Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt Användarhandledning VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 51, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2 VERSIONSHISTORIK Version Namn Datum Beskrivning 2.0 Leif Olsson Revision föranledd av nya regler för innehåll i kontrolluppgift 55 (KU55) fr.o.m. inkomstår

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt (KU55)... 5 Allmänt om kontrolluppgift vid överlåtelse av bostadsrätt L Pro stödjer skatteverkets exempel 1-5 per automatik... 5 Grunddata på företaget/föreningen, lägenheten och innehavaren... 6 Företagsregister... 6 Bostadsrättförening... 6 Lägenhet... 8 Innehavaren kunder/kontraktsparter... 8 Riktlinjer vid registrering av överlåtelse / förvärv... 8 Föreslagen arbetsgång Regler för hur belopp ska presenteras på KU Grundregel Avvikelse från grundregel Rättelse och makulering av KU

4 Kontrolluppgifter vid överlåtelse av bostadsrätt (KU55) Detta dokument beskriver hanteringen av kontrolluppgifter i 3L Pro i samband med överlåtelse av bostadsrätt utifrån de regler som gäller fr.o.m. inkomståret De nya kontrolluppgifterna kan skrivas ut fr.o.m. följande version av 3L Pro: 2012.Q3 Servicepack 7, 2013.Q2 Sp 5, 2013.Q3 Sp2, 2013.Q4 Sp 1. Nytt fr.o.m. inkomståret 2013 är kontrolluppgiftsblankettens utformning och hur individuella uppgifter ska beräknas och presenteras. I 3L Pro berör det enbart programmet för produktion av kontrolluppgifter. Det är ingen skillnad mot tidigare sett till hur belopp och procentsatser ska registreras i programmet Överlåtelse/förvärv. Om överlåtelserna är korrekt registrerade behöver du bara se till att köra på rätt version av 3L Pro. ALLMÄNT OM KONTROLLUPPGIFT VID ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Kontrolluppgifterna ska senast vara Skatteverket tillhanda den 31 januari året efter överlåtelsen. För mer information och exempel, se tsforeningarkontrolluppgifter.4.8dcbbe4142d38302d75da1.html 3L PRO STÖDJER SKATTEVERKETS EXEMPEL 1-5 PER AUTOMATIK Om programmet Överlåtelse/förvärv i 3L Pro används med följande riktlinjer hanteras minst Skatteverkets exempel 1-5 per automatik. De mer speciella varianter, som inte blir korrekta direkt genom att använda överlåtelsefunktionen i 3L Pro, kan i viss mån hanteras genom att manuellt redigera innehållet på flik Bostadsrätt i 5

5 avtalet (efter utförd överlåtelse). Alternativt måste kontrolluppgifter registreras manuellt via det program Skatteverket tillhandahåller på ovanstående sida: GRUNDDATA PÅ FÖRETAGET/FÖRENINGEN, LÄGENHETEN OCH INNEHAVAREN För att kontrolluppgifterna ska bli rätt och för att hanteringen ska bli så smidig som möjligt förutsätts följande grunddata. FÖRETAGSREGISTER Gulmarkerade uppgifter används. BOSTADSRÄTTFÖRENING Vid fördelning av kapitaltillskott på föreningsnivå samt vid fördelning av eventuellt förmögenhetsvärde 1974 används vald metod för beräkna lägenhetens andel i föreningen: Vid fördelningsmetod andelstal används Andelstal ek plan i lägenheten. Vid fördelningsmetod insats finns möjlighet att inkludera upplåtelseavgiften. Om upplåtelseavgift ska inkluderas är formeln för en bostadsrätts andelsberäkning följande: 6

6 ( insats upplåtelseavgift) ( insats upplåtelseavgift) Viktigt! Samtliga lägenheter som ingår i föreningen måste ha data i överensstämmelse med vald fördelningsmetod innan utskrift av kontrolluppgifter. Om alla lägenheters andelstal - vid fördelningsmetod andelstal - inte summerar till hundra viktas andelstalet. Se också avsnitt Lägenhet nedan. Ange hur kapitaltillskott ska hanteras vid utskrift av KU55. Vid manuell ifyllnad öppnas ett fönster under framställningen av kontrolluppgifter där kapitaltillskottet anges. Detta sker för varje KU inom föreningen. Registreringar i 3L hämtar kapitaltillskott gjorda generellt på föreningen och individuella tillskott utförda på lägenhetsnivå. Kapitaltillskott registreras via relationsträdet i föreningen och på lägenheten. Om hela årets kapitaltillskott registreras per årets sista dag, utnyttja periodiseringsfunktionen för att få jämn fördelning under året. Till kontrolluppgiften hämtas de tillskott som finns under innehavsperioden. Förmögenhetsvärde 1974: Om vald fördelning (andelstal eller insats) har förändrats sedan kan inte den automatiska fördelningen användas, utan förmögenhetsvärde måste anges vid utskrift av kontrolluppgift. Om Förmögenhetsvärde är satt till 0 och då innehavaren har förvärvat bostadsrätten före 1974, öppnas ett fönster under framställningen av kontrolluppgifter där förmögenhetsvärdet anges. Ange om föreningen var ett oäkta bostadsföretag (inte privatbostadsföretag) vid ingången av inkomståret. Se Skatteverket för mer information. Not. Om kapitaltillskott och/eller förmöghetsvärde anges under framställningen av kontrolluppgifter, måste detta moment göras om för varje förnyad utskrift. 7

7 LÄGENHET Förändringar i inre reparationsfond samt individuella kapitaltillskott lagras på lägenhetsnivå. Inre reparationsfond kan erhålla förändringar via program för fördelning av insättningar samt för program för att registrera uttag. Enskilda förändringar av inre fond och kapitaltillskott registreras via relationsträdet. Vilken förening lägenheten tillhör måste finnas på plats på samtliga lägenheter som hör till föreningen. Andelstal och/eller insats och upplåtelseavgift är avhängigt vald metod för beräkning av andelstal. Se vidare avsnitt Bostadsrättförening ovan. INNEHAVAREN KUNDER/KONTRAKTSPARTER Den adress som finns i kunder/kontraktsparter används för pappersutskriften av KU55. Om personnummer saknas, används adressen också vid filutskriften till Skatteverket. Om organisations/personnummer finns tillgängligt ska detta anges på flik Grundinfo. Om personen har utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) anges detta och i vilket land. RIKTLINJER VID REGISTRERING AV ÖVERLÅTELSE / FÖRVÄRV De poster som registreras via programmet Överlåtelse / förvärv ligger till grund för utskrift av kontrolluppgifter. Specifikationsnummer på KU55 är samma som överlåtelsenummer. 8

8 Vid urval på inkomstår i programmet Kontrolluppgifter går detta mot överlåtelsedatumet, som är detsamma som avtalsdatum i samband med nyregistrering. Om detta datum har blivit felregistrerat kan överlåtelsedatumet ändras i efterhand. Avtalsdatum: Enligt köpekontrakt. Blir förvärvsdatum för förvärvande parter respektive överlåtelsedatum för avyttrande parter på flik Bostadsrätt i avtal. Vid ytterligare delförvärv kvarstår förvärvsdatum från första avtal. På kontrolluppgift beräknas kapitaltillskott och inre reparationsfond mellan förvärvs- och avyttringstidpunkt/-er. Utflyttdatum: Per vilket datum ska befintligt avtal i 3L Pro sluta att aviseras. Överlåtelsebelopp: Enligt köpekontrakt. Gör INGEN uppdelning om flera parter överlåtit eller förvärvat. Det sköter utskriften av kontrolluppgifter. Utträde: Per vilket datum utträder överlåtare/-n ur föreningen. Denna uppgift påverkar bara överlåtare som säljer av hela sitt innehav. Nästa avisering: Per vilket datum ska det nya överlåtelseavtalet aviseras första gången. Inflyttdatum: Per vilket datum ska avgift börja debiteras på det nya avtalet. Förvärv genom köp: Markera om förvärvet (gäller de nya innehavarna) har skett genom köp. 9

9 Om förvärvet skett helt eller delvis genom arv, gåva, bodelning eller liknande, så ska ingen markering göras. Inträde: Per vilket datum inträder nya innehavare i föreningen. Om delförvärv förekommer, påverkar denna uppgift bara förvärvare vid första förvärvet. Ange vilken/vilka parter som förvärvar/kvarstår och med hur stor andel. Ange också vem ska vara avimottagare för avgiftsavisering. Om en part kvarstår kommer dennes förvärvsuppgifter att kopieras över från flik Bostadsrätt från det gamla avtalet och till det nya. Beloppet från denna överlåtelse kommer att adderas till förvärvsbelopp. Kontrolluppgiftsprogrammet kommer att hantera så att rätt belopp skrivs på kontrolluppgift i samband med att innehavaren säljer vid ett senare tillfälle. Det är bara part som avyttrar som kommer att få avyttringsinformation uppdaterad i det gamla avtalet. Viktig! Inträdes- och utträdesdatum ur föreningen styr när en innehavare medtas i Röstlängd. Grundurval är giltiga avtal per beställningstidpunkten. Mäklarbilden gör antingen urval på inträde/utträde eller inflytt/utflytt, vilket är styrt av en inställning. FÖRESLAGEN ARBETSGÅNG 1. Läs och följ anvisningarna från dokumentets början och fram till denna punkt. 2. Beställ Journal / kontrollista i kontrolluppgiftsprogrammet, som återfinns under meny Hyres- & avgiftsadministration Bostadsrättsförening Kontrolluppgifter. Om du har klienthantering beställ journalen från huvudbolaget. 3. Rätta till de eventuella felaktigheter som rapporteras på journalen. Kör ut journalen på nytt och se att det inte finns några rester. 4. Skriv ut kontrolluppgifter på papper. Granska resultatet. Skicka till de skattskyldiga. 5. Skriv ut kontrolluppgifter på fil och skicka dessa till Skatteverket. Om du har klienthantering och beställer från huvudbolaget, skrivs data för valda klientföretag i en och samma fil. Vid utskrift till fil visas sökväg och filnamn längst upp i bilden. Filerna ska heta INFO.KU och KURED. Via Övriga funktioner kan sökvägen till filerna ändras. Om det står något annat än INFO.KU och KURED, måste detta rättas till. Välj Inställningar i verktygsraden. Markera fliken SYS. Ändra gulmarkerade inställningar. Stäng kontrolluppgiftsprogrammet och öppna det igen. Kontrollera att det nu visas rätt. 10

10 REGLER FÖR HUR BELOPP SKA PRESENTERAS PÅ KU55 GRUNDREGEL Om en bostadsrätt har ägts av en eller flera personer med samma ägarandelar och under samma tidsperiod ska kontrolluppgiften innehålla förvärvs- och överlåtelseinformation för bostadsrätten i sin helhet. Överlåten respektive förvärvad andel skrivs ut på kontrolluppgiften. AVVIKELSE FRÅN GRUNDREGEL Om bara en del av bostadsrätten säljs eller om bostadsrättens ägts av flera innehavare under olika lång tid (förvärv/avyttringar har skett vid olika tillfällen och till olika belopp) ska kontrolluppgiften innehålla individuella datum och belopp. Det innebär att: Försäljningssumma och alla förvärvspriser, enligt köpekontrakt, räknas om till överlåtarens andel av dito. Förvärvspriser räknas också om till proportion av överlåten andel. Saldon i inre reparationsfond, kapitaltillskott och eventuellt förmögenhetsvärde 1974 räknas om till överlåtarens andel av dito. Vid avvikelse från grundregel skrivs extrainformation på den nedre delen av kontrolluppgiftsblanketten. Detta är inte något Skatteverket föreskriver, men underlättar utredning av beloppen för er som producent av kontrolluppgifter samt för mottagaren av kontrolluppgiften. För mer information se Skatteverkets exempel. RÄTTELSE OCH MAKULERING AV KU55 Se till att skicka rättelsefilerna till Skatteverket vartefter de produceras, så att du inte råkar skriva över dem. Om du behöver rätta eller makulera en till Skatteverket insänd kontrolluppgift gör enligt följande. 1. Utför aktuella korrigeringar, såsom ägarandel (Parter i avtal); datum och/eller belopp (överlåtelsedatum i Överlåtelse / förvärv resterande på flik Bostadsrätt i avtal). Not. Specifikationsnummer på KU55 är samma som överlåtelsenummer. 11

11 2. Markera Skicka rättad KU i Överlåtelse / förvärv. Ange om rättelsen avser ändrade data eller om inskickad KU ska makuleras. Not. När en rättelse är skriven till fil (INFO.KU och KURED) uppdateras fältet Rättelse skickad. 3. Skriv ut rättade kontrolluppgifter till papper och till fil genom att använda gulmarkerade urval: De olika urvalsvarianter som finns, är främst tänkta att användas vid upprepade utskrifter. Se till att skicka rättelsefilerna till Skatteverket vartefter de produceras, så att du inte råkar skriva över dem. 12

Bostadsrättsförvaltning

Bostadsrättsförvaltning Bostadsrättsförvaltning Sid 1 av 52 BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING - REGISTERUPPLÄGG... 3 BOSTADRÄTTSFÖRENING... 3 STYRPARAMETRAR FASTIGHETER... 4 FASTIGHET... 5 BYGGNAD... 6 BYGGNADSDATA PER FÖRETAG... 7 LOKALLÄGENHET/BOSTADSLÄGENHET...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa bokföringsfil Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Hyresfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2

INFORMATION FRÅN VITEC. 3L Pro - 2013.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 3L Pro - 2013.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4

Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Nyheter i 3L Pro, 2011.Q4 Den version, 2011.Q4, som släpps nu i december 2011 är väldigt liten. Vi har lyssnat på era önskemål och utvecklar så lite som möjligt i den version som släpps inför årsskiftet.

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC 2013.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.50 Version 1.50 Maj 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Nyheter 3LPro 2013.Q3

Nyheter 3LPro 2013.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2013.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Installationsanvisning 3L Pro Version 1.2 [Externt Dokument] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Mobil ärende version 2.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Frivillig skattskyldighet för moms

Frivillig skattskyldighet för moms Frivillig skattskyldighet för moms Vitec Förvaltningssystem AB 2013, Version 9 Innehåll FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR MOMS... 3 INTÄKTSPERIODISERING MED BIBEHÅLLEN MOMSOMSÄTTNINGSKONTROLL... 4 ARBETSGÅNG

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Vitec Säljstöd Storhusmodul

Vitec Säljstöd Storhusmodul INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Vitec Säljstöd Storhusmodul Användarguide VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Konfigurera Teknisk Förvaltning - Alternativ Teknisk Förvaltning VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer