Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl. 11.00."

Transkript

1

2

3 Rekommenderas Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. får härmed kalla till Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl Lokal: Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. Samling kl , ombudsregistrering och kaffe. Föredragningslista med bilagor samt förteckning över stämmoombuden bifogas. Om Du själv skulle vara förhindrad att komma, ombeds Du omedelbart meddela detta till Oscar Peterson tfn: , e-post: Notera att suppleanterna är utsedda i turordning. Buss till stämman avgår från Kalix via Töre, Luleå och Piteå. Se bifogad anvisning sid 22. De som inte kan åka buss kontaktar sin inspektor för att organisera samåkning. Karta till stämmolokalen bifogas. Umeå STYRELSEN för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. Pär Lärkeryd, verkställande direktör Bil. Föredragningslista s. 4 Motioner 2012 s Valberedningsprotokoll s Förteckning stämmoombud s Buss till stämman s. 22 Karta till stämmolokalen s. 23 Reseräkning s. 24 Program s. 25 3

4 Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma med Norra Skogsägarna ek.för. den 24 maj 2012, kl Lokal: Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. 1. Val av ordförande. 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 5. Val av rösträknare. 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 7. A. Fastställande av dagordning. B. Arbetsordning. 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse samt koncernrevisionsberättelse. 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 13. Bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer. 14. Fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 15. Fastställelse av antal samt val av revisorer jämte suppleanter. 16. Val av ombud till Lantbrukarnas Riksförbunds årsstämma. 17. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 18. Ärenden som av styrelse, årsmöte med skogsbruksområde eller enskild medlem hänskjutits till stämman.. 1. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående kostnad för brandsläckning. 2. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående utbildning skog och viltfrågor. 3. Enskild motion från Johan Frisk, medlem i Lövångers sbo, angående tidpunkt för föreningsstämma. 4. Motion från årsmötet inom Skellefteå södra sbo angående val av suppleanter i lokal valberedning. 19. Övriga ärenden. 4

5 5

6 Motion 1 från Vindelns sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Angående kostnad för brandsläckning Allemansrätten innebär att enskild person under vissa förutsättningar och under eget ansvar kan få göra upp eld i naturen. Med andra ord har enskilda personer ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Om skogsbrand ändå skulle uppstå står räddningstjänsten för alla kostnader för brandsläckning till dess branden är släckt (detta ingår i kommunernas samhällsansvar). Efter det att släckningsarbetet är utfört kan dock räddningstjänsten lämna över till markägaren för efterbevakning, är denne då försäkrad utgår ersättning för uppkommen skada samt ersättning för efterarbetet. Markägaren bär själv ansvaret att hålla sig försäkrad. Förslag till beslut Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 6

7 Motion 2 från Vindelns sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Utbildning skog och viltfrågor Norra Skogsägarnas ställningstagande i frågor som rör skog och vilt grundas i första hand på respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för såväl skogsbruket som för sågverks- och träförädlingsindustrin. I dessa sammanhang är det naturligt att föreningens skogliga personal har adekvat kunskap gällande de ekonomiska följder som älgbetesskador kan innebära. Förslag till beslut Styrelsen anser detta vara en operativ fråga, men ser det som självklart att befattningshavare med skoglig profil inom Norra Skogsägarna kontinuerligt erhåller lämplig utbildning i ämnen som rör den löpande verksamheten, så även vad gäller viltfrågor. Vad gäller utbildning av förtroendevalda har föreningen under året erbjudit samtliga lokalt valda viltombud härför avsedd utbildning. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 7

8 8

9 Enskild motion från Johan Frisk, Lövångers Sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Tidpunkt för föreningsstämma Norra Skogsägarnas styrelse har stor förståelse för den problematik som uppstått för aktiva jordbrukare efter det att räkenskapsåret ändrats från brutet räkenskapsår till kalenderår. Nuvarande tidpunkt för föreningsstämman beror på en omfattande bokslutsprocess samt det faktum att hela 27 lokala årsmöten skall genomföras över ett mycket stort geografiskt område. Likväl kan det ändå finnas vissa möjligheter att tillmötesgå motionären genom en översyn av delar av själva årsmötesprocessen. Förslag till beslut Styrelsen beaktar motionen och avser att utreda möjligheten att tidigarelägga föreningsstämman. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 9

10 10

11 Motion från Skellefteå södra sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Stadgeändring 17 val av suppleanter i lokal valberedning Det lokala valberedningsarbetet är av mycket stor vikt varför det måste prioriteras. Styrelsen är medveten om att det krävs ett förarbete både när det gäller att hitta valbara ledamöter samt suppleanter till de lokala valberedningarna. Styrelsen anser därför att frågan inte skall hastas igenom utan noga genomlysas i förtroendemannaledet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att ordförandekonferensen tillsätter en stadgeändringsgrupp som bereder ärendet för beslut vid 2013 års föreningsstämma. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 11

12 12

13 13

14 14

15 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Anundsjö Christer Sjöberg 1. Kristina Byström Storbagarn 141, Bredbyn Yttersel 218, Mellansel Daniel Olofsson 2. Lars-Erik Nordlander Kubbe 506, Bredbyn Norrflärke 122, Bredbyn Mårten Söderström 3. Perry Johansson Västergensjö 231, Bredbyn Önskan 216, Skorped Tomas Svensson 4. Olof Andersson Kubbe 152, Bredbyn Hädanberg 181, Bredbyn Ebba Eriksson 5. Roland Zackrisson Yttersel 218, Mellansel Kubbe 125, Bredbyn Bjurholm-Fredrika Östen Viklund 1. Dan Abrahamsson Viskavägen 6, Fredrika Karlsbäck 19, Bjurholm Sune Öberg 2. Edimar Möllsten Agnäs 64, Bjurholm Bryggargatan 45 A lgh 1103, Napoelon Norberg 3. Carina Nygren-Svensson Karlsbäck 29, Bjurholm Nylunda 11, Bjurholm Sven-Mikael Svensson 4. Carin Eriksson Nylunda Bjurholm Östra Kapellvägen 9, Umeå Nils-Olof Nilsson 5 Bo Strandberg Jullovsvägen 141, Sävar Skogsvägen 19, Sävar Bygdeå-Nysätra Martin Lundgren 1. Pär Lundström Y Ultervattnet 51, Robertsfors Storbäcken 20, Flarken Kjell Ove Andersson 2. Sven-Olof Pettersson Ö Sjulsmark 1, Robertsfors Klintsjön 228, Robertsfors Inga Maj Jakobsson 3. Margareta Bygdesson N Stortjärn 10, Robertsfors Sundmarksvägen 5, Robertsfors Tommy Jonsson 4. Kjell Lindgren Inre Ringvägen 22, Robertsfors Selsfors 7, Robertsfors Stefan Nyström 5. Emil Wiberg Gryssjön 63, Bygdeå Djäkneboda 173, Robertsfors Gällivare Kurt Johansson 1. Helge Falck Nomadskolevägen 2, Gällivare Kirunavägen 22, Svarravaara Ove Uvemo 2. Sven Erik Möller Föreningsgatan 5, Gällivare Odlingsvägen 5, Gällivare Jim Apelqvist 3. Heikki Vuorinen Apelqvistvägen 44, Gällivare Regnstigen 17, , Malmberget Haparanda Emil Innala 1. Arne Tossavainen Mattila 12, Haparanda Övre Kukkola 51, Haparanda Einar Granström 2. Jörgen Johansson Kukkola 327, Haparanda Naartijärvi 41, Haparanda 15

16 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Göran Lööv 1. Majvor Lidström Mobackavägen 25, Skellefteå Ånäs 13, Abborrträsk Kerstin Brännström 2. Anders Henriksson Lund 178, Skellefteå Svedjevägen 52, Glommersträsk Stefan Lindbäck 3. Gretel Renberg Missenträsk 121, Jörn Odlingsgatan Arvidsjaur Kalix Ulf Bjuhr 1. Rune Isaksson Rudagatan 56, Skellefteå Övre vägen 11, Påläng Anders Riström 2. Stig Häggström Grubbnäsudden 94, Kalix Lilla Lappträsk 52, Kalix Klas Isaksson 3. Nils Martin Arm Stråknäs 504, Kalix Taipale 435, Kalix Lule älvdal Bernt Sundberg 1. Arne Eliasson Sunderbyvägen 234, S Sunderbyn Klubbvägen 341, Luleå Lennart Bergqvist 2. Kurt Andersson Smaragdvägen 43, Boden Mästerlotsvägen 12, Luleå Magnus Kvickström 3. Brage Jonsson Stentorpsgatan 9, Jokkmokk Sävastnäs 7, Boden Jan Olov Moberg 4. Krister Ström Bondevägen 61B, Boden Lillträsk 6, Boden Lennart Karlsson 5. Leif Thurfjell Nedre Vägen 138, Luleå Långnäsvägen 49, Luleå Karl-Johan Stenman 6. Åke Wallin Vaikijaur 616, Jokkmokk Ale Byaväg 141, Luleå Lycksele Ulf Jensner 1. Bengt Ragnarsson Umgransele 498, Lycksele Östra Rusele 7, Blåviksjön Paul Dahlgren 2. Ernst Nilsson Västra Örträsk 125, Örträsk Stenkulla 118, , Lycksele Johan Ekbäck 3. Sture Johansson Forsarnas Väg 53, Vormsele Vägsele 51, Lycksele Anna Johansson 4. Ingemar Jonsson Åliden 2, Lycksele Tannbäck 25, Lycksele Jan Engström 5 Birger Lundberg Västra Örträsk 144, Örträsk Arvträsk 12, Lycksele Stellan Renman 6. Norrvägen 128, , Vindelgransele 16

17 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Lövånger Desereé Olofsson 1. Einar Olofsson Inre Ultervattnet 63, Robertsfors Svarttjärn 2, Skellefteå Valter Löfroth 2. Yngve Forsgren Lövvattnet 15, Lövånger Lappvik 35, Lövånger Johan Frisk 3. Leif Fredriksson Selet 216, Lövånger Missjön 122, Lövånger Ingemar Johansson 4. Rolf Vikström Tallvägen 41, Skelleftehamn N Bäck 60, Bureå Nordmaling Joel Johansson 1. Jeanette Åberg Högland 31, Nordmaling Vibo 11, Gräsmyr Erik Barrlund 2. Torgny Klasson Mullsjö 11, Nordmaling Hörnsjö 454, Nordmaling Anders Lundberg 3. Sture Helmersson Mjösjö 146, Norrfors Torrböle 22, Nordmaling Kent-Olof Olsson 4. Jan Johansson Nordsjö 374, Norrfors Byvägen 30, , Nyåker Tomas Eriksson 5. Yngve Häggström Aspeå 19, Lögdeå Köpmangatan 24, Nordmaling Norsjö-Malå Oskar Sjölund 1. Bo Martin Alm Svedjan 30, Malå S Mensträsk 19, Norsjö Per Markström 2. Stig Renström Svansele 335, Boliden Hammargatan 11, Malå Tobias Renström 3. Ante Hedlund Svedjan 14, Malå Rislidenvägen 49, Norsjö Gun Larsson 4. Kerstin Sjölund Berget 20, Norsjö Svedjan 40, Malå Pajala Kurt Haapala 1. Sören Mella Anttis 129, Pajala Vargvägen 155, Umeå Bengt Lehmivaara 2. Bertil Waaraperä Sattajärvi 75, Pajala Liviöjärvi 26, Pajala Holger Videkull 3. Sixten Mella Kenttävägen 74, Junosuando Anttis 240, Pajala Pite-Älvsbyn Johan Johansson 1. Katarina Lundberg Tväråsel 15, Älvsbyn Bodträskvägen 494, Altersbruk Per Stenvall 2. Jan Bäckström Långnäsvägen 45, Roknäs Snickargatan 9, Piteå Bo Andersson 3. Robert Hedström Persöbyvägen 194, Roknäs Norra Altervägen 909, Altersbruk Gunilla Ögren 4. Håkan Arling Lillkorsträsk 301, Älvsbyn Campinggatan 8, Älvsbyn Tord Nilsson 5. Sören Öhgren Dalbackavägen 47, Altersbruk Lillkursträsk 301, Älvsbyn 17

18 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Råneå Ann-Helen Bergwall 1. Olof Holmvall Målarvägen 2D, Råneå Hässjestigen 11, Gammelstad Lis-Marie Norberg 2. Göran Lövgren Gunnarsbyvägen 18, Niemisel Fältträsk 409, Niemisel Skellefteå norra Kjell Jonsson 1. Björn Anderbrandt Björklund 9, Byske Drängsmarksvägen 23, Kusmark Thomas Lundström 2. P-O Lindholm Östanbäck 383, Kåge Jörnsvägen 20, Kusmark Anders Lundström 3. Lena Hugosson Frostkåge 74, Kåge Kågemarken 80, Kåge Stefan Lindquist 4. Mikael Stenberg Gagsmark 113, Byske Nyholm 11, Boliden Östen Bjurman 5. Lars Forslund Bjurån 30, Boliden Olofsberg 12, Kåge Marita Nordlund 6. Fäbodgatan 68, Skellefteå Curt Edvardsson 7. Nyholm 15, Skellefteå södra Egon Lindgren 1. Malin Karlsson Burliden 27, Burträsk Gummark 430, Skellefteå Jonas Lindgren 2. Tomas Warg Gammelstället 1, Bureå Bergliden 55, Skellefteå Britt-Mari Vestermark 3. Olov Lundgren Sjöbotten 320, Skellefteå Högliden 56, Bygdsiljum Ann-Christin Pettersson 4. Sidtorp 10, Skellefteå Annika Sandström 5. Bursiljum 14, Bygdsiljum Per Lundmark 6. Holmliden 120, Bygdsiljum Folke Stenlund 7. Gummarksnoret 17, Skellefteå Sorsele Mikael Nilsson 1. Åke Johansson Tväråträsk 169, Blattnicksele Forsnäs 5038, Sorsele Gudrun Knutsson 2. Lennart Sjöberg Råstrand 620, Gargnäs Nedre Saxnäs 139, 920 Blattnicksele 18

19 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Storuman Kjell Åström 1. Sven Ernstsson Brattåker 322, Storuman Ankarsund 304, Storuman Conny Åström 2. Karl Axel Nordenberg Brattåker 322, Storuman Ankarsund 327, Storuman Per Erik Stenvall 3. Pauträsk 409, Storuman Bengt Johansson 4. Timotejvägen 38, Sturuman Tärna-Stensele Allm Kjell Larsson 1. Mats Söderström Umnäs 259, Slussfors Joeström 220, Tärnaby Umeå norra-sävar Tord Johansson 1. Ingela Hansson Fiskebyvägen 47, Täfteå Baggböle 71, Umeå Helen Bergström 2. Hans Arvidsson Tallstigen 14, Sävar Yttertavle 103, Umeå Berth Ågren 3. Lennart Lindgren Rådmansvägen 38 Botsmark Innertavle 33, Umeå Sten Sandgren 4. Lena Jonsson Gubböle 325, Umeå Brännlandsvägen 10, Umeå Brita Lidström Geelmuyden 5. Sylvia Åström Kassjö 498, Umeå Dragongatan 8, Umeå Anne-Maj Gustavsson 6. Yttertavle 103, Umeå Vilhelmina Berith Wikström 1. Joakim Risberg S:t Eriksgatan 74, Stockholm Risträsk 51, Lycksele 2. Håkan Sherdin Parkgatan 11, Åsele Vindeln Rune Johansson 1. Henry Oskarsson Sunnansjönäs 50, Vindeln Bastuvägen 10, Vindeln Staffan Öhgren 2. Tore Holmlund Rödålund 61, Vindeln Ramsele 224, Vindeln Roland Johansson 3. Anita Nilsson Byavägen 34, Vindeln Rödå 62, Vindeln Lena-Stina Forsell 4. Kennet Sandström Tegsnäset 15, Graninge Lillträsk 8, Vindeln Eiling Holmberg 5. Pär Holmström Kabelvägen 15, Vindeln Öbackavägen 12C, Umeå Börje Lundström 6. Västerås 75, Vindeln 19

20 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Vännäs-Umeå södra Sara Wikman 1. Leif Eriksson Björnlandsbäck 12A, Vännäs Högås 9, Vännäs Joakim Sjöström 2. Maria Persson Mjösjö 1, Vännäs Valhallavägen 6, Hörnefors Inger Edlund 3. Staffan Sandström Hössjö 435, Umeå Stugunäs 41, Umeå Ulf Johansson 4. Ulf Axelsson Svidjevägen 1, Röbäck Pengsjö 35, Vännäs Melker Vännman 5. Kenneth Forsgren Klabböle 304, Umeå Mariehemsvägen 154 lgh 1103 Gösta Fonzén 6. Sven-Erik Forsgren Vegagatan 30, Vännäs Sörmjöle 266, Umeå Åke Sandström 7. Anders Nilsson Pengsjö 71, Vännäs Selet 7, Vännäs Örnsköldsvik norra Torbjörn Sondell 1. Göran Sönnerland Långviken 158, Långviksmon Sönnersta 115, Gideå Håkan Andersson 2. Fredrik Edblom Blåsåsen 9 B, Husum Utanlandsjö 221, Arnäsvall Jenny Lundkvist 3. Louise Bergkvist Storbyn, Västerlandsjö 283, Arnäsvall Järvedsvägen 30 B, Järved Henrik Hägglund 4. Johan Hörnqvist Svedje 115, Gideå Hemling 413, Långviksmon Andreas Domeij 5. Håkan Lundqvist Västerlandsjö 162, Arnäsvall Storbyn, Västerlandsjö 281, Arnäsvall Jan Sjöberg 6. Sören Vestberg Rullnäs 110, Gideå Movattnet 207, Långviksmon Kent-Olov Nilsson 7. Kyrkväktarvägen 11, Gideå Örnsköldsvik södra Nils-Gunnar Bylund 1. Jörgen Edin Sörgård 101, Bjästa Stig 232, Sidensjö Roland Andersson 2. Jan Olov Jonsson Östansjö 130, Mellansel Nybyn 300, Sidensjö Elvar Hellström 3. Torbjörn Vestin Butsjöböle 205, Överhörnäs By 211, Sidensjö Lennart Häggström 4. Evert Nordström Orrvik 118, Bjästa Västerby 221, Sidensjö Inge Näslund 5. Erik Moberg Västerbacke 245, Moliden Bygatan 14, Bjästa Överkalix Marianne Jakobsson 1. Johan Liljebäck Södra Grelsbyvägen 68, Överkalix Saravallsvägen 16, Överkalix Ivar Johansson 2. Bo Erik Karlsson Ö Lomträsk 218, Överkalix Grelsbyvägen 75, Överkalix 20

21 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Övertorneå Ulf Hannu 1. Per Hannu Luppio 260, Övertorneå Bäckesta 26, Hedenäset Anders Lindahl 2. Göte Hannu Luppio 278, Övertorneå Jänkisjärvi 77, Övertorenå Stefan Oja 3. Håkan Taavo Pellovägen 357, Pello Stora vägen 35, Juoksengi 21

22 Buss till stämman 23/ För ombud från uppräknade områden och andra som bor lämpligt till ordnas bussresa till stämman från Kalix den 23/5. Samåk gärna till uppsamlingsplatserna och kom i tid enligt anvisat schema nedan. Du som inte kan åka med någon av bussarna bör kontakta din inspektor för att organisera samåkning. Hotellrum på Comfort Hotell Winn är bokade för samtliga ombud från uppräknade områden nedan. Kl 18:00 är det incheckning på hotellet och kl 19:00 bjuder vi till gemensam middag på restaurang Teatercaféet som ligger tvärs över gatan från hotellet. Har ni allergier eller andra matpreferenser, vänligen mejla detta senast den 21/5 till Enbergs Åkeri AB Kontaktperson: Rune Enberg E post: Tel: Bensträckare med kaffe och smörgås från bussen ingår under färden Kalix Avresa från föreningens kontor, Köpmannagatan 13 kl. 13:00 Ombud från: Pajala, Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix Luleå Busshållplats Antnäs vid E4 kl. 14:05 Ombud från: Luleå Älvdal Töre E4 vid bensinstation Shell kl. 13:20 Ombud från: Gällivare Piteå Föreningens kontor Batterigatan 1A kl. 15:30 Ombud från: Piteå Älvsbyn E4/P plats 100 m in på väg mot Boden (Smedsbyvägen) kl. 13:45 Ombud från: Råneå Ankomst Comfort Hotel Winn Skolgatan 64 Umeå ca kl. 18:00 Bussen kör er till Noliahallen från Comfort Hotell Winn den 24/5 kl 09:30 och kör er sedan hem i omvänd ordning efter stämman. 22

23 Karta stämmolokal Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. 23

24 R ä k n i n g - Föreningsstämman 2012 Till NORRA SKOGSÄGARNA, ek.för. V.g. texta! Namn: Adress: Personnummer: Checkkonto/bankkonto: Jag tillhör skogsbruksområdet i Ombudsersättning vid föreningsstämma den 24 maj Dagarvode/dag kr 2200:- kr Reseersättning, bil km kr Parkeringsavgift kr Kronor ======================== Om bil används utgår ersättning med 1:85 kr/km. Räkningen skrivs ut och överlämnas omedelbart efter stämman. Betalningen sätts in på Ditt checkkonto/bankkonto. 24

25 Program föreningsstämma 2012 Kl Kl Kl Kl Ca. kl Samling, ombudsregistrering och kaffe. Välkomsthälsning av Mikael Öhlund, kommundirektör i Umeå kommun. Stämman börjar. Ajournering för utdelning av guldnål, utvecklingspris samt föreningens nyinstiftade jämställdhetspris. L u n c h Stämmoanförande. Sten Frohm, skogsdirektör, LRF Skogsägarna. Stämman återupptas. Ca. kl Stämman avslutas med kaffe och smörgås. Stämmohandlingar finns även att hämta i lokalen. 25

26 Mina anteckningar:

27

28

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Lena Aruhn, Ume FI Kristoffer Österlund, IFK Umeå Jonas Almqvist, Skellefteå AIK Årsberättelse 2004 1 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd... 4 Årsberättelse... 5 Resultatrapport...

Läs mer

Nya Norra Skogsägarna stark som en björn i skogen...

Nya Norra Skogsägarna stark som en björn i skogen... NR 1 2006 Nya Norra Skogsägarna stark som en björn i skogen... Bolagschefen som blev skogsägarfrälst Inspektorn röt värre än rasande björnhanne Norras Skogsskola: Så höjer du lönsamheten Att skapa nytt

Läs mer

Västerbottens Friidrottsförbund

Västerbottens Friidrottsförbund Västerbottens Friidrottsförbund Anton Asplund, Ume Friidrott, vinnare av Lars Rydellpriset 2008 Foto: Per Asplund Ódain Rose, IFK Umeå, 2008 års ungdomsfriidrottare i Västerbotten. Foto: Thomas Björklund

Läs mer

norrbotten ÅrSreDoVISnInG 2008

norrbotten ÅrSreDoVISnInG 2008 norrbotten ÅRSREDOVISNING 2008 Trots den globala finanskrisen och krympande marginaler, bensinkrig och ökad konkurrens står vi stadigt. Ekonomin är stark, omsättningen ökar och vi delar till och med ut

Läs mer

MIN. OK Årsredovisning 2012 MACK

MIN. OK Årsredovisning 2012 MACK Årsredovisning 2012 2 OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2012 OK Årsredovisning 2012 MIN Vd har ordet 5 Året i siffror 6 Min mack - Vittangi 8 Min mack - Kiruna 10 Min mack - Notviken 12 Styrelsen 14 Uppgifter

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

INNEHÅLL 36,7 35,3. 35,6 Styrelsens godkännande 2011 37. 35,5 Revisorsrapport 39 2012 SOLIDITET % Vd har ordet 05. Nytt koncept i Gällivare 08

INNEHÅLL 36,7 35,3. 35,6 Styrelsens godkännande 2011 37. 35,5 Revisorsrapport 39 2012 SOLIDITET % Vd har ordet 05. Nytt koncept i Gällivare 08 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Genom att effektivisera arbetet på stationerna får vi möjlighet att ge våra kunder bättre service Vd har ordet 05 05 Nordkalottvägen Kiruna Vittangi Nytt koncept i Gällivare

Läs mer

EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING

EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 - OK VÄSTERBOTTEN 3 Innehåll 4 VD:S KOMMENTAR 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 RESULTATRÄKNING 1/1-31/12 2014 10 BALANSRÄKNING 2014-12-31 12 KASSAFLÖDESANALYS

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2005

Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Vårutskick 2015. inkl. vaktlista

Vårutskick 2015. inkl. vaktlista Vårutskick 2015 inkl. vaktlista Innehåll: Styrelse och revisorer 2015, inkl. styrelsens ansvarsområden sidan 2 Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 3 Övrig information 4 Protokoll fört

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2008

Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Jan-Anders Perdahl, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 19-20 och 25 november 2014 97 131 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 2 december 2014 Kenneth Backgård 97-101 Elisabeth Lindberg, 102-131 Ingela

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Riksförbundet FUB Tel 08-508 866 00 Gävlegatan 18C Fax 08-508 866 66 Box 6436 E-post fub@fub.se 113 82 Stockholm www.fub.se 2 Innehållsförteckning: Sid

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Välkommen till Örebro och den 19:e Bridgefestivalen, hälsar Svensk Bridge ordförande Mats Qviberg! Gustavsvik

Välkommen till Örebro och den 19:e Bridgefestivalen, hälsar Svensk Bridge ordförande Mats Qviberg! Gustavsvik Festivalguide Bridgefestival XIX, Örebro 26 juli - 4 augusti Välkommen till Örebro och den 19:e Bridgefestivalen, hälsar Svensk Bridge ordförande Mats Qviberg! Sponsorer och samarbetspartners för Bridgefestival

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Onsdagen den 25 april 19.00 Restaurang Le Golf på Wermdö Golf & Country Club www.skeppsdalsstrom.se KALLELSE till ORDINARIE

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

25 Tio-i-topp. Top ten. Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011. 602 Statistiska centralbyrån

25 Tio-i-topp. Top ten. Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011. 602 Statistiska centralbyrån Tio-i-topp Top ten Tio-i-topp Statistisk årsbok 2011 25 Tio-i-topp Top ten Sida Page 25.1 Populära namn... 603 Most popular names 25.2 Medelsvensson... 604 The average Swede 25.3 Tio udda statistikredovisningar...

Läs mer

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND

NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare NEDERLULEÅ KOMMUNALNÄMND 25 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare NEDERLULEÅ

Läs mer

Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts

Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts Medelsvensson och topplistor The average Swede and top charts Kvinnan Medelsvensson Namn: Maria Johansson Ålder: 42 år Arbetar: Inom vård och omsorg Civilstånd: Gift och har två barn Bil: Volvo V70, ljusgrå

Läs mer

Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 3 2008

Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 3 2008 Tidsskrift för fågeljägare och spetshundvänner Nr 3 2008 Välkommen till en FULLADDAD AFFÄR... HOS OSS HITTAR DU ALLT......INOM JAKT & FISKE JAKT FISKE NATUR Köpmang. 23, 820 60 DELSBO. Tel. 0653-104 25.

Läs mer