Medmänsklighet förändrar världen FOTO IM/Petri Matalamaa. IMs. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medmänsklighet förändrar världen FOTO IM/Petri Matalamaa. IMs. Årsredovisning"

Transkript

1 Medmänsklighet förändrar världen FOTO IM/Petri Matalamaa IMs Årsredovisning 2010

2 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen och generalsekreteraren för IM, Individuell Människohjälp, avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) såvida ej särskilt anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE IM är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, samt socialt arbete i Sverige. De regioner IM verkar i är Centralamerika, Europa/Mellanöstern, Sydasien, Södra Afrika och Sverige. IMs arbete har ett rättighetsperspektiv och bygger på mänskliga rättigheter enligt FNs konventioner. Det ska bedrivas utifrån kriterierna medmänsklighet, närhet och hjälp till självhjälp. IMs insatser utförs av volontärer och anställda. Verksamheten finansieras genom gåvor från enskilda personer och andra givare samt med anslag från bland andra Sida, Radiohjälpen och Allmänna arvsfonden. IM är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse. Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. IM bedriver också rörelseverksamhet som har som mål att bidra ekonomiskt till IMs biståndsverksamhet. IM förvaltar egna fastigheter och hyr ut lokaler för annan verksamhet samt bedriver varuförsäljning under namnet IM Fair Trade. IM Fair Trade ska, förutom att bidra till biståndsverksamheten, skapa försörjningstillfällen för dem som tillverkar de varor IM säljer i Sverige. Ett annat syfte är att sprida information om utsatta människors situation och om IM. Merparten av IMs intäkter kommer från privata givare. Till det kommer gåvor från institutionella givare och anslag från externa finansiärer. Fördelningen av intäkterna ger IM stor frihet att disponera sina medel utan att vara beroende eller styrd av någon enskild finansiär. Styrelsen har lagt fast riktlinjer för IMs kapitalförvaltning och placeringsetiska regler. Delar av kapitalet ska värdesäkras i ett tioårsperspektiv och generera avkastning under perioden. En placeringskommitté övervakar den löpande förvaltningen och ansvarar för den strategiska inriktningen. För den löpande förvaltningen anlitar IM flera externa förvaltare. IMs verksamhet genomförs till största delen via partnerorganisationer eller i samverkan med andra aktörer. 2 IMs RESULTAT OCH STÄLLNING IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsäljning och övriga rörelseintäkter) ökade under året och uppgick till tkr (71 506). Erhållna gåvor från medlemmar och allmänhet ökade med 2 % (4 %) till tkr (42 308) och gåvor via testamente ökade med 22 % (- 87 %) till tkr (10 458). Erhållna bidrag minskade till tkr (20 151) och motsvarar 23 % (28 %) av totala verksamhetsintäkter. Varuförsäljningens expansiva trend bröts under 2010 och försäljningsintäkterna minskade med - 9 % (5 %) till tkr (6 813). Det ekonomiska resultatet för varuförsäljningen är negativt tkr (-2 888). Varuförsäljningens resultat belastades med avskrivningar avseende ombyggnad av butiker och nedskrivning av varulagret med totalt tkr (1 267). De volontärer som med sin ideella insats driver butikerna möjliggör detta inkomstgenererande utvecklingssamarbete, som ger många utsatta personer i olika delar av världen en inkomstmöjlighet. Verksamhetskostnaderna har minskat jämfört med föregående år och uppgår till tkr ( ). Ändamålskostnaderna har minskat med tkr till tkr ( ), kostnaderna för insamling har minskat med tkr till tkr (8 859). Kostnaderna för administration har ökat med 760 tkr till tkr (4 905) jämfört med De enskilt största förändringarna i ändamålsenligt arbete avser avsättningen i Jordanien av dels den nyuppförda fastigheten som kommer att överlämnas i jordanskt ägarskap i samband med IMs överlämnande av verksamheten i Jordanien och dels en fond inrättad till Gunhild Selins minne, totalt tkr. IMs donations- och minnesfonder och IMs egna medel destinerade till olika specifika ändamål har lösts upp med sammanlagt 828 tkr (3 039) och resultatet av årets verksamhet uppgår till tkr ( ) vilket ger ett totalt eget kapital vid årets utgång uppgående till tkr ( ). Det negativa resultatet på tkr är en följd av styrelsens beslut att under perioden minska det egna kapitalet samtidigt som målet för 2013 och framåt är att intäkter och kostnader ska vara i balans. årsredovisning 2010

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2010 bedrev IM verksamhet i Sverige och tolv länder runt om i världen. Styrelsen har beslutat om en strategisk plattform som ska leda IMs arbete under den kommande tioårsperioden. Den strategiska plattformen innebär en fokusering av det internationella utvecklingsbiståndet så att det omfattar utbildning för marginaliserade barn på grundskolenivå, förebyggande hälsovård på landsbygden och ekonomiskt stärkande insatser för kvinnor. I Sverige ska IMs verksamhet inriktas på att arbeta för att grupper som är marginaliserade av etniska skäl inkluderas i det svenska samhället. IM har sedan slutet av 1980-talet stöttat verksamhet i Irakiska Kurdistan, främst tidig upptäckt av funktionsnedsättningar hos barn och habilitering av barn med fysiska funktionsnedsättningar. Ansvaret för verksamheterna har tagits över av det kurdiska hälsoministeriet och en formell överlämning ägde rum i april vid en ceremoni på Helena Center i Erbil. En nyuppförd fastighet för verksamheten i Jordanien invigdes under april månad i närvaro av den jordanske socialministern. De nya lokalerna blev färdiga att tas i bruk i början av 2010 och byggnaden kommer att överlämnas i jordanskt ägarskap senast 2015, i samband med att IM överlämnar sin verksamhet i Jordanien. I enlighet med styrelsens beslut, har en avsättning motsvarande det bokförda värdet av den nya fastigheten skett i 2010 års bokslut. I Jordanien har en fond inrättats att användas till fortbildning av lärare som arbetar med barn med funktionsnedsättningar. Den har inrättats till minne av en av IMs tidigare medarbetare i Jordanien och benämns Gunhild Selins fond. Fonden förvaltas i Jordanien och i enlighet med styrelsens beslut har en avsättning motsvarande fondens värde gjorts i 2010 års bokslut. Avtal om ekonomiskt stöd från Svenska PostkodStiftelsen för åren tecknades under Det sker för första gången och avser IMs årsredovisning 2010 arbete med människor med funktionsnedsättningar i Moldavien. Genom ett nära samarbete med andra internationella icke-statliga organisationer i Malawi har IM tecknat avtal om att stå som genomförare av och kvalitetsgaranti för en verksamhet som finansieras av norska Norad. Verksamheten avser mikrokrediter till kooperativ och kommer att pågå under två år, IMs styrelse antog på styrelsemötet i december 2010 en valutapolicy vars syfte är att minimera den valutarisk IM har i sin roll som biståndsaktör i länder utanför Sverige. I enlighet med den fastställda valutapolicyn terminssäkrade IM i december % av förväntade utbetalningar FRIIS KVALITETSKOD IM tillämpar FRIIs kvalitetskod fr o m årsredovisningen för En särskild kodrapport redogör för hur koden tillämpas. Kodrapporten redovisas i årsredovisningen och finns även tillgänglig på IMs webbplats. IMs SAMARBETSPARTNERS Sverige: Sensus, statliga myndigheter/ institutioner, kommuner (i vilka IM finns representerad med anställd personal) och dess verksamheter, Svenska kyrkan, lokala nätverk i form av andra NGOs, idrottsföreningar, Volontärbyrån, Forum för frivilligt socialt arbete, Erikshjälpen, Göteborgs räddningsmission Moldavien: Association for children with physical disabilities, Prosperare Zubresti, Motivation, Dorinta Ceter, Women and Child, Protection and Support, AZI, Vdohnovenie, Prima Palestina: Palestinian Medical Relief Society, Ministry of Education and Higher Education Jordanien: Ministry of Education, Ministry of Social Development, Higher Council for the Affairs of Persons with Disabilities, fyra Zakatkommittéer, UNWRA Wehdat camp, Training and Rehabilitation, Society for Girls with Disabilities, Aqraba Society Libanon: Les Soeurs de Charité de Besancon (Barmhärtighetssystrarna) Malawi: Mponela Aids Information and Counselling Centre, Wilsa, Pahachere, Creccom Zimbabwe: Simukai, Family Aids Support Organization, S:t Peters 3

4 Centralamerika: La Pastoral de la Ninez en desamparo, Instituto Asunición, Cimientos de Educación, Udadim, Imu, Anades, Pami, Coindi Asien: Central Tibetan Administration: departments of Education, Health and Home, Sisters of Little Flower of Bethany, Kiran, Wahaki Higher Secundary School, Institute of Buddhist Dialectics, Tribals Educational and Environment Development, Asha Deep Foundation, Reaching the Unreached, Mustang Eye Center, Lhasa Institute of Eye Care, Maximising Employment to Serve the Handicapped, Manthan Development Society, New Life Center, Ashara Farmer s group, Jaluke Ghumaure Irrigation and Water Consumers Group. INTERNATIONELL VERKSAMHET Inom den internationella verksamheten driver IM treåriga program och 2010 var det andra året i de pågående programmen. Inga program har tillkommit eller avslutats under året, men arbetet med att utveckla verksamheten i Centralamerika har lett till att ett nytt inkomstgenererande program startades årsskiftet 2010/2011. Afrika Verksamheten i Malawi gick på sparlåga då IM letade efter nya samarbetspartners efter att ha avbrutit samarbetet med tre tidigare partners. I alla tre fallen har revisioner konstaterat felhantering av IMs medel. I ett fall nåddes förlikning, i ett annat beslutade domstolen om utmätning av partnerns egendom, och i det tredje fallet jobbar IM vidare med ytterligare revisioner. Nya partners med särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter knöts till IM. I Zimbabwe har satsningen på informationsinsatser resulterat i större medvetenhet om smittsamma sjukdomar, minskning av rapporterade fall av barnmisshandel och förbättrade resultat i de inkomstgenererande projekten. Medan den totala genomströmningen av föräldralösa och utsatta barn i skolorna inte har höjts avsevärt, finns det en betydande ökning av inskrivning, närvaro och resultat i skolan. IMs arbete i Zimbabwe har varit inriktat på att stärka människors deltagande och lärande genom lokalt baserade strukturer, så kallade CBOs, Community Based Organisations. Asien Verksamheten i Asien genomförs tillsammans med fjorton partnerorganisationer som samverkar inom Asienprogrammet och bidrar till måluppfyllelse inom programmets komponenter: utbildning, hälsa, inkomstgenerering och rättvis handel. För verksamheten i Indien och Nepal har IM sökt och för första gången fått godkännande för ett projekt finansierat med pengar från Operation Dagsverke. I det treåriga projektet kommer engagerade svenska elever och lärare att bidra till att elever i Himalayaregionen får en bättre skola; en skola med bättre arbetsmiljö, minskad fysisk bestraffning och ökat elevinflytande. IMs kontor i Nepal är nu formellt registrerat i landet. I april invigdes Wahakiskolan, som är den första folkhögskolan på landsbygden i Nepal som är avgiftsbefriad för eleverna. I Indien har myndigheterna i delstaten Karnataka tagit över det finansiella ansvaret för tio förskolor, som tidigare har drivits av IMs samarbetsorganisation Teed trust. Totalt har IM finansierat 24 förskolor och målet är att de lokala myndigheterna tar över driften av fem skolor varje år. Centralamerika I Centralamerika är regionkontoret nu etablerat. Personalen har ökat det externa nätverket och därmed gjort IM mer synlig i regionen. Verksamheten i Guatemala och El Salvador har under året haft hälsa och utbildning i fokus. Samarbete har etablerats med två nya partnerorganisationer: Pami, som jobbar med barns utbildning, och Coindi, som fokuserar på kvinnors möjlighet till organisering, deltagande och påverkan. I El Salvador har tio kvinnor i projektet Familjesolidaritet gått samman och bildat en sparlåneklubb. Vidare har projektet för att ta fram en metod för att ge stöd till flickor som utsatts för sexuellt våld tagit fart; självhjälpsgrupper har bildats och många flickor har fått hjälp att bearbeta sina trauman. Europa/Mellanöstern Ett nytt regionkontor för Europa/Mellanöstern har etablerats i Chisinau och en nyinrättad tjänst som regionchef har tillsatts. I regionen arbetar IM med fokus på att stärka människor med funktionsnedsättningar och deras rättighet att leva ett värdigt liv med full delaktighet i samhället. Med det nya kontoret i Amman, Jordanien, på plats har IM under året kunnat ägna sig åt att utveckla verksamheten. I Palestina är det klart att skolan i Abu Dees kommer att stängas före sommaren 2011 och att barnen på Jasmine Center kommer att integreras i annan verksamhet. Under hösten har personalen letat efter någon som kan ta över det femtontal barn som mister sin plats på skolan i Abu Dees. Många, både organisationer och myndigheter, har visat sitt intresse och IM är optimistisk inför barnens framtid. I Libanon får Barmhärtighetssystrarna sedan många år ett finansiellt bidrag till främst fattiga internatelever på skolan i Baskinta. Så skedde också under Det ena av de två programmen i Moldavien syftar till social inkludering av personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar i de centrala och södra delarna av landet. Under året har de åtta organisationerna som ingår i programmet stärkt sina positioner som lobbyister och samtalspartners till den moldaviska regeringen. Flera av organisationerna har medverkat till utformningen av nationella lagar och policys, bland annat till ett ramverk för inkluderande undervisning. I början av året avslutades samarbetet med organisationen Casa Marioarei. Efter en länge tids problem inom organisationen bedömdes samarbetet inte längre som hållbart. I och med det stödjer IM inte längre direkta insatser för att bekämpa kvinnovåld i Moldavien 2010 var ett framgångsrikt år för IM i Rumänien. Viktiga steg togs för att uppnå målet att nå hållbarhet och att kunna överlämna IMs verksamhet till lokala aktörer. I februari flyttade fem av IMs ungdomar in i ett kommunalt gruppboende och kommunen tog över arbetsgivaransvaret för sex anställda. Tack vare finansiering från kommunen i sektor 2 i Bukarest kunde IM starta hemtjänst för äldre. Målet, som är satt till slutet av 2011, att få två skolor att öppna integrerade klasser för elever med funktionsnedsättningar utan finansiellt stöd från IM, uppnåddes delvis i samband med invigningen av en ny klass. VERKSAMHET I SVERIGE I Sverigeverksamheten prioriteras särskilt integrationsfrågor utifrån etnicitet och arbetet utgår från i två program. Det ena är inriktat på att bekämpa utanförskap och handlar om att synliggöra och ge röst åt människor som lever i utanförskap. Det handlar också om att främja deras inkludering i samhället. Basen för programmet är verksamheter som Biv, Barn i väntan, Bis, Barn i start och Move It som drivs i Skåne, Göteborg och Stockholm. Det andra programmet gäller ökat engagemang och avser att öka kvantiteten och kvaliteten i det frivilliga arbete som är till gagn för de verksamheter och målgrupper IM väljer att arbeta med. IMs ca volontärer är aktiva på många orter runt om i landet. Under året skickades tjugo utlandsvolontärer ut till IMs verksamheter runt om i världen. Efter hemkomsten till Sverige nådde de över personer med föredrag, där de berättade om sina upplevelser. Utbildningsverksamheten har främjat engagemang och kunskap hos IMs medlemmar och volontärer i frågor som rör fattigdom, utanförskap och rättvis handel. IMs kurs- och konferensgård Vrigstadhemmet har genom en tillbyggnad med nio enkelrum under 2009 ökat intäkterna i förhållande till tidigare år. Verksamheten i Stockholm utökades under året med fler volontärer och volontärstyrda aktiviteter. Det sociala arbete som anställda bedrivit har tonats ner. Under året har företrädare för den ideella sektorn haft överläggningar med statliga myndigheter och i Skåne med Region Skåne om vilka spel- 4 IMs årsredovisning 2010

5 regler som ska prägla samarbetet mellan den offentliga sektorn och olika typer av ideella organisationer. Man har också slutit ett avtal. IM har engagerat sig i frågan såväl på riksnivå som på lokal nivå. Britta Holmström-priset 2010 gick till Nikoo Bazsefidpay från Solna med motiveringen att hon i sann IM-anda har visat handlingskraft och medmänsklighet, och har använt sin empati och sin kunskap till att starta en organisation för att förbättra munhälsan i världen. INSAMLING OCH KOMMUNIKATION Stödet från IMs givare fortsatte att öka och totalt samlade IM in tkr (52 766) från enskilda givare inklusive Världens barn och testamenten. Andelen Medmänniskor, personer som ger en gåva via autogiro varje månad, ökade till tkr (18 755). Antalet personer som stödjer IM ökade till (38 500) IM Fair Trade-butikerna slog rekord i insamling och sålde symboliska gåvor som get-, träd-, minnes- och högtidskort för totalt 659 tkr, en ökning med 33 procent. IM deltog även 2010 i Världens barn-insamlingen och från Radiohjälpen erhöll IM tkr till verksamheten. Antalet medlemmar uppgick till drygt IMs årsmöte i Uppsala hade tema Rättvis handel och bjöd på föredrag och utställning kring IM Fair Trade. Under året utökade IM samarbetet med företag och involverade sig i nätverk kring företagens sociala ansvar (CSR) i Göteborg och i Skåne. IM har stärkt närvaron på Blogger, Twitter, Flickr, Youtube och Facebook. I juli deltog IM i Almedalsveckan på Gotland. IM var initiativtagare till och genomförare av en påverkanskampanj som protesterade mot att informationsanslaget från Sida beskurits kraftigt. Sakfrågan nådde hela vägen till biståndsminister Gunilla Carlsson och fem tidningar publicerade kampanjens debattartikel. IM deltog i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Där sålde volontärer IM Fair Trade-varor och samlade in pengar till IMs arbete i Zimbabwe. IM deltog med monter och föredrag i mässan Hjälpmedel Öresund På mässan skapades många nya kontakter och företagsfaddrar värvades. Julkampanjen 2010 handlade om symboliska gåvor, som främst såldes via Glädjeshoppen på IMs hemsida och i IM Fair Trades butiker. Kampanjen drog in tkr under december månad. Många av dem som handlade i Glädjeshoppen var för IM nya givare. IMs pluggar (gratisannonser) syntes i tidningar i hela Sverige under IM FAIR TRADE Under namnet IM Fair Trade säljer IM rättvisa varor i nio butiker, i webbutik och via katalog. Försäljningen hamnade 2010 på tkr, en minskning med ca 600 tkr jämfört med föregående år. Flera av butikerna har haft en nedgång i försäljningen, och julhandeln blev betydligt mindre än förväntat. IM Fair Trade etablerade relation med fyra nya WFTO-leverantörer under året. Alla varor blev under året märkta med tillverkningsland och leksakerna är nu CE-märkta. Under året fick alla butiker nya kassaregister i enlighet med krav från Skatteverket. I juni flyttade butiken i Nässjö in i nya lokaler och blev IMs första butik i en galleria. Försäljningen ökade med 50 procent jämfört mot föregående år. IM började aktivt vända sig till återförsäljare. Bland annat har IM byggt en särskild sektion i webbutiken för återförsäljare och vid årets slut fanns ett trettiotal kunder med inloggningsmöjligheter. IM Fair Trade medverkade med varor och information på Världsbutikernas årsmöte i Uppsala. Nyhetsbrev sändes ut till alla Världsbutiker och en del andra butiker, och IM Fair Trades varor finns nu att köpa bland annat i Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm. Informationsinsatsen Bekämpa fattigdom handla rättvist genomfördes med hjälp av medel från SMR/Sida. I centrum stod filmen The Fair Production. Totalt hölls ett tjugotal filmvisningar med föredrag, bland annat på Fair Trade Forum i Örebro. Volontärerna i alla IM-butikerna har fått ta del av filmen och den har också visats i TV-monitorer i butikerna. I slutet av året genomfördes en lagernedskrivning av inkuranta varor för ett totalt värde av tkr. Det tillsammans med avskrivningar för fastigheter och ombyggnad av butiker (577) bidrar till ett negativt resultat, tkr före utfördelade kostnader. Femårsöversikt Resultaträkning i sammandrag Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster/årets resultat Nettoförändringar donations- och minnesfonder/ändamålsbestämda medel Förändring Balanserat kapital Nyckeltal uppställda efter Svensk insamlingskontrolls principer Hur mycket går till biståndsarbetet? (ändamålskostnader/totala intäkter*) 122% 138% 110% 106% Hur stor andel tar administrationskostnaderna? (administrationskostnader/totala intäkter*) 8% 7% 5% 6% Hur stor andel tar insamlingskostnaderna? (insamlingskostnader/totala intäkter*) 9% 12% 9% 11% Till sparande (+)/uttaget från sparande (-) (årets resultat/totala intäkter inkl alla finansiella poster) -36% -34% -40% 52% * Med totala intäkter avses enligt Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter inkl finansiella poster utom kapitalvinster och kapitalförluster. IMs årsredovisning

6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång IM ingår under 2011 i Operation Dagsverke. Insamlingen avser skolor i Himalaya och har sin kulmen i maj Genom sin breda volontärbas medverkar IM till att få skolor att delta i kampanjen som väntas inbringa 4 5 miljoner kronor. IM kommer att vara värd för ett besök av Dalai Lama i april, såväl i Stockholm som i Lund. Besöket kommer att omfatta publika arrangemang, särskilt möte med skolungdomar inom ramen för Operation Dagsverke liksom besök på IMs huvudkontor och möte med personal och styrelse. IM har under lång tid haft ombud runt om i Sverige. Ombuden har, som volontärer, arrangerat aktiviteter där IMs verksamhet lyfts fram och där pengar samlats in. De flesta av ombuden har sålt IM-varor. Genom de förändringar som sker, bl a att varor i större utsträckning säljs via webbutiken och det faktum att ombuden blivit allt färre, har uppdraget omdefinierats. Fr o m 2011 kommer det att finnas kontaktpersoner och IM Fair Trade-ambassadörer. FÖRVALTNING I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 24 april 2010 t o m den 2 april 2011 ingått: Håkan E Wilhelmsson, Lund (ordförande), Sofia Olsson, Stockholm (förste vice ordförande), Anne Saaristo, Stockholm (andre vice ordförande), Anders Brännström, Floda, Lennart Hansson, Sundbyberg, Gisela Yngrot Holmén, Stockholm och Karl Nilsson, Stockholm. Suppleanter har varit Helena Thorfinn, Lund, Anders Tivell, Tived, och Tove Holmström, Linköping. Adjungerad till styrelsen som representant för medarbetarna har varit Dick Svendenborn, med Erik Törner som suppleant. IMs presidium har bestått av ordförande Håkan E Wilhelmsson, förste vice ordförande Sofia Olsson och andra vice ordförande Anne Saaristo. IMs valberedning har bestått av Sara Johansson, Malmö, (sammankallande), Satu Olsson, Åkersberga, Sofia Novo Swensson, Göteborg, Johan Sandler, Stockholm och Kerstin Starkenberg, Malmö. Revision av IMs verksamhet och räkenskaper har utförts av auktoriserade revisorn Anna Andersson, KPMG AB, Malmö, och Eva Nordland, Simrishamn, med Maria Gårdemyr, KPMG AB, Malmö och Tobias Lundvall, Göteborg, som suppleanter. IMs huvudkontor (med funktioner för ledning, biståndshandläggning, volontärsamordning, ekonomi/administration, personal, information, insamling, kommunikation och försäljning) är beläget i Lund med besöksadress Spolegatan 12 B. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Insamlade medel Erhållna bidrag Varuförsäljning, (netto) 4, Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetsintäkter Ändamålskostnader 1, 5, Insamlingskostnader 1, Administrationskostnader 1, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Fastighetsresultat förvaltning 7, Fastighetsresultat försäljning 0-9 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkning, se ovan Nettoförändring donations- och minnesfonder Nettoförändring ändamålsbestämda medel Förändring Balanserat kapital IMs årsredovisning 2010

7 balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och butiksinredningar Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 17 Donations- och minnesfonder Ändamålsbestämda medel Summa reservationer Balanserat kapital Årets förändring balanserat kapital Summa Balanserat kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning Jordanien Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 21, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till SMR, Radiohjälpen, Allmänna Arvsfonden avs utbetalda bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga IMs årsredovisning 2010 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager (minskning +, ökning -) Förändring av kortfristiga fordringar (minskning +, ökning -) Förändring av kortfristiga skulder (minskning -, ökning +) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 45 Investeringar i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Återförd nedskrivning finansiella tillgångar Rearesultat försäljning av materiella 0 9 anläggningstillgångar Rearesultat försäljning av finansiella tillgångar Avsättningar till pensioner och arbetsgivarskatt Övriga avsättningar Erhållna gåvor i form av värdepapper Erhållna gåvor i form av fastigheter ej avyttrade vid årets slut Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och bank

8 Redovisningsprinciper och noter Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och FRII:s styrande riktlinjer. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för medel från externa bidragsgivare. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Även bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Vid gåva av fastighet tillämpas normalt marknadsvärdet. Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när någon form av kontant betalning erhållits i IMs butik. All försäljning redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter. Insamlade medel Insamlade medel redovisas netto, dvs efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Bidrag från Sida och liknande myndigheter Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFNAR 2002:11, vilket innebär att de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidraget skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex ett administrationsbidrag, kvittas inte mot administrationskostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag. Ändamålskostnader Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla IMs syfte och stadgar. För biståndsarbetet redovisas bruttokostnad exklusive intäkter. I kostnaderna ingår löpande utgifter för hjälpinsatserna, kostnader för inköp och underhållsarbeten avseende anläggningar och inventarier, samt kostnader för såväl utsänd personal som för lokalanställda medarbetare. Till ändamålskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet. Insamlingskostnader Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter. Hit räknas del av kostnaden för IMs tidskrift, kostnaden för insamlingsbössor, annonser och reklam, lönekostnader, tackbrev o d. Till insamlingskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet. Administrationskostnader Här avses de kostnader som är nödvändiga för att administrera själva insamlingsorganisationen. Administrationskostnaderna inkluderar normalt direkta kostnader såsom intern och extern revision, kostnader för medlemsregister, årsmöte och upprättande av årsredovisning. Till administrationskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet. Bidrag för administrationskostnader redovisas som intäkt bland övriga bidrag varför administrationskostnader redovisas brutto. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till IM, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället och bokförs som en omsättningstillgång eftersom tillgången skall avyttras snarast möjligt. Gåvointäkten redovisas i posten Insamlade medel. Uppkommer vid försäljningen av en tillgång, en kapitalvinst/-förlust redovisas denna under rubriken Resultat från finansiella poster inom det tillgångsslag som avses. Aktier, andelar och andra värdepapper. Aktier, andelar och andra värdepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet (marknadsvärde). Anskaffningsvärdet avseende värdepapper, som erhålls genom testamente eller gåva utgörs av marknadsvärdet (normalt börskursen) vid gåvotillfället. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta.. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Lager av handelsvaror Handelsvaror värderas, med tillämpning av genomsnittligt anskaffningsvärde, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella tillgångar 5 år (hyresrätter 3 år) Byggnader 67 år Fastighetstillbehör 20 år Inventarier 5 år (förbättring annans fastighet 3 år) Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden dvs den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. 8 IMs årsredovisning 2010

9 noter till resultat och BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not 1 Anställda och personalkostnader Antalet anställda (tjänster) centralt vid huvudkontoret i Lund varav män 40,6% 38,7% Antalet anställda (tjänster) lokalt i Sverige och utomlands varav män 31,9% 32,0% Summa varav män 33,3% 33,0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Ordförande, generalsekreterare, bitr generalsekreterare Övriga anställda Summa Sociala kostnader varav pensionskostnader Av pensionskostnaderna avser 297 tkr (276 tkr) IMs generalsekreterare och bitr generalsekreterare. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 1,3% 2,0% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 10,5% 0,0% sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad efter kön Kvinnor 1,4% 2,0% Män 1,1% 2,1% Sjukfrånvaro fördelad efter åldersgrupp år 0,8% 1,2% år 1,2% 2,4% år 1,6% 1,7% Redovisning av könsfördelning Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor 45,5% 45,5% Not 4 Varuförsäljning Intäkter: Postorderförsäljning från Lund Butik i Göteborg Butik i Lund Butik i Stockholm Butik i Umeå Butik i Malmö Butik i Linköping Varuförsäljning via ombud Second Hand-butiken IM 10:an i Lund Butik i Nässjö Butik i Jönköping Varuförsäljning vid Tivedstorp Varuförsäljning i Vrigstad Varuförsäljning på Öland Kostnader: Varukostnader, övr rörelsekostnader samt personalkostnader Kostnader för IMs varutveckling i Sverige Andel av gemensamma huvudkontorskostnader Varuförsäljningens resultat Not 2 Insamlade medel Fadderåtaganden Minneskort, högtidskort, trädplanteringskort Kollekter Riktade gåvor till särskilda verksamheter Medlemsavgifter Glädjeshoppen Insamlade medel inom ramen för Världens Barnkampanjen Värdepapper och fastigheter Övriga insamlade medel Medmänniska Övrigt Av ovanstående belopp utgör tkr ( tkr ) gåvor via testamenten. Not 3 Erhållna bidrag Bidrag från Sida Bidrag och avgifter från verksamhetsfälten IMs årsredovisning

10 Not 5 Ändamålskostnader Biståndsinsatser per region Europa/Mellanöstern Occupied Palestinian Territories Jordanien Moldavien Rumänien Libanon Serbien Irak Afrika Zimbabwe Malawi Sydasien Indien och Nepal Tibet Centralamerika Övriga länder IGP/Varuutveckling inom varuförsäljningen Ändamålsenligt arbete i Sverige Vrigstad Skåne Stockholm Göteborg IMs utbildningssamordning Övriga ändamålskostnader Frivilligsamordning (volontärer/frivilliga) Ändamålsenligt informationsarbete (inkl halva kostnaden för IMs tidskrift) Huvudkontorets kostnader för biståndsarbete Not 6 Insamlingskostnader Insamlingskostnader (inkl halva kostnaden för IMs tidskrift) Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar fördelade efter funktion Avskrivningar Varuförsäljningen Hyresrätter Förbättringar annans fastighet Inventarier Ändamålskostnader Byggnader och mark Installationer -5-5 Inventarier Administrationskostnader Immateriella anläggningstillgångar Fastighetsrörelsen Byggnader och mark Installationer Nedskrivningar Ändamålskostnader Byggnader och mark, Vrigstad Immateriella anläggningstillgångar Not 8 Resultat från värdepapper Utdelningar Kapitalvinst vid avyttring av aktier och andelar Kapitalförlust vid avyttring av aktier och andelar Återtagna nedskrivningar av värdepapper (+)/ nedskrivningar (-) Kostnader värdepappersförvaltningen Not 9 Fastighetsresultat Hyresintäkter Fastighetskostnader Räntenetto i fastighetsrörelsen Not 10 Förändring donations- och minnesfonder Årets avsättning Årets utnyttjande Not 11 Förändring ändamålsbestämda medel Årets avsättning Årets utnyttjande IMs årsredovisning 2010

11 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar Medlemsregister, kommunikationsplattform och ekonomisystem Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Nedskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Nedskrivning avser återstående restvärde hänförlig till utrangerad webbportal Hyresrätter butikslokaler Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Not 13 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Avyttringar / utrangeringar 0-54 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivning, byggnader och mark Utgående ackumulerade nedskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Nyanskaffning 2009 och nedskrivning 2009 avser fastigheten i Vrigstad. Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige för vilka IM betalar fastighetsskatt/fastighetsavgift och som IM äger den 31 dec 2010 (31 dec 2009) IM äger fastigheter i Indien, Rumänien och Jerusalem, vilka är bokförda till 0 kr. Pågående nyanläggning Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Vid årets slut Nyanskaffning avser fastigheten i Jordanien. Fastigheten har omklassificerats då den tagits i bruk under Not 14 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enl plan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut Förbättring på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enl plan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut IMs årsredovisning

12 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Betalningar till leverantörer Bidragsfordringar, övriga fordringar Reglering Världens Barnkampanjen Not 16 Kortfristiga placeringar Anskaffn. värde Bokfört värde Markn.värde Förvaltade av Carlsson Investment Management Aktier och aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Förvaltade av SEB Aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Förvaltade av Färs och Frosta Sparbank/Robur Aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Övrig förvaltning Aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Fastigheter under försäljning Summa kortfristiga placeringar De tio största enskilda posterna Talenten Räntefond Mega C Fund SEK Long Bond A Carlson Utlandsfond Robur Ethica Global Mega Robur Ethica Sverige MEGA SBAB bost-cert Lunds Energi ftg-cert förfall Landshypotek AB ftg-cert förf Jernhusen AB ftg-cert förf Fastighets AB Förvaltaren ftg-cert förf IMs Not 17 Eget kapital Ing. kapital Avsättning Utnyttj. Utg kapital Donations- och minnesfonder Elsie och Bengt Hanbergers fond Berit Söderströms minnesfond Britta Holmström-priset Jonas Lönnebos fond Totalt kapital donations- och minnesfonder Ändamålsbestämda medel Faddergåvor Humanitär assistans Sverigearbetet Britta Holmströms 70-årsgåva Folke Holmströms 75-årsgåva Totalt kapital ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Balanserat kapital Årets förändring balanserat kapital Totalt balanserat kapital Summa Eget kapital årsredovisning 2010

13 Not 18 Avsättningar för pensioner Pensioner Sverige Pensioner/avgångsvederlag Jordanien Pensioner/avgångsvederlag Palestina Pension Österrike Pension Indien Not 19 Avsättning Jordanien Avsättning Jordanien Fastighet Gunhild Selins fond IM kommer att överlämna verksamheten i Jordanien till lokal förvaltning. I samband med det kommer fastigheten att överlåtas i jordanskt ägarskap. Gunhild Sehlins fond inrättas för fortbildning av lärare som arbetar med barn med funktionsnedsättningar. Not 20 övriga avsättningar Arbetsgivarskatt Israel Not 21 Skulder till kreditinstitut Skulder som förfaller till betalning inom 1 5 år Skulder som förfaller till betalning senare än 5 år Not 22 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Not 23 Skuld till SMR, Radiohjälpen och Allm Arvsfonden avseende utbetalda bidrag till projekt vilka vid räkenskapsårets slut ej avslutats. Bidrag från Svenska Missionsrådet Bistånd i Palestina Bistånd i Indien och Nepal (landprogram) Bistånd i Guatemala 2 91 Rättvis handel Rafiki 0 46 Möte med Himalaya Praktikantbidrag (2009) Bidrag från Allmänna Arvsfonden och Göteborgs kommun Move it Göteborg (Göteborgs kommun) Biv/Bis Göteborg Lokalkontor Göteborg Move it Landskrona (Allmänna Arvsfonden) Biv/Bis Malmö 55 0 Musikprojekt (Allmänna Arvsfonden) Summa not Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade upplupna kostnader Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 Arvode och kostnadsersättning till revisor KPMG AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag/konsultationer Särskilda intyg Revision vid IMs utlandskontor uppgick till 405 tkr för 2010 (270 tkr) IMs årsredovisning

14 STYRELSENS PROFIL OCH NÄRVARO Styrelsen har fr o m årsmötet den 24 april 2010 t o m den 2 april 2011 sammanträtt vid sex tillfällen. 1. HÅKAN E WILHELMSSON, Lund Ordförande, 6 ggr Domprost. 2. SOFIA OLSSON, Stockholm Förste vice ordförande, 5 ggr Politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen. Har bland annat varit volontär i Lund och Stockholm och utlandsvolontär för IM i Indien. 3. ANNE SAARISTO, Stockholm Andre vice ordförande, 5 ggr Förvaltningschef. Kommer ursprungligen från Finland. Har tidigare arbetat som lärare, socialarbetare och chef inom socialtjänsten. 4. ANDERS BRÄNNSTRÖM, Floda Ledamot, 5 ggr Pensionär, tidigare vd i Volvo Technology Transfer. Personligt intresse för biståndsfrågor i vid bemärkelse. Stor erfarenhet av styrelsearbete och strategiutveckling. 5. LENNART HANSSON, Sundbyberg Ledamot, 3 ggr Kyrkoherde. Har arbetat som präst sedan GISELA HOLMÉN YNGROT, Stockholm Ledamot, 4 ggr Har 10 års erfarenhet inom humanitär verksamhet från konflikt- och katastrofområden. Arbetar på Svenska Röda Korset som handläggare för Mellanöstern och Nordafrikaregionen. Specialiserad inom arbete med kvinnors rättigheter. 7. KARL NILSSON, Stockholm Ledamot, 4 ggr Civilekonom och konsult. Statsvetare. Har tidigare arbetat som handläggare för utvecklingsfrågor på Utrikesdepartementet och med utvecklingsfrågor inom FN. 8. HELENA THORFINN, Lund Suppleant, 6 ggr Tjänstledig från tjänst som senior policy specialist på Sidas analysenhet. Fälterfarenhet från Bangladesh. Har tidigare jobbat för Rädda Barnen och som journalist. 9. ANDERS TIVELL, Tived Suppleant, 4 ggr Projektledare för utvecklings- och forskningsfrågor vid SLU, Uppsala. SIDA-expert i markfördelningsfrågor i olika länder i Östafrika i drygt 20 år. Drivande roll i Tiveds Utvecklings AB, som nu driver Tivedstorp. 10. TOVE HOLMSTRÖM, Linköping Suppleant, 4 ggr Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklingsfrågor och regionalt samarbete på Linköpings kommun. Tove är barnbarn till IMs grundare, Britta och Folke Holmström. INFORMATION OM IM Organisationsnummer IM innehar 90-konto: Plusgiro ( , endast för OCR-inbetalning) Bankgiro och ( , endast för OCR-inbetalning) Hemsida IMs tidskrift Medmänsklighet ges till IMs givare med 5 nummer per år IMs huvudkontor Box 45, Lund Besöksadress Spolegatan 12 B i Lund Telefon Fax E-postadress Generalsekreterare Bo Paulsson Biträdande generalsekreterare Kjell Jonsson Fler kontaktuppgifter finns på 14 IMs årsredovisning 2010

15 Vrigstad den 2 april 2011 Håkan E Wilhelmsson Ordförande Sofia Olsson Anne Saaristo Anders Brännström Lennart Hansson Gisela Holmén Yngrot Karl Nilsson Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 april 2011 Bo Paulsson (generalsekreterare) Anna Andersson Auktoriserad revisor, KPMG AB Eva Nordland Förtroendevald revisor Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Individuell Människohjälp Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Individuell Människohjälp för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund den 14 april 2011 Anna Andersson Auktoriserad revisor Eva Nordland Förtroendevald revisor IMs årsredovisning

16 Kodrapport till IMs årsredovisning för 2010 enligt FRIIs Kvalitetskod Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 1 Övergripande principer 1.1 Organisationens värdegrund Ja Årsredovisning, Strategisk plattform och manniskohjalp.se 1.2 Respekt Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform 1.3 Öppenhet Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform 1.4 Kvalitet Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform 1.5 Engagemang Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 2 Förhållningsätt till omvärlden 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden Ja Årsredovisning 2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner Ja File for the field Internt styrdokument 2.3 Betydande samarbetspartner Ja Årsredovisning, manniskohjalp.se. 2.4 Krav på samarbetspartner Ja Strategisk plattform manniskohjalp.se 2.5 Motverka oegentligheter Ja Tillämpar SMRs korruptionspolicy, attestordning, personalpolicy Internt tillgänglig dokumentation 3 Mål och måluppfyllelse Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter Ja Verksamhetsplan manniskohjalp.se 3.2 Måluppfyllelse Ja Årsrapporter, slutrapporter 3.3 Redovisning av måluppfyllelse Ja Årsredovisning manniskohjalp.se 4 Styrning, ledning och kontroll 4.1 Stadgar och högsta beslutande organet Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig Stadgarnas innehåll Ja IMs stadgar antogs 29 maj 1944 och ändrades senast 25 april Högsta beslutande organet Årsmötet manniskohjalp.se Kallelse mm Ja Kallelse genom IMs tidskrift manniskohjalp.se Styrelsens och revisorernas närvaro Ja Närvaro förtecknas i protokoll manniskohjalp.se Genomförande Ja Protokoll årsmöte Ja manniskohjalp.se 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer Valberedningen Tillsättning av valberedning Ja Valberedningen väljs på årsmötet Valberedningens uppgift Ja Styrdokument och kompetensbehov Nej Riktlinjer för valberedningens arbete ska utarbetas till årsmötet Formella hinder som styrelseledamot Ja Kreditupplysning på styrelseledamöter enl Svensk Insamlingskontrolls krav Mandatperioder och möjligheter till omval Ja IMs stadgar, manniskohjalp.se Information om valberedningen Ja Årsmötesprotokoll, manniskohjalp.se Information om styrelsen Ja Årsredovisningen, manniskohjalp.se. 16 IMs årsredovisning 2010

17 4.5 Styrelsen Styrelsens arbetsordning Arbetsordning och utskott - krav på skriftlig arbetsordning Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig Ja Styrelsens arbetsordning Styrelseordförandens åtaganden Ja Styrelsens arbetsordning Styrelseledamöternas åtaganden Ja Styrelsens arbetsordning Styrelseledamöternas personliga ansvar Ja Styrelsens arbetsordning Jäv och oberoende Ja Styrelsens arbetsordning Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen Ja Styrelsens arbetsordning Protokoll Ja Styrelsens arbetsordning Utvärdering av styrelsens arbete Ja Styrelsens arbetsordning Styrelsens arvodering Ja Beslut på årsmöte manniskohjalp.se Styrelsens rapportering Redovisning av måluppfyllelse Ja Årsredovisning, Verksamhetsberättelse Finansiell rapportering Ja Årsredovisningen, manniskohjalp.se Intern kontroll Utvärdering av intern kontroll Ja Styrelsen får ekonomisk uppföljning vid samtliga sammanträden. Årlig förvaltningsrevision genomförs Rapportering om intern kontroll Ja Ingår i kodrapporten Årsredovisning, manniskohjalp.se Arbete med redovisningsoch revisionsfrågor Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen Ansvar för verksamheten i efterföljande led (i förekommande fall) Styrelsens övriga uppgifter Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar avseende placeringspolicy Ja Ja Ja Externa revisorer kommunicerar sina iakttagelser direkt till styrelsen en gång om året. Revision sker i varje land Styrelsen fastställer riktlinjer iför kapitalförvaltningen Riskanalys - och utvärdering Nej Finns indirekt på program- och projektnivå. En riskhanteringsstrategi är under utarbetande FRIIs Kvalitetskod tillämpas Ja Kodrapport Årsredovisning, manniskohjalp.se. 4.6 Ledande befattningshavare Instruktion till högsta tjänsteman Instruktion från styrelsen Ja Arbets- och beslutsordning Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen Ja Arbets- och beslutsordning Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet Ja Arbets- och beslutsordning Ersättning till ledande befattningshavare Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Ja Praxis att följa branschnormen Ersättning till ledande befattningshavare Ledande befattningshavare är general sekreteraren. Styrelsen beslutar om ersättning Styrelseprotokoll, Årsredovisning, manniskohjalp.se. IMs årsredovisning

18 Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 5 Insamling 5.1 Innehav av 90-konto Ja Riktlinjer för insamling Årsredovisning, manniskohjalp.se 5.2 Policy/riktlinjer för insamling Ja Riktlinjer för insamling 5.3 Förtroende Ja Riktlinjer för insamling 5.4 Organisationens ansvar Ja Riktlinjer för insamling 5.5 Insamlingens ändamål Ja Riktlinjer för insamling Framgår av respektive kampanj/ insamlingstillfälle 5.6 Återrapportering Ja Riktlinjer för insamling Tidskrift, fadderbrev, insamlingsbrev. Årsredovisning 5.7 Kostnader Ja Riktlinjer för insamling Årsredovisning 5.8 Respekt för givaren Ja Riktlinjer för insamling 5.9 Gåvor till särskilda ändamål Ja Riktlinjer för insamling 5.10 Återbetalning av gåva Ja Riktlinjer för insamling 5.11 Att tacka nej till gåva Ja Riktlinjer för insamling 5.12 Bild och text i insamlingsarbetet Ja Riktlinjer för insamling 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet Ja Riktlinjer för insamling 5.14 Marknadsföring Ja Riktlinjer för insamling 5.15 Gåvor i form av fast egendom Ja Riktlinjer för insamling Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 6 Medarbetare 6.1 Policies/riktlinjer för anställda Ja Personalpolicy Intern hemsida 6.2 Uppföranderegler Ja Code of conduct 6.3 Frivilliga Ja Policy för volontärer 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter Ja Personalpolicy 6.5 Kompetensutveckling Ja Personalpolicy 6.6 Utvärdering Ja Personalpolicy Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 7 Rapportering och information 7.1 Kodrapport Ja Kodrapport utarbetad Årsredovisning, manniskohjalp.se. 7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning Ja IM följer god redovisningssed Årsredovisning, manniskohjalp.se. 7.3 Årsredovisning eller särskild rapport Ja Policy för volontärer Årsredovisning, manniskohjalp.se. 7.4 Webbplatsen Ja 7.5 Annan offentlig redovisning Ja Revision 7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor Ja Auktoriserad revisor väljs Årsredovisning, manniskohjalp.se. på årsmötet 7.7 Utökad granskningsskyldighet Ja Rapporteringskraven är kommunicerade Årsredovisning, manniskohjalp.se. 18 IMs årsredovisning 2010

19 IMs årsredovisning

20 IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tretton länder världen över. IM arbetar långsiktigt tillsammans med lokala samarbetspartners, främst med hälsa, utbildning och försörjning. Insatserna utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter börjar i liten skala. IM-561_MARS_2010 Foto: IMs BILDARKIV Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos över givare, medlemmar och volontärer. Tillsammans kan vi skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. Läs mer i IMs Verksamhetsberättelse Ladda hem den på eller beställ den på Så här når du oss Huvudkontor postadress Individuell Människohjälp Box 45, Lund Huvudkontor besöksadress Spolegatan 12 B i Lund Telefon växel Fax Varuförsäljning växel Generalsekreterare Bo Paulsson Bitr generalsekreterare Kjell Jonsson E-post Plusgiro Bankgiro

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer