Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS 2015-153"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för följande stiftelser: Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Beslutsunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 168 Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Ekonomienheten Veronica Persson Räkenskapssammanställning för 2014 för stiftelser understigande 1,5 mkr. KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna räkenskapssammanställning för nedanstående stiftelser Beslutsunderlag Sammanställning av stiftelser förvaltad av kommunstyrelsen vars kapital ej överstiger 1,5 mkr och stiftelsestatuter för respektive stiftelse. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten överlämnar räkenskapssammanställning samt bilagor för godkännande, gällande nedanstående stiftelser där kommunstyrelsen är styrelse/förvaltare, vilka understiger 1,5 mkr. Kommunrevisorerna har förgranskat räkenskaperna. Stiftelsen Fågelfonden Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Stiftelsen Joakims minnesfond Stiftelsen Janne Anderssons donation Stiftelsen Sofia Haags donationsfond Stiftelsen Britta Gröndells fond Stiftelsen Einar Sjödins fond Stiftelsen Samfond I Stiftelsen Samfond II Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Stiftelsen Syskonen Brolins donation Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Stiftelsen Falkenbergs socialfond Stiftelsen Falkenbergs skolfond Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Stiftelsen Per Svenssons donation 2 Stiftelsen John Johanssons donationsfond Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 2

5 SAMMANSTALLNING AV STIFTELSER FORVALTADE AV KOMMUNSTYRELSEN vars kapital ej overstiger 1,5 mkr. Forandr TILLGANGAR SKULDER & EGET KAPITAL Namn Inkomster Utgifter skuld/ford Utdelat/aterl Tot Fastrantekont Ford ran Bankmedel Bundet kap Fritt kap Skuld Totalt St ftelsen Fagelfonden ,02 406, ,00 0,00 0, , ,01 14, , , ,47 0, ,67 St ftelsen Aktiv Politiks samhallsfond ,98 194, ,00 0,00 0, , ,04 8, , , ,11 0, ,09 St ftelsen Joakims minnesfond ,58 130, ,00 0,00 0, , ,00 6, , , ,90 0, ,68 St ftelsen Janne Anderssons donation 5 465,47 43, ,00 0,00 0, , ,03 4, , , ,63 0, ,29 St ftelsen Sofia Haags donationsfond , , ,00 0, , , ,84 122, , , ,27 0, ,47 St ftelsen Brita Grondells fond ,90 538, ,00 0,00 0, , ,41 39, , , ,24 0, ,63 St ftelsen Einar Sjodins fond 6 284,23 57, ,00 0,00 0, , ,92 4, , , ,44 0, ,94 St ftelsen Samfond I ,07 230, ,00 0,00 0, , ,94 9, , , ,98 0, ,91 St ftelsen Samfond II , , ,00 0,00 0, , ,23 31, , ,44-508,80 0, ,64 St fteslen C A Bergstroms kulturfond , , ,00 0,00 0, , ,54 72, , , ,17 0, ,62 St ftelsen Samfond Alvgarden serviceh ,80 607, ,00 0,00 0, , ,93 19, , , ,03 0, ,15 St ftelsen Syskonen Brolins donation ,42 440, ,00 0,00 0, , ,93 16, , , ,00 0, ,79 St ftelsen Falkenbergs sjukfond , , ,00 0,00 0, , ,71 36, , , ,53 0, ,72 St ftelsen Falkenbergs socialfond , , ,00 0,00 0, , ,22 93, , , ,20 0, ,50 ' r St ftelsen Falkenbergs skolfond , , ,00 0, , , ,32 178, , , , , ,17 St ftelsen Per Svenssons donation , , ,00 0, , , ,51 381, , , , , ,73 St ftelsen Sonja och Nils Wikstroms stipendiefon , , , , , , ,91 207, , , , , ,73 St ftelsen Per Svenssons donation , , ,00 0, , , ,39 479, , , ,64 200, ,08 St ftelsen John Johanssons donationsfond , , ,00 0, , ,68 266, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

6 Stiftelsen Org nr Fågelfonden Planteringssällskapet Småfåglarnas vänner hade beslutat att föreningen skall upplösas och förvaltningen av dess tillgångar jämte den av Anna Tjäderberg donerade s k fågelfonden överlämnas till Falkenbergs stad att av dess drätselkammare eller motsvarande förvaltas i enlighet med bestämmelserna i stadgan för planteringssällskapet resp punkt 10 i Anna Tjäderbergs testamente. Stadsfullmäktige beslöt under 218 den 21 december 1970 att med tacksamhet mottaga sällskapets tillgångar utgörande kontant kronor, och att med tacksamhet mottaga och åt kommunstyrelsen uppdraga förvaltningen av fågelfonden, som uppgick till :85 kr, enligt bestämmelserna i Anna Tjäderbergs testamente. Den årliga avkastningen ställes till parkförvaltningen förfogande för utfordring av fåglar i Ätran vid Falkenberg med möjlighet att vid särskilt stränga vintrar, eller då eljest särskilda skäl föreligger, använda någon del av kapitalet därutöver. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Inga medel är disponibla för utdelning under Stiftelsen är oinskränkt skattskyldig enligt Skatteverkets beslut

7 Stiftelsen Aktiv Politiks samhällsfond Org nr Stiftelsen tillkom genom att samhällsföreningen Aktiv Politik vid sitt 20 års jubileum den 10 september 1986 instiftat en samhällsfond med ändamål att utge stipendium till elev vid Falkenbergs gymnasieskola som visat intresse för samhällsfrågor och som genom uppsats och muntlig redogörelse dokumenterat tillkomsten eller avvecklingen av industri eller anläggning, analys av kommunal rörelse eller annan händelse inom kommunen. Fondens kapitaltillgångar kronor, jämte stadgar för fonden hade överlämnats till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige mottog med tacksamhet Aktiv Politiks samhällsfond Av den årliga avkastningen skall 1/5 läggas till fondens kapital. Stipendium må tilldelas elev i gymnasieskolans två högsta årskurser som deltagit i undervisningen i samhällskunskap och som i övrigt uppfyller kraven. Förslag till stipendiater skall lämnas till stipendienämnden av lärare i samhällskunskap senast en månad före stipendieutdelning. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

8 Stiftelsen Joakims minnesfond Org nr Stiftelsen tillkom genom donation från Solvig och Åke Wolfhagen Kommunfullmäktige har under 10 beslutat att tacksamt mottaga gåvan på kronor att användas som donationsfond enligt föreskriften i donationsbestämmelserna. Avkastningen av stiftelsen skall i jämna hundratal kronor tillfalla den eller de skötsamma elever vid Falkenbergs gymnasieskola, (ungdomsgymnasiet) som genom sin personlighet och sitt agerande utgör ett föredöme för skolungdomen. Utdelningen skall ske vid vårens skolavslutning. Förvaltare är kommunstyrelsen och gymnasieskolans stipendienämnd utser stipendiater i samråd med elevrådet. Nämnden har rätt att differentiera beloppen mellan flera mottagare, samt får utbyta kontantbeloppen mot bokpremier, helt eller delvis. Efter 25 år medges förvaltaren rätten att avsluta fonden, varvid kapital jämte ränta tillfaller Gymnasieskolans bibliotek. Alternativt kan fonden i stället sammanslås med andra fonder för samma ändamål som ovanstående. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

9 Stiftelsen Janne Andersson donationsfond Org nr Stiftelsen tillkom genom gåva från Byggmästare Janne Andersson till Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning. Gåvan var kronor. Av den årliga avkastningen av kapitalet skall 1/10 tillföras kapitalet intill att detta vuxit till kronor. När ovanstående är uppfyllt skall styrelsen, efter förslag av skolornas lärare, vid avslutningen av varje läsår utdela ett eller flera premier till elever, som gjort sig därav förtjänta, varvid nödig hänsyn även skall tagas till elevens ekonomiska förhållanden. Vidare föreskrives i gåvobrevet; om i en framtid Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning skulle läggas ned eller övergå i någon annan skolform eller ock helt övertagas av staten skall fonden vid nyssnämnt förhållande överlämnas till Falkenbergs hantverks- och industriidkareförening, som vid sådant fall äger fri bestämmanderätt över fondens framtida användning utan att likväl kapitalet i fonden minskas. Kommunstyrelsen är förvaltare av kapitalet men Barn- och utbildningsnämnden skall besluta om utdelning av avkastningen. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

10 Stiftelsen Sofia Haags donation Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från änkefru Olivia Sofia Olson-Haag daterat Gåvan var ,38 kronor. Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Enligt testamentet skall avkastningen på kapitalet varje år som stipendium utdelas till en eller flera elever vid folkskolan i Skogstorp, vilka under skoltiden ådagalagt flit och studieintresse samt genom gott uppförande utmärkt sig under skoltiden. Barn- och utbildningsnämnden äger bestämma vilka elever som skall komma i åtnjutande av stipendiet, varvid dock elever som visat konstintresse skall ha företräde. Under året har 9 853,23 kronor varit disponibla för utdelning. BUN har genom delegation per beslutat om utdelning av kronor fördelat till sex stipendiater. Resterande 3 853,23 kronor har överförts till ,27 kronor är disponibla för utdelning 2015.

11 Stiftelsen Britta Gröndelis donation Org nr Stiftelsen tillkom genom att Britta Elisabet Gröndell donerat stadsägan 789 till den som vore pedagogus vid stadens skola. I avskrift från Ecklesiastikdepartementet från har uttalats att inget hinder möts mot att kommunen förvärvar ovanstående fastighet mot en köpeskilling av kronor, dock med följande tillägg. Köpeskillingen för stadsägan 789 skall utgöra en fond. Av årsavkastningen skall en femtedel läggas till kapitalet och resterande uppsamlas för att vart femte år av kollegiet vid samrealskolan i staden utdelas såsom ett rese- eller forskningsstipendium till en vid skolan anställd lärare. Under året har ,51 kronor varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014, eftersom det inte funnits några sökande. Hela beloppet på ,51 kronor har överförts till Utdelning sker vart femte år. Senaste utdelning beslutades av BUN och tilldelades tre lärare vid Falkenbergs gymnasieskola, för deltagande i kurser och en studieresa till Barcelona. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts ,24 kronor är disponibla för utdelning under 2015.

12 Stiftelsen Einar Sjödins fond Org nr Stiftelsen tillkom genom gåvobrev från rektor Einar Sjödin, daterat , till läroverket i Falkenberg. Gåvan var 4 348,90 kronor. Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Sedan 20 % av årsavkastningen lagts till kapitalet skall vid läsårets avslutning av återstoden utdelas ett eller flera premier på jämt 100-tal kronor till någon studiebegåvad elev i realgymnasiet med visat intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Premiet bör om möjligt uppgå till 200 kronor och utdelas vid årsavslutningen. Premiet utdelas enligt kollegiets bestämmande i första hand till den abiturient, som bland de på reallinjens matematiska gren från läroverket utexaminerade studenterna uppvisar den högsta summan av vitsorden i ämnena matematik, fysik och kemi. Vederbörande elev skall under skoltiden ha ådagalagt mycket god flit och ordning och iakttagit ett klanderfritt uppförande samt ej tillbragt mer än ett år i högsta ringen. Vid lika betygssumma avgör vitsordet i matematik och om även detta är lika summan av vitsorden i övriga läroämnen. Om två premier utdelas möter inget hinder för att det andra tilldelas en elev, som tillhör den nuvarande reallinjens biologisk gren, under förutsättning att ovanstående villkor iakttages. I betygssumman inräknas då även vitsordet i biologi. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Gymnasieskolans stipendienämnd har beslutat om utdelning av 400,00 kronor fördelat till två stipendiater efter en gåva på motsvarande belopp från Kungliga vetenskapsakademin. På grund av årets negativt resultat har avsättningen på 20% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015

13 Stiftelsen Samfond 1 Org nr Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 4 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond I. De fyra donationsfonder som slogs samman var Pedagogifonden, Algot och Cecilia Wijklunds stipendiefond, Dan Lundgrens stipendiefond och Aurora och Laura Lundbergs fond. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsens kapital och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till, - stipendium för fortsatt utbildning - hjälp åt elev för exempelvis studier eller för studieresa inom- eller utomlands - annat därmed jämförligt eller liknande ändamål Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014 enligt beslut från Gymnasieskolans stipendienämnd. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015

14 Stiftelsen Samfond II Org nr Stiftelsen till genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 12 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond II. De tolv donationsfonder som slogs samman var Borgmästarinnan Anna Sörenssons fond, Friskt Lifs premiefond, Falkenbergs Skolköksfond, Karl-Erik Skantzes minne, Skolungdomens premiefond, Beethovenfonden, Carl Blidings premiefond, Jordarrendefonden, Rektor Gösta Malmgrens fond, Fröken Signe Hallbergs fond, Adjunkt Carl Josefssons minnesfond och Agda Knutssons minnesfond. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsens kapital och Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till - belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit - belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

15 Stiftelsen C A Bergströms kulturfond Org nr Stiftelsen tillkom genom donation till Tullbroskolan, Falkenberg daterat Stiftelsens kapital förvaltas av kommunstyrelsen. Styrelsen för C A Bergströms fond beslutade med anledning av 25- årsdagen av direktör C A Bergströms bortgång donera ett belopp om kronor till Tullbroskolan eller motsvarande efterträdare till Falkenbergs samrealskola, för att 80 % av avkastningen skall komma eleverna i avgångsklasserna tillgodo i form av kulturaktiviteter, företrädesvis teaterbesök, t ex i Göteborg, Helsingborg eller Malmö, enligt årligt fattade beslut av skolledningen vid Tullbroskolan efter samråd med företrädaren för lärare och elever. Resterande avkastning och kapital skall förräntas på bästa sätt tili kommande generationers fromma. Under året har 5 606,15 kronor varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under 2014, eftersom det inte funnits några sökande. Hela beloppet på 5 606,15 kronor har överförts till Efter årets avsättning på 20% till kapitalet är 6 616,17 kronor disponibla för utdelning 2015.

16 Stiftelsen Samfond Älvgårdens servicehus Org nr Stiftelsen bildades efter permutationsbeslut från kammarkollegiet då 3 st mindre donationer slogs samman och bildade Samfond Älvgårdens servicehus. De tre donationsfonder som slogs samman var Karl Hjalmar Karlssons donationsfond, Erik Hjalmar Johanssons donationsfond och Olof Månssons donationsfond. Det ursprungliga donationsbeloppet för fonderna uppgick till ,05 kronor. Efter att 10 % av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden delas ut för att öka trevnaden bland de i servicehuset boende pensionärerna. Kommunstyrelsen är förvaltare och Socialnämnden beslutar om utdelning av medlen. Under har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättningen på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

17 Stiftelsen Syskonen Brolins donation Org nr Stiftelsen har tillkommit genom testamente daterat från syskonen Henning Brolin och Anna Brolin. Kommunstyrelsen är förvaltare av kapitalet medan Socialnämnden beslutar om utdelning. Donationen om kronor gavs till socialnämnden i Vessigebro kommun. Enligt testamentet skall den årliga avkastningen utdelas till behövande inom kommunen som ej är intagna på vårdhem. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. Ingen utdelning har skett under Inga medel är disponibla för utdelning under 2015.

18 Stiftelsen Falkenbergs sjukfond Org nr Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 7 st mindre donationer slogs samman och bildade en samfond benämnd Falkenbergs sjukfond. De sju donationsfonder som slogs samman var Sophie Ollmans donationsfond, Årstads gåvomedelskassa, John och Frances Skantzes donationsfond, Otto Andersson-Bissmarcks donationsfond, Johan Kristofferssons donationsfond, A Bengtssons donationsfond och Karl A Johanssons donationsfond. Efter permutationsbeslut från ingår ytterligare en donation, Syskonen Bengtssons fond, i Falkenbergs sjukfond. Fondens grundkapital utgör kronor. Kommunstyrelsen är förvaltare men Socialnämnden beslutarom utdelning. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas påföljande år enligt beslut av socialnämnden för - bidrag under eller efter sjukhusvård till patienter eller deras familjer, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad - till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta - till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel Avkastning, som inte användes påföljande år reserveras för utdelning under kommande år. Under året har inga medel varit disponibla för utdelning. På grund av årets negativa resultat har avsättning på 10% till kapitalet ej genomförts. Inga medel är disponibla för utdelning 2015.

19 Stiftelsen Falkenbergs socialfond Org nr Stiftelsen tillkom efter permutationsbeslut från kammarkollegiet då 25 st mindre donationer slogs samman och bildade Falkenbergs socialfond. De tjugofem donationsfonder som slogs samman var A P Josefssons donationsfond, Tekla och Anna Gunnarssons minne, Matilda Petterssons donationsfond, Nils Bengtssons donationsfond, A M Lundbergs donationsfond, K L D Bergströms donationsfond, Matilda Hanssons donationsfond, Axel Öhrwalls donationsfond, August Lindgrens donationsfond, Makarna Upplings donationsfond, Oscar Tomanders donationsfond, Makarna Johanssons donationsfond, Bergströmska donationsfonden, Matilda Petterssons donationsfond, Ludvig Edvard Larssons donationsfond, Carl Anderssons donationsfond, Severina och Adolf Svenssons donationsfond, N J Millbergs donationsfond, Hanna Jönssons donation, Bröderna Anders och Alfred Johansson från Björnås donationsfond, Augusta Matilda Petterssons donationsfond, Augusta Johanssons donationsfond, Makarna August Anderssons Haogshamn donationsfond, Bengt Gudmundssons donationsfond och Eleonora Anderssons donationsfond. Efter permutationsbeslut ingår ytterligare två donationsfonder, Carl Nygrens donationsfond och Nils Johan Millbergs donationsfond, i Falkenbergs socialfond. Stiftelsens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen. Efter att 10% av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas under påföljande år. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av socialnämnden till förmån för behövande inom Falkenbergs kommun. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig. Under året har 2 448,82 kr varit disponibla för utdelning. Under året har inga medel utdelats. Efter årets avsättning på 10% till kapitalet är 4 220,20 kronor disponibla för utdelning 2015.

20 Stiftelse Org nr Falkenbergs skolfond Stiftelsen tillkom genom permutationsbeslut från kammarkollegiet då 40 st mindre donationer slogs samman och bildade Falkenbergs skolfond. Efter permutationsbeslut från ingår ytterligare 5 st donationer i Falkenbergs skolfond. Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen. Efter att 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående medel utdelas, enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden, till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen företrädesvis för - belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. - belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, - stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, - hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands - och för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, förvärv av materiel eller andra saker, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Vid disposition av fonden bör i möjligaste mån hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna eller motsvarande handling, dock att manliga och kvinnliga elever alltid skall likställas. Under året har 3 104,82 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits dels på delegation om utdelning av 1 200,00 kronor och dels genom beslut i BUN om utdelning av 1 904,82 kronor fördelat på två stycken elever. Efter avsättning på 10 % till bundet kapital är 3 153,91 kronor disponibelt för utdelning under 2015.

21 Stiftelsen Per Svenssons donation 1 Orgnr Stiftelsen tillkom genom testamente från Per Svensson och hans hustru Anna Lena Pers Dotter. Testamentstillägg är gjort dels och dels Enligt testamentet testamenterades 1/8 mantai av fastigheten Jordsbacka nr 1, sedermera Jordsbacka 1:7 till Okome sockens skolkassa. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsens kapital men Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning av bidrag från stiftelsen. Enligt statuterna är kapitaliseringskravet uppfyllt och enligt länsstyrelsens resolution från 22 november 1957 skall avkastningen användas till följande ändamål: - i första hand studiehjälp åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från Okome socken för studier vid högre skolor - i andra hand såsom bidrag till inom Okome socken verksam förening (-ar) eller sammanslutning (-ar), som, genom kultur- och hembygdsvårdande verksamhet eller på annat sätt verka för berikande av bygdens kulturella liv, visar sig därav förtjänt I länsstyrelsens resolution ingår vidare att årsavkastningen eller del därav skall förbrukas under inkomståret eller läggas till fonden för dess ökning i vilket senare fall den sålunda fonderade avkastningen får förbrukas under kommande år. Under året har ,19 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits av Barn- och utbildningsnämnden om utdelning av kr kr till en elev. Resterande 9 275,19 kronor är överfört för utdelning ,12 kronor är disponibla för utdelning 2015.

22 Stiftelse Sonja och Nils Wikströms stipendiefond Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från Sonja och Nils Wikström föreligger permutationsbeslut om reglerna för utdelning ur stiftelsen. Sedan 10 % av avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden fördelas lika till högst sex elever i gymnasiets avgångsklass. Gymnasieskolan i Falkenberg, genom behörigt organ, utser stipendiater och lämnar anvisning om beloppets användning. Under året har 6 137,72 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits av Gymnasieskolans stipendienämnd ,8 om utdelning av kronor till en stipendiat kr har återförts enligt stipendienämndens beslut. Resterande kronor är överfört för utdelning Efter avsättning med 10% till bundet kapital återstår totalt ,49 kronor för utdelning under 2015.

23 Stiftelse Per Svenssons donation 2 Org nr Stiftelsen tillkom genom testamente från Per Svensson och hans hustru Anna Lena Pers Dotter. Testamentstillägg är gjort dels och dels Enligt testamentet testamenterades 1/8 mantal av fastigheten Jordsbacka nr 1, sedermera Jordsbacka 1:7 till Okome sockens fattigvårdskassa. Kommunstyrelsen är förvaltare av stiftelsens kapital men Socialnämnden beslutar om utdelning av bidrag från stiftelsen. Enligt statuterna är kapitaliseringskravet uppfyllt och enligt länsstyrelsens resolution från 22 november 1957 skall avkastningen utgå till: - behövande av olika åldrar inom Okome socken, särskilt till obemedlade eller mindre bemedlade sjuka personer för kostnader i samband med sjukdom. I länsstyrelsens resolution ingår vidare att årsavkastningen eller del därav skall förbrukas under inkomståret eller läggas till fonden för dess ökning i vilket senare fall den sålunda fonderade avkastningen får förbrukas under kommande år. Under året har ,69 kronor varit disponibla för utdelning. Beslut har tagits på delegation om utdelning av kronor fördelat på tre stycken mottagare. Resterande 550,69 kronor är överfört för utdelning Disponibelt för utdelning 2015 är ,64 kronor.

24 Stiftelse John Johanssons donationsfond Org nr Stiftelsen har till ändamål att, sedan 10 procent av den årliga avkastningen avsatts till kapitalet, använda återstoden av avkastningen till att främja verksamhet för rekreation och underhållning för äldre personer i Vinbergsområdet. Avkastningen kan exempelvis användas till extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter. Styrelsen för stiftelsen är socialnämndens i Falkenbergs kommuns arbetsutskott och förvaltare är kommunstyrelsen i Falkenberg. Bakgrund \ Stiftelsen tillkom genom gåvobrev från John Johansson Stiftelsens ursprungliga ändamål var att främja åldringsvården vid ålderdomshemmet Vinbygården. Sedan 10 % avsatts till kapitalet skulle återstoden användas till Vinbygårdens vårdtagares rekreation och underhållning, exempelvis extra förplägnad, utflykter och övriga trivselskapande aktiviteter. Våren 2009 upphörde Vinbygården som äldreboende varför en ansökan om permutation, för att få ändra stiftelsens ändamål, skickades in till Kammarkollegiet beslutade Kammarkollegiet att godkänna sökt permutation. Under året har 9 593,34 kronor varit disponibla för utdelning kronor har delats ut till ovanstående ändamål. Resterande 1 593,34 kronor är överfört för utdelning Efter avsättning med 10 % till bundet kapital återstår totalt 7 560,98 kronor för utdelning under 2015

Årsredovisning fonder

Årsredovisning fonder Årsredovisning fonder 2010 Maj 2011 -- Samtliga fonder INNEHÅLL Samtliga fonder...2 Stiftelsen Wallinska fonden...6 Mathias Stenhammars fond...8 Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond...10 Stiftelse

Läs mer

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 167 Årsredovisningar för 2014 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015

Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Landstingsstyrelsens Donationsstiftelser hösten 2015 Sista ansökningsdag: 2015-10-09 http://www.ltv.se/om-landstinget/ekonomi/donationer/ Inledning För att sprida information om de stiftelser som Landstinget

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35. Närvarande

Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35. Närvarande Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2014-12-17 Sammanträdestid 13.00 17.00 Mötet ajournerat 14.15-14.35 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Dahn Persson (S), 2:e

Läs mer

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976.

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Blad 1 STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Gustafsbergsstiftelsen Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 6 juni 1947, i nedan omförmälda

Läs mer

Stiftelsen Markussens studiefond www.markussens.se

Stiftelsen Markussens studiefond www.markussens.se Stiftelsen Markussens studiefond www.markussens.se STIFTELSEN MARKUSSENS STUDIEFOND 50 ÅR MaLo Grafisk Produktion, Arkitektkopia, Växjö 2007. Foto: Växjö universitet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 7 Historik

Läs mer

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset

Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset LÖWENHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS STADGAR Stadgarna fastställda vid ordinarie släktmöte 2012-01-28 på Riddarhuset 1 Löwenhielmska släktföreningen som instiftades år 1937 är i grunden en sammanslutning av

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Olivia Jacobssons minne år 2014 Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till förvärvsarbetande kvinnor, födda och bosatta i Göteborg, med mindre goda inkomster. Ansökan

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 2 december 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 2 december 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-12-02 5 (47) Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25 2013-08-12 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till beslut i kommunfullmäktige. Anna Thore reserverar sig mot beslutet. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 18 december 2012 90 Bildande av bolag tillsammans med näringslivet för utveckling av flyget Bakgrund Ola Johansson redovisade förslaget

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01

REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Med Jönåkers häradsallmänning förstås den av ålder bestående häradsallmänningen inom Jönåkers härad. Med länsstyrelse avses

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer