Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl. 11.00."

Transkript

1

2

3 Rekommenderas Styrelsen för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. får härmed kalla till Ordinarie föreningsstämma i Umeå Torsdag den 24 maj 2012 kl Lokal: Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. Samling kl , ombudsregistrering och kaffe. Föredragningslista med bilagor samt förteckning över stämmoombuden bifogas. Om Du själv skulle vara förhindrad att komma, ombeds Du omedelbart meddela detta till Oscar Peterson tfn: , e-post: Notera att suppleanterna är utsedda i turordning. Buss till stämman avgår från Kalix via Töre, Luleå och Piteå. Se bifogad anvisning sid 22. De som inte kan åka buss kontaktar sin inspektor för att organisera samåkning. Karta till stämmolokalen bifogas. Umeå STYRELSEN för NORRA SKOGSÄGARNA ek.för. Pär Lärkeryd, verkställande direktör Bil. Föredragningslista s. 4 Motioner 2012 s Valberedningsprotokoll s Förteckning stämmoombud s Buss till stämman s. 22 Karta till stämmolokalen s. 23 Reseräkning s. 24 Program s. 25 3

4 Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma med Norra Skogsägarna ek.för. den 24 maj 2012, kl Lokal: Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. 1. Val av ordförande. 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 5. Val av rösträknare. 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 7. A. Fastställande av dagordning. B. Arbetsordning. 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse samt koncernrevisionsberättelse. 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 13. Bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer. 14. Fastställelse av antal samt val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 15. Fastställelse av antal samt val av revisorer jämte suppleanter. 16. Val av ombud till Lantbrukarnas Riksförbunds årsstämma. 17. Beslut angående valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 18. Ärenden som av styrelse, årsmöte med skogsbruksområde eller enskild medlem hänskjutits till stämman.. 1. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående kostnad för brandsläckning. 2. Motion från årsmötet inom Vindelns sbo angående utbildning skog och viltfrågor. 3. Enskild motion från Johan Frisk, medlem i Lövångers sbo, angående tidpunkt för föreningsstämma. 4. Motion från årsmötet inom Skellefteå södra sbo angående val av suppleanter i lokal valberedning. 19. Övriga ärenden. 4

5 5

6 Motion 1 från Vindelns sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Angående kostnad för brandsläckning Allemansrätten innebär att enskild person under vissa förutsättningar och under eget ansvar kan få göra upp eld i naturen. Med andra ord har enskilda personer ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Om skogsbrand ändå skulle uppstå står räddningstjänsten för alla kostnader för brandsläckning till dess branden är släckt (detta ingår i kommunernas samhällsansvar). Efter det att släckningsarbetet är utfört kan dock räddningstjänsten lämna över till markägaren för efterbevakning, är denne då försäkrad utgår ersättning för uppkommen skada samt ersättning för efterarbetet. Markägaren bär själv ansvaret att hålla sig försäkrad. Förslag till beslut Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 6

7 Motion 2 från Vindelns sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Utbildning skog och viltfrågor Norra Skogsägarnas ställningstagande i frågor som rör skog och vilt grundas i första hand på respekt för markägande och ekonomiska konsekvenser för såväl skogsbruket som för sågverks- och träförädlingsindustrin. I dessa sammanhang är det naturligt att föreningens skogliga personal har adekvat kunskap gällande de ekonomiska följder som älgbetesskador kan innebära. Förslag till beslut Styrelsen anser detta vara en operativ fråga, men ser det som självklart att befattningshavare med skoglig profil inom Norra Skogsägarna kontinuerligt erhåller lämplig utbildning i ämnen som rör den löpande verksamheten, så även vad gäller viltfrågor. Vad gäller utbildning av förtroendevalda har föreningen under året erbjudit samtliga lokalt valda viltombud härför avsedd utbildning. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 7

8 8

9 Enskild motion från Johan Frisk, Lövångers Sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Tidpunkt för föreningsstämma Norra Skogsägarnas styrelse har stor förståelse för den problematik som uppstått för aktiva jordbrukare efter det att räkenskapsåret ändrats från brutet räkenskapsår till kalenderår. Nuvarande tidpunkt för föreningsstämman beror på en omfattande bokslutsprocess samt det faktum att hela 27 lokala årsmöten skall genomföras över ett mycket stort geografiskt område. Likväl kan det ändå finnas vissa möjligheter att tillmötesgå motionären genom en översyn av delar av själva årsmötesprocessen. Förslag till beslut Styrelsen beaktar motionen och avser att utreda möjligheten att tidigarelägga föreningsstämman. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 9

10 10

11 Motion från Skellefteå södra sbo... STYRELSENS YTTRANDE: Stadgeändring 17 val av suppleanter i lokal valberedning Det lokala valberedningsarbetet är av mycket stor vikt varför det måste prioriteras. Styrelsen är medveten om att det krävs ett förarbete både när det gäller att hitta valbara ledamöter samt suppleanter till de lokala valberedningarna. Styrelsen anser därför att frågan inte skall hastas igenom utan noga genomlysas i förtroendemannaledet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att ordförandekonferensen tillsätter en stadgeändringsgrupp som bereder ärendet för beslut vid 2013 års föreningsstämma. Med detta anser styrelsen motionen besvarad. 11

12 12

13 13

14 14

15 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Anundsjö Christer Sjöberg 1. Kristina Byström Storbagarn 141, Bredbyn Yttersel 218, Mellansel Daniel Olofsson 2. Lars-Erik Nordlander Kubbe 506, Bredbyn Norrflärke 122, Bredbyn Mårten Söderström 3. Perry Johansson Västergensjö 231, Bredbyn Önskan 216, Skorped Tomas Svensson 4. Olof Andersson Kubbe 152, Bredbyn Hädanberg 181, Bredbyn Ebba Eriksson 5. Roland Zackrisson Yttersel 218, Mellansel Kubbe 125, Bredbyn Bjurholm-Fredrika Östen Viklund 1. Dan Abrahamsson Viskavägen 6, Fredrika Karlsbäck 19, Bjurholm Sune Öberg 2. Edimar Möllsten Agnäs 64, Bjurholm Bryggargatan 45 A lgh 1103, Napoelon Norberg 3. Carina Nygren-Svensson Karlsbäck 29, Bjurholm Nylunda 11, Bjurholm Sven-Mikael Svensson 4. Carin Eriksson Nylunda Bjurholm Östra Kapellvägen 9, Umeå Nils-Olof Nilsson 5 Bo Strandberg Jullovsvägen 141, Sävar Skogsvägen 19, Sävar Bygdeå-Nysätra Martin Lundgren 1. Pär Lundström Y Ultervattnet 51, Robertsfors Storbäcken 20, Flarken Kjell Ove Andersson 2. Sven-Olof Pettersson Ö Sjulsmark 1, Robertsfors Klintsjön 228, Robertsfors Inga Maj Jakobsson 3. Margareta Bygdesson N Stortjärn 10, Robertsfors Sundmarksvägen 5, Robertsfors Tommy Jonsson 4. Kjell Lindgren Inre Ringvägen 22, Robertsfors Selsfors 7, Robertsfors Stefan Nyström 5. Emil Wiberg Gryssjön 63, Bygdeå Djäkneboda 173, Robertsfors Gällivare Kurt Johansson 1. Helge Falck Nomadskolevägen 2, Gällivare Kirunavägen 22, Svarravaara Ove Uvemo 2. Sven Erik Möller Föreningsgatan 5, Gällivare Odlingsvägen 5, Gällivare Jim Apelqvist 3. Heikki Vuorinen Apelqvistvägen 44, Gällivare Regnstigen 17, , Malmberget Haparanda Emil Innala 1. Arne Tossavainen Mattila 12, Haparanda Övre Kukkola 51, Haparanda Einar Granström 2. Jörgen Johansson Kukkola 327, Haparanda Naartijärvi 41, Haparanda 15

16 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Göran Lööv 1. Majvor Lidström Mobackavägen 25, Skellefteå Ånäs 13, Abborrträsk Kerstin Brännström 2. Anders Henriksson Lund 178, Skellefteå Svedjevägen 52, Glommersträsk Stefan Lindbäck 3. Gretel Renberg Missenträsk 121, Jörn Odlingsgatan Arvidsjaur Kalix Ulf Bjuhr 1. Rune Isaksson Rudagatan 56, Skellefteå Övre vägen 11, Påläng Anders Riström 2. Stig Häggström Grubbnäsudden 94, Kalix Lilla Lappträsk 52, Kalix Klas Isaksson 3. Nils Martin Arm Stråknäs 504, Kalix Taipale 435, Kalix Lule älvdal Bernt Sundberg 1. Arne Eliasson Sunderbyvägen 234, S Sunderbyn Klubbvägen 341, Luleå Lennart Bergqvist 2. Kurt Andersson Smaragdvägen 43, Boden Mästerlotsvägen 12, Luleå Magnus Kvickström 3. Brage Jonsson Stentorpsgatan 9, Jokkmokk Sävastnäs 7, Boden Jan Olov Moberg 4. Krister Ström Bondevägen 61B, Boden Lillträsk 6, Boden Lennart Karlsson 5. Leif Thurfjell Nedre Vägen 138, Luleå Långnäsvägen 49, Luleå Karl-Johan Stenman 6. Åke Wallin Vaikijaur 616, Jokkmokk Ale Byaväg 141, Luleå Lycksele Ulf Jensner 1. Bengt Ragnarsson Umgransele 498, Lycksele Östra Rusele 7, Blåviksjön Paul Dahlgren 2. Ernst Nilsson Västra Örträsk 125, Örträsk Stenkulla 118, , Lycksele Johan Ekbäck 3. Sture Johansson Forsarnas Väg 53, Vormsele Vägsele 51, Lycksele Anna Johansson 4. Ingemar Jonsson Åliden 2, Lycksele Tannbäck 25, Lycksele Jan Engström 5 Birger Lundberg Västra Örträsk 144, Örträsk Arvträsk 12, Lycksele Stellan Renman 6. Norrvägen 128, , Vindelgransele 16

17 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Lövånger Desereé Olofsson 1. Einar Olofsson Inre Ultervattnet 63, Robertsfors Svarttjärn 2, Skellefteå Valter Löfroth 2. Yngve Forsgren Lövvattnet 15, Lövånger Lappvik 35, Lövånger Johan Frisk 3. Leif Fredriksson Selet 216, Lövånger Missjön 122, Lövånger Ingemar Johansson 4. Rolf Vikström Tallvägen 41, Skelleftehamn N Bäck 60, Bureå Nordmaling Joel Johansson 1. Jeanette Åberg Högland 31, Nordmaling Vibo 11, Gräsmyr Erik Barrlund 2. Torgny Klasson Mullsjö 11, Nordmaling Hörnsjö 454, Nordmaling Anders Lundberg 3. Sture Helmersson Mjösjö 146, Norrfors Torrböle 22, Nordmaling Kent-Olof Olsson 4. Jan Johansson Nordsjö 374, Norrfors Byvägen 30, , Nyåker Tomas Eriksson 5. Yngve Häggström Aspeå 19, Lögdeå Köpmangatan 24, Nordmaling Norsjö-Malå Oskar Sjölund 1. Bo Martin Alm Svedjan 30, Malå S Mensträsk 19, Norsjö Per Markström 2. Stig Renström Svansele 335, Boliden Hammargatan 11, Malå Tobias Renström 3. Ante Hedlund Svedjan 14, Malå Rislidenvägen 49, Norsjö Gun Larsson 4. Kerstin Sjölund Berget 20, Norsjö Svedjan 40, Malå Pajala Kurt Haapala 1. Sören Mella Anttis 129, Pajala Vargvägen 155, Umeå Bengt Lehmivaara 2. Bertil Waaraperä Sattajärvi 75, Pajala Liviöjärvi 26, Pajala Holger Videkull 3. Sixten Mella Kenttävägen 74, Junosuando Anttis 240, Pajala Pite-Älvsbyn Johan Johansson 1. Katarina Lundberg Tväråsel 15, Älvsbyn Bodträskvägen 494, Altersbruk Per Stenvall 2. Jan Bäckström Långnäsvägen 45, Roknäs Snickargatan 9, Piteå Bo Andersson 3. Robert Hedström Persöbyvägen 194, Roknäs Norra Altervägen 909, Altersbruk Gunilla Ögren 4. Håkan Arling Lillkorsträsk 301, Älvsbyn Campinggatan 8, Älvsbyn Tord Nilsson 5. Sören Öhgren Dalbackavägen 47, Altersbruk Lillkursträsk 301, Älvsbyn 17

18 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Råneå Ann-Helen Bergwall 1. Olof Holmvall Målarvägen 2D, Råneå Hässjestigen 11, Gammelstad Lis-Marie Norberg 2. Göran Lövgren Gunnarsbyvägen 18, Niemisel Fältträsk 409, Niemisel Skellefteå norra Kjell Jonsson 1. Björn Anderbrandt Björklund 9, Byske Drängsmarksvägen 23, Kusmark Thomas Lundström 2. P-O Lindholm Östanbäck 383, Kåge Jörnsvägen 20, Kusmark Anders Lundström 3. Lena Hugosson Frostkåge 74, Kåge Kågemarken 80, Kåge Stefan Lindquist 4. Mikael Stenberg Gagsmark 113, Byske Nyholm 11, Boliden Östen Bjurman 5. Lars Forslund Bjurån 30, Boliden Olofsberg 12, Kåge Marita Nordlund 6. Fäbodgatan 68, Skellefteå Curt Edvardsson 7. Nyholm 15, Skellefteå södra Egon Lindgren 1. Malin Karlsson Burliden 27, Burträsk Gummark 430, Skellefteå Jonas Lindgren 2. Tomas Warg Gammelstället 1, Bureå Bergliden 55, Skellefteå Britt-Mari Vestermark 3. Olov Lundgren Sjöbotten 320, Skellefteå Högliden 56, Bygdsiljum Ann-Christin Pettersson 4. Sidtorp 10, Skellefteå Annika Sandström 5. Bursiljum 14, Bygdsiljum Per Lundmark 6. Holmliden 120, Bygdsiljum Folke Stenlund 7. Gummarksnoret 17, Skellefteå Sorsele Mikael Nilsson 1. Åke Johansson Tväråträsk 169, Blattnicksele Forsnäs 5038, Sorsele Gudrun Knutsson 2. Lennart Sjöberg Råstrand 620, Gargnäs Nedre Saxnäs 139, 920 Blattnicksele 18

19 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Storuman Kjell Åström 1. Sven Ernstsson Brattåker 322, Storuman Ankarsund 304, Storuman Conny Åström 2. Karl Axel Nordenberg Brattåker 322, Storuman Ankarsund 327, Storuman Per Erik Stenvall 3. Pauträsk 409, Storuman Bengt Johansson 4. Timotejvägen 38, Sturuman Tärna-Stensele Allm Kjell Larsson 1. Mats Söderström Umnäs 259, Slussfors Joeström 220, Tärnaby Umeå norra-sävar Tord Johansson 1. Ingela Hansson Fiskebyvägen 47, Täfteå Baggböle 71, Umeå Helen Bergström 2. Hans Arvidsson Tallstigen 14, Sävar Yttertavle 103, Umeå Berth Ågren 3. Lennart Lindgren Rådmansvägen 38 Botsmark Innertavle 33, Umeå Sten Sandgren 4. Lena Jonsson Gubböle 325, Umeå Brännlandsvägen 10, Umeå Brita Lidström Geelmuyden 5. Sylvia Åström Kassjö 498, Umeå Dragongatan 8, Umeå Anne-Maj Gustavsson 6. Yttertavle 103, Umeå Vilhelmina Berith Wikström 1. Joakim Risberg S:t Eriksgatan 74, Stockholm Risträsk 51, Lycksele 2. Håkan Sherdin Parkgatan 11, Åsele Vindeln Rune Johansson 1. Henry Oskarsson Sunnansjönäs 50, Vindeln Bastuvägen 10, Vindeln Staffan Öhgren 2. Tore Holmlund Rödålund 61, Vindeln Ramsele 224, Vindeln Roland Johansson 3. Anita Nilsson Byavägen 34, Vindeln Rödå 62, Vindeln Lena-Stina Forsell 4. Kennet Sandström Tegsnäset 15, Graninge Lillträsk 8, Vindeln Eiling Holmberg 5. Pär Holmström Kabelvägen 15, Vindeln Öbackavägen 12C, Umeå Börje Lundström 6. Västerås 75, Vindeln 19

20 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Vännäs-Umeå södra Sara Wikman 1. Leif Eriksson Björnlandsbäck 12A, Vännäs Högås 9, Vännäs Joakim Sjöström 2. Maria Persson Mjösjö 1, Vännäs Valhallavägen 6, Hörnefors Inger Edlund 3. Staffan Sandström Hössjö 435, Umeå Stugunäs 41, Umeå Ulf Johansson 4. Ulf Axelsson Svidjevägen 1, Röbäck Pengsjö 35, Vännäs Melker Vännman 5. Kenneth Forsgren Klabböle 304, Umeå Mariehemsvägen 154 lgh 1103 Gösta Fonzén 6. Sven-Erik Forsgren Vegagatan 30, Vännäs Sörmjöle 266, Umeå Åke Sandström 7. Anders Nilsson Pengsjö 71, Vännäs Selet 7, Vännäs Örnsköldsvik norra Torbjörn Sondell 1. Göran Sönnerland Långviken 158, Långviksmon Sönnersta 115, Gideå Håkan Andersson 2. Fredrik Edblom Blåsåsen 9 B, Husum Utanlandsjö 221, Arnäsvall Jenny Lundkvist 3. Louise Bergkvist Storbyn, Västerlandsjö 283, Arnäsvall Järvedsvägen 30 B, Järved Henrik Hägglund 4. Johan Hörnqvist Svedje 115, Gideå Hemling 413, Långviksmon Andreas Domeij 5. Håkan Lundqvist Västerlandsjö 162, Arnäsvall Storbyn, Västerlandsjö 281, Arnäsvall Jan Sjöberg 6. Sören Vestberg Rullnäs 110, Gideå Movattnet 207, Långviksmon Kent-Olov Nilsson 7. Kyrkväktarvägen 11, Gideå Örnsköldsvik södra Nils-Gunnar Bylund 1. Jörgen Edin Sörgård 101, Bjästa Stig 232, Sidensjö Roland Andersson 2. Jan Olov Jonsson Östansjö 130, Mellansel Nybyn 300, Sidensjö Elvar Hellström 3. Torbjörn Vestin Butsjöböle 205, Överhörnäs By 211, Sidensjö Lennart Häggström 4. Evert Nordström Orrvik 118, Bjästa Västerby 221, Sidensjö Inge Näslund 5. Erik Moberg Västerbacke 245, Moliden Bygatan 14, Bjästa Överkalix Marianne Jakobsson 1. Johan Liljebäck Södra Grelsbyvägen 68, Överkalix Saravallsvägen 16, Överkalix Ivar Johansson 2. Bo Erik Karlsson Ö Lomträsk 218, Överkalix Grelsbyvägen 75, Överkalix 20

21 Fullmäktige vid ordinarie årsstämma med Norra Skogsägarna den 24 maj 2012 i Umeå. Ordinarie Suppleanter i turordning Övertorneå Ulf Hannu 1. Per Hannu Luppio 260, Övertorneå Bäckesta 26, Hedenäset Anders Lindahl 2. Göte Hannu Luppio 278, Övertorneå Jänkisjärvi 77, Övertorenå Stefan Oja 3. Håkan Taavo Pellovägen 357, Pello Stora vägen 35, Juoksengi 21

22 Buss till stämman 23/ För ombud från uppräknade områden och andra som bor lämpligt till ordnas bussresa till stämman från Kalix den 23/5. Samåk gärna till uppsamlingsplatserna och kom i tid enligt anvisat schema nedan. Du som inte kan åka med någon av bussarna bör kontakta din inspektor för att organisera samåkning. Hotellrum på Comfort Hotell Winn är bokade för samtliga ombud från uppräknade områden nedan. Kl 18:00 är det incheckning på hotellet och kl 19:00 bjuder vi till gemensam middag på restaurang Teatercaféet som ligger tvärs över gatan från hotellet. Har ni allergier eller andra matpreferenser, vänligen mejla detta senast den 21/5 till Enbergs Åkeri AB Kontaktperson: Rune Enberg E post: Tel: Bensträckare med kaffe och smörgås från bussen ingår under färden Kalix Avresa från föreningens kontor, Köpmannagatan 13 kl. 13:00 Ombud från: Pajala, Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix Luleå Busshållplats Antnäs vid E4 kl. 14:05 Ombud från: Luleå Älvdal Töre E4 vid bensinstation Shell kl. 13:20 Ombud från: Gällivare Piteå Föreningens kontor Batterigatan 1A kl. 15:30 Ombud från: Piteå Älvsbyn E4/P plats 100 m in på väg mot Boden (Smedsbyvägen) kl. 13:45 Ombud från: Råneå Ankomst Comfort Hotel Winn Skolgatan 64 Umeå ca kl. 18:00 Bussen kör er till Noliahallen från Comfort Hotell Winn den 24/5 kl 09:30 och kör er sedan hem i omvänd ordning efter stämman. 22

23 Karta stämmolokal Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå. 23

24 R ä k n i n g - Föreningsstämman 2012 Till NORRA SKOGSÄGARNA, ek.för. V.g. texta! Namn: Adress: Personnummer: Checkkonto/bankkonto: Jag tillhör skogsbruksområdet i Ombudsersättning vid föreningsstämma den 24 maj Dagarvode/dag kr 2200:- kr Reseersättning, bil km kr Parkeringsavgift kr Kronor ======================== Om bil används utgår ersättning med 1:85 kr/km. Räkningen skrivs ut och överlämnas omedelbart efter stämman. Betalningen sätts in på Ditt checkkonto/bankkonto. 24

25 Program föreningsstämma 2012 Kl Kl Kl Kl Ca. kl Samling, ombudsregistrering och kaffe. Välkomsthälsning av Mikael Öhlund, kommundirektör i Umeå kommun. Stämman börjar. Ajournering för utdelning av guldnål, utvecklingspris samt föreningens nyinstiftade jämställdhetspris. L u n c h Stämmoanförande. Sten Frohm, skogsdirektör, LRF Skogsägarna. Stämman återupptas. Ca. kl Stämman avslutas med kaffe och smörgås. Stämmohandlingar finns även att hämta i lokalen. 25

26 Mina anteckningar:

27

28

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i aulan på Himmerfjärdsverket, onsdagen den 15 juni 2011 klockan 9.30. Justeras: Gabriel Melki Ann

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m 2015--) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 21 april 2009. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter den

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård.

Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Gafsele Byamän. Onsdag 5 maj 2010 kl.18.30 på Gafsele Bygdegård. Enligt bilaga. Tid/plats Närvaro Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar dagens stämma Öppnande

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer