Värmdö kommun. Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter. KPMG AB Antal sidor: 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun. Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter. KPMG AB 2011-08-19 Antal sidor: 13"

Transkript

1 ABCD Värmdö kommun Uppföljning av tidigare års revisionsrapporter KPMG AB Antal sidor: 13

2 ABCD Värmdö kommun Uppföljningsgranskning Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Metod och avgränsning 1 4. Projektorganisation 1 5. Avlämnade förvaltningsrevisionsrapporter Granskning av vidtagna åtgärder Granskning av ledarskapet i kommunen (2008) Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Överförmyndarens verksamhet Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning Granskning av Renhållning Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Bedömning 11

3 1.Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värmdö kommun har KPMG genomfört en uppföljning av tidigare utförd granskning i Värmdö kommun under åren Syfte Syftet med granskningen är att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de synpunkter om förbättringar som revisorerna föreslagit i respektive granskningsrapport. 3.Metod och avgränsning Granskningen gäller uppföljning av förvaltningsrevisionsrapporter d v s inte rapporter angående ekonomisk redovisning t e x bokslut, delårsbokslut mm. Granskningen gäller inte granskningar gjorda på de kommunala bolagen. Granskningen gäller rapporter gjorda åren Granskningen har genomförts genom kontakter med ansvariga förvaltningar som har fått svara på vilka åtgärder de har vidtagit med anledning av de rekommendationer som har angivits i rapporterna. 4.Projektorganisation Granskningen har genomförts av Catarina Wester, seniorkonsult KPMG, med deltagande av Mats Lundberg, certifierad kommunal revisor och kundansvarig för Värmdö kommuns revisorer. 5.Avlämnade förvaltningsrevisionsrapporter Följande rapporter har avlämnats under tidsperioden och ingår i denna uppföljningsgranskning av vidtagna åtgärder Granskning av ledarskapet i kommunen Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Granskning av Överförmyndarens verksamhet Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Granskning av Renhållning 1

4 6.Granskning av vidtagna åtgärder Nedan redovisas revisorernas tidigare avlämnade synpunkter, förvaltnings/nämnds redovisning av vidtagna åtgärder samt revisorernas bedömningar av dessa. 6.1 Granskning av ledarskapet i kommunen (2008) Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: 1. Prioritera arbetet med ny chefspolicy och förankra den hos alla kommunens chefer. Vikten av samarbete mellan chefer inom kommunen måste tydliggöras. 2. Säkerställ att alla nya chefer får en bra introduktion 3. Medarbetarsamtal förekommer i hög utsträckning. Alla har dock inte dessa samtal idag, varför vi anser att kommunen ytterligare bör poängtera vikten av dessa samtal. 4. Alltför få uppfattar att de är delaktiga i kommunens mål- och budgetprocess. Målsättningen måste vara en ännu större delaktighet. (Av 47 svarande 4 helt, 8 i huvudsak, 25 delvis, 10 inte alls delaktiga.) Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder 1. Prioritera arbetet med ny chefspolicy och förankra den hos alla kommunens chefer. Vikten av samarbete mellan chefer inom kommunen måste tydliggöras. En ny ledarskaps- och medarbetarpolicy har tagits fram som har lagts ut på webben i början på 2010 samt kommunicerats genom särskild chefsinformation från Personalavdelningen. Vikten av samarbete mellan chefer framgår ej specifikt, men det finns en punktsats under Ledarskap förväntningar på dig som chef som kan tolkas innefatta detta: Du samarbetar med andra enheter, arbetstagarorganisationer och externa parter för att skapa bättre resultat. Regelbundna chefsmöten genomförs tre gånger per år. Där inbjuds alla kommunens chefer att delta. Olika teman vid varje möte. 2. Säkerställ att alla nya chefer får en bra introduktion En chefsintroduktion omfattande fyra tillfällen erbjuds alla nya chefer. Följande ämnen tas upp i de fyra modulerna: - Så styrs Värmdö & kommunalkunskap - Ekonomi & upphandling - Personalpolitik - Säkerhetsarbete, IT & kommunikation Som ett led i att utveckla kommunens chefer startades 2010 Värmdö kommuns Ledarakademi. Akademin innefattar alla kommunens ca 100 chefer. Programmet 2

5 genomförs successivt och innehåller följande moduler: Chefsintroduktion, chefs- och ledarutbildningar, personligt coachprogram, inspirationsseminarier, mentorprogram, program för framtida ledare. Enligt personalavdelningen utvärderas alla deras utbildningar. 3. Medarbetarsamtal förekommer i hög utsträckning. Alla har dock inte dessa samtal idag, varför vi anser att kommunen ytterligare bör poängtera vikten av dessa samtal. Enligt personalavdelningen finns en rutin för medarbetarsamtalen på Personalwebben. Det är chefens ansvar att genomföra samtalen. Uppföljning sker inte på individnivå, utan genom medarbetarenkäten. 4. Alltför få uppfattar att de är delaktiga i kommunens mål- och budgetprocess. Målsättningen måste vara en ännu större delaktighet. Kommunledningens beskrivning av budgetprocessen: Kommunstyrelsen ger på våren direktiv till förvaltningen för inriktningen för budgetarbetet. Under ledning av kommundirektören tar förvaltningen fram ett komplett förslag till budget för kommunen (med budgetramar, skattesats etc). Det arbetet sker i tätt samarbete med kontorscheferna och cheferna för kommunledningskontorets avdelningar med medarbetare. I juni remmissbehandlas budgetförslaget i nämnderna, därefter lägger kommundirektören förvaltningens slutliga budgetförslag. Sedan tar politiken över och budgeten fastställs i fullmäktige i september. De av fullmäktige fastställda inriktningsmålen gäller för hela mandatperioden, nämnderna fastställer effektmål varje år. Efter fullmäktiges beslut i september vidtar nämndernas arbete med att utarbeta detaljbudgeterar och effektmål. Avtal tecknas på olika områden mellan finansieringsnämnder och produktion. Fullmäktiges budgetbeslut ligger på övergripande nivå, d v s fullmäktige fastställer en rambudget. Som framgår ovan deltar kontorschefer m fl aktivt redan tidigt i budgetprocessen. På senare tid har även övriga chefer (resultatenhetschefer m fl) involverats så tillvida att information lämnas t ex på våren kring bokslut och framtidsperspektiv och nu i september kommer den vidare chefskretsen, vid en särskild chefsdag, få information om den budget kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta om. Delaktigheten med mera konkret innehåll sker i nästa skede, när nämnderna ska arbeta fram detaljbudget, effektmål, indikatorer mm och i arbetet med verksamhetsplaneringen. Exakt på vilket sätt det sker inom respektive kontor har jag kanske inte riktigt den fullständiga bilden av, den dialogen kan förmodligen ske på lite olika sätt. 3

6 6.1.2 Bedömning Åtgärder har vidtagits i linje med revisorernas synpunkter vad gäller ny chefspolicy. Introduktionen av chefer utvärderas liksom alla andra utbildningar, vilket får antas leder till att utbildningen anpassas efter de behov som cheferna signalerar. Vad gäller medarbetarsamtal finns rutinen för detta dokumenterat och tillgängligt på personalwebben. Om man via medarbetarenkäten kan utläsa hur stor andel av personalen som har haft medarbetarsamtal finns möjlighet att följa upp och vidta åtgärder för att öka den andelen. Enligt redovisningen ovan har det tillkommit förutsättningar för mer delaktighet för cheferna under kontorschefsnivå i kommunens övergripande budgetprocess. För att utvärdera huruvida cheferna känner sig tillräckligt delaktiga och vilka delar som eventuellt behöver förbättras i budgetprocessen krävs en fördjupad granskning, som inte har rymts i detta revisionsprojekt. 6.2 Granskning av Kommunens kontroll över leverantörer Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Kommunstyrelsen bör arbeta vidare med: 1. Ta fram en inköpspolicy för kommunen som helhet 2. Se över rutiner för avtalsuppföljning 3. Arbeta vidare med det nya ekonomisystemet så att detta fungerar utifrån perspektivet att följa upp leverantörerna direkt ur leverantörsreskontran 4. Se över kommunens resurser med avseende på avtalskontroll/avtalsvård samt ge ett tydligt ansvar för frågan Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till inköpspolicy. En sådan policy hänger ihop med frågan om inköpsorganisation (inkluderande avväganden rörande t ex vem som ska ha rätt att göra inköp till kommunen) och införande av det beställarstöd kommunen har upphandlat inom ramen för det nya ekonomisystemet. Beställarstödet ingår i fas 2 av implementeringen av nytt ekonomisystem. Den har blivit något försenad, men förvaltningen bedömer att projektet kan dras ingång efter sommaren Samtidigt kan en ny inköpspolicy arbetas fram, under ledning av kommunens nye upphandlingschef, som tillträder i juni Förvaltningen håller för troligt att förslag till inköpspolicy kan presenteras under andra halvåret

7 Sedan revisionsrapporten skrevs har Värmdö kommun infört ett nytt ekonomisystem. Våren 2010 införde kommunen en rutin att genom utdata från ekonomisystem leverera uppgifter om alla kommunens leverantörer till Skatteverket för kontroll. Skatteverket återkopplar i sin tur i närtid rörande uppgifter om skatteskulder mm. Avsikten är att kontrollen ska göras två gånger per år framöver och därmed skapa kontinuitet. Vid kommunens upphandlingar ställs i allmänhet krav på viss rating. I kommunens IT-stöd för upphandling har nyligen införts ett signalsystem, som innebär att kommunen får ett meddelande när ratingen för en av kommunens leverantörer har ändrats. Utifrån den informationen kan kommunen agera. I och med att ny upphandlingschef tillträder i juni 2011 är upphandlingsenheten fullbemannad. En omständighet som underlättar arbetet på enheten generellt, bl a kontrollen av leverantörer. Som ett sätt att formalisera samarbetet med Skatteverket har Värmdö kommun nyligen undertecknat en särskild överenskommelse med verket med målet att förebygga och beivra ekonomisk brottslighet och därigenom ge seriösa företag förutsättning för konkurrens på lika villkor. Tanken är att kontroll ska ske löpande under avtalstiden. Skatteverket ska lämna upplysning om begärd juridisk eller fysisk person i form av registrering för mervärdesskatt och som arbetsgivare, F-skatt, FA-skatt eller A-skatt, eventuella skulder för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp via samarbete med Kronofogdemyndigheten. Vidare ska Skatteverket lämna upplysning om redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare. Som ett led i samarbetet anordnade Värmdö kommun i februari 2011 ett seminarium, riktat till kommunens verksamheter, med medverkan från Skatteverket, med temat Hur agerar/uppträder oseriösa aktörer? Vilka signaler ska man reagera på vid en upphandling, hur kan ett förfrågningsunderlag se ut, hur följer man upp en upphandling, hur får man bort en oseriös aktör med stöd av lagen? I övrigt kan noteras att kommunen har gjort en genomgripande översyn av upphandlingspolicyn. Fullmäktige fastställde den reviderade policyn hösten Bedömning Åtgärder har vidtagits som ligger i linje med revisionsrapportens rekommendationer. 6.3 Granskning av Överförmyndarens verksamhet Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Vår granskning av överförmyndarens nuvarande hantering av rutiner för diarieföring, granskning årsredovisning såväl rent ekonomiskt som i de delar som rör att sörja för person, information till ställföreträdare, granskning av nya ställföreträdare mm visar enligt vår uppfattning i allt väsentligt att verksamheten sköts ändamålsenligt. Möjligen kan kontakterna med ställföreträdarna utökas från nuvarande nivå till ytterligare en större konferens till per år. Sannolikt kan det underlätta granskningen av årsredovisningarna. De resurser kommunen lägger 5

8 på verksamheten anser vi bör vara tillfyllest för en god verksamhet. Intervjuerna med ställföreträdarna ger en i stort positiv bild av ställföreträdarnas möjligheter till kontakt, råd och stöd från överförmyndaren. Även om förbättringar skett också efter 2008 års granskning av länsstyrelsen, anser vi att tyngden i länsstyrelsens kritik gör att revisionen uppmärksamt bör följa länsstyrelsens fortsatta granskning av överförmyndaren. Vi begärde utifrån detta information från Överförmyndaren om vilka synpunkter länsstyrelsen har haft sedan 2009 och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av dessa Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Värmdö kommun fattade under 2010 beslut om att samverka i en gemensam nämnd kring överförmyndarfrågor. Den 1 januari 2011 tog de båda kommunernas gemensamma nämnd över samtliga Vaxholms ärenden. Överförmyndarnämnden hanterar sålunda i dag Värmdö kommuns och Vaxholms stads ärenden som rör gode män, förvaltare och förmyndare. Förvaltningen har tagit fram mål för överförmyndarnämnden. Målen för 2011 ska hanteras på nämndens sammanträde den 16 juni Det är förvaltningens uppfattning att en av framgångsfaktorerna för verksamheten är att nämnd, förvaltning och ställföreträdare arbetar kompetent och rättssäkert. Ett av de föreslagna målen är: Nämnden ska vidmakthålla och utveckla tillräckliga juridiska och övriga kunskaper för att kunna utföra ett kompetent och rättssäkert arbete. För att nå detta mål har förvaltningen tagit fram indikatorer. Dessa är under 2011: Förtroendevalda ska erbjudas utbildning i frågor som rör överförmyndarens verksamhet Personalen ska gå utbildning i frågor som rör överförmyndarens verksamhet En utbildning för ställföreträdare angående bland annat innebörden av ställföreträdaruppdraget, redovisning och övrigt av intresse ska erbjudas under 2011 Målvärdet för samtliga indikatorer är att aktiviteterna ska uppnås. Kontakten med ställföreträdarna kommer troligen att utökas till att innefatta dels rekryteringssammankomster med potentiella ställföreträdare, dels utbildningen som beskrivs under punkt 3 ovan. Med största sannolikhet kommer utbildningen/informationsträffar att erbjudas både i Vaxholms stad och i Värmdö kommun. Länsstyrelsen genomförde en inspektion enligt 20 förmynderskapsförordningen hos Överförmyndaren i Värmdö kommun den 21 december Protokollet lämnades till kommunen Vid detta tillsynsbesök granskades slumpvis utvalda akter fördelade på 6

9 sex godmansskap, två förmyndarskap och ett ärende angående ensamkommande barn. Vidare granskade länsstyrelsen samtliga nya anmälningar/ansökningar om behov av god man/förvaltare. Nedan redovisas sammanfattningar av de kommentarer länsstyrelsen lämnade i sitt protokoll samt överförmyndarverksamheten svar på dessa: Bortgivande av egendom Enligt 14 kap 12 får en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Överförmyndaren borde ha uppmärksammat detta vid granskningen av årsräkningen och sett till att julgåvornas storlek minskades till en för huvudmannen rimlig summa. Svar: Förvaltningen ser inte någon laglig möjlighet att se till att julgåvorna minskades till en rimlig summa på så vis som länsstyrelsen menar. Förvaltningen ser som enda möjlighet att granska årsräkningen med anmärkning. Överförmyndaren ansåg i detta ärende att det var att betrakta som sedvanlig skänka. KPMG:s följdfråga: Finns några riktlinjer om till vilket värde personliga presenter kan uppgå utan att vara i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor? Vilket stöd för bedömningar finns? Överförmyndares svar: Det finns inga andra riktlinjer än genom eventuella domslut. Det går inte att säga några summor eller procentsatser eftersom det alltid är individuell bedömning i det enskilda fallet som avgör om det är en gåva eller sedvanlig present. Arvodesbeslut till huvudmannen Överförmyndaren har uppgivit att arvodesbeslut till huvudmannen stoppas i samma kuvert som ställföreträdarens beslut, på grund av problem med ärendehanteringsprogrammet Wärna och svårigheter med huvudmannens adresser. Länsstyrelsen uppmanar Överförmyndaren att regelmässigt skicka beslutet separat till huvudmannen för att ge denne möjlighet att självständigt ta del av beslutet. Vidare syns det inte i dagboken eller i akten att beslutet har skickats. Enligt 5 kap 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska samtliga handlingar som kommit in eller upprättats hos myndigheten registreras i dagboken. Av 17 förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår bland annat att till akten ska fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller av registret. Svar: Sedan länsstyrelsen gjorde denna granskning har förvaltningen ändrat rutinerna så att förvaltningen skickat ett brev med arvodesbeslut till huvudmannen och ett till ställföreträdaren. Brevutskicken registreras också i Värna. Påminnelser om redovisning Det är en förmyndares skyldighet enligt 13 kap 3 och 14 FB att ge in förteckning över den omyndiges tillgångar och årsräkning före den 1 mars varje år. Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare att inkomma med dessa handlingar enligt 16 kap 13 FB. Överförmyndaren har tillsyn över att den enskildes pengar används till dennes nytta, att tillgångarna är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig 7

10 avkastning. Förteckningen och årsräkningarna är en av överförmyndarens viktigaste redskap i denna tillsyn. Överförmyndaren har i ett ärende inte påmint förmyndaren om att ge in årsräkningarna. En årsräkning och tillgångsförteckningen har aldrig getts in och en årsräkning gavs in åtta månader efter den 1 mars. Svar: Förvaltningen beklagar den försening och underlåtelse att kräva in redovisningen som skett i det granskade ärendet. Under hösten 2011 kommer förvaltningen att arbeta med LEAN och ständiga förbättringar. Förvaltningens uppfattning är att detta kommer att leda till kortare handläggningstider och därmed högre kvalitet i rutiner och processer Bedömning Revisorerna bör fortsatt följa Överförmyndarens arbete för att förbättra rutiner och processer för att säkerställa en kontinuerlig tillsyn av huvudmannens pengar och tillgångar. Bland annat vilka riktlinjer och granskningsstöd den enskilda handläggaren hos Överförmyndaren har i genomgången av årsredovisningarna. I övrigt har Överförmyndaren vidtagit tillfredsställande åtgärder enligt KPMG:s och länsstyrelsens synpunkter. 6.4 Granskning av Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Vi vill här understryka att det alltid är huvudmannen som är ansvarig för att säkerställa att giltigt registerutdrag uppvisas. Avseende personal som är anställd under produktionsstyrelsen men på en annan enhet än där de utför arbetet, t.ex. skolmåltidspersonalen, är det i dag inom den enhet där de är anställda som registerutdraget tas in. På samma sätt är det kommunens praktiksamordnare som tar in registerutdrag för praktikanter från lärarutbildningen. Enligtvår mening är detta förfarande i enlighet med lagens krav. Vi anser dock att: 1. Det måste tydligt dokumenteras att anställande enhet respektive praktiksamordnaren har detta ansvar så att det inte uppstår några oklarheter. 2. Även för praktikanter och andra som ej är anställda men som omfattas av registerkontrollen t.ex. personer som arbetar inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, bör dokumenteras vem i kommunen som ansvarar för att registerutdrag tas in. 3. Då det är kommunen som är huvudman anser vi att det är kommunens ansvar att ta in registerutdragen på aktuella personer. 4. Riktlinjer och rutiner bör tas fram för att säkerställa att kraven i lagen om registerkontroll uppfylls. 8

11 5. Dessa riktlinjer och rutiner bör innefatta alla personer som omfattas av lagen d.v.s. även uppdragstagare, praktikanter och personer som finns inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Vi har förstått att det förekommer att registerutdrag inhämtats för all personal i verksamheten d.v.s. även de som var anställda före lagen trädde i kraft och därmed ej omfattas. 6. I lagens förarbeten understryks att det är viktigt att registerkontroll ej sprids till att omfatta fler personer än nödvändigt Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Följande beslut och handlingar finns i ärendet och har kommit KPMG tillhanda: KS beslut om "riktlinjer för rekrytering", punkt 40 (DNR 09KS/0751) Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande riktlinjer/krav på externa utförare, i tillämpliga delar (tex belastningsregistret vård- och omsorgspersonal). Kommundirektörens beslut om kommungemensam rutin för rekrytering. Rekryteringshandboken (finns på personalwebben) bil 8a rutiner kring utdrag ur belastningsregistret förskola/skola ( ) samt vård & omsorg ( ). Checklista vid rekrytering (Fas 3, urval och bedömning). 1. Det måste tydligt dokumenteras att anställande enhet respektive praktiksamordnaren har detta ansvar så att det inte uppstår några oklarheter. Av rutinbeskrivningen framgår att det är den chef som har personalansvar som ansvarar för detta och att kommunens VFU-samordnare samordnar registerkontrollen av lärarstudenter. 2. Även för praktikanter och andra som ej är anställda men som omfattas av registerkontrollen t.ex. personer som arbetar inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, bör dokumenteras vem i kommunen som ansvarar för att registerutdrag tas in. Enligt rutinbeskrivningen gäller samma regler för dessa som för övriga anställningar. 3. Då det är kommunen som är huvudman anser vi att det är kommunens ansvar att ta in registerutdragen på aktuella personer. Det tydliggörs i rutinbeskrivningen att även då bemanningsföretag anlitas är kommunen skyldig att begära in registerutdrag. 4. Riktlinjer och rutiner bör tas fram för att säkerställa att kraven i lagen om registerkontroll uppfylls. 9

12 Värmdö kommun har tagit fram rutiner och riktlinjer för registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg där informationen motsvarar kraven i lagen för registerkontroll 5. Dessa riktlinjer och rutiner bör innefatta alla personer som omfattas av lagen d.v.s. även uppdragstagare, praktikanter och personer som finns inom ramen för olika arbetsmarknadsåtgärder. Detta tydliggörs i rutinbeskrivningen/checklistan vid rekrytering. 6. I lagens förarbeten understryks att det är viktigt att registerkontroll ej sprids till att omfatta fler personer än nödvändigt. Det finns ett avsnitt i rutinbeskrivningen, Personer som inte omfattas av lagen, där det framgår att personer som inte får lämnas ensamma med barnen inte omfattas av lagen, tex föräldrar som deltar i verksamheter där deras egna barn vistas och vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare. Det framgår vidare att redan anställd personal inte omfattas av registerkontrollen och att personal som återanställs inom ett år kan anställas utan att lämna registerutdrag Bedömning Åtgärder har vidtagits i enlighet med revisionsrapportens synpunkter. 6.5 Granskning av Renhållning Följande synpunkter/förslag till åtgärder lämnades i revisorernas rapport: Via analyser med stöd av fastighets- och abonnemangsregister noterar vi att ett inte oväsentligt antal fastigheter aktuella för renhållning saknar ett abonnemang. Vi har i samband med granskningen överlämnat en förteckning av fastigheter vilka representerar avvikelserna mellan fastighetsregistret och renhållningsavdelningens abonnemangsuppgifter. Med det som underlag torde det finnas goda möjligheter komplettera och/eller rätta abonnemangsregistret så att intäkterna kan optimeras. Genomgången torde även kunna bilda grund för initierandet av rutiner för en fortlöpande och effektiv registervård. Vi rekommenderar att det skapas rutiner och metoder för registervård av abonnemangsregistret motsvarande denna granskning så att kvaliteten på informationen över tid möjliggör effektiva kontroller Förvaltningens/nämndens redovisning av vidtagna åtgärder Enligt information från kommunens VA och renhållningsenhet samkör nu kundservice registret i deras system Winsam med kommunens fastighetsregister en gång per år. Det antal fastigheter som borde ha renhållningsabonnemang enligt Skatteverket men inte finns registrerade i kommunens renhållningssystem har minskat. 10

13 6.5.2 Bedömning Åtgärder har vidtagits i enlighet med revisionsrapportens synpunkter. KPMG, dag som ovan Catarina Wester seniorkonsult 11

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG

Olofströms kommun. Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG ABCD Olofströms kommun Tillämpning av lagen om registerkontroll Rapport KPMG 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of ABCD Olofström kommun Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och metod 1 3. Lagstiftningen

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Rapportsammandrag Stadsrevisionen 7 oktober 2015 Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Bakgrund Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Under

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDAREN

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDAREN ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV ÖVERFÖRMYNDAREN Bengt Sebring JANUARI 2000 Sida: 1 Ordförande INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll...2 Sammanfattning och slutsatser...2? 4? 4 2.1 Beskrivning...4 2.2 Arvode...5 2.3

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Handläggare: Administrativ chef Enhet: Central administration Beslutad i: Samverkat i förvaltningsråd 2013-04-03 Anteckningsärende i VON 2013-04-10 Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning Rutin

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt Övergripande process Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollgenomförare Frekvens Motivering till riskvärde Rapportmottagare (roll) Gode män för ensamkommande barn Att förordnande av god man

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer