Medmänsklighet förändrar världen FOTO IM/Petri Matalamaa. IMs. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medmänsklighet förändrar världen FOTO IM/Petri Matalamaa. IMs. Årsredovisning"

Transkript

1 Medmänsklighet förändrar världen FOTO IM/Petri Matalamaa IMs Årsredovisning 2010

2 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen och generalsekreteraren för IM, Individuell Människohjälp, avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) såvida ej särskilt anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE IM är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål är att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, samt socialt arbete i Sverige. De regioner IM verkar i är Centralamerika, Europa/Mellanöstern, Sydasien, Södra Afrika och Sverige. IMs arbete har ett rättighetsperspektiv och bygger på mänskliga rättigheter enligt FNs konventioner. Det ska bedrivas utifrån kriterierna medmänsklighet, närhet och hjälp till självhjälp. IMs insatser utförs av volontärer och anställda. Verksamheten finansieras genom gåvor från enskilda personer och andra givare samt med anslag från bland andra Sida, Radiohjälpen och Allmänna arvsfonden. IM är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse. Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. IM bedriver också rörelseverksamhet som har som mål att bidra ekonomiskt till IMs biståndsverksamhet. IM förvaltar egna fastigheter och hyr ut lokaler för annan verksamhet samt bedriver varuförsäljning under namnet IM Fair Trade. IM Fair Trade ska, förutom att bidra till biståndsverksamheten, skapa försörjningstillfällen för dem som tillverkar de varor IM säljer i Sverige. Ett annat syfte är att sprida information om utsatta människors situation och om IM. Merparten av IMs intäkter kommer från privata givare. Till det kommer gåvor från institutionella givare och anslag från externa finansiärer. Fördelningen av intäkterna ger IM stor frihet att disponera sina medel utan att vara beroende eller styrd av någon enskild finansiär. Styrelsen har lagt fast riktlinjer för IMs kapitalförvaltning och placeringsetiska regler. Delar av kapitalet ska värdesäkras i ett tioårsperspektiv och generera avkastning under perioden. En placeringskommitté övervakar den löpande förvaltningen och ansvarar för den strategiska inriktningen. För den löpande förvaltningen anlitar IM flera externa förvaltare. IMs verksamhet genomförs till största delen via partnerorganisationer eller i samverkan med andra aktörer. 2 IMs RESULTAT OCH STÄLLNING IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsäljning och övriga rörelseintäkter) ökade under året och uppgick till tkr (71 506). Erhållna gåvor från medlemmar och allmänhet ökade med 2 % (4 %) till tkr (42 308) och gåvor via testamente ökade med 22 % (- 87 %) till tkr (10 458). Erhållna bidrag minskade till tkr (20 151) och motsvarar 23 % (28 %) av totala verksamhetsintäkter. Varuförsäljningens expansiva trend bröts under 2010 och försäljningsintäkterna minskade med - 9 % (5 %) till tkr (6 813). Det ekonomiska resultatet för varuförsäljningen är negativt tkr (-2 888). Varuförsäljningens resultat belastades med avskrivningar avseende ombyggnad av butiker och nedskrivning av varulagret med totalt tkr (1 267). De volontärer som med sin ideella insats driver butikerna möjliggör detta inkomstgenererande utvecklingssamarbete, som ger många utsatta personer i olika delar av världen en inkomstmöjlighet. Verksamhetskostnaderna har minskat jämfört med föregående år och uppgår till tkr ( ). Ändamålskostnaderna har minskat med tkr till tkr ( ), kostnaderna för insamling har minskat med tkr till tkr (8 859). Kostnaderna för administration har ökat med 760 tkr till tkr (4 905) jämfört med De enskilt största förändringarna i ändamålsenligt arbete avser avsättningen i Jordanien av dels den nyuppförda fastigheten som kommer att överlämnas i jordanskt ägarskap i samband med IMs överlämnande av verksamheten i Jordanien och dels en fond inrättad till Gunhild Selins minne, totalt tkr. IMs donations- och minnesfonder och IMs egna medel destinerade till olika specifika ändamål har lösts upp med sammanlagt 828 tkr (3 039) och resultatet av årets verksamhet uppgår till tkr ( ) vilket ger ett totalt eget kapital vid årets utgång uppgående till tkr ( ). Det negativa resultatet på tkr är en följd av styrelsens beslut att under perioden minska det egna kapitalet samtidigt som målet för 2013 och framåt är att intäkter och kostnader ska vara i balans. årsredovisning 2010

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2010 bedrev IM verksamhet i Sverige och tolv länder runt om i världen. Styrelsen har beslutat om en strategisk plattform som ska leda IMs arbete under den kommande tioårsperioden. Den strategiska plattformen innebär en fokusering av det internationella utvecklingsbiståndet så att det omfattar utbildning för marginaliserade barn på grundskolenivå, förebyggande hälsovård på landsbygden och ekonomiskt stärkande insatser för kvinnor. I Sverige ska IMs verksamhet inriktas på att arbeta för att grupper som är marginaliserade av etniska skäl inkluderas i det svenska samhället. IM har sedan slutet av 1980-talet stöttat verksamhet i Irakiska Kurdistan, främst tidig upptäckt av funktionsnedsättningar hos barn och habilitering av barn med fysiska funktionsnedsättningar. Ansvaret för verksamheterna har tagits över av det kurdiska hälsoministeriet och en formell överlämning ägde rum i april vid en ceremoni på Helena Center i Erbil. En nyuppförd fastighet för verksamheten i Jordanien invigdes under april månad i närvaro av den jordanske socialministern. De nya lokalerna blev färdiga att tas i bruk i början av 2010 och byggnaden kommer att överlämnas i jordanskt ägarskap senast 2015, i samband med att IM överlämnar sin verksamhet i Jordanien. I enlighet med styrelsens beslut, har en avsättning motsvarande det bokförda värdet av den nya fastigheten skett i 2010 års bokslut. I Jordanien har en fond inrättats att användas till fortbildning av lärare som arbetar med barn med funktionsnedsättningar. Den har inrättats till minne av en av IMs tidigare medarbetare i Jordanien och benämns Gunhild Selins fond. Fonden förvaltas i Jordanien och i enlighet med styrelsens beslut har en avsättning motsvarande fondens värde gjorts i 2010 års bokslut. Avtal om ekonomiskt stöd från Svenska PostkodStiftelsen för åren tecknades under Det sker för första gången och avser IMs årsredovisning 2010 arbete med människor med funktionsnedsättningar i Moldavien. Genom ett nära samarbete med andra internationella icke-statliga organisationer i Malawi har IM tecknat avtal om att stå som genomförare av och kvalitetsgaranti för en verksamhet som finansieras av norska Norad. Verksamheten avser mikrokrediter till kooperativ och kommer att pågå under två år, IMs styrelse antog på styrelsemötet i december 2010 en valutapolicy vars syfte är att minimera den valutarisk IM har i sin roll som biståndsaktör i länder utanför Sverige. I enlighet med den fastställda valutapolicyn terminssäkrade IM i december % av förväntade utbetalningar FRIIS KVALITETSKOD IM tillämpar FRIIs kvalitetskod fr o m årsredovisningen för En särskild kodrapport redogör för hur koden tillämpas. Kodrapporten redovisas i årsredovisningen och finns även tillgänglig på IMs webbplats. IMs SAMARBETSPARTNERS Sverige: Sensus, statliga myndigheter/ institutioner, kommuner (i vilka IM finns representerad med anställd personal) och dess verksamheter, Svenska kyrkan, lokala nätverk i form av andra NGOs, idrottsföreningar, Volontärbyrån, Forum för frivilligt socialt arbete, Erikshjälpen, Göteborgs räddningsmission Moldavien: Association for children with physical disabilities, Prosperare Zubresti, Motivation, Dorinta Ceter, Women and Child, Protection and Support, AZI, Vdohnovenie, Prima Palestina: Palestinian Medical Relief Society, Ministry of Education and Higher Education Jordanien: Ministry of Education, Ministry of Social Development, Higher Council for the Affairs of Persons with Disabilities, fyra Zakatkommittéer, UNWRA Wehdat camp, Training and Rehabilitation, Society for Girls with Disabilities, Aqraba Society Libanon: Les Soeurs de Charité de Besancon (Barmhärtighetssystrarna) Malawi: Mponela Aids Information and Counselling Centre, Wilsa, Pahachere, Creccom Zimbabwe: Simukai, Family Aids Support Organization, S:t Peters 3

4 Centralamerika: La Pastoral de la Ninez en desamparo, Instituto Asunición, Cimientos de Educación, Udadim, Imu, Anades, Pami, Coindi Asien: Central Tibetan Administration: departments of Education, Health and Home, Sisters of Little Flower of Bethany, Kiran, Wahaki Higher Secundary School, Institute of Buddhist Dialectics, Tribals Educational and Environment Development, Asha Deep Foundation, Reaching the Unreached, Mustang Eye Center, Lhasa Institute of Eye Care, Maximising Employment to Serve the Handicapped, Manthan Development Society, New Life Center, Ashara Farmer s group, Jaluke Ghumaure Irrigation and Water Consumers Group. INTERNATIONELL VERKSAMHET Inom den internationella verksamheten driver IM treåriga program och 2010 var det andra året i de pågående programmen. Inga program har tillkommit eller avslutats under året, men arbetet med att utveckla verksamheten i Centralamerika har lett till att ett nytt inkomstgenererande program startades årsskiftet 2010/2011. Afrika Verksamheten i Malawi gick på sparlåga då IM letade efter nya samarbetspartners efter att ha avbrutit samarbetet med tre tidigare partners. I alla tre fallen har revisioner konstaterat felhantering av IMs medel. I ett fall nåddes förlikning, i ett annat beslutade domstolen om utmätning av partnerns egendom, och i det tredje fallet jobbar IM vidare med ytterligare revisioner. Nya partners med särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter knöts till IM. I Zimbabwe har satsningen på informationsinsatser resulterat i större medvetenhet om smittsamma sjukdomar, minskning av rapporterade fall av barnmisshandel och förbättrade resultat i de inkomstgenererande projekten. Medan den totala genomströmningen av föräldralösa och utsatta barn i skolorna inte har höjts avsevärt, finns det en betydande ökning av inskrivning, närvaro och resultat i skolan. IMs arbete i Zimbabwe har varit inriktat på att stärka människors deltagande och lärande genom lokalt baserade strukturer, så kallade CBOs, Community Based Organisations. Asien Verksamheten i Asien genomförs tillsammans med fjorton partnerorganisationer som samverkar inom Asienprogrammet och bidrar till måluppfyllelse inom programmets komponenter: utbildning, hälsa, inkomstgenerering och rättvis handel. För verksamheten i Indien och Nepal har IM sökt och för första gången fått godkännande för ett projekt finansierat med pengar från Operation Dagsverke. I det treåriga projektet kommer engagerade svenska elever och lärare att bidra till att elever i Himalayaregionen får en bättre skola; en skola med bättre arbetsmiljö, minskad fysisk bestraffning och ökat elevinflytande. IMs kontor i Nepal är nu formellt registrerat i landet. I april invigdes Wahakiskolan, som är den första folkhögskolan på landsbygden i Nepal som är avgiftsbefriad för eleverna. I Indien har myndigheterna i delstaten Karnataka tagit över det finansiella ansvaret för tio förskolor, som tidigare har drivits av IMs samarbetsorganisation Teed trust. Totalt har IM finansierat 24 förskolor och målet är att de lokala myndigheterna tar över driften av fem skolor varje år. Centralamerika I Centralamerika är regionkontoret nu etablerat. Personalen har ökat det externa nätverket och därmed gjort IM mer synlig i regionen. Verksamheten i Guatemala och El Salvador har under året haft hälsa och utbildning i fokus. Samarbete har etablerats med två nya partnerorganisationer: Pami, som jobbar med barns utbildning, och Coindi, som fokuserar på kvinnors möjlighet till organisering, deltagande och påverkan. I El Salvador har tio kvinnor i projektet Familjesolidaritet gått samman och bildat en sparlåneklubb. Vidare har projektet för att ta fram en metod för att ge stöd till flickor som utsatts för sexuellt våld tagit fart; självhjälpsgrupper har bildats och många flickor har fått hjälp att bearbeta sina trauman. Europa/Mellanöstern Ett nytt regionkontor för Europa/Mellanöstern har etablerats i Chisinau och en nyinrättad tjänst som regionchef har tillsatts. I regionen arbetar IM med fokus på att stärka människor med funktionsnedsättningar och deras rättighet att leva ett värdigt liv med full delaktighet i samhället. Med det nya kontoret i Amman, Jordanien, på plats har IM under året kunnat ägna sig åt att utveckla verksamheten. I Palestina är det klart att skolan i Abu Dees kommer att stängas före sommaren 2011 och att barnen på Jasmine Center kommer att integreras i annan verksamhet. Under hösten har personalen letat efter någon som kan ta över det femtontal barn som mister sin plats på skolan i Abu Dees. Många, både organisationer och myndigheter, har visat sitt intresse och IM är optimistisk inför barnens framtid. I Libanon får Barmhärtighetssystrarna sedan många år ett finansiellt bidrag till främst fattiga internatelever på skolan i Baskinta. Så skedde också under Det ena av de två programmen i Moldavien syftar till social inkludering av personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar i de centrala och södra delarna av landet. Under året har de åtta organisationerna som ingår i programmet stärkt sina positioner som lobbyister och samtalspartners till den moldaviska regeringen. Flera av organisationerna har medverkat till utformningen av nationella lagar och policys, bland annat till ett ramverk för inkluderande undervisning. I början av året avslutades samarbetet med organisationen Casa Marioarei. Efter en länge tids problem inom organisationen bedömdes samarbetet inte längre som hållbart. I och med det stödjer IM inte längre direkta insatser för att bekämpa kvinnovåld i Moldavien 2010 var ett framgångsrikt år för IM i Rumänien. Viktiga steg togs för att uppnå målet att nå hållbarhet och att kunna överlämna IMs verksamhet till lokala aktörer. I februari flyttade fem av IMs ungdomar in i ett kommunalt gruppboende och kommunen tog över arbetsgivaransvaret för sex anställda. Tack vare finansiering från kommunen i sektor 2 i Bukarest kunde IM starta hemtjänst för äldre. Målet, som är satt till slutet av 2011, att få två skolor att öppna integrerade klasser för elever med funktionsnedsättningar utan finansiellt stöd från IM, uppnåddes delvis i samband med invigningen av en ny klass. VERKSAMHET I SVERIGE I Sverigeverksamheten prioriteras särskilt integrationsfrågor utifrån etnicitet och arbetet utgår från i två program. Det ena är inriktat på att bekämpa utanförskap och handlar om att synliggöra och ge röst åt människor som lever i utanförskap. Det handlar också om att främja deras inkludering i samhället. Basen för programmet är verksamheter som Biv, Barn i väntan, Bis, Barn i start och Move It som drivs i Skåne, Göteborg och Stockholm. Det andra programmet gäller ökat engagemang och avser att öka kvantiteten och kvaliteten i det frivilliga arbete som är till gagn för de verksamheter och målgrupper IM väljer att arbeta med. IMs ca volontärer är aktiva på många orter runt om i landet. Under året skickades tjugo utlandsvolontärer ut till IMs verksamheter runt om i världen. Efter hemkomsten till Sverige nådde de över personer med föredrag, där de berättade om sina upplevelser. Utbildningsverksamheten har främjat engagemang och kunskap hos IMs medlemmar och volontärer i frågor som rör fattigdom, utanförskap och rättvis handel. IMs kurs- och konferensgård Vrigstadhemmet har genom en tillbyggnad med nio enkelrum under 2009 ökat intäkterna i förhållande till tidigare år. Verksamheten i Stockholm utökades under året med fler volontärer och volontärstyrda aktiviteter. Det sociala arbete som anställda bedrivit har tonats ner. Under året har företrädare för den ideella sektorn haft överläggningar med statliga myndigheter och i Skåne med Region Skåne om vilka spel- 4 IMs årsredovisning 2010

5 regler som ska prägla samarbetet mellan den offentliga sektorn och olika typer av ideella organisationer. Man har också slutit ett avtal. IM har engagerat sig i frågan såväl på riksnivå som på lokal nivå. Britta Holmström-priset 2010 gick till Nikoo Bazsefidpay från Solna med motiveringen att hon i sann IM-anda har visat handlingskraft och medmänsklighet, och har använt sin empati och sin kunskap till att starta en organisation för att förbättra munhälsan i världen. INSAMLING OCH KOMMUNIKATION Stödet från IMs givare fortsatte att öka och totalt samlade IM in tkr (52 766) från enskilda givare inklusive Världens barn och testamenten. Andelen Medmänniskor, personer som ger en gåva via autogiro varje månad, ökade till tkr (18 755). Antalet personer som stödjer IM ökade till (38 500) IM Fair Trade-butikerna slog rekord i insamling och sålde symboliska gåvor som get-, träd-, minnes- och högtidskort för totalt 659 tkr, en ökning med 33 procent. IM deltog även 2010 i Världens barn-insamlingen och från Radiohjälpen erhöll IM tkr till verksamheten. Antalet medlemmar uppgick till drygt IMs årsmöte i Uppsala hade tema Rättvis handel och bjöd på föredrag och utställning kring IM Fair Trade. Under året utökade IM samarbetet med företag och involverade sig i nätverk kring företagens sociala ansvar (CSR) i Göteborg och i Skåne. IM har stärkt närvaron på Blogger, Twitter, Flickr, Youtube och Facebook. I juli deltog IM i Almedalsveckan på Gotland. IM var initiativtagare till och genomförare av en påverkanskampanj som protesterade mot att informationsanslaget från Sida beskurits kraftigt. Sakfrågan nådde hela vägen till biståndsminister Gunilla Carlsson och fem tidningar publicerade kampanjens debattartikel. IM deltog i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Där sålde volontärer IM Fair Trade-varor och samlade in pengar till IMs arbete i Zimbabwe. IM deltog med monter och föredrag i mässan Hjälpmedel Öresund På mässan skapades många nya kontakter och företagsfaddrar värvades. Julkampanjen 2010 handlade om symboliska gåvor, som främst såldes via Glädjeshoppen på IMs hemsida och i IM Fair Trades butiker. Kampanjen drog in tkr under december månad. Många av dem som handlade i Glädjeshoppen var för IM nya givare. IMs pluggar (gratisannonser) syntes i tidningar i hela Sverige under IM FAIR TRADE Under namnet IM Fair Trade säljer IM rättvisa varor i nio butiker, i webbutik och via katalog. Försäljningen hamnade 2010 på tkr, en minskning med ca 600 tkr jämfört med föregående år. Flera av butikerna har haft en nedgång i försäljningen, och julhandeln blev betydligt mindre än förväntat. IM Fair Trade etablerade relation med fyra nya WFTO-leverantörer under året. Alla varor blev under året märkta med tillverkningsland och leksakerna är nu CE-märkta. Under året fick alla butiker nya kassaregister i enlighet med krav från Skatteverket. I juni flyttade butiken i Nässjö in i nya lokaler och blev IMs första butik i en galleria. Försäljningen ökade med 50 procent jämfört mot föregående år. IM började aktivt vända sig till återförsäljare. Bland annat har IM byggt en särskild sektion i webbutiken för återförsäljare och vid årets slut fanns ett trettiotal kunder med inloggningsmöjligheter. IM Fair Trade medverkade med varor och information på Världsbutikernas årsmöte i Uppsala. Nyhetsbrev sändes ut till alla Världsbutiker och en del andra butiker, och IM Fair Trades varor finns nu att köpa bland annat i Kulturhuset på Sergels torg i Stockholm. Informationsinsatsen Bekämpa fattigdom handla rättvist genomfördes med hjälp av medel från SMR/Sida. I centrum stod filmen The Fair Production. Totalt hölls ett tjugotal filmvisningar med föredrag, bland annat på Fair Trade Forum i Örebro. Volontärerna i alla IM-butikerna har fått ta del av filmen och den har också visats i TV-monitorer i butikerna. I slutet av året genomfördes en lagernedskrivning av inkuranta varor för ett totalt värde av tkr. Det tillsammans med avskrivningar för fastigheter och ombyggnad av butiker (577) bidrar till ett negativt resultat, tkr före utfördelade kostnader. Femårsöversikt Resultaträkning i sammandrag Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster/årets resultat Nettoförändringar donations- och minnesfonder/ändamålsbestämda medel Förändring Balanserat kapital Nyckeltal uppställda efter Svensk insamlingskontrolls principer Hur mycket går till biståndsarbetet? (ändamålskostnader/totala intäkter*) 122% 138% 110% 106% Hur stor andel tar administrationskostnaderna? (administrationskostnader/totala intäkter*) 8% 7% 5% 6% Hur stor andel tar insamlingskostnaderna? (insamlingskostnader/totala intäkter*) 9% 12% 9% 11% Till sparande (+)/uttaget från sparande (-) (årets resultat/totala intäkter inkl alla finansiella poster) -36% -34% -40% 52% * Med totala intäkter avses enligt Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter inkl finansiella poster utom kapitalvinster och kapitalförluster. IMs årsredovisning

6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång IM ingår under 2011 i Operation Dagsverke. Insamlingen avser skolor i Himalaya och har sin kulmen i maj Genom sin breda volontärbas medverkar IM till att få skolor att delta i kampanjen som väntas inbringa 4 5 miljoner kronor. IM kommer att vara värd för ett besök av Dalai Lama i april, såväl i Stockholm som i Lund. Besöket kommer att omfatta publika arrangemang, särskilt möte med skolungdomar inom ramen för Operation Dagsverke liksom besök på IMs huvudkontor och möte med personal och styrelse. IM har under lång tid haft ombud runt om i Sverige. Ombuden har, som volontärer, arrangerat aktiviteter där IMs verksamhet lyfts fram och där pengar samlats in. De flesta av ombuden har sålt IM-varor. Genom de förändringar som sker, bl a att varor i större utsträckning säljs via webbutiken och det faktum att ombuden blivit allt färre, har uppdraget omdefinierats. Fr o m 2011 kommer det att finnas kontaktpersoner och IM Fair Trade-ambassadörer. FÖRVALTNING I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 24 april 2010 t o m den 2 april 2011 ingått: Håkan E Wilhelmsson, Lund (ordförande), Sofia Olsson, Stockholm (förste vice ordförande), Anne Saaristo, Stockholm (andre vice ordförande), Anders Brännström, Floda, Lennart Hansson, Sundbyberg, Gisela Yngrot Holmén, Stockholm och Karl Nilsson, Stockholm. Suppleanter har varit Helena Thorfinn, Lund, Anders Tivell, Tived, och Tove Holmström, Linköping. Adjungerad till styrelsen som representant för medarbetarna har varit Dick Svendenborn, med Erik Törner som suppleant. IMs presidium har bestått av ordförande Håkan E Wilhelmsson, förste vice ordförande Sofia Olsson och andra vice ordförande Anne Saaristo. IMs valberedning har bestått av Sara Johansson, Malmö, (sammankallande), Satu Olsson, Åkersberga, Sofia Novo Swensson, Göteborg, Johan Sandler, Stockholm och Kerstin Starkenberg, Malmö. Revision av IMs verksamhet och räkenskaper har utförts av auktoriserade revisorn Anna Andersson, KPMG AB, Malmö, och Eva Nordland, Simrishamn, med Maria Gårdemyr, KPMG AB, Malmö och Tobias Lundvall, Göteborg, som suppleanter. IMs huvudkontor (med funktioner för ledning, biståndshandläggning, volontärsamordning, ekonomi/administration, personal, information, insamling, kommunikation och försäljning) är beläget i Lund med besöksadress Spolegatan 12 B. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Insamlade medel Erhållna bidrag Varuförsäljning, (netto) 4, Övriga rörelseintäkter Summa verksamhetsintäkter Ändamålskostnader 1, 5, Insamlingskostnader 1, Administrationskostnader 1, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper Ränteintäkter och liknande resultatposter Fastighetsresultat förvaltning 7, Fastighetsresultat försäljning 0-9 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkning, se ovan Nettoförändring donations- och minnesfonder Nettoförändring ändamålsbestämda medel Förändring Balanserat kapital IMs årsredovisning 2010

7 balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och butiksinredningar Pågående nyanläggning Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 17 Donations- och minnesfonder Ändamålsbestämda medel Summa reservationer Balanserat kapital Årets förändring balanserat kapital Summa Balanserat kapital Summa Eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättning Jordanien Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 21, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld till SMR, Radiohjälpen, Allmänna Arvsfonden avs utbetalda bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga IMs årsredovisning 2010 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager (minskning +, ökning -) Förändring av kortfristiga fordringar (minskning +, ökning -) Förändring av kortfristiga skulder (minskning -, ökning +) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 45 Investeringar i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring likvida medel Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Återförd nedskrivning finansiella tillgångar Rearesultat försäljning av materiella 0 9 anläggningstillgångar Rearesultat försäljning av finansiella tillgångar Avsättningar till pensioner och arbetsgivarskatt Övriga avsättningar Erhållna gåvor i form av värdepapper Erhållna gåvor i form av fastigheter ej avyttrade vid årets slut Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och bank

8 Redovisningsprinciper och noter Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och FRII:s styrande riktlinjer. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för medel från externa bidragsgivare. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Även bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Vid gåva av fastighet tillämpas normalt marknadsvärdet. Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när någon form av kontant betalning erhållits i IMs butik. All försäljning redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter. Insamlade medel Insamlade medel redovisas netto, dvs efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Bidrag från Sida och liknande myndigheter Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFNAR 2002:11, vilket innebär att de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidraget skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett ändamål, t ex ett administrationsbidrag, kvittas inte mot administrationskostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag. Ändamålskostnader Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla IMs syfte och stadgar. För biståndsarbetet redovisas bruttokostnad exklusive intäkter. I kostnaderna ingår löpande utgifter för hjälpinsatserna, kostnader för inköp och underhållsarbeten avseende anläggningar och inventarier, samt kostnader för såväl utsänd personal som för lokalanställda medarbetare. Till ändamålskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet. Insamlingskostnader Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter. Hit räknas del av kostnaden för IMs tidskrift, kostnaden för insamlingsbössor, annonser och reklam, lönekostnader, tackbrev o d. Till insamlingskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet. Administrationskostnader Här avses de kostnader som är nödvändiga för att administrera själva insamlingsorganisationen. Administrationskostnaderna inkluderar normalt direkta kostnader såsom intern och extern revision, kostnader för medlemsregister, årsmöte och upprättande av årsredovisning. Till administrationskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet. Bidrag för administrationskostnader redovisas som intäkt bland övriga bidrag varför administrationskostnader redovisas brutto. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till IM, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället och bokförs som en omsättningstillgång eftersom tillgången skall avyttras snarast möjligt. Gåvointäkten redovisas i posten Insamlade medel. Uppkommer vid försäljningen av en tillgång, en kapitalvinst/-förlust redovisas denna under rubriken Resultat från finansiella poster inom det tillgångsslag som avses. Aktier, andelar och andra värdepapper. Aktier, andelar och andra värdepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet (marknadsvärde). Anskaffningsvärdet avseende värdepapper, som erhålls genom testamente eller gåva utgörs av marknadsvärdet (normalt börskursen) vid gåvotillfället. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta.. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Lager av handelsvaror Handelsvaror värderas, med tillämpning av genomsnittligt anskaffningsvärde, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella tillgångar 5 år (hyresrätter 3 år) Byggnader 67 år Fastighetstillbehör 20 år Inventarier 5 år (förbättring annans fastighet 3 år) Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden dvs den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. 8 IMs årsredovisning 2010

9 noter till resultat och BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not 1 Anställda och personalkostnader Antalet anställda (tjänster) centralt vid huvudkontoret i Lund varav män 40,6% 38,7% Antalet anställda (tjänster) lokalt i Sverige och utomlands varav män 31,9% 32,0% Summa varav män 33,3% 33,0% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Ordförande, generalsekreterare, bitr generalsekreterare Övriga anställda Summa Sociala kostnader varav pensionskostnader Av pensionskostnaderna avser 297 tkr (276 tkr) IMs generalsekreterare och bitr generalsekreterare. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 1,3% 2,0% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 10,5% 0,0% sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad efter kön Kvinnor 1,4% 2,0% Män 1,1% 2,1% Sjukfrånvaro fördelad efter åldersgrupp år 0,8% 1,2% år 1,2% 2,4% år 1,6% 1,7% Redovisning av könsfördelning Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor 45,5% 45,5% Not 4 Varuförsäljning Intäkter: Postorderförsäljning från Lund Butik i Göteborg Butik i Lund Butik i Stockholm Butik i Umeå Butik i Malmö Butik i Linköping Varuförsäljning via ombud Second Hand-butiken IM 10:an i Lund Butik i Nässjö Butik i Jönköping Varuförsäljning vid Tivedstorp Varuförsäljning i Vrigstad Varuförsäljning på Öland Kostnader: Varukostnader, övr rörelsekostnader samt personalkostnader Kostnader för IMs varutveckling i Sverige Andel av gemensamma huvudkontorskostnader Varuförsäljningens resultat Not 2 Insamlade medel Fadderåtaganden Minneskort, högtidskort, trädplanteringskort Kollekter Riktade gåvor till särskilda verksamheter Medlemsavgifter Glädjeshoppen Insamlade medel inom ramen för Världens Barnkampanjen Värdepapper och fastigheter Övriga insamlade medel Medmänniska Övrigt Av ovanstående belopp utgör tkr ( tkr ) gåvor via testamenten. Not 3 Erhållna bidrag Bidrag från Sida Bidrag och avgifter från verksamhetsfälten IMs årsredovisning

10 Not 5 Ändamålskostnader Biståndsinsatser per region Europa/Mellanöstern Occupied Palestinian Territories Jordanien Moldavien Rumänien Libanon Serbien Irak Afrika Zimbabwe Malawi Sydasien Indien och Nepal Tibet Centralamerika Övriga länder IGP/Varuutveckling inom varuförsäljningen Ändamålsenligt arbete i Sverige Vrigstad Skåne Stockholm Göteborg IMs utbildningssamordning Övriga ändamålskostnader Frivilligsamordning (volontärer/frivilliga) Ändamålsenligt informationsarbete (inkl halva kostnaden för IMs tidskrift) Huvudkontorets kostnader för biståndsarbete Not 6 Insamlingskostnader Insamlingskostnader (inkl halva kostnaden för IMs tidskrift) Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar fördelade efter funktion Avskrivningar Varuförsäljningen Hyresrätter Förbättringar annans fastighet Inventarier Ändamålskostnader Byggnader och mark Installationer -5-5 Inventarier Administrationskostnader Immateriella anläggningstillgångar Fastighetsrörelsen Byggnader och mark Installationer Nedskrivningar Ändamålskostnader Byggnader och mark, Vrigstad Immateriella anläggningstillgångar Not 8 Resultat från värdepapper Utdelningar Kapitalvinst vid avyttring av aktier och andelar Kapitalförlust vid avyttring av aktier och andelar Återtagna nedskrivningar av värdepapper (+)/ nedskrivningar (-) Kostnader värdepappersförvaltningen Not 9 Fastighetsresultat Hyresintäkter Fastighetskostnader Räntenetto i fastighetsrörelsen Not 10 Förändring donations- och minnesfonder Årets avsättning Årets utnyttjande Not 11 Förändring ändamålsbestämda medel Årets avsättning Årets utnyttjande IMs årsredovisning 2010

11 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar Medlemsregister, kommunikationsplattform och ekonomisystem Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Nedskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Nedskrivning avser återstående restvärde hänförlig till utrangerad webbportal Hyresrätter butikslokaler Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Not 13 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Avyttringar / utrangeringar 0-54 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets nedskrivning, byggnader och mark Utgående ackumulerade nedskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut Nyanskaffning 2009 och nedskrivning 2009 avser fastigheten i Vrigstad. Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige för vilka IM betalar fastighetsskatt/fastighetsavgift och som IM äger den 31 dec 2010 (31 dec 2009) IM äger fastigheter i Indien, Rumänien och Jerusalem, vilka är bokförda till 0 kr. Pågående nyanläggning Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Vid årets slut Nyanskaffning avser fastigheten i Jordanien. Fastigheten har omklassificerats då den tagits i bruk under Not 14 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enl plan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut Förbättring på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enl plan Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut IMs årsredovisning

12 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Betalningar till leverantörer Bidragsfordringar, övriga fordringar Reglering Världens Barnkampanjen Not 16 Kortfristiga placeringar Anskaffn. värde Bokfört värde Markn.värde Förvaltade av Carlsson Investment Management Aktier och aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Förvaltade av SEB Aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Förvaltade av Färs och Frosta Sparbank/Robur Aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Övrig förvaltning Aktiefondandelar Räntebärande värdepapper Fastigheter under försäljning Summa kortfristiga placeringar De tio största enskilda posterna Talenten Räntefond Mega C Fund SEK Long Bond A Carlson Utlandsfond Robur Ethica Global Mega Robur Ethica Sverige MEGA SBAB bost-cert Lunds Energi ftg-cert förfall Landshypotek AB ftg-cert förf Jernhusen AB ftg-cert förf Fastighets AB Förvaltaren ftg-cert förf IMs Not 17 Eget kapital Ing. kapital Avsättning Utnyttj. Utg kapital Donations- och minnesfonder Elsie och Bengt Hanbergers fond Berit Söderströms minnesfond Britta Holmström-priset Jonas Lönnebos fond Totalt kapital donations- och minnesfonder Ändamålsbestämda medel Faddergåvor Humanitär assistans Sverigearbetet Britta Holmströms 70-årsgåva Folke Holmströms 75-årsgåva Totalt kapital ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Balanserat kapital Årets förändring balanserat kapital Totalt balanserat kapital Summa Eget kapital årsredovisning 2010

13 Not 18 Avsättningar för pensioner Pensioner Sverige Pensioner/avgångsvederlag Jordanien Pensioner/avgångsvederlag Palestina Pension Österrike Pension Indien Not 19 Avsättning Jordanien Avsättning Jordanien Fastighet Gunhild Selins fond IM kommer att överlämna verksamheten i Jordanien till lokal förvaltning. I samband med det kommer fastigheten att överlåtas i jordanskt ägarskap. Gunhild Sehlins fond inrättas för fortbildning av lärare som arbetar med barn med funktionsnedsättningar. Not 20 övriga avsättningar Arbetsgivarskatt Israel Not 21 Skulder till kreditinstitut Skulder som förfaller till betalning inom 1 5 år Skulder som förfaller till betalning senare än 5 år Not 22 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Not 23 Skuld till SMR, Radiohjälpen och Allm Arvsfonden avseende utbetalda bidrag till projekt vilka vid räkenskapsårets slut ej avslutats. Bidrag från Svenska Missionsrådet Bistånd i Palestina Bistånd i Indien och Nepal (landprogram) Bistånd i Guatemala 2 91 Rättvis handel Rafiki 0 46 Möte med Himalaya Praktikantbidrag (2009) Bidrag från Allmänna Arvsfonden och Göteborgs kommun Move it Göteborg (Göteborgs kommun) Biv/Bis Göteborg Lokalkontor Göteborg Move it Landskrona (Allmänna Arvsfonden) Biv/Bis Malmö 55 0 Musikprojekt (Allmänna Arvsfonden) Summa not Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade upplupna kostnader Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 Arvode och kostnadsersättning till revisor KPMG AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag/konsultationer Särskilda intyg Revision vid IMs utlandskontor uppgick till 405 tkr för 2010 (270 tkr) IMs årsredovisning

14 STYRELSENS PROFIL OCH NÄRVARO Styrelsen har fr o m årsmötet den 24 april 2010 t o m den 2 april 2011 sammanträtt vid sex tillfällen. 1. HÅKAN E WILHELMSSON, Lund Ordförande, 6 ggr Domprost. 2. SOFIA OLSSON, Stockholm Förste vice ordförande, 5 ggr Politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen. Har bland annat varit volontär i Lund och Stockholm och utlandsvolontär för IM i Indien. 3. ANNE SAARISTO, Stockholm Andre vice ordförande, 5 ggr Förvaltningschef. Kommer ursprungligen från Finland. Har tidigare arbetat som lärare, socialarbetare och chef inom socialtjänsten. 4. ANDERS BRÄNNSTRÖM, Floda Ledamot, 5 ggr Pensionär, tidigare vd i Volvo Technology Transfer. Personligt intresse för biståndsfrågor i vid bemärkelse. Stor erfarenhet av styrelsearbete och strategiutveckling. 5. LENNART HANSSON, Sundbyberg Ledamot, 3 ggr Kyrkoherde. Har arbetat som präst sedan GISELA HOLMÉN YNGROT, Stockholm Ledamot, 4 ggr Har 10 års erfarenhet inom humanitär verksamhet från konflikt- och katastrofområden. Arbetar på Svenska Röda Korset som handläggare för Mellanöstern och Nordafrikaregionen. Specialiserad inom arbete med kvinnors rättigheter. 7. KARL NILSSON, Stockholm Ledamot, 4 ggr Civilekonom och konsult. Statsvetare. Har tidigare arbetat som handläggare för utvecklingsfrågor på Utrikesdepartementet och med utvecklingsfrågor inom FN. 8. HELENA THORFINN, Lund Suppleant, 6 ggr Tjänstledig från tjänst som senior policy specialist på Sidas analysenhet. Fälterfarenhet från Bangladesh. Har tidigare jobbat för Rädda Barnen och som journalist. 9. ANDERS TIVELL, Tived Suppleant, 4 ggr Projektledare för utvecklings- och forskningsfrågor vid SLU, Uppsala. SIDA-expert i markfördelningsfrågor i olika länder i Östafrika i drygt 20 år. Drivande roll i Tiveds Utvecklings AB, som nu driver Tivedstorp. 10. TOVE HOLMSTRÖM, Linköping Suppleant, 4 ggr Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklingsfrågor och regionalt samarbete på Linköpings kommun. Tove är barnbarn till IMs grundare, Britta och Folke Holmström. INFORMATION OM IM Organisationsnummer IM innehar 90-konto: Plusgiro ( , endast för OCR-inbetalning) Bankgiro och ( , endast för OCR-inbetalning) Hemsida IMs tidskrift Medmänsklighet ges till IMs givare med 5 nummer per år IMs huvudkontor Box 45, Lund Besöksadress Spolegatan 12 B i Lund Telefon Fax E-postadress Generalsekreterare Bo Paulsson Biträdande generalsekreterare Kjell Jonsson Fler kontaktuppgifter finns på 14 IMs årsredovisning 2010

15 Vrigstad den 2 april 2011 Håkan E Wilhelmsson Ordförande Sofia Olsson Anne Saaristo Anders Brännström Lennart Hansson Gisela Holmén Yngrot Karl Nilsson Vår revisionsberättelse har avgivits den 14 april 2011 Bo Paulsson (generalsekreterare) Anna Andersson Auktoriserad revisor, KPMG AB Eva Nordland Förtroendevald revisor Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Individuell Människohjälp Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Individuell Människohjälp för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund den 14 april 2011 Anna Andersson Auktoriserad revisor Eva Nordland Förtroendevald revisor IMs årsredovisning

16 Kodrapport till IMs årsredovisning för 2010 enligt FRIIs Kvalitetskod Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 1 Övergripande principer 1.1 Organisationens värdegrund Ja Årsredovisning, Strategisk plattform och manniskohjalp.se 1.2 Respekt Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform 1.3 Öppenhet Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform 1.4 Kvalitet Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform 1.5 Engagemang Ja Beskrivs i policys och i Strategisk plattform Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 2 Förhållningsätt till omvärlden 2.1 Redogörelse för beroendeförhållanden Ja Årsredovisning 2.2 Riktlinjer för val av samarbetspartner Ja File for the field Internt styrdokument 2.3 Betydande samarbetspartner Ja Årsredovisning, manniskohjalp.se. 2.4 Krav på samarbetspartner Ja Strategisk plattform manniskohjalp.se 2.5 Motverka oegentligheter Ja Tillämpar SMRs korruptionspolicy, attestordning, personalpolicy Internt tillgänglig dokumentation 3 Mål och måluppfyllelse Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 3.1 Målen omsätts genom aktiviteter Ja Verksamhetsplan manniskohjalp.se 3.2 Måluppfyllelse Ja Årsrapporter, slutrapporter 3.3 Redovisning av måluppfyllelse Ja Årsredovisning manniskohjalp.se 4 Styrning, ledning och kontroll 4.1 Stadgar och högsta beslutande organet Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig Stadgarnas innehåll Ja IMs stadgar antogs 29 maj 1944 och ändrades senast 25 april Högsta beslutande organet Årsmötet manniskohjalp.se Kallelse mm Ja Kallelse genom IMs tidskrift manniskohjalp.se Styrelsens och revisorernas närvaro Ja Närvaro förtecknas i protokoll manniskohjalp.se Genomförande Ja Protokoll årsmöte Ja manniskohjalp.se 4.2 Tillsättning av styrelse och revisorer Valberedningen Tillsättning av valberedning Ja Valberedningen väljs på årsmötet Valberedningens uppgift Ja Styrdokument och kompetensbehov Nej Riktlinjer för valberedningens arbete ska utarbetas till årsmötet Formella hinder som styrelseledamot Ja Kreditupplysning på styrelseledamöter enl Svensk Insamlingskontrolls krav Mandatperioder och möjligheter till omval Ja IMs stadgar, manniskohjalp.se Information om valberedningen Ja Årsmötesprotokoll, manniskohjalp.se Information om styrelsen Ja Årsredovisningen, manniskohjalp.se. 16 IMs årsredovisning 2010

17 4.5 Styrelsen Styrelsens arbetsordning Arbetsordning och utskott - krav på skriftlig arbetsordning Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig Ja Styrelsens arbetsordning Styrelseordförandens åtaganden Ja Styrelsens arbetsordning Styrelseledamöternas åtaganden Ja Styrelsens arbetsordning Styrelseledamöternas personliga ansvar Ja Styrelsens arbetsordning Jäv och oberoende Ja Styrelsens arbetsordning Tillsättning och utvärdering av högsta tjänstemannen Ja Styrelsens arbetsordning Protokoll Ja Styrelsens arbetsordning Utvärdering av styrelsens arbete Ja Styrelsens arbetsordning Styrelsens arvodering Ja Beslut på årsmöte manniskohjalp.se Styrelsens rapportering Redovisning av måluppfyllelse Ja Årsredovisning, Verksamhetsberättelse Finansiell rapportering Ja Årsredovisningen, manniskohjalp.se Intern kontroll Utvärdering av intern kontroll Ja Styrelsen får ekonomisk uppföljning vid samtliga sammanträden. Årlig förvaltningsrevision genomförs Rapportering om intern kontroll Ja Ingår i kodrapporten Årsredovisning, manniskohjalp.se Arbete med redovisningsoch revisionsfrågor Säkerställande av kvaliteten i den finansiella rapporteringen Ansvar för verksamheten i efterföljande led (i förekommande fall) Styrelsens övriga uppgifter Riktlinjer för finansiering mm enligt FRIIs Vägledningar avseende placeringspolicy Ja Ja Ja Externa revisorer kommunicerar sina iakttagelser direkt till styrelsen en gång om året. Revision sker i varje land Styrelsen fastställer riktlinjer iför kapitalförvaltningen Riskanalys - och utvärdering Nej Finns indirekt på program- och projektnivå. En riskhanteringsstrategi är under utarbetande FRIIs Kvalitetskod tillämpas Ja Kodrapport Årsredovisning, manniskohjalp.se. 4.6 Ledande befattningshavare Instruktion till högsta tjänsteman Instruktion från styrelsen Ja Arbets- och beslutsordning Ansvarsfördelning styrelsen och högsta tjänstemannen Ja Arbets- och beslutsordning Högsta tjänstemannens roll i styrelsearbetet Ja Arbets- och beslutsordning Ersättning till ledande befattningshavare Policy/riktlinjer gällande ersättning till ledande befattningshavare Ja Praxis att följa branschnormen Ersättning till ledande befattningshavare Ledande befattningshavare är general sekreteraren. Styrelsen beslutar om ersättning Styrelseprotokoll, Årsredovisning, manniskohjalp.se. IMs årsredovisning

18 Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 5 Insamling 5.1 Innehav av 90-konto Ja Riktlinjer för insamling Årsredovisning, manniskohjalp.se 5.2 Policy/riktlinjer för insamling Ja Riktlinjer för insamling 5.3 Förtroende Ja Riktlinjer för insamling 5.4 Organisationens ansvar Ja Riktlinjer för insamling 5.5 Insamlingens ändamål Ja Riktlinjer för insamling Framgår av respektive kampanj/ insamlingstillfälle 5.6 Återrapportering Ja Riktlinjer för insamling Tidskrift, fadderbrev, insamlingsbrev. Årsredovisning 5.7 Kostnader Ja Riktlinjer för insamling Årsredovisning 5.8 Respekt för givaren Ja Riktlinjer för insamling 5.9 Gåvor till särskilda ändamål Ja Riktlinjer för insamling 5.10 Återbetalning av gåva Ja Riktlinjer för insamling 5.11 Att tacka nej till gåva Ja Riktlinjer för insamling 5.12 Bild och text i insamlingsarbetet Ja Riktlinjer för insamling 5.13 Minderåriga i insamlingsarbetet Ja Riktlinjer för insamling 5.14 Marknadsföring Ja Riktlinjer för insamling 5.15 Gåvor i form av fast egendom Ja Riktlinjer för insamling Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 6 Medarbetare 6.1 Policies/riktlinjer för anställda Ja Personalpolicy Intern hemsida 6.2 Uppföranderegler Ja Code of conduct 6.3 Frivilliga Ja Policy för volontärer 6.4 Respekt för medarbetarnas rättigheter Ja Personalpolicy 6.5 Kompetensutveckling Ja Personalpolicy 6.6 Utvärdering Ja Personalpolicy Följer Föjer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig 7 Rapportering och information 7.1 Kodrapport Ja Kodrapport utarbetad Årsredovisning, manniskohjalp.se. 7.2 Finansiell rapportering - årsredovisning Ja IM följer god redovisningssed Årsredovisning, manniskohjalp.se. 7.3 Årsredovisning eller särskild rapport Ja Policy för volontärer Årsredovisning, manniskohjalp.se. 7.4 Webbplatsen Ja 7.5 Annan offentlig redovisning Ja Revision 7.6 Auktoriserad eller godkänd revisor Ja Auktoriserad revisor väljs Årsredovisning, manniskohjalp.se. på årsmötet 7.7 Utökad granskningsskyldighet Ja Rapporteringskraven är kommunicerade Årsredovisning, manniskohjalp.se. 18 IMs årsredovisning 2010

19 IMs årsredovisning

20 IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tretton länder världen över. IM arbetar långsiktigt tillsammans med lokala samarbetspartners, främst med hälsa, utbildning och försörjning. Insatserna utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter börjar i liten skala. IM-561_MARS_2010 Foto: IMs BILDARKIV Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos över givare, medlemmar och volontärer. Tillsammans kan vi skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. Läs mer i IMs Verksamhetsberättelse Ladda hem den på eller beställ den på Så här når du oss Huvudkontor postadress Individuell Människohjälp Box 45, Lund Huvudkontor besöksadress Spolegatan 12 B i Lund Telefon växel Fax Varuförsäljning växel Generalsekreterare Bo Paulsson Bitr generalsekreterare Kjell Jonsson E-post Plusgiro Bankgiro

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Gefle IF Fotbollsförening

Gefle IF Fotbollsförening Årsredovisning för Gefle IF Fotbollsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer