...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...

Transkript

1 ... :, <!._ -..: \" nr 21, MARS MANAD 1988

2 2 E T T P A R R A D E R F R A N R E D A K TIO N E N Ett nytt forskarår med ROTEN i centrum! Här får DU försöka hitta på det krångligaste släktskapet, ta del av uppgifter om släktforskarförbundet, lära DIG olika modeller av antavlor, diagram etc. DU finner även två nya rubriker, dels "Västerbottens län " som dyker upp i varje nummer det här året, dels "Arkiv-nytt" som medtas mera sporadiskt. En förändring sker i ROTEN-redaktionen fr o m nr 23 (undertecknad Mats skall sluta som redaktör vid styrelsemötet 5/5). Kanske DU vill hjälpa till i redaktionen? Hör av DIG i. så fall till sekreteraren! M A T S S T I G - H E N R I K V Ä R S T Att reda ut släktskapsförhållanden r inte alltid så lätt. Vad sägs om följande, som hämtats ur kollegan "Karleby-nejden", av år 1980? "I början av seklet bodde på ett.ställe en 65-årig änkeman som pette Erik Gustafsson jämte en 20-årig tös, Anna, från granngården. Änklingen förälskade sig i flickan och gifte sig med henne. sedan gifte sig Eriks son, Per, med Annas 37-årige mor som var änka och hade minderåriga barn. Av dessa giftermål skapades bisarra släktskapsförhållanden. Sålunda blev Erik Gustafsson, sin hustrus farfar och farfar åt ina svågrar och svägerskor samt svärfar åt sin svärmor. Hans hustru blev svärmor åt sin svärfar och mormor åt sin man, samt mormor åt sin svägerska." VEM HITTAR DET KRANGLIGSTE SLÄKTSKAPET?,, Här r några egna försag: Jakob Johansson gifter sig med änkan Elsa Danielsdotter, som från ett tidigare äktenskap hade dottern Anna. Anna gifter sig nu med Jakobs bror Mårten och de båda bröderna blir svärfar och måg. Änkemannen Anders Persson gifter sig med änkan Karin Larsdotter. Redan tidigare var Anders' son, Anders, gift med Karins dotter, Karin och Anders' dotter, Elsa, gift med Karins son, Johan.. Karl Karlsson 'gifter sig med Hilma Andersdotter. När hustrun döt gifter Karl om si med den första hustruns nio år yngre faster, Els Johansdotter. Några av den yngre syskonkullens kusiner blir alltså föräldrar till den äldre kllens kusiner. Karl Karlsson blir svåger med sin svärfar. Kenneth Sundbom -. - T..!ill"O'JJ:'.c:IO:O.B::C:n:l:CD!O:.:Y;l."I:.(JJDhil::JD r L8 r: ll,.lu\q:l-:ie :

3 3 S V E R I G E S F Ö R S I G K O M M E N av.erik Thoreli S L Ä K T F O R S K A R F Ö R B U N D E T T A R I N G sedan 25 oktober 1986 har vi ett svenskt släktforskarförbund! Det har när detta skrivs drygt ett år senare 50 medlemsföreningar med tillsammans mer än medlemmar. De pesonliga medlemmarna, dvs de som får förbundstidning m m i den egna brevlådan, är drygt Anslutningen efter det första året är därmed något bättre än man kalkylerat med i planerna. Under senare delen av 1970-talet bildades släktforskarföreningar i en allt snabbare takt i landet. I början av 1980-talet fann man inom Genealogiska Föreningen att en viss samordning borde till. Det behövdes en talesman för alla dessa föreningar. Ungefär samtidigt tvingades arkiv och bibliotek av besparingsskäl att försämra servicen till släktforskarna. Detta blev ytterligare ett motiv för sammanhållning. Efter en serie möten runt om i landet och brevsynpunkter på stadgeutkast i ett par omgångar från många av landets släktforskarföreningar var man i november 1985 klar att tillsätta en interimsstyrelse med Johan von Sydow, Göteborg, som ordförande. Och ungefär ett år senare var den klar med sin s k "gröna rapport" med överväganden och förslag. Förbundet kunde bildas vid ett möte i Göteborg av 50 ombud från 34 föreningar. Ändamål Förbundet skall tjäna medlemsföreningarnas syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen, vara sammanhållande organ och samarbeta med andra organisationer. Medlemmar Medlemsförenihg ' ska ha släktforskning som en huvuduppgift. Den får information och skrifter m m från förbundet samt får sända ombud till den årliga förbundsstämman. Avgiften 1988 är 5 kr per föreningsmedlem. Personlig medlem ska vara fysisk person och får förbundstidningen (släkthistoriskt Forum) och Svenska Antavlor, får fråga och annonsera avgiftsfritt i tidningen samt får rabatt vid köp av blanketter, böcker 6 d. Avgiften är för 1988 = 100 kr. stödjande förening är en annan förening än släktforskarförening - som vill stödja förbundet. Den får samma fördelar som pe.rsonlig medlem. Avgiften är för 1988 = 100 kr.!--!i- ud Högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman. Rösträtt där har endast medlemsföreningarnas ombud. Det har däremot inte exempelvis styrelseledamöterna. Alla förenings- och personliga medlemmar har närvaro, yttrandeoch förslagsrätt hölls stämman i Lund, 1988 ordnas den i Skara 1-2/10 och 1989 sannolikt i Sundsvall.

4 4 E!..!.9.9._Y.!.ls Mellan stämmorna leds förbundet av styrelsen. Den har sitt säte i Stockholm, men ledamöterna kommer från olika delar av landet, f n från Trelleborg i söder till Umeå i norr. styrelsen arbetar helt ideellt, men resor och i vissa fall övernattning kostar en hel del i samband med sammanträdena. Men det är ett pris man måste betala för att få olika landsändar representerade. Verksamhet i stort Förbundets viktigaste uppgifter enligt handlingsprogrammet är att vara stödjande och sammanhållande, verka för föreningsbildning, allmänt bevaka släktforskningens intresse, hålla kontakter med berörda myndigheter och institutioner m fl på riksnivå, verka för god utbildning i släktforskning, verka för utgivning och försäljning av litteratur och hjälpmedel, främja debatt, information och samarbete, hålla internationella kontakter. Som synes är det främst verksamhet av typen stöd, information, samordning och myndighetskontakter det rör sig om. Ytterst gäller det att underlätta föreningarnas arbete och den enskildes släktforskning. Föreningarnas interna verksamhet ska förbundet inte lägga sig i. Vad händer 1988? stämman i Lund i höstas fastställde en verksamhetsplan för 1988 som bl a innebär att man ska: bevaka frågorna om folkbokföringen, SVARs roll som lånecentral, intensivdata- och arkivutredningarna, ta fram moderniserade planer för utbildning i släktforskning och lämpligt utbildningsmaterial tör cirklar, börja kartlägga vilka register och förteckningar det finns över genealogiskt källmaterial och tryckta arkivalier, åstadkomma en "bank av föredrag och föredragshållare", ge ut släkthistoriskt Forum 4 gånger, Svenska Antavlor 2 gånger och den första årsboken (om soldatforskning). samt börja förnereda en del ytterligare skrifter. En del annat ingår också i planen. En svårighet nu i början bedöms-vara att få fram kunniga och villiga medarbetare för allt som behöver göras. styrelsen har ingen möjlighet att hinna göra allt. Intresserade är välkomna att anmäla sig.!-2!.9 f!.!_q Från den nedlagda föreningen GenealQ9isk Ungdom övertog förbundet fr o m 1987 lokaler med samlingar och lager i Göteborg samt skrifterna släkthistoriskt Forum och Svenska Antavlor. På samma sätt förutsatte interimsstyrelsen i gröna rapporten 11, att för..,.. bundet skulle överta lokaler, samlingar, personal och övr-iga resurser samt skriftutgivning från Genealogiska Föreningen f-r o :88. Avtal härom har emellertid inte kunnat träffas. Det var främst när det gällde ekonomiska resurser och utgivning av Släkt och Hävd man inte kunde komma överens. :

5 f!i--!_ut!ivn_av!le! s GF fortsätter alltså under 1988 sin verksamhet ungefär som förut, sköter samlingarna, ger ut Släkt och Hävd osv. De anslutna regionala föreningarna har dock lösgjort sig från föreningen och anslutit sig direkt till förbundet. Genealogiska Föreningen lever vidare, men den kan kanske få svårigheter att bära upp de kostnadskrävande samlingarna? ' För förbundet innebär det uteblivna övertagandet antagligen färre per- sonliga medlemmar är beräknat. Arsboken kommer inte att kallas Släkt och Hävd, men den kommer. Kansliresurserna i Stockholm blir blygsammare än planerat, men det ska förhoppningsvis inte märkas så mycket utt. Inkomsterna minskar i förhållande till prognoserna - men det gör även utgifterna. - Totalt beräknas inte ekonomin bli något problem. Något behov av att öka avgifterna annat än i takt med inflatioen förutser styrlsen inte. Den egentliga förbundsverksamheten, myndighets- och föreningskontakter, publikationsutgivning o d påverkas inte. Någon konkurrens från GF om rollen som riksorganisation är inte att förut e. 2EEf!!_f!i. Bortsett från det beklagliga bakslaget i förhandlingarna med GF har det första året avlöpt något bättre än vad som förutsågs har börjat bra. 8 nya medlemsföreningar har redan beviljats anslutning. Arbetet enligt verksamhetsplanen har kommit igång. Förbundet går vidare utan GF:s samlingar och Släkt och Hävd -- men med aptit på och gott nopp för framtiden. Redanm.: Frågan om FSS skall ansluta sig i förbundet tas upp på årsmötet den 14. april. Dessförinnan har ju Erik Thorell, förbundets ordförande, varit uppe hos oss och berättat vid höstmötet. Vid vintermötet har även frågan behandlats. SA HÄR SER FÖRBUNDETs ANTAVLA OCH ANSEDEL UT: NAGOT FÖR DIG???

6 6 Hans Jansson: K A N H U S F Ö R H Ö R E N S Ä G A o s s N Å G O T?. ' o R... :i 2. lj'l _ 6\.. (/'. _ - i o.. 6\ i! tji o \1'--1 f :: '! a--- IM l - 2 l. i,$ 2, 3 [ - g l. ij d1.l IQ lo lp u l ; l fl,j ;. ' l l ' l d 2 l u l D l. l Il o 2 ) d 4

7 Redan innan jag föddes var mina farföräldrar borta. Min far dog när jag var endast 4 år gammal - så det har inte funnits någon naturlig kontakt med den släktgrenen (farbröderna emigrerade till Amerika och fastrarna bodde inte i närheten av oss). I ett försök att mera i detalj undersöka min farmors syskon, har jag gjort vidstående diagram. I diagrammet kan man överskådligt se de olika syskonens bostadsorter och flyttningar vid olika tidpunkter. Visst kan man ana sig till tragik men även stor sammanhållning och stort ansvarstagande mellan barnen. Det område som här avses är i huvudsak grannbyar innanför Piteå. (Ännu tydligare blir diagrammet om man markerar byarna i olika färger, men av trycktekniska skäl är detta inte möjligt h ä r. ) Diagrammet utgår från Johan Johansson, f. 1/ i Sjulnäs nr 7, gift 20/ med Brita Nilsdotter, f. 28/ i Ersträsk/Nilsdal. Som nygifta bodde de på Sjulnäs nr 3. Sedermera till Ersträsk/Nilsdal Familjen Johan Johansson flyttar från Ersträsk/Nilsdal till Sjulnäs nr 6 1/2. Barnen är mellan 12 och l år gamla. Enligt anteckningar under Ersträsk står "fadern är utfattig". Var det de kommande nödåren som redan gjorde sig påminda? 1872 Fadern dör 45 år gammal Modern dör (56 år). Någon dödsorsak finns inte antecknad om någon av dem. Barnen blir alltså utan föräldrar. Det äldsta är 20 år och det yngsta 9 år (min farmor 11 år). Just före moderns död börjar den äldsta flickan, E!a_K.E_it.!,n, som piga på Lillpite nr 19 "Legd". Hon blir kvar där till 1879 då hon får ett oä barn. Fram till år 1883 finns hon upptagen som lös i Lillpite men återkornmer till nr 19 där hon gifter sig 1883 med Bonden QlQf_AQdrsQn=L.!.n3s!rQm, f Andra barnet, a.e_i, blir piga på Sjulnäs 6 1/2 och gifter sig år 1879 med Bonden oaq rd.e_i jqr på Böle oaqns börjar som dräng och min farmor nqa_mga!eqa _ l6 år som piga hos sin syster Maria på Böle nr 10. oaqns blir kvar där i 8 år. Visst kan man ana Marias ansvarskänsla för sina yngre syskon? 1881 iq fa.e_mqr flyttar till kaptensbostället i Öjebyn som piga hos kapten Nyblad och efterträdes på Böle 10 av den yngsta systern ee.e_iqa (som blir där som piga under 2 år). Nu är alltså hela syskonskaran i arbete Min farmor blir piga på Lillpite 19. Den äldsta systern a gifter.. sig där tt halvt år senare. Här kan också nämnas att iq o.e_mqr föds år 1879 på Lillpite 19. Hennes far n3e.e_s_aqdrsqn_l.!,ns!r2m f. 1847, och E!a aq QlQf är bröder!! (Lillpite 19 säljs omkring 1890 till storfors AB. Mangårdsbyggnaden är flyttad till Garnmelstad, Luleå som hembygdsgård.) iq fa.e_mqr_h_svr.!,n var pigor på löjtnantsbostället Wilhemsdahl hos löjtnanten Meyerhöffer Fyra av syskonen återförenade hos a!.i P,å Böle: Gifter sig både oaqns. (med!!ila. a!.i _!!e.r<j!urr.l ö!l och iq fa.rmqr med min farfar oaq aqsoq,_s.!_kfo.e_s. ; -., Den yngsta av syskonen -. ee.e_iqa - g if ter sig -med o!!.a!:!:i.!_hl!!! irrdeäek, bonde på Böle nr 9. Och med henne är alla gifta och etablerade och för släktet vidare. 7

8 8 B Y S K E M Ö T E l 3 - l 5 n o v e m b e r l av Stig-Henrik Viklund Ar 1985 bildades en arbetsgrupp för samordning av och information om forskningsinsatser i skelleftebygden - SKEFO (se mera ROTEN nr 12, s. 11). Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening, stadgar antogs och styrelse valdes. Ordförande i styrelsen = Zolo Östlund, f d kanslichef. sekreterare = John Olofsson, f d rektor i Medletors folkhögskola. Kassör = Pär Andersson, ordförande i FSS. Föreningen har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende skelleftebygden. SKEFO skall aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda som be-driver sådan forskning. Föreningen Skelleftebygdens släktforskare är medlem i SKEFO. Även enskilda FSS-medlemmar har betalat in årsavgiften. En forskarkonferens hölls i stiftsgården, Skellefteå Nu hölls en liknande -- mestadeles i Byske skola. Fler forskarkonferenser i olika centralorter i skelleftebygden planeras. Under 1988 skall det äga rum en konferens - men var? Ett förslag har varit Burträsk (kontrast till Byske). DDB:s material om burträskbygden är tyvärr för lite så det är nog mycket troligare att mötet kommer att äga rum i Bureå, Boliden (skulle passa bra nu när Bolidens hembygdsförening i sarnarbete med museet och studieförbund försöker ta fram material om bolidenbygden), Skellefteå stad -- eller varför inte Jörn? Ovanstående "trojka" skall innan den 10 mars kommit fram till ett förslag var SKEFO nästa gång skall ha ett speciellt möte. Men nu till SKEFO:s Byske möte 13-15/11: skolelever fick under fredagen ta del utav det inmatade materialet ur kyrkböckerna som nu finns att framta via datorer. De hade också möjlighet att se en fotoutställning på byskebilder som Byske sockens hembygdsförening stod för (i samverkan med museet). Fotoutställningen fanns tillgänglig t o m måndag då yngre skolelever fick se den. Under fredagskvällen hölls några föredrag under rubriken "Byske älv och bygd" (Zolo Östlund, Peter Gustafsson, Leif Gustafsson). Dessutom informationen "Möt dina förfäder på data". Öppet hus hölls under lördagen kl : l) Besökare kunde på bildskärm få uppgifter om sina förfäder. När man delgett namn, födelse-år, by fick man fram 2 generationer bakåt (i första hand namn, :. å_rtal) -- längre bakåt i tiden eller komplettera uppgifterna geografiskt fick man återgå i kön. 2) Ovannämnda fotoutställning. 3) Skellefteå museum: bokbord (litteratur,.cirkelsanunanställningar m m rörande byskebygden), information om forntiden -(Bjurseletskåpet, monter med vissa lösfynd, fornlämningskartor med register vad årets inventering gav) samt en monter med föremål från byskebygden. Filmade lantmäterikartor visades. 4) Folkrörelsearkivet hade en representant, Bo-Göran Edlund, som delade ut en sammanställning samt svarade på frågor. (Museet hade också en informationsfolder som delades ut./ 5) stadsarkitektkontoret hade tagit fram kartor som avsåg dagens och morgondagens Byske samhälle. En del diagram m m rörande Byske älv och bygd förevisades även. 6) DDB i Jörn hade en utställning med skärmar. Dessutom visades en videofilm på 4 minuter.

9 9 - E = ;..,! s l -=. n!.. H.,"'g :: i;!: E... 21= jj- F.=: ; a i.... k :- - = i h 1::':.:J o-:; s.. : t i=:. i... ::t E i: /J s = g..., l : l f o N H r.: ::# ::a:!:.. l.. 11'0: 1:.... i.l n: l g l..!!,... N "l= g: l -!ä :E :f N : ä a il:! = , 2- '!: N?.:..... H 1. i " j i L... "...:..... k i. :;:::!.... ii:., : l!:'. F. :..,,......:.11- R f!.. l c.. k o!..., g. :a!: l E -!.:! -N i.. )i j t ';;t:l - :-:s- :: IJUI 1KPto D r. 11 1,.e l l&hu: Antavla av Henrik Akerlund - presenterad på utställningsskärmen i Byske möte. 7) FSS hade en utställningsskärm med information om öreningen samt 2 medlemmars forskningsresultat (Birgitte Grönlund och Henrik Akerlund) 8) Lokala föreningar presenterade sig: Lottorna, Röda korset och Byske idrottsförening. Under lördagseftermiddagen hölls tre intressanta föredrag: a) John Olofsson: "Byske på sågverksdödens tid". b) Ake Lundgren: "Gulnade dokument blir romaner - om Tåmförsten, Brattlid Jonke och andra". c) Lennart Klang: "Fornminnesinventering i norr". Innan föredragen hölls visades Byskefilmen -. som ett extra nummer Sista dagen skulle det hållits en högmässa med Egil Johaflsson som medverkande. Tyvärr kunde inte Egil ställa upp - istället blev det Komminister Ake Lundgren, Byske. Efter kyrkkaffe i Broselsgåren var det dags att fara tillbaks till aulan i Byske skola. Man fick då lyssna på Ragnar -Norde som redogjorqe med hjälp av overhead-bilder "För.enings.livet i byskebygden". Ett möte med amatörforskare i skelleftebygden ägde rum mot slutet av den här konferensen. SKEFO vill gärna. ha namn och adress på forskare samt erhålla upp...: gift om vilket forskningsområde som man håller på '!Jled Någ_on gå_ng under 1988 utkomme-r rapporten från Bysk möte. Antalet besökare då? Ja, vad jag har kunnat utröna bör det ligga på ca 400 besök besökare Kanske bättre ppslutning till en annan gång?

10 lo A K T U E L L A M E D D E L A N D E N <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> klleft hebygsföeig har bl a följande verksamhet den närmaste tiden: Söndagen den27mars kl "Ortnamn och medeltid i skelleftebygden", föredrag av Lars-Erik Edlund, Umeå universitet. Ett samarr. med Skellefteå museum. Lokal: 99:an, Nordanå, Skellefteå. Söndagen den 17 april kl Braskväll med Kjell Johansson, som berättar om det gamla Sunnanå. Lokal: Kågegården, Nordanå, Skellefteå. I maj månad (se senare annons) -- utflykt till Johannestorp; Hans Renhorn berättar _om Abraham Hggströms nybyggarliv. Samarr. med STF o. Studiefrämjftndet. eel!ill_u!vclinsre!e_io föeiglivt: statens Ungdomsråd har från allmänna arvsfonden erhållit medel för att utveckla föreningslivet. Syftet är att ge organisationer och föreningar möjlighet att utveckla former för och innehåll i sin verksamhet utöver det traditionella. Jan Appelquist, Sveriges släktforskarförbund planerar söka medel för att ett studiematerial med inriktning på de s k fria aktiviteterna i skolan kan framtas. Lilian Andersson (Skellefteå museums kontakt med skolan i skelleftebygden) och tre ytterligare lärare i svenska och so i Norrhammarskolan, högstadiet, Skellefteå har utarbetat en fr!glis!a som ger möjlighet för eleverna att efter att ha erhållit kunskap om det förflutna skriva sin egen släktkrönika. Två antavietyper har framtagits -- fri kopieringsrätt för skolan! Frågelistan "Hur levde de vuxna som barn?" har följande huvudavdelningar: A. Personliga data. -- B. Familjen. -- c. Bostaden - hemmet. -- D. Maten. E. Kläderna. F. skolan. -- G. Att hjälpa till - arbeta. -- H. sjukvården. J. Fritiden. -- K. Religionen. -- L. Skrock. -- M. Egna upplevelser. Den 1-2 oktober i år har vrigs_slätfosafrud stt årsmöte förlagt till 1000-årsstaden Skara Sundsvall? Västerås? Vår "systerförening" i Jakobstad har ändrat sitt namn till: aos.!:_aseidn lk.!:_-_oeh_bygefosae_r_f Det nya namnet täcker bättre föreningens regionala rekryteringsområde-som omfattar nejdens nio församlingar. I "Studia anthroponymica scandinavica..- tidskrift f(:)r nordisk personnamnsforskning nr s, 1987" finns en in!rsat_atikl_ay framlidne forskaren m m göj [utnaeh, nämligen DE SVENSKA SOLDATNAMNEN OCH DERAS BETYDELSE FÖR SLÄKTNAMNSBILDNINGEN. Manuskriptet hade inkommit till redaktionen genom förmedling av Genealogiska Föreningen, Stockholm. Uppsatsen har bearbetats av FK Björ_n Melander, Uppsala. I "META - medlemstidning av Medeltidsarkeologiska föreningen nr 3/87" finns en r!iel _Qm_"gokn!l!e.QCh ö nlit_mdl!ia_srif!llg äll.qr,: av Janken Myrdal.. Ett tif!shit.qrist_sllsae har bildats i Härnösand. Sällskapets uppgifter är att "väcka intresse för och främja kyrkohistoriska studier -rörande Härnösands stift". Ordförande i sällskapet blev biskop Bengt Hallgren. Medlemsskap i sällskapet förvärvas genom insättande av 50: - kronor på dess postgironummer Varför inte ett sällskap för Luleå stift?? strax innan julafton 1987 erhöll FSS : följande--utdrag Ur Kulturnämndens AU-möte OLll 197: "Inköp av mikrokortsläsare och mikrofilmsläsar; ;ed kopi;ring till huvudbiblioteket. De läsapparater för mikromedia- som fin_ns på biblioteket, dels för personalens kravarbete och dels tör släktforskning, är hårt belastade. Det är nödvändigt med ytterligare en apparat fö kravarbetet. Dessutom har Föreningen Skelleftebygdens släktforskare inkommit med en begäran till biblioteket om att få tillgång till en läsapparat med kopieringsmöjligheter. Föredragande föreslår följande inköp:

11 11 Antavla för skolbruk utfört av Sören Lundgren, Skellefteå museum. l st Northwest Microfilm mikrokortsläsare modell 516 med växeloptik 24/48x, vridbart prisma, hållare för läsning av mikrofiche 105xl52 mm och hållare för 16 och 35 mm mikrofilm å kronor ink! moms. Apparaten är avsedd för kravarbetet. l st Regma LR 8 kopierande läsapparat med växeloptik 24/42x för mikrokort 105xl48 och mikrofilm 16 och 35 mm a kronor ink! moms. Läsaren är avsedd släktforskning och för kopiering av svenska tidningsartiklar.från mikrofilm och fiche. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar a t t inköpa läsapparaterna". En trevlig jul- och nyårsgåva -- eller hur? KS yitrö!e_l8 hölls i Ryggåssalen, storstugan, Lövånger söndagen den 24 januari. Ordförande Pär Andersson meddelade att styr:elsen har beslutat att "sprida på ver-ksamheten" utanför centralorten Skellefteå då det gäller vissa fasta möten. Den framställda budgeten för. l988 godkändes. Föreningens årsavgifter fastställdes till oförändrat 50:- kronor för ordinarie medlem samt 15:- kronor för familjemedlem. Medlemmarna uppmanades av ordföranden att tänka på frågan om anslutning inom Sveriges Släktforskarförbund. Det finns en svag förhoppning.att for'skarkatalogen blir klar "till våren". Kanske inte till årsmötet Under lite mer än l timme höll universitetslektor Mauno Lassila, Umeå, ett föredrag på temat "Vägarna inom sk.elleftebygden" med hjälp av overhead-bilder. Antalet närvarande vid vintermötet? Tyvärr bara 11 personer! Kunde ha varit fler! Föredraget var värt fler åhörare..

12 12 v Ä S T E. R B O T T E.N S L Ä N l l Länstyrelsen i Vistetbotten fyllde den 5/ år. Detta skall man_ifesteras med olika arrangemang i länet. Lördagen den 26 mars kommer Skellefteå att få besök av 4 forskare på Umeå universitet bl a Lars-Erik Edlund. (SKEFO planerar för fqrskardagar i Boliden september.) Den 8-9 oktober förekommer forskardagar i Skellefteå i länsstyrelsens regi - men då är det särskilt inbjudna som är närvarande. Ovanstående rubrik kommer att.finnas i ROTEN under det här året. Meningen är att medlemmar och.andra intresserade kan berätta kring västerbottnisk forskning på olika nivåer. LI-Q!!Q_KOR!NG_!lL Tänkte ge tips på några skrifter som utkommit slutet av fjolåret och början av det nya året. I något fall gäller det bara någon artikel som.. rör våra bygder: Vad jag vet har det utkommit två byaböcker i södra Västerbotten, en om Sörfors, en annan "Ersmark 3/4 mil från Umeå". Bägge är matnyttiga för släkt- och bygdeforskaren. Då det gäller den senare boken har predikanten och soldathemsföreståndaren Lennart Andersson hjälpt cirkeln med att ta fram material från olika arkiv, översatt och delat med sig sitt kunnande bl a om soldaterna. Illustrationsvänliga böcker - måste man nog notera. Häruppe har Elof Lindmarks "Byarna kring Skellefteå stad, bd. I, Sörböle och Norrböle ju äntligen utkommit. Det är bra att uppräkningen utav hemmanen, familjerna, soldaterna och inhysesfolket följs upp med personregister! Band II och III ges ut senare under det här året. Och så naturligtvis "Boken om Kåge" (febr./mars)! Kanske inte så mycket person- och släkthistoria -- men mycket annat kan vara av stort intresse. Boken innehåller avsnitt om Grandegodset, ortnamn (problematiken kring namnet Kåge kommer att behandlas av Lars-Erik Edlund i ett senare arbete om våra kustnamn!), soldatrotar, byordning, emigration, jordbruket, fiske, skola, skeppsbyggeri och sjöfart, hamnarbete, religiös verksamhet, föreningar, helgfirande och nöjen. Särskilt källförteckningen bör få sina efterföljare.. En mycket spännande bok utkom under -87: "Nasafjällsvägen delsträckan Skellefteå - Gloromersträsk av civiljägmästaren, t d Domänverkets revirförvaltare i Skellefteå -- Per Andre. I förrdet skriver Andre: "Det här är ett försök att på marken leta fram 1700-talets väg från Skellefteå mot Nasafjäll nedom Glommersträsk. Vägens byggande och trafik under 'nasafjällstiden har jag funderingar omkring. Försöker också följa vägens utveckling efter silverbrukets slut, samt kommer in på ett par parallellvägar som hänger samman härmed. Hjälp har jag fått från många som bor eller bott efter vägen. Det finns ganska gott om traditioner bevarade från silverbrukstiden - traditioner som givetvis blir allt mer diffusa för varje generation som försvinner." Avsnittet "Gårdarna vid vägen" ger inblickar kring byarna Bjurvattnet, Klockträsk, Hedträsk, Hornsträsk, Pärlström, Mossarotträsk, Granbergsträsk, Missenträsk -och Glommersträsk.

13 , NAsAFJÄLLs VÄGEN OELSTRÄCKAN SKELLEFTEÅ-GLOMMERSTRÄSK Per Andre... :... ' :.... QUlQKQftN QCM bnnat Uft arrt1w... Mte. AftCi'l:f lt 2 A ; , Bolidens hembygds'förening. med Albin Wallin i spetsen har med hjälp av museet och studiefrämjandet utarbetat krönikor som rör Bolidens idrotts- och friluftsliv uppdelat enligt följande: Allmän krönika (bl a om handikappidrott, damhandboll, konståkning, skolidrott och så lite om arbetarnas idrottsförening på 1930-talet). Malmbacka idrottsanläggning. Malmhal len. BFFI: åren , alpint, atlet, bandy, bordtennis, fotboll, friidrott, orientering. BFFI+BBK: brottning. BFFI+BSK: simning. BFFI+Kometen+BSK: skidor. BSK+BFFI: ishockey. Friluftsfrämjandet. Gymnastikföreningen. Tennisklubben. Insamlande av fakta etc. har skett mestadeles i 2-mannagrupper. Ett stort antal sidor består av klippmater i al. I framtiden kan de här krönikorna säkert bli bearbetade till en volym! Adjunkt Lennart Öhman, Arvidsjaur har utgett. tillsammans med sin son på Loanna förlag en skrift som anknyter till skelleftebygden.. - nämligen "Hur sjukvården kom till norr - en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland" En alldeles utmärkt tidskrift utges i Norge DUGNAD - tidsskrift for etnologi. I dess nr 3-4/87 finns artikeln "Omsorg och hårda nypor -om arbetsstugor för barn". Bildmaterialet avses arbetsstugan i Malå. Det är FK Britta Lundgren, Umeå som skrivit artikeln. En annan umebo, FK Claes Olsson, kan i förbigående noteras har utarbetat artikeln "De oönskade barnen- barnen med lyten".....'.. ' Sober förlag har utgett "Arkivet Historien Rörelsen -- Sven Lundkvist 60 år". Denna festskrift tillägnas riksarkivarien Lundkvist. Bland flertalet intressanta bidrag kan nämnas Lennart Lundmarks "Svält och stölder i övre Norrland under 1610-talet". I uppsatsen har Lundmark granskat bevarade domböcker för Västerbott ry under perioden Länet drabbades under fyra år under 1610-talet av missväxt m m. Han har varit särskilt intresserad utav eventuella hungerstöldr s. k nödkriminalitet. Ett litet citat av intresse för många: "För Västerbottens del var det inte ovanligt att domböcker bifogades räkenskapen under 1600-talets första år. Detta har inte uppmärksammats tidigare eftersom domböckerna felaktigt klassats som saköreslängder i Riksarkivets förteckningar. I själva verket finns domböckerna för Västerbotten bevarade i räkenskapen för åren frånsett 1603." Lite tidigare informerar Lundmark att domboken för 1611 fortfarande finns kvar i Axel Oxenstiernas arkiv! STIG-HENRIK VIKLUND 13

14 14 Den administrativa indelningen av Västerbotten t VÄsTERBOTTEN (Västerbotten + Norrbotten + Finska Västerbotten) Västerbottens län delas till Norrbotten och Västerbotten Västerbottens län får här Angermanlands lappmark (Asele) Västerbottens län + Torne och Kemi lappmark Västerbottens län + Österbotten Västerbottens län Västerbottens län + Österbotten Norrland utom Torne och Kemi lappmark Västerbottens län + Torne och Kemi lappmark (eget län 1638) Västernorrlands län (= Norrland + Österbotten) Ståthållardömet Norrland (= Norrland + Österbotten) Västerbotten benämns som landskap 1509, eget landskap t t Västerbotten benämns som Norrbotten (Västerbotten + Österbotten) 1380t t t t t - looot t Västerbotten nämns även som Korsholms län (Västerbotten + Österbotten) 1370t Västerbotten nämns Norra Bottnen -- Västerbottens och Österbottens kustområden 1370t stor Hälsingland (Norrland + Österbotten norr ut fr. Ule älv) 1340t Hälsingland (Norrland upp till Skellefteå älv) Finnmarken benämnt Kvänland benämnt Det understrukna avser den administrativa beteckningen. OBS! När DU nu söker material ang. västerbottniska socknar tänk då på att administrationen då liksom nu var trög! Detta medför att det tog några år innan omorganisationen slog igenom i administrationen, och därför är skattelängder o dyl oftast på det senare administrationsområdets namn under ett antal år efter en omorganisation (delning o dyl av västerbottniskt område). Exempel = Mantalslängder för åren finns under Västernorr land. MATS BOBERG

15 ARkiv. N Y TT 15 Den 11-12/ hölls en s k norrlandskonferens med Gävleborgs läns folkrörelsearkiv som arrangör Det ;ar:;epresentanter för folkrörelsearkiv, kommunala arkiv och landsarkiv i Norrland som träffades. Denna konferens innehöll bl a en rapport från arkivutredningen av Carl-Edvard Edvardsson, utvecklingen på arkivsidan i Västerherrland av Per Matsson och "Jakten på nygammalt" av journalisten Ulf Nilsson, Arbetarbladet (kontakten arkiv och pressen togs upp). studiebesök gjordes på Gävleredaktionen för Sveriges TV, en videoverkstad (Radio Gävleborg) och en lokaltidning (Gefle Dagblad). Ibland skulle man önska att en liknande konferens hölls för arkiven,_ museerna och forskarna! I accessionsliggaren för Folkrörelsearkivets skelleftefilial avseende år 1987 finner man följande-depnerde rki;bilda;e7---- r: Gagsmarks by, Byske -- Granbergsträsks by, Jörn -- Lunds by - Sjöbottens byamän -- Storkåge by -- Östanbäcks by, Byske. rivt_pro: B. E. Frisk, Skellefteå. större delen av materialet har inte ordnats upp än. Är DU intresserad att få veta vad som finns i något arkiv eller önskar få se ett arkiv (kontaktpersonen måste godkänna) -- ring ! Kom gärna på. något informations- och forskarmöte (2 ggr vår resp. höst). Filialen har sedan 1/2-88 n_ny föet!nae: Kåge -- förut antikvarie på Skellefteå museum. nämligen Peter Gustafsson, Efter telefonsamtal med Bengt-Erik Näsholm, Svensk Arkivinformation i Ramsele kan följande av intresse noteras:.j I stort sett är op!e!trinsfi!mign utav flyttningslängder , riågra flyttningsattester samt husförhörslängder tillkomna före 1900 (som inlevererats till landsarkiven) klar då det gäller Västerbotten. ef0!kigs!a!itikn_ll42-!89 filmas även -- en viss ororegistrering förekommer av det materialet. (Förut mikrokort t o m 1801!) Qriginli!nina ii!l_kyroeygae i Västerherrland finns f n (färgfotografier i större format). Då det gäller Västerbotten- möjligen i framtiden. atä!eiyekt - eitr_öie es_his!oik ata!eil (mikrokort). Kartmaterialet för 8 län - däribland Västerbotten - kommer förmodligen att kunna säljas/lånas genom SVAR. Ql kla!r!k!a fö!aepklr Några s!rvlymr Just nu (januari---88) inriktar sig SVAR på filmning utav SCB:s utdrag av födda, vigda, döda åren ("men 70-årsregeln iaktta;").-nr;btten är-nu klrt =filmning rörande Västerbotten har påbörjats. äsäesaeen fö yätreo!tn!ä (Norrland, Västerbotten) filmas sedan hösten -87 ibland, s k "buffert-arbete" -- gäller till talet. I skr.ivande.. stund (slutet av januari) har man filmat t o m talet. Förhoppningsvis kommer filmningen att vara klar någon gång under hösten -88!!!. Är någon intresserad att ta del utav länsräkenskaperna dessförinnan tag då kontakt med Ramsele :-- eventuellt kan originalhandlingarna vara kvar i Ramsele! DU kan besöka i så fall SVAR Är de på väg till Stockholm lär det inte dröja alltför länge innan man kan erhålla via mikrokort!

16 Soldaten i!s_lrs2n_hr!i (No 40), f i Bissjön, d , Wallen, gifter sig någon gång före 1744 med Sara Olofsdotter som i husförhörslängd uppgives vara född Äldsta barnet Malin, f. 1744, återfinns ej i födelseboken och vigseluppgift saknas för Nils och Sara. Varifrån kommer Sara? Jag har letat i angränsande socknar utan att finna henne. Nils återfinns 1741 på Rota 38 men övergår samma år till Rota 40. Kanske träffade han Sara under något av Lövångers kompanis många uppdrag i början av 1740-talet? Tacksam för svar! LARS FARDE, Parkvägen 11 B, SOLLENTUNA 58. Vilken härstamning har Regementsskrivaren Olof Svenson, d. ca 1698 i Broänge? Har var gift med Christina Otto, dotter till Egidius Otto! LARS FARDE, Parkvägen 11 B, SOLLENTUNA 59. söker uppgifter om barnen till oans_biumn ( ) och hustrun i hans första giftermål Marta Helena Karlsdotter ( ), bosatta i Långviken: a) Otto, född /3 b) Beda Amanda, född /5 c) Linda Maria, född /12 Var någonstans bosatte dom sig? Deras vidare öden! JOHAN WESTERMARK, slottsträdgården Ulriksdal, SOLNA Tfn-nr: Q8/8S Vem vet något om Anna Amanda Antonsdotter, född /8 i Burvik? Hon var syster till den kände predikanten Qar!e! neso, f. 1843! (Föräldrar: Anton Wilhelm Andersson och Caisa Greta Gabrielsdotter.) STEN LUNDGREN, Bondegatan 12, Tel SKELLEFTEA 61. söker upplysningar om Bri t ta Carolina, född /3, dotter till Per Andersson Wikman ( ), Kågeträsk, och dennes hustru na Gr;t Johasdott;r-(f. 18Öl 2/8). Jag vet att hon flyttade till Jörn l8sl-; -;e åt;rko-; t ill Skellefteå församling 1858 eller Tacksam för svar! ANN MARI LINDMARK i Pl 7392 Gran, Tel KAGE

17 medlemsnytt per den 20 januari NY ORDINARIE MEDLEM 1987 Lennart LUNDQUIST, Myggvägen 38, NYA ORDINARIE MEDLEMMAR 1988 SKÖVDE Harriet ANDERSSON, Grännagatan 13, SKELLEFTEA ( ) Alf AVANDER, Överklinten 5300, ROBERTSFORS ( ) Linnea JOHANSSON; Pl 8195 Skråmträsk, (o 910' ) SKELLEFTEA Gunda LUNDSTRÖM, Bygdeträskliden 3545, BURTRÄSK ( , bostad; , arb.) /Se även nedan! Sture NORBERG, Risvägen 9, NORSJÖ ( ) ÄNDRING AV ADRESS OCH/ELLER TELEFONNUMMER Stefan LUNDKVIST, Valörvägen 28, LULEA ( ) Per MARKLUND, Granitstigen 17, LULEA ( ) Stefan NILSSON, förut i Örebro -- men nu?? Kenneth SUNDBOM, Stipendiegränd 10 A - 212, UMEÄ ( eller ) RÄTTELSE från förra numret Lorenz LUNDBERG, Torsgatan 39, 4 tr., STOCKHOLM Då Gunda Lundström anmälde sig såsom FSS-medlem svarade hon följande på några frågor: a) Vad förväntar DU dig av FSS? Få inspiration och tips av andra med samma intresse. b) Vad kan DU göra för FSS? Delge andra intresserade av mitt forskningsarbete. som rör. Bygdeträsk, Bygdeträskliden, Kvarnbyn, Innansjön, Västanträsk i Burträsk sn. Dessutom en del om Sillium (Löfvånger sn till slutet av talet) = Bursiljum, Svarttjärn, Burträsk sn. Är själv intresserad av: Erik Zackrisson, f. 4/5 1690, d i Ljusvattnet och hans förfäder och ättlingar; Östen Östenssons släkt (6 maj ), Burträsk sn och Per-Anton Lindahl, f. 1860, d. 195, Renbergsvattnet. FSS-MEDLEM TAG GÄRNA KONTAKT MED VALBEREDNINGEN -- DELGE FÖRSLAG PÅ NYA LEDAMÖTER M M I STYRELSEN ETC, RING SoNJA WIKSTRÖM TEL, Vidstående fotografi togs i samband med ett forskarmöte på museets forskarsal den 26/ Karl-Ivar Andersson ser på det framlagda aktuella bakbordet. GÖr det DU också!

18 18 :' """'1;/r:"'Z::.; SlÄi\TINGAI\ 6- / WShN dom finns 49. b) Ett'litet tillrättaläggande till svaret i förra numret av ROTEN: Jon Svensson, f. 12/ , d. 5/ Gift två gånger: l:a ggn 1782 med Anna Nilsdotter, f. 1763, d :a ggn 28/ med Brita Samuelsdotter, f ROLF FORSSeN, Yrkesgatan 20, Tel BYSKE 51. Den 14 december ifjol 'blev jag uppringd av en FSS-medlem (tyvärr uppfattade jag inte hans namn!). Han påstod att han hittat svaret. på frågan om Catharina Ericsdotter, född 8/ Ilon finns i husförhörslängden för Skellefteå församling, AI:7 C, pag. 135 ( ). Catharina skulle ha dött förmodligen i Degerbyn den 30 mars hos.. sin svärson Olof Andersson Lundgren och dotter Brita Cajsa Larsdotter. Men hon skall också finnas medtagen i AI:8 D, pag. 435 ( )!!! Följdfrågor: a) Hur kan hon finnas i den längden när hon dog- 1826? b) Dog hon år 1836 den 30/3? el Går det att få en kopia på den ifrågasatta sidan? ROLAND FAHLGREN, sturegatan 24, BORLÄNGE 51. Efter genomgång av Bertil Lindqvists avskrifter avseende död- och begrav-, ningsboken för Skellefteå församling kan det noteras att "Soldat änkan Caisa Eriksdotter, Degerbyn" avled i slutet av mars månad 1836 ; 67 år, 4 månader, 22 dagar, dvs. 30mars 1836! Här nedan en del utav den eftersökta sdan -- som jag välvilligt har erhållit av Svensk Arkivinformation i Ramsele: STIG-HENRIK VIKLUND Skellefteå o'bs!

19 a) skickar mina anteckningar om den eftersökte bonden Jacob Johansson i Asen.m m: Bonden Jacob Johansson i Asen, Villvattnet, f. 1702, d. i december månad 1743; gift 1729 m. rit aso!tr, f. 1713, d. 6/ i ålderdomsbräcklighet, 87 år; Brita Larsdotter gift andra ggn 1748 m. nes_lrsn fr. Lövånger ( / ). I samband med giftermålet 1729 tar troligen Jacob Johansson över sin svärfaders hemman. Svärfadern = as_eso, f. i maj månad 1675, d. i augusti månad 1739; gift 1705 m.!nrid??, f , d. 28/ i ålderdom, 80 år. Lars Erssons föräldrar i Asen: ric_lrsn, f.?, d. före 1718; gift m. na?, f.?, d. omkring 1724/1725. ROLAND ANDERSSON, Darnrnv. 11, BYGDSILJUM 56. Har följande svar på förfrågan: Bursiljum nr 6 oa utvsn_gas!rm, f , Klutmark gift med lia_jhndt!e oe, f , Ske-å Bosatta i Bursiljum nr 6 Barn: Gustav, f Johan, f , gift med Anna Emelia Bergström, f , Bursiljum 4, bosatta i Bursiljum 6 Pehr Viktor, f Olov Albin, f , gifte sig Ättlingar finns i Bursiljum och Burträsk! EGON ANDERSSON, Kullavägen 5, SKELLEFTEA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A K T U E L L A M E D D E L A N D E N Föreningen säljer ju "Almanacka för 500 år". Det finns ett eeaa!!i!lg!ö!rn_loq-149 Har DU köpt almanackan och vill förvärva ytterligare 300 år - tag då kontakt med sekreteraren. FSS kan inte ha tillägget i lager - men förmedlar gärna beställningar. öeign_s!ät!osae_i_uep!ad bildades vid ett möte i Uppsala den 23 september Ordförande blev Anders Alinder, Sigtuna. FSS-medlemmen Elisabeth Sunh ingår i styrelsen. Har DU rötter i Uppland? Kanske DU vill bli medlem i den relativt nya föreningen? Medlemsavgift för 1988: DU som ej fyllt 25 år = 30:-, övriga 60:-. Pg Föreningen utger ett medlemsblad där Elisabeth ingår i redaktionskornmitten.

20 20.. R o T E N, NR 2L MARS Ml\NAD 1988 MEDLEMSBLAD FÖR FöRENINGEN SKELLEFTEBYGDENS SLÄKTFORSKARE (F.ÖRSTA NLMRET UTKOM JUNI t1<\nad 1982) REDAKTION: MATS BOBERG OCH STIG-HENRIK VIKLUND ADRESS: FSS, Skellefteå Mueum, Nordanå, SKELLEFTEA ( ) SKELLEFTEA, 1988 ISSN: BLI MEDLEM I FÖRENINGEN SKELLEFTEBYGDENS SLÄKTFORSKARE MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 1988: ordinarie 50:-, familjemedlem 15: AVGIFTEN KAN INSÄTTAS PA POSTGIRO I MAN AV TILLGANG KAN MEDLEMMARNA KÖPA LÖSNUMMER AV "ROTEN" ÄLDRE NUMMER kr/t, 35 kr/årgång ICKE-MEDLEMMAR KAN ENÖAST.KÖPA PER ARGANG: 50:- kronor I N N E H A L L OMSLAG: Utsnitt av "Brimsfafr, Tusende Ars Calender - Almanach för hwarje år från,-, 900- till och med 1900talet, till hjelpreda vid uppsökningar af gifna data serdeles uti gamla handlingar - upptälld af Joh. Gust. Liljegren". Almanackan finns i Skellefteå Museum ägo. Liljegren ( ) utförde den år blev edermera rikantikvarie. Han påbörjade även utgivandet av Medeltidshandlingar! ETT PAR RADER FRAN REDAKTIONEN s 2 SLÄKTEN ÄR VÄRST (av Kenneth Sund bom) s 2 SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND -.FÖRSIGKOMMEN ETTARING (av Erik Thorell) s 3-5 KAN HUSFÖRHÖREN SÄGA OSS NAGOT? (av Han Janon) s 6-7 BYSKE MÖTE NOVEMBER 1987 (av S-H Viklund) AKTUELLA MEDDELANDEN :S 10-11, 19 VÄSTERBOTTENS LÄN : Publicerad lokalhistorisk forking 1987/88 (av S-H Viklund)... s Den administrativa indelningen av Västerbotten (av Mats Boberg)..... s ARKIV-NYTT s 15 SLÄKTINGAR - FINNS DOM? MEDLEM.SNYTT s 17 SLÄKTINGAR - DOM FINNS! s I NÄSTA NUMMER: FORUM FÖR FORSKARE: EVENTUELLT TANKAR RÖRANDE BURE -- NYA BIDRAG TILL "VÄSTERBOTTENS LÄN " -- AKTUELLA MEDDELANDEN -- FRAGOR OCH SVAR M M " +" +" + +" s 16

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. S. 63. Ordet "saltuelph" i mitten på sidan är sannolikt identiskt med ordet saltvelsk som enligt F.

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2014 Fotot ovan är från bruksdammen i Svartån i den gamla hyttbyn Bennebo i Karbenning socken. Idag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer