Årsredovisning för 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för 2008"

Transkript

1 Årsredovisning för 2008 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 1 av 16

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2008 Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars Föreningens ekonomiska plan registrerades den 20 juni Föreningen äger och förvaltar fastigheten Taffelberget 8 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten innehas således inte med tomträtt. Fastigheten Bebyggelsen på fastigheten uppfördes åren Byggnaderna inrymmer i huvudsak följande utrymmen: 208 bostadslägenheter ( kvm) 8 lokaler upplåtna med bostadsrätt till HSB (1 655 kvm) 4 lokaler för uthyrning (781 kvm) 105 garageplatser för uthyrning. Därutöver finns tvättstugor, cykelrum, bastu, hobbyrum, källarförråd etc. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 april På stämman deltog 48 röstberättigade medlemmar. Styrelse Fr.o.m. föreningsstämman har styrelsen följande sammansättning: Leif Davidsson Iréne Jogander Petrus Harlén Jan Gustafsson Peter Lundgren Monika Nilsson Peder Ohlis Stefan Younes Birgitta Brink Kåre Sjöström Magnus Törner ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB suppleant suppleant suppleant Firmatecknare Föreningens firma har fram till årsstämman den 23 april 2008 tecknats av styrelsen eller Leif Davidsson, Andreas Ljung, Iréne Jogander och Eva Bager, två i förening. Efter den 23 april 2008 har föreningens firma tecknats av styrelsen eller Leif Davidsson, Iréne Jogander, Monika Nilsson och Petrus Harlén, två i förening. HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 2 av 16

3 Revisorer Av föreningen vald revisor har både före och efter årsstämman den 23 april 2008 varit Norbert Andersson med Gudrun Wallin Eriksson som suppleant. Dessutom har under hela verksamhetsåret BoRevision AB anlitats som revisor. Valberedning I valberedningen har ingått: Mats Dellgren (sammankallande), Birgitta Kulling Nyqvist och Arne Karlsson. Distriktsombud Distriktsombud i HSB har varit: Monika Nilsson och Magnus Törner med Jan Gustafsson och Peder Ohlis som suppleanter. Medlemmar Föreningen hade 243 medlemmar den sista december En medlem är HSB Stockholm ekonomiska förening, som har 13 bostadslägenheter och åtta lokaler. En annan medlem är Ryska Federationens ambassad som har 26 bostadslägenheter. Lägenhetsöverlåtelser Sju stycken lägenhetsöverlåtelser har skett under året varav två inom föreningen. Genomsnittspriset var kronor per kvm, en minskning jämfört med föregående år ( kr). Dessutom har en överlåtelse genom arv och två överlåtelser genom gåva skett. Administration och förvaltning Föreningen har avtal med HSB Stockholm om administrativ och ekonomisk förvaltning. Den tekniska förvaltningen sköts av Peter Lundgren tillsammans med en fastighetsgrupp. För fastighetsskötsel svarar Indoor Technical Service AB, främst genom Börje Wilhelmsson. Arvoden Arvoden till styrelsen, föreningsvald revisor och valberedning har utgått med kronor. STYRELSENS MÅLSÄTTNING OCH ARBETE Styrelsens mål Styrelsens mål är att behålla en stabil ekonomi för föreningen. Med hänsyn till föreningens låneskuld ser styrelsen det som särskilt viktigt att föreningens lån har en god riskspridning och att vid omsättning av lån få så låg ränta som möjligt. Det sistnämnda har för 2008 underlättats av ränteläget. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna hålla fastigheten i ett gott skick så att boendemiljön förblir trivsam. Sammanträden Under året har 12 protokollförda styrelsesammanträden hållits samt ett flertal arbetsgruppsoch driftsmöten. Besiktningar och miljö Föreskrivna besiktningar och kontroller har genomförts. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) av lägenheterna, som gjordes 2006, visade att ventilationskanalerna i fastighe- HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 3 av 16

4 ten måste rensas. Rensningen, som har försenats p.g.a. tekniska svårigheter, påbörjades i mars Under 2008 har stamrensningar skett i alla lägenheter och lokaler. Brandskyddsplan Styrelsen har föregående verksamhetsår tagit fram en brandskyddsplan genom fastighetsgruppens försorg. Planen finns tillgänglig för intresserade på fastighetsskötarens kontor. Underhållsplan Underhållsplanen har uppdaterats med aktuella kostnader och prioritering av åtgärder. Planen finns tillgänglig för intresserade på fastighetsskötarens kontor. Underhåll och ombyggnationer Följande underhållsåtgärder har genomförts under 2008: Fastigheten är försedd med en sopsug där alla sopor via ett rörsystem sugs till en gemensam container. Containern har bytts ut under året. Kungsholmens stadsdelsförvaltning som är hyresgäst med Taffelbergets förskola har bekostat ombyggnation av beredningskök och installerat en fettavskiljare. Föreningen har upplåtit mark i anslutning till Vi Vinnares butikslokal, där de på egen bekostnad anordnat en uteplats. I en av föreningens hyreslokaler har våtrummet renoverats. Golvbeläggning och golvbrunnar i tvättstugorna åtgärdades med ny halkfri beläggning. Låssystemet till fastighetens driftsutrymmen har lagts om. Under 2008 har spolning skett av samtliga avloppsstammar och avloppsrör i lägenheter och lokaler. Systemet för värme och ventilation har till vissa delar setts över, som en förberedande åtgärd inför rensning och intrimning av ventilationssystemet under mars Utemiljö Utöver normala underhållsarbeten har styrelsen genom mark- och trädgårdsgruppen medverkat till en förnyelse av den yttre miljön. Bänkar har renoverats. Smidesräcken, lyktstolpar samt underreden till bänkar har målats i enhetlig färg. Planteringarna har efter behov förnyats. Den stora rabatten på 16:s gård och markarbetena är klara och 8:ans gård är påbörjad. Pelarasparna vid gatan är beskurna och en genomgång av varje asps kvalitet och placering har påbörjats.vid 2009 års utgång ska alla gårdar vara klara och ha en likvärdig standard. Belysning av de fyra valven är installerad. Några spotlights kommer att grävas ned på gårdarna för att ge en trevlig ljusmiljö. Innemiljö Ett förslag till renovering av trapphusen är framtaget av en arkitektfirma. För att få en kostnadsuppfattning om renoveringen är ett förfrågningsunderlag utskickat till några byggentreprenörer. En presentation av förslaget planeras vid årsmötet i april Bredband Föreningen bytte bredbandsleverantör 2006 från Telia till Riksnet. Kostnaderna har därmed minskat avsevärt. Bredbandskostnaderna ingår i den månatliga avgiften, vilket innebär att alla boende har tillgång till en mycket snabb anslutning ca 100 MBit/s. HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 4 av 16

5 Kabel-TV Föreningen har ComHem som leverantör av kabel-tv med ett analogt basutbud som är tillgängligt för alla utan att man behöver skaffa en digitalbox. För ett utökat utbud krävs en digitalbox och ett abonnemang från ComHem. Föreningen har även installerat utrustning som gör att digital-tv via marknätet distribueras via lägenheternas antennuttag. De som har skaffat digitalbox för marknätet eller har funktionen inbyggd i TV:n kan se de fria kanalerna utan kostnad eller abonnera på Boxers utbud. Taffelbergaren Informationsbladet Taffelbergaren har utkommit med två nummer. Det senaste numret innehöll bl.a. uppgiften att avgifterna för 2009 blir oförändrade jämfört med Taffelbergaren A-Ö En reviderad version av skriften Taffelbergaren A-Ö har delats ut till alla medlemmar i anslutning till utdelning av årsredovisningen för Den kan beskrivas som en handbok, som ska underlätta för medlemmarna att få relevant information m.m. om fastigheten och medlemskapet. I den framgår bl.a. vem, föreningen eller bostadsrättshavaren, som har underhållsansvaret för olika delar i lägenheten. Föreningen har en hemsida på Internet. På denna finns aktuell information om förvaltning m.m. Vidare finns stadgar, Taffelbergaren, Taffelbergaren A-Ö och senaste årsredovisningen att hämta hem för dem som så önskar. Portvärdar Tanken är att det i varje trapphus skall finnas en portvärd. Ett par av trapphusen har under året saknat portvärd. Portvärden ska bland annat hälsa nya medlemmar välkomna och även i övrigt vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Delar av styrelsen har haft träff med värdarna under året. En arbetsbeskrivning för portvärdarna har tagits fram. EKONOMI Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 354,6 miljoner kronor. 314 miljoner kronor avser bostäder och 40,6 miljoner kronor lokaler. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I försäkringen ingår bl.a. momenten styrelseansvar och skadedjursförsäkring. Äkta bostadsrättsförening Kravet för att betraktas som en s.k. äkta bostadsrättsförening är att minst 60 procent av fastighetens taxeringsvärde grundas på bostadslägenheter, som är upplåtna till föreningens medlemmar. Föreningen ligger för närvarande klart över gränsen 60 procent. Skatteverket har alltid betraktat föreningen som äkta. HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 5 av 16

6 Lokalhyresgäster Föreningen hyr ut två större lokaler: en till Kungsholmens stadsdelsförvaltning och en till Anglia AB. Lokalerna används som förskola (637 kvm) respektive kontor (90 kvm). Två mindre lokaler hyrs ut till Daune Consulting AB och MDP Consulting AB. Årsavgifter Årsavgifterna ligger i genomsnitt på 749 kr per kvm bostadsyta och har varit oförändrade i förhållande till föregående år. För lokalerna är motsvarande siffra kr per kvm. Drift Kostnader för drift och löpande underhåll uppgick till tusen kronor (tkr). De största posterna var: Fjärrvärme El och vatten Reparationer Fastighetsskötsel och städning tkr tkr 892 tkr 497 tkr Genomfört planerat underhåll Under året har underhållsåtgärder på fastigheten utförts. Det planerade underhållet kostade tusen kronor (tkr) och har följande fördelning: Bygg, tvättstugor och VVS Markytor Installationer Avloppsrör Hyreslokaler Övrigt 302 tkr 294 tkr 257 tkr 150 tkr 82 tkr 315 tkr Fastighetsskatt Fastighetsskatten uppgick till kronor. Fastighetsskatten för 2009 är beräknad till kronor, vilket jämfört med 2008 är en liten ökning. Föreningens lån Föreningens lån den 31 december 2008 var 163,6 Mkr. Det framgår av not 13 hur låneskuldens sammansättning ser ut. Omkring 50,9 miljoner kronor, som är placerade hos SBAB med en ränta om 6,2 procent, omsattes den 17 december Styrelsen valde att placera 22,2 miljoner kronor med en femårig bindningstid till 2014 till en ränta på 4,40 procent. Resterande belopp om 28,7 miljoner kronor har placerats med en löptid på tre månader med räntan 3,56 procent. På grund av turbulensen på kreditmarknaden har styrelsen valt att avvakta mer långfristiga placeringar av de övriga korta lånen. Styrelsens strategi är att i fortsättningen lägga löptiderna så att ca 20 miljoner kronor ska omsättas varje år. Därigenom bedömer styrelsen att riskerna för stora ränteförändringar minimeras. HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 6 av 16

7 Föreningen hade vid utgången av 2008 även ett helt rörligt lån som utgör17 procent av föreningens lån. En extraamortering på lånet om 2 miljoner kronor gjordes i december Totalt har föreningen kortfristiga lån som motsvarar 34,6 procent av samtliga krediter. Föreningens totala kostnader 2008 för lånen, inklusive amorteringar, blev ca 12,3 miljoner kronor. Resultatutfall Budgeten för 2008 beräknades till ett överskott med kronor. Intäkterna budgeterades till drygt 19 miljoner kronor och utfallet blev kronor lägre. Driftskostnaderna beräknades bli ca 5,8 miljoner kronor, men blev 5,5 miljoner kronor. Elektricitet, uppvärmning och vatten kostade kr mindre än budget. Planerat underhåll var budgeterat till 2 miljoner kronor, men slutade på 1,4 miljoner kronor. Årsresultatet blev som en följd av dessa kostnadsförändringar kronor högre än budgeterat. Budget 2009 Styrelsen har budgeterat ett överskott på 1,960 miljoner kronor för Framtida underhåll För 2009 har budgeten för periodiskt underhåll lagts till ett tak om högst 1,5 miljoner kronor där bl.a. ventilationsrengörningen ingår. Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat (f.d. dispositionsfonden) Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Överföring till Fond för yttre underhåll Balanserat resultat kr kr kr kr kr kr Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar. Stockholm den 18 mars 2009 Styrelsen HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 7 av 16

8 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 8 av 16

9 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 9 av 16

10 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 10 av 16

11 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 11 av 16

12 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 12 av 16

13 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 13 av 16

14 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 14 av 16

15 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 15 av 16

16 HSB Brf Taffelberget Årsredovisning 2008 Sidan 16 av 16

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2010

Årsredovisning för 2010 Årsredovisning för 2010 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2010 1 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2013

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2013 HSB Brf Siljan Årsredovisning 2013 2 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014...5 Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Ladusvalan i Lund. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Foto: Erik Andersson

ÅRSREDOVISNING 2008. Ladusvalan i Lund. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Foto: Erik Andersson ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Erik Andersson Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar...

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar... 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014...5 Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7 Ombud till distriktsstämma...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2010. Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Svartvik i helikopterperspektiv Foto Bergslagsbild AB HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Brf Svartvik 2010 Viktiga händelser Föreningen beslutar återigen om en

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm 1 Å R S R E D O V I S N I N G HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhetsår 2008-01-01

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Årsredovisning. BRF BEVA 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 716407-2857

Årsredovisning. BRF BEVA 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 716407-2857 Årsredovisning BRF BEVA 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 716407-2857 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-8 Övrig information... 9 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11-12 Kassaflödesanalys... 13 Redovisnings- och

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer