SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunstyrelsen 2012-01-11"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 11 januari 2012 kl , paus kl Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Ulrika Axelsson Charlotte Ramel-Andersson Johan Söderlin Christer Hovbrand Ulla Valldén Lars Lundberg Lucas Lennartsson, 1-2 Bengt Ohlsson Tjänstg. ers. Magnus Olsson Hans Carlsson Carl-Anders Lillås, 3-14 Övriga närvarande Hans W Hansson, 1-2 Staffan Birkegård Ersättare Per Håkanson, 1-2, 8-14 Ingrid Sandelin Roger Karlsson Roland Wiking Krister Johnsson Sonya Jonasson Carl-Anders Lillås, 1-2 Johan Holgersson Tjänstemän och Ekonomichef Ann-Christin Walméus, 1-3 övriga Budgetchef Jörgen Persson, 1 Kommundirektör Roger Larsson, föredragande Kanslichef Helén Odéen, sekreterare Utses att justera Wiggo Wrangborg och Ulla Valldén Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-14 Helén Odéen Ordförande... Stefan Lundgren Justerande... Wiggo Wrangborg Ulla Valldén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Sjöbo Datum för anslags nedtagande Underskrift... Helén Odéen

2 1 Dnr Resursfördelningsmodell Kommunstyrelsens beslut Förslag till resursfördelningsmodell remitteras till nämnderna för yttrande. Svar ska vara kommunstyrelsen till handa för behandling av ärendet den 15 februari Kommunstyrelsen har i december 2010 fastställt projektplan för införande av ny resursfördelningsmodell i Sjöbo kommun. Förslag till resursfördelningsmodell redovisas vid sammanträdet. Arbetsutskottet har föreslagit att förslag till resursfördelningsmodell remitteras till nämnderna för yttrande. Svar ska vara kommunstyrelsen till handa för behandling av ärendet den 15 februari Förslag till projektplan Arbetsutskottets beslutsförslag den 23 november Kommunstyrelsens beslut den 1 december Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2010 Arbetsutskottets beslut den 2 februari Arbetsutskottets beslut den 28 juni Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hovbrand (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Familjenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Vård- och omsorgsnämnden Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen

3 2 Dnr Förändrade skatteprognoser, andra avvikelser och familjenämndens ansökan om tilläggsanslag i budget 2012 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Beslut om omdisponering av medel mellan verksamheterna hänskjuts till familjenämnden. 2. Individ- och familjeomsorgens (familjenämndens) kommunbidrag utökas med 0,8 mnkr. 3. Förskole- och skolbarnsomsorgens samt grundskoleverksamhetens (familjenämnden) kommunbidrag utökas med 0,3 mnkr avseende nytt kollektivavtal för lärarna. 4. Familjenämndens ansökan om utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för förskole- och skolbarnsomsorgen samt grundskoleverksamheten (familjenämnden) avslås. 5. Kommunövergripande verksamhet (kommunstyrelsen) utökas med 2,2 mnkr avseende Trelleborgsfabriken och järnvägsutredning. 6. Kommunbidragsutökningarna finansieras genom att 3,3 mnkr ianspråktages av medel till kommunstyrelsens disposition. Familjenämnden har ansökt om att den generella anpassningen av budget 2012 på tkr för förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet utgår, att nämnden erhåller en ramförstärkning på 800 tkr för ökade kostnader inom missbruksvården och att budgetbelopp motsvarande tkr omfördelas inom nämndens verksamheter. Ekonomichefen redogör i tjänsteskrivelse för förändrade skatteprognoser, andra avvikelser och familjenämndens ansökan om tilläggsanslag. Arbetsutskottet har föreslagit i enlighet med ekonomichefens förslag. Familjenämndens beslut den 27 oktober Ekonomichefens tjänsteskrivelse den 19 december 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Lars Lundberg (KD): Familjenämnden ska även få utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för förskole- och skolbarnsomsorgen samt grundskoleverksamheten. Lucas Lennartsson (V): Instämmer i Lars Lundbergs förslag. Johan Söderlin (SJP), Ulrika Axelsson (C), Charlotte Ramel-Andersson (FP), Kent Ivan Andersson (M) och Christer Hovbrand (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen på beslutspunkt 4 mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

4 Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Lars Lundbergs förslag. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 2 nej-röster för Lars Lundbergs förslag och 1 ledamot som har avstått från att rösta beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag. Ledamot/tjänstg. ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Kent Ivan Andersson (M) Wiggo Wrangborg (M) Magnus Olsson (SJP) Ulrika Axelsson (C) Charlotte Ramel-Andersson (FP) Johan Söderlin (SJP) Hans Carlsson (S) Christer Hovbrand (S) Ulla Valldén (S) Lars Lundberg (KD) Carl-Anders Lillås (KD) Bengt Ohlsson (SD) Stefan Lundgren (M) Summa

5 3 Dnr Företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar Kommunstyrelsens beslut Förslag till bolagsordningar för AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB remitteras till respektive bolag för yttrande senast den 2 februari Med anledning av ett flertal större förändringar har en översyn av styrningen av de kommunala bolagen genomförts. Förslag till företagspolicy samt reviderade ägardirektiv och bolagsordningar har tagits fram. Arbetsutskottet har föreslagit att förslag till bolagsordningar remitteras till bolagen för yttrande senast den 2 februari 2012, så att ärendet i sin helhet kan behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2011 Arbetsutskottets beslut den 16 februari 2011 Arbetsutskottets beslut den 5 oktober Arbetsutskottets beslut den 19 oktober Ekonomichefens och kanslichefens tjänsteskrivelse den 19 december 2011 Förslag till företagspolicy Förslag till reviderade ägardirektiv för AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB Förslag till reviderade bolagsordningar för AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Protokollet ska skickas till Sjöbo Elnät AB AB Sjöbohem Ann-Christin Walméus Kansliavdelningen

6 4 Dnr Mottagande av gåva Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Sjöbo kommun tar med tacksamhet emot gåva från Anna-Lisa Nilsson, Vollsjö, att användas till de äldres trevnad vid Solkullen. 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta och använda medlen i enlighet med givarens vilja. En person har i donationshandling uttryckt sin vilja att donera sitt sparkapital till Solkullen i Vollsjö. I bouppteckningen betraktas donationen som utfästelse av gåva som inte fullbordats. För att besluta om godkännande av den ej fullbordade gåvan vill Allmänna arvsfonden, som är legal arvinge, ha ett beslut från kommunen att pengarna kommer att komma de äldre tillgodo direkt och inte användas för fastighetsunderhåll eller liknande. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat föreslå att kommunfullmäktige med tacksamhet tar emot gåvan att användas till de äldres trevnad vid Solkullen och att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta och använda medlen i enlighet med givarens vilja. Arbetsutskottet har beslutat enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 december Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulrika Axelsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 5 Dnr Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen bedömer det sammanfattade resultatet av den interna kontrollen 2011 som tillfredsställande. 2. Uppföljningen läggs därmed till handlingarna. Varje nämnd ska senast i januari månad efterföljande år rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. I rapporten ska nämnden göra en sammanfattande bedömning av utfallet för arbetet av den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. Vid självuppskattning används omdömena Svag, Tillfredsställande, God och Mycket god. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen bedömer det sammanfattande resultatet som tillfredsställande. Uppföljning av intern kontroll 2011 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Protokollet ska skickas till Revisorerna

8 6 Dnr Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2012 Kommunstyrelsens beslut Till den interna kontrollplanen läggs att kontrollera att styrdokumenten för krisberedskapen är aktuella, med kanslichefen som kontrollansvarig. Med detta tillägg godkänns den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Varje nämnd ska årligen anta en plan för den interna kontrollen. Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2012 har upprättats. Arbetsutskottet har föreslagit att det till den interna kontrollplanen läggs att kontrollera att styrdokumenten för krisberedskapen är aktuella, med kanslichefen som kontrollansvarig. Med detta tillägg godkänns den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Förslag till intern kontrollplan 2012 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hovbrand (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Revisorerna Kontrollansvariga Stefan Larsson

9 7 Dnr Avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten inom familjenämndens verksamhetsområde antas enligt bilaga till protokollet. Avgifterna gäller från och med den 1 januari Reservationer Christer Hovbrand (S), Ulla Valldén (S), Hans Carlsson (S), Lars Lundberg (KD) och Carl- Anders Lillås (KD) reserverar sig mot beslutet. Familjenämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten enligt upprättat förslag. Förslaget innebär att avgifterna behålls på 2011 års nivå. Arbetsutskottet har föreslagit att avgifter antas enligt familjenämndens förslag. Familjenämndens beslut den 15 december Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Christer Hovbrand (S): Likvärdiga avgifter ska tas ut inom kulturskolans verksamheter, vilket innebär att avgiften för ämneskurs inom musikskolan ska fastställas till 300:- per termin. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Lars Lundberg (KD): Inga avgifter ska tas ut för musikskolans verksamhet utom hyra för instrument. Carl-Anders Lillås (KD): Instämmer i Lars Lundbergs förslag. Kent Ivan Andersson (M), Ulrika Axelsson (C) och Charlotte Ramel-Andersson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

10 8 Dnr , , , Gatunamn och kvartersnamn Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Gatunamn och kvartersnamn antas enligt följande: Gatunamn Jakobsgatan Returvägen Kvartersnamn Strävan Förmågan Tändaren Återvinningen Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit nya gatunamn och kvartersnamn enligt följande: Gatunamn Jakobsgatan Returvägen Kvartersnamn Strävan Förmågan Tändaren Återvinningen Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet har inget att erinra mot förslagen. Arbetsutskottet har föreslagit att gatunamn och kvartersnamn fastställs enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag. Miljö- och byggnadsnämndens beslut /2011 Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottets beslut 96/2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari

11 9 Dnr Kommunledningsförvaltningens organisation Kommunstyrelsens beslut En planenhet inrättas inom kommunledningsförvaltningen med stadsarkitekten som enhetschef. En planenhet föreslås inrättas inom kommunledningsförvaltningen med stadsarkitekten som enhetschef. Arbetsutskottet har föreslagit att en planenhet inrättas enligt förslaget. Samverkan har ägt rum i ärendet. Kommundirektörens tjänsteskrivelse den 21 december 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Redogörelse över samverkan den 9 januari 2012 Protokollet ska skickas till Löneenheten Joel Tufvesson Kansliavdelningen

12 10 Dnr Gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner för sin del samarbetsavtal om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. 2. Medel för Sjöbo kommuns del av den gemensamma tjänstemannaorganisationen 2012 finns i kommunstyrelsens budget för 2012 på ansvar Som kontaktperson för kommunstyrelsens räkning i frågor som rör samarbetet utses kanslichef Helén Odéen. 4. En översyn av kommunens nuvarande ansvarsfördelning av frågor om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ska göras med målsättningen att ansvaret för såväl tillstånd som tillsyn i fortsättningen ska ligga på en nämnd och inte som idag på både kommunstyrelsen och familjenämnden. Ansvarig för översynen är kommundirektör Roger Larsson. Arbetsutskottets beslut Förhandling enligt MBL 11 ska ske om ovanstående förslag. Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner samarbetar sedan ett antal år i frågor som rör alkoholservering. Frågan om utveckling av samarbetet har väckts och en utredning har gjorts. En gemensam tjänstemannaorganisation föreslås införas från och med den 1 april 2012 med Tomelilla som värdkommun. Den gemensamma organisationen ska handlägga samtliga ärenden fram till beslut, verkställa besluten och handlägga frågor om tillsyn och liknande. Respektive kommun fattar även i fortsättningen sina myndighetsbeslut och styr med sin egen delegeringsordning vem som beslutar. Ärendet behandlas av både kommunstyrelsen och familjenämnden. Innan beslut fattas ska förhandling enligt 11 MBL äga rum. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen för sin del godkänner samarbetsavtalet och att en översyn av kommunens nuvarande ansvarsfördelning av frågor om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen ska göras. Förhandlingar enligt MBL 11 har ägt rum den 9 och 10 januari 2012 Kanslichefens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2011 Gemensam skrivelse Samverkansmöjligheter gällande tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen den 23 december 2011 Förslag till samarbetsavtal Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari

13 Protokoll från MBL-förhandlingar den 9 och 10 januari 2012 Protokollet ska skickas till Simrishamns kommun Tomelilla kommun Ystads kommun Familjenämnden Roger Larsson Kansliavdelningen

14 11 Dnr Ledamot och ersättare i Kävlingeåprojektets programberedning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens tidigare beslut 17/2011 om representanter i Kävlingeåprojektet förlängs att gälla till och med den 30 juni Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare i Kävlingeåprojektets programberedning för Projektet avslutas per den 31 december 2011, men årsredovisningen ska godkännas av programberedningen innan den skickas till medlemskommunerna för ställningstagande till frågan om ansvarsfrihet. Ledamöter och ersättare har endast utsetts för kalenderåret Arbetsutskottet har föreslagit att tidigare beslut om representanter i Kävlingeåprojektet förlängs att gälla till och med den 30 juni Skrivelse från Kävlingeåprojektet den 16 december 2011 Kommunstyrelsens beslut om ledamot och ersättare för 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Protokollet ska skickas till Kävlingeåprojektet Thomas Quist Hans Carlsson Eva Nielsen Osterman Jesper Andersson

15 12 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en för de olika ärendegrupperna antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Besluten finns tillgängliga vid kommunledningsförvaltningen och vid sammanträdet. Aktuella beslut Tillstånd att anordna lotterier 1 april och 15 juli Delegat: enhetschefen vid kultur-, turism- och fritidsenheten Anställande av projektsekreterare (överföring av tjänst) fr.o.m. den 1 september Delegat: enhetschefen vid kultur-, turism- och fritidsenheten Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottets delegeringsbeslut enligt protokoll den 26 oktober 2011 Arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt protokoll den 22 november 2011 Protokollet ska skickas till Delegationspärmen

16 13 Dnr Måltidspriser Kommunstyrelsens beslut Måltidspriser för personal (lunch) 2012 fastställs enligt följande: Vid skolorna 45:- Vid förskolorna 50:- Inom vård- och omsorgsverksamheten 80:- Reservationer Lars Lundberg (KD), Carl-Anders Lillås (KD) och Bengt Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Priset för personalens måltider ska fastställas av arbetsgivaren på marknadsmässiga grunder. För 2011 har måltidspriser för personal (lunch) fastställts enligt följande: Vid skolorna 43:- Vid förskolorna 47:- Inom vård- och omsorgsverksamheten 76:- Områdeschef Kerstin Bodin föreslår att måltidspriserna för 2012 höjs till följd av att Skatteverkets förmånsvärde för fri kost 2012 höjts med 4:- till 80:-. Arbetsutskottet har föreslagit att måltidspriser fastställs enligt förslaget. Kerstin Bodins tjänsteskrivelse den 30 december 2011 Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Lars Lundberg (KD): Måltidspriserna ska vara oförändrade. Carl-Anders Lillås (KD) och Bengt Ohlsson (SD): Instämmer i Lars Lundbergs förslag. Christer Hovbrand (S) och Kent Ivan Andersson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Löneenheten

17 Vård- och omsorgsnämnden Kerstin Bodin

18 14 Dnr Omma 4:25 - eventuellt förvärv Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Sjöbo kommun förvärvar fastigheten Omma 4:25 av Trafikverket, org.nr , för en köpeskilling av :- på villkor enligt bifogat köpeavtal. 2. Tilläggsanslag anvisas för ändamålet med :- (inklusive kostnad för lagfart) ur eget kapital. Trafikverket erbjuder Sjöbo kommun att förvärva fastigheten Omma 4:25. Utvecklingsstrateg Monica Strömbeck har fått i uppdrag att förhandla enligt givna direktiv. Förslag till köpekontrakt har upprättats där Sjöbo kommun förvärvar fastigheten för kronor. Arbetsutskottet har föreslagit att fastigheten förvärvas på villkor enligt upprättat köpeavtal. Arbetsutskottets beslut den 7 september Utvecklingsstrategens tjänsteskrivelse den 22 december 2011 Förslag till köpekontrakt Arbetsutskottets beslutsförslag den 4 januari Förslag till beslut på sammanträdet Ulrika Axelsson (C) och Charlotte Ramel-Andersson (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag.

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunfullmäktige

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunfullmäktige SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 januari 2012 kl. 19.00-20.10. Beslutande Thomas Quist, ordförande Monica Olsson Gunborg Johansson Stefan Lundgren

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 134 Kommunstyrelsen 2012-09-12

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 134 Kommunstyrelsen 2012-09-12 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 12 september 2012 kl. 09.00-12.15, paus kl. 10.00-10.20. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Ulrika Axelsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunfullmäktige

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 23 februari 2011 kl. 19.00-19.45. Beslutande Thomas Quist, ordförande Yvonne Roos Ann-Christine Kullgren Stefan Lundgren Gunilla Quist Lundin Sven-Erik Andersson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 86 Kommunfullmäktige

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 86 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 26 oktober 2011 kl. 19.00-20.40. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson Ulla Valldén Stefan Lundgren Yvonne Roos Ingrid Sandelin Cecilia Olsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 146 Kommunstyrelsen

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 146 Kommunstyrelsen SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 146 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 13.30-17.50, paus kl. 15.05-15.25. Beslutande Stefan Lundgren, ordförande 113-118 och 120

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-19.50 Beslutande ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Iréne Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Liz-Beth Persson (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Justerare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare. Ordförande. Justerare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset kl. 09:00-11:40 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Karl Pettersson (S), ersättare Anja Edvardsson (S), ersättare Nils-Evert Erlandsson (C), ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Håkan Olsson (S) Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ronina Jacobsson (S) Stig Lundblad (C) Ingegärd Berglund (KD) Sten Claesson (SD)

Håkan Olsson (S) Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ronina Jacobsson (S) Stig Lundblad (C) Ingegärd Berglund (KD) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 25 januari 2017 kl 18:30-21:00 Beslutande Ann-Sofie Fridehjelm (S), Ordförande Caroline Wegner (S), 1:e vice ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Andreas Vänerlöv (kd)

Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-11-03 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 17.00-19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd) Justeringens

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 3 november 2014 kl. 16.30-, Kommunhuset, Svenljungasalen Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. 18:30-21:30 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer