Informationsbroschyr Skandia Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr Skandia Norden"

Transkript

1 Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Norden Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

2 Innehåll Information om fonden... 2 Placeringsinriktning... 2 Mål... 2 Tillgångsslag... 2 Miljö och samhällsansvar... 2 Allmän riskinformation... 3 Fondens riskprofil... 3 Riskbedömningsmetod... 3 Målgrupp... 3 Historisk avkastning... 3 Avgifter... 3 Utdelning... 4 Fondens förvaltning och tillhörande administration... 4 Allmän information... 4 Tillåtna investerare... 4 Andelsägarregister... 5 Köp och inlösen av fondandelar... 5 Skatteregler... 5 Fondens rättsliga ställning... 5 Ändring av fondens verksamhet... 6 Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten... 6 Skadestånd... 6 Information om fondbolaget... 6 Fondbolag... 6 Fonder som förvaltas av fondbolaget... 6 Fondbolagets styrelse... 7 Fondbolagets ledning... 7 Fondbolagets och fondernas revisor... 7 Övrig utlagd verksamhet... 7 Fondens förvaringsinstitut... 8 Bilaga: Historisk avkastning... 9 Bilaga: Fondbestämmelser för Skandia Norden Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

3 Information om fonden I denna informationsbroschyr lämnas grundläggande information om Skandia Norden (fonden), som är en Sverigeregistrerad värdepappersfond. Informationsbroschyren innehåller även fondens fondbestämmelser. Det som beskrivs under rubriken Information om fonden är samstämmigt med Skandia Fonders interna instruktioner om förvaltningen av fonden. Det betyder att de förutsättningar som finns vid en investering i fonden är korrekt beskrivna. Informationsbroschyren innehåller även fondens fondbestämmelser. Ytterligare information finns i fondens faktablad, halvårsredogörelse och årsberättelse. Dessa dokument finns på fondbolagets hemsida Placeringsinriktning Fondens placeringsinriktning är nordiska aktier, utan inriktning på någon särskild bransch. Fonden har en bred inriktning och placerar i aktier som upptagna till handel på en börs eller marknadsplats i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Fondens investeringsbeslut baseras på långsiktig fundamental analys, vilket innebär ingående analys av företag, marknader och andra omvärldsfaktorer som kan påverka utvecklingen för företagen och dess aktier. Mål Fondens mål är att på längre sikt överträffa utvecklingen för sitt jämförelseindex. Mer specifikt är fondens avkastningsmål att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överstiga fondens jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net, som är ett brett nordiskt aktieindex med återinvesterade utdelningar och där bolagens vikter är anpassade efter värdepappersfonders placeringsregler. Tillgångsslag Utöver aktier får fonden även placera i fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Derivatinstrument får användas i begränsad omfattning för att minska kostnader och risker i förvaltningen, vilket inte påverkar fondens riskprofil nämnvärt. Miljö- och samhällsansvar Fonden placerar i möjligaste mån i bolag som följer vedertagna koder såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolag som följer en standard för hållbarhetsredovisning. Fonden placerar inte i företag som bedriver verksamhet i strid mot väletablerade internationella konventioner utan att visa förändringsvilja, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt, FN:s konvention mot korruption samt internationella miljökonventioner. I tillägg utesluts placeringar i bolag med huvudverksamhet inom försvarsindustri, inom alkohol- och tobaksproduktion samt i bolag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antipersonella minor, kemiska- och biologiska vapen eller centrala komponenter specifikt utvecklade för kärnvapen. Vidare avstår fonden från att investera i bolag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål. Fondens förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Det innebär att de beaktar företagens hållbarhetsarbete vid investeringsbesluten. Förvaltarna har dessutom signerat PRI, vilket är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

4 Fondbolaget bedriver aktivt ägarskap, vilket innebär att följa utvecklingen vad gäller hållbarhetsfrågor i företag, göra sin röst hörd på bolagsstämmor och samtala med företagsledningar. Allmän riskinformation Fondsparande är förenat med risk. Det som avses med en fonds risk är osäkerheten över hur dess värde förändras över tiden. Värdet kan både öka och minska och investeraren är inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet. Vid sparande i aktier och aktiefonder kan värdet kortsiktigt svänga kraftigt. Sparande i räntefonder innebär en jämnare avkastning, men då på en genomsnittligt lägre nivå. Risk är en förutsättning för högre avkastning på lång sikt. Ofta är en kombination av placeringar i olika tillgångsslag ett sätt att sprida risken. Fondens riskprofil Fonden investerar i aktier, vilket generellt kännetecknas av hög risk. Fondens värde kan förväntas svänga upp eller ned ungefär lika mycket som de nordiska aktiemarknaderna. Eftersom fonden förvaltas aktivt kan det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämförelseindex. Dessa skillnader kan vara både positiva och negativa under olika perioder. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Fondens placeringar i utländska finansiella instrument valutasäkras inte vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen i de valutor fonden är investerad i. Fonden ska ha en god portföljlikviditet i syfte att kunna möta fondandelsägarnas begäran om inlösen av fondandelar. Fonden medger daglig inlösen av fondandelar. Fondens totala marknadsexponering får inte överstiga 100 procent av fondens värde. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde på grund av risken att värdet på tillgångarna förändras. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ju längre placeringshorisonten är desto mindre är risken att förlora pengar. En viss förlustrisk kvarstår ändå, även vid mycket långsiktiga placeringar. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Riskbedömningsmetod I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering. Åtagandemetoden innebär att derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Målgrupp Fonden riktar sig till investerare som önskar en basplacering i nordiska aktier och har en placeringshorisont på minst sju år. Investeraren måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Historisk avkastning Fondens historiska avkastning finns i en bilaga till informationsbroschyren. Fondens avkastning uppdateras även löpande på fondbolagets hemsida. Avgifter Ingen avgift vid andelsägarnas köp eller inlösen av fondandelar tas ut. Inlösenavgift får uppgå till högst 2,0 procent av fondens andelsvärde, enligt fondbestämmelserna. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

5 Fondbolaget tar en ersättning ur fonden för dess förvaltning. Här inkluderas även kostnader för förvaring, tillsyn och revision. Den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 1,4 procent. Den högsta förvaltningsavgiften fondbolaget får ta ut uppgår till 2,0 procent, enligt fondbestämmelserna. Transaktionskostnader (d.v.s. courtage och andra kostnader i samband med köp och försäljning av finansiella instrument) belastar fonden. Fondbolaget har lagt ut förvaltningen av fonderna till externa förvaltare. Externa förvaltare kan använda både interna och externa investeringsanalyser i förvaltningen. Kostnad för extern investeringsanalys belastar fonden endast om fondbolaget bedömt att den höjer kvalitén på fondverksamheten, att det inte hindrar fondbolaget från att agera i andelsägarnas intressen och att det tillför mervärde till fonden. Den externa investeringsanalysen utvärderas regelbundet. I fondens årsberättelse redovisar fondbolaget eventuell kostnad för extern investeringsanalys som har tagits ur fonden under året. Eventuell kostnad för investeringsanalys ingår i fondens årliga avgift. Vid räntehandel då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs) kan inte kostnaden för extern investeringsanalys särredovisas. Mer information finns i Skandia Fonders dokument Information om incitament, som publiceras på Under 2015 var årlig avgift 1,43 procent. Årlig avgift utgör summan av kostnaderna för driften av fonden. Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. Fondens förvaltning och tillhörande administration Fondbolaget har ingått avtal med DNB Asset Management AS (DNB) om kapitalförvaltning av fonden. Avtalet innebär att DNB i enlighet med fondbolagets riktlinjer ska sköta fondens placeringar. Vidare har avtal ingåtts med DNB Asset Management AS (DNB) om fondadministration av fonden. Avtalet innebär att DNB i enlighet med fondbolagets riktlinjer skall sköta administrationen av fonden. Allmän information Tillåtna investerare Fondandelar har inte och kommer inte att bli registrerade i enlighet med, vid var tid gällande, United States Securities Act of 1933, lokal amerikansk värdepapperslagstiftning eller annan motsvarande lagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller annat land. Inte heller har fonden eller fondbolaget registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Investment Company Act of Fondbestämmelserna innehåller därför vissa inskränkningar när det gäller vilka fysiska och juridiska personer som kan vara andelsägare i fonden. För att fondbolaget ska kunna följa begränsningarna ska den som vill teckna andelar i fonden lämna uppgift om nationell hemvist och andra förhållanden som fondbolaget bedömer vara relevanta från tid till annan. Andelsägare ska i förekommande fall meddela förändringar av sådana förhållanden. Fondandelarna samt rättigheterna till dessa får endast vidareöverlåtas till en non- U.S. Person (som det definieras i Regulation S till United States Securities Act 1933) och måste ske genom en transaktion utanför USA som undantas i Regulation S till United States Securities Act Om fondbolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna ovan har fondbolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning. Den som är osäker på sin status bör konsultera sin finansiella rådgivare. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

6 Andelsägarregister Register över andelsägarna och deras innehav förs av fondbolaget. Andelsägarnas innehav redovisas i års- och halvårsbesked. Andelsägarna som låtit en bank eller annat värdepappersinstitut förvaltarregistrera sina fondandelar införs inte i andelsägarregistret. I stället är det banken eller värdepappersinstitutet som är innehavare av andelarna hos fondbolaget för sina kunders räkning. Köp och inlösen av fondandelar Andelar i fonden kan normalt köpas och lösas in varje bankdag. Fondandelar kan köpas hos fondbolaget, via en bank eller annat värdepappersinstitut som förmedlar fondandelar. Andelsägare som har sina fondandelar förvaltarregistrerade hos en bank eller annat värdepappersinstitut vänder sig dit för inlösen. Order om köp eller inlösen av andelar skall vara fondbolaget tillhanda senast (vardag före helgdag 13.00). Komplett order behandlas samma bankdag. Vid köp av fondandelar krävs även att köplikviden har bokförts på fondens konto senast samma bankdag. Lägsta belopp för teckning och inlösen av fondandelar är 200 kronor, såvida inte hela innehavet löses in. Fondbolaget får senarelägga inlösen av fondandelar om fonden skulle sakna tillräckliga likvida medel. Genom försäljning av tillgångar som ingår i fonden anskaffas likvida medel och inlösenorden utförs snarast möjligt. Fondbolaget får även senarelägga köp och inlösen av fondandelar om det finns särskilda skäl med hänsyn till andelsägarnas gemensamma intresse. Skatteregler Fonden är inte skattskyldig för sina inkomster i Sverige. Beroende på ursprungsland betalar dock fonden i vissa fall kupongskatt på erhållna utdelningar. Det är osäkert om svenska fonder omfattas av Sveriges skatteavtal. Skatteavtalen är på många marknader nödvändiga för att erhålla lägre kupongskatt på utdelningar på utländska aktieinnehav. Högsta förvaltningsdomstolen förväntas avgöra om fonderna omfattas av skatteavtalen någon gång under Innan frågan är avgjord råder osäkerhet kring vilken kupongskatt som gäller, varför vissa fonder efter avgörandet kan komma att få ändrad kupongbeskattning. En andelsägare i fonden beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 procent kapitalskatt. Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari. Fondbolaget lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för fysiska personers fondinnehav. Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 procent kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. För sparande via Pensionsmyndigheten, IPS, fondförsäkring eller via investeringssparkonto gäller särskilda skatteregler. Andelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen. Fondens rättsliga ställning Förmögenheten i fonden ägs gemensamt av fondens andelsägare. Alla andelar i fonden är lika stora och medför lika stor rätt till förmögenheten. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

7 Fonden är ingen juridisk person och har därmed inga rättigheter eller skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor. Vid förvaltningen av fonden ska fondbolaget handla uteslutande till andelsägarnas gemensamma intresse. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Ändring av fondens verksamhet Fondbestämmelserna är reglerna för fondens förvaltning. Ändringar i fondbestämmelserna kan påverka fondens egenskaper, såsom placeringsinriktning, avgifter samt riskprofil och beslutas av fondbolagets styrelse. Fondbolaget ansöker till Finansinspektionen om ändring och först efter deras godkännande kan ändringarna tillämpas. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Fondbolaget får efter Finansinspektionens tillstånd överlåta förvaltningen av fonden till en annan förvaltare. Om fondbolaget bestämmer sig för att upphöra med förvaltningen av en fond ska förvaltningen temporärt övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten upphör. Har en fond varken andelsägare eller fondförmögenhet får istället fondbolaget, efter tillstånd av Finansinspektionen, avveckla fonden. Förvaringsinstitutet ska snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall skall fonden upplösas genom försäljning av tillgångarna, vartefter nettobehållningen i fonden skiftas ut till andelsägarna. Information om överlåtelse eller upphörande ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, om inte Finansinspektionen medger undantag. Förvaltningen av fonden kan även upphöra vid en sammanläggning (fusion) med en annan fond. Detta kräver Finansinspektionens tillstånd, varefter andelsägarna informeras och ges möjlighet att lösa in sina andelar innan fusionen genomförs. Skadestånd Om en andelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, kommer fondbolaget respektive förvaringsinstitutet att ersätta skadan. I fondbestämmelserna framgår de begränsningar som gäller för fondbolagets respektive förvaringsinstitutets ansvar, se 16. Information om fondbolaget Fondbolag Fondbolaget är ett aktiebolag med namnet Skandia Fonder AB och organisationsnummer Fondbolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm och är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Aktiekapitalet uppgår till kronor. Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen och bildades den 10 februari Fonder som förvaltas av fondbolaget Skandia Asien Skandia Cancerfonden Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

8 Skandia Europa Exponering Skandia Global Exponering Skandia Global Företagsobligationsfond Skandia Idéer för Livet Skandia Japan Exponering Skandia Kapitalmarknadsfonden Skandia Nordamerika Exponering Skandia Norden Skandia Penningmarknadsfonden Skandia Realräntefonden Skandia SMART Balanserad Skandia SMART Försiktig Skandia SMART Offensiv Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige Skandia Sverige Exponering Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Världsnaturfonden Gällande informationsbroschyr, faktablad samt senaste årsberättelse och halvårsredogörelse för samtliga fonder finns tillgängliga på fondbolagets hemsida och kan även beställas kostnadsfritt på telefon Fondbolagets styrelse Anders Jonsson, Chef Institutionell Försäljning, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, ordförande Cecilia Wennerholm, Advokat, Apriori Advokatbyrå AB Märtha Josefsson, Investeringskonsult Elsa Stattin, Chief Financial Officer, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Fondbolagets ledning Annelie Enquist, Verkställande direktör Göran Karlsson, Chief Operating Officer/Ställföreträdande Verkställande direktör Tommy Persson Levin, Chief Financial Officer Pirjo Andréasson, Head of Regulatory Affairs Mari Lindblad, Head of Market and Client Support Fondbolagets och fondernas revisor Patrick Honeth, Deloitte AB, Stockholm Övrig utlagd verksamhet Klagomålsansvarig finns hos Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia) på uppdrag av fondbolaget. Skandia tillhandahåller även funktionen för regelefterlevnad (compliance) och viss riskhantering på uppdrag av fondbolaget. Därutöver har fondbolaget utlagd funktionerna juridik, finance, koncernsäkerhet och -kontroll till Skandia. Skandia sköter även marknadsföring av fonderna. Funktionen för informationssäkerhet är utlagd till Skandiabanken Aktiebolag (publ). Fondandelar kan, förutom direkt hos fondbolaget, köpas och lösas in via följande distributörer: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr: (Skandia AB), via dess bifirma Skandia Link Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

9 Skandiabanken Aktiebolag (publ), org.nr: Pensionsmyndigheten, org.nr: Avanza Bank AB, org.nr: Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ), org.nr: MFEX Mutual Funds Exchange AB, org.nr: Nordnet Bank AB, org.nr: Nasdaq Broker Services Aktiebolag, org.nr: Skandinaviska Enskilda Banken AB, org.nr: Fondens förvaringsinstitut Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), Stockholm. SEB är en svensk bank med säte och huvudkontor i Stockholm vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva bankverksamhet. Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara fondens tillgångar och verkställa fondbolagets beslut avseende fonden. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska även kontrollera att de beslut som fondbolaget fattar inte strider mot bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelser. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

10 Bilaga: Historisk avkastning År Skandia Norden VINX Benchmark Cap Net ,5% 11,6% ,2% 17,2% ,7% 25,9% Fonden startade 27 april Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

11 Bilaga: Fondbestämmelser för Skandia Norden 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Norden. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Skandia Fonder AB företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Skandia Fonder AB (Fondbolaget), org.nr: Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag (publ), org.nr: Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet skall bland annat se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda samt att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en nordisk aktiefond. Målet för fondens förvaltning är att uppnå hög total avkastning på lång sikt. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper och fondandelar. Fondens medel kan även placeras i penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut, i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen samt i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som anges i 5 kap. 5 första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden får placera i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap. 12 första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder. De aktierelaterade derivaten skall avse bolag som är upptagna till handel på sådana reglerade marknader eller andra marknader som är reglerade och öppna för allmänheten och som fonden får placera på. Sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall avse bolag med hemvist i Norden. Fonden kan placera upp till 10 procent i fondandelar. Fonden har ingen särskild inriktning på bransch. Minst 90 procent av fondens tillgångar skall dock direkt eller indirekt placeras i finansiella instrument som är utgivna av emittenter i Norden eller upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad i Norden. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

12 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller som är föremål för regelbunden handel vid motsvarande marknad utom EES eller på någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens medel får placeras i penningmarknadsinstrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller som är föremål för regelbunden handel vid motsvarande marknad utom EES eller på någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens medel får även placeras i andra överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument enligt vad som anges i 7 om särskild placeringsinriktning. 7 Särskild placeringsinriktning I fonden får det ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen genom att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden får placera i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap. 12 första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden får även använda så kallade OTC-derivat enligt 5 kap. 12 andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder, för att effektivisera förvaltningen genom att minska kostnader och risker i förvaltningen. 8 Värdering Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser fonden dras av från tillgångarna. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, noterade betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid värderingstillfället, noterade köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund beslutar. Exempel på objektiv grund kan vara dels marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor, dels annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering). För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 lagen (2004:46) om investeringsfonder fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Denna särskilda värdering baseras normalt på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspriser från market-maker eller andra externa oberoende källor. Sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen (2004:46) om investeringsfonder värderas till anskaffningsmarknadsränta. OTCderivat värderas enligt vanligen använda binomialträdsbaserade värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende motpart. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

13 9 Teckning och inlösen av fondandelar Teckning (andelsägares köp) liksom begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandelar sker hos Fondbolaget. Teckning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs. Teckningsoch inlösenorder kan inte limiteras, utan verkställs till den andelskurs som Fondbolaget beräknat för avslutsdagen enligt 8. När ordern lämnas är denna andelskurs inte känd. Fondens teckningsoch inlösenkurs finns tillgängliga hos Fondbolaget nästföljande bankdag. Begäran om inlösen skall ske skriftligen till Fondbolaget. Inlösen skall ske enligt det vid inlösendagens slut fastställda fondandelsvärdet. Omedelbar inlösen sker endast i den mån det är möjligt utan avyttring av värdepapper i fonden. Om likvida medel måste anskaffas genom avyttring av värdepapper i fonden, skall detta ske snarast möjligt. Inlösen sker så snart försäljningslikvid influtit. Tidpunkter för att begäran om inlösen och teckning av fondandelar skall genomföras påföljande bankdag framgår av fondens informationsbroschyr. Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen varje bankdag, undantaget de dagar då en betydande del av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Lägsta belopp för inlösen är 200 kronor, såvida inte andelsägaren i samband med inlösen avslutar sitt konto. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta. 10 Extraordinära förhållanden Fondbolaget har rätt att stänga fonden för teckning och inlösen för det fall att sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas fortlöpande på fondens värde vid varje värderingstillfälle. Ersättningen enligt ovan får uppgå till högst 2,0 procent av fondens värde per kalenderår. Inlösenavgift får uppgå till högst 2,0 procent av fondens andelsvärde. Avgiften skall tillfalla fonden för täckande av transaktionskostnader. I förekommande fall tillkommer vid varje tid gällande mervärdesskatt. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

14 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget skall för fonden lämna: 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång 2. en redogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skickas kostnadsfritt på begäran till andelsägare och finns att tillgå hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser, skall beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar skall offentliggöras genom att hållas tillgängliga hos Fondbolaget eller på annat sätt som Finansinspektionen beslutar. 15 Pantsättning och överlåtelse Vid pantsättning av fondandelar skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget om det. Av underrättelsen skall framgå: - vem som är panthavare - vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och - eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört tas uppgiften om pantsättningen bort efter anmälan från panthavaren. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Ersättningen får högst uppgå till en (1) procent av pantens värde vid registreringstillfället. 16 Ansvarsbegränsning Utan att frångå vad som stadgas i 2 kap. 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder gäller nedanstående beträffande fondbolagets eller förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte skyldiga att i andra fall ersätta skada om normalt aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller annan följdskada, om inte den indirekta skadan/följdskadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

15 eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta skall inte utgå. Fastställda av Fondbolagets styrelse Godkända av Finansinspektionen Informationsbroschyr Skandia Norden uppdaterad 13 april

Informationsbroschyr Skandia Världen

Informationsbroschyr Skandia Världen Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Världen Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden

Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Cancerfonden Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond Skandia Fonder AB Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Världen Senast uppdaterad 2016-01-01

Informationsbroschyr för Skandia Världen Senast uppdaterad 2016-01-01 Informationsbroschyr för Skandia Världen Senast uppdaterad 2016-01-01 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning mot

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Senast uppdaterad 2015 10 27

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Senast uppdaterad 2015 10 27 Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Senast uppdaterad 2015 10 27 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier, utan inriktning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad 2015 09 01

Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad 2015 09 01 Informationsbroschyr för Skandia Sverige Exponering Senast uppdaterad 2015 09 01 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier, utan inriktning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Cancerfonden Senast uppdaterad 2015 06 15

Informationsbroschyr för Skandia Cancerfonden Senast uppdaterad 2015 06 15 Informationsbroschyr för Skandia Cancerfonden Senast uppdaterad 2015 06 15 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier, utan inriktning på någon

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia USA

Informationsbroschyr Skandia USA Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia USA Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Norden

Informationsbroschyr Skandia Norden Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Norden Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Penningmarknadsfond

Informationsbroschyr Skandia Penningmarknadsfond Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Penningmarknadsfond Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia SMART Försiktig

Informationsbroschyr Skandia SMART Försiktig Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia SMART Försiktig Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Småbolag Sverige

Informationsbroschyr Skandia Småbolag Sverige Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Småbolag Sverige Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Småbolag Sverige Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Småbolag Sverige Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Småbolag Sverige Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier i mindre och medelstora

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden 2009-02-25 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Världsnaturfonden. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia USA Senast uppdaterad

Informationsbroschyr för Skandia USA Senast uppdaterad Informationsbroschyr för Skandia USA Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är amerikanska aktier, utan inriktning på någon särskild

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia SMART Balanserad Gäller från 2014-09-01

Informationsbroschyr för Skandia SMART Balanserad Gäller från 2014-09-01 INFORMATION TILL INVESTERAREN Informationsbroschyr för Skandia SMART Balanserad Gäller från 2014-09-01 Fondens placeringsstrategi Fonden är en blandfond som ger exponering mot olika tillgångsslag såsom

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Idéer för Livet

Informationsbroschyr för Skandia Idéer för Livet Informationsbroschyr för Skandia Idéer för Livet 2010-04-20 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Idéer för Livet. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia USA

Informationsbroschyr för Skandia USA Informationsbroschyr för Skandia USA 2009-02-25 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia USA. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond

Skandia Fonder AB. Sverigeregistrerad värdepappersfond Skandia Fonder AB Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Idéer för Livet Senast uppdaterad 2015 09 21

Informationsbroschyr för Skandia Idéer för Livet Senast uppdaterad 2015 09 21 Informationsbroschyr för Skandia Idéer för Livet Senast uppdaterad 2015 09 21 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Idéer för Livet ( Fonden ) är en s.k. matarfond (eng. Feeder)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Sverige

Informationsbroschyr Skandia Sverige Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Sverige Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Asien

Informationsbroschyr Skandia Asien Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Asien Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Skala 1:5 Senast uppdaterad 2015 10 05

Informationsbroschyr för Skandia Skala 1:5 Senast uppdaterad 2015 10 05 Informationsbroschyr för Skandia Skala 1:5 Senast uppdaterad 2015 10 05 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en specialfond vars placeringsinriktning består av exponering

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Kapitalmarknadsfond

Informationsbroschyr Skandia Kapitalmarknadsfond Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Kapitalmarknadsfond Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia USA

Informationsbroschyr Skandia USA Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia USA Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia SMART Offensiv

Informationsbroschyr Skandia SMART Offensiv Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia SMART Offensiv Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Svea Aktiv (f.d. Skandia Swedish Stars) Senast uppdaterad 2012 06 13

Informationsbroschyr för Skandia Svea Aktiv (f.d. Skandia Swedish Stars) Senast uppdaterad 2012 06 13 Informationsbroschyr för Skandia Svea Aktiv (f.d. Skandia Swedish Stars) Senast uppdaterad 2012 06 13 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en specialfond vars placeringsinriktning

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia SMART Offensiv

Informationsbroschyr Skandia SMART Offensiv Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia SMART Offensiv Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia SMART Balanserad

Informationsbroschyr Skandia SMART Balanserad Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia SMART Balanserad Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars Senast uppdaterad

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars Senast uppdaterad Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars Senast uppdaterad 2011-08-01 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier med möjlighet att investera

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Informationsbroschyr Skandia Global Företagsobligationsfond

Informationsbroschyr Skandia Global Företagsobligationsfond Skandia Fonder AB Informationsbroschyr Skandia Global Företagsobligationsfond Sverigeregistrerad värdepappersfond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE MARKNAD 1. Fondens namn, rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Marknad (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Far East 2010-04-20

Informationsbroschyr för Skandia Far East 2010-04-20 Informationsbroschyr för Skandia Far East 2010-04-20 FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Far East. Fonden är en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER CROSS CREDIT 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Cross Credit ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbestämmelser Lysa Aktier 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lysa Aktier, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR

FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR FONDBESTÄMMELSER FÖR ÖHMAN SVERIGE HÅLLBAR 1. Fondens namn, fondens rättsliga ställning och andelsklasser Fondens namn är Öhman Sverige Hållbar (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Explorer Dynamic Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Explorer Dynamic, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer