Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl. 11.00."

Transkript

1

2

3 Rekommenderas Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. får härmed kalla till Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl Lokal: Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. Samling kl , ombudsregistrering och kaffe. Föredragningslista med bilagor samt förteckning över stämmoombuden bifogas. Om Du själv skulle vara förhindrad att komma, ombeds Du omedelbart meddela detta till Oscar Peterson tfn: , e-post: Notera att suppleanterna är utsedda i turordning. Buss till stämman avgår från Kalix via Töre, Luleå och Piteå. Se bifogad anvisning sid 22. De som inte kan åka buss kontaktar sin inspektor för att organisera samåkning. Karta till stämmolokalen bifogas. Umeå STYRELSEN för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. Pär Lärkeryd, verkställande direktör Bil. Föredragningslista s. 4 Motioner 2012 s Valberedningsprotokoll s Förteckning stämmoombud s Buss till stämman s. 22 Karta till stämmolokalen s. 23 Reseräkning s. 24 Program s. 25 3

4 Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma med Norra Skogsägarna ek.för. den 24 maj 2012, kl Lokal: Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. 1. Val av ordförande. 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 5. Val av rösträknare. 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 7. A. Fastställande av dagordning. B. Arbetsordning. 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse samt koncernrevisionsberättelse. 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 13. Bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer. 14. Fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 15. Fastställelse av antal samt val av revisorer jämte suppleanter. 16. Val av ombud till Lantbrukarnas Riksförbunds årsstämma. 17. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 18. Ärenden som av styrelse, årsmöte med skogsbruksområde eller enskild medlem hänskjutits till stämman.. 1. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående kostnad för brandsläckning. 2. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående utbildning skog och viltfrågor. 3. Enskild motion från Johan Frisk, medlem i Lövångers sbo, angående tidpunkt för föreningsstämma. 4. Motion från årsmötet inom Skellefteå södra sbo angående val av suppleanter i lokal valberedning. 19. Övriga ärenden. 4

5 5

6 Motion 1 från Vindelns sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Angående kostnad för brandsläckning Allemansrätten innebär att enskild person under vissa förutsättningar och under eget ansvar kan få göra upp eld i naturen. Med andra ord har enskilda personer ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Om skogsbrand ändå skulle uppstå står räddningstjänsten för alla kostnader för brandsläckning till dess branden är släckt (detta ingår i kommunernas samhällsansvar). Efter det att släckningsarbetet är utfört kan dock räddningstjänsten lämna över till markägaren för efterbevakning, är denne då försäkrad utgår ersättning för uppkommen skada samt ersättning för efterarbetet. Markägaren bär själv ansvaret att hålla sig försäkrad. Förslag till beslut Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 6

7 Motion 2 från Vindelns sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Utbildning skog och viltfrågor Norra Skogsägarnas ställningstagande i frågor som rör skog och vilt grundas i första hand på respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för såväl skogsbruket som för sågverks- och träförädlingsindustrin. I dessa sammanhang är det naturligt att föreningens skogliga personal har adekvat kunskap gällande de ekonomiska följder som älgbetesskador kan innebära. Förslag till beslut Styrelsen anser detta vara en operativ fråga, men ser det som självklart att befattningshavare med skoglig profil inom Norra Skogsägarna kontinuerligt erhåller lämplig utbildning i ämnen som rör den löpande verksamheten, så även vad gäller viltfrågor. Vad gäller utbildning av förtroendevalda har föreningen under året erbjudit samtliga lokalt valda viltombud härför avsedd utbildning. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 7

8 8

9 Enskild motion från Johan Frisk, Lövångers Sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Tidpunkt för föreningsstämma Norra Skogsägarnas styrelse har stor förståelse för den problematik som uppstått för aktiva jordbrukare efter det att räkenskapsåret ändrats från brutet räkenskapsår till kalenderår. Nuvarande tidpunkt för föreningsstämman beror på en omfattande bokslutsprocess samt det faktum att hela 27 lokala årsmöten skall genomföras över ett mycket stort geografiskt område. Likväl kan det ändå finnas vissa möjligheter att tillmötesgå motionären genom en översyn av delar av själva årsmötesprocessen. Förslag till beslut Styrelsen beaktar motionen och avser att utreda möjligheten att tidigarelägga föreningsstämman. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 9

10 10

11 Motion från Skellefteå södra sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Stadgeändring 17 val av suppleanter i lokal valberedning Det lokala valberedningsarbetet är av mycket stor vikt varför det måste prioriteras. Styrelsen är medveten om att det krävs ett förarbete både när det gäller att hitta valbara ledamöter samt suppleanter till de lokala valberedningarna. Styrelsen anser därför att frågan inte skall hastas igenom utan noga genomlysas i förtroendemannaledet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att ordförandekonferensen tillsätter en stadgeändringsgrupp som bereder ärendet för beslut vid 2013 års föreningsstämma. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 11

12 12

13 13

14 14

15 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Anundsjö Christer Sjöberg 1. Kristina Byström Storbagarn 141, Bredbyn Yttersel 218, Mellansel Daniel Olofsson 2. Lars-Erik Nordlander Kubbe 506, Bredbyn Norrflärke 122, Bredbyn Mårten Söderström 3. Perry Johansson Västergensjö 231, Bredbyn Önskan 216, Skorped Tomas Svensson 4. Olof Andersson Kubbe 152, Bredbyn Hädanberg 181, Bredbyn Ebba Eriksson 5. Roland Zackrisson Yttersel 218, Mellansel Kubbe 125, Bredbyn Bjurholm-Fredrika Östen Viklund 1. Dan Abrahamsson Viskavägen 6, Fredrika Karlsbäck 19, Bjurholm Sune Öberg 2. Edimar Möllsten Agnäs 64, Bjurholm Bryggargatan 45 A lgh 1103, Napoelon Norberg 3. Carina Nygren-Svensson Karlsbäck 29, Bjurholm Nylunda 11, Bjurholm Sven-Mikael Svensson 4. Carin Eriksson Nylunda Bjurholm Östra Kapellvägen 9, Umeå Nils-Olof Nilsson 5 Bo Strandberg Jullovsvägen 141, Sävar Skogsvägen 19, Sävar Bygdeå-Nysätra Martin Lundgren 1. Pär Lundström Y Ultervattnet 51, Robertsfors Storbäcken 20, Flarken Kjell Ove Andersson 2. Sven-Olof Pettersson Ö Sjulsmark 1, Robertsfors Klintsjön 228, Robertsfors Inga Maj Jakobsson 3. Margareta Bygdesson N Stortjärn 10, Robertsfors Sundmarksvägen 5, Robertsfors Tommy Jonsson 4. Kjell Lindgren Inre Ringvägen 22, Robertsfors Selsfors 7, Robertsfors Stefan Nyström 5. Emil Wiberg Gryssjön 63, Bygdeå Djäkneboda 173, Robertsfors Gällivare Kurt Johansson 1. Helge Falck Nomadskolevägen 2, Gällivare Kirunavägen 22, Svarravaara Ove Uvemo 2. Sven Erik Möller Föreningsgatan 5, Gällivare Odlingsvägen 5, Gällivare Jim Apelqvist 3. Heikki Vuorinen Apelqvistvägen 44, Gällivare Regnstigen 17, , Malmberget Haparanda Emil Innala 1. Arne Tossavainen Mattila 12, Haparanda Övre Kukkola 51, Haparanda Einar Granström 2. Jörgen Johansson Kukkola 327, Haparanda Naartijärvi 41, Haparanda 15

16 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Göran Lööv 1. Majvor Lidström Mobackavägen 25, Skellefteå Ånäs 13, Abborrträsk Kerstin Brännström 2. Anders Henriksson Lund 178, Skellefteå Svedjevägen 52, Glommersträsk Stefan Lindbäck 3. Gretel Renberg Missenträsk 121, Jörn Odlingsgatan Arvidsjaur Kalix Ulf Bjuhr 1. Rune Isaksson Rudagatan 56, Skellefteå Övre vägen 11, Påläng Anders Riström 2. Stig Häggström Grubbnäsudden 94, Kalix Lilla Lappträsk 52, Kalix Klas Isaksson 3. Nils Martin Arm Stråknäs 504, Kalix Taipale 435, Kalix Lule älvdal Bernt Sundberg 1. Arne Eliasson Sunderbyvägen 234, S Sunderbyn Klubbvägen 341, Luleå Lennart Bergqvist 2. Kurt Andersson Smaragdvägen 43, Boden Mästerlotsvägen 12, Luleå Magnus Kvickström 3. Brage Jonsson Stentorpsgatan 9, Jokkmokk Sävastnäs 7, Boden Jan Olov Moberg 4. Krister Ström Bondevägen 61B, Boden Lillträsk 6, Boden Lennart Karlsson 5. Leif Thurfjell Nedre Vägen 138, Luleå Långnäsvägen 49, Luleå Karl-Johan Stenman 6. Åke Wallin Vaikijaur 616, Jokkmokk Ale Byaväg 141, Luleå Lycksele Ulf Jensner 1. Bengt Ragnarsson Umgransele 498, Lycksele Östra Rusele 7, Blåviksjön Paul Dahlgren 2. Ernst Nilsson Västra Örträsk 125, Örträsk Stenkulla 118, , Lycksele Johan Ekbäck 3. Sture Johansson Forsarnas Väg 53, Vormsele Vägsele 51, Lycksele Anna Johansson 4. Ingemar Jonsson Åliden 2, Lycksele Tannbäck 25, Lycksele Jan Engström 5 Birger Lundberg Västra Örträsk 144, Örträsk Arvträsk 12, Lycksele Stellan Renman 6. Norrvägen 128, , Vindelgransele 16

17 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Lövånger Desereé Olofsson 1. Einar Olofsson Inre Ultervattnet 63, Robertsfors Svarttjärn 2, Skellefteå Valter Löfroth 2. Yngve Forsgren Lövvattnet 15, Lövånger Lappvik 35, Lövånger Johan Frisk 3. Leif Fredriksson Selet 216, Lövånger Missjön 122, Lövånger Ingemar Johansson 4. Rolf Vikström Tallvägen 41, Skelleftehamn N Bäck 60, Bureå Nordmaling Joel Johansson 1. Jeanette Åberg Högland 31, Nordmaling Vibo 11, Gräsmyr Erik Barrlund 2. Torgny Klasson Mullsjö 11, Nordmaling Hörnsjö 454, Nordmaling Anders Lundberg 3. Sture Helmersson Mjösjö 146, Norrfors Torrböle 22, Nordmaling Kent-Olof Olsson 4. Jan Johansson Nordsjö 374, Norrfors Byvägen 30, , Nyåker Tomas Eriksson 5. Yngve Häggström Aspeå 19, Lögdeå Köpmangatan 24, Nordmaling Norsjö-Malå Oskar Sjölund 1. Bo Martin Alm Svedjan 30, Malå S Mensträsk 19, Norsjö Per Markström 2. Stig Renström Svansele 335, Boliden Hammargatan 11, Malå Tobias Renström 3. Ante Hedlund Svedjan 14, Malå Rislidenvägen 49, Norsjö Gun Larsson 4. Kerstin Sjölund Berget 20, Norsjö Svedjan 40, Malå Pajala Kurt Haapala 1. Sören Mella Anttis 129, Pajala Vargvägen 155, Umeå Bengt Lehmivaara 2. Bertil Waaraperä Sattajärvi 75, Pajala Liviöjärvi 26, Pajala Holger Videkull 3. Sixten Mella Kenttävägen 74, Junosuando Anttis 240, Pajala Pite-Älvsbyn Johan Johansson 1. Katarina Lundberg Tväråsel 15, Älvsbyn Bodträskvägen 494, Altersbruk Per Stenvall 2. Jan Bäckström Långnäsvägen 45, Roknäs Snickargatan 9, Piteå Bo Andersson 3. Robert Hedström Persöbyvägen 194, Roknäs Norra Altervägen 909, Altersbruk Gunilla Ögren 4. Håkan Arling Lillkorsträsk 301, Älvsbyn Campinggatan 8, Älvsbyn Tord Nilsson 5. Sören Öhgren Dalbackavägen 47, Altersbruk Lillkursträsk 301, Älvsbyn 17

18 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Råneå Ann-Helen Bergwall 1. Olof Holmvall Målarvägen 2D, Råneå Hässjestigen 11, Gammelstad Lis-Marie Norberg 2. Göran Lövgren Gunnarsbyvägen 18, Niemisel Fältträsk 409, Niemisel Skellefteå norra Kjell Jonsson 1. Björn Anderbrandt Björklund 9, Byske Drängsmarksvägen 23, Kusmark Thomas Lundström 2. P-O Lindholm Östanbäck 383, Kåge Jörnsvägen 20, Kusmark Anders Lundström 3. Lena Hugosson Frostkåge 74, Kåge Kågemarken 80, Kåge Stefan Lindquist 4. Mikael Stenberg Gagsmark 113, Byske Nyholm 11, Boliden Östen Bjurman 5. Lars Forslund Bjurån 30, Boliden Olofsberg 12, Kåge Marita Nordlund 6. Fäbodgatan 68, Skellefteå Curt Edvardsson 7. Nyholm 15, Skellefteå södra Egon Lindgren 1. Malin Karlsson Burliden 27, Burträsk Gummark 430, Skellefteå Jonas Lindgren 2. Tomas Warg Gammelstället 1, Bureå Bergliden 55, Skellefteå Britt-Mari Vestermark 3. Olov Lundgren Sjöbotten 320, Skellefteå Högliden 56, Bygdsiljum Ann-Christin Pettersson 4. Sidtorp 10, Skellefteå Annika Sandström 5. Bursiljum 14, Bygdsiljum Per Lundmark 6. Holmliden 120, Bygdsiljum Folke Stenlund 7. Gummarksnoret 17, Skellefteå Sorsele Mikael Nilsson 1. Åke Johansson Tväråträsk 169, Blattnicksele Forsnäs 5038, Sorsele Gudrun Knutsson 2. Lennart Sjöberg Råstrand 620, Gargnäs Nedre Saxnäs 139, 920 Blattnicksele 18

19 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Storuman Kjell Åström 1. Sven Ernstsson Brattåker 322, Storuman Ankarsund 304, Storuman Conny Åström 2. Karl Axel Nordenberg Brattåker 322, Storuman Ankarsund 327, Storuman Per Erik Stenvall 3. Pauträsk 409, Storuman Bengt Johansson 4. Timotejvägen 38, Sturuman Tärna-Stensele Allm Kjell Larsson 1. Mats Söderström Umnäs 259, Slussfors Joeström 220, Tärnaby Umeå norra-sävar Tord Johansson 1. Ingela Hansson Fiskebyvägen 47, Täfteå Baggböle 71, Umeå Helen Bergström 2. Hans Arvidsson Tallstigen 14, Sävar Yttertavle 103, Umeå Berth Ågren 3. Lennart Lindgren Rådmansvägen 38 Botsmark Innertavle 33, Umeå Sten Sandgren 4. Lena Jonsson Gubböle 325, Umeå Brännlandsvägen 10, Umeå Brita Lidström Geelmuyden 5. Sylvia Åström Kassjö 498, Umeå Dragongatan 8, Umeå Anne-Maj Gustavsson 6. Yttertavle 103, Umeå Vilhelmina Berith Wikström 1. Joakim Risberg S:t Eriksgatan 74, Stockholm Risträsk 51, Lycksele 2. Håkan Sherdin Parkgatan 11, Åsele Vindeln Rune Johansson 1. Henry Oskarsson Sunnansjönäs 50, Vindeln Bastuvägen 10, Vindeln Staffan Öhgren 2. Tore Holmlund Rödålund 61, Vindeln Ramsele 224, Vindeln Roland Johansson 3. Anita Nilsson Byavägen 34, Vindeln Rödå 62, Vindeln Lena-Stina Forsell 4. Kennet Sandström Tegsnäset 15, Graninge Lillträsk 8, Vindeln Eiling Holmberg 5. Pär Holmström Kabelvägen 15, Vindeln Öbackavägen 12C, Umeå Börje Lundström 6. Västerås 75, Vindeln 19

20 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Vännäs-Umeå södra Sara Wikman 1. Leif Eriksson Björnlandsbäck 12A, Vännäs Högås 9, Vännäs Joakim Sjöström 2. Maria Persson Mjösjö 1, Vännäs Valhallavägen 6, Hörnefors Inger Edlund 3. Staffan Sandström Hössjö 435, Umeå Stugunäs 41, Umeå Ulf Johansson 4. Ulf Axelsson Svidjevägen 1, Röbäck Pengsjö 35, Vännäs Melker Vännman 5. Kenneth Forsgren Klabböle 304, Umeå Mariehemsvägen 154 lgh 1103 Gösta Fonzén 6. Sven-Erik Forsgren Vegagatan 30, Vännäs Sörmjöle 266, Umeå Åke Sandström 7. Anders Nilsson Pengsjö 71, Vännäs Selet 7, Vännäs Örnsköldsvik norra Torbjörn Sondell 1. Göran Sönnerland Långviken 158, Långviksmon Sönnersta 115, Gideå Håkan Andersson 2. Fredrik Edblom Blåsåsen 9 B, Husum Utanlandsjö 221, Arnäsvall Jenny Lundkvist 3. Louise Bergkvist Storbyn, Västerlandsjö 283, Arnäsvall Järvedsvägen 30 B, Järved Henrik Hägglund 4. Johan Hörnqvist Svedje 115, Gideå Hemling 413, Långviksmon Andreas Domeij 5. Håkan Lundqvist Västerlandsjö 162, Arnäsvall Storbyn, Västerlandsjö 281, Arnäsvall Jan Sjöberg 6. Sören Vestberg Rullnäs 110, Gideå Movattnet 207, Långviksmon Kent-Olov Nilsson 7. Kyrkväktarvägen 11, Gideå Örnsköldsvik södra Nils-Gunnar Bylund 1. Jörgen Edin Sörgård 101, Bjästa Stig 232, Sidensjö Roland Andersson 2. Jan Olov Jonsson Östansjö 130, Mellansel Nybyn 300, Sidensjö Elvar Hellström 3. Torbjörn Vestin Butsjöböle 205, Överhörnäs By 211, Sidensjö Lennart Häggström 4. Evert Nordström Orrvik 118, Bjästa Västerby 221, Sidensjö Inge Näslund 5. Erik Moberg Västerbacke 245, Moliden Bygatan 14, Bjästa Överkalix Marianne Jakobsson 1. Johan Liljebäck Södra Grelsbyvägen 68, Överkalix Saravallsvägen 16, Överkalix Ivar Johansson 2. Bo Erik Karlsson Ö Lomträsk 218, Överkalix Grelsbyvägen 75, Överkalix 20

21 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Övertorneå Ulf Hannu 1. Per Hannu Luppio 260, Övertorneå Bäckesta 26, Hedenäset Anders Lindahl 2. Göte Hannu Luppio 278, Övertorneå Jänkisjärvi 77, Övertorenå Stefan Oja 3. Håkan Taavo Pellovägen 357, Pello Stora vägen 35, Juoksengi 21

22 Buss till stämman 23/ För ombud från uppräknade områden och andra som bor lämpligt till ordnas bussresa till stämman från Kalix den 23/5. Samåk gärna till uppsamlingsplatserna och kom i tid enligt anvisat schema nedan. Du som inte kan åka med någon av bussarna bör kontakta din inspektor för att organisera samåkning. Hotellrum på Comfort Hotell Winn är bokade för samtliga ombud från uppräknade områden nedan. Kl 18:00 är det incheckning på hotellet och kl 19:00 bjuder vi till gemensam middag på restaurang Teatercaféet som ligger tvärs över gatan från hotellet. Har ni allergier eller andra matpreferenser, vänligen mejla detta senast den 21/5 till Enbergs Åkeri AB Kontaktperson: Rune Enberg E post: Tel: Bensträckare med kaffe och smörgås från bussen ingår under färden Kalix Avresa från föreningens kontor, Köpmannagatan 13 kl. 13:00 Ombud från: Pajala, Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix Luleå Busshållplats Antnäs vid E4 kl. 14:05 Ombud från: Luleå Älvdal Töre E4 vid bensinstation Shell kl. 13:20 Ombud från: Gällivare Piteå Föreningens kontor Batterigatan 1A kl. 15:30 Ombud från: Piteå Älvsbyn E4/P plats 100 m in på väg mot Boden (Smedsbyvägen) kl. 13:45 Ombud från: Råneå Ankomst Comfort Hotel Winn Skolgatan 64 Umeå ca kl. 18:00 Bussen kör er till Noliahallen från Comfort Hotell Winn den 24/5 kl 09:30 och kör er sedan hem i omvänd ordning efter stämman. 22

23 Karta stämmolokal Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. 23

24 R ä k n i n g - Föreningsstämman 2012 Till NORRA SKOGSÄGARNA, ek.för. V.g. texta! Namn: Adress: Personnummer: Checkkonto/bankkonto: Jag tillhör skogsbruksområdet i Ombudsersättning vid föreningsstämma den 24 maj Dagarvode/dag kr 2200:- kr Reseersättning, bil km kr Parkeringsavgift kr Kronor ======================== Om bil används utgår ersättning med 1:85 kr/km. Räkningen skrivs ut och överlämnas omedelbart efter stämman. Betalningen sätts in på Ditt checkkonto/bankkonto. 24

25 Program föreningsstämma 2012 Kl Kl Kl Kl Ca. kl Samling, ombudsregistrering och kaffe. Välkomsthälsning av Mikael Öhlund, kommundirektör i Umeå kommun. Stämman börjar. Ajournering för utdelning av guldnål, utvecklingspris samt föreningens nyinstiftade jämställdhetspris. L u n c h Stämmoanförande. Sten Frohm, skogsdirektör, LRF Skogsägarna. Stämman återupptas. Ca. kl Stämman avslutas med kaffe och smörgås. Stämmohandlingar finns även att hämta i lokalen. 25

26 Mina anteckningar:

27

28

Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 17 maj 2013 kl. 11.00.

Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 17 maj 2013 kl. 11.00. Rekommenderas Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. får härmed kalla till Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 17 maj 2013 kl. 11.00. Lokal: Hotell Scandic, Kanalgatan 75/E4, Skellefteå.

Läs mer

Placeringslista Järvträsknappet Herrar

Placeringslista Järvträsknappet Herrar Nr Herrar - Namn och ort Vikt i gram H83 Staffan Eriksson, Svensbyn 7969 H30 Roger Eriksson, Skellefteå 7519 H91 Steve Björk, Norsjö 7311 H23 Kent Enbuske, Luleå 6552 H124 Jerry Bjuhr, Sundsvall 6417 H19

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 22 maj 2015 kl. 11.00.

Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 22 maj 2015 kl. 11.00. Rekommenderas Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. får härmed kalla till Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 22 maj 2015 kl. 11.00. Lokal: Scandic Hotell, Kanalgatan 75/E4, Skellefteå.

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 16 maj 2014 kl. 11.00.

Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 16 maj 2014 kl. 11.00. Rekommenderas Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. får härmed kalla till Ordinarie föreningsstämma i Skellefteå fredag den 16 maj 2014 kl. 11.00. Lokal: Scandic Hotell, Kanalgatan 75/E4, Skellefteå.

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige, inbjudna gäster och massmedia välkomna till föreningsstämman.

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige, inbjudna gäster och massmedia välkomna till föreningsstämman. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Norra Skogsägarna ek.för. den 22 maj 2015. Lokal: Scandic Hotell, Skellefteå Styrelsens ordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige, inbjudna gäster

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Mästerskapet Öppen klass Namn Klubb Resultat 1 Kurt Marklund Norsjö Psk 47/22 Guldmedaljör 2 Dag Olofsson Norsjö Psk 46/21 * Silvermedaljör * = efter

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Thomas Lathi Tomas Wikström NMS Boden Mitsubishi 17 19 17 53 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 22 0

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad

Umeå tätorts centrum utom cityområdena Bostad. Umeå tätorts yttre cityområde Bostad. Umeå tätorts inre cityområde Bostad Sida: 1 ( 9 ) 2401 2480094 Umeå tätorts centrum utom cityområdena 2480095 Umeå tätorts yttre cityområde 2480096 Umeå tätorts inre cityområde 2480098 Umeå tätorts inre delar utom city- och centrumområdena

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur

Kontraktstid NCC Roads AB Förådsgatan 1, Arvidsjaur Underhållskontrakt Väg från 2015-09-01 rev. 2015-08-19 ARJEPLOG 2012-09-01--2016-08-31 SVEVIA AB, Box 50, 930 90 Arjeplog Ulf Lundqvist Telefon 010-476 14 45 ulf.lundqvist@svevia.se Projektledare Lotta

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015

ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015 ADRESSLISTA ÖNBF:s Styrelse, Sportgrensansvariga Kommittéledamöter m.fl. 2015 ÖVRE NORRA TILLSTÅNDSGIVARE WEBBMASTER BILSPORTFÖRBUNDET ÖNBF:s Kansli Box 104 Box 104 961 22 BODEN Lars Åkerström ord. 921

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl. 13.00-15.15. 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5)

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5) Sida 1 Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Arrangör: Nysätra Pistolklubb Vapengrupp C 3 Namn Klubb Kortnr. Träff/fig Std.medalj 1. Jonas Jonsson Nysätra Pk 6432 48/25 (19p) S 2. Lennart Selander Övik

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF

PROTOKOLL Nr 1 / 2006. Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2006 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 18 februari 2006 Plats Polar Hotell, Älvsbyn Närvarande: Kenneth Bergquist Ordförande

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz

Resultat i A-vapen Klass 1 Daniel Vuopio Lars Forsman Johan Hansson Daniel Åhl Korvi Konstantin Jacob Lindblom Dmitry Spiridonov Philip Kortz Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Vuopio Grovskyttarna 7 7 8 7 9 6 44 Brons 2 Lars Forsman SJ PK Luleå 3 5 5 4 7 7 31 3 Johan Hansson Luleå Polisen 4 5 4 6 2 5 26 4 Daniel Åhl Bodens SSK 2 6 4 2 4 6

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Norr-Dons Nappet den 11 april 2010.

Norr-Dons Nappet den 11 april 2010. Norr-Dons Nappet den 11 april 2010. 199 fiskare drog upp 659 kg fisk Resultatlista Elitklass (5 tim) Plac. Namn Ort Vikt 1 Lars-Åke Hagström Bredbyn 12295 2 Mattias Markström Skellefteå 8797 3 Roger Eriksson

Läs mer

NSM /6 Precision

NSM /6 Precision NSM 2009 26-28/6 Precision Resultat Jun-precision NSM 2009 1 Cecilia Pohl Grovskyttarna LU 313 444 Resultat Dam-precision NSM 2009 1 Veronica Ferden Luleå PK 324 460 B 2 Liz Blomberg A4 SKF 323 457 B 3

Läs mer

DM Pimpel Lycksträsket

DM Pimpel Lycksträsket DM Pimpel 2016-04-03 Lycksträsket Herrseniorer 1. Henrik Nordin Skellefteå SFK 5314 g Kval 2. Jörgen Rudholm Skellefteå SFK 5126 g Kval 3. Niklas Gotthardsson PK Nordic 4584 g Kval 4. Mattias Markström

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Resultatlista Jägarsmällen

Resultatlista Jägarsmällen Resultatlista Jägarsmällen 2004-05-23 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Jonny Lindgren Kalix PS 31/16 2 Mats Gustafsson Piteå PK 24/13 3 Carina Nilsson Boden SSK 20/12 Resultat i A-vapen Klass 2 1 Ralf Linder

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Årsredovisning föl' räkenskapsåret 2013 framlades. Handlingarna biläggs som Bilaga 2.

Årsredovisning föl' räkenskapsåret 2013 framlades. Handlingarna biläggs som Bilaga 2. Protokoll fört vid föreningsstämma i 02 El Ekonomisk Förening ("Föreningen"), org. nr. 769111-9515, den l S maj 2014 i Stockholm. 1 Val av ordförande Till ordförande vid stämman utsågs Anders Malmström.

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun Grovpistol 1 Palmblom Krister Bodens Ssk 568 Gällivare 31-maj 2 Granbom Ted Bodens Ssk 566 Gällivare 31-maj 3 Landström Peter Bodens Ssk 563 Gällivare 31-maj 4

Läs mer

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner, 1(6) Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 29 april 2008 Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Achrén Thomas

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Tävlingsklass, 43 km Damer Plac NR Namn Klubb D-55 Tid Louise Westerlund IFK Umeå D-55 03:59:47

Tävlingsklass, 43 km Damer Plac NR Namn Klubb D-55 Tid Louise Westerlund IFK Umeå D-55 03:59:47 Tävlingsklass, 43 km Damer Plac NR Namn Klubb D-21 Tid 1 51 Catrin Fjällström Lycksele IF D-21 02:52:05 2 50 Johanna Nilsson Norsjö Skidor D-21 02:59:22 3 48 Emelia Stening Jalles TC D-21 04:01:38 4 49

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Fjällrävenloppet PRELIMINÄR STARTLISTA

Fjällrävenloppet PRELIMINÄR STARTLISTA H 21- Masstart klassisk stil 106 JOHANSSON Erik Tranemo IF Skidklubb 107 SELLIN Heik 108 GIDLUND Alexander 109 SPÅNGBERG Johan Bosch Rexroth Mellansel 110 ROCKSTRÖM Ivar Föreningen Studentidrott Luleå

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Anmälda Startande Fullföljande Temperatur (C) _Luft Snö Vind Väder kl. HP LP HP LP m/s PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF.

Anmälda Startande Fullföljande Temperatur (C) _Luft Snö Vind Väder kl. HP LP HP LP m/s PLAC S-NR NAMN FÖRENING SLUTTID DIFF. OFFICIELL Klass H14 FRI STIL 2.5 km Första start kl. 10.00 15 11 11 _Luft Snö Vind Väder 1 8 Andreas Eriksson SPÖLANDS IF 7.33 2 3 Erik Silfver BURTRÄSK SK 7.35 2 5 Niklas Hansson IFK UMEÅ 7.35 2 4 16

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Umeå 2015-08-31. Kallelse till distriktlagscamp för spelare födda 2001 den 19-20 september 2015 i Norsjö

Umeå 2015-08-31. Kallelse till distriktlagscamp för spelare födda 2001 den 19-20 september 2015 i Norsjö Umeå 2015-08-31 Kallelse till distriktlagscamp för spelare födda 2001 den 19-20 september 2015 i Norsjö OBS!! Föreningarna ansvarar för att spelare/ledare/föräldrar informeras. Västerbottens Ishockeyförbund

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Byske Skidklubb. loppet. Resultatlista 2010-03-13. www.byske.net/forening/bsk

Byske Skidklubb. loppet. Resultatlista 2010-03-13. www.byske.net/forening/bsk Byske Skidklubb Resultatlista loppet 2010-03-13 www.byske.net/forening/bsk 2010-03-13 Frankeloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 4 HENRIKSSON Elin 8 LUNDBERG Axel Vindelns IF 7 KARLSSON Elina

Läs mer

Resultatlista från Gränsträffen samt Kretsmästerskap R

Resultatlista från Gränsträffen samt Kretsmästerskap R Resultatlista från Gränsträffen 20160507 samt Kretsmästerskap R Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christopher Oltnäs Grovskyttarna 5 4 4 4 4 5 5 3 34/20 0 2 Håkan Nilsson Grovskyttarna 4 3 2 5 4 3 4 4 29/19

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer