...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...

Transkript

1 ... :, <!._ -..: \" nr 21, MARS MANAD 1988

2 2 E T T P A R R A D E R F R A N R E D A K TIO N E N Ett nytt forskarår med ROTEN i centrum! Här får DU försöka hitta på det krångligaste släktskapet, ta del av uppgifter om släktforskarförbundet, lära DIG olika modeller av antavlor, diagram etc. DU finner även två nya rubriker, dels "Västerbottens län " som dyker upp i varje nummer det här året, dels "Arkiv-nytt" som medtas mera sporadiskt. En förändring sker i ROTEN-redaktionen fr o m nr 23 (undertecknad Mats skall sluta som redaktör vid styrelsemötet 5/5). Kanske DU vill hjälpa till i redaktionen? Hör av DIG i. så fall till sekreteraren! M A T S S T I G - H E N R I K V Ä R S T Att reda ut släktskapsförhållanden r inte alltid så lätt. Vad sägs om följande, som hämtats ur kollegan "Karleby-nejden", av år 1980? "I början av seklet bodde på ett.ställe en 65-årig änkeman som pette Erik Gustafsson jämte en 20-årig tös, Anna, från granngården. Änklingen förälskade sig i flickan och gifte sig med henne. sedan gifte sig Eriks son, Per, med Annas 37-årige mor som var änka och hade minderåriga barn. Av dessa giftermål skapades bisarra släktskapsförhållanden. Sålunda blev Erik Gustafsson, sin hustrus farfar och farfar åt ina svågrar och svägerskor samt svärfar åt sin svärmor. Hans hustru blev svärmor åt sin svärfar och mormor åt sin man, samt mormor åt sin svägerska." VEM HITTAR DET KRANGLIGSTE SLÄKTSKAPET?,, Här r några egna försag: Jakob Johansson gifter sig med änkan Elsa Danielsdotter, som från ett tidigare äktenskap hade dottern Anna. Anna gifter sig nu med Jakobs bror Mårten och de båda bröderna blir svärfar och måg. Änkemannen Anders Persson gifter sig med änkan Karin Larsdotter. Redan tidigare var Anders' son, Anders, gift med Karins dotter, Karin och Anders' dotter, Elsa, gift med Karins son, Johan.. Karl Karlsson 'gifter sig med Hilma Andersdotter. När hustrun döt gifter Karl om si med den första hustruns nio år yngre faster, Els Johansdotter. Några av den yngre syskonkullens kusiner blir alltså föräldrar till den äldre kllens kusiner. Karl Karlsson blir svåger med sin svärfar. Kenneth Sundbom -. - T..!ill"O'JJ:'.c:IO:O.B::C:n:l:CD!O:.:Y;l."I:.(JJDhil::JD r L8 r: ll,.lu\q:l-:ie :

3 3 S V E R I G E S F Ö R S I G K O M M E N av.erik Thoreli S L Ä K T F O R S K A R F Ö R B U N D E T T A R I N G sedan 25 oktober 1986 har vi ett svenskt släktforskarförbund! Det har när detta skrivs drygt ett år senare 50 medlemsföreningar med tillsammans mer än medlemmar. De pesonliga medlemmarna, dvs de som får förbundstidning m m i den egna brevlådan, är drygt Anslutningen efter det första året är därmed något bättre än man kalkylerat med i planerna. Under senare delen av 1970-talet bildades släktforskarföreningar i en allt snabbare takt i landet. I början av 1980-talet fann man inom Genealogiska Föreningen att en viss samordning borde till. Det behövdes en talesman för alla dessa föreningar. Ungefär samtidigt tvingades arkiv och bibliotek av besparingsskäl att försämra servicen till släktforskarna. Detta blev ytterligare ett motiv för sammanhållning. Efter en serie möten runt om i landet och brevsynpunkter på stadgeutkast i ett par omgångar från många av landets släktforskarföreningar var man i november 1985 klar att tillsätta en interimsstyrelse med Johan von Sydow, Göteborg, som ordförande. Och ungefär ett år senare var den klar med sin s k "gröna rapport" med överväganden och förslag. Förbundet kunde bildas vid ett möte i Göteborg av 50 ombud från 34 föreningar. Ändamål Förbundet skall tjäna medlemsföreningarnas syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen, vara sammanhållande organ och samarbeta med andra organisationer. Medlemmar Medlemsförenihg ' ska ha släktforskning som en huvuduppgift. Den får information och skrifter m m från förbundet samt får sända ombud till den årliga förbundsstämman. Avgiften 1988 är 5 kr per föreningsmedlem. Personlig medlem ska vara fysisk person och får förbundstidningen (släkthistoriskt Forum) och Svenska Antavlor, får fråga och annonsera avgiftsfritt i tidningen samt får rabatt vid köp av blanketter, böcker 6 d. Avgiften är för 1988 = 100 kr. stödjande förening är en annan förening än släktforskarförening - som vill stödja förbundet. Den får samma fördelar som pe.rsonlig medlem. Avgiften är för 1988 = 100 kr.!--!i- ud Högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman. Rösträtt där har endast medlemsföreningarnas ombud. Det har däremot inte exempelvis styrelseledamöterna. Alla förenings- och personliga medlemmar har närvaro, yttrandeoch förslagsrätt hölls stämman i Lund, 1988 ordnas den i Skara 1-2/10 och 1989 sannolikt i Sundsvall.

4 4 E!..!.9.9._Y.!.ls Mellan stämmorna leds förbundet av styrelsen. Den har sitt säte i Stockholm, men ledamöterna kommer från olika delar av landet, f n från Trelleborg i söder till Umeå i norr. styrelsen arbetar helt ideellt, men resor och i vissa fall övernattning kostar en hel del i samband med sammanträdena. Men det är ett pris man måste betala för att få olika landsändar representerade. Verksamhet i stort Förbundets viktigaste uppgifter enligt handlingsprogrammet är att vara stödjande och sammanhållande, verka för föreningsbildning, allmänt bevaka släktforskningens intresse, hålla kontakter med berörda myndigheter och institutioner m fl på riksnivå, verka för god utbildning i släktforskning, verka för utgivning och försäljning av litteratur och hjälpmedel, främja debatt, information och samarbete, hålla internationella kontakter. Som synes är det främst verksamhet av typen stöd, information, samordning och myndighetskontakter det rör sig om. Ytterst gäller det att underlätta föreningarnas arbete och den enskildes släktforskning. Föreningarnas interna verksamhet ska förbundet inte lägga sig i. Vad händer 1988? stämman i Lund i höstas fastställde en verksamhetsplan för 1988 som bl a innebär att man ska: bevaka frågorna om folkbokföringen, SVARs roll som lånecentral, intensivdata- och arkivutredningarna, ta fram moderniserade planer för utbildning i släktforskning och lämpligt utbildningsmaterial tör cirklar, börja kartlägga vilka register och förteckningar det finns över genealogiskt källmaterial och tryckta arkivalier, åstadkomma en "bank av föredrag och föredragshållare", ge ut släkthistoriskt Forum 4 gånger, Svenska Antavlor 2 gånger och den första årsboken (om soldatforskning). samt börja förnereda en del ytterligare skrifter. En del annat ingår också i planen. En svårighet nu i början bedöms-vara att få fram kunniga och villiga medarbetare för allt som behöver göras. styrelsen har ingen möjlighet att hinna göra allt. Intresserade är välkomna att anmäla sig.!-2!.9 f!.!_q Från den nedlagda föreningen GenealQ9isk Ungdom övertog förbundet fr o m 1987 lokaler med samlingar och lager i Göteborg samt skrifterna släkthistoriskt Forum och Svenska Antavlor. På samma sätt förutsatte interimsstyrelsen i gröna rapporten 11, att för..,.. bundet skulle överta lokaler, samlingar, personal och övr-iga resurser samt skriftutgivning från Genealogiska Föreningen f-r o :88. Avtal härom har emellertid inte kunnat träffas. Det var främst när det gällde ekonomiska resurser och utgivning av Släkt och Hävd man inte kunde komma överens. :

5 f!i--!_ut!ivn_av!le! s GF fortsätter alltså under 1988 sin verksamhet ungefär som förut, sköter samlingarna, ger ut Släkt och Hävd osv. De anslutna regionala föreningarna har dock lösgjort sig från föreningen och anslutit sig direkt till förbundet. Genealogiska Föreningen lever vidare, men den kan kanske få svårigheter att bära upp de kostnadskrävande samlingarna? ' För förbundet innebär det uteblivna övertagandet antagligen färre per- sonliga medlemmar är beräknat. Arsboken kommer inte att kallas Släkt och Hävd, men den kommer. Kansliresurserna i Stockholm blir blygsammare än planerat, men det ska förhoppningsvis inte märkas så mycket utt. Inkomsterna minskar i förhållande till prognoserna - men det gör även utgifterna. - Totalt beräknas inte ekonomin bli något problem. Något behov av att öka avgifterna annat än i takt med inflatioen förutser styrlsen inte. Den egentliga förbundsverksamheten, myndighets- och föreningskontakter, publikationsutgivning o d påverkas inte. Någon konkurrens från GF om rollen som riksorganisation är inte att förut e. 2EEf!!_f!i. Bortsett från det beklagliga bakslaget i förhandlingarna med GF har det första året avlöpt något bättre än vad som förutsågs har börjat bra. 8 nya medlemsföreningar har redan beviljats anslutning. Arbetet enligt verksamhetsplanen har kommit igång. Förbundet går vidare utan GF:s samlingar och Släkt och Hävd -- men med aptit på och gott nopp för framtiden. Redanm.: Frågan om FSS skall ansluta sig i förbundet tas upp på årsmötet den 14. april. Dessförinnan har ju Erik Thorell, förbundets ordförande, varit uppe hos oss och berättat vid höstmötet. Vid vintermötet har även frågan behandlats. SA HÄR SER FÖRBUNDETs ANTAVLA OCH ANSEDEL UT: NAGOT FÖR DIG???

6 6 Hans Jansson: K A N H U S F Ö R H Ö R E N S Ä G A o s s N Å G O T?. ' o R... :i 2. lj'l _ 6\.. (/'. _ - i o.. 6\ i! tji o \1'--1 f :: '! a--- IM l - 2 l. i,$ 2, 3 [ - g l. ij d1.l IQ lo lp u l ; l fl,j ;. ' l l ' l d 2 l u l D l. l Il o 2 ) d 4

7 Redan innan jag föddes var mina farföräldrar borta. Min far dog när jag var endast 4 år gammal - så det har inte funnits någon naturlig kontakt med den släktgrenen (farbröderna emigrerade till Amerika och fastrarna bodde inte i närheten av oss). I ett försök att mera i detalj undersöka min farmors syskon, har jag gjort vidstående diagram. I diagrammet kan man överskådligt se de olika syskonens bostadsorter och flyttningar vid olika tidpunkter. Visst kan man ana sig till tragik men även stor sammanhållning och stort ansvarstagande mellan barnen. Det område som här avses är i huvudsak grannbyar innanför Piteå. (Ännu tydligare blir diagrammet om man markerar byarna i olika färger, men av trycktekniska skäl är detta inte möjligt h ä r. ) Diagrammet utgår från Johan Johansson, f. 1/ i Sjulnäs nr 7, gift 20/ med Brita Nilsdotter, f. 28/ i Ersträsk/Nilsdal. Som nygifta bodde de på Sjulnäs nr 3. Sedermera till Ersträsk/Nilsdal Familjen Johan Johansson flyttar från Ersträsk/Nilsdal till Sjulnäs nr 6 1/2. Barnen är mellan 12 och l år gamla. Enligt anteckningar under Ersträsk står "fadern är utfattig". Var det de kommande nödåren som redan gjorde sig påminda? 1872 Fadern dör 45 år gammal Modern dör (56 år). Någon dödsorsak finns inte antecknad om någon av dem. Barnen blir alltså utan föräldrar. Det äldsta är 20 år och det yngsta 9 år (min farmor 11 år). Just före moderns död börjar den äldsta flickan, E!a_K.E_it.!,n, som piga på Lillpite nr 19 "Legd". Hon blir kvar där till 1879 då hon får ett oä barn. Fram till år 1883 finns hon upptagen som lös i Lillpite men återkornmer till nr 19 där hon gifter sig 1883 med Bonden QlQf_AQdrsQn=L.!.n3s!rQm, f Andra barnet, a.e_i, blir piga på Sjulnäs 6 1/2 och gifter sig år 1879 med Bonden oaq rd.e_i jqr på Böle oaqns börjar som dräng och min farmor nqa_mga!eqa _ l6 år som piga hos sin syster Maria på Böle nr 10. oaqns blir kvar där i 8 år. Visst kan man ana Marias ansvarskänsla för sina yngre syskon? 1881 iq fa.e_mqr flyttar till kaptensbostället i Öjebyn som piga hos kapten Nyblad och efterträdes på Böle 10 av den yngsta systern ee.e_iqa (som blir där som piga under 2 år). Nu är alltså hela syskonskaran i arbete Min farmor blir piga på Lillpite 19. Den äldsta systern a gifter.. sig där tt halvt år senare. Här kan också nämnas att iq o.e_mqr föds år 1879 på Lillpite 19. Hennes far n3e.e_s_aqdrsqn_l.!,ns!r2m f. 1847, och E!a aq QlQf är bröder!! (Lillpite 19 säljs omkring 1890 till storfors AB. Mangårdsbyggnaden är flyttad till Garnmelstad, Luleå som hembygdsgård.) iq fa.e_mqr_h_svr.!,n var pigor på löjtnantsbostället Wilhemsdahl hos löjtnanten Meyerhöffer Fyra av syskonen återförenade hos a!.i P,å Böle: Gifter sig både oaqns. (med!!ila. a!.i _!!e.r<j!urr.l ö!l och iq fa.rmqr med min farfar oaq aqsoq,_s.!_kfo.e_s. ; -., Den yngsta av syskonen -. ee.e_iqa - g if ter sig -med o!!.a!:!:i.!_hl!!! irrdeäek, bonde på Böle nr 9. Och med henne är alla gifta och etablerade och för släktet vidare. 7

8 8 B Y S K E M Ö T E l 3 - l 5 n o v e m b e r l av Stig-Henrik Viklund Ar 1985 bildades en arbetsgrupp för samordning av och information om forskningsinsatser i skelleftebygden - SKEFO (se mera ROTEN nr 12, s. 11). Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening, stadgar antogs och styrelse valdes. Ordförande i styrelsen = Zolo Östlund, f d kanslichef. sekreterare = John Olofsson, f d rektor i Medletors folkhögskola. Kassör = Pär Andersson, ordförande i FSS. Föreningen har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende skelleftebygden. SKEFO skall aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda som be-driver sådan forskning. Föreningen Skelleftebygdens släktforskare är medlem i SKEFO. Även enskilda FSS-medlemmar har betalat in årsavgiften. En forskarkonferens hölls i stiftsgården, Skellefteå Nu hölls en liknande -- mestadeles i Byske skola. Fler forskarkonferenser i olika centralorter i skelleftebygden planeras. Under 1988 skall det äga rum en konferens - men var? Ett förslag har varit Burträsk (kontrast till Byske). DDB:s material om burträskbygden är tyvärr för lite så det är nog mycket troligare att mötet kommer att äga rum i Bureå, Boliden (skulle passa bra nu när Bolidens hembygdsförening i sarnarbete med museet och studieförbund försöker ta fram material om bolidenbygden), Skellefteå stad -- eller varför inte Jörn? Ovanstående "trojka" skall innan den 10 mars kommit fram till ett förslag var SKEFO nästa gång skall ha ett speciellt möte. Men nu till SKEFO:s Byske möte 13-15/11: skolelever fick under fredagen ta del utav det inmatade materialet ur kyrkböckerna som nu finns att framta via datorer. De hade också möjlighet att se en fotoutställning på byskebilder som Byske sockens hembygdsförening stod för (i samverkan med museet). Fotoutställningen fanns tillgänglig t o m måndag då yngre skolelever fick se den. Under fredagskvällen hölls några föredrag under rubriken "Byske älv och bygd" (Zolo Östlund, Peter Gustafsson, Leif Gustafsson). Dessutom informationen "Möt dina förfäder på data". Öppet hus hölls under lördagen kl : l) Besökare kunde på bildskärm få uppgifter om sina förfäder. När man delgett namn, födelse-år, by fick man fram 2 generationer bakåt (i första hand namn, :. å_rtal) -- längre bakåt i tiden eller komplettera uppgifterna geografiskt fick man återgå i kön. 2) Ovannämnda fotoutställning. 3) Skellefteå museum: bokbord (litteratur,.cirkelsanunanställningar m m rörande byskebygden), information om forntiden -(Bjurseletskåpet, monter med vissa lösfynd, fornlämningskartor med register vad årets inventering gav) samt en monter med föremål från byskebygden. Filmade lantmäterikartor visades. 4) Folkrörelsearkivet hade en representant, Bo-Göran Edlund, som delade ut en sammanställning samt svarade på frågor. (Museet hade också en informationsfolder som delades ut./ 5) stadsarkitektkontoret hade tagit fram kartor som avsåg dagens och morgondagens Byske samhälle. En del diagram m m rörande Byske älv och bygd förevisades även. 6) DDB i Jörn hade en utställning med skärmar. Dessutom visades en videofilm på 4 minuter.

9 9 - E = ;..,! s l -=. n!.. H.,"'g :: i;!: E... 21= jj- F.=: ; a i.... k :- - = i h 1::':.:J o-:; s.. : t i=:. i... ::t E i: /J s = g..., l : l f o N H r.: ::# ::a:!:.. l.. 11'0: 1:.... i.l n: l g l..!!,... N "l= g: l -!ä :E :f N : ä a il:! = , 2- '!: N?.:..... H 1. i " j i L... "...:..... k i. :;:::!.... ii:., : l!:'. F. :..,,......:.11- R f!.. l c.. k o!..., g. :a!: l E -!.:! -N i.. )i j t ';;t:l - :-:s- :: IJUI 1KPto D r. 11 1,.e l l&hu: Antavla av Henrik Akerlund - presenterad på utställningsskärmen i Byske möte. 7) FSS hade en utställningsskärm med information om öreningen samt 2 medlemmars forskningsresultat (Birgitte Grönlund och Henrik Akerlund) 8) Lokala föreningar presenterade sig: Lottorna, Röda korset och Byske idrottsförening. Under lördagseftermiddagen hölls tre intressanta föredrag: a) John Olofsson: "Byske på sågverksdödens tid". b) Ake Lundgren: "Gulnade dokument blir romaner - om Tåmförsten, Brattlid Jonke och andra". c) Lennart Klang: "Fornminnesinventering i norr". Innan föredragen hölls visades Byskefilmen -. som ett extra nummer Sista dagen skulle det hållits en högmässa med Egil Johaflsson som medverkande. Tyvärr kunde inte Egil ställa upp - istället blev det Komminister Ake Lundgren, Byske. Efter kyrkkaffe i Broselsgåren var det dags att fara tillbaks till aulan i Byske skola. Man fick då lyssna på Ragnar -Norde som redogjorqe med hjälp av overhead-bilder "För.enings.livet i byskebygden". Ett möte med amatörforskare i skelleftebygden ägde rum mot slutet av den här konferensen. SKEFO vill gärna. ha namn och adress på forskare samt erhålla upp...: gift om vilket forskningsområde som man håller på '!Jled Någ_on gå_ng under 1988 utkomme-r rapporten från Bysk möte. Antalet besökare då? Ja, vad jag har kunnat utröna bör det ligga på ca 400 besök besökare Kanske bättre ppslutning till en annan gång?

10 lo A K T U E L L A M E D D E L A N D E N <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> klleft hebygsföeig har bl a följande verksamhet den närmaste tiden: Söndagen den27mars kl "Ortnamn och medeltid i skelleftebygden", föredrag av Lars-Erik Edlund, Umeå universitet. Ett samarr. med Skellefteå museum. Lokal: 99:an, Nordanå, Skellefteå. Söndagen den 17 april kl Braskväll med Kjell Johansson, som berättar om det gamla Sunnanå. Lokal: Kågegården, Nordanå, Skellefteå. I maj månad (se senare annons) -- utflykt till Johannestorp; Hans Renhorn berättar _om Abraham Hggströms nybyggarliv. Samarr. med STF o. Studiefrämjftndet. eel!ill_u!vclinsre!e_io föeiglivt: statens Ungdomsråd har från allmänna arvsfonden erhållit medel för att utveckla föreningslivet. Syftet är att ge organisationer och föreningar möjlighet att utveckla former för och innehåll i sin verksamhet utöver det traditionella. Jan Appelquist, Sveriges släktforskarförbund planerar söka medel för att ett studiematerial med inriktning på de s k fria aktiviteterna i skolan kan framtas. Lilian Andersson (Skellefteå museums kontakt med skolan i skelleftebygden) och tre ytterligare lärare i svenska och so i Norrhammarskolan, högstadiet, Skellefteå har utarbetat en fr!glis!a som ger möjlighet för eleverna att efter att ha erhållit kunskap om det förflutna skriva sin egen släktkrönika. Två antavietyper har framtagits -- fri kopieringsrätt för skolan! Frågelistan "Hur levde de vuxna som barn?" har följande huvudavdelningar: A. Personliga data. -- B. Familjen. -- c. Bostaden - hemmet. -- D. Maten. E. Kläderna. F. skolan. -- G. Att hjälpa till - arbeta. -- H. sjukvården. J. Fritiden. -- K. Religionen. -- L. Skrock. -- M. Egna upplevelser. Den 1-2 oktober i år har vrigs_slätfosafrud stt årsmöte förlagt till 1000-årsstaden Skara Sundsvall? Västerås? Vår "systerförening" i Jakobstad har ändrat sitt namn till: aos.!:_aseidn lk.!:_-_oeh_bygefosae_r_f Det nya namnet täcker bättre föreningens regionala rekryteringsområde-som omfattar nejdens nio församlingar. I "Studia anthroponymica scandinavica..- tidskrift f(:)r nordisk personnamnsforskning nr s, 1987" finns en in!rsat_atikl_ay framlidne forskaren m m göj [utnaeh, nämligen DE SVENSKA SOLDATNAMNEN OCH DERAS BETYDELSE FÖR SLÄKTNAMNSBILDNINGEN. Manuskriptet hade inkommit till redaktionen genom förmedling av Genealogiska Föreningen, Stockholm. Uppsatsen har bearbetats av FK Björ_n Melander, Uppsala. I "META - medlemstidning av Medeltidsarkeologiska föreningen nr 3/87" finns en r!iel _Qm_"gokn!l!e.QCh ö nlit_mdl!ia_srif!llg äll.qr,: av Janken Myrdal.. Ett tif!shit.qrist_sllsae har bildats i Härnösand. Sällskapets uppgifter är att "väcka intresse för och främja kyrkohistoriska studier -rörande Härnösands stift". Ordförande i sällskapet blev biskop Bengt Hallgren. Medlemsskap i sällskapet förvärvas genom insättande av 50: - kronor på dess postgironummer Varför inte ett sällskap för Luleå stift?? strax innan julafton 1987 erhöll FSS : följande--utdrag Ur Kulturnämndens AU-möte OLll 197: "Inköp av mikrokortsläsare och mikrofilmsläsar; ;ed kopi;ring till huvudbiblioteket. De läsapparater för mikromedia- som fin_ns på biblioteket, dels för personalens kravarbete och dels tör släktforskning, är hårt belastade. Det är nödvändigt med ytterligare en apparat fö kravarbetet. Dessutom har Föreningen Skelleftebygdens släktforskare inkommit med en begäran till biblioteket om att få tillgång till en läsapparat med kopieringsmöjligheter. Föredragande föreslår följande inköp:

11 11 Antavla för skolbruk utfört av Sören Lundgren, Skellefteå museum. l st Northwest Microfilm mikrokortsläsare modell 516 med växeloptik 24/48x, vridbart prisma, hållare för läsning av mikrofiche 105xl52 mm och hållare för 16 och 35 mm mikrofilm å kronor ink! moms. Apparaten är avsedd för kravarbetet. l st Regma LR 8 kopierande läsapparat med växeloptik 24/42x för mikrokort 105xl48 och mikrofilm 16 och 35 mm a kronor ink! moms. Läsaren är avsedd släktforskning och för kopiering av svenska tidningsartiklar.från mikrofilm och fiche. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar a t t inköpa läsapparaterna". En trevlig jul- och nyårsgåva -- eller hur? KS yitrö!e_l8 hölls i Ryggåssalen, storstugan, Lövånger söndagen den 24 januari. Ordförande Pär Andersson meddelade att styr:elsen har beslutat att "sprida på ver-ksamheten" utanför centralorten Skellefteå då det gäller vissa fasta möten. Den framställda budgeten för. l988 godkändes. Föreningens årsavgifter fastställdes till oförändrat 50:- kronor för ordinarie medlem samt 15:- kronor för familjemedlem. Medlemmarna uppmanades av ordföranden att tänka på frågan om anslutning inom Sveriges Släktforskarförbund. Det finns en svag förhoppning.att for'skarkatalogen blir klar "till våren". Kanske inte till årsmötet Under lite mer än l timme höll universitetslektor Mauno Lassila, Umeå, ett föredrag på temat "Vägarna inom sk.elleftebygden" med hjälp av overhead-bilder. Antalet närvarande vid vintermötet? Tyvärr bara 11 personer! Kunde ha varit fler! Föredraget var värt fler åhörare..

12 12 v Ä S T E. R B O T T E.N S L Ä N l l Länstyrelsen i Vistetbotten fyllde den 5/ år. Detta skall man_ifesteras med olika arrangemang i länet. Lördagen den 26 mars kommer Skellefteå att få besök av 4 forskare på Umeå universitet bl a Lars-Erik Edlund. (SKEFO planerar för fqrskardagar i Boliden september.) Den 8-9 oktober förekommer forskardagar i Skellefteå i länsstyrelsens regi - men då är det särskilt inbjudna som är närvarande. Ovanstående rubrik kommer att.finnas i ROTEN under det här året. Meningen är att medlemmar och.andra intresserade kan berätta kring västerbottnisk forskning på olika nivåer. LI-Q!!Q_KOR!NG_!lL Tänkte ge tips på några skrifter som utkommit slutet av fjolåret och början av det nya året. I något fall gäller det bara någon artikel som.. rör våra bygder: Vad jag vet har det utkommit två byaböcker i södra Västerbotten, en om Sörfors, en annan "Ersmark 3/4 mil från Umeå". Bägge är matnyttiga för släkt- och bygdeforskaren. Då det gäller den senare boken har predikanten och soldathemsföreståndaren Lennart Andersson hjälpt cirkeln med att ta fram material från olika arkiv, översatt och delat med sig sitt kunnande bl a om soldaterna. Illustrationsvänliga böcker - måste man nog notera. Häruppe har Elof Lindmarks "Byarna kring Skellefteå stad, bd. I, Sörböle och Norrböle ju äntligen utkommit. Det är bra att uppräkningen utav hemmanen, familjerna, soldaterna och inhysesfolket följs upp med personregister! Band II och III ges ut senare under det här året. Och så naturligtvis "Boken om Kåge" (febr./mars)! Kanske inte så mycket person- och släkthistoria -- men mycket annat kan vara av stort intresse. Boken innehåller avsnitt om Grandegodset, ortnamn (problematiken kring namnet Kåge kommer att behandlas av Lars-Erik Edlund i ett senare arbete om våra kustnamn!), soldatrotar, byordning, emigration, jordbruket, fiske, skola, skeppsbyggeri och sjöfart, hamnarbete, religiös verksamhet, föreningar, helgfirande och nöjen. Särskilt källförteckningen bör få sina efterföljare.. En mycket spännande bok utkom under -87: "Nasafjällsvägen delsträckan Skellefteå - Gloromersträsk av civiljägmästaren, t d Domänverkets revirförvaltare i Skellefteå -- Per Andre. I förrdet skriver Andre: "Det här är ett försök att på marken leta fram 1700-talets väg från Skellefteå mot Nasafjäll nedom Glommersträsk. Vägens byggande och trafik under 'nasafjällstiden har jag funderingar omkring. Försöker också följa vägens utveckling efter silverbrukets slut, samt kommer in på ett par parallellvägar som hänger samman härmed. Hjälp har jag fått från många som bor eller bott efter vägen. Det finns ganska gott om traditioner bevarade från silverbrukstiden - traditioner som givetvis blir allt mer diffusa för varje generation som försvinner." Avsnittet "Gårdarna vid vägen" ger inblickar kring byarna Bjurvattnet, Klockträsk, Hedträsk, Hornsträsk, Pärlström, Mossarotträsk, Granbergsträsk, Missenträsk -och Glommersträsk.

13 , NAsAFJÄLLs VÄGEN OELSTRÄCKAN SKELLEFTEÅ-GLOMMERSTRÄSK Per Andre... :... ' :.... QUlQKQftN QCM bnnat Uft arrt1w... Mte. AftCi'l:f lt 2 A ; , Bolidens hembygds'förening. med Albin Wallin i spetsen har med hjälp av museet och studiefrämjandet utarbetat krönikor som rör Bolidens idrotts- och friluftsliv uppdelat enligt följande: Allmän krönika (bl a om handikappidrott, damhandboll, konståkning, skolidrott och så lite om arbetarnas idrottsförening på 1930-talet). Malmbacka idrottsanläggning. Malmhal len. BFFI: åren , alpint, atlet, bandy, bordtennis, fotboll, friidrott, orientering. BFFI+BBK: brottning. BFFI+BSK: simning. BFFI+Kometen+BSK: skidor. BSK+BFFI: ishockey. Friluftsfrämjandet. Gymnastikföreningen. Tennisklubben. Insamlande av fakta etc. har skett mestadeles i 2-mannagrupper. Ett stort antal sidor består av klippmater i al. I framtiden kan de här krönikorna säkert bli bearbetade till en volym! Adjunkt Lennart Öhman, Arvidsjaur har utgett. tillsammans med sin son på Loanna förlag en skrift som anknyter till skelleftebygden.. - nämligen "Hur sjukvården kom till norr - en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland" En alldeles utmärkt tidskrift utges i Norge DUGNAD - tidsskrift for etnologi. I dess nr 3-4/87 finns artikeln "Omsorg och hårda nypor -om arbetsstugor för barn". Bildmaterialet avses arbetsstugan i Malå. Det är FK Britta Lundgren, Umeå som skrivit artikeln. En annan umebo, FK Claes Olsson, kan i förbigående noteras har utarbetat artikeln "De oönskade barnen- barnen med lyten".....'.. ' Sober förlag har utgett "Arkivet Historien Rörelsen -- Sven Lundkvist 60 år". Denna festskrift tillägnas riksarkivarien Lundkvist. Bland flertalet intressanta bidrag kan nämnas Lennart Lundmarks "Svält och stölder i övre Norrland under 1610-talet". I uppsatsen har Lundmark granskat bevarade domböcker för Västerbott ry under perioden Länet drabbades under fyra år under 1610-talet av missväxt m m. Han har varit särskilt intresserad utav eventuella hungerstöldr s. k nödkriminalitet. Ett litet citat av intresse för många: "För Västerbottens del var det inte ovanligt att domböcker bifogades räkenskapen under 1600-talets första år. Detta har inte uppmärksammats tidigare eftersom domböckerna felaktigt klassats som saköreslängder i Riksarkivets förteckningar. I själva verket finns domböckerna för Västerbotten bevarade i räkenskapen för åren frånsett 1603." Lite tidigare informerar Lundmark att domboken för 1611 fortfarande finns kvar i Axel Oxenstiernas arkiv! STIG-HENRIK VIKLUND 13

14 14 Den administrativa indelningen av Västerbotten t VÄsTERBOTTEN (Västerbotten + Norrbotten + Finska Västerbotten) Västerbottens län delas till Norrbotten och Västerbotten Västerbottens län får här Angermanlands lappmark (Asele) Västerbottens län + Torne och Kemi lappmark Västerbottens län + Österbotten Västerbottens län Västerbottens län + Österbotten Norrland utom Torne och Kemi lappmark Västerbottens län + Torne och Kemi lappmark (eget län 1638) Västernorrlands län (= Norrland + Österbotten) Ståthållardömet Norrland (= Norrland + Österbotten) Västerbotten benämns som landskap 1509, eget landskap t t Västerbotten benämns som Norrbotten (Västerbotten + Österbotten) 1380t t t t t - looot t Västerbotten nämns även som Korsholms län (Västerbotten + Österbotten) 1370t Västerbotten nämns Norra Bottnen -- Västerbottens och Österbottens kustområden 1370t stor Hälsingland (Norrland + Österbotten norr ut fr. Ule älv) 1340t Hälsingland (Norrland upp till Skellefteå älv) Finnmarken benämnt Kvänland benämnt Det understrukna avser den administrativa beteckningen. OBS! När DU nu söker material ang. västerbottniska socknar tänk då på att administrationen då liksom nu var trög! Detta medför att det tog några år innan omorganisationen slog igenom i administrationen, och därför är skattelängder o dyl oftast på det senare administrationsområdets namn under ett antal år efter en omorganisation (delning o dyl av västerbottniskt område). Exempel = Mantalslängder för åren finns under Västernorr land. MATS BOBERG

15 ARkiv. N Y TT 15 Den 11-12/ hölls en s k norrlandskonferens med Gävleborgs läns folkrörelsearkiv som arrangör Det ;ar:;epresentanter för folkrörelsearkiv, kommunala arkiv och landsarkiv i Norrland som träffades. Denna konferens innehöll bl a en rapport från arkivutredningen av Carl-Edvard Edvardsson, utvecklingen på arkivsidan i Västerherrland av Per Matsson och "Jakten på nygammalt" av journalisten Ulf Nilsson, Arbetarbladet (kontakten arkiv och pressen togs upp). studiebesök gjordes på Gävleredaktionen för Sveriges TV, en videoverkstad (Radio Gävleborg) och en lokaltidning (Gefle Dagblad). Ibland skulle man önska att en liknande konferens hölls för arkiven,_ museerna och forskarna! I accessionsliggaren för Folkrörelsearkivets skelleftefilial avseende år 1987 finner man följande-depnerde rki;bilda;e7---- r: Gagsmarks by, Byske -- Granbergsträsks by, Jörn -- Lunds by - Sjöbottens byamän -- Storkåge by -- Östanbäcks by, Byske. rivt_pro: B. E. Frisk, Skellefteå. större delen av materialet har inte ordnats upp än. Är DU intresserad att få veta vad som finns i något arkiv eller önskar få se ett arkiv (kontaktpersonen måste godkänna) -- ring ! Kom gärna på. något informations- och forskarmöte (2 ggr vår resp. höst). Filialen har sedan 1/2-88 n_ny föet!nae: Kåge -- förut antikvarie på Skellefteå museum. nämligen Peter Gustafsson, Efter telefonsamtal med Bengt-Erik Näsholm, Svensk Arkivinformation i Ramsele kan följande av intresse noteras:.j I stort sett är op!e!trinsfi!mign utav flyttningslängder , riågra flyttningsattester samt husförhörslängder tillkomna före 1900 (som inlevererats till landsarkiven) klar då det gäller Västerbotten. ef0!kigs!a!itikn_ll42-!89 filmas även -- en viss ororegistrering förekommer av det materialet. (Förut mikrokort t o m 1801!) Qriginli!nina ii!l_kyroeygae i Västerherrland finns f n (färgfotografier i större format). Då det gäller Västerbotten- möjligen i framtiden. atä!eiyekt - eitr_öie es_his!oik ata!eil (mikrokort). Kartmaterialet för 8 län - däribland Västerbotten - kommer förmodligen att kunna säljas/lånas genom SVAR. Ql kla!r!k!a fö!aepklr Några s!rvlymr Just nu (januari---88) inriktar sig SVAR på filmning utav SCB:s utdrag av födda, vigda, döda åren ("men 70-årsregeln iaktta;").-nr;btten är-nu klrt =filmning rörande Västerbotten har påbörjats. äsäesaeen fö yätreo!tn!ä (Norrland, Västerbotten) filmas sedan hösten -87 ibland, s k "buffert-arbete" -- gäller till talet. I skr.ivande.. stund (slutet av januari) har man filmat t o m talet. Förhoppningsvis kommer filmningen att vara klar någon gång under hösten -88!!!. Är någon intresserad att ta del utav länsräkenskaperna dessförinnan tag då kontakt med Ramsele :-- eventuellt kan originalhandlingarna vara kvar i Ramsele! DU kan besöka i så fall SVAR Är de på väg till Stockholm lär det inte dröja alltför länge innan man kan erhålla via mikrokort!

16 Soldaten i!s_lrs2n_hr!i (No 40), f i Bissjön, d , Wallen, gifter sig någon gång före 1744 med Sara Olofsdotter som i husförhörslängd uppgives vara född Äldsta barnet Malin, f. 1744, återfinns ej i födelseboken och vigseluppgift saknas för Nils och Sara. Varifrån kommer Sara? Jag har letat i angränsande socknar utan att finna henne. Nils återfinns 1741 på Rota 38 men övergår samma år till Rota 40. Kanske träffade han Sara under något av Lövångers kompanis många uppdrag i början av 1740-talet? Tacksam för svar! LARS FARDE, Parkvägen 11 B, SOLLENTUNA 58. Vilken härstamning har Regementsskrivaren Olof Svenson, d. ca 1698 i Broänge? Har var gift med Christina Otto, dotter till Egidius Otto! LARS FARDE, Parkvägen 11 B, SOLLENTUNA 59. söker uppgifter om barnen till oans_biumn ( ) och hustrun i hans första giftermål Marta Helena Karlsdotter ( ), bosatta i Långviken: a) Otto, född /3 b) Beda Amanda, född /5 c) Linda Maria, född /12 Var någonstans bosatte dom sig? Deras vidare öden! JOHAN WESTERMARK, slottsträdgården Ulriksdal, SOLNA Tfn-nr: Q8/8S Vem vet något om Anna Amanda Antonsdotter, född /8 i Burvik? Hon var syster till den kände predikanten Qar!e! neso, f. 1843! (Föräldrar: Anton Wilhelm Andersson och Caisa Greta Gabrielsdotter.) STEN LUNDGREN, Bondegatan 12, Tel SKELLEFTEA 61. söker upplysningar om Bri t ta Carolina, född /3, dotter till Per Andersson Wikman ( ), Kågeträsk, och dennes hustru na Gr;t Johasdott;r-(f. 18Öl 2/8). Jag vet att hon flyttade till Jörn l8sl-; -;e åt;rko-; t ill Skellefteå församling 1858 eller Tacksam för svar! ANN MARI LINDMARK i Pl 7392 Gran, Tel KAGE

17 medlemsnytt per den 20 januari NY ORDINARIE MEDLEM 1987 Lennart LUNDQUIST, Myggvägen 38, NYA ORDINARIE MEDLEMMAR 1988 SKÖVDE Harriet ANDERSSON, Grännagatan 13, SKELLEFTEA ( ) Alf AVANDER, Överklinten 5300, ROBERTSFORS ( ) Linnea JOHANSSON; Pl 8195 Skråmträsk, (o 910' ) SKELLEFTEA Gunda LUNDSTRÖM, Bygdeträskliden 3545, BURTRÄSK ( , bostad; , arb.) /Se även nedan! Sture NORBERG, Risvägen 9, NORSJÖ ( ) ÄNDRING AV ADRESS OCH/ELLER TELEFONNUMMER Stefan LUNDKVIST, Valörvägen 28, LULEA ( ) Per MARKLUND, Granitstigen 17, LULEA ( ) Stefan NILSSON, förut i Örebro -- men nu?? Kenneth SUNDBOM, Stipendiegränd 10 A - 212, UMEÄ ( eller ) RÄTTELSE från förra numret Lorenz LUNDBERG, Torsgatan 39, 4 tr., STOCKHOLM Då Gunda Lundström anmälde sig såsom FSS-medlem svarade hon följande på några frågor: a) Vad förväntar DU dig av FSS? Få inspiration och tips av andra med samma intresse. b) Vad kan DU göra för FSS? Delge andra intresserade av mitt forskningsarbete. som rör. Bygdeträsk, Bygdeträskliden, Kvarnbyn, Innansjön, Västanträsk i Burträsk sn. Dessutom en del om Sillium (Löfvånger sn till slutet av talet) = Bursiljum, Svarttjärn, Burträsk sn. Är själv intresserad av: Erik Zackrisson, f. 4/5 1690, d i Ljusvattnet och hans förfäder och ättlingar; Östen Östenssons släkt (6 maj ), Burträsk sn och Per-Anton Lindahl, f. 1860, d. 195, Renbergsvattnet. FSS-MEDLEM TAG GÄRNA KONTAKT MED VALBEREDNINGEN -- DELGE FÖRSLAG PÅ NYA LEDAMÖTER M M I STYRELSEN ETC, RING SoNJA WIKSTRÖM TEL, Vidstående fotografi togs i samband med ett forskarmöte på museets forskarsal den 26/ Karl-Ivar Andersson ser på det framlagda aktuella bakbordet. GÖr det DU också!

18 18 :' """'1;/r:"'Z::.; SlÄi\TINGAI\ 6- / WShN dom finns 49. b) Ett'litet tillrättaläggande till svaret i förra numret av ROTEN: Jon Svensson, f. 12/ , d. 5/ Gift två gånger: l:a ggn 1782 med Anna Nilsdotter, f. 1763, d :a ggn 28/ med Brita Samuelsdotter, f ROLF FORSSeN, Yrkesgatan 20, Tel BYSKE 51. Den 14 december ifjol 'blev jag uppringd av en FSS-medlem (tyvärr uppfattade jag inte hans namn!). Han påstod att han hittat svaret. på frågan om Catharina Ericsdotter, född 8/ Ilon finns i husförhörslängden för Skellefteå församling, AI:7 C, pag. 135 ( ). Catharina skulle ha dött förmodligen i Degerbyn den 30 mars hos.. sin svärson Olof Andersson Lundgren och dotter Brita Cajsa Larsdotter. Men hon skall också finnas medtagen i AI:8 D, pag. 435 ( )!!! Följdfrågor: a) Hur kan hon finnas i den längden när hon dog- 1826? b) Dog hon år 1836 den 30/3? el Går det att få en kopia på den ifrågasatta sidan? ROLAND FAHLGREN, sturegatan 24, BORLÄNGE 51. Efter genomgång av Bertil Lindqvists avskrifter avseende död- och begrav-, ningsboken för Skellefteå församling kan det noteras att "Soldat änkan Caisa Eriksdotter, Degerbyn" avled i slutet av mars månad 1836 ; 67 år, 4 månader, 22 dagar, dvs. 30mars 1836! Här nedan en del utav den eftersökta sdan -- som jag välvilligt har erhållit av Svensk Arkivinformation i Ramsele: STIG-HENRIK VIKLUND Skellefteå o'bs!

19 a) skickar mina anteckningar om den eftersökte bonden Jacob Johansson i Asen.m m: Bonden Jacob Johansson i Asen, Villvattnet, f. 1702, d. i december månad 1743; gift 1729 m. rit aso!tr, f. 1713, d. 6/ i ålderdomsbräcklighet, 87 år; Brita Larsdotter gift andra ggn 1748 m. nes_lrsn fr. Lövånger ( / ). I samband med giftermålet 1729 tar troligen Jacob Johansson över sin svärfaders hemman. Svärfadern = as_eso, f. i maj månad 1675, d. i augusti månad 1739; gift 1705 m.!nrid??, f , d. 28/ i ålderdom, 80 år. Lars Erssons föräldrar i Asen: ric_lrsn, f.?, d. före 1718; gift m. na?, f.?, d. omkring 1724/1725. ROLAND ANDERSSON, Darnrnv. 11, BYGDSILJUM 56. Har följande svar på förfrågan: Bursiljum nr 6 oa utvsn_gas!rm, f , Klutmark gift med lia_jhndt!e oe, f , Ske-å Bosatta i Bursiljum nr 6 Barn: Gustav, f Johan, f , gift med Anna Emelia Bergström, f , Bursiljum 4, bosatta i Bursiljum 6 Pehr Viktor, f Olov Albin, f , gifte sig Ättlingar finns i Bursiljum och Burträsk! EGON ANDERSSON, Kullavägen 5, SKELLEFTEA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A K T U E L L A M E D D E L A N D E N Föreningen säljer ju "Almanacka för 500 år". Det finns ett eeaa!!i!lg!ö!rn_loq-149 Har DU köpt almanackan och vill förvärva ytterligare 300 år - tag då kontakt med sekreteraren. FSS kan inte ha tillägget i lager - men förmedlar gärna beställningar. öeign_s!ät!osae_i_uep!ad bildades vid ett möte i Uppsala den 23 september Ordförande blev Anders Alinder, Sigtuna. FSS-medlemmen Elisabeth Sunh ingår i styrelsen. Har DU rötter i Uppland? Kanske DU vill bli medlem i den relativt nya föreningen? Medlemsavgift för 1988: DU som ej fyllt 25 år = 30:-, övriga 60:-. Pg Föreningen utger ett medlemsblad där Elisabeth ingår i redaktionskornmitten.

20 20.. R o T E N, NR 2L MARS Ml\NAD 1988 MEDLEMSBLAD FÖR FöRENINGEN SKELLEFTEBYGDENS SLÄKTFORSKARE (F.ÖRSTA NLMRET UTKOM JUNI t1<\nad 1982) REDAKTION: MATS BOBERG OCH STIG-HENRIK VIKLUND ADRESS: FSS, Skellefteå Mueum, Nordanå, SKELLEFTEA ( ) SKELLEFTEA, 1988 ISSN: BLI MEDLEM I FÖRENINGEN SKELLEFTEBYGDENS SLÄKTFORSKARE MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 1988: ordinarie 50:-, familjemedlem 15: AVGIFTEN KAN INSÄTTAS PA POSTGIRO I MAN AV TILLGANG KAN MEDLEMMARNA KÖPA LÖSNUMMER AV "ROTEN" ÄLDRE NUMMER kr/t, 35 kr/årgång ICKE-MEDLEMMAR KAN ENÖAST.KÖPA PER ARGANG: 50:- kronor I N N E H A L L OMSLAG: Utsnitt av "Brimsfafr, Tusende Ars Calender - Almanach för hwarje år från,-, 900- till och med 1900talet, till hjelpreda vid uppsökningar af gifna data serdeles uti gamla handlingar - upptälld af Joh. Gust. Liljegren". Almanackan finns i Skellefteå Museum ägo. Liljegren ( ) utförde den år blev edermera rikantikvarie. Han påbörjade även utgivandet av Medeltidshandlingar! ETT PAR RADER FRAN REDAKTIONEN s 2 SLÄKTEN ÄR VÄRST (av Kenneth Sund bom) s 2 SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND -.FÖRSIGKOMMEN ETTARING (av Erik Thorell) s 3-5 KAN HUSFÖRHÖREN SÄGA OSS NAGOT? (av Han Janon) s 6-7 BYSKE MÖTE NOVEMBER 1987 (av S-H Viklund) AKTUELLA MEDDELANDEN :S 10-11, 19 VÄSTERBOTTENS LÄN : Publicerad lokalhistorisk forking 1987/88 (av S-H Viklund)... s Den administrativa indelningen av Västerbotten (av Mats Boberg)..... s ARKIV-NYTT s 15 SLÄKTINGAR - FINNS DOM? MEDLEM.SNYTT s 17 SLÄKTINGAR - DOM FINNS! s I NÄSTA NUMMER: FORUM FÖR FORSKARE: EVENTUELLT TANKAR RÖRANDE BURE -- NYA BIDRAG TILL "VÄSTERBOTTENS LÄN " -- AKTUELLA MEDDELANDEN -- FRAGOR OCH SVAR M M " +" +" + +" s 16

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Nr. 3 år 2005 Fotot med hela sällskapet är taget vid Björkekulla i Ärla och från vänster står

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Foto: Eskilstuna Nr 2 2015 Vykortsförening Klosters kyrka, Eskilstuna Foto: Richard Atter ed Innehåll Ordförandespalten... 2 Kalendarium...3

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Mars 2009 2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Detta är ett utsnitt ur den karta Carta marina som framställdes av Olaus Magnus 1539. Kartan anses vara den första något så

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 2 år 2003 Sonja Karl-Inge Margareta Gunvor Sven Anita J Göran Kjell Gunnel Vad är

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

DISkutabelt. DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar

DISkutabelt. DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar DISkutabelt Medlemsblad för DIS SYD Nr 2, 2011 DIS SYD önskar sina medlemmar en skön sommar 2 DISkutabelt medlemsblad för Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen, region syd. DIS Syd. Utgivningsbevis

Läs mer

Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14

Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14 diskulogen med Släktforskarnytt Nr 78 Oktober 2007 Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14 Var noga med källkritiken 4 En procent är Långarydssläktingar 7 Dis skakade om förbundsledningen 10 Arkiv Digital

Läs mer

Stort intresse i prova-på-salen. med Släktforskarnytt. www.dis.se. Sidan 4

Stort intresse i prova-på-salen. med Släktforskarnytt. www.dis.se. Sidan 4 diskulogen med Släktforskarnytt Nr 74 November 2006 Stort intresse i prova-på-salen Sidan 4 Dis Arena lockade fullsatt varje gång 8 Släktforskningens dag blir årlig 9 På besök hos Släktforskarnas arkiv

Läs mer

Nr 4-2007. Föreningens höstmöte. Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar. Lantmäteriets digitala arkiv

Nr 4-2007. Föreningens höstmöte. Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar. Lantmäteriets digitala arkiv Föreningens höstmöte Nr 4-2007 Lantmäteriets digitala arkiv Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar O r d f ö r a n d e n h a r o r d e t Det är dags att önska God Jul och Gott Nytt År!!! men detta

Läs mer

MALMÖ. DisKULOGEN. Workshop i Washington Utvandringen till Brasilien. med Släktforskarnytt. nr 82 2008-09

MALMÖ. DisKULOGEN. Workshop i Washington Utvandringen till Brasilien. med Släktforskarnytt. nr 82 2008-09 DisKULOGEN nr 82 2008-09 med Släktforskarnytt Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen MALMÖ 2008 Workshop i Washington Utvandringen till Brasilien innehåll Kort

Läs mer

DIS DISBYT 97. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Kallelse till DIS 18:e årsmöte i Linköping Söndag 16 nov. 1997! Hjärtligt välkomna!

DIS DISBYT 97. med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Kallelse till DIS 18:e årsmöte i Linköping Söndag 16 nov. 1997! Hjärtligt välkomna! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 43, Oktober 1997 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS I DETTA NUMMER DIS uppvaktar DIS 6000:e medlem Sören Ljunglöf från Höganäs med ett DISGEN-program Kallelse till DIS 18:e

Läs mer

Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2015 Årgång 29

Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2015 Årgång 29 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2015 Årgång 29 30-årsjubileum 2015 Bråda dagar mellan död och begravning SIDAN 3 Om skrönor, myter och muntlig tradition SIDAN 4 Känner du till Klara Sofia

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Nr. 3 år 2006 Leif Lindholm i full fart med att inventera gravstenar. Som du ser, ett

Läs mer

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2011 Årgång 25 Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 föreningsnytt Tjust Släktforskarförening

Läs mer

nr 103 2013-12 25 kr med Släktforskarnytt Gamla brev Funktionärsträffen Släktforskningsappar Identifiera personer i GAMLA FOTON

nr 103 2013-12 25 kr med Släktforskarnytt Gamla brev Funktionärsträffen Släktforskningsappar Identifiera personer i GAMLA FOTON nr 103 2013-12 25 kr med Släktforskarnytt Gamla brev Funktionärsträffen Släktforskningsappar Identifiera personer i GAMLA FOTON 28 Länktips Länkar till användbara webbplatser. INNEHÅLL Släktträff i Minnesota

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 2 år 2004 Nya milstolpar i föreningens historia! Vi har fått vår 500:e medlem! Utökade

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2013 Årgång 27. Sveriges äldste präst i Törnsfall 1909 sidan 6

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2013 Årgång 27. Sveriges äldste präst i Törnsfall 1909 sidan 6 Föredrag om skrivarkurs på årets första månadsmöte Wåra Rötter Tjust största masugn sid. 4 sid. 3 Gamlebyveckan Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2013 Årgång 27 Sveriges äldste präst i Törnsfall 1909

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8. Styrelsen år 2006

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8. Styrelsen år 2006 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8 Styrelsen år 2006 ÖÖSF Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Mark-Rötter MHSF 25 ÅR. Nummer 4. Årgång 24 2009

Mark-Rötter MHSF 25 ÅR. Nummer 4. Årgång 24 2009 Nr 4/2009 Sida 1 Medlemstidning för Marks Härads Släktforskarförening Nummer 4 Årgång 24 2009 MHSF 25 ÅR Lennart Ryhd tar emot och tackar för gratulationer överlämnade av Borås Släktforskare, VGF och Dis

Läs mer

Mattssonsläkten i Stabäck

Mattssonsläkten i Stabäck 1 2015 Mattssonsläkten i Stabäck BERÄTTELSE ELSA BERGGREN HOLM INNEHÅLL Mattssonsläkten i Stabäck... 3 Introduktion... 3 Syskonen Carolina, Johannes och Anders... 3 Tidigt föräldralösa... 3 De första åren

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

DIS. KALLELSE Medlemmarna i Föreningen DIS kallas till det 20:e årsmötet Söndagen den 21 november 1999 kl 12.00 i Linköping Konsert & Kongress

DIS. KALLELSE Medlemmarna i Föreningen DIS kallas till det 20:e årsmötet Söndagen den 21 november 1999 kl 12.00 i Linköping Konsert & Kongress DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 49, oktober 1999 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS KALLELSE Medlemmarna i Föreningen DIS kallas till det 20:e årsmötet Söndagen den 21 november 1999 kl 12.00 i Linköping

Läs mer

NR 100. nr 82 2008-09. Oktober 2005. Nr 70. Tvillingar och trillingar födda olika dagar. Genlinesvar på kritik MALMÖ

NR 100. nr 82 2008-09. Oktober 2005. Nr 70. Tvillingar och trillingar födda olika dagar. Genlinesvar på kritik MALMÖ SLÄKTFORSKARNYTT nr 100 2013-04 nr 93 2011-06 25 kr DISKULOGEN med Släktforskarnytt 3 LEVERANTÖRER BERÄTTAR Säkerhetskopiering Med kameran i arkiven Våra faddrar Medlemstidning för Föreningen DIS: Föreningen

Läs mer