Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för följande stiftelser: Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Beslutsunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 168 Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Ekonomienheten Veronica Persson Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för nedanstående stiftelser Beslutsunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 2

5 SAMMANSTALLNING AV STIFTELSER FORVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN vars kapital ej overstiger 1,5 mkr. Forandr TILLGANGAR SKULDER & EGET KAPITAL Namn Inkomster Utgifter skuld/ford Utdelat/aterl Tot Fastrantekont Ford ran Bankmedel Bundet kap Fritt kap Skuld Totalt St ftelsen Fagelfonden ,02 406, ,00 0,00 0, , ,01 14, , , ,47 0, ,67 St ftelsen Aktiv Politiks samhallsfond ,98 194, ,00 0,00 0, , ,04 8, , , ,11 0, ,09 St ftelsen Joakims minnesfond ,58 130, ,00 0,00 0, , ,00 6, , , ,90 0, ,68 St ftelsen Janne Anderssons donation 5 465,47 43, ,00 0,00 0, , ,03 4, , , ,63 0, ,29 St ftelsen Sofia Haags donationsfond , , ,00 0, , , ,84 122, , , ,27 0, ,47 St ftelsen Brita Grondells fond ,90 538, ,00 0,00 0, , ,41 39, , , ,24 0, ,63 St ftelsen Einar Sjodins fond 6 284,23 57, ,00 0,00 0, , ,92 4, , , ,44 0, ,94 St ftelsen Samfond I ,07 230, ,00 0,00 0, , ,94 9, , , ,98 0, ,91 St ftelsen Samfond II , , ,00 0,00 0, , ,23 31, , ,44-508,80 0, ,64 St fteslen C A Bergstroms kulturfond , , ,00 0,00 0, , ,54 72, , , ,17 0, ,62 St ftelsen Samfond Alvgarden serviceh ,80 607, ,00 0,00 0, , ,93 19, , , ,03 0, ,15 St ftelsen Syskonen Brolins donation ,42 440, ,00 0,00 0, , ,93 16, , , ,00 0, ,79 St ftelsen Falkenbergs sjukfond , , ,00 0,00 0, , ,71 36, , , ,53 0, ,72 St ftelsen Falkenbergs socialfond , , ,00 0,00 0, , ,22 93, , , ,20 0, ,50 ' r St ftelsen Falkenbergs skolfond , , ,00 0, , , ,32 178, , , , , ,17 St ftelsen Per Svenssons donation , , ,00 0, , , ,51 381, , , , , ,73 St ftelsen Sonja och Nils Wikstroms stipendiefon , , , , , , ,91 207, , , , , ,73 St ftelsen Per Svenssons donation , , ,00 0, , , ,39 479, , , ,64 200, ,08 St ftelsen John Johanssons donationsfond , , ,00 0, , ,68 266, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

6 Stiftelsen Org nr Fågelfonden Planteringssällskapet Småfåglarnas vänner hade beslutat att föreningen skall upplösas och förvaltningen av dess tillgångar jämte den av Anna Tjäderberg donerade s k fågelfonden överlämnas till Falkenbergs stad att av dess drätselkammare eller motsvarande förvaltas i enlighet med bestämmelserna i stadgan för planteringssällskapet resp punkt 10 i Anna Tjäderbergs testamente. Stadsfullmäktige beslöt under 218 den 21 december 1970 att med tacksamhet mottaga sällskapets tillgångar utgörande kontant kronor, och att med tacksamhet mottaga och åt kommunstyrelsen uppdraga förvaltningen av fågelfonden, som uppgick till :85 kr, enligt bestämmelserna i Anna Tjäderbergs testamente. Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningen förfogande för utfordring av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga vintrar, eller då eljest särskilda skäl föreligger, använda någon del av kapitalet därutöver. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Inga medel är disponibla för utdelning under Stiftelsen är oinskränkt skattskyldig enligt Skatteverkets beslut

7 Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Org nr Stiftelsen tillkom genom att samhällsföreningen Aktiv Politik vid sitt 20 års jubileum den 10 september 1986 instiftat en samhällsfond med ändamål att utge stipendium till elev vid Falkenbergs gymnasieskola som visat intresse för samhällsfrågor och som genom uppsats och muntlig redogörelse dokumenterat tillkomsten eller avvecklingen av industri eller anläggning, analys av kommunal rörelse eller annan händelse inom kommunen. Fondens kapitaltillgångar kronor, jämte stadgar för fonden hade överlämnats till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige mottog med tacksamhet Aktiv Politiks samhällsfond Av den årliga avkastningen skall 1/5 läggas till fondens kapital. Stipendium må tilldelas elev i gymnasieskolans två högsta årskurser som deltagit i undervisningen i samhällskunskap och som i övrigt uppfyller kraven. Förslag till stipendiater skall lämnas till stipendienämnden av lärare i samhällskunskap senast en månad före stipendieutdelning. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

8 Stiftelsen Joakims minnesfond Org nr Stiftelsen tillkom genom donation från Solvig och Åke Wolfhagen Kommunfullmäktige har under 10 beslutat att tacksamt mottaga gåvan på kronor att användas som donationsfond enligt föreskriften i donationsbestämmelserna. Avkastningen av stiftelsen skall i jämna hundratal kronor tillfalla den eller de skötsamma elever vid Falkenbergs gymnasieskola, (ungdomsgymnasiet) som genom sin personlighet och sitt agerande utgör ett föredöme för skolungdomen. Utdelningen skall ske vid vårens skolavslutning. Förvaltare är kommunstyrelsen och gymnasieskolans stipendienämnd utser stipendiater i samråd med elevrådet. Nämnden har rätt att differentiera beloppen mellan flera mottagare, samt får utbyta kontantbeloppen mot bokpremier, helt eller delvis. Efter 25 år medges förvaltaren rätten att avsluta fonden, varvid kapital jämte ränta tillfaller Gymnasieskolans bibliotek. Alternativt kan fonden i stället sammanslås med andra fonder för samma ändamål som ovanstående. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

9 Stiftelsen Janne Andersson donationsfond Org nr Stiftelsen tillkom genom gåva från Byggmästare Janne Andersson till Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning. Gåvan var kronor. Av den årliga avkastningen av kapitalet skall 1/10 tillföras kapitalet intill att detta vuxit till kronor. När ovanstående är uppfyllt skall styrelsen, efter förslag av skolornas lärare, vid avslutningen av varje läsår utdela ett eller flera premier till elever, som gjort sig därav förtjänta, varvid nödig hänsyn även skall tagas till elevens ekonomiska förhållanden. Vidare föreskrives i gåvobrevet; om i en framtid Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning skulle läggas ned eller övergå i någon annan skolform eller ock helt övertagas av staten skall fonden vid nyssnämnt förhållande överlämnas till Falkenbergs hantverks- och industriidkareförening, som vid sådant fall äger fri bestämmanderätt över fondens framtida användning utan att likväl kapitalet i fonden minskas. Kommunstyrelsen är förvaltare av kapitalet men Barn- och utbildningsnämnden skall besluta om utdelning av avkastningen. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

10 Stiftelsen Sofia Haags donation Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från änkefru Olivia Sofia Olson-Haag daterat Gåvan var ,38 kronor. Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Enligt testamentet skall avkastningen på kapitalet varje år som stipendium utdelas till en eller flera elever vid folkskolan i Skogstorp, vilka under skoltiden ådagalagt flit och studieintresse samt genom gott uppförande utmärkt sig under skoltiden. Barn- och utbildningsnämnden äger bestämma vilka elever som skall komma i åtnjutande av stipendiet, varvid dock elever som visat konstintresse skall ha företräde. Under året har 9 853,23 kronor varit disponibla för utdelning. BUN har genom delegation per beslutat om utdelning av kronor fördelat till sex stipendiater. Resterande 3 853,23 kronor har överförts till ,27 kronor är disponibla för utdelning 2015.

11 Stiftelsen Britta Gröndelis donation Org nr Stiftelsen tillkom genom att Britta Elisabet Gröndell donerat stadsägan 789 till den som vore pedagogus vid stadens skola. I avskrift från Ecklesiastikdepartementet från har uttalats att inget hinder möts mot att kommunen förvärvar ovanstående fastighet mot en köpeskilling av kronor, dock med följande tillägg. Köpeskillingen för stadsägan 789 skall utgöra en fond. Av årsavkastningen skall en femtedel läggas till kapitalet och resterande uppsamlas för att vart femte år av kollegiet vid samrealskolan i staden utdelas såsom ett rese- eller forskningsstipendium till en vid skolan anställd lärare. Under året har ,51 kronor varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014, eftersom det inte funnits några sökande. Hela beloppet på ,51 kronor har överförts till Utdelning sker vart femte år. Senaste utdelning beslutades av BUN och tilldelades tre lärare vid Falkenbergs gymnasieskola, för deltagande i kurser och en studieresa till Barcelona. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts ,24 kronor är disponibla för utdelning under 2015.

12 Stiftelsen Einar Sjödins fond Org nr Stiftelsen tillkom genom gåvobrev från rektor Einar Sjödin, daterat , till läroverket i Falkenberg. Gåvan var 4 348,90 kronor. Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Sedan 20 % av årsavkastningen lagts till kapitalet skall vid läsårets avslutning av återstoden utdelas ett eller flera premier på jämt 100-tal kronor till någon studiebegåvad elev i realgymnasiet med visat intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Premiet bör om möjligt uppgå till 200 kronor och utdelas vid årsavslutningen. Premiet utdelas enligt kollegiets bestämmande i första hand till den abiturient, som bland de på reallinjens matematiska gren från läroverket utexaminerade studenterna uppvisar den högsta summan av vitsorden i ämnena matematik, fysik och kemi. Vederbörande elev skall under skoltiden ha ådagalagt mycket god flit och ordning och iakttagit ett klanderfritt uppförande samt ej tillbragt mer än ett år i högsta ringen. Vid lika betygssumma avgör vitsordet i matematik och om även detta är lika summan av vitsorden i övriga läroämnen. Om två premier utdelas möter inget hinder för att det andra tilldelas en elev, som tillhör den nuvarande reallinjens biologisk gren, under förutsättning att ovanstående villkor iakttages. I betygssumman inräknas då även vitsordet i biologi. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Gymnasieskolans stipendienämnd har beslutat om utdelning av 400,00 kronor fördelat till två stipendiater efter en gåva på motsvarande belopp från Kungliga vetenskapsakademin. På grund av årets negativt resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015

13 Stiftelsen Samfond 1 Org nr Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 4 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond I. De fyra donationsfonder som slogs samman var Pedagogifonden, Algot och Cecilia Wijklunds stipendiefond, Dan Lundgrens stipendiefond och Aurora och Laura Lundbergs fond. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsens kapital och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till, - stipendium för fortsatt utbildning - hjälp åt elev för exempelvis studier eller för studieresa inom- eller utomlands - annat därmed jämförligt eller liknande ändamål Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015

14 Stiftelsen Samfond II Org nr Stiftelsen till genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 12 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond II. De tolv donationsfonder som slogs samman var Borgmästarinnan Anna Sörenssons fond, Friskt Lifs premiefond, Falkenbergs Skolköksfond, Karl-Erik Skantzes minne, Skolungdomens premiefond, Beethovenfonden, Carl Blidings premiefond, Jordarrendefonden, Rektor Gösta Malmgrens fond, Fröken Signe Hallbergs fond, Adjunkt Carl Josefssons minnesfond och Agda Knutssons minnesfond. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsens kapital och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till - belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

15 Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Org nr Stiftelsen tillkom genom donation till Tullbroskolan, Falkenberg daterat Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Styrelsen för C A Bergströms fond beslutade med anledning av 25- årsdagen av direktör C A Bergströms bortgång donera ett belopp om kronor till Tullbroskolan eller motsvarande efterträdare till Falkenbergs samrealskola, för att 80 % av avkastningen skall komma eleverna i avgångsklasserna tillgodo i form av kulturaktiviteter, företrädesvis teaterbesök, t ex i Göteborg, Helsingborg eller Malmö, enligt årligt fattade beslut av skolledningen vid Tullbroskolan efter samråd med företrädaren för lärare och elever. Resterande avkastning och kapital skall förräntas på bästa sätt tili kommande generationers fromma. Under året har 5 606,15 kronor varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014, eftersom det inte funnits några sökande. Hela beloppet på 5 606,15 kronor har överförts till Efter årets avsättning på 20% till kapitalet är 6 616,17 kronor disponibla för utdelning 2015.

16 Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Org nr Stiftelsen bildades efter permutationsbeslut från kammarkollegiet då 3 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond Älvgårdens servicehus. De tre donationsfonder som slogs samman var Karl Hjalmar Karlssons donationsfond, Erik Hjalmar Johanssons donationsfond och Olof Månssons donationsfond. Det ursprungliga donationsbeloppet för fonderna uppgick till ,05 kronor. Efter att 10 % av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden delas ut för att öka trevnaden bland de i servicehuset boende pensionärerna. Kommunstyrelsen är förvaltare och Socialnämnden beslutar om utdelning av medlen. Under har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

17 Stiftelsen Syskonen Brolins donation Org nr Stiftelsen har tillkommit genom testamente daterat från syskonen Henning Brolin och Anna Brolin. Kommunstyrelsen är förvaltare av kapitalet medan Socialnämnden beslutar om utdelning. Donationen om kronor gavs till socialnämnden i Vessigebro kommun. Enligt testamentet skall den årliga avkastningen utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

18 Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Org nr Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 7 st mindre donationer slogs samman och bildade en samfond benämnd Falkenbergs sjukfond. De sju donationsfonder som slogs samman var Sophie Ollmans donationsfond, Årstads gåvomedelskassa, John och Frances Skantzes donationsfond, Otto Andersson-Bissmarcks donationsfond, Johan Kristofferssons donationsfond, A Bengtssons donationsfond och Karl A Johanssons donationsfond. Efter permutationsbeslut från ingår ytterligare en donation, Syskonen Bengtssons fond, i Falkenbergs sjukfond. Fondens grundkapital utgör kronor. Kommunstyrelsen är förvaltare men Socialnämnden beslutarom utdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas påföljande år enligt beslut av socialnämnden för - bidrag under eller efter sjukhusvård till patienter eller deras familjer, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad - till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta - till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel Avkastning, som inte användes påföljande år reserveras för utdelning under kommande år. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättning på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

19 Stiftelsen Falkenbergs socialfond Org nr Stiftelsen tillkom efter permutationsbeslut från kammarkollegiet då 25 st mindre donationer slogs samman och bildade Falkenbergs socialfond. De tjugofem donationsfonder som slogs samman var A P Josefssons donationsfond, Tekla och Anna Gunnarssons minne, Matilda Petterssons donationsfond, Nils Bengtssons donationsfond, A M Lundbergs donationsfond, K L D Bergströms donationsfond, Matilda Hanssons donationsfond, Axel Öhrwalls donationsfond, August Lindgrens donationsfond, Makarna Upplings donationsfond, Oscar Tomanders donationsfond, Makarna Johanssons donationsfond, Bergströmska donationsfonden, Matilda Petterssons donationsfond, Ludvig Edvard Larssons donationsfond, Carl Anderssons donationsfond, Severina och Adolf Svenssons donationsfond, N J Millbergs donationsfond, Hanna Jönssons donation, Bröderna Anders och Alfred Johansson från Björnås donationsfond, Augusta Matilda Petterssons donationsfond, Augusta Johanssons donationsfond, Makarna August Anderssons Haogshamn donationsfond, Bengt Gudmundssons donationsfond och Eleonora Anderssons donationsfond. Efter permutationsbeslut ingår ytterligare två donationsfonder, Carl Nygrens donationsfond och Nils Johan Millbergs donationsfond, i Falkenbergs socialfond. Stiftelsens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen. Efter att 10% av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas under påföljande år. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av socialnämnden till förmån för behövande inom Falkenbergs kommun. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig. Under året har 2 448,82 kr varit disponibla för utdelning. Under året har inga medel utdelats. Efter årets avsättning på 10% till kapitalet är 4 220,20 kronor disponibla för utdelning 2015.

20 Stiftelse Org nr Falkenbergs skolfond Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 40 st mindre donationer slogs samman och bildade Falkenbergs skolfond. Efter permutationsbeslut från ingår ytterligare 5 st donationer i Falkenbergs skolfond. Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas, enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden, till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen företrädesvis för - belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. - belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, - stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, - hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands - och för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, förvärv av materiel eller andra saker, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Vid disposition av fonden bör i möjligaste mån hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna eller motsvarande handling, dock att manliga och kvinnliga elever alltid skall likställas. Under året har 3 104,82 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits dels på delegation om utdelning av 1 200,00 kronor och dels genom beslut i BUN om utdelning av 1 904,82 kronor fördelat på två stycken elever. Efter avsättning på 10 % till bundet kapital är 3 153,91 kronor disponibelt för utdelning under 2015.

21 Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Orgnr Stiftelsen tillkom genom testamente från Per Svensson och hans hustru Anna Lena Pers Dotter. Testamentstillägg är gjort dels och dels Enligt testamentet testamenterades 1/8 mantai av fastigheten Jordsbacka nr 1, sedermera Jordsbacka 1:7 till Okome sockens skolkassa. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsens kapital men Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning av bidrag från stiftelsen. Enligt statuterna är kapitaliseringskravet uppfyllt och enligt länsstyrelsens resolution från 22 november 1957 skall avkastningen användas till följande ändamål: - i första hand studiehjälp åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från Okome socken för studier vid högre skolor - i andra hand såsom bidrag till inom Okome socken verksam förening (-ar) eller sammanslutning (-ar), som, genom kultur- och hembygdsvårdande verksamhet eller på annat sätt verka för berikande av bygdens kulturella liv, visar sig därav förtjänt I länsstyrelsens resolution ingår vidare att årsavkastningen eller del därav skall förbrukas under inkomståret eller läggas till fonden för dess ökning i vilket senare fall den sålunda fonderade avkastningen får förbrukas under kommande år. Under året har ,19 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits av Barn- och utbildningsnämnden om utdelning av kr kr till en elev. Resterande 9 275,19 kronor är överfört för utdelning ,12 kronor är disponibla för utdelning 2015.

22 Stiftelse Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från Sonja och Nils Wikström föreligger permutationsbeslut om reglerna för utdelning ur stiftelsen. Sedan 10 % av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden fördelas lika till högst sex elever i gymnasiets avgångsklass. Gymnasieskolan i Falkenberg, genom behörigt organ, utser stipendiater och lämnar anvisning om beloppets användning. Under året har 6 137,72 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits av Gymnasieskolans stipendienämnd ,8 om utdelning av kronor till en stipendiat kr har återförts enligt stipendienämndens beslut. Resterande kronor är överfört för utdelning Efter avsättning med 10% till bundet kapital återstår totalt ,49 kronor för utdelning under 2015.

23 Stiftelse Per Svenssons donation 2 Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från Per Svensson och hans hustru Anna Lena Pers Dotter. Testamentstillägg är gjort dels och dels Enligt testamentet testamenterades 1/8 mantal av fastigheten Jordsbacka nr 1, sedermera Jordsbacka 1:7 till Okome sockens fattigvårdskassa. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsens kapital men Socialnämnden beslutar om utdelning av bidrag från stiftelsen. Enligt statuterna är kapitaliseringskravet uppfyllt och enligt länsstyrelsens resolution från 22 november 1957 skall avkastningen utgå till: - behövande av olika åldrar inom Okome socken, särskilt till obemedlade eller mindre bemedlade sjuka personer för kostnader i samband med sjukdom. I länsstyrelsens resolution ingår vidare att årsavkastningen eller del därav skall förbrukas under inkomståret eller läggas till fonden för dess ökning i vilket senare fall den sålunda fonderade avkastningen får förbrukas under kommande år. Under året har ,69 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits på delegation om utdelning av kronor fördelat på tre stycken mottagare. Resterande 550,69 kronor är överfört för utdelning Disponibelt för utdelning 2015 är ,64 kronor.

24 Stiftelse John Johanssons donationsfond Org nr Stiftelsen har till ändamål att, sedan 10 procent av den årliga avkastningen avsatts till kapitalet, använda återstoden av avkastningen till att främja verksamhet för rekreation och underhållning för äldre personer i Vinbergsområdet. Avkastningen kan exempelvis användas till extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter. Styrelsen för stiftelsen är socialnämndens i Falkenbergs kommuns arbetsutskott och förvaltare är kommunstyrelsen i Falkenberg. Bakgrund \ Stiftelsen tillkom genom gåvobrev från John Johansson Stiftelsens ursprungliga ändamål var att främja åldringsvården vid ålderdomshemmet Vinbygården. Sedan 10 % avsatts till kapitalet skulle återstoden användas till Vinbygårdens vårdtagares rekreation och underhållning, exempelvis extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter. Våren 2009 upphörde Vinbygården som äldreboende varför en ansökan om permutation, för att få ändra stiftelsens ändamål, skickades in till Kammarkollegiet beslutade Kammarkollegiet att godkänna sökt permutation. Under året har 9 593,34 kronor varit disponibla för utdelning kronor har delats ut till ovanstående ändamål. Resterande 1 593,34 kronor är överfört för utdelning Efter avsättning med 10 % till bundet kapital återstår totalt 7 560,98 kronor för utdelning under 2015

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008

Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 Förvaltade fonder Årsredovisning 2008 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder... 3 Stiftelsen Wallinska fonden... 8 Mathias Stenhammars fond... 10 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond... 12 Stiftelse

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un

Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteck ning över stiftelser Trelleborgs k om m un Förteckning över stiftelser Trelleborgs kommun Vad som gäller för att söka dessa kan man läsa under deras ändamål. Det finns en blankett på hemsidan man

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond

Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-03 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Kalmar Hantverkare och Borgares premiefond Förslag till beslut

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Vid protokollet Paul Petersons stiftelse styrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare

Roger Nyman (V), ersättare Christian Nordin Olsson (SD), insynsplats Majlis Johansson, kommunsekreterare Kommunstyrelsen 2013-05-06 1 (22) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-05-06 klockan 14.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Joakim Klasson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M) Pontus

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 KS 4 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 Kommunstyrelsen Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde Förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks

Läs mer