Innehåll. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, Umeå Tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, 903 02 Umeå Tfn 010-476 54 00"

Transkript

1 Årsberättelse 2012

2 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra fyra målområden 6 Fler och mer 14 Alla och mer 15 Bra och mer 17 Nytt och mer 19 Fokusområden 22 I kommunerna 28 Statistik - utbildningstimmar per kommun - föreläsning och kulturprogram per kommun - ledarutbildningstimmar per kommun - kulturformer - lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete per idrott - föreläsning och kulturprogram per idrott 33 Förvaltningsberättelse 40 Revisionsberättelse Framsidan: Forumspel i Umeå. Foto SISU där inget annat anges. Tryckt i mars 2013 SISU Idrottsutbildarna Västerbottens Idrottsförbund Box 3005, Umeå Tfn Vår definition av SF-förening: I denna berättelse kommer du att mötas av uttrycket SF-förening. Med det avser vi varje del av en förening - ofta i form av en sektion med egen specialidrottstillhörighet 2

3 Styrelsens sammansättning Styrelsens förord Ordförande Börje Sandgren Umeå Vice ordförande Catarina Hanell Umeå Ledamöter Ingemar Ericson Umeå, Eva Andersson Umeå, Göran Svanberg Lycksele, Katarina Sandberg Lycksele, Lars Lindgren Skellefteå, Marjo Bodén Skellefteå, Hans Pettersson Skellefteå, Annelie Nilsson Skellefteå, personalrepresentant Adjungerad/sekreterare Niclas Bromark Sävar Revisorer Ordinarie Andreas Vretblom Umeå, suppleant Henrik Jonsson Umeå Lekmannarevisorer Ordinarie Stellan Berglund Skellefteå, suppleant Lars Hjalmarsson Valberedning Tore Brännlund (sammankallande) Umeå, Lena Sandlin Umeå, Ulf Norgren Skellefteå Vårt uppdrag: Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västerbotten har till uppgift att planera, leda, samordna och utveckla studie -, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet. Vår verksamhetsidé: SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Vår vision och ledstjärna är: Vi är där när idrotten lär. Styrelsen förord Styrelsens uppfattning är att vi i allt väsentligt uppfyllt av stämman 2012 uppsatta mål och att verksamheten genomförts enligt angivna (fastställda) riktlinjer. Styrelsen har haft ambitionen att på ett strategiskt och övergripande sätt följa och stödja genomförandet men också inom vissa specifika områden, operativt, leda verksamhet. Internt har vi haft följande arbets och ansvarsfördelning: EIC Norr Catarina ordförande, Lars ledamot BingoLotto Ingemar ordförande Idrottslyftet Göran ordförande i styrgruppen Doroteaidrotten i Samverkan Katarina kontaktperson Idrottsservice AB svb Börje ordförande, Katarina, Niclas ledamöter Länsbildningsförbundet Annelie ordinarie ledamot, Affe ersättare Idrottspolitiskt arbete Börje, Ingemar Utbildning Lars Samsyn Västerbotten Catarina, Lars Integration/mångfald Eva, Hasse, Marjo Kommunikation med uppdragsgivarna Katarina (SDF, IF, RF, SISU R) Jag inleder årsberättelsen med en tillbakablick på de fem åren som jag haft förtroendet och förmånen att leda våra två stödorganisationer, Västerbottens Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Fem år tillsammans har gjort oss Starkare och Bättre Ja, så kortfattat skulle jag kunna sammanfatta dessa år men tillåt mig göra några reflektioner. Årsmötet 2008 beslöt att vi skulle ha ett gemensamt kansli under en gemensam chef, länsidrottschefen, behålla de båda styrelserna som i personunion skulle leda verksamheten. Min erfarenhet av dessa fem år är mycket positiv vilket också vårt resultat inom de båda organisationerna visar. Nu jobbar alla mot gemensamma mål för att på bästa möjliga sätt FÖRETRÄDA LEDA STÖDJA - UTBILDA och UTVECKLA idrottsverksamheten i Västerbotten. Det finns i dag - inom dessa organisationer - inget VI och DOM. Vi jobbar tillsammans, anställda och förtroendevalda från båda organisationerna, mot vårt gemensamma mål, att utveckla idrotten i Västerbotten. Beträffande styrelsearbetet har förändringen inneburit en halvering av antalet förtroendevalda men en klart utökad verksamhet. Vi är således ett styrelsegäng som ska leda och tjäna båda organisationerna, hälften så många med utökade uppgifter och ansvar. Antalet styrelsemöten har inte ökat inte heller avsatt mötestid. 3

4 Styrelsens förord Vi har fått lära oss, tvingats, prioritera uppgifterna, ägna oss åt de strategiska, övergripande frågorna och måhända inte hunnit på alla fronter sätta oss in i varje fråga. Kravet på styrelseledamöterna har definitivt ökat vad gäller antal frågor, vidden av uppdraget och därmed arbetsbelastningen och ansvaret. Omsättningen bland styrelseledamöterna har varit relativt stor, enligt min uppfattning för stor, för att det ska kännas riktigt bra. Under senaste året har vi förändrat arbetsfördelning innebärande att varje ledamot har ett bevakningsområde, ett område som vederbörande är intresserad av, har kunskap om och känner ett speciellt ansvar för och därmed kan vara ett stöd, en hjälp, i genomförandet, utan att därför tappa helhetsperspektivet eller i alltför stor utsträckning bli operativ. Styrelsemötena genomförs utifrån en gemensam dagordning som sedan utmynnar i två separata protokoll. Möten, representation Vi har haft åtta protokollförda styrelsemöten varav två på video, men tyvärr inget möte med fulltalig styrelse. Vi har genomfört två styrelsekonferenser, maj och november. Styrelsen har varit representerad på den med övriga distrikt gemensamma distriktledningskonferensen på Aronsborg i Bålstad. I anslutning till denna genomfördes också en regional styrelsekonferens, en norrlandskonferens, med de fyra norra distrikten. Vidare har styrelsen varit representerad vid Riksidrottsforum i Stockholm samt ett antal centrala ordförandeträffar. Kommunvisa idrottsträffar Styrelsen har varit representerad vid alla fjorton kommunträffarna och upplevt att dessa varit mycket väl förberedda och bra genomförda. Dessa träffar ger varje deltagare en god insyn i vår totala och gemensamma verksamhet. Mötet, träffen, skapar och förstärker förståelsen mellan idrotterna och mellan idrotten och beslutsfattarna. Deltagarna ges möjlighet att påverka den framtida verksamheten. För oss i styrelsen är det ett utmärkt sätt att verkligen känna pulsen på vår verksamhet och bli delaktiga i genomförandet. Konsulenterna har genom sitt kommunansvar fått en ny och viktig roll som de väl motsvarat och som vi under året kompletterat med ett ansvar även för styrelseledamöterna. Kontakten med respektive idrott har stärkts genom att varje idrott har en utsedd konsulent som följer verksamheten, knyter ihop kontakten mellan idrottsföreningen, SDF och i vissa fall SF. Kommunikation med uppdragsgivarna (SDF, IF, RF, SISU R) Utöver vår årliga SDF-konferens hade styrelsen ambitionen att under 2012 ersätta tidigare dialoger, där vi inbjöd alla SDF, med idrottsspecifika dialoger för att på så sätt knyta ännu bättre kontakt med SDF. Tyvärr har vi lyckats genomföra detta med endast sex av tio planerade SDF. Styrelsens erfarenhet av det vi genomfört är mycket positiv, kommer närmare SDF, lär känna varandra och får en ökad insikt och förståelse för respektive idrotts förutsättningar. Ambitionen är att fullfölja grundtanke att under en treårsperiod träffa samtliga SDF. Utbildning Vi har utbildningsmässigt gjort ett mycket bra verksamhetsår, volymmässigt det näst bästa någonsin. Glädjande är också att vi ökat antalet föreningar som vi har samarbete med. Vi har i dag överenskommelser med elva kommuner som reglerar den kommunala ersättningen. Två kommuner har kvar den gamla ersättningsformen och vi har således kvar två 0-kommuner. Främsta orsaken till att vi inte nådde fjolårets resultat är förändringar på personalsidan, främst i inlandet och i Umeåområdet. Styrelsen har genom internkontroll följt upp genomförandet och konstaterar att vi inte funnit anledning till anmärkning vad gäller rapportering av bidragsberättigad utbildning. Ytterligare kraft ska läggas på att informera och säkerställa att anordnarskapet tydliggörs. Ekonomi Som framgår av redovisad förvaltningsberättelse gjorde vi, utifrån planerat, ett mycket bra ekonomiskt resultat Största orsaken till detta är att vi inte helt nådde upp till fastställda mål. En mer ingående beskrivning av det ekonomiska utfallet framgår av förvaltningsberättelsen. Medarbetarna Genomförd medarbetarenkät inom RF, SISU och distrikten visar att vi i Västerbotten håller hög klass. Vi har ett förtroendeindex på 83 procent vilket är = en bra arbetsplats enligt sammanställningen. Distrikten är ingen homogen grupp vilket vi tydligt bevisar i positiv riktning utom i ett avseende, nämligen får vi en rimlig lön för det arbete vi utför där våra medarbetare ligger mycket lågt. 4

5 Våra fyra målområden Sammanfattning - Fem år under gemensam ledning har gjort oss starkare och bättre att företräda idrotten i Västerbotten. - Jag påstår att båda organisationerna flyttat fram sina positioner och då inte minst under de senaste åren. - Idrottsförbundet har avsevärt stärkt sin position både mot kommuner, region och uppdragsgivare. - Vårt idrottspolitiska arbete, främst de kommunvisa idrottsträffarna, har satt VIF på kartan och klargjort för beslutsfattarna vilka vi är och vad vi kan bidra med. - Vi har tagit plats i Regionsarbetet, drivit några stora avgörande projekt och utvecklat vår service till uppdragsgivarna. - Tyvärr har vi inte lyckats öka det ekonomiska stödet från Regionen. - Fler IF och SDF har upptäckt vilket stöd och vilken service vi kan ge inom olika områden, ekonomi, administration, anläggningsfrågan och projektverksamheten. - Vi har, enligt min uppfattning, väl levt upp till vårt uppdrag att Leda, Stödja och Företräda idrotten i Västerbotten med syftet att Utveckla idrottsverksamheten, Skapa förutsättningar och resurser samt ge Service. Tack för ett mycket bra Nu går vi vidare mot nya utmaningar ny möjligheter för idrottens utveckling i Västerbotten. //Börje Sandgren, ordförande Våra fyra målområden med sikte på 2015: Verksamhet, fler och mer Vi vill att fler föreningar, både bred- och elitföreningar, förbund och enskilda indivier väljer SISU Idrottsutbildarna i sitt lärande och sin utveckling. Pengarna, alla och mer Vi bedömer att SISU Idrottsutbildarna huvudsakligen kommer att vara anslagsfinansierad under de närmaste åren. Därför vill vi säkerställa och öka anslaget genom att övertyga offentliga finansiärer om vår verksamhets omfattning och kvalité. Medarbetarna, bra och mer Vår framgångsfaktor är medarbetarens kompetens och skicklighet och deras engagerade förhållningssätt till uppdraget. Därför vill vi ge alla möjlighet till utveckling och framsteg. Våra nyckelbegrepp är lära, lära om, lära nytt och lära av. I framkant, nytt och mer Vi uppmanar till förändrade och nya arbetssätt. Genom utvecklad digital teknik vill vi skapa ytterligare möjligheter för kunskapsinhämtning, kommunikation och lärande processer. Fokusområden: Svensk Idrott - världens bästa Mångfaldsfrågor Umeå 2014 Föreningsutveckling 5

6 Fler och mer Konsulenternas främsta arbetsuppgift är att fånga upp behov och sedan initiera utbildningsinsatser. Vår i särklass största utbildningsinsats är internutbildning i föreningarna. Det arbetet har som fokus att stärka organisations- och aktivitetsledare i den specifika idrottsföreningen men även aktiva och andra målgrupper. En viktig del i vår verksamhet är att dokumentera och utvärdera. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla vårt målsättningsdokument. I Västerbotten finns 952 SF-föreningar samt 37 föreningar som tillhör SISU:s medlemsorganisationer. Vi jobbar kontinuerligt med att systematisera och kartlägga, dels vilka som har barn- och ungdomsverksamhet, vilka som har vuxenidrott men också vilka som är nybildade föreningar. Efter kartläggningen gör vi en ansvarsfördelning bland konsulenterna som inventerar utbildnings- och utvecklingsbehoven i respektive förening. Detta görs kontinuerligt under kalenderåret och kan ske via telefon, e-post och/eller fysiska träffar. Under verksamhetsåret 2012 nådde vi 381 SF-föreningar vilket är ökning med elva stycken. Inom SISU har en ansvarig konsulent utsetts för respektive kommun i Västerbotten, i syfte att skapa en än bättre relation och samförstånd med kommunrepresentanterna. Detta görs i syfte att stärka utvecklingen för föreningarna i respektive kommun. Vår erfarenhet är att verksamheten har rapporterats in med en otillfredsställande fördröjning. För att kunna prognostisera och göra uppföljning på ett bättre och effektivare sätt har vår strategi varit att möta upp föreningarnas behov tidigare, och vi har under året sett en förändring av rapporteringen i positiv riktning. Detta ger även större möjligheter att säkerställa SISU:s anordnarskap. Vi är nu inne på andra året med vårt administrativa verktyg - Utbildningsmodulen i IdrottOnline. Vår ambition och målsättning var att utbilda och initiera föreningar hur man kan anmäla och rapportera utbildningsverksamhet direkt via den. Vi hade inget fastställt mål för 2012, men en övervägande del av våra samverkansföreningar använder den digitala möjligheten. Alla SF-föreningar med LOK-stöd ska känna till SISU Vi har arbetat fokuserat mot att öka kännedomen om SISU Idrottsutbildarnas verksamhet och erbjudande. Det inleddes med att ta fram en animerad kortfilm som enkelt berättar vad vi gör. Kortfilmen har sen använts som utskick till föreningar och presentation av SISU vid föreläsningar och processer. Ytterligare arbete har varit att stärka kännedomen via trafik till vår web och Facebook. Detta arbete ägde främst rum under den senare delen av 2012 och där märks också en markant ökning av antal besökare och antal sidvisningar på SISU idrottsutbildarnas web. När det gäller antal unika besökare är ökningen 158 procent och antal besök totalt har ökat med 80 procent från första halvåret till andra halvåret. Bakgrunden är dels en aktivare länkdelning i sociala medier, en ny tanke med utskick av nyhetsbrev, kampanjwebb för sisuveckan samt ett tydliggörande av mejlstruktur vid information och inbjudningar till våra idrottsföreningar. På så sätt har vi även stärkt vår kommunikation kring de utbildningsmaterial som vi har. Men i just den frågan är fortfarande våra konsulenter de viktigaste budbärarna till idrotten. Under hösten 2012 hade vi äran att arrangera föreläsningar med Pia Sundhage (förbundskapten för fotbollslandslaget och OS-guldmedaljör) och Tommy Söderberg (före detta förbundskapten för fotbollslandslaget) på temat ledarskap. Där vi gjorde extra insatser för att stärka kännedomen med bland annat ovan nämnda film, flyers med SISU-info samt SISU Idrottutbildarna-mössor. 6

7 Fler och mer Populära Pia vill ha respekt på planen Den absolut hetaste personen inom svensk damfotboll i höstas var Pia Sundhage. Därför var hon hårt jagad av media när hon gästade Skellefteå i början av november. SISU-föreläsningen var välbesökt vilket inte minst märktes på autografjägarna, men förbundskaptenen hann i alla fall berätta om sina viktigaste drivkrafter och strategier inför EM nästa år. I samma ögonblick som Pia Sundhage satte foten i Skellefteå var pressen på. Tv och radio ville genast ha ett par ord med den nyutnämnda förbundskaptenen, men SISU fick förtur. - Det är en fantastisk press men också precis vad vi behöver för att visa att vi ska vara ett gäng modiga, goa och glada spelare som tar bra beslut på plan, säger Pia. Det var en dröm att få leda USA:s fotbollstjejer, och Pia menar att hon blivit en så mycket bättre coach tack vare vistelsen over there. - Det gav mig en bra vardag med många individuella samtal, en oerhört viktig turneringserfarenhet samt speciella situationer och verktyg för att hantera pressen. Läs artikeln i sin helhet i tidningen Västerbottensidrotten Foto: Bildbyrån Som kurs och konferensarrangör skapar vi mötesplatser för erfarenhetsutbyte, inspiration och problemlösning. Vi anordnar även egna kurser och utbildningar. Vi utgår från idrottsföreningens och våra special-distriktsförbunds behov och önskemål för att tillsammans skapa lyckade arrangemang. Vi har under året i allt större utsträckning använt våra egna lokaler som utbildningslokal, helt i linje med vår strategi. Under året som gått har vi inom ramen för kurs och konferens genomfört 65 SDF-kurser. Av dem var 61 fotbollskurser, 25 föreläsningar där namn som Pia Sundhage och Tommy Söderberg var de tyngsta profilerna, samt 19 kurser i olika ämnen. Arrangemanget Träningsläger för styrelsen som genomfördes med 72 deltagare från 12 föreningar sticker väl ut, men även de sju Plattformsutbildningarna med totalt 107 ledare, samt Koncernredovisning och Att göra bokslut i föreningen med Sven Knutsson. Utöver detta så finns vi som stöd och support till cirka 150 föreningsvisa kurser och föreläsningar. Ämnen som är mest återkommande är akutskadeomhändertagande, knäkontroll samt kost- och näringslära. Exempel på våra tjänster som kurs- och konferensarrangör är: anmälningsadministration, bokning av lokaler och arrangemang, förslag på programupplägg och föreläsare, förslag på mötesform och mötesplats, framtagande av inbjudan, marknadsföring av utbildningar och processledning vid seminarier och utvecklingsarbeten. Plattformen Idrottens utbildning på basnivå vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. I Plattformen ges tränare och ledare möjlighet att lära sig grunderna för hur de blir en positiv och självständig idrottsledare. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och knyter nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Under 2012 har vi genomfört sju Plattformsutbildningar med 107 olika ledare. Grundtränarutbildning (GTU) Grundtränarutbildning är en fortsättning och påbyggnad till Plattformen. Utbildningen innehåller tränarskap och träningslära. Deltagaren genomför också tränarpraktik och bedriver sedan självstudier på hemmaplan. Under året har vi tillsammans med Norrbotten genomfört en GTU-utbildning med totalt 25 deltagare från både Norr- och Västerbotten. Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. I Idrottens föreningslära ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära innehåller alla de saker som behövs för att skapa bra förutsättningar för själva aktiviteten idrott. Under året har 16 SF-föreningar och ett specialdistriktsförbund tagit chansen och utbildat sig inom ämnet. 7

8 Fler och mer Träningsläger för styrelsen Styrelsen i en förening gör ett viktigt och bra arbete i det tysta då man skapar goda förutsättningar för föreningens olika verksamheter. Nu är det dags att ge styrelsen möjlighet att få inspiration, stimulans, utveckling och ny kunskap. Utbildningen Träningsläger för styrelsen genomfördes vid två tillfällen under året. Vi hade totalt 90 deltagare från 17 föreningsstyrelser på dessa dagar. Ur innehållet hittar vi bland annat, Idrotten gillar sociala medier, föreningsjuridik, att söka pengar samt omvärldsspaning. IdrottOnline Klubb IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. IdrottOnline är ett kostnadsfritt verktyg med tanken att föreningen har sin webbplats, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, utbildningsadministration samt tävlingsadministration på ett och samma ställe. Vi arbetar för att antalet SF-föreningar som är anslutna till och använder IdrottOnline succesivt ska öka. Vår målsättning är att samtliga av distriktets SF-föreningar ska vara anslutna till IdrottOnline I dagsläget är 803 SF-föreningar i Västerbotten anslutna till systemet vilket är en ökning med 160 jämfört med Ett steg i rätt riktning, men vi behöver fortfarande jobba för att få in alla SF-föreningar. För att fler föreningar ska ta steget samt få kunskap att använda systemets funktioner, har vi under 2012 genomfört 34 utbildningar med totalt 189 deltagare inom ämnet IdrottOnline. Antalet utbildningstillfällen har ökat jämfört med 2011, vilket sannolikt beror på de allt större krav som ställs på att föreningarna administrerar genom IdrottOnline. Exempelvis har Fritid Skellefteå beslutat att det numera krävs fullständig närvaroregistrering i IdrottOnline för att föreningen ska kunna erhålla det kommunala aktivitetsstödet. Utbildningar med inriktning på medlemsregister och LOK-stöd har varit de mest efterfrågade. För att uppnå vår målsättning är det viktigt att samtliga i VIF/SISU:s personalstyrka har en gemensam syn på IdrottOnline. Därför genomfördes en personalutbildning i december för samtliga medarbetare. Sammantaget har vi tagit ordentliga steg avseende föreningarnas kännedom om SISU under Att mäta detta exakt är svårt. Men den ökade trafiken på vår hemsida och vår Facebooksida är två indikatorer. Enkätundersökningen (sidan 12) är ett annat. Den syftar egentligen till att följa upp anordnarskapet (mer om det på sidan 12), men genom att följa upp hur många som svarar Vet ej får vi en indikation på kännedomen. Den gruppen är vår potential vid det fortsatta marknads- och kommunikationsarbetet. I och med enkäten har vi också skapat oss en referenspunkt att jämföra kommande års arbete med ligger gruppen Vet ej mellan procent, med ett snitt på drygt 20 procent. Att målsättningen gäller SF-föreningar med LOK-stöd innebär inte att det är uteslutande sådana föreningar som får sin kännedom om SISU stärkt. Vi får tydliga signaler om att detta arbete spiller över till andra - föreningar utan LOK-stöd, förbund, kommuner och så vidare. 8 Verksamhet i 472 SF-föreningar Vi hade inför året en hög målsättning med att nå många föreningar. Vi ville göra en kraftsamling och ha extra fokus på de föreningar som vi tidigare inte nått genom föreningsbesök och eller någon annan utvecklingsinsats. Historiskt sett brukar det också vara lättare att jobba med de föreningar som vi redan har utbildningsverksamhet i, för föreningarna återkommer. Under det gångna året har vi haft en del omsättning inom konsulentgruppen och eftersom arbetet i föreningarna är så relationsbundet, får bytet av konsulenter stora konsekvenser. Detta - jämte väl ambitiös målsättning - har bidragit till att vi inte nått målet på 472 SF-föreningar. Däremot har vi nått fler SF- föreningar än någonsin tidigare i Västerbotten vilket är mycket glädjande. Under 2012 hade vi utbildningsverksamhet i 381 SF-föreningar.

9 Fler och mer unika deltagare - stärka anordnarskapet 2012 var första året vi överhuvudtaget satte målsättningar och mätte våra unika deltagare. Även denna målsättning är mycket ambitiös. För ambitiös. Och inte riktigt realistisk. Det beror på att referensen från 2011 varit missvisande. I uppföljningen för 2012 ser det ut som vi minskat i antal unika deltagare. De flesta indikatorer pekar dock på motsatsen. Vi delar detta fenomen med resten av SISU-Sverige. Under 2012 nådde vi unika deltagare med vår bildningsverksamhet. Av dessa var drygt 50 procent under 26 år och av dessa ungdomar utgör kvinnor och tjejer drygt 48 procent, SISU Västerbotten utbildar och utvecklar våra barn och ungdomar! SISU Västerbotten utbildar och utvecklar jämställt! På samma sätt som vi arbetat med vår kännedom så har vi arbetat med att stärka anordnarskapet. Alltså säkerställa att det tydligt framgår att SISU är anordnare av samtliga utbildningar som vi i dag genomför. Det är en utmaning med vårt stora erbjudande. Vi har deltagit i SISU Riks kvalitetsuppföljning där verksamheten vid fem slumpvis utvalda föreningar följts upp. Resultatet av denna uppföljning var mycket positivt. Förutom att stärka lärgruppen som begrepp och marknadsföra oss, har vi även gjort riktade utskick till våra lärgruppsledare samt skickat ut en lärgruppsledarenkät. Resultatet av den visar på ett gott annordnarskap även om vi har en bit kvar och fortsätter med aktiviteter kommande år. Några utdrag från enkäten: Av de som svarat (n=165) anger 80 procent att de vet om att de är lärgruppsledare hos SISU Idrottsutbildarna och 73 procent anger att de informerar sina deltagare innan varje utbildning att de deltar i en utbildning av SISU Idrottsutbildarna. På frågan vad lärgruppen gett kommer här några utdrag: Ökat kompetensen i föreningen. Både vad det gäller organisationen av tävlingar, men också kvaliteten på träningarna. Det har gett struktur till vår verksamhet. En möjlighet att prata om viljeinriktningen Vi har kunnat arbete mer fokuserat med värderingsfrågor och upprättat ett tydligare målfokuserat uppdrag från våra barn. Men även arbetet med föräldragruppen har blivit mer aktivt som en del av aktiviteterna. Det fanns även en öppen fråga där mottagarna fick lägga till egna kommentarer vilket 26 respondenter gjorde, alla med positiva kommentarer. Här är ett utdrag från svaren: Bra att någon som har insikt i föreningslivet håller i utbildning samt kommer med förslag på utbildning. Tack för allt stöd, jättebra och viktigt för oss! Ni gör ett kanon bra arbete! Fortsätt och ge oss i föreningslivet det utomordentliga stöd och inspiration som ni bara kan ge. Tack för att ni finns! I november genomförde vi en regional konferens med SISU Idrottsböcker där vi tillsammans med konsulenter från Norrbotten och Västernorrland förkovrade oss i hur vi på ett ännu bättre sätt kan bära SISU Idrottsböckers budskap. Dagen innehöll diskussioner kring; Nya material, vad är på gång? Hur tänker SISU Idrottsböcker gällande samverkan med specialförbunden? Produktion av nya material, hur går processen till? Hur kan vi bli ännu bättre på att använda litteratur/lärande material i mötet med föreningen? Hur möter vi elitklubbar på ett bättre sätt med olika lärande material? Barnkultur är på väg tillbaka, vad händer där? Vi upplevde att denna träff blev väldigt lyckad, inte bara för att vi fått bättre kunskap om olika lärandematerial och dess struktur, utan även för att vi förkovrat oss i samverkan mellan våra granndistrikt. 9

10 Fler och mer Årets ridskola finns i Skellefteå Skellefteå Ridklubb fick ta emot utmärkelsen Årets Ridskola 2012 på stora Ryttargalan. Den fick ridklubben för sin målstyrda verksamhetsplanering. - En vinnande faktor är lektionsplaneringarna som vi reviderar varje termin, en annan samarbetet med SISU Idrottsutbildarna som betytt supermycket, säger Ann-Sofie Alba. Läs artikelen i sin helhet i tidningen Västerbottensidrotten Uppnå utbildningstimmar Det var en utmaning att följa upp rekordåret 2011 då vi nådde drygt rapporterade utbildningstimmar. Inför 2012 la vi målsättningen något under detta resultat, dels för att konsolidera och istället satsa på att nå fler samverkande föreningar, dels för att vi visste att vi skulle ersätta en konsulent som slutade och en konsulent som aviserat föräldraledighet. 10 När vi summerar 2012 har vi rapporterat utbildningstimmar. Vi nådde alltså inte riktigt det uppsatta målet. Ytterligare personalförändringar än de vi kände till innan året är en delförklaring. Det är trots det med god marginal vårt näst bästa resultat någonsin. Av dessa utbildningstimmar vänder sig 42 procent av verksamheten till kategorin ledare. Vi genomför verksamhet i alla länets kommuner. Skellefteå är den kommun som utmärker sig mest. Mer än 50 procent av vår rapporterade verksamhet genomförs där, drygt timmar. SISU utbildar och utvecklar våra barns och ungdomars ledare! De fem verksamhetsformerna: Lärgruppen är en arbetsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor under en kortare eller längre tid regelbundet träffas för att studera och lära sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Lärgruppen bygger på samtalet mellan deltagarna där man utgår från olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Som utgångspunkt ska man ha ett studiematerial som kan vara en bok eller annat material i ämnet man valt. Under 2012 genomfördes lärgrupper i 256 idrottsföreningar, tio SDF samt Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och VIF. Totala antalet deltagare i lärgrupperna under 2012 var personer. En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Under 2012 genomfördes 319 kurser i 68 idrottsföreningar, sex SDF samt Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och VIF. I kurserna deltog personer. När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Under 2012 genomfördes 215 föreläsningar i 26 idrottsföreningar, två SDF samt Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och VIF. Föreläsningarna drog personer. När föreningen vill utveckla sina styrdokument och på så sätt stärka sin organisation kan ett process- och utvecklingsarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan. Under 2012 genomfördes 54 utvecklingsarbeten i 26 idrottsföreningar, fyra SDF och ett i VIF. Totalt medverkade 805 organisationsledare.

11 Fler och mer När föreningen vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. Under 2012 har det genomförts 119 kulturarrangemang i 17 idrottsföreningar som omfattat personer. Norrlandsprojektet i Friidrott Norrlandsprojektet i Friidrott är en satsning för att utveckla friidrotten i de nordligaste länen, ett projekt som avslutades under Satsningen har finansierats av Svenska Friidrottsförbundet och inneburit att en halvtidstjänst varit placerad på SISU Västerbotten för att arbeta mot Norr- och Västerbotten. Projektet var från början en treårig satsning med fokus att stärka utbildningsverksamheten i Norrland. I samband med att det ursprungliga projektet avslutades i juni 2011 antogs en förlängning av projektet som pågick fram till december Under 2012 har vi mött 20 av de 50 friidrottsföreningarna i Västerbotten. Antalet redovisade utbildningstimmar i Västerbotten uppgick till 778 timmar det året. I det stora hela har vi från projektets start till i dag sett en tydlig ökning av antalet föreningar som samarbetar med SISU och tränare som genomfört utbildningar. Framför allt har föreningar som Umedalens IF Friidrott, Skellefteå AIK Friidrott och IFK Umeå Friidrott arbetat bra med SISU, utbildat många ledare och utvecklat sin organisation. Fokus har även legat på att arbeta mer tillsammans med långlöpsföreningar och föreningar med motionsverksamhet. Flera långlopp har startat upp under 2012 och fler föreningar har därför anslutit sig till Västerbottens Friidrotts-förbund. Projektet har stöttat och hjälpt några av de nya föreningarna som exempelvis Tavelsjö AIK Friidrott och Täfteå IK att få igång verksamhet och att arrangera bra tävlingar. Projektet har bidragit till den framåtanda som finns i föreningarna att vilja utveckla sin verksamhet och friidrotten i Norrland. Västerbottensprojektet Simning Västerbottensprojektet är en satsning för att vidga och utveckla norrländsk simning med utgångspunkten Umeå med omnejd. Satsningen finansieras av Svenska Simförbundet och har inneburit en halvtidstjänst placerad på SISU Idrottsutbildarna i Umeå. Föreningarna som ingår i projektet är Umeå SS, IKSU, Sandvik, Nordmalings SS, Vindeln och Hörnefors. Projektet var först en ettårig satsning men tack vare bra resultat och god framtidsutsikt så antogs en förlängning i januari 2013 på ytterligare två år. Våren 2012 började med en nulägesanalys över föreningarna, kartlägga vilka behov som finns samt fysiska träffar för att skapa en bra kontakt. Då startsträckan var avklarad i slutet på våren riktades fokus på föreningsutveckling, breddning, styrelse- och organisationsutveckling, utbildning, ledarrekrytering, ledarförsörjning och gemensamma arrangemang. Under 2012 har vi genomfört en simlärarkandidatutbildning enligt Svenska Simförbundet där cirka 25 nya ledare fått intyg. Samtliga styrelser har genomgått ett väldigt lyckat och givande Träningsläger för styrelsen som anordnades av SISU. Två läger inklusive en föräldrautbildning var planerade i sammarbete med Vindelns SF, men blev tyvärr inställda. Det största arbetet har lagts på föreningsutveckling och då i första hand att starta upp och utveckla breddverksamheten, framför allt simskolan. Arbetet har resulterat i två nystartade simskolar samt en bredare verksamhet där simskola redan funnits. Samtliga föreningar har gjort stora framsteg under året och ser framåt med stor entusiasm. 11

12 Fler och mer 90 procent nöjda SF-föreningar/SDF Grunden för vårt arbete med idrotten är föreningsbesöket. Det innebär att vi besöker föreningen för att diskutera önskemål och behov av utbildning samt utveckling. Föreningsbesöken kan innebära träffar med både ett fåtal personer och ibland större grupper. Dessa besök sker kontinuerligt med föreningarna och utmynnar allt som oftast i en enkel handlingsplan för den fortsatta utvecklingen i den specifika föreningen. Vi har genom åren kontinuerligt träffat våra föreningar och SDF på olika mötesplatser för att lyssna av idrottens utvecklingsbehov. Under det gångna året har vi formaliserat detta och träffat ett antal specialdistriktsförbund var för sig. Därigenom kan vi utifrån deras enskilda perspektiv resonera om vilka behov just den idrotten har. Ett uppskattat möte med utveckling i fokus som vi kommer att fortsätta med under kommande år, då med nya idrottsförbund för att på sikt träffa samtliga. Följande SDF har vi träffat under 2012: Västerbottens Fotbollförbund, Nordsvenska Volleybollförbundet, Svensk Tennis Norr, Västerbottens Handikappförbund, Västerbottens Ishockeyförbund och Västerbottens Skyttesportförbund. Vi har länge önskat mäta hur nöjda våra deltagare och idrottsföreningar är med det arbete som SISU gör i dag. Under 2012 hoppades vi att ett mätverktyg skulle arbetas fram från SISU Riks. Så blev inte fallet, därför inledde vi istället arbetet med en enkät där våra föreningsordföranden fick bedöma hur väl SISU utför sitt föreningsarbete i Västerbotten. Här kommer ett utdrag från resultatet av enkäten: Arbetet med att öka kompetensen inom föreningskunskap, ekonomi och föreningsjuridik: 1 mycket bra arbete 2 bra arbete 3 mindre bra arbete 4 dåligt arbete 5 vet ej 12

13 Fler och mer Arbetet med att öka kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenidrott avseende såväl bredd som elit: 1 mycket bra arbete 2 bra arbete 3 mindre bra arbete 4 dåligt arbete 5 vet ej Sammantaget, jag och min förening är nöjd med SISU Idrottsutbildarnas arbete 1 mycket bra arbete 2 bra arbete 3 mindre bra arbete 4 dåligt arbete 5 vet ej Enkäten visar att cirka 85 procent av de 135 ordförande som svarat är överlag nöjda med SISU Idrottsutbildarnas arbete. Men det finns självklart mer att göra mot vårt mål om att 90 procent av våra deltagare ska vara nöjda med vårt arbete. Under året har vi fördelat länets idrotter på våra utbildningskonsulenter. Att vara konsulent med specifikt idrottsansvar innebär en väg in för idrotten på förbundsnivå (SF och/eller SDF), som sedan ansvarar för att sprida information inom den egna organisationen. Vidare så har samma kontaktperson ansvar för utveckling av SDF:et som egen organisation (processer, SDF:ets egna bildningsverksamhet med mera) samt omvärldsbevakning i den aktuella idrotten å övriga konsulenters (och organisationen i övrigt) vägnar. Att vara kontaktperson innebär dock inte att arbeta med alla föreningar i den aktuella idrotten. Kommunansvar och fördelning av föreningar utifrån detta gäller alltjämt. I detta arbete samverkar vi med norrlandsdistrikten där det så krävs att en konsulent är kontakt med ett länsgränsöverskridande SDF. 13

14 Alla och mer Träningslägret skapar plats Träningsläger för styrelsen är idrottsföreningens optimala chans att ge styrelsen möjlighet till inspiration, stimulans, utveckling och att inhämta ny kunskap. Höstens träningsläger i Lycksele var som alltid populärt och skapade reflektioner kring framtiden. Styrelsen i en förening gör ju ofta ett viktigt och bra arbete i det tysta men kan också må bra av att samlas utanför verksamheten. Catarina Falk från Alpina Klubben Skellefteå var en av alla nöjda deltagare som tyckte att den egna mötesplatsen var värdefull. Se filmen från höstens träningsläger på VIF SISU-tv, YouTube. Region Västerbotten och alla kommuner ska ge anslag till SISUverksamheten Under året har vi framför allt fokuserat på att förhandla om överenskommelserna med de nio kommuner som haft sådana Eftersom vår utbildningsverksamhet ökat markant under dessa år har vi också haft målsättningen att de nya överenskommelserna ska ge avsevärt bättre ersättning från kommunerna. Detta har också lyckats och vi beräknar preliminärt att de kommunala ersättningarna från 2013 ökat med mer än Vi har under året dessutom nytecknat med två kommuner Vindeln och Malå som inte haft överenskommelse sedan tidigare. 14 En viktig del i överenskommelserna är en årlig utvärdering av verksamheten i den aktuella kommunen som genomförs varje vår. Deltagare är ansvarig konsulent och verksamhetsledare från SISU samt tjänstemän, och vissa fall politiker, från den aktuella kommunen. Avsikten med utvärderingen är att skapa en större samsyn om arbetet i kommunen, om vilka utmaningar och behov som finns hos föreningslivet samt att rent allmänt legitimera stödet till SISU. Under året har vi genomfört utvärderingsträffar i åtta av nio kommuner med överenskommelse. Det regionala stödet till Studieförbundet SISU har flyttats från landstinget och Nämnden för regional utveckling till Region Västerbotten. Där regleras dessa medel, som en del av Idrottsöverenskommelsen där SISU är avtalstecknande part, istället för via Länsbildningsförbundet som innan Den treåriga överenskommelsen med idrotten löpte ut 2012 och borde ha förhandlats om. Med anledning av att uppdraget flyttats fattade Region Västerbottens styrelse under hösten beslutet att prolongera överenskommelsen till En ny överenskommelse kommer således att gälla från tidigast Förhandlingar kring den nya överenskommelsen kommer att genomföras under Sammantaget har vi uppnått målet avseende nivån på kommunala ersättningar, 1,5 miljoner kronor. Vi har också uppnått målet avseende regionalt anslag om kronor. Vi har dock ännu inte uppnått målet att alla kommuner bidrar till studieförbundet SISU. Vi har fortfarande ett antal noll-kommuner som vi kommer att fortsätta arbeta med under Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är adjungerande medlem i Länsbildningsförbundet, som också består av övriga studieförbundsorganisationerna, folkhögskolorna och Västerbottens museum. Länsbildningsförbundet i Västerbottens verksamhetsår har präglats av styrelsens omtagsarbete för att tydliggöra Länsbildningsförbundets roll, uppgift och resurser. Varje medlemsorganisation har fått möjlighet att uttrycka om hur man ser på Länsbildningsförbundets uppdrag, syfte och finansiering. En framtidsdag genomfördes på Medlefors folkhögskola i maj där cirka 30 deltagare från medlemsorganisationerna deltog. Styrelsen har beslutat att Länsbildningsförbundet behövs, och ska vara en strategisk organisation med uppdrag att vara folkbildningens röst i länet. SISU Idrottsutbildarnas adjungerande ledamot 2012 har varit Annelie Nilsson med personlig ersättare i Alf Marklund.

15 Bra och mer Motiverande utvecklingsplaner, prioriterad kompetensutveckling och medskapande individer Vår personal är vår viktigaste resurs. Av den anledningen har vi i vår verksamhetsinriktning ett antal målsättningar som handlar om att utveckla individer, team och hela organisationen. Medskapande individer som trivs med sina arbeten, som samarbetar väl och som är stolta över sin insats bidrar i hög grad till vårt resultat. Under året har vi arbetat vidare med att göra coachingen av individen både bättre och mer nära. Vi har via ett tvådagars personalseminarium arbetat fram utvecklingsplaner som sedan förankrats med individen i utvecklingssamtal. Vi har dessutom arbetat fram en ny modell för kompetens- och ansvarsnivåer, i första hand för specialområdet IdrottOnline, men som är helt överförbar på andra områden. Vi har genomfört en personalkonferens i Luleå, delvis tillsammans med distriktsorganisationen i Norrbotten. Där lade vi en hel del tid på att fortsätta arbetet med vår gemensamma värdegrund, med vårt varumärke och hur vi ska kommunicera det. I slutet av året har vi precis alla andra distrikt samt det centrala kansliet genomfört en medarbetarundersökning. Resultatet av denna är mycket gott. Vi är en bra arbetsgivare och har en arbetsplats som våra medarbetare trivs att gå till. Det långsiktiga målet att ha ett nöjdmedarbetarindex på 4 av 5 är med råge uppnått. Vi tycker att vi under 2012 startat ett antal positiva processer, som vi behöver arbeta vidare med minst ett år innan vi kan värdera slutgiltigt om arbetet varit bra eller inte. Från medarbetarundersökningen har vi dessutom ett antal områden att arbeta med, dels svaga som vi behöver förbättra, dels starka där vi behöver vidmakthålla. 15

16 Bra och mer Sätta en VIF/SISUanda som andas stolthet En av våra målsättningar är att effektivisera vår internkommunikation och dokumentdelning. Vi ser en stor nytta i denna utveckling eftersom att vi har tre kontor och verksamhet över hela länet. Vi har därför beslutat oss för att arbeta med Office365 som molnverktyg och har i samverkan med vårt rikskansli och RF:s IT-avdelning försökt flytta över våra mailkonton och dokumenthantering till detta moln. Tyvärr så har vi på grund av olika tekniska svårigheter inte lyckats under Vi fortsätter under 2013 och här tillkommer även ett intranät för en stärkt intern- såväl som extern informationsdelning. I dag har VIF och SISU inget intranät utan inväntar ovanstående lösning (Office365). Men för att inleda ett arbete med att prova sociala medier och internkommunikation via nästet så startades en intern Facebookgrupp för alla anställda på VIF & SISU. Det huvudsakliga syftet är att alla, oavsett tidigare erfarenheter, kan testa att kommunicera via nätet med att göra inlägg, dela länkar och dokument och förstå hur kommunikationen fungerar och hänger ihop. Vi arbetar dagligen efter följande ledstjärnor som präglar all vår verksamhet och vårt förhållningssätt: Respekt Öppenhet Nyfikenhet Medskapande Glädje Ledorden är grunden till VIF/SISU-andan där vi alla har synsättet att vi är en del av att företräda leda stödja - utbilda och utveckla idrotten i Västerbotten. Med det prestigelösa förhållningssättet är vårt mål att idrottsföreningen ska uppskatta varje kontakt med de både VIF och SISU, och på så sätt känna vår interna anda. Vi lyfter dessa ledstjärnor på våra interna mötesplatser och ställer oss följande frågor med jämna intervaller: Vad innebär ledorden för oss? Vi visar detta genom att... För mig som individ innebär detta att... Detta viktiga arbete skapar kontinuerligt vår VIF/SISU-anda, stärker alla medarbetar på bägge organisationerna och tar aldrig slut. 16

17 Nytt och mer Agera och reagera lokalt samt anpassa kommunikationen En del i SISU:s arbete för att vara en eftertraktad resurs är att levererar rätt utbildning och utveckling vid rätt tid. Därför har vi detta år ytterligare stärkt oss i när och vad vi kommunicerar. Vi fokuserade till exempel mer på administrativ utbildning och stöd när det är dags för föreningars bokslut samt LOK-stöds redovisning. På samma sätt kommunicerar vi ledarskap när det är stor idrottsaktivitet i idrottsföreningarna. En till del i detta arbete är att se över vilka informationskanaler som fungerar för våra föreningar. Där har vi ökat kommunikation via mail och till specifika roller som finns i IdrottOnline. Det har varit uppskattat eftersom rätt individer får rätt information i större utsträckning. Utveckla det nätbaserade lärandet - NBL Under rubriken Nätbaserat lärande har vi kontakta Akademi Norr och deras lärcentrum som finns placerade i vårt län. Vi gjorde en översyn för att se om den videokonferensutrustning som vi i dag förfogar över var kompatibel med andra videokonferenser. En kartläggning visade att samtliga system i våra inlandskommuner var kompatibla med vårt system. Det innebär att vi kan köra utbildning på distans med åtta kommuner, Sorsele, Malå, Norsjö, Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele. Dessutom tog vi under 2012 ansatsen att öka interaktionen med idrottsledare via en Facebookapp som vi döpte till Värdefullt tränartest. Tanken var att testa sitt ledarskap inom idrotten genom att svara på fem frågor och sen publicera resultatet i sin logg. Detta projekt fungerade inte och lärdomen är att fokusera på länkdelning, storytelling samt info som ger ett mervärde för idrotten på vår Facebooksida. För att fler ska kunna delta vid våra utbildningar har vi under året erbjudit IdrottOnline-utbildning via nätet i två verktyg, Microsofts LYNC samt Adobe Connect. Av dessa fungerade Adobe Connect bäst och det kommer vi att fortsätta med. Vi har även förbättrar utbildningen Digital kompetens och tagit in den i vårt ordinarie erbjudande. Den erbjöds både som föreläsning och som workshop i en specifik förening. Tre föreningar valde att köra workshops med fokus på sociala medier. 17

18 Nytt och mer Målgruppsanpassa vårt utbud och vår kommunikation Våra nyheter har tidigare främst presenterats på VIF:s hemsida. Det gångna året har vi börjat skapa fler artiklar även till SISU: webb där reportage och nyheter har en tydlig koppling mot utbildningsverksamheten. Vi arbetar också för ett jämnare flöde av inlägg som vi lyckats med under Det är en del av förklaringen till den förbättrade besöksstatistiken på SISU-webben. Under hösten genomfördes en riktad kommunikation till våra lärgruppsledare. Vi inledde arbete med att skicka ut ett tack för ditt engagemang som lärgruppsledare där de fick en profilmössa samt en uppmaning att slå följe med oss på Facebook. Initiativet uppskattades och följdes upp med en enkätundersökning, dels för att öka ledarnas egen kännedom om sin roll och dels för att vi ska skapa bättre upplägg för våra internutbildningar. Vi gjorde 350 utskick av mössor till de mest flitiga lärgruppsledarna, och skickade ut enkäten till samtliga registrerade lärgruppsledare under totalt 876 personer. Av dessa svarade 165 vilket är 19 procent av de som fått enkäten. Däremot har vi en målsättning som inte uppfylldes under att skicka ut en enkät till våra målgrupper för att få deras feedback på vår kommunikation och vad vi erbjuder. Den genomfördes inte på grund av svårigheter med att identifiera adresser. Tidigare arbetade vi med ett nyhetsbrev för både VIF och SISU. Under 2012 har vi ändrat detta till att erbjuda ett nyhetsbrev som är mer utbildningsbetonat som skickas ut cirka var fjortonde dag. Dessutom har vi ett nyhetsbrev med namnet SportRegion Västerbotten som skickas ut när det finns tydliga idrottspolitiska inspel. Det styrs mer av informationens värde än ett fast tidsintervall. Riktlinjen är att det skickas ut cirka en gång per månad. 18

19 Fokusområden Svensk Idrott - världens bästa Idrottsrörelsens gemensamma vision är Svensk idrott - världens bästa. Vi har också fyra gemensamma värderingar: glädje och gemenskap demokrati och delaktighet allas rätt att vara med rent spel Hur gör vi då svensk idrott till världens bästa? SISU Idrottsutbildarna gör utbildningsinsatser på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att få idrottsföreningar runt om att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten - vad ni som förening vill stå för och förknippas med för värden. Just nu pågår satsningen Värdefullt med syftet att få idrottsföreningar runt om i länet att samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vi vill med satsningen väcka frågan om vad våra föreningar vill stå för och vilka värden de vill förknippas med. Målgrupperna vi riktar våra insatser mot är aktiva, aktivitetsledare, organisationsledare och föräldrar. I satsningen Värdefullt har vi under året haft deltagare i våra utbildningar fördelat på 51 SF-föreningar i tio av Västerbottens kommuner. Vi har också arbetat fram två nya föreläsningar; Världens bästa coach och Världens bästa idrottsförälder. Målgruppen föräldrar har blivit allt viktigare och föreningarna har sett att det finns ett behov av att reflektera över hur man är en stödjande förälder för sitt idrottande barn. Under 2012 genomförde vi elva föreläsningar på temat i fyra olika föreningar; Tegs SK ishockey, Mariehems SK, IFK Umeå och Norsjö Volleyboll. Alla har varit mycket nöjda och vill få det som en återkommande utbildning i sin verksamhet. Detta känns extra kul då föräldrar är en målgrupp som vi vill nå på ett bättre sätt, och det kan vi göra nu. Föreläsningarna har mottagits med väldigt god respons av föreningarna. Vi har också förädlat och utvecklat idén om att erbjuda evenemangsarrangerande föreningar ett koncept; Värdefulltstämpling av arrangemang, som bland mycket annat bidrar till att lyfta fram andra vinnare än bara de resultatstarkaste. Konceptet har också som syfte att bidra till god stämning bland publik, aktiva, ledare och funktionärer. Parallellt med dessa nya utbildningar har vi dessutom i Umeå kommun åter genomfört Forumspel. Varje sommar genomförs ett antal idrottsskolor och olika typer av läger i länets föreningar. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten har vi för Umeåföreningarna erbjudit forumspel. Spelen bygger på att i teaterform beskriva ett antal scenarior som sedan ligger till grund för en dialog tillsammans med barnen. Årets forumspel hade fokus på kamratskap. Totalt genomförde vi 100 arrangemang i sju föreningar och nådde 906 barn. Sju ledare mellan 16 och 18 år planerade och genomförde forumspelen i föreningarna. Utöver dessa speciella insatser och utbildningar har vi givetvis haft föreningar som utifrån önskemål och behov själva studerat, utvecklats och lärt. Oftast i lärgruppsform och då företrädesvis med aktivitetsledare och aktiva som lärt om laganda, normer och gemensamma spelregler för gruppen. Ett flertal föreningar har också genomfört utvecklingsarbeten som har handlat om styrdokument i föreningen, föreningspolicy och värdegrundsarbete. Världens bästa coach är en av de viktigaste ledarskapsböckerna inom barn- och ungdomsidrott just nu. Den tar avstamp i det uppgiftsorienterade ledarskapet och guidar tränaren till att fokusera på barnets eget lärande och förbättring. I vår strävan att ständigt erbjuda idrotten ett mångfacetterat utbud med hög pedagogisk kvalité, bestämde vi oss för att komplettera boken och tillhörande lärgruppsplan med en föreläsning utbruten ur boken. På så sätt kan idrotten genom olika verksamhetsformer, beroende på vilken inlärningsmetod som föredras, tillgodogöra sig bokens viktiga budskap. Det här är ett arbetssätt vi tror på och vår intention är att fortsätta arbeta med att förenkla för idrotten att lära. Att utveckla pedagogiska metoder och verktyg är en ständigt närvarande del i att vara en för idrotten eftertraktad resurs. Under året har vi inom satsningen Värdefullt arbetat med olika satsningar för idrottsföräldrar 19

20 Fokusområden och idrottsevenemang, till vilka vi har tagit fram kort laddade med formuleringar som manar till eftertanke och som syftar till att skapa en trevligare stämning på Västerbottens olika idrottsevenemang. Det har genererat utbildningstimmar vilket motsvarar 2,7 procent av den totala mängden. Vi samarbetar även med Friends, Rädda Barnen, BRIS och Svenska Kyrkan då vi anser att vi blir starkare tillsammans med andra. Ett av grundfundamenten i Svensk idrott världens bästa är att vi ska bidra till att förbund och föreningar tar steget och samtalar om vad som är värdefullt inom idrotten. För att lyckas med det har våra insatser under året varit många och rikt nyanserade. Vi har även haft en ambition att ta en större roll i den öppna debatten kring vad vi anser vara sund barn- och ungdomsidrott. Därför skrev vi en debattartikel som kretsade kring idrottsföräldrars viktiga roll för våra idrottande barn. Den publicerades i Norra Västerbotten samt på våra webbar och fick ett väldigt positivt mottagande, såväl inom idrottsrörelsen som utanför den. Umeå Fotbollsfestival Mariehem SK står värd för en av Norrlands största fotbollsturneringar Umeå Fotbollsfestival. Dit kommer lag från hela Sverige, våra grannländer samt även mer långväga gäster från länder som Irland och Spanien. Det ställer höga krav på arrangeramanget och det gläder oss att MSK i flera år vänt sig till oss för att genomföra utbildningsinsatser i samband med turneringen. Såväl styrgrupper som funktionärer arbetar under året i olika lärgrupper som intensifieras i takt med att turneringen rycker närmare, med syftet att bli en ännu bättre arrangörsförening. I år arbetade de dessutom med att Värdefulltstämpla arrangemanget och aktivt försökt lyfta fram andra värden än enbart de resultatmässiga. SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Umeå Fritid fanns dessutom på plats under turneringen med ett eget tält där vi som en del av Värdefulltstämplingen genomförde omröstningar, influerade publik till ett sunt åskådarklimat samt under turneringsdagarna pratade med föräldrar, ledare och aktiva. Allt för att visa på värdegrundsfrågorna. Hållbar Idrott - Umeå Idrott handlar om att idrottsföreningar i Umeå kommun ska resonera om vad som är värdefullt inom idrotten. Tillsammans med föreningarna vill vi, i samarbete med Umeå Fritid, arbeta aktivt för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i föreningsidrott på lika villkor och med samma möjligheter. I satsningen Hållbar Idrott har vi under 2012 haft deltagare i våra utbildningar fördelat på 25 SFföreningar. Det har genererat 570 utbildningstimmar vilket motsvarar 2,1 procenten av den totala mängden i Umeå kommun. Temakväll om barnens rätt I höstas höll Rädda Barnen och SISU idrottsutbildarna en dialogkväll i Skellefteå om att alla barn ska få vara med i idrotten på lika villkor. Kvällen handlade om barnrättsperspektivet samt hur man förebygger mobbing, diskriminering och kränkningar. Väldigt många barn idrottar och de flesta upplever sitt idrottande som positivt. Men det finns även de som upplever utanförskap, föräldrapress eller mobbing inom idrotten. När Rädda Barnen och SISU diskuterade hur man kan identifiera och förebygga den här formen av kränkningar deltog 30 personer från 15 föreningar. Syftet med kvällen var att få idrottsföreningarna att fundera kring villkoren för barnens idrottande. I en del fall finns uttalade policys, men i vilken utsträckning är dessa verklighet? På vilket sätt förekommer kränkning, mobbing och diskriminering, hur tar man upp frågorna och vad gör man åt dem? Att samtala kan vara det första steget. Anna Lindblad, ungdomsansvarig i IK Bolton, var inbjuden för att berätta hur Bolton jobbar förebyggande. Guldstaden Shotokhan Karateklubb var en av deltagande föreningar. Se filmen om temakvällen på VIFSISU-tv, YouTube. 20

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning

Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland. Verksamhetsberättelse 2010. med årsredovisning Studieförbundet Sisu idrottsutbildarna halland Verksamhetsberättelse 2010 med årsredovisning Innehåll Styrelsens inledning... 3 Idé och organisation... 5 En resa under 25 år...7 Studiedistriktets verksamhet...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år

Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år Vision och utveckling En rapport om Idrottslyftets fjärde år STOCKHOLM JANUARI 2012 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Organisation 7 Administration

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun. Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Smedjebackens kommun Ökad kompetens om förhållningssätt och bemötande Ett utvecklat och förbättrat ledarskap Sara Wolff & Ann Katrin Sjöstrand Dalarnas

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer