Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde"

Transkript

1 Kolster Info Nr December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt företag i tid Vi önskar våra kunder och samarbetspartners en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år

2 Patent Om patenteringspraxis i USA: Pre-Appeal Brief Conference - ett alternativ till besvärsskrift De som prövat på patentering i USA vet att handläggningen av en ansökan vid patentverket (USPTO) ofta är en besvärlig och dyr process. Efter ett par års väntan utfärdar verket i snabb takt ett till två förelägganden och därefter ett meddelande om godkännande eller mycket ofta ett avslagsbeslut. Avslaget skall dock ses som ett mellansteg i en lång handläggningsprocess, emedan sökanden utöver besvär även kan välja andra alternativ. ÖVERS. CARITA NASAROFF Om sökanden upplever att han eller hon ännu kan påverka granskarens åsikt är det mest användbara alternativet begäran om fortsatt granskning, varvid handläggningen mot erläggandet av en tilläggsavgift återupptas från var den blev efter avslagsbeslutet. Antalet begäranden om fortsatt granskning är inte begränsat, varför handläggningen kan fortsättas i oändlighet. Ett mera tungrott sätt att fortsätta handläggningen är en fortsatt ansökan. Sökanden hamnar lätt i en återvändsgränd, där han eller hon anser att granskarens avslagsbeslut är felaktigt, men det inte finns något nytt att tillägga eller korrigera. Granskaren kanske inte förstår uppfinningen, tolkar de motanförda publikationerna felaktigt eller vill bara samla verkets interna prestationspoäng: varje begäran om fortsatt granskning ger poäng. Ibland kan en förhandling med granskaren och hans övervakare lösa situationen, men annars har man endast besvärsvägen kunnat frånta en dylik granskare en ansökan. Inledningen av en besvärsprocess omfattar först en besvärsanmälan och två månader senare inlämning av den egentliga besvärsskriften. I besvärsskriften går man detaljerat igenom handläggningssituationen, varför den är betydligt dyrare än ett konventionellt svaromål. Besväret granskas av en besvärsnämnd, vars beslut man är tvungen att vänta på till och med flera år. Även granskaren kan konstatera att avslagsgrunderna är otillräckliga och bevilja patentet eller utfärda ett nytt föreläggande. USPTO påbörjade i juli ett försök, där sökanden i samband med besvärsanmälan kan begära att en panel bestående av tre granskare (Pre-Appeal Brief Conference) formellt granskar avslagets laglighet samt de fakta som ligger till grund för det. US- PTO förmodar att programmet minskar besvärsmängden, sökandens kostnader och förkortar handläggningstiderna, när panelen häver ogrundade avslag. I samband med begäran tillkommer ingen officiell avgift utöver den normala besvärsavgiften. I begäran som omfattar högst 5 sidor skall en klar felaktighet i avslagsgrunderna påvisas, till exempel förbiseendet av ett väsentligt kännetecken. Inga förslag eller korrigeringar får ingå i begäran. En begäran som inte uppfyller förutsättningarna förkastas utan närmare granskningar. Panelen kan inom 45 dagar förkasta begäran, godkänna ansökan, återuppta handläggningen eller konstatera att handläggningen av besväret är motiverad. Om beslutet inte kan godtas, kan en besvärsskrift inlämnas inom 1 månad. Behandling i panel lämpar sig inte för alla avslag, eftersom den vanligaste meningsskillnaden med granskaren är tolkningen av patentkraven och mothållen, vilket inte är det klara fel som erfordras. Panelen tillhandahåller dock ett nytt sätt att överföra ansökan från en enskild granskare till flera granskare för RCE (Request for Continued Examination) bedömning utan ett egentligt besvär. Det är en större tröskel för panelen att vidhålla ett tvivelaktigt avslag, i synnerhet som avsikten med försöket är att minska besvärsmängden. Om panelen vidhåller avslagsbeslutet, kan man ännu överväga tilläggskorrigeringar och begäran om fortsatt granskning i stället för besvärsskrift. Panelens betydelse kommer att klarna då man fått mera erfarenhet, men vi kommer säkert att föreslå den som ett alternativ i enskilda patentansökningar. Tapio Äkräs > Artikelförfattaren Tapio Äkräs är europapatentombud och har arbetat på Kolster sedan Han är specialiserad på telekommunikation, informationsteknik och elektronik. Handläggningen av ansökan i USA Filing Non-Final Action(s) & Response(s) Final Action Response Advisory Action Notice of Appeal Pre-Appeal Brief Conference Appeal Brief Allowance/ Re-opening I USA förbereder man betydande ändringar i patentlagen. > Läs mera på nyhetsdelens baksida 2 Kolster Info

3 Kolster Info Nr0 3 > Utgivare Kolster Oy Ab Helsingfors Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo, Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie 2 B Oulu > Huvudredaktör Anne Suutala 2005 December > Redaktionsråd Marjut Honkasalo Marja-Liisa Järvinen Björn Kolster Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Päivi Siltanen Kaisu Spets-Vainio > Design & Layout White Sheep Mariet Louhento, Aino Korpela > Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Ledare Varumärken och domännamn en del av brändet När varumärkeslagstiftningen utformades på talet kunde man knappast ana hurudana varumärkena skulle vara vid 2000-talets ingång. Företagen har i synnerhet under senare år aktivt utvecklat sina bränd, vilket lett till att även spektret av varumärkestyper utvidgats betydligt. Numera nöjer man sig inte enbart med ordmärken och dekorativa figurer lika vanliga är slogans, ljud och utstyrselregistreringar. Även en rörlig bild kan utgöra ett varumärke. Dessutom har man försökt registrera också lukter och smaker som varumärken. Vi kan bara gissa vad framtiden kommer att föra med sig. Produktdifferentieringen och skyddet av brändets olika delar är viktiga för företagen, eftersom det är dyrt att skapa ett bränd. Genom att effektivt kombinera olika skyddsformer kan man säkra att investeringarna i brändet gagnar företaget självt. Varumärkesregistreringarnas betydelse är ingalunda ringa i detta avseende, ty dessa möjliggör en effektivare marknadsföring. Vilka märken företaget än använder, behöver det även alltid känna till skyddsmöjligheterna. Det är inte tillräckligt att enbart registrera varumärken. Skyddet av de egna rättigheterna innebär även aktiv övervakning av dem, och ingripande i fall av intrång. Vår lagstiftning erbjuder företagen effektiva möjligheter till dylikt agerande. Världen är full av möjligheter. Även företagens skyddsstrategier kan numera vara mångsidigare än tidigare, eftersom till exempel varumärken kan registreras genom att använda alternativa system. Nya märkestyper och till exempel den allt allmännare användningen av Internet ger en extra krydda åt skyddssidan. Det torde vara klart att även behovet av information ökat. Därför vill vi ställa vår sakkunskap till våra partners förfogande. I detta blad berättar vi bland annat om det inbördes förhållandet mellan domännamn och varumärken, och i synnerhet om.eu-domännamnet som snart tas i bruk. Ari-Pekka Launne VH, vice chef, varumärkes- och mönsterrättsenheterna > ÖVERS. CARITA NASAROFF Kolster Info 3

4 Lösningar för att säkra de tr NetHawk siktar på ökad försäljning och nya marknader genom När marknadsområdet är hela världen, måste företaget stå på sig och skydda sina innovationer. NetHawk Oyj som verkar i Teknologibyn i Uleåborg erbjuder tillverkare av mobilnät, operatörer och tjänsteproducenter lösningar för att garantera kvaliteten. Samtidigt bygger det målmedvetet upp en immaterialrättslig portfölj för att skydda sina uppfinningar. ÖVERS. CARITA NASAROFF Det finns utrymme för tillväxt inom branschen för endast en knapp tredjedel av jordens befolkning har mobiltelefon. NetHawks produkter motsvarar de behov som uppkommit i och med nya mobilteknologier. Framställare av appa ratur och operatörer har ett behov av att analysera, testa och följa upp nätverkens och dessa delars funktion och pålitlighet. NetHawks produktsortiment omfattar mätnings- och testningssystem för stamnät, radionät (GSM, GPRS och UMTS) samt VoIP (Voice over Internet Protocol) -tillämpningar, där ljud och videobild överförs i realtid via Internet. Innovativa programvaror i standardenlig maskinvara NetHawk-analysatorer analyserar trafiken mellan nätelement. De insamlar information som passiva lyssnare, men ingriper inte i själva nätverkets funktion. NetHawk-simulatorer är aktiva aktörer i nätverket. De imiterar nätverkets funktion och testar till exempel nätets belastning. Företagets alla produkter är programvarubaserade. För användaren synliga fysiska delar är gränssnittskort och kablar till datorn. Som maskinvara fungerar standard-pc. Enligt teknologichef Jouko Sankala var produktkonceptet från början mycket olikt konkurrenternas, vilkas produkter även omfattade en skräddarsydd maskinvara. - Vi har erhållit en konkurrensfördel genom att pc-apparaturens prestationsförmåga med åren ökat och därigenom NetHawkprodukternas prestationsförmåga. Vi har kunnat koncentrera oss på kärnprodukternas funktionalitet, programvarorna. Dessutom har vi kunnat erbjuda våra kunder en bärbar lösning. Med hjälp av gränssnittskort och programvaror har det varit lätt att omvandla den egna datorn till en bärbar teststation. De programvarubaserade produkterna ger sitt eget särdrag även åt patenteringen. NetHawks patentingenjör Jorma Ikäheimo berättar att han är en aning besviken över att EU-direktivet för programvarupatentering föll och man inte lyckades uppnå en nationell harmonisering. Han ser dock inget stort problem i detta: - Programvaror kan nog fortfarande patenteras. Nyckeln till lösningen är samverkan mellan förfarandet och anordningen. Beträffande den varierande nationella praxisen litar vi på ombuden. Organisk tillväxt och företagsköp Det har funnits ett klart behov på marknaden av NetHawks produkter. Sedan företaget grundades år 1991 (under namnet X-Net Oy) har dess tillväxt huvudsakligen varit kontinuerlig. Den nya teknologin har snabbt gett upphov till internationell affärsverksamhet. Inom det egna verksamhetsområdet är företaget bland de tre största i världen. Det har dotterbolag i 9 länder och ett återförsäljningsnätverk i över 60 länder. Personalen uppgår till ca 400, varav över hälften är verksam inom produktutvecklingen. Net Hawk använder närapå 34 % av sin omsättning för produktutveckling. De mest betydande produktutvecklingsenheterna finns i Finland, USA och Indien. Tillväxten har skett både organiskt och genom företagsköp. Den första fusionen ägde rum år 2000, då X-Net Oy och Kaski Tech Oy förenades till NetHawk Oy. Senaste vår köpte Net- Hawk ipnetfusion, den amerikanska leverantören av nätsimulerings- och belastningssystem. I och med köpet förstärktes företagets position på den amerikanska marknaden, det erhöll en betydande produktutvecklingsenhet i Indien samt kompletterade sitt produkturval i synnerhet på VoIP-området. Net- Hawks och ipnetfusions sammanlagda årsomsättning är ca 30M. Immaterialrättigheternas betydelse ökar Registreringen av NetHawk som varumärke år 1998 var impulsen till skapandet av NetHawks immaterialrättsliga portfölj. Företags- och varumärkesbrändet har förstärkts med domännamn, varav det nyaste är det nu aktuella.eu-domännamnet. NetHawk strävar efter att patentera sina uppfinningar i första hand i de för 4 Kolster Info

5 Kundens synvinkel ådlösa nätverkens kvalitet att aktivt sköta immaterialrättigheterna till sina topprodukter företagets affärsverksamhet viktigaste områdena, dvs. i Europa, USA och Japan. Jorma Ikäheimo beskriver principerna: - Vi strävar efter att patentera de tekniska lösningar som det är möjligt att förstå genom att observera produkten utifrån. Bakom patenteringsbeslutet ligger alltid ett noggrant övervägande av huruvida skyddet gagnar den egna affärsverksamheten. Ett mycket aktuellt ämne för Net- Hawk att begrunda efter fusionen med ipnetfusion är förenhetligandet av praxisen som hänför sig till immaterialrättigheterna, exempelvis hur personalen belönas för uppfinningarna. Sedan företaget vuxit från de små och medelstora företagen och då marknaderna är globala, har även synligheten för konkurrenterna ökat. - Man fäster mer uppmärksamhet vid NetHawks teknologi, varför immaterialrättigheterna i fortsättningen NetHawk Oyj IPR: mervärde åt affärsverksamheten Det centrala vid skapandet av NetHawks IPR-portfölj är att immaterialrättigheterna ger mer vär de åt produkterna, kunderna och affärs verksam heten. Genom detta har företaget fram gång och är vinstbringande, sysselsätter och höjer värdet för delägarna. NetHawk strävar efter att undvika intrång i konkurrenternas patent. Tvister är tidskrävande och kan förorsaka avbrott i försäljningen på något marknadsområde. NetHawk strävar efter att noggrant följa utvecklingen inom branschen. Å ena sidan ser det i andras uppfinningar licensieringsmöjligheter åt sig själv, å andra sidan en möjlighet att öka omsättningen genom att NetHawks M5-flerfunktionsanalysator kan övervaka 3G- och 2G-radionät samt stamnät till och med samtidigt. Över 100 personer på NetHawk har deltagit i utvecklingen av produkten. kommer att få allt större betydelse. Vi måste också själva axla en aktivare roll och inte enbart nöja oss med att följa med vad som händer inom licensiera egna innovationer åt företag som intresserar sig för dem. På NetHawk är man övertygad om att patentering är ett sätt att motivera personalen. På företaget upplevs anmälningar om uppfinningar som en supergrej och uppfinnaren belönas även personligt för dem. Immaterialrättigheterna har i dagens konkurrensläge även ett egenvärde. Även om IPR-egendom inte syns i balansen, värderas företag enligt hur mycket immateriell egendom det förfogar över och vilket som är företagets bränd. Dessutom förbättrar en stark patentportfölj förhandlingspositionen i en eventuell tvistemålssituation. > Jouko Sankala (vänst.) ansvarar för NetHawks teknologi och Jorma Ikäheimo för skyddet av innovationer. branschen och akta oss för att göra intrång i andras rättigheter, säger Jouko Sankala. Anne Suutala > Foto: Anne Suutala Foto: NetHawks fotoarkiv Kolster Info 5

6 Domännamn Domännamn vid sidan av varumärken Rätt valda och övervakade utgör domännamnen grunden för framgång reservera.eu-domännamn åt ditt företag i tid Vid sidan av varumärken, mönster och patent är domännamnen viktiga för företagen och kompletterar deras betydelse. Internet är idag ett nödvändigt hjälpmedel vid marknadsföring. Av denna orsak har behovet av skydd för kännetecken under de senaste åren oavbrutet vuxit i och med nya branscher, produkter och kampanjer. Domännamnet jämställs ofta med varumärket eller firmanamnet vid marknadsföring på Internet och kan därför vara mycket värdefullt kommersiellt sett. Internet-nätet är världsomfattande, men varumärkes- och firmanamnsrättigheterna är i regel regionalt begränsade till registreringseller inarbetningslandet, såvida man inte kommit överens om annat bl.a. genom internationella avtal. Ett domännamn som motsvarar varumärket eller firmanamnet gör den elektroniska handelsplatsen känd och därför strävar företagen i allmänhet efter att registrera ett domännamn som motsvarar deras varumärke. I praktiken är ett bra domännamn alltså en viktig förutsättning för framgång. Särskilt hos företag som verkar internationellt kräver domännamnsportföljen oavbruten kontroll och övervakning på samma sätt som man redan länge gjort exempelvis inom varumärkesbranschen. På motsvarande sätt måste företaget ha en klar helhetsbild av vilka domännamn det behöver. Här kan varumärkesombudet ge företaget värdefulla råd. Vi bistår vid val av varumärken och domännamn och skapande av valstrategier för domännamnen. Rätt valda domännamn förstärker varumärkena och ger kampanjerna mervärde. Ett domännamn som motsvarar varumärket eller firmanamnet gör den elektroniska handelsplatsen känd. Rätt valda domän namn förstärker varumärkena och ger kampanjerna mervärde. Bevakning mot övertagande och intrång Tillsammans med våra samarbetspartners handhar vi vid behov förutom registrering av domännamn förnyelser, avgifter och bevakningar över hela världen. Det händer beklagligt ofta att innehavaren av ett domännamn glömmer bort att förnya registreringen av sitt domännamn och sålunda oavsiktligt förlorar det. Detta kan man naturligtvis undvika genom att anlita vår pålitliga bevakningstjänst. Bevakning är ett utmärkt verktyg också i kampen mot kapning av domännamn och andra intrång. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få information om att domännamn tagits i bruk som påminner om ditt företags domännamn. Med kapning av domännamn menas att någon registrerar som sitt eget domännamn en annans firmanamn eller varumärke. Registreraren erbjuder sig härefter i allmänhet att överlåta domänadressen till märkesinnehavaren mot en avsevärd ersättning (cybersquatting). Kapning av domännamn kan förhindras genom att man i tid registrerar företagets centrala domännamn och förnyar registreringen av dem inom utsatt tid. Just av denna orsak har innehavare av domänrättigheter beretts möjlighet att skydda sin rätt på förhand bl.a. i det nya.eudomännamnsystemet. 6 Kolster Info

7 EURid börjar befullmäktiga registeransvariga: i Finland Patrafee eu för internationella rotnamnsservrar 2005 Förberedning av.eu-domännamn Lansering av inledningsfasen och tidtabellen Lansering av registreringens juridiska dokument Den som först lämnat in ansökan får.eu-domännamn Den europeiska gemenskapens domännamn.eu kan sökas fr.o.m Registret upprätthålls av ett ämbetsverk EURid (The European Registry of Internet Domain Names) som grundats i Bryssel för administrering av domännamn. Domännamn kan sökas av alla i EU-länder registrerade samfund samt i EU-länder bosatta privatpersoner. Domännamnet.eu beviljas åt den som först ansöker om det. Man kan vänta sig en anhopning av ansökningar särskilt i systemets inledningsfas. Firmanamn och innehavare av registrerade varumärken (gemenskapsvarumärken och nationella varumärken inom EU-området) kan ansöka om domännamn som motsvarar deras tidigare rättigheter redan innan den allmänna ansökningstiden börjar under en s.k. förhandsansökning, sunrise period. Ifall det finns flera sökanden får den som först lämnat in ansökan domännamnet. Därför är det skäl att agera genast. Förhandsansökningens första fas inleds Under de två första månaderna kan offentliga samfund och innehavare av registrerade varumärken (ordmärke) registrera ett domännamn som motsvarar deras märke. Förhandsansökningens andra fas inleds Under de följande två månaderna kan bl.a. innehavare av firmanamn och andra varumärken registrera domännamn. Den allmänna ansökningen av domännamn inleds efter förhandsregistreringsfaserna. Alla organisationer, företag och privatpersoner med hemort inom EU kan ansöka om de domännamn de önskar få. Eftersom domännamnet beviljas åt den som först ansöker om det, är det viktigt att även här agera snabbt. Tjeckisk skiljedomstol avgör tvistemål EURid har utnämnt den tjeckiska skiljedomstolen i Prag (Czech Arbitration Court) att avgöra tvistemål om.eu-domännamn. Skiljedomstolen bistås av ett nätverk av specialister inom immaterialrätter och datateknik i den europeiska gemenskapens medlemsländer. Gemensamma regler och principer kommer att uppställas under ledning av den europeiska kommissionen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO. Administrerings- och handläggningsspråk är unionens alla 20 offentliga språk. I detta s.k. ADR-förfarande avgörs besvär riktade mot valideringsförfarandet eller domännamnsregistreringsbeslut samt krav som framställs på basis av tidigare rättigheter mot den som fått domännamnet efter förhandsregistreringsfaserna. Juha Myllyoja > ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Artikelförfattaren, varumärkesombudet jur.kand. Juha Myllyoja, har arbetat på Kolster sedan år Hans specialområde är varumärkes-, domännamns- och produktförfalskningsärenden. Förhandsansökning (SUNRISE), fas I Förhandsansökning (SUNRISE), fas II mån 2 mån 2 mån Allmän ansökning i EU-länder börjar Du kan anlita Kolsters konsulter i alla ärenden som avser domännamn Vi sköter registreringar av.eu-domännamn sakkunnigt och snabbt med vår samarbetspartner och av EURid befullmäktigade registeransvariga Patrafee Oy Ab. Offertbegäran och förfrågningar: TERMBANK Med domännamn avses en hemsidas registrerade adressdomän som hänför sig till Internet-nätets World Wide Web (www)-informationstjänster. Ursprungligen motsvarade domännamnet ett telefonnummer i telefontrafiken eller en postadress. Domännamn kallas också Internet-adress, domain-adress, www- eller webbadress och URL-adress. Fastän benämningarnas heterogenitet förorsakar oklarhet, så är det i själva verket fråga om synonymer. I Finland har användningen av benämningen domännamn blivit allmännare. Lands- eller organisationsdomänen placeras i slutet av adressdomänen (top level domain, TLD). I alla länder registreras adressdomäner, vilkas slutdel utgörs av en landsdomän dvs. landskod (Country Code Top Level Domain; cctld). Landsdomänerna är förkortningar på två bokstäver enligt internationell standard. Finlands landsdomän är.fi, och beviljandet administreras av Kommunikationsverket. Det kan också på begäran av märkesinnehavaren vid behov förhindra att ett annat företags namn eller ett produktmärke inte används orättmätigt i.fi-domäner. På motsvarande sätt är den europeiska gemenskapens nya adressdomän.eu ett domännamn som anger europeisk identitet. Registret upprätthålls av ett ämbetsverk EURid (The European Registry of Internet Domain Names) som grundats för administrering av domännamn. Kolster Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > > REGISTRERINGEN AV.eu-DOMÄNNAMN INLEDS Registreringen av domännamn med toppdomänen.eu som berör hela den europeiska unionens område inleds Under en fyra månader lång förhandsansökningsperiod (Sunrise Period) kan domännamn sökas av offentliga samfund, firmanamn och innehavare av registrerade varumärken. Den allmänna ansökan inleds för alla organisationer, företag och privatpersoner med hemort i ett EU-land. > Mera på sidorna 6-7 > Betydande ändringar i patentlagen förbereds i USA Synnerligen betydande ändringar i patentlagen har föreslagits i USA. Den radikalaste ändringen skulle vara övergången från ett system, där patent beviljas åt den första uppfinnaren, till ett system, där patent beviljas åt den uppfinnare som först inlämnat ansökan. Detta skulle motsvara det europeiska systemet. Det andra ändringsförslaget hänför sig till s.k. uppsåtligt intrång och tredubbel skadeersättning. Enligt förslaget uppkommer ett uppsåtligt intrång inte ännu av det faktum att en eventuell patentinkräktare känner till patentet, utan det behövs åtminstone ett varningsbrev från patentinnehavaren. Inte ens då uppkommer ett uppsåtligt intrång, om patentinkräktaren ärligt är i den tron att det inte förekommer ett intrång. För att påvisa detta skulle man inte längre nödvändigtvis behöva en skriftlig åsikt från ett ombud i USA. Att införskaffa detta har varit både en dyr och tidskrävande operation. Efter dessa ändringar skulle det vara betydligt mindre sannolikt att råka ut för tredubbla skadeersättningar. Bland ändringsförslagen finns även en 9 månaders invändningstid efter beviljandet av patent, samt en tredje parts möjlighet att inlämna hindermaterial under ansökningstiden 6 månader efter offentliggörandet av ansökan. Ändringarna av patentlagen har ett omfattande stöd i USA, men någon säkerhet om i vilken form eller när lagändringarna kommer att träda i kraft har man inte. De mest optimistiska förutspår ändringar vid årskiftet, de mindre optimistiska en tidsgräns på ett till två år. > EU-VARUMÄRKENAS OFFICIELLA AVGIFTER SÄNKTES Byrån för harmonisering av den inre marknaden OHIM, som ansvarar för registreringen av EU-varumärken och mönsterrätter, sänkte ansöknings-, registrerings- och förnyelseavgifterna för varumärkesrätter från och med > IPR-KONSULTERING ÅT REGEA, KOPAR OCH POLARTEK På ChemBio-, Synergi- och Underleverantörsmässorna under år 2005 hade de som besökte Kolsters monter möjlighet att delta i en tävling, där priset var IPR-konsultering skräddarsydd enligt företagets behov. Vinnare i dragningen blev cell- och vävnadsteknologicentret REGEA från Tammerfors, verkstaden Kopar Oy från Parkano och ingenjörsbyrån Polartek Oy från Uleåborg. Kolster tackar alla mässbesökare för visat intresse för vårt företag och våra expertistjänster. Vid sidan av rätt dimensionerade och tidsplanerade skyddsåtgärder erbjuder Kolster IPR Management -konsultering, som är inriktad på en kontrollerad helhet av immaterialrätterna. En strategi som stöder affärsverksamheten, effektiva handlingssätt, tydliga beslutsrutiner samt optimering av skyddsformerna och kostnaderna är de centrala elementen i vår tjänst. > ÄNDRINGAR I DEN FINSKA PATENTLAGEN Riksdagen godkände flera ändringar i den finska patentlagen, däribland att patenthavaren kan ansöka om begränsning av patentet. Samma dag godkände riksdagen revisionsakten (EPC 2000) till konventionen om meddelande av europeiska patent samt fördraget om patenträtt (PLT, Patent Law Treaty). Tidtabellen för ikraftträdandet av ändringarna är ännu okänd. Vi kommer att berätta närmare om ikraftträdandet och innehållet följ med situationen på våra webbsidor > nyheter. > NYA UTNÄMNINGAR Pirta Tiiro > Kolster Helsingfors Fil.kand. Pirta Tiiro har anställts som patent ombud i Helsingfors. Pirta har över 15 års erfarenhet från patentbranschen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Hon är en utmärkt förstärkning när det gäller patentering och IPR-konsultering inom dessa branscher. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken > Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om domännamn ändras så att lagen

Läs mer

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf?

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf? Kolster Info Nr 1 2006 Mars Design säljer har du skyddat din försäljningstrumf? Sandvik Tamrock designar och är strikt i sin skyddspolitik Den finska patentlagen förnyas Mönsterrätt text: Anne Suutala

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Nyheter om immaterialrätt

Nyheter om immaterialrätt Nyheter om immaterialrätt Välkommen till sommarens nummer av HT Innovision! NYHETSBREV FÖR VÅRA KUNDER OCH PARTNERS Innehåll: Skydda dig mot pirater Kroatien 28:e EU-medlem Varning för registeravgifter

Läs mer

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov

Bild: Pixabay/CDJ. Ett litet smakprov Bild: Pixabay/CDJ Ett litet smakprov ATT SKYDDA SIN UPPFINNING Möjliga immaterialrättsliga skyddsmetoder och Patentkostnadsmodellen Idé Företagshemlighet Bild: Petra Schatter En guide för enskilda uppfinnare

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen 1994 rd - RP 103 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att stadganden som gäller ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning Kolster Info Nr 1 2007 Mars BioTie skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter Varumärket lever inte utan bevakning Tullbevakningen hjälper i kampen mot produktförfalskningar Varumärken text: Kristiina

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Varumärkesförordning; utfärdad den 26 maj 2011. SFS 2011:594 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Varumärkesregistret och diariet över

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT BESLUT 2006-07-14 Ärendenr. 128 Sökande Ordupp Handelsbolag, 969689-0178, Bergsgatan 46, 214 22 Malmö Motpart Rickard K Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet --------- Stiftelsen

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE BESLUT 2006-01-19 Ärendenr. 106 Sökande Skype Technologies S.A, B96677, c/o Jonas K, Kammakargatan 48, Stockholm Ombud: Don C. M, Genga & Associates, P.C, 15821, Ventura Blvd., Suite 525, Encino, California,

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-07-09 252 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Volvo Trademark Holding ARSC 3H 405 08 Göteborg OMBUD: Niels L., Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg MOTPART Bra

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike BESLUT 2007-01-11 Ärendenr. 153 Sökande Virbac S.A, (FR68417350311) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike Ombud: Advokat Malin T M Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 STOCKHOLM

Läs mer

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens syften och definitioner I denna lag avses med 3 Definitioner 21) skyddat

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 06-285 P.ans. 0302726-5 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-03-06 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: LN (sökande) Ombud: Bergenstråhle & Lindvall

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer