SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen 2012-01-11"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 11 januari 2012 kl , paus kl Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Ulrika Axelsson Charlotte Ramel-Andersson Johan Söderlin Christer Hovbrand Ulla Valldén Lars Lundberg Lucas Lennartsson, 1-2 Bengt Ohlsson Tjänstg. ers. Magnus Olsson Hans Carlsson Carl-Anders Lillås, 3-14 Övriga närvarande Hans W Hansson, 1-2 Staffan Birkegård Ersättare Per Håkanson, 1-2, 8-14 Ingrid Sandelin Roger Karlsson Roland Wiking Krister Johnsson Sonya Jonasson Carl-Anders Lillås, 1-2 Johan Holgersson Tjänstemän och Ekonomichef Ann-Christin Walméus, 1-3 övriga Budgetchef Jörgen Persson, 1 Kommundirektör Roger Larsson, föredragande Kanslichef Helén Odéen, sekreterare Utses att justera Wiggo Wrangborg och Ulla Valldén Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-14 Helén Odéen Ordförande... Stefan Lundgren Justerande... Wiggo Wrangborg Ulla Valldén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Sjöbo Datum för anslags nedtagande Underskrift... Helén Odéen

2 1 Dnr Resursfördelningsmodell Kommunstyrelsens beslut Förslag till resursfördelningsmodell remitteras till nämnderna för yttrande. Svar ska vara kommunstyrelsen till handa för behandling av ärendet den 15 februari Kommunstyrelsen har i december 2010 fastställt projektplan för införande av ny resursfördelningsmodell i Sjöbo kommun. Förslag till resursfördelningsmodell redovisas vid sammanträdet. Arbetsutskottet har föreslagit att förslag till resursfördelningsmodell remitteras till nämnderna för yttrande. Svar ska vara kommunstyrelsen till handa för behandling av ärendet den 15 februari Förslag till projektplan Arbetsutskottets beslutsförslag den 23 november Kommunstyrelsens beslut den 1 december Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2010 Arbetsutskottets beslut den 2 februari Arbetsutskottets beslut den 28 juni Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hovbrand (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Familjenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Vård- och omsorgsnämnden Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen

3 2 Dnr Förändrade skatteprognoser, andra avvikelser och familjenämndens ansökan om tilläggsanslag i budget 2012 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Beslut om omdisponering av medel mellan verksamheterna hänskjuts till familjenämnden. 2. Individ- och familjeomsorgens (familjenämndens) kommunbidrag utökas med 0,8 mnkr. 3. Förskole- och skolbarnsomsorgens samt grundskoleverksamhetens (familjenämnden) kommunbidrag utökas med 0,3 mnkr avseende nytt kollektivavtal för lärarna. 4. Familjenämndens ansökan om utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för förskole- och skolbarnsomsorgen samt grundskoleverksamheten (familjenämnden) avslås. 5. Kommunövergripande verksamhet (kommunstyrelsen) utökas med 2,2 mnkr avseende Trelleborgsfabriken och järnvägsutredning. 6. Kommunbidragsutökningarna finansieras genom att 3,3 mnkr ianspråktages av medel till kommunstyrelsens disposition. Familjenämnden har ansökt om att den generella anpassningen av budget 2012 på tkr för förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet utgår, att nämnden erhåller en ramförstärkning på 800 tkr för ökade kostnader inom missbruksvården och att budgetbelopp motsvarande tkr omfördelas inom nämndens verksamheter. Ekonomichefen redogör i tjänsteskrivelse för förändrade skatteprognoser, andra avvikelser och familjenämndens ansökan om tilläggsanslag. Arbetsutskottet har föreslagit i enlighet med ekonomichefens förslag. Familjenämndens beslut den 27 oktober Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 19 december 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Lars Lundberg (KD): Familjenämnden ska även få utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för förskole- och skolbarnsomsorgen samt grundskoleverksamheten. Lucas Lennartsson (V): Instämmer i Lars Lundbergs förslag. Johan Söderlin (SJP), Ulrika Axelsson (C), Charlotte Ramel-Andersson (FP), Kent Ivan Andersson (M) och Christer Hovbrand (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen på beslutspunkt 4 mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

4 Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Lars Lundbergs förslag. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 2 nej-röster för Lars Lundbergs förslag och 1 ledamot som har avstått från att rösta beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. Ledamot/tjänstg. ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Kent Ivan Andersson (M) Wiggo Wrangborg (M) Magnus Olsson (SJP) Ulrika Axelsson (C) Charlotte Ramel-Andersson (FP) Johan Söderlin (SJP) Hans Carlsson (S) Christer Hovbrand (S) Ulla Valldén (S) Lars Lundberg (KD) Carl-Anders Lillås (KD) Bengt Ohlsson (SD) Stefan Lundgren (M) Summa

5 3 Dnr Företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar Kommunstyrelsens beslut Förslag till bolagsordningar för AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB remitteras till respektive bolag för yttrande senast den 2 februari Med anledning av ett flertal större förändringar har en översyn av styrningen av de kommunala bolagen genomförts. Förslag till företagspolicy samt reviderade ägardirektiv och bolagsordningar har tagits fram. Arbetsutskottet har föreslagit att förslag till bolagsordningar remitteras till bolagen för yttrande senast den 2 februari 2012, så att ärendet i sin helhet kan behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2011 Arbetsutskottets beslut den 16 februari 2011 Arbetsutskottets beslut den 5 oktober Arbetsutskottets beslut den 19 oktober Ekonomichefens och kanslichefens tjänsteskrivelse den 19 december 2011 Förslag till företagspolicy Förslag till reviderade ägardirektiv för AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB Förslag till reviderade bolagsordningar för AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Protokollet ska skickas till Sjöbo Elnät AB AB Sjöbohem Ann-Christin Walméus Kansliavdelningen

6 4 Dnr Mottagande av gåva Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Sjöbo kommun tar med tacksamhet emot gåva från Anna-Lisa Nilsson, Vollsjö, att användas till de äldres trevnad vid Solkullen. 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta och använda medlen i enlighet med givarens vilja. En person har i donationshandling uttryckt sin vilja att donera sitt sparkapital till Solkullen i Vollsjö. I bouppteckningen betraktas donationen som utfästelse av gåva som inte fullbordats. För att besluta om godkännande av den ej fullbordade gåvan vill Allmänna arvsfonden, som är legal arvinge, ha ett beslut från kommunen att pengarna kommer att komma de äldre tillgodo direkt och inte användas för fastighetsunderhåll eller liknande. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat föreslå att kommunfullmäktige med tacksamhet tar emot gåvan att användas till de äldres trevnad vid Solkullen och att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta och använda medlen i enlighet med givarens vilja. Arbetsutskottet har beslutat enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 december Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulrika Axelsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 5 Dnr Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen bedömer det sammanfattade resultatet av den interna kontrollen 2011 som tillfredsställande. 2. Uppföljningen läggs därmed till handlingarna. Varje nämnd ska senast i januari månad efterföljande år rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. I rapporten ska nämnden göra en sammanfattande bedömning av utfallet för arbetet av den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. Vid självuppskattning används omdömena Svag, Tillfredsställande, God och Mycket god. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen bedömer det sammanfattande resultatet som tillfredsställande. Uppföljning av intern kontroll 2011 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Protokollet ska skickas till Revisorerna

8 6 Dnr Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2012 Kommunstyrelsens beslut Till den interna kontrollplanen läggs att kontrollera att styrdokumenten för krisberedskapen är aktuella, med kanslichefen som kontrollansvarig. Med detta tillägg godkänns den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Varje nämnd ska årligen anta en plan för den interna kontrollen. Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2012 har upprättats. Arbetsutskottet har föreslagit att det till den interna kontrollplanen läggs att kontrollera att styrdokumenten för krisberedskapen är aktuella, med kanslichefen som kontrollansvarig. Med detta tillägg godkänns den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Förslag till intern kontrollplan 2012 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hovbrand (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Revisorerna Kontrollansvariga Stefan Larsson

9 7 Dnr Avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten inom familjenämndens verksamhetsområde antas enligt bilaga till protokollet. Avgifterna gäller från och med den 1 januari Reservationer Christer Hovbrand (S), Ulla Valldén (S), Hans Carlsson (S), Lars Lundberg (KD) och Carl- Anders Lillås (KD) reserverar sig mot beslutet. Familjenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten enligt upprättat förslag. Förslaget innebär att avgifterna behålls på 2011 års nivå. Arbetsutskottet har föreslagit att avgifter antas enligt familjenämndens förslag. Familjenämndens beslut den 15 december Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hovbrand (S): Likvärdiga avgifter ska tas ut inom kulturskolans verksamheter, vilket innebär att avgiften för ämneskurs inom musikskolan ska fastställas till 300:- per termin. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Lars Lundberg (KD): Inga avgifter ska tas ut för musikskolans verksamhet utom hyra för instrument. Carl-Anders Lillås (KD): Instämmer i Lars Lundbergs förslag. Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson (C) och Charlotte Ramel-Andersson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

10 8 Dnr , , , Gatunamn och kvartersnamn Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Gatunamn och kvartersnamn antas enligt följande: Gatunamn Jakobsgatan Returvägen Kvartersnamn Strävan Förmågan Tändaren Återvinningen Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit nya gatunamn och kvartersnamn enligt följande: Gatunamn Jakobsgatan Returvägen Kvartersnamn Strävan Förmågan Tändaren Återvinningen Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet har inget att erinra mot förslagen. Arbetsutskottet har föreslagit att gatunamn och kvartersnamn fastställs enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. Miljö- och byggnadsnämndens beslut /2011 Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottets beslut 96/2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari

11 9 Dnr Kommunledningsförvaltningens organisation Kommunstyrelsens beslut En planenhet inrättas inom kommunledningsförvaltningen med stadsarkitekten som enhetschef. En planenhet föreslås inrättas inom kommunledningsförvaltningen med stadsarkitekten som enhetschef. Arbetsutskottet har föreslagit att en planenhet inrättas enligt förslaget. Samverkan har ägt rum i ärendet. Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 21 december 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Redogörelse över samverkan den 9 januari 2012 Protokollet ska skickas till Löneenheten Joel Tufvesson Kansliavdelningen

12 10 Dnr Gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner för sin del samarbetsavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. 2. Medel för Sjöbo kommuns del av den gemensamma tjänstemannaorganisationen 2012 finns i kommunstyrelsens budget för 2012 på ansvar Som kontaktperson för kommunstyrelsens räkning i frågor som rör samarbetet utses kanslichef Helén Odéen. 4. En översyn av kommunens nuvarande ansvarsfördelning av frågor om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ska göras med målsättningen att ansvaret för såväl tillstånd som tillsyn i fortsättningen ska ligga på en nämnd och inte som idag på både kommunstyrelsen och familjenämnden. Ansvarig för översynen är kommundirektör Roger Larsson. Arbetsutskottets beslut Förhandling enligt MBL 11 ska ske om ovanstående förslag. Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner samarbetar sedan ett antal år i frågor som rör alkoholservering. Frågan om utveckling av samarbetet har väckts och en utredning har gjorts. En gemensam tjänstemannaorganisation föreslås införas från och med den 1 april 2012 med Tomelilla som värdkommun. Den gemensamma organisationen ska handlägga samtliga ärenden fram till beslut, verkställa besluten och handlägga frågor om tillsyn och liknande. Respektive kommun fattar även i fortsättningen sina myndighetsbeslut och styr med sin egen delegeringsordning vem som beslutar. Ärendet behandlas av både kommunstyrelsen och familjenämnden. Innan beslut fattas ska förhandling enligt 11 MBL äga rum. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen för sin del godkänner samarbetsavtalet och att en översyn av kommunens nuvarande ansvarsfördelning av frågor om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ska göras. Förhandlingar enligt MBL 11 har ägt rum den 9 och 10 januari 2012 Kanslichefens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2011 Gemensam skrivelse Samverkansmöjligheter gällande tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen den 23 december 2011 Förslag till samarbetsavtal Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari

13 Protokoll från MBL-förhandlingar den 9 och 10 januari 2012 Protokollet ska skickas till Simrishamns kommun Tomelilla kommun Ystads kommun Familjenämnden Roger Larsson Kansliavdelningen

14 11 Dnr Ledamot och ersättare i Kävlingeåprojektets programberedning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens tidigare beslut 17/2011 om representanter i Kävlingeåprojektet förlängs att gälla till och med den 30 juni Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare i Kävlingeåprojektets programberedning för Projektet avslutas per den 31 december 2011, men årsredovisningen ska godkännas av programberedningen innan den skickas till medlemskommunerna för ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet. Ledamöter och ersättare har endast utsetts för kalenderåret Arbetsutskottet har föreslagit att tidigare beslut om representanter i Kävlingeåprojektet förlängs att gälla till och med den 30 juni Skrivelse från Kävlingeåprojektet den 16 december 2011 Kommunstyrelsens beslut om ledamot och ersättare för 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Protokollet ska skickas till Kävlingeåprojektet Thomas Quist Hans Carlsson Eva Nielsen Osterman Jesper Andersson

15 12 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en för de olika ärendegrupperna antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Besluten finns tillgängliga vid kommunledningsförvaltningen och vid sammanträdet. Aktuella beslut Tillstånd att anordna lotterier 1 april och 15 juli Delegat: enhetschefen vid kultur-, turism- och fritidsenheten Anställande av projektsekreterare (överföring av tjänst) fr.o.m. den 1 september Delegat: enhetschefen vid kultur-, turism- och fritidsenheten Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottets delegeringsbeslut enligt protokoll den 26 oktober 2011 Arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt protokoll den 22 november 2011 Protokollet ska skickas till Delegationspärmen

16 13 Dnr Måltidspriser Kommunstyrelsens beslut Måltidspriser för personal (lunch) 2012 fastställs enligt följande: Vid skolorna 45:- Vid förskolorna 50:- Inom vård- och omsorgsverksamheten 80:- Reservationer Lars Lundberg (KD), Carl-Anders Lillås (KD) och Bengt Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Priset för personalens måltider ska fastställas av arbetsgivaren på marknadsmässiga grunder. För 2011 har måltidspriser för personal (lunch) fastställts enligt följande: Vid skolorna 43:- Vid förskolorna 47:- Inom vård- och omsorgsverksamheten 76:- Områdeschef Kerstin Bodin föreslår att måltidspriserna för 2012 höjs till följd av att Skatteverkets förmånsvärde för fri kost 2012 höjts med 4:- till 80:-. Arbetsutskottet har föreslagit att måltidspriser fastställs enligt förslaget. Kerstin Bodins tjänsteskrivelse den 30 december 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Lars Lundberg (KD): Måltidspriserna ska vara oförändrade. Carl-Anders Lillås (KD) och Bengt Ohlsson (SD): Instämmer i Lars Lundbergs förslag. Christer Hovbrand (S) och Kent Ivan Andersson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Löneenheten

17 Vård- och omsorgsnämnden Kerstin Bodin

18 14 Dnr Omma 4:25 - eventuellt förvärv Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Sjöbo kommun förvärvar fastigheten Omma 4:25 av Trafikverket, org.nr , för en köpeskilling av :- på villkor enligt bifogat köpeavtal. 2. Tilläggsanslag anvisas för ändamålet med :- (inklusive kostnad för lagfart) ur eget kapital. Trafikverket erbjuder Sjöbo kommun att förvärva fastigheten Omma 4:25. Utvecklingsstrateg Monica Strömbeck har fått i uppdrag att förhandla enligt givna direktiv. Förslag till köpekontrakt har upprättats där Sjöbo kommun förvärvar fastigheten för kronor. Arbetsutskottet har föreslagit att fastigheten förvärvas på villkor enligt upprättat köpeavtal. Arbetsutskottets beslut den 7 september Utvecklingsstrategens tjänsteskrivelse den 22 december 2011 Förslag till köpekontrakt Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulrika Axelsson (C) och Charlotte Ramel-Andersson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer