Värmdö kommun. Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter. KPMG AB Antal sidor: 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun. Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter. KPMG AB 2011-08-19 Antal sidor: 13"

Transkript

1 ABCD Värmdö kommun Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter KPMG AB Antal sidor: 13

2 ABCD Värmdö kommun Uppföljningsgranskning Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Metod och avgränsning 1 4. Projektorganisation 1 5. Avlämnade förvaltningsrevisionsrapporter Granskning av vidtagna åtgärder Granskning av ledarskapet i kommunen (2008) Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Överförmyndarens verksamhet Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Renhållning Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning 11

3 1.Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värmdö kommun har KPMG genomfört en uppföljning av tidigare utförd granskning i Värmdö kommun under åren Syfte Syftet med granskningen är att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de synpunkter om förbättringar som revisorerna föreslagit i respektive granskningsrapport. 3.Metod och avgränsning Granskningen gäller uppföljning av förvaltningsrevisionsrapporter d v s inte rapporter angående ekonomisk redovisning t e x bokslut, delårsbokslut mm. Granskningen gäller inte granskningar gjorda på de kommunala bolagen. Granskningen gäller rapporter gjorda åren Granskningen har genomförts genom kontakter med ansvariga förvaltningar som har fått svara på vilka åtgärder de har vidtagit med anledning av de rekommendationer som har angivits i rapporterna. 4.Projektorganisation Granskningen har genomförts av Catarina Wester, seniorkonsult KPMG, med deltagande av Mats Lundberg, certifierad kommunal revisor och kundansvarig för Värmdö kommuns revisorer. 5.Avlämnade förvaltningsrevisionsrapporter Följande rapporter har avlämnats under tidsperioden och ingår i denna uppföljningsgranskning av vidtagna åtgärder Granskning av ledarskapet i kommunen Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Granskning av Överförmyndarens verksamhet Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Granskning av Renhållning 1

4 6.Granskning av vidtagna åtgärder Nedan redovisas revisorernas tidigare avlämnade synpunkter, förvaltnings/nämnds redovisning av vidtagna åtgärder samt revisorernas bedömningar av dessa. 6.1 Granskning av ledarskapet i kommunen (2008) Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: 1. Prioritera arbetet med ny chefspolicy och förankra den hos alla kommunens chefer. Vikten av samarbete mellan chefer inom kommunen måste tydliggöras. 2. Säkerställ att alla nya chefer får en bra introduktion 3. Medarbetarsamtal förekommer i hög utsträckning. Alla har dock inte dessa samtal idag, varför vi anser att kommunen ytterligare bör poängtera vikten av dessa samtal. 4. Alltför få uppfattar att de är delaktiga i kommunens mål- och budgetprocess. Målsättningen måste vara en ännu större delaktighet. (Av 47 svarande 4 helt, 8 i huvudsak, 25 delvis, 10 inte alls delaktiga.) Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder 1. Prioritera arbetet med ny chefspolicy och förankra den hos alla kommunens chefer. Vikten av samarbete mellan chefer inom kommunen måste tydliggöras. En ny ledarskaps- och medarbetarpolicy har tagits fram som har lagts ut på webben i början på 2010 samt kommunicerats genom särskild chefsinformation från Personalavdelningen. Vikten av samarbete mellan chefer framgår ej specifikt, men det finns en punktsats under Ledarskap förväntningar på dig som chef som kan tolkas innefatta detta: Du samarbetar med andra enheter, arbetstagarorganisationer och externa parter för att skapa bättre resultat. Regelbundna chefsmöten genomförs tre gånger per år. Där inbjuds alla kommunens chefer att delta. Olika teman vid varje möte. 2. Säkerställ att alla nya chefer får en bra introduktion En chefsintroduktion omfattande fyra tillfällen erbjuds alla nya chefer. Följande ämnen tas upp i de fyra modulerna: - Så styrs Värmdö & kommunalkunskap - Ekonomi & upphandling - Personalpolitik - Säkerhetsarbete, IT & kommunikation Som ett led i att utveckla kommunens chefer startades 2010 Värmdö kommuns Ledarakademi. Akademin innefattar alla kommunens ca 100 chefer. Programmet 2

5 genomförs successivt och innehåller följande moduler: Chefsintroduktion, chefs- och ledarutbildningar, personligt coachprogram, inspirationsseminarier, mentorprogram, program för framtida ledare. Enligt personalavdelningen utvärderas alla deras utbildningar. 3. Medarbetarsamtal förekommer i hög utsträckning. Alla har dock inte dessa samtal idag, varför vi anser att kommunen ytterligare bör poängtera vikten av dessa samtal. Enligt personalavdelningen finns en rutin för medarbetarsamtalen på Personalwebben. Det är chefens ansvar att genomföra samtalen. Uppföljning sker inte på individnivå, utan genom medarbetarenkäten. 4. Alltför få uppfattar att de är delaktiga i kommunens mål- och budgetprocess. Målsättningen måste vara en ännu större delaktighet. Kommunledningens beskrivning av budgetprocessen: Kommunstyrelsen ger på våren direktiv till förvaltningen för inriktningen för budgetarbetet. Under ledning av kommundirektören tar förvaltningen fram ett komplett förslag till budget för kommunen (med budgetramar, skattesats etc). Det arbetet sker i tätt samarbete med kontorscheferna och cheferna för kommunledningskontorets avdelningar med medarbetare. I juni remmissbehandlas budgetförslaget i nämnderna, därefter lägger kommundirektören förvaltningens slutliga budgetförslag. Sedan tar politiken över och budgeten fastställs i fullmäktige i september. De av fullmäktige fastställda inriktningsmålen gäller för hela mandatperioden, nämnderna fastställer effektmål varje år. Efter fullmäktiges beslut i september vidtar nämndernas arbete med att utarbeta detaljbudgeterar och effektmål. Avtal tecknas på olika områden mellan finansieringsnämnder och produktion. Fullmäktiges budgetbeslut ligger på övergripande nivå, d v s fullmäktige fastställer en rambudget. Som framgår ovan deltar kontorschefer m fl aktivt redan tidigt i budgetprocessen. På senare tid har även övriga chefer (resultatenhetschefer m fl) involverats så tillvida att information lämnas t ex på våren kring bokslut och framtidsperspektiv och nu i september kommer den vidare chefskretsen, vid en särskild chefsdag, få information om den budget kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta om. Delaktigheten med mera konkret innehåll sker i nästa skede, när nämnderna ska arbeta fram detaljbudget, effektmål, indikatorer mm och i arbetet med verksamhetsplaneringen. Exakt på vilket sätt det sker inom respektive kontor har jag kanske inte riktigt den fullständiga bilden av, den dialogen kan förmodligen ske på lite olika sätt. 3

6 6.1.2 Bedömning Åtgärder har vidtagits i linje med revisorernas synpunkter vad gäller ny chefspolicy. Introduktionen av chefer utvärderas liksom alla andra utbildningar, vilket får antas leder till att utbildningen anpassas efter de behov som cheferna signalerar. Vad gäller medarbetarsamtal finns rutinen för detta dokumenterat och tillgängligt på personalwebben. Om man via medarbetarenkäten kan utläsa hur stor andel av personalen som har haft medarbetarsamtal finns möjlighet att följa upp och vidta åtgärder för att öka den andelen. Enligt redovisningen ovan har det tillkommit förutsättningar för mer delaktighet för cheferna under kontorschefsnivå i kommunens övergripande budgetprocess. För att utvärdera huruvida cheferna känner sig tillräckligt delaktiga och vilka delar som eventuellt behöver förbättras i budgetprocessen krävs en fördjupad granskning, som inte har rymts i detta revisionsprojekt. 6.2 Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Kommunstyrelsen bör arbeta vidare med: 1. Ta fram en inköpspolicy för kommunen som helhet 2. Se över rutiner för avtalsuppföljning 3. Arbeta vidare med det nya ekonomisystemet så att detta fungerar utifrån perspektivet att följa upp leverantörerna direkt ur leverantörsreskontran 4. Se över kommunens resurser med avseende på avtalskontroll/avtalsvård samt ge ett tydligt ansvar för frågan Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till inköpspolicy. En sådan policy hänger ihop med frågan om inköpsorganisation (inkluderande avväganden rörande t ex vem som ska ha rätt att göra inköp till kommunen) och införande av det beställarstöd kommunen har upphandlat inom ramen för det nya ekonomisystemet. Beställarstödet ingår i fas 2 av implementeringen av nytt ekonomisystem. Den har blivit något försenad, men förvaltningen bedömer att projektet kan dras ingång efter sommaren Samtidigt kan en ny inköpspolicy arbetas fram, under ledning av kommunens nye upphandlingschef, som tillträder i juni Förvaltningen håller för troligt att förslag till inköpspolicy kan presenteras under andra halvåret

7 Sedan revisionsrapporten skrevs har Värmdö kommun infört ett nytt ekonomisystem. Våren 2010 införde kommunen en rutin att genom utdata från ekonomisystem leverera uppgifter om alla kommunens leverantörer till Skatteverket för kontroll. Skatteverket återkopplar i sin tur i närtid rörande uppgifter om skatteskulder mm. Avsikten är att kontrollen ska göras två gånger per år framöver och därmed skapa kontinuitet. Vid kommunens upphandlingar ställs i allmänhet krav på viss rating. I kommunens IT-stöd för upphandling har nyligen införts ett signalsystem, som innebär att kommunen får ett meddelande när ratingen för en av kommunens leverantörer har ändrats. Utifrån den informationen kan kommunen agera. I och med att ny upphandlingschef tillträder i juni 2011 är upphandlingsenheten fullbemannad. En omständighet som underlättar arbetet på enheten generellt, bl a kontrollen av leverantörer. Som ett sätt att formalisera samarbetet med Skatteverket har Värmdö kommun nyligen undertecknat en särskild överenskommelse med verket med målet att förebygga och beivra ekonomisk brottslighet och därigenom ge seriösa företag förutsättning för konkurrens på lika villkor. Tanken är att kontroll ska ske löpande under avtalstiden. Skatteverket ska lämna upplysning om begärd juridisk eller fysisk person i form av registrering för mervärdesskatt och som arbetsgivare, F-skatt, FA-skatt eller A-skatt, eventuella skulder för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp via samarbete med Kronofogdemyndigheten. Vidare ska Skatteverket lämna upplysning om redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare. Som ett led i samarbetet anordnade Värmdö kommun i februari 2011 ett seminarium, riktat till kommunens verksamheter, med medverkan från Skatteverket, med temat Hur agerar/uppträder oseriösa aktörer? Vilka signaler ska man reagera på vid en upphandling, hur kan ett förfrågningsunderlag se ut, hur följer man upp en upphandling, hur får man bort en oseriös aktör med stöd av lagen? I övrigt kan noteras att kommunen har gjort en genomgripande översyn av upphandlingspolicyn. Fullmäktige fastställde den reviderade policyn hösten Bedömning Åtgärder har vidtagits som ligger i linje med revisionsrapportens rekommendationer. 6.3 Granskning av Överförmyndarens verksamhet Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Vår granskning av överförmyndarens nuvarande hantering av rutiner för diarieföring, granskning årsredovisning såväl rent ekonomiskt som i de delar som rör att sörja för person, information till ställföreträdare, granskning av nya ställföreträdare mm visar enligt vår uppfattning i allt väsentligt att verksamheten sköts ändamålsenligt. Möjligen kan kontakterna med ställföreträdarna utökas från nuvarande nivå till ytterligare en större konferens till per år. Sannolikt kan det underlätta granskningen av årsredovisningarna. De resurser kommunen lägger 5

8 på verksamheten anser vi bör vara tillfyllest för en god verksamhet. Intervjuerna med ställföreträdarna ger en i stort positiv bild av ställföreträdarnas möjligheter till kontakt, råd och stöd från överförmyndaren. Även om förbättringar skett också efter 2008 års granskning av länsstyrelsen, anser vi att tyngden i länsstyrelsens kritik gör att revisionen uppmärksamt bör följa länsstyrelsens fortsatta granskning av överförmyndaren. Vi begärde utifrån detta information från Överförmyndaren om vilka synpunkter länsstyrelsen har haft sedan 2009 och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dessa Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Värmdö kommun fattade under 2010 beslut om att samverka i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor. Den 1 januari 2011 tog de båda kommunernas gemensamma nämnd över samtliga Vaxholms ärenden. Överförmyndarnämnden hanterar sålunda i dag Värmdö kommuns och Vaxholms stads ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare. Förvaltningen har tagit fram mål för överförmyndarnämnden. Målen för 2011 ska hanteras på nämndens sammanträde den 16 juni Det är förvaltningens uppfattning att en av framgångsfaktorerna för verksamheten är att nämnd, förvaltning och ställföreträdare arbetar kompetent och rättssäkert. Ett av de föreslagna målen är: Nämnden ska vidmakthålla och utveckla tillräckliga juridiska och övriga kunskaper för att kunna utföra ett kompetent och rättssäkert arbete. För att nå detta mål har förvaltningen tagit fram indikatorer. Dessa är under 2011: Förtroendevalda ska erbjudas utbildning i frågor som rör överförmyndarens verksamhet Personalen ska gå utbildning i frågor som rör överförmyndarens verksamhet En utbildning för ställföreträdare angående bland annat innebörden av ställföreträdaruppdraget, redovisning och övrigt av intresse ska erbjudas under 2011 Målvärdet för samtliga indikatorer är att aktiviteterna ska uppnås. Kontakten med ställföreträdarna kommer troligen att utökas till att innefatta dels rekryteringssammankomster med potentiella ställföreträdare, dels utbildningen som beskrivs under punkt 3 ovan. Med största sannolikhet kommer utbildningen/informationsträffar att erbjudas både i Vaxholms stad och i Värmdö kommun. Länsstyrelsen genomförde en inspektion enligt 20 förmynderskapsförordningen hos Överförmyndaren i Värmdö kommun den 21 december Protokollet lämnades till kommunen Vid detta tillsynsbesök granskades slumpvis utvalda akter fördelade på 6

9 sex godmansskap, två förmyndarskap och ett ärende angående ensamkommande barn. Vidare granskade länsstyrelsen samtliga nya anmälningar/ansökningar om behov av god man/förvaltare. Nedan redovisas sammanfattningar av de kommentarer länsstyrelsen lämnade i sitt protokoll samt överförmyndarverksamheten svar på dessa: Bortgivande av egendom Enligt 14 kap 12 får en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Överförmyndaren borde ha uppmärksammat detta vid granskningen av årsräkningen och sett till att julgåvornas storlek minskades till en för huvudmannen rimlig summa. Svar: Förvaltningen ser inte någon laglig möjlighet att se till att julgåvorna minskades till en rimlig summa på så vis som länsstyrelsen menar. Förvaltningen ser som enda möjlighet att granska årsräkningen med anmärkning. Överförmyndaren ansåg i detta ärende att det var att betrakta som sedvanlig skänka. KPMG:s följdfråga: Finns några riktlinjer om till vilket värde personliga presenter kan uppgå utan att vara i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor? Vilket stöd för bedömningar finns? Överförmyndares svar: Det finns inga andra riktlinjer än genom eventuella domslut. Det går inte att säga några summor eller procentsatser eftersom det alltid är individuell bedömning i det enskilda fallet som avgör om det är en gåva eller sedvanlig present. Arvodesbeslut till huvudmannen Överförmyndaren har uppgivit att arvodesbeslut till huvudmannen stoppas i samma kuvert som ställföreträdarens beslut, på grund av problem med ärendehanteringsprogrammet Wärna och svårigheter med huvudmannens adresser. Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att regelmässigt skicka beslutet separat till huvudmannen för att ge denne möjlighet att självständigt ta del av beslutet. Vidare syns det inte i dagboken eller i akten att beslutet har skickats. Enligt 5 kap 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska samtliga handlingar som kommit in eller upprättats hos myndigheten registreras i dagboken. Av 17 förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår bland annat att till akten ska fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller av registret. Svar: Sedan länsstyrelsen gjorde denna granskning har förvaltningen ändrat rutinerna så att förvaltningen skickat ett brev med arvodesbeslut till huvudmannen och ett till ställföreträdaren. Brevutskicken registreras också i Värna. Påminnelser om redovisning Det är en förmyndares skyldighet enligt 13 kap 3 och 14 FB att ge in förteckning över den omyndiges tillgångar och årsräkning före den 1 mars varje år. Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare att inkomma med dessa handlingar enligt 16 kap 13 FB. Överförmyndaren har tillsyn över att den enskildes pengar används till dennes nytta, att tillgångarna är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig 7

10 avkastning. Förteckningen och årsräkningarna är en av överförmyndarens viktigaste redskap i denna tillsyn. Överförmyndaren har i ett ärende inte påmint förmyndaren om att ge in årsräkningarna. En årsräkning och tillgångsförteckningen har aldrig getts in och en årsräkning gavs in åtta månader efter den 1 mars. Svar: Förvaltningen beklagar den försening och underlåtelse att kräva in redovisningen som skett i det granskade ärendet. Under hösten 2011 kommer förvaltningen att arbeta med LEAN och ständiga förbättringar. Förvaltningens uppfattning är att detta kommer att leda till kortare handläggningstider och därmed högre kvalitet i rutiner och processer Bedömning Revisorerna bör fortsatt följa Överförmyndarens arbete för att förbättra rutiner och processer för att säkerställa en kontinuerlig tillsyn av huvudmannens pengar och tillgångar. Bland annat vilka riktlinjer och granskningsstöd den enskilda handläggaren hos Överförmyndaren har i genomgången av årsredovisningarna. I övrigt har Överförmyndaren vidtagit tillfredsställande åtgärder enligt KPMG:s och länsstyrelsens synpunkter. 6.4 Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Vi vill här understryka att det alltid är huvudmannen som är ansvarig för att säkerställa att giltigt registerutdrag uppvisas. Avseende personal som är anställd under produktionsstyrelsen men på en annan enhet än där de utför arbetet, t.ex. skolmåltidspersonalen, är det i dag inom den enhet där de är anställda som registerutdraget tas in. På samma sätt är det kommunens praktiksamordnare som tar in registerutdrag för praktikanter från lärarutbildningen. Enligtvår mening är detta förfarande i enlighet med lagens krav. Vi anser dock att: 1. Det måste tydligt dokumenteras att anställande enhet respektive praktiksamordnaren har detta ansvar så att det inte uppstår några oklarheter. 2. Även för praktikanter och andra som ej är anställda men som omfattas av registerkontrollen t.ex. personer som arbetar inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, bör dokumenteras vem i kommunen som ansvarar för att registerutdrag tas in. 3. Då det är kommunen som är huvudman anser vi att det är kommunens ansvar att ta in registerutdragen på aktuella personer. 4. Riktlinjer och rutiner bör tas fram för att säkerställa att kraven i lagen om registerkontroll uppfylls. 8

11 5. Dessa riktlinjer och rutiner bör innefatta alla personer som omfattas av lagen d.v.s. även uppdragstagare, praktikanter och personer som finns inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Vi har förstått att det förekommer att registerutdrag inhämtats för all personal i verksamheten d.v.s. även de som var anställda före lagen trädde i kraft och därmed ej omfattas. 6. I lagens förarbeten understryks att det är viktigt att registerkontroll ej sprids till att omfatta fler personer än nödvändigt Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Följande beslut och handlingar finns i ärendet och har kommit KPMG tillhanda: KS beslut om "riktlinjer för rekrytering", punkt 40 (DNR 09KS/0751) Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande riktlinjer/krav på externa utförare, i tillämpliga delar (tex belastningsregistret vård- och omsorgspersonal). Kommundirektörens beslut om kommungemensam rutin för rekrytering. Rekryteringshandboken (finns på personalwebben) bil 8a rutiner kring utdrag ur belastningsregistret förskola/skola ( ) samt vård & omsorg ( ). Checklista vid rekrytering (Fas 3, urval och bedömning). 1. Det måste tydligt dokumenteras att anställande enhet respektive praktiksamordnaren har detta ansvar så att det inte uppstår några oklarheter. Av rutinbeskrivningen framgår att det är den chef som har personalansvar som ansvarar för detta och att kommunens VFU-samordnare samordnar registerkontrollen av lärarstudenter. 2. Även för praktikanter och andra som ej är anställda men som omfattas av registerkontrollen t.ex. personer som arbetar inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, bör dokumenteras vem i kommunen som ansvarar för att registerutdrag tas in. Enligt rutinbeskrivningen gäller samma regler för dessa som för övriga anställningar. 3. Då det är kommunen som är huvudman anser vi att det är kommunens ansvar att ta in registerutdragen på aktuella personer. Det tydliggörs i rutinbeskrivningen att även då bemanningsföretag anlitas är kommunen skyldig att begära in registerutdrag. 4. Riktlinjer och rutiner bör tas fram för att säkerställa att kraven i lagen om registerkontroll uppfylls. 9

12 Värmdö kommun har tagit fram rutiner och riktlinjer för registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg där informationen motsvarar kraven i lagen för registerkontroll 5. Dessa riktlinjer och rutiner bör innefatta alla personer som omfattas av lagen d.v.s. även uppdragstagare, praktikanter och personer som finns inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Detta tydliggörs i rutinbeskrivningen/checklistan vid rekrytering. 6. I lagens förarbeten understryks att det är viktigt att registerkontroll ej sprids till att omfatta fler personer än nödvändigt. Det finns ett avsnitt i rutinbeskrivningen, Personer som inte omfattas av lagen, där det framgår att personer som inte får lämnas ensamma med barnen inte omfattas av lagen, tex föräldrar som deltar i verksamheter där deras egna barn vistas och vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare. Det framgår vidare att redan anställd personal inte omfattas av registerkontrollen och att personal som återanställs inom ett år kan anställas utan att lämna registerutdrag Bedömning Åtgärder har vidtagits i enlighet med revisionsrapportens synpunkter. 6.5 Granskning av Renhållning Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Via analyser med stöd av fastighets- och abonnemangsregister noterar vi att ett inte oväsentligt antal fastigheter aktuella för renhållning saknar ett abonnemang. Vi har i samband med granskningen överlämnat en förteckning av fastigheter vilka representerar avvikelserna mellan fastighetsregistret och renhållningsavdelningens abonnemangsuppgifter. Med det som underlag torde det finnas goda möjligheter komplettera och/eller rätta abonnemangsregistret så att intäkterna kan optimeras. Genomgången torde även kunna bilda grund för initierandet av rutiner för en fortlöpande och effektiv registervård. Vi rekommenderar att det skapas rutiner och metoder för registervård av abonnemangsregistret motsvarande denna granskning så att kvaliteten på informationen över tid möjliggör effektiva kontroller Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Enligt information från kommunens VA och renhållningsenhet samkör nu kundservice registret i deras system Winsam med kommunens fastighetsregister en gång per år. Det antal fastigheter som borde ha renhållningsabonnemang enligt Skatteverket men inte finns registrerade i kommunens renhållningssystem har minskat. 10

13 6.5.2 Bedömning Åtgärder har vidtagits i enlighet med revisionsrapportens synpunkter. KPMG, dag som ovan Catarina Wester seniorkonsult 11

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012 Eslövs kommun Granskning av överförmyndarnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten Revisionsrapport Granskning av överförmyndarverksamheten Östersunds kommun 15 juni 2010 Therese Runarsdotter, Revisionskonsult Therese Runarsdotter - projektledare Anneth Nyqvist - kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Uppföljning av 2007 års granskningar

Uppföljning av 2007 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2007 års granskningar Östersunds kommun 2010-01-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunrevisionen

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-06-04 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Psykosocial arbetsmiljö i förskolan Hallstahammars kommun Innehållsförteckning Sammanfattande revisionell bedömning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2.

Läs mer

Styrning och uppföljning. Botkyrka kommun

Styrning och uppföljning. Botkyrka kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Erik Wottrich Styrning och uppföljning av avtal Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (3) Delrapport om internkontrollarbetet för år 2015

Tjänsteskrivelse 1 (3) Delrapport om internkontrollarbetet för år 2015 SIGNERAD 2015-09-04 Malmö stad 1 (3) Datum 2015-09-04 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2015 FRI-2014-4100 Sammanfattning

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Februari 2014 Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun Surahammars kommun Psykosocial arbetsmiljö Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 1. INLEDNING...

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012 Haninge kommun Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Uddevalla kommun J ERNST & YOUNG. Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar

Uddevalla kommun J ERNST & YOUNG. Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Uddevalla kommun Granskning av arbetet utifrån den nya skollagen - införandet och förändringar J ERNST & YOUNG Ho"' U ERNST & YOUNG Innehåll

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer