Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012"

Transkript

1 Ta del av hela 9 inspirerande praktikfall! Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Planering och byggnation av framtidens hållbara och flexibla skol - och förskolelokaler Framtidens skolmiljöer ta del av utmaningar du ställs inför när framtidens skollokaler och skolgårdar planeras! Så skapar du kreativa och stimulerande lärmiljöer som tar hänsyn till och motiverar både elever och lärare! Behovsanpassad lokalförsörjning hur du matchar fastighetsbeståndet mot kommunens behov på lång och kort sikt? Flexibla och ändamålsenliga lösningar som gör det möjligt att anpassa lokalerna för olika årskursers behov Energieffektivisering och hur du anpassar skolbyggnaden för att spara på miljön och håller nere onödiga kostnader? TALARE Anders Szczenpanski Linköpings Universitet Anne Söderberg Lokalsekretariat Anne-Marie Körling Körlings Ord Claes Johansson Lokalsekretariat Dag Lundblad Energimyndigheten Elin Ejsing Johansson Lunds Kommun Eva Cassel Lokalförvaltning Javad Taeyfi John Helmfridsson Passivhuscentrum Kenneth Gärdestad Kunskapsskolan Lars Lindstaf Skolhusgruppen Nina Jacobsson Stålheim Lokalförvaltningen Peter Friström Södertälje kommun Rolf Andersson Skellefteå Kommun Sven Staiger Scharc Arkitektur Moderator: Daniel Lundqvist YBC Gymnasium, Nacka kommun Konferens maj 2012, Göteborg

2 Konferens 29 maj 8.30 Kaffe och registrering 9.00 Moderator Daniel Lundqvist, biträdande rektor, YBC Gymnasium, inleder konferensen Så ser lokalförsörjningsplanering i Göteborgs Stad ut inom förskola/skola på kort och lång sikt Praktikfall Långsiktiga politiska beslut för behovstäckning av skolor och förskolor i kommunen Så hanteras kombinationen lokalunderskott respektive lokalöverskott inom olika verksamheter i kommunen Claes Johansson, direktör, Lokalsekretariatet 9.40 Lokalsekretariatet i s arbete med att ta fram ett ramprogram för lokaler inom förskola/skola Varför behövs ett ramprogram? Praktikfall Riktlinjer som gynnar en flexibel lokalanvändning i skolorna Rum och funktioner som stödjer verksamhetsutveckling Eftersträva tids-och kostnadseffektivitet vid utveckling av nya lokaler i skolan Anne Söderberg, planeringsledare, Lokalsekretariatet Anne har tidigare arbetat som gruppchef vid stadsledningskontoret med ansvar för utbildningsområdet Förmiddagsfika REBUS barn och ungas delaktighet i förbättring av sin skol- och förskolemiljö Metod för att göra små förbättringar där barn och Praktikfall ungas idéer har en avgörande roll REBUS en process där processens styrka ligger i barn och ungas delaktighet och där resultatet tas om hand med en tydlig ansvarsfördelning Hur barn och ungas medverkan säkerställer långsiktigt engagemang i sin skolmiljö Delaktiga aktörer i projektet som pedagoger, arkitekter, förvaltare och entreprenörer Javad Taeyfi, fastighetschef, Idrottsförvaltningen Javad, tidigare lärare, mentor och fastighetsförvaltare, har lång erfarenhet av att utveckla modeller för att lyfta fram barn och elevers behov i sin skolmiljö i samband med underhållsåtgärder, till och ny byggnad. Eva Cassel, utvecklingsledare, Lokalförvaltningen Eva har sedan 2007 arbetat med utvecklingsfrågor med betoning på kundrelationer och hur samverkan går till mellan olika stadsdelsförvaltningar i Göteborg Lunch Så skapar du miljöer som stimulerar till inlärning i den framtida skolvärlden Hur ser rum för inlärning, bildning och kunskap ut som Praktikfall passar elever som har olika sätt att ta åt sig kunskap? Duger den gamla skolsalen till nya äventyr eller går det att forma ett nytt rumsligt scenario som ger oss alla nya önskade möjligheter? Kan den nya skolan hjälpa till att skapa en säkrare skolmiljö? Exempel på lösningar från olika arkitektkontor för en ny skola i Skaras Arkitekttävling Kenneth Gärdestad, arkitektchef, Kunskapsskolan Kenneth är sedan 2001 chefsarkitekt på Kunskapsskolan Sverige AB. Dagligen arbetar Kenneth med att försöka skapa pedagogiska, effektiva rum, som stimulerar till inlärning Plats för kunskap samspelet mellan fysiska miljöer och elevers lärande Hur miljö måste skapas med utgångspunkt från lärandet? Ord från läroplanen som inte syns i den skolmiljö eleverna befinner sig i hur förstå att läroplanen också belyser miljön? Så använder du dig av orden kreativitet och medinflytande när du skapar en plats där människor ska ges förutsättningar att mötas och utveckla språk och empati Anne-Marie Körling, grundskollärare, författare och bloggare, Körlings ord Anne-Marie utbildade sig till lärare på Nya Zeeland och utgår i sitt arbete alltid från det nära klassrumsarbetet. Anne-Marie har mottagit Svenska Akademins Svensklärarpris och Microsoft Innovativa läropris Eftermiddagsfika

3 Konferens 30 maj Pedagogiken får inte stanna på tröskeln utomhuspedagogik, platsen och lärandet i planering av dagens och framtidens skolmiljöer Lärandets platsrelation var, när, hur, vad och varför? Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv Exempel ur praktiken på hur utomhuspedagogiken kan främjas genom strategisk planering av utomhusmiljöer Anders Szczenpanski, enhetschef och docent, Outdoor Education vid Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) Linköpings Universitet Anders arbetar som forskare och lärare med ansvar för att bygga upp noder för Outdoor Education och platsbaserad pedagogik samt didaktik i Europa och Asien. Han är även läromedelsförfattare och organisatör av nationella och internationella konferenser inom området Hur skapa flexibla och ändamålsenliga lokaler för barn i åldern 1-10 år? Så arbetar Lunds Kommun med behovsbedömning och Praktikfall lokalresursplanering för att möta kommunens framtida behov Planering av en gemensam förskola och skola för att nå en bra läromiljö trots årskullarnas olika behov Innebörden av att bygga utifrån karaktär, funktionalitet och flexibilitet? Exempel ur praktiken som visar på öppna planlösningar, flexibla ytor, ljusinsläpp och energisnåla byggnader m.m. Erfarenheter och lärdomar från planering av skolgårdar och utemiljö Elin Ejsing Johansson, projektchef, barn-och skolförvaltningen Lunds Kommun Elin är i grunden socionom och har jobbat i Lund med olika skolfrågor i snart 25 år. Idag ansvarar Elin för skollokalplaneringen och arbetar utifrån visionen att skolmiljön ska vara ändamålsenlig, säker, sund och tillgänglig för alla elever Konferensens första dag sammanfattas och avslutas av moderator Daniel Lundqvist 8:30 Moderator Daniel Lundqvist inleder konferensen andra dag 8.40 Framtidens skola i nya och befintliga lokaler Ta del av inspirerande exempel på hur lokallösningar för framtidens skola har skapats runt om i Sverige och ute i världen Hur påverkar skolans nya läroplaner och regelsystem behovet och utformningen av lokaler och utemiljöer? Hur säkerställer du att du får rätt lokaler för din verksamhet? Lars Lindstaf, delägare/arkitekt, Cedervall Arkitekter och styrelseledamot, Skolhusgruppen Lars har lång erfarenhet av skolplaneringens tidiga skeden och arbetar alltid med fokus på verksamhetens och individens behov i form av vackra och väl fungerande miljöer Hovsjöskolan Södertäljes öppna skolmodell för elever i årskurs F-9 Skolan är den andra nyproducerade skolan efter Praktikfall Södertäljes öppna skolmodell. Även fem stycken förskolor utan avdelningar är byggda efter modellen. Varför en skola utan korridorer och klassrum vad vinner lärare och elever på det? Så ökar skolans utformning tryggheten för eleverna! En enda entré för både stora som små på skolan Skolan som kulturcentrum i Hovsjö Peter Friström, ordförande, Utbildningsnämnden Södertälje kommun Peter har tidigare arbetat politiskt med att ta fram skolmodellen för Södertäljes skolor och haft ansvar för ombyggande och nyproduktion av flera förskolor enligt modellen. Sven Staiger, arkitekt, Scharc Arkitektur AB Sven, arkitekten bakom Hovsjöskolan, är utbildad arkitekt i Berlin och Stockholm. Han är erfaren inom området idrottshallar och skolor ritade i 3d och BIM Förmiddagsfika

4 Praktikfall Vad kan en skola vara? Ta del av erfarenheter och lärdomar från gymnasieskolan YBC i Nacka Kommun. Tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg och Nacka kommun har de utvecklat en mötesplats för idéutveckling och lärande - en Kunskapsgalleria mitt i samhället. Går det att utbilda den digitala generationen i det traditionella klassrummet? Hur kan vi skapa miljöer och arbetsformer som stimulerar utveckling av kreativa och entreprenöriella förmågor, 21st century skills? Daniel Lundqvist, biträdande rektor, YBC Gymnasium, Nacka kommun Daniel reflekterar med utgångspunkt från en konkret skolvardag över hur våra skolor kan omskapas till moderna mötesplatser. Han har de senaste 20 åren varit med och startat flera nya skolor, alla med ambitionen att fullt ut integrera moderna IT-kommunikationslösningar i skolarbetet. Hur planerar du för 1:a passivhusskolan i din kommun? Vilka moment är svåra att förutse? Exempel ur praktiken på flera framgångsrika skolor i Skellefteå byggda efter samma koncept Rolf Andersson, förvaltare/projektledare, Fastighetskontoret Skellefteå kommun Rolf ingår i förvaltningens energigrupp och är även medlem i nätverket Hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat Eftermiddagsfika Nya krav från Energimyndigheten vid byggnation av lågenergiskolor Energimyndighetens uppdrag, roll och aktuella styrmedel för främjande av lågenergibyggnader Nätverk och strategier för omställning mot näranollenergibyggnader Exempel på goda resultat Lunch Energioptimering och miljöanpassning av dagens nya skolor Hur ser dagens nollenergiskolor ut? Hur kan skolor fungera som pedagogiska exempel för omgivande bebyggelse? Energioptimering och miljöanpassning av skolor med exempel från bl. a Träffpunkt Stadsskogen John Helmfridsson, passivhusexpert, Passivhuscentrum John är i grunden arkitekt och är i dag verksam som sakkunnig på Passivhuscentrum Förskolan Moröbacke i Skellefteå passivhus i kallt klimat! Förskolor som passivhus och exempel på flexibla Praktikfall lösningar för skollokalerna Hur planera, projektera och bygga första förskolan som passivhus? Redogörelse av ekonomiska kalkylmallar för hyressättning mot kund Så ser de kommunala processerna ut i Skellefteå kommun Hur tog Skellefteå Kommun beslutet att bygga en förskola som passivhus? Dag Lundblad, handläggare, Energimyndigheten Dag arbetar med frågor kopplade till näranollenergibyggnader och ansvarar för programmet LÅGAN (program för byggnader med mycket låg energianvändning) samt nätverket UFOS Energi Långsiktigt hållbart byggande av skolor och förskolor för egen förvaltning Livscykelperspektiv vad innebär det för utformning av våra skolor och förskolor? God inomhusmiljö för de som vistas i våra lokaler Praktiskt exempel; Brottkärrsskolan nybyggd skola i Askim Praktikfall Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare Energi och Miljö, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad Nina ansvarar för de långsiktigt strategiska frågorna inom energi- och miljöområdet och fungerar som sakkunnig och samordnare för de praktiska energioch miljöfrågorna i förvaltningens ny- och ombyggnadsprojekt Konferensen sammanfattas och avslutas av moderator Daniel Lundqvist

5 Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Planering och byggnation av framtidens hållbara och flexibla skol- och förskolelokaler Mycket fokus läggs i dag på hur flexibla lokaler för framtidens fysiska inlärningsmiljöer ska se ut. Krav från dagens pedagogik ställs på mindre grupprum med avskildhet och större salar med gemensam undervisning. Lokalerna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, praktiska, designmässigt utformade med ett tilltalande yttre och inre för både lärare och elever. Framför allt måste skolmiljöerna planeras på ett sätt som ger säkerhet och trygghet, minskar risker för hot, våld och mobbing samt vara fria från hälsorisker. Konferensen Ny- & ombyggnation av skolmiljöer 2012 riktar sig till dig som ansvarar för och arbetar med frågor rörande skollokalernas och skolgårdarnas planering och renovering på kommunen och inom skolväsendet. Under dessa två inspirerande dagar, den maj i Göteborg, får du ta del av erfarenheter från sammanlagt 9 praktikfall samt fördjupande kunskap från några av de främsta inom området. Du kommer få verktyg och praktiska kunskaper genom exempel på strategisk lokalförsörjning, prognostisering för att möta framtida behov av skolor och förskolor, långsiktigt hållbara och energisnåla byggnader, kreativa och stimulerande läromiljöer samt hur du säkrar trygghet för elever och lärare genom skollokalers och skolgårdars utformning. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra aktörer och experter i framkant när det gäller skolmiljöer, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter med andra kommuner! Varmt Välkommen! Felicia Fazzi Projektledare och Samhällsplanerare Teknologisk Institut Konferenstips: ADHD-dagen för dig som arbetar i skolan Missa inte den nya, efterfrågade, unika utbildningsdagen med fokus på ADHD och ökat lärande i skolan. Fakta, kunskap och konkreta arbetssätt presenteras av psykolog, förälder och pedagoger. Dessutom direkt tillämpbara tips för hur du kan jobba med digitala verktyg för inkludering och ökat lärande. Göteborg: 23 maj, 2012 Stockholm: 25 maj, 2012 Mer information på:

6 B Porto betalt Sverige Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Tid och plats maj, 2012 (3849-1) Teknologisk Institut Vallgatan 14, Göteborg Pris Ordinarie pris Boka 3 eller fler pris - grupprabatt Tre enkla sätt att anmäla dig! Telefon E-post Webben Konferens kr kr / person I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser samt dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Övrig info Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Felicia Fazzi, Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Antal platser är begränsat. Utställare & Sponsorer Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2Bmarknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Felicia Fazzi på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: SO-dagarna 2012 ADHD-dagen för dig som arbetar i skolan IT & sociala medier i skolan Ekonomi för icke ekonomer Retorik för kvinnor Effektiv Projektledning Badanläggningar 2012 Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Framtidens resecentrum 2012

Framtidens resecentrum 2012 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2015

Framtidens skol- och förskolemiljö 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 2-3

Läs mer

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan UR INNEHÅLLET

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Framtidens operationsavdelning

Framtidens operationsavdelning TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

SO-dagarna 2013. Succén tillbaka nu i Göteborg! Digitala verktyg för lärande. Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus

SO-dagarna 2013. Succén tillbaka nu i Göteborg! Digitala verktyg för lärande. Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus Succén tillbaka nu i Göteborg! SO-dagarna 2013 Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus Nya läroplanens viktiga förmågor The Big 5 Lgr 11:s krav på SO-undervisningen Så lär du ut ett källkritiskt

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Framtidens skola. Borlänge

Framtidens skola. Borlänge Bilaga 1 Framtidens skola Borlänge Tankar som pedagogiska ledare i förskola och grundskola arbetat fram för att ge förutsättningar för hög måluppfyllelse och en inkluderad skola i framtidens Borlänge.

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer