Innehåll. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, Umeå Tfn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, 903 02 Umeå Tfn 010-476 54 00"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra fyra målområden 6 Fler och mer 14 Alla och mer 15 Bra och mer 17 Nytt och mer 19 Fokusområden 22 I kommunerna 28 Statistik - utbildningstimmar per kommun - föreläsning och kulturprogram per kommun - ledarutbildningstimmar per kommun - kulturformer - lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete per idrott - föreläsning och kulturprogram per idrott 33 Förvaltningsberättelse 40 Revisionsberättelse Framsidan: Forumspel i Umeå. Foto SISU där inget annat anges. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, Umeå Tfn Vår definition av SF-förening: I denna berättelse kommer du att mötas av uttrycket SF-förening. Med det avser vi varje del av en förening - ofta i form av en sektion med egen specialidrottstillhörighet 2

3 Styrelsens sammansättning Styrelsens förord Ordförande Börje Sandgren Umeå Vice ordförande Catarina Hanell Umeå Ledamöter Ingemar Ericson Umeå, Eva Andersson Umeå, Göran Svanberg Lycksele, Katarina Sandberg Lycksele, Lars Lindgren Skellefteå, Marjo Bodén Skellefteå, Hans Pettersson Skellefteå, Annelie Nilsson Skellefteå, personalrepresentant Adjungerad/sekreterare Niclas Bromark Sävar Revisorer Ordinarie Andreas Vretblom Umeå, suppleant Henrik Jonsson Umeå Lekmannarevisorer Ordinarie Stellan Berglund Skellefteå, suppleant Lars Hjalmarsson Valberedning Tore Brännlund (sammankallande) Umeå, Lena Sandlin Umeå, Ulf Norgren Skellefteå Vårt uppdrag: Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten har till uppgift att planera, leda, samordna och utveckla studie -, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet. Vår verksamhetsidé: SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Vår vision och ledstjärna är: Vi är där när idrotten lär. Styrelsen förord Styrelsens uppfattning är att vi i allt väsentligt uppfyllt av stämman 2012 uppsatta mål och att verksamheten genomförts enligt angivna (fastställda) riktlinjer. Styrelsen har haft ambitionen att på ett strategiskt och övergripande sätt följa och stödja genomförandet men också inom vissa specifika områden, operativt, leda verksamhet. Internt har vi haft följande arbets och ansvarsfördelning: EIC Norr Catarina ordförande, Lars ledamot BingoLotto Ingemar ordförande Idrottslyftet Göran ordförande i styrgruppen Doroteaidrotten i Samverkan Katarina kontaktperson Idrottsservice AB svb Börje ordförande, Katarina, Niclas ledamöter Länsbildningsförbundet Annelie ordinarie ledamot, Affe ersättare Idrottspolitiskt arbete Börje, Ingemar Utbildning Lars Samsyn Västerbotten Catarina, Lars Integration/mångfald Eva, Hasse, Marjo Kommunikation med uppdragsgivarna Katarina (SDF, IF, RF, SISU R) Jag inleder årsberättelsen med en tillbakablick på de fem åren som jag haft förtroendet och förmånen att leda våra två stödorganisationer, Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Fem år tillsammans har gjort oss Starkare och Bättre Ja, så kortfattat skulle jag kunna sammanfatta dessa år men tillåt mig göra några reflektioner. Årsmötet 2008 beslöt att vi skulle ha ett gemensamt kansli under en gemensam chef, länsidrottschefen, behålla de båda styrelserna som i personunion skulle leda verksamheten. Min erfarenhet av dessa fem år är mycket positiv vilket också vårt resultat inom de båda organisationerna visar. Nu jobbar alla mot gemensamma mål för att på bästa möjliga sätt FÖRETRÄDA LEDA STÖDJA - UTBILDA och UTVECKLA idrottsverksamheten i Västerbotten. Det finns i dag - inom dessa organisationer - inget VI och DOM. Vi jobbar tillsammans, anställda och förtroendevalda från båda organisationerna, mot vårt gemensamma mål, att utveckla idrotten i Västerbotten. Beträffande styrelsearbetet har förändringen inneburit en halvering av antalet förtroendevalda men en klart utökad verksamhet. Vi är således ett styrelsegäng som ska leda och tjäna båda organisationerna, hälften så många med utökade uppgifter och ansvar. Antalet styrelsemöten har inte ökat inte heller avsatt mötestid. 3

4 Styrelsens förord Vi har fått lära oss, tvingats, prioritera uppgifterna, ägna oss åt de strategiska, övergripande frågorna och måhända inte hunnit på alla fronter sätta oss in i varje fråga. Kravet på styrelseledamöterna har definitivt ökat vad gäller antal frågor, vidden av uppdraget och därmed arbetsbelastningen och ansvaret. Omsättningen bland styrelseledamöterna har varit relativt stor, enligt min uppfattning för stor, för att det ska kännas riktigt bra. Under senaste året har vi förändrat arbetsfördelning innebärande att varje ledamot har ett bevakningsområde, ett område som vederbörande är intresserad av, har kunskap om och känner ett speciellt ansvar för och därmed kan vara ett stöd, en hjälp, i genomförandet, utan att därför tappa helhetsperspektivet eller i alltför stor utsträckning bli operativ. Styrelsemötena genomförs utifrån en gemensam dagordning som sedan utmynnar i två separata protokoll. Möten, representation Vi har haft åtta protokollförda styrelsemöten varav två på video, men tyvärr inget möte med fulltalig styrelse. Vi har genomfört två styrelsekonferenser, maj och november. Styrelsen har varit representerad på den med övriga distrikt gemensamma distriktledningskonferensen på Aronsborg i Bålstad. I anslutning till denna genomfördes också en regional styrelsekonferens, en norrlandskonferens, med de fyra norra distrikten. Vidare har styrelsen varit representerad vid Riksidrottsforum i Stockholm samt ett antal centrala ordförandeträffar. Kommunvisa idrottsträffar Styrelsen har varit representerad vid alla fjorton kommunträffarna och upplevt att dessa varit mycket väl förberedda och bra genomförda. Dessa träffar ger varje deltagare en god insyn i vår totala och gemensamma verksamhet. Mötet, träffen, skapar och förstärker förståelsen mellan idrotterna och mellan idrotten och beslutsfattarna. Deltagarna ges möjlighet att påverka den framtida verksamheten. För oss i styrelsen är det ett utmärkt sätt att verkligen känna pulsen på vår verksamhet och bli delaktiga i genomförandet. Konsulenterna har genom sitt kommunansvar fått en ny och viktig roll som de väl motsvarat och som vi under året kompletterat med ett ansvar även för styrelseledamöterna. Kontakten med respektive idrott har stärkts genom att varje idrott har en utsedd konsulent som följer verksamheten, knyter ihop kontakten mellan idrottsföreningen, SDF och i vissa fall SF. Kommunikation med uppdragsgivarna (SDF, IF, RF, SISU R) Utöver vår årliga SDF-konferens hade styrelsen ambitionen att under 2012 ersätta tidigare dialoger, där vi inbjöd alla SDF, med idrottsspecifika dialoger för att på så sätt knyta ännu bättre kontakt med SDF. Tyvärr har vi lyckats genomföra detta med endast sex av tio planerade SDF. Styrelsens erfarenhet av det vi genomfört är mycket positiv, kommer närmare SDF, lär känna varandra och får en ökad insikt och förståelse för respektive idrotts förutsättningar. Ambitionen är att fullfölja grundtanke att under en treårsperiod träffa samtliga SDF. Utbildning Vi har utbildningsmässigt gjort ett mycket bra verksamhetsår, volymmässigt det näst bästa någonsin. Glädjande är också att vi ökat antalet föreningar som vi har samarbete med. Vi har i dag överenskommelser med elva kommuner som reglerar den kommunala ersättningen. Två kommuner har kvar den gamla ersättningsformen och vi har således kvar två 0-kommuner. Främsta orsaken till att vi inte nådde fjolårets resultat är förändringar på personalsidan, främst i inlandet och i Umeåområdet. Styrelsen har genom internkontroll följt upp genomförandet och konstaterar att vi inte funnit anledning till anmärkning vad gäller rapportering av bidragsberättigad utbildning. Ytterligare kraft ska läggas på att informera och säkerställa att anordnarskapet tydliggörs. Ekonomi Som framgår av redovisad förvaltningsberättelse gjorde vi, utifrån planerat, ett mycket bra ekonomiskt resultat Största orsaken till detta är att vi inte helt nådde upp till fastställda mål. En mer ingående beskrivning av det ekonomiska utfallet framgår av förvaltningsberättelsen. Medarbetarna Genomförd medarbetarenkät inom RF, SISU och distrikten visar att vi i Västerbotten håller hög klass. Vi har ett förtroendeindex på 83 procent vilket är = en bra arbetsplats enligt sammanställningen. Distrikten är ingen homogen grupp vilket vi tydligt bevisar i positiv riktning utom i ett avseende, nämligen får vi en rimlig lön för det arbete vi utför där våra medarbetare ligger mycket lågt. 4

5 Våra fyra målområden Sammanfattning - Fem år under gemensam ledning har gjort oss starkare och bättre att företräda idrotten i Västerbotten. - Jag påstår att båda organisationerna flyttat fram sina positioner och då inte minst under de senaste åren. - Idrottsförbundet har avsevärt stärkt sin position både mot kommuner, region och uppdragsgivare. - Vårt idrottspolitiska arbete, främst de kommunvisa idrottsträffarna, har satt VIF på kartan och klargjort för beslutsfattarna vilka vi är och vad vi kan bidra med. - Vi har tagit plats i Regionsarbetet, drivit några stora avgörande projekt och utvecklat vår service till uppdragsgivarna. - Tyvärr har vi inte lyckats öka det ekonomiska stödet från Regionen. - Fler IF och SDF har upptäckt vilket stöd och vilken service vi kan ge inom olika områden, ekonomi, administration, anläggningsfrågan och projektverksamheten. - Vi har, enligt min uppfattning, väl levt upp till vårt uppdrag att Leda, Stödja och Företräda idrotten i Västerbotten med syftet att Utveckla idrottsverksamheten, Skapa förutsättningar och resurser samt ge Service. Tack för ett mycket bra Nu går vi vidare mot nya utmaningar ny möjligheter för idrottens utveckling i Västerbotten. //Börje Sandgren, ordförande Våra fyra målområden med sikte på 2015: Verksamhet, fler och mer Vi vill att fler föreningar, både bred- och elitföreningar, förbund och enskilda indivier väljer SISU Idrottsutbildarna i sitt lärande och sin utveckling. Pengarna, alla och mer Vi bedömer att SISU Idrottsutbildarna huvudsakligen kommer att vara anslagsfinansierad under de närmaste åren. Därför vill vi säkerställa och öka anslaget genom att övertyga offentliga finansiärer om vår verksamhets omfattning och kvalité. Medarbetarna, bra och mer Vår framgångsfaktor är medarbetarens kompetens och skicklighet och deras engagerade förhållningssätt till uppdraget. Därför vill vi ge alla möjlighet till utveckling och framsteg. Våra nyckelbegrepp är lära, lära om, lära nytt och lära av. I framkant, nytt och mer Vi uppmanar till förändrade och nya arbetssätt. Genom utvecklad digital teknik vill vi skapa ytterligare möjligheter för kunskapsinhämtning, kommunikation och lärande processer. Fokusområden: Svensk Idrott - världens bästa Mångfaldsfrågor Umeå 2014 Föreningsutveckling 5

6 Fler och mer Konsulenternas främsta arbetsuppgift är att fånga upp behov och sedan initiera utbildningsinsatser. Vår i särklass största utbildningsinsats är internutbildning i föreningarna. Det arbetet har som fokus att stärka organisations- och aktivitetsledare i den specifika idrottsföreningen men även aktiva och andra målgrupper. En viktig del i vår verksamhet är att dokumentera och utvärdera. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla vårt målsättningsdokument. I Västerbotten finns 952 SF-föreningar samt 37 föreningar som tillhör SISU:s medlemsorganisationer. Vi jobbar kontinuerligt med att systematisera och kartlägga, dels vilka som har barn- och ungdomsverksamhet, vilka som har vuxenidrott men också vilka som är nybildade föreningar. Efter kartläggningen gör vi en ansvarsfördelning bland konsulenterna som inventerar utbildnings- och utvecklingsbehoven i respektive förening. Detta görs kontinuerligt under kalenderåret och kan ske via telefon, e-post och/eller fysiska träffar. Under verksamhetsåret 2012 nådde vi 381 SF-föreningar vilket är ökning med elva stycken. Inom SISU har en ansvarig konsulent utsetts för respektive kommun i Västerbotten, i syfte att skapa en än bättre relation och samförstånd med kommunrepresentanterna. Detta görs i syfte att stärka utvecklingen för föreningarna i respektive kommun. Vår erfarenhet är att verksamheten har rapporterats in med en otillfredsställande fördröjning. För att kunna prognostisera och göra uppföljning på ett bättre och effektivare sätt har vår strategi varit att möta upp föreningarnas behov tidigare, och vi har under året sett en förändring av rapporteringen i positiv riktning. Detta ger även större möjligheter att säkerställa SISU:s anordnarskap. Vi är nu inne på andra året med vårt administrativa verktyg - Utbildningsmodulen i IdrottOnline. Vår ambition och målsättning var att utbilda och initiera föreningar hur man kan anmäla och rapportera utbildningsverksamhet direkt via den. Vi hade inget fastställt mål för 2012, men en övervägande del av våra samverkansföreningar använder den digitala möjligheten. Alla SF-föreningar med LOK-stöd ska känna till SISU Vi har arbetat fokuserat mot att öka kännedomen om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet och erbjudande. Det inleddes med att ta fram en animerad kortfilm som enkelt berättar vad vi gör. Kortfilmen har sen använts som utskick till föreningar och presentation av SISU vid föreläsningar och processer. Ytterligare arbete har varit att stärka kännedomen via trafik till vår web och Facebook. Detta arbete ägde främst rum under den senare delen av 2012 och där märks också en markant ökning av antal besökare och antal sidvisningar på SISU idrottsutbildarnas web. När det gäller antal unika besökare är ökningen 158 procent och antal besök totalt har ökat med 80 procent från första halvåret till andra halvåret. Bakgrunden är dels en aktivare länkdelning i sociala medier, en ny tanke med utskick av nyhetsbrev, kampanjwebb för sisuveckan samt ett tydliggörande av mejlstruktur vid information och inbjudningar till våra idrottsföreningar. På så sätt har vi även stärkt vår kommunikation kring de utbildningsmaterial som vi har. Men i just den frågan är fortfarande våra konsulenter de viktigaste budbärarna till idrotten. Under hösten 2012 hade vi äran att arrangera föreläsningar med Pia Sundhage (förbundskapten för fotbollslandslaget och OS-guldmedaljör) och Tommy Söderberg (före detta förbundskapten för fotbollslandslaget) på temat ledarskap. Där vi gjorde extra insatser för att stärka kännedomen med bland annat ovan nämnda film, flyers med SISU-info samt SISU Idrottutbildarna-mössor. 6

7 Fler och mer Populära Pia vill ha respekt på planen Den absolut hetaste personen inom svensk damfotboll i höstas var Pia Sundhage. Därför var hon hårt jagad av media när hon gästade Skellefteå i början av november. SISU-föreläsningen var välbesökt vilket inte minst märktes på autografjägarna, men förbundskaptenen hann i alla fall berätta om sina viktigaste drivkrafter och strategier inför EM nästa år. I samma ögonblick som Pia Sundhage satte foten i Skellefteå var pressen på. Tv och radio ville genast ha ett par ord med den nyutnämnda förbundskaptenen, men SISU fick förtur. - Det är en fantastisk press men också precis vad vi behöver för att visa att vi ska vara ett gäng modiga, goa och glada spelare som tar bra beslut på plan, säger Pia. Det var en dröm att få leda USA:s fotbollstjejer, och Pia menar att hon blivit en så mycket bättre coach tack vare vistelsen over there. - Det gav mig en bra vardag med många individuella samtal, en oerhört viktig turneringserfarenhet samt speciella situationer och verktyg för att hantera pressen. Läs artikeln i sin helhet i tidningen Västerbottensidrotten Foto: Bildbyrån Som kurs och konferensarrangör skapar vi mötesplatser för erfarenhetsutbyte, inspiration och problemlösning. Vi anordnar även egna kurser och utbildningar. Vi utgår från idrottsföreningens och våra special-distriktsförbunds behov och önskemål för att tillsammans skapa lyckade arrangemang. Vi har under året i allt större utsträckning använt våra egna lokaler som utbildningslokal, helt i linje med vår strategi. Under året som gått har vi inom ramen för kurs och konferens genomfört 65 SDF-kurser. Av dem var 61 fotbollskurser, 25 föreläsningar där namn som Pia Sundhage och Tommy Söderberg var de tyngsta profilerna, samt 19 kurser i olika ämnen. Arrangemanget Träningsläger för styrelsen som genomfördes med 72 deltagare från 12 föreningar sticker väl ut, men även de sju Plattformsutbildningarna med totalt 107 ledare, samt Koncernredovisning och Att göra bokslut i föreningen med Sven Knutsson. Utöver detta så finns vi som stöd och support till cirka 150 föreningsvisa kurser och föreläsningar. Ämnen som är mest återkommande är akutskadeomhändertagande, knäkontroll samt kost- och näringslära. Exempel på våra tjänster som kurs- och konferensarrangör är: anmälningsadministration, bokning av lokaler och arrangemang, förslag på programupplägg och föreläsare, förslag på mötesform och mötesplats, framtagande av inbjudan, marknadsföring av utbildningar och processledning vid seminarier och utvecklingsarbeten. Plattformen Idrottens utbildning på basnivå vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. I Plattformen ges tränare och ledare möjlighet att lära sig grunderna för hur de blir en positiv och självständig idrottsledare. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och knyter nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Under 2012 har vi genomfört sju Plattformsutbildningar med 107 olika ledare. Grundtränarutbildning (GTU) Grundtränarutbildning är en fortsättning och påbyggnad till Plattformen. Utbildningen innehåller tränarskap och träningslära. Deltagaren genomför också tränarpraktik och bedriver sedan självstudier på hemmaplan. Under året har vi tillsammans med Norrbotten genomfört en GTU-utbildning med totalt 25 deltagare från både Norr- och Västerbotten. Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. I Idrottens föreningslära ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära innehåller alla de saker som behövs för att skapa bra förutsättningar för själva aktiviteten idrott. Under året har 16 SF-föreningar och ett specialdistriktsförbund tagit chansen och utbildat sig inom ämnet. 7

8 Fler och mer Träningsläger för styrelsen Styrelsen i en förening gör ett viktigt och bra arbete i det tysta då man skapar goda förutsättningar för föreningens olika verksamheter. Nu är det dags att ge styrelsen möjlighet att få inspiration, stimulans, utveckling och ny kunskap. Utbildningen Träningsläger för styrelsen genomfördes vid två tillfällen under året. Vi hade totalt 90 deltagare från 17 föreningsstyrelser på dessa dagar. Ur innehållet hittar vi bland annat, Idrotten gillar sociala medier, föreningsjuridik, att söka pengar samt omvärldsspaning. IdrottOnline Klubb IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. IdrottOnline är ett kostnadsfritt verktyg med tanken att föreningen har sin webbplats, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, utbildningsadministration samt tävlingsadministration på ett och samma ställe. Vi arbetar för att antalet SF-föreningar som är anslutna till och använder IdrottOnline succesivt ska öka. Vår målsättning är att samtliga av distriktets SF-föreningar ska vara anslutna till IdrottOnline I dagsläget är 803 SF-föreningar i Västerbotten anslutna till systemet vilket är en ökning med 160 jämfört med Ett steg i rätt riktning, men vi behöver fortfarande jobba för att få in alla SF-föreningar. För att fler föreningar ska ta steget samt få kunskap att använda systemets funktioner, har vi under 2012 genomfört 34 utbildningar med totalt 189 deltagare inom ämnet IdrottOnline. Antalet utbildningstillfällen har ökat jämfört med 2011, vilket sannolikt beror på de allt större krav som ställs på att föreningarna administrerar genom IdrottOnline. Exempelvis har Fritid Skellefteå beslutat att det numera krävs fullständig närvaroregistrering i IdrottOnline för att föreningen ska kunna erhålla det kommunala aktivitetsstödet. Utbildningar med inriktning på medlemsregister och LOK-stöd har varit de mest efterfrågade. För att uppnå vår målsättning är det viktigt att samtliga i VIF/SISU:s personalstyrka har en gemensam syn på IdrottOnline. Därför genomfördes en personalutbildning i december för samtliga medarbetare. Sammantaget har vi tagit ordentliga steg avseende föreningarnas kännedom om SISU under Att mäta detta exakt är svårt. Men den ökade trafiken på vår hemsida och vår Facebooksida är två indikatorer. Enkätundersökningen (sidan 12) är ett annat. Den syftar egentligen till att följa upp anordnarskapet (mer om det på sidan 12), men genom att följa upp hur många som svarar Vet ej får vi en indikation på kännedomen. Den gruppen är vår potential vid det fortsatta marknads- och kommunikationsarbetet. I och med enkäten har vi också skapat oss en referenspunkt att jämföra kommande års arbete med ligger gruppen Vet ej mellan procent, med ett snitt på drygt 20 procent. Att målsättningen gäller SF-föreningar med LOK-stöd innebär inte att det är uteslutande sådana föreningar som får sin kännedom om SISU stärkt. Vi får tydliga signaler om att detta arbete spiller över till andra - föreningar utan LOK-stöd, förbund, kommuner och så vidare. 8 Verksamhet i 472 SF-föreningar Vi hade inför året en hög målsättning med att nå många föreningar. Vi ville göra en kraftsamling och ha extra fokus på de föreningar som vi tidigare inte nått genom föreningsbesök och eller någon annan utvecklingsinsats. Historiskt sett brukar det också vara lättare att jobba med de föreningar som vi redan har utbildningsverksamhet i, för föreningarna återkommer. Under det gångna året har vi haft en del omsättning inom konsulentgruppen och eftersom arbetet i föreningarna är så relationsbundet, får bytet av konsulenter stora konsekvenser. Detta - jämte väl ambitiös målsättning - har bidragit till att vi inte nått målet på 472 SF-föreningar. Däremot har vi nått fler SF- föreningar än någonsin tidigare i Västerbotten vilket är mycket glädjande. Under 2012 hade vi utbildningsverksamhet i 381 SF-föreningar.

9 Fler och mer unika deltagare - stärka anordnarskapet 2012 var första året vi överhuvudtaget satte målsättningar och mätte våra unika deltagare. Även denna målsättning är mycket ambitiös. För ambitiös. Och inte riktigt realistisk. Det beror på att referensen från 2011 varit missvisande. I uppföljningen för 2012 ser det ut som vi minskat i antal unika deltagare. De flesta indikatorer pekar dock på motsatsen. Vi delar detta fenomen med resten av SISU-Sverige. Under 2012 nådde vi unika deltagare med vår bildningsverksamhet. Av dessa var drygt 50 procent under 26 år och av dessa ungdomar utgör kvinnor och tjejer drygt 48 procent, SISU Västerbotten utbildar och utvecklar våra barn och ungdomar! SISU Västerbotten utbildar och utvecklar jämställt! På samma sätt som vi arbetat med vår kännedom så har vi arbetat med att stärka anordnarskapet. Alltså säkerställa att det tydligt framgår att SISU är anordnare av samtliga utbildningar som vi i dag genomför. Det är en utmaning med vårt stora erbjudande. Vi har deltagit i SISU Riks kvalitetsuppföljning där verksamheten vid fem slumpvis utvalda föreningar följts upp. Resultatet av denna uppföljning var mycket positivt. Förutom att stärka lärgruppen som begrepp och marknadsföra oss, har vi även gjort riktade utskick till våra lärgruppsledare samt skickat ut en lärgruppsledarenkät. Resultatet av den visar på ett gott annordnarskap även om vi har en bit kvar och fortsätter med aktiviteter kommande år. Några utdrag från enkäten: Av de som svarat (n=165) anger 80 procent att de vet om att de är lärgruppsledare hos SISU Idrottsutbildarna och 73 procent anger att de informerar sina deltagare innan varje utbildning att de deltar i en utbildning av SISU Idrottsutbildarna. På frågan vad lärgruppen gett kommer här några utdrag: Ökat kompetensen i föreningen. Både vad det gäller organisationen av tävlingar, men också kvaliteten på träningarna. Det har gett struktur till vår verksamhet. En möjlighet att prata om viljeinriktningen Vi har kunnat arbete mer fokuserat med värderingsfrågor och upprättat ett tydligare målfokuserat uppdrag från våra barn. Men även arbetet med föräldragruppen har blivit mer aktivt som en del av aktiviteterna. Det fanns även en öppen fråga där mottagarna fick lägga till egna kommentarer vilket 26 respondenter gjorde, alla med positiva kommentarer. Här är ett utdrag från svaren: Bra att någon som har insikt i föreningslivet håller i utbildning samt kommer med förslag på utbildning. Tack för allt stöd, jättebra och viktigt för oss! Ni gör ett kanon bra arbete! Fortsätt och ge oss i föreningslivet det utomordentliga stöd och inspiration som ni bara kan ge. Tack för att ni finns! I november genomförde vi en regional konferens med SISU Idrottsböcker där vi tillsammans med konsulenter från Norrbotten och Västernorrland förkovrade oss i hur vi på ett ännu bättre sätt kan bära SISU Idrottsböckers budskap. Dagen innehöll diskussioner kring; Nya material, vad är på gång? Hur tänker SISU Idrottsböcker gällande samverkan med specialförbunden? Produktion av nya material, hur går processen till? Hur kan vi bli ännu bättre på att använda litteratur/lärande material i mötet med föreningen? Hur möter vi elitklubbar på ett bättre sätt med olika lärande material? Barnkultur är på väg tillbaka, vad händer där? Vi upplevde att denna träff blev väldigt lyckad, inte bara för att vi fått bättre kunskap om olika lärandematerial och dess struktur, utan även för att vi förkovrat oss i samverkan mellan våra granndistrikt. 9

10 Fler och mer Årets ridskola finns i Skellefteå Skellefteå Ridklubb fick ta emot utmärkelsen Årets Ridskola 2012 på stora Ryttargalan. Den fick ridklubben för sin målstyrda verksamhetsplanering. - En vinnande faktor är lektionsplaneringarna som vi reviderar varje termin, en annan samarbetet med SISU Idrottsutbildarna som betytt supermycket, säger Ann-Sofie Alba. Läs artikelen i sin helhet i tidningen Västerbottensidrotten Uppnå utbildningstimmar Det var en utmaning att följa upp rekordåret 2011 då vi nådde drygt rapporterade utbildningstimmar. Inför 2012 la vi målsättningen något under detta resultat, dels för att konsolidera och istället satsa på att nå fler samverkande föreningar, dels för att vi visste att vi skulle ersätta en konsulent som slutade och en konsulent som aviserat föräldraledighet. 10 När vi summerar 2012 har vi rapporterat utbildningstimmar. Vi nådde alltså inte riktigt det uppsatta målet. Ytterligare personalförändringar än de vi kände till innan året är en delförklaring. Det är trots det med god marginal vårt näst bästa resultat någonsin. Av dessa utbildningstimmar vänder sig 42 procent av verksamheten till kategorin ledare. Vi genomför verksamhet i alla länets kommuner. Skellefteå är den kommun som utmärker sig mest. Mer än 50 procent av vår rapporterade verksamhet genomförs där, drygt timmar. SISU utbildar och utvecklar våra barns och ungdomars ledare! De fem verksamhetsformerna: Lärgruppen är en arbetsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor under en kortare eller längre tid regelbundet träffas för att studera och lära sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Lärgruppen bygger på samtalet mellan deltagarna där man utgår från olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Som utgångspunkt ska man ha ett studiematerial som kan vara en bok eller annat material i ämnet man valt. Under 2012 genomfördes lärgrupper i 256 idrottsföreningar, tio SDF samt Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och VIF. Totala antalet deltagare i lärgrupperna under 2012 var personer. En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Under 2012 genomfördes 319 kurser i 68 idrottsföreningar, sex SDF samt Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och VIF. I kurserna deltog personer. När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Under 2012 genomfördes 215 föreläsningar i 26 idrottsföreningar, två SDF samt Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och VIF. Föreläsningarna drog personer. När föreningen vill utveckla sina styrdokument och på så sätt stärka sin organisation kan ett process- och utvecklingsarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan. Under 2012 genomfördes 54 utvecklingsarbeten i 26 idrottsföreningar, fyra SDF och ett i VIF. Totalt medverkade 805 organisationsledare.

11 Fler och mer När föreningen vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. Under 2012 har det genomförts 119 kulturarrangemang i 17 idrottsföreningar som omfattat personer. Norrlandsprojektet i Friidrott Norrlandsprojektet i Friidrott är en satsning för att utveckla friidrotten i de nordligaste länen, ett projekt som avslutades under Satsningen har finansierats av Svenska Friidrottsförbundet och inneburit att en halvtidstjänst varit placerad på SISU Västerbotten för att arbeta mot Norr- och Västerbotten. Projektet var från början en treårig satsning med fokus att stärka utbildningsverksamheten i Norrland. I samband med att det ursprungliga projektet avslutades i juni 2011 antogs en förlängning av projektet som pågick fram till december Under 2012 har vi mött 20 av de 50 friidrottsföreningarna i Västerbotten. Antalet redovisade utbildningstimmar i Västerbotten uppgick till 778 timmar det året. I det stora hela har vi från projektets start till i dag sett en tydlig ökning av antalet föreningar som samarbetar med SISU och tränare som genomfört utbildningar. Framför allt har föreningar som Umedalens IF Friidrott, Skellefteå AIK Friidrott och IFK Umeå Friidrott arbetat bra med SISU, utbildat många ledare och utvecklat sin organisation. Fokus har även legat på att arbeta mer tillsammans med långlöpsföreningar och föreningar med motionsverksamhet. Flera långlopp har startat upp under 2012 och fler föreningar har därför anslutit sig till Västerbottens Friidrotts-förbund. Projektet har stöttat och hjälpt några av de nya föreningarna som exempelvis Tavelsjö AIK Friidrott och Täfteå IK att få igång verksamhet och att arrangera bra tävlingar. Projektet har bidragit till den framåtanda som finns i föreningarna att vilja utveckla sin verksamhet och friidrotten i Norrland. Västerbottensprojektet Simning Västerbottensprojektet är en satsning för att vidga och utveckla norrländsk simning med utgångspunkten Umeå med omnejd. Satsningen finansieras av Svenska Simförbundet och har inneburit en halvtidstjänst placerad på SISU Idrottsutbildarna i Umeå. Föreningarna som ingår i projektet är Umeå SS, IKSU, Sandvik, Nordmalings SS, Vindeln och Hörnefors. Projektet var först en ettårig satsning men tack vare bra resultat och god framtidsutsikt så antogs en förlängning i januari 2013 på ytterligare två år. Våren 2012 började med en nulägesanalys över föreningarna, kartlägga vilka behov som finns samt fysiska träffar för att skapa en bra kontakt. Då startsträckan var avklarad i slutet på våren riktades fokus på föreningsutveckling, breddning, styrelse- och organisationsutveckling, utbildning, ledarrekrytering, ledarförsörjning och gemensamma arrangemang. Under 2012 har vi genomfört en simlärarkandidatutbildning enligt Svenska Simförbundet där cirka 25 nya ledare fått intyg. Samtliga styrelser har genomgått ett väldigt lyckat och givande Träningsläger för styrelsen som anordnades av SISU. Två läger inklusive en föräldrautbildning var planerade i sammarbete med Vindelns SF, men blev tyvärr inställda. Det största arbetet har lagts på föreningsutveckling och då i första hand att starta upp och utveckla breddverksamheten, framför allt simskolan. Arbetet har resulterat i två nystartade simskolar samt en bredare verksamhet där simskola redan funnits. Samtliga föreningar har gjort stora framsteg under året och ser framåt med stor entusiasm. 11

12 Fler och mer 90 procent nöjda SF-föreningar/SDF Grunden för vårt arbete med idrotten är föreningsbesöket. Det innebär att vi besöker föreningen för att diskutera önskemål och behov av utbildning samt utveckling. Föreningsbesöken kan innebära träffar med både ett fåtal personer och ibland större grupper. Dessa besök sker kontinuerligt med föreningarna och utmynnar allt som oftast i en enkel handlingsplan för den fortsatta utvecklingen i den specifika föreningen. Vi har genom åren kontinuerligt träffat våra föreningar och SDF på olika mötesplatser för att lyssna av idrottens utvecklingsbehov. Under det gångna året har vi formaliserat detta och träffat ett antal specialdistriktsförbund var för sig. Därigenom kan vi utifrån deras enskilda perspektiv resonera om vilka behov just den idrotten har. Ett uppskattat möte med utveckling i fokus som vi kommer att fortsätta med under kommande år, då med nya idrottsförbund för att på sikt träffa samtliga. Följande SDF har vi träffat under 2012: Västerbottens Fotbollförbund, Nordsvenska Volleybollförbundet, Svensk Tennis Norr, Västerbottens Handikappförbund, Västerbottens Ishockeyförbund och Västerbottens Skyttesportförbund. Vi har länge önskat mäta hur nöjda våra deltagare och idrottsföreningar är med det arbete som SISU gör i dag. Under 2012 hoppades vi att ett mätverktyg skulle arbetas fram från SISU Riks. Så blev inte fallet, därför inledde vi istället arbetet med en enkät där våra föreningsordföranden fick bedöma hur väl SISU utför sitt föreningsarbete i Västerbotten. Här kommer ett utdrag från resultatet av enkäten: Arbetet med att öka kompetensen inom föreningskunskap, ekonomi och föreningsjuridik: 1 mycket bra arbete 2 bra arbete 3 mindre bra arbete 4 dåligt arbete 5 vet ej 12

13 Fler och mer Arbetet med att öka kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenidrott avseende såväl bredd som elit: 1 mycket bra arbete 2 bra arbete 3 mindre bra arbete 4 dåligt arbete 5 vet ej Sammantaget, jag och min förening är nöjd med SISU Idrottsutbildarnas arbete 1 mycket bra arbete 2 bra arbete 3 mindre bra arbete 4 dåligt arbete 5 vet ej Enkäten visar att cirka 85 procent av de 135 ordförande som svarat är överlag nöjda med SISU Idrottsutbildarnas arbete. Men det finns självklart mer att göra mot vårt mål om att 90 procent av våra deltagare ska vara nöjda med vårt arbete. Under året har vi fördelat länets idrotter på våra utbildningskonsulenter. Att vara konsulent med specifikt idrottsansvar innebär en väg in för idrotten på förbundsnivå (SF och/eller SDF), som sedan ansvarar för att sprida information inom den egna organisationen. Vidare så har samma kontaktperson ansvar för utveckling av SDF:et som egen organisation (processer, SDF:ets egna bildningsverksamhet med mera) samt omvärldsbevakning i den aktuella idrotten å övriga konsulenters (och organisationen i övrigt) vägnar. Att vara kontaktperson innebär dock inte att arbeta med alla föreningar i den aktuella idrotten. Kommunansvar och fördelning av föreningar utifrån detta gäller alltjämt. I detta arbete samverkar vi med norrlandsdistrikten där det så krävs att en konsulent är kontakt med ett länsgränsöverskridande SDF. 13

14 Alla och mer Träningslägret skapar plats Träningsläger för styrelsen är idrottsföreningens optimala chans att ge styrelsen möjlighet till inspiration, stimulans, utveckling och att inhämta ny kunskap. Höstens träningsläger i Lycksele var som alltid populärt och skapade reflektioner kring framtiden. Styrelsen i en förening gör ju ofta ett viktigt och bra arbete i det tysta men kan också må bra av att samlas utanför verksamheten. Catarina Falk från Alpina Klubben Skellefteå var en av alla nöjda deltagare som tyckte att den egna mötesplatsen var värdefull. Se filmen från höstens träningsläger på VIF SISU-tv, YouTube. Region Västerbotten och alla kommuner ska ge anslag till SISUverksamheten Under året har vi framför allt fokuserat på att förhandla om överenskommelserna med de nio kommuner som haft sådana Eftersom vår utbildningsverksamhet ökat markant under dessa år har vi också haft målsättningen att de nya överenskommelserna ska ge avsevärt bättre ersättning från kommunerna. Detta har också lyckats och vi beräknar preliminärt att de kommunala ersättningarna från 2013 ökat med mer än Vi har under året dessutom nytecknat med två kommuner Vindeln och Malå som inte haft överenskommelse sedan tidigare. 14 En viktig del i överenskommelserna är en årlig utvärdering av verksamheten i den aktuella kommunen som genomförs varje vår. Deltagare är ansvarig konsulent och verksamhetsledare från SISU samt tjänstemän, och vissa fall politiker, från den aktuella kommunen. Avsikten med utvärderingen är att skapa en större samsyn om arbetet i kommunen, om vilka utmaningar och behov som finns hos föreningslivet samt att rent allmänt legitimera stödet till SISU. Under året har vi genomfört utvärderingsträffar i åtta av nio kommuner med överenskommelse. Det regionala stödet till Studieförbundet SISU har flyttats från landstinget och Nämnden för regional utveckling till Region Västerbotten. Där regleras dessa medel, som en del av Idrottsöverenskommelsen där SISU är avtalstecknande part, istället för via Länsbildningsförbundet som innan Den treåriga överenskommelsen med idrotten löpte ut 2012 och borde ha förhandlats om. Med anledning av att uppdraget flyttats fattade Region Västerbottens styrelse under hösten beslutet att prolongera överenskommelsen till En ny överenskommelse kommer således att gälla från tidigast Förhandlingar kring den nya överenskommelsen kommer att genomföras under Sammantaget har vi uppnått målet avseende nivån på kommunala ersättningar, 1,5 miljoner kronor. Vi har också uppnått målet avseende regionalt anslag om kronor. Vi har dock ännu inte uppnått målet att alla kommuner bidrar till studieförbundet SISU. Vi har fortfarande ett antal noll-kommuner som vi kommer att fortsätta arbeta med under Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är adjungerande medlem i Länsbildningsförbundet, som också består av övriga studieförbundsorganisationerna, folkhögskolorna och Västerbottens museum. Länsbildningsförbundet i Västerbottens verksamhetsår har präglats av styrelsens omtagsarbete för att tydliggöra Länsbildningsförbundets roll, uppgift och resurser. Varje medlemsorganisation har fått möjlighet att uttrycka om hur man ser på Länsbildningsförbundets uppdrag, syfte och finansiering. En framtidsdag genomfördes på Medlefors folkhögskola i maj där cirka 30 deltagare från medlemsorganisationerna deltog. Styrelsen har beslutat att Länsbildningsförbundet behövs, och ska vara en strategisk organisation med uppdrag att vara folkbildningens röst i länet. SISU Idrottsutbildarnas adjungerande ledamot 2012 har varit Annelie Nilsson med personlig ersättare i Alf Marklund.

15 Bra och mer Motiverande utvecklingsplaner, prioriterad kompetensutveckling och medskapande individer Vår personal är vår viktigaste resurs. Av den anledningen har vi i vår verksamhetsinriktning ett antal målsättningar som handlar om att utveckla individer, team och hela organisationen. Medskapande individer som trivs med sina arbeten, som samarbetar väl och som är stolta över sin insats bidrar i hög grad till vårt resultat. Under året har vi arbetat vidare med att göra coachingen av individen både bättre och mer nära. Vi har via ett tvådagars personalseminarium arbetat fram utvecklingsplaner som sedan förankrats med individen i utvecklingssamtal. Vi har dessutom arbetat fram en ny modell för kompetens- och ansvarsnivåer, i första hand för specialområdet IdrottOnline, men som är helt överförbar på andra områden. Vi har genomfört en personalkonferens i Luleå, delvis tillsammans med distriktsorganisationen i Norrbotten. Där lade vi en hel del tid på att fortsätta arbetet med vår gemensamma värdegrund, med vårt varumärke och hur vi ska kommunicera det. I slutet av året har vi precis alla andra distrikt samt det centrala kansliet genomfört en medarbetarundersökning. Resultatet av denna är mycket gott. Vi är en bra arbetsgivare och har en arbetsplats som våra medarbetare trivs att gå till. Det långsiktiga målet att ha ett nöjdmedarbetarindex på 4 av 5 är med råge uppnått. Vi tycker att vi under 2012 startat ett antal positiva processer, som vi behöver arbeta vidare med minst ett år innan vi kan värdera slutgiltigt om arbetet varit bra eller inte. Från medarbetarundersökningen har vi dessutom ett antal områden att arbeta med, dels svaga som vi behöver förbättra, dels starka där vi behöver vidmakthålla. 15

16 Bra och mer Sätta en VIF/SISUanda som andas stolthet En av våra målsättningar är att effektivisera vår internkommunikation och dokumentdelning. Vi ser en stor nytta i denna utveckling eftersom att vi har tre kontor och verksamhet över hela länet. Vi har därför beslutat oss för att arbeta med Office365 som molnverktyg och har i samverkan med vårt rikskansli och RF:s IT-avdelning försökt flytta över våra mailkonton och dokumenthantering till detta moln. Tyvärr så har vi på grund av olika tekniska svårigheter inte lyckats under Vi fortsätter under 2013 och här tillkommer även ett intranät för en stärkt intern- såväl som extern informationsdelning. I dag har VIF och SISU inget intranät utan inväntar ovanstående lösning (Office365). Men för att inleda ett arbete med att prova sociala medier och internkommunikation via nästet så startades en intern Facebookgrupp för alla anställda på VIF & SISU. Det huvudsakliga syftet är att alla, oavsett tidigare erfarenheter, kan testa att kommunicera via nätet med att göra inlägg, dela länkar och dokument och förstå hur kommunikationen fungerar och hänger ihop. Vi arbetar dagligen efter följande ledstjärnor som präglar all vår verksamhet och vårt förhållningssätt: Respekt Öppenhet Nyfikenhet Medskapande Glädje Ledorden är grunden till VIF/SISU-andan där vi alla har synsättet att vi är en del av att företräda leda stödja - utbilda och utveckla idrotten i Västerbotten. Med det prestigelösa förhållningssättet är vårt mål att idrottsföreningen ska uppskatta varje kontakt med de både VIF och SISU, och på så sätt känna vår interna anda. Vi lyfter dessa ledstjärnor på våra interna mötesplatser och ställer oss följande frågor med jämna intervaller: Vad innebär ledorden för oss? Vi visar detta genom att... För mig som individ innebär detta att... Detta viktiga arbete skapar kontinuerligt vår VIF/SISU-anda, stärker alla medarbetar på bägge organisationerna och tar aldrig slut. 16

17 Nytt och mer Agera och reagera lokalt samt anpassa kommunikationen En del i SISU:s arbete för att vara en eftertraktad resurs är att levererar rätt utbildning och utveckling vid rätt tid. Därför har vi detta år ytterligare stärkt oss i när och vad vi kommunicerar. Vi fokuserade till exempel mer på administrativ utbildning och stöd när det är dags för föreningars bokslut samt LOK-stöds redovisning. På samma sätt kommunicerar vi ledarskap när det är stor idrottsaktivitet i idrottsföreningarna. En till del i detta arbete är att se över vilka informationskanaler som fungerar för våra föreningar. Där har vi ökat kommunikation via mail och till specifika roller som finns i IdrottOnline. Det har varit uppskattat eftersom rätt individer får rätt information i större utsträckning. Utveckla det nätbaserade lärandet - NBL Under rubriken Nätbaserat lärande har vi kontakta Akademi Norr och deras lärcentrum som finns placerade i vårt län. Vi gjorde en översyn för att se om den videokonferensutrustning som vi i dag förfogar över var kompatibel med andra videokonferenser. En kartläggning visade att samtliga system i våra inlandskommuner var kompatibla med vårt system. Det innebär att vi kan köra utbildning på distans med åtta kommuner, Sorsele, Malå, Norsjö, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele. Dessutom tog vi under 2012 ansatsen att öka interaktionen med idrottsledare via en Facebookapp som vi döpte till Värdefullt tränartest. Tanken var att testa sitt ledarskap inom idrotten genom att svara på fem frågor och sen publicera resultatet i sin logg. Detta projekt fungerade inte och lärdomen är att fokusera på länkdelning, storytelling samt info som ger ett mervärde för idrotten på vår Facebooksida. För att fler ska kunna delta vid våra utbildningar har vi under året erbjudit IdrottOnline-utbildning via nätet i två verktyg, Microsofts LYNC samt Adobe Connect. Av dessa fungerade Adobe Connect bäst och det kommer vi att fortsätta med. Vi har även förbättrar utbildningen Digital kompetens och tagit in den i vårt ordinarie erbjudande. Den erbjöds både som föreläsning och som workshop i en specifik förening. Tre föreningar valde att köra workshops med fokus på sociala medier. 17

18 Nytt och mer Målgruppsanpassa vårt utbud och vår kommunikation Våra nyheter har tidigare främst presenterats på VIF:s hemsida. Det gångna året har vi börjat skapa fler artiklar även till SISU: webb där reportage och nyheter har en tydlig koppling mot utbildningsverksamheten. Vi arbetar också för ett jämnare flöde av inlägg som vi lyckats med under Det är en del av förklaringen till den förbättrade besöksstatistiken på SISU-webben. Under hösten genomfördes en riktad kommunikation till våra lärgruppsledare. Vi inledde arbete med att skicka ut ett tack för ditt engagemang som lärgruppsledare där de fick en profilmössa samt en uppmaning att slå följe med oss på Facebook. Initiativet uppskattades och följdes upp med en enkätundersökning, dels för att öka ledarnas egen kännedom om sin roll och dels för att vi ska skapa bättre upplägg för våra internutbildningar. Vi gjorde 350 utskick av mössor till de mest flitiga lärgruppsledarna, och skickade ut enkäten till samtliga registrerade lärgruppsledare under totalt 876 personer. Av dessa svarade 165 vilket är 19 procent av de som fått enkäten. Däremot har vi en målsättning som inte uppfylldes under att skicka ut en enkät till våra målgrupper för att få deras feedback på vår kommunikation och vad vi erbjuder. Den genomfördes inte på grund av svårigheter med att identifiera adresser. Tidigare arbetade vi med ett nyhetsbrev för både VIF och SISU. Under 2012 har vi ändrat detta till att erbjuda ett nyhetsbrev som är mer utbildningsbetonat som skickas ut cirka var fjortonde dag. Dessutom har vi ett nyhetsbrev med namnet SportRegion Västerbotten som skickas ut när det finns tydliga idrottspolitiska inspel. Det styrs mer av informationens värde än ett fast tidsintervall. Riktlinjen är att det skickas ut cirka en gång per månad. 18

19 Fokusområden Svensk Idrott - världens bästa Idrottsrörelsens gemensamma vision är Svensk idrott - världens bästa. Vi har också fyra gemensamma värderingar: glädje och gemenskap demokrati och delaktighet allas rätt att vara med rent spel Hur gör vi då svensk idrott till världens bästa? SISU Idrottsutbildarna gör utbildningsinsatser på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att få idrottsföreningar runt om att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten - vad ni som förening vill stå för och förknippas med för värden. Just nu pågår satsningen Värdefullt med syftet att få idrottsföreningar runt om i länet att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vi vill med satsningen väcka frågan om vad våra föreningar vill stå för och vilka värden de vill förknippas med. Målgrupperna vi riktar våra insatser mot är aktiva, aktivitetsledare, organisationsledare och föräldrar. I satsningen Värdefullt har vi under året haft deltagare i våra utbildningar fördelat på 51 SF-föreningar i tio av Västerbottens kommuner. Vi har också arbetat fram två nya föreläsningar; Världens bästa coach och Världens bästa idrottsförälder. Målgruppen föräldrar har blivit allt viktigare och föreningarna har sett att det finns ett behov av att reflektera över hur man är en stödjande förälder för sitt idrottande barn. Under 2012 genomförde vi elva föreläsningar på temat i fyra olika föreningar; Tegs SK ishockey, Mariehems SK, IFK Umeå och Norsjö Volleyboll. Alla har varit mycket nöjda och vill få det som en återkommande utbildning i sin verksamhet. Detta känns extra kul då föräldrar är en målgrupp som vi vill nå på ett bättre sätt, och det kan vi göra nu. Föreläsningarna har mottagits med väldigt god respons av föreningarna. Vi har också förädlat och utvecklat idén om att erbjuda evenemangsarrangerande föreningar ett koncept; Värdefulltstämpling av arrangemang, som bland mycket annat bidrar till att lyfta fram andra vinnare än bara de resultatstarkaste. Konceptet har också som syfte att bidra till god stämning bland publik, aktiva, ledare och funktionärer. Parallellt med dessa nya utbildningar har vi dessutom i Umeå kommun åter genomfört Forumspel. Varje sommar genomförs ett antal idrottsskolor och olika typer av läger i länets föreningar. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten har vi för Umeåföreningarna erbjudit forumspel. Spelen bygger på att i teaterform beskriva ett antal scenarior som sedan ligger till grund för en dialog tillsammans med barnen. Årets forumspel hade fokus på kamratskap. Totalt genomförde vi 100 arrangemang i sju föreningar och nådde 906 barn. Sju ledare mellan 16 och 18 år planerade och genomförde forumspelen i föreningarna. Utöver dessa speciella insatser och utbildningar har vi givetvis haft föreningar som utifrån önskemål och behov själva studerat, utvecklats och lärt. Oftast i lärgruppsform och då företrädesvis med aktivitetsledare och aktiva som lärt om laganda, normer och gemensamma spelregler för gruppen. Ett flertal föreningar har också genomfört utvecklingsarbeten som har handlat om styrdokument i föreningen, föreningspolicy och värdegrundsarbete. Världens bästa coach är en av de viktigaste ledarskapsböckerna inom barn- och ungdomsidrott just nu. Den tar avstamp i det uppgiftsorienterade ledarskapet och guidar tränaren till att fokusera på barnets eget lärande och förbättring. I vår strävan att ständigt erbjuda idrotten ett mångfacetterat utbud med hög pedagogisk kvalité, bestämde vi oss för att komplettera boken och tillhörande lärgruppsplan med en föreläsning utbruten ur boken. På så sätt kan idrotten genom olika verksamhetsformer, beroende på vilken inlärningsmetod som föredras, tillgodogöra sig bokens viktiga budskap. Det här är ett arbetssätt vi tror på och vår intention är att fortsätta arbeta med att förenkla för idrotten att lära. Att utveckla pedagogiska metoder och verktyg är en ständigt närvarande del i att vara en för idrotten eftertraktad resurs. Under året har vi inom satsningen Värdefullt arbetat med olika satsningar för idrottsföräldrar 19

20 Fokusområden och idrottsevenemang, till vilka vi har tagit fram kort laddade med formuleringar som manar till eftertanke och som syftar till att skapa en trevligare stämning på Västerbottens olika idrottsevenemang. Det har genererat utbildningstimmar vilket motsvarar 2,7 procent av den totala mängden. Vi samarbetar även med Friends, Rädda Barnen, BRIS och Svenska Kyrkan då vi anser att vi blir starkare tillsammans med andra. Ett av grundfundamenten i Svensk idrott världens bästa är att vi ska bidra till att förbund och föreningar tar steget och samtalar om vad som är värdefullt inom idrotten. För att lyckas med det har våra insatser under året varit många och rikt nyanserade. Vi har även haft en ambition att ta en större roll i den öppna debatten kring vad vi anser vara sund barn- och ungdomsidrott. Därför skrev vi en debattartikel som kretsade kring idrottsföräldrars viktiga roll för våra idrottande barn. Den publicerades i Norra Västerbotten samt på våra webbar och fick ett väldigt positivt mottagande, såväl inom idrottsrörelsen som utanför den. Umeå Fotbollsfestival Mariehem SK står värd för en av Norrlands största fotbollsturneringar Umeå Fotbollsfestival. Dit kommer lag från hela Sverige, våra grannländer samt även mer långväga gäster från länder som Irland och Spanien. Det ställer höga krav på arrangeramanget och det gläder oss att MSK i flera år vänt sig till oss för att genomföra utbildningsinsatser i samband med turneringen. Såväl styrgrupper som funktionärer arbetar under året i olika lärgrupper som intensifieras i takt med att turneringen rycker närmare, med syftet att bli en ännu bättre arrangörsförening. I år arbetade de dessutom med att Värdefulltstämpla arrangemanget och aktivt försökt lyfta fram andra värden än enbart de resultatmässiga. SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Umeå Fritid fanns dessutom på plats under turneringen med ett eget tält där vi som en del av Värdefulltstämplingen genomförde omröstningar, influerade publik till ett sunt åskådarklimat samt under turneringsdagarna pratade med föräldrar, ledare och aktiva. Allt för att visa på värdegrundsfrågorna. Hållbar Idrott - Umeå Idrott handlar om att idrottsföreningar i Umeå kommun ska resonera om vad som är värdefullt inom idrotten. Tillsammans med föreningarna vill vi, i samarbete med Umeå Fritid, arbeta aktivt för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningsidrott på lika villkor och med samma möjligheter. I satsningen Hållbar Idrott har vi under 2012 haft deltagare i våra utbildningar fördelat på 25 SFföreningar. Det har genererat 570 utbildningstimmar vilket motsvarar 2,1 procenten av den totala mängden i Umeå kommun. Temakväll om barnens rätt I höstas höll Rädda Barnen och SISU idrottsutbildarna en dialogkväll i Skellefteå om att alla barn ska få vara med i idrotten på lika villkor. Kvällen handlade om barnrättsperspektivet samt hur man förebygger mobbing, diskriminering och kränkningar. Väldigt många barn idrottar och de flesta upplever sitt idrottande som positivt. Men det finns även de som upplever utanförskap, föräldrapress eller mobbing inom idrotten. När Rädda Barnen och SISU diskuterade hur man kan identifiera och förebygga den här formen av kränkningar deltog 30 personer från 15 föreningar. Syftet med kvällen var att få idrottsföreningarna att fundera kring villkoren för barnens idrottande. I en del fall finns uttalade policys, men i vilken utsträckning är dessa verklighet? På vilket sätt förekommer kränkning, mobbing och diskriminering, hur tar man upp frågorna och vad gör man åt dem? Att samtala kan vara det första steget. Anna Lindblad, ungdomsansvarig i IK Bolton, var inbjuden för att berätta hur Bolton jobbar förebyggande. Guldstaden Shotokhan Karateklubb var en av deltagande föreningar. Se filmen om temakvällen på VIFSISU-tv, YouTube. 20

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven.

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven. 24 l l l l l l w w w w w w Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt.

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

2013-04-24 Årsstämmoprotokoll 2013-04-13

2013-04-24 Årsstämmoprotokoll 2013-04-13 Årsstämmoprotokoll 2013 Scandic Hotell, Skellefteå 2013-04-13 Årsstämmans öppnande Västerbottens Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Börje Sandgren, hälsar alla välkomna till denna för

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2016-2017 Bilder Omslagsbild: Arne Forsell, Bildbyrån Sidan 4: Joel Marklund, Bildbyrån Sidan 7: Peter Holgersson,

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Träna effektivare Lärgruppsplan

Träna effektivare Lärgruppsplan TRÄNINGSLÄRANS GRUNDER Träna effektivare Lärgruppsplan Lärgruppsplan Att träna rätt saker, vid rätt tillfälle, på rätt sätt gör att du som tränare kan bidra till en optimal träning där din adept kan få

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Svensk idrotts verksamhetssystem. kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund

Svensk idrotts verksamhetssystem. kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund Svensk idrotts verksamhetssystem kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund Vad är IdrottOnline Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, föreningar, förbund

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter:

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning

Strategiska områden med övergripande mål Verksamhetsinriktning Strategiska områden med övergripande mål 2025 1 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016-2017 2 Strategiska områden med övergripande mål 2025 Strategiska områden med övergripande mål 2025 3 Verksamhetsinriktning

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan

akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan SKADOR OCH SJUKDOMAR akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan Lärgruppsplan Fysisk aktivitet och idrott förbättrar hälsa, det kan vi konstatera i åtskilliga vetenskapliga studier. Men det finns

Läs mer

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Bli en lysande Förening 2014 - Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Välkomna till projektet Lysande förening Mjölby kommun och SISU Idrottsutbildarna inbjuder härmed er till att medverka

Läs mer