Värmdö kommun. Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter. KPMG AB Antal sidor: 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun. Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter. KPMG AB 2011-08-19 Antal sidor: 13"

Transkript

1 ABCD Värmdö kommun Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter KPMG AB Antal sidor: 13

2 ABCD Värmdö kommun Uppföljningsgranskning Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Metod och avgränsning 1 4. Projektorganisation 1 5. Avlämnade förvaltningsrevisionsrapporter Granskning av vidtagna åtgärder Granskning av ledarskapet i kommunen (2008) Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Överförmyndarens verksamhet Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Renhållning Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning 11

3 1.Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värmdö kommun har KPMG genomfört en uppföljning av tidigare utförd granskning i Värmdö kommun under åren Syfte Syftet med granskningen är att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de synpunkter om förbättringar som revisorerna föreslagit i respektive granskningsrapport. 3.Metod och avgränsning Granskningen gäller uppföljning av förvaltningsrevisionsrapporter d v s inte rapporter angående ekonomisk redovisning t e x bokslut, delårsbokslut mm. Granskningen gäller inte granskningar gjorda på de kommunala bolagen. Granskningen gäller rapporter gjorda åren Granskningen har genomförts genom kontakter med ansvariga förvaltningar som har fått svara på vilka åtgärder de har vidtagit med anledning av de rekommendationer som har angivits i rapporterna. 4.Projektorganisation Granskningen har genomförts av Catarina Wester, seniorkonsult KPMG, med deltagande av Mats Lundberg, certifierad kommunal revisor och kundansvarig för Värmdö kommuns revisorer. 5.Avlämnade förvaltningsrevisionsrapporter Följande rapporter har avlämnats under tidsperioden och ingår i denna uppföljningsgranskning av vidtagna åtgärder Granskning av ledarskapet i kommunen Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Granskning av Överförmyndarens verksamhet Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Granskning av Renhållning 1

4 6.Granskning av vidtagna åtgärder Nedan redovisas revisorernas tidigare avlämnade synpunkter, förvaltnings/nämnds redovisning av vidtagna åtgärder samt revisorernas bedömningar av dessa. 6.1 Granskning av ledarskapet i kommunen (2008) Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: 1. Prioritera arbetet med ny chefspolicy och förankra den hos alla kommunens chefer. Vikten av samarbete mellan chefer inom kommunen måste tydliggöras. 2. Säkerställ att alla nya chefer får en bra introduktion 3. Medarbetarsamtal förekommer i hög utsträckning. Alla har dock inte dessa samtal idag, varför vi anser att kommunen ytterligare bör poängtera vikten av dessa samtal. 4. Alltför få uppfattar att de är delaktiga i kommunens mål- och budgetprocess. Målsättningen måste vara en ännu större delaktighet. (Av 47 svarande 4 helt, 8 i huvudsak, 25 delvis, 10 inte alls delaktiga.) Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder 1. Prioritera arbetet med ny chefspolicy och förankra den hos alla kommunens chefer. Vikten av samarbete mellan chefer inom kommunen måste tydliggöras. En ny ledarskaps- och medarbetarpolicy har tagits fram som har lagts ut på webben i början på 2010 samt kommunicerats genom särskild chefsinformation från Personalavdelningen. Vikten av samarbete mellan chefer framgår ej specifikt, men det finns en punktsats under Ledarskap förväntningar på dig som chef som kan tolkas innefatta detta: Du samarbetar med andra enheter, arbetstagarorganisationer och externa parter för att skapa bättre resultat. Regelbundna chefsmöten genomförs tre gånger per år. Där inbjuds alla kommunens chefer att delta. Olika teman vid varje möte. 2. Säkerställ att alla nya chefer får en bra introduktion En chefsintroduktion omfattande fyra tillfällen erbjuds alla nya chefer. Följande ämnen tas upp i de fyra modulerna: - Så styrs Värmdö & kommunalkunskap - Ekonomi & upphandling - Personalpolitik - Säkerhetsarbete, IT & kommunikation Som ett led i att utveckla kommunens chefer startades 2010 Värmdö kommuns Ledarakademi. Akademin innefattar alla kommunens ca 100 chefer. Programmet 2

5 genomförs successivt och innehåller följande moduler: Chefsintroduktion, chefs- och ledarutbildningar, personligt coachprogram, inspirationsseminarier, mentorprogram, program för framtida ledare. Enligt personalavdelningen utvärderas alla deras utbildningar. 3. Medarbetarsamtal förekommer i hög utsträckning. Alla har dock inte dessa samtal idag, varför vi anser att kommunen ytterligare bör poängtera vikten av dessa samtal. Enligt personalavdelningen finns en rutin för medarbetarsamtalen på Personalwebben. Det är chefens ansvar att genomföra samtalen. Uppföljning sker inte på individnivå, utan genom medarbetarenkäten. 4. Alltför få uppfattar att de är delaktiga i kommunens mål- och budgetprocess. Målsättningen måste vara en ännu större delaktighet. Kommunledningens beskrivning av budgetprocessen: Kommunstyrelsen ger på våren direktiv till förvaltningen för inriktningen för budgetarbetet. Under ledning av kommundirektören tar förvaltningen fram ett komplett förslag till budget för kommunen (med budgetramar, skattesats etc). Det arbetet sker i tätt samarbete med kontorscheferna och cheferna för kommunledningskontorets avdelningar med medarbetare. I juni remmissbehandlas budgetförslaget i nämnderna, därefter lägger kommundirektören förvaltningens slutliga budgetförslag. Sedan tar politiken över och budgeten fastställs i fullmäktige i september. De av fullmäktige fastställda inriktningsmålen gäller för hela mandatperioden, nämnderna fastställer effektmål varje år. Efter fullmäktiges beslut i september vidtar nämndernas arbete med att utarbeta detaljbudgeterar och effektmål. Avtal tecknas på olika områden mellan finansieringsnämnder och produktion. Fullmäktiges budgetbeslut ligger på övergripande nivå, d v s fullmäktige fastställer en rambudget. Som framgår ovan deltar kontorschefer m fl aktivt redan tidigt i budgetprocessen. På senare tid har även övriga chefer (resultatenhetschefer m fl) involverats så tillvida att information lämnas t ex på våren kring bokslut och framtidsperspektiv och nu i september kommer den vidare chefskretsen, vid en särskild chefsdag, få information om den budget kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta om. Delaktigheten med mera konkret innehåll sker i nästa skede, när nämnderna ska arbeta fram detaljbudget, effektmål, indikatorer mm och i arbetet med verksamhetsplaneringen. Exakt på vilket sätt det sker inom respektive kontor har jag kanske inte riktigt den fullständiga bilden av, den dialogen kan förmodligen ske på lite olika sätt. 3

6 6.1.2 Bedömning Åtgärder har vidtagits i linje med revisorernas synpunkter vad gäller ny chefspolicy. Introduktionen av chefer utvärderas liksom alla andra utbildningar, vilket får antas leder till att utbildningen anpassas efter de behov som cheferna signalerar. Vad gäller medarbetarsamtal finns rutinen för detta dokumenterat och tillgängligt på personalwebben. Om man via medarbetarenkäten kan utläsa hur stor andel av personalen som har haft medarbetarsamtal finns möjlighet att följa upp och vidta åtgärder för att öka den andelen. Enligt redovisningen ovan har det tillkommit förutsättningar för mer delaktighet för cheferna under kontorschefsnivå i kommunens övergripande budgetprocess. För att utvärdera huruvida cheferna känner sig tillräckligt delaktiga och vilka delar som eventuellt behöver förbättras i budgetprocessen krävs en fördjupad granskning, som inte har rymts i detta revisionsprojekt. 6.2 Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Kommunstyrelsen bör arbeta vidare med: 1. Ta fram en inköpspolicy för kommunen som helhet 2. Se över rutiner för avtalsuppföljning 3. Arbeta vidare med det nya ekonomisystemet så att detta fungerar utifrån perspektivet att följa upp leverantörerna direkt ur leverantörsreskontran 4. Se över kommunens resurser med avseende på avtalskontroll/avtalsvård samt ge ett tydligt ansvar för frågan Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till inköpspolicy. En sådan policy hänger ihop med frågan om inköpsorganisation (inkluderande avväganden rörande t ex vem som ska ha rätt att göra inköp till kommunen) och införande av det beställarstöd kommunen har upphandlat inom ramen för det nya ekonomisystemet. Beställarstödet ingår i fas 2 av implementeringen av nytt ekonomisystem. Den har blivit något försenad, men förvaltningen bedömer att projektet kan dras ingång efter sommaren Samtidigt kan en ny inköpspolicy arbetas fram, under ledning av kommunens nye upphandlingschef, som tillträder i juni Förvaltningen håller för troligt att förslag till inköpspolicy kan presenteras under andra halvåret

7 Sedan revisionsrapporten skrevs har Värmdö kommun infört ett nytt ekonomisystem. Våren 2010 införde kommunen en rutin att genom utdata från ekonomisystem leverera uppgifter om alla kommunens leverantörer till Skatteverket för kontroll. Skatteverket återkopplar i sin tur i närtid rörande uppgifter om skatteskulder mm. Avsikten är att kontrollen ska göras två gånger per år framöver och därmed skapa kontinuitet. Vid kommunens upphandlingar ställs i allmänhet krav på viss rating. I kommunens IT-stöd för upphandling har nyligen införts ett signalsystem, som innebär att kommunen får ett meddelande när ratingen för en av kommunens leverantörer har ändrats. Utifrån den informationen kan kommunen agera. I och med att ny upphandlingschef tillträder i juni 2011 är upphandlingsenheten fullbemannad. En omständighet som underlättar arbetet på enheten generellt, bl a kontrollen av leverantörer. Som ett sätt att formalisera samarbetet med Skatteverket har Värmdö kommun nyligen undertecknat en särskild överenskommelse med verket med målet att förebygga och beivra ekonomisk brottslighet och därigenom ge seriösa företag förutsättning för konkurrens på lika villkor. Tanken är att kontroll ska ske löpande under avtalstiden. Skatteverket ska lämna upplysning om begärd juridisk eller fysisk person i form av registrering för mervärdesskatt och som arbetsgivare, F-skatt, FA-skatt eller A-skatt, eventuella skulder för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp via samarbete med Kronofogdemyndigheten. Vidare ska Skatteverket lämna upplysning om redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare. Som ett led i samarbetet anordnade Värmdö kommun i februari 2011 ett seminarium, riktat till kommunens verksamheter, med medverkan från Skatteverket, med temat Hur agerar/uppträder oseriösa aktörer? Vilka signaler ska man reagera på vid en upphandling, hur kan ett förfrågningsunderlag se ut, hur följer man upp en upphandling, hur får man bort en oseriös aktör med stöd av lagen? I övrigt kan noteras att kommunen har gjort en genomgripande översyn av upphandlingspolicyn. Fullmäktige fastställde den reviderade policyn hösten Bedömning Åtgärder har vidtagits som ligger i linje med revisionsrapportens rekommendationer. 6.3 Granskning av Överförmyndarens verksamhet Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Vår granskning av överförmyndarens nuvarande hantering av rutiner för diarieföring, granskning årsredovisning såväl rent ekonomiskt som i de delar som rör att sörja för person, information till ställföreträdare, granskning av nya ställföreträdare mm visar enligt vår uppfattning i allt väsentligt att verksamheten sköts ändamålsenligt. Möjligen kan kontakterna med ställföreträdarna utökas från nuvarande nivå till ytterligare en större konferens till per år. Sannolikt kan det underlätta granskningen av årsredovisningarna. De resurser kommunen lägger 5

8 på verksamheten anser vi bör vara tillfyllest för en god verksamhet. Intervjuerna med ställföreträdarna ger en i stort positiv bild av ställföreträdarnas möjligheter till kontakt, råd och stöd från överförmyndaren. Även om förbättringar skett också efter 2008 års granskning av länsstyrelsen, anser vi att tyngden i länsstyrelsens kritik gör att revisionen uppmärksamt bör följa länsstyrelsens fortsatta granskning av överförmyndaren. Vi begärde utifrån detta information från Överförmyndaren om vilka synpunkter länsstyrelsen har haft sedan 2009 och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dessa Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Värmdö kommun fattade under 2010 beslut om att samverka i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor. Den 1 januari 2011 tog de båda kommunernas gemensamma nämnd över samtliga Vaxholms ärenden. Överförmyndarnämnden hanterar sålunda i dag Värmdö kommuns och Vaxholms stads ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare. Förvaltningen har tagit fram mål för överförmyndarnämnden. Målen för 2011 ska hanteras på nämndens sammanträde den 16 juni Det är förvaltningens uppfattning att en av framgångsfaktorerna för verksamheten är att nämnd, förvaltning och ställföreträdare arbetar kompetent och rättssäkert. Ett av de föreslagna målen är: Nämnden ska vidmakthålla och utveckla tillräckliga juridiska och övriga kunskaper för att kunna utföra ett kompetent och rättssäkert arbete. För att nå detta mål har förvaltningen tagit fram indikatorer. Dessa är under 2011: Förtroendevalda ska erbjudas utbildning i frågor som rör överförmyndarens verksamhet Personalen ska gå utbildning i frågor som rör överförmyndarens verksamhet En utbildning för ställföreträdare angående bland annat innebörden av ställföreträdaruppdraget, redovisning och övrigt av intresse ska erbjudas under 2011 Målvärdet för samtliga indikatorer är att aktiviteterna ska uppnås. Kontakten med ställföreträdarna kommer troligen att utökas till att innefatta dels rekryteringssammankomster med potentiella ställföreträdare, dels utbildningen som beskrivs under punkt 3 ovan. Med största sannolikhet kommer utbildningen/informationsträffar att erbjudas både i Vaxholms stad och i Värmdö kommun. Länsstyrelsen genomförde en inspektion enligt 20 förmynderskapsförordningen hos Överförmyndaren i Värmdö kommun den 21 december Protokollet lämnades till kommunen Vid detta tillsynsbesök granskades slumpvis utvalda akter fördelade på 6

9 sex godmansskap, två förmyndarskap och ett ärende angående ensamkommande barn. Vidare granskade länsstyrelsen samtliga nya anmälningar/ansökningar om behov av god man/förvaltare. Nedan redovisas sammanfattningar av de kommentarer länsstyrelsen lämnade i sitt protokoll samt överförmyndarverksamheten svar på dessa: Bortgivande av egendom Enligt 14 kap 12 får en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Överförmyndaren borde ha uppmärksammat detta vid granskningen av årsräkningen och sett till att julgåvornas storlek minskades till en för huvudmannen rimlig summa. Svar: Förvaltningen ser inte någon laglig möjlighet att se till att julgåvorna minskades till en rimlig summa på så vis som länsstyrelsen menar. Förvaltningen ser som enda möjlighet att granska årsräkningen med anmärkning. Överförmyndaren ansåg i detta ärende att det var att betrakta som sedvanlig skänka. KPMG:s följdfråga: Finns några riktlinjer om till vilket värde personliga presenter kan uppgå utan att vara i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor? Vilket stöd för bedömningar finns? Överförmyndares svar: Det finns inga andra riktlinjer än genom eventuella domslut. Det går inte att säga några summor eller procentsatser eftersom det alltid är individuell bedömning i det enskilda fallet som avgör om det är en gåva eller sedvanlig present. Arvodesbeslut till huvudmannen Överförmyndaren har uppgivit att arvodesbeslut till huvudmannen stoppas i samma kuvert som ställföreträdarens beslut, på grund av problem med ärendehanteringsprogrammet Wärna och svårigheter med huvudmannens adresser. Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att regelmässigt skicka beslutet separat till huvudmannen för att ge denne möjlighet att självständigt ta del av beslutet. Vidare syns det inte i dagboken eller i akten att beslutet har skickats. Enligt 5 kap 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska samtliga handlingar som kommit in eller upprättats hos myndigheten registreras i dagboken. Av 17 förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår bland annat att till akten ska fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller av registret. Svar: Sedan länsstyrelsen gjorde denna granskning har förvaltningen ändrat rutinerna så att förvaltningen skickat ett brev med arvodesbeslut till huvudmannen och ett till ställföreträdaren. Brevutskicken registreras också i Värna. Påminnelser om redovisning Det är en förmyndares skyldighet enligt 13 kap 3 och 14 FB att ge in förteckning över den omyndiges tillgångar och årsräkning före den 1 mars varje år. Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare att inkomma med dessa handlingar enligt 16 kap 13 FB. Överförmyndaren har tillsyn över att den enskildes pengar används till dennes nytta, att tillgångarna är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig 7

10 avkastning. Förteckningen och årsräkningarna är en av överförmyndarens viktigaste redskap i denna tillsyn. Överförmyndaren har i ett ärende inte påmint förmyndaren om att ge in årsräkningarna. En årsräkning och tillgångsförteckningen har aldrig getts in och en årsräkning gavs in åtta månader efter den 1 mars. Svar: Förvaltningen beklagar den försening och underlåtelse att kräva in redovisningen som skett i det granskade ärendet. Under hösten 2011 kommer förvaltningen att arbeta med LEAN och ständiga förbättringar. Förvaltningens uppfattning är att detta kommer att leda till kortare handläggningstider och därmed högre kvalitet i rutiner och processer Bedömning Revisorerna bör fortsatt följa Överförmyndarens arbete för att förbättra rutiner och processer för att säkerställa en kontinuerlig tillsyn av huvudmannens pengar och tillgångar. Bland annat vilka riktlinjer och granskningsstöd den enskilda handläggaren hos Överförmyndaren har i genomgången av årsredovisningarna. I övrigt har Överförmyndaren vidtagit tillfredsställande åtgärder enligt KPMG:s och länsstyrelsens synpunkter. 6.4 Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Vi vill här understryka att det alltid är huvudmannen som är ansvarig för att säkerställa att giltigt registerutdrag uppvisas. Avseende personal som är anställd under produktionsstyrelsen men på en annan enhet än där de utför arbetet, t.ex. skolmåltidspersonalen, är det i dag inom den enhet där de är anställda som registerutdraget tas in. På samma sätt är det kommunens praktiksamordnare som tar in registerutdrag för praktikanter från lärarutbildningen. Enligtvår mening är detta förfarande i enlighet med lagens krav. Vi anser dock att: 1. Det måste tydligt dokumenteras att anställande enhet respektive praktiksamordnaren har detta ansvar så att det inte uppstår några oklarheter. 2. Även för praktikanter och andra som ej är anställda men som omfattas av registerkontrollen t.ex. personer som arbetar inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, bör dokumenteras vem i kommunen som ansvarar för att registerutdrag tas in. 3. Då det är kommunen som är huvudman anser vi att det är kommunens ansvar att ta in registerutdragen på aktuella personer. 4. Riktlinjer och rutiner bör tas fram för att säkerställa att kraven i lagen om registerkontroll uppfylls. 8

11 5. Dessa riktlinjer och rutiner bör innefatta alla personer som omfattas av lagen d.v.s. även uppdragstagare, praktikanter och personer som finns inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Vi har förstått att det förekommer att registerutdrag inhämtats för all personal i verksamheten d.v.s. även de som var anställda före lagen trädde i kraft och därmed ej omfattas. 6. I lagens förarbeten understryks att det är viktigt att registerkontroll ej sprids till att omfatta fler personer än nödvändigt Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Följande beslut och handlingar finns i ärendet och har kommit KPMG tillhanda: KS beslut om "riktlinjer för rekrytering", punkt 40 (DNR 09KS/0751) Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande riktlinjer/krav på externa utförare, i tillämpliga delar (tex belastningsregistret vård- och omsorgspersonal). Kommundirektörens beslut om kommungemensam rutin för rekrytering. Rekryteringshandboken (finns på personalwebben) bil 8a rutiner kring utdrag ur belastningsregistret förskola/skola ( ) samt vård & omsorg ( ). Checklista vid rekrytering (Fas 3, urval och bedömning). 1. Det måste tydligt dokumenteras att anställande enhet respektive praktiksamordnaren har detta ansvar så att det inte uppstår några oklarheter. Av rutinbeskrivningen framgår att det är den chef som har personalansvar som ansvarar för detta och att kommunens VFU-samordnare samordnar registerkontrollen av lärarstudenter. 2. Även för praktikanter och andra som ej är anställda men som omfattas av registerkontrollen t.ex. personer som arbetar inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, bör dokumenteras vem i kommunen som ansvarar för att registerutdrag tas in. Enligt rutinbeskrivningen gäller samma regler för dessa som för övriga anställningar. 3. Då det är kommunen som är huvudman anser vi att det är kommunens ansvar att ta in registerutdragen på aktuella personer. Det tydliggörs i rutinbeskrivningen att även då bemanningsföretag anlitas är kommunen skyldig att begära in registerutdrag. 4. Riktlinjer och rutiner bör tas fram för att säkerställa att kraven i lagen om registerkontroll uppfylls. 9

12 Värmdö kommun har tagit fram rutiner och riktlinjer för registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg där informationen motsvarar kraven i lagen för registerkontroll 5. Dessa riktlinjer och rutiner bör innefatta alla personer som omfattas av lagen d.v.s. även uppdragstagare, praktikanter och personer som finns inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Detta tydliggörs i rutinbeskrivningen/checklistan vid rekrytering. 6. I lagens förarbeten understryks att det är viktigt att registerkontroll ej sprids till att omfatta fler personer än nödvändigt. Det finns ett avsnitt i rutinbeskrivningen, Personer som inte omfattas av lagen, där det framgår att personer som inte får lämnas ensamma med barnen inte omfattas av lagen, tex föräldrar som deltar i verksamheter där deras egna barn vistas och vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare. Det framgår vidare att redan anställd personal inte omfattas av registerkontrollen och att personal som återanställs inom ett år kan anställas utan att lämna registerutdrag Bedömning Åtgärder har vidtagits i enlighet med revisionsrapportens synpunkter. 6.5 Granskning av Renhållning Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Via analyser med stöd av fastighets- och abonnemangsregister noterar vi att ett inte oväsentligt antal fastigheter aktuella för renhållning saknar ett abonnemang. Vi har i samband med granskningen överlämnat en förteckning av fastigheter vilka representerar avvikelserna mellan fastighetsregistret och renhållningsavdelningens abonnemangsuppgifter. Med det som underlag torde det finnas goda möjligheter komplettera och/eller rätta abonnemangsregistret så att intäkterna kan optimeras. Genomgången torde även kunna bilda grund för initierandet av rutiner för en fortlöpande och effektiv registervård. Vi rekommenderar att det skapas rutiner och metoder för registervård av abonnemangsregistret motsvarande denna granskning så att kvaliteten på informationen över tid möjliggör effektiva kontroller Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Enligt information från kommunens VA och renhållningsenhet samkör nu kundservice registret i deras system Winsam med kommunens fastighetsregister en gång per år. Det antal fastigheter som borde ha renhållningsabonnemang enligt Skatteverket men inte finns registrerade i kommunens renhållningssystem har minskat. 10

13 6.5.2 Bedömning Åtgärder har vidtagits i enlighet med revisionsrapportens synpunkter. KPMG, dag som ovan Catarina Wester seniorkonsult 11

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2013 Sid 1 Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Linnéa Carlsson Överförmyndarens ersättare: Kirsi Heino Telefon: 0922-150 00 Telefax:

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Granskning av kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll

Granskning av kommunens tillämpning av lagen om registerkontroll s revisorer Antal sidor:8 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Lagstiftningen 3 6.1 Vems ansvar? 4 6.2 Vilkas omfattas inte av lagen? 4 6.3 Hantering

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Nr 6 Juni 2013 DNR 3.1.3-101/2013. Revisionsrapport GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nr 6 Juni 2013 DNR 3.1.3-101/2013. Revisionsrapport GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nr 6 Juni 2013 DNR 3.1.3-101/2013 Revisionsrapport GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DNR 3.1.3-101/2013 Till Överförmyndarnämnden Granskning av överförmyndarnämnden Revisorsgrupp 1 har den 18 juni 2013

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Tranås kommun. Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal. Granskningsrapport KPMG AB 2014-09-22

Tranås kommun. Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal. Granskningsrapport KPMG AB 2014-09-22 ABCD Tranås kommun Tillämpning av skollagen 2 kapitlet, 31-32 Registerkontroll av personal Granskningsrapport KPMG AB 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Tranås

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi

Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom äldreomsorgen i egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-4-1 AN-214/138.739 1 (2) HANDLÄGGARE Jensen, Pernilla Pernilla.Jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rutin vid begäran om utdrag ur Polisens

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Arvodet. Nuvarande arvodesnivåer (2013 års nivå) Framtida arvodesnivåer?

Arvodet. Nuvarande arvodesnivåer (2013 års nivå) Framtida arvodesnivåer? Välkomna! Arvodet Nuvarande arvodesnivåer (2013 års nivå) 6 675 kr 12 015 kr Kostnadsersättning 890 kr Milersättning Extraordinära insatser 200 kr/tim Kostnadsfördelning Framtida arvodesnivåer? Beslut

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer