SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-18 1(17)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Innehållsförteckning Medborgarförslag om barnbacke i Skövde... 3 Uppdrag informationstavla Timboholm... 4 Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollag och Tobakslag... 6 Anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 8 Bestämmelser för tomtkön i Skövde kommun... 9 Internhyresprincip för Skövde kommun Riktlinjer gåvor Revidering av skolskjutsregler antagna att gälla fr.o.m. läsåret 2011/ Förvärv av Nyeport Ombyggnation och utveckling av Sörbacka Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:30 Deltagande Beslutande Ersättare Katarina Jonsson (M), ordf Leif Walterum (C) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) (ej 157) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Tomas Fellbrant, förvaltningschef Birgitta Gunterberg, ekonomichef Agneta Tilly, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Conny Bäck, utredare 164 Victor Sunnliden, marknadsutvecklare 164 Kristina Eklöf, näringslivschef 164 Karl Alexanderson, teknisk chef 164 Stig Johansson, samhällsplanerare 164 Sven Lindström, kollektivtrafikchef 164 Utses att justera Leif Walterum Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Katarina Jonsson Justerande... Leif Walterum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0087 Medborgarförslag om barnbacke i Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, då det inte går att iordningsställa barnbacke på grund av platsbrist i nuvarande anläggning. Kommunstyrelsen har fått in ett medborgarförslag om iordningsställande av barnbacke i Skövde. Medborgarförslaget har skickats på remiss till fritidsnämnden, tekniska nämnden samt näring och samhällsbyggnadsenheten. Fritidsnämnden har lämnat följande yttrande: I dagsläget kan vi inte erbjuda ett renodlat barnområde på grund av platsbrist. Ett barnområde bör ha en egen lift och vara avgränsat från övrig verksamhet. Fritidsnämnden inser att det finns ett behov av en barnbacke och detta finns med i en eventuell framtida utbyggnad av slalombacken. Det som vi kan erbjuda idag är den lilla släpliften som slutar i halva backen. Här finns möjligheten att kliva av liften tidigare. Detta är inget fullgott alternativ för småbarn men i dagsläget det som kan erbjudas. Tekniska nämnden avstår från att yttra sig. Eftersom Billingehusbacken och verksamheten där sköts av fritidsnämnden har inte tekniska nämnden några synpunkter på detta. Näring och samhällsbyggnadsenheten avstår från att yttra sig. De anser att det räcker med att fritidsnämnden och tekniska yttrar sig. Handlingar FRN , 31 TN , 26 Medborgarförslaget 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0142 Uppdrag informationstavla Timboholm Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen från tekniska nämnden och ärendet avslutas. Sture Grönblad (MP) har föreslagit i en motion att kommunfullmäktige ska uttala som sin mening att en informationstavla eller liknande sätts upp vid Timboholmsrondellen. Kommunfullmäktige biföll , 13 motionen genom att initiera ett arbete med en informationstavla vid Timboholmsrondellen och gav tekniska nämnden i uppdrag att utreda frågan om placering och kostnad. Utredningen visar att tekniska förvaltningen inte kommer att få tillåtelse från Trafikverket att sätta upp en skylt som informerar om Timboholmsskatten utmed riksväg 26. Detta grundar sig på de regler som finns vid uppsättning av nya skyltar utmed Trafikverkets vägar. De tillåter överlag endast skyltar som har med trafikinformation att göra. En skylt med budskap om Timboholmsskatten uppfyller inte kraven om trafikinformation. Frågan om en brun/vit-skylt som hänvisar från riksväg 26 in mot Aspelundsvägen (jämför med skylt till Varnhems klosterkyrka, från riksväg 49 mot Skara) kan heller inte bli aktuell eftersom en sådan skyltning skall vara kopplad till ett fysiskt besöksmål som skall kunna upplevas som ett kulturhistorisk värde. Avstämning har skett med bygglovsavdelningen om uppsättning av skylt utmed G/Cvägen som sträcker sig norr om Minneslunden för sällskapsdjur. Det skulle vara ok att sätta upp en informationstavla utmed G/C-vägen men i så fall är kravet att det utformas till en plats med bänkar och eventuellt väderskydd tillsammans med informationsskylten. En informationstavla om Timboholmsskatten kan placeras vid gång- och cykelvägen som sträcker sig norr om Minneslunden för sällskapsdjur, vid Timboholmsrondellen, till en kostnad av ca kr (inkl. sittbänk). Samråd har skett med Hembygdsföreningen som var drivande i frågan förra gången. Dåvarande ordföranden Ulla-Britt Hagström och Lars Frisks tanke med skylt från riksväg 26 var att Skövde skulle förknippas med Timboholmsskatten och inte bara med militären, Billingehus och Volvo. Därför tycker de inte att ett skylt som endast vänder sig till cyklister och gångare utmed G/C-vägen ska tillverkas och sättas upp. 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Tekniska förvaltningen rekommenderar, i likhet med Lars Frisk, Hembygdsföreningen, att någon skylt inte placeras ut. Handlingar TN , 29 KF , 13 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0321 Översyn av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollag och Tobakslag Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ansöknings- och tillsynsavgifter enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 17 att återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hur en taxa för permanent alkoholtillstånd även kan omfatta den årliga Matfestivalen eller motsvarande arrangemang av Skövde kommun. Socialnämnden har beslutat att överlämna förslag på nya taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och Tobakslagen till kommunstyrelsen för beslut enligt nedan: % av basbelopp 2010 Nuvarande Förändring Ny taxa Tillsynsavgifter Kvällsöppet , % Dagöppet , ,5 % Permanenta slutna sällskap , % Catering ,5 % Extra , ,5 % Öl 400 1,5 % Tobak ,5 % Ny avgift tillsyn bolagsförändring ,5 % Avgift gemensam serveringsyta permanent ,5 % Avgift gemensam serveringsyta tillfällig % Egenkryddad snaps/ uttas vid kontrollkostnad för analys Analyskostnaden Nuvarande Förändring Ny taxa % av basbelopp 2010 Ansökningsavgifter Permanent tillstånd , ,5 % Tillfälligt allmänheten , ,2 % Tillfälligt slutet sällskap , ,5 % Tillfälligt allmänheten matfestivalen , % Provsmakning permanenta tillstånd , % Utvidgade tillstånd , ,5 % Provavgift permanenta tillstånd omprov 800 1,8 % 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Avgiften är relaterad till basbeloppet och räknas årligen om och avrundas uppåt till närmaste hundratal. Socialförvaltningen har bedömt att det enklaste sättet att lösa uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott ovan är att inte ta ut någon ansökningsavgift för Matfestivalen. Varje deltagare måste dock göra en ansökan, då beslut om tillfällig servering tas för varje deltagande företag, vilket utredaren bedömer krävs för att följa alkohollagen. Handlingar SN , 41 inklusive tjänsteskrivelse från socialförvaltningen. 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0191 Anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta bifogade förslag till Anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor, vilka skall gälla från och med läsåret 2011/2012. Mikael Wendt deltog inte i handläggning av paragrafen på grund av jäv. Kommunstyrelsen har den 24 november 2008 antagit ett förlag till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor (KS 184/2008) samt kompletterat detta beslut den 5 oktober 2009 ( 164/2009). Såsom framgår av punkt 1 anordnas inte särskilda skolskjutsar för gymnasieelever och det är därför man här talar om anvisningar vid handläggning. Däremot har kommunen självmant tagit på sig att i den norra kommundelen att med hjälp av två upphandlade skolbussar anordna anslutningsresa för gymnasieelever till linjetrafikens bussar. Vidare har kommunen erbjudit gymnasieelever som bor i Simsjöområdet skolskjuts med taxi. (Se nedan!) För elever vid gymnasiesärskola som är folkbokförda i Skövde kommun har kommunen enligt den nya skollagen numera skyldighet att anordna skolskjutsar. Detta har tagits in i förslagets punkt 6. För Skövdes kommuns vidkommande är detta i princip redan vad som gällt sedan länge. Med anledning av den nya Skollagen har förslaget i övrigt, jämfört med hittills gällande anvisningar, reviderats på punkterna 9, 11 och 13. Beträffande punkten 5 innehåller denna en väsentlig revidering. Det finns numera gymnasieelever som bor såväl väster som öster om Simsjön. Dessa elever har p.g.a. den branta backen ner mot Hentorp fått taxiskjuts vintertid. Hittills har eleverna haft taxi bostad-skola, men nu föreslås att man linjelägger turen Simsjögården-Resecentrum med en tur på morgonen och två turer på eftermiddagen. Därmed jämställs dessa elever med de gymnasieelever som är hänvisade till Västtrafiks linje 618 och 620. En fråga är om dessa elever skall få behålla sina busskort under den tid som man har taxi. Det förutsätts att normalt skall man inte få det. 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0196 Bestämmelser för tomtkön i Skövde kommun Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att meningen nedan under stycket 3b stryks: Villkoret är dock att en bygglovansökan är inlämnad inom den andra sexmånadersperioden. Handläggare på näring och samhällsbyggnadsenheten har upptäckt en felformulering i dokumentet Bestämmelser för tomtkön i Skövde kommun och rekommenderar att en mening stryks: Villkoret är dock att en bygglovansökan är inlämnad inom den andra sexmånadersperioden. Handlingar Bestämmelser för tomtkön i Skövde kommun 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0181 Internhyresprincip för Skövde kommun Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att revidera Policy för lokalförsörjning, utifrån de av tekniska nämnden redovisade förslagen för principer. Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om den nya policyn senast 30/ Tekniska nämnden har ett uppdrag att föreslå en förändrad internhyrespolicy i samarbete med kommunstyrelsen och denna ska kunna införas år Kommunens fastigheter har tyvärr ett långtgående eftersatt underhåll och nu behöver denna problematik hanteras. Gällande internhyresprinciper innebär att de med åren minskade kapitalkostnaderna gynnar hyresgäst/brukare genom lägre hyror och ger inte möjlighet att hålla uppe en hyresnivå, för att på detta sätt hantera ett ökat behov av underhåll. Tekniska förvaltningen har utifrån ett antal jämförelser och egna bedömningar kommit fram till att det genomsnittliga långsiktiga underhållsbehovet bör vara ca 110 kr/m2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revidera Policy för lokalförsörjning att gälla från och med Handlingar Tekniska nämnden 19 Internhyresprinciper, sammanställning, daterad

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0200 Riktlinjer gåvor Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för gåvor att gälla i Skövde kommun från den 1 juli Det har under årens lopp utvecklats olika traditioner inom olika nämnder och förvaltningar när det gäller att uppvakta medarbetare och politiker i samband med födelsedagar eller när någon slutar en tjänst eller uppdrag. Det har framkommit önskemål om någon form av kommungemensamma regler för dessa frågor. I arbetet med att ta fram detta förslag har dels en förfrågan gjorts till förvaltningarna inom Skövde kommun och dels en mindre omvärldsbevakning via Google för att se hur det ser ut i andra kommuner. Sammanfattningsvis visar svaren från nämnderna att det sker uppvaktningar på olika sätt och till olika värden, det gäller också uppvaktning och avtackning av ledamöter i nämnderna. Förslaget till gemensamma riktlinjer har arbetats fram av Y-gruppen och diskuterats vid flera tillfällen och har slutligen formats till föreliggande förslag. Skatteverkets bestämmelser, i förhållande till detta förslag, är mer tillåtande avseende de ekonomiska gränserna och inga av gåvorna kommer att bli beskattningsbara. Inkomstskattelagen ger också tillåtelse till gåvor av det slag som finns i förslaget. Det bör också tilläggas att kommunfullmäktige i december 2010 beslutade om regler för gåvor till förtroendevalda. Det är dessa regler som finns redovisade i detta förslag, allt med avsikt att skapa ett samlat regelverk. Handlingar Riktlinjer för gåvor 11

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0047 Revidering av skolskjutsregler antagna att gälla fr.o.m. läsåret 2011/2012 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till revidering av kommunstyrelsen tidigare antagna skolskjutsregler och att det reviderade förslaget skall gälla fr.o.m. läsåret 2011/2012. I den skollag som nu träder i kraft fullt ut läsåret 2011/2012 föreskrivs i 10 kap. 32 andra stycket: Denna rätt (=rätten till skolskjuts) gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts i dessa fall. Den fråga som uppkommit är vad ekonomiska svårigheter för kommunen innebär. Föredragande anför i propositionen om skollagen: I det fall då kommunen är organiserad på det sättet att en elev utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen kan erbjudas skolskjuts till och från en annan skola, kommunal eller fristående, än den han eller hon placerats i, ska dock kommunen vara skyldig att erbjuda detta. Bedömningen av huruvida anordnandet av skolskjuts i detta fall kan få ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft ifall eleven valt att gå i den skola som han eller hon placerats i. Såsom en följd av skolnämndens beslut om att låta blivande högstadieelever välja annan skola än anvisad skola med bibehållen rätt till skolskjuts har kommunen beviljat elever skolskjuts där kommunen inte behövt göra det om eleven gått i anvisad skola. Lite förenklat kan man säga att kommunen redan har satt ramen för ekonomiska svårigheter högre än vad som är intentionerna i skollagen. Kommunallagens likabehandlingsprincip gör det högst tveksamt om man då kan neka andra grundskoleelever som går i annan skola än anvisad skola, oavsett klass, skolskjuts. Samma sak gäller även elever i friskolan Montessori. Efter att ha hört stadsjurist Michael Eriksson har bifogade förslag till revidering av skolskjutsreglerna utarbetats, där revideringarna i reglerna angetts med kursiv stil. Revideringen innebär att elever som går i en för eleven inte anvisad skola skall erbjudas skolskjuts under förutsättning att denna kan ordnas med av kommunen upphandlad skolbusstrafik eller med linjetrafik. Denna utökning av rätten till skolskjuts är ett större åtagande för kommunen än vad som kommunen kan tvingas till, men kollektiv- 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) trafikberedningen, som berett ärendet, rekommenderar likväl med hänvisning till likabehandlingsprincipen att en revidering görs av skolskjutsreglerna enligt förslaget. Handlingar Förslag till skolskjutsregler. 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0211 Förvärv av Nyeport Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att förvärva Nyeport för 10, 5 mkr. Finansiering inom kommunstyrelsens budget för fastighetsförvärv. Diskussion och förhandlingar för att förvärva Nyeport från Volvo Powertrain AB har pågått under en längre tid. Fastigheten är ämnad till Ungdomens hus i plan 1 och kontorsyta för kommunens egen verksamhet i plan 2. Köpeskillingen är 10,5 mnkr. 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU /0080 Ombyggnation och utveckling av Sörbacka Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågar omvårdnadsnämndens synpunkter på lämplig lägenhetsfördelning, ytor och funktion m.m. utifrån bedömt behov/krav på trygghetslägenheter. Svar till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 10 juni Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att redovisa en investeringsbudget för byggnation av trygghetsboende Sörbacka i Värsås. Kommunfullmäktige beslutade , 41 att uppdra till tekniska nämnden att med upprättade handlingar som utgångspunkt och systemhandling för kommande program- och projekteringsarbete under 2011 starta ombyggnaden av Sörbacka till förskola samt trygghetsboende med så många lägenheter som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade att anslå kronor för år 2011 för att starta arbetet och finansiering av anslaget sker inom beräknad låneram. Kommunfullmäktige beslutade att omvårdnadsnämnden bär ansvaret för att verksamheten vid Sörbacka efter ombyggnation uppfyller normen för ett trygghetsboende oavsett driftsform. Handlingar TN , 32 Investeringsbudget Sörbacka, Värsås Investeringskalkyl Sörbacka trygghetsboende Delges Tekniska nämnden, Omvårdnadsnämnden 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU 164 Information Victor Sunnliden, Kristina Eklöf och Karl Alexanderson, om Biogas. Håkan Ahlström och Conny Bäck, om krisledningsorganisation. Stig Johansson, förvärv av Nyeport. Sven Lindström, skolskjutsregler och gymnasieelevers resor. 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) AU 165 Anmälningsärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna Minnesanteckningar från årsmötet i nätverket SERN Svenska kommunalförbundet, bestämmelser för kollektivtrafiksamverkan. 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37) Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37) Innehållsförteckning Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City... 4 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden... 5 Kommunalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 14:00-17.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Stefan Edenborg (MP) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Kommunledningskontoret/Kansli & ledning. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Kommunledningskontoret/Kansli & ledning. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 14:00-17.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Stefan Edenborg (MP) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer