Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012"

Transkript

1 Ta del av hela 9 inspirerande praktikfall! Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Planering och byggnation av framtidens hållbara och flexibla skol - och förskolelokaler Framtidens skolmiljöer ta del av utmaningar du ställs inför när framtidens skollokaler och skolgårdar planeras! Så skapar du kreativa och stimulerande lärmiljöer som tar hänsyn till och motiverar både elever och lärare! Behovsanpassad lokalförsörjning hur du matchar fastighetsbeståndet mot kommunens behov på lång och kort sikt? Flexibla och ändamålsenliga lösningar som gör det möjligt att anpassa lokalerna för olika årskursers behov Energieffektivisering och hur du anpassar skolbyggnaden för att spara på miljön och håller nere onödiga kostnader? TALARE Anders Szczenpanski Linköpings Universitet Anne Söderberg Lokalsekretariat Anne-Marie Körling Körlings Ord Claes Johansson Lokalsekretariat Dag Lundblad Energimyndigheten Elin Ejsing Johansson Lunds Kommun Eva Cassel Lokalförvaltning Javad Taeyfi John Helmfridsson Passivhuscentrum Kenneth Gärdestad Kunskapsskolan Lars Lindstaf Skolhusgruppen Nina Jacobsson Stålheim Lokalförvaltningen Peter Friström Södertälje kommun Rolf Andersson Skellefteå Kommun Sven Staiger Scharc Arkitektur Moderator: Daniel Lundqvist YBC Gymnasium, Nacka kommun Konferens maj 2012, Göteborg

2 Konferens 29 maj 8.30 Kaffe och registrering 9.00 Moderator Daniel Lundqvist, biträdande rektor, YBC Gymnasium, inleder konferensen Så ser lokalförsörjningsplanering i Göteborgs Stad ut inom förskola/skola på kort och lång sikt Praktikfall Långsiktiga politiska beslut för behovstäckning av skolor och förskolor i kommunen Så hanteras kombinationen lokalunderskott respektive lokalöverskott inom olika verksamheter i kommunen Claes Johansson, direktör, Lokalsekretariatet 9.40 Lokalsekretariatet i s arbete med att ta fram ett ramprogram för lokaler inom förskola/skola Varför behövs ett ramprogram? Praktikfall Riktlinjer som gynnar en flexibel lokalanvändning i skolorna Rum och funktioner som stödjer verksamhetsutveckling Eftersträva tids-och kostnadseffektivitet vid utveckling av nya lokaler i skolan Anne Söderberg, planeringsledare, Lokalsekretariatet Anne har tidigare arbetat som gruppchef vid stadsledningskontoret med ansvar för utbildningsområdet Förmiddagsfika REBUS barn och ungas delaktighet i förbättring av sin skol- och förskolemiljö Metod för att göra små förbättringar där barn och Praktikfall ungas idéer har en avgörande roll REBUS en process där processens styrka ligger i barn och ungas delaktighet och där resultatet tas om hand med en tydlig ansvarsfördelning Hur barn och ungas medverkan säkerställer långsiktigt engagemang i sin skolmiljö Delaktiga aktörer i projektet som pedagoger, arkitekter, förvaltare och entreprenörer Javad Taeyfi, fastighetschef, Idrottsförvaltningen Javad, tidigare lärare, mentor och fastighetsförvaltare, har lång erfarenhet av att utveckla modeller för att lyfta fram barn och elevers behov i sin skolmiljö i samband med underhållsåtgärder, till och ny byggnad. Eva Cassel, utvecklingsledare, Lokalförvaltningen Eva har sedan 2007 arbetat med utvecklingsfrågor med betoning på kundrelationer och hur samverkan går till mellan olika stadsdelsförvaltningar i Göteborg Lunch Så skapar du miljöer som stimulerar till inlärning i den framtida skolvärlden Hur ser rum för inlärning, bildning och kunskap ut som Praktikfall passar elever som har olika sätt att ta åt sig kunskap? Duger den gamla skolsalen till nya äventyr eller går det att forma ett nytt rumsligt scenario som ger oss alla nya önskade möjligheter? Kan den nya skolan hjälpa till att skapa en säkrare skolmiljö? Exempel på lösningar från olika arkitektkontor för en ny skola i Skaras Arkitekttävling Kenneth Gärdestad, arkitektchef, Kunskapsskolan Kenneth är sedan 2001 chefsarkitekt på Kunskapsskolan Sverige AB. Dagligen arbetar Kenneth med att försöka skapa pedagogiska, effektiva rum, som stimulerar till inlärning Plats för kunskap samspelet mellan fysiska miljöer och elevers lärande Hur miljö måste skapas med utgångspunkt från lärandet? Ord från läroplanen som inte syns i den skolmiljö eleverna befinner sig i hur förstå att läroplanen också belyser miljön? Så använder du dig av orden kreativitet och medinflytande när du skapar en plats där människor ska ges förutsättningar att mötas och utveckla språk och empati Anne-Marie Körling, grundskollärare, författare och bloggare, Körlings ord Anne-Marie utbildade sig till lärare på Nya Zeeland och utgår i sitt arbete alltid från det nära klassrumsarbetet. Anne-Marie har mottagit Svenska Akademins Svensklärarpris och Microsoft Innovativa läropris Eftermiddagsfika

3 Konferens 30 maj Pedagogiken får inte stanna på tröskeln utomhuspedagogik, platsen och lärandet i planering av dagens och framtidens skolmiljöer Lärandets platsrelation var, när, hur, vad och varför? Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv Exempel ur praktiken på hur utomhuspedagogiken kan främjas genom strategisk planering av utomhusmiljöer Anders Szczenpanski, enhetschef och docent, Outdoor Education vid Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) Linköpings Universitet Anders arbetar som forskare och lärare med ansvar för att bygga upp noder för Outdoor Education och platsbaserad pedagogik samt didaktik i Europa och Asien. Han är även läromedelsförfattare och organisatör av nationella och internationella konferenser inom området Hur skapa flexibla och ändamålsenliga lokaler för barn i åldern 1-10 år? Så arbetar Lunds Kommun med behovsbedömning och Praktikfall lokalresursplanering för att möta kommunens framtida behov Planering av en gemensam förskola och skola för att nå en bra läromiljö trots årskullarnas olika behov Innebörden av att bygga utifrån karaktär, funktionalitet och flexibilitet? Exempel ur praktiken som visar på öppna planlösningar, flexibla ytor, ljusinsläpp och energisnåla byggnader m.m. Erfarenheter och lärdomar från planering av skolgårdar och utemiljö Elin Ejsing Johansson, projektchef, barn-och skolförvaltningen Lunds Kommun Elin är i grunden socionom och har jobbat i Lund med olika skolfrågor i snart 25 år. Idag ansvarar Elin för skollokalplaneringen och arbetar utifrån visionen att skolmiljön ska vara ändamålsenlig, säker, sund och tillgänglig för alla elever Konferensens första dag sammanfattas och avslutas av moderator Daniel Lundqvist 8:30 Moderator Daniel Lundqvist inleder konferensen andra dag 8.40 Framtidens skola i nya och befintliga lokaler Ta del av inspirerande exempel på hur lokallösningar för framtidens skola har skapats runt om i Sverige och ute i världen Hur påverkar skolans nya läroplaner och regelsystem behovet och utformningen av lokaler och utemiljöer? Hur säkerställer du att du får rätt lokaler för din verksamhet? Lars Lindstaf, delägare/arkitekt, Cedervall Arkitekter och styrelseledamot, Skolhusgruppen Lars har lång erfarenhet av skolplaneringens tidiga skeden och arbetar alltid med fokus på verksamhetens och individens behov i form av vackra och väl fungerande miljöer Hovsjöskolan Södertäljes öppna skolmodell för elever i årskurs F-9 Skolan är den andra nyproducerade skolan efter Praktikfall Södertäljes öppna skolmodell. Även fem stycken förskolor utan avdelningar är byggda efter modellen. Varför en skola utan korridorer och klassrum vad vinner lärare och elever på det? Så ökar skolans utformning tryggheten för eleverna! En enda entré för både stora som små på skolan Skolan som kulturcentrum i Hovsjö Peter Friström, ordförande, Utbildningsnämnden Södertälje kommun Peter har tidigare arbetat politiskt med att ta fram skolmodellen för Södertäljes skolor och haft ansvar för ombyggande och nyproduktion av flera förskolor enligt modellen. Sven Staiger, arkitekt, Scharc Arkitektur AB Sven, arkitekten bakom Hovsjöskolan, är utbildad arkitekt i Berlin och Stockholm. Han är erfaren inom området idrottshallar och skolor ritade i 3d och BIM Förmiddagsfika

4 Praktikfall Vad kan en skola vara? Ta del av erfarenheter och lärdomar från gymnasieskolan YBC i Nacka Kommun. Tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg och Nacka kommun har de utvecklat en mötesplats för idéutveckling och lärande - en Kunskapsgalleria mitt i samhället. Går det att utbilda den digitala generationen i det traditionella klassrummet? Hur kan vi skapa miljöer och arbetsformer som stimulerar utveckling av kreativa och entreprenöriella förmågor, 21st century skills? Daniel Lundqvist, biträdande rektor, YBC Gymnasium, Nacka kommun Daniel reflekterar med utgångspunkt från en konkret skolvardag över hur våra skolor kan omskapas till moderna mötesplatser. Han har de senaste 20 åren varit med och startat flera nya skolor, alla med ambitionen att fullt ut integrera moderna IT-kommunikationslösningar i skolarbetet. Hur planerar du för 1:a passivhusskolan i din kommun? Vilka moment är svåra att förutse? Exempel ur praktiken på flera framgångsrika skolor i Skellefteå byggda efter samma koncept Rolf Andersson, förvaltare/projektledare, Fastighetskontoret Skellefteå kommun Rolf ingår i förvaltningens energigrupp och är även medlem i nätverket Hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat Eftermiddagsfika Nya krav från Energimyndigheten vid byggnation av lågenergiskolor Energimyndighetens uppdrag, roll och aktuella styrmedel för främjande av lågenergibyggnader Nätverk och strategier för omställning mot näranollenergibyggnader Exempel på goda resultat Lunch Energioptimering och miljöanpassning av dagens nya skolor Hur ser dagens nollenergiskolor ut? Hur kan skolor fungera som pedagogiska exempel för omgivande bebyggelse? Energioptimering och miljöanpassning av skolor med exempel från bl. a Träffpunkt Stadsskogen John Helmfridsson, passivhusexpert, Passivhuscentrum John är i grunden arkitekt och är i dag verksam som sakkunnig på Passivhuscentrum Förskolan Moröbacke i Skellefteå passivhus i kallt klimat! Förskolor som passivhus och exempel på flexibla Praktikfall lösningar för skollokalerna Hur planera, projektera och bygga första förskolan som passivhus? Redogörelse av ekonomiska kalkylmallar för hyressättning mot kund Så ser de kommunala processerna ut i Skellefteå kommun Hur tog Skellefteå Kommun beslutet att bygga en förskola som passivhus? Dag Lundblad, handläggare, Energimyndigheten Dag arbetar med frågor kopplade till näranollenergibyggnader och ansvarar för programmet LÅGAN (program för byggnader med mycket låg energianvändning) samt nätverket UFOS Energi Långsiktigt hållbart byggande av skolor och förskolor för egen förvaltning Livscykelperspektiv vad innebär det för utformning av våra skolor och förskolor? God inomhusmiljö för de som vistas i våra lokaler Praktiskt exempel; Brottkärrsskolan nybyggd skola i Askim Praktikfall Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare Energi och Miljö, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad Nina ansvarar för de långsiktigt strategiska frågorna inom energi- och miljöområdet och fungerar som sakkunnig och samordnare för de praktiska energioch miljöfrågorna i förvaltningens ny- och ombyggnadsprojekt Konferensen sammanfattas och avslutas av moderator Daniel Lundqvist

5 Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Planering och byggnation av framtidens hållbara och flexibla skol- och förskolelokaler Mycket fokus läggs i dag på hur flexibla lokaler för framtidens fysiska inlärningsmiljöer ska se ut. Krav från dagens pedagogik ställs på mindre grupprum med avskildhet och större salar med gemensam undervisning. Lokalerna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, praktiska, designmässigt utformade med ett tilltalande yttre och inre för både lärare och elever. Framför allt måste skolmiljöerna planeras på ett sätt som ger säkerhet och trygghet, minskar risker för hot, våld och mobbing samt vara fria från hälsorisker. Konferensen Ny- & ombyggnation av skolmiljöer 2012 riktar sig till dig som ansvarar för och arbetar med frågor rörande skollokalernas och skolgårdarnas planering och renovering på kommunen och inom skolväsendet. Under dessa två inspirerande dagar, den maj i Göteborg, får du ta del av erfarenheter från sammanlagt 9 praktikfall samt fördjupande kunskap från några av de främsta inom området. Du kommer få verktyg och praktiska kunskaper genom exempel på strategisk lokalförsörjning, prognostisering för att möta framtida behov av skolor och förskolor, långsiktigt hållbara och energisnåla byggnader, kreativa och stimulerande läromiljöer samt hur du säkrar trygghet för elever och lärare genom skollokalers och skolgårdars utformning. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra aktörer och experter i framkant när det gäller skolmiljöer, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter med andra kommuner! Varmt Välkommen! Felicia Fazzi Projektledare och Samhällsplanerare Teknologisk Institut Konferenstips: ADHD-dagen för dig som arbetar i skolan Missa inte den nya, efterfrågade, unika utbildningsdagen med fokus på ADHD och ökat lärande i skolan. Fakta, kunskap och konkreta arbetssätt presenteras av psykolog, förälder och pedagoger. Dessutom direkt tillämpbara tips för hur du kan jobba med digitala verktyg för inkludering och ökat lärande. Göteborg: 23 maj, 2012 Stockholm: 25 maj, 2012 Mer information på:

6 B Porto betalt Sverige Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Tid och plats maj, 2012 (3849-1) Teknologisk Institut Vallgatan 14, Göteborg Pris Ordinarie pris Boka 3 eller fler pris - grupprabatt Tre enkla sätt att anmäla dig! Telefon E-post Webben Konferens kr kr / person I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser samt dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Övrig info Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Felicia Fazzi, Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Antal platser är begränsat. Utställare & Sponsorer Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2Bmarknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Felicia Fazzi på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: SO-dagarna 2012 ADHD-dagen för dig som arbetar i skolan IT & sociala medier i skolan Ekonomi för icke ekonomer Retorik för kvinnor Effektiv Projektledning Badanläggningar 2012 Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2015

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2015 Metoder och verktyg som gör skillnad Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2015 Att skapa framtidens pedagogiska miljöer med barnen i fokus Bygga nytt eller bygga om? Talare Sambandet mellan god förskolemiljö,

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLELOKALER

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLELOKALER inbjudan till konferens i Malmö den 3-4 december 2012 TALARE FRÅN Århus Universitet Søren Peter Nagbøl Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Nyréns Arkitektkontor Sonia Andersson Arkitekt MSA

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016 Grupperbjudande: 1 000 kr rabatt/ person vid minst 3 anmälda! Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016 Att skapa framtidens skolmiljöer med hållbarhet och eleverna i fokus BILD CEDERVALL ARKITEKTER Framtidens

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015 Grupperbjudande: 1.000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2015 Pedagogisk lokalplanering planera för framtidens lärmiljöer Så kan vi bygga framtidens skola Optimera

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Uppnå en rättvis resursfördelning! Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Expertis Praktikfall Konkreta verktyg Resursfördelningsmodeller som bidrar till likvärdig undervisning Nyckeltalens roll i

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014

Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014 Grupperbjudande: 1.000 kr rabatt vid minst 3 anmälda! Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2014 Pedagogiska lokaler planera och bygg för framtidens behov Processmodell för bygget ger pedagogisk utveckling

Läs mer

Demenssjukdom under 65 år

Demenssjukdom under 65 år Demenssjukdom under 65 år kunskap utveckling inspiration Anhörigperspektivet så stöttar du anhöriga på bästa sätt Öka dina kunskaper om bemötande av personer med demenssjukdom Hot och våld på arbetsplatsen

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Succékonferensen är tillbaka med nytt spännande innehåll! Barns lek- och utemiljö Så skapar du bättre lek- och för barnen Utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon vad finner de önskvärt

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment

Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment 2012-12-07 Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Slöjdlärare några av konferensens talare. Datum och plats: oktober 2017, Stockholm

Slöjdlärare några av konferensens talare. Datum och plats: oktober 2017, Stockholm Slöjdlärare 2017 kunskap utveckling inspiration Utveckla dina kunskaper för en likvärdig bedömning och betygsättning i slöjdundervisningen Hur kan du bättre arbeta praktiskt med förmågorna i klassrummet?

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018 Specialpedagogik 2018 kunskap utveckling inspiration Nyhet! Workshop med elevcase vilka extra anpassningar är effektiva och fungerar i praktiken? Erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor Utveckla

Läs mer

Bild i skolan 2016. talare

Bild i skolan 2016. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2016 Inspirera eleverna med digitala medier i skolan! Samtidskonst så implementerar du den i undervisningen Film och foto fördjupa dina kunskaper om bildredigering

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Svensklärare 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du med skönlitteratur skapa läslust och framgångar i elevernas läsutveckling? Hur kan du undervisa formativt utan att bedömningshögarna växer och

Läs mer

Framtidens LSS-boende

Framtidens LSS-boende Nytt uppdaterat program! Framtidens LSS-boende Funktionella LSS-boenden med dagens och morgondagens arkitektur och teknik Hur bygger du funktionella LSS-boenden? Arkitektur och teknik för att stödja och

Läs mer

Lågstadieläraren 2017

Lågstadieläraren 2017 Lågstadieläraren 2017 kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kunskapsbedömning i klassrummet/ barngruppen! Hur kan du bättre bedöma och anpassa undervisningen i läs- och skrivförståelse?

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Stort intresse i hela landet

Stort intresse i hela landet Stort intresse i hela landet Konferensen om den digitala plattformen visade på ett stort intresse i hela landet. 85 personer från 32 kommuner kom för att se vad plattformen kan erbjuda för en ännu bättre

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2018 Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans förutsättningar Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen? Inspirera

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2017

Ekonomiskt bistånd 2017 Ekonomiskt bistånd 2017 kunskap utveckling inspiration Hur kan du arbeta systematiskt och framgångsrikt för att hjälpa biståndstagare att hitta sina egna vägar till självförsörjning? Ny lagstiftning på

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Har er förskole/skolgård brist på gröna och inspirerande miljöer? Behöver ni en mera inspirerande utomhusmiljö

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

Bild i skolan några av konferensens talare

Bild i skolan några av konferensens talare Bild i skolan 2017 kunskap utveckling inspiration Öka dina kunskaper gällande digitala medier i bildämnet och ta del av den senaste tekniken! Hur lägger du upp en bra planering som innefattar läroplanens

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE NO-läraren 2017 kunskap utveckling inspiration Entreprenöriellt lärande så kan du arbeta för att utveckla elevernas kreativa och företagsamma förmågor Nyansera din undervisning med ny spännande forskning

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Framtidens lekoch utemiljöer! Barns lek- och utemiljö Attraktiva utemiljöer för lek, lärande och utveckling Så kan lekplatsen vara både rolig och säker Tillgängliga lek- och utemiljöer för barn med funktionsnedsättningar

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE Göteborgs stad Annika Andersson Planeringsledare, Stadsledningskontoret Migrationsverket Helena Svensson Expert Friskolornas Riksförbund

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE inspiration Uppdatera din undervisning med utvecklad kunskap om musikskapande i praktiken hur kan du inspirera elever till att skapa ny musik? Fånga elevernas intresse med det senaste inom digitala verktyg

Läs mer

LÅGAN. Program för byggnader med mycket låg energianvändning. Mål en nationell plattform

LÅGAN. Program för byggnader med mycket låg energianvändning. Mål en nationell plattform LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan)

VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) VERKSAMHETSPLAN (Styrplan) Bifrosts Pedagogiska Enhet Bifrosts förskola Västerbergskolan 2011-2012 1(6) Barnomsorgs-och utbildningsnämndens vision Mölndals stad ger förutsättningar för barn och elevers

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten KONFERENS 30-31 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 inspiration KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka undervisningsprocesser

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Program för byggnader med mycket låg energianvändning LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

Studie- och yrkesvägledaren 2016

Studie- och yrkesvägledaren 2016 Studie- och yrkesvägledaren 2016 kunskap utveckling inspiration Så vägleder du framgångsrikt elever med särskilda behov Öka dina kunskaper om bemötande och vägledning av elever med psykisk ohälsa Så kan

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

PROGRAMGRUPP för framtida skollokaler på Heden och Bratteberg

PROGRAMGRUPP för framtida skollokaler på Heden och Bratteberg ! PROGRAMGRUPP för framtida skollokaler på Heden och Bratteberg Gemensamt uppstartsmöte 213-9-3 1.3-18.3 Hedens förskola och skola Deltagare Enligt kontaktlista nedan Från föregående möte Gruppen träffas

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Framtidens LSS-boende

Framtidens LSS-boende Succékonferensen är tillbaka med nytt innehåll Framtidens LSS-boende Smart boendeplanering, ökad självständighet och morgondagens välfärdsteknologi Succékonferensen är tillbaka med nytt innehåll Den senaste

Läs mer

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering Sörgårdsskolan Årlig plan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen omfattar grundskolan år 6-9 på Sörgårdsskolan. Planen gäller under 2016. Den ska utvärderas

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer