och testar till exempel nätets belastning. Företagets alla produkter är programvarubaserade. För användaren synliga fysiska delar är gränssnittskort och kablar till datorn. Som maskinvara fungerar standard-pc. Enligt teknologichef Jouko Sankala var produktkonceptet från början mycket olikt konkurrenternas, vilkas produkter även omfattade en skräddarsydd maskinvara. - Vi har erhållit en konkurrensfördel genom att pc-apparaturens prestationsförmåga med åren ökat och därigenom NetHawkprodukternas prestationsförmåga. Vi har kunnat koncentrera oss på kärnprodukternas funktionalitet, programvarorna. Dessutom har vi kunnat erbjuda våra kunder en bärbar lösning. Med hjälp av gränssnittskort och programvaror har det varit lätt att omvandla den egna datorn till en bärbar teststation. De programvarubaserade produkterna ger sitt eget särdrag även åt patenteringen. NetHawks patentingenjör Jorma Ikäheimo berättar att han är en aning besviken över att EU-direktivet för programvarupatentering föll och man inte lyckades uppnå en nationell harmonisering. Han ser dock inget stort problem i detta: - Programvaror kan nog fortfarande patenteras. Nyckeln till lösningen är samverkan mellan förfarandet och anordningen. Beträffande den varierande nationella praxisen litar vi på ombuden. Organisk tillväxt och företagsköp Det har funnits ett klart behov på marknaden av NetHawks produkter. Sedan företaget grundades år 1991 (under namnet X-Net Oy) har dess tillväxt huvudsakligen varit kontinuerlig. Den nya teknologin har snabbt gett upphov till internationell affärsverksamhet. Inom det egna verksamhetsområdet är företaget bland de tre största i världen. Det har dotterbolag i 9 länder och ett återförsäljningsnätverk i över 60 länder. Personalen uppgår till ca 400, varav över hälften är verksam inom produktutvecklingen. Net Hawk använder närapå 34 % av sin omsättning för produktutveckling. De mest betydande produktutvecklingsenheterna finns i Finland, USA och Indien. Tillväxten har skett både organiskt och genom företagsköp. Den första fusionen ägde rum år 2000, då X-Net Oy och Kaski Tech Oy förenades till NetHawk Oy. Senaste vår köpte Net- Hawk ipnetfusion, den amerikanska leverantören av nätsimulerings- och belastningssystem. I och med köpet förstärktes företagets position på den amerikanska marknaden, det erhöll en betydande produktutvecklingsenhet i Indien samt kompletterade sitt produkturval i synnerhet på VoIP-området. Net- Hawks och ipnetfusions sammanlagda årsomsättning är ca 30M. Immaterialrättigheternas betydelse ökar Registreringen av NetHawk som varumärke år 1998 var impulsen till skapandet av NetHawks immaterialrättsliga portfölj. Företags- och varumärkesbrändet har förstärkts med domännamn, varav det nyaste är det nu aktuella.eu-domännamnet. NetHawk strävar efter att patentera sina uppfinningar i första hand i de för 4 Kolster Info

5 Kundens synvinkel ådlösa nätverkens kvalitet att aktivt sköta immaterialrättigheterna till sina topprodukter företagets affärsverksamhet viktigaste områdena, dvs. i Europa, USA och Japan. Jorma Ikäheimo beskriver principerna: - Vi strävar efter att patentera de tekniska lösningar som det är möjligt att förstå genom att observera produkten utifrån. Bakom patenteringsbeslutet ligger alltid ett noggrant övervägande av huruvida skyddet gagnar den egna affärsverksamheten. Ett mycket aktuellt ämne för Net- Hawk att begrunda efter fusionen med ipnetfusion är förenhetligandet av praxisen som hänför sig till immaterialrättigheterna, exempelvis hur personalen belönas för uppfinningarna. Sedan företaget vuxit från de små och medelstora företagen och då marknaderna är globala, har även synligheten för konkurrenterna ökat. - Man fäster mer uppmärksamhet vid NetHawks teknologi, varför immaterialrättigheterna i fortsättningen NetHawk Oyj IPR: mervärde åt affärsverksamheten Det centrala vid skapandet av NetHawks IPR-portfölj är att immaterialrättigheterna ger mer vär de åt produkterna, kunderna och affärs verksam heten. Genom detta har företaget fram gång och är vinstbringande, sysselsätter och höjer värdet för delägarna. NetHawk strävar efter att undvika intrång i konkurrenternas patent. Tvister är tidskrävande och kan förorsaka avbrott i försäljningen på något marknadsområde. NetHawk strävar efter att noggrant följa utvecklingen inom branschen. Å ena sidan ser det i andras uppfinningar licensieringsmöjligheter åt sig själv, å andra sidan en möjlighet att öka omsättningen genom att NetHawks M5-flerfunktionsanalysator kan övervaka 3G- och 2G-radionät samt stamnät till och med samtidigt. Över 100 personer på NetHawk har deltagit i utvecklingen av produkten. kommer att få allt större betydelse. Vi måste också själva axla en aktivare roll och inte enbart nöja oss med att följa med vad som händer inom licensiera egna innovationer åt företag som intresserar sig för dem. På NetHawk är man övertygad om att patentering är ett sätt att motivera personalen. På företaget upplevs anmälningar om uppfinningar som en supergrej och uppfinnaren belönas även personligt för dem. Immaterialrättigheterna har i dagens konkurrensläge även ett egenvärde. Även om IPR-egendom inte syns i balansen, värderas företag enligt hur mycket immateriell egendom det förfogar över och vilket som är företagets bränd. Dessutom förbättrar en stark patentportfölj förhandlingspositionen i en eventuell tvistemålssituation. > Jouko Sankala (vänst.) ansvarar för NetHawks teknologi och Jorma Ikäheimo för skyddet av innovationer. branschen och akta oss för att göra intrång i andras rättigheter, säger Jouko Sankala. Anne Suutala > Foto: Anne Suutala Foto: NetHawks fotoarkiv Kolster Info 5

6 Domännamn Domännamn vid sidan av varumärken Rätt valda och övervakade utgör domännamnen grunden för framgång reservera.eu-domännamn åt ditt företag i tid Vid sidan av varumärken, mönster och patent är domännamnen viktiga för företagen och kompletterar deras betydelse. Internet är idag ett nödvändigt hjälpmedel vid marknadsföring. Av denna orsak har behovet av skydd för kännetecken under de senaste åren oavbrutet vuxit i och med nya branscher, produkter och kampanjer. Domännamnet jämställs ofta med varumärket eller firmanamnet vid marknadsföring på Internet och kan därför vara mycket värdefullt kommersiellt sett. Internet-nätet är världsomfattande, men varumärkes- och firmanamnsrättigheterna är i regel regionalt begränsade till registreringseller inarbetningslandet, såvida man inte kommit överens om annat bl.a. genom internationella avtal. Ett domännamn som motsvarar varumärket eller firmanamnet gör den elektroniska handelsplatsen känd och därför strävar företagen i allmänhet efter att registrera ett domännamn som motsvarar deras varumärke. I praktiken är ett bra domännamn alltså en viktig förutsättning för framgång. Särskilt hos företag som verkar internationellt kräver domännamnsportföljen oavbruten kontroll och övervakning på samma sätt som man redan länge gjort exempelvis inom varumärkesbranschen. På motsvarande sätt måste företaget ha en klar helhetsbild av vilka domännamn det behöver. Här kan varumärkesombudet ge företaget värdefulla råd. Vi bistår vid val av varumärken och domännamn och skapande av valstrategier för domännamnen. Rätt valda domännamn förstärker varumärkena och ger kampanjerna mervärde. Ett domännamn som motsvarar varumärket eller firmanamnet gör den elektroniska handelsplatsen känd. Rätt valda domän namn förstärker varumärkena och ger kampanjerna mervärde. Bevakning mot övertagande och intrång Tillsammans med våra samarbetspartners handhar vi vid behov förutom registrering av domännamn förnyelser, avgifter och bevakningar över hela världen. Det händer beklagligt ofta att innehavaren av ett domännamn glömmer bort att förnya registreringen av sitt domännamn och sålunda oavsiktligt förlorar det. Detta kan man naturligtvis undvika genom att anlita vår pålitliga bevakningstjänst. Bevakning är ett utmärkt verktyg också i kampen mot kapning av domännamn och andra intrång. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få information om att domännamn tagits i bruk som påminner om ditt företags domännamn. Med kapning av domännamn menas att någon registrerar som sitt eget domännamn en annans firmanamn eller varumärke. Registreraren erbjuder sig härefter i allmänhet att överlåta domänadressen till märkesinnehavaren mot en avsevärd ersättning (cybersquatting). Kapning av domännamn kan förhindras genom att man i tid registrerar företagets centrala domännamn och förnyar registreringen av dem inom utsatt tid. Just av denna orsak har innehavare av domänrättigheter beretts möjlighet att skydda sin rätt på förhand bl.a. i det nya.eudomännamnsystemet. 6 Kolster Info

7 EURid börjar befullmäktiga registeransvariga: i Finland Patrafee eu för internationella rotnamnsservrar 2005 Förberedning av.eu-domännamn Lansering av inledningsfasen och tidtabellen Lansering av registreringens juridiska dokument Den som först lämnat in ansökan får.eu-domännamn Den europeiska gemenskapens domännamn.eu kan sökas fr.o.m Registret upprätthålls av ett ämbetsverk EURid (The European Registry of Internet Domain Names) som grundats i Bryssel för administrering av domännamn. Domännamn kan sökas av alla i EU-länder registrerade samfund samt i EU-länder bosatta privatpersoner. Domännamnet.eu beviljas åt den som först ansöker om det. Man kan vänta sig en anhopning av ansökningar särskilt i systemets inledningsfas. Firmanamn och innehavare av registrerade varumärken (gemenskapsvarumärken och nationella varumärken inom EU-området) kan ansöka om domännamn som motsvarar deras tidigare rättigheter redan innan den allmänna ansökningstiden börjar under en s.k. förhandsansökning, sunrise period. Ifall det finns flera sökanden får den som först lämnat in ansökan domännamnet. Därför är det skäl att agera genast. Förhandsansökningens första fas inleds Under de två första månaderna kan offentliga samfund och innehavare av registrerade varumärken (ordmärke) registrera ett domännamn som motsvarar deras märke. Förhandsansökningens andra fas inleds Under de följande två månaderna kan bl.a. innehavare av firmanamn och andra varumärken registrera domännamn. Den allmänna ansökningen av domännamn inleds efter förhandsregistreringsfaserna. Alla organisationer, företag och privatpersoner med hemort inom EU kan ansöka om de domännamn de önskar få. Eftersom domännamnet beviljas åt den som först ansöker om det, är det viktigt att även här agera snabbt. Tjeckisk skiljedomstol avgör tvistemål EURid har utnämnt den tjeckiska skiljedomstolen i Prag (Czech Arbitration Court) att avgöra tvistemål om.eu-domännamn. Skiljedomstolen bistås av ett nätverk av specialister inom immaterialrätter och datateknik i den europeiska gemenskapens medlemsländer. Gemensamma regler och principer kommer att uppställas under ledning av den europeiska kommissionen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO. Administrerings- och handläggningsspråk är unionens alla 20 offentliga språk. I detta s.k. ADR-förfarande avgörs besvär riktade mot valideringsförfarandet eller domännamnsregistreringsbeslut samt krav som framställs på basis av tidigare rättigheter mot den som fått domännamnet efter förhandsregistreringsfaserna. Juha Myllyoja > ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Artikelförfattaren, varumärkesombudet jur.kand. Juha Myllyoja, har arbetat på Kolster sedan år Hans specialområde är varumärkes-, domännamns- och produktförfalskningsärenden. Förhandsansökning (SUNRISE), fas I Förhandsansökning (SUNRISE), fas II mån 2 mån 2 mån Allmän ansökning i EU-länder börjar Du kan anlita Kolsters konsulter i alla ärenden som avser domännamn Vi sköter registreringar av.eu-domännamn sakkunnigt och snabbt med vår samarbetspartner och av EURid befullmäktigade registeransvariga Patrafee Oy Ab. Offertbegäran och förfrågningar: TERMBANK Med domännamn avses en hemsidas registrerade adressdomän som hänför sig till Internet-nätets World Wide Web (www)-informationstjänster. Ursprungligen motsvarade domännamnet ett telefonnummer i telefontrafiken eller en postadress. Domännamn kallas också Internet-adress, domain-adress, www- eller webbadress och URL-adress. Fastän benämningarnas heterogenitet förorsakar oklarhet, så är det i själva verket fråga om synonymer. I Finland har användningen av benämningen domännamn blivit allmännare. Lands- eller organisationsdomänen placeras i slutet av adressdomänen (top level domain, TLD). I alla länder registreras adressdomäner, vilkas slutdel utgörs av en landsdomän dvs. landskod (Country Code Top Level Domain; cctld). Landsdomänerna är förkortningar på två bokstäver enligt internationell standard. Finlands landsdomän är.fi, och beviljandet administreras av Kommunikationsverket. Det kan också på begäran av märkesinnehavaren vid behov förhindra att ett annat företags namn eller ett produktmärke inte används orättmätigt i.fi-domäner. På motsvarande sätt är den europeiska gemenskapens nya adressdomän.eu ett domännamn som anger europeisk identitet. Registret upprätthålls av ett ämbetsverk EURid (The European Registry of Internet Domain Names) som grundats för administrering av domännamn. Kolster Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > > REGISTRERINGEN AV.eu-DOMÄNNAMN INLEDS Registreringen av domännamn med toppdomänen.eu som berör hela den europeiska unionens område inleds Under en fyra månader lång förhandsansökningsperiod (Sunrise Period) kan domännamn sökas av offentliga samfund, firmanamn och innehavare av registrerade varumärken. Den allmänna ansökan inleds för alla organisationer, företag och privatpersoner med hemort i ett EU-land. > Mera på sidorna 6-7 > Betydande ändringar i patentlagen förbereds i USA Synnerligen betydande ändringar i patentlagen har föreslagits i USA. Den radikalaste ändringen skulle vara övergången från ett system, där patent beviljas åt den första uppfinnaren, till ett system, där patent beviljas åt den uppfinnare som först inlämnat ansökan. Detta skulle motsvara det europeiska systemet. Det andra ändringsförslaget hänför sig till s.k. uppsåtligt intrång och tredubbel skadeersättning. Enligt förslaget uppkommer ett uppsåtligt intrång inte ännu av det faktum att en eventuell patentinkräktare känner till patentet, utan det behövs åtminstone ett varningsbrev från patentinnehavaren. Inte ens då uppkommer ett uppsåtligt intrång, om patentinkräktaren ärligt är i den tron att det inte förekommer ett intrång. För att påvisa detta skulle man inte längre nödvändigtvis behöva en skriftlig åsikt från ett ombud i USA. Att införskaffa detta har varit både en dyr och tidskrävande operation. Efter dessa ändringar skulle det vara betydligt mindre sannolikt att råka ut för tredubbla skadeersättningar. Bland ändringsförslagen finns även en 9 månaders invändningstid efter beviljandet av patent, samt en tredje parts möjlighet att inlämna hindermaterial under ansökningstiden 6 månader efter offentliggörandet av ansökan. Ändringarna av patentlagen har ett omfattande stöd i USA, men någon säkerhet om i vilken form eller när lagändringarna kommer att träda i kraft har man inte. De mest optimistiska förutspår ändringar vid årskiftet, de mindre optimistiska en tidsgräns på ett till två år. > EU-VARUMÄRKENAS OFFICIELLA AVGIFTER SÄNKTES Byrån för harmonisering av den inre marknaden OHIM, som ansvarar för registreringen av EU-varumärken och mönsterrätter, sänkte ansöknings-, registrerings- och förnyelseavgifterna för varumärkesrätter från och med > IPR-KONSULTERING ÅT REGEA, KOPAR OCH POLARTEK På ChemBio-, Synergi- och Underleverantörsmässorna under år 2005 hade de som besökte Kolsters monter möjlighet att delta i en tävling, där priset var IPR-konsultering skräddarsydd enligt företagets behov. Vinnare i dragningen blev cell- och vävnadsteknologicentret REGEA från Tammerfors, verkstaden Kopar Oy från Parkano och ingenjörsbyrån Polartek Oy från Uleåborg. Kolster tackar alla mässbesökare för visat intresse för vårt företag och våra expertistjänster. Vid sidan av rätt dimensionerade och tidsplanerade skyddsåtgärder erbjuder Kolster IPR Management -konsultering, som är inriktad på en kontrollerad helhet av immaterialrätterna. En strategi som stöder affärsverksamheten, effektiva handlingssätt, tydliga beslutsrutiner samt optimering av skyddsformerna och kostnaderna är de centrala elementen i vår tjänst. > ÄNDRINGAR I DEN FINSKA PATENTLAGEN Riksdagen godkände flera ändringar i den finska patentlagen, däribland att patenthavaren kan ansöka om begränsning av patentet. Samma dag godkände riksdagen revisionsakten (EPC 2000) till konventionen om meddelande av europeiska patent samt fördraget om patenträtt (PLT, Patent Law Treaty). Tidtabellen för ikraftträdandet av ändringarna är ännu okänd. Vi kommer att berätta närmare om ikraftträdandet och innehållet följ med situationen på våra webbsidor > nyheter. > NYA UTNÄMNINGAR Pirta Tiiro > Kolster Helsingfors Fil.kand. Pirta Tiiro har anställts som patent ombud i Helsingfors. Pirta har över 15 års erfarenhet från patentbranschen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Hon är en utmärkt förstärkning när det gäller patentering och IPR-konsultering inom dessa branscher. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken > Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning?

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristian Ford Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Kommersiell IT-rätt Domännamnsrätt Höstterminen 2000

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susan Ucar Stöld av domännamn på Internet-ur ett varumärkesrättsligt, jurisdiktionsmässigt och straffrättsligt perspektiv. Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ingrid Persson Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Immaterialrätt, IT-rätt VT 2001 Innehåll

Läs mer

Patentintrång. En fråga för svenska staten?

Patentintrång. En fråga för svenska staten? 1 (23) En fråga för svenska staten? En översiktlig genomgång av Torbjörn Larsson, Sound Around AB På uppdrag av VINNOVA april 2003 2 (23) Innehållsförteckning FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTEN PATENTET 5 PATENT

Läs mer

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förnyas i 10-årsperioder under obegränsad tid.

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förnyas i 10-årsperioder under obegränsad tid. SIPF Varumärkesmanual 2009 1.0 Inledning 1.1 Syftet med SIPF:s varumärkesmanual är att ge läsaren en allmän översikt och vägledning om varumärken ett immaterialrättsligt område som får allt större betydelse.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 96/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om domännamn och till lag om ändring av 2 lagen om kommunikationsförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 Kommunikationsverket MPS 2 (19) Innehåll 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND...

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Bifogat finns den rapport gällande K artläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden (avtalsnr

Läs mer